id
stringlengths
1
5
tokens
sequence
pos_tags
sequence
100
[ "គាត់", "ឈ្មោះ", "ឈឿង", "ឆាង" ]
[ 14, 11, 13, 13 ]
101
[ "ឯក_ឧត្ដម", "ចក់", "និស្ស័យ" ]
[ 14, 13, 13 ]
102
[ "គ្រប់", "ការ~ព្យាយាម", "របស់", "មេធាវី", "ការពារ", "ជន", "ជាប់_ចោទ", "ដើម្បី", "បង្ហាញ", "ភស្តុតាង", "នៃ", "អំពើ_ហិង្សា", "ទាំង_នេះ", "ក្នុង", "អំឡុង", "ពេល", "ជំនុំ_ជម្រះ", "ត្រូវ_បាន", "បដិសេធ", "ភ្លាម", "ៗ", "ដោយ", "ចៅក្រម", "និង", "ព្រះ~រាជ_អាជ្ញា", "។" ]
[ 8, 11, 7, 11, 20, 11, 21, 7, 20, 11, 7, 11, 5, 7, 7, 11, 20, 20, 20, 16, 4, 7, 11, 2, 11, 9 ]
103
[ "ឯក_ឧត្ដម", "សាន", "សម្បត្តិ" ]
[ 14, 13, 13 ]
104
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "អ៊ុន" ]
[ 5, 20, 13 ]
105
[ "លោក~ស្រី", "សៀង", "សាលាប" ]
[ 14, 13, 13 ]
106
[ "លោក~ស្រី", "ឡន" ]
[ 14, 13 ]
107
[ "ឯក_ឧត្ដម", "ចន", "ផារី" ]
[ 14, 13, 13 ]
108
[ "បន្ទាប់_ពី", "ការ~ប្រមូល_ផ្តុំ", "តំណាង", "ក្រសួង", "ការងារ", "លោក", "ទូច", "សុខ", "មុត", "បាន", "ចេញ_មក", "ទទួល", "ញត្តិ", "ហើយ", "ថា", "នឹង", "យក", "សំណើ", "នេះ", "ទៅ", "ថ្នាក់_ដឹក_នាំ", "ក្រសួង", "ដើម្បី", "ធ្វើ", "ការ~ពិចារណា", "។" ]
[ 7, 11, 11, 11, 11, 14, 13, 13, 13, 1, 20, 20, 11, 16, 20, 1, 20, 11, 5, 7, 11, 11, 7, 20, 11, 9 ]
109
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "ចាន់", "រស្មី" ]
[ 5, 20, 13, 13 ]
110
[ "អ្នក~នាង", "នូ", "វ៉ុន" ]
[ 14, 13, 13 ]
111
[ "ក្រសួង", "ធម្ម_ការ", "និង", "សាសនា", "បាន", "ឲ្យ", "អាជ្ញាធរ", "ពាក់ព័ន្ធ", "នៅ", "ខេត្ត", "សៀម_រាប", "ចាត់", "វិធានការ", "ផ្អាក", "ការ~សាង_សង់", "រូប_សំណាក", "សាសនា", "វៀតណាម", "ដែល", "បាន", "សង់", "លួចលាក់", "នៅ", "ភូមិ", "ផ្ចឹកជ្រុំ", "ឃុំ", "កន្ទួត", "ស្រុក", "ស្វាយ_លើ", "ដោយ", "តម្រូវ_ឲ្យ", "យក", "រូប_សំណាក", "ទាំង_នោះ", "ទៅ", "ដាក់", "នៅ", "វិហារ", "សាសនា", "ណា_មួយ", "ដែល", "មាន", "ច្បាប់", "ត្រឹមត្រូវ", "វិញ", "។" ]
[ 11, 11, 2, 11, 1, 20, 11, 21, 7, 11, 13, 20, 11, 20, 11, 11, 11, 13, 17, 1, 20, 16, 7, 11, 13, 11, 13, 11, 13, 7, 20, 20, 11, 5, 7, 20, 7, 11, 11, 5, 17, 20, 11, 8, 16, 9 ]
112
[ "លោក~ជំទាវ", "វីរៈ" ]
[ 14, 13 ]
113
[ "លោក~ជំទាវ", "ថន", "ឆើត" ]
[ 14, 13, 13 ]
114
