translation
translation
{ "cs": "Celex Test ", "da": "Celex Test " }
{ "cs": "9. ", "da": "9. " }
{ "cs": "PROTOKOL O SMLOUVĚ A AKTU O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY ", "da": "PROTOKOL OM TILTRÆDELSESTRAKTATEN OG -AKTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, REPUBLIKKEN ESTLAND, REPUBLIKKEN CYPERN, REPUBLIKKEN LETLAND, REPUBLIKKEN LITAUEN, REPUBLIKKEN UNGARN, REPUBLIKKEN MALTA, REPUBLIKKEN POLEN, REPUBLIKKEN SLOVENIEN OG DEN SLOVAKISKE REPUBLIK " }
{ "cs": "VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, ", "da": "DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, " }
{ "cs": "PŘIPOMÍNAJÍCE, že Česká republika, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská republika, Republika Malta, Polská republika, Republika Slovinsko a Slovenská republika přistoupily k Evropským společenstvím a k Evropské unii založené Smlouvou o Evropské unii dne 1. května 2004; ", "da": "SOM MINDER OM, at Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik tiltrådte De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union oprettet ved traktaten om Den Europæiske Union den 1. maj 2004, " }
{ "cs": "2 písm. e) Ústavy stanoví, že smlouva ze dne 16. dubna 2003 o uvedeném přistoupení se zrušuje; ", "da": "2, litra e), " }
{ "cs": "IV-437 odst. ", "da": "SOM TAGER I BETRAGTNING, at mange af bestemmelserne i den akt, der er knyttet til nævnte tiltrædelsestraktat, fortsat er relevante, og at disse bestemmelser i henhold til forfatningens artikel IV-437, stk. " }
{ "cs": "2 Ústavy stanoví, že taková ustanovení musejí být převzata do protokolu nebo na ně v něm musí být odkázáno, aby zůstala v platnosti a jejich právní účinky byly zachovány; ", "da": "2, skal indgå eller omhandles i en protokol, således at de forbliver i kraft, og deres retsvirkninger bevares, " }
{ "cs": "VZHLEDEM K TOMU, že některá z těchto dotyčných ustanovení vyžadují nezbytné technické úpravy, které je uvedou do souladu s Ústavou, aniž by byly změněny jejich právní účinky; ", "da": "SOM TAGER I BETRAGTNING, at det er nødvendigt at foretage en række tekniske tilpasninger af visse af de pågældende bestemmelser, så de bringes i overensstemmelse med forfatningen, uden at retsvirkningerne af bestemmelserne ændres, " }
{ "cs": "SE DOHODLY na následujících ustanoveních, která se připojují ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii: ", "da": "ER BLEVET ENIGE OM nedenstående bestemmelser, der knyttes som bilag til traktaten om en forfatning for Europa og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab: " }
{ "cs": "ČÁST PRVNÍ ", "da": "FØRSTE DEL " }
{ "cs": "DUBNA 2003 ", "da": "BESTEMMELSER VEDRØRENDE TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. april 2003 " }
{ "cs": "HLAVA I ", "da": "AFSNIT I " }
{ "cs": "ZÁSADY ", "da": "PRINCIPPER " }
{ "cs": "Článek 1 ", "da": "Artikel 1 " }
{ "cs": "Pro účely tohoto protokolu se: ", "da": "I denne protokol: " }
{ "cs": "a) ", "da": "a) " }
{ "cs": "„ aktem o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 “ rozumí Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie; ", "da": "forstås ved udtrykket » tiltrædelsesakten af 16. april 2003 « akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union, " }
{ "cs": "b) ", "da": "b) " }
{ "cs": "„ Smlouvou o založení Evropského společenství “ ( „ Smlouvou o ES “ ) a „ Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii “ ( „ Smlouvou o ESAE “ ) rozumějí uvedené smlouvy ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů, které vstoupily v platnost před 1. květnem 2004; ", "da": "forstås ved udtrykkene » traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab « ( » EF-traktaten « ) og » traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab « ( » Euratom-traktaten « ) disse traktater som suppleret eller ændret ved traktater eller ved andre retsakter, der er trådt i kraft før den 1. maj 2004, " }
{ "cs": "c) ", "da": "c) " }
