sentence1
stringlengths
1
1.63k
sentence2
stringlengths
0
1.86k
China : Appeal to Tibetans To Cease Self-Immolation · Global Voices
Китай : Апел към тибетците да се спрат случаите на самозапалване
A number of Tibetans activists launched a signature campaign urging Tibetans to cease self-immolation and to cherish their lives in a time of oppression .
Тибетски активисти стартират подписка и кампания , която да накара тибетците да се ангажират с предотвратяването на повече случаи на самозапалване и да се погрижат за живота си във времена на натиск .
Via Woser 's blog .
Вижте повече в Woser's blog ( китайски ) .
Iran : Cartoonists Rage Against Khatami for Voting in Election · Global Voices
Иран : карикатуристи се гневят на участието на Хатами в парламентарните избори
How you can be the " biggest loser " in an election just for voting ?
Как можеш да се окажеш “ най-големият губещ ” само защото си се решил да дадеш гласа си на избори ?
Probably Mohammad Khatami , the former reformist president of Iran can answer this .
Може би Мохаммад Хатами , бившият реформистки президент на Иран , може да отговори на този въпрос .
Khatami voted in the parliamentary election on Friday , March 2 , 2012 ignoring preconditions he himself had formulated for his participation : “ Freedom of prisoners and creation of a free atmosphere for everyone and all groups , the authorities respecting the Constitution and creation of the logistics for conducting a healthy and free election . ”
Хатами гласува по време на парламентарните избори , проведени на 2 март , петък , игнорирайки предварителните условия , които той сам си постави за своето участие : " Свобода за политическите затворници и създаване на свободна атмосфера за всеки и всички групи , властите да уважават Конституцията и създаването на логистика за провеждането на честни и свободни избори . "
Given the popular calls for boycotting the elections , many reformists were disappointed to see Khatami go back on his word .
Като се имат предвид призивите за бойкотиране на изборите , много реформисти се разочароваха от това да видят как Хатами се отрича от думите си .
He later justified his actions by expressing hope that his vote did not disrupt " reformist solidarity . "
По-късно той оправда действията си , като изрази надежда , че неговият глас няма да наруши " реформистката солидарност " .
He has reportedly stressed the " complexity " of the internal as well as the international affairs and called for , " understanding of these complexities by everyone . "
Хатами подчерта още ( английски ) " сложността " на вътрешното положение и международните отношения , и призова за " разбиране на това сложно положение от всеки " .
Several satirical cartoons published on the internet display anger and disappointment with the once popular Khatami .
Няколко саркастични карикатури , публикувани в интернет , показват гнева и разочарованието от популярния доскоро Хатами. .
Nikahang , a leading cartoonist and blogger , considers that Khatami ignored the blood shed during the 2009 protest against regime .
Nikahang , водещ карикатурист и блогър , счита ( фарси ) , че Хатами пренебрегва кръвопролитията по време на протеста от 2009 г. срещу режима .
Mana Neyestani , another leading cartoonist , shows one of a character breaking a window on the head of Khatami .
Мана Нейестани , друг известен карикатурист , показва ( фарси ) човек , който разбива прозорец в главата на Хатами .
An unnamed guest cartoonist on Khodnevis.org took part in a " cartoons against Khatami " campaign with this entry :
Анонимен карикатурист , публикуващ в сайта Khodnevis.org ( фарси ) също зае позиция в кампанията " карикатури против Хатами " с тази карикатура :
Russia : " The Way Forward " · Global Voices
Русия : " Пътят напред "
OpenDemocracy.net posts an English translation of Yuri Saprykin 's Lenta.ru text on the new , post-election goals of Russia 's protest movement .
OpenDemocracy.net пусна превод на английски на текста на Юри Саприкин в Lenta.ru ( руски ) , посветен на целите на руското протестно движение след отминалите избори .
