id
stringlengths
1
5
tokens
sequence
pos_tags
sequence
200
[ "ឯក_ឧត្ដម", "ស៊ឹម", "គឹម", "សា" ]
[ 14, 13, 13, 13 ]
201
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "ពុត", "ស៊ីឆាយ" ]
[ 14, 11, 13, 13 ]
202
[ "គាត់", "ឈ្មោះ", "កៃ", "ហ្វា", "អ៊ីលីន" ]
[ 14, 11, 13, 13, 13 ]
203
[ "កញ្ញា", "ម៉ែន" ]
[ 14, 13 ]
204
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "សៀន", "ថូ" ]
[ 14, 11, 13, 13 ]
205
[ "លោក~ជំទាវ", "ឌីណា" ]
[ 14, 13 ]
206
[ "ឯក_ឧត្ដម", "កៅ", "ហ្គិច", "ហៀង" ]
[ 14, 13, 13, 13 ]
207
[ "លោក~ជំទាវ", "កៃ", "ហ្វា", "អ៊ីលីន" ]
[ 14, 13, 13, 13 ]
208
[ "លោក~ជំទាវ", "នីតា" ]
[ 14, 13 ]
209
[ "កញ្ញា", "ពិសិទ្ធ" ]
[ 14, 13 ]
210
[ "អ្នក~នាង", "ប៊ុន", "នី" ]
[ 14, 13, 13 ]
211
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "ឆិត", "អឿយ" ]
[ 14, 11, 13, 13 ]
212
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "សួន", "រ៉ៃ", "ង៉ាន" ]
[ 14, 11, 13, 13, 13 ]
213
[ "កញ្ញា", "សោម" ]
[ 14, 13 ]
214
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "យូ" ]
[ 5, 20, 13 ]
215
[ "អ្នក~នាង", "ថន", "ឆើត" ]
[ 14, 13, 13 ]
216
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "លុយ", "កូរី" ]
[ 14, 11, 13, 13 ]
217
[ "អ្នក~នាង", "រឿង" ]
[ 14, 13 ]
218
[ "លោក~ស្រី", "ចាន់", "តារា" ]
[ 14, 13, 13 ]
219
[ "លោក", "ម៉ៃ" ]
[ 14, 13 ]
220
[ "អ្នក~នាង", "ភុំ", "វិសុទ្ធ" ]
[ 14, 13, 13 ]
221
[ "លោក~ជំទាវ", "លាង", "ម៉េង" ]
[ 14, 13, 13 ]
222
[ "ណាលី", "ពីឡូក", "នាយិកា", "អង្គការ", "សម្ព័ន្ធ", "ខ្មែរ", "ជំរឿន", "និង", "ការពារ", "សិទិ្ធ", "មនុស្ស", "លីកាដូ", "បាន", "មាន_ប្រសាសន៍", "ថា", "៖", "“", "បទ", "ចោទ_ប្រកាន់", "ទាំងអស់", "នេះ", "គឺ", "មិន", "មាន", "ភាព~សម_ហេតុ_ផល", "នោះ", "ទេ", "”", "។" ]
[ 13, 13, 11, 11, 11, 13, 11, 2, 21, 11, 11, 13, 1, 20, 7, 18, 18, 11, 21, 5, 5, 20, 16, 20, 11, 5, 12, 18, 9 ]
223
[ "ឯក_ឧត្ដម", "លឺ", "ឡាយ", "ស្រេង" ]
[ 14, 13, 13, 13 ]
224
[ "អង្គការ", "សមធម៌", "កម្ពុជា", "បាន", "និង", "កំពុង", "ធ្វើ_ការ", "យ៉ាង", "ជិត_ស្និទ្ធ", "ជាមួយ", "សហគមន៍", "ដែល", "រង", "ផល_ប៉ះ_ពាល់", "ដោយសារ", "ដំណាំ", "អំពៅ", "ក្នុង", "ខេត្ត", "ឧត្តរ_មាន_ជ័យ", "តាំង_ពី", "ឆ្នាំ", "២០១២", "មក", "ម៉្លេះ", "។" ]
