id
stringlengths
1
6
translation
translation
200
{ "bg": "Държавите-членки на Европейската общност, които са обвързани по Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета или по Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела, подписано в Брюксел на 19 октомври 2005 г., прилагат в отношенията помежду си разпоредбите на член 19 от посочения регламент, ако документът, с който се образува производството, или друг равностоен документ е трябвало да бъде предаден съгласно посочения регламент или посоченото споразумение.", "ga": "Má bhíonn na caingne sin ar feitheamh ag an gcéad chéim, féadfaidh aon chúirt seachas an chéad chúirt ar tugadh na caingne os a comhair, ar iarratas ó cheann de na páirtithe, dlínse a dhiúltú, má bhíonn dlínse ag an gcéad chúirt ar tugadh na caingne os a comhair ar na caingne atá i gceist agus má cheadaíonn a dlí a gcomhdhlúthú." }
201
{ "bg": "РАЗДЕЛ 9", "ga": "Chun críocha an Airteagail seo, meastar caingne a bheith gaolmhar má bhíonn baint chomh dlúth sin acu le chéile go bhfuil sé fóirsteanach iad a éisteacht agus breith a thabhairt orthu i dteannta a chéile ionas go seachnófaí breithiúnais bunoscionn le chéile mar ab fhéidir a theacht d'imeachtaí ar leithligh." }
202
{ "bg": "Висящ процес (lis pendens) — свързани искове", "ga": "Airteagal 29" }
203
{ "bg": "Член 27", "ga": "Má thagann caingne faoi dhlínse eisiatach cúirteanna éagsúla, dlífidh cúirt ar bith seachas an chéad chúirt ar tugadh os a comhair iad dlínse a dhiúltú i bhfabhar na chéad chúirte sin." }
204
{ "bg": "Когато дела с един и същи предмет и между същите страни са заведени в съдилищата на различни държави, обвързани по настоящата конвенция, всеки друг съд, различен от първия сезиран, спира разглеждането на делото служебно, докато бъде установена компетентността на първия сезиран съд.", "ga": "Airteagal 30" }
205
{ "bg": "Когато бъде установена компетентността на първия сезиран съд, всеки друг съд, различен от първия сезиран съд, се отказва от компетентност в полза на този съд.", "ga": "Chun críocha na Roinne seo, measfar caingean a bheith tugtha os comhair cúirte:" }
206
{ "bg": "Член 28", "ga": "tráth a ndéantar an doiciméad lenar tionscnaíodh na himeachtaí nó doiciméad comhionann a thaisceadh leis an gcúirt, ar choinníoll nár mhainnigh an gearánaí dá éis sin na bearta a ghlacadh ba ghá dó a ghlacadh chun an tseirbheáil a chur ar an gcosantóir, nó" }
207
{ "bg": "Когато свързани искове са висящи пред съдилища от различни държави, обвързани по настоящата конвенция, всеки съд, различен от първия сезиран съд, може да спре разглеждането на делото.", "ga": "más gá an doiciméad a sheirbheáil sula dtaiscfear leis an gcúirt é, tráth a bhfaighidh an t-údarás atá freagrach as an tseirbheáil é, ar choinníoll nár mhainnigh an gearánaí dá éis sin na bearta a ghlacadh ba ghá dó a ghlacadh chun an doiciméad a thaisceadh leis an gcúirt." }
208
{ "bg": "Когато тези искове са висящи на първа инстанция, всеки съд, различен от първия сезиран съд, може също така, по молба на една от страните да се откаже от компетентност, ако първият сезиран съд е компетентен по отношение на въпросните искове и правото му допуска тяхното обединяване.", "ga": "ROINN 10" }
209
{ "bg": "За целите на настоящия член исковете се смятат за свързани, когато те се намират в такава тясна връзка помежду си, че е целесъобразно да бъдат разгледани и решени заедно, за да се избегне рискът от противоречащи си съдебни решения, постановени в отделни производства.", "ga": "Bearta Sealadacha lena n-Áirítear Bearta Cosantacha" }
210
{ "bg": "Член 29", "ga": "Airteagal 31" }
211
