id
stringlengths
1
5
tokens
sequence
pos_tags
sequence
0
[ "ក្រៅ_ពី", "នោះ", "លិខិត", "នេះ", "បាន", "បញ្ជាក់", "យ៉ាង", "លម្អិត", "ពី", "ការ~កិបកេង", "ប្រាក់", "ឧបត្ថម្ភ", "ផ្សេង", "ៗ", "ពី", "ក្រសួង", "សរុប", "ជាង", "២៥", "លាន", "រៀល", "ផ្សេង_ទៀត", "។" ]
[ 7, 5, 11, 5, 1, 20, 16, 8, 7, 11, 11, 11, 8, 4, 7, 11, 8, 7, 3, 3, 13, 8, 9 ]
1
[ "លោក~ជំទាវ", "ណោន", "សារម្យ" ]
[ 14, 13, 13 ]
2
[ "លោក~ជំទាវ", "ប៉ូលែន" ]
[ 14, 13 ]
3
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "ថេងគ័ង" ]
[ 14, 11, 13 ]
4
[ "លោក", "ដៀង", "សុភា" ]
[ 14, 13, 13 ]
5
[ "ឯក_ឧត្ដម", "សុផា", "លីន" ]
[ 14, 13, 13 ]
6
[ "ទិវា", "សិទិ្ធ", "កុមារ", "អន្តរ_ជាតិ", "គឺ", "ត្រូវ_បាន", "ប្រារព្ធ", "ឡើង", "នៅ", "ថ្ងៃ_ទី", "១", "ខែ_មិថុនា", "។" ]
[ 11, 11, 11, 11, 20, 20, 20, 16, 7, 11, 3, 13, 9 ]
7
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "សុខ", "លីន" ]
[ 14, 11, 13, 13 ]
8
[ "ឯក_ឧត្ដម", "ចាន់" ]
[ 14, 13 ]
9
[ "កញ្ញា", "គង់", "សារ៉ន" ]
[ 14, 13, 13 ]
10
[ "លោក~ស្រី", "មួង" ]
[ 14, 13 ]
11
[ "លោក~ស្រី", "សោមរិទ្ធី" ]
[ 14, 13 ]
12
[ "ឯក_ឧត្ដម", "អ៊ឹម" ]
[ 14, 13 ]
13
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "ភោគ" ]
[ 5, 20, 13 ]
14
[ "ឯក_ឧត្ដម", "ស្រស់" ]
[ 14, 13 ]
15
[ "ឯក_ឧត្ដម", "អ៊ឹម", "ឆេង", "លាង" ]
[ 14, 13, 13, 13 ]
16
[ "កញ្ញា", "អៀត" ]
[ 14, 13 ]
17
[ "គាត់", "ឈ្មោះ", "អាន", "សុផានី" ]
[ 14, 11, 13, 13 ]
18
[ "លោក", "សោ", "បាន", "ត្អូញត្អែរ", "ដូច្នេះ", "ថា", "៖", "«", "ជីវិត", "ខ្ញុំ", "បាន", "ផ្លាស់_ប្តូរ", "ទាំងស្រុង", "ហើយ", "ក្រោយ_ពី", "គេ", "កាប់", "ខ្ញុំ", "នោះ", "មក", "។" ]
[ 14, 13, 1, 20, 16, 7, 18, 18, 11, 14, 1, 20, 16, 16, 7, 14, 20, 14, 5, 16, 9 ]
19
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "ឃឹម" ]
[ 14, 11, 13 ]
20
[ "នៅ", "ពេល", "ដែល", "សកម្ម_ជន", "បឹង_កក់", "ទាំង", "៧", "នាក់", "មួយ", "ថ្ងៃ", "មុន", "នោះ", "ស្ត្រី", "ទាំង", "បី", "នាក់", "ត្រូវ_បាន", "ឃុំ_ខ្លួន", "មួយ", "យប់", "រួច", "ត្រូវ_បាន", "ចោទ_ប្រកាន់", "និង", "ផ្តន្ទា_ទោស", "នៅ", "ថ្ងៃ", "បន្ទាប់", "។" ]