[ 11, 11, 13, 1, 2, 1, 20, 16, 8, 7, 11, 17, 20, 11, 2, 11, 11, 7, 11, 13, 7, 11, 3, 16, 16, 9 ]
225
[ "១០", ".", "មជ្ឈមណ្ឌល", "សិទ្ធិ", "មនុស្ស", "កម្ពុជា" ]
[ 3, 18, 11, 11, 11, 13 ]
226
[ "កញ្ញា", "សឿង", "សំអៃ" ]
[ 14, 13, 13 ]
227
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "លាង", "ម៉េង" ]
[ 5, 20, 13, 13 ]
228
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "ប្រាក់", "សិទ្ធិ", "ប៊ុន", "រិទ្ធ" ]
[ 5, 20, 13, 13, 13, 13 ]
229
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "ក្រៀង", "កៅអ៊ី" ]
[ 5, 20, 13, 13 ]
230
[ "ឯក_ឧត្ដម", "និល" ]
[ 14, 13 ]
231
[ "កញ្ញា", "ភឹម" ]
[ 14, 13 ]
232
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "ឆេត", "ប្រុស" ]
[ 5, 20, 13, 13 ]
233
[ "លោក~ជំទាវ", "ឡម", "ផារី" ]
[ 14, 13, 13 ]
234
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "វ៉ាត់", "ដារ៉ូ" ]
[ 5, 20, 13, 13 ]
235
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "ប៊ួរ", "ស៊ីណា" ]
[ 5, 20, 13, 13 ]
236
[ "លោក", "លី", "សៀវ", "មិញ", "និង", "ឳពុក", "របស់", "នាង", "នឹង", "ប្រឈម_មុខ", "ការ~ជាប់", "ពន្ធនាគារ", "២", "ឆ្នាំ", "និង", "ពិន័យ", "ជា", "ប្រាក់", "៦", ".", "២៥០", "ដុល្លារ", "អាមេរិក", "។" ]
[ 14, 20, 13, 13, 2, 11, 7, 14, 1, 20, 11, 11, 3, 11, 2, 20, 7, 11, 3, 18, 3, 13, 13, 9 ]
237
[ "លោក~ជំទាវ", "ហ៊ុយ" ]
[ 14, 13 ]
238
[ "លោក~ជំទាវ", "ផល្លា" ]
[ 14, 13 ]
239
[ "ឯក_ឧត្ដម", "ផូ" ]
[ 14, 13 ]
240
[ "អ្នក~នាង", "ជីវ័ន្ត" ]
[ 14, 13 ]
241
[ "គាត់", "ឈ្មោះ", "សែន", "សេរី", "រតនា" ]
[ 14, 11, 13, 13, 13 ]
242
[ "កញ្ញា", "វណ្ណដា" ]
[ 14, 13 ]
243
[ "លោក", "ប៊ុន", "រ៉ាត់", "អាយុ", "៣៦", "ឆ្នាំ", "ជា", "កសិ_ករ", "នៅ", "ស្រុក", "ម៉ាឡៃ", "ខេត្ត", "បន្ទាយ_មាន_ជ័យ", "បាន", "ថ្លែង", "ថា", "នៅ", "ពេល", "នេះ", "អាកាស_ធាតុ", "ក្ដៅ", "ខ្លាំង", "ជាង", "ឆ្នាំ", "មុន", "ៗ", "ធ្វើ_ឲ្យ", "ទឹក", "នៅ_ក្នុង", "ត្រពាំង", "ទាំងអស់", "ត្រូវ", "រីង_ស្ងួត", "ជា", "ហេតុ", "នាំ_ឲ្យ", "មាន", "កង្វះ", "ទឹក", "ស្រោចស្រព", "ស្រូវ", "ដែល", "ទើប", "សាប", "ព្រួស", "រួច", "។" ]
[ 14, 13, 13, 11, 3, 11, 21, 11, 7, 11, 13, 11, 13, 1, 20, 7, 7, 11, 5, 11, 8, 8, 16, 11, 8, 4, 20, 11, 7, 11, 5, 20, 8, 21, 11, 20, 20, 11, 11, 21, 11, 17, 16, 20, 20, 16, 9 ]
244
[ "គាត់", "ឈ្មោះ", "ឈយ", "ក្រឹម" ]