( More insight into the March 4 presidential election and the opposition in Russia - from journalist Tikhon Dzyadko and an independent election observer Julia Chegodaikina . )
( За по задълбочени анализи по отношение на президентските избори на 4-ти март и опозицията в Русия , прочете статиите от журналиста Тихон Дзядко ( английски ) и независимия наблюдател Юлия Чегодайкина ( английски ) ) .
Global : Vigils in Solidarity with Tibetans · Global Voices
По света : бдения за солидарност с тибетците
Since early February 2012 , a series of global vigils have taken place in all over the world to express solidarity with Tibetans , following a call from Kalong Tripa Dr. Lobsang Sangay .
От началото на февруари 2012 , по целия свят се осъществиха серии на глобални бдения за изразяване на солидарност с тибетците , в следствие на призив от премиера , д-р Лобсанг Сангай .
As February 22 is the Tibetan New Year , activists are calling for another round of solidarity action .
Тъй като 22 февруари е тибетската Нова година , активисти призовават за нова серия от действия за солидарност .
A map on global vigils in solidarity with Tibetans on February 8 , 2012 .
Карта на бденията в солидарност с Тибет , 8 февруари 2012
Ever since the invasion of Tibet , the Chinese government has claimed that it seeks to create a socialist paradise .
" Още от инвазията в Тибет , китайското правителство твърди , че иска да създаде социалистически рай .
However , basic human rights are being denied to Tibetans , the fragile environment is being destroyed , Tibetan language and culture is being assimilated , portraits of His Holiness the Dalai Lama are banned , and Tibetans are being economically marginalized .
Въпреки това , основни човешки права биват отказвани на тибетците , крехкото правителство бива разрушавано , тибетският език и култура биват асимилирани , портрети на Негово светейшество Далай Лама са забранени , а тибетците са икономически маргинализирани .
Tibet is in virtual lockdown .
Тибет е почти затворен .
Foreigners have been barred from travelling to Tibet now and the entire region is essentially under undeclared martial law .
Понастоящем , на чужденците им е забранено да пътуват до Тибет и всъщност , целият регион е под необявен военен контрол .
I urge the Chinese leadership to heed the cries of the Tibetan protestors and those who have committed self-immolation .
Призовавам китайското ръководство да обърне внимание на призивите на протестиращите тибетци и на тези , които извършиха самозапалвания .
You will never address the genuine grievances of Tibetans and restore stability in Tibet through violence and killing .
Никога няма да обърнете тибетското недоволство и да възстановите стабилност чрез насилие и убийства .
The only way to resolve the Tibet issue and bring about lasting peace is by respecting the rights of the Tibetan people and through dialogue .
Единственият начин да решите Тибетския въпрос и да доведете до продължителен мир , е чрез уважаване правата на тибетския народ и чрез диалог .
As someone deeply committed to peaceful dialogue , the use of violence against Tibetans is unacceptable and must be strongly condemned by all people in China and around the world .
Като хора силно обвързани с мирния диалог , ползването на насилие срещу тибетците е неприемливо и трябва да бъде силно осъдено от всички хора в Китай и по целия свят .
I call on the international community to show solidarity and to raise your voices in support of the fundamental rights of the Tibetan people at this critical time .
Призовавам международната общност да покаже солидарност и да изяви мнение в подкрепа на основните права на тибетския народ в този критичен момент .
I request that the international community and the United Nations send a fact-finding delegation to Tibet and that the world media be given access to the region as well .
Моля международната общност и Обединените Нации да изпратят делегация в Тибет и , също така , световните медии да имат гарантиран достъп до региона .
The leaders in Beijing must know that killing its own " family members " is in clear violation of international and Chinese laws , and such actions will cast further doubts on China 's moral legitimacy and their standing in world affairs .
Ръководството в Пекин трябва да знае , че да убиваш собствените си ‘ членове на семейството ’ е в директно нарушение на международните и китайски закони , и подобни действия ще хвърлят сянка още повече върху моралната легитимност на Китай и нейното положение в международните отношения . "
During Chinese Vice President Xi Jingping 's visit to the United States last week , Tibetan activists greeted Xi and the group of organized supporters with stories about human rights conditions in China .
