title
stringlengths
1
219
content
stringlengths
8
186k
label
class label
5 classes
zhe4ng qua4n qi1 huo4 jia1o yi4 suo3 19 ri4 li2n shi2 ti2ng shi4 3 fe1n zho1ng
ge1n ju4 zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 di2 jue2 di4ng , we2i bia3o da2 dui4 si4 chua1n we4n chua1n da4 di4 zhe4n yu4 na2n to2ng ba1o di2 she1n qie4 a1i da4o , hu4 she1n jia1o yi4 suo3 di4ng yu2 2008 nia2n 5 yue4 19 ri4 14 dia3n 28 fe1n qi3 li2n shi2 ti2ng shi4 3 fe1n zho1ng , qi1 jia1n suo3 yo3u zhe4ng qua4n jia1o yi4 za4n ti2ng ,14 dia3n 31 fe1n qi3 hui1 fu4 jia1o yi4 .\n ge1n ju4 guo2 wu4 yua4n go1ng ga4o , we2i bia3o da2 dui4 si4 chua1n we4n chua1n da4 di4 zhe4n yu4 na2n to2ng ba1o di2 she1n qie4 a1i da4o , zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 jue2 di4ng , sha4ng ha3i zhe4ng qua4n ( ha2ng qi2ng gu3 ba1 ) jia1o yi4 suo3 , she1n zhe4n zhe4ng qua4n jia1o yi4 suo3 , sha4ng ha3i qi1 huo4 jia1o yi4 suo3 , zhe4ng zho1u sha1ng pi3n jia1o yi4 suo3 , da4 lia2n sha1ng pi3n jia1o yi4 suo3 di4ng yu2 2008 nia2n 5 yue4 19 ri4 14 shi2 28 fe1n qi3 , li2n shi2 ti2ng shi4 3 fe1n zho1ng . zho1ng guo2 ji1n ro2ng qi1 huo4 jia1o yi4 suo3 gu3 zhi3 qi1 huo4 ( zhua1n ti2 lu4n ta2n ) fa3ng zhe1n jia1o yi4 li2n shi2 ti2ng zhi3 jia1o yi4 3 fe1n zho1ng .\n xi1n hua2 she4 be3i ji1ng 5 yue4 18 ri4 dia4n we2i bia3o da2 qua2n guo2 ge4 zu2 re2n mi2n dui4 si4 chua1n we4n chua1n da4 di4 zhe4n yu4 na2n to2ng ba1o di2 she1n qie4 a1i da4o , guo2 wu4 yua4n ji1n tia1n fa1 bu4 go1ng ga4o , jue2 di4ng 2008 nia2n 5 yue4 19 ri4 zhi4 21 ri4 we2i qua2n guo2 a1i da4o ri4 . za4i ci3 qi1 jia1n , qua2n guo2 he2 ge4 zhu4 wa4i ji1 go4u xia4 ba4n qi2 zhi4 a1i , ti2ng zhi3 go1ng go4ng yu2 le4 huo2 do4ng , wa4i jia1o bu4 he2 wo3 guo2 zhu4 wa4i shi3 li3ng gua3n she4 li4 dia4o ya4n bu4 .5 yue4 19 ri4 14 shi2 28 fe1n qi3 , qua2n guo2 re2n mi2n mo4 a1i 3 fe1n zho1ng , jie4 shi2 qi4 che1 , huo3 che1 , jia4n chua2n mi2ng di2 , fa2ng ko1ng ji3ng ba4o mi2ng xia3ng .\n li4ng ju4 xi1n hua2 she4 be3i ji1ng 5 yue4 18 ri4 dia4n 5 yue4 12 ri4 , si4 chua1n we4n chua1n da4 di4 zhe4n za4o che2ng zho4ng da4 re2n yua2n sha1ng wa2ng , we2i bia3o da2 dui4 za4i di4 zhe4n zho1ng yu4 na2n to2ng ba1o di2 she1n qie4 a1i da4o , be3i ji1ng a4o zu3 we3i jue2 di4ng ,5 yue4 19 ri4 zhi4 21 ri4 , a4o yu4n she4ng huo3 za4i ne4i di4 di2 chua2n di4 huo2 do4ng za4n ti2ng .\n di4 zhe4n yi3ng xia3ng :\n ( be3n we2n la2i yua2n : zhe4ng jia1n hui4 wa3ng zha4n )\n yo3u wa3ng yo3u zhe4 ya4ng xie3 da4o " wo3 re4n we2i sha4o yi4 fu1 zui4 zhi2 de2 zu1n ji4ng , yi1n we4i ta1 zho1ng she1ng zhi4 li4 yu3 ci2 sha4n shi4 ye4 , zho1ng guo2 he3n duo1 da4 xue2 du1 yo3u yi4 fu1 tu2 shu1 gua3n , jia4o xue2 lo2u . be3n ci4 we4n chua1n di4 zhe4n yi1 xia4 jua1n lia3o 1 yi4 , shu4 qi3 da4 mu3 zhi3 za4n yi2 ge4 !"\n wa2ng shi2 be3n re2n ye3 to1ng guo4 wa3ng luo4 de3ng me2i ti3 dui4 qi2 za3o qia2n ya2n lu4n zhi4 qia4n , che1ng :" wo3 xia4n za4i re4n we2i za4i da1ng shi2 na4 zho3ng qi2ng kua4ng xia4 , wo3 suo3 shuo1 di2 na4 ju4 hua4 zhi2 de2 fa3n si1 . zhe4 dua4n shi2 jia1n wo3 we2i zhe4 ju4 hua4 ga3n da4o xia1ng da1ng bu4 a1n ! zhu3 ya4o ji1 yu2 sa1n fa1ng mia4n yua2n yi1n : yi1 shi4 yi3n qi3 lia3o qua2n guo2 wa3ng mi2n di2 fe1n xi1n , sha1ng ha4i lia3o wa3ng mi2n ga3n qi2ng . e4r shi4 za4o che2ng lia3o wa4n ke1 yua2n go1ng di2 xi1n li3 ya1 li4 . sa1n shi4 dui4 wa4n ke1 go1ng si1 xi2ng xia4ng za4o che2ng yi1 di4ng yi3ng xia3ng ."\n wa3ng yi4 she1ng mi2ng : wa3ng yi4 zhua3n za3i sha4ng shu4 ne4i ro2ng , bu4 bia3o mi2ng zhe4ng shi2 qi2 mia2o shu4 , ji3n go1ng to2u zi1 zhe3 ca1n ka3o , bi4ng bu4 go4u che2ng to2u zi1 jia4n yi4 . to2u zi1 zhe3 ju4 ci3 ca1o zuo4 , fe1ng xia3n zi4 da1n .\n ni2n sha4ng we4i de1ng lu4 xi4 to3ng , zhi3 ne2ng yi3 yo2u ke4 she1n fe4n fa1 bia3o pi2ng lu4n , ru2 guo3 xia3ng yi3 shi2 mi2ng fa1 bia3o , qi3ng xia1n de1ng lu4 xi4 to3ng .\n jie1 ji4n gua3n li3 ce2ng di2 mo3u re2n shi4 to4u lu4 , a4o yu4n shi2 ke4 A gu3 dia3n we4i di4ng za4i 3500 dia3n . yi4 we4i zhe ji1n ho4u ba4n ge4 yue4 , da4 pa2n yi3 sha4ng she1ng we2i zhu3 .[31799 re2n gua1n zhu4 ]\n 86883 re2n β€”β€” sha4ng zhe4ng ba4o she4 lu4n :A gu3 ke3n di4ng zhi2 de to2u zi1 \n β€”β€” hua2 we2i wa4n re2n ci2 zhi2 be4i la2o do4ng bu4 me2n re4n di4ng wu2 xia4o \n β€”β€” liu2 mi2ng ka1ng : zhi1 chi2 di4 cha3n ye4 ma3n zu2 xi4n da4i \n β€”β€” zhe4ng jia1n hui4 ji2 zha1o si4 da4 ba4o pe4ng to2u yu2 lu4n jiu4 shi4 \n to2u zi1 tua2n dui4 jia4n she4 me2i yo3u ge1n sha4ng " pa3o ma3 qua1n di4 " di2 xu1 ya4o ; fe1ng xia3n ko4ng zhi4 ne2ng li4 bu4 qia2ng
1finance
bie2 ke4 xi1n ka3i yue4 jia4 ge2 go1ng bu4 A ji2 che1 shi4 cha3ng zhe1ng duo2 zha4n da3 xia3ng
cha2ng a1n fu2 te4 fu2 ke4 si1 \n cha2ng / kua1n / ga1o ( ha2o mi3 ): 4480/1840/1500 ha2o mi3 ( sa1n xia1ng )/ 4342/1840/1500( lia3ng xia1ng )\n zho2u ju4 :2640 ha2o mi3 \n zui4 da4 go1ng lv4 :1.8 she1ng /2.0 she1ng 91/104 qia1n wa3 \n zui4 da4 niu3 ju3 :1.8 she1ng /2.0 she1ng 161/180 niu2 Β· mi3 \n ca1n ka3o jia4 ge2 :12.38 wa4n zhi4 15.38 wa4n yua2n \n wu2 lu4n shi4 za4i che1 she1n she4 ji4 ha2i shi4 shi4 cha3ng bia3o xia4n sha4ng , fu2 ke4 si1 du1 xia4ng ji2 lia3o yi1 lia4ng cho1ng ji4n shi2 zu2 di2 xia3o ta3n ke4 . ju4 yo3u qia2ng lie4 o1u xi4 che1 yu4n do4ng fe1ng ge2 di2 fu2 ke4 si1 , ge3i re2n liu2 xia4 zui4 she1n yi4n xia4ng di2 que4 ha2i shi4 qi2 gu3 zi li3 di2 me3i guo2 we4i , che1 she1n pa2ng da4 , we3n zho4ng yi3 ji2 sui2 zhi1 e2r la2i di2 kua1n kuo4 di2 che2ng yo4ng ko1ng jia1n he2 lia2ng ha3o di2 che2ng zuo4 shu1 shi4 xi4ng . ra2n yo2u ji1ng ji4 xi4ng bu2 shi4 qi2 qia2ng xia4ng , da4n 2.0 she1ng di2 che1 xi2ng za4i to2ng ji2 che1 zho1ng pa2i lia2ng zha1n yo1u , ne2ng go4u ti2 go1ng ge1ng da4 di2 do4ng li4 shu1 chu1 . to2ng shi2 qi2 ca1o ko4ng xi4ng ne2ng ye3 de2 da4o lia3o da4 jia1 di2 yi1 zhi4 ha3o pi2ng . zuo4 we2i mu4 qia2n cha2ng a1n fu2 te4 cho1ng xia1o lia4ng di2 zhu3 li4 che1 xi2ng , fu2 ke4 si1 jia1n sha4ng di2 da4n zi bi4ng bu4 qi1ng , ru2 guo3 cha2ng a1n fu2 te4 za4i zuo4 go1ng de3ng fa1ng mia4n hua2n ne2ng za4i xia4 dia3n go1ng fu1 di2 hua4 , xia1ng xi4n qi2 hua2n ne2ng yo3u ge1ng ha3o di2 shi4 cha3ng bia3o xia4n . mia4n dui4 xi1n ka3i yue4 , to2ng ji2 che1 zho1ng zui4 cha2ng zho2u ju4 shi4 qi2 zui4 yi3n yi3 we2i a4o di2 zi1 be3n , da4n guo4 yu2 yu4n do4ng hua4 di2 za4o xi2ng , yu3 pia1n yu2 we3n zho4ng , da4 qi4 di2 xi1n ka3i yue4 ze2 shi4 be4i da4o e2r chi2 . co2ng cha3n pi3n di4ng we4i di2 mu4 bia1o re2n qu2n la2i shuo1 , xi1n ka3i yue4 he2 fu2 ke4 si1 hua2n ne2ng sua4n shi4 yi1 dui4 he2 qi4 yua1n jia1 . ( be3i ji1ng ca1n ka3o ji4 zhe3 liu2 shi4 yu2 shi2 xi2 she1ng wu3 yu3 shi2 )\n [ ze2 re4n bia1n ji2 :sunnyma]
3automobile
< ji2 su4 pia1o yi2 > xia4ng za1i qu1 ze4ng so4ng shu4 zi4 ka3o be4i 27 ri4 qua2n guo2 sha4ng yi4ng
di4 123456789 ye4 < ji2 su4 pia1o yi2 > sho3u yi4ng shi4 za4i shi4 ji4 ji1n yua2n gua3ng cha3ng ju3 xi2ng .\n sho3u yi4ng shi4 sha4ng , zhu3 ba4n fa1ng che1ng , jia1ng co2ng < ji2 su4 pia1o yi2 > di2 me3i yi1 zha1ng dia4n yi3ng pia4o zho1ng ti2 qu3 yi1 yua2n qia2n , jua1n ze4ng ge3i si4 chua1n sho4u za1i di2 re2n mi2n . ga1i cha4ng yi4 de2 da4o lia3o qua2n guo2 ge4 da4 yua4n xia4n di2 zhi1 chi2 , yua4n xia4n li3ng da3o fe1n bie2 za4i cha4ng yi4 shu1 sha4ng qia1n zi4 , bia3o shi4 da4 jia1 qi2 xi1n xie2 li4 , zuo4 ha3o dia4n yi3ng fa4ng yi4ng di2 to2ng shi2 , jiu4 shi4 dui4 za1i qu1 re2n mi2n xia4n a4i xi1n .\n ci3 wa4i , dia4n yi3ng fa1 xi2ng fa1ng zho1ng guo2 dia4n yi3ng ji2 tua2n go1ng si1 ji2 be3i ji1ng shi2 da4i yi3ng yi1n guo2 ji4 yu2 le4 yo3u xia4n go1ng si1 jue2 di4ng xia4ng si4 chua1n di4 qu1 jua1n ze4ng me2ng ta4i qi2 shu4 zi4 ge2 shi4 dia4n yi3ng ka3o be4i , yu3 si4 chua1n ta4i pi2ng ya2ng yua4n xia4n go1ng si1 ji2 si4 chua1n ji1n sha1 shu4 zi4 dia4n yi3ng yua4n xia4n go1ng si1 lia2n sho3u , to1ng guo4 liu2 do4ng dia4n yi3ng fa4ng yi4ng dui4 , jia1ng zui4 xi1n sha4ng yi4ng di2 yi3ng pia1n < ji2 su4 pia1o yi2 > di4 yi1 shi2 jia1n so4ng da4o za1i qu1 , fe1ng fu4 da4 jia1 di2 yu2 le4 she1ng huo2 , ba1ng zhu4 za1i qu1 re2n mi2n ji3n kua4i zo3u chu1 za1i na4n da4i la2i di2 chua1ng sha1ng he2 yi1n yi3ng . we4i le ca1n yu4 zhe4 ci4 dia4n yi3ng ka3o be4i jua1n ze4ng yi2 shi4 , si4 chua1n ta4i pi2ng ya2ng yua4n xia4n go1ng si1 zhu1 ro2ng fu4 zo3ng ji1ng li3 te4 di4 ga3n da4o be3i ji1ng , co2ng shi2 da4i yi3ng yi1n guo2 ji4 yu2 le4 yo3u xia4n go1ng si1 wa2ng hui4 ru2 zo3ng ji1ng li3 di2 sho3u zho1ng jie1 guo4 shua1n yo3u hua2ng si1 da4i di2 shu4 zi4 ka3o be4i , ga3n ka3i wa4n fe1n . ta1 da4i bia3o za1i qu1 re2n mi2n ga3n xie4 da4o :" xie4 xie4 da4 jia1 ! xie4 xie4 sho3u du1 re2n mi2n di2 gua1n hua2i , wo3 me2n yi1 di4ng ba3 dia4n yi3ng re2n dui4 za1i qu1 re2n mi2n di2 ho4u a4i da4i da4o ! zho4ng zhe3ng jia1 yua2n , ra4ng za1i qu1 cho2ng xi1n hua4n fa1 chu1 shua3ng la3ng di2 xia4o she1ng !"\n yi3ng pia1n < ji2 su4 pia1o yi2 > jia3ng shu4 di2 shi4 ji1ng yi2ng qi4 che1 xiu1 li3 di2 nv3 ha2i ka3i te4 ji2 jia1ng mia4n li2n po4 cha3n , e2r fe1i fa3 bia1o che1 bi3 sa4i che2ng lia3o ta1 zhua4n qia2n di2 tu2 ji4ng . a4n lia4n ka3i te4 di2 ma4i ke4 ji1ng cha2ng we2i ta1 ca1n jia1 ca1n sa4i bi4ng yi2ng de lia3o he3n duo1 bi3 sa4i , ke3 shi4 yi2ng de di2 qia2n re2ng ra2n wu2 fa3 ba1ng ka3i te4 cha2ng hua2n ju4 e2 di2 yi2n ha2ng zha4i wu4 , wu2 na4i zhi1 xia4 , ka3i te4 zhi3 ne2ng yo4ng zi4 ji3 di2 she1n ti3 la2i jia1o wa3ng cha2ng hua2n zha4i wu4 di2 qi1 xia4n . she1n we2i ji3ng fa1ng wo4 di3 di2 a4i rui4 ke4 to2ng ya4ng she1n a4i zhuo2 ka3i te4 bi4ng dui4 sa4i che1 cho1ng ma3n zhuo2 ji1 qi2ng , za4i mi4 mi4 dia4o cha2 yi1 qi3 qia3ng jie2 a4n shi2 , ji4ng ba3 ma4i ke4 da4ng che2ng lia3o xia2n yi2 fa4n . mia4n dui4 zui4 ho4u di2 ha2i kua3n qi1 xia4n , a4i rui4 ke4 he2 ma4i ke4 du1 yua4n yi4 fu4 chu1 zi4 ji3 di2 yi1 qie4 . xua1n na4o di2 jie1 to2u , yi1 cha3ng wa2ng mi4ng fe1i che1 da4 sa4i yo4u jia1ng la1 ka1i xu4 mu4 ..\n wa3ng sha4ng we2n hua4 ji2 tua2n du2 jia1 ma3i dua4n ga1i pia4n di2 wa3ng luo4 ba3n qua2n , jia1ng yu2 6 yue4 3 ri4 za4i qi2 xia4 di2 " zho1ng guo2 wa3ng ba1 yua4n xia4n " he2 " zho1ng guo2 wa3ng luo4 yua4n xia4n "" zho1ng guo2 sho3u ji1 yua4n xia4n " ji4n ha2ng sho3u bo1 , jie4 shi2 qua2n guo2 di2 gua1n zho4ng jia1ng za4i dia4n yi3ng yua4n , wa3ng luo4 , wa3ng ba1 , sho3u ji1 sa1n ge4 pi2ng ta2i xia3ng sho4u da4o < ji2 su4 pia1o yi2 > di2 shi4 jue2 she4ng ya4n . wa3ng sha4ng we2n hua4 ge1ng hui4 lia2n he2 shi2 da4i yi3ng yi1n guo2 ji4 yu2 le4 yo3u xia4n go1ng si1 go4ng to2ng to2u ru4 qia2ng da4 di2 zi1 yua2n , lv4 shi1 tua2n dui4 yi3 da3 ji1 wa3ng luo4 qi1n qua2n di2 xi2ng we2i , we2i zho1ng guo2 di2 zhe4ng ba3n yi3ng shi4 chua2n bo1 zuo4 chu1 bia3o shua4i .\n ga1i pia4n jia1ng yu2 2008 nia2n 5 yue4 27 ri4 za4i qua2n guo2 ge4 da4 yua4n xia4n lo2ng zho4ng sha4ng yi4ng .
2entertainment
shi4 pi2n : mi3 la2n da4 she4ng que4 shi1 o1u gua1n qia3 qia3 she2n yo3ng wu2 li4 hui2 tia1n
3D8%26start%3D19%26end%3D26">\nte2ng xu4n ti3 yu4 xu4n be3i ji1ng shi2 jia1n 5 yue4 18 ri4 wa3n 21 dia3n ,2007-08 sa4i ji4 yi4 jia3 lia2n sa4i zui4 ho4u yi1 lu2n di2 bi3 sa4i qua2n mia4n zha3n ka1i ,AC mi3 la2n zhu3 cha2ng yi2ng zha4n wu1 di2 ne4i si1 . sha4ng ba4n shi2 di4 32 fe1n zho1ng , me2i si1 tuo1 we2i ke4 dui4 da3 ji4n 1 qiu2 , xia4 ba4n shi2 pa4 tuo1 , yi1n za1 ji2 , qia3 fu2 he2 xi1 duo1 fu1 xia1n ho4u ji4n qiu2 ba1ng zhu4 qiu2 dui4 4-1 yi2ng de bi3 sa4i . qia3 qia3 hua2n fa2 diu1 lia3o yi1n za1 ji2 yi2ng de di2 dia3n qiu2 . yo2u yu2 fo2 luo2 lu2n sa4 to2ng shi2 qu3 she4ng ,AC mi3 la2n to4ng shi1 o1u gua1n zi1 ge2 .\n zho4ng dia3n yue4 du2
0sports
yi1ng te4 e3r , zho1ng xi1n guo2 ji4 che2ng du1 go1ng cha3ng zhu2 jia4n jia1ng fu4 go1ng
wa2ng ru2 che2n \n yi1n sho4u di4 zhe4n yi3ng xia3ng e2r za4n shi2 ti2ng cha3n di2 che2ng du1 ba4n da3o ti3 qi3 ye4 , zhe4ng za4i pi2ng gu1 fu4 go1ng ri4 qi1 .\n zuo2 tia1n , yi1ng te4 e3r qua2n qiu2 fa1 ya2n re2n bia3o shi4 , za4i dui4 che2ng du1 fe1ng zhua1ng ce4 shi4 cha3ng yua2n go1ng a1n qua2n , ji1 qi4 she4 be4i ji2 cha3ng fa2ng xia1ng gua1n jia3n cha2 ho4u , go1ng si1 que4 re4n me2i yo3u sho4u da4o mi2ng xia3n yi3ng xia3ng , xi1 wa4ng ji3n kua4i ji4n ha2ng hui1 fu4 che2ng du1 xi1n pia4n cha3ng she1ng cha3n , yua2n go1ng yo3u wa4ng zho1u wu3 fa3n hui2 go1ng zuo4 ga3ng we4i , ga1i go1ng si1 za4i she1ng mi2ng zho1ng shuo1 :" ji3n gua3n mu4 qia2n qi2ng kua4ng re2ng za4i bia4n hua4 zho1ng , da4n wo3 me2n xi1 wa4ng za4i di4 zhe4n fe1n xi1 jie2 guo3 go1ng bu4 , ji2 ga1i di4 qu1 ji1 chu3 she4 shi1 hui1 fu4 zhe4ng cha2ng ho4u ji4n kua4i hui1 fu4 she1ng cha3n ."\n ci3 qia2n di2 12 ri4 , zhe4 jia1 ju4 to2u za4i che2ng du1 di2 fe1ng ce4 cha3ng za4n shi2 ti2ng cha3n , yi1n we4i na4 li3 ju4 li2 zhe4n zho1ng da4 yue1 100 go1ng li3 . zhe4 yi1 do4ng zuo4 li4 ji2 yi3n fa1 ye4 jie4 jia1o lv4 , yi1n we4i , che2ng du1 cha3ng qu4 nia2n di3 yi3 che2ng we2i qi2 ha3i wa4i zho4ng ya4o di2 fe1ng ce4 ji1 di4 , e2r qua2n qiu2 ji4n 80% di2 PC du1 za4i shi3 yo4ng yi1ng te4 e3r chu3 li3 qi4 . mu4 qia2n ,PC da4i go1ng qi3 ye4 gua3ng da2 yu3 re2n ba3o de3ng go1ng si1 yi3 ji2 OEM cha3ng jia1 , zhe4ng za4i de3ng da4i yi1ng te4 e3r dui4 wa4i chua2n di4 mi2ng que4 xia1o xi1 .\n li4ng yi1 jia1 ti2ng cha3n qi3 ye4 zho1ng xi1n guo2 ji4 di2 zhua4ng kua4ng ye3 ka1i shi3 yo3u xie1 mi2ng la3ng . go1ng si1 gua1n fa1ng zuo2 tia1n xia4 wu3 dui4 wa4i bia3o shi4 , za4i que4 re4n me2i yo3u re2n yua2n sha1ng wa2ng , ji1 qi4 she4 be4i wa2n ha3o ho4u , zhe4ng kua4i su4 , yo3u xu4 di4 da4i li3ng che2ng du1 yua2n go1ng jia3n cha2 ge4 zho3ng she4 shi1 bi4ng hui1 fu4 she1ng cha3n .\n shi4 shi2 sha4ng , zho1ng xi1n guo2 ji4 che2ng du1 fe1ng zhua1ng ce4 shi4 cha3ng za4i zhe4n ho4u 30 xia3o shi2 (5 yue4 13 ri4 wa3n sha4ng ) yi3 hui1 fu4 she1ng cha3n . e2r yo2u qi2 fu4 ze2 yu4n yi2ng gua3n li3 di2 che2ng du1 che2ng xi1n go1ng cha3ng , hua2n xu1 ya4o zuo4 ji4n yi1 bu4 di2 qi4 ti3 gua3n xia4n a1n qua2n yu4 fa2ng jia3n ce4 , yi3 ji2 qua2n xia4n to1ng da4n qi4 yu4 fa2ng xi4ng qi1ng xi3 , ji4n ri4 yo3u wa4ng hui1 fu4 zhe4ng cha2ng yi2ng yu4n .\n zho1ng xi1n guo2 ji4 ta3n che2n , ci3 ci4 di4 zhe4n , go1ng si1 che2ng du1 cha3ng " zhi3 yo3u xie1 xu3 wa4i qia2ng ci2 zhua1n bo1 luo4 he2 ji1 chu3 zhua1n kua4i so1ng do4ng , qie3 zhe4n ho4u di2 da4 yu3 ye3 me2i yo3u fa1 xia4n re4n he2 jia4n zhu4 lie4 fe4ng ".\n ( di4 yi1 ca2i ji1ng ri4 ba4o )
4technology
ye4 qia4n we2n za4i chua2n yo3u xi1n hua1n li2n zi3 xia2ng che2ng re4n zhi3 shi4 bia3o mia4n fu1 qi1
zuo2 ri4 yo3u ba4o da4o che1ng , ye4 qia4n we2n yu3 li2n zi3 xia2ng 12 nia2n di2 hu1n yi1n za4i ci4 lia4ng ho2ng de1ng . dui4 yu2 zhe4 ge4 chua2n we2n , ye4 qia4n we2n fa1ng mia4n bu4 yu2 hui2 yi4ng , bu4 guo4 za4i ji1n nia2n nia2n chu1 , li2n zi3 xia2ng jie1 sho4u zhua1n fa3ng shi2 ze1ng pi1 lu4 zi4 ji3 yu3 ye4 qia4n we2n she1ng huo2 bu4 he2 , zhi3 shi4 yi1 dui4 bia3o mia4n fu1 qi1 .\n e1n a4i re2n qia2n di2 lia3ng re2n \n che2ng du1 sha1ng ba4o 5 yue4 6 xu4n zuo2 ri4 (5 ri4 ) yo3u ba4o da4o che1ng , ze1ng be4i zhi3 he2 yu3 ma2o qiu2 jia4o lia4n guo4 co2ng she4n mi4 di2 ye4 qia4n we2n , ri4 qia2n za4i chua2n yo3u xi1n hua1n , hua2n be4i pa1i da4o ta1 za4i qiu2 cha2ng xia4ng xi1n hua1n qi1ng su4 xi1n shi4 , ta1 yu3 li2n zi3 xia2ng 12 nia2n di2 hu1n yi1n za4i ci4 lia4ng ho2ng de1ng . dui4 yu2 zhe4 ge4 chua2n we2n , ye4 qia4n we2n zhu4 sho3u zuo2 ri4 jie1 sho4u ji4 zhe3 ca3i fa3ng shi2 bu4 yu2 hui2 yi4ng , bu4 guo4 za4i ji1n nia2n nia2n chu1 , li2n zi3 xia2ng jie1 sho4u ji4 zhe3 zhua1n fa3ng shi2 , ze1ng pi1 lu4 zi4 ji3 yu3 ye4 qia4n we2n she1ng huo2 bu4 he2 , zhi3 shi4 yi1 dui4 bia3o mia4n fu1 qi1 .\n ye4 qia4n we2n qiu2 cha2ng li4ng jie2 xi1n hua1n ?\n ba4o da4o zhi3 , ji4n nia2n la2i re4 a4i yu3 qiu2 di2 ye4 qia4n we2n , zi4 re4n shi lia3o bi3 ta1 xia3o 13 sui4 di2 jia4o lia4n ya2ng sha4ng re2n ho4u , qiu2 ji4 jia4n cha2ng . ye4 qia4n we2n sha4ng zho1u ya1o lia3o ha3o jie3 me4i zhu1 li2ng li2ng yu3 lia3ng mi2ng nia2n qi1ng na2n qiu2 yo3u da4o qiu2 hui4 da3 hu4n shua1ng . ye4 qia4n we2n za4i cha2ng sha4ng shi2 fe1n ma4i li4 , fe1i pu1 ko4u sha1 ru2 to2ng za4i bi3 sa4i , fa3n gua1n qi2 xi1n hua1n , da4 bu4 fe4n shi2 jia1n du1 za4i gua1n sha3ng ye4 qia4n we2n di2 ha3o qiu2 ji4 . xiu1 zha4n shi2 jia1n , ye4 qia4n we2n sho3u ji1 tu1 ra2n xia3ng qi3 , po4 hua4i lia3o ha3o xi1n qi2ng , xi1n hua1n yi1n qi2n a1n we4i ho4u , ca2i hui1 fu4 xia4o ro2ng . li4ng yi1 bia1n xia1ng , zui4 ji4n she4n sha3o lo4u mia4n di2 li2n zi3 xia2ng , ji4n ri4 zhi1 she1n chu1 xi2 mo3u jie2 mu4 lu4 yi3ng shi2 , sui1 ra2n pe4ng sha4ng lia3o zha1ng a4i jia1 , li3 zo1ng she4ng de3ng jiu4 yo3u , da4n shi4 li2n zi3 xia2ng qua2n che2ng bu4 go3u ya2n xia4o . lu4 yi3ng wa2n bi4 ho4u , zha1ng a4i jia1 de3ng re2n da4o fu4 ji4n chi1 wu3 ca1n xu4 jiu4 , we2i du2 li2n zi3 xia2ng li2 dui4 hui2 jia1 . ba4o da4o hua2n che1ng , ju4 zhi1 qi2ng zhe3 ba4o lia4o , li2n zi3 xia2ng zhi3 shi4 he2 ye4 qia4n we2n we2i chi2 bia3o mia4n gua1n xi4 , fu1 qi1 ma4o he2 she2n li2 .\n fu1 qi1 da4ng ji4n nia2n la2i yi3 bu4 fu4 cu2n za4i \n ba4o da4o zho1ng hua2n yi3n shu4 ye4 qia4n we2n zhi1 qia2n jie1 sho4u chua2n me2i fa3ng we4n shi2 to4u lu4 , yu3 la3o go1ng za4i hu1n ho4u shu4 nia2n yi3 fe1n fa2ng . ta1 shuo1 , ka1i shi3 yi1 qi3 zhu4 shi2 , li2n zi3 xia2ng me3i tia1n qi1ng che2n qi3 she1n da3 ga1o e3r fu1 qiu2 , shi3 ta1 he3n bu4 xi2 gua4n , ho4u la2i la3o go1ng ti2 yi4 ruo4 yo3u xu1 ya4o ke3 fe1n fa2ng . ta1 na4 shi2 shuo1 , fe1n ka1i shi4 yi1 jia4n shu1 fu2 di2 shi4 . dui4 yu2 she1ng huo2 xi2 gua4n bu4 he2 di2 shi4 qi2ng , ji1n nia2n nia2n chu1 li2n zi3 xia2ng jie1 sho4u ji4 zhe3 zhua1n fa3ng shi2 ze1ng che2ng re4n guo4 , ta1 shuo1 " wo3 xi3 hua1n di2 ga1o e3r fu1 qiu2 , ta1 shi4 bu4 ga3n xi1ng qu4 , jue2 de za4i hu4 wa4i ta4i sha4i lia3o , ta1 xi3 hua1n yi1 xie1 shi4 ne4i di2 yu4n do4ng , li4 ru2 da3 yu3 ma2o qiu2 , bu4 guo4 wo3 zi4 ji3 jiu4 dui4 zhe4i xie1 qia2ng yu4n do4ng lia4ng di2 do1ng xi1 me2i yo3u she2n me xi4ng qu4 , suo3 yi3 qu4 da3 ga1o e3r fu1 qiu2 to1ng cha2ng du1 shi4 wo3 zi4 ji3 qu4 di2 ."\n li2n zi3 xia2ng yu3 ye4 qia4n we2n pi2ng < xua3n ze2 > di4ng qi2ng , zhi1 ho4u wu2 lu4n shui2 di2 ya3n cha4ng hui4 sha4ng , du1 hui4 cha4ng zhe4 sho3u ge1 qu1 , hu1n ho4u ji1 nia2n , ta1 me2n du1 shi4 yi3 fu1 qi1 da4ng di2 zi1 ta4i ka1i ya3n cha4ng hui4 , bu4 guo4 ji4n nia2n la2i zhe4 dui4 fu1 qi1 da4ng bu4 fu4 cu2n za4i , li4 ru2 ji1n nia2n nia2n chu1 li2n zi3 xia2ng gua3ng zho1u ya3n cha4ng hui4 , bia3o ya3n jia1 bi1n jiu4 me2i yo3u qi1 zi3 di2 fe4n . ji4 zhe3 za4i ya3n cha4ng hui4 qia2n ye3 we4n guo4 li2n zi3 xia2ng we2i she4n mo3 bu4 zha3o qi1 zi3 da1ng jia1 bi1n , ta1 jie3 shi4 qi1 zi3 yi3 ji1ng da1ng guo4 jia1 bi1n , ji4 xu4 zha3o ta1 hui4 me2i yo3u xi1n yi4 . da4n shi4 za4i ta1 me2n hu1n ho4u na4 ji1 nia2n jia1n me3i ci4 du1 yi3 fu1 qi1 da4ng chu1 xia4n shi2 , que4 yo4u bu2 hui4 jue2 de me2i yo3u xi1n yi4 , zhe4 qi2 zho1ng di2 que4 na4i re2n xu2n we4i .\n qia2n qi1 ze1ng zhi3 ye4 qia4n we2n na2n yo3u he3n duo1 \n li2n zi3 xia2ng di2 qia2n qi1 wu2 zhe4ng yua2n ze1ng pa2o ho1ng ye4 qia4n we2n , zhi2 zhi3 ta1 shi4 di4 sa1n zhe3 , li4 shu3 qi2 "7 zo1ng zui4 ", ba1o kuo4 qia1ng la3o go1ng , qia1ng e2r zi3 , me2i a1n qua2n ga3n , dui4 ji4 nv3 bu4 ha3o , bia3o mia4n ba4n " ci2 mu3 " he2 shuo1 hua3ng de3ng , ge1ng zhi3 ye4 qia4n we2n " yo3u he3n duo1 na2n pe2ng yo3u ". da1ng nia2n ye4 qia4n we2n jie4 ru4 li2n zi3 xia2ng yu3 wu2 zhe4ng yua2n zhi1 jia1n di2 ga3n qi2ng , bi4ng da3o zhi4 lia3ng re2n li2 hu1n , yi1 zhi2 li2ng wu2 zhe4ng yua2n ge3ng ge3ng yu2 hua2i .\n wu2 zhe4ng yua2n shi4 li2n zi3 xia2ng di2 bo2 le4 , da1ng shi2 re4n zhi2 hua2 na4 cha4ng pia4n ga1o ce2ng di2 wu2 zhe4ng yua2n fa1 jue2 lia3o li2n zi3 xia2ng , qi2 ho4u lia3ng re2n pa1i tuo1 bi4ng yu2 1980 nia2n jie2 hu1n . bu4 guo4 tia1n yi4 no4ng re2n , ju4 ba4o da4o li2n zi3 xia2ng yu3 ye4 qia4n we2n di2 ho2ng nia2ng ye3 zhe4ng shi4 wu2 zhe4ng yua2n , zhe4ng shi4 wu2 zhe4ng yua2n a1n pa2i lia3ng re2n he2 cha4ng lia3o < cho2ng fe2ng > de3ng ge1 qu3 , zi4 co2ng 1990 nia2n he2 zuo4 lia3o < xua3n ze2 > zhi1 ho4u , yo3u gua1n lia3ng re2n di2 fe1i we2n ge1ng bu4 jue2 yu2 e3r . wu2 zhe4ng yua2n yu3 li2n zi3 xia2ng 1994 nia2n zhe4ng shi4 li2 hu1n , e2r li2n zi3 xia2ng yu3 ye4 qia4n we2n 1996 nia2n yu3 we1n ge1 hua2 jie2 hu1n .< xi4n xi1 shi2 ba4o > go4ng ga3o \n lia4n jie1 Β·" li2n ye4 lia4n " qi2ng lu4 \n 1983 nia2n : he2 cha4ng < cho2ng fe2ng > e2r da1 sha4ng , da1ng shi2 na2n fa1ng yi3 yo3u qi1 shi4 wu2 zhe4ng yua2n ji2 yi1 dui4 zi3 nv3 .\n 1984 nia2n : li2n we2i ye4 lia2ng she1n da3 za4o < li2ng shi2 shi2 fe1n > li2ng ta1 re2n qi4 ji2 she1ng , nv3 fa1ng da1ng ta1 shi4 da4 e1n re2n .\n 1992 nia2n : ye4 za4i be3i ji1ng pa1i yi1n yue4 te4 ji2 , ya1o li2n da1n re4n jia1 bi1n , lia3ng re2n ka1i shi3 ha2o bu4 bi4 xia2n he2 cha4ng qi2ng ge1 .\n 1993 nia2n : ye4 yu3 pa2i wu3 shi1 Sunny chua2n fe1i we2n , chua2n li2n we4i ci3 yu3 dui4 fa1ng da4 da3 chu1 sho3u .\n 1995 nia2n : li2n yu3 wu2 zhe4ng yua2n zhe4ng shi4 li2 hu1n , wu2 ci2 qu4 cha4ng pia4n go1ng si1 ga1o zhi2 , yu3 zi3 nv3 yi2 ju1 me3i guo2 .\n 1997 nia2n : li2n ye4 zhe4ng shi4 zhu4 ce4 jie2 hu1n yi2 ju1 jia1 na2 da4 , guo4 ba4n tui4 xiu1 shi4 she1ng huo2 , ho4u shua1ng shua1ng fu4 chu1 zhua4n qia2n .\n 2003 nia2n : fu1 qi1 ga3n qi2ng ha3o , ye4 be4i pa1i da4o yu3 li2n di2 e2r zi3 za4i xia1ng ga3ng go4u wu4 , ho4u mu3 xi2ng xia4ng qi1n qie4 .\n 2005 nia2n : ye4 za4i ho2ng gua3n ka1i cha4ng , li2n hua2n da1n re4n jia1 bi1n , da4n ba4n nia2n ho4u chua2n chu1 ye4 yu3 yu3 qiu2 jia4o lia4n jia1o wa3ng guo4 mi4 .\n 2007 nia2n : li2n qia2n qi1 za4i dia4n ta2i sha4ng kua2ng shu4 ye4 "7 zo1ng zui4 ", a4n shi4 ta1 na2n yo3u he3n duo1 . to2ng nia2n li2n go1ng ka1i wa2n xia4o zhi3 zi4 ji3 nia2n ji4 da4 , yu3 qiu2 bu4 shi4 he2 ta1 zhe4 zho3ng la3o re2n jia1 .\n 2008 nia2n : ye4 pe2i nia2n ma4i fu4 mu3 qia2n wa3ng to2ng luo2 wa1n zuo4 ti3 jia3n , li2n qua2n che2ng bu4 jia4n zo1ng yi3ng , za4i chua2n hu1n bia4n . ( be3n we2n la2i yua2n : che2ng du1 sha1ng ba4o )\n yu2 le4 ji1n ri4 re4 dia3n \n ENT.163.COM\nlia2ng zha1o we3i liu2 jia1 li2ng 17 ri4 li2ng che2n co2ng ma4n gu3 qi3 che2ng qia2n wa3ng bu4 da1n , we3i zi1 ma1 ma1 ye3 za4i 17 ri4 da4o da2 ma4n gu3 , dui4 yu2 zhu3n xi2 fu4 jia1 li2ng hu1n qia2n po1u ba2i be4i lu3 pa1i luo3 zha4o wa3ng shi4 , lia2ng ma1 ma1 che1ng za4n : ta1 he3n yo3ng ga3n ; li4ng wa4i xie4 ti2ng fe1ng ri4 qia2n za4i chu1 xi2 dia4n yi3ng xua1n chua2n shi2 to4u lu4 , ruo4 ta4i ta4i zha1ng ba3i zhi1 jie1 da4o ha3o ju4 be3n , hui4 ka3o lv4 fu4 chu1 pa1i >>