[ "មាត្រា", "៥៦", "បើ", "ចុង_ចំលើយ", "ប្រកែក", "ថា", "សេចក្ដី", "ដែល", "ប្ដឹង", "ពី", "ខ្លួន", "នោះ", "មិន", "ពិត", "ទេ", "តុលាការ", "ប្រជា_ជន", "ត្រូវ", "បញ្ជា", "អោយ", "ធ្វើ", "ការ~អង្កេត", "ស៊ើប_សួរ", "។" ]
[ 11, 3, 2, 11, 20, 7, 11, 17, 20, 7, 14, 5, 16, 8, 12, 11, 11, 20, 20, 7, 20, 11, 20, 9 ]
115
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "សីសុវត្ថិ" ]
[ 5, 20, 13 ]
116
[ "លោក~ជំទាវ", "រឿង" ]
[ 14, 13 ]
117
[ "គាត់", "ឈ្មោះ", "បូស៊ីយ៉ា" ]
[ 14, 11, 13 ]
118
[ "ស្ថិត", "នៅ_ក្នុង", "វ័យ", "៣០", "ឆ្នាំ", "ហាមីលតុន", "ដែល", "បើក_បរ", "ឱ្យ", "ក្រុម", "ប្រណាំង", "បាន", "បញ្ចប់", "ការ~ប្រណាំង", "ដែល", "មាន", "៧០", "ជុំ", "ដោយ", "ប្រើ", "អស់", "ថិរ_វេលា", "១", "ម៉ោង", "៣១", "នាទី", "និង", "៥៣.១៤", "វិនាទី", "ដណ្តើម", "បាន", "ពាន", "ជើង_ឯក", "យក_មក", "គ្រប់គ្រង", "ជា", "លើក", "ទី", "៤", "ក្នុង", "ឆ្នាំ", "២០១៥", "និង", "ជា", "លើក", "ទី", "៣៧", "នៅ_ក្នុង", "អាជីព", "។" ]
[ 21, 7, 11, 3, 11, 13, 17, 20, 7, 11, 21, 1, 20, 11, 17, 20, 3, 11, 7, 20, 16, 11, 3, 11, 3, 11, 2, 3, 11, 20, 22, 11, 11, 20, 20, 7, 11, 11, 3, 7, 11, 3, 2, 20, 11, 11, 3, 7, 11, 9 ]
119
[ "លោក", "គង់", "គាំ", "សមាជិក", "ព្រឹទ្ធ_សភា", "នៃ", "គណបក្ស", "សម", "រង្ស៊ី", "បាន", "ឱ្យ_ដឹង", "ថា", "សមាជិក", "ព្រឹទ្ធ_សភា", "នៃ", "គណបក្ស", "ប្រឆាំង", "បាន", "គាំទ្រ", "ប្រធាន", "ថ្មី", "និង", "អនុ", "ប្រធាន", "ទី", "១", "ព្រឹទ្ធ_សភា", "។" ]
[ 14, 13, 13, 11, 11, 7, 11, 13, 13, 1, 20, 7, 11, 11, 7, 11, 21, 1, 20, 11, 8, 2, 8, 11, 11, 3, 11, 9 ]
120
[ "អ្នក~នាង", "នូ", "ដូដូ" ]
[ 14, 13, 13 ]
121
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "ទេព" ]
[ 14, 11, 13 ]
122
[ "អ្នក~នាង", "នី", "គានិត" ]
[ 14, 13, 13 ]
123
[ "លោក", "សួន" ]
[ 14, 13 ]
124
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "រស់", "ប៉ក់" ]
[ 5, 20, 13, 13 ]
125
[ "លុះ", "សុវណ្ណ", "បាន", "យល់", "ការ", "ថ្នឹក", "ល្មម", "ធ្វើ_ការ", "ខ្លួន_ឯង", "កើត", "ព្រះ~ពិស្ណុការ", "ក៏", "ជិះ", "ទូក", "ទៅ_កាន់", "សមុទ្រ", "ដើម្បី", "រក", "សំបក", "ខ្យង", "មក", "ដុត", "ធ្វើ_ជា", "កំបោរ", "ដើម្បី", "បូក", "ប្រាសាទ", "។" ]
[ 7, 13, 1, 20, 11, 8, 8, 20, 14, 16, 13, 16, 20, 11, 7, 11, 7, 20, 11, 11, 20, 20, 20, 11, 7, 20, 11, 9 ]
126