По време на визитата на китайския вице-президент Си Дзинпин до Съединените щати миналата седмица , тибетски активисти приветстваха Си и групата от събрали се поддръжници , с истории за състоянието на човешките права в Китай .
Below is a YouTube video taken on February 15 in Muscatine , Iowa :
YouTube видео , направено на 15 февруари в Мускантин , Айова :
As the Tibetan New Year is approaching , a number of Hong Kong activists have organized a candle night vigil outside the China Government Liaison Office to mourn for those Tibetans who have self-immolated to call for a free Tibet .
С приближаването на тибетската нова година , в Хонг Конг активисти организираха нощно бдение със свещи пред офиса на Китайските правителствени връзки като траур за самозапалилите се в призив за свободен Тибет .
In addition , more than 240 have signed up for a Butter Lamp Pray event * to express their solidarity with Tibetans :
В допълнение , повече от 240 души се записват за Молитвения фестивал , за да изразят солидарност с тибетците :
In Tibet , from 27 Feb 2009 to 19 Feb 2012 , 23 Tibetans have self-immolated to protest for a free Tibet and the return of The Dalai Lama .
В Тибет , от 27 февруари 2009 до 19 февруари 2012 , 23 тибетци са се самозапалили в протест за свободен Тибет и за завръщането на Далай Лама .
15 of them had lost their lives .
15 от тях са загубили живота си .
Under the repressive circumstance in Tibet , self-immolation is an ultimate act of nonviolence demonstration .
При потисническите обстоятелства в Тибет , самозапълването е краен акт на ненасилствена манифестация .
Tibet question seems so far away from us , but as a human being , it doesn ’ t mean that we can do nothing .
Тибетският въпрос изглежда далечен за нас , но , като човешки същества , не означава , че не можем да направим нещо .
At least , we should pray for the death .
Най-малкото би могло да се молим за мъртвите .
One of the spiritual practices among Tibetan Buddhists is to offer a lighted butter lamp that represents the illumination of wisdom and to purify bad Karma .
Една от духовните практики сред тибетските будисти е да предложиш запалена свещ , която представлява просветлението на мъдростта и пречистването от лоша карма .
Following their belief , we shall also light for the Tibetans who have self-immolated and pray for Tibet .
Следвайки това вярване , ние също би трябвало да запалим свещ за тибетците , които са се самозапалили , и да се помолим за Тибет .
* Disclosure : the writer has been added as a host of the Butter Lamp Pray Facebook event .
* Допълнителна информация : авторът на оригиналния постинг е домакин на Facebook събитието " Butter Lamp Pray " .
Thumbnail and featured image shows annual Tibet Freedom March in central London , UK , by sinister pictures , copyright Demotix ( 12 / 03 / 11 ) .
Снимките по-горе са от Годишния марш за Свободен Тибет в центъра на Лондон , Великобритания , лиценз Sinister Pictures в Demotix .
Swaziland : New Union Wants Democracy · Global Voices
Свазиленд : синдикалисти искат повече демокрация
Tthe newly launched trade union in Swaziland hopes to press for democracy : " The new group is expected to discuss how to step up its campaign for democracy in the kingdom ruled by King Mswati III , sub-Saharan Africa ’ s last absolute monarch.Major protests are expected in April and May this year . "
В Свазиленд бе създаден нов синдикален съюз , който има надеждата да осигури повече натиск за демокрация ( английски ) в страната : " Новият съюз се очаква да обсъди как да засили кампанията си за демокрация в кралството , управлявано от крал Мсуати III , последният абсолютен монарх в Субсахарска Африка . Големи протести се очакват през април и май тази година . "
Angola : Gunshots and Clashes Against Demonstration · Global Voices
Ангола : стрелба и сблъсъци по време на демонстрация
Blogger Gil Gonçalves reported about police violence during demonstration today in Luanda , based on updates of activists on Facebook .