{ "bg": "Когато действията се предприемат в рамките на изключителната компетентност на няколко съдилища, всеки друг съд, различен от първоначално сезирания, ще отхвърля компетентността си в полза на този съд.", "ga": "Féadfar cibé bearta sealadacha, lena n-áirítear bearta cosantacha, a bheidh ar fáil faoi dhlí Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a iarraidh ar chúirteanna an Stáit sin, fiú más rud é, faoin gCoinbhinsiún seo, go bhfuil dlínse ag cúirteanna Stáit eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo maidir le substaint an ábhair." }
212
{ "bg": "Член 30", "ga": "TEIDEAL III" }
213
{ "bg": "За целите на настоящия раздел съдът ще се счита за сезиран:", "ga": "AITHINT AGUS FORGHNÍOMHÚ" }
214
{ "bg": "в момента, когато документът за образуване на производството или равностоен документ е внесен в съда, при условие че ищецът впоследствие не е пропуснал да предприеме изискуемите стъпки, за да се осъществят действия по отношение на ответника, или", "ga": "Airteagal 32" }
215
{ "bg": "ако документът трябва да бъде връчен, преди да е внесен в съда, в момента, когато е получен от отговорната за връчването служба, при условие че ищецът впоследствие не е пропуснал да предприеме изискуемите стъпки, за да внесе документа в съда.", "ga": "Chun críocha an Choinbhinsiúin seo, ciallaíonn ‘breithiúnas’ aon bhreithiúnas arna thabhairt ag cúirt nó binse de chuid Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo, cibé ainm a thugtar ar an mbreithiúnas, lena n-áirítear foraithne, ordú, breith, nó eascaire fhorghníomhaithe, mar aon le cinneadh ar chostais nó ar chaiteachais ag oifigeach den chúirt." }
216
{ "bg": "РАЗДЕЛ 10", "ga": "Aithint" }
217
{ "bg": "Временни, включително охранителни мерки", "ga": "Airteagal 33" }
218
{ "bg": "Член 31", "ga": "Gheobhaidh breithiúnas a tugadh i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo aithint sna Stáit Chonarthacha eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo gan aon nós imeachta speisialta a bheith riachtanach chuige sin." }
219
{ "bg": "Може да бъде подадено заявление пред съдилищата на държава, обвързана по настоящата конвенция, за такива временни, включително охранителни мерки, каквито съществуват съгласно законодателството на тази държава, дори ако съгласно настоящата конвенция съдилищата на друга държава, обвързана по настоящата конвенция, са компетентни по съществото на делото.", "ga": "Aon pháirtí leasmhar a thabharfaidh aithint bhreithiúnais faoi thrácht mar phríomh-shaincheist i gconspóid, féadfaidh sé, de réir an nós imeachta dá bhforáiltear i Ranna 2 agus 3 den Teideal seo, iarratas a dhéanamh ar bhreith go ndlitear an breithiúnas a aithint." }
220
{ "bg": "ДЯЛ III", "ga": "Má bhíonn toradh imeachtaí i gcúirt de chuid Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ag brath ar cheist theagmhasach aithinte a chinneadh, beidh dlínse ag an gcúirt sin ar an gceist sin." }
221
{ "bg": "ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ", "ga": "Airteagal 34" }
222
{ "bg": "Член 32", "ga": "Ní aithneofar breithiúnas:" }
223
{ "bg": "За целите на настоящата конвенция „съдебно решение“ означава всякакво съдебно решение, постановено от съд или правораздавателен орган на държава, обвързана по настоящата конвенция, както и да се нарича съдебното решение, включително декрет, разпореждане, решение или заповед за изпълнение, както и определенията за разходите или разноските от служител на съда.", "ga": "más léir go bhfuil an aithint sin contrártha leis an ord poiblí sa Stát ina n-iarrtar an aithint;" }
224
{ "bg": "Признаване", "ga": "más d'éagmais láithris a tugadh an breithiúnas, mura ndearnadh doiciméad tionscanta na n-imeachtaí nó doiciméad comhionann a sheirbheáil ar an gcosantóir in am trátha agus ar an dóigh sin d'fhonn a chumasú dó chun socrú a dhéanamh é féin a chosaint, murar mhainnigh an cosantóir imeachtaí a thionscnamh chun agóid a dhéanamh i gcoinne an bhreithiúnais tráth arbh fhéidir dó déanamh amhlaidh;" }