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "គង់" ]
[ 5, 20, 13 ]
127
[ "អ្នក~ស្រី", "ពោល", "ទាំង", "សម្តី", "ហួស_ចិត្ត", "ថា", "៖", "«", "ខ្ញុំ", "ខ្លាច", "ហើយ", "លោក", "តុលាការ", "លោក", "មិន", "មែន", "ធ្វើ_ការ", "ដើម្បី", "យុត្តិធម៌", "សង្គម", "នោះ", "ទេ", "លោក", "ធ្វើ", "ដើម្បី", "តែ", "បាន", "ប្រាក់", "ពុក_រលួយ", "ពី", "ក្រុមហ៊ុន", "លោក", "មិន", "បាន", "គិត", "ដល់", "ជីវិត", "អ្នក~ក្រ", "នោះ", "ទេ", "»", "។" ]
[ 14, 20, 5, 11, 8, 7, 18, 18, 14, 20, 16, 14, 11, 14, 16, 16, 20, 7, 11, 11, 5, 12, 14, 20, 7, 16, 20, 11, 11, 7, 11, 14, 16, 1, 20, 7, 11, 11, 5, 12, 18, 9 ]
128
[ "អង្គភាព", "នេះ", "ត្រូវ_បាន", "គាំទ្រ", "ដោយ", "ក្រុមហ៊ុន", "របស់", "លោក", "លី", "យ៉ុង", "ផាត់", "ព្រឹទ្ធ", "សមាជិក", "យោង", "តាម", "ក្រឹត្យ", "ឆ្នាំ", "២០១០", "ដែល", "បាន", "បង្កើត", "ប្រព័ន្ធ", "ទំនាក់ទំនង", "រវាង", "កង_កម្លាំង", "សន្តិសុខ", "នាយក_ដ្ឋាន", "រដ្ឋាភិបាល", "និង", "អាជីវកម្ម", "ឯក_ជន", "ជា", "ផ្លូវ_ការ", "។" ]
[ 11, 5, 20, 20, 7, 11, 7, 14, 20, 13, 13, 8, 11, 20, 7, 11, 11, 3, 17, 1, 20, 11, 11, 7, 11, 11, 11, 11, 2, 11, 11, 7, 8, 9 ]
129
[ "ផ្នែក", "ទី", "១", "អំពី", "អាពាហ៍_ពិពាហ៍" ]
[ 11, 11, 3, 7, 11 ]
130
[ "យើង", "សង្ឃឹម", "ថា", "នៅ", "ពេល", "ដែល", "គាត់", "រៀន", "ចប់", "បរិញ្ញាបត្រ", "ហើយ", "ពួក_គាត់", "អាច", "មាន", "ការងារ", "ធ្វើ", "និង", "ទទួល", "ប្រាក់_ខែ", "សមរម្យ", "ដើម្បី", "ផ្គត់ផ្គង់", "គ្រួសារ", "និង", "បន្ត", "រៀន", "ទៅ", "មុខ", "ទៀត", "៕" ]
[ 14, 20, 7, 7, 11, 17, 14, 20, 22, 11, 16, 14, 20, 20, 11, 21, 2, 20, 11, 8, 7, 20, 11, 2, 20, 20, 7, 11, 16, 9 ]
131
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "អឿង", "សៅ", "យឿន" ]
[ 14, 11, 13, 13, 13 ]
132
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "ឈាន", "អ៊ីញ" ]
[ 5, 20, 13, 13 ]
133
[ "ភ្នំ_ពេញ", "៖", "គ្រោះ", "រាំង_ស្ងួត", "ដែល", "កំពុង", "កើត_មាន_ឡើង", "នា", "ដើម", "រដូវ", "វស្សា", "នេះ", "បាន", "ធ្វើ_ឲ្យ", "ស្រូវ", "និង", "ដំណាំ", "កសិ^កម្ម", "រាប់", "ម៉ឺន", "ហិកតា", "របស់", "ប្រជា_កសិ_ករ", "ខ្មែរ", "នៅ", "ខេត្ត", "បន្ទាយ_មាន_ជ័យ", "កំពុង", "ប្រឈម", "នឹង", "ការ~ខូច_ខាត", "ប្រសិន_បើ", "គ្មាន", "ភ្លៀង", "ក្នុង", "ពេល", "ឆាប់", "ៗ", "ខាង_មុខ", "ទេ", "នោះ", "។" ]