{ "cs": "„ Smlouvou o Evropské unii “ ( „ Smlouvou o EU “ ) rozumí uvedená smlouva ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů, které vstoupily v platnost před 1. květnem 2004; ", "da": "forstås ved udtrykket » traktaten om Den Europæiske Union « ( » EU-traktaten « ) denne traktat som suppleret eller ændret ved traktater eller ved andre retsakter, der er trådt i kraft før den 1. maj 2004, " }
{ "cs": "d) ", "da": "d) " }
{ "cs": "„ Společenstvím “ rozumí jedno či obě Společenství uvedená v písmeni c), podle konkrétní situace; ", "da": "forstås ved udtrykket » Fællesskabet « et af eller begge de fællesskaber, der er omhandlet i litra b), alt efter omstændighederne, " }
{ "cs": "e) ", "da": "e) " }
{ "cs": "„ stávajícími členskými státy “ rozumějí tyto členské státy: ", "da": "forstås ved udtrykket » nuværende medlemsstater « følgende medlemsstater: " }
{ "cs": "Belgické království, Dánské království, Spolková republika Německo, Řecká republika, Španělské království, Francouzská republika, Irsko, Italská republika, Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království, Rakouská republika, Portugalská republika, Finská republika, Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska. ", "da": "Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, " }
{ "cs": "f) ", "da": "f) " }
{ "cs": "„ novými členskými státy “ rozumějí tyto členské státy: ", "da": "forstås ved udtrykket » nye medlemsstater « følgende medlemsstater: " }
{ "cs": "Česká republika, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská republika, Republika Malta, Polská republika, Republika Slovinsko a Slovenská republika. ", "da": "Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik. " }
{ "cs": "Článek 2 ", "da": "Artikel 2 " }
{ "cs": "IV-437 odst. ", "da": "De rettigheder og forpligtelser, der følger af tiltrædelsestraktaten for Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik, som er omhandlet i forfatningens artikel IV-437, stk. " }
{ "cs": "2 písm. e) Ústavy nabyly účinku dnem 1. května 2004 za podmínek stanovených v uvedené smlouvě. ", "da": "2, litra e), har på de i denne traktat fastsatte vilkår haft virkning fra den 1. maj 2004. " }
{ "cs": "Článek 3 ", "da": "Artikel 3 " }
{ "cs": "1. ", "da": "1. " }
{ "cs": ", začleněná do rámce Unie protokolem připojeným ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu (dále jen „ schengenský protokol “ ), a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, uvedená v seznamu v příloze I aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003, jakož i všech dalších takových aktů přijatých přede dnem 1. května 2004, jsou od 1. května 2004 závazná a použitelná v nových členských státech. ", "da": "Bestemmelserne i Schengen-reglerne som integreret i Unionen ved den protokol, der er knyttet som bilag til traktaten om en forfatning for Europa (i det følgende benævnt » Schengen-protokollen « ), og de retsakter, der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. bilag I til tiltrædelsesakten af 16. april 2003, samt alle andre sådanne retsakter, der vedtages før den 1. maj 2004, er bindende for og finder anvendelse i de nye medlemsstater fra den 1. maj 2004. " }
{ "cs": "acquis ", "da": "2. " }
{ "cs": ", jak bylo začleněno do rámce Unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, která nejsou uvedena v odstavci 1, jsou závazná pro nové členské státy ode dne 1. května 2004, avšak jsou v každém z nich použitelná pouze na základě evropského rozhodnutí Rady vydaného za tímto účelem poté, co bylo podle platných schengenských postupů pro vyhodnocování ověřeno, že podmínky nezbytné pro uplatnění všech předmětných částí acquis byly v tomto novém členském státě splněny. ", "da": "1, er bindende for de nye medlemsstater fra den 1. maj 2004, men finder først anvendelse i en ny medlemsstat, når Rådet har truffet en europæisk afgørelse herom, efter at det i overensstemmelse med de relevante Schengen-evalueringsprocedurer er blevet sikret, at de nødvendige betingelser for gennemførelse af alle de pågældende regler er opfyldt i den nye medlemsstat. " }