2entertainment
qi2 shi4 yu4 wa1 xio2ng lu4 la3o da4 li3 de2 huo4 che2ng we2i hua2ng di4 cha1o ji2 ba1ng sho3u
te2ng xu4n ti3 yu4 xu4n be3i ji1ng shi2 jia1n 5 yue4 28 ri4 , dui4 yu2 e2 ha4i e2 zho1u do1ng be3i qu1 di2 qiu2 mi2 la2i shuo1 , sui2 zhuo2 ke4 li4 fu1 la2n qi2 shi4 dui4 be4i bo1 shi4 du4n ka3i e3r te4 re2n dui4 ta2o ta4i chu1 ju2 , ta1 me2n di2 sa4i ji4 ye3 jiu4 jia2 ra2n e2r zhi3 lia3o . bu4 guo4 , be3n sa4i ji4 he2 yi3 qia2n bu4 to2ng di2 shi4 , qi2 shi4 dui4 qiu2 mi2 bu4 ne2ng za4i fa4ng so1ng di2 ji4ng de3ng xia4 sa4i ji4 di2 ka1i shi3 , e2r shi4 ze1ng jia1 lia3o yi1 fe4n ji3n po4 ga3n .\n le4 bu4 la3ng - zha1n mu3 si1 di2 he2 to2ng ji3n ji3n she4ng xia4 lia3ng nia2n , e2 ha4i e2 zho1u di2 qiu2 mi2 me2n re4n we2i qiu2 dui4 duo2 gua4n di2 xi1 wa4ng zhe4ng yue4 la2i yue4 xia3o . xu3 duo1 e2 ha4i e2 zho1u di2 qiu2 mi2 re4n we2i , zha1n mu3 si1 ke3 ne2ng we2i da1ng di4 da4i la2i 30 duo1 nia2n la2i di2 di4 yi1 ge4 zhu3 ya4o ti3 yu4 sa4i shi4 di2 zo3ng gua1n ju1n . ta1 me2n dui4 qi2 shi4 la3o ba3n da1n - ji2 e3r bo2 te4 yi3 ji2 zo3ng ji1ng li3 da1n ni2 - fe4i li3 hua2i yo3u ji2 ga1o di2 qi1 da4i , e2r yi3n yua2n che2ng we2i qiu2 dui4 duo2 gua4n di2 we2i yi1 tu2 ji4ng .\n ju4 < a1 ke4 lo2ng fe1ng huo3 ri4 zhi4 > di2 ba4o da4o , qi2 shi4 dui4 hui4 jia1ng yi3n yua2n di2 zho4ng dia3n fa4ng za4i mi4 e3r wo4 ji1 xio2ng lu4 dui4 di2 ma4i ke4 e3r Β· li3 de2 she1n sha4ng . ma4i ke4 e3r - li3 de2 shi4 e2 ha4i e2 zho1u re2n , za4i ta1 xia4n chu3 di2 xio2ng lu4 dui4 zho1ng , li3 de2 bi4ng me2i yo3u da1n fu4 qi3 li3ng xiu4 di2 ze2 re4n , qiu2 dui4 di2 shi2 li4 ye3 me2i ne2ng de2 da4o ti2 she1ng . xia4n za4i , li3 de2 zhe4ng chu3 yu2 jia1o yi4 di2 fe1ng ko3u la4ng jia1n , ta1 sui2 shi2 du1 yo3u ke3 ne2ng be4i qiu2 dui4 so4ng zo3u .\n za4i ji1 nia2n qia2n , qi2 shi4 dui4 jiu4 yo3u ke3 ne2ng huo4 de2 li3 de2 , bu4 guo4 , li3 de2 zui4 zho1ng ha2i shi4 xua3n ze2 liu2 za4i lia3o mi4 e3r wo4 ji1 . ra2n e2r , ji3 ge4 sa4i ji4 guo4 qu4 ho4u , xio2ng lu4 yi1 ra2n me2i ne2ng zha3n xia4n chu1 yi1 dia3n fu4 su1 di2 ji4 xia4ng , e2r qi2 shi4 ze2 shi2 li4 me3ng ze1ng , yi2 du4 da3 ji4n zo3ng jue2 sa4i . qi2 shi4 dui4 ke3 yi3 za4i li3 de2 chu3 yu2 jia1o yi4 chua2n we2n di2 shi2 ho4u , che2ng ji1 wa1 xio2ng lu4 di2 qia2ng jia3o , we2i zha1n mu3 si1 zha3o da4o yi2 ge4 bu4 cuo4 di2 " jue2 se4 qiu2 yua2n ".\n co2ng qi2 shi4 qiu2 mi2 me2n di2 xi1n ta4i la2i ka4n , ru2 guo3 qi2 shi4 dui4 ne2ng go4u yi3n ji4n li3 de2 , na4 me ta1 me2n ke3n di4ng hui4 xia1ng da1ng xi1ng fe4n . zhe4 ye3 ne2ng ge3i zha1n mu3 si1 ge1ng duo1 duo2 gua4n di2 qi1 da4i , yi1n we4i " hua2ng di4 " he3n za3o yi3 qia2n jiu4 go1ng ka1i bia3o shi4 , ta1 xu1 ya4o yo1u xiu4 qiu2 yua2n di2 ba1ng zhu4 .\n ( fe1i hu3 )
0sports
zhe4ng yua2n cha4ng zha1ng ju1n ni2ng hu1 yu4 jua1n kua3n we2i si4 chua1n xia4n a4i xi1n
xia4n cha3ng shi4 pi2n .\n o3u xia4ng ju4 < fe1ng mi4 xi4ng yu4n ca3o > zhu3 chua4ng re2n yua2n ju3 xi2ng wu3 da3o ca3i pa2i .\n wa3ng yi4 yu2 le4 5 yue4 21 ri4 xu4n we4i le o3u xia4ng ju4 < fe1ng mi4 xi4ng yu4n ca3o > di2 xua1n chua2n , zhe4ng yua2n cha4ng , zha1ng ju1n ni2ng , pe2ng yu2 ya4n du1 ma3o zu2 lia3o qua2n li4 , da4 jia1 du1 we2i xi4 xia4n chu1 ge1 cha4ng yu3 wu3 da3o di2 chu3 nv3 xiu4 ! za4i ju4 zho1ng ta1 me2n zu3 che2ng ya2o gu3n tua2n ti3 , e2r ju4 wa4i ye3 we2i o3u xia4ng ju4 yua2n she1ng da4i sho3u du4 xia4n she1ng , hua2n zi4 zu3 me4ng hua4n shi4 jue2 xi4 tua2n ti3 "clover", pe4i he2 hua1n le4 do4ng ga3n di2 ge1 qu3 xua2n lv4 ta1 me2n ye3 lia4n lia3o wu3 da3o , ji1 we4i qi1ng chu1n o3u xia4ng jia1ng we2i ji2 jia1ng fa1 xi2ng di2 yua2n she1ng da4i ju3 xi2ng qia1n cha4ng hui4 yu3 xia4o yua2n xu2n hui2 , chu2 le we2i yue4 tua2n di4ng zhua1ng , ye3 za4i ha2ng qia2n la2i ge4 wu3 da3o di2 zo3ng ca3i pa2i . da4n ka4n ta1 me2n tia4o wa2n ho4u qi4 chua3n ru2 niu2 , ke3 ga3n jue2 di2 da4o ta1 me2n pi2ng cha2ng go1ng zuo4 ma2ng lu4 ta4i qia4n que1 yu4n do4ng lia3o !\n ji1 we4i wa2n pi2 di2 qi1ng chu1n o3u xia4ng hua2n we2i wu3 da3o she4 ji4 yi1 xie1 yo3u qu4 di2 qia2o dua4n . zui4 ke3 a4i di2 jiu4 shi4 zha1ng ju1n ni2ng lia3o , yi1 xia4ng zo3u qi4 zhi4 lu4 xia4n di2 ta1 , be4i ji3 ge4 da4 na2n she1ng ga3i za4o we2i pa2ng ke4 ya2o gu3n di2 nv3 gu3 sho3u , hua2n ya4o ge1n da4 jia1 yi1 qi3 zuo4 ga1n ga4 di2 tua2n hu1 do4ng zuo4 , ra4ng yi1 qu2n me2i ti3 ka4n da4o sha3 ya3n !\n 5 yue4 18 ri4 wa3n jia1n di2 " ba3 a4i chua2n chu1 qu4 " si4 chua1n zhe4n za1i wa3n hui4 , ji1 we4i ya3n yua2n ye3 da4o cha3ng zuo4 yi4 go1ng , ge1n zhe da4 jia1 yi1 qi3 jie1 mu4 kua3n dia4n hua4 , dui4 yu2 si4 chua1n di2 za1i mi2n , zhe4ng yua2n cha4ng he2 zha1ng ju1n ni2ng chu2 le za4i du4 hu1 yu4 da4 jia1 chi2 xu4 jua1n kua3n , duo1 we2i zhe4n za1i fu4 chu1 yi1 dia3n xi1n li4 , xie2 zhu4 ta1 me2n za3o ri4 zho4ng jia4n jia1 yua2n ; ye3 dui4 si4 chua1n za1i mi2n xi4n xi1n ha3n hua4 , ra4ng ta1 me2n zhi1 da4o zi4 ji3 bi4ng bu4 gu1 da1n , wo3 me2n du1 za4i zhe4 li3 ba1ng ta1 me2n jia1 yo2u ! ( be3n we2n la2i yua2n : wa3ng yi4 yu2 le4 )\n wa3ng yi4 mi2ng xi1ng zhi4 yua4n zhe3 zhe4n za1i \n fa4n bi1ng bi1ng qi1n sho3u xie3 xi4n ge3i sho4u za1i to2ng xue2 che2n xi1ng li2n , bia3o shi4 yua4n yi4 ba1ng zhu4 qi2 zo3u chu1 sha1ng to4ng di2 yi1n yi3ng [ xia2ng xi4 ]\n liu2 yi4 fe1i za4i jua1n chu1 100 wa4n sha4n kua3n zhi1 ho4u , yo4u qi1n sho3u xie3 xia4 zhe4n za1i ji4 yu3 , gu3 li4 za1i qu1 re2n mi2n yo3ng ga3n jia1n qia2ng di4 go4ng [ xia2ng xi4 ]\n wa3ng yi4 zhi4 yua4n zhe3 jia3ng we2n li4 23 ri4 wa3n ca1n jia1 jia1 xia1ng a1n hui1 " yu3 a4i to2ng ha2ng Β· go4ng jia4n jia1 yua2n " da4 xi2ng zhe4n za1i yi4 [ xia2ng xi4 ]\n yu2 le4 ji1n ri4 re4 dia3n \n ENT.163.COM\na4i qi2ng cha2ng pa3o e4r shi2 za3i di2 xia1ng ga3ng yi4 re2n lia2ng zha1o we3i he2 liu2 jia1 li2ng za4i bu4 da1n UmaParo jiu3 dia4n ne4i di2 me3ng gu3 ba1o ju3 xi2ng lia3o hu1n li3 . yi1ng jie4 ga3ng jie3 ga1ng chu1 lu2 , yo3u wa3ng yo3u zhi4 yi2 yo3u he1i mu4 huo4 li2n shi2 ga3i sa4i guo3 . mi2ng da4o be4i mu4 ji1 lo3u zhuo2 nv3 zhu4 li3 xie3 pi1n go4u wu4 , za4i ge1ng yi1 jia1n da4 wa2n a4i me4i .. >>
2entertainment
chua2n che2n gua1n xi1 Maggie Q bu4 ya3 shi4 pi2n liu2 chu1 shi2 we2i dia4n yi3ng jiu4 zha4o
liu2 chua2n chu1 di2 shi4 pi2n jie2 tu2 shi2 we2i dia4n yi3ng jiu4 zha4o ( zi1 lia4o tu2 )\n wa3ng luo4 re4 chua2n xi1n bu4 ya3 shi4 pi2n she4 ji2 Maggie Q\n nia2n chu1 ze1ng yi1 du4 be4i re4 cha3o di2 " ya4n zha4o me2n " shi4 jia4n yi1n qi2 na2 di2 ni4 she1n he2 che2n gua1n xi1 di2 da4o qia4n yi2 du4 da4n chu1 da4 zho4ng shi4 xia4n , qia2n bu4 jiu3 , wa3ng luo4 sha4ng yo4u chua2n chu1 qi2 na2 jia1ng za4i ci4 xia4n she1n go1ng bu4 zui4 xi1n di2 she4 ji2 che2n gua1n xi1 he2 nv3 mi2ng xi1ng di2 bu4 ya3 zha4o pia1n he2 shi4 pi2n , chua2n ya2n liu2 chua2n ka1i ho4u , wa3ng luo4 sha4ng lu4 xu4 chu1 xia4n xi1n di2 " yi4 re2n bu4 ya3 zha4o ", ho4u du1 za1o zhi4 yi2 we2i e4 yi4 he2 che2ng di2 .\n 4 ri4 , yo4u yo3u wa3ng yo3u go1ng bu4 lia3o yi1 zha1ng Maggie Q di2 qua2n luo3 shi4 pi2n tu2 , bi4ng che2ng ga1i dua4n shi4 pi2n jiu4 shi4 qi2 na2 go1ng bu4 di2 zui4 xi1n " ya4n zha4o me2n " shi4 pi2n , yi1n we4i go1ng bu4 di2 ji3n ji3n zhi1 shi4 yi1 zha1ng tu2 , me2i yo3u xia1ng gua1n shi4 pi2n , qie3 tu2 pia4n ya2n se4 hu1n a4n , zhe1n jia3 yi1 shi2 na2n yi3 pa4n dua4n .\n xi1n di2 " bu4 ya3 shi4 pi2n " za4i wa3ng luo4 lu4n ta2n bi4ng wu2 ta3o lu4n , wa3ng yo3u da4 duo1 to4u guo4 MSN,POPO de3ng ji2 shi2 to1ng xu4n rua3n jia4n chua2n bo1 . yo3u wa3ng yo3u jie2 tu2 xia3n shi4 , hua4 mia4n zho1ng Maggie Q chi4 luo3 sha4ng she1n , she1n ho4u shi4 she1n se4 chua1ng lia2n , jie2 tu2 ji3n liu2 chua2n yi1 zha1ng , na2n zhu3 jia3o we4i chu1 xia4n . ya4n zha4o fe1ng bo1 ba4o fa1 ho4u ,Maggie Q yi2 du4 jua4n ru4 . da4n ta1 ze1ng hui2 yi4ng che1ng , yu3 ga1i shi4 jia4n wu2 gua1n .\n da4n sui2 ho4u yo3u wa3ng yo3u zhi3 chu1 , ga1i tu2 shi4 Maggie Q dia4n yi3ng jiu4 zuo4 < huo3 pi1n ma4n ha1 du4n > di2 ju4 zha4o .Maggie Q za4i < huo3 pi1n ma4n ha1 du4n > zho1ng da4 da3n xia4n she1n , lu4 dia3n ya3n chu1 , yi1n e2r xu4n su4 zo3u ho2ng .
2entertainment
zho1ng qi4 na2n fa1ng a4i xi1n zhe4n za1i mu4 jua1n di4 yi1 zha4n mu4 ji2 jua1n kua3n 8 wa4n yu2 yua2n
5yue4 15 ri4 xia4 wu3 4:00, za4i zho1ng qi4 na2n fa1ng da4 lo2u lu4 hu3 zha3n ti1ng qia2n , zho1ng qi4 na2n fa1ng we2i si4 chua1n di4 zhe4n za1i qu1 re2n mi2n xia4n a4i xi1n , te4 zu3 zhi1 " zho1ng qi4 na2n fa1ng zhe4n za1i mu4 jua1n huo2 do4ng " di4 yi1 zha4n , xia4n cha3ng 200 duo1 mi2ng zho1ng qi4 na2n fa1ng ji2 tua2n yua2n go1ng jua1n kua3n . yu3 ci3 to2ng shi2 , zho1ng qi4 na2n fa1ng qi2 xia4 di2 be3i ji1ng , tia1n ji1n , cha2ng sha1 , zhu1 ha3i , gua3ng zho1u , do1ng gua1n , fu2 zho1u , zho1ng sha1n de3ng wa4i di4 go1ng si1 he2 she1n zhe4n di4 qu1 di2 ge4 pi3n pa2i zha3n ti1ng ye3 zhe4ng za4i zu3 zhi1 yua2n go1ng jua1n kua3n , zu3 che2ng zho1ng qi4 na2n fa1ng a4i xi1n zhe4n za1i mu4 jua1n qua2n xia4n huo2 do4ng . jie4 shi2 , zho1ng qi4 na2n fa1ng ge4 di4 go1ng si1 di2 jua1n kua3n hui4 hui4 ji2 zhi4 zho1ng qi4 na2n fa1ng a4i xi1n zha4ng hu4 , so4ng zhi4 za1i qu1 yi3 jie3 za1i qu1 re2n mi2n di2 ra2n me2i zhi1 ji2 .\n jie2 zhi3 huo2 do4ng da1ng ri4 xia4 wu3 5:00," zho1ng qi4 na2n fa1ng zhe4n za1i mu4 jua1n huo2 do4ng " di4 yi1 zha4n jua1n kua3n e2 :81020.80 yua2n re2n mi2n bi4 . di4 yi1 zha4n mu4 jua1n huo2 do4ng ga4o yi1 dua4n la4 , da4n zho1ng qi4 na2n fa1ng di2 a4i xi1n huo2 do4ng hua2n za4i yi1 ru2 ji4 wa3ng di2 ji4 xu4 . zho1ng qi4 na2n fa1ng ji2 tua2n zo3ng ca2i wa2ng li4 mi2n xia1n she1ng bia3o shi4 : zho1ng qi4 na2n fa1ng hua2n ya4o zhi4 li4 yu2 za1i qu1 di2 za1i ho4u cho2ng jia4n go1ng zuo4 , ho4u xu4 zho1ng qi4 na2n fa1ng hua2n hui4 tui1 chu1 zhe4n za1i zhu3 ti2 di2 a4i xi1n xi4 lie4 ci2 sha4n huo2 do4ng , ra4ng zho1ng qi4 na2n fa1ng " a4i xi1n zha4ng hu4 " di2 huo2 do4ng de2 yi3 ge1ng she1n di2 ya2n she1n .\n [ ze2 re4n bia1n ji2 :weili]
4technology
ge2 li4 go1ng bu4 da4 fe1i jia3n chi2 ji4 hua2 jia4 ge2 ga1o yu2 e4r ji2 shi4 cha2ng jia4
be3n ba4o xu4n ( ji4 zhe3 xie4 xia3o ti2ng ) zhe4ng jia1n hui4 fa1 bu4 < sha4ng shi4 go1ng si1 jie3 chu2 xia4n sho4u cu2n lia2ng gu3 fe4n zhua3n ra4ng zhi3 da3o yi4 jia4n > di2 hua4 yi1n ga1ng la4 , ge2 li4 dia4n qi4 (000651) xua2n ji2 go1ng bu4 da4 fe1i jia3n chi2 ji4 hua2 β€”β€”β€” da4 gu3 do1ng ge2 li4 ji2 tua2n we4i le tia2o zhe3ng cha3n ye4 jie2 go4u , ji4 hua2 za4i 2008 nia2n ne4i to1ng guo4 zhe4ng qua4n jia1o yi4 xi4 to3ng chu1 sho4u be3n go1ng si1 gu3 fe4n 4027 wa4n gu3 , zha1n go1ng si1 mu4 qia2n zo3ng gu3 be3n di2 4.82%, ni3 chu1 sho4u jia4 ge2 bu4 di1 yu2 51.66 yua2n . e2r zhe4 ge4 jia4 ge2 mi2ng xia3n ga1o yu2 ge2 li4 dia4n qi4 zuo2 tia1n 46.60 yua2n di2 sho1u pa2n jia4 .\n ge2 li4 dia4n qi4 zhi3 chu1 , ge2 li4 ji2 tua2n mu4 qia2n chi2 yo3u ge2 li4 dia4n qi4 gu3 fe4n 1.89 yi4 gu3 , ji4 hua2 jia3n chi2 di2 4027 wa4n gu3 yi3 za4i 4 yue4 2 ri4 huo4 de2 sha4ng shi4 liu2 to1ng qua2n , jia3n chi2 ho4u ge2 li4 ji2 tua2n re2ng chi2 yo3u go1ng si1 1.48 yi4 gu3 , re2ng shi4 ge2 li4 dia4n qi4 di2 di4 yi1 da4 gu3 do1ng . a4n zha4o gui1 di4ng , chi2 yo3u jie3 chu2 xia4n sho4u cu2n lia2ng gu3 fe4n di2 gu3 do1ng yu4 ji4 we4i la2i yi1 ge4 yue4 ne4i , go1ng ka1i chu1 sho4u jie3 chu2 xia4n sho4u cu2n lia2ng gu3 fe4n di2 shu4 lia4ng cha1o guo4 ga1i go1ng si1 gu3 fe4n zo3ng shu4 1% di2 , yi1ng da1ng to1ng guo4 zhe4ng qua4n jia1o yi4 suo3 da4 zo1ng jia1o yi4 xi4 to3ng zhua3n ra4ng . bu4 guo4 , yo2u yu2 ji1n nia2n hua2n yo3u 7 ge4 duo1 yue4 di2 shi2 jia1n , ge2 li4 dia4n qi4 ji4 hua2 jia3n chi2 4.82% gu3 fe4n , e4r ji2 shi4 cha3ng sha4ng di2 jia4 ge2 ye3 bu4 na2n ti2 ga1o da4o 51.66 yua2n , bu4 pa2i chu2 ge2 li4 to1ng guo4 e4r ji2 shi4 cha3ng zhu2 bu4 jia3n chi2 , e2r fe1i to1ng guo4 da4 zo1ng jia1o yi4 xi4 to3ng .\n [ ze2 re4n bia1n ji2 :louislau]
4technology
qi1 huo4 si1 mu4 ya2ng gua1ng hua4 : qi1 huo4 xi4n tuo1 yue4 yue4 yu4 shi4
xi4n tuo1 pi2ng ta2i di2 qu2 da4o yo1u shi4 zhe4ng za4i xi1 yi3n yue4 la2i yue4 duo1 di2 ji1 go4u mu4 gua1ng , zhe4 yi1 ci4 shi4 qi1 huo4 go1ng si1 .\n ji4 zhe3 ji4n ri4 huo4 xi1 , bu4 fe4n qi1 huo4 go1ng si1 zhe4ng za4i yu4n nia4ng lia2n sho3u xi4n tuo1 go1ng si1 cha2ng shi4 qi1 huo4 xi4n tuo1 ji4 hua2 .\n sui1 ra2n mu4 qia2n hua2n bu4 ne2ng yi3 qi1 huo4 go1ng si1 mi2ng yi4 tui1 chu1 qi1 huo4 xi4n tuo1 ji4 hua2 , da4n he3n duo1 qi1 huo4 go1ng si1 yi3 yo3u fu4 ga3o . zhe4i xie1 qi1 huo4 to2u zi1 ga4i nia4n di2 xi4n tuo1 cha3n pi3n zhu3 ya4o to2u xia4ng sha1ng pi3n qi1 huo4 , hua2ng ji1n qi1 huo4 he2 we4i la2i di2 gu3 zhi3 qi1 huo4 ( zhua1n ti2 lu4n ta2n ).\n " qi1 huo4 shi4 cha3ng fe1ng xia3n jia4o da4 , ru2 guo3 we4i la2i ne2ng tui1 chu1 qi1 huo4 xi4n tuo1 ji4 hua2 , sa4n hu4 he2 ji1 go4u ke4 hu4 ke3 yi3 to1ng guo4 go4u ma3i xi4n tuo1 cha3n pi3n ca1n yu4 qi1 huo4 shi4 cha3ng , fe1n xia3ng qi1 huo4 shi4 cha3ng di2 che2ng zha3ng sho1u yi4 ." zho1ng qi1 qi1 huo4 ya2n jiu1 bu4 ji1ng li3 shi2 ya2n shuo1 .\n chu2 xi2ng \n yi1 jia1 zhe4ng za4i she4 ji4 fa1ng a4n di2 qi1 huo4 go1ng si1 ya2n jiu1 bu4 re2n shi4 ga4o su4 ji4 zhe3 , qi1 huo4 go1ng si1 yu3 xi4n tuo1 go1ng si1 he2 zuo4 di2 ji1 ji2 xi4ng fe1i cha2ng ga1o , da4n " xi4n tuo1 go1ng si1 dui4 sha1ng pi3n qi1 huo4 shi4 cha3ng ca1o zuo4 bu4 shu2 xi1 , suo3 yi3 shua1ng fa1ng xia4n za4i chu3 yu2 yi2 ge4 mo2 he2 guo4 che2ng zho1ng ".\n ju4 ji4 zhe3 lia3o jie3 , bu4 sha3o qi1 huo4 go1ng si1 du1 za4i ji4n ha2ng qi1 huo4 xi4n tuo1 ji4 hua2 di2 ya2n fa1 . ju4 qia2n shu4 qi1 huo4 go1ng si1 ya2n jiu1 bu4 re2n shi4 jie4 sha4o , ya2n jiu1 zho1ng di2 qi1 huo4 xi4n tuo1 ji4 hua2 gua4 go1u di2 bia1o di4 chu2 le no2ng cha3n pi3n ( ha2ng qi2ng lu4n ta2n ), ji1n shu3 de3ng sha1ng pi3n qi1 huo4 wa4i , hua2n ba1o kuo4 hua2ng ji1n qi1 huo4 , sha1ng pi3n zhi3 shu4 he2 gu3 zhi3 qi1 huo4 .\n yi3 gua4 go1u sha1ng pi3n qi1 huo4 we2i li4 , yo2u yu2 mu4 qia2n to1ng huo4 pe2ng zha4ng yi3 ji1ng che2ng we2i qua2n qiu2 xi4ng we4n ti2 , ta1 me2n she4 ji4 di2 qi1 huo4 xi4n tuo1 ji4 hua2 , we4i la2i to1ng guo4 xi4n tuo1 pi2ng ta2i mu4 ji2 zi1 ji1n ho4u , jia1ng ba3 zi1 ji1n di2 10% to2u zi1 yu2 sha1ng pi3n qi1 huo4 , qi2 yu2 90% to2u zi1 yu2 gu4 di4ng sho1u yi4 le4i cha3n pi3n , bi3 ru2 go4u ma3i zha4i qua4n de3ng .\n " shi2 ji4 ca1o zuo4 qi3 la2i fe1i cha2ng fu4 za2 . sui1 ra2n xi4n tuo1 ji4 hua2 di2 10% to2u zi1 yu2 sha1ng pi3n qi1 huo4 , da4n shi4 ge4 zho3ng sha1ng pi3n qi1 huo4 zha3ng die1 fu2 bu4 yi1 , za4i ge4 pi3n zho3ng sha4ng zi1 ji1n ru2 he2 fe1n pe4i hua2n xu1 ya4o xi4 hua4 he2 lia2ng hua4 . bi3 ru2 xia4n za4i guo2 ne4i to1ng zha4ng jie2 go4u zho1ng , lia2ng shi2 zha3ng fu2 jia4o da4 , na4 me to2u zi1 yu2 no2ng cha3n pi3n qi1 huo4 di2 zi1 ji1n jiu4 hui4 xia1ng dui4 duo1 yi1 xie1 ." zhe4 we4i ya2n jiu1 re2n shi4 shuo1 ," zhe4 le4i xi4n tuo1 ji4 hua2 zhuo2 ya3n yu2 dui4 ka4ng to1ng zha4ng , bu2 shi4 we4i le zhui1 qiu2 ga1o sho1u yi4 , e2r shi4 zhui1 qiu2 xia1ng dui4 we3n di4ng sho1u yi4 ."\n ci3 wa4i , hua2n yo3u qi1 huo4 go1ng si1 jia1ng ya2n jiu1 zho1ng di2 xi4n tuo1 ji4 hua2 gua4 go1u bia1o di4 mia2o zhu3n yi3 ji1ng tui1 chu1 di2 hua2ng ji1n qi1 huo4 . yo3ng a1n qi1 huo4 di2 li3 ho2ng ta1o ga4o su4 ji4 zhe3 , bu4 jiu3 qia2n ta1 me2n he2 yi1 jia1 di4 fa1ng yi2n ha2ng he2 zuo4 ka1i fa1 hua2ng ji1n qi1 huo4 ga4i nia4n di2 li3 ca2i cha3n pi3n , yo2u to2u zi1 go1ng si1 fu4 ze2 ju4 ti3 ca1o zuo4 , yi2n ha2ng fu4 ze2 xia1o sho4u , qi1 huo4 go1ng si1 ti2 go1ng jia1o yi4 to1ng da4o bi4ng fu4 ze2 fe1ng xia3n ko4ng zhi4 . da4n yo2u yu2 za4i hua2ng ji1n qi1 huo4 jia1o yi4 zho1ng mu4 qia2n re2ng ra2n cu2n za4i jia1o ge1 yi3 ji2 ru2 he2 jia3o na4 ze1ng zhi2 shui4 de3ng we4n ti2 , zhe4 le4i hua2ng ji1n qi1 huo4 xi4n tuo1 ji4 hua2 hua2n za4i ta4n jiu1 zhi1 zho1ng .\n do1ng fa1ng zhe4ng qua4n ji1n ro2ng ya3n she1ng pi3n zi1 she1n fe1n xi1 shi1 hua2ng do4ng bia3o shi4 , qi1 huo4 xi4n tuo1 di2 tui1 chu1 jia1ng ge3i to2u zi1 zhe3 ti2 go1ng yi2 ge4 xi1n di2 to2u zi1 qu2 da4o , ke3 yi3 ba1ng zhu4 bu4 ju4 be4i qi1 huo4 to2u zi1 ne2ng li4 di2 to2u zi1 zhe3 jia4n jie1 ca1n yu4 shi4 cha3ng di2 ji1 hui4 , bi4ng ba1ng zhu4 ta1 me2n yo3u xia4o gui1 bi4 fe1ng xia3n .\n ce2ng ji1ng za4i xia1ng ga3ng shi4 cha3ng ca1o zuo4 qi1 huo4 to2u zi1 di2 be3i ji1ng si1 mu4 re2n shi4 li3 yi4 jia1n shuo1 , qi1 huo4 xi4n tuo1 za4i me3i guo2 , zho1ng guo2 xia1ng ga3ng de3ng shi4 cha3ng yi3 ji1ng bi3 jia4o che2ng shu2 he2 wa2n sha4n , we4i la2i qi1 huo4 go1ng si1 tui1 chu1 qi1 huo4 xi4n tuo1 cha3n pi3n ke3 yi3 cu4 ji4n qi1 huo4 shi4 cha3ng di2 huo2 yue4 he2 che2ng shu2 , to2ng shi2 ye3 we2i ne4i di4 to2u zi1 zhe3 tuo4 kua1n lia3o to2u zi1 fa4n we2i .\n qu1 xia4n po4 ju2 \n zho1ng qi1 qi1 huo4 shi2 ya2n to4u lu4 , sui1 ra2n mu4 qia2n he3n duo1 qi1 huo4 go1ng si1 du1 za4i she4 ji4 qi1 huo4 xi4n tuo1 cha3n pi3n , da4n shi4 hua2n me2i yo3u zhe1n zhe4ng che2ng shu2 tui1 xia4ng shi4 cha2ng di2 . ta1 re4n we2i , qi1 huo4 go1ng si1 fa1 xi2ng qi1 huo4 xi4n tuo1 zhu3 ya4o ha2i shi4 mia2o zhu3n jia1ng la2i di2 gu3 zhi3 qi1 huo4 , sha1ng pi3n qi1 huo4 ke3 ne2ng shi4 yi2 ge4 guo4 du4 he2 pu1 dia4n .\n di2 que4 , qi1 huo4 go1ng si1 xia3ng to1ng guo4 qi1 huo4 xi4n tuo1 shi1 zha3n qua2n jia3o bi4ng fe1i yi4 shi4 . mu4 qia2n ga1n ga4 di2 zhua4ng kua4ng shi4 , jia1n gua3n bu4 me2n ya2n ge2 xia4n zhi4 qi1 huo4 go1ng si1 zi4 yi2ng ye4 wu4 , guo2 ne4i hua2n me2i yo3u ne2ng go4u zi4 yi2ng di2 zo1ng he2 le4i qi1 huo4 go1ng si1 , yi1n ci3 qi1 huo4 go1ng si1 zuo4 we2i to2u zi1 gua3n li3 re2n ji4n ha2ng xi4n tuo1 ji4 hua2 to2u zi1 za4i zhe4ng ce4 sha4ng hua2n yo3u zha4ng a4i .\n yi2 ge4 " qu1 xia4n " di2 zuo4 fa3 shi4 yi3 to2u zi1 go1ng si1 mi2ng yi4 ji4n ha2ng xi4n tuo1 ji4 hua2 to2u zi1 ." ge1n ju4 yo3u gua1n gui1 di4ng , mu4 qia2n zhu4 ce4 ju4 yo3u zi1 cha3n gua3n li3 he2 to2u zi1 zi1 ge2 di2 to2u zi1 go1ng si1 suo3 xu1 zhu4 ce4 zi1 ji1n lia2ng bi3 jia4o ga1o , yi1 ba1n shi4 1000 wa4n yua2n , qi1 huo4 go1ng si1 ru2 guo3 ko4ng gu3 yi1 jia1 to2u zi1 go1ng si1 , zi1 ji1n ya1 li4 bi3 jia4o da4 ; da4n ke3 yi3 to1ng guo4 gu3 do1ng mi2ng yi4 zhu4 ce4 to2u zi1 go1ng si1 , shi2 ji4 sha4ng gua3n li3 qua2n za4i qi1 huo4 go1ng si1 sho3u li3 ." sha4ng shu4 qi1 huo4 go1ng si1 ya2n jiu1 bu4 re2n shi4 shuo1 , za4i ta1 ka4n la2i , zhe4 jiu4 le4i si4 yu2 mu4 qia2n qi1 huo4 shi4 cha3ng sha4ng si1 mu4 ji1 ji1n di2 ca1o zuo4 sho3u fa3 .