225
{ "bg": "Член 33", "ga": "má bhíonn sé bunoscionn le breithiúnas a tugadh i ndíospóid idir na páirtithe céanna sa Stát ina n-iarrtar an aithint;" }
226
{ "bg": "Съдебно решение, което е постановено в държава, обвързана по настоящата конвенция, се признава в другата държава, обвързана по настоящата конвенция, без да се изисква каквато и да е специална процедура.", "ga": "má bhíonn sé bunoscionn le breithiúnas a tugadh roimhe sin i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo nó i dtríú Stát agus é ag baint leis an gcúis chéanna caingne agus idir na páirtithe céanna, ar choinníoll go gcomhlíonann an breithiúnas a tugadh roimhe sin na coinníollacha is gá chun é a aithint sa Stát chun a ndéantar an t-iarratas." }
227
{ "bg": "Всяка заинтересована страна, която изисква признаването на съдебно решение като основен въпрос при спор, може в съответствие с процедурите, установени в раздели 2 и 3 от настоящия дял, да поиска решение, с което да се признае съдебното решение.", "ga": "Airteagal 35" }
228
{ "bg": "Ако изходът на дело в съд на държава, обвързана по настоящата конвенция, зависи от произнасянето по инцидентно възникнал въпрос, този съд е компетентен по отношение на този въпрос.", "ga": "Ina theannta sin, ní aithneofar breithiúnas má bhíonn sé contrártha le Roinn 3, 4 nó 6 de Theideal II, ná i gcás dá bhforáiltear in Airteagal 68." }
229
{ "bg": "Член 34", "ga": "Féadfar diúltú aitheantas a thabhairt do bhreithiúnas thairis sin in aon chás dá bhforáiltear in Airteagal 64(3) nó 67(4)." }
230
{ "bg": "Съдебното решение не се признава:", "ga": "Nuair a bheidh na forais dlínse dá dtagraítear sa mhír roimhe seo faoi bhreithniú aige nó aici, beidh an t-údarás nó an chúirt chun a ndearnadh an t-iarratas faoi cheangal ag na cinntí fíorais a ndearna cúirt an Stáit tionscnaimh a dlínse a bhunú orthu." }
231
{ "bg": "ако признаването явно противоречи на публичната политика в държавата, в която се иска признаване;", "ga": "Faoi réir fhorálacha mhír 1, ní féidir dlínse chúirt an Stáit tionscnaimh a athbhreithniú." }
232
{ "bg": "когато то е постановено в отсъствие на страната, ако на ответника не е връчен документът за образуване на производството или равностоен документ в достатъчен срок, за да има възможност да организира защитата си, освен ако ответникът не е успял да започне дело за оспорване на съдебното решение, когато е било възможно да стори това;", "ga": "Ní bheidh a fhoráil i dtaobh oird phoiblí dá dtagraítear in Airteagal 34(1) inchurtha chun feidhme ar na rialacha maidir le dlínse." }
233
{ "bg": "ако то противоречи на съдебно решение, постановено по спор между същите страни в държавата, в която се иска признаване;", "ga": "Airteagal 36" }
234
{ "bg": "ако то противоречи на по-рано постановено съдебно решение, постановено в друга държава, обвързана по настоящата конвенция, или в трета държава по същия предмет и между същите страни, при условие че по-ранното съдебно решение отговаря на условията, необходими за признаването му в сезираната държава.", "ga": "Ní féidir i gcás ar bith breithiúnas coigríche a athbhreithniú ó thaobh a shubstainte." }
235
{ "bg": "Член 35", "ga": "Airteagal 37" }
236
{ "bg": "Освен това съдебно решение не се признава, ако то противоречи на раздели 3, 4 или 6 от дял II, както и в случаите, предвидени в член 68.", "ga": "Féadfaidh cúirt i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar a n-iarrfar aithint bhreithiúnais a tugadh i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo bac a chur ar na himeachtaí má taisceadh gnáthachomharc i gcoinne an bhreithiúnais sin." }