[ 14, 11, 13, 13 ]
245
[ "អង្គការ", "មូលនិធិ", "ឌី.ខេ.គីម", "កម្ពុជា", "ជា", "អង្គការ", "មួយ", "បង្កើត_ឡើង", "ដើម្បី", "ជួយ", "សិស្ស", "និស្សិត", "ក្រីក្រ", "ក្នុង", "ការ~បង់", "ថ្លៃ", "សិក្សា", "សម្រាប់", "ថ្នាក់", "មហា_វិទ្យាល័យ", "។" ]
[ 11, 11, 13, 13, 20, 11, 3, 21, 7, 20, 11, 11, 8, 7, 11, 11, 21, 7, 11, 11, 9 ]
246
[ "លោក", "ឡន" ]
[ 14, 13 ]
247
[ "អ្នក~នាង", "ស៊ីដានី" ]
[ 14, 13 ]
248
[ "មន្ត្រី", "បច្ចេកទេស", "ផែនទី", "របស់", "អូឌីស៊ី", "បាន", "ចាប់ផ្តើម", "គម្រោង", "នេះ", "នៅ_ក្នុង", "ខែ_មិថុនា", "ឆ្នាំ", "២០១៣", "។" ]
[ 11, 11, 11, 7, 13, 1, 20, 11, 5, 7, 13, 11, 3, 9 ]
249
[ "លោក", "ឥសាន", "បាន", "ថ្លែង", "ថា", "៖", "«", "ខ្ញុំ", "សូម", "ស្វាគមន៍", "គាត់", "[", "លោក", "សាយ", "ឈុំ", "]", "ហើយ", "ខ្ញុំ", "ជឿ", "ថា", "សមត្ថ^ភាព", "របស់", "គាត់", "និង", "អ្នក~ស្នេហា_ជាតិ", "នឹង", "ធានា", "ខ្លឹមសារ", "ទាំង", "នៅ", "ព្រឹទ្ធ_សភា", "និង", "កិច្ចការ", "គណបក្ស", "»", "។" ]
[ 14, 13, 1, 20, 7, 18, 18, 14, 20, 20, 14, 18, 14, 13, 13, 18, 16, 14, 20, 7, 11, 7, 14, 2, 11, 1, 20, 11, 5, 7, 11, 2, 11, 11, 18, 9 ]
250
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "ជូលី" ]
[ 14, 11, 13 ]
251
[ "លោក~ជំទាវ", "ហ៊ីម" ]
[ 14, 13 ]
252
[ "កម្ម_ករ", "ត្រូវ_បាន", "រា_រាំង", "ដោយ", "របាំង", "បន្លា", "លួស", "និង", "កង_កម្លាំង", "បង្រ្កាប", "កូដ^កម្ម", "ប្រដាប់", "ដោយ", "អាវុធ", "ជាង", "មួយ", "រយ", "នាក់", "នៅ", "ស្ពាន", "ស្ទឹង_មាន_ជ័យ", "។" ]
[ 11, 20, 20, 7, 11, 11, 11, 2, 11, 21, 11, 11, 7, 11, 7, 3, 3, 10, 7, 11, 20, 9 ]
253
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "សឿង", "សំអៃ" ]
[ 14, 11, 13, 13 ]
254
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "ស្រួយ" ]
[ 14, 11, 13 ]
255
[ "សម្រាប់", "គោល_បំណង", "នៃ", "ការ~ធ្វើ_ដំណើរ", "ទៅ", "ប្រកួត", "នេះ", "លោក", "រិទ្ធិ", "ឌីកា", "បាន", "បញ្ជាក់", "ថា", "៖", "«", "យើង", "ចង់", "ចង", "ចំណង", "មិត្ត^ភាព", "រវាង", "កម្ពុជា", "និង", "ថៃ", "តាម_រយៈ", "កីឡា", "។" ]
[ 7, 11, 7, 11, 7, 20, 5, 14, 13, 13, 1, 20, 7, 18, 18, 14, 20, 20, 11, 11, 7, 13, 2, 13, 7, 11, 9 ]
256
[ "ឯក_ឧត្ដម", "ឡម", "ផារី" ]
[ 14, 13, 13 ]
257
[ "លោក~ស្រី", "សង្ខេប" ]
[ 14, 13 ]
258
[ "គាត់", "ឈ្មោះ", "តុប", "សំ" ]
[ 14, 11, 13, 13 ]