{ "cs": "Toto rozhodnutí přijme Rada po konzultaci s Evropským parlamentem na základě jednomyslnosti svých členů zastupujících vlády členských států, vůči nimž již ustanovení uvedená v tomto odstavci nabyla účinku, a zástupce vlády členského státu, vůči němuž tato ustanovení mají nabýt účinku. ", "da": "Rådet træffer efter høring af Europa-Parlamentet afgørelse med enstemmighed blandt de af dets medlemmer, der repræsenterer regeringerne i de medlemsstater, for hvilke de i dette stykke omhandlede bestemmelser allerede er blevet iværksat, og repræsentanten for regeringen i den medlemsstat, for hvilken bestemmelserne skal iværksættes. " }
{ "cs": "Členové Rady zastupující vlády Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se na tomto rozhodnutí budou podílet, pokud se týká ustanovení schengenského acquis a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, na nichž se tyto členské státy podílejí. ", "da": "De medlemmer af Rådet, der repræsenterer regeringerne i henholdsvis Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, medvirker i en sådan afgørelse, hvis den vedrører de bestemmelser i Schengen-reglerne og de retsakter, der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil, som disse medlemsstater deltager i. " }
{ "cs": "3. ", "da": "3. " }
{ "cs": "Dohody uzavřené Radou podle článku 6 schengenského protokolu jsou pro nové členské státy závazné ode dne 1. května 2004. ", "da": "Aftaler indgået af Rådet i henhold til artikel 6 i Schengen-protokollen er bindende for de nye medlemsstater fra den 1. maj 2004. " }
{ "cs": "4. ", "da": "4. " }
{ "cs": "Ve vztahu ke smlouvám nebo nástrojům z oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů Smlouvy o EU, nové členské státy budou povinny ", "da": "For så vidt angår de konventioner og instrumenter inden for området retlige og indre anliggender, der er uadskilleligt forbundet med virkeliggørelsen af målene i EU-traktaten, skal de nye medlemsstater: " }
{ "cs": "a) ", "da": "a) " }
{ "cs": "přistoupit k těm, které jsou k 1. květnu 2004 otevřené k podpisu stávajícím členským státům, a k těm, které Rada v souladu s hlavou VI Smlouvy o EU vypracovala a doporučila k přijetí členským státům; ", "da": "tiltræde de konventioner mv., der den 1. maj 2004 er åbne for de nuværende medlemsstaters undertegnelse, samt de konventioner, der er udarbejdet af Rådet i overensstemmelse med afsnit VI i EU-traktaten med henstilling til medlemsstaterne om vedtagelse; " }
{ "cs": "b) ", "da": "b) " }
{ "cs": "zavést správní a další mechanismy podobné těm, které k 1. květnu 2004 už přijaly stávající členské státy nebo Rada, aby tak usnadnily praktickou spolupráci mezi institucemi a organizacemi členských států působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. ", "da": "indføre administrative eller andre arrangementer i lighed med dem, der den 1. maj 2004 er vedtaget af de nuværende medlemsstater eller Rådet, for at lette det praktiske samarbejde mellem medlemsstaternes institutioner og organisationer, der tager sig af retlige og indre anliggender. " }
{ "cs": "Článek 4 ", "da": "Artikel 4 " }
{ "cs": "Každý nový členský stát se účastní hospodářské a měnové unie ode dne 1. května 2004 jako členský stát, na který se vztahuje výjimka ve smyslu článku III-197 Ústavy. ", "da": "Hver af de nye medlemsstater deltager fra den 1. maj 2004 i Den Økonomiske og Monetære Union som medlemsstat med dispensation i henhold til forfatningens artikel III–197. " }
{ "cs": "Článek 5 ", "da": "Artikel 5 " }
{ "cs": "1. ", "da": "1. " }
{ "cs": "Nové členské státy, které přistoupily aktem o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 k rozhodnutím a dohodám přijatým zástupci vlád členských států zasedajících v Radě, přistoupí ke všem ostatním dohodám uzavřeným stávajícími členskými státy a vztahujícím se k fungování Unie nebo souvisejícím s její činností.2. ", "da": "De nye medlemsstater, der ved tiltrædelsesakten af 16. april 2003 har tiltrådt de afgørelser og aftaler, der er truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, skal tiltræde enhver anden aftale, der er indgået af de nuværende medlemsstater, og som vedrører Unionens funktion eller har tilknytning til dens virksomhed.2. " }