237
{ "bg": "Признаването на съдебното решение не може да бъде отказано в случаите, предвидени в член 64, параграф 3 или член 67, параграф 4.", "ga": "Féadfaidh cúirt i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina n-iarrfar aithint do bhreithiúnas a tugadh in Éirinn nó sa Ríocht Aontaithe bac a chur ar na himeachtaí má bhíonn forghníomhú curtha ar fionraí, mar gheall ar achomharc, sa Stát tionscnaimh." }
238
{ "bg": "При проверката на основанията за компетентността, посочена в предходния параграф, съдът или органът, който е сезиран, е обвързан от фактическите констатации, на основата на които съдът на държавата по произход е определил своята компетентност.", "ga": "Forghníomhú" }
239
{ "bg": "Критерият за публична политика, посочен в член 34, параграф 1, не може да се прилага по отношение на правилата относно компетентността.", "ga": "Déanfar breithiúnas a tugadh i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo agus is infhorghníomhaithe sa Stát sin a fhorghníomhú i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo nuair a bheidh sé dearbhaithe, ar iarratas ó aon pháirtí leasmhar, go bhfuil sé infhorghníomhaithe sa Stát eile sin." }
240
{ "bg": "Член 36", "ga": "Sa Ríocht Aontaithe, áfach, déanfar breithiúnas den sórt sin a fhorghníomhú i Sasana agus sa Bhreatain Bheag, in Albain, nó i dTuaisceart Éireann nuair a bheidh sé cláraithe, ar iarratas ó aon pháirtí leasmhar, lena fhorghníomhú sa chuid sin den Ríocht Aontaithe." }
241
{ "bg": "При никакви обстоятелства не се допуска преразглеждане по същество на чуждестранно съдебно решение.", "ga": "Airteagal 39" }
242
{ "bg": "Член 37", "ga": "Cuirfear an t-iarratas faoi bhráid na cúirte nó an údaráis inniúil atá luaite sa liosta in Iarscríbhinn II." }
243
{ "bg": "Съд на държава, обвързана по настоящата конвенция, в който се иска признаване на съдебно решение, постановено в друга държава, обвързана по настоящата конвенция, може да спре разглеждането на делото, ако срещу съдебното решение е внесена обикновена жалба.", "ga": "Cinnfear dlínse áitiúil de réir na háite a bhfuil sainchónaí ar an bpáirtí a n-iarrtar forghníomhú ina choinne nó de réir na háite forghníomhaithe." }
244
{ "bg": "Съд на държава, обвързана по настоящата конвенция, в която се иска признаване на съдебно решение, постановено в Ирландия или в Обединеното кралство, може да спре разглеждането на делото, ако изпълнението е прекратено в държавата по произход, поради обжалване.", "ga": "Airteagal 40" }
245
{ "bg": "Изпълнение", "ga": "Is de réir dhlí an Stáit a n-iarrtar forghníomhú ann a rialófar an nós imeachta maidir leis an iarratas a thaisceadh." }
246
{ "bg": "Член 38", "ga": "Ní foláir don iarratasóir seoladh a thabhairt le haghaidh seirbheála próise i limistéar dlínse na cúirte chun a ndéantar an t–arratas." }
247
{ "bg": "Съдебно решение, постановено в държава, обвързана по настоящата конвенция, и подлежащо на изпълнение в тази държава, се изпълнява в друга държава, обвързана по настоящата конвенция, когато по искане на всяка заинтересована страна то бъде обявено за изпълнимо там.", "ga": "Ach más rud é nach bhforálann dlí an Stáit a n-iarrtar forghníomhú ann seoladh mar sin a bheith le tabhairt, ceapfaidh an t-iarratasóir ionadaí ad litem." }
248
{ "bg": "При все това в Обединеното кралство такова съдебно решение се изпълнява в Англия и Уелс, в Шотландия или Северна Ирландия, когато по искане на всяка заинтересована страна то е било вписано за изпълнение в съответната част от територията на Обединеното кралство.", "ga": "Ní foláir na doiciméid a luaitear in Airteagal 53 a bheith i gceangal leis an iarratas." }