[ 7, 11, 17, 11, 13, 5, 3, 10, 3, 11, 8, 5, 11, 5, 3, 10, 20, 20, 3, 11, 16, 20, 20, 2, 20, 7, 11, 8, 9 ]
21
[ "បួន", "ឆ្នាំ", "ក្រោយ_មក", "ព្រះ~នារាយណ៍", "រាជា", "ជា", "ព្រះ~រាជ", "បុត្រ", "ច្បង", "នៃ", "ព្រះ~បរម", "រាជា", "(", "ពញា", "យ៉ាត", ")", "បាន", "ត្រូវ", "តាំង", "ជា", "ព្រះ~ឧបរាជ", "ហើយ", "ទ្រង់", "ទៅ", "សាង", "ប្រាសាទ", "គង់", "នៅ_ឯ", "ជ្រោយ", "រលួស", "។" ]
[ 3, 11, 16, 11, 13, 20, 8, 11, 8, 7, 8, 13, 18, 13, 13, 18, 1, 20, 20, 7, 11, 16, 14, 20, 20, 11, 20, 7, 11, 13, 9 ]
22
[ "លោក~ស្រី", "សង", "លាក់" ]
[ 14, 13, 13 ]
23
[ "អ្នក~នាង", "រស់រ៉ាឌី" ]
[ 14, 13 ]
24
[ "មុន_នឹង", "សេចក្តី~ព្រាង", "ច្បាប់", "នេះ", "ត្រូវ_បាន", "អនុម័ត", "សេចក្តី~ព្រាង", "ច្បាប់", "ទាំង_នោះ", "ត្រូវតែ", "បង្កើត_ឡើង", "ដោយ", "មាន", "ការ~ប្រឹក្សា_យោបល់", "ឲ្យ_បាន", "ទូលំទូលាយ", "និង", "មាន", "តម្លា^ភាព", "ដែល", "មាន", "ការ~ពិចារណា", "លើ", "ចំនុច", "សំខាន់", "ៗ", "ពី", "គ្រប់", "ក្រុម", "ដែល", "ពាក់ព័ន្ធ", "និង", "ត្រូវ_បាន", "ប៉ះ_ពាល់", "។" ]
[ 7, 11, 11, 5, 20, 20, 11, 11, 5, 20, 20, 7, 20, 11, 7, 11, 2, 20, 11, 17, 20, 11, 7, 11, 8, 4, 7, 8, 11, 17, 20, 2, 20, 20, 9 ]
25
[ "លោក", "មាឌ", "ហួត" ]
[ 14, 13, 13 ]
26
[ "លោក~ស្រី", "ហ្វូគូ", "សាវ៉ា", "និង", "លោក", "សុខ", "លីដា", "បាន", "ធ្វើ", "ការ~ប្រមូល", "ភស្តុតាង", "បន្ថែម", "ដើម្បី", "ដាក់", "ជូន", "គណៈ_កម្មាធិការ", "សិទ្ធិ", "មនុស្ស", "ថៃ", "ដែល", "ជា", "ស្ថាប័ន", "មួយ", "កំពុង", "ធ្វើ", "ការ~ស៊ើប_អង្កេត", "ពី", "សកម្មភាព", "របស់", "ក្រុមហ៊ុន", "មិត្រ", "ប៉ូល", "នៅ", "កម្ពុជា", "។" ]
[ 14, 13, 13, 2, 14, 13, 13, 1, 20, 11, 11, 8, 7, 20, 20, 11, 11, 11, 13, 17, 20, 11, 3, 1, 20, 11, 7, 11, 7, 11, 13, 13, 7, 13, 9 ]
27
