id
int32
0
42.7k
source
stringlengths
9
533
target
stringlengths
9
498
100
# < a name = " how-to-process-sales-opportunities " > < / a > Fremgangsmåde : Behandle salgsleads
# How to : Process Sales Opportunities
101
Når du opretter et lead , er der flere funktioner til administration af et lead og til at flytte det til afslutning .
After you create an opportunity , there are several features for managing the opportunity and moving it through to completion .
102
| For at få vist salgsleads for | Så |
| To view opportunities for | Then |
103
Hver af disse opgaver åbnes i vinduet * * Leadoversigt * * .
Each of these tasks opens the * * Opportunity List * * window .
104
# # < a name = " to-create-quotes-for-opportunities " > < / a > Sådan oprettes tilbud til leads
# # To create quotes for opportunities
105
2 . Udfyld de relevante felter .
2 . Fill in the relevant fields .
106
# # < a name = " to-create-sales-orders-for-opportunities " > < / a > Sådan oprettes salgsordrer til leads
# # To create sales orders for opportunities
107
Når du arbejder med leads , kan det være nødvendigt at afgive tilbud til den kontakt , som leadet vedrører .
When handling sales opportunities , you may need to create a quote for the contact that the opportunity is linked to .
108
Du sletter lukkede leads med kørslen * * Slet lukkede leads * * ved at følge disse trin :
To delete closed opportunities by using the * * Delete Closed Opportunities * * batch job , follow these steps :
109
# # < a name = " to-move-an-opportunity-through-sales-cycle-stages " > < / a > Sådan flyttes et lead via salgsprocesfaser
# # To move an opportunity through sales cycle stages
110
Hvis et lead følger en salgsproces , kan du flytte det frem eller tilbage i de forskellige faser , f.eks flytte til den næste eller forrige fase og også springe en fase over .
If an opportunity follows a sales cycle , you can move it forward or back through the different stages , such as moving the next or previous stage , and even skipping a stage .
111
title : " Designoplysninger - Indgående lagerflow "
title : Design Details - Inbound Warehouse Flow
112
# < a name = " design-details-inbound-warehouse-flow " > < / a > Designoplysninger : Indgående lagerflow
# Design Details : Inbound Warehouse Flow
113
Hvert element identificeres og afstemmes med et tilsvarende indgående kildedokument . Der findes følgende indgående kildedokumenter :
Each item is identified and matched to a corresponding inbound source document . The following inbound source documents exist :
114
- Indgående overflytningsordre
- Inbound transfer order
115
Desuden findes følgende interne kildedokumenter , der fungerer ligesom indgående kilder :
In addition , the following internal source documents exist that function like inbound sources :
116
- Produktionsordre med afgangsbogføring
- Production order with output posting
117
- Montageordre med afgangsbogføring
- Assembly order with output posting
118
I følgende diagram illustreres de indgående lagerstrømme af dokumenttype i grundlæggende lageropsætninger . Tallene i diagrammet svarer til trinnene i afsnittene efter diagrammet .
The following diagram illustrates the inbound warehouse flows by document type in basic warehouse configurations . The numbers in the diagram correspond with the steps in the sections following the diagram .
119
# # # < a name = " 2-create-inbound-request " > < / a > 2 : Opret indgående anmodning
# # # 2 : Create Inbound Request
120
Når det indgående kildedokument frigives , oprettes der automatisk en indgående lageranmodning . Den indeholder referencer til kildebilagstype og -nummer og er ikke synlig for brugeren .
When the inbound source document is released , an inbound warehouse request is created automatically . It contains references to the source document type and number and is not visible to the user .
121
# # # < a name = " 3-create-inventory-put-away " > < / a > 3 : Opret læg-på-lager
# # # 3 : Create Inventory Put-Away
122
# # # < a name = " 4-post-inventory-put-away " > < / a > 4 : Bogfør læg-på-lager
# # # 4 : Post Inventory Put-Away
123
I følgende diagram illustreres den indgående lagerstrøm af dokumenttype i avancerede lageropsætninger . Tallene i diagrammet svarer til trinnene i afsnittene efter diagrammet .
The following diagram illustrates the inbound warehouse flow by document type in advanced warehouse configurations . The numbers in the diagram correspond with the steps in the sections following the diagram .
124
# # # < a name = " 3-create-warehouse-receipt " > < / a > 3 : Opret lagermodtagelse
# # # 3 : Create Warehouse Receipt
125
# # # < a name = " 4-post-warehouse-receipt " > < / a > 4 : Bogfør lagermodtagelse
# # # 4 : Post Warehouse Receipt
126
# # # < a name = " 5-create-warehouse-internal-put-away " > < / a > 5 : Opret intern læg-på-lager
# # # 5 : Create Warehouse Internal Put-Away
127
# # # < a name = " 6-create-put-away-request " > < / a > 6 : Opret læg-på-lager-anmod .
# # # 6 : Create Put-away Request
128
Når det indgående kildedokument bogføres , oprettes der automatisk en læg-på-lager-lageranmodning . Den indeholder referencer til kildebilagstype og -nummer og er ikke synlig for brugeren . Afhængigt af opsætningen opretter afgang fra en produktionsordre også en læg-på-lager-anmodning om at lægge de færdige varer på lager .