\n ju4 lia3o jie3 , xia4n za4i qi1 huo4 shi4 cha3ng si1 mu4 ji1 ji1n di2 ca1o zuo4 sho3u fa3 shi4 , qi1 huo4 go1ng si1 cuo1 he2 to2u zi1 zhe3 he2 ca1o pa2n sho3u , to2u zi1 zhe3 za4i qi1 huo4 go1ng si1 ka1i hu4 , jia1ng qia2n we3i tuo1 ge3i qi1 huo4 go1ng si1 tui1 jia4n di2 ca1o pa2n sho3u ca1o zuo4 , yue1 di4ng to2u zi1 sho1u yi4 fe1n pe4i fa1ng shi4 . yi1 ba1n shi4 : ru2 guo3 ba3o be3n , ze2 yi2ng li4 30% gui1 to2u zi1 zhe3 ,70% gui1 ca1o pa2n sho3u ; ru2 guo3 to2u zi1 zhe3 yua4n yi4 che2ng da1n bu4 cha1o guo4 20% di2 kui1 su3n , ze2 yi2ng li4 di2 70% gui1 to2u zi1 zhe3 ,30% gui1 ca1o pa2n sho3u . qi1 huo4 go1ng si1 fu4 ze2 jia1n du1 zhi2 xi2ng , bi4ng ko4ng zhi4 fe1ng xia3n , yi1 da4n cha1o guo4 yue1 di4ng zhi3 su3n dia3n , ji2 ke3 to1ng guo4 qia2ng xi2ng pi2ng ca1ng de3ng sho3u dua4n ba3o zhe4ng zi1 ji1n a1n qua2n , co2ng zho1ng sho1u qu3 jia1o yi4 yo4ng ji1n . e2r qi1 huo4 xi4n tuo1 di2 tui1 chu1 , shi2 ji4 sha4ng shi4 jia1ng zhe4 zho3ng si1 mu4 ji1 ji1n " ya2ng gua1ng hua4 ", ke3 yi3 ge1ng da4 gui1 mo2 di2 ca1o zuo4 .\n " mu4 qia2n qi1 huo4 go1ng si1 ji1ng yi2ng he2 yi2ng li4 mo2 shi4 hua2n me2i yo3u ba3i tuo1 da1n yi1 yi1 ka4o ji1ng ji4 ye4 wu4 di2 ju2 mia4n , zhe4 shi4 jia1ng la2i ha2ng ye4 bi4 xu1 tia2o zhe3ng di2 ." gua1n to1ng qi1 huo4 do3ng shi4 cha2ng ya2ng gua1n pi2ng to4u lu4 ," wo3 me2n ye3 za4i dui4 qi1 huo4 xi4n tuo1 cha3n pi3n ji4n ha2ng ya2n ta3o yi3 ji2 ji4 shu4 ce2ng mia4n di2 zhu3n be4i , yi1 da4n shi2 ji1 che2ng shu2 , jiu4 hui4 tui1 chu1 qi1 huo4 xi4n tuo1 cha3n pi3n ."\n fe1ng xia3n gua3n ko4ng \n mu4 qia2n yo3u qi1 huo4 go1ng si1 yi3 ji1ng jiu4 zhe4 le4i qi1 huo4 xi4n tuo1 ji4 hua2 ka1i shi3 jie1 chu4 qi3 ye4 ke4 hu4 , lia3o jie3 ke4 hu4 dui4 zhe4 le4i to2u zi1 cha3n pi3n di2 fe1ng xia3n che2ng sho4u ne2ng li4 ." da4 zi1 ji1n ke4 hu4 dui4 zhe4 le4i to2u zi1 cha3n pi3n di2 sho1u yi4 shua4i bi4ng bu4 te4 bie2 mi3n ga3n , ta1 me2n zhe1n zhe4ng gua1n xi1n di2 zi1 ji1n a1n qua2n he2 ba3o zhi2 ." sha4ng shu4 qi1 huo4 go1ng si1 ya2n jiu1 bu4 re2n shi4 shuo1 .\n yo2u yu2 qi1 huo4 to2u zi1 ca3i qu3 " yi3 xia3o bo2 da4 " di2 ba3o zhe4ng ji1n jia1o yi4 mo2 shi4 , sho1u yi4 che2ng be4i fa4ng da4 , da4n fe1ng xia3n ye3 hui4 che2ng be4i fa4ng da4 . qi1 huo4 xi4n tuo1 ji4 hua2 di2 bu4 fe4n gua4 go1u bia1o di4 shi4 qi1 huo4 pi3n zho3ng , ji2 shi3 yo2u zhua1n ye4 qi1 huo4 to2u zi1 re2n shi4 ca1o pa2n , fe1ng xia3n yi1 ya4ng cu2n za4i .\n " xia4n za4i guo2 ne4i sha1ng pi3n qi1 huo4 zho1ng , no2ng cha3n pi3n fe4n e2 jia4o da4 , bi3 ru2 da4 lia2n sha1ng pi3n jia1o yi4 suo3 di2 hua2ng da4 do4u , do4u yo2u , do4u po4 du1 shu3 yu2 yi1 ge4 xi4 lie4 , zhe4i xie1 pi3n zho3ng zhi1 jia1n di2 lia2n do4ng xi4ng fe1i cha2ng qia2ng , wu2 fa3 gui1 bi4 xi4 to3ng xi4ng fe1ng xia3n ." sha4ng shu4 ya2n jiu1 re2n shi4 shuo1 . chu2 le xi4 to3ng xi4ng fe1ng xia3n , hua2n cu2n za4i jia1o yi4 fe1ng xia3n ." bi3 ru2 qi1 huo4 he2 yue1 yi2 ca1ng hua4n yue4 shi2 ya4o zhu4 yi4 ko4ng zhi4 che2ng be3n . bi3 ru2 yo2u 5 yue4 he2 yue1 hua4n da4o 7 yue4 he2 yue1 zhi1 ho4u , jia4 ge2 hui4 sha4ng zha3ng , yi1 da4n yi2 ca1ng , che2ng be3n tu1 ra2n ze1ng jia1 , zha4n yo4ng di2 ba3o zhe4ng ji1n jiu4 hui4 xia1ng dui4 ze1ng jia1 , qi1 huo4 go1ng si1 di2 li4 ru4n ko1ng jia1n jiu4 suo1 xia3o lia3o ."\n yi1n ci3 , ya2ng gua1n pi2ng re4n we2i , ya4o tui1 chu1 qi1 huo4 xi4n tuo1 , sho3u xia1n ya4o ko4ng zhi4 fe1ng xia3n ." zhe4 ge4 we4n ti2 jie3 jue2 lia3o zhi1 ho4u , fa1 xi2ng qi1 huo4 xi4n tuo1 cha3n pi3n jiu4 yo3u lia3o ji1 chu3 , qi1 huo4 go1ng si1 jiu4 ne2ng xi2ng che2ng lia3o xi1n di2 yi2ng li4 ze1ng cha2ng dia3n ."\n ju4 ya2ng gua1n pi2ng jie4 sha4o , we4i le ge3i jia1ng ya4o tui1 chu1 di2 qi1 huo4 xi4n tuo1 zuo4 zhu3n be4i , gua1n to1ng qi1 huo4 yi3 ji1ng ya2n fa1 lia3o ke4 hu4 zhe3n dua4n xi4 to3ng he2 da4 hu4 cha1i fe1n xi4 to3ng , mu4 di4 jiu4 shi4 fa2ng ko4ng qi1 huo4 jia1o yi4 di2 fe1ng xia3n .\n wa3ng yi4 she1ng mi2ng : wa3ng yi4 zhua3n za3i sha4ng shu4 ne4i ro2ng , bu4 bia3o mi2ng zhe4ng shi2 qi2 mia2o shu4 , ji3n go1ng to2u zi1 zhe3 ca1n ka3o , bi4ng bu4 go4u che2ng to2u zi1 jia4n yi4 . to2u zi1 zhe3 ju4 ci3 ca1o zuo4 , fe1ng xia3n zi4 da1n .\n me2i yo3u xia1ng gua1n xi1n we2n \n ca2i ji1ng ji1n ri4 re4 dia3n \n MONEY.163.COM\nwe4n chua1n di4 zhe4n yu4 ji4 ji1ng ji4 su3n shi1 da2 1900 yi4 , ji3n gua3n xia3o yu2 xue3 za1i , da4n ye3 shi2 fe1n ji1ng re2n . wa3ng yi4 ca2i ji1ng ha4o zha4o qi3 ye4 mu4 jua1n , jie2 zhi3 zuo2 ri4 jua1n kua3n zo3ng e2 yi3 tu1 po4 26 yi4 . ji3n gua3n sha4o yi4 fu1 jua1n lia3o 1 yi4 ga3ng bi4 , wa2ng shi2 re2ng jia1n che1ng wa4n ke1 jua1n 200 wa4n he3n he2 shi4 , yi1n we4i ci2 sha4n bu4 yi1ng che2ng fu4 da1n .. >>
1finance
chua2n we1i rua3n tui1 so1u suo3 gua3ng ga4o xi1n mo2 shi4 jia1ng xia4ng yo4ng hu4 fa3n hua2n xia4n ji1n
te2ng xu4n ke1 ji4 xu4n be3i ji1ng shi2 jia1n 5 yue4 21 ri4 , ju4 guo2 wa4i me2i ti3 ba4o da4o , zhu4 mi2ng IT bo2 ke4 Techcrunch di2 chua4ng shi3 re2n ma4i ke4 e3r Β· a1 li2ng du4n (Michael Arrington) zho1u e4r yi3n yo4ng la2i zi4 we1i rua3n ne4i bu4 di2 xia1o xi1 che1ng , we1i rua3n jia1ng za4i zho1u sa1n advance08 nia2n du4 gua3ng ga4o da4 hui4 sha4ng xua1n bu4 yi1 kua3n xi1n so1u suo3 gua3ng ga4o mo2 shi4 . zhe4 yi1 xi1n mo2 shi4 di2 he2 xi1n jia1ng ba1o kuo4 18 ge4 xi1n chui2 zhi2 so1u suo3 fu2 wu4 , yo4ng hu4 to1ng guo4 zhe4i xie1 fu2 wu4 suo3 cha3n she1ng di2 go4u ma3i xi2ng we2i du1 hui4 huo4 de2 yi1 di4ng fa3n hua2n xia4n ji1n .\n ju4 xi1 , xu3 duo1 li4 cha3ng mi2ng que4 di2 dia4n zi3 sha1ng wu4 wa3ng zha4n zhe4ng za4i ji1 ji2 ca1n yu3 zhe4 yi1 be4i che1ng we2i "Live Search Cashback" di2 xia4ng mu4 zho1ng . ga1i xia4ng mu4 di4 ji4 shu4 zhu3 ya4o yo2u we1i rua3n 2007 nia2n sho1u go4u di2 mi2ng we2i Jellyfish di2 go1ng si1 ti2 go1ng .Jellyfish wa3ng zha4n mu4 qia2n yi3 ji1ng gua1n bi4 , ga1i wa3ng zha4n ye4 mia4n xia3n shi4 ," wa3ng zha4n da1ng qia2n zhe4ng za4i li2 xia4n ji4n ha2ng bi4 ya4o di2 fu2 wu4 ge1ng xi1n yu3 jia1 qia2ng ".\n ha2o wu2 yi2 we4n , we1i rua3n zhe4 yi1 xi1n fu2 wu4 zhu3 ya4o shi4 zhe1n dui4 Google. we1i rua3n xi1 wa4ng ne2ng go4u xi1 yi3n ge1ng duo1 ju4 yo3u ga1o jia4 zhi2 di2 so1u suo3 xi2ng we2i , e2r shi4 shi2 sha4ng , zhe4 zho3ng xi2ng we2i zhi1 zha1n suo3 yo3u so1u suo3 xi2ng we2i di2 yi1 xia3o bu4 fe1n . yu3 Google a4n zha4o dia3n ji1 shua4i la2i sho1u qu3 gua3ng ga4o fe4i di2 fa1ng shi4 bu4 to2ng , we1i rua3n di2 zhe4 zho3ng gua3ng ga4o mo2 shi4 zhi1 hui4 za4i jia1o yi4 che2ng go1ng shi2 ca2i hui4 sho1u qu3 fe4i yo4ng . zhe4 ya4ng jiu4 ne2ng go4u yo3u xia4o di2 bi4 mia3n dia3n ji1 qi1 zha4 , co2ng e2r xi1 yi3n ge1ng duo1 di2 qia2n za4i gua3ng ga4o ke4 hu4 jia1 ru4 da4o Live.com ti2 go1ng di2 so1u suo3 gua3ng ga4o fu2 wu4 zho1ng la2i , bi4ng we2i we1i rua3n da4i la2i ge1ng duo1 di2 gua3ng ga4o yi2ng sho1u .\n yo3u xia1o xi1 che1ng , we1i rua3n pi2ng ta2i he2 fu2 wu4 bu4 me2n zo3ng ca2i ka3i we2n Β· yue1 ha4n se1n (Kevin Johnson) jia1ng hui4 za4i zho1u sa1n zhe4ng shi4 xua1n bu4 zhe4 yi1 xi1n so1u suo3 gua3ng ga4o mo2 shi4 .( bia1n yi4 / wu2 he2n shui3 )
4technology
ji1n ro2ng ga1o gua3n xi1n cho2u ba4o zha3ng pi2ng ju1n zhi2 we2i fa2ng di4 cha3n ha2ng ye4 di2 9 be4i
co2ng ge4 ge4 ju4 ti3 ha2ng ye4 e2r ya2n , ji1n ro2ng ye4 ge4 ga1o gua3n di2 xi1n cho2u pi2ng ju1n zhi2 yi3 ya2o ya2o li3ng xia1n di2 shu4 zhi2 590.8 wa4n yua2n we4i yu2 ha2ng ye4 zhi1 sho3u , bi4ng qie3 yu3 pa2i xu4 di4 e4r di2 fa2ng di4 cha3n ye4 66.2 wa4n yua2n la1 ka1i lia3o ju4 li2 .\n ma3 mi2ng zhe2 xi1n cho2u " ba4o zha3ng " zhu3 ya4o shi4 yi1n we2i si4 nia2n qia2n she4 zhi4 di2 yu3 H gu3 gu3 jia4 gua4 go1u di2 cha2ng qi1 jia3ng li4 ji4 hua2 huo4 de2 dui4 xia4n . xu3 ha3i fe1ng za3o ba4o zi1 lia4o \n zho1ng guo2 pi2ng a1n ( ha2ng qi2ng gu3 ba1 )(601318.SH2318.HK) do3ng shi4 cha2ng ma3 mi2ng zhe2 2007 nia2n yi3 6616 wa4n yua2n xi1n cho2u che2ng we2i sha4ng shi4 go1ng si1 ga1o gua3n " zhua4ng yua2n ". zuo2 tia1n , sha4ng ha3i ro2ng zhe4ng to2u zi1 zi1 xu2n go1ng bu4 di2 yi1 fe4n ya2n jiu1 ba4o ga4o xia3n shi4 ,2007 nia2n sha4ng shi4 go1ng si1 ga1o gua3n zui4 ga1o nia2n xi1n pi2ng ju1n zhi2 54.8 wa4n yua2n , bi3 2006 nia2n sha4ng she1ng lia3o 57.15%, zhe4 shi4 9 nia2n la2i sho3u ci4 chu1 xia4n cha1o guo4 50% di2 nia2n ze1ng fu2 .\n ci3 ci4 ya2n jiu1 ya4ng be3n we2i 1494 jia1 sha4ng shi4 go1ng si1 . dia4o cha2 xia3n shi4 , sha4ng shi4 go1ng si1 di2 zui4 ga1o nia2n xi1n zhe3 jue2 da4 duo1 shu4 we2i do3ng shi4 cha2ng huo4 zo3ng ji1ng li3 , da4n ye3 yo3u xie1 shi4 gua1n jia4n ga3ng we4i di2 zhua1n ye4 re2n shi4 , bi3 ru2 zho1ng guo2 yi2n ha2ng ( ha2ng qi2ng gu3 ba1 ) di2 xi4n da4i fe1ng xia3n zo3ng jia1n zha1n we3i jia1n .\n ba1o kuo4 ma3 mi2ng zhe2 za4i ne4i , sha4ng shi4 go1ng si1 ga1o gua3n zui4 ga1o nia2n xi1n qia2n 5 mi2ng ju1n la2i zi4 ji1n ro2ng ye4 sha4ng shi4 go1ng si1 : she1n fa1 zha3n (000001) do3ng shi4 cha2ng niu3 ma4n nia2n xi1n 2285 wa4n yua2n , mi2n she1ng yi2n ha2ng ( ha2ng qi2ng gu3 ba1 ) do3ng shi4 cha2ng do3ng we2n bia1o nia2n xi1n 1748.62 wa4n yua2n , zho1ng guo2 yi2n ha2ng xi4n da4i fe1ng xia3n zo3ng jia1n zha1n we3i jia1n nia2n xi1n 986.6 wa4n yua2n , zha1o sha1ng yi2n ha2ng ( ha2ng qi2ng gu3 ba1 ) zo3ng ji1ng li3 ma3 we4i hua2 nia2n xi1n 963.1 wa4n yua2n .\n ma3 mi2ng zhe2 di2 xi1n cho2u " ba4o zha3ng " yo3u yi1 di4ng di2 te4 shu1 xi4ng , qi2 zho1ng ba1o ha2n lia3o si4 nia2n qia2n she4 zhi4 di2 yu3 H gu3 gu3 jia4 gua4 go1u di2 cha2ng qi1 jia3ng li4 ji4 hua2 di2 dui4 xia4n . e2r niu3 ma4n 2006 nia2n na2 lia3o 995 wa4n yua2n , do3ng we2n bia1o 452.9 wa4n yua2n , ma3 we4i hua2 446.2 wa4n yua2n , bu4 guo4 , ta1 me2n 2007 nia2n di2 xi1n cho2u du1 zhi4 sha3o fa1n fa1n .\n shi4 shi2 sha4ng , co2ng ge4 ge4 ju4 ti3 ha2ng ye4 e2r ya2n , ji1n ro2ng ye4 ge4 ga1o gua3n di2 xi1n cho2u pi2ng ju1n zhi2 yi3 ya2o ya2o li3ng xia1n di2 shu4 zhi2 590.8 wa4n yua2n we4i yu2 ha2ng ye4 zhi1 sho3u , bi4ng qie3 yu3 pa2i xu4 di4 e4r di2 fa2ng di4 cha3n ye4 66.2 wa4n yua2n la1 ka1i lia3o ju4 li2 .\n yu3 ci3 to2ng shi2 , za4i chi2 gu3 shi4 zhi2 di2 fe1n ha2ng ye4 bi3 jia4o zho1ng , ji1n ro2ng ye4 di2 do3ng shi4 cha2ng yu3 zo3ng ji1ng li3 ga3ng we4i ju1n we4i ji4n ru4 qia2n sa1n . zhe4 yi4 we4i zhe , ji1n ro2ng ye4 he2 xi1n ga1o gua3n di2 da1ng qi1 huo4 bi4 xi1n cho2u guo4 ga1o , e2r to2ng shi2 ba4o cho2u jie2 go4u bu4 he2 li3 , cha2ng qi1 ji1 li4 ya2n zho4ng bu4 zu2 . ro2ng zhe4ng to2u zi1 zi1 xu2n do3ng shi4 cha2ng jia1n sho3u xi2 he2 huo3 re2n zhe4ng pe2i mi3n jia4n yi4 shuo1 , ji1n ro2ng ye4 ga1o gua3n di2 ga1o xi1n , ke4 gua1n sha4ng yi3n qi3 lia3o yi1 xie1 to2u zi1 zhe3 di2 bu4 ma3n , ru2 guo3 ji4n yi1 bu4 wa2n sha4n ji1 li4 ji1 zhi4 , ti2 ga1o cha2ng qi1 ji1 li4 di2 bi3 zho4ng , ke3 yi3 za4i yi1 di4ng che2ng du4 sha4ng hua3n jie3 ma2o du4n .\n shu4 ju4 xia3n shi4 , sha4ng shi4 go1ng si1 2007 nia2n zhe3ng ti3 ye4 ji4 jia4o sha4ng nia2n ze1ng zha3ng 49.3%, dui4 zha4o zhi1 xia4 , ga1o gua3n zui4 ga1o nia2n xi1n que4 ze1ng zha3ng lia3o 57.15%.\n dui4 ci3 , ro2ng zhe4ng to2u zi1 zi1 xu2n he2 huo3 re2n jia1n fu4 zo3ng ji1ng li3 gu4 lia4ng jie3 shi4 shuo1 , ru2 guo3 ko4u chu2 " zho1ng guo2 pi2ng a1n " di2 yi4 cha2ng zhi2 ( ha2n cha2ng qi1 ji1 li4 sho1u yi4 ), ze2 go1ng si1 ga1o gua3n zui4 ga1o nia2n xi1n 2007 nia2n pi2ng ju1n zhi2 we2i 50.4 wa4n yua2n , ye3 bi3 2006 nia2n di2 34.9 wa4n yua2n ze1ng zha3ng lia3o 44.55%. da4n zhi2 de2 zhu4 yi4 di2 yi1 dia3n shi4 , zhe4ng jia1n hui4 ya1o qiu2 sha4ng shi4 go1ng si1 pi1 lu4 zhu3n que4 da4o re2n di2 ji1ng que4 zhi2 , yi1n ci3 zhe4 yi1 ci4 di2 to3ng ji4 , pa2i ha2ng ji2 dui4 yi4ng di2 pi2ng ju1n zhi2 di2 ke3 xi4n du4 , zhe1n shi2 xi4ng ge1ng ga1o , e2r ze1ng cha2ng shua4i ye3 jiu4 xia3n de yo3u suo3 yi4 cha2ng . ta1 re4n we2i , ga1o gua3n xi1n cho2u za4i to2ng yi1 ko3u ji4ng he2 wu4 cha1 qi2ng kua4ng xia4 , nia2n ze1ng zha3ng bu4 cha1o guo4 30% shi4 ke3 xi4n di2 .\n zhe4 yi4 we4i zhe , qia2n ji1 nia2n bu4 fe4n sha4ng shi4 go1ng si1 za4i pi1 lu4 ga1o gua3n xi1n cho2u shi2 shi4 " yo3u suo3 ba3o liu2 " di2 . da1ng ma3 mi2ng zhe2 di2 ga1o xi1n yi3n qi3 ju4 da4 she4 hui4 zhe1ng yi4 di2 shi2 ho4u , zhe4ng jia1n hui4 ya1o qiu2 , sha4ng shi4 go1ng si1 go1ng bu4 di2 nia2n ba4o yi1ng da1ng pi1 lu4 me3i yi1 we4i xia4n re4n do3ng shi4 , jia1n shi4 he2 ga1o ji2 gua3n li3 re2n yua2n di2 shui4 qia2n ba4o cho2u zo3ng e2 . za4i 5 yue4 , jiu4 yo3u duo1 jia1 sha4ng shi4 go1ng si1 fa1 bu4 nia2n ba4o bu3 cho1ng go1ng ga4o , xia2ng xi4 pi1 lu4 lia3o ga1o gua3n , do3ng shi4 he2 jia1n shi4 qu4 nia2n di2 xi1n cho2u qi2ng kua4ng .\n bi3 ru2 mi2n she1ng yi2n ha2ng za4i 3 yue4 4 ri4 jiu4 zhe4ng shi4 fa1 bu4 lia3o nia2n ba4o , da4n dui4 yu2 ga1o gua3n xi1n cho2u , ji3n ji3n " lo2ng to3ng jie4 sha4o " qu4 nia2n za4i ga1i go1ng si1 li3ng qu3 ba4o cho2u di2 do3ng shi4 he2 jia1n shi4 go4ng 27 re2n , ga1o ji2 gua3n li3 re2n yua2n go4ng 8 re2n ( ha2n 3 mi2ng do3ng shi4 ), qi2 zho1ng 1000 wa4n zhi4 2000 wa4n yua2n zhi1 jia1n 2 re2n ,500 wa4n zhi4 1000 wa4n yua2n zhi1 jia1n 7 re2n ,100 wa4n zhi4 500 wa4n yua2n zhi1 jia1n 3 re2n ,100 wa4n yua2n yi3 xia4 20 re2n . e2r za4i 5 yue4 10 ri4 fa1 bu4 di2 bu3 cho1ng go1ng ga4o zho1ng , mi2n she1ng yi2n ha2ng jia1ng zhe4 27 re2n ge4 zi4 di2 xi1n cho2u qua2n bu4 pi1 lu4 , qi2 zho1ng zui4 ga1o di2 shi4 do3ng shi4 cha2ng do3ng we2n bia1o , qu4 nia2n shui4 qia2n ba4o cho2u we2i 1748.62 wa4n yua2n .\n za4i zhe4 1494 jia1 sha4ng shi4 go1ng si1 zho1ng , yi3 shi2 ji4 ko4ng zhi4 re2n hua4 fe1n , guo2 yo3u qi3 ye4 , mi2n yi2ng qi3 ye4 , wa4i zi1 qi3 ye4 di2 ga1o gua3n xi1n cho2u ye3 xia3n xia4n chu1 xi1n di2 te4 dia3n : guo2 yo3u sha4ng shi4 go1ng si1 di2 zui4 ga1o xi1n cho2u pi2ng ju1n we2i 57.4 wa4n yua2n , re2ng ra2n bu4 ji2 wa4i zi1 qi3 ye4 di2 154.1 wa4n yua2n , da4n yu3 mi2n yi2ng ko4ng gu3 sha4ng shi4 go1ng si1 zhi1 jia1n di2 cha1 ju4 ji4n yi1 bu4 la1 da4 lia3o .2006 nia2n di4 yi1 ci4 xia3n shi4 chu1 lia3o " guo2 yo3u sha4ng shi4 go1ng si1 xi1n cho2u pi2ng ju1n shui3 pi2ng ga1o yu2 mi2n yi2ng ko4ng gu3 sha4ng shi4 go1ng si1 " di2 xia4n xia4ng , da4n ji3n ga1o yue1 8%, e2r to2ng ya4ng di2 zhi3 bia1o , ji1n nia2n di2 to3ng ji4 ga1o lia3o ji4n 30%.\n zhe4 zho3ng tu1 ra2n fa1 she1ng di2 da4 fu2 du4 bia4n hua4 , ro2ng zhe4ng zi1 xu2n fe1n xi1 re4n we2i , yua2n yi1n ke3 ne2ng zhu3 ya4o shi4 : qia2n ji1 nia2n guo2 yo3u sha4ng shi4 go1ng si1 za4i pi1 lu4 xi1n cho2u shu4 ju4 shi2 , ka3o lv4 da4o she4 hui4 yi3ng xia3ng de3ng yi1n su4 , ba3o liu2 di2 che2ng du4 bi3 jia4o ga1o , e2r ji4n nia2n la2i sui2 zhuo2 zhe4ng qua4n jia1n gua3n zhi4 du4 di2 wa2n sha4n , ca2i zhu2 bu4 fu2 chu1 shui3 mia4n .\n e2r co2ng gui1 mo2 jia3o du4 fe1n xi1 , guo2 yo3u sha4ng shi4 go1ng si1 ye3 bi3 mi2n yi2ng go1ng si1 ya4o da4 de2 duo1 . co2ng 2007 nia2n di2 zhu3 yi2ng ye4 wu4 sho1u ru4 la2i ka4n , guo2 yo3u sha4ng shi4 go1ng si1 ju1n zhi2 shi4 mi2n yi2ng go1ng si1 di2 5 be4i duo1 ,58% di2 sho1u ru4 ze1ng zha3ng su4 du4 ye3 ga1o yu2 mi2n yi2ng go1ng si1 di2 20%.\n ga1o gua3n nia2n xi1n he2 go1ng si1 ye4 ji4 zhi1 jia1n shi4 fo3u ju4 yo3u xia1ng gua1n xi4ng ? ge1n ju4 ro2ng zhe4ng di2 fe1n xi1 ba4o ga4o , ta1 me2n xua3n qu3 lia3o do3ng shi4 cha2ng , zo3ng ji1ng li3 , do3ng mi4 , ca2i wu4 zo3ng jia1n he2 fu4 zo3ng di2 nia2n xi1n ji4n ha2ng fe1n xi1 , ya2n jiu1 yu3 ji4ng zi1 cha3n sho1u yi4 shua4i , me3i gu3 sho1u yi4 , yi2ng ye4 sho1u ru4 , ji4ng li4 ru4n de3ng ye4 ji4 zhi3 bia1o di2 xia1ng gua1n xi4ng , jie2 guo3 fa1 xia4n , zhe3ng ti3 e2r ya2n , chu2 le ji4ng zi1 cha3n sho1u yi4 shua4i zhi1 wa4i , ga1o gua3n xi1n cho2u yu3 me3i gu3 sho1u yi4 , yi2ng ye4 sho1u ru4 , ji4ng li4 ru4n zhi3 bia1o du1 xia3n zhu4 xia1ng gua1n , nia2n xi1n he3n da4 che2ng du4 sha4ng jue2 di4ng yu2 ye4 ji4 , huo4 zhe3 shuo1 xi1n cho2u shui3 pi2ng fa3n guo4 la2i yi3ng xia3ng qi3 ye4 ye4 ji4 .\n da1ng ra2n ," bu4 he2 xie2 di2 yi1n zi3 " ye3 shi4 cu2n za4i di2 . ji4 zhe3 cha2 yue4 xia1ng gua1n zi1 lia4o ho4u fa1 xia4n , zo1ng gua1n sha4ng shi4 go1ng si1 ga1o gua3n sho1u ru4 xia1ng dui4 ji4ng li4 ru4n di2 bi3 li4 , me3i jia1 ge4 bu4 xia1ng to2ng , bu4 fe4n go1ng si1 ga1o gua3n xi1n cho2u di2 zo3ng e2 , she4n zhi4 bi3 go1ng si1 ji4ng li4 ru4n hua2n ya4o ga1o . ru2 ke1 xue2 che2ng , ji1ng xi1n ya4o ye4 ( ha2ng qi2ng gu3 ba1 ) de3ng sha4ng shi4 go1ng si1 . qu4 nia2n ke1 xue2 che2ng ga1o gua3n di2 nia2n xi1n zo3ng e2 we2i 298.57 wa4n yua2n , e2r go1ng si1 shi2 xia4n ji4ng li4 ru4n ji3n 193.17 wa4n yua2n , ga1o gua3n sho1u ru4 bi3 ji4ng li4 ru4n ga1o chu1 105.4 wa4n yua2n . wu2 du2 yo3u o3u , ji1ng xi1n ya4o ye4 2007 nia2n shi2 xia4n ji4ng li4 ru4n 150.38 wa4n yua2n , e2r ga1o gua3n sho1u ru4 ga1o da2 151.9 wa4n yua2n .\n ( be3n we2n la2i yua2n : do1ng fa1ng wa3ng zuo4 zhe3 : hua2ng shu1 hui4 )\n wa3ng yi4 she1ng mi2ng : wa3ng yi4 zhua3n za3i sha4ng shu4 ne4i ro2ng , bu4 bia3o mi2ng zhe4ng shi2 qi2 mia2o shu4 , ji3n go1ng to2u zi1 zhe3 ca1n ka3o , bi4ng bu4 go4u che2ng to2u zi1 jia4n yi4 . to2u zi1 zhe3 ju4 ci3 ca1o zuo4 , fe1ng xia3n zi4 da1n .\n ni2n sha4ng we4i de1ng lu4 xi4 to3ng , zhi3 ne2ng yi3 yo2u ke4 she1n fe4n fa1 bia3o pi2ng lu4n , ru2 guo3 xia3ng yi3 shi2 mi2ng fa1 bia3o , qi3ng xia1n de1ng lu4 xi4 to3ng .\n jie1 ji4n gua3n li3 ce2ng di2 mo3u re2n shi4 to4u lu4 , a4o yu4n shi2 ke4 A gu3 dia3n we4i di4ng za4i 3500 dia3n . yi4 we4i zhe ji1n ho4u ba4n ge4 yue4 , da4 pa2n yi3 sha4ng she1ng we2i zhu3 .[28977 re2n gua1n zhu4 ]\n 85433 re2n β€”β€” sha4ng zhe4ng ba4o she4 lu4n :A gu3 ke3n di4ng zhi2 de to2u zi1 \n β€”β€” hua2 we2i wa4n re2n ci2 zhi2 be4i la2o do4ng bu4 me2n re4n di4ng wu2 xia4o \n β€”β€” liu2 mi2ng ka1ng : zhi1 chi2 di4 cha3n ye4 ma3n zu2 xi4n da4i \n β€”β€” zhe4ng jia1n hui4 ji2 zha1o si4 da4 ba4o pe4ng to2u yu2 lu4n jiu4 shi4 \n to2u zi1 tua2n dui4 jia4n she4 me2i yo3u ge1n sha4ng " pa3o ma3 qua1n di4 " di2 xu1 ya4o ; fe1ng xia3n ko4ng zhi4 ne2ng li4 bu4 qia2ng
1finance
yi3ng xia3ng zho1ng guo2 di2 qi1 da4 sha1ng ye4 o3u xia4ng (2)
jie2 ke4 Β· we2i e3r qi2 tui1 ha2ng " shu3 yi1 shu3 e4r " zha4n lv0e4 \n 1935 nia2n 11 yue4 she1ng yu2 me3i guo2 sa4 la2n mu3 shi4 ,1960 nia2n jia1 ru4 to1ng yo4ng dia4n qi4 ,1981 nia2n 4 yue4 che2ng we2i to1ng yo4ng dia4n qi4 go1ng si1 do3ng shi4 cha2ng he2 sho3u xi2 zhi2 ha2ng gua1n ,1992 nia2n di4 yi1 ci4 la2i zho1ng guo2 ,2001 nia2n 9 yue4 tui4 xiu1 .\n " wo3 ka4n da4o di2 zho1ng guo2 qi3 ye4 jia1 da4 du1 xia4ng shi4 za4i ya3n xi4 ."1999 nia2n 9 yue4 , co2ng sha4ng ha3i ca1n jia1 ca2i fu4 nia2n hui4 hui2 da4o me3i guo2 ho4u , jie2 ke4 Β· we2i e3r qi2 zhe4 ya4ng dui4 ji4 zhe3 shuo1 . da1ng shi2 di3ng zhuo2 " qua2n qiu2 di4 yi1 CEO" ma4o zi3 di2 we2i e3r qi2 , zi4 ra2n na2n yi3 li3 jie3 zho1ng guo2 qi3 ye4 me2n dui4 ji1 she1n yu2 shi4 jie4 500 qia2ng na4 zho3ng zo1ng jia4o ba1n di2 qi2ng hua2i .\n 1981 nia2n , nia2n qi1ng , ji2 za4o , yo3u dia3n ko3u qi4 di2 we2i e3r qi2 , be4i yi4 wa4i di4 tui1 da4o lia3o CEO di2 ba3o zuo4 . mia4n dui4 ku4n ji4ng zho4ng zho4ng di2 GE, we2i e3r qi2 jia1n di4ng bu4 yi2 di4 tui1 ha2ng ta1 di2 " shu3 yi1 shu3 e4r " zha4n lv0e4 , dui4 qi3 ye4 lv3 lv3 ji4n ha2ng bi4ng go4u zho4ng zu3 . za4i ta1 zhi2 zha3ng GE di2 20 nia2n shi2 jia1n li3 , go4ng wa2n che2ng 993 ci4 jia1n bi4ng , shi3 go1ng si1 xia1o sho4u e2 co2ng 250 yi4 me3i yua2n pa1n she1ng da4o 1110 yi4 me3i yua2n .\n 1991 nia2n , we2i e3r qi2 di4 yi1 ci4 la2i da4o zho1ng guo2 shi2 , da4 jia1 du1 hua2n ta2o zui4 za4i mo2u qi2 zho1ng chua4ng za4o di2 " gua4n to2u hua4n fe1i ji1 " di2 she2n hua4 da1ng zho1ng , me2i yo3u ji3 ge4 re2n li3 hui4 ta1 . da4n 1999 nia2n he2 2004 nia2n we2i e3r qi2 za4i ci4 la2i da4o zho1ng guo2 shi2 , yi3 ji1ng shi4 " tia1n xia4 wu2 re2n bu4 shi2 ju1n ", sho4u da4o lia3o zho1ng guo2 qi3 ye4 jia1 qu2n ti3 zui4 da4 re4 qi2ng di2 hua1n yi2ng yu3 mo2 ba4i .2004 nia2n , ha3i e3r zhe4ng za4i ji1 ji2 tui1 ji4n qua2n qiu2 hua4 zha4n lv0e4 , lia2n xia3ng sho1u go4u lia3o IBM go1ng si1 PC ye4 wu4 ,TCL sho1u go4u lia3o fa3 guo2 di2 shi1 na4i de2 .. ta1 me2n po4 qie4 di4 xu1 ya4o xia4ng we2i e3r qi2 ta3o jia4o duo1 yua2n hua4 di2 " mi4 fa1ng ".\n sho1u yi4 zui4 da4 di2 ko3ng pa4 shi4 da4 xi2ng guo2 qi3 li3ng da3o re2n , yi1n we4i ta1 me2n di2 qi3 ye4 mia4n li2n di2 we4n ti2 zhe4ng shi4 yu3 da1ng chu1 we2i e3r qi2 zhi2 zha3ng GE shi2 pe4ng da4o di2 we4n ti2 xia1ng si4 .21 shi4 ji4 chu1 , zho1ng guo2 di2 guo2 qi3 ji1ng guo4 " zhua1 da4 fa4ng xia3o ", jia1n bi4ng zho4ng zu3 ho4u , yi3 ji1ng bia4n che2ng yi1 to2u to2u ju4 xi2ng me3ng sho4u , bi4ng jia1ng za4i ji1 nia2n ho4u fa1 chu1 ke3 pa4 di2 we1i li4 .\n a1n di2 Β· ge2 lu3 fu1 xi4n fe4ng " zhua1n zhu4 " ji1ng she2n \n 1936 nia2n chu1 she1ng yu2 bu4 da2 pe4i si1 yi2 ge4 yo2u ta4i re2n jia1 ti2ng ,1956 che1 ta2o li2 su1 lia2n to3ng zhi4 xia4 di2 xio1ng ya2 li4 la2i da4o me3i guo2 ,1968 nia2n ca1n yu4 chua4ng jia4n yi1ng te4 e3r go1ng si1 ,1994 nia2n sho3u ci4 fa3ng hua2 ,1997 nia2n xie4 xia4 CEO zhi2 wu4 .\n 1994 nia2n , be3i ji1ng zho1ng gua1n cu1n da4 jie1 , re2n cha2o xi1 xi1 ra3ng ra3ng chua1n liu2 bu4 xi1 , me3i ge4 dia4n na3o gui4 ta2i qia2n du1 ji3 ma3n lia3o qia2n la2i za3n ji1 di2 re2n . di4 yi1 ci4 fa3ng hua2 di2 a1n di2 Β· ge2 lu3 fu1 jia4n ci3 qi2ng ji3ng , bu4 ji1n re4 xue4 fe4i te2ng , hui2 qu4 zhi1 ho4u ma3 sha4ng zhi4 di4ng yi2 ge4 ji4 hua2 : zhi2 jie1 xia4ng zho1ng gua1n cu1n go1ng huo4 .