[ "មណ្ឌល_គិរី", "៖", "ទីតាំង", "ធ្វើ", "អាជីវកម្ម", "រ៉ែ", "មាស", "ដែល", "មាន", "ជាប់_ពាក់_ព័ន្ធ", "ទៅ_នឹង", "មេ_បញ្ជាការ", "រង", "កង_រាជ_អាវុធ_ហត្ថ", "ខេត្ត", "មណ្ឌល_គិរី", "និង", "ជន_ជាតិ", "ចិន", "បី", "នាក់", "រួម", "នឹង", "មន្ត្រី", "អាជ្ញាធរ", "មូលដ្ឋាន", "ម្នាក់", "ផង", "នោះ", "ត្រូវ_បាន", "បង្ក្រាប", "បន្ទាប់_ពី", "ដំណើរការ", "ដោយ", "ខុស", "ច្បាប់", "អស់", "រយៈ_ពេល", "ជាង", "២០", "ឆ្នាំ", "មក_ហើយ", "។" ]
[ 13, 18, 11, 21, 11, 11, 11, 17, 20, 20, 7, 11, 8, 11, 11, 13, 2, 11, 13, 3, 10, 8, 7, 11, 11, 11, 5, 16, 5, 20, 20, 7, 11, 7, 8, 11, 7, 11, 7, 3, 11, 16, 9 ]
28
[ "សូម", "បញ្ជាក់", "ថា", "ជន_ភៀស_ខ្លួន", "ទាំង", "៤", "នាក់", "ដែល", "បាន", "ស្ម័គ្រ_ចិត្ត", "មក", "ប្រទេស", "កម្ពុជា", "នោះ", "មាន", "៣", "នាក់", "ជា", "ជន_ជាតិ", "អ៊ីរ៉ង់", "(", "ប្រុស", "ពីរ", "ស្រី", "មួយ", ")", "និង", "ម្នាក់", "ទៀត", "ជា", "ជន_ជាតិ", "ភាគ", "តិច", "រូហ៊ីងយ៉ា", "ដែល", "រស់", "នៅ_ក្នុង", "ប្រទេស", "ភូមា", "។" ]
[ 20, 20, 7, 11, 5, 3, 10, 17, 1, 20, 20, 11, 13, 5, 20, 3, 10, 20, 11, 13, 18, 11, 3, 11, 3, 18, 2, 5, 16, 20, 11, 11, 8, 13, 17, 20, 7, 11, 13, 9 ]
29
[ "លោក~ជំទាវ", "ឈយ", "ក្រឹម" ]
[ 14, 13, 13 ]
30
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "ចក", "សុផាត់" ]
[ 14, 11, 13, 13 ]
31
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "ឡាង", "សាំង", "ឡេង" ]
[ 14, 11, 13, 13, 13 ]
32
[ "កញ្ញា", "គីម", "លីហ្សា" ]
[ 14, 13, 13 ]
33
[ "លោក~ជំទាវ", "ឯក" ]
[ 14, 13 ]
34
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "ធឿត", "ធី" ]
[ 5, 20, 13, 13 ]
35
[ "ឯក_ឧត្ដម", "គឹម", "អន" ]
[ 14, 13, 13 ]
36
[ "កញ្ញា", "ជឿន", "សារឿយ" ]
[ 14, 13, 13 ]
37
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "រដ្ឋា" ]
[ 5, 20, 13 ]
38
[ "លោក", "ច័ន្ទ", "ពន្លឺ" ]
[ 14, 13, 13 ]
39
[ "លោក", "ប្រធាន", "សហ_ព័ន្ធ", "កីឡា", "បាល់_ទាត់", "អូស្ត្រាលី", "បាន", "ទទួល_ស្គាល់", "កាល_ពី", "ថ្ងៃ_អង្គារ", "ថា", "ប្រទេស", "នេះ", "«", "មិន", "ដែល", "ទទួល_បាន", "ឱកាស", "មួយ", "»", "ក្នុង", "ការ~ដេញ_ថ្លៃ", "សម្រាប់", "ព្រឹត្តិ_ការណ៍", "ឆ្នាំ", "២០២២", "ឡើយ", "និង", "បាន", "បដិសេធ", "ថា", "ខ្លួន", "បាន", "ចំណាយ", "ប្រាក់", "សូកប៉ាន់", "។" ]