Блогърът Жил Гонсалвес съобщи за полицейско насилие ( португалски ) по време на демонстрация в столицата на Ангола , Луанда .
Freelancer journalist Louise Redvers tweeted , according to sources on site , that police attempted to disperse crowd with gunshots and clashes .
Преводачката на свободна практика и журналистка Луис Редверс описва че , според местни източници , полицията се опитвала да разпръсне тълпата с изстрели и сблъсъци с демонстранти .
Protesters claim the 2012 election process is strongly biased .
Протестиращите твърдят , че изборният процес е силно пристрастен .
Palestine : Gaza Under Attack - Again · Global Voices
Палестина : Въздушни удари по Газа
Throughout the night of March 9 and into the morning of March 10 , 2012 , Israeli warplanes attacked targets across the Gaza Strip , with a death toll of at least 12 , and 20 injured .
През нощта на 9-ти срещу 10-ти март , израелски самолети атакуваха цели на територията на Ивицата Газа , като жертвите от ударите са най-малко 12 и над 20 ранени .
On the afternoon of March 9 , Zuheir al-Qaysi , secretary general of the Popular Resistance Committees ( PRC ) , was assassinated during an Israeli raid on Gaza City , along with his assistant Abu Ahmad Hanani .
В следобеда на 9 март , Зухейр Ал-Кайси , генерален секретар на Народните комитети за съпротива , е убит по време на нападението над град Газа , заедно със своя помощник Абу Ахмад Ханани .
Hanani was originally from Nablus and was deported to Gaza as one of the prisoners freed in the prisoner swap deal a few months ago .
Ханани , който е от Наблус , бе депортиран в Газа , като част от размяната на затворници преди няколко месеца .
In retaliation , Palestinian resistance groups in the Gaza Strip fired rockets into Israel , with no casualties .
В отговор на нападенията , от Ивицата Газа палестински групировки изстреляха ракети към Израел .
Israel came back with severe airstrikes that shook Gaza and left 12 martyrs altogether , identified by Ma 'an News Agency as Muhammad al-Ghamry , Fayiq Saad , Muatasim Hajjaj , Ubeid Gharabli , Muhammad Hararah , Hazim Qureiqi , Shadi Sayqali , Zuheir al-Qaysi , Mahmoud Hanani , Muhammad Maghari , Mahmoud Najim , and Ahmad Hajjaj .
От своя страна , Израел отвърна с повторни въздушни удари , които разтърсиха Газа и оставиха 12 убити , идентифицирани от Maan като Мохамед Ал Гамри , Фаик Саад , Муатасим Хаджадж , Убейд Гарабли , Харара Мохамед , Хазим Курейри , Сайкали Шади , Зухейр Ал-Кайси , Махмуд Ханани , Мохамед Магари , Махмуд Наджим и Ахмад Хаджадж .
Some reports are now saying that 15 people have died .
Някои доклади посочват , че убитите са 15 .
Bombing of Gaza City by Israeli fighter jets .
Израелски самолети удрят град Газа .
Image by Twitter user @ journeytogaza .
Снимка от Twitter , @journeytogaza .
Gaza 's netizens have responded to the attacks on Twitter :
Активисти от Газа реагираха на атаките в Twitter :
@ MaathMusleh : 15 were murdered in Gaza till now , No WORRIES they 're just Palestinians ! ! # GazaUnderAttack @ ectomorfo : Pray for the people of Gaza .
@ectomorfo : Молете се за хората на Газа .
No lights , little medicine , no gas .
Няма ток , малко лекарства , няма газ .
And now they 're being bombarded from all sides by # Israel . # GazaUnderAttack
А сега те ни бомбардират от всички страни . #Israel #GazaUnderAttack
@ Omar _ Gaza : 18 minutes with no explosions !