\n co2ng chua4ng li4 yi1 shi3 , yi1ng te4 e3r go1ng si1 bia4n wu2 shu4 ci4 zo3u ji4n " si3 wa2ng zhi1 gu3 ". zui4 we1i xia3n di2 yi1 ci4 shi4 za4i sha4ng shi4 ji4 80 nia2n da4i , yi1n we4i za1o yu4 ri4 be3n go1ng si1 qia2ng lie4 zu3 ji1 yi2 du4 xia4n ru4 ku4n ji4ng , ge2 lu3 fu1 zhi3 de bi4 qi2 fe1ng ma2ng , co2ng cu2n chu3 qi4 xia4ng we1i chu3 li3 qi4 jia1n na2n zhua3n xi2ng . za4i ge2 lu3 fu1 di2 li3ng da3o xia4 , yi1ng te4 e3r ji1 ba4i lia3o ri4 be3n qi3 ye4 , ji1 ba4i lia3o wu2 shu4 yu3 yi1ng te4 e3r to2ng shi2 qi3 bu4 di2 ba4n da3o ti3 cha3n ye4 go1ng si1 , bi4ng za4i bi3 e3r Β· ga4i ci2 pa2ng da4 di4 guo2 di2 go1ng ji1 xia4 wa2n qia2ng di4 she1ng cu2n lia3o xia4 la2i , za4i ji1n tia1n di2 ji4 sua4n ji1 li3ng yu4 xi2ng che2ng lia3o yi1ng te4 e3r he2 we1i rua3n lia3ng jia1 rua3n yi4ng ju4 to2u lo3ng dua4n di2 ju2 mia4n .\n za4i ge2 lu3 fu1 suo3 zhu4 di2 < zhi3 yo3u pia1n zhi2 kua2ng ca2i ne2ng she1ng cu2n > yi1 shu1 zho1ng , zui4 zhu3 ya4o di2 ne4i ro2ng jiu4 shi4 bia4n ge2 , yi3 ji2 ru2 he2 za4i he2 shi4 di2 shi2 ji1 so1u ji2 xi4n xi1 yi3 cu4 che2ng zhe4ng que4 di2 bia4n ge2 . za4i shu4n xi1 wa4n bia4n di2 ji4 sua4n ji1 ha2ng ye4 , sha1o yi1 da3 du3n , jiu4 ke3 ne2ng xia4n ru4 wa4n jie2 bu4 fu4 di2 ku4n ji4ng .\n ge2 lu3 fu1 yu3 we2i e3r qi2 ke3 yi3 bi4ng lie4 we2i gua3n li3 sha4ng di2 " shua1ng zi3 xi1ng zuo4 "β€”β€” qia2n zhe3 xi4n fe4ng " zhua1n zhu4 " ji1ng she2n , e2r ho4u zhe3 que4 jia1n chi2 tui1 ha2ng duo1 yua2n hua4 zha4n lv0e4 . da4n za4i 1994 nia2n di2 zho1ng guo2 , qi3 ye4 jia1 me2n du1 chu3 za4i yi1 zho3ng ka4ng fe4n zhi1 zho1ng : sa1n zhu1 he2 fe1i lo2ng xu4n su4 jue2 qi3 , shi3 yu4 zhu4 zhe4ng za4i bu4 zhi4 ta1 za4i ba3o jia4n pi3n shi4 cha3ng " sa1n da4 zha4n yi4 ", zha1ng rui4 mi3n ha3n chu1 lia3o " ha3i e3r shi4 ha3i " di2 ko3u ha4o .. we2i yi1 li4 wa4i di2 shi4 wa2ng shi2 , na4 yi1 nia2n ta1 yi1n we4i duo1 yua2n hua4 kuo4 zha1ng xia4n ru4 ku4n ji4ng , zhe4ng mia4n li2n do3ng shi4 hui4 di2 " bi1 go1ng ". ta1 fe4n nu4 di4 xua1n che1ng zhe4i xie1 zi1 be3n jia1 shi4 " me2n ko3u di2 ye3 ma2n re2n ", da4n le3ng ji4ng zhi1 yu2 , ta1 ka1i shi3 sho1u suo1 zha4n xia4n , ta4 sha4ng fa2ng di4 cha3n di2 zhua1n zhu4 hua4 zhi1 tu2 .\n wa2ng shi2 za3o yi1 dia3n cha2ng da4o ku3 to2u , co2ng e2r ra4ng ta1 bi4 mia3n lia3o wu2 bi3ng xi1n , jia1ng we3i , shi3 yu4 zhu4 de3ng re2n sui2 zhi1 e2r la2i di2 mie4 di3ng zhi1 za1i . zhi2 da4o shu4 nia2n ho4u , re4 lie4 zhui1 pe3ng we2i e3r qi2 di2 zho1ng guo2 qi3 ye4 jia1 me2n , ca2i ka1i shi3 zhe1n zhe4ng zhu4 yi4 da4o ge2 lu3 fu1 di2 jia4 zhi2 .\n bi3 e3r Β· ga4i ci2 xi1n ji1ngj&igrave; o3u xia4ng \n 1955 nia2n 10 yue4 chu1 she1ng yu2 me3i guo2 xi1 ya3 tu2 ,19 sui4 shi2 tui4 xue2 chua4ng ba4n we1i rua3n go1ng si1 ,1994 nia2n che2ng we2i shi4 jie4 sho3u fu4 , bi4ng za4i zhe4 yi1 nia2n di4 yi1 ci4 la2i da4o zho1ng guo2 ,2000 nia2n ci2 qu4 sho3u xi2 zhi2 ha2ng gua1n yi1 zhi2 qua2n li4 to2u ru4 ci2 sha4n shi4 ye4 .\n " wo3 yi1 di4ng ya4o zuo4 zho1ng guo2 di2 bi3 e3r Β· ga4i ci2 !"10 nia2n zhi1 qia2n , so1u hu2 ga1ng ga1ng chua4ng ye4 , go1ng si1 ji3n yo3u 4 mi2ng yua2n go1ng , zha1ng zha1o ya2ng que4 cha2ng cha2ng za4i he1i ba3n sha4ng lua4n hua4 , jia3ng zi4 ji3 di2 ho2ng tu2 da4 zhi4 . yua2n go1ng me2n me2i yo3u ke1ng she1ng , da4n que4 za4i xi1n li3 mia4n ma2n yua4n : ni3 zhe1n sha3 de2 ke3 yi3 , ba3 tuo1 qia4n wo3 me2n ha3o ji1 ge4 yue4 di2 go1ng zi1 fa1 lia3o jiu4 ha2ng ..\n me3i guo2 xi1n ji1ngj&igrave; di2 xi1ng qi3 , ra4ng da4 xue2 sha4ng we4i bi4 ye4 di2 ga4i ci2 qi1n she1n ya3n yi4 lia3o yi2 ge4 ru2 he2 yi1 ye4 ba4o fu4 di2 she2n hua4 .1999 nia2n , ga4i ci2 zhua4n xie3 lia3o < we4i la2i shi2 su4 > yi1 shu1 , xia4ng re2n me2n zha3n shi4 lia3o ji4 sua4n ji1 ji4 shu4 shi4 ru2 he2 yi3 zha3n xi1n di2 fa1ng shi4 la2i jie3 jue2 sha1ng ye4 we4n ti2 di2 . jiu4 za4i zhe4 yi1 nia2n , ba3i du4 , a1 li3 ba1 ba1 , she4ng da4 , xie2 che2ng , da1ng da1ng de3ng hu4 lia2n wa3ng go1ng si1 du1 xia1ng ji4 chua4ng ba4n . ga4i ci2 he2 ta1 di2 shu1 yi3ng xia3ng lia3o ba1o kuo4 zha1ng zha1o ya2ng , wa2ng zhi4 do1ng , li3 ya4n ho2ng , ma3 hua4 te2ng , ma3 yu2n de3ng zhe3ng zhe3ng yi1 da4i zho1ng guo2 di2 nia2n qi1ng re2n , ta1 me2n fe1n fe1n yi3 ga4i ci2 we2i o3u xia4ng , go4ng to2ng ka1i chua4ng lia3o zho1ng guo2 di2 zhi1 shi2 ji1ng ji4 shi2 da4i .\n gu3 wa3ng ji1n la2i , yi1 we4i sha1ng re2n ne2ng ru2 ci3 she1n ke4 di4 yi3ng xia3ng da4o qua2n shi4 jie4 da4 duo1 shu4 re2n di2 she1ng huo2 , ko3ng pa4 fe1i ga4i ci2 mo4 shu3 . ta1 shi3 ge4 re2n ji4 sua4n ji1 che2ng lia3o ri4 cha2ng she1ng huo2 yo4ng pi3n , bi4ng yi1n e2r ga3i bia4n lia3o me3i yi2 ge4 xia4n da4i re2n di2 go1ng zuo4 , she1ng huo2 na3i zhi4 jia1o wa3ng di2 fa1ng shi4 .\n zi4 co2ng 1994 nia2n de1ng sha4ng shi4 jie4 sho3u fu4 ba3o zuo4 yi3 ho4u , ta1 jiu4 ba3 zi4 ji3 di2 mi2ng zi4 he2 ta1 la2o la2o di4 ba3ng za4i lia3o yi1 qi3 , lia2n xu4 14 nia2n yi1 zhi2 za4i sha4ng mia4n we3n we3n da1ng da1ng di4 da3 zhuo2 ke1 shui4 . e2r ta1 da1ng nia2n 83 yi4 me3i yua2n di2 ge4 re2n ca2i fu4 yi3 ji1ng lv2 da3 gu3n si4 di4 lia2n fa1n lia3o 7 be4i .\n da4n da4 duo1 shu4 zho1ng guo2 qi3 ye4 jia1 zhi1 ka4n da4o lia3o ga4i ci2 hua2 li4 di2 ca2i fu4 wa4i bia3o , que4 me2i yo3u xue2 da4o ta1 wu2 qio2ng di2 chua4ng xi1n ne2ng li4 . we1i rua3n zhe1n zhe4ng ke3 pa4 zhi1 chu3 , za4i yu2 ta1 ji1 yu2 shu4 ju4 di2 gua3n li3 li4 he2 dui4 chua4ng xi1n di2 re4n shi du4 . dui4 que1 fa2 chua4ng xi1n chua2n to3ng di2 zho1ng guo2 qi3 ye4 jie4 , ga4i ci2 hua2n yo3u ge1ng duo1 xu1 ya4o she1n ru4 wa1 jue2 xue2 xi2 di2 di4 fa1ng .\n chua4ng za4o ca2i fu4 bu4 yi4 , ru2 he2 zhe4ng que4 dui4 da4i zhe4i xie1 ca2i fu4 ze2 ge1ng na2n . ga4i ci2 xia3n ra2n zhe4ng tuo1 lia3o ca2i fu4 di2 shu4 fu4 , zhi4 ji1n yi3 we2i shi4 jie4 ge4 di4 di2 ci2 sha4n shi4 ye4 jua1n chu1 ji4n 290 yi4 me3i yua2n di2 ca2i fu4 , e2r za4i yo3u she1ng zhi1 nia2n , ta1 che2ng nuo4 jua1n chu1 zi4 ji3 95% di2 ca2i fu4 .\n wo4 lu2n Β· ba1 fe1i te4 jia1n chi2 to2u zi1 jia4 zhi2 \n 1930 nia2n 8 yue4 chu1 she1ng yu2 me3i guo2 a4o ma3 ha1 shi4 ,11 sui4 bia4n to2u she1n gu3 ha3i ,1962 nia2n che2ng li4 ba1 fe1i te4 he2 huo3 re2n yo3u xia4n go1ng si1 ,1995 nia2n sho3u ci4 la2i zho1ng guo2 ,2008 nia2n qu3 da4i bi3 e3r Β· ga4i ci2 che2ng we2i xi1n di2 shi4 jie4 sho3u fu4 .\n " ni3 fa4n guo4 ne3i xie1 cuo4 wu4 ?"2007 nia2n 5 yue4 9 ri4 , dua4n yo3ng pi2ng hua1 lia3o 62 wa4n me3i yua2n , bi4ng qie3 de3ng lia3o yi1 nia2n zhi1 ho4u , zho1ng yu2 yo3u ji1 hui4 he2 gu3 she2n ba1 fe1i te4 bi4ng jia1n zuo4 za4i yi1 qi3 go4ng ji4n wu3 ca1n . dui4 dua4n yo3ng pi2ng di2 we4n ti2 , ba1 fe1i te4 ta3n che2ng xia1ng ga4o :" wo3 fa4n guo4 bu4 sha3o cuo4 wu4 , to2u zi1 fa4n cuo4 bi4ng bu4 ke3 pa4 , zui4 zho4ng ya4o di2 shi4 sha3o fa4n cuo4 !"\n za4i da4 xue2 qi1 jia1n , ba1 fe1i te4 shi1 co2ng yu2 zhu4 mi2ng to2u zi1 li3 lu4n xue2 be3n jie2 mi2ng Β· ge2 le2i e4 mu3 . ge2 le2i e4 mu3 fa3n dui4 to2u ji1 , zhu3 zha1ng to1ng guo4 fe1n xi1 qi3 ye4 di2 yi2ng li4 qi2ng kua4ng , zi1 cha3n qi2ng kua4ng ji2 we4i la2i qia2n ji3ng de3ng yi1n su4 la2i pi2ng jia4 gu3 pia4o , zhe4 ra4ng ta1 sho4u yi4 fe3i qia3n .\n zha3ng wo4 jia4 zhi2 to2u zi1 li3 nia4n bi4ng bu4 ku4n na2n , da4n he3n sha3o yo3u re2n ne2ng xia4ng ba1 fe1i te4 yi1 ya4ng shu4 shi2 nia2n ru2 yi1 ri4 di4 jia1n chi2 xia4 qu4 . co2ng 1965 da4o 2006 nia2n di2 42 nia2n jia1n , ba1 fe1i te4 qi2 xia4 di2 bo2 ke4 xi1 e3r go1ng si1 , ji4ng zi1 cha3n nia2n ju1n ze1ng cha2ng shua4i da2 21.4%, le2i ji4 ze1ng zha3ng 361156%.\n ba1 fe1i te4 bu4 ji3n shi4 yo3u shi3 yi3 la2i zui4 we3i da4 di2 to2u zi1 jia1 , ye3 shi4 yo3u shi3 yi3 la2i zui4 we3i da4 di2 ci2 sha4n jia1 .2006 nia2n 6 yue4 25 ri4 , ba1 fe1i te4 xua1n bu4 jia1ng 360 yi4 me3i yua2n jua1n ge3i bi3 e3r Β· ga4i ci2 di2 ci2 sha4n ji1 ji1n . zhe4 shi4 re2n le4i li4 shi3 sha4ng zui4 da4 di2 yi1 ci4 ci2 sha4n jua1n ze4ng .\n 1995 nia2n , ba1 fe1i te4 ge1n zhe ga4i ci2 di4 yi1 ci4 la2i da4o zho1ng guo2 , yo2u la3n lia3o qi2n shi3 hua2ng bi1ng ma3 yo3ng de3ng di4 ;12 nia2n zhi1 ho4u di2 2007 nia2n , ta1 za4i ci4 ta4 sha4ng lia3o zhe4 pia4n re4 tu3 shi2 , zho1ng guo2 gu3 shi4 zhe4ng xia4n ru4 qua2n mi2n kua2ng hua1n di2 re4 la4ng zhi1 zho1ng . ta1 zi4 ra2n sho4u da4o lia3o ko1ng qia2n di2 hua1n yi2ng , yi1n we4i zho1ng guo2 duo1 da2 1 yi4 di2 gu3 mi2n me2n du1 za4i me4ng xia3ng zhuo2 che2ng we2i ta1 !\n za4i he2 dua4n yo3ng pi2ng go4ng ji4n wu3 ca1n ho4u ,78 sui4 di2 ba1 fe1i te4 she1n sho3u jia3o jia4n di4 pa2 sha4ng lia3o si1 ji1 ka1i guo4 la2i di2 yi1 lia4ng xia3o ka3 che1 , zhe4 zho3ng che1 za4i me3i guo2 shi4 zui4 pu3 to1ng di2 la2n li3ng ka1i di2 . e2r ta1 di2 jia1 zuo4 luo4 za4i yi1 da4 dui1 zho1ng cha3n jie1 ji2 di2 fa2ng zi3 zho1ng jia1n , na4 shi4 ta1 za4i 50 nia2n zhi1 qia2n hua1 lia3o 3.1 wa4n me3i yua2n go4u ma3i di2 . dua4n yo3ng pi2ng hui2 da4o jia1 ho4u , she1n yo3u ga3n chu4 di4 dui4 zi4 ji3 di2 ta4i ta4i shuo1 :" wo3 ya4o xia4ng ba1 fe1i te4 xue2 xi2 di2 do1ng xi1 ta4i duo1 lia3o ."
1finance
AT&T de3ng duo1 jia1 go1ng si1 yo3u yi4 sho1u go4u hua2 we2i sho3u ji1 ye4 wu4 bu4 me2n
te2ng xu4n ke1 ji4 xu4n be3i ji1ng shi2 jia1n 5 yue4 19 ri4 xia1o xi1 , ju4 guo2 wa4i me2i ti3 ba4o da4o ,AT&T de3ng dia4n xi4n ye4 ju4 to2u he2 he1i shi2 (Blackstone) de3ng si1 re2n gu3 qua2n to2u zi1 ji1 ji1n , dui4 ji4ng go4u zo3ng bu4 we4i yu2 she1n zhe4n di2 hua2 we2i go1ng si1 sho3u ji1 fe1n bu4 ga3n xi1ng qu4 . zhe4 shi4 xia1ng ga3ng yi1 jia1 ba4o zhi3 zho1u yi1 ba4o da4o di2 xia1o xi1 .\n ju4 < na2n hua2 za3o ba4o >(South China Morning Post) yua2n yi3n xia1o xi1 la2i yua2n ba4o da4o che1ng , zho1ng guo2 zui4 da4 di2 dia4n xi4n she4 be4i zhi4 za4o sha1ng hua2 we2i ke1 ji4 chu1 sho4u sho3u ji1 fe1n bu4 cha1o guo4 50% gu3 fe4n suo3 de zhi4 sha3o ke3 yi3 da2 da4o 20 yi4 me3i yua2n . hua2 we2i sho3u ji1 fe1n bu4 ke3 ne2ng di2 xia1o sho4u , hua2n yi3n qi3 me3i guo2 dia4n xi4n go1ng si1 Verizon Communications he2 yi1ng guo2 yi2 do4ng dia4n hua4 go1ng si1 wo4 da2 fe1ng di2 xi4ng qu4 . ci3 wa4i , ga1i ba4o zhi3 hua2n che1ng , si1 re2n gu3 be3n go1ng si1 TPG he2 Kohlberg Kravis Roberts de3ng ye3 dui4 go4u ma3i hua2 we2i sho3u ji1 fe1n bu4 di2 gu3 fe4n bia3o xia4n chu1 xi4ng qu4 .\n < na2n hua2 za3o ba4o > che1ng , ji4ng go4u hua2 we2i sho3u ji1 gu3 fe4n di2 ba4o jia4 yu4 ji4 za4i xia4 zho1u jia1ng hui4 be4i ti2 chu1 . chu2 ci3 zhi1 wa4i , ga1i ba4o zhi3 me2i yo3u to4u lu4 ge1ng duo1 di2 xi4 jie2 . me3i guo2 yi1 jia1 ba4o zhi3 za4i 5 yue4 chu1 ze1ng ba4o da4o che1ng , hua2 we2i zhe4ng za4i ka3o lv4 jia1ng qi2 sho3u ji1 fe1n bu4 di2 shu4 shi2 yi4 gu3 fe4n chu1 sho4u ge3i yi1 jia1 wa4i guo2 di2 to2u zi1 zhe3 .\n ji1n nia2n za3o xie1 shi2 ho4u , hua2 we2i he2 si1 re2n zi1 be3n go1ng si1 be4i e1n zi1 be3n (Bain Capital) me2i yo3u ne2ng go4u che2ng go1ng di4 sho1u go4u za4i na4 si1 da2 ke4 sha4ng shi4 di2 dia4n na3o wa3ng luo4 she4 be4i zhi4 za4o sha1ng 3Com, qi2 yua2n yi1n shi4 sho4u da4o me3i guo2 zhe4ng fu3 jia1n gua3n ji1 go4u di2 zu3 da3ng . me3i guo2 zhe4ng fu3 jia1n gua3n ji1 go4u she1ng che1ng , hua2 we2i lia2n he2 be4i e1n zi1 be3n sho1u go4u 3Com jia1ng dui4 me3i guo2 di2 guo2 jia1 a1n qua2n go4u che2ng we1i xie2 .( bia1n yi4 / qi4ng mi2n )\n [ ze2 re4n bia1n ji2 :johnsonchen]
4technology
zho1ng guo2 yi2 do4ng hu2 na2n go1ng si1 duo1 gua3n qi2 xia4 chi2 yua2n we4n chua1n za1i qu1
za4i si4 chua1n we4n chua1n di4 zhe4n jiu4 za1i go1ng zuo4 ji3n luo2 mi4 gu3 ji4n ha2ng di2 gua1n jia4n shi2 ke4 , zho1ng guo2 yi2 do4ng hu2 na2n go1ng si1 za4i ji2 tua2n go1ng si1 di2 to3ng yi1 bu4 shu3 xia4 , ji1 ji2 ka1i zha3n ba1o kuo4 jua1n ze4ng we4i xi1ng to1ng xi4n she4 be4i , sho3u ji1 zho1ng dua1n , cho1ng dia4n qi4 . yi3 ji2 dui4 hu2 na2n jiu4 za1i re2n yua2n ti2 go1ng hua4 fe4i yo1u hui4 fu2 wu4 de3ng duo1 zho3ng xi2ng shi4 di2 ka4ng zhe4n jiu4 za1i go1ng zuo4 , le2i ji4 jua1n ze4ng ji1n e2 da2 1000 wa4n yua2n yi3 sha4ng , chua2n di4 dui4 za1i qu1 re2n mi2n di2 she1n qie1 gua1n hua2i , shi3 za1i qu1 re2n mi2n za3o ri4 du4 guo4 na2n guo4 .\n 5 yue4 15 ri4 , zho1ng guo2 yi2 do4ng hu2 na2n go1ng si1 co2ng cha2ng sha1 ji3n ji2 tia2o bo1 25 ta4o jia4 zhi2 500 wa4n yua2n di2 we4i xi1ng to1ng xi4n she4 be4i zhi1 yua2n si4 chua1n we4n chua1n de3ng zho4ng za1i qu1 . we4i le ji3n kua4i jia1ng she4 be4i yu4n da2 za1i qu1 , hu2 na2n yi2 do4ng yo3u gua1n li3ng da3o yu2 da1ng ri4 li2ng che2n zu3 zhi1 ji4 shu4 re2n yua2n qi1ng dia3n shu4 lia4ng , tia2o ce4 she4 be4i , lia2n xi4 huo4 yu4n , ji3n yo4ng ba4n xia3o shi2 25 ta4o we4i xi1ng to1ng xi4n she4 be4i bia4n zhe3ng zhua1ng da4i fa1 , wa3n xie1 shi2 ho4u jia1ng to1ng guo4 huo4 yu4n fe1i ji1 so4ng da2 za1i qu1 , zhe4 jia1ng yo3u li4 zhi1 yua2n he2 ba3o zha4ng di4 zhe4n za1i qu1 yi4ng ji2 to1ng xi4n go1ng zuo4 di2 ka1i zha3n . ju4 lia3o jie3 , ga1i ta4o we4i xi1ng to1ng xi4n she4 be4i xia1ng da1ng yu2 yi2 ge4 xia3o xi2ng yi2 do4ng ji1 zha4n , ke3 yi3 za4i ji1 zha4n ko4ng zhi4 qi4 yu3 we4i xi1ng to1ng xi4n di4 qiu2 zha4n huo4 gu3 ga1n wa3ng to1ng xi4n jie2 dia3n zhi1 jia1n da1 jia4n zhua1n yo4ng di2 da1n lu4 da1n za4i bo1 di2 we4i xi1ng lia4n lu4 , we2i GSM wa3ng jie3 jue2 ji1 zha4n , jia1o hua4n zho1ng xi1n zha4n zhi1 jia1n di2 hu4 lia2n we4n ti2 , jia4n li4 shu4 ju4 chua2n shu1 di2 to4u mi2ng to1ng da4o , co2ng e2r ra4ng zho4ng za1i qu1 di2 re2n me2n shu4n li4 yu3 wa4i jie4 lia2n xi4 , shi3 zhi3 hui1 jiu4 yua2n go1ng zuo4 shu4n li4 ka1i zha3n .\n ci3 wa4i , hu2 na2n yi2 do4ng yi1 fa1ng mia4n ji1 ji2 zu3 zhi1 jua1n kua3n jua1n wu4 , chu2 go1ng si1 jua1n ze4ng xia4n ji1n 100 wa4n yua2n wa4i , hua2n xia4ng qua2n she3ng fa1 chu1 ji3n ji2 mu4 jua1n cha4ng yi4 shu1 , fa1 do4ng qua2n she3ng yi2 do4ng yua2n go1ng ji4n ha2ng zi4 yua4n jua1n kua3n huo2 do4ng . mu4 qia2n , she3ng yi2 do4ng ji1 gua1n qua2n ti3 yua2n go1ng yi3 jua1n kua3n 10 wa4n yu2 yua2n . hu2 na2n yi2 do4ng wu4 zi1 jua1n ze4ng huo2 do4ng ye3 to2ng bu4 zha3n ka1i , ba1o kuo4 150 ta2i jia4 zhi2 450 yu2 wa4n yua2n di2 fa1 dia4n ji1 , jia4 zhi2 50 wa4n yua2n di2 sho3u ji1 cho1ng dia4n qi4 , dia4n chi2 de3ng wu4 zi1 , jia1ng yu2 16 ri4 qia2n qua2n bu4 yu4n di3 za1i qu1 . li4ng yi1 fa1ng mia4n , hu2 na2n yi2 do4ng dui4 hu2 na2n pa4i chu1 di2 jiu4 za1i re2n yua2n , ti2 go1ng hua4 fe4i yo1u hui4 he2 te4 shu1 fu2 wu4 , ba1o kuo4 za4i chua1n ma4n yo2u fe4i qua2n mia3n , shi2 shi1 qia4n fe4i bu4 ti2ng ji1 gua3n li3 ; dui4 chua1n ji2 za4i xia1ng xue2 she1ng ji4n ha2ng jua1n zhu4 , chua1n ji2 za4i xia1ng xue2 she1ng pi2ng she1n fe4n zhe4ng da4o yi2 do4ng yi2ng ye4 ti1ng ke3 li3ng qu3 yi1 di4ng mia4n zhi2 yi2 do4ng jia3o fe4i qia3 , to2ng shi2 ke3 yi1 ci4 xi4ng huo4 ze4ng yi1 di4ng jia4 zhi2 mia3n fe4i cha2ng tu2 to1ng hua4 shi2 jia1n ba1o .( ji4 zhe3 zho1u yue4 )\n [ ze2 re4n bia1n ji2 :weili]
4technology
guo2 ha2ng " shi4 shi1 " be3i ji1ng a4o yu4n di4 jia1o qua2n fa1ng we4i ba3o zha4ng fa1ng a4n
5yue4 6 ri4 xia4 wu3 , guo2 ha2ng che2ng wu4 yua2n xia4ng be3i ji1ng a4o yu4n xua1n shi4 .\n be3i ji1ng a4o zu3 we3i zhi2 xi2ng fu4 zhu3 xi2 jia3ng xia4o yu2 bia3o shi4 , guo2 ha2ng we2i be3i ji1ng a4o yu4n zuo4 chu1 lia3o tu1 chu1 go4ng xia4n , te4 bie2 shi4 " be3i ji1ng a4o yu4n ha4o "," a4o yu4n ji2 xia2ng ha4o "," a4o yu4n she4ng huo3 ha4o " fe1i ji1 di2 xu2n fe1i dui4 ho2ng ya2ng a4o yu4n li3 nia4n , zha3n shi4 zho1ng guo2 lia2ng ha3o xi2ng xia4ng qi3 da4o lia3o zho4ng ya4o zuo4 yo4ng , yo2u qi2 shi4 zhe4 ci4 a4o yu4n huo3 ju4 ji4ng wa4i chua2n di4 ji1ng li4 lia3o fe1ng xia3n , ke4 fu2 lia3o ku4n na2n , de2 da4o lia3o qua2n guo2 re2n mi2n di2 ga1o du4 gua1n zhu4 , yi3n qi3 lia3o shi4 jie4 gua3ng fa4n zhu3 mu4 , qu3 de lia3o yua2n ma3n che2ng go1ng , ta1 da4i bia3o be3i ji1ng a4o zu3 we3i xia4ng guo2 ha2ng bia3o shi4 ga3n xie4 .\n mi2n ha2ng ju2 fu4 ju2 cha2ng ya2ng guo2 qi4ng dui4 guo2 ha2ng yi3 wa3ng we2i a4o yu4n suo3 zuo4 di2 nu3 li4 ji2 ti2 jia1o di2 ba3o zha4ng fa1ng a4n ji3 yu3 lia3o ga1o du4 pi2ng jia4 . ta1 shuo1 , guo2 ha2ng zuo4 we2i 2008 be3i ji1ng a4o yu4n ha2ng ko1ng ke4 yu4n he2 zuo4 huo3 ba4n , zha3n xia4n lia3o za3i qi2 ha2ng di2 zo1ng he2 shi2 li4 yu3 she4 hui4 ze2 re4n ga3n , te4 bie2 shi4 za4i ga1ng ga1ng jie2 shu4 di2 a4o yu4n huo3 ju4 ji4ng wa4i chua2n di4 zho1ng , guo2 ha2ng " a4o yu4n she4ng huo3 ha4o " ka1i qi3 lia3o he2 xie2 zhi1 lv3 .\n guo2 ha2ng to2u ru4 5.68 yi4 ga3i ji4n di4 mia4n she4 shi1 \n ju4 guo2 ha2ng fu4 zo3ng ca2i ya2ng li4 hua2 jie4 sha4o , zi4 2004 nia2n 8 yue4 4 ri4 che2ng we2i 2008 be3i ji1ng a4o yu4n ha2ng ko1ng ke4 yu4n he2 zuo4 huo3 ba4n di2 4 nia2n la2i , co2ng ko1ng zho1ng da4o di4 mia4n , co2ng yi4ng jia4n to2u ru4 da4o rua3n jia4n ti2 she1ng , guo2 ha2ng ji4n ha2ng zhuo2 qua2n fa1ng we4i zhu3n be4i , zo3ng ji4 to2u ru4 5.68 yi4 yua2n dui4 di4 mia4n she4 shi1 di2 ga3i ji4n , cha1o guo4 2 wa4n re2n ci4 di2 yua2n go1ng pe2i xu4n , mia4n xia4ng she4 hui4 zha1o mu4 300 mi2ng a4o yu4n ko1ng che2ng , ne4i bu4 ji1ng xua3n 562 mi2ng zhi4 yua4n zhe3 yi3 ji2 40 cha2ng " ha3o yu4n be3i ji1ng " xi4 lie4 ce4 shi4 sa4i di2 jia3n ya4n , shi3 guo2 ha2ng dui4 a4o yu4n hui4 , ca2n a4o hui4 ba3o zha4ng cho1ng ma3n xi4n xi1n . guo2 ha2ng ka1i zha3n lia3o yi1 xi4 lie4 huo2 do4ng , chua2n bo1 a4o yu4n li3 nia4n , chua2n di4 a4o yu4n ji1ng she2n ," so4ng a4o yu4n jia4n she4 zhe3 hui2 jia1 "," a4o yu4n lv4 hua4 wa4n li3 ha2ng " ji2 " be3i ji1ng a4o yu4n ha4o "," a4o yu4n ji2 xia2ng ha4o "," a4o yu4n she4ng huo3 ha4o " fe1i ji1 di2 xu2n fe1i de3ng za4i guo2 ne4i wa4i cha3n she1ng gua3ng fa4n yi3ng xia3ng .\n guo2 ha2ng do3ng shi4 cha2ng ko3ng do4ng bia3o shi4 , a4o yu4n be4i zha4n di2 shi2 jia1n yue4 la2i yue4 dua3n , guo2 ha2ng jia1ng yi3 zui4 ha3o di2 ji1ng she2n zhua4ng ta4i , zui4 ga1o di2 go1ng zuo4 bia1o zhu3n , zuo4 ha3o cho1ng ci4 jie1 dua4n di2 ge4 xia4ng zhu3n be4i yu3 ba3o zha4ng go1ng zuo4 . ta1 ya1o qiu2 guo2 ha2ng qua2n ti3 yua2n go1ng sha4ng xia4 yi1 xi1n , gua1n zhu4 lv3 ke4 qua2n liu2 che2ng di2 ti3 ya4n , xi2ng che2ng to3ng yi1 zhi3 hui1 , fe1n go1ng fu4 ze2 , zhi2 xi2ng yo3u li4 , fa3n yi4ng kua4i su4 di2 yu4n xi2ng ti3 xi4 , yi3 a1n qua2n di2 fe1i xi2ng , shu4n cha4ng di2 lv3 che2ng , shu1 shi4 di2 ti3 ya4n , da3 do4ng re2n xi1n di2 fu2 wu4 xia4ng 2008 be3i ji1ng a4o yu4n hui4 jia1o sha4ng yi1 fe4n he2 ge2 da2 jua4n .\n [ ze2 re4n bia1n ji2 :priceli]\n gu3 pia4o ha2ng qi2ng \n sha4ng zhe4ng she1n che2ng zho1ng xia3o ba3n
1finance
sha4ng ha3i ji3ng fa1ng 48 xia3o shi2 zhe1n zha1 zhua1 huo4 zhe4n za1i dua3n xi4n zha4 pia4n tua2n huo3
sha4ng ha3i ji3ng fa1ng ji1ng 48 xia3o shi2 zhe1n zha1 , za4i gui4 zho1u zhua1 huo4 8 re2n tua2n huo3 \n to1ng xu4n yua2n xi1n we2n ke1 ji4 zhe3 luo2 jia4n hua2 \n che2n ba4o xu4n "5Β·12" za1i qi2ng fa1 she1ng ho4u , be3n shi4 tu1 ra2n chu1 xia4n yo3u re2n li4 yo4ng sho3u ji1 dua3n xi4n , fa1 bu4 " a4i xi1n jua1n zhu4 " di2 xu1 jia3 xia1o xi1 co2ng shi4 zha4 pia4n di2 e4 lie4 shi4 jia4n ( be3n ba4o 5 yue4 14 ri4 ze1ng zuo4 ba4o da4o ). ji1ng sha4ng ha3i ji3ng fa1ng lia2n xu4 48 xia3o shi2 di2 zhe1n zha1 , che2ng go1ng cui1 hui3 lia3o zhe4 ge4 li4 yo4ng di4 zhe4n za1i qi2ng shi2 shi1 zha4 pia4n di2 fa4n zui4 tua2n huo3 , hu2 mo3u de3ng 8 mi2ng fa4n zui4 xia2n yi2 re2n yi3 za4i gui4 zho1u luo4 wa3ng .\n 5 yue4 13 ri4 , sha4ng ha3i ji3ng fa1ng xia1n ho4u jie1 da4o 100 duo1 zo1ng she4 ji2 " a4i xi1n jua1n zhu4 " di2 110 ba4o ji3ng , qu2n zho4ng me2n ju1n che1ng da4ng tia1n to1ng guo4 sho3u ji1 sho1u da4o lia3o yi3 si4 chua1n "5Β·12" di4 zhe4n we2i mi2ng , ya1o qiu2 hui4 kua3n zhe4n za1i di2 zha4 pia4n dua3n xi4n .\n ji3ng fa1ng dui4 ci3 ga1o du4 zho4ng shi4 , shi4 zha3ng zhu4 li3 , shi4 go1ng a1n ju2 ju2 cha2ng zha1ng xue2 bi1ng zhi3 shi4 qua2n li4 yi3 fu4 , ji3n kua4i po4 a4n . go1ng a1n ji1 gua1n li4 ji2 cho1u dia4o ji1ng bi1ng qia2ng jia4ng zu3 che2ng zhua1n a4n zu3 ka1i zha3n go1ng zuo4 , he3n kua4i fa1 xia4n , fa1 so4ng " a4i xi1n jua1n zhu4 " zha4 pia4n xi4n xi1 di2 ju1n we2i wa4i she3ng shi4 sho3u ji1 , zha4ng ha4o ka1i hu4 di4 ye3 za4i wa4i she3ng shi4 .\n da4ng wa3n , zhua1n a4n zu3 to1ng guo4 zhe3n mi4 zhe1n zha1 , huo4 xi1 fa4n zui4 xia2n yi2 re2n za4i gui4 zho1u yi1 da4i , yu2 shi4 lia2n ye4 fe1i wa3ng gui4 zho1u .5 yue4 15 ri4 xia4 wu3 2 shi2 , za4i gui4 zho1u go1ng a1n ji1 gua1n da4 li4 xie2 zhu4 xia4 , hu2 mo3u de3ng fa4n zui4 xia2n yi2 re2n za4i gui4 zho1u luo4 wa3ng . ju4 chu1 bu4 dia4o cha2 , ga1i fa4n zui4 tua2n huo3 zhu3 ya4o che2ng yua2n la2i zi4 hu2 na2n lo2u di3 . mu4 qia2n , a4n jia4n za4i ji4n yi1 bu4 zhe1n zha1 zho1ng .
