nb
stringlengths
5
259
nn
stringlengths
4
291
Styret (eventuelt avviklingsstyret) skal gis anledning til å uttale seg før retten beslutter å overta ansvaret for tvangsavviklingen av selskapet.
Før retten vedtek å overta ansvaret for tvangsavviklinga av selskapet, skal styret, eventuelt. avviklingsstyret, få høve til å uttale seg.
Disse kalles sakkyndige.
Desse kallar vi sakkunnige.
Bekreftelse av underskrift Dette innebærer at notarius publicus bekrefter signaturen til den som har undertegnet dokumentet.
Stadfesting av underskrift Dette inneber at notarius publicus stadfester signaturen til den som har underteikna dokumentet.
til den som er begjært umyndiggjort eller som begjærer et vergemål opphevet etter umyndiggjørelsesloven
til den som er kravd umyndiggjort eller som krev eit verjemål oppheva etter umyndiggjeringslova
De aller fleste tiltalte velger å forklare seg.
Dei aller fleste tiltalte vel å forklare seg.
Det er verdt å merke seg at saksøkeren, før kjennelse om stadfestelse er avsagt, når som helst kan tilbakekalle begjæringen.
Merk deg at saksøkjaren, før orskurd om stadfesting av eit bod er avsagt, når som helst kan tilbakekalle kravet.
Etter å ha hørt begge sider, bestemmer dommeren varetektstiden.
Etter å ha høyrt båe sider, avgjer dommaren varetektstida.
Dersom en uttalelse ikke viser at retten av eget tiltak skal nekte å stadfeste forslaget, skal uttalelsen bare tas hensyn til dersom den er kommet retten i hende innen fristen og kreditoren samtidig sendte en kopi til skyldneren.
Dersom ei fråsegn ikkje viser at retten av eige tiltak skal nekte å stadfeste forslaget, skal fråsegna berre takast omsyn til dersom ho er komen retten i hende innan fristen og kreditoren samstundes sende ein kopi til skuldnaren.
I enkelte saker, særlig større straffesaker, deltar en rettsbetjent.
I enkelte saker, særleg større straffesaker, deltek ein rettsbetjent.
Bevis og påstander legges fram på forhånd
Bevis og påstandar blir lagde fram på førehand
Brudd på et besøksforbud er straffbart, se straffeloven § 168 (lenke til lovdata.no).
Brot på besøksforbod er strafflagd, sjå straffelova § 168 (lenkje til lovdata.no).
Siden ble sist oppdatert: 31.07.2017, kl.
Sida vart sist oppdatert: 16.06.2016, kl.
Den som mottar søksmålsvarsel, må innen rimelig tid ta stilling til kravet og grunnlaget.
Den som tek mot søksmålsvarsel, må innan rimeleg tid ta stilling til kravet og grunnlaget.
Les mer om hovedforhandling i en sivil sak.
Les meir om hovudforhandling i ei sivil sak
Retten er sammen om alle avgjørelser, og alle har lik stemme.
Retten er saman om alle avgjerder, og alle har lik stemme.
Siden ble sist oppdatert: 12.09.2017, kl.
Sida vart sist oppdatert: 17.11.2015, kl.
Den parten som begjærer forretningen dekker også alle utgifter til meddommere, skjønnsmedlemmer, sakkyndige, vitner, oversettelser, særlige undersøkelser og andre sideutgifter.
Den parten som krev forretninga, dekkjer også alle utgifter til meddommarar, skjønnsmedlemer, sakkunnige, vitne, omsetjingar, særlege undersøkingar og andre sideutgifter.
I tillegg må det være nødvendig for å verne samfunnet mot nye alvorlige forbrytelser.
I tillegg må det vere nødvendig for å verne samfunnet mot nye alvorlege brotsverk.
Når dommerne kommer inn og går ut i forbindelse med pauser og når retten heves skal alle reise seg.
Alle skal reise seg når dommarane kjem inn, og når dei går ut i samband med pauser.
Dommeren skal bistå partene med å tilrettelegge saken best mulig under saksforberedelsen.
Dommaren skal bistå partane med å tilrettelegge saken best mogleg under saksførebuinga.
Tingrettens behandling av saken
Behandling av saka i tingretten
Kopi av tvangsgrunnlaget og eventuelt varsel vedlegges.
Kopi av tvangsgrunnlaget og eventuelt varsel skal leggjast ved.
Samtidig med oppnevningen utarbeider retten et mandat.
Samstundes med oppnemninga utarbeider retten eit mandat.
Småkrav er saker hvor tvistesummen (verdien på det man strides om) som er lavere enn kr 125 000,-.
Småkrav er saker der tvistesummen (verdien på det ein strir om), er lågare enn kr 125 000,-.
Det kan også bestemmes at beløpet helt eller delvis skal betales til gruppens prosessfullmektig før registrering.