{ "cs": "Nové členské státy přistoupí ke smlouvám, na které se vztahuje článek 293 Smlouvy o ES, a ke smlouvám, které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů Smlouvy o ES, v rozsahu, v jakém jsou nadále platné, jakož i k protokolům podepsaným stávajícími členskými státy o výkladu těchto smluv Soudním dvorem Evropských společenství, a zahájí za tím účelem se stávajícími členskými státy jednání zaměřená na nezbytné úpravy těchto dokumentů. ", "da": "De nye medlemsstater skal tiltræde de i EF-traktatens artikel 293 forudsete overenskomster og de overenskomster, der er uløseligt forbundet med virkeliggørelsen af EF-traktatens målsætninger, i det omfang disse stadig er i kraft, samt protokollerne vedrørende De Europæiske Fællesskabers Domstols fortolkning af disse overenskomster, der er undertegnet af de nuværende medlemsstater, og med dette mål for øje at indlede forhandlinger med disse med henblik på at foretage de nødvendige tilpasninger deraf. " }
{ "cs": "Článek 6 ", "da": "Artikel 6 " }
{ "cs": "1. ", "da": "1. " }
{ "cs": "Nové členské státy přistoupí za podmínek stanovených v tomto protokolu k dohodám nebo smlouvám uzavřeným společně stávajícími členskými státy a Unií nebo Evropským společenstvím pro atomovou energii nebo jimi prozatímně prováděnými, jakož i k dohodám uzavřeným těmito státy, které s uvedenými dohodami nebo smlouvami souvisejí. ", "da": "De nye medlemsstater skal på de i denne protokol fastsatte vilkår tiltræde de aftaler eller overenskomster, der er indgået eller anvendes foreløbigt af de nuværende medlemsstater sammen med Unionen eller Det Europæiske Atomenergifællesskab, og de af disse medlemsstater indgåede aftaler, der har tilknytning til de nævnte aftaler eller overenskomster. " }
{ "cs": "Nové členské státy přistoupí k dohodám nebo smlouvám uvedeným v odstavci 4, jakož i k dohodám s Běloruskem, Čínou, Chile, Mercosurem a Švýcarskem, které byly uzavřeny nebo podepsány Společenstvím společně se stávajícími členskými státy, sjednáním protokolu k těmto dohodám a smlouvám mezi Radou, jež jedná jednomyslně jménem členských států, a dotyčnými třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi. ", "da": "4, samt de aftaler med Belarus, Kina, Chile, Mercosur og Schweiz, som er indgået eller undertegnet af Fællesskabet sammen med dets nuværende medlemsstater, ved indgåelse af en protokol til sådanne aftaler eller overenskomster mellem Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på medlemsstaternes vegne, og det eller de pågældende tredjelande eller den pågældende internationale organisation. " }
{ "cs": "Tímto postupem nejsou dotčeny vlastní pravomoci Unie a Evropského společenství pro atomovou energii ani rozdělení pravomocí mezi Unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a členskými státy při uzavírání takových dohod v budoucnu nebo přijímání jiných změn, které se netýkají přistoupení. ", "da": "Denne procedure berører hverken Unionens og Det Europæiske Atomenergifællesskabs egne beføjelser eller fordelingen af beføjelser mellem disse og medlemsstaterne med hensyn til indgåelse af sådanne aftaler i fremtiden eller indførelse af andre ændringer uden tilknytning til tiltrædelsen. " }
{ "cs": "Komise sjedná tyto protokoly jménem členských států na základě směrnic pro sjednávání schválených Radou jednomyslně po konzultaci s výborem složeným ze zástupců členských států. ", "da": "Kommissionen forhandler disse protokoller på medlemsstaternes vegne på grundlag af forhandlingsdirektiver, som Rådet har godkendt med enstemmighed, og i samråd med et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne. " }
{ "cs": "Komise předloží Radě návrh protokolů k uzavření. ", "da": "Den forelægger Rådet et udkast til protokollerne med henblik på indgåelse. " }