4technology
ya4 gua1n tuo1 kua3 ya4 ta4i guo2 a1n zho1ng cha1o qiu2 dui4 lia3ng xia4n zuo4 zha4n yua2n he2 jia1n na2n
be3n ba4o ji4 zhe3 guo1 jia4n \n la2ng be1n shi3 tu1 . sha4ng sa4i ji4 fe1ng gua1ng wu2 xia4n di2 zho1ng cha1o gua1n ya4 ju1n ya4 ta4i he2 guo2 a1n , xia4n za4i ji4 ya4o chu1 ji1 ya4 gua1n , yo4u ya4o ca1n jia1 guo2 ne4i di2 lia2n sa4i , mu4 qia2n shua1ng shua1ng xia4n ru4 lia3o ku4n ji4ng β€”β€” yo2u yu2 zhe3ng ti3 shi2 li4 bu4 ji4 , ta1 me2n na2n yi3 jia1n gu4 lia3ng xia4n zuo4 zha4n .\n " wo3 xia3ng , wu2 lu4n shui2 shi4 zhu3 jia4o lia4n , du1 hui4 zuo4 chu1 he2 wo3 yi1 ya4ng di2 xua3n ze2 ." li3 zha1ng zhu1 shuo1 ," zhe4 shi4 yi2 ge4 he3n xia4n shi2 di2 we4n ti2 ." li3 zha1ng zhu1 di2 xua3n ze2 shi4 ra4ng pi2 be4i di2 zhu3 li4 dui4 yua2n za4i ya4 gua1n che4 di3 xiu1 xi1 , qua2n li4 yi3 fu4 be4i zha4n lia2n sa4i β€”β€” zhe4 shuo1 mi2ng guo2 a1n yi3 ji1ng fa4ng qi4 lia3o ya4 gua1n di2 zhe1ng duo2 . zhe4 da1ng ra2n shi4 mi2ng zhi4 di2 xua3n ze2 , guo2 a1n za4i zho1u mo4 di2 zho1ng cha1o lia2n sa4i zho1ng yi3 2∢0 zha4n she4ng lia3o lia2o ni2ng , pa2i mi2ng hui2 she1ng da4o di4 liu4 .\n e2r cha2ng chu1n ya4 ta4i sui1 ra2n za4i ya4 gua1n zho1ng di2 qia2n ji3ng sha1o ha3o yi1 xie1 , bi4 ji4ng za4i ke4 cha2ng yi2ng lia3o yue4 na2n pi2ng ya2ng , qu3 de lia3o xia3o zu3 chu1 xia4n di2 zhu3 do4ng qua2n . da4n za4i ji1n tia1n di2 zho1ng cha1o lia2n sa4i zho1ng , ta1 me2n que4 yi3 3∢4 zhe1 ji3 xi1 a1n , zhe4 shi3 de ga1o ho2ng bo1 di2 lia3n se4 he3n na2n ka4n .\n shi3 yo4ng lu2n hua4n zhi4 , ya4 ta4i dia4o ru4 zho1ng cha1o ba3o ji2 qu1 \n za4i ya4 gua1n da4o lu4 sha4ng , ya4 ta4i ke4 cha2ng yi3 5∢0 qi1ng so1ng zha4n she4ng yue4 na2n pi2ng ya2ng , zhi1 de3ng zhuo2 xia3o zu3 sa4i di2 zui4 ho4u yi1 cha3ng β€”β€”5 yue4 21 ri4 zhu3 cha2ng yi2ng zha4n a1 de2 la2i de2 lia3o , e2r za4i di4 yi1 hui2 he2 , ya4 ta4i za4i ke4 cha2ng che2ng go1ng di4 bi1 pi2ng lia3o dui4 sho3u , hui2 da4o zhu3 cha2ng di2 ga3n jue2 bu4 ya2n e2r yu4 .\n da4n ya4 ta4i we2i zhe4 ge4 xia3o zu3 chu1 xia4n yi3 ji1ng fu4 chu1 lia3o ju4 da4 di2 da4i jia4 β€”β€” za4i zho1ng cha1o lia2n sa4i li3 , zuo4 we2i we4i mia3n gua1n ju1n , ya4 ta4i chu2 le za4i di4 e4r lu2n zhu3 cha2ng yi3 2∢1 yi2ng lia3o she1ng ba1n ma3 β€”β€” che2ng du1 xie4 fe1i lia2n wa4i , qi2 ta1 5 ge4 ke4 cha2ng 1 pi2ng 4 ba4i , da4o xia4n za4i 6 lu2n guo4 ho4u , ji3n ji1 4 fe1n mi2ng lie4 di4 14 we4i , zhi1 li3ng xia1n she1n zhe4n he2 wu3 ha4n . suo3 yi3 , yo4ng " dia4o ru4 ba3o ji2 ha2ng lie4 " la2i xi2ng ro2ng bi4ng bu4 kua1 zha1ng .\n ru2 ci3 za1o ga1o di2 lia2n sa4i che2ng ji4 , ya4 ta4i ju1 ra2n ne2ng go4u a1n zhi1 ruo4 su4 , we2i yi1 di2 yua2n yi1n , shi4 ju4 le4 bu4 gua3n li3 ce2ng za3o za3o jiu4 que4 di4ng lia3o " sha4ng ba4n nia2n yi3 ya4 gua1n we2i zhu3 " di2 zha4n lv0e4 si1 xia3ng . zhu3 jia4o lia4n ga1o ho2ng bo1 za4i sha4ng yi1 cha3ng lia2n sa4i shu1 ge3i gua3ng ya4o ho4u shuo1 :" dui4 chu1 xia4n mu4 qia2n zhe4 zho3ng jie2 guo3 za3o yi3 yo3u si1 xia3ng zhu3n be4i . wo3 me2n xi1 wa4ng cha2ng shi4 ' lu2n hua4n zhi4 ' yi3 yi4ng fu4 lia3ng xia4n zuo4 zha4n , da4n zhe4 zho3ng cha2ng shi4 ke3n di4ng hui4 fu4 chu1 da4i jia4 . wo3 me2n sho3u xia1n ya4o ba3o zhe4ng zho4ng dia3n qiu2 yua2n ne2ng go4u chu1 xia4n za4i ya4 gua1n sa4i cha2ng , zhe4 ye3 shi4 wo3 me2n guo2 ne4i lia2n sa4i bu4 li4 di2 yua2n yi1n ."\n cha2ng chu1n ya4 ta4i be3n yi3 we2i za4i ke4 cha2ng qu3 she4ng yue4 na2n pi2ng ya2ng ho4u , za4i guo2 ne4i lia2n sa4i zho1ng hua2n ne2ng to1ng guo4 lia2n she4ng zhui1 sha4ng li3ng to2u ya2ng , da4n ji1n tia1n tia3o zha4n sha3n xi1 zho1ng xi1n , dui4 yua2n di2 pi2 be4i qi2ng xu4 he2 ji2 za4o xi1n li3 , shi3 de ya4 ta4i chu3 chu4 la4 xia4 fe1ng .\n " wo3 me2n xia4n za4i que4 shi2 za4i guo2 ne4i lia2n sa4i zho1ng yu4 da4o he3n duo1 ku4n na2n , sa4i ji4 chu1 ye3 xia3ng da4o ke3 ne2ng hui4 chu1 xia4n zhe4 zho3ng jie2 guo3 , da4n wo3 me2n bu2 hui4 fa4ng qi4 ya4 gua1n di2 zhe1ng duo2 ." ga1o ho2ng bo1 shuo1 ," zho1ng cha1o lia2n sa4i hua2n zhi3 shi4 ga1ng ka1i shi3 , xia4n za4i jiu4 pa4n dua4n wo3 me2n di2 che2ng ji4 hua2n ta4i za3o ."\n yu3 cha2ng chu1n ya4 ta4i ha3o da3i za4i ya4 gua1n lia2n sa4i zho1ng huo4 de2 lia3o xia3o zu3 chu1 xia4n di2 zhu3 do4ng qua2n xia1ng bi3 , be3i ji1ng guo2 a1n lia3ng xia4n zuo4 zha4n di2 zhua4ng kua4ng ge1ng shi4 ca3n da4n β€”β€” ji4 xia3ng za4i zho1ng cha1o lia2n sa4i zho1ng ya2n xu4 sha4ng sa4i ji4 xia4 ba4n dua4n di2 de2 fe1n shi4 to2u , yo4u xia3ng za4i ya4 gua1n lia2n sa4i zho1ng li4 zhe1ng xia3o zu3 chu1 xia4n , jie2 guo3 shi4 lia3ng bia1n di2 bia4n yi2 du1 me2i zha1n sha4ng .\n guo2 a1n ya4o ji4ng she4ng yue4 na2n na2n di4ng 17 ge4 qiu2 ca2i ne2ng zhui1 pi2ng lu4 da3o lu4 jia3o , za4i le4 gua1n di2 qiu2 mi2 ye3 bu2 hui4 re4n we2i guo2 a1n hua2n ne2ng za4i xia3o zu3 chu1 xia4n β€”β€” we2i yi1 di2 ha3o chu4 shi4 ra4ng ju4 le4 bu4 si3 xi1n ta1 di4 di4 ba3 xi1n si1 zhua3n hui2 zho1ng cha1o lia2n sa4i .\n sui1 ra2n yo3u da4 lia4ng di2 ti4 bu3 qiu2 yua2n za4i ya4 gua1n xia3o zu3 sa4i zho1ng sha4ng lia3o cha2ng , da4n li3 zha1ng zhu1 re2ng ra2n bu4 ne2ng dui4 ta1 me2n we3i yi3 zho4ng re4n , da3 guo2 ne4i lia2n sa4i hua2n de2 ka4o zhu3 li4 dui4 yua2n . yi1n ci3 , li3 zha1ng zhu1 za4i yi2ng lia3o lia2o ni2ng ho2ng yu4n ho4u shuo1 :" yi2ng qiu2 gu4 ra2n ha3o , we1i ji1 hua2n me2i guo4 qu4 ."
0sports
xi3 hua1n yi4 yo3u da4o ! che1 she1n ya2n se4 bu4 ne2ng pi2ng xi3 ha4o shuo1 bia4n jiu4 bia4n
qi4 che1 di2 ya2n se4 ke3 yi3 hua4n ma2 ? ha3o duo1 re2n ke3 ne2ng ge1n be3n me2i yo3u ka3o lv4 guo4 zhe4 ge4 we4n ti2 , da1ng chu1 ma3i che1 shi2 zuo3 si1 yo4u xia3ng tia1o xua3n di2 ya2n se4 ke3n di4ng shi4 zi4 ji3 xi3 hua1n di2 , ke3 shi4 yo3u xie1 che1 zhu3 pe2ng yo3u ta1 me2n suo3 xi3 hua1n di2 bi4ng bu2 shi4 yi1 che2ng bu4 bia4n di2 , shuo1 bu4 di4ng guo4 lia3o yi1 dua4n shi2 jia1n ka4n duo1 lia3o chu1 xia4n lia3o she3n me3i pi2 la2o , dui4 zi4 ji3 a4i che1 di2 ya2n se4 ka1i shi3 tia1o ti1 , na4 ze3n mo2 ba4n ? shi4 re3n zhuo2 ha2i shi4 xia4 di4ng jue2 xi1n ge3i a4i che1 hua4n she1n ro2ng zhua1ng , ke3 ne2ng zhe4 lia3ng zhe3 du1 yo3u ba1 , bu4 guo4 xia3o bia1n da3o yu4 da4o lia3o yi1 we4i li3 nv3 shi4 , ka4n ka4n ta1 shi4 ze3n me ge4 xia3ng fa3 :\n che1 she1n ya2n se4 bu4 ne2ng shuo1 bia4n jiu4 bia4n \n ju4 li3 nv3 shi4 jie4 sha4o , qu4 nia2n , ta1 jia1 go4u ma3i lia3o yi1 lia4ng da4 ho2ng se4 di2 jia4o che1 , da1ng shi2 xua3n che1 shi2 , yo3u ha3o duo1 ya2n se4 ke3 go1ng xua3n ze2 , da4n yo2u yu2 co2ng xia3o jiu4 xi3 hua1n ho2ng se4 di2 re4 lie4 qi4 fe1n , suo3 yi3 zui4 zho1ng xua3n ze2 lia3o ho2ng se4 . yo3u lia3o che1 ho4u , yi1 jia1 re2n cha2ng cha2ng qu4 jia1o yo2u , da4 ho2ng se4 di2 che1 xi2ng shi3 za4i lv4 di4 la2n tia1n zhi1 jia1n , bie2 ti2 yo3u duo1 me qie4 yi4 lia3o . ke3 me3i ci4 jia1o yo2u hui2 la2i , li3 nv3 shi4 du1 he3n yu4 me4n , yi1n we4i a4i che1 ma3n she1n du1 shi4 ni2 dia3n , za4i ho2ng se4 che1 qi1 di2 yi4ng che4n xia4 xia3n de te4 bie2 ci4 ya3n . za4i ka4n ka4n to2ng qu4 di2 qia3n se4 che1 que4 me2i yo3u na4 me mi2ng xia3n . dui4 fu4 che1 sha4ng di2 ni2 ba1 ha2i ha3o shuo1 , cho1ng xi3 yi1 xia4 jiu4 ke3 yi3 lia3o , ke3 shi4 xi3 wa2n che1 ho4u , yo4u fa1 xia4n che1 she1n yo3u be4i sha1n lu4 bia1n di2 shu4 zhi1 gua1 ce4ng di2 qia3n hua2 he2n , ze3n me ye3 chu2 bu4 qu4 , wu2 na4i zhi3 ha3o qu4 qi4 che1 me3i ro2ng dia4n zuo4 qi1 mia4n hu4 li3 , hua1 fe4i lia3o ha3o ji1 ba3i yua2n . shi2 jia1n cha2ng lia3o li3 nv3 shi4 zhu2 jia4n dui4 ho2ng se4 che1 she1n cha3n she1ng lia3o ka4ng ju4 ga3n , yu2 shi4 yi2 ge4 da4 da3n di2 xia3ng fa3 jiu4 cha3n she1ng lia3o β€” ge1ng hua4n che1 she1n ya2n se4 , bu4 guo4 che1 she1n ya2n se4 shi4 xia3ng hua4n jiu4 ne2ng hua4n di2 ma2 ? ko3ng pa4 me2i na4 me jia3n da1n , za4i zhe4 li3 wo3 hua2n ya4o xia4ng le4i si4 yo3u li3 nv3 shi4 xia3ng fa3 di2 che1 zhu3 pe2ng yo3u ti2 ge4 xi3ng , ge1ng hua4n che1 she1n ya2n se4 hua2n xu1 ba4n li3 sho3u xu4 , we4i ci3 wo3 me2n zhua1n me2n co2ng che1 lia4ng gua3n li3 bu4 me2n na4 li3 lia3o jie3 lia3o yi1 xie1 xia1ng gua1n che2ng xu4 :\n zhi3 yo3u za4i da1ng di4 shi4 che1 gua3n suo3 zhu4 ce4 de1ng ji4 di2 ji1 do4ng che1 , ca2i ne2ng ga3i bia4n che1 she1n ya2n se4 ; re2n mi2n fa3 yua4n , re2n mi2n jia3n cha2 yua4n yi3 ji2 xi2ng zhe4ng zhi2 fa3 bu4 me2n yi1 fa3 cha2 fe1ng ko4u ya1 di2 ji1 do4ng che1 bu4 de2 ba4n li3 zhe4 xia4ng ye4 wu4 . ba4n li3 hua4n se4 sho3u xu4 shi2 , ba4n li3 re2n xu1 xie2 da4i ji1 do4ng che1 suo3 yo3u re2n di2 she1n fe4n zhe4ng mi2ng yua2n jia4n he2 fu4 yi4n jia4n , ji1 do4ng che1 de1ng ji4 zhe4ng shu1 , ji1 do4ng che1 ha2ng shi3 zhe4ng de3ng sho3u xu4 , za4i da3o ba4n ta2i li3ng qu3 < ji1 do4ng che1 bia4n ge1ng de1ng ji4 she1n qi3ng bia3o >, yo4ng ga1ng bi3 huo4 shui3 bi3 re4n zhe1n tia2n xie3 , bi4ng bu4 de2 tu2 ga3i . ru2 guo3 shi4 we3i tuo1 da4i li3 re2n ba4n li3 , hua2n yi1ng ti2 jia1o da4i li3 re2n she1n fe4n zhe4ng mi2ng yua2n jia4n ji2 fu4 yi4n jia4n , bi4ng za4i < ji1 do4ng che1 bia4n ge1ng de1ng ji4 she1n qi3ng bia3o > sha4ng yu3 ji1 do4ng che1 suo3 yo3u re2n go4ng to2ng qia1n zi4 , tia2n bia3o shi2 ya4o xie3 mi2ng zi4 ji3 bia4n ge1ng che1 she1n ya2n se4 di2 li3 yo2u he2 bia4n ge1ng ho4u di2 ya2n se4 .\n ba4n wa2n sha4ng shu4 sho3u xu4 , ru2 guo3 fu2 he2 gui1 di4ng , ba4n li3 re2n ke3 li3ng qu3 < zhu3n yu3 bia4n ge1ng to1ng zhi1 da1n >, qia2n wa3ng 4S dia4n huo4 qi4 che1 xiu1 li3 cha3ng ji4n ha2ng pe1n qi1 bia4n se4 . che1 lia4ng ya2n se4 ga3i bia4n ho4u , ji1 do4ng che1 suo3 yo3u re2n huo4 da4i li3 re2n xie2 da4i suo3 xu1 zhe4ng mi2ng yi3 ji2 4S dia4n huo4 qi4 che1 xiu1 li3 cha3ng di2 pe1n qi1 fa1 pia4o , ka1i zhuo2 bia4n se4 ho4u di2 qi4 che1 za4i da4o che1 gua3n suo3 sho4u li3 jia3n che1 sho3u xu4 . che1 gua3n suo3 go1ng zuo4 re2n yua2n hui4 cho2ng xi1n lu4 ru4 bia4n ge1ng ho4u di2 che1 she1n ya2n se4 , cho2ng xi1n pa1i zha4o , bia4n ge1ng de1ng ji4 sho3u xu4 \n si1 zi4 ge1ng hua4n ya2n se4 jia1ng bu4 yu2 nia2n jia3n \n xia4ng li3 nv3 shi4 zhe4 ya4ng yo3u bia4n ge1ng che1 she1n ya2n se4 yua4n wa4ng di2 re2n bu4 sha3o , ke3 shi4 yo3u xie1 re2n que4 bu4 ji1 ji2 di4 xia4ng che1 lia4ng gua3n li3 bu4 me2n xu2n qiu2 ba1ng zhu4 he2 zi1 xu2n , e2r shi4 zi4 yi3 we2i shi4 di4 si1 xia4 ji4n ha2ng hua4n se4 . zhe4 ya4ng di2 xi2ng we2i hui4 ge3i shi4 ho4u xi2ng che1 sha4ng lu4 ji2 nia2n jia3n , ya4n che1 da4i la2i ma2 fa2n .\n a4n zha4o che1 lia4ng yo3u gua1n gui1 di4ng , ga3i bia4n qi4 che1 wa4i gua1n ya2n se4 xu1 xia4ng che1 gua3n suo3 ti2 chu1 she1n qi3ng , huo4 de2 pi1 zhu3n ho4u fa1ng ne2ng ga3i bia4n , e2r qie3 hua2n ya4o yo2u 4S dia4n huo4 xiu1 li3 cha3ng chu1 ju4 he2 fa3 zhe4ng mi2ng he2 bia4n ge1ng sho3u xu4 . ci3 wa4i , chu2 le ga3i bia4n ji1 do4ng che1 che1 she1n ya2n se4 wa4i , ge1ng hua4n che1 she1n , che1 jia4 , ge1ng hua4n fa1 do4ng ji1 yi3 ji2 zhe3ng che1 di2 , du1 bi4 xu1 xia1n xia4ng che1 gua3n suo3 ti2 chu1 she1n qi3ng . dui4 zhu3n yu3 bia4n ge1ng di2 , ji1 do4ng che1 suo3 yo3u re2n yi1ng da1ng za4i che1 ti3 bia4n ge1ng ho4u xia4ng che1 gua3n suo3 jia1o ya4n ji1 do4ng che1 , che1 gua3n suo3 que4 re4n bia4n ge1ng ho4u di2 ji1 do4ng che1 ho4u , ya4o sho1u hui2 yua2n ha2ng shi3 zhe4ng , cho2ng xi1n he2 fa1 ha2ng shi3 zhe4ng .\n zui4 ho4u xia3o bia1n te4 bie2 ti2 xi3ng che1 zhu3 pe2ng yo3u , si1 zi4 hua4n se4 huo4 zhe3 che1 ti3 da4 mia4n ji1 pe1n hui4 , tie1 che1 tie1 yi3 ji2 ga3i zhua1ng qi4 che1 fa1 do4ng ji1 , che1 she1n , che1 jia4 de3ng , zhe4 ya4ng di2 ji1 do4ng che1 shi4 bu4 yu3n xu3 sha4ng lu4 di2 . ci3 wa4i , zhe4 le4i ji1 do4ng che1 za4i nia2n jia3n huo4 ya4n che1 shi2 , che1 gua3n suo3 ye3 hui4 dui4 ta1 me2n zuo4 chu1 bu4 yu2 to1ng guo4 di2 chu3 li3 .( bia1n ji2 : ga1o te2ng )
3automobile
pi2ng ba3n dia4n shi4 zho1ng ji2 yi1 bo2 ji4 shu4 she1ng ji2 yu3 go1ng ne2ng hua4 fa1 zha3n we2i zho4ng
zho1ng guo2 dia4n zi3 sha1ng hui4 xia1o fe4i dia4n zi3 cha3n pi3n dia4o cha2 ba4n go1ng shi4 lu4 re4n bo1 zho1u mo4 ra2n \n zho1ng guo2 pi2ng ba3n dia4n shi4 shi4 cha3ng za4i ji1ng li4 lia3o 2007 nia2n ji1 su4 di2 ze1ng zha3ng ho4u ,2008 nia2n sui2 zhuo2 be3i ji1ng a4o yu4n hui4 di2 li2n ji4n , yi3 ji2 ga1o qi1ng xi4n ha4o chua2n shu1 a4o yu4n jie2 mu4 di2 shua1ng cho2ng yi3ng xia3ng xia4 wo3 guo2 di2 pi2ng ba3n dia4n shi4 xia1o lia4ng jia1ng che2ng xia4n ge4ng we2i kua4i su4 ze1ng cha2ng zhua4ng kua4ng . ge1n ju4 zho1ng guo2 dia4n zi3 sha1ng hui4 xia1o fe4i dia4n zi3 cha3n pi3n dia4o cha2 ba4n go1ng shi4 fa1 bu4 di2 <2008 nia2n yi1 ji4 du4 zho1ng guo2 pi2ng ba3n dia4n shi4 che2ng shi4 xia1o fe4i zhe3 xu1 qiu2 zhua4ng kua4ng dia4o ya2n ba4o ga4o > shu4 ju4 xia3n shi4 : xia1o fe4i shi4 cha2ng ga1o qi1ng dia4n shi4 xu1 qiu2 lia2ng ze1ng shi4 mi2ng xia3n , za4i cha3n pi3n ji4 shu4 shui3 pi2ng ge2 xi1n ji2 a4o yu4n ci4 ji1 di2 shua1ng cho2ng ci4 ji1 xia4 , yu4 qi1 go4u ma3i ga1o qi1ng pi2ng ba3n dia4n shi4 xu1 qiu2 bi3 zho4ng yi3 co2ng 2006 nia2n di2 18.7% bia1o she1ng zhi4 51%. sui2 zhuo2 a4o yu4n yi2ng xia1o ba2i re4 jie1 dua4n di2 la2i li2n , zho4ng pi2ng ba3n dia4n shi4 qi3 ye4 ge1ng shi4 jia1ng zho4ng dia3n fa4ng za4i lia3o zhe4 yi1 a4o yu4n cho1ng ci4 ji4 sha4ng , za4i mu4 qia2n zhe4 ge4 yi3 a4o yu4n we2i zho4ng xi1n di2 wo3 guo2 pi2ng ba3n dia4n shi4 shi4 cha3ng la2i shuo1 , qi3 ye4 ge1ng shi4 jia1ng cha3n pi3n di2 tui1 gua3ng zho4ng dia3n fa4ng za4i lia3o yu3 a4o yu4n di2 ji3n mi4 lia2n jie1 sha4ng , da4n shi4 , sui2 zhuo2 " ho4u a4o yu4n shi2 qi1 " di2 da4o la2i , dui4 yu2 xi1n yi1 ji4 di2 pi2ng ba3n dia4n shi4 ji4ng zhe1ng zho4ng dia3n ge1ng shi4 ge4 pi2ng ba3n dia4n shi4 qi3 ye4 yi1ng si1 ka3o di2 zho1ng xi1n dia3n .\n she4 a4o yi2ng xia1o ka3o ya4n qi3 ye4 mi3n rui4 xiu4 jue2 shi2 qi1 \n zho1ng guo2 dia4n zi3 sha1ng hui4 xia1o fe4i dia4n zi3 cha3n pi3n dia4o cha2 ba4n go1ng shi4 to1ng guo4 dui4 ji4n xie1 nia2n ge4 a4o yu4n ju3 ba4n guo2 dia4n shi4 xia1o sho4u qi2ng kua4ng di2 ya2n jiu1 fa1 xia4n , za4i a4o yu4n di2 da4i do4ng xia4 ge4 guo2 dia4n shi4 xia1o lia4ng ju1n chu1 xia4n da4 fu2 di2 pa1n ze1ng . e2r wo3 guo2 zuo4 we2i pi2ng ba3n dia4n shi4 she1ng cha3n yu3 xia1o fe4i da4 guo2 , a4o yu4n bu4 ji3n shi4 ge4 qi3 ye4 cha3n pi3n ji4 shu4 bi3 pi1n zho4ng dia3n , ge1ng shi4 kuo4 da4 shi4 cha3ng yi3ng xia3ng di2 ji1 yu4 . zi4 wo3 guo2 che2ng we2i 2008 nia2n a4o yu4n hui4 ju3 ba4n guo2 di2 yi1 ke4 qi3 , ge4 pi2ng ba3n dia4n shi4 qi3 ye4 we2i ra4o a4o yu4n zha3n ka1i di2 ge4 zho3ng yi2ng xia1o zha4n bia4n yi3 la1 ka1i we2i mu4 , dui4 a4o yu4n yi2ng xia1o zi1 yua2n di2 zhe1ng duo2 bu4 ji3n ti3 xia4n lia3o qi3 ye4 go1ng gua1n fa3n yi1ng su4 du4 , ge1ng we2i zho4ng ya4o di2 shi4 za4i ti3 xia4n lia3o qi3 ye4 di2 dui4 shi4 cha3ng di2 qia2ng lie4 mi3n ga3n du4 di2 to2ng shi2 qia3ng zha4n lia3o xia1o fe4i zhe3 di4 yi1 a4o yu4n yi4n xia4ng .\n za4i za4n zhu4 a4o yu4n di2 " ca4i da1n " zho1ng , dia3n shi4 qi3 ye4 di2 she1n yi3ng pi2n chu1 , da4n ne2ng che2ng we2i a4o yu4n za4n zhu4 sha1ng di2 dia4n shi4 qi3 ye4 ye3 ji3n so1ng xia4 , sa1n xi1ng yi3 ji2 guo2 cha3n pi3n pa2i ha3i e3r e2r yi3 . zho4ng duo1 dia4n shi4 qi3 ye4 we4i sho4u da4o a4o yu4n ga1o me2n ka3n di2 zu3 la2n e2r jia3n sha3o re4 qi2ng , qu1 xia4n yu1 hui2 di2 ce4 lv0e4 be4i he3n duo1 qi3 ye4 suo3 ca3i yo4ng da4 da3 a4o yu4n ca1 bia1n qiu2 , bi3 jia4o cha2ng jia4n di2 shi4 za4n zhu4 yu4n do4ng dui4 huo4 li4ng pi4 xi1 ji4ng zo3u qu1 xia4n za4n zhu4 lu4 xia4n de3ng , ru2 cha2ng ho2ng qia1n yue1 guo2 jia1 pi1ng pa1ng qiu2 dui4 ,TCL qia1n yue1 guo2 jia1 nv3 zi3 wa3ng qiu2 dui4 , ka1ng jia1 dia4n shi4 cha3n pi3n ji4n ru4 shui3 li4 fa1ng e2r shi2 xia4n cha3n pi3n hua4n gua3ng ga4o di2 tui1 gua3ng ce4 lv0e4 de3ng . li4ng wa4i , ye3 yo3u qi3 ye4 da3 zhe3 ti3 yu4 yi2ng xia1o di2 da4 qi2 , jie4 a4o yu4n zhi1 mi2ng ka1i zha3n zha1n bia1n huo2 do4ng , sa1n xi1ng " zhu4 a4o yu4n wa4n re2n cha2ng pa3o ", ha3i e3r " a4o yu4n che2ng shi4 ha2ng ",TCL" nv3 wa3ng a4o yu4n zhu4 we1i tua2n " de3ng , mi2ng ha4o fa2n duo1 di2 za4n zhu4 ce2ng chu1 bu4 qio2ng , zhe4i xie1 wu2 yi2 du1 shi4 za4i li4 yo4ng a4o yu4n di2 ji1 hui4 da3 ti3 yu4 yi2ng xia1o di2 ce4 lv0e4 .\n a4o yu4n zi1 yua2n zho4ng zhe3ng li4 yo4ng zhu4 tui1 she4 a4o qi3 ye4 shi2 xia4n zho1ng xi1n zhua3n yi2 \n za4i dua3n za4n e2r bu4 ke3 fu4 zhi4 di2 a4o yu4n tui1 gua3ng qi1 guo4 ho4u , ge4 ge4 jia1ng tui1 gua3ng zho4ng dia3n fa4ng za4i a4o yu4n yi2ng xia1o di2 qi3 ye4 mia4n dui4 kua4i su4 jia4ng li2n di2 ho4u a4o shi2 da4i yo4u ga1i yo3u shi2 mo2 ya4ng di2 xi1n ta4i la2i yi4ng dui4 ni2 ? jia1 dia4n shi4 cha2ng ya2n jiu1 zhua1n jia1 lu4 re4n bo1 ze1ng bia3o shi4 " a4o yu4n hui4 sui1 ra2n shi4 yi2 ge4 zho4ng ya4o di2 ji1 hui4 , da4n ge4 ge4 ca3i dia4n qi3 ye4 bi4ng bu2 shi4 ya4o jia1ng qua2n bu4 zho1ng xi1n fa4ng za4i a4o yu4n tui1 gua3ng sha4ng , a4o yu4n zhi3 shi4 yi1 zho3ng qi4 ji1 , yi1 da4n a4o yu4n hui4 jie2 shu4 , she4 a4o qi3 ye4 di2 yo1u shi4 bia4n da4 fu2 jia3n sha3o . wu2 lu4n re4n he2 shi2 qi1 shi4 cha3ng du1 yi1ng yi3 cha3n pi3n ji4 shu4 we2i zho4ng ". sui2 zhuo2 a4o yu4n yi2ng xia1o zhi1 zha4n zui4 ho4u cho1ng ci4 jie1 dua4n la2i li2n , qi3 ye4 ge1ng yi1ng jia1ng zho4ng dia3n zhu2 bu4 zhua3n yi2 zhi4 dui4 a4o yu4n zi1 yua2n di2 zho4ng zhe3ng yu3 li4 yo4ng sha4ng , ge1ng xu1 ti2 qia2n ya3n lia4n tui1 gua3ng zho1ng xi1n di2 zhua3n yi2 yu3 jie1 qia4 . a4o yu4n zi1 yua2n zhe3ng he2 yu4n yo4ng yu3 zho4ng su4 , gua1n xi4 da4o yu3 xia4 yi1 tui1 gua3ng zho4ng dia3n di2 xia2n jie1 yi3 ji2 bo1 ji2 mia4n fa4n we2i , za4i a4o yu4n xua1n chua2n cho1ng ci4 qi1 ge1ng yi1ng jia1n gu4 ho4u a4o yu4n shi2 qi1 a4o yu4n zi1 yua2n di2 yo3u xia4o li4 yo4ng , kuo4 da4 a4o yu4n zi1 yua2n di2 yo3u xia4o shi3 yo4ng shua4i , jia1ng yua2n be3n dua3n za4n di2 a4o yu4n yi2ng xia1o qi1 yo3u xia4o ya2n cha2ng , shi3 qi2 yu3 qi3 ye4 zi4 she1n xia4 yi1 jie1 dua4n tui1 gua3ng zho4ng dia3n yo3u xia4o dui4 jie1 , xi2ng che2ng wa2n zhe3ng xi4ng di2 zho4ng dia3n zhua3n yi2 , bi4 mia3n za4o che2ng kua4i su4 zhua3n bia4n tui1 gua3ng zho4ng dia3n e2r za4i xia1o fe4i zhe3 xi1n zho1ng xi2ng che2ng tu1 wu4 , mo2 hu di2 pi3n pa2i yi4n xia4ng , hua4 be4i do4ng we2i zhu3 do4ng , cho2ng xi1n jia4n li4 yu3 wa2n sha4n xi1n yi1 lu2n gua3ng yu4 ga1o pi2n di2 xua1n chua2n bo1 ji2 mia4n .\n ho4u a4o yu4n shi2 qi1 cha3n pi3n ji4 shu4 she1ng ji2 yu3 go1ng ne2ng hua4 fa1 zha3n da1ng we2i zho4ng \n za4i ho4u a4o shi2 qi1 , cha3n pi3n ji4 shu4 ge1ng yi1ng shi4 yi4ng gua3ng da4 xia1o fe4i zhe3 , e2r dui4 yu2 a4o yu4n shi2 qi1 di2 cha3n pi3n di2 ji4 shu4 she1ng ji2 ye3 jia1ng che2ng we2i ho4u a4o shi2 da4i zho4ng qi3 ye4 ji4ng zhu2 di2 zho4ng dia3n . ji3n gua3n ge4 pi3n pa2i di2 ji4 shu4 jia4o lia4ng co2ng we4i ti2ng zhi3 guo4 , da4n shi4 za4i a4o yu4n tui1 gua3ng qi1 , zho4ng qi3 ye4 jia1ng tui1 gua3ng zho4ng dia3n fa4ng za4i lia3o yu3 a4o yu4n di2 jie2 he2 sha4ng , yi1n ci3 dui4 yu2 ci3 shi2 jia1ng cha3n pi3n ji4 shu4 ji2 qua2n ga1o qi1ng zuo4 we2i zhi1 che1ng dia3n di2 xia4 pu3 de3ng zho4ng duo1 we4i she4 a4o di2 qi3 ye4 la2i shuo1 , zhi3 ya4o ba3o chi2 yi1 gua4n di2 tui1 gua3ng fa1ng zhe1n ji2 ke3 , wu2 xu1 we2i zho4ng dia3n zhua3n yi2 e2r fu4 chu1 qi2 ta1 di2 da4i jia4 . wu2 lu4n shi4 a4o yu4n qia2n ha2i shi4 ho4u a4o shi2 qi1 , xia1o fe4i zhe3 gua1n zhu4 di2 yo3ng yua3n shi4 cha3n pi3n di2 ji4 shu4 ji2 pi3n zhi4 . za4i wa2n che2ng yo2u a4o yu4n da4o ho4u a4o di2 guo4 du4 ho4u , ji4 shu4 di2 she1ng ji2 yi3 ji2 cha3n pi3n go1ng ne2ng hua4 fa1 zha3n jia1ng che2ng we2i cha3n pi3n ji4ng zhe1ng zho4ng dia3n , ru2 cha2ng ho2ng za3o za4i 08 nia2n chu1 bia4n tui1 chu1 lia3o TV2.0 wa3ng luo4 hu4 lia2n dia4n shi4 , e2r ha3i xi4n ye3 za4i ji2 li4 tui1 do4ng IPTV di2 fa1 zha3n .\n li4ng wa4i , sui2 zhuo2 we4i la2i ga1o qi1ng shu4 zi4 dia4n shi4 za4i wo3 guo2 qua2n guo2 fa4n we2i di2 qua2n mia4n bo1 fa4ng , ga1o qi1ng shu4 zi4 dia4n shi4 yi1 ti3 ji1 jia1ng che2ng we2i ma3n zu2 xia1o fe4i zhe3 gua1n ka4n ga1o qi1ng jie2 mu4 di2 xia1o fe4i xu1 qiu2 e2r kua4i su4 kua4i su4 ze1ng cha2ng , chu2 le jia3n bia4n , yi4 ca1o zuo4 wa4i , ye3 yi1n we4i ne2ng go4u chu3 li3 mia3n fe4i ga1o qi1ng xi4n ha4o di2 ga1o qi1ng ji1 di3ng he2 sha4ng we4i shi4 cha2ng hua4 e2r de2 da4o qi1ng la4i . ga1o qi1ng shu4 zi4 dia4n shi4 yi1 ti3 ji1 jia1ng che2ng we2i zui4 tie1 he2 di4 mia4n shu4 zi4 xi4n ha4o ka1i bo1 ho4u di2 cha3n pi3n , ye3 jia1ng che2ng we2i zui4 ju4 qia2n li4 di2 pi2ng ba3n dia4n shi4 cha3n pi3n .\n [ ze2 re4n bia1n ji2 :howardmeng]
4technology
guo2 she4ng , guo2 ji4 ji2 tua2n zu3 ge2 wa2n bi4 sha4ng ha3i guo2 zi1 lia3ng da4 pi2ng ta2i chu1 ji1
sha4ng ha3i guo2 zi1 zhe3ng he2 yi3 yo3u zui4 xi1n ji4n zha3n . ji4n ri4 , sha4ng ha3i lia3ng da4 guo2 zi1 ji2 tua2n sha4ng ha3i guo2 ji4 ji2 tua2n he2 sha4ng ha3i guo2 she4ng ji2 tua2n di2 li3ng da3o ba1n zi3 re2n yua2n yi3 wa2n che2ng zu3 ge2 .\n shi4 shi2 sha4ng , qu4 nia2n 11 yue4 , sha4ng ha3i guo2 zi1 zhe3ng he2 yi3 ji1ng wa2n che2ng lia3o di4 yi1 bu4 , zuo4 we2i da3 za4o ji1n ro2ng ko4ng gu3 pi2ng ta2i di2 sha4ng ha3i guo2 ji4 ji2 tua2n be4i zhe4ng shi4 hua4 gui1 da4o sha4ng ha3i guo2 zi1 we3i qi2 xia4 , bi4ng qie3 100% ko4ng zhi4 lia3o yua2n la2i di2 gu3 do1ng sha4ng ha3i guo2 zi1 ji1ng yi2ng yo3u xia4n go1ng si1 . e2r da4 she4ng he2 she4ng ro2ng ye3 yi3 ji1ng be4i he2 bi4ng zu3 jia4n sha4ng ha3i guo2 she4ng ji2 tua2n yo3u xia4n go1ng si1 , zuo4 we2i jia1ng la2i sha4ng ha3i di2 fe1i ji1n ro2ng cha3n ye4 yu4n zuo4 pi2ng ta2i .\n lia3ng da4 pi2ng ta2i xia1n ho4u zu3 ge2 \n 5 yue4 8 ri4 sha4ng wu3 , guo2 she4ng ji2 tua2n li3ng da3o ba1n zi3 tia2o zhe3ng hui4 yi4 za4i sha4ng ha3i xi1ng guo2 bi1n gua3n ju3 xi2ng . guo2 she4ng ji2 tua2n , jia4n ca2i ji2 tua2n , she4ng ro2ng go1ng si1 , da4 she4ng go1ng si1 , shu1 ca4i ji2 tua2n he2 jia1 hua4 ji2 tua2n di2 li3ng da3o ba1n zi3 che2ng yua2n xi1 shu4 da4o cha2ng \n hui4 yi4 xua1n bu4 lia3o sha4ng ha3i shi4 shi4 we3i , shi4 guo2 zi1 we3i da3ng we3i gua1n yu2 guo2 she4ng ji2 tua2n li3ng da3o re2n yua2n re4n zhi2 di2 we2n jia4n , bi4ng to2ng shi2 xua1n bu4 lia3o jia4n ca2i de3ng ji2 tua2n da3ng di2 gua1n xi4 hua2 zhua3n guo2 she4ng ji2 tua2n di2 yo3u gua1n we2n jia4n .\n zhi1 qi2ng re2n shi4 to4u lu4 , guo2 she4ng ji2 tua2n di2 li3ng da3o ba1n zi3 li3 duo1 we4i shi4 sha4ng ha3i she4ng ro2ng to2u zi1 go1ng si1 ga1o gua3n , bi4ng jia1 ru4 lia3o sha4ng ha3i guo2 zi1 we3i he2 qi2 ta1 go1ng si1 di2 re2n yua2n ," da4n ju4 wo3 lia3o jie3 , guo2 she4ng ji2 tua2n di2 li3ng da3o ba1n zi3 zho1ng me2i yo3u da4 she4ng ga1o gua3n ."\n za4i qu4 nia2n she4ng ro2ng , da4 she4ng go1ng si1 he2 bi4ng ho4u zu3 jia4n guo2 she4ng ji2 tua2n shi2 , sha4ng ha3i zhe4ng fu3 yi3 re4n mi4ng yua2n sha4ng ha3i she4ng ro2ng go1ng si1 to2u zi1 yo3u xia4n go1ng si1 zo3ng ca2i shi1 de2 ro2ng chu1 re4n guo2 she4ng ji2 tua2n do3ng shi4 cha2ng , yua2n lia2ng yo3u ji2 tua2n do3ng shi4 cha2ng he4 ta1o da1n re4n guo2 she4ng ji2 tua2n zo3ng ca2i .\n ju4 sha4ng ha3i shi4 shi4 gua3n li3ng da3o ga4n bu4 re4n zhi2 qia2n go1ng shi4 mi2ng da1n 4 yue4 go1ng shi4 di2 xi4n xi1 xia3n shi4 , sha4ng ha3i she4ng ro2ng to2u zi1 yo3u xia4n go1ng si1 fu4 zo3ng ca2i hua2ng yue4 mi2n , ni3 re4n sha4ng ha3i guo2 she4ng ji2 tua2n yo3u xia4n go1ng si1 da3ng we3i fu4 shu1 ji4 , ji4 we3i shu1 ji4 . sha4ng ha3i shi4 guo2 zi1 we3i gui1 hua4 fa1 zha3n chu3 chu3 cha2ng li2n yi4 bi1n , ni3 re4n sha4ng ha3i guo2 she4ng ji2 tua2n yo3u xia4n go1ng si1 fu4 zo3ng ca2i . sha4ng ha3i she4ng ro2ng to2u zi1 yo3u xia4n go1ng si1 fu4 zo3ng ca2i zho1u mi2ng , ni3 re4n sha4ng ha3i guo2 she4ng ji2 tua2n yo3u xia4n go1ng si1 ca2i wu4 zo3ng jia1n .\n xia1ng bi3 guo2 she4ng ji2 tua2n , sha4ng ha3i guo2 ji4 ji2 tua2n di2 re2n shi4 re4n mi4ng ya4o sha1o za3o yi1 xie1 .4 yue4 29 ri4 , sha4ng ha3i shi4 yo3u gua1n bu4 me2n li3ng da3o qia2n wa3ng guo2 ji4 ji2 tua2n we4i yu2 jiu3 jia1ng lu4 di2 zo3ng bu4 , xua1n bu4 lia3o dui4 guo2 ji4 ji2 tua2n xi1n ji1ng yi2ng ba1n zi3 di2 re4n mi4ng .\n ju4 xi1 , za4i chu2 da3ng we3i shu1 ji4 , do3ng shi4 cha2ng ji2 xia3o hui1 he2 da3ng we3i fu4 shu1 ji4 , zo3ng ji1ng li3 , fu4 do3ng shi4 cha2ng wa4n jia4n hua2 di2 zhi2 wu4 qu4 nia2n de2 yi3 mi2ng que4 zhi1 ho4u , ci3 ci4 re4n mi4ng di2 xi1n ji1ng yi2ng ba1n zi3 che2ng yua2n we2i fu4 zo3ng ji1ng li3 jia3ng yua2n zhe1n , fu4 zo3ng ji1ng li3 ya2ng de2 ho2ng he2 zo3ng ji1ng li3 zhu4 li3 pa1n we4i do1ng , qi2 zho1ng di2 bia4n hua4 shi4 , jia3ng yua2n zhe1n di2 zhi2 wu4 re2ng ra2n da1n re4n fu4 zo3ng ji1ng li3 , ya2ng de2 ho2ng ze2 yo2u zho4ng zu3 qia2n di2 zo3ng ji1ng li3 zhu4 li3 ti2 she1ng we2i fu4 zo3ng ji1ng li3 , pa1n we4i do1ng ci3 qia2n we2i sha4ng ha3i shi4 ji1n ro2ng fu2 wu4 ba4n go1ng shi4 ji1 go4u chu3 chu3 cha2ng .\n sha4ng ha3i guo2 ji4 ji2 tua2n yua2n ji1ng yi2ng ba1n zi3 di2 sa1n we4i fu4 zo3ng ji1ng li3 ba1o kuo4 li3 hui4 zhe1n , sho4u we3i gua1ng de3ng be4i mia3n qu4 ji2 tua2n fu4 zo3ng zhi2 wu4 .\n zi1 cha3n zhe3ng he2 shi4 cha2ng hua4 ?\n ra2n e2r li3ng da3o ba1n zi3 da1 jia4n ho4u , bi4ng bu4 bia3o shi4 lia3ng da4 ji2 tua2n zhe3ng he2 qi2 xia4 zi1 cha3n di2 fa1ng a4n yi3 ji1ng que4 di4ng .\n a4n zha4o zhi1 qia2n lia3o jie3 di2 xia1ng gua1n xi4n xi1 , lia3ng da4 pi2ng ta2i da1 jia4n wa2n bi4 zhi1 ho4u , sha4ng ha3i zhe4ng fu3 jia1ng ya4o ji4n ha2ng pi2ng ta2i ne4i zi1 cha3n di2 ji4n yi1 bu4 zhe3ng he2 . a4n zha4o xia1ng gua1n zhe4ng fu3 we2n jia4n , zi1 cha3n zhe3ng he2 jia1ng a4n zha4o " tu1 chu1 zhu3 ye4 , gui1 ko3u ji1ng yi2ng "," xia1n he2 bi4ng ho4u bo1 li2 " di2 yua2n ze2 , za4i xi1n di2 guo2 ji4 ji2 tua2n he2 guo2 she4ng ji2 tua2n zu3 jia4n ho4u , zhu2 bu4 jia1ng ji1n ro2ng le4i zi1 cha3n ji2 zho1ng da4o xi1n guo2 ji4 , jia1ng fe1i ji1n ro2ng le4i ji2 zho1ng da4o guo2 she4ng .\n bu4 guo4 , zhe4 zho3ng ha4o da4 di2 zhe3ng he2 sui2 shi2 cu2n za4i bia4n shu4 .\n 2007 nia2n 12 yue4 27 ri4 , yua2n zho1ng guo2 zhe4ng qua4n jia1n du1 gua3n li3 we3i yua2n hui4 fu4 zhu3 xi2 , da3ng we3i we3i yua2n tu2 gua1ng sha4o he2 yua2n sha4ng ha3i ba3o ga1ng ji2 tua2n go1ng si1 zo3ng ji1ng li3 a4i ba3o ju4n be4i re4n mi4ng we2i sha4ng ha3i shi4 fu4 shi4 zha3ng . zhe4 huo4 xu3 jia1ng we2i sha4ng ha3i di2 guo2 zi1 zhe3ng he2 zhu4 ru4 xi1n di2 si1 we2i . yu3 ci3 to2ng shi2 , re4n we2i zho4ng zu3 yi1ng shi4 cha2ng hua4 e2r fe1i la1 la2ng pe4i di2 she1ng yi1n yue4 la2i yue4 ga1o .\n yi2 ge4 we1i mia4o di2 bia4n hua4 shi4 sha4ng ha3i yi2n ha2ng yi3 xua1n ga4o da1n fe1i , ta1 bu4 ji3n ya4o da1n du2 sha4ng shi4 , bi4ng qie3 ye3 ya4o zo3u zo1ng he2 hua4 da4o lu4 , he3n yo3u ke3 ne2ng ru4 gu3 hua2 a1n ji1 ji1n .\n xia3n ra2n sha4ng ha3i guo2 ji4 ji2 tua2n di2 zhe3ng he2 zhi1 lu4 shi4 bi4 hui4 yu4 da4o zhu1 duo1 bo2 yi4 . jie1 ji4n sha4ng ha3i guo2 ji4 ji2 tua2n ga1o ce2ng di2 re2n shi4 to4u lu4 shuo1 , sha4ng ha3i ji1n ko4ng di2 zhe3ng he2 fa1ng a4n mu4 qia2n hua2n me2i yo3u wa2n qua2n huo4 de2 xia1ng gua1n fa1ng mia4n di2 to1ng guo4 .\n bu4 guo4 ju4 yo3u gua1n me2i ti3 zui4 xi1n di2 ba4o da4o , sha4ng ha3i guo2 ji4 ji2 tua2n xia4n yi3 ni3 di4ng zho4ng zu3 ji4 hua2 , ju4 ti3 ke3 ne2ng fe1n we2i sa1n kua4i jia4 go4u ji1n ro2ng fu2 wu4 , shi2 ye4 to2u zi1 he2 zi1 cha3n gua3n li3 , ti4 da4i yi3 wa3ng di2 a4n ye4 wu4 hua4 fe1n di2 jia4 go4u ti3 xi4 . zhe1n dui4 guo2 zi1 ji1n ro2ng he2 cha3n ye4 " shua1ng pi2ng ta2i ", bu4 fe4n re2n shi4 re4n we2i guo2 ji4 ji2 tua2n jia1ng hui4 hua2 chu1 suo3 yo3u cha3n ye4 zi1 cha3n , zhe4 zho3ng li3 jie3 bi4ng bu4 zhu3n que4 . guo2 she4ng ji2 tua2n zhu3 ya4o she4 ji2 shi2 ye4 zi1 cha3n , da4n guo2 ji4 ji2 tua2n xia4 yi1 xie1 fe1i ji1n ro2ng zi1 cha3n yi4 ke3 ka4n zuo4 shi4 gu3 qua2n to2u zi1 he2 zhi2 to2u ye4 wu4 .\n zhe4 ge4 ji4 hua2 huo4 xu3 yu3 wa4i jie4 dui4 fe1i ji1n ro2ng zi1 cha3n ji2 zho1ng da4o guo2 she4ng di2 li3 jie3 yo3u pia1n cha1 .\n li4ng yi1 fa1ng mia4n , she4ng ro2ng , da4 she4ng go1ng si1 he2 bi4ng di2 ji4n zha3n yi4 bu2 shi4 he3n kua4i . yo3u gua1n bu4 me2n ze1ng ti2 chu1 za4i zhe3ng he2 zho1ng , guo2 ji4 ji2 tua2n , guo2 zi1 go1ng si1 , she4ng ro2ng go1ng si1 , da4 she4ng go1ng si1 di2 re2n yua2n , shi2 xi2ng " re2n yua2n ge1n zhe ye4 wu4 zo3u " ji4n ha2ng tia2o zhe3ng . da4n ca1n yu4 zhe3ng he2 di2 go1ng si1 di2 ne4i bu4 re2n shi4 to4u lu4 , mu4 qia2n da4 she4ng he2 she4ng ro2ng re2ng ra2n fe1n ka1i ba4n go1ng , qi2 zi1 cha3n zhe3ng he2 re2ng shi4 we4i zhi1 shu4 .\n ba3n qua2n suo3 yo3u , we4i ji1ng shu1 mia4n sho4u qua2n , bu4 de2 yi3 re4n he2 xi2ng shi4 zhua3n za3i , zha1i bia1n .