[ 14, 11, 11, 11, 11, 13, 1, 20, 7, 13, 7, 11, 5, 18, 16, 17, 20, 11, 3, 18, 7, 11, 7, 11, 11, 3, 12, 2, 1, 20, 7, 11, 1, 20, 11, 20, 9 ]
40
[ "កញ្ញា", "ឃុន", "វត្តី", "ស្រី", "រាជ្យនី" ]
[ 14, 13, 13, 13, 13 ]
41
[ "លោក~ស្រី", "សុវណ្ណារ៉ូ" ]
[ 14, 13 ]
42
[ "អ្នក~នាង", "ទ្រី" ]
[ 14, 13 ]
43
[ "គាត់", "ឈ្មោះ", "ភុំ", "វិសុទ្ធ" ]
[ 14, 11, 13, 13 ]
44
[ "លោក~ស្រី", "រស់" ]
[ 14, 13 ]
45
[ "គាត់", "ឈ្មោះ", "ណារ៉ាន់" ]
[ 14, 11, 13 ]
46
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "ផុន", "ទូច" ]
[ 5, 20, 13, 13 ]
47
[ "លោក", "សិទ្ធិ", "ចាន់", "ឌឿន" ]
[ 14, 13, 13, 13 ]
48
[ "របាយការណ៍", "ស្រមោល", "ចំនួន", "២៥", "ទំព័រ", "ដែល", "ត្រូវ_បាន", "ចងក្រង", "ដោយ", "អង្គការ", ",", ",", "និង", "បាន", "បង្ហាញ", "នូវ", "ការ~ខក_ខាន", "របស់", "រាជ", "រដ្ឋាភិបាល", "ក្នុង", "ការ~គោរព", "ការពារ", "និង", "ផ្តល់", "នូវ", "សិទិ្ធ", "ពល_រដ្ឋ", "និង", "សិទិ្ធ", "នយោបាយ", "ជា", "មូលដ្ឋាន", "ដូច", "ដែល", "មាន", "ចែង", "ក្នុង", "អនុសញ្ញា", "។" ]
[ 11, 11, 11, 3, 11, 17, 20, 20, 7, 11, 18, 18, 2, 1, 20, 7, 11, 7, 8, 11, 7, 11, 20, 2, 20, 7, 11, 11, 2, 11, 11, 7, 11, 8, 17, 20, 20, 7, 11, 9 ]
49
[ "លោក~ជំទាវ", "ភ្លន់", "ស្រី", "នុច" ]
[ 14, 13, 13, 13 ]
50
[ "លោក~ជំទាវ", "អ៊ីម" ]
[ 14, 13 ]
51
[ "លោក~ជំទាវ", "ឃន" ]
[ 14, 13 ]
52
[ "កញ្ញា", "ចយ", "ចន្នី" ]
[ 14, 13, 13 ]
53
[ "អ្នក~នាង", "នីតា" ]
[ 14, 13 ]
54
[ "លោក", "នាយក", "រដ្ឋ_មន្ត្រី", "ហ៊ុន", "សែន", "កាល_ពី", "ថ្ងៃ_ពុធ", "បាន", "ហៅ", "សំណើ", "តំណាង_រាស្ត្រ", "គណបក្ស", "ប្រឆាំង", "ឲ្យ", "អភិវឌ្ឍ", "តំបន់", "អារ៉ែង", "ជា", "តំបន់", "អេកូ", "ទេសចរណ៍", "ថា", "ជា", "រឿង", "ដដែល", "ៗ", "។" ]
[ 14, 11, 11, 13, 13, 7, 13, 1, 20, 11, 11, 11, 8, 7, 20, 11, 13, 7, 11, 11, 11, 7, 7, 11, 8, 4, 9 ]
55
[ "លោក", "សៀ" ]
[ 14, 13 ]
56
[ "លោក", "ផាន់", "ម៉ាលីន" ]
[ 14, 13, 13 ]
57