249
{ "bg": "Член 39", "ga": "Airteagal 41" }
250
{ "bg": "Молбата се подава пред съда или компетентния орган, посочен в списъка в приложение II.", "ga": "Dearbhófar an breithiúnas a bheith infhorghníomhaithe díreach ar na foirmiúlachtaí in Airteagal 53 a bheith curtha i gcrích gan aon athbhreithniú faoi Airteagail 34 agus 35." }
251
{ "bg": "Местната компетентност се определя според местоживеенето на страната, срещу която се иска изпълнение, или според мястото на изпълнение.", "ga": "Ní bheidh an páirtí a n-iarrtar forghníomhú ina choinne i dteideal aon aighneachtaí a dhéanamh ag an gcéim seo de na himeachtaí maidir leis an iarratas." }
252
{ "bg": "Член 40", "ga": "Airteagal 42" }
253
{ "bg": "Процедурата за подаване на молба се урежда от законодателството на държавата, в която се иска изпълнението.", "ga": "Déanfar an bhreith a tugadh ar an iarratas ar dhearbhú infhorghníomhaitheachta a chur in iúl don iarratasóir láithreach de réir an nós imeachta atá leagtha síos de réir dhlí an Stáit ina n-iarrtar an forghníomhú." }
254
{ "bg": "Молителят трябва да посочи съдебен адрес за връчване в съдебния район на съда, до който е подадена молбата.", "ga": "Déanfar an dearbhú infhorghníomhaitheachta, agus an breithiúnas ag gabháil leis, a sheirbheáil ar an bpáirtí a n-iarrtar forghníomhú ina choinne mura mbeidh sé seirbheáilte ar an bpáirtí sin cheana féin." }
255
{ "bg": "При все това, ако законодателството на държавата, където се иска изпълнение, не предвижда посочването на такъв адрес, молителят определя процесуален представител.", "ga": "Airteagal 43" }
256
{ "bg": "Към молбата се прилагат документите, посочени в член 53.", "ga": "Féadfaidh ceachtar den dá pháirtí achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh maidir leis an iarratas ar dhearbhú infhorghníomhaitheachta." }
257
{ "bg": "Член 41", "ga": "Déanfar an t-achomharc a thaisceadh sa chúirt a luaitear sa liosta in Iarscríbhinn III." }
258
{ "bg": "Съдебното решение се обявява за изпълнимо веднага след завършване на формалностите по член 53, без да се прави преразглеждане по членове 34 и 35.", "ga": "Déileálfar leis an achomharc de réir rialacha lena rialaítear nós imeachta in ábhair chodarsnacha." }
259
{ "bg": "Страната, по отношение на която се иска изпълнение, няма право на този етап от производството да прави изявления по молбата.", "ga": "Má mhainníonn an páirtí ar a n-iarrtar forghníomhú láithriú os comhair na cúirte achomhairc in imeachtaí a bhaineann le hachomharc arna thionscnamh ag an iarratasóir, beidh feidhm ag Airteagal 26(2) go (4) fiú i gcás nach bhfuil sainchónaí ar an bpáirtí ar a n-iarrtar an forghníomhú in aon cheann de na Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo." }
260
{ "bg": "Член 42", "ga": "Déanfar achomharc i gcoinne an dearbhaithe infhorghníomhaitheachta a thaisceadh laistigh de mhí dá sheirbheáil." }
261
{ "bg": "Решението по молбата за декларация за изпълнимост се съобщава незабавно на молителя в съответствие с процедурата, установена от законодателството на държавата, където се иска изпълнение.", "ga": "Má tá sainchónaí ar an bpáirtí ar a n-iarrtar forghníomhú i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo seachas an Stát inar tugadh an dearbhú infhorghníomhaitheachta, dhá mhí a bheidh sa tréimhse le haghaidh achomhairc agus leanfaidh sí ó dháta na seirbheála, air féin go pearsanta nó ag an ionad cónaithe." }
262
{ "bg": "Декларацията за изпълнимост се връчва на страната, срещу която се иска изпълнение, заедно със съдебното решение, ако то все още не е било връчено на тази страна.", "ga": "Ní féidir cur leis an tréimhse mar gheall ar fhad slí ó bhaile." }
263
{ "bg": "Член 43", "ga": "Airteagal 44" }
264