4technology
to4u guo4 zho1ng guo2 sa4i ka4n nia3o cha2o : ka4ng zhe4n ne2ng li4 qia2ng zhu3 ti3 ba3i nia2n bu4 hua4i
4yue4 18 ri4 ," ha3o yu4n be3i ji1ng " ji4ng zo3u bi3 sa4i za4i ga1ng ga1ng luo4 che2ng di2 guo2 jia1 ti3 yu4 cha3ng ju3 xi2ng , nia3o cha2o yi3 ji1ng jie1 ka1i lia3o qi2 she2n mi4 " mia4n sha1 ". zhe4 ci4 zho1ng guo2 tia2n ji4ng go1ng ka1i sa4i , shi4 nia3o cha2o za4i a4o yu4n hui4 zhi1 qia2n zhe1n zhe4ng di2 yi1 ci4 ya3n lia4n , ye3 shi4 nia3o cha2o sho3u ci4 yi2ng jie1 da4 gui1 mo2 di2 bi3 sa4i . ji4 zhe3 zhe4 ci4 da4o nia3o cha2o ca3i fa3ng , yo4u yo3u lia3o yi1 xie1 xi1n di2 fa1 xia4n .\n a1n jia3n fe1i cha2ng ya2n ge2 \n zhe4ng jia4n bu4 ne2ng ma4o yo4ng \n sui2 zhuo2 a4o yu4n hui4 di2 ri4 jia4n li2n ji4n , ji4 zhe3 ye3 ga3n jue2 da4o a4o yu4n la2i li2n zhi1 qia2n di2 ji3n zha1ng qi4 fe1n . suo3 yo3u ji4n ru4 nia3o cha2o di2 zhu4 ce4 re2n yua2n pe4i da4i di2 zhe4ng jia4n sha4ng du1 pe4i fa1 lia3o da1n re2n zha4o pia1n , zhe4 shi4 yu3 yi3 wa3ng zui4 da4 di2 bu4 to2ng . yi3 wa3ng ji4 zhe3 ca3i fa3ng " ha3o yu4n be3i ji1ng " xi4 lie4 bi3 sa4i , zhe4ng jia4n sha4ng hua2n me2i yo3u zha4o pia1n , yo3u ke3 ne2ng be4i bie2 re2n shi3 yo4ng . nia3o cha2o wa4i we2i yo3u wu3 ji3ng he2 ba3o a1n ba3 me2n , zhi3 yo3u be3n re2n yu3 zhe4ng jia4n sha4ng di2 zha4o pia1n we3n he2 ca2i ne2ng be4i fa4ng xi2ng . ji4n ru4 a1n jia3n qu1 , me3i ge4 re2n she1n sha4ng xie2 da4i di2 wu4 pi3n bi4 xu1 jie1 sho4u a1n jia3n , jiu4 lia2n ji4 zhe3 sui2 she1n xie2 da4i di2 bi3 ji4 be3n dia4n na3o he2 xia1ng ji1 ba1o ye3 bi4 xu1 da3 ka1i , jie1 sho4u go1ng zuo4 re2n yua2n xia2ng xi4 jia3n cha2 .\n qu1 yu4 ji1ng we4i fe1n mi2ng \n bu4 ne2ng yue4 le2i chi2 yi1 bu4 \n ji4n ru4 nia3o cha2o zhi1 ho4u , ji4 zhe3 fa1 xia4n we2n zi4 ji4 zhe3 , she4 yi3ng ji4 zhe3 he2 dia4n shi4 ji4 zhe3 di2 go1ng zuo4 qu1 bia1o zhi4 pa2i yi1 qi1ng e4r chu3 , ti2 xi3ng da4 jia1 bi3 ci3 zhi1 jia1n bu4 ne2ng chua4n qu1 . yu4n do4ng yua2n bi3 sa4i jie2 shu4 ho4u , sho3u xia1n ji1ng guo4 she4 za4i yi1 ce2ng di2 dia4n shi4 ji4 zhe3 ca3i fa3ng qu1 yu4 , zhe4 shi2 we2n zi4 ji4 zhe3 he3n na2n co4u sha4ng qia2n qu4 , yi1n we4i ga1i qu1 yu4 yo3u shu4 shi2 mi2ng zhi4 yua4n zhe3 za4i jia1n sho3u zhe4n di4 . we2n zi4 he2 she4 yi3ng ji4 zhe3 yo3u zhua1n me2n di2 hu4n he2 ca3i fa3ng qu1 , she4 za4i nia3o cha2o di2 li2ng ce2ng , a4n zha4o guo2 ji4 gua4n li4 he2 guo2 ji4 a4o we3i hui4 ya1o qiu2 , suo3 yo3u yu4n do4ng yua2n jie1 sho4u wa2n dia4n shi4 ji4 zhe3 di2 ca3i fa3ng ho4u du1 ya4o la2i da4o ca3i fa3ng hu4n he2 qu1 , zhe4 shi2 de3ng ho4u za4i na4 li3 di2 we2n zi4 ji4 zhe3 he2 she4 yi3ng ji4 zhe3 ke3 yi3 dui4 ca3i fa3ng dui4 xia4ng ji4n ha2ng zho4ng dia3n ca3i fa3ng he2 pa1i she4 .\n ka4n ta2i zhua1ng yo3u dia4n shi4 pi2ng mu4 \n nia3o cha2o zhu3 ti3 zhi4 sha3o ba3i nia2n bu4 hua4i \n nia3o cha2o ne2ng ro2ng na4 91000 mi2ng gua1n zho4ng , qi2 zho1ng 80000 ge4 zuo4 we4i we2i gu4 di4ng zuo4 we4i ,11000 ge4 zuo4 we4i we2i li2n shi2 zuo4 we4i . ho2ng ba2i xia1ng jia4n di2 zuo4 yi3 , jia1 sha4ng na2n be3i lia3ng ge4 ju4 xi2ng dia4n zi3 pi2ng mu4 yi3 ji2 cha2ng ne4i ho2ng se4 di2 pa3o da4o he2 lv4 yo2u yo2u di2 ca3o pi2 , zha1ng xia3n chu1 nia3o cha2o hui1 ho2ng di2 qi4 shi4 yi3 ji2 bie2 ju4 yi1 ge2 di2 qi4 pa4i . nia3o cha2o wa4i ti3 shi4 ju4 xi2ng ga1ng kua4ng jia4 jie2 go4u , ge3i re2n jia1n bu4 ke3 cui1 di2 ga3n jue2 . yo3u gua1n go1ng zuo4 re2n yua2n ga4o su4 ji4 zhe3 , nia3o cha2o zhu3 ti3 jie2 go4u di2 she4 ji4 shi3 yo4ng nia2n xia4n shi4 100 nia2n , na4i huo3 de3ng ji2 yi1 ji2 , ka4ng zhe4n she4 fa2ng lie4 du4 8 du4 .\n nia3o cha2o yi1 go4ng she4 yo3u sa1n ce2ng ka4n ta2i , ra4ng ji4 zhe3 jue2 de xi1n xia1n di2 shi4 me3i ce2ng ka4n ta2i sha4ng ju1n yo3u dia4n shi4 pi2ng mu4 , lia3ng ge4 yi1 zu3 , we2i gua1n zho4ng to2ng bu4 ti2 go1ng xia4n cha3ng bi3 sa4i hua4 mia4n he2 bi3 sa4i che2ng ji4 .\n huo3 ju4 ta2i hua2n me2i lo4u mia4n \n mi2 di3 zui4 ho4u ca2i hui4 jie1 ka1i \n ka1i mu4 shi4 sha4ng jiu1 ji4ng ca3i qu3 she2n me fa1ng shi4 dia3n ra2n huo3 ju4 yi1 zhi2 shi4 zui4 da4 di2 mi2 . sha4ng ge4 yue4 di2 ji4ng zo3u bi3 sa4i , shi4 nia3o cha2o sho3u ci4 dui4 wa4i ka1i fa4ng , da1ng shi2 bu4 sha3o re2n jiu4 ca1i ce4 huo3 ju4 ta2i di2 we4i zhi4 . ke3 shi4 sui2 zhuo2 a4o yu4n hui4 ka1i mu4 shi4 yi1 tia1n tia1n li2n ji4n , huo3 ju4 ta2i zhi4 ji1n hua2n " ca2ng e2r bu4 lo4u ". ji4 zhe3 zha3o da4o ji1 we4i za4i nia3o cha2o go1ng zuo4 di2 pe2ng yo3u lia3o jie3 ci3 shi4 , ta1 me2n ju1n xia4o zhuo2 hui2 da2 shuo1 :" zhe4 shi4 yi2 ge4 mi4 mi4 , wo3 me2n ye3 bu4 zhi1 da4o . zhi1 da4o zhe4 ge4 mi4 mi4 di2 da4o mu4 qia2n we2i zhi3 hua2n bu2 da4o 10 ge4 re2n . na4i xi1n de3ng ba1 !"\n zho4ng dia3n yue4 du2
0sports
qi2 rui4 QQ6 xi4ng fu2 ba3o be4i ji4 hua2 zhi1 ba3o be4i pe2i ya3ng ji4 hua2
1,she2n me shi2 ho4u ka1i shi3 pe2i ya3ng ba3o ba3o du2 li4 xi4ng ?\n za4i me3i guo2 ca1n gua3n , cha2ng ne2ng ka4n da4o zhe4 ya4ng di2 qi2ng ji3ng : yi1 jia1 re2n chi1 fa4n shi2 , fu4 mu3 chi1 zi4 ji3 di2 , ha2i zi3 ye3 shi4 chi1 zi4 ji3 di2 β€”β€” ji2 bia4n ta1 me2n zhi3 ne2ng zuo4 za4i zhua1n yo4ng di2 yi1ng e2r zuo4 we4i sha4ng , chi1 de2 ma3n lia3n hua1 , ma3n she1n yo2u . e2r jia1 zha3ng di2 ze2 re4n zhi3 shi4 ge3i ha2i zi3 ca1 ca1 lia3n , za4i re4n yo2u ta1 me2n qu4 " za1o ta4 ". zhe4 za4i zho1ng guo2 di2 jia1 zha3ng zho1ng , ko3ng pa4 shi4 bu4 duo1 jia4n di2 .\n yo2u yu2 we2n hua4 bu4 to2ng , zho1ng me3i lia3ng guo2 jia1 cha2ng za4i pe2i ya3ng , jia4o yu4 ha2i zi3 we4n ti2 sha4ng yo3u he3n da4 bu4 to2ng , e2r zhe4 zho3ng bu4 to2ng she4n zhi4 co2ng yi1ng e2r qi1 jiu4 ka1i shi3 lia3o . zo3ng ti3 la2i ka4n , bu4 gua3n shi4 me3i guo2 di2 jia1 zha3ng , ha2i shi4 me3i guo2 di2 zho1ng xia3o xue2 , yo4u e2r yua2n du1 he3n zho4ng shi4 du2 li4 xi4ng , zi4 li4 ji1ng she2n di2 pe2i ya3ng .\n ye4 jia1n zhua1n yo4ng de1ng ba1ng ha2i zi3 ru4 mia2n \n me3i guo2 jia1 zha3ng xi2 gua4n ra4ng ha2i zi3 he3n xia3o jiu4 wa3n sha4ng du2 zi4 shui4 jia4o , fu4 mu3 zhi3 shi4 bu4 shi2 gua1n zhu4 yi1 xia4 a1n qua2n . da1ng ha2i zi3 do3ng de ha4i pa4 lia3o , jia1 zha3ng jiu4 hui4 ge3i ta1 me2n ma3i yi1 zho3ng wa3 shu4 he3n xia3o di2 ye4 jia1n zhua1n yo4ng de1ng . da4 de1ng gua1n lia3o , xia3o de1ng jiu4 lia4ng lia3o , qua2n da1ng ba1ng ha2i zi3 qu1 zo3u yi1 xie1 dui4 he1i ye4 di2 ko3ng ju4 . o3u e3r ha2i zi3 sa1 ge4 jia1o , ya1o qiu2 he2 da4 re2n yi1 qi3 shui4 shi2 , zuo4 we2i fu4 mu3 , ta1 me2n ye3 zhi3 shi4 a1n we4i yi1 xia4 , que4 jue2 dui4 bu2 hui4 do4ng ya2o jue2 xi1n .\n zo3u dua4n ye4 lu4 , xue2 dia3n chi1 ku3 \n za4i yo3u gua1n me3i guo2 jia1 zha3ng jia4o yu4 ha2i zi3 di2 ge4 zho3ng we2n zha1ng zho1ng , yo3u yi2 ge4 zhe4 ya4ng di2 gu4 shi4 : yi1 we4i go1ng che2ng shi1 da4i zhuo2 3 sui4 di2 e2r zi3 da4o che2ng wa4i 10 go1ng li3 di2 jia1o qu1 ka4n wa4ng fu4 mu3 . chi1 guo4 wa3n fa4n tia1n se4 yi3 he1i , ji4n che2ng di2 mo4 ba1n che1 ye3 cuo4 guo4 lia3o . zhe4 shi2 ru2 guo3 zhu4 xia4 , di4 e4r tia1n za4i hui2 che2ng ye3 he2 qi2ng he2 li3 , da4n go1ng che2ng shi1 que4 zhi2 yi4 da4i zhuo2 e2r zi3 bu4 xi2ng hui2 che2ng . e2r zi3 zo3u yi1 dua4n , ta1 be4i e2r zi3 yi1 dua4n , jiu4 zhe4 ya4ng mo1 he1i hui2 lia3o jia1 .\n yo3u re2n we4n qi3 :" we2i she4n mo3 ya4o zhe4 me zuo4 ?" go1ng che2ng shi1 hui2 da2 shuo1 :" we4i le ra4ng e2r zi3 co2ng xia3o shu2 xi1 yi1 xia4 he1i a4n , chi1 yi1 dia3n ku3 ."\n za3o za3o xue2 hui4 zi4 ji3 do4ng sho3u \n qi2 shi2 , zhe4 zho3ng dui4 du2 li4 xi4ng di2 pe2i ya3ng hua2n ge1ng duo1 di4 ti3 xia4n za4i zi4 wo3 fu2 wu4 ji4 ne2ng di2 pe2i ya3ng sha4ng . ha2i zi3 co2ng xia3o da4o da4 ya4o xue2 xi2 he3n duo1 zhi1 shi2 he2 ji4 ne2ng , yo3u xie1 shi4 qi2ng bu4 qi1n sho3u zuo4 yi1 ci4 , jiu4 yo3ng yua3n bu2 hui4 .\n me3i guo2 yo4u e2r yua2n di2 la3o shi1 re4n we2i , ha2i zi3 co2ng 1 sui4 ba4n qi3 , jiu4 yi1ng ga1i ka1i shi3 pe2i ya3ng zi4 wo3 fu2 wu4 di2 ne2ng li4 lia3o , zhe4 dui4 ha2i zi3 he2 jia1 zha3ng shua1ng fa1ng du1 yo3u ha3o chu4 .\n me3i guo2 yo4u jia4o go1ng zuo4 zhe3 ti2 chu1 , yi1 sui4 ba4n da4o lia3ng sui4 da4 di2 yi1ng e2r , ya4o xue2 hui4 zi4 ji3 yo4ng be1i zi3 he1 shui3 , ne2ng go4u jia3n qi3 wa2n ju4 ;2β€”3 sui4 di2 yi1ng e2r ne2ng go4u xue2 hui4 ko4ng zhi4 da4 xia3o bia4n , hui4 yo4ng cha1 he2 sha2o chi1 fa4n , ne2ng go4u bi3 jia4o shu2 lia4n di4 chua1n tuo1 yi1 fu2 , la1 la1 lia4n ;3β€”4 sui4 di2 yo4u e2r , du2 li4 xi4ng ji4n yi1 bu4 ze1ng qia2ng , ji1 hu1 bu4 yo4ng la3o shi1 huo4 fu4 mu3 di2 ba1ng zhu4 , jiu4 ne2ng shu2 lia4n di4 zi4 ji3 ko4u niu3 ko4u , xi4 xie2 da4i , chi1 fa4n , xi3 lia3n , shua1 ya2 de3ng ;5β€”6 sui4 di2 yo4u e2r , jiu4 yi1ng xue2 hui4 xi3 wa3n , ne2ng go4u he3n ha3o di4 ba3o gua3n zi4 ji3 di2 do1ng xi1 .\n lia4n zi4 li4 , fa1ng fa3 ya4o de2 da4ng \n da1ng ra2n , yo4u e2r yua2n he2 fu4 mu3 za4i pe2i xu4n ha2i zi3 shi2 , ye3 xu1 ya4o yi1 xie1 de2 da4ng di2 fa1ng fa3 .\n me3i guo2 yo4u e2r yua2n ji1ng cha2ng ca3i yo4ng ti2 chu1 re4n wu4 di2 fa1ng fa3 , za4i chua4ng za4o yi1 xie1 tia2o jia4n di2 ji1 chu3 sha4ng , ra4ng ha2i zi3 che2ng go1ng di4 " wa2n che2ng re4n wu4 ". li4 ru2 , la3o shi1 za4i xu4n lia4n 4 sui4 yo4u e2r zi4 ji3 chua1n xie2 , tuo1 xie2 shi2 , ge3i ta1 me2n ti2 go1ng di2 xie2 ya4o bi3 shi2 ji4 chua1n di2 sha1o da4 yi1 xie1 , zhe4 ne2ng go4u li2ng ha2i zi3 he3n ro2ng yi4 zi4 ji3 wa2n che2ng chua1n , tuo1 do4ng zuo4 , ze1ng jia1 che2ng jiu4 ga3n ; e2r za4i jia4o hui4 ha2i zi3 xia4ng pi2ng zi3 li3 da3o niu2 na3i shi2 , ti2 go1ng di2 pi2ng zi3 ye3 ya4o shi4 da4 ko3u pi2ng e2r bu2 shi4 zha3i ko3u pi2ng .\n 2, ru2 he2 zhe4ng que4 pe2i ya3ng ba3o ba3o pi3n xi4ng ?\n yi1ng yo4u e2r qi1 shi4 ge4 xi4ng di2 dia4n ji1 shi2 qi1 , co2ng zhe4 shi2 qi3 pe2i ya3ng ha2i zi3 kua4i le4 , a4i xi1n , zhe4ng zhi2 , yo3ng qi4 , xi4n ya3ng zhe4 wu3 zho3ng pi3n de2 , jia1ng yo3u yi4 yu2 ha2i zi3 jia1ng la2i che2ng we2i yi2 ge4 re4 a4i she1ng huo2 , yo3u suo3 zuo4 we2i di2 re2n .\n kua4i le4 \n kua4i le4 di2 ji1ng li4 yo3u zhu4 yu2 za4o jiu4 ga1o sha4ng e2r jie2 chu1 di2 ge4 xi4ng , shi3 re2n re4 a4i she1ng mi4ng . dui4 yu2 yo4u e2r la2i shuo1 , kua4i le4 di2 ji1ng li4 yo3u zhu4 yu2 xi2ng che2ng yo4u e2r huo2 po1 ka1i la3ng di2 xi4ng ge2 .\n fu4 mu3 yi1ng fa4ng ka1i sho3u jia3o , ra4ng ha2i zi3 zi4 ji3 xu2n zha3o le4 qu4 , zuo4 ta1 zi4 ji3 xia3ng zuo4 di2 shi4 qi2ng , ji4n qi2ng xia3ng sho4u re2n she1ng di2 yi1 qie4 , bi4ng ra4ng ha2i zi3 za4i yu3 fu4 mu3 di2 jia1o wa3ng zho1ng huo4 de2 kua4i le4 , pe2i ya3ng ha2i zi3 le4 gua1n xia4ng sha4ng di2 ji1ng she2n .\n a4i xi1n \n a4i xi1n shi4 zui4 me3i li4 di2 xi1n li2ng zhi1 hua1 . pe2i ya3ng ha2i zi3 ju4 yo3u a4i xi1n , shi4 pe2i ya3ng qi2 ta1 lia2ng ha3o qi2ng ca1o di2 ji1 chu3 .\n ya4o yi3n da3o ha2i zi3 che2ng we2i fu4 yo3u a4i xi1n di2 re2n , fu4 mu3 sho3u xia1n ya4o ba3o zhe4ng zi4 ji3 yo3u yi1 ke1 re2n ci2 di2 xi1n . ha2i zi3 to1ng guo4 yu3 fu4 mu3 di2 zha1o xi1 xia1ng chu3 , mo2 fa3ng he2 ti3 ya4n da4o fu4 mu3 di2 a4i xi1n , qia2n yi2 mo4 hua4 di2 yi3ng xia3ng , ma4n ma4n di4 ye3 hui4 huo4 de2 a4i xi1n .\n zhe4ng zhi2 \n zhe4ng zhi2 yi4 we4i zhe hu4 bu4 qi1 pia4n , ya2n chu1 bi4 ha2ng . yi2 ge4 re2n yo1ng yo3u zhe4ng zhi2 di2 pi3n de2 ca2i hui4 yo1ng yo3u zhe1n zhe4ng di2 pe2ng yo3u , huo4 de2 zhe1n zhe4ng di2 yo3u yi4 .\n jia1 zha3ng jia4o da3o ha2i zi3 zhe4ng zhi2 di2 ke3 xi2ng fa1ng fa3 , shi4 yo4ng zi4 ji3 di2 she1ng huo2 fa1ng shi4 ya2n chua2n she1n jia4o .1 sui4 duo1 di2 ha2i zi3 jiu4 shi4 ya4o ka4o zui4 chu1 di2 mo2 fa3ng la2i shi2 jia4n zhe4ng zhi2 di2 pi3n de2 .\n yo3ng qi4 \n yi2 ge4 re2n ya4o che2ng sho4u she1ng huo2 zho1ng di2 yo1u cho2u yu3 shi1 ba4i , xu1 ya4o yo3ng qi4 . re2n di2 yi1 she1ng zho1ng hui4 yo3u wu2 shu4 ci4 shi1 ba4i he2 cuo4 zhe2 , yo3u yo3ng qi4 zha4n she4ng shi1 ba4i he2 cuo4 zhe2 di2 re2n , ca2i ke3 ne2ng huo4 de2 che2ng go1ng .\n jia1 zha3ng ya4o co2ng xia3o we2i ha2i zi3 she4 zhi4 yi1 xie1 " zha4ng a4i ", shi3 ha2i zi3 yo3u ji1 hui4 co2ng xia3o sho4u cuo4 , gu3 li4 ha2i zi3 ya4o yo3u yo3ng qi4 he2 xi4n xi1n , xue2 hui4 xia3ng ba4n fa3 ke4 fu2 ku4n na2n .\n xi4n ya3ng \n xi4n ya3ng ji1 li4 re2n me2n qu4 fe4n do4u . ha2i zi3 yo3u zi4 ji3 di2 ji4 hua2 he2 yua4n wa4ng ( yo4u xia3o di2 ha2i zi3 hua2n ta2n bu4 sha4ng xi4n ya3ng ), wu2 lu4n ta1 me2n xia3n de duo1 me yo4u zhi4 , fu4 mu3 du1 ya4o ci2 a4i e2r yo3u li3 ma4o di4 qi1ng ti1ng bi4ng ji3 yu3 gu3 li4 .\n 3, ba3o ba3o ge4 xia4ng ji4 ne2ng pe2i ya3ng co2ng she2n me shi2 ho4u ka1i shi3 ?\n ha2i zi3 yi1 chu1 she1ng , bia4n dui4 fe1ng fu4 duo1 ca3i di2 wa4i bu4 shi4 jie4 cho1ng ma3n lia3o ha4o qi2 xi1n , zhe4 shi4 pe2i ya3ng ta1 me2n xi4ng qu4 di2 ha3o shi2 ji1 . da4n yo3u di2 fu4 mu3 za4i ha2i zi3 ga1ng hui4 shuo1hu&agrave; shi2 jiu4 jia4o ta1 me2n be4i so4ng gu3 shi1 , shi2 bie2 di4 tu2 , yo3u di2 da4i ha2i zi3 sha4ng zhe4 ge4 xue2 xi2 ba1n , na4 ge4 xu4n lia4n ba1n , ba3 ha2i zi3 ga3o de2 pi2 be4i bu4 ka1n , ha2i zi3 yua2n be3n ga3n xi1ng qu4 di2 do1ng xi1 bia4n che2ng lia3o ya4o wa2n che2ng di2 re4n wu4 , shi2 jia1n yi1 jiu3 , ta1 me2n jiu4 hui4 bia4n de2 ya4n wu4 xue2 xi2 , dui4 xi1n xia1n shi4 wu4 shi1 qu4 xi4ng qu4 .\n xi1n li3 xue2 jia1 me2n re4n we2i , ha2i zi3 za4i wu3 sui4 qia2n zhu3 ya4o shi4 xue2 xi2 xi4ng qu4 di2 pe2i ya3ng , qi1 sui4 ho4u ca2i shi4 yi2 pe2i ya3ng ji4 ne2ng xue2 xi2 . ru2 guo3 ba3 zhe4 ge4 ci4 xu4 dia1n da3o lia3o , ha2i zi3 jiu4 hui4 chu1 xia4n ya4n xue2 di2 qi2ng xu4 .\n hua2n yo3u di2 fu4 mu3 yu3 sha4ng shu4 qi2ng kua4ng qia4 ha3o xia1ng fa3n . ta1 me2n zhi3 shi4 ma3n zu2 ha2i zi3 chi1 ha3o wa2n ha3o di2 yua4n wa4ng , e2r he3n sha3o zhu4 yi4 za4i ha2i zi3 yo2u xi4 di2 guo4 che2ng zho1ng qi3 fa1 ta1 me2n di2 qiu2 zhi1 yu4 . te4 bie2 shi4 yi1 xie1 shi4 ye4 xi1n jia4o qia2ng di2 fu4 mu3 , ta1 me2n wu2 xia2 zha4o gu4 ha2i zi3 , cha2ng qi1 hu1 lv0e4 yu3 ha2i zi3 di2 go1u to1ng . ha2i zi3 za4i me2i yo3u go1u to1ng di2 hua2n ji4ng zho1ng che2ng zha3ng , hui4 dui4 re4n he2 shi4 wu4 shi1 qu4 xi4ng qu4 .\n jia1 ti2ng ji1ngj&igrave; tia2o jia4n yo1u yue4 di2 ha2i zi3 ye3 jia4o ro2ng yi4 chu1 xia4n dui4 re4n he2 shi4 wu4 du1 bu4 ga3n xi1ng qu4 di2 xia4n xia4ng . yi1n we4i wu4 zhi4 di2 ji2 da4 ma3n zu2 , ra4ng ta1 me2n wu2 suo3 dia4n nia4n . da4 fa2n zhe4i xie1 ha2i zi3 di2 fu4 mu3 hui2 da4o jia1 li3 ye3 he3n sha3o ka4n shu1 xue2 xi2 , co2ng e2r ge3i ha2i zi3 za4o che2ng zhe4 ya4ng yi1 zho3ng yi4n xia4ng , bu4 xue2 xi2 yi1 ya4ng ne2ng she1ng huo2 de2 he3n ha3o . qi2 shi2 , dui4 she1ng huo2 tia2o jia4n jia4o ha3o di2 ha2i zi3 la2i shuo1 , shi4 da4ng di2 " bo1 duo2 " yi1 xie1 tia2o jia4n shi4 fe1i cha2ng yo3u bi4 ya4o di2 .
