nb
stringlengths
5
259
nn
stringlengths
4
291
Saken skal opp for retten «etter rimelig tid».
Saka skal opp for retten «etter rimeleg tid».
Rettsmøtet der straffesaken behandles, kalles hovedforhandling.
Rettsmøtet der straffesaka blir behandla, kallar vi hovudforhandling.
Siden ble sist oppdatert: 28.07.2017, kl.
Sida vart sist oppdatert: 14.08.2017, kl.
Oppbudsbegjæring fra aksjeselskap må fremsettes av styret, se aksjeloven/allmennaksjeloven § 6-18.
Oppbodskrav frå aksjeselskap må setjast fram av styret, sjå aksjelova/allmennaksjelova § 6-18.
for den et tvangstiltak retter seg mot i saker om overprøving av administrative tvangsinngrep etter tvisteloven kap.
for den eit tvangstiltak rettar seg mot i saker om overprøving av administrative tvangsinngrep etter tvistelova kap.
Ofte fører imidlertid rettens leder eller en annen av fagdommerne rettsboken slik at det ikke deltar noen protokollfører.
Ofte fører likevel leiaren av retten eller ein annan av fagdommarane rettsboka slik at det ikkje deltek nokon protokollfører.
Forvaring
Forvaring
Regler for utmåling av sakskostnader er i tvistelovens § 20-5 (lovdata.no)
Reglar for utmåling av sakskostnader er i tvistelova § 20-5 (lovdata.no)
For eksempel har fornærmede i saker om visse typer seksuelle overgrep krav på bistandsadvokat, og etterlatte i saker hvor noen under 18 år er død som følge av straffbar handling.
Til dømes har fornærma i saker om visse typar seksuelle overgrep krav på bistandsadvokat, og etterlatne i saker der nokon under 18 år er død som følgje av strafflagd handling.
Melde dødsfallet og få veiledning videre
Korleis melder eg eit dødsfall?
I prosedyrene oppsummerer de saken slik hver ser den, hvordan sakens faktum bør forstås og hvilken løsning rettsreglene gir.
I prosedyrane summerer dei opp saka slik kvar ser den, korleis ein bør forstå faktum i saka og kva for løysing rettsreglane gjev.
Han skal gi klienten råd, og har taushetsplikt om alt han får vite av klienten.
Han skal gje klienten råd, og har teieplikt om alt han får vite av klienten.
Vekselprotester Dette utføres av notarius publicus når vekselinnehaveren vil sikre bevis for at vekselen i tide er forevist til aksept eller til betaling.
Vekselprotestar Dette blir utført av notarius publicus når vekselinnehavaren vil sikre bevis for at vekselen i tide er førevist til aksept eller til betaling.
Det er strenge regler for bruk av isolasjon.
Det er strenge reglar for bruk av isolasjon.
Henvendelse om separasjon eller skilsmisse må derfor rettes til fylkesmannen der ektefellene bor.
Henvendelser om dette må derfor rettast til Fylkesmannen der partane bur.
I tillegg skal det legges vekt på om løslatelse av siktede er egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse eller skape utrygghet.
I tillegg skal det leggjast vekt på om lauslating av sikta er eigna til å støyte rettskjensla i ålmenta eller skape utryggleik.
Andre betingelser kan være å:
Andre vilkår kan vere å:
Vil du bli tolk i domstolene?
Vil du tolke i domstolane?
Gi arbeidsgiver 1 ukes frist til å betale.
Gje arbeidsgjevar ei vekes frist til å betale.
Journalistene har flere viktige oppgaver i domstolene.
Journalistane har fleire viktige oppgåver i forhold til domstolane.
Rettighetstap betyr at domfelte fratas en stilling, eller at han fratas retten til å ha en stilling eller utøve en virksomhet eller aktivitet i fremtiden.
Tap av rettar vil seie at domfelte mister ei stilling, eller at han blir teken frå retten til å ha ei stilling eller utøve ei verksemd eller aktivitet i framtida.
Sakskostnader
Sakskostnader
Notarius publicus kan gi forskjellige typer notarialbekreftelser avhengig av hva slags dokument det gjelder, og hva som legges fram av dokumentasjon.
Notarius publicus kan gje ulike typar notarialstadfestingar avhengig av kva slags dokument det gjeld, og kva som blir lagt fram av dokumentasjon.
Salærforskriften (lovdata.no)
Salærforskrifta (lenkje til lovdata.no)
Hvis den tiltaltes anke gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, må dette presiseres i anken.
Dersom anken frå den tiltalte gjeld bevisvurderinga under skuldspørsmålet, må dette presiserast.