[ 13, 18, 11, 8, 17, 1, 20, 7, 11, 11, 11, 5, 1, 20, 11, 2, 11, 11, 20, 3, 11, 7, 11, 13, 7, 11, 13, 1, 20, 7, 11, 2, 16, 11, 7, 11, 16, 4, 11, 12, 5, 9 ]
134
[ "ឯក_ឧត្ដម", "វេង" ]
[ 14, 13 ]
135
[ "លោក~ស្រី", "នាង", "ឆយី" ]
[ 14, 13, 13 ]
136
[ "គាត់", "ឈ្មោះ", "ពិសិដ្ឋ" ]
[ 14, 11, 13 ]
137
[ "គាត់", "ឈ្មោះ", "ឃុន", "ហ្លួង" ]
[ 14, 11, 13, 13 ]
138
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "ភោគ" ]
[ 14, 11, 13 ]
139
[ "លោក", "ធី", "ចាន់", "ផល្លា" ]
[ 14, 13, 13, 13 ]
140
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "ស៊ីម" ]
[ 14, 11, 13 ]
141
[ "ការ~ប្រកួត", "ជម្រុះ", "ដណ្ដើម", "ខ្សែ_ក្រវាត់", "គូបូតា", "ក្នុង", "ប្រភេទ", "ទម្ងន់", "៦៧", "គីឡូ_ក្រាម", "ជុំ", "ទី", "៣", "នៅ_លើ", "សង្វៀន", "រោង", "សៀក", "នា", "រសៀល", "ថ្ងៃ_អាទិត្យ", "ខាង_មុខ", "នេះ", "គឺ", "ដល់", "វេន", "ឯម", "ខ្លឹម", "ខ្មៅ", "និង", "ជើង", "ចាស់", "លួន", "សុខ", "ខេង", "ត្រូវ", "ឡើង", "ប្រកួត", "គ្នា", "ដើម្បី", "ប្រជែង", "រក", "៣", "ពិន្ទុ", "ខណៈ", "ការ~ប្រកួត", "វិល_ជុំ", "២", "លើក", "កន្លង_មក", "នេះ", "ពួក_គេ", "បាន", "ចាញ់", "ទាំង", "២", "លើក", "ដូច_គ្នា", "ប៉ុន្តែ", "លើក", "នេះ", "សុខ", "ខេង", "អាច_នឹង", "ឈ្នះ", "ព្រោះ", "ប្រភព", "បាន", "ដឹង", "រឿង", "អាថ៌_កំបាំង", "ផ្ទៃ_ក្នុង", "ខ្សឹប", "ប្រាប់", "ថា", "ខ្លឹម", "ខ្មៅ", "ឡើង", "ប្រកួត", "សម្រាប់", "បង្គ្រប់", "កិច្ច", "ប៉ុណ្ណោះ", "។" ]
[ 11, 21, 11, 11, 13, 7, 11, 11, 3, 11, 11, 11, 3, 7, 11, 11, 11, 7, 11, 13, 11, 5, 20, 20, 11, 13, 13, 13, 2, 11, 8, 13, 13, 13, 20, 20, 20, 14, 7, 20, 20, 3, 11, 11, 11, 8, 3, 11, 8, 5, 14, 1, 20, 5, 3, 11, 8, 2, 11, 5, 13, 11, 20, 20, 2, 11, 1, 20, 11, 11, 11, 20, 20, 7, 13, 13, 20, 20, 7, 20, 11, 8, 9 ]
142
[ "លោក~ស្រី", "ឃឹម", "សារិត" ]
[ 14, 13, 13 ]
143
[ "គាត់", "ឈ្មោះ", "ខ្លូត" ]
[ 14, 11, 13 ]
144
[ "រដ្ឋាភិបាល", "អាមេរិក", "បាន", "ដឹង", "យូរ", "ឆ្នាំ", "មក_ហើយ", "មុន_ពេល", "ប្រព័ន្ធ", "ផ្សព្វផ្សាយ", "លាត_ត្រដាង", "អំពី", "ការ~បោកប្រាស់", "ដ៏", "អាស្រូវ", "និង", "ការ~អនុវត្ត", "ខុស_ឆ្គង", "ក្នុង", "អង្គការ", "ដែល", "ដំណើរការ", "ដោយ", "លោក~ស្រី", "ម៉ម", "សុម៉ាលី", "ដែល", "បាន", "ប៉ះ_ពាល់", "ដល់", "សកម្មភាព", "ជួញ_ដូរ", "មនុស្ស", "លើ", "ពិភព_លោក", "កាល_ពី", "ឆ្នាំ", "មុន", "។" ]