{ "bg": "Решението по молбата за декларация за изпълнимост може да се обжалва от всяка от страните.", "ga": "Ní féidir an breithiúnas a tugadh ar an achomharc a chonspóid ach amháin leis an achomharc dá dtagraítear in Iarscríbhinn IV." }
265
{ "bg": "Жалбата се внася пред съда, посочен в списъка в приложение III.", "ga": "Airteagal 45" }
266
{ "bg": "Жалбата се разглежда в съответствие с процесуалните правила за състезателните производства.", "ga": "An chúirt lena dtaisctear achomharc faoi Airteagal 43 nó faoi Airteagal 44, ní dhiúltóidh sí do dhearbhú infhorghníomhaitheachta ná ní chúlghairfidh sí é ach amháin ar cheann de na forais a shonraítear in Airteagail 34 agus 35." }
267
{ "bg": "Ако страната, срещу която се иска изпълнение, не се яви пред съда, сезиран с жалба, повдигната от молителя, се прилага член 26, параграфи от 2 до 4, дори когато страната, срещу която се иска изпълнение, няма местоживеене в някоя от държавите, обвързани по настоящата конвенция.", "ga": "Tabharfaidh sí a breith gan mhoill." }
268
{ "bg": "Жалба срещу декларацията за изпълнимост се внася до един месец от връчването на декларацията.", "ga": "Ní féidir i gcás ar bith an breithiúnas coigríche a athbhreithniú ó thaobh a shubstainte." }
269
{ "bg": "Ако страната, срещу която се иска изпълнение, има местоживеене в държава, обвързана по настоящата конвенция, различна от тази, в която е издадена декларацията за изпълнимост, срокът за обжалване е два месеца и тече от датата на връчването, било лично на страната, или по нейното местоживеене.", "ga": "Airteagal 46" }
270
{ "bg": "Не се допуска удължаване на срока поради голяма отдалеченост.", "ga": "Féadfaidh an chúirt lena dtaisctear achomharc faoi Airteagal 43 nó faoi Airteagal 44, ar iarratas ón bpáirtí ar a n-iarrtar an forghníomhú, bac a chur leis na himeachtaí i gcás gnáthachomharc i gcoinne an bhreithiúnais a bheith taiscthe sa Stát tionscnaimh nó mura bhfuil an tréimhse le haghaidh achomhairc den sórt sin dulta in éag fós;" }
271
{ "bg": "Член 44", "ga": "sa chás deiridh sin, féadfaidh an chúirt a shonrú cad é an tréimhse le haghaidh achomharc den sórt sin a thaisceadh." }
272
{ "bg": "Решението, постановено по жалбата, може да бъде обжалвано по реда, посочен в приложение IV.", "ga": "Más in Éirinn nó sa Ríocht Aontaithe a tugadh an breithiúnas, measfar aon chineál achomhairc is indéanta sa Stát tionscnaimh a bheith ina ghnáthachomharc chun críocha mhír 1." }
273
{ "bg": "Член 45", "ga": "Féadfaidh an chúirt freisin é a chur de choinníoll leis an bhforghníomhú go dtabharfar don chúirt cibé urrús a chinnfidh sí." }
274
{ "bg": "Съдът, пред който е подадена жалбата съгласно член 43 или 44, отказва или отменя декларация за изпълнимост само на някое от основанията, посочени в членове 34 и 35.", "ga": "Airteagal 47" }
275
{ "bg": "Той произнася решението си незабавно.", "ga": "Nuair nach mór breithiúnas a aithint de réir an Choinbhinsiúin seo, ní choiscfidh aon ní ar an iarratasóir é do bhaint leasa as bearta sealadacha, lena n-áirítear bearta cosanta, de réir dhlí an Stáit iarrtha gan gá a bheith le dearbhú infhorghníomhaitheachta faoi Airteagal 41." }
276
{ "bg": "При никакви обстоятелства не се допуска преразглеждане на чуждестранно съдебно решение по същество.", "ga": "Gabhfaidh cumhacht chun aon bhearta cosanta a ghlacadh leis an dearbhú infhorghníomhaitheachta." }
277
{ "bg": "Член 46", "ga": "Le linn na tréimhse a shonraítear le haghaidh achomhairc de bhun Airteagal 43(5) in aghaidh an dearbhaithe infhorghníomhaitheachta agus go dtí go mbeidh breith tugtha ar aon achomharc den sórt sin, ní féidir aon bhearta a ghlacadh maidir leis an bhforghníomhú ach amháin bearta cosanta in aghaidh mhaoin an pháirtí a n-iarrtar forghníomhú ina choinne." }