Siden ble sist oppdatert: 03.10.2017, kl.
Sida vart sist oppdatert: 03.10.2017, kl.
Gruppen skal i tillegg som hovedregel ha en prosessfullmektig som er advokat.
Gruppa skal i tillegg som hovudregel ha ein prosessfullmektig som er advokat.
Retten vil da sette opp stevningen skriftlig.
Retten vil då setje opp stemninga skriftleg.
Saker som ikke dreier seg om penger eller økonomiske verdier kan også behandles som småkrav.
Saker som ikkje dreier seg om pengar eller økonomiske verdiar, kan også behandlast som småkrav.
Se også tvisteloven § 35 på lovdata.no.
Sjå også tvistelova § 35 på lovdata.no.
Man må også finne en dato for når hovedforhandlingen (rettssaken) skal starte.
Ein må også finne ein dato for når hovudforhandlinga (rettssaka) skal starte.
Aktor er pålagt å gi en objektiv fremstilling.
Aktor er pålagt å gje ei objektiv framstilling.
Gi arbeidsgiver to ukers frist fra lovlig forkynnelse (se under) til å betale.
Gje arbeidsgjevar to vekers frist frå lovleg forkynning (sjå under) til å betale.
Aktor, forsvarer og bistandsadvokatens sluttinnlegg
Sluttinnlegg frå aktor, forsvarar og bistandsadvokaten
For etterlatte som skal forklare seg, kan retten bestemme at de skal forklare seg før tiltalte.
For etterlatne som skal forklare seg, kan retten bestemme at dei skal forklare seg før tiltalte.
Dersom bemerkninger ikke innkommer innen fristen, avsier retten normalt kjennelse basert på saksøkers fremstilling av saken.
Dersom merknader ikkje kjem inn innan fristen, gjev retten normalt orskurd basert på saksøkjar si framstilling av saka.
Regler om innholdet i stevning og tilsvar følger av tvisteloven § 9-2 og § 9-3 (lovdata.no).
Regler om innhaldet i stevning og tilsvar følgjer av tvisteloven § 9-2 og § 9-3 (lovdata.no).
I saker hvor påtalemyndighetens påstand var idømmelse av bot, inndragning eller tap av førerkort, og retten ikke avsa dom for annen straffereaksjon, er utgangspunktet at anken ikke fremmes.
I saker der påstanden frå påtalemakta var idømming av bot, inndraging eller tap av førarkort, og retten ikkje avsa dom for annan straffereaksjon, er utgangspunktet at anken ikkje blir fremja.
Dette er vilkårene for gruppesøksmål:
Dette er vilkåra for gruppesøksmål:
Likevel kan lagmannsretten samtykke til å behandle en slik sak når saklige grunner taler for det.
Likevel kan lagmannsretten samtykkje til å behandle ei slik sak når saklege grunnar talar for det.
Hvis noen med skjellig grunn mistenkes for et straffbart forhold som kan medføre tap av førerrett, vil man som hovedregel måtte regne med at førerretten inndras og førerkortet beslaglegges frem til straffesaken er endelig avgjort.
Dersom nokon med skjellig grunn er mistenkte for eit strafflagd forhold som kan medføre tap av førarrett, vil ein som hovudregel måtte rekne med at førarretten blir inndregen og førarkortet beslaglagt fram til straffesaka er endeleg avgjort.
Retten har også anledning til å få foretatt en rettspsykiatrisk undersøkelse av tiltalte.
Retten har også høve til å få utført ei rettspsykiatrisk undersøking av tiltalte.
Vitnestøtten vil også kunne forklare deg hva som skal skje i rettssalen.
Vitnestøtta må kunne kommunisere utan å involvere seg i saka.
Før en forvaringsdom kan avsies, skal det ha blitt foretatt en personundersøkelse.
Før ein forvaringsdom kan seiast fram, skal det ha vorte utført ei personundersøking.
Vis til påkravet du har sendt tidligere.
Vis til påkravet du har sendt tidlegare.
Siden ble sist oppdatert: 31.07.2017, kl.
Sida vart sist oppdatert: 18.12.2015, kl.
For rettsmedisinsk sakkyndige og sakkyndige i barnevernsaker finnes det kommisjoner som kvalitetssikrer innholdet i erklæringene de sakkyndige skal gi til retten.
For rettsmedisinsk sakkunnige og sakkunnige i barnevernssaker finst det kommisjonar som kvalitetssikrar innhaldet i erklæringane dei sakkunnige skal gje til retten.
I den skriftlige erklæringen er det vanlig at de sakkyndige kommer med en foreløpig konklusjon.