Det kan også avgjerast at beløpet heilt eller delvis skal betalast til prosessfullmektigen for gruppa før registrering.
Blir beslutningen å ikke ilegge besøksforbud, kan dette bringes inn for retten av den forbudet var ment å beskytte.
Ei avgjerd om ikkje å gje besøksforbod, kan bringast inn for retten av den eit forbod skal verne.
I tillegg skal omkostningene og omkostningsrisikoen (om man taper saken) for den enkelte være begrenset og forutsigbar.
I tillegg skal omkostnadene og omkostnadsrisikoen (om ein taper saka) for den enkelte vere avgrensa og føreseieleg.
Det holdes også visninger og salgsprosessen er likt et vanlig boligsalg.
Ein held også visningar og salsprosessen er likt eit vanleg bustadsal.
I et utleieforhold kan det begjæres fravikelse når utleier mener han har rett til å heve leiekontrakten, eller når leietaker har "åpenbart uholdbar hjemmel" til å bo i leiligheten.
I eit utleigeforhold kan det krevjast fråviking når utleigar meiner han har rett til å heve leigekontrakten, eller når leigetakar har "åpenbart uholdbar hjemmel" til å bu i leilegheita (manglande betaling av husleige som grunnlag for heving av leigeforholdet, bråk, ulovleg framleige o.l.).
Men dommen kan senere forlenges ut over grensen.
Men dommen kan seinast forlengjast ut over grensa.
Det er en allmenn oppfatning at en dommers oppførsel både i og utenfor retten må være slik at folks tillit til dommeren og domstolene i alminnelighet ikke svekkes.
Det er ei ålmenn oppfatning at oppførselen til ein dommar både i og utanfor retten må vere slik at folks tillit til dommaren og domstolane generelt, ikkje blir svekt.
Prøveløslatelse gis bare hvis kriminalomsorgen mener domfelte ikke vil begå ny kriminalitet i prøvetiden.
Prøvelauslating gjev ein berre dersom kriminalomsorga meiner domfelte ikkje vil utføre ny kriminalitet i prøvetida.
Separasjon og skilsmisse - hvem opphever ekteskapet?
Separasjon og skilsmisse - kven opphever ekteskapet
Hvis det er kommet inn nye bevis i saken, bør også dette nevnes.
Dersom det er kome inn nye bevis i saka, bør også dette nemnast.
Så snart den som melder seg på er godkjent som gruppemedlem, skal vedkommende føres inn i grupperegisteret som føres elektronisk i domstolen.
Så snart den som melder seg på er godkjent som gruppemedlem, skal vedkomande førast inn i grupperegisteret som blir ført elektronisk i domstolen.
Siden ble sist oppdatert: 22.10.2017, kl.
Sida vart sist oppdatert: 08.05.2017, kl.
Kreditor kan da søke sikkerhet for sitt tilgodehavende ved å begjære utleggspant.
Kreditor kan då søkje å sikre sitt tilgodehavande ved å krevje utleggspant.
Siden ble sist oppdatert: 31.07.2017, kl.
Sida vart sist oppdatert: 04.04.2016, kl.
Begjæring om tvangssalg skal inneholde
Krav om tvangssal skal innehalde:
Dette er også en jurist, med samme vern som embetsmenn for den perioden konstitusjonen varer.
Dette er også ein jurist, med same vern som ein embetsmann i den perioden konstitusjonen varar.
Hva er et gruppesøksmål?
Kva er eit gruppesøksmål?
I disse sakene betaler det offentlige alle omkostninger som ikke dekkes av verdiene i konkursboet.
I desse sakene betaler det offentlege alle omkostnader som ikkje blir dekte av verdiane i konkursbuet.
Sideutgifter er utgifter som påløper i forbindelse med behandlingen av en rettssak, men som ikke knyttes til rettsgebyr og salær til advokat (prosessfullmektig).
Sideutgifter er utgifter som kjem til i samband med behandlinga av ei rettssak, men som ikkje er knytte til rettsgebyr og salær til advokat (prosessfullmektig).
Siden ble sist oppdatert: 09.08.2016, kl.
Sida vart sist oppdatert: 19.01.2015, kl.
Hvis skyldneren er et firma, skal begjæringen leveres til tingretten der virksomheten drives.
Du bør ha kunnig rettleiing for å utforme konkurskravet.
foreldre
foreldre
Kopi av tvangsgrunnlaget.
Kopi av tvangsgrunnlaget.
Partene har også en plikt til å undersøke om det er mulig å løse tvisten med godvilje fra begge parter.
Partane har også ei plikt til å undersøkje om det er mogleg å løyse tvisten med godvilje frå båe partar.
Oppbevaring av testament i en domstol koster 839 kroner (0,8 R).