@Omar_Gaza : 18 минути без нито една експлозия !
Cautious silence ? is it over ? or should I keep holding my breath ? # GazaMassacre # GazaUnderAttack
Предпазливо мълчание ? Това ли е всичко ? 18 minutes with no explosions !
@ najlashawa : i dont know how i am still typing that was LOUD ! # GAzaUnderAttack
Мога ли да поема дъх ? #GazaMassacre #GazaUnderAttack
@ imNadZ : Welcome to # Gaza .
@imNadZ : Добре дошли в Газа .
Where sunshine is explosions .
Където изгревът са експлозиите .
Where birds are F16s .
Където птиците са самолети F-16 .
This attack comes at a time of shifting regional and political alliances .
Тази атака идва в момента на променливи регионални и политически съюзи .
Last week , in light of increasing prospects of an American-Israeli war on Iran , two top Hamas officials announced that Hamas would not get involved and support Iran in case of an Israeli attack .
Миналата седмица , в светлината на увеличаваща се перспектива за американско-израелска война срещу Иран , официални лица от Хамас обявиха , че Хамас няма да подкрепи Иран в случай на удар по Иран .
Hamas has also declared its support of the Syrian people in their struggle against Assad .
Хамас също така обяви , че подкрепя бунта на сирийците срещу Асад .
Bahrain : Massive Rally Against the Regime · Global Voices
Бахрейн : многохилядна демонстрация срещу властта
This post is part of our special coverage Bahrain Protests 2011 .
Тази публикация е част от нашето специално покритие Протестите в Бахрейн 2011 ( на английски )
" Down down with Hamad " chanted tens of thousands of people against Bahrain 's King Hamad , as they occupied one of the main highways in Bahrain , nearby the Pearl Roundabout , the symbol of Bahrain 's revolution .
" Долу , долу , Хамад ! " скандират десетки хиляди в Бахрейн срещу крал Хамад , докато окупират една от главните пътни артерии в близост до Перления площад , символът на революцията в Бахрейн .
This massive march on the Budaiya Highway on Friday 9 March , 2012 , came to renew public demands against the tyranny of the Bahraini regime which has been implicated in the killings , arrests , corruption , oppression and discrimination of citizens , according to a fact-finding mission , called the Bahrain Independent Commission of Inquiry , commissioned by the Bahraini king to look into what happened during the first two months of the protests in Bahrain .
Този огромен протест по магистралата " Будайя " в петък , 9 март , поднови съпротивата срещу тиранията на режима на Бахрейн , който е замесен в убийства , арести , корупция , потисничество и дискриминация към граждани , както става ясно от специалната анкетна комисия , поръчана от самия крал на Бахрейн през първите два месеца на протестите в Бахрейн .
Last March 2011 , the Peninsula Shield Force troops entered Bahrain , led by Saudi Arabia , to repress protests and enact martial laws that led to the arrest of prominent opposition figures .
Миналия март , 2011 година , специални военни сили , водени от Саудитска Арабия , навлязоха в Бахрейн , за да потушат протестите в страната , което доведе до арестите на видни опозиционни фигури .
Most of them were put on military trial and sentenced to life imprisonment , including human rights defender Abdulhadi Khawaja , In absentia , blogger Ali Abdulimam was also sentenced to 15 years in jail .
По-голямата част от тях бяха изправени пред военни съдилища и осъдени на доживотен затвор , включително и защитникът на човешки права , Абдулхади Хауаджа , а на 15 години затвор бе осъден блогърът Али Абдулимам .
So far , there have been more than 70 people killed since the uprising - shot , tortured to death , run over by cars , or suffocated by the excessive use of tear gas .
Досега убитите по време на протестите в Бахрейн са 70 души - застреляни , измъчвани до смърт , прегазени с коли или задушени от прекомерна употреба на сълзотворен газ .
