id
stringlengths
1
6
translation
translation
179100
{ "bg": "С цел да се осигури помощ на държавите членки и заинтересованите страни за своевременната подготовка на бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП) и да се гарантира плавен преход към следващия програмен период следва да се поясни, че е възможно да бъдат финансирани дейности, свързани с работата по бъдещата ОСП, чрез предоставяне на техническа помощ по инициатива на Комисията.", "ga": "Maidir leis an oibleagáid atá leagtha síos in Airteagal 11 de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 maidir le laghdú a dhéanamh ar an gcuid sin de mhéid na n-íocaíochtaí díreacha atá le tabhairt d'fheirmeoir i leith bhliain féilire ar leith atá os cionn EUR 150000, leanann sí d'fheidhm a bheith aici fad is atá an Rialachán sin i bhfeidhm." }
179101
{ "bg": "По-голямата част от неговите разпоредби могат да се прилагат, докато този регламент е в сила, но други разпоредби се отнасят изрично до календарните години 2015—2019 г., попадащи в обхвата на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.", "ga": "Mar thoradh ar leasú Airteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 i leith na bliana féilire 2020, is iomchuí na tagairtí don Airteagal sin a choigeartú i gcomhthéacs na hoibleagáide atá ar na Ballstáit laghdú nó méadú líneach a dhéanamh ar luach na dteidlíochtaí íocaíochta mar gheall ar luaineachtaí san uasteorainn náisiúnta bhliantúil ar toradh iad ar fhógraí uathu faoi chur i bhfeidhm na solúbthachta idir colúin." }
179102
{ "bg": "През юни 2018 г.", "ga": "Chun an tsolúbthacht riachtanach a chur ar fáil go pras do na Ballstáit agus chun leanúnachas an bheartais forbartha tuaithe a áirithiú sna blianta deireanacha de chlárthréimhse 2014-2020, measadh gurbh iomchuí foráil a dhéanamh maidir le heisceacht ar an tréimhse 8 seachtaine dá dtagraítear in Airteagal 4 de Phrótacal Uimh." }
179103
{ "bg": "Поради това е целесъобразно да се внесат някои технически корекции в Регламент (ЕС) № 1307/2013, за да може той да бъде безпрепятствено прилаган през календарната 2020 г.", "ga": "Chun an tsolúbthacht riachtanach a chur ar fáil go pras do na Ballstáit agus chun leanúnachas an bheartais forbartha tuaithe a áirithiú sna blianta deireanacha den chlárthréimhse 2014-2020, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo ón 1 Márta 2019," }
179104
{ "bg": "Задължението, установено в член 11 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, за намаляване на частта от размера на директните плащания, отпускани на земеделски стопанин за дадена календарна година, която надвишава 150000 EUR, продължава да се прилага, докато този регламент е в сила.", "ga": "TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:" }
179105
{ "bg": "При все това, в този член се предвижда само задължение за уведомление от страна на държавите членки относно техните решения и за очаквания резултат от намаленията за периода 2015—2019 г.", "ga": "Airteagal 1" }
179106
{ "bg": "За да се гарантира приемственост на съществуващата система, държавите членки следва да уведомяват и за своите решения относно 2020 г., както и за очаквания резултат от намаленията за посочената година.", "ga": "Leasuithe ar Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013" }
179107
{ "bg": "Гъвкавостта между стълбовете е възможност за прехвърляне на средства между директните плащания и развитието на селските райони.", "ga": "Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 mar a leanas:" }
179108
{ "bg": "Съгласно член 14 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 държавите членки могат да използват тази гъвкавост по отношение на календарните 2014—2019 г.", "ga": "in Airteagal 31(5), cuirtear an fhomhír seo a leanas isteach tar éis na chéad fhomhíre:" }
179109
{ "bg": "За да се гарантира, че държавите членки могат да запазят своята стратегия, гъвкавостта между стълбовете следва да е приложима и за календарната 2020 г., съответстваща на финансовата 2021 г.", "ga": "“De mhaolú ar an gcéad fhomhír, i gcás nach dtosóidh íocaíochtaí céimlaghdaitheacha go dtí 2019, tosóidh na híocaíochtaí sin ag méid nach mó ná 80 % den mheáníocaíocht arna socrú i gclárthréimhse 2014-2020." }
179110
{ "bg": "Като последица от изменението на член 14 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на календарната 2020 г., е целесъобразно да се коригират позоваванията на този член в контекста на задължението на държавите членки линейно да намалят или увеличат стойността на всички права на плащане поради колебания в годишния национален таван в резултат на уведомленията им във връзка с прилагането на гъвкавост между стълбовете.", "ga": "Bunófar an leibhéal íocaíochta sa chaoi gurb ionann an leibhéal deiridh in 2020 agus leath an leibhéil tosaigh.”;" }