278
{ "bg": "Съдът, пред който е подадена жалбата по член 43 или 44, по искане на страната, срещу която се иска изпълнение, може да спре производството, ако срещу съдебното решение в държавата по произход е подадена обикновена жалба или ако все още не е изтекъл срокът за подаване на такава жалба;", "ga": "Airteagal 48" }
279
{ "bg": "в последния случай съдът може да посочи срока, в рамките на който трябва да се подаде жалбата.", "ga": "Má bhíonn breithiúnas coigríche tugtha i leith ábhar éagsúil agus nach féidir an dearbhú infhorghníomhaitheachta a thabhairt ina dtaobh go léir, déanfaidh an chúirt nó an t-údarás inniúil é a thabhairt i gcás ábhair amháin nó níos mó díobh." }
280
{ "bg": "Когато съдебното решение е постановено в Ирландия или Обединеното кралство, всяка форма на обжалване, предвидена в държавата по произход, ще се счита за обикновена жалба за целите на параграф 1.", "ga": "Féadfaidh iarratasóir dearbhú infhorghníomhaitheachta atá teoranta do chodanna de bhreithiúnas a iarraidh." }
281
{ "bg": "Съдът може да постанови изпълнението и в зависимост от даване на обезпечение, определено от него.", "ga": "Airteagal 49" }
282
{ "bg": "Член 47", "ga": "Ní fhéadfar breithiúnas coigríche a d'ordaigh íocaíocht phionósach thréimhsiúil a fhorghníomhú sa Stát a n-iarrtar forghníomhú ann mura mbeidh méid na híocaíochta arna chinneadh go críochnaitheach ag cúirteanna an Stáit tionscnaimh." }
283
{ "bg": "Когато съдебно решение трябва да бъде признато в съответствие с настоящата конвенция, нищо не възпрепятства молителя да се възползва от временни, включително охранителни мерки в съответствие със законодателството на сезираната държава, без да се изисква декларацията за изпълнимост по член 41.", "ga": "Airteagal 50" }
284
{ "bg": "Декларацията за изпълнимост съдържа в себе си оправомощаване да се предприемат всякакви охранителни мерки.", "ga": "Iarratasóir ar tugadh dó go hiomlán nó go páirteach, sa Stát tionscnaimh, cúnamh dlíthiúil nó díolúine ó chostais nó ó chaiteachais, beidh teideal aige, sa nós imeachta dá bhforáiltear sa Roinn seo, chun tairbhiú den chúnamh dlíthiúil is fabhraí nó den díolúine is fairsinge ó chostais nó ó chaiteachais dá bhforáiltear le dlí an Stáit chun a ndéantar an t-iarratas." }
285
{ "bg": "По време на срока за обжалване съгласно член 43, параграф 5 на декларацията за изпълнимост и произнасяне по жалбата, не могат да се предприемат никакви други мерки за изпълнение освен охранителни срещу имуществото на страната, срещу която се иска изпълнение.", "ga": "Ach féadfaidh iarratasóir a iarrfaidh forghníomhú ar bhreith a thug údarás riaracháin sa Danmhairg, san Íoslainn nó san Iorua i leith cothabhála éileamh a dhéanamh sa Stát chun a ndéantar an t-iarratas ar na tairbhí dá dtagraítear sa chéad mhír má thugann sé ar aird ráiteas ó Aireacht Dlí agus Cirt na Danmhairge, na hÍoslainne nó na hIorua á rá go gcomhlíonann sé na ceanglais eacnamaíocha is gá chun bheith cáilithe le haghaidh cúnaimh dhlíthiúil nó díolúine ó chostais nó ó chaiteachais go hiomlán nó go páirteach." }
286
{ "bg": "Член 48", "ga": "Airteagal 51" }
287
{ "bg": "Когато чуждестранно съдебно решение е постановено по отношение на няколко дела и декларацията за изпълнимост не може да бъде издадена за всички от тях, съдът или компетентният орган я издава за едно или повече от тях.", "ga": "Ní féidir urrús, banna ná taisce, de chineál ar bith, a éileamh ar pháirtí a iarrfaidh forghníomhú i Stát amháin atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar bhreithiúnas a tugadh i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar an bhforas gur náisiúnach eachtrach é ná ar an bhforas nach bhfuil sainchónaí ná gnáthchónaí air sa Stát a n-iarrtar an forghníomhú ann." }