259
[ "សានហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ", "៖", "ក្រុមហ៊ុន", "សូនី", "កំពុង", "ដើរ", "តួ_នាទី", "របស់", "ខ្លួន", "ដើម្បី", "ផ្លាស់_ប្តូរ", "បទ_ភ្លេង", "អនឡាញ", "ដោយ", "មាន", "សេវា", "ជាវ", "បទ_ភ្លេង", "រួម_ទាំង", "បទ_ចម្រៀង", "តាម", "ការ~ស្នើ_សុំ", "ដោយ", "បញ្ចេញ", "បញ្ជី", "បទ_ភ្លេង", "និង", "កិច្ចការ", "សង្គម", "សម្រាប់", "អ្នក~ភ្លេង", "។" ]
[ 13, 18, 11, 13, 1, 20, 11, 7, 14, 7, 20, 11, 8, 7, 20, 11, 21, 11, 8, 11, 7, 11, 7, 20, 11, 11, 2, 11, 11, 7, 11, 9 ]
260
[ "លោក", "ស៊ិម", "ស្រី", "តូច" ]
[ 14, 13, 13, 13 ]
261
[ "លោក~ជំទាវ", "មី", "ស្រី", "ឡាន់" ]
[ 14, 13, 13, 13 ]
262
[ "ផែនការ", "អាជីវកម្ម", "របស់", "មូលនិធិ", "សម្រាប់", "ឆ្នាំ", "២០១៥", "បាន", "ឲ្យ_ដឹង", "ថា", "មូលនិធិ", "បាន", "បង្កើត", "ភាព~ជា_ដៃគូ", "ជាមួយ", "អង្គការ", "ក្រៅ", "រដ្ឋាភិបាល", "ក្នុង", "ស្រុក", "ចំនួន", "៤", "ក្នុង", "នោះ", "មាន", "អង្គការ", "ចិត្ត", "សង្គម", "អន្តរ", "វប្បធម៌", "ផង_ដែរ", "។" ]
[ 11, 11, 7, 11, 7, 11, 3, 1, 20, 7, 11, 1, 20, 11, 7, 11, 8, 11, 7, 11, 11, 3, 7, 5, 20, 11, 11, 11, 8, 11, 16, 9 ]
263
[ "កញ្ញា", "សារី" ]
[ 14, 13 ]
264
[ "ក្រោយ", "ថ្ងៃ", "១៧", "មេសា", "១៩៧៥", "គឺ", "ដល់", "ពេល", "របប", "កម្ពុជា", "ប្រជា_ធិបតេយ្យ", "(", "របប", "ខ្មែរ", "ក្រហម", ")", "ម្តង", "ដែល", "ចាប់ផ្តើម", "អន្ទង", "ព្រលឹង", "កូន", "ខ្មែរ", "ឲ្យ", "ចូល", "បដិវត្តន៍", "ដើម្បី", "បណ្តេញ", "ខ្មាំង", "ឈ្លានពាន", "។" ]
[ 7, 11, 3, 13, 3, 20, 7, 11, 11, 13, 11, 18, 11, 13, 8, 18, 16, 17, 20, 20, 11, 11, 13, 7, 20, 11, 7, 20, 11, 21, 9 ]
265
[ "លោក", "សុភក្តិ" ]
[ 14, 13 ]
266
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "យ៉ាត់", "ឡេ" ]
[ 5, 20, 13, 13 ]
267
[ "គាត់", "ឈ្មោះ", "សង្វារ", "សំកុល" ]
[ 14, 11, 13, 13 ]
268
[ "នាង", "ត្បាញ", "សំពត់", "ល្អ", "ៗ", "ណាស់", "ដែល", "សម័យ", "នោះ", "គ្មាន", "នរណា", "ធ្វើ", "បាន", "ដូច", "នាង", "ឡើយ", "។" ]
[ 14, 20, 11, 8, 4, 16, 17, 11, 5, 16, 14, 20, 22, 8, 14, 12, 9 ]
269
[ "ស្តាប់", "តាម", "តែ", "អ្នក", "មាន", "លុយ", "មាន", "អំណាច", "មិន", "ស្វែង_រក", "ការ~ពិត" ]
[ 20, 7, 16, 14, 20, 11, 21, 11, 16, 20, 11 ]
270
[ "លោក", "កំប៉្ល", "តៅ", "សរ" ]
[ 14, 13, 13, 13 ]
271