[ "គេ", "ត្រូវតែ", "ឲ្យ", "និស្សិត", "ម្នាក់", "ៗ", "បាន", "មក", "ទទួល", "សញ្ញាបត្រ", "នៅ_លើ", "វេទិកា", "និង", "ថត", "រូប", "នៃ", "ការ~ទទួល", "សញ្ញាបត្រ", "របស់", "ពួក_គេ", "ទាំងអស់", "គ្នា", "ទោះបី_ជា", "ចំនួន", "និស្សិត", "ដែល", "ត្រូវ", "មក", "ទទួល", "មាន", "ចំនួន", "ច្រើន", "ក៏_ដោយ", "ព្រោះ", "វា", "ជា", "ពិធី", "ដ៏", "សំខាន់", "មួយ", "នៅ_ក្នុង", "ជីវិត", "ជា", "និស្សិត", "។" ]
[ 14, 20, 20, 11, 5, 4, 1, 20, 20, 11, 7, 11, 2, 20, 11, 7, 11, 11, 7, 14, 5, 14, 2, 11, 11, 17, 20, 20, 20, 20, 11, 8, 16, 2, 14, 20, 11, 16, 8, 3, 7, 11, 7, 11, 9 ]
58
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "ឡេង", "សុខ", "ខៃ" ]
[ 5, 20, 13, 13, 13 ]
59
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "កឺ" ]
[ 14, 11, 13 ]
60
[ "អ្នក~នាង", "ទី", "សុជា" ]
[ 14, 13, 13 ]
61
[ "ឥឡូវ", "គេ", "ឈប់", "ឲ្យ", "ហើយ", "។" ]
[ 16, 14, 20, 20, 16, 9 ]
62
[ "លោក~ជំទាវ", "ផាន់", "ស្រី", "តូច" ]
[ 14, 13, 13, 13 ]
63
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "អ៊ន់", "ស៊ាង", "ហ័រ" ]
[ 5, 20, 13, 13, 13 ]
64
[ "ឯ", "ចៅ", "មួយ", "ក៏", "ក្រាប_ទូល", "ថា", "“", "ខ្ញុំ", "ព្រះ~បាទ", "អ_ម្ចាស់", "បបួល", "ចៅ", "នេះ", "មែន", "”" ]
[ 7, 11, 3, 16, 20, 7, 18, 14, 14, 14, 20, 11, 5, 16, 18 ]
65
[ "លោក", "រដ្ឋា" ]
[ 14, 13 ]
66
[ "កញ្ញា", "វណ្ណនី" ]
[ 14, 13 ]
67
[ "នៅ", "ពេល", "ក្រុម", "ធំ", "កម្ពុជា", "បាន", "បង្ហាញ", "ពី", "ការ~គោរព", "ក្រោយ", "ចាញ់", "ក្រុម", "អាហ្វហ្គានីស្ថាន", "១", ".", "០", "នោះ", "អ្នក~ទស្សនា", "ជាង", "៥", "ម៉ឺន", "នាក់", "បាន", "នាំ_គ្នា", "ទះ_ដៃ", "អបអរ", "ពេញ", "ពហុ_កីឡា_ដ្ឋាន", "ជាតិ", "និង", "ថែម_ទាំង", "បាន", "ស្រែក", "បន្ទរ", "គ្នា", "ថា", "«", "ក្រុម", "ជម្រើស_ជាតិ", "បាល់_ទាត់", "កម្ពុជា", "ស្ថិត", "នៅ_ក្នុង", "ចិត្ត", "របស់", "យើង", "ជា_រៀង_រហូត", "»", "រួច", "បាន", "នាំ_គ្នា", "ស្រែក", "ច្រៀង", "បទ", "«", "ពង្សាវតារ", "»", "ទាំង", "ទឹក_មុខ", "ញញឹម", "មុន", "វិល", "ទៅ_កាន់", "គេហ_ដ្ឋាន", "វិញ", "។" ]
[ 7, 11, 11, 8, 13, 1, 20, 7, 11, 7, 20, 11, 13, 3, 18, 3, 5, 11, 7, 3, 3, 10, 1, 16, 20, 20, 8, 11, 11, 2, 16, 1, 20, 16, 14, 7, 18, 11, 11, 11, 13, 20, 7, 11, 7, 14, 16, 18, 16, 1, 16, 20, 20, 11, 18, 11, 18, 5, 11, 21, 7, 20, 7, 11, 16, 9 ]