[ 11, 13, 1, 20, 16, 11, 16, 7, 11, 21, 20, 7, 11, 16, 8, 2, 11, 8, 7, 11, 17, 20, 7, 14, 13, 13, 17, 1, 20, 7, 11, 21, 11, 7, 11, 7, 11, 8, 9 ]
145
[ "ឯក_ឧត្ដម", "មួង" ]
[ 14, 13 ]
146
[ "លោក", "ប្រាក់", "ស្រី", "ចិន" ]
[ 14, 13, 13, 13 ]
147
[ "លោក~ស្រី", "បញ្ញា" ]
[ 14, 13 ]
148
[ "ថ្ងៃ", "មួយ", "នៅ", "ពេល", "ដែល", "បុរស", "នោះ", "កំពុង", "ប្រកប", "កិច្ចការ", "តាម", "ធម្មតា", "របស់", "ខ្លួន", "ស្រាប់តែ", "មាន", "ភ្លៀង", "ធ្លាក់_ចុះ", "យ៉ាង", "ខ្លាំង", "បុរស", "បាន", "រត់", "ទៅ", "ជ្រក", "នៅ_ក្នុង", "ខ្ទម", "អ្នក~តា", "មួយ", "។" ]
[ 11, 3, 7, 11, 17, 11, 5, 1, 20, 11, 7, 8, 7, 14, 16, 20, 11, 20, 16, 8, 11, 1, 20, 7, 20, 7, 11, 11, 3, 9 ]
149
[ "លោក~ជំទាវ", "អឿម" ]
[ 14, 13 ]
150
[ "កញ្ញា", "សុផា", "ណា" ]
[ 14, 13, 13 ]
151
[ "បន្ទាប់_ពី", "អ្នក", "ទាំង_នោះ", "ត្រូវ_បាន", "ដោះ_លែង", "អ្នក", "ទាំង_នោះ", "នឹង", "ឃើញ", "ដី", "របស់", "ខ្លួន", "ត្រូវ_បាន", "គេ", "ពុះ", "ចែក", "និង", "បិទ", "របង", "។" ]
[ 7, 14, 5, 20, 11, 14, 5, 1, 20, 11, 7, 14, 20, 14, 20, 20, 2, 20, 11, 9 ]
152
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "សៅ", "សែន" ]
[ 5, 20, 13, 13 ]
153
[ "ឯក_ឧត្ដម", "កែវ", "ច័ន្ទ", "តារា" ]
[ 14, 13, 13, 13 ]
154
[ "កញ្ញា", "ច្រាង", "ចំប៉ា" ]
[ 14, 13, 13 ]
155
[ "លោក", "ការីម", "មហា", "ម៉ាត់" ]
[ 14, 13, 13, 13 ]
156
[ "ព្រះ~ពិស្ណុការ", "ចាក់", "គ្រាប់", "ល្ង", "ក្នុង", "សំពៅ", "នោះ", "ចោល", "ទាំងអស់", "រួច", "ក៏", "ធ្វើ", "គ្រាប់", "ល្ង", "នោះ", "ឲ្យ", "រឹង", "ក្លាយ_ទៅ_ជា", "កោះ", "មួយ", "ហេតុ", "នោះ", "ហើយ", "បាន_ជា", "សព្វ", "ថ្ងៃ", "នេះ", "គេ", "សង្កេត_ឃើញ", "ក្នុង", "កោះ", "កំញាន", "មាន", "ពណ៌", "ខ្មៅ", "ដូច", "គ្រាប់", "ល្ង", "គ្មាន", "ដី", "អ្វី", "ទៀត", "នៅ", "ជាមួយ", "ឡើយ", "។" ]
[ 13, 20, 11, 11, 7, 11, 5, 16, 5, 16, 16, 20, 11, 11, 5, 7, 8, 20, 11, 3, 11, 5, 16, 16, 5, 11, 5, 14, 20, 7, 11, 13, 20, 11, 8, 8, 11, 11, 16, 11, 14, 16, 20, 7, 12, 9 ]
157
[ "គាត់", "ឈ្មោះ", "មូន", "មីណា" ]
[ 14, 11, 13, 13 ]
158
[ "លោក~ជំទាវ", "គី" ]
[ 14, 13 ]
159
[ "អ្នក~នាង", "ដៀប", "ច្រឹប" ]
[ 14, 13, 13 ]
160