When the inbound source document is posted , a warehouse put-away request is created automatically . It contains references to the source document type and number and is not visible to the user . Depending on the setup , output from a production order also creates a put-away request to put the finished items away in inventory .
129
# # # < a name = " 8-create-warehouse-put-away-document " > < / a > 8 : Opret læg-på-lager-dokument
# # # 8 : Create Warehouse Put-away Document
130
Den lagermedarbejder , der udfører læg-på-lager-aktiviteter , opretter et læg-på-lager-lager-dokument på en pull-måde baseret på den bogførte lagermodtagelse . Alternativt er læg-på-lager-dokumentet oprettet og tildelt en lagermedarbejder på en push-måde .
The warehouse worker who performs put-aways creates a warehouse put-away document in a pull fashion , based on the posted warehouse receipt . Alternatively , the warehouse put-away document is created and assigned to a warehouse worker in a push fashion .
131
# # # < a name = " 9-register-warehouse-put-away " > < / a > 9 : Registrer læg-på-lager
# # # 9 : Register Warehouse Put-Away
132
title : " Fremgangsmåde : Arbejde med servicekontrakter og servicekontrakttilbud "
title : How to Work with Service Contracts and Service Contract Quotes
133
# < a name = " how-to-work-with-service-contracts-and-service-contract-quotes " > < / a > Fremgangsmåde : Arbejde med servicekontrakter og servicekontrakttilbud
# How to : Work with Service Contracts and Service Contract Quotes
134
# # < a name = " to-create-a-service-contract-or-service-contract-quote " > < / a > Sådan oprettes en servicekontrakt eller et servicekontrakttilbud
# # To create a service contract or service contract quote
135
2 . Opret en ny servicekontrakt eller et servicekontrakttilbud .
2 . Create a new service contract or service contract quote .
136
7 . Føj kontraktlinjer til servicekontrakten eller servicekontrakttilbuddet .
7 . Add contract lines to the service contract or service contract quote .
137
8 . Udfyld resten af felterne efter behov .
8 . Fill in the rest of the fields as necessary .
138
# # < a name = " to-convert-a-service-contract-quote-to-service-contract " > < / a > Sådan konverteres servicekontrakttilbud til servicekontrakter
# # To convert a service contract quote to service contract
139
Når en kunde har accepteret et servicekontrakttilbud , skal du konvertere det til en servicekontrakt . Samtidigt kan du oprette en servicefaktura for kontraktens startperiode , hvis kontraktens startdato ligger før begyndelsen af den næste fakturaperiode .
When a customer has accepted a service contract quote , you convert it to a service contract . At the same time , you can create a service invoice for the starting period of the contract if the starting date of the contract is before the beginning of the next invoice period .
140
Det fakturerede beløb beregnes på følgende måde for detaljerede kontrakter :
For detailed contracts , the invoiced amount is calculated as follows :
141
* Faktureret beløb = summen af de fakturerede beløb for hver kontraktlinje .
* Invoiced amount = sum of the invoiced amount for each contract line .
142
* Hvis kontraktlinjen udløber , inden startperioden slutter , bliver udløbsdatoen til slutdato i startperioden for linjen .
* If the contract line expires before the starting period ends , the expiration date becomes the ending date of the starting period for the line .
143
* Hvis kontraktlinjen udløber , inden startperioden slutter , bliver udløbsdatoen til slutdato i startperioden .
* If the contract expires before the starting period ends , the expiration date becomes the ending date of the starting period .
144
2 . Åbn det servicekontrakttilbud , der skal konverteres til en servicekontrakt .
2 . Open the service contract quote you want to convert to a service contract .
145
Servicefakturaen bogføres automatisk på kontraktens servicekonto , selvom kontrakten er forudbetalt .
The service invoice is posted to the service account of the contract , even if the contract is prepaid .
146
# # < a name = " to-create-contract-service-credit-memos " > < / a > Sådan oprettes kontraktservicekreditnotaer
# # To create contract service credit memos
147
Du kan bruge en kontraktservicekreditnota , når en debitor annullerer en forudbetalt servicekontrakt eller fjerner en serviceartikel fra en forudbetalt kontrakt . Du kan også bruge den til at korrigere en fejlagtig servicefaktura .
You can use a contract service credit memo when a customer cancels a prepaid service contract or removes a service item from a prepaid contract . You can also use it to correct an erroneous service invoice .