179111
{ "bg": "Поради това Регламент (ЕС) № 1305/2013 и Регламент (ЕС) № 1307/2013 следва да бъдат съответно изменени.", "ga": "in Airteagal 51(1), cuirtear an fhomhír seo a leanas isteach tar éis na chéad fhomhíre:" }
179112
{ "bg": "С цел да се осигури бързо необходимата гъвкавост на държавите членки и да се гарантира приемственост в политиката за развитие на селските райони през последните години от програмния период 2014—2020 г., е уместно да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.", "ga": "“Féadfaidh CETFT gníomhaíochtaí a mhaoiniú lena n-ullmhófar do chur chun feidhme CBT sa chlárthréimhse ina dhiaidh sin.”." }
179113
{ "bg": "С цел да се осигури бързо необходимата гъвкавост на държавите членки и да се гарантира приемственост в политиката за развитие на селските райони през последните години от програмния период 2014—2020 г., настоящият регламент следва да се прилага, считано от 1 март 2019 г.,", "ga": "Airteagal 2" }
179114
{ "bg": "ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:", "ga": "Leasuithe ar Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013" }
179115
{ "bg": "Член 1", "ga": "Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 mar a leanas:" }
179116
{ "bg": "Изменения на Регламент (ЕС) № 1305/2013", "ga": "in Airteagal 7, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:" }
179117
{ "bg": "Регламент (ЕС) № 1305/2013 се изменя, както следва:", "ga": "I gcás gach Ballstáit agus do gach bliain féilire, an táirgeadh measta ar an laghdú ar íocaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 11 (a léirítear sa difríocht idir na huasteorainneacha náisiúnta a leagtar amach in Iarscríbhinn II, lena gcuirtear an méid atá ar fáil i gcomhréir le hAirteagal 58, agus na glan-uasteorainneacha a leagtar amach in Iarscríbhinn III), cuirfear ar fáil é mar thacaíocht ón Aontas arna maoiniú faoin gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT).”;" }
179118
{ "bg": "В член 31, параграф 5 след първа алинея се вмъква следната алинея:", "ga": "in Airteagal 11(6), cuirtear an fhomhír seo a leanas isteach:" }
179119
{ "bg": "„Чрез дерогация от първа алинея, когато прогресивно намаляващите плащания започват едва през 2019 г., тези плащания започват на равнище от не повече от 80 % от средното плащане, определено в програмния период 2014—2020 г.", "ga": "“Don bhliain 2020, tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoin 31 Nollaig 2019 faoi na cinntí arna ndéanamh i gcomhréir leis an Airteagal seo agus faoi aon táirgeadh measta ar laghduithe.”;" }
179120
{ "bg": "Равнището на плащанията се определя по такъв начин, че крайното равнище през 2020 г. да бъде равно на половината от първоначалното равнище.“", "ga": "leasaítear Airteagal 14 mar a leanas:" }
179121
{ "bg": "В член 51, параграф 1 след първа алинея се вмъква следната алинея:", "ga": "i mír 1, cuirtear an fhomhír seo a leanas isteach:" }
179122
{ "bg": "„ЕЗФРСР може да финансира дейности за подготовка на изпълнението на ОСП през следващия програмен период.“", "ga": "“Faoin 31 Nollaig 2019, féadfaidh na Ballstáit cinneadh a dhéanamh suas le 15 % dá n-uasteorainneacha náisiúnta bliantúla don bhliain féilire 2020 a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo a chur ar fáil mar thacaíocht bhreise a mhaoineofar faoi CETFT sa bhliain airgeadais 2021." }
179123
{ "bg": "Член 2", "ga": "Mar thoradh air sin, ní bheidh an méid comhfhreagrach ar fáil a thuilleadh le híocaíochtaí díreacha a dheonú." }
179124
{ "bg": "Изменения на Регламент (ЕС) № 1307/2013", "ga": "Cuirfear an cinneadh sin in iúl don Choimisiún faoin 31 Nollaig 2019 agus leagfar amach ann an céatadán roghnaithe.”;" }
179125
{ "bg": "Регламент (ЕС) № 1307/2013 се изменя, както следва:", "ga": "i mír 2, cuirtear an fhomhír seo a leanas isteach:" }
179126
{ "bg": "В член 7 параграф 2 се заменя със следното:", "ga": "“Faoin 31 Nollaig 2019, féadfaidh Ballstáit cinneadh a dhéanamh suas le 15 % den mhéid a leithdháiltear ar thacaíocht arna maoiniú faoi CETFT i mbliain airgeadais 2021 le reachtaíocht de chuid an Aontais arna glacadh tar éis don Chomhairle an Rialachán ábhartha a ghlacadh de bhun Airteagal 312(2) CFAE a chur ar fáil mar íocaíochtaí díreacha, nó, i gcás na Bulgáire, an hEastóine, na Spáinne, na Laitvia, na Liotuáine, na Polainne, na Portaingéile, na Rómáine, na Slóvaice, na Fionlainne agus na Sualainne, féadfaidh siad cinneadh a dhéanamh suas le 25 % den mhéid sin a chur ar fáil amhlaidh." }