[ "លោក~ជំទាវ", "ងីម", "ស្រី", "លាភ" ]
[ 14, 13, 13, 13 ]
161
[ "ស្វា", "ឮ", "ហើយ_ក៏", "ស្ទុះ", "ទៅ", "ដាក់", "អណ្ដើក", "ពី_លើ", "ខ្នង", "ដំរី", "រួច_ហើយ", "អណ្ដើក", "វារ", "ចូល_ទៅ", "ពួន", "សម្ងំ", "ក្នុង", "ស្រះ", "នោះ", "បាត់", "ទៅ", "។" ]
[ 11, 20, 16, 20, 7, 20, 11, 7, 11, 11, 16, 11, 20, 20, 20, 20, 7, 11, 5, 16, 12, 9 ]
162
[ "លោក~ស្រី", "ជឿ" ]
[ 14, 13 ]
163
[ "លោក", "ផាន់ណា" ]
[ 14, 13 ]
164
[ "មាត្រា", "៦១", "ការ~វិនិច្ឆ័យ", "ដល់", "អង្គ_សេចក្ដី", "ត្រូវតែ", "ធ្វើ", "ក្នុង", "រយៈ", "១៥", "ថ្ងៃ", "គិត", "ពី", "ថ្ងៃ", "អង្កេត", "សេចក្ដី", "ស៊ើប_សួរ", "រួច", "មក", "។" ]
[ 11, 3, 11, 7, 11, 20, 20, 7, 11, 3, 11, 20, 7, 11, 21, 11, 21, 16, 12, 9 ]
165
[ "ក្នុង", "ហេតុ_ការណ៍", "នោះ", "ប្រជា_ពល_រដ្ឋ", "៥", "នាក់", "បាន", "រង_របួស", "រួម_ទាំង", "ស្វាមី", "របស់", "អ្នក~ស្រី", "លោក", "លួស", "សាខន", "។" ]
[ 7, 11, 5, 11, 3, 10, 1, 20, 2, 11, 7, 14, 14, 13, 13, 9 ]
166
[ "កញ្ញា", "ពាង", "ចំណាប់" ]
[ 14, 13, 13 ]
167
[ "លោក", "ឆាយ", "ធិន" ]
[ 14, 13, 13 ]
168
[ "អ្នក~ស្រី", "បាន", "ថ្លែង", "ថា", "៖", "«", "ខ្ញុំ", "បាត់_បង់", "ទាំងអស់", "ហាក់_ដូច_ជា", "រស់", "នៅ", "ក្រៅ", "ភព", "ផែន_ដី", "កូន", "រត់", "ចូល", "ប្រទេស", "ថៃ", "រក", "ការងារ", "ធ្វើ", "ចំនួន", "៤", "នាក់", "ឥឡូវ", "បាត់", "ម្នាក់", "មិន", "ដឹង", "ថា", "ស្លាប់", "ឬ", "រស់", "នោះ", "ទេ", "។" ]
[ 14, 1, 20, 7, 18, 18, 14, 20, 5, 16, 20, 7, 8, 11, 11, 11, 20, 7, 11, 13, 20, 11, 21, 11, 3, 10, 16, 20, 5, 16, 20, 7, 8, 7, 8, 5, 12, 9 ]
169
[ "សិក្ខាកាម", "ចំនួន", "២៦", "នាក់", "ដែល", "ភាគ", "ច្រើន", "ជា", "អ្នក~បង្ហាត់", "នៅ", "តាម", "ក្រុម", "ឬ", "ក្លិប", "ផ្សេង", "ៗ", "ទាំង", "នៅ", "រាជ_ធានី", "និង", "ខេត្ត", "នោះ", "បាន", "ត្រូវ", "អនុញ្ញាត_ឲ្យ", "ចូល_រួម", "នៅ_ក្នុង", "វគ្គ", "នេះ", "ក្រោម", "បទ_បង្ហាញ", "ទាំង", "ទ្រឹស្តី", "និង", "ការ~អនុវត្ត", "ជាក់ស្តែង", "ពី", "គ្រូ", "ឧទ្ទេស", "ជា", "ជន_ជាតិ", "អង់គ្លេស", "គឺ", "លោក", "អេឡិច", "ដែល", "សហ_ព័ន្ធ", "កីឡា", "បាល់_ទាត់", "អន្តរ_ជាតិ", "បាន", "បញ្ជូន", "មក", "។" ]
[ 11, 11, 3, 10, 17, 11, 8, 20, 11, 7, 7, 11, 7, 11, 8, 4, 5, 7, 11, 2, 11, 5, 1, 20, 20, 20, 7, 11, 5, 7, 11, 5, 11, 2, 11, 8, 7, 11, 11, 7, 11, 13, 20, 14, 13, 17, 11, 11, 11, 11, 1, 20, 16, 9 ]