148
2 . Opret en ny servicekreditnota .
2 . Create a new service credit memo .
149
# # < a name = " updating-and-evaluating-contracts " > < / a > Opdatere og evaluere kontrakter
# # Updating and evaluating contracts
150
# # < a name = " to-add-a-contract-line-to-a-service-contract-or-contract-quote " > < / a > Sådan føjes en kontraktlinje til en servicekontrakt eller et kontrakttilbud
# # To add a contract line to a service contract or contract quote
151
Når en kunde køber en ny vare og vil have den med på en eksisterende servicekontrakt eller et kontrakttilbud , kan du registrere varen som en serviceartikel og derefter føje den til kontrakten eller kontrakttilbuddet som en ny kontraktlinje .
When a customer purchases a new item and wants to include it in the existing service contract or contract quote , you can register the item as a service item and then add it as a new contract line to the contract or contract quote .
152
2 . Åbn den relevante servicekontrakt eller det relevante servicekontrakttilbud , hvor der skal tilføjes en ny kontraktlinje .
2 . Open the relevant service contract or service contract quote that you want to add a new contract line for .
153
# # < a name = " to-remove-contract-lines " > < / a > Sådan fjernes kontraktlinjer
# # To remove contract lines
154
Du kan få brug for at fjerne kontraktlinjer fra servicekontrakten , hvis du fjerner de tilsvarende serviceartikler fra servicekontrakten . Som regel skal du fjerne kontraktlinjer , der er udløbet , eller som svarer til en serviceartikel , der er ikke virker .
You may need to remove contract lines from the service contract as you remove corresponding service items from the service contract . Usually you remove a contract line that is expired or corresponds to the service item that has broken down .
155
2 . Åbn den servicekontrakt , der skal fjernes kontraktlinjer fra .
2 . Open the service contract from which you want to remove contract lines .
156
# # < a name = " service-line-cost-and-value " > < / a > Omkostninger og værdi for servicelinje
# # Service Line Cost and Value
157
# # < a name = " to-add-a-contract-discount-to-service-contract-quotes " > < / a > Sådan føjes en kontraktrabat til servicekontrakttilbud
# # To add a contract discount to service contract quotes
158
Du kan tilføje kontraktrabatter på serviceydelser i forbindelse med kontrakttilbud og servicekontrakter . Rabatterne kan være på reservedele i bestemte serviceartikelgrupper , på ressourceforbruget for ressourcer i bestemte ressourcegrupper og på bestemte serviceomkostninger .
You can add contract discounts on services for contract quotes and service contracts . The discounts can be on spare parts in particular service item groups , on resource hours for resources in particular resource groups , and on particular service costs .
159
2 . Vælg det tilbud , du vil tilføje rabatter for .
2 . Choose the quote to add discounts for .
160
# # < a name = " to-change-the-owner-of-a-service-contract " > < / a > Sådan udskiftes indehaveren af en servicekontrakt
# # To change the owner of a service contract
161
Du skal måske skifte indehaver af en servicekontrakt . Hvis en serviceartikel i en servicekontrakt er registreret i ikke-annullerede kontrakter , der tilhører den samme debitor , opdateres indehaveren af alle servicekontrakter , der indeholder denne serviceartikel , og af alle andre serviceartikler i disse kontrakter automatisk .
You may need to change the owner of a service contract . If a service item in a service contract is registered in noncanceled multiple contracts owned by the same customer , then the owner of all service contracts that include this service item and of all other service items included in these contracts is updated automatically .
162
> Serviceartikler og kontrakter kan være relaterede . Hvis indehaveren af en servicekontrakt ændres , kan det påvirke disse relationer .
> Service items and contracts can be related . Changing the owner of a service contract can affect these relationships .
163
# # < a name = " to-update-a-service-contract-price " > < / a > Opdateres en servicekontraktpris
# # To update a service contract price
164
Du kan opdatere priserne på servicekontrakter ved at angive en prisopdateringsprocent .
You can update the prices on service contracts by specifying a price update percentage .
165
2 . Vælg servicekontrakten .
2 . Choose the service contract .
166
# # < a name = " to-post-prepaid-contract-entries " > < / a > Sådan bogføres forudbetalte kontraktposter
# # To post prepaid contract entries
167
Hvis du arbejder med forudbetalte servicekontrakter , skal du med regelmæssige mellemrum bogføre forudbetalte kontraktposter og dermed overføre de forudbetalte betalinger fra forudbetalingskonti til almindelige kontraktkonti .
If you work with prepaid service contracts , you must regularly post prepaid contract entries , thereby transferring the prepaid payments from the prepaid contract accounts to the regular contract accounts .