The way the regime keeps ignoring protestors ' demands and international calls to release prisoners and start reform , has spurred protesters to keep on demonstrating and speaking up through social media .
Начинът , по който режимът продължава да игнорира исканията на протестиращите и международните призиви за освобождаване на затворници и започване на реформи , подтиква протестиращите да продължат своята съпротива чрез социалните мрежи .
Bahraini activist Maryam Al-Khawaja posts a picture of the Friday rally :
Бахрейнската активистка Мариам Ал- Хауаджа публикува снимка от петъчната демонстрация :
Image by @ MARYAMALKHAWAJA
Снимка от @MARYAMALKHAWAJA
Twitter user @ DominicKavakeb posted this photograph of two Bahraini elderly men taking part in the rally :
Потребителят в Twitter @DominicKavakeb публикува тази снимка на двама възрастни мъже , взели участие в демонстрацията :
Imaged posted by @ DominicKavakeb
Снимка от @DominicKavakeb
Mohammed Ashoor comments on the number of people who attended the rally saying :
Мохаммад Ашур коментира броят на присъствалите на протеста :
@ MohmdAshoor : I never liked the numbers game , all I know is that it was the biggest march I 've been to
@MohmdAshoor : Никога не съм харесвал броенето , всичко , което знам е , че това е един от най-големите протести , на които съм бил .
While Al Dawar tweeted this photograph showing protesters carrying a huge banner against dialogue with the King .
Ал Дауар публикува в Twitpic снимка , която показва протестиращи с плакат , насочен срещу диалога с краля .
The banner , at the centre of the photograph reads : No to Dialogue with Murderers .
На постера , в центъра на снимката , пише : " Няма да има диалог с убийци . "
Image posted by @ al _ dawar14
Снимка от @al_dawar14
Another picture tweeted by lawyer @ reemashallan shows a slogan against sectarianism " We are Brothers , Shia and Sunni , we won 't sell out this country " :
Друга снимка , пусната в Twitter от адвоката Рийм Шалан ( @reemashallan ) показва слоган срещу религиозното разделение : " Ние сме братя , сунити и шиити , няма да продадем тази страна " :
Image posted by @ reemashallan
Снимка от @reemashallan
The National Democratic Action Society ( Waad ) posted this photo from the rally demanding the freedom of Waad 's imprisoned general secretary Ibrahim Shareef , who was among the opposition leaders sentenced by a military court :
Обществото за национално демократично действие ( Уаад ) публикува тази снимка от протеста , показваща искането на движението за освобождаване на неговия генерален секретар Ибрахим Шарииф , който е един от опозиционните лидери , осъдени от военния съд :
Image posted by @ Waad _ bh
Снимка от @Waad_bh
As the rally was happening , news of yet another protester 's death was spread through Twitter .
Докато протестът се разгръщаше , новини за смъртта на още един протестиращ бързо предизвика смут в Twitter .
Human rights activist Said Yousif tweeted :
Правозащитникът Саид Юсеф пише :
@ SAIDYOUSIF : # Bahrain Fadhel merza the young man from Duraz who was shot in the head with a gas canister when he was peacfuly protesting just passed away
@SAIDYOUSIF : Фадел Мерза , млад мъж от Дураз , който бе ударен в главата от снаряд със сълзотворен газ , докато протестираше мирно , почина .
The following day , on Saturday , crowds went to the funeral of the 21-year-old protester :
На следващия ден , в събота , тълпи се събират по повод погребението на 21-годишният убит .
Zainab Al Khawajah , who tweets as Angry Arabiya , was at the funeral procession and tweeted her observations .
Зейнаб Ал-Хауаджа , която публикува в Twitter под псевдоним Angry Arabiya , присъства на погребението :
@ angryarabiya : Fadels body being carried by the martyrs as they shout " down down Hamad ! ! "
@angryarabiya : Тялото на Фадел беше носено , докато скандираха " Долу , долу , Хамад ! ! ! "