170
[ "កញ្ញា", "ទូច" ]
[ 14, 13 ]
171
[ "នៅ", "ទី_នោះ", "រូប_លោក", "ត្រូវ", "សិក្សា", "មុខ_វិជ្ជា", "ចំនួន", "១០", "តាម", "បច្ចេកវិទ្យា", "ទំនើប", "និង", "ការ~ចុះ_អនុវត្ត", "ដោយ", "ផ្ទាល់", "នៅ", "ទីធ្លា", "កសិ^កម្ម", "តែ_ម្ដង", "។" ]
[ 7, 11, 14, 20, 20, 11, 11, 3, 7, 11, 8, 2, 11, 7, 8, 7, 11, 11, 16, 9 ]
172
[ "លោក", "កូ", "រេនា" ]
[ 14, 13, 13 ]
173
[ "លោក", "សិទ្ធ" ]
[ 14, 13 ]
174
[ "អ្នក~នាង", "អៀន", "ធ្នូ" ]
[ 14, 13, 13 ]
175
[ "ក្រសួង", "ក៏", "បាន", "ស្នើ_ឲ្យ", "ស្ថាប័ន", "ទាំង_នោះ", "បញ្ឈប់", "សកម្មភាព", "របស់", "ខ្លួន", "ជា_បន្ទាន់", "៕" ]
[ 11, 16, 1, 20, 11, 5, 20, 11, 7, 14, 16, 9 ]
176
[ "បើ", "និយាយ", "ទៅ", "ចំពោះ", "ការ~រៀន_សូត្រ", "មិន", "ចាញ់", "គ្នា", "ទេ", "គឺ", "ពូកែ", "ដូច_គ្នា", "ប៉ុន្តែ", "សំខាន់", "គឺ", "ទៅ_លើ", "បញ្ហា", "សេដ្ឋ^កិច្ច", "និង", "ជីវ^ភាព", "គ្រួសារ", "របស់", "ពួក", "គេ", "។" ]
[ 2, 20, 12, 7, 11, 16, 20, 14, 12, 20, 8, 8, 2, 8, 20, 7, 11, 11, 2, 11, 11, 7, 11, 14, 9 ]
177
[ "លោក~ជំទាវ", "ខៀវ" ]
[ 14, 13 ]
178
[ "គាត់", "ឈ្មោះ", "ធូម", "សុធីន" ]
[ 14, 11, 13, 13 ]
179
[ "គាត់", "ឈ្មោះ", "វិចិត្រ" ]
[ 14, 11, 13 ]
180
[ "ឯក_ឧត្ដម", "ទេព", "អនន្ទ" ]
[ 14, 13, 13 ]
181
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "វិជ្ជា" ]
[ 14, 11, 13 ]
182
[ "លោក~ជំទាវ", "សុភក្តិ" ]
[ 14, 13 ]
183
[ "លោក~ស្រី", "យ៉ានី", "រត្ថាឌី" ]
[ 14, 13, 13 ]
184
[ "បើ", "តាម", "សេចក្តី~ប្រកាស", "ព័ត៌មាន", "ចេញ", "ដោយ", "ស្ថាន_ទូត", "អាមេរិក", "បាន", "ឲ្យ_ដឹង", "ថា", "៖", "«", "ក្នុង", "អំឡុង", "ដំណើរ_ទស្សន^កិច្ច", "របស់", "លោក", "ឧបការី", "រង", "នឹង", "ជួប", "ជាមួយ", "មន្រ្តី", "រដ្ឋាភិបាល", "និង", "អង្គការ", "សង្គម", "ស៊ីវិល", "ដើម្បី", "ពិភាក្សា", "បញ្ហា", "មួយ_ចំនួន", "រួម_មាន", "សេចក្តី~ព្រាង", "ច្បាប់", "ស្តី_ពី", "សមាគម", "និង", "អង្គការ", "ក្រៅ", "រដ្ឋាភិបាល", "សិទ្ធិ", "ការងារ", "និង", "ប្រធានបទ", "ពាក់ព័ន្ធ", "សិទ្ធិ", "មនុស្ស", "ដទៃ", "ៗ", "ទៀត", "»", "។" ]
[ 2, 7, 11, 11, 21, 7, 11, 13, 1, 20, 7, 18, 18, 7, 11, 11, 7, 14, 11, 8, 1, 20, 7, 11, 11, 2, 11, 11, 11, 7, 20, 11, 5, 8, 11, 11, 7, 11, 2, 11, 8, 11, 11, 11, 2, 11, 21, 11, 11, 8, 4, 16, 18, 9 ]