{ "cs": "2. ", "da": "2. " }
{ "cs": "Bezprostředně po přistoupení k dohodám a smlouvám uvedeným v odstavci 1 získají nové členské státy stejná práva a povinnosti podle těchto dohod a smluv jako stávající členské státy.3. ", "da": "1 nævnte aftaler og overenskomster opnår de nye medlemsstater samme rettigheder og forpligtelser i henhold til disse aftaler og overenskomster som de nuværende medlemsstater. " }
{ "cs": "Nové členské státy přistoupí za podmínek stanovených v tomto protokolu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru podle článku 128 uvedené dohody( ", "da": "De nye medlemsstater skal på de i denne protokol fastsatte vilkår tiltræde aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde( " }
{ "cs": "1 ", "da": "1 " }
{ "cs": "4. ", "da": "4. " }
{ "cs": "Ode dne 1. května 2004 až případně do uzavření nezbytných protokolů uvedených v odstavci 1 budou nové členské státy uplatňovat ustanovení dohod uzavřených společně stávajícími členskými státy a Společenstvím s Alžírskem, Arménií, Ázerbájdžánem, Bulharskem, Chorvatskem, Egyptem, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Gruzií, Izraelem, Jordánskem, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Libanonem, Mexikem, Moldávií, Marokem, Rumunskem, Ruskou federací, San Marinem, Jihoafrickou republikou, Jižní Koreou, Sýrií, Tuniskem, Tureckem, Turkmenistánem, Ukrajinou a Uzbekistánem, jakož i ustanovení jiných dohod uzavřených společně stávajícími členskými státy a Společenstvím před 1. květnem 2004. ", "da": "1, anvender de nye medlemsstater bestemmelserne i de aftaler, der er indgået af de nuværende medlemsstater sammen med Fællesskabet med Algeriet, Armenien, Aserbajdsjan, Bulgarien, Kroatien, Egypten, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Georgien, Israel, Jordan, Kasakhstan, Kirgisistan, Libanon, Mexico, Moldova, Marokko, Rumænien, Den Russiske Føderation, San Marino, Sydafrika, Sydkorea, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Turkmenistan, Ukraine og Usbekistan, ligesom de anvender bestemmelserne i andre aftaler, der indgås af de nuværende medlemsstater sammen med Fællesskabet inden den 1. maj 2004. " }
{ "cs": "Veškeré úpravy těchto dohod budou stanoveny v protokolech uzavíraných s ostatními smluvními zeměmi v souladu s odst. ", "da": "Tilpasninger til disse aftaler foretages i form af protokoller, der indgås med de kontraherende lande i overensstemmelse med stk. " }
{ "cs": "1 druhým pododstavcem. ", "da": "1, andet afsnit. " }
{ "cs": "Jestliže protokoly nebudou uzavřeny před 1. květnem 2004, přijmou Unie, Evropské společenství pro atomovou energii a členské státy v rámci svých pravomocí potřebná opatření, aby tato situace byla vyřešena. ", "da": "Hvis protokollerne ikke er indgået den 1. maj 2004, træffer Unionen, Det Europæiske Atomenergifællesskab og medlemsstaterne inden for rammerne af deres respektive beføjelser de nødvendige foranstaltninger til at afklare situationen. " }
{ "cs": "5. ", "da": "5. " }
{ "cs": "Ode dne 1. května 2004 uplatňují nové členské státy dvoustranné dohody a ujednání o textilu, které Společenství uzavřelo se třetími zeměmi. ", "da": "Fra den 1. maj 2004 anvender de nye medlemsstater de bilaterale tekstilaftaler og -arrangementer, som Fællesskabet har indgået med tredjelande. " }
{ "cs": "Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz textilních a oděvních výrobků se přizpůsobí s ohledem na přistoupení nových členských států. ", "da": "De kvantitative restriktioner, som Unionen anvender på import af tekstilvarer og beklædningsgenstande, tilpasses for at tage hensyn til de nye medlemsstaters tiltrædelse. " }
{ "cs": "Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání o textilu nevstoupí v platnost před 1. květnem 2004, provede Unie nezbytné úpravy svých pravidel pro dovoz textilních a oděvních výrobků z třetích zemí s ohledem na přistoupení nových členských států. ", "da": "Hvis ændringerne af de bilaterale tekstilaftaler og -arrangementer ikke er trådt i kraft den 1. maj 2004, foretager Unionen de nødvendige tilpasninger af reglerne for import af tekstilvarer og beklædningsgenstande fra tredjelande for at tage hensyn til de nye medlemsstaters tiltrædelse. " }
