id
int32
0
42.7k
source
stringlengths
9
533
target
stringlengths
9
498
200
* Omkostningsregulering registreres ved at markere ordren , når et materiale eller en ressource bogføres som forbrugt .
* Cost adjustment is detected by marking the order whenever a material / resource is posted as consumed / used .
201
* Omkostninger overføres ved at anvende omkostningerne fra materialet / komponenten på de afgangsposter , der er tilknyttet samme ordre .
* Cost is forwarding by applying the costs from material / resource to the output entries associated with the same order .
202
Ordreniveaufunktionen bruges til at registrere justeringer i montagebogføring . I følgende illustration vises reguleringspoststrukturen :
The Order Level function is used to detect adjustments in assembly posting . The following graphic shows the adjustment entry structure :
203
# # < a name = " manual-versus-automatic-cost-adjustment " > < / a > Manuel vs. automatisk kostregulering
# # Manual versus Automatic Cost Adjustment
204
Omkostningsregulering kan udføres på to måder :
Cost adjustment can be performed in two ways :
205
Det er en god ide at køre automatisk kostregulering , når du bogfører , da kostpriser ofte opdateres og derfor er mere nøjagtige . Ulempen er , at databasens ydeevne kan påvirkes ved at udføre kostregulering så ofte .
It is good practice to run the cost adjustment automatically when you post because unit costs are more frequently updated and therefore more accurate . The disadvantage is that the performance of the database can be affected by running the cost adjustment so often .
206
# # < a name = " adjust-cost---item-entries-batch-job " > < / a > Kørslen Juster kostpris - vareposter
# # Adjust Cost - Item Entries Batch Job
207
> Vi anbefaler , at du altid udfører kørslen for alle varer og kun bruger filtreringsindstillingen til at begrænse afviklingstiden for kørslen eller til at rette omkostningerne for et bestemt element .
> We recommend that you always run the batch job for all items and only use the filtering option to reduce the runtime of the batch job , or to fix the cost of a certain item .
208
* * Relationsposter i finans – relationstabel for varefinans * *
* * Relation Entries in the G / L – Item Ledger Relation Table * *
209
| Aldrig | Kostpriser reguleres ikke , når du bogfører . |
| Never | Costs are not adjusted when you post . |
210
| Dag | Kostpriser reguleres , hvis bogføringen foretages senest én dag fra arbejdsdatoen . |
| Day | Costs are adjusted if posting occurs within one day from the work date . |
211
| Uge | Kostpriser reguleres , hvis bogføringen foretages senest én uge fra arbejdsdatoen . |
| Week | Costs are adjusted if posting occurs within one week from the work date . |
212
| Måned | Kostpriser reguleres , hvis bogføringen foretages senest én måned fra arbejdsdatoen . |
| Month | Costs are adjusted if posting occurs within one month from the work date . |
213
| Kvartal | Kostpriser reguleres , hvis bogføringen foretages senest ét kvartal fra arbejdsdatoen . |
| Quarter | Costs are adjusted if posting occurs within one quarter from the work date . |
214
| År | Kostpriser reguleres , hvis bogføringen foretages senest ét år fra arbejdsdatoen . |
| Year | Costs are adjusted if posting occurs within one year from the work date . |
215
Følgende eksempel viser et scenario for automatisk justering af kostpris :
The following example shows an automatic cost adjustment scenario :
216
* Den 10 januar bogfører du en købt vare som modtaget og faktureret .
* On January 10 , you post a purchased item as received and invoiced .
217
* Du bogfører en salgsordre for varen som leveret og faktureret den 15. januar .
* On January 15 , you post a sales order for the item as shipped and invoiced .
218
Hvis du har oprettet den automatiske kostregulering for posteringer , der forekommer inden for en måned eller et kvartal fra den aktuelle arbejdsdato , kører automatisk kostregulering , og omkostningerne ved købet videresendes til salg .
If you have set up the automatic cost adjustment to apply to postings that occur within a month or a quarter from the current work date , then the automatic cost adjustment runs and forwards the cost of the purchase to the sale .
219
> Hvis der er andre indstillinger for godkendelse i venstre navigationsrude , skal du vælge * Basis * .
> If there are other authentication options available in the left hand navigation , choose * Basic * .
