runtime error

ā”‚ ā”‚ 1361 ā”‚ ā”‚ with temp_file_manager() as temp_file: ā”‚ ā”‚ 1362 ā”‚ ā”‚ ā”‚ logger.info("downloading %s to %s", url, temp_file.name) ā”‚ ā”‚ 1363 ā”‚ ā”‚ ā”‚ ā”‚ ā”‚ ā± 1364 ā”‚ ā”‚ ā”‚ http_get( ā”‚ ā”‚ 1365 ā”‚ ā”‚ ā”‚ ā”‚ url_to_download, ā”‚ ā”‚ 1366 ā”‚ ā”‚ ā”‚ ā”‚ temp_file, ā”‚ ā”‚ 1367 ā”‚ ā”‚ ā”‚ ā”‚ proxies=proxies, ā”‚ ā”‚ ā”‚ ā”‚ /home/user/.pyenv/versions/3.10.13/lib/python3.10/site-packages/huggingface_ ā”‚ ā”‚ hub/file_download.py:496 in http_get ā”‚ ā”‚ ā”‚ ā”‚ 493 ā”‚ ā”‚ ā”‚ ā”‚ ā”‚ " available in your environment. Try `pip install ā”‚ ā”‚ 494 ā”‚ ā”‚ ā”‚ ā”‚ ) ā”‚ ā”‚ 495 ā”‚ ā”‚ ā”‚ except Exception as e: ā”‚ ā”‚ ā± 496 ā”‚ ā”‚ ā”‚ ā”‚ raise RuntimeError( ā”‚ ā”‚ 497 ā”‚ ā”‚ ā”‚ ā”‚ ā”‚ "An error occurred while downloading using `hf_tr ā”‚ ā”‚ 498 ā”‚ ā”‚ ā”‚ ā”‚ ā”‚ " disabling HF_HUB_ENABLE_HF_TRANSFER for better ā”‚ ā”‚ 499 ā”‚ ā”‚ ā”‚ ā”‚ ) from e ā”‚ ā•°ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā”€ā•Æ RuntimeError: An error occurred while downloading using `hf_********`. Consider disabling HF_HUB_ENABLE_HF_TRANSFER for better error handling.

Container logs:

Fetching error logs...