3automobile
jia1 le4 fu2 " we1i qi2ng " ze1ng qia2ng lia3o shui2 di2 ta2n pa4n cho2u ma3 ?
bia1n zhe3 a4n \n co2ng 2008 nia2n 4 yue4 10 ri4 , yi1 mi2ng jia4o shui3 yi1ng di2 wa3ng yo3u za4i ma1o pu1 wa3ng fa1 tie4 , ha4o zha4o re2n me2n za4i 5 yue4 1 ri4 na4 tia1n bu4 qu4 jia1 le4 fu2 , ci3 ho4u di3 zhi4 jia1 le4 fu2 di2 xia1o fe4i qi2ng xu4 xu4n su4 ma4n ya2n . be3n ba4o pa4i chu1 be3i ji1ng , che2ng du1 , sha4ng ha3i he2 gua3ng zho1u si4 di4 ji4 zhe3 , yi1 xia4n dia4o cha2 zho1ng guo2 xia1o fe4i zhe3 di2 qi2ng xu4 shi4 li4 yi3 ji2 yo2u ci3 yi3n fa1 di2 li2ng go1ng gua1n xi4 di2 we1i mia4o bia4n hua4 .\n co2ng 4 yue4 10 ri4 jia1 le4 fu2 huo4 zhi1 be4i di3 zhi4 ka1i shi3 , zha3n ka1i lia3o 20 tia1n di2 jiu4 shu2 . yo3u re2n re4n we2i zhe4 jia1ng shi4 li2ng go1ng gua1n xi4 fa1 she1ng we1i mia4o bia4n hua4 di2 qi4 ji1 . da4n shi4 shi2 shi4 qia2ng shi4 di2 li2ng sho4u sha1ng zi4 yo3u qi2 zhua3n jia4 fe1ng xia3n di2 fa1ng fa3 , e2r go1ng yi1ng sha1ng me2n que4 yo2u ci3 xia4n yu2 ge4ng we2i be4i do4ng he2 ruo4 shi4 di2 di4 we4i .\n go1ng yi1ng sha1ng da1n xi1n jia1 le4 fu2 zhua3n jia4 fe1ng xia3n \n " zui4 ji4n jia1 le4 fu2 ge3i wo3 me2n xia4 di2 di4ng da1n e2 jia3n sha3o lia3o bu2 da4o 20%." mo3u zhi1 mi2ng ro4u zhi4 pi3n go1ng yi1ng sha1ng ya2ng li2n ( hua4 mi2ng ) pi2ng ji4ng di4 ga4o su4 ji4 zhe3 . zuo4 we2i yi1 jia1 che2ng shu2 di2 go1ng yi1ng sha1ng , ya2ng li2n za4i be3i ji1ng ge4 da4 cha1o shi4 du1 yo3u go1ng huo4 , da4n jia1 le4 fu2 sho1u qu3 di2 fa3n dia3n he2 ge4 zho3ng xia1o sho4u gua3n li3 fe4i yo4ng xia1ng dui4 jia4o ga1o , shi2 pi3n go1ng yi1ng sha1ng di2 li4 ru4n yo4u ba2o , suo3 yi3 ya2ng li2n yu3 jia1 le4 fu2 di2 he2 zuo4 ji1 be3n bu4 zhe4ng qia2n , she4n zhi4 hui4 kui1 qia2n . ya2ng li2n zhi1 suo3 yi3 xua3n ze2 jia1 le4 fu2 we2i qu2 da4o , zhi3 shi4 we4i le yo3u yi2 ge4 pi3n pa2i xi2ng xia4ng . yi1n ci3 zhe4 ci4 di3 zhi4 shi4 jia4n di2 yi3ng xia3ng , za4i ya2ng li2n ka4n la2i , me2i yo3u she2n me dia1n fu4 xi4ng bia4n hua4 , bu4 guo4 shi4 kui1 duo1 kui1 sha3o di2 we4n ti2 .\n mu4 qia2n , zui4 ra4ng ya2ng li2n da1n xi1n di2 shi4 , yo2u yu2 " di3 zhi4 " huo2 do4ng , yi1 da4n xia1o lia4ng jia3n sha3o , zi4 ji3 di2 cha3n pi3n za4i ba3o zhi4 qi1 ne4i me2i yo3u ma4i dia4o , yi1 ju4 he2 to2ng gui1 di4ng , jia1 le4 fu2 hui4 tui4 huo4 ge3i go1ng yi1ng sha1ng , su3n shi1 ha2i shi4 ya4o yo2u zi4 ji3 la2i che2ng da1n . jia1 le4 fu2 jia3n sha3o lia3o cu4 xia1o huo2 do4ng , ya2ng li2n ye3 bu4 bi4 ya4o jia1o dui1 to2u , zha3n shi4 jia4 de3ng fe4i yo4ng . ta1 le4 de ru2 ci3 .\n qi2 shi2 , bu4 ji3n mu4 qia2n go1ng yi1ng sha1ng ya4o che2ng da1n su3n shi1 he2 fe1ng xia3n , ya2ng li2n she4n zhi4 da1n xi1n , da1ng di3 zhi4 shi4 jia4n pi2ng xi1 shi2 , dui1 to2u huo4 zhe3 zha3n shi4 jia4 fe4i yo4ng hui4 ge4ng jia1 sha4ng zha3ng , su3n shi1 jia1ng co2ng go1ng yi1ng sha1ng she1n sha4ng zha3o hui2 la2i .\n be3i ji1ng sha1ng ye4 gua3n li3 ga4n bu4 xue2 yua4n zho1ng guo2 go1ng yi1ng sha1ng ya2n jiu1 zho1ng xi1n zhu3 re4n ya2ng qia1n jia4o sho4u re4n we2i , ya2ng li2n di2 da1n xi1n bu4 wu2 da4o li3 ," jia1 le4 fu2 zhe4 me duo1 nia2n yi1 zhi2 shi4 ji3n lia4ng ba3 ji1ng yi2ng fe1ng xia3n zhua3n yi2 ge3i go1ng yi1ng sha1ng , ba1o kuo4 yi2ng li4 ne2ng li4 ye3 ge1ng duo1 shi4 ti3 xia4n za4i go1ng huo4 sha1ng fa1ng mia4n , e2r bu2 shi4 ti3 xia4n za4i sha1ng pi3n xia1o sho4u , yi1n ci3 zhe4 yi1 shi4 jia4n zho1ng tui4 huo4 huo4 jia3n sha3o di4ng da1n ye3 he3n zhe4ng cha2ng , jia1 le4 fu2 bu4 da4 ke3 ne2ng wa2n qua2n che2ng da1n di3 zhi4 da4i la2i di2 xia1o lia4ng su3n shi1 . e2r qie3 za4i jia1 le4 fu2 yi2ng sho1u go4u che2ng sha4ng , ge1n ju4 jia1 le4 fu2 duo1 nia2n la2i he2 go1ng yi1ng sha1ng gua1n xi4 yi3 ji2 sho1u fe4i xia4ng mu4 di2 she4 zhi4 pa4n dua4n , di2 que4 yo3u yi1 xie1 ma4i cha2ng , qi2 sho1u fe4i xi4ng sho1u ru4 yi3 ji1ng zha1n da4o bi3 jia4o da4 bi3 li4 , xia1o sho4u lia2ng bia4n hua4 dui4 qi2 li4 ru4n yi3ng xia3ng bi4ng bu4 da4 . bi4ng qie3 yo2u yu2 yo3u jia4o cha2ng shi2 jia1n di2 zha4n ya1 huo4 kua3n qi1 , dua3n qi1 ne4i yi1n we4i xia1o lia4ng jia3n sha3o da4i la2i di2 su3n shi1 bu2 hui4 mi2ng xia3n ."\n li2ng go1ng gua1n xi4 bu2 hui4 fa1 she1ng shi2 zhi4 ga3i bia4n \n ju4 we2i da2 zhi3 ye4 di2 yi1 we4i xia1o sho4u ji1ng li3 jie4 sha4o , qi2 go1ng si1 me3i nia2n nia2n di3 he2 jia1 le4 fu2 qia1n di4ng yi2 ge4 fa3n li4 he2 to2ng , ji4n cha2ng fe4i de3ng fe4i yo4ng za4i he2 to2ng zho1ng yo4ng fa3n li4 xi2ng shi4 ti3 xia4n , e2r jia1 le4 fu2 zuo4 di2 ge4 zho3ng cu4 xia1o huo2 do4ng , go1ng huo4 sha1ng ke3 yi3 xua3n ze2 shi4 fo3u ca1n yu4 , qi2 fe4i yo4ng xu1 ya4o da1n du2 jie2 sua4n .\n ya2ng li2n dui4 ji4 zhe3 shuo1 :" zhe4 zhi3 shi4 yi2 ge4 yua2n ze2 sha4ng zi4 yua4n ca1n yu4 . za4i li2ng go1ng di4 we4i bu4 dui4 de3ng di2 qi2ng kua4ng xia4 , zhe3ng ge4 ha2ng ye4 zho1ng du1 cu2n za4i zhuo2 yi1 xie1 fe1i zhe4ng gui1 sho3u dua4n . za4i li2ng sho4u sha1ng di2 yi1 xie1 dui1 to2u zha3n we4i fe4i me2i yo3u go1ng yi1ng sha1ng la2i ' zi4 yua4n ca1n yu4 ' di2 qi2ng kua4ng xia4 , ye3 hui4 ca3i qu3 yi1 xie1 fa1ng fa3 , bi3 ru2 ke3 yi3 ko4ng zhi4 di4ng huo4 , da3 lua4n sha1ng pi3n zhe4ng cha2ng che2n lie4 , zha3o go1ng yi1ng sha1ng cu4 xia1o re2n yua2n di2 we4n ti2 , fa2 qia2n , bu4 ra4ng sha4ng ga3ng de3ng . zhe4i xie1 sho3u dua4n ke3 ne2ng hui4 yi3ng xia3ng mo3u yi1 cha3n pi3n xia1o sho4u , da4n shi4 cha1o shi4 re2ng ra2n ke3 yi3 xia1o sho4u qi2 ta1 ti4 da4i sha1ng pi3n , sho4u yi3ng xia3ng zui4 da4 di2 ke3n di4ng shi4 go1ng yi1ng sha1ng . yo2u yu2 que1 fa2 xia1ng gua1n fa3 lv4 ba3o hu4 , go1ng yi1ng sha1ng dui4 zhe4 zho3ng ' jia1ng hu2 sho3u dua4n ' wa3ng wa3ng wu2 ke3 na4i he2 ."\n zho1ng guo2 re2n mi2n da4 xue2 sha1ng xue2 yua4n hua2ng jia1ng mi2ng jia4o sho4u re4n we2i :" yi2 ge4 o3u ra2n shi4 jia4n bi4ng bu4 ne2ng ga3i bia4n go1ng yi1ng sha1ng he2 li2ng sho4u sha1ng zhi1 jia1n di2 sha1ng ye4 gua1n xi4 , dua3n qi1 la2i ka4n ke3 ne2ng yo3u yi3ng xia3ng , bi3 ru2 ke3 ne2ng hui4 qia1n he2 yi1 xie1 , bu4 xia4ng zhi1 qia2n ju1 ga1o li2n xia4 , da4n zhe4 ke3 ne2ng zhi3 shi4 yi2 ge4 go1ng gua1n zi1 ta4i , shua1ng fa1ng di2 di4 we4i cha1 ju4 bu2 hui4 yo3u shi2 zhi4 ga3i bia4n ."\n ya2ng qia1n she4n zhi4 bu4 le4 gua1n di4 re4n we2i , co2ng li4ng yi1 jia3o du4 ka4n , zhe4 ci4 di3 zhi4 shi4 jia4n , fa3n e2r hui4 jia4ng di1 go1ng yi1ng sha1ng di2 ta3o jia4 hua2n jia4 ne2ng li4 . yo2u yu2 go1ng yi1ng sha1ng gui1 mo2 xia3o , dui4 xia1o lia4ng mi3n ga3n che2ng du4 hui4 yua3n da4 yu2 jia1 le4 fu2 , jia1 le4 fu2 ke3 ne2ng za4i we4i la2i yi1 dua4n shi2 jia1n , fa3n e2r ze1ng qia2ng ta3o jia4 ne2ng li4 .\n bu4 ji3n ru2 ci3 , ru2 guo3 go1ng huo4 sha1ng za4i jia1 le4 fu2 di2 xia1o sho4u sho4u da4o yi3ng xia3ng , hui4 ge4ng jia1 ji2 yu2 za4i qi2 ta1 li2ng sho4u sha1ng huo4 de2 xia1o sho4u di4 we4i , za4i zhe4 zho3ng qi2ng kua4ng xia4 , yo3u ke3 ne2ng hui4 yu4 da4o ge1ng duo1 di2 yi3n xi4ng sho1u fe4i . suo3 yi3 zhe4 ge4 shi4 jia4n , bu2 hui4 shi2 zhi4 ga3i bia4n go1ng huo4 sha1ng di2 ruo4 shi4 di4 we4i , zhi4 duo1 zhi3 shi4 li4 yi4 za4i li2ng sho4u sha1ng ji4ng zhe1ng zhi1 jia1n ji4n ha2ng fe1n liu2 tia2o zhe3ng .\n qi2 ta1 cha1o shi4 sho4u yi4 xia4o guo3 sha4ng we4i xia3n xia4n \n ju4 li2 be3i ji1ng mo3u jia1 le4 fu2 cha1o shi4 lia3ng go1ng li3 , ji1ng cha2ng ka4n da4o jia1 le4 fu2 go4u wu4 ba1n che1 za4i zi4 ji3 me2n qia2n shi3 guo4 di2 yi1 we4i hua2 pu3 cha1o shi4 dia4n cha2ng xia4ng ji4 zhe3 fa3n yi4ng , qi2 bi4ng me2i yo3u ga3n jue2 da4o ke4 liu2 lia2ng di2 bia4n hua4 . ga1i dia4n cha2ng re4n we2i , zhe4 jia1 hua2 pu3 cha1o shi4 zuo4 we2i yi2 ge4 she4 qu1 dia4n , he2 da4 ma4i cha2ng di2 gu4 ke4 qu2n yo3u yi1 di4ng cha1 bie2 , ru2 guo3 shuo1 jia1 le4 fu2 di2 ke4 re2n fe1n liu2 di2 hua4 , ke3 ne2ng ge1ng duo1 gu4 ke4 hui4 qu4 wo4 e3r ma3 . bu4 guo4 , zhe4 we4i dia4n cha2ng ye3 zuo4 ha3o lia3o yi4ng dui4 ke4 liu2 ze1ng zha3ng di2 zhu3n be4i ," wo3 me2n me3i tia1n du1 yo3u ji4n huo4 , yo2u qi2 she1ng xia1n shi2 pi3n , ru2 guo3 xia1o lia4ng sha4ng she1ng di2 hua4 ne2ng go4u ji2 shi2 bu3 huo4 ."\n e2r wu4 me3i ji2 tua2n go1ng gua1n zo3ng jia1n fu4 yu3 ga4o su4 ji4 zhe3 , mu4 qia2n wu4 me3i ji2 tua2n ba1o kuo4 me3i lia2n me3i za4i be3i ji1ng li2ng sho4u shi4 cha3ng zha4n ju4 31% di2 fe4n e2 , e2r jia1 le4 fu2 di2 shi4 cha2ng fe4n e2 ya4o xia3o de2 duo1 , yi1n ci3 wu4 me3i hua2n ga3n jue2 bu2 da4o di3 zhi4 shi4 jia4n da4i la2i di2 bia4n hua4 .\n " di3 zhi4 shi4 jia4n ru2 guo3 chi2 xu4 xia4 qu4 , jia1 le4 fu2 zi1 ji1n zho1u zhua3n chu1 xia4n we4n ti2 di2 hua4 , na4 me wo4 e3r ma3 ke3n di4ng shi4 zui4 da4 di2 sho4u yi4 zhe3 ." ya2ng qia1n zuo4 chu1 lia3o zhe4 ya4ng pa4n dua4n .\n yi1 xia4n dia4o cha2 5 yue4 1 ri4 , sa3o mia2o si4 che2ng shi4 jia1 le4 fu2 \n be3i ji1ng jia1 le4 fu2 ma3 lia2n da4o dia4n \n me2i yo3u chu1 xia4n di3 zhi4 jia1 le4 fu2 di2 re2n qu2n , da4n shi4 yo3u 6,7 lia4ng ji3ng che1 he2 yi1 xie1 ji3ng cha2 , zhi4 a1n xu2n luo2 yua2n . za4i jia1 le4 fu2 ru4 ko3u chu4 , tie1 chu1 lia3o yi1 zha1ng " jia1 yo2u zho1ng guo2 , da3o ji4 shi2 99 tia1n " di2 ha3i ba4o . ke4 liu2 zhe3ng ti3 sha4ng bi3 jia4o duo1 , da4n ye3 bi4ng bu4 yo1ng ji3 . jiu3 , yi3n lia4o de3ng bu4 fe4n cha3n pi3n jia4 sha4ng da3 chu1 " ba4o qia4n ! ci3 sha1ng pi3n za4n shi2 que1 huo4 " di2 ho2ng se4 bia1o qia1n . sha3o shu4 yi3n lia4o cha3n pi3n jia4 sha4ng yi3 ko1ng wu2 yi1 wu4 . duo1 shu4 cha3n pi3n jia4 tie1 sha4ng lia3o yo3u bu4 to2ng che2ng du4 jia4ng jia4 di2 hua2ng se4 bia1o qia1n , mo3u xie1 yi3n lia4o , sua1n na3i , co2ng di4 e4r pi2ng qi3 da3 wu3 zhe1 xia1o sho4u . she1ng xia1n shi2 pi3n bi4ng me2i yo3u da4 fu2 du4 da3 zhe1 .\n sha4ng ha3i jia1 le4 fu2 ji1n qia2o dia4n \n chu2 le ba4n yue4 qia2n ka1i shi3 ji4n ha2ng di2 bu4 fe4n sha1ng pi3n jia4ng jia4 cu4 xia1o , zhe1n dui4 " wu3 yi1 " me2i yo3u zu3 zhi1 re4n he2 cu4 xia1o huo2 do4ng . yi1 xi1ng qi1 qia2n hua2n za4i ji4n ha2ng di2 " ma3n 100 fa3n 5 yua2n di3 yo4ng qua4n " di2 huo2 do4ng yi3 ji1ng ti2ng zhi3 . we2i zho1u nia2n qi4ng she4 ji4 di2 gua1 gua1 qia3 cho1u jia3ng ye3 za4i di1 dia4o ji4n ha2ng , ru2 guo3 bu2 shi4 gu4 ke4 zhu3 do4ng we4n , sho1u yi2ng yua2n ji1 hu1 du1 wa4ng dia4o lia3o ge3i gu4 ke4 ze4ng so4ng gua1 gua1 qia3 . yi2ng ye4 e2 chi2 xu4 rui4 jia3n , ji2 du4 cuo4 sha1ng go1ng yi1ng sha1ng xi4n xi1n , ta1 me2n bu4 yua4n yi4 za4i zhe4 ge4 fe1i cha2ng shi2 qi1 za4i tie1 qia2n zuo4 cu4 xia1o .\n gua3ng zho1u jia1 le4 fu2 yua2n cu1n dia4n \n me2i yo3u chu1 xia4n xia1o fe4i zhe3 zu3 zhi1 di3 zhi4 di2 huo2 do4ng . go4u wu4 gua3ng cha2ng yo3u bu4 fe4n mi2n ji3ng za4i we2i chi2 zhi4 xu4 , jia1 le4 fu2 me2n ko3u ye3 tie1 chu1 lia3o zhi1 chi2 a4o yu4n di2 jia3n ba4o . yu3 ri4 cha2ng she1ng huo2 yo3u gua1n di2 ma4i qu1 re2n qi4 jia4o wa4ng , da4n pi2ng shi2 re2n liu2 ga1o fe1ng shi2 sho3u tui1 che1 hu4 pe4ng na2n yi3 to1ng xi2ng di2 qi2ng xi2ng bi4ng we4i chu1 xia4n .\n che2ng du1 jia1 le4 fu2 da4 shi4 jie4 dia4n \n kua1n kuo4 di2 gua3ng cha3ng sha4ng ti2ng zhuo2 lia3ng lia4ng ji3ng che1 ,4 ge4 be4i sha4ng yi4n yo3u " zhi4 a1n " chua1n zhe mi2 ca3i fu2 he2 fa2ng da4n be4i xi1n di2 ba3o a1n , lia3ng ge4 yi1 zu3 ji3ng ti4 di4 si4 chu4 zo3u do4ng . sui1 ra2n za4i fe1ng ko3u la4ng jia1n sha4ng , jia1 le4 fu2 ji1n tia1n di2 she1ng yi4 que4 shi2 bi3 qia2n lia3ng tia1n ya4o ha3o he3n duo1 . me3i ge4 xi3ng mu4 we4i zhi4 du1 shi4 do3u da4 di2 " she3ng " zi4 . ma3n cha2ng du1 shi4 ge4 zho3ng pi3n pa2i di2 yo1u hui4 . jia1 le4 fu2 ge1ng shi4 jia1 da4 qua2n cha3ng cu4 xia1o re2n yua2n bu4 ju2 , ji1 hu1 me3i ge4 zha3n we4i , huo4 jia4 bia1n du1 zha4n zhuo2 1 da4o 3 we4i cu4 xia1o go1ng zuo4 re2n yua2n .( ca4i fa4ng )
1finance
fu4 guo2 tia1n rui4 qia2ng shi4 di4 qu1 ji1ng xua3n hu4n he2 xi2ng zhe4ng qua4n to2u zi1 ji1 ji1n zha1o mu4 shuo1 mi2ng shu1 ( zha1i ya4o )
(wu3 ) zha4i qua4n to2u zi1 di2 qia2n wu3 mi2ng zha4i qua4n mi2ng xi4 \n ( liu4 ) to2u zi1 zu3 he2 ba4o ga4o fu4 zhu4 \n 1, ba4o ga4o qi1 ne4i be3n ji1 ji1n to2u zi1 di2 qia2n shi2 mi2ng zhe4ng qua4n di2 fa1 xi2ng zhu3 ti3 me2i yo3u be4i jia1n gua3n bu4 me2n li4 a4n dia4o cha2 huo4 za4i be3n ba4o ga4o bia1n zhi4 ri4 qia2n yi1 nia2n ne4i sho4u da4o go1ng ka1i qia3n ze2 , chu3 fa2 di2 qi2ng kua4ng .\n 2, ba4o ga4o qi1 ne4i be3n ji1 ji1n to2u zi1 di2 qia2n shi2 mi2ng gu3 pia4o zho1ng me2i yo3u za4i be4i xua3n gu3 pia4o ku4 zhi1 wa4i di2 gu3 pia4o .\n 3, jie2 zhi4 be3n ba4o ga4o qi1 mo4 , be3n ji1 ji1n di2 qi2 ta1 zi1 cha3n xia4ng mu4 go4u che2ng ru2 xia4 :\n 4, be3n ji1 ji1n ba4o ga4o qi1 mo4 we4i chi2 yo3u chu3 yu2 zhua3n gu3 qi1 di2 ke3 zhua3n zha4i .\n 5, be3n ji1 ji1n ba4o ga4o qi1 ne4i ji2 ba4o ga4o qi1 mo4 ju1n we4i chi2 yo3u zi1 cha3n zhi1 chi2 zhe4ng qua4n .\n 6, be3n ji1 ji1n ba4o ga4o qi1 ne4i ce2ng ji1ng chi2 yo3u qua2n zhe4ng ji2 ba4o ga4o qi1 mo4 qua2n zhe4ng to2u zi1 qi2ng kua4ng ru2 xia4 :\n 7, yi1n si4 she3 wu3 ru4 yua2n yi1n , to2u zi1 zu3 he2 ba4o ga4o zho1ng shi4 zhi2 zha1n ji4ng zhi2 bi3 li4 di2 fe1n xia4ng zhi1 he2 yu3 he2 ji4 ke3 ne2ng cu2n za4i we3i cha4 .\n shi2 e4r , ji1 ji1n di2 ye4 ji4 \n ji1 ji1n gua3n li3 re2n yi1 zha4o ke4 ji4n zhi2 sho3u , che2ng shi2 xi4n yo4ng , ji3n she4n qi2n mia3n di2 yua2n ze2 gua3n li3 he2 yu4n yo4ng ji1 ji1n ca2i cha3n , da4n bu4 ba3o zhe4ng ji1 ji1n yi1 di4ng yi2ng li4 , ye3 bu4 ba3o zhe4ng zui4 di1 sho1u yi4 . ji1 ji1n di2 guo4 wa3ng ye4 ji4 bi4ng bu4 da4i bia3o qi2 we4i la2i bia3o xia4n . to2u zi1 yo3u fe1ng xia3n , to2u zi1 re2n za4i zuo4 chu1 to2u zi1 jue2 ce4 qia2n yi1ng zi1 xi4 yue4 du2 be3n ji1 ji1n di2 zha1o mu4 shuo1 mi2ng shu1 .\n 1, fu4 guo2 tia1n rui4 qia2ng shi4 di4 qu1 ji1ng xua3n hu4n he2 xi2ng zhe4ng qua4n to2u zi1 ji1 ji1n li4 shi3 ge4 shi2 jia1n dua4n fe4n e2 ji4ng zhi2 ze1ng cha2ng shua4i yu3 to2ng qi1 ye4 ji4 bi3 jia4o ji1 zhu3n sho1u yi4 shua4i bi3 jia4o bia3o \n 2, zi4 ji1 ji1n he2 to2ng she1ng xia4o yi3 la2i fu4 guo2 tia1n rui4 qia2ng shi4 di4 qu1 ji1ng xua3n hu4n he2 xi2ng zhe4ng qua4n to2u zi1 ji1 ji1n le2i ji4 fe4n e2 ji4ng zhi2 ze1ng cha2ng shua4i yu3 ye4 ji4 bi3 jia4o ji1 zhu3n sho1u yi4 shua4i di2 li4 shi3 zo3u shi4 dui4 bi3 tu2 \n zhu4 : jie2 zhi3 ri4 qi1 we2i 2008 nia2n 3 yue4 31 ri4 .\n shi2 sa1n , fe4i yo4ng ga4i la3n \n ( yi1 ) yu3 ji1 ji1n yu4n zuo4 yo3u gua1n di2 fe4i yo4ng \n 1, yu3 ji1 ji1n yu4n zuo4 yo3u gua1n fe4i yo4ng lie4 shi4 \n (1) ji1 ji1n gua3n li3 re2n di2 gua3n li3 fe4i ;\n (2) ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n di2 tuo1 gua3n fe4i ;\n (3) ji1 ji1n he2 to2ng she1ng xia4o ho4u di2 ji1 ji1n xi4n xi1 pi1 lu4 fe4i yo4ng ;\n (4) ji1 ji1n he2 to2ng she1ng xia4o ho4u yu3 ji1 ji1n xia1ng gua1n di2 kua4i ji4 shi1 fe4i , lv4 shi1 fe4i ;\n (5) ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 fe4i yo4ng ;\n (6) ji1 ji1n di2 zhe4ng qua4n jia1o yi4 fe4i yo4ng ;\n (7) a4n zha4o guo2 jia1 yo3u gua1n gui1 di4ng he2 ji1 ji1n he2 to2ng yue1 di4ng , ke3 yi3 za4i ji1 ji1n zi1 cha3n zho1ng lie4 zhi1 di2 qi2 ta1 fe4i yo4ng .\n be3n ji1 ji1n zho1ng zhi3 qi1ng sua4n shi2 suo3 fa1 she1ng fe4i yo4ng , a4n shi2 ji4 zhi1 chu1 e2 co2ng ji1 ji1n zi1 cha3n zo3ng zhi2 zho1ng ko4u chu2 .\n 2, ji1 ji1n fe4i yo4ng ji4 ti2 fa1ng fa3 , ji4 ti2 bia1o zhu3n he2 zhi1 fu4 fa1ng shi4 \n (1) ji1 ji1n gua3n li3 fe4i \n be3n ji1 ji1n di2 gua3n li3 fe4i a4n ga1i ji1 ji1n zi1 cha3n ji4ng zhi2 di2 1.5% nia2n fe4i shua4i ji4 ti2 , ji4 sua4n fa1ng fa3 ru2 xia4 :\n H=EΓ—1.5%Γ· da1ng nia2n tia1n shu4 \n H we2i me3i ri4 yi1ng zhi1 fu4 di2 ji1 ji1n gua3n li3 fe4i \n E we2i qia2n yi1 ri4 di2 ji1 ji1n zi1 cha3n ji4ng zhi2 \n ji1 ji1n gua3n li3 fe4i me3i ri4 ji4 sua4n , zhu2 ri4 le2i ji4 zhi4 me3i yue4 yue4 mo4 , a4n yue4 zhi1 fu4 , yo2u ji1 ji1n gua3n li3 re2n xia4ng ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n fa1 so4ng ji1 ji1n gua3n li3 fe4i hua2 kua3n zhi3 li4ng , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n fu4 he2 ho4u yu2 ci4 yue4 qia2n 2 ge4 go1ng zuo4 ri4 ne4i co2ng ji1 ji1n zi1 cha3n zho1ng yi1 ci4 xi4ng zhi1 fu4 ge3i ji1 ji1n gua3n li3 re2n . ruo4 yu4 fa3 di4ng jie2 jia4 ri4 , go1ng xiu1 jia4 de3ng , zhi1 fu4 ri4 qi1 shu4n ya2n .\n (2) ji1 ji1n tuo1 gua3n fe4i \n be3n ji1 ji1n di2 tuo1 gua3n fe4i a4n ji1 ji1n zi1 cha3n ji4ng zhi2 di2 2.5%. di2 nia2n fe4i shua4i ji4 ti2 , ji4 sua4n fa1ng fa3 ru2 xia4 :\n H=EΓ—2.5%.Γ· da1ng nia2n tia1n shu4 \n H we2i me3i ri4 yi1ng zhi1 fu4 di2 ji1 ji1n tuo1 gua3n fe4i \n E we2i qia2n yi1 ri4 di2 ji1 ji1n zi1 cha3n ji4ng zhi2 \n ji1 ji1n tuo1 gua3n fe4i me3i ri4 ji4 sua4n , zhu2 ri4 le2i ji4 zhi4 me3i yue4 yue4 mo4 , a4n yue4 zhi1 fu4 , yo2u ji1 ji1n gua3n li3 re2n xia4ng ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n fa1 so4ng ji1 ji1n gua3n li3 fe4i hua2 kua3n zhi3 li4ng , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n fu4 he2 ho4u yu2 ci4 yue4 qia2n 2 ge4 go1ng zuo4 ri4 ne4i co2ng ji1 ji1n zi1 cha3n zho1ng yi1 ci4 xi4ng zhi1 qu3 ruo4 yu4 fa3 di4ng jie2 jia4 ri4 , go1ng xiu1 jia4 de3ng , zhi1 fu4 ri4 qi1 shu4n ya2n .\n (3) sha4ng shu4 "1, yu3 ji1 ji1n yu4n zuo4 yo3u gua1n fe4i yo4ng lie4 shi4 " zho1ng (3)-(7) xia4ng fe4i yo4ng yo2u ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n ge1n ju4 yo3u gua1n fa3 gui1 ji2 xia1ng yi4ng xie2 yi4 gui1 di4ng , a4n fe4i yo4ng shi2 ji4 zhi1 chu1 ji1n e2 lie4 ru4 da1ng qi1 fe4i yo4ng , co2ng ji1 ji1n zi1 cha3n zho1ng zhi1 fu4 .\n 3, bu4 lie4 ru4 ji1 ji1n fe4i yo4ng di2 xia4ng mu4 \n ji1 ji1n gua3n li3 re2n he2 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n yi1n we4i lv3 xi2ng huo4 we4i wa2n qua2n lv3 ha2ng yi4 wu4 da3o zhi4 di2 fe4i yo4ng zhi1 chu1 huo4 ji1 ji1n ca2i cha3n di2 su3n shi1 , yi3 ji2 chu3 li3 yu3 ji1 ji1n yu4n zuo4 wu2 gua1n di2 shi4 xia4ng fa1 she1ng di2 fe4i yo4ng de3ng bu4 lie4 ru4 ji1 ji1n fe4i yo4ng .\n qi2 ta1 ju4 ti3 bu4 lie4 ru4 ji1 ji1n fe4i yo4ng di2 xia4ng mu4 yi1 ju4 zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 yo3u gua1n gui1 di4ng zhi2 xi2ng .\n 4, fe4i yo4ng tia2o zhe3ng \n ji1 ji1n gua3n li3 re2n he2 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n ke3 ge1n ju4 ji1 ji1n fa1 zha3n qi2ng kua4ng tia2o zhe3ng ji1 ji1n gua3n li3 fe4i shua4i huo4 ji1 ji1n tuo1 gua3n fe4i shua4i . tia2o ga1o ji1 ji1n gua3n li3 fe4i shua4i huo4 ji1 ji1n tuo1 gua3n fe4i shua4i , xu1 zha4o ka1i ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 she3n yi4 ; tia2o di1 ji1 ji1n gua3n li3 fe4i shua4i huo4 ji1 ji1n tuo1 gua3n fe4i shua4i , wu2 xu1 zha4o ka1i ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 . ji1 ji1n gua3n li3 re2n bi4 xu1 zui4 chi2 yu2 xi1n di2 fe4i shua4i shi2 shi1 ri4 qia2n 3 ge4 go1ng zuo4 ri4 za4i zhi4 sha3o yi1 zho3ng zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 zhi3 di4ng di2 me2i ti3 sha4ng go1ng ga4o .\n ( e4r ) yu3 ji1 ji1n xia1o sho4u yo3u gua1n di2 fe4i yo4ng \n 1, ji1 ji1n re4n go4u fe4i yo4ng \n be3n ji1 ji1n re4n go4u ca3i qu3 qua2n e2 jia3o kua3n re4n go4u fa1ng shi4 . to2u zi1 zhe3 za4i mu4 ji2 qi1 ne4i ke3 yi3 duo1 ci4 re4n go4u ji1 ji1n fe4n e2 , re4n go4u yi1 ji1ng sho4u li3 bu4 de2 che4 xia1o .\n to2u zi1 zhe3 ke3 xua3n ze2 za4i re4n go4u be3n ji1 ji1n huo4 shu2 hui2 be3n ji1 ji1n shi2 jia1o na4 re4n go4u fe4i yo4ng . to2u zi1 zhe3 xua3n ze2 za4i re4n go4u shi2 jia1o na4 di2 che1ng we2i qia2n dua1n re4n go4u fe4i yo4ng , to2u zi1 zhe3 xua3n ze2 za4i shu2 hui2 shi2 jia1o na4 di2 che1ng we2i ho4u dua1n re4n go4u fe4i yo4ng .\n to2u zi1 zhe3 xua3n ze2 jia1o na4 qia2n dua1n re4n go4u fe4i yo4ng shi2 , a4n re4n go4u ji1n e2 ca3i yo4ng bi3 li4 fe4i shua4i , ju4 ti3 fe4i shua4i ru2 xia4 :\n to2u zi1 zhe3 xua3n ze2 jia1o na4 ho4u dua1n re4n go4u fe4i yo4ng shi2 , a4n re4n go4u ji1n e2 ca3i yo4ng bi3 li4 fe4i shua4i , fe4i shua4i a4n chi2 yo3u shi2 jia1n di4 jia3n , ju4 ti3 fe4i shua4i ru2 xia4 :\n re4n go4u fe4i yo4ng yo4ng yu2 be3n ji1 ji1n di2 shi4 cha2ng tui1 gua3ng , xia1o sho4u , zhu4 ce4 de1ng ji4 de3ng mu4 ji2 qi1 jia1n fa1 she1ng di2 ge4 xia4ng fe4i yo4ng .\n ru2 guo3 to2u zi1 zhe3 xua3n ze2 jia1o na4 qia2n dua1n re4n go4u fe4i yo4ng , ze2 re4n go4u fe4n e2 di2 ji4 sua4n fa1ng fa3 ru2 xia4 :\n qia2n dua1n re4n go4u fe4i yo4ng = re4n go4u ji1n e2 Γ— qia2n dua1n re4n go4u fe4i shua4i \n ji4ng re4n go4u ji1n e2 = re4n go4u ji1n e2 - qia2n dua1n re4n go4u fe4i yo4ng \n re4n go4u fe4n e2 =( ji4ng re4n go4u ji1n e2 + li4 xi1 )/ ji1 ji1n fe4n e2 mia4n zhi2 \n ru2 guo3 to2u zi1 zhe3 xua3n ze2 jia1o na4 ho4u dua1n re4n go4u fe4i yo4ng , ze2 re4n go4u fe4n e2 di2 ji4 sua4n fa1ng fa3 ru2 xia4 :\n re4n go4u fe4n e2 =( re4n go4u ji1n e2 + li4 xi1 )/ ji1 ji1n fe4n e2 mia4n zhi2 \n re4n go4u fe4n e2 di2 ji4 sua4n ba3o liu2 da4o xia3o shu3 dia3n ho4u 2 we4i , xia3o shu3 dia3n 2 we4i yi3 ho4u di2 bu4 fe4n she3 qu4 , she3 qu4 bu4 fe4n suo3 da4i bia3o di2 zi1 cha3n gui1 ji1 ji1n suo3 yo3u .\n 2, she1n go4u fe4i yo4ng \n to2u zi1 zhe3 ke3 xua3n ze2 za4i she1n go4u be3n ji1 ji1n huo4 shu2 hui2 be3n ji1 ji1n shi2 jia1o na4 she1n go4u fe4i yo4ng . to2u zi1 zhe3 xua3n ze2 za4i she1n go4u shi2 jia1o na4 di2 che1ng we2i qia2n dua1n she1n go4u fe4i yo4ng , to2u zi1 zhe3 xua3n ze2 za4i shu2 hui2 shi2 jia1o na4 di2 che1ng we2i ho4u dua1n she1n go4u fe4i yo4ng .\n to2u zi1 zhe3 xua3n ze2 jia1o na4 qia2n dua1n she1n go4u fe4i yo4ng shi2 , a4n she1n go4u ji1n e2 ca3i yo4ng bi3 li4 fe4i shua4i . to2u zi1 zhe3 za4i yi1 tia1n zhi1 ne4i ru2 guo3 yo3u duo1 bi3 she1n go4u , shi4 yo4ng fe4i shua4i a4n da1n bi3 fe1n bie2 ji4 sua4n . ju4 ti3 fe4i shua4i ru2 xia4 :\n to2u zi1 zhe3 xua3n ze2 ho2ng li4 zi4 do4ng za4i to2u zi1 suo3 zhua3n che2ng di2 fe4n e2 bu4 sho1u qu3 she1n go4u fe4i yo4ng .\n to2u zi1 zhe3 xua3n ze2 jia1o na4 ho4u dua1n she1n go4u fe4i yo4ng shi2 , a4n she1n go4u ji1n e2 ca3i yo4ng bi3 li4 fe4i shua4i , fe4i shua4i a4n chi2 yo3u shi2 jia1n di4 jia3n , ju4 ti3 fe4i shua4i ru2 xia4 :\n yi1n ho2ng li4 zi4 do4ng za4i to2u zi1 e2r cha3n she1ng di2 ho4u dua1n sho1u fe4i di2 ji1 ji1n fe4n e2 , bu4 za4i sho1u qu3 ho4u dua1n she1n go4u fe4i yo4ng .