{ "cs": "6. ", "da": "6. " }
{ "cs": "Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz oceli a ocelářských výrobků se přizpůsobí na základě dovozu ocelářských výrobků pocházejících z dotyčných dodavatelských zemí novými členskými státy během let bezprostředně předcházejících podpisu smlouvy o přistoupení. ", "da": "De kvantitative restriktioner, som Unionen anvender på import af stål og stålprodukter, tilpasses på grundlag af de nye medlemsstaters import af stålprodukter med oprindelse i de pågældende leverandørlande i årene umiddelbart inden undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten. " }
{ "cs": "7. ", "da": "7. " }
{ "cs": "Dohody o rybolovu uzavřené před 1. květnem 2004 novými členskými státy se třetími zeměmi jsou spravovány Unií. ", "da": "Fiskeriaftaler, som de nye medlemsstater har indgået med tredjelande inden den 1. maj 2004, forvaltes af Unionen. " }
{ "cs": "Práva a povinnosti vyplývající pro nové členské státy z těchto dohod nejsou v období, během něhož budou ustanovení těchto dohod přechodně zachována, nijak dotčeny. ", "da": "De rettigheder og forpligtelser, der for de nye medlemsstater følger af disse aftaler, berøres ikke i den periode, hvor bestemmelserne i disse aftaler opretholdes midlertidigt. " }
{ "cs": "Jakmile to bude možné, v každém případě před pozbytím platnosti dohod uvedených v prvním pododstavci, přijme Rada na návrh Komise v jednotlivých případech vhodná evropská rozhodnutí umožňující pokračování rybolovných činností vyplývajících z těchto dohod, včetně možnosti prodloužení platnosti některých dohod o dobu nepřesahující jeden rok. ", "da": "Så snart som muligt og under alle omstændigheder inden udløbet af gyldighedsperioden for de i første afsnit omhandlede aftaler vedtager Rådet på forslag af Kommissionen i hvert enkelt tilfælde passende europæiske afgørelser med henblik på videreførelse af de fiskeriaktiviteter, der er omhandlet i aftalerne, herunder eventuel forlængelse af visse aftaler for perioder på højst et år. " }
{ "cs": "8. ", "da": "8. " }
{ "cs": "S účinkem ode dne 1. května 2004 odstoupí nové členské státy od dohod o volném obchodu se třetími zeměmi, včetně Středoevropské dohody o volném obchodu. ", "da": "Med virkning fra den 1. maj 2004 udtræder de nye medlemsstater af alle frihandelsaftaler med tredjelande, herunder den centraleuropæiske frihandelsaftale. " }
{ "cs": "Pokud jsou dohody mezi jedním nebo více novými členskými státy na jedné straně a jednou nebo více třetími zeměmi na straně druhé neslučitelné se závazky vyplývajícími z Ústavy a zejména z tohoto protokolu, učiní nový členský stát veškeré vhodné kroky k odstranění zjištěných neslučitelností. ", "da": "I det omfang aftalerne mellem én eller flere af de nye medlemsstater på den ene side og ét eller flere tredjelande på den anden side ikke er forenelige med de forpligtelser, der følger af forfatningen og navnlig af denne protokol, bringer den nye medlemsstat alle egnede midler i anvendelse med henblik på at fjerne de konstaterede uoverensstemmelser. " }
{ "cs": "Jestliže nový členský stát narazí na obtíže při úpravě dohody uzavřené s jedním nebo více třetími zeměmi před přistoupením, odstoupí od této dohody podle podmínek v ní stanovených. ", "da": "Hvis en ny medlemsstat har problemer med at tilpasse en aftale indgået med ét eller flere tredjelande inden tiltrædelsen, udtræder den i henhold til aftalens bestemmelser af den pågældende aftale. " }
{ "cs": "9. ", "da": "9. " }