Å oppbevare eit testament hos ein domstol kostar kr 839,- (0,8 R).
Hva som skjer i saksforberedelsen avhenger av om saken behandles etter reglene om småkravsprosess eller om det er en sivil sak med hovedforhandling.
Kva som skjer i denne førebuinga kjem an på om saken blir behandla etter reglane om småkravsprosess eller om det er ein sivil sak med hovudforhandling.
Da må det holdes et nytt fengslingsmøte i domstolen.
Då må det haldast eit nytt fengslingsmøte i domstolen.
De aller fleste rettssaker er åpne for publikum, og de fleste rettssaler har egne tilhørerplasser.
Dei aller fleste rettssaker er opne for publikum, og dei fleste rettssalar har eigne tilhøyrarplassar.
Hvordan skal hovedforhandlingen foregå?
Korleis skal hovudforhandlinga gå føre seg?
Partsforklaringen gjennomføres slik at først stiller partens egen advokat spørsmål, deretter motpartens advokat, og til slutt dommeren.
Partsforklaringa blir gjennomført slik at fyrst stiller partens eigen advokat spørsmål, deretter motpartens advokat, og til slutt dommaren.
I saker hvor fornærmede og etterlatte har krav på bistandsadvokat, fremmes et eventuelt erstatningskrav av bistandsadvokaten.
I saker der fornærma og etterlatne har krav på bistandsadvokat, blir eit eventuelt erstatningskrav fremja av bistandsadvokaten.
Siden ble sist oppdatert: 10.03.2017, kl.
Sida vart sist oppdatert: 09.02.2017, kl.
Parter uten advokat (også kalt prosessfullmektig) kan muntlig inngi stevning, tilsvar og andre prosesskriv ved å møte opp i domstolen.
Partar utan advokat (prosessfullmektig) kan munnleg gje stevning, tilsvar og andre prosesskriv ved å møte i domstolen.
Rettens leder (fagdommeren) stiller normalt først spørsmål til tiltalte.
Leiaren av retten (fagdommaren) stiller normalt fyrst spørsmål til tiltalte.
Alle som er tilstede i rettssalen må reise seg når dommeren kommer inn.
Alle som er til stades i rettssalen må reise seg når dommaren kjem inn.
Innhold i konkursvarselet:
Innhald i konkursvarselet:
Retten innkaller likevel til rettsmøte (muntlig forhandling) om den finner det ønskelig, eller dersom en part krever det.
Retten kallar likevel inn til rettsmøte (munnleg forhandling) om han finn det ynskjeleg, eller dersom ein part krev det.
For flere oversikter for tap av førerkort på gunn av fartsoverskridelse, se forskriften § 2-2 (lovdata.no).
For fleire oversikter for tap av førarkort på grunn av fartsoverskriding, sjå forskrifta § 2-2 (lenkje til lovdata.no) .
sak mot arbeidsgiver, når saken gjelder tjeneste- eller arbeidsforhold og reises av arbeidstaker
sak mot arbeidsgjevar, når saka gjeld teneste- eller arbeidsforhold og blir reist av arbeidstakar
Hvilke saker er uaktuelle?
Kva slags saker er uaktuelle?
Deretter får saksøktes advokat ordet til en innledning, før også han avslutter med en påstand.
Deretter får saksøkte sin advokat ordet til ei innleiing, før også han avsluttar med ein påstand.
I større domstoler kan det lages rutiner på å ha en sak i reserve, eller at det ikke bestemmes hvilken sak dere skal følge før tett opptil besøket.
I større domstolar kan det lagast rutinar på å ha ei sak i reserve, eller at det ikkje vert fastsett kva for ei sak det skal bli før dagen før besøket.
I fengslingsmøtet møter aktor, og siktede skal alltid ha forsvarer til stede.
I fengslingsmøtet møter aktor, og sikta skal alltid ha forsvarar til stades.
beskrivelse av tvangsgrunnlaget
Skildring av tvangsgrunnlaget.
Derimot skal det ikke betales gebyr for
Derimot skal det ikkje betalast gebyr for
Forskjellen er bare at i andre saker må fornærmede og etterlatte fremme et eventuelt erstatningskrav for påtalemyndigheten, som så avgjør om kravet skal følges opp.
Skilnaden er berre at i andre saker må fornærma og etterlatne fremje eit eventuelt erstatningskrav for påtalemakta, som avgjer om kravet skal takast med.
Lenke til tvisteloven § 9-2 på lovdata.no.
Lenkje til tvistelova § 9-2 på lovdata.no.
Fornærmede med bistandsadvokat og etterlatte har rett til godtgjøring som vitner for hele den tiden de er til stede under hovedforhandlingen.
Fornærma med bistandsadvokat og etterlatne har rett til godtgjersle som vitne for heile den tida dei er til stades under hovudforhandlinga.