179127
{ "bg": "За всяка държава членка и за всяка календарна година полученият резултат от намалението на плащанията, посочено в член 11 (изразяващ се в разликата между националните тавани, предвидени в приложение II, към които е добавена наличната сума в съответствие с член 58, и нетния таван, предвиден в приложение III), се предоставя под формата на подпомагане от Съюза, финансирано от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).“", "ga": "Mar thoradh air sin, ní bheidh an méid comhfhreagrach ar fáil a thuilleadh le haghaidh tacaíocht arna maoiniú faoi CETFT." }
179128
{ "bg": "В член 11, параграф 6 се добавя следната алинея:", "ga": "Cuirfear an cinneadh sin in iúl don Choimisiún faoin 31 Nollaig 2019 agus leagfar amach ann an céatadán roghnaithe.”;" }
179129
{ "bg": "„Във връзка с 2020 г. държавите членки уведомяват Комисията до 31 декември 2019 г. за решенията, взети в съответствие с настоящия член, и за очаквания резултат от намаленията.“", "ga": "in Airteagal 22, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:" }
179130
{ "bg": "Член 14 се изменя, както следва:", "ga": "Más rud é go bhfuil an uasteorainn a shocraigh an Coimisiún do Bhallstát de bhun mhír 1 den Airteagal seo difriúil ó uasteorainn na bliana roimhe sin de bharr aon chinneadh a ghlac an Ballstát sin i gcomhréir le mír 3 den Airteagal seo, Airteagal 14(1) nó (2), Airteagal 42(1), an dara fomhír d'Airteagal 49(1), an dara fomhír d'Airteagal 51(1), nó Airteagal 53, déanfaidh an Ballstát sin laghdú nó méadú líneach ar luach na dteidlíochtaí íocaíochta ar fad chun a áirithiú go gcomhlíontar mír 4 den Airteagal seo.”." }
179131
{ "bg": "в параграф 1 се добавя следната алинея:", "ga": "Airteagal 3" }
179132
{ "bg": "„До 31 декември 2019 г. държавите членки могат да решат да предоставят допълнително подпомагане, финансирано от ЕЗФРСР през финансовата 2021 г., до 15 % от годишните си национални тавани за календарната 2020 г., предвидени в приложение II към настоящия регламент.", "ga": "Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm" }
179133
{ "bg": "В резултат на това съответната сума вече няма да е на разположение за отпускане на директни плащания.", "ga": "Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh." }
179134
{ "bg": "Това решение се съобщава на Комисията до 31 декември 2019 г., като в него се определя избраният процент.“", "ga": "Beidh feidhm aige ón 1 Márta 2019." }
179135
{ "bg": "в параграф 2 се добавя следната алинея:", "ga": "Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát." }
179136
{ "bg": "„До 31 декември 2019 г. държавите членки могат да решат да предоставят като директни плащания до 15 % или — в случая на България, Естония, Испания, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Финландия и Швеция — до 25 % от сумата, отпусната за подпомагане, финансирано от ЕЗФРСР през финансовата 2021 г. съгласно законодателството на Съюза, прието след приемането от страна на Съвета на съответния регламент съгласно член 312, параграф 2 от ДФЕС.", "ga": "Arna dhéanamh in Strasbourg, an 13 Feabhra 2019." }
179137
{ "bg": "В резултат на това съответната сума вече няма да е на разположение за подпомагане, финансирано от ЕЗФРСР.", "ga": "Thar ceann Pharlaimint na hEorpa" }
179138
{ "bg": "Това решение се съобщава на Комисията до 31 декември 2019 г., като в него се определя избраният процент.“", "ga": "An tUachtarán" }
179139
{ "bg": "В член 22 параграф 5 се заменя със следното:", "ga": "Thar ceann na Comhairle" }
179140
{ "bg": "Ако таванът за държава членка, определен от Комисията в съответствие с параграф 1 от настоящия член, е различен от този за предходната година в резултат на решение, взето от същата държава членка в съответствие с параграф 3 от настоящия член, член 14, параграф 1 или 2, член 42, параграф 1, член 49, параграф 1, втора алинея, член 51, параграф 1, втора алинея или член 53, съответната държава членка линейно намалява или увеличава стойността на всички права на плащане, за да осигури спазването на параграф 4 от настоящия член“.", "ga": "Seasamh o Pharlaimint na hEorpa an 31 Eanáir 2019 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 12 Feabhra 2019." }
179141
{ "bg": "Член 3", "ga": "Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 (IO L 347, 20.12.2013, lch. 487)." }