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "ឆឹង" ]
[ 14, 11, 13 ]
272
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "កង", "ឡុញ" ]
[ 5, 20, 13, 13 ]
273
[ "កាល_ពី", "ព្រេង", "នាយ", "នៅ_លើ", "ដី", "យើង", "នេះ", "គ្រប់", "ស្រុក", "ទាំងអស់", "មិន", "មាន", "ពស់", "ពិស", "និង", "ពស់", "ឥត", "មាន", "ពិស", "ទេ", "មាន", "តែ", "ពស់", "កេងកង" ]
[ 7, 11, 8, 7, 11, 14, 5, 5, 11, 5, 16, 20, 11, 11, 2, 11, 16, 20, 11, 12, 20, 16, 11, 13 ]
274
[ "កញ្ញា", "ជន", "ហ៊ុយម៉េង" ]
[ 14, 13, 13 ]
275
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "ខាត់", "មិថុនា" ]
[ 5, 20, 13, 13 ]
276
[ "ឯក_ឧត្ដម", "យ៉ង់" ]
[ 14, 13 ]
277
[ "\"", "ការ~ទាមទារ", "\"", "ចំពោះ", "អង្គការ", "មិន", "មែន", "រដ្ឋាភិបាល", "ដែល", "ពុំ", "មាន", "ការិយាល័យ", "របស់", "ខ្លួន", "នៅ", "ខេត្ត", "ត្រូវតែ", "សុំ", "ការ~អនុញ្ញាត្ត", "ពី", "អាជ្ញាធរ_ដែន_ដី", "យ៉ាង_ហោច_ណាស់", "១", "សប្តាហ៍", "មុន", "និង", "ជួប", "ជាមួយ", "អ្នក~ភូមិ", "នោះ", "គឺ", "មិន", "មាន", "ចែង", "នៅ_ក្នុង", "ច្បាប់", "របស់", "ប្រទេស", "កម្ពុជា", "ទេ", "។" ]
[ 18, 11, 18, 7, 11, 16, 16, 11, 17, 16, 20, 11, 7, 14, 7, 11, 20, 20, 11, 7, 11, 8, 3, 11, 8, 2, 20, 7, 11, 5, 20, 16, 20, 20, 7, 11, 7, 11, 13, 12, 9 ]
278
[ "៣", ".", "កម្ពុជា", "មាន", "រដូវ", "ពីរ", "ប្រាំង", "និង", "វស្សា", "។" ]
[ 3, 18, 13, 20, 11, 3, 11, 2, 11, 9 ]
279
[ "ឯក_ឧត្ដម", "សរ" ]
[ 14, 13 ]
280
[ "ឯក_ឧត្ដម", "សំធារ៉ា" ]
[ 14, 13 ]
281
[ "រូប_ថត", "ស្រេង", "ម៉េង", "ស្រ៊ុន" ]
[ 11, 13, 13, 13 ]
282
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "តារា" ]
[ 5, 20, 13 ]
283
[ "ប័ណ្ណ", "ប្រកាស", "ពីរ", "ទៀត", "ត្រូវ", "ផ្ញើ_ទៅ", "ជូន", "មន្ត្រី", "នុកូលដ្ឋាន", "ឃុំ", "រឺ", "សង្កាត់", "ខាង", "បុរស", "ដើម្បី", "យក_ទៅ", "បិទ", "លំនៅ", "របស់", "បុរស", "និង", "ទី_ស្នាក់ការ", "ឃុំ", "រឺ", "សង្កាត់", "របស់", "ខ្លួន", "។" ]
[ 11, 21, 3, 16, 20, 20, 20, 11, 11, 11, 7, 11, 11, 11, 7, 20, 20, 11, 7, 11, 2, 11, 11, 7, 11, 7, 14, 9 ]
284
[ "ចៅ", "មួយ", "ក្រាប_ទូល", "ថា", "“", "ចៅ", "នេះ", "បបួល", "ខ្ញុំ", "ព្រះ~បាទ", "អ_ម្ចាស់", "មុន", "”" ]
[ 11, 3, 20, 7, 18, 11, 5, 20, 14, 14, 14, 7, 18 ]
285
[ "លោក~ជំទាវ", "ជូ" ]
[ 14, 13 ]
286
[ "លោក~ស្រី", "ស", "ខេង" ]
[ 14, 13, 13 ]
287