68
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "តេន", "ចន្ទ", "ហៀ" ]
[ 5, 20, 13, 13, 13 ]
69
[ "អ្នក~នាង", "ស៊ុំ", "សង់" ]
[ 14, 13, 13 ]
70
[ "លោក", "ភឿង", "ទេវតា" ]
[ 14, 13, 13 ]
71
[ "លោក~ស្រី", "ឆឿង", "វាសនា" ]
[ 14, 13, 13 ]
72
[ "លោក~ស្រី", "ហេង", "ឡុង" ]
[ 14, 13, 13 ]
73
[ "គាត់", "ឈ្មោះ", "អុល", "សុខ", "ឡុន" ]
[ 14, 11, 13, 13, 13 ]
74
[ "លោក", "ឃុន", "វត្តី", "ស្រី", "រាជ្យនី" ]
[ 14, 13, 13, 13, 13 ]
75
[ "ឯក_ឧត្ដម", "យឿម", "ស្រី", "លិច" ]
[ 14, 13, 13, 13 ]
76
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "សុកណាត" ]
[ 14, 11, 13 ]
77
[ "លោក", "ហេង", "ឡុង" ]
[ 14, 13, 13 ]
78
[ "គម្រោង", "ត្រូវ", "គ្រប់គ្រង", "នៅ_ក្នុង", "រង្វង់", "នៃ", "បញ្ហា", "ដែល", "ប្រឈម", "នឹង", "ពេល_វេលា", "តម្លៃ", "ឬ", "ធនធាន", "មនុស្ស", "ដែល", "មាន" ]
[ 11, 20, 20, 7, 11, 7, 11, 17, 20, 7, 11, 11, 7, 11, 11, 17, 20 ]
79
[ "គេ", "នៅ", "ចាំ", "បាន", "ថា", "កាល_ពី", "ថ្ងៃ_ទី", "២", "ខែ_ឧសភា", "ឡុង", "សុវណ្ណ", "ឌឿន", "ធ្លាប់", "ចាញ់", "ពិន្ទុ", "កីឡា_ករ", "ថៃ", "ម្តង", "មក_ហើយ", "ប៉ុន្តែ", "កាល", "ណោះ", "លោក", "ឡុង", "សាល_វ័ន្ត", "ប្រាប់", "ថា", "ចាញ់", "ដោយសារ_តែ", "ឡុង", "សុវណ្ណ", "ឌឿន", "មិន", "បាន", "ត្រៀម", "ខ្លួន", "ទុក", "មុន", "ប៉ុន្តែ", "លើក", "នេះ", "ថ្វី_ដ្បិត_តែ", "គេ", "មាន", "កម្លាំង", "ពេញ", "ក៏", "ពិត", "មែន", "តែ", "មិន", "អាច", "សងសឹក", "បាន", "សម្រេច", "ដដែល", "គឺ", "បាន", "ត្រឹម_តែ", "ស្មើ", "ពិន្ទុ", "ប៉ុណ្ណោះ", "។" ]
[ 14, 7, 20, 22, 7, 7, 11, 3, 13, 13, 13, 13, 16, 20, 11, 11, 13, 16, 16, 2, 7, 5, 14, 13, 13, 20, 7, 20, 2, 13, 13, 13, 16, 1, 20, 11, 16, 16, 2, 11, 5, 2, 14, 20, 11, 8, 16, 8, 16, 16, 16, 20, 20, 22, 16, 16, 20, 20, 16, 8, 11, 8, 9 ]
80
[ "ឯក_ឧត្ដម", "សុខា" ]
[ 14, 13 ]
81