I den skriftlege erklæringa er det vanleg at dei sakkunnige kjem med ein førebels konklusjon.
Enkeltstående foredrag og lignende.
Medlemskap i brorskaps- eller søsterforbund, til dømes Frimurerlogen eller Odd Fellow.
Dette angir rammen for den sakkyndiges oppdrag i saken.
Dette oppgjev ramma for den sakkunnige sitt oppdrag i saka.
Avtaleutkastet kan endres
Avtaleutkastet kan endrast
Tilkalte dommere er dommere som for en kort periode arbeider ved en annen domstol enn der man er utnevnt.
Tilkalt dommar: Ein tikalt dommar arbeider for ein kort periode i ein annan domstole enn der han er utnemnt.
Domstolen skal stadfeste et forslag til tvungen ordning dersom skyldner oppfyller vilkårene i loven.
Domstolen skal stadfeste eit forslag til tvungen ordning dersom skuldnar oppfyller vilkåra i lova.
Det kan ikke skyldes manglende betalingsvilje eksempelvis på grunn av misnøye med hvordan et arbeidsoppdrag er utført.
Dersom det siste er tilfellet, må kreditoren i staden ta ut stemning og gå til vanleg sivil sak ved domstolen.
Noen ganger bestemmer retten at besøk, brevveksling og telefonering bare kan skje under kontroll av politiet.
Nokre gonger bestemmer retten at besøk, brevveksling og telefonering berre kan skje under kontroll av politiet.
Forelegg.
Under etterforskinga
Prøveløslatelse av forvaringsdømte kan ikke sammenlignes med prøveløslatelse ved ordinær soning.
Prøvelauslating av forvaringsdømte kan ikkje samanliknast med prøvelauslating ved ordinær soning.
Tvangsavvikling
Tvangsavvikling
Fornærmede og vitners forklaring
Forklaring frå fornærma og vitne
Dersom man ikke er enig i kravet, enten helt eller delvis, må man redegjøre for sitt syn på saken i det som kalles et tilsvar.
Dersom ein ikkje er samd i kravet, anten heilt eller delvis, må ein gjere greie for sitt syn på saka i det som blir kalla eit tilsvar.
Verdt å merke seg
Verdt å merke seg
Dommeren skal alltid vurdere om fengslingen representerer et uforholdsmessig inngrep overfor siktede, og om andre tiltak enn fengsling kan brukes.
Dommaren skal alltid vurdere om fengslinga representerer eit uforholdsmessig inngrep overfor sikta, og om andre tiltak enn fengsling kan brukast.
Alle som benytter advokat anbefales å be om en slik oppdragsbekreftelse.
Alle som bruker advokat, blir rådde til å be om ei slik oppdragsstadfesting.
Siden ble sist oppdatert: 23.08.2016, kl.
Sida vart sist oppdatert: 17.12.2015, kl.
Fartsgrense 70 km/t
Fartsgrense 70 km/t
Blir det penger igjen etter dette, så får skyldneren dette beløpet.
Blir det pengar att etter dette, så får skuldnaren dette beløpet.
Så går dommeren kort gjennom kravene partene har kommet med og grunnlagene for disse.
Så går dommaren kort går gjennom krava som partane har kome med og grunnlaga for desse.
Saksøkeren skal innkalles til alle rettsmøter i saken og må møte hvis han blir pålagt det.
Saksøkjaren skal kallast inn til alle rettsmøte i saka og må møte dersom han blir pålagt det.
Forslaget til tvungen gjeldsordning legges ved innkallingen.
Forslaget til tvungen gjeldsordning blir lagt ved innkallinga.
Også her må hensynet til trafikksikkerheten og den alminnelige lovlydighet være utslagsgivende.
Også her må hensynet til trafikksikkerheten og den alminnelige lovlydighet være utslagsgivende.
Dersom retten tar til følge en begjæringen om opphevelse av en gjeldsordning, betyr dette at skyldneren er tilbake der han startet før han søkte om gjeldsordning.
Dersom retten tek til følgje eit krav om oppheving av ei gjeldsordning, tyder dette at skuldnaren er tilbake der han starta, før han søkte om gjeldsordning.
Hvis du ikke får utbetalt lønnen din på den vanlige lønningsdagen, sender du så fort som mulig et rekommandert kravbrev (detter kalles påkrav) til arbeidsgiver.
Dersom du ikkje får utbetalt løna di på den vanlege løningsdagen, sender du så fort som mogleg eit rekommandert kravbrev (påkrav) til arbeidsgjevar.
Begjæringen må sendes i minst fem eksemplarer med vedlegg, og den må være mottatt av retten innen to uker fra betalingsfristen i konkursvarselet.