[ "ឯ", "កីឡា_ករ", "ដែល", "បើក", "លឿន", "ដណ្តើម", "បាន", "ចំណាត់ថ្នាក់", "លេខ", "២", "បាន", "ទៅ_លើ", "កីឡា_ករ", "អាល្លឺម៉ង់", "នីកូ", "រ៉ូសបឺក", "។" ]
[ 7, 11, 17, 20, 8, 20, 22, 11, 11, 3, 20, 7, 11, 13, 13, 13, 9 ]
288
[ "កញ្ញា", "តែ", "ឡៃ", "ហ្វាន់" ]
[ 14, 13, 13, 13 ]
289
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "លិន", "ម៉ាឡៃ" ]
[ 5, 20, 13, 13 ]
290
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "សាន" ]
[ 5, 20, 13 ]
291
[ "លោក", "ប្រាក់", "ចាន់", "ណយ" ]
[ 14, 13, 13, 13 ]
292
[ "លោក", "អ៊ុក", "ពេជ្យ", "សំណាង", "គឺ_ជា", "សកម្ម_ជន", "មូលដ្ឋាន", "ដ៏", "ល្បី", "ឈ្មោះ", "នៅ_ក្នុង", "រាជ_ធានី", "ភ្នំ_ពេញ", "។" ]
[ 14, 13, 13, 11, 20, 11, 11, 16, 8, 11, 7, 11, 13, 9 ]
293
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "យឿ", "ត្រប់" ]
[ 5, 20, 13, 13 ]
294
[ "លោក~ស្រី", "ថាក់", "ថាន់" ]
[ 14, 13, 13 ]
295
[ "កញ្ញា", "សំបូរ" ]
[ 14, 13 ]
296
[ "អ្នក", "ជាប់", "ភាគ", "ច្រើន", "ជា", "អ្នក", "ខេត្ត", "។" ]
[ 14, 20, 11, 8, 20, 14, 11, 9 ]
297
[ "ព្រះ~ឥន្ទ្រ", "ក៏", "ទ្រង់", "ព្រះ~សម្រួល", "ថា", "\"", "ក្រោល", "នេះ", "ជា", "របស់", "ល្អ", "ចំពោះ", "ភ្នែក", "ចៅ", "ឯង", "ហើយ", "ឬ", "?", "\"", "ហើយ", "ទ្រង់", "មាន_បន្ទូល", "ទៅ", "ព្រះ~ពិស្ណុការ", "ថា", "\"", "ចៅ", "ជា", "ជាតិ", "មនុស្ស_លោក", "ពុំ", "អាច", "ឋិត_នៅ", "ឋាន", "លើ", "នេះ", "បាន", "រហូត", "ទេ", "យើង", "បញ្ជូន", "ចៅ", "ឯង", "ទៅ", "ប្រទេស", "កម្ពុជា", "ហើយ", "ត្រូវ", "ឯង", "សង់", "ប្រាសាទ", "ឲ្យ", "ព្រះ~រាជ", "បុត្រ", "យើង", "មួយ", "ខ្នង", "ឲ្យ", "មាន", "សោភ័ណ^ភាព", "ល្អ", "ជាង", "ក្រោល", "គោ", "យើង", "កាល_បើ", "ចៅ", "ឯង", "សង់", "រួច_ស្រេច", "ហើយ", "យើង", "ចុះ", "ទៅ", "ធ្វើ_ជា", "អធិបតី", "ក្នុង", "ពិធី", "រៀបចំ", "អភិសេក", "ព្រះ~រាជ", "បុត្រ", "យើង", "ឲ្យ", "ឡើង_សោយ_រាជ្យ", "\"" ]
[ 11, 16, 14, 20, 7, 18, 11, 5, 20, 7, 8, 7, 11, 11, 14, 16, 7, 18, 18, 16, 14, 20, 7, 13, 7, 18, 11, 20, 11, 11, 16, 20, 20, 11, 7, 5, 22, 7, 12, 14, 20, 11, 14, 7, 11, 13, 16, 20, 14, 20, 11, 7, 8, 11, 14, 3, 11, 7, 20, 11, 8, 16, 11, 11, 14, 7, 11, 14, 20, 16, 16, 14, 20, 20, 20, 11, 7, 11, 20, 20, 8, 11, 14, 7, 20, 18 ]
298
[ "លោក", "ឈីង" ]
[ 14, 13 ]
299
[ "លោក", "ផុត", "សុភា" ]
[ 14, 13, 13 ]