[ "លោក~ស្រី", "កត់_សម្គាល់", "ថា", "អត្រា", "នៃ", "ភាព~ក្រីក្រ", "នៅ", "កម្ពុជា", "ត្រូវ_បាន", "កាត់_បន្ថយ", "ដល់", "កម្រិត", "១៩,៥", "ភាគ_រយ", "តែ", "ទោះ", "យ៉ាង_ណា", "«", "ប្រជា_ពល_រដ្ឋ", "៥០", "ភាគ_រយ", "នៅ_តែ", "ទទួល_រង", "នូវ", "ភាព~ក្រីក្រ", "នៅ_ឡើយ", "និង", "ទទួល_រង", "នូវ", "ការ~គំរាម_កំហែង", "ផ្សេង", "ៗ", "រួម_ទាំង", "ការ", "មិន", "ទទួល_បាន", "នូវ", "ការ~ថែទាំ", "សេវា", "សុខភាព", "ឲ្យ", "ប្រសើរ", "ការ~ខ្វះ", "ចំណី_អាហារ", "និង", "ជីវ_ជាតិ", "ក៏", "ដូច_ជា", "ការ~ខ្វះ", "នូវ", "ប្រាក់", "ចំណូល", "»", "។" ]
[ 14, 20, 7, 11, 7, 11, 7, 13, 20, 20, 7, 11, 3, 11, 16, 2, 14, 18, 11, 3, 11, 16, 20, 7, 11, 16, 2, 20, 7, 11, 8, 4, 8, 11, 16, 20, 7, 11, 11, 11, 7, 8, 11, 11, 2, 11, 16, 7, 11, 7, 11, 11, 18, 9 ]
82
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "នី", "សូឡី" ]
[ 14, 11, 13, 13 ]
83
[ "លោក~ស្រី", "មិកា" ]
[ 14, 13 ]
84
[ "គាត់", "ឈ្មោះ", "ស៊ាន", "ម៉េង", "គ័ង" ]
[ 14, 11, 13, 13, 13 ]
85
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "ង៉ិក", "រៀម" ]
[ 14, 11, 13, 13 ]
86
[ "គាត់", "ឈ្មោះ", "នាង", "ឆយី" ]
[ 14, 11, 13, 13 ]
87
[ "ការ~ចាប់_ខ្លួន", "បាន", "កើត_ឡើង", "នៅ_ពេល", "មាន", "ការ~តវ៉ា", "នៅ_មុខ", "សាលា", "រាជ_ធានី", "ភ្នំ_ពេញ", "ជា", "កន្លែង", "ដែល", "សមាជិក", "សហគមន៍", "បឹង_កក់", "បាន", "អំពាវនាវ", "ឲ្យ", "មាន", "ដំណោះស្រាយ", "ពី", "អាជ្ញាធរ", "ដើម្បី", "រំដោះ", "ទឹក", "ចេញ", "ពី", "ផ្ទះ", "ក្នុង", "សហគមន៍", "របស់", "អ្នក", "ទាំង_នោះ", "។" ]
[ 11, 1, 20, 7, 20, 11, 7, 11, 11, 13, 21, 11, 17, 11, 11, 13, 1, 20, 7, 20, 11, 7, 11, 7, 20, 11, 20, 7, 11, 7, 11, 7, 14, 5, 9 ]
88
[ "លោក~ជំទាវ", "យាត", "ចាន់នី" ]
[ 14, 13, 13 ]
89
[ "របាយការណ៍", "ជា", "ទៀងទាត់", "លើក", "ទី", "ពីរ", "របស់", "ប្រទេស", "កម្ពុជា", "ដែល", "បាន", "ដាក់", "ជូន", "គណកម្មាធិការ", "សិទិ្ធ", "មនុស្ស", "នឹង", "ត្រូវ_បាន", "ពិនិត្យ", "នៅ_ក្នុង", "សន្និបាត", "លើក", "ទី", "១១៣", "របស់", "គណកម្មាធិការ", "នៅ", "ថ្ងៃ_ទី", "១៧", "និង", "១៨", "ខែ_មិនា", "ឆ្នាំ", "២០១៥", "នៅ", "ទីក្រុង", "សឺណែវ", "។" ]