Kravet må sendast i minst fem eksemplar med vedlegg, og det må vere motteke av retten innan to veker frå betalingsfristen i konkursvarselet.
I Høyesterett er rettsforhandlingene nesten alltid muntlige og går for åpne dører.
I Høgsterett er rettsforhandlingane nesten alltid munnlege og går for opne dører.
Etter at saksforberedelsen er avsluttet vil neste steg være at saken avgjøres i hovedforhandling.
Etter at saksførebuinga er avslutta, vil neste steg vere at saka blir avgjord i hovudforhandling.
Eksempel på hvordan påkrav kan settes opp (lenke til Oslo byfogdembetes nettsted)
Døme på korleis påkrav kan setjast opp (pdf frå Oslo byfogdembete, berre på bokmål).
Fart 126 km/t
Fart 126 km/t
Siden ble sist oppdatert: 10.11.2015, kl.
Sida vart sist oppdatert: 10.11.2015, kl.
i klagesaker etter folketrygdloven § 21-12
i klagesaker etter folketrygdlova § 21-12
Andre punkter er hvilke bevis som skal legges fram for retten, hvordan bevisføringen skal foregå, om det trengs befaring og om det er behov for sakkyndige.
Andre punkt er kva for bevis som skal leggjast fram for retten, korleis bevisføringa skal gå føre seg, om det trengst synfaring og om det er behov for sakkunnige.
Det er ikke uvanlig at ikke finnes aktiva, eller de ikke er tilstrekkelige til å dekke bobehandlingen.
Dersom det ikkje finst aktiva, eller dei ikkje rekk til å dekke bubehandlinga, må den som har lagt fram krav om konkursen, betale kostnadene.
Debetkort og kredittkort (Visa og MasterCard) kan brukes.
Både debetkort og kredittkort (Visa og Mastercard) kan brukes.
Deretter får aktor, forsvarer, bistandsadvokat, sakkyndig og meddommerne stille spørsmål til tiltalte.
Deretter får aktor, forsvarar, bistandsadvokat, sakkunnig og meddommarane stille spørsmål til tiltalte.
Lenker:
Lenkjer:
Slik foregår tolkingen
Slik foregår tolkinga
Full ankebehandling - lagrette/jurysak
Full ankebehandling - lagrette/jurysak
sak etter tvistelovens kapittel 36 om overprøving av administrative vedtak om frihetstap og andre tvangsinngrep
sak etter tvistelova kapittel 36 om overprøving av administrative vedtak om fridomstap og andre tvangsinngrep
Han vil blant annet. ta hånd om vitnene, herunder ta imot krav på godtgjørelse, utgiftsdekning og så videre.
Han vil blant anna ta hand om vitna, medrekna ta imot krav på godtgjersle, utgiftsdekning og så bortetter.
Når tidspunktet er avtalt, vil klassens lærer motta praktiske opplysninger.
Når tidspunktet er avtalt, vil læraren for klassen få praktiske opplysningar.
Rolle i rettssaken
Rolle i rettssaka
Beslag over lengre tid
Beslag over lengre tid
Før partene etter tur gir forklaring, må de gi en erklæring (forsikring) om at de vil snakke sant.
Før partane etter tur gjev forklaring, må dei gje ei erklæring (forsikring) om at dei vil snakke sant.
For å begrense størrelsen på sakskostnadene, kan hver part kun kreve 20 % av tvistesummen i sakskostnader.
For å avgrense storleiken på sakskostnadene, kan kvar part berre krevje 20 % av tvistesummen i sakskostnader.
Når du ikke får lønn: Påkrav
Når du ikkje får løn: Påkrav
Lav risiko for hver enkelt
Låg risiko for kvar enkelt person
for leietaker i sak etter husleieloven § 9-8 og tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav c når saken gjelder bolig som leietaker bebor.
for leigetakar i sak etter husleigelova § 9-8 og tvangsfullbyrdingslova § 13-2 tredje ledd bokstav c når saka gjeld bustad som leigetakar bur i
oversikt over kravets enkelte deler dersom det er et pengekrav
Oversikt over dei enkelte delane av kravet dersom det er eit pengekrav.
Tvistesaker kan grovt deles inn etter pengeverdien på det man strides om.
Tvistesaker kan grovt delast inn etter pengeverdien på det ein strir om.
Hvis det allerede foreligger en avtale om deling, kan det ikke begjæres offentlig skifte.
Viss det allereie fins ein avtale om deling, kan det ikkje bes om eit offentlg skifte.
Ankefristen er på to uker.
Ankefristen er på to veker.