220
[ Importere virksomhedsdata fra andre økonomisystemer ] ( upload-data.md )
[ Importing Business Data from Other Finance Systems ] ( upload-data.md )
221
title : " Definere anlægsvedligeholdelse "
title : Set Up FA Maintenance
222
# < a name = " how-to-set-up-fixed-asset-maintenance " > < / a > Fremgangsmåde : Konfigurere reparation af anlægsaktiver
# How to : Set Up Fixed Asset Maintenance
223
# # < a name = " to-set-up-general-maintenance-information " > < / a > Sådan angives generelle reparationsoplysninger
# # To set up general maintenance information
224
Hvis du definerer felterne til reparation , kan du bogføre reparationsudgifter fra anlægskladden .
If you set up the fields for maintenance , you can post maintenance expenses from the fixed asset journal .
225
# # < a name = " to-set-up-maintenance-codes " > < / a > Sådan defineres reparationskoder
# # To set up maintenance codes
226
# # < a name = " to-set-up-maintenance-expense-accounts " > < / a > Sådan defineres reparationskonti
# # To set up maintenance expense accounts
227
[ Konfigurere komplekse moduler ved hjælp af bedste praksis ] ( set-up-complex-application-areas-using-best-practices.md )
[ Setting Up Complex Application Areas Using Best Practices ] ( set-up-complex-application-areas-using-best-practices.md )
228
title : " Planlægge en rapport til kørsel "
title : " Schedule a Report to Run "
229
# < a name = " schedule-a-report-to-run " > < / a > Planlægge en rapport til kørsel
# Schedule a Report to Run
230
Demonstrationsdatabase til CRONUS International Ltd .
CRONUS International Ltd. demonstration database
231
title : " Fremgangsmåde : Rette forudbetalinger "
title : How to Correct Prepayments
232
# < a name = " how-to-correct-prepayments " > < / a > Fremgangsmåde : Rette forudbetalinger
# How to : Correct Prepayments
233
# # < a name = " to-correct-a-prepayment " > < / a > Sådan rettes en forudbetaling
# # To correct a prepayment
234
Følgende procedure viser , hvordan du kan udstede en forudbetalingskreditnota for at annullere alle fakturerede forudbetalinger for en salgsordre .
The following procedure shows how to issue a prepayment credit memo to cancel all invoiced prepayments for a sales order .
235
2 . Åbn den relevante Salgsordre .
2 . Open the relevant sales order .
236
title : Bruge udvidelsen Salgs- og lagerprognose til at styre lagerbeholdningen
title : Using the Sales and Inventory Forecast Extension to Manage Inventory
237
# < a name = " sales-and-inventory-forecast-for-dynamics-nav " > < / a > Salgs- og lagerprognose til Dynamics NAV
# Sales and Inventory Forecast for Dynamics NAV
238
Når du har kontrolleret , at alle dine konti er opdaterede , og når du har allokeret omkostninger og indtægter , så kan du afslutte regnskabet for et regnskabsår eller en regnskabsperiode .
After you ensure that all your accounts are up-to-date , and you allocate costs and income , then you can close the books for a fiscal year or period .
239
# # < a name = " closing-book-process " > < / a > Regnskabsafslutningsproces
# # Closing Book Process
240
Processen til afslutning af regnskabet omfatter disse hovedopgaver :
The process for closing the book includes these main tasks :
241
1 . Afslutning af regnskabsperioden .
1 . Closing the accounting period .
242
2 . Registrering af efterposter .
2 . Registering prior-year entries .
243
3 . Overførsel af saldi fra resultatopgørelseskontiene til balancen .
3 . Transferring balances from the income statement accounts to the balance sheet .
244
4 . Bogføring af årsafslutningsposten sammen med modregningsposterne på egenkapitalkontoen .
4 . Posting the year-end closing entry along with the offsetting equity account entries .
245
# # < a name = " what-happens-when-you-close " > < / a > Hvad der sker , når du afslutter
# # What Happens When You Close
246
Du kan bogføre i et tidligere regnskabsår , selv efter at resultatopgørelseskontiene er blevet lukket , hvis du udfører kørslen Nulstil resultatopgørelse igen bagefter .
You can post in a previous fiscal year , even after the income statement accounts have been closed , if you run the Close Income Statement batch job again afterward .