{ "cs": "Nové členské státy přijmou vhodná opatření, aby ve vztahu k mezinárodním organizacím a mezinárodním dohodám, jejichž smluvními stranami je také Unie nebo Evropské společenství pro atomovou energii nebo jiné členské státy, případně přizpůsobily své postoje právům a povinnostem vyplývajícím z jejich přistoupení k Unii. ", "da": "De nye medlemsstater træffer passende foranstaltninger for i påkommende tilfælde at tilpasse deres stilling i forhold til internationale organisationer og internationale aftaler, i hvilke Unionen eller Det Europæiske Atomenergifællesskab eller andre medlemsstater ligeledes er parter, til de rettigheder og forpligtelser, der følger af deres tiltrædelse af Unionen. " }
{ "cs": "Zejména odstoupí ke dni 1. května 2004 nebo k nejbližšímu možnému datu poté od mezinárodních dohod o rybolovu, jejichž stranou je rovněž Unie, a vystoupí z organizací v oblasti rybolovu, jejichž členem je rovněž Unie, pokud se jejich členství netýká jiných záležitostí než rybolovu. ", "da": "De udtræder navnlig den 1. maj 2004 eller snarest muligt derefter af internationale fiskeriaftaler og -organisationer, i hvilke Unionen ligeledes er part, medmindre deres medlemskab har tilknytning til andet end fiskeri. " }
{ "cs": "Článek 7 ", "da": "Artikel 7 " }
{ "cs": "Akty přijaté orgány, na něž se vztahují přechodná ustanovení tohoto protokolu, si zachovávají svou právní sílu; zejména se na ně nadále vztahují postupy týkající se změn těchto aktů. ", "da": "De af institutionerne vedtagne retsakter, som de ved denne protokol fastsatte overgangsbestemmelser vedrører, bevarer deres juridiske status; især skal fremgangsmåderne for ændring af disse retsakter fortsat finde anvendelse. " }
{ "cs": "Článek 8 ", "da": "Artikel 8 " }
{ "cs": "Ustanovení aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003, jak jsou vykládána Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem prvního stupně, jejichž účelem nebo účinkem je zrušit nebo změnit nejen na přechodnou dobu akty přijaté orgány, institucemi či jinými subjekty Evropských společenství nebo Evropské unie založené Smlouvou o Evropské unii, zůstávají v platnosti s výhradou druhého pododstavce. ", "da": "2. " }
{ "cs": "Ustanovení uvedená v prvním pododstavci mají stejnou právní sílu jako akty, které zrušují nebo pozměňují, a podléhají stejným pravidlům jako tyto akty. ", "da": "Disse bestemmelser har samme juridiske status som de retsakter, de ophæver eller ændrer, og er undergivet samme regler som disse. " }
{ "cs": "Článek 9 ", "da": "Artikel 9 " }
{ "cs": "Znění aktů orgánů, institucí nebo jiných subjektů Evropských společenství nebo Evropské unie založené Smlouvou o Evropské unii a Evropské centrální banky přijatých před 1. květnem 2004 a jež byla vypracována v jazyce českém, estonském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, polském, slovenském a slovinském, jsou od uvedeného dne platná za stejných podmínek jako znění vypracovaná a platná v ostatních jazycích. ", "da": "Teksterne til de retsakter, der før den 1. maj 2004 er vedtaget af institutioner, organer, kontorer og agenturer under Det Europæiske Fællesskab eller Den Europæiske Union som oprettet ved traktaten om Den Europæiske Union samt af Den Europæiske Centralbank, og som er udfærdiget på estisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, slovakisk, slovensk, tjekkisk og ungarsk, har fra nævnte dato gyldighed på samme vilkår som de tekster, der er udfærdiget og har gyldighed på de andre sprog. " }
{ "cs": "Článek 10 ", "da": "Artikel 10 " }
{ "cs": "Evropský zákon Rady může zrušit přechodná ustanovení stanovená v tomto protokolu, pokud již nejsou použitelná. ", "da": "Overgangsbestemmelserne i denne protokol kan ophæves ved en europæisk lov vedtaget af Rådet, hvis de ikke længere er relevante. " }
{ "cs": "Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem. ", "da": "Rådet træffer afgørelse med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet. " }
{ "cs": "Článek 11 ", "da": "Artikel 11 " }
{ "cs": "Pro uplatňování Ústavy a aktů přijatých orgány platí přechodně odchylná ustanovení tohoto protokolu. ", "da": "Ved anvendelsen af forfatningen og af institutionernes retsakter gælder de i denne protokol fastsatte undtagelsesbestemmelser som overgangsforanstaltninger. " }
{ "cs": "HLAVA II ", "da": "AFSNIT II " }