288
{ "bg": "Молител може да изисква декларация за изпълнимост и само по отношение на части от съдебно решение.", "ga": "Airteagal 52" }
289
{ "bg": "Член 49", "ga": "In imeachtaí chun dearbhú infhorghníomhaitheachta a eisiúint, ní fhéadfar muirear, dleacht ná cáin ar bith, arna ríomh de réir luach an ábhair i saincheist, a thobhach sa Stát a n-iarrtar an forghníomhú ann." }
290
{ "bg": "Чуждестранно съдебно решение, с което се нарежда периодично плащане посредством глоби, е изпълнимо в държавата, където се иска изпълнение, само ако размерът на плащането е бил окончателно определен от съдилищата на държавата по произход на съдебното решение.", "ga": "Forálacha Comhchoiteanna" }
291
{ "bg": "Член 50", "ga": "Airteagal 53" }
292
{ "bg": "Молител, който в държавата по произход се е възползвал от цялостна или частична правна помощ или е бил освободен от разходи или разноски, има право в производството, посочено в настоящия раздел, да се ползва от най-благоприятната правна помощ или от най-голямото освобождаване от разходи и разноски, които се предвиждат съгласно правото на сезираната държава.", "ga": "Déanfaidh páirtí a iarrfaidh aithint nó dearbhú infhoríomhaitheachta cóip den bhreithiúnas a thabhairt ar aird a shásóidh na coinníollacha is gá chun a barántúlacht a shuíomh." }
293
{ "bg": "При все това молител, който изисква прилагане на решение, постановено от административен орган в Дания, Исландия или Норвегия по отношение на издръжка може, в сезираната държава, да предяви ползите по параграф 1, ако представи декларация от датското, исландското или норвежкото Министерство на правосъдието, която да удостоверява, че той отговаря на икономическите изисквания за отпускане на пълна или частична правна помощ или освобождаване от разходи или разноски.", "ga": "Déanfaidh páirtí a iarrfaidh dearbhú infhorghníomhaitheachta thairis sin an deimhniú dá dtagraítear in Airteagal 54 a thabhairt ar aird, gan dochar d'Airteagal 55." }
294
{ "bg": "Член 51", "ga": "Airteagal 54" }
295
{ "bg": "Няма да се иска никакво обезпечение, гаранция или депозит, както и да са описани, от страната, която в една държава, обвързана по настоящата конвенция, моли за изпълнение на съдебно решение, постановено в друга държава, обвързана по настоящата конвенция, въз основа на обстоятелството, че тя е чужд гражданин или че няма местоживеене или пребиваване в държавата, в която се иска изпълнение.", "ga": "Déanfaidh cúirt nó údarás inniúil Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo, i gcás inar tugadh breithiúnas, ar iarraidh ó aon pháirtí leasmhar, deimhniú a eisiúint agus úsáid á baint as an bhfoirm chaighdeánach in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an gCoinbhinsiún seo." }
296
{ "bg": "Член 52", "ga": "Airteagal 55" }
297
{ "bg": "В производството за издаване на декларация за изпълнимост в държавата, където се иска изпълнение, не може да се изискват каквито и да е такси, изчислени въз основа на цената на въпросния иск.", "ga": "Mura dtugtar ar aird an deimhniú dá dtagraítear in Airteagal 54, féadfaidh an chúirt nó an t-údarás inniúil tréimhse a shonrú chun é a thabhairt ar aird, nó glacadh le doiciméad comhionann, nó déanamh dá éagmais má mheasann sí nó sé go bhfuil a sáith nó a sháith faisnéise os a comhair nó os a chomhair." }
298
{ "bg": "Общи разпоредби", "ga": "Déanfar aistriúchán ar na doiciméid a thabhairt ar aird má éilíonn an chúirt nó an t-údarás inniúil é." }
299
{ "bg": "Член 53", "ga": "Ní foláir an t-aistriúchán a bheith deimhnithe ag duine atá cáilithe chuige sin i gceann de na Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo." }