247
title : " Fremgangsmåde : Ændre planlægningsforslag i en grafisk visning "
title : How to Modify Planning Suggestions in a Graphical View
248
# < a name = " how-to-modify-planning-suggestions-in-a-graphical-view " > < / a > Fremgangsmåde : Ændre planlægningsforslag i en grafisk visning
# How to : Modify Planning Suggestions in a Graphical View
249
I vinduet * * Varedisponering pr. tidslinje * * kan du ændre visse forsyningsordrer og forslag ved at trække elementer på x-aksen for at ændre antallet eller trække elementer på y-aksen for at ændre forfaldsdato .
In the * * Item Availability by Timeline * * window , you can modify certain supply orders and suggestions by dragging elements on the x-axis to change quantity or dragging elements on the y-axis to change due date .
250
- Redigere en foreslået forsyningsordre , der kun findes som en planlægningslinje .
- Modify a suggested supply order that only exists as a planning line .
251
- Redigere en eksisterende forsyningsordre , som planlægningssystemet foreslår ændret .
- Modify an existing supply order that the planning system suggests to change .
252
- Oprette en ny foreslået forsyningsordre og redigere den .
- Create a new suggested supply order and modify it .
253
# # < a name = " to-modify-suggested-supply-orders-in-the-graphical-view " > < / a > Sådan ændres foreslåede forsyningsordrer i den grafiske visning
# # To modify suggested supply orders in the graphical view
254
# # < a name = " symbols-and-icons-on-the-timeline-fasttab " > < / a > Symboler og ikoner på en oversigtspanelet Tidslinje
# # Symbols and Icons on the Timeline FastTab
255
title : Udveksling af data
title : Exchange Data
256
Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner , der rummer beskrivelserne af opgaverne .
The following table describes a sequence of tasks , with links to the topics that describe them .
257
# < a name = " design-details-general-journal-post-line " > < / a > Designoplysninger : Bogføringslinje i finanskladde
# Design Details : General Journal Post Line
258
[ Oversigt over bogføringslinje i finanskladde ] ( design-details-general-journal-post-line-overview.md )
[ General Journal Post Line Overview ] ( design-details-general-journal-post-line-overview.md )
259
title : Gennemgang - Administration af projekter med sager
title : Walkthrough - Managing Projects with Jobs
260
# < a name = " walkthrough-managing-projects-with-jobs " > < / a > Gennemgang : Administration af projekter med sager
# Walkthrough : Managing Projects with Jobs
261
Denne gennemgang beskriver opsætningen af et nyt job samt nogle af de almindelige opgaver , som f.eks. fastprishåndtering , betaling af afdrag , bogføring af fakturaer fra sager og kopiering af sager .
This walkthrough covers the setup of a new job in addition to some common tasks such as handling fixed pricing , making payment by installments , posting invoices from jobs , and copying jobs .
262
Denne gennemgang viser følgende opgaver :
This walkthrough demonstrates the following tasks :
263
# # # < a name = " setting-up-a-job " > < / a > Oprettelse af en sag
# # # Setting Up a Job
264
Med den budgetstruktur , der oprettet for sager , er oprettelse af en sag ligetil . Denne gennemgang omfatter følgende procedurer :
With the budget structure set up for jobs , creating a job is straightforward . This walkthrough covers the following procedures :
265
- Hvordan du opretter sagsopgavelinjer og planlægningslinjer .
- Setting up job task lines and planning lines .
266
- Hvordan du opretter sags-specifikke priser på varer , ressourcer og finanskonti .
- Creating job-specific prices for items , resources , and general ledger accounts .
267
- Fakturering fra en sag .
- Invoicing from a job .
268
# # # < a name = " handling-fixed-prices " > < / a > Håndtere faste priser
# # # Handling Fixed Prices
269
I Sager kan du håndtere faste priser og priser på tjenester eller varer , der er aftalt med kunder i forvejen . I denne gennemgang kan du gøre følgende :
In jobs , you can handle fixed prices and the prices for services or goods that are agreed upon in advance with customers . In this walkthrough , you can do the following :
270
- Se , hvordan leverandør- og fakturaværdier bestemmes .
- See how contract and invoice values are determined .
271
- Gøre plads til ekstraarbejde i planen , der ikke er faktureret .