Ikke alle anker behandles
Ikkje alle ankar blir behandla
være avholdende fra alkohol
vere avhaldande frå alkohol
Fire uker etter at du sendte det rekommanderte brevet, skriver du en betalingsoppfordring (konkursvarsel).
Fire veker etter at du sende det rekommanderte brevet, skriv du ei betalingsoppfordring (konkursvarsel).
Generelt om klassebesøk i norske domstoler
Familiesaker går alltid for lukka dører.
Her gis en oversikt over reglene.
Her gjev vi ei oversikt over reglane.
Ankeerklæringen må undertegnes av deg.
Ankeerklæringa må underteiknast av deg.
Se for øvrig eget punkt nedenfor om erstatningskrav.
Sjå elles eige punkt nedanfor om erstatningskrav.
Den sakkyndige deltar ikke når dommerne har sin rådslagning om utfallet i saken.
Den sakkunnige deltek ikkje når dommarane har rådslaginga si om utfallet i saka.
Avslått eller trukket begjæring om konkurs eller gjeldsforhandling, eller hvis konkurssaken heves (3 R) = 3 147 kr
Avslått/trekt begjæring om konkurs eller gjeldsforhandling / dersom konkurssaka blir heva (3 R) kr 3 147,-.
Hvordan prosessene i de ulike sakstypene foregår kan du lese mer om i lenkene under.
Korleis prosessane i dei ulike sakstypene går føre seg finn du meir informasjon om i lenkane under.
Firmaattesten skal være original, og vanligvis ikke eldre enn tre måneder.
Firmaattesten skal vere original, og normalt ikkje eldre enn tre månader.
Etter at retten har mottatt og godkjent begjæringen, sendes den til saksøkte med 2 ukers frist for uttalelse.
Etter at retten har motteke og godkjent kravet, blir det sendt til saksøkte med 2 vekers frist for fråsegn.
Det kan være siktede i samme sakskompleks, og gjøres av hensyn til etterforskningen.
Det kan vere sikta i same sakskompleks, og blir gjort av omsyn til etterforskinga.
Saken starter med at dommerne (fagdommeren og meddommerne) kommer inn i rettssalen.
Saka startar med at dommarane (fagdommaren og meddommarane) kjem inn i rettssalen.
Hvis du ikke gir retten beskjed om forfallet så snart som mulig, risikerer du også bot og erstatningsansvar.
Her har vi berre gjeve opplysningar om einskilde hovudreglar som vil vere aktuelle for dei fleste som blir innkalla som vitne.
Stevningen skal gi grunnlag for en forsvarlig behandling av saken.
Stemninga skal gje grunnlag for ei forsvarleg behandling av saka.
For at tiltalte skal kunne dømmes, må aktor føre bevis for at han er skyldig.
For at tiltalte skal kunne dømmast, må aktor føre bevis for at han eller hun er skuldig.
Siden ble sist oppdatert: 10.08.2017, kl.
Sida vart sist oppdatert: 14.08.2017, kl.
Retten kan også be politiet om å hente deg.
I samband med straffesaker kan du få hjelp og råd både hos politiet og lensmannen.
Hvis skyldneren erklæres konkurs, oppnevner tingretten en bostyrer.
Dersom skuldnaren vert gjort konkurs, oppnemner tingretten normalt ein advokat som bustyrar.
Et gruppesøksmål skal ikke bringes inn for forliksrådet.
Eit gruppesøksmål skal ikkje bringast inn for forliksrådet før det blir reist for tingretten.
Under hovedforhandlingen er det forbudt med fotografering og lyd- og bildeopptak.
Under hovudforhandlinga er det forbode med fotografering og lyd- og biletopptak.
Siden ble sist oppdatert: 10.08.2017, kl.
Sida vart sist oppdatert: 04.08.2016, kl.
Sivil sak med hovedforhandling - saksforberedelser
Sivil sak med hovudforhandling - saksførebuingar
I kravbrevet må det stå hva kravet gjelder, hvilket beløp arbeidsgiver skylder deg og opptjeningsperioden.
I kravbrevet må det stå kva kravet gjeld, kva beløp arbeidsgjevar skuldar deg og oppteningsperioden.
Retten kan også behandle begjæringen uten innkalling til rettsmøte.
Retten kan også behandle kravet utan innkalling til rettsmøte.
Selv om kravene dine etter hovedregelen er for gamle til å dekkes av lønnsgarantien, kan de likevel dekkes hvis du har satt i gang og fulgt opp saken i tråd med anbefalingene over.
Sjølv om krava dine etter hovudregelen er for gamle til å bli dekte av lønsgarantien, kan dei likevel dekkjast dersom du har sett i gang og følgt opp saka i tråd med tilrådingane over.
Saksforberedelse og veiledning
Saksførebuing og veiledning