185
[ "អ្នក~នាង", "កឹម", "សុខា" ]
[ 14, 13, 13 ]
186
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "ជីវ័ន្ត" ]
[ 5, 20, 13 ]
187
[ "លោក~ស្រី", "ស៊ីណាត" ]
[ 14, 13 ]
188
[ "នៅ", "ថ្ងៃ_ទី", "១៩", "ខែ_កញ្ញា", "ឆ្នាំ", "២០០៨", "មាន", "ការ~រាយការណ៍", "ថា", "មន្រ្តី", "នគរបាល", "ដែល", "ត្រូវ_បាន", "ផ្តន្ទា_ទោស", "រូប", "នោះ", "បាន", "បាត់_ខ្លួន", "ក្នុង", "ព្រឹត្តិ_ការណ៍", "បាក់", "ដី", "។" ]
[ 7, 11, 3, 13, 11, 3, 20, 11, 7, 11, 11, 17, 20, 20, 11, 5, 1, 20, 7, 11, 21, 11, 9 ]
189
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "ប៊ិ" ]
[ 14, 11, 13 ]
190
[ "គាត់", "ឈ្មោះ", "ស៊ីម" ]
[ 14, 11, 13 ]
191
[ "អ្នក~នាង", "ង៉ែត", "រ៉ូហ្សិត" ]
[ 14, 13, 13 ]
192
[ "នាង", "អេត", "ទៅ_ដល់", "មាត់", "រូង", "ហើយ", "ហៅ", "ថា", "«", "ពស់", "កេងកង", "អើយ", "នាង", "នី", "ឲ្យ", "ហៅ", "»" ]
[ 14, 13, 20, 11, 11, 16, 20, 7, 18, 11, 13, 19, 14, 13, 20, 20, 18 ]
193
[ "ប៉ុន្តែ", "ការ~ចេញ", "ទៅ", "ប្រកួត", "លើក", "នេះ", "ឌន", "សៅ", "និយាយ", "ថា", "៖", "«", "ខ្ញុំ", "បាន", "លា_ឈប់", "ពី", "ក្រុម", "ជម្រើស_ជាតិ", "ចំបាប់", "មួយ", "រយៈ", "ហើយ", "គឺ", "ទើប", "វិល", "មក", "ហ្វឹក_ហាត់", "វិញ", "បាន", "ជាង", "២", "ខែ", "ទេ", "ហេតុ", "នេះ", "ខ្ញុំ", "មិន", "សូវ", "មាន", "សង្ឃឹម", "ប៉ុន្មាន", "ឡើយ", "»", "។" ]
[ 2, 11, 7, 20, 11, 5, 13, 13, 20, 7, 18, 18, 14, 1, 20, 7, 11, 11, 11, 3, 11, 16, 20, 16, 20, 20, 20, 16, 22, 7, 3, 11, 12, 11, 5, 14, 16, 16, 20, 11, 14, 12, 18, 9 ]
194
[ "លោក", "តែង", "ប្រើប្រាស់", "គណនី", "ហ្វេសប៊ុក", "របស់", "លោក", "ចែកចាយ", "បន្ត", "ករណី", "រំលោភ_បំពាន", "បំផ្លិចបំផ្លាញ", "ព្រៃ_ឈើ", "និង", "ធនធាន", "ធម្ម_ជាតិ", "ជាដើម", "។" ]
[ 14, 16, 20, 11, 13, 7, 14, 20, 16, 11, 21, 21, 11, 2, 11, 11, 8, 9 ]
195
[ "ថ្លៃ", "សួយសារ" ]
[ 11, 11 ]
196
[ "ទោះបី_ជា", "ខ្ញុំ", "នៅ_តែ", "មួយ", "គ្រួសារ", "តែ", "ខ្ញុំ", "មិន", "ឯកា", "ទេ", "ដូច_នេះ", "សូម", "បង_ប្អូន", "កុំ", "បាក់_ទឹក_ចិត្ត", "តស៊ូ", "ឡើង", "។" ]
[ 2, 14, 16, 3, 11, 16, 14, 16, 8, 12, 16, 20, 11, 16, 20, 20, 16, 9 ]
197
[ "លោក~ស្រី", "បឿន", "រម៉ាស់" ]
[ 14, 13, 13 ]
198
[ "ឯក_ឧត្ដម", "ភី" ]
[ 14, 13 ]
199
[ "អ្នក~នាង", "សៀន" ]
[ 14, 13 ]