- Allow for extra work in the schedule that has not been invoiced .
272
Denne gennemgang fokuserer på , hvordan du kan kopiere en del af eller en komplet sag for at reducere behovet for manuel indtastning af data og forbedre nøjagtigheden . Dette omfatter følgende :
This part of the walkthrough focuses on how to copy part or all of a job in order to reduce manual data entry and improve accuracy . It includes the following :
273
- Kopiering af en del af en sag til en ny sag .
- Copying part of a job to a new job .
274
- Kopiering af sags-specifikke priser .
- Copying job-specific prices .
275
- Kopiering af planlægningslinjer .
- Copying planning lines .
276
Når et stort , dyrt projekt varer længere tid , laver kunden ofte en aftale med virksomheden om at betale afdrag . Dette scenarie viser , hvordan du opretter betaling af afdrag håndteres og dækker følgende :
When a large , expensive project lasts for a long period , the customer often makes an agreement with the company to pay by installments . This scenario shows how you set up payment by installments and covers :
277
- Hvordan betaling af afdrag for en sag oprettes .
- Creating payment by installments for a job .
278
- Fakturering af betalinger til debitorer .
- Invoicing payments to customers .
279
- Kontering af forbrug i en sag opsat til betaling af afdrag .
- Accounting for usage in a job set up for payment by installments .
280
Denne gennemgang indeholder opgaver for følgende roller :
This walkthrough includes tasks for the following roles :
281
Før du kan udføre opgaverne i denne gennemgang , skal du gøre følgende :
Before you can perform the tasks in the walkthrough , you must do the following :
282
- Installer demonstrationsdatabasen til CRONUS Danmark A / S .
- Install the CRONUS International Ltd. demonstration database .
283
- Opret eksempeldata ved at bruge trinnene i følgende afsnit .
- Create sample data by using the steps in the following section .
284
Forbered denne gennemgang ved at tilføje Tina som en ny ressource .
To prepare for this walkthrough , you must add Tricia as a new resource .
285
# # # < a name = " to-prepare-the-sample-data " > < / a > Sådan klargøres eksempeldataene
# # # To prepare the sample data
286
I den næste procedure opretter du en sagskladde for Tina for at bogføre hendes forbrug .
In the next procedure , you create a job journal batch for Tricia in order to post her usage .
287
# # # < a name = " to-create-a-job-journal-batch " > < / a > Sådan oprettes et sagskladdenavn
# # # To create a Job Journal batch
288
# # < a name = " setting-up-a-job " > < / a > Oprettelse af en sag
# # Setting Up a Job
289
# # # < a name = " to-set-up-a-job " > < / a > Sådan oprettes en sag
# # # To set up a job
290
# # # < a name = " to-customize-pricing " > < / a > Tilpasse priser
# # # To customize pricing
291
De sidste trin i opsætning af en sag tilføjer sagsopgaver og de planlægningslinjer , der indgår i hver opgave . Planlægningslinjerne bestemmer , hvad kunden faktureres for .
The final steps in setting up a job are adding the job tasks and the planning lines that are part of each task . The planning lines determine what is invoiced to the customer .
292
# # # < a name = " to-add-job-tasks " > < / a > Sådan tilføjes sagsopgaver
# # # To add job tasks
293
2 . I følgende tabel beskrives de oplysninger , du skal angive i felterne .
2 . The following table describes the information that you should enter in the fields .
294
| 1000 | Konsulentydelse for montering af sal | Fra-sum |
| 1000 | Consulting on hall setup | Begin-Total |
295
# # # < a name = " to-create-planning-lines " > < / a > Sådan oprettes planlægningslinjer
# # # To create planning lines
296
# # # < a name = " to-calculate-remaining-usage " > < / a > Sådan beregnes resterede forbrug
# # # To calculate remaining usage
297
6 . Angiv dags dato som bogføringsdatoen .
6 . Enter today ’ s date as the posting date .
298
# # < a name = " creating-and-posting-a-job-sales-invoice " > < / a > Oprette og bogføre en sagssalgsfaktura
# # Creating and Posting a Job Sales Invoice
299
# # # < a name = " to-create-a-job-sales-invoice " > < / a > Sådan oprettes en sagssalgsfaktura
# # # To create a job sales invoice