[ 11, 21, 8, 11, 11, 3, 7, 11, 13, 17, 1, 20, 7, 11, 11, 11, 1, 20, 20, 7, 11, 11, 11, 3, 7, 11, 7, 11, 3, 2, 3, 13, 11, 3, 7, 11, 13, 9 ]
90
[ "លោក", "អោក", "សំផោន" ]
[ 14, 13, 13 ]
91
[ "អង្គការ", "លីកាដូ", "នឹង", "ធ្វើ", "ការ~ចែក", "នូវ", "កញ្ចប់", "ដែល", "មាន", "ផ្លែ_ឈើ", "ភេសជ្ជៈ", "ដែល", "មាន", "សារ_ជាតិ", "ចិញ្ចឹម", "សម្ភារៈ", "សំអាត", "ខ្លួន", "និង", "តុក្តតា", "សម្រាប់", "កុមារ", "តូច", "ៗ", "។" ]
[ 11, 13, 1, 20, 11, 7, 11, 17, 20, 11, 11, 17, 20, 11, 21, 11, 21, 11, 2, 11, 7, 11, 8, 4, 9 ]
92
[ "ឯក_ឧត្ដម", "កាំង", "ប៉", "ប៉" ]
[ 14, 13, 13, 13 ]
93
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "សឹក", "សាវី" ]
[ 14, 11, 13, 13 ]
94
[ "ការ~ចាប់_ខ្លួន", "ជា_ច្រើន", "នា", "ពេល", "ថ្មី", "ៗ", "នេះ", "បាន", "កើត_ឡើង", "ចាប់_ពី", "ថ្ងៃ_ទី", "២៩", "ខែ_កញ្ញា", "ឆ្នាំ", "២០១៤", "ដោយ", "ដាក់", "គោល_ដៅ", "លើ", "សមាជិក", "គណបក្ស", "ជំទាស់", "សកម្ម_ជន", "ជា", "ព្រះ~សង្ឃ", "និង", "សកម្ម_ជន", "ដីធ្លី", "ដ៏", "យូរ", "ឆ្នាំ", "មួយ_ចំនួន", "។" ]
[ 11, 8, 7, 11, 8, 4, 5, 1, 20, 7, 11, 3, 13, 11, 3, 7, 20, 11, 7, 11, 11, 21, 11, 21, 11, 2, 11, 11, 16, 8, 11, 5, 9 ]
95
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "សង", "លាក់" ]
[ 14, 11, 13, 13 ]
96
[ "ខ្ញុំ", "ឈ្មោះ", "សាន្ត", "ភារម្យ" ]
[ 14, 11, 13, 13 ]
97
[ "អ្នក~នាង", "ឡាង", "សាំង", "ឡេង" ]
[ 14, 13, 13, 13 ]
98
[ "នេះ", "គឺ_ជា", "គីម" ]
[ 5, 20, 13 ]
99
[ "សមាជិក", "ដែល", "ជួយ", "ឲ្យ", "កម្ពុជា", "អាច", "ផ្ដួល", "ក្រុម", "ឡាវ", "នៅ", "វគ្គ", "ចុង_ក្រោយ", "នោះ", "បាន", "រួម_មាន", "កីឡា_ករ", "ជិន", "សុវណ្ណា", "រិទ្ធិ", "កីឡា_ករ", "ជាតិ", "ខេមរិន្ទ", "កីឡា_ករ", "រៀម", "សុភារម្យ", "កីឡា_ករ", "ហេង", "រ៉ាវុធ", "កីឡា_ករ", "ទ្រឿង", "លី", "កីឡា_ករ", "អ៊ុង", "ណារិទ្ធី", "កីឡា_ករ", "ណាង", "សុភាព", "និង", "កីឡា_ករ", "សុភ័ក្ត្រ", "ចន្នី", "។" ]
[ 11, 17, 20, 7, 13, 20, 20, 11, 13, 7, 11, 8, 5, 22, 20, 11, 13, 13, 13, 11, 13, 13, 11, 13, 13, 11, 13, 13, 11, 13, 13, 11, 13, 13, 11, 13, 13, 2, 11, 13, 13, 9 ]