168
# # < a name = " changing-the-service-contract-status " > < / a > Ændring af status for servicekontrakten
# # Changing the Service Contract Status
169
# # < a name = " to-cancel-a-service-contract " > < / a > Sådan annulleres en servicekontrakt
# # To cancel a service contract
170
Det kan være nødvendigt at annullere en servicekontrakt , hvis kontrakten udløber , eller den er blevet annulleret af dig eller debitoren .
You may need to cancel a service contract when the contract has expired or has been canceled by you or the customer .
171
> Du kan ikke genåbne en kontrakt , når den er blevet annulleret .
> You cannot reopen a contract after it is canceled .
172
2 . Åbn den relevante servicekontrakt , der skal annulleres .
2 . Open the relevant service contract to cancel .
173
# # < a name = " filing-a-service-contract-or-contract-quote " > < / a > Arkivere en servicekontrakt eller et kontrakttilbud
# # Filing a service contract or contract quote
174
title : Angive brancher for kontaktvirksomheder
title : Set Up Industry Groups for Contact Companies
175
# < a name = " how-to-set-up-industry-groups-for-contact-companies " > < / a > Fremgangsmåde : Angive brancher for kontaktvirksomheder
# How to : Set Up Industry Groups for Contact Companies
176
Du bruger brancher til at angive , hvilken branchetype dine kontakter tilhører , f.eks. detailbranchen eller automobilbranchen .
You use industry groups to indicate the type of industry to which your contacts belong , for example , the retail industry or the automobile industry .
177
# # < a name = " to-define-an-industry-group-code " > < / a > Sådan defineres en branchekode
# # To define an industry group code
178
Du kan ikke tildele brancher til en kontaktperson – kun til virksomheder .
You cannot assign industry groups to a contact person - only companies .
179
Gentag disse trin for hver branche , du vil tildele . Du kan også tildele brancher fra kontaktoversigten ved at udføre samme procedure .
Repeat these steps to assign as many industry groups as you want . You can also assign industry groups from the contact list by following the same procedure .
180
title : Designoplysninger - Logistik
title : Design Details - Warehouse Management
181
title : " Fremgangsmåde : Udtrække komponenter i henhold til operationsafgang "
title : How to Flush Components According to Operation Output
182
# < a name = " how-to-flush-components-according-to-operation-output " > < / a > Fremgangsmåde : Udtrække komponenter i henhold til operationsafgang
# How to : Flush Components According to Operation Output
183
Denne funktion er nyttig , af følgende årsager :
This functionality is useful for the following reasons :
184
# # < a name = " to-flush-components-according-to-operation-output " > < / a > Udtrække komponenter i henhold til operationsafgang
# # To flush components according to operation output
185
7 . Definer rutebindingskoder fra hver forekomst af komponenten til den operation , hvor den forbruges .
7 . Define routing link codes from each instance of the component to the operation where it is consumed .
186
> Komponenten skal have en rutebinding til den sidste operation i ruten .
> The component must have a routing link to the last operation in the routing .
187
title : Designoplysninger - Kostregulering
title : Design Details - Cost Adjustment
188
# < a name = " design-details-cost-adjustment " > < / a > Designoplysninger : Kostregulering
# Design Details : Cost Adjustment
189
Hovedformålet med kostregulering er at flytte kostprisændringer fremad fra omkostningskilder til modtagerne på basis af en vares kostmetode for at give korrekt lagerværdi .
The main purpose of cost adjustment is to forward cost changes from cost sources to cost recipients , according to an item ’ s costing method , to provide correct inventory valuation .
190
Følgende er sekundære formål eller funktioner for kostregulering :
The following are secondary purposes , or functions , of cost adjustment :
191
* Fakturer afsluttede produktionsordrer :
* Invoice finished production orders :
192
* Opdater kostprisen på varekortet .
* Update the unit cost on the item card .
193
# # < a name = " detecting-the-adjustment " > < / a > Reguleringsregistrering
# # Detecting the Adjustment
194
* Gennemsnitlige kostregulerede indførselssteder
* Average Cost Adjustment Entry Point
195
# # # < a name = " item-application-entry " > < / a > Vareudligningspost
# # # Item Application Entry
196
* Omkostningsregulering registreres ved at markere kildevareposter som * Udlignet post til regulering * , når en varepost eller værdipost bogføres .
* Cost adjustment is detected by marking the source item ledger entries as * Applied Entry to Adjust * whenever an item ledger entry or value entry is posted .
197
# # # < a name = " average-cost-adjustment-entry-point " > < / a > Gennemsnitlige kostregulerede indførselssteder
# # # Average Cost Adjustment Entry Point
198
Denne registreringsfunktion bruges til varer , der bruger kostmetoden Gennemsnit . Funktionen fungerer på følgende måde :
This detection function is used for items that use the Average costing method . The function works as follows :
199
* Omkostninger overføres ved at anvende omkostningerne på værdiposter med en senere værdiansættelsesdato .
* Cost is forwarded by applying the costs to value entries with a later valuation date .