\n ru2 guo3 to2u zi1 zhe3 xua3n ze2 jia1o na4 qia2n dua1n she1n go4u fe4i yo4ng , ze2 she1n go4u fe4n e2 di2 ji4 sua4n fa1ng fa3 ru2 xia4 :\n ji4ng she1n go4u ji1n e2 = she1n go4u ji1n e2 /(1+ qia2n dua1n she1n go4u fe4i shua4i )\n qia2n dua1n she1n go4u fe4i yo4ng = she1n go4u ji1n e2 - ji4ng she1n go4u ji1n e2 \n she1n go4u fe4n e2 = ji4ng she1n go4u ji1n e2 /T ri4 ji1 ji1n fe4n e2 ji4ng zhi2 \n ru2 guo3 to2u zi1 zhe3 xua3n ze2 jia1o na4 ho4u dua1n she1n go4u fe4i yo4ng , ze2 she1n go4u fe4n e2 di2 ji4 sua4n fa1ng fa3 ru2 xia4 :\n she1n go4u fe4n e2 = she1n go4u ji1n e2 /T ri4 ji1 ji1n fe4n e2 ji4ng zhi2 \n 3, shu2 hui2 fe4i yo4ng \n be3n ji1 ji1n ge1n ju4 to2u zi1 zhe3 re4n ( she1n ) go4u fa1ng shi4 ca3i yo4ng bu4 to2ng di2 shu2 hui2 fe4i shua4i .\n to2u zi1 zhe3 xua3n ze2 jia1o na4 qia2n dua1n re4n ( she1n ) go4u fe4i yo4ng shi2 , shi4 yo4ng gu4 di4ng di2 shu2 hui2 fe4i shua4i , di4ng we2i 0.5%.\n to2u zi1 zhe3 xua3n ze2 jia1o na4 ho4u dua1n re4n ( she1n ) go4u fe4i yo4ng shi2 , shi4 yo4ng bia4n do4ng di2 shu2 hui2 fe4i shua4i . shu2 hui2 fe4i shua4i a4n chi2 yo3u shi2 jia1n di4 jia3n , ju4 ti3 fe4i shua4i ru2 xia4 :\n ru2 to2u zi1 zhe3 za4i re4n go4u / she1n go4u shi2 xua3n ze2 jia1o na4 qia2n dua1n re4n go4u / she1n go4u fe4i yo4ng , ze2 shu2 hui2 ji1n e2 ji4 sua4n fa1ng fa3 ru2 xia4 :\n shu2 hui2 zo3ng e2 = shu2 hui2 fe4n e2 Γ—T ri4 ji1 ji1n fe4n e2 ji4ng zhi2 \n shu2 hui2 fe4i yo4ng = shu2 hui2 zo3ng e2 Γ— shu2 hui2 fe4i shua4i \n shu2 hui2 ji1n e2 = shu2 hui2 zo3ng e2 - shu2 hui2 fe4i yo4ng \n ru2 guo3 to2u zi1 zhe3 za4i re4n go4u / she1n go4u shi2 xua3n ze2 jia1o na4 ho4u dua1n re4n go4u / she1n go4u fe4i yo4ng , ze2 shu2 hui2 ji1n e2 di2 ji4 sua4n fa1ng fa3 ru2 xia4 :\n shu2 hui2 zo3ng e2 = shu2 hui2 fe4n e2 Γ—T ri4 ji1 ji1n fe4n e2 ji4ng zhi2 \n ho4u dua1n re4n go4u / she1n go4u fe4i yo4ng = shu2 hui2 fe4n e2 Γ— re4n go4u / she1n go4u ri4 ji1 ji1n fe4n e2 ji4ng zhi2 Γ— ho4u dua1n re4n go4u / she1n go4u fe4i shua4i \n shu2 hui2 fe4i yo4ng = shu2 hui2 zo3ng e2 Γ— shu2 hui2 fe4i shua4i \n shu2 hui2 ji1n e2 = shu2 hui2 zo3ng e2 - ho4u dua1n re4n go4u / she1n go4u fe4i yo4ng - shu2 hui2 fe4i yo4ng \n shi2 si4 , dui4 zha1o mu4 shuo1 mi2ng shu1 ge1ng xi1n bu4 fe4n di2 shuo1 mi2ng \n be3n zha1o mu4 shuo1 mi2ng shu1 yi1 ju4 < zho1ng hua2 re2n mi2n go4ng he2 guo2 zhe4ng qua4n to2u zi1 ji1 ji1n fa3 >,< zhe4ng qua4n to2u zi1 ji1 ji1n yu4n zuo4 gua3n li3 ba4n fa3 >,< zhe4ng qua4n to2u zi1 ji1 ji1n xia1o sho4u gua3n li3 ba4n fa3 >,< zhe4ng qua4n to2u zi1 ji1 ji1n xi4n xi1 pi1 lu4 gua3n li3 ba4n fa3 > ji2 qi2 ta1 yo3u gua1n fa3 lv4 fa3 gui1 di2 ya1o qiu2 , dui4 be3n ji1 ji1n zha1o mu4 shuo1 mi2ng shu1 ji4n ha2ng lia3o ge1ng xi1n , zhu3 ya4o ge1ng xi1n ne4i ro2ng ru2 xia4 :\n 1," zho4ng ya4o ti2 shi4 " bu4 fe4n dui4 ge1ng xi1n zha1o mu4 shuo1 mi2ng shu1 ne4i ro2ng di2 jie2 zhi3 ri4 qi1 ji2 yo3u gua1n ca2i wu4 shu4 ju4 di2 jie2 zhi3 ri4 qi1 ji4n ha2ng lia3o ge1ng xi1n .\n 2," sa1n , ji1 ji1n gua3n li3 re2n " bu4 fe4n dui4 ji1 ji1n gua3n li3 re2n zhu4 ce4 di4 zhi3 , go1ng si1 ga4i kua4ng , re2n yua2n qi2ng kua4ng de3ng ne4i ro2ng ji4n ha2ng lia3o ge1ng xi1n .\n 3," si4 , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n " bu4 fe4n dui4 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n zhu4 ce4 di4 zhi3 , zhu3 ya4o re2n yua2n qi2ng kua4ng , ji1 ji1n tuo1 gua3n ye4 wu4 ji1ng yi2ng qi2ng kua4ng de3ng ji4n ha2ng lia3o ge1ng xi1n .\n 4," wu3 , xia1ng gua1n fu2 wu4 ji1 go4u " bu4 fe4n dui4 zhu4 ce4 de1ng ji4 ji1 go4u he2 zhi2 xia1o ji1 go4u di2 zhu4 ce4 di4 zhi3 , lia2n xi4 re2n , da4i xia1o ji1 go4u zho1ng bu4 fe4n xi4n xi1 ji4n ha2ng lia3o ge1ng xi1n , ze1ng jia1 lia3o be3i ji1ng yi2n ha2ng gu3 fe4n yo3u xia4n go1ng si1 , she1n zhe4n pi2ng a1n yi2n ha2ng gu3 fe4n yo3u xia4n go1ng si1 , zho1ng guo2 yi2n ha2ng gu3 fe4n yo3u xia4n go1ng si1 , zho1ng guo2 yo2u zhe4ng chu3 xu4 yi2n ha2ng , zho1ng xi4n yi2n ha2ng gu3 fe4n yo3u xia4n go1ng si1 xia1ng gua1n xi4n xi1 .\n 5," ba1 , ji1 ji1n fe4n e2 di2 she1n go4u yu3 shu2 hui2 " bu4 fe4n dui4 she1n go4u he2 shu2 hui2 di2 cha3ng suo3 ji4n ha2ng lia3o ge1ng xi1n .\n 6," jiu3 , ji1 ji1n di2 to2u zi1 " bu4 fe4n dui4 be3n ji1 ji1n suo3 que4 di4ng di2 qia2ng shi4 di4 qu1 ji4n ha2ng lia3o tia2o zhe3ng , to2u zi1 zu3 he2 ba4o ga4o ne4i ro2ng ge1ng xi1n zhi4 2008 nia2n 3 yue4 31 ri4 .\n 7," shi2 , ji1 ji1n di2 ye4 ji4 " bu4 fe4n ge1ng xi1n lia3o 2007 nia2n qua2n nia2n ,2008 nia2n di4 yi1 ji4 du4 he2 ji1 ji1n he2 to2ng she1ng xia4o zhi4 ji1n di2 ji1 ji1n ye4 ji4 .\n 8," shi2 jiu3 , ji1 ji1n he2 to2ng di2 ne4i ro2ng zha1i ya4o " ji2 " e4r shi2 , ji1 ji1n tuo1 gua3n xie2 yi4 di2 ne4i ro2ng zha1i ya4o " bu4 fe4n dui4 ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n di2 zhu4 ce4 di4 zhi3 ji4n ha2ng lia3o ge1ng xi1n .\n 9," e4r shi2 yi1 , dui4 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n fu2 wu4 " bu4 fe4n xi1n ze1ng lia3o be3n ji1 ji1n za4i jia4n she4 yi2n ha2ng , yi2n he2 zhe4ng qua4n ka1i to1ng be3n ji1 ji1n di4ng qi1 di4ng e2 she1n go4u ye4 wu4 di2 ne4i ro2ng .\n 10," e4r shi2 e4r , qi2 ta1 yi1ng pi1 lu4 shi4 xia4ng " bu4 fe4n dui4 ba4o ga4o qi1 ne4i yi4ng pi1 lu4 di2 be3n ji1 ji1n xia1ng gua1n shi4 xia4ng ji4n ha2ng lia3o ge1ng xi1n .\n fu4 guo2 ji1 ji1n gua3n li3 yo3u xia4n go1ng si1 \n e4r 00 ba1 nia2n wu3 yue4 jiu3 ri4 \n xu4 ha4o \n zha4i qua4n le4i bie2 \n shi4 zhi2 ( yua2n )\n shi4 zhi2 zha1n ji1 ji1n zi1 cha3n ji4ng zhi2 bi3 li4 (%)\n ke3 zhua3n hua4n zha4i qua4n \n xu4 ha4o \n zha4i qua4n mi2ng che1ng \n shi4 zhi2 ( yua2n )\n shi4 zhi2 zha1n ji1 ji1n zi1 cha3n ji4ng zhi2 bi3 li4 (%)\n 08 ya1ng ha2ng pia4o ju4 17\n 07 ya1ng ha2ng pia4o ju4 139\n xu4 ha4o qi2 ta1 zi1 cha3n xia4ng mu4 \n ji1n e2 ( yua2n )\n yi1ng sho1u gu3 li4 \n yi1ng sho1u she1n go4u kua3n \n qi2 ta1 yi1ng sho1u kua3n \n da4i ta1n fe4i yo4ng \n he2 ji4 bia1o di4 zhe4ng qua4n \n qua2n zhe4ng da4i ma3 \n qua2n zhe4ng mi2ng che1ng \n chi2 yo3u yua2n yi1n \n chi2 yo3u shu4 lia4ng \n che2ng be3n zo3ng e2 \n qi1 mo4 chi2 yo3u lia2ng \n shi2 hua4 CWB1\n ma3i ru4 ke3 fe1n li2 zha4i huo4 pe4i \n sha4ng ga3ng CWB1\n ma3i ru4 ke3 fe1n li2 zha4i huo4 pe4i \n jie1 dua4n \n ji4ng zhi2 ze1ng cha2ng shua4i β‘ \n ji4ng zhi2 ze1ng cha2ng shua4i bia1o zhu3n cha4 β‘‘\n ye4 ji4 bi3 jia4o ji1 zhu3n sho1u yi4 shua4i β‘’\n ye4 ji4 bi3 jia4o ji1 zhu3n sho1u yi4 shua4i bia1o zhu3n cha4 β‘£\n re4n go4u ji1n e2 ( ha2n re4n go4u fe4i )\n qia2n dua1n re4n go4u fe4i shua4i \n 100 wa4n yua2n yi3 xia4 \n 100 wa4n yua2n yi3 sha4ng ( ha2n )\n da1n bi3 re4n go4u zui4 ga1o fe4i yo4ng \n 4 wa4n yua2n \n chi2 yo3u shi2 jia1n \n ho4u dua1n re4n go4u fe4i shua4i \n 1 nia2n yi3 ne4i ( ha2n )\n 1 nia2n β€”3 nia2n ( ha2n )\n 3 nia2n β€”5 nia2n ( ha2n )\n 5 nia2n yi3 sha4ng \n she1n go4u ji1n e2 ( ha2n she1n go4u fe4i )\n qia2n dua1n she1n go4u fe4i shua4i \n 100 wa4n yua2n yi3 xia4 \n 100 wa4n yua2n ( ha2n )β€”500 wa4n yua2n \n 500 wa4n yua2n ( ha2n ) yi3 sha4ng \n 1000 yua2n / bi3 \n chi2 yo3u shi2 jia1n \n ho4u dua1n she1n go4u fe4i shua4i \n 1 nia2n yi3 ne4i ( ha2n )\n 1 nia2n β€”3 nia2n ( ha2n )\n 3 nia2n β€”5 nia2n ( ha2n )\n 5 nia2n yi3 sha4ng \n chi2 yo3u shi2 jia1n \n shu2 hui2 fe4i shua4i \n 2 nia2n yi3 ne4i ( ha2n )\n 2 nia2n β€”3 nia2n ( ha2n )\n 3 nia2n yi3 sha4ng
1finance
zhua1n jia1 ya3n zho1ng di2 zo1u shi4 mi2ng : zui4 zhi4 mi4ng fe1i zho4ng qua2n xia3o shi2 ho4u xia4ng gu1 nia2ng
2004nia2n ya3 dia3n a4o yu4n hui4 , zo1u shi4 mi2ng huo4 de2 ji4 ju1n , zhe4 ye3 shi4 zho1ng guo2 za4i qua2n ji1 xia4ng mu4 zho1ng di2 di4 yi1 me2i a4o yu4n hui4 jia3ng pa2i . ra2n e2r da1ng ta1 hui2 da4o zu3 guo2 , que4 fa1 xia4n zi4 ji3 tu1 po4 xi4ng di2 che2ng ji4 be4i liu2 xia2ng ji1n pa2i di2 gua1ng ma2ng ya3n ga4i lia3o , ta1 ka1i shi3 ga3n jue2 zi4 ji3 di2 to2ng pa2i xia4ng yi1 cha3ng shi1 ba4i ." za4i a4o yu4n hui4 zhe4 ya4ng di2 cha3ng he2 , za4i li2 ji1n pa2i zhe4 me ji4n di2 di4 fa1ng shi1 sho3u , zhe4 zho3ng shi1 ba4i mi2ng xi1n ke4 gu3 ."\n za4i yi2 ge4 ha2n le3ng di2 ye4 wa3n , zo1u shi4 mi2ng , zho1ng guo2 guo2 jia1 qua2n ji1 dui4 di2 dui4 zha3ng , za3o za3o da4o da2 lia3o zhi1 jia1 ge1 da1ng di4 yi1 jia1 zho1ng guo2 ca1n gua3n we2i ta1 ju3 xi2ng di2 qi4ng go1ng ya4n , shi4 jie4 ye4 yu2 qua2n ji1 ji3n bia1o sa4i jiu4 za4i zhe4 li3 ju3 xi2ng .\n ta1 ji1ng cha2ng re3n ji1 a2i e4 \n zo1u shi4 mi2ng zhe4 ge4 zho1u mo4 jiu4 jia1ng du4 guo4 zi4 ji3 27 sui4 she1ng ri4 , she1n ga1o zhi3 yo3u 5 chi3 5 cu4n , ka4n sha4ng qu4 ha2i zi3 qi4 de2 xia4ng ge4 qi1ng chu1n qi1 sha4o nia2n . da4n shi4 ta1 xia4o di2 shi2 ho4u , ya3n ji1ng pa2ng bia1n she1ng chu1 he3n she1n di2 zho4u we2n . ta1 zuo3 ya3n sha4ng di2 ba1 he2n bu2 shi4 qua2n ji1 zha4n zho1ng liu2 xia4 di2 , e2r shi4 za4i xue2 xia4o li3 sho4u lia3o yi2 ge4 nv3 ha2i di2 qi1 fu4 . ta1 qua2n gu3 he3n ga1o , liu2 he3n he1i he3n mi4 di2 ba3n shua1 to2u , cha2ng yi1 zhi1 yi1ng go1u bi2 . ta1 di2 bi3 sa4i ji2 bie2 shi4 48 go1ng ji1n , me3i cha2ng bi3 sa4i qia2n , ta1 du1 ya4o hua1 sha4ng yi1 ge4 yue4 zho1ng di2 he3n duo1 shi2 jia1n yo4ng la2i re3n ji1 a2i e4 . ta1 hui4 yi1n ci3 bia4n de2 xi4ng qi2ng gua1i li4 e2r qie3 pi2 qi4 ba4o za4o , ra2n ho4u za4i pi1n mi4ng da4o qia4n . we4i le fe1n sa3n zhu4 yi4 li4 , ta1 ke3n ba2o ba2o di2 qie1 che2ng pia4n di2 xi1 gua1 , ra2n ho4u ba3 gua1 na2ng tu3 dia4o . huo4 zhe3 zha3o chu1 ya2ng ro4u mia4n di2 zha4o pia1n , ba3 ta1 me2n tie1 da4o zi4 ji3 di2 bo2 ke4 li3 .\n ta1 di2 dui4 yo3u me2n ci3 shi2 hua2n za4i wa4i mia4n liu1 da2 , da4n shi4 zo1u shi4 mi2ng zha3o lia3o yi1 zha1ng ko1ng zhuo1 bia1n sha4ng di2 yi3 zi3 zuo4 xia4 . ta1 ta1n ka1i yi1 zha1ng ba4o zhi3 , xi1n bu4 za4i ya1n di4 sa3o lia3o yi1 xia4 bia1o ti2 . ta1 hua2n chua1n zhe zi4 ji3 ho2ng ba2i xia1ng jia4n di2 re4 she1n dui4 fu2 , be4i ho4u yo4ng ji1n xia4n xiu4 zhuo2 " zho1ng guo2 ". za4i ta1 sha4ng yi1 zuo3 xio1ng , ta1 da4i zhuo2 yi2 ge4 yi4n yo3u ma2o ze2 do1ng to2u xia4ng di2 hua2ng to2ng xio1ng zha1ng β€”β€” la2i zi4 ta1 jia4o lia4n zha1ng chua2n lia2ng , be4i ta1 che1ng zuo4 zha1ng la3o shi1 di2 li3 wu4 . za4i ba1 tia1n di2 bi3 sa4i ho4u , zo1u shi4 mi2ng di2 lia3ng jia2 she1n xia4n ji4n qu4 , ta1 di2 xia4o ro2ng xia3n de he3n pi2 la2o ." wo3 he3n e4 ," ta1 yo4ng zho1ng we2n shuo1 .\n ta1 he3n sha3o zho4ng qua2n ji1 da3o dui4 sho3u \n sa1n ge4 zho1ng guo2 gua1n yua2n zo3u ji4n cha3ng di4 luo4 zuo4 , zo1u shi4 mi2ng zhua3n xia4ng zha1ng chua2n lia2ng , ge2 zhuo2 we2i la2n jiu3 jiu3 di4 yu3 qi2 yo1ng ba4o . za4i he2 zha1ng la3o shi1 xia1ng chu3 shi2 duo1 nia2n ho4u , zo1u shi4 mi2ng ti2 da4o ta1 di2 ci4 shu4 bi3 ti2 ji2 fu4 mu3 ge1ng duo1 ." wo3 me2n jiu4 xia4ng fu4 zi3 ," zo1u shi4 mi2ng shuo1 . zhe4 ya4ng di2 yo1ng ba4o shi4 bi3 sa4i qia2n di2 xi2 gua4n ," ta1 ra4ng wo3 pi2ng ji4ng ." zo1u shi4 mi2ng cha2o zhuo2 zi4 ji3 di2 dui4 sho3u pa4 la1 si1 qi2 fu1 zhua3n guo4 she1n qu4 . sui2 zhuo2 li2ng she1ng xia3ng qi3 , luo2 ma3 (blog) ni2 ya4 re2n ji2 qie4 di4 ji4n ha2ng chu1 ji1 . ta1 ji1ng li4 wa4ng she4ng yo4u cho1ng ma3n go1ng ji1 xi4ng , bu4 dua4n chu1 qua2n jia1ng zo1u shi4 mi2ng bi1 de2 zha1o ho4u tui4 qu4 . zo1u shi4 mi2ng ka4n sha4ng qu4 bi4ng bu4 xi1ng fe4n , zhi3 shi4 o3u e3r chu1 ji1 xia4 qua2n tou . ta1 za4i qua2n ta2i sha4ng be4i luo2 ma3 ni2 ya4 re2n zhui1 zhu2 , di4 yi1 hui2 he2 jie2 shu4 , pa4 la1 si1 qi2 fu1 li3ng xia1n ,3 bi3 2. zha1ng la3o shi1 za4i zo1u shi4 mi2ng di2 e3r bia1n qi1ng she1ng shuo1 lia3o ji1 ju4 , li2ng she1ng xia3ng qi3 di2 shi2 ho4u , zo1u shi4 mi2ng yi1 yue4 sha4ng qia2n ji4 chu1 yi1 ta4o zu3 he2 qua2n ba1n pi2ng lia3o bi3 fe1n , ta1 lia2n de2 13 fe1n zha4n she4ng lia3o dui4 sho3u .\n zo1u shi4 mi2ng zo3ng shi4 yi3 zi4 ji3 di2 su4 du4 zhi4 she4ng , ta1 he3n sha3o yo4ng zho4ng qua2n ji1 da3o dui4 sho3u , ta1 ji1ng cha2ng lia2n xu4 yi1 to1ng chu1 ji1 , bi4ng xu4n su4 sha3n ka1i , xia4ng yi1 zhi1 fe4n nu4 di2 ma2 que4 . ta1 di2 chu1 xia4n zhe4n ji1ng lia3o shi4 jie4 , ne4i xie1 me3i guo2 shi4 qua2n ji1 di2 yo1ng du3n yi1 shi2 he3n na2n shi4 yi4ng ta1 di2 fe1ng ge2 . za4i zo1u shi4 mi2ng di2 bi3 sa4i zhi1 ho4u , wo3 we4n me3i guo2 dui4 zhu3 jia4o lia4n ka3n be4i e3r (wiki) dui4 yu2 ta1 di2 ka4n fa3 ." wo3 dui4 ta1 me2i yo3u xia3ng fa3 ," ka3n be4i e3r shuo1 ," ta1 zuo4 lia3o zi4 ji3 za4i a4o yu4n hui4 sha4ng zuo4 di2 shi4 qi2ng , yo4ng sho3u di2 zhe4 bu4 fe1n he2 na4 bu4 fe4n chu1 qua2n ." ta1 bi3 hua4 zhuo2 , ya2n yu3 zho1ng dui4 ta1 cho1ng ma3n lia3o bu4 xie4 . da4n shi4 zhe4 me2i yo3u ra4ng zha1ng la3o shi1 fa2n na3o ," zhi3 ya4o ta1 ke3 yi3 de2 fe1n , ji2 shi3 ta1 ne2ng he2 ni3 da3 do4u ta1 ye3 bu4 yua4n yi4 la4ng fe4i zi4 ji3 di2 ji1ng li4 ."\n zo1u shi4 mi2ng qi1ng so1ng di4 huo4 de2 lia3o zhi1 jia1 ge1 shi4 ji3n sa4i di2 gua4n ju1n . za4i jue2 sa4i zho1ng , ta1 yi3 17 bi3 3 fa4ng da3o dui4 sho3u . za4i she1ng qi2 yi2 shi4 ho4u , zo1u shi4 mi2ng ji1ng guo4 ti3 yu4 gua3n di2 da4 ti1ng , da4n ta1 me2i yo3u yi3n qi3 me3i guo2 qua2n mi2 di2 zhu4 yi4 . za4i zho1ng guo2 zhi1 wa4i , zo1u re2ng ra2n mo4 mo4 wu2 we2n . da1ng qua2n ji1 dui4 hui2 da4o be3i ji1ng di2 da4ng tia1n , he3n duo1 zho1ng guo2 ji4 zhe3 za4i ji1 cha3ng chu1 ko3u de3ng ta1 . ta1 me2n xia4n ge3i ta1 xia1n hua1 , hua2n zha4o ka1i lia3o xia4n cha3ng xi1n we2n fa1 bu4 hui4 . di4 e4r tia1n di2 ba4o zhi3 sha4ng , re2n me2n yi3n yo4ng lia3o ta1 di2 hua4 zuo4 bia1o ti2 :" wo3 me2n yo4ng zi4 ji3 di2 qua2n tou ga4o su4 shi4 jie4 , zho1ng guo2 shi4 qia2ng da4 di2 ."\n ya3 dia3n na2 to2ng pa2i ga3n jue2 he3n shi1 ba4i \n 1995 nia2n , zo1u shi4 mi2ng zhua3n da4o zu1n yi4 ti3 yu4 xue2 xia4o , ta1 he2 qi2 ta1 1900 mi2ng xue2 she1ng ji4ng zhe1ng xue2 xia4o ge4 xia4ng mu4 dui4 di2 mi2ng e2 . ta1 me2n di4 yi1 bu4 ya4o mia4n li2n ce4 lia2ng gua1n , qua2n ji1 jia4o lia4n me2n zhi1 dui4 bi4 cha2ng cha1o guo4 she1n ga1o sa1n li2 mi3 yi3 sha4ng di2 ha2i zi3 ga3n xi1ng qu4 , zo1u shi4 mi2ng di2 bi4 cha2ng bi3 zi4 ji3 di2 she1n ga1o hua2n cha4 yi1 li2 mi3 , ta1 di4 yi1 lu2n jiu4 be4i ta2o ta4i lia3o . lia3ng xi1ng qi1 ho4u , ta1 za4i ci4 chu1 xia4n za4i ji4ng zhe1ng zhe3 di2 dui4 wu3 zho1ng ." wo3 jue2 de zhe4 ha2i zi3 he3n co1ng mi2ng , e2r qie3 yua4n yi4 chi1 ku3 ." fu4 ze2 ce4 shi4 di2 lia2ng jia4o lia4n yu2 shi4 ge3i lia3o ta1 yi1 fu4 qua2n ji1 sho3u ta4o , zhe4 shi4 yi2 ge4 lia3o bu4 qi3 di2 ka1i shi3 ." ta1 ka4n sha4ng qu4 he3n ha4i pa4 , xiu1 se4 ." da4n ta1 di2 wu3 shu4 di3 zi ge3i lia3o ta1 he3n ha3o di2 jia3o bu4 yi2 do4ng , e2r qie3 ta1 tia1n she1ng sha4n yu2 ba3 wo4 ju4 li2 , zhi1 da4o she2n me shi2 ho4u chu1 ji1 hui2 che4 ." ta1 bi3 bie2 re2n lia4n de2 ge1ng duo1 , jiu4 xia4ng yi1 ta2i ji1 qi4 , yo3ng wu2 xiu1 zhi3 di4 yu4n zhua4n .\n jia4o lia4n jue2 di4ng po4 li4 jia1ng zo1u shi4 mi2ng zha1o ji4n dui4 zho1ng , yi1 nia2n zhi1 ho4u , ta1 za4i zi4 ji3 ca1n jia1 di2 di4 yi1 xia4ng da4 xi2ng sa4i shi4 zho1ng ji4n ru4 lia3o jue2 sa4i qua1n . ra2n ho4u ta1 tui4 suo1 lia3o ," zhe3ng cha2ng zha4n do4u , ta1 si4 chu4 ta2o cua4n ." lia2ng jia4o lia4n shuo1 ," ta1 bu4 ga3n da3 do4u ." da4n shi4 jia4o lia4n me2i yo3u fa4ng qi4 , ta1 xia1ng xi4n ko3ng ju4 shi4 zi4 wo3 ba3o hu4 di2 yi1 zho3ng xi2ng shi4 . e2r qie3 zo1u shi4 mi2ng fe1i cha2ng qi2n fe4n , ta1 me3i tia1n du1 chu1 xia4n za4i xu4n lia4n gua3n , zho1ng guo2 re2n di2 da4 nia2n ye4 wa3n sha4ng ta1 ye3 du2 zi4 xu4n lia4n . lia2ng jia4o lia4n jia1ng ta1 tui1 jia4n da4o she3ng dui4 , me2i yo3u ti2 ji2 ta1 di2 bi4 cha2ng we4n ti2 ." ru2 guo3 wo3 bu4 yi3n ca2ng zhe4 ge4 shi4 shi2 , yi1 qie4 jiu4 jie2 shu4 lia3o ." ta1 shuo1 .\n zo1u shi4 mi2ng di2 fu4 mu3 re2ng ra2n dui4 zhe4 xia4ng yu4n do4ng yo3u di3 chu4 qi2ng xu4 , bi4ng ya1o qiu2 ta1 zho1ng dua4n xu4n lia4n . yi1 mi2ng jia4o lia4n we4i ci3 zhua1n me2n zuo4 lia3o jia1 fa3ng bi4ng qia2ng dia4o a4o yu4n hui4 di2 qua2n ji1 xia4ng mu4 he2 dia4n shi4 sha4ng di2 zho4ng lia2ng ji2 qua2n ji1 bi3 sa4i bu4 to2ng , yu4n do4ng yua2n da4i to2u kui1 ca1n sa4i ba3o hu4 ta1 me2n di2 a1n qua2n . zo1u shi4 mi2ng ji4n ru4 she3ng dui4 ho4u bu4 jiu3 , zha1ng chua2n lia2ng zhu4 yi4 da4o ta1 fe1i to2ng xu2n cha2ng di2 re4n zhe1n ta4i du4 . zha1ng jia4o lia4n yi1 zhi2 za4i fa1 zha3n yi1 zho3ng zho1ng guo2 shi4 di2 qua2n ji1 fe1ng ge2 , ta1 ya2n jiu1 lia3o he3n duo1 o1u me3i xua3n sho3u ." ya4 zho1u re2n xia1ng bi3 o1u me3i re2n yo3u bu4 to2ng di2 ne2ng li4 , wo3 me2n bi4 xu1 yi3 li2ng huo2 xi4ng he2 su4 du4 zhi4 she4ng ."\n 2003 nia2n , zo1u shi4 mi2ng yi2ng de zi4 ji3 di4 yi1 xia4ng qua2n guo2 ji3n bia1o sa4i di2 gua4n ju1n . ya3 dia3n a4o yu4n hui4 , ta1 huo4 de2 ji4 ju1n , zhe4 ye3 shi4 zho1ng guo2 za4i qua2n ji1 xia4ng mu4 zho1ng di2 di4 yi1 me2i a4o yu4n hui4 jia3ng pa2i . ra2n e2r da1ng ta1 hui2 da4o zu3 guo2 , que4 fa1 xia4n zi4 ji3 tu1 po4 xi4ng di2 che2ng ji4 be4i liu2 xia2ng ji1n pa2i di2 gua1ng ma2ng ya3n ga4i lia3o , ta1 ka1i shi3 ga3n jue2 zi4 ji3 di2 to2ng pa2i xia4ng yi1 cha3ng shi1 ba4i ." za4i a4o yu4n hui4 zhe4 ya4ng di2 cha3ng he2 , za4i li2 ji1n pa2i zhe4 me ji4n di2 di4 fa1ng shi1 sho3u , zhe4 zho3ng shi1 ba4i mi2ng xi1n ke4 gu3 ." yi1 nia2n zhi1 ho4u , ta1 huo4 de2 lia3o shi4 ji3n sa4i di2 gua4n ju1n , zhe3ng ge4 zho1ng guo2 we2i zhi1 zhe4n fe4n ." ya4o de2 da4o re4n ke3 , ni3 bi4 xu1 yi2ng de gua4n ju1n ."\n yi1 qie4 du1 we2i 2008\n ru2 guo3 zo1u shi4 mi2ng di2 jia1 xia1ng za4i me3i guo2 , yi3 qi2 700 wa4n re2n ko3u hui4 che2ng we2i me3i guo2 di2 di4 e4r da4i che2ng shi4 . da4n zu1n yi4 me2i yo3u ji1 cha3ng , suo3 yi3 da1ng la2i zi4 zho1ng guo2 , ha1 sa4 ke4 si1 ta3n he2 me3i guo2 di2 bi3 sa4i dui4 wu3 za4i 11 yue4 da4o zhe4 li3 ca1n jia1 yo3u yi4 bi3 sa4i di2 shi2 ho4u , ta1 me2n co2ng be3i ji1ng zuo4 lia3o sa1n xia3o shi2 fe1i ji1 da4o cho2ng qi4ng , yo4u co2ng na4 li3 zuo4 sa1n xia3o shi2 di2 ba1 shi4 za4i sha1n qu1 he2 ti1 tia2n jia1n dia1n bo3 ho4u , ca2i zho1ng yu2 la2i da4o lia3o zu1n yi4 shi4 zho1ng xi1n .\n zhe4 shi4 zo1u shi4 mi2ng ji1 nia2n la2i sho3u ci4 za4i zhe4 li3 bi3 sa4i , yo3u yi4 sa4i ji4n ha2ng sa1n tia1n . zo1u shi4 mi2ng di2 di4 yi1 ge4 dui4 sho3u shi4 ha1 sa4 ke4 si1 ta3n re2n , ta1 yi1 ko3u qi4 yi3 20 bi3 0 jie2 shu4 lia3o zha4n do4u . zo1u shi4 mi2ng xia4ng gua1n zho4ng hui1 sho3u zhi4 yi4 , hui2 da4o lia3o zi4 ji3 di2 ge1ng yi1 shi4 . bi3 sa4i hua2n za4i ji4n ha2ng , da4n yi1 qu2n fe1ng kua2ng di2 gua1n zho4ng ka1i shi3 yo1ng du3 za4i ge1ng yi1 shi4 di2 me2n wa4i , zhe4 li3 a1n pa2i lia3o ji3ng yua2n ka1n sho3u , da4n ka1n sho3u re2n zi4 ji3 za3o yi3 ji4n qu4 zha3o zo1u shi4 mi2ng ya4o qia1n mi2ng lia3o ." kua4i dia3n hua4n yi1 fu2 !" zha1ng chua2n lia2ng di1 she1ng shuo1 ," ru2 guo3 ni3 de3ng da4o jie2 shu4 , jiu4 he3n na2n li2 ka1i lia3o ."\n me2n ka1i lia3o yi1 tia2o fe2ng , chu1 xia4n yi1 qu2n nia2n qi1ng re2n , zhe4ng zha3ng ho2ng zhuo2 lia3n ya4o zhe4ng tuo1 ji3ng yua2n di2 zu3 la2n . me2n be4i za4i du4 gua1n sha4ng ho4u , zo1u shi4 mi2ng yi3 ji1ng chua1n da4i zhe3ng qi2 . co2ng wa4i mia4n di2 she1ng yi1n ti1ng qi3 la2i , si4 hu1 ju4 ji2 di2 re2n qu2n yue4 la2i yue4 pa2ng da4 . ta1 ka4n ka4n zi4 ji3 di2 jia4o lia4n , lia3ng re2n be4i ku4n za4i lia3o ge1ng yi1 shi4 . ha3o za4i zhuo1 sha4ng yo3u re2n so4ng la2i di2 ju4 da4 hua1 shu4 , zo1u shi4 mi2ng zhua1 qi3 lia3ng shu4 da3ng za4i zi4 ji3 mia4n qia2n zuo4 ya3n hu4 . da4n ta1 ha2i shi4 be4i re4n chu1 , ta1 xia4ng re2n me2n we1i xia4o , zhi4 xie4 , yi4ng shi4 ji3 chu1 lia3o re2n qu2n . da1ng ta1 zho1ng yu2 la2i da4o de3ng ho4u di2 ba1 shi4 qia2n , hua1 shu4 yi3 ji1ng ca2n po4 bu4 ka1n .\n di4 e4r tia1n , zo1u shi4 mi2ng he2 fu4 mu3 qu4 ka4n wa4ng zhu4 za4i zhe4n sha4ng di2 qi1n qi1 . zhe4 shi4 yi1 ta4o lia3ng ju1 shi4 di2 yu4 suo3 , e2r zhe4 ta4o fa2ng zi3 di2 zhua1ng shi4 duo1 duo1 sha3o sha3o yo3u zhe zo1u shi4 mi2ng di2 yi3ng zi3 . yi1 zha1ng yi4n zhuo2 ta1 lia3n di2 ju4 da4 ha3i ba4o , sha4ng mia4n xie3 zhuo2 yi1 xi2ng zi4 : yi1 qie4 du1 we2i 2008. yi1 sho3u yo2u li4ng yi2 ge4 qi1n qi1 yo4ng shu1 fa3 xie3 jiu4 di2 shi1 , jie2 we3i chu3 xie3 da4o :"2008 ra4ng zhe3ng ge4 shi4 jie4 zhe4n ji1ng ."\n ka4n zhuo2 zhe4 yi1 qie4 , wo3 bu4 ji1n xia3ng , za4i a4o yu4n hui4 jie2 shu4 zhi1 ho4u , ta1 me2n jia1ng ze3n ya4ng dui4 zhe4 li3 ji4n ha2ng za4i zhua1ng shi4 . zhe4 tia1n zo3u za4i qu4 ca1n ti1ng chi1 wu3 fa4n di2 lu4 sha4ng , wo3 we4n qi3 zo1u shi4 mi2ng di2 she1n ti3 . ta1 di2 be4i bu4 he2 jia3o sha4ng du1 yo3u sha1ng , sha1ng shi4 ku4n ra3o lia3o ta1 ha3o ji1 ge4 yue4 ." he3n te2ng ," ta1 shuo1 ," da4n a4o yu4n hui4 qia2n me2i yo3u shi2 jia1n do4ng sho3u shu4 lia3o , suo3 yi3 bi4 xu1 za4i tuo1 tuo1 ." wo3 ce2ng ji1ng we4n guo4 ta1 zhe4 zho3ng ji3n ji3n yo2u che2ng go1ng he2 shi1 ba4i hua4 di4ng di2 she1ng huo2 shi4 she2n me ga3n jue2 , ta1 shuo1 :" wo3 bu4 ne2ng re4n pi2ng zi4 ji3 be1i fu4 zhe4 me che2n zho4ng di2 fu4 da1n , wo3 bu4 ne2ng ra4ng zi4 ji3 yi1n ci3 zhi4 xi1 , fo3u ze2 wo3 hui4 ba3 zhe4 zho3ng da1n yo1u da4i da4o qua2n ta2i sha4ng ."\n xia3o shi2 ho4u xia4ng ge4 xia3o gu1 nia2ng \n zo1u shi4 mi2ng 1981 nia2n 5 yue4 18 ri4 chu1 she1ng za4i yi2 ge4 sha1n qu1 xia3o che2ng , za4i gui4 zho1u zu1n yi4 , zhe4 li3 shi4 zho1ng guo2 zui4 qio2ng ku4n di2 di4 qu1 zhi1 yi1 . ta1 di2 fu4 qi1n zo1u jia4n guo2 shi4 ge4 go1ng che2ng shi1 , ta1 he3n we1n he2 bi4ng yu3 re2n ba3o chi2 zhuo2 ju4 li2 , wa2n mi4ng di4 go1ng zuo4 . wu3 shi2 duo1 sui4 di2 zo1u jia4n guo2 she1n ca2i he3n xi4 cha2ng , liu2 zhuo2 zhe3ng qi2 di2 fa4 xi2ng .\n zo1u shi4 mi2ng di2 fu4 qi1n yo3u duo1 ne4i xia4ng , ta1 di2 mu3 qi1n jiu4 yo3u duo1 ka1i la3ng . ta1 za4i cha3ng ba4n yo4u e2r yua2n li3 zuo4 la3o shi1 , shi4 pi1ng pa1ng qiu2 ha3o sho3u , e2r ta1 di2 fu4 qi1n ge1ng a4i ha4o la2n qiu2 . ta1 me2n di2 e2r zi3 , ye3 shi4 ta1 me2n we2i yi1 di2 ha2i zi3 , zi4 yo4u cha2ng de2 sho4u xia3o , ta1 me2n ba3 ta1 ya3ng za4i jia1 li3 . wo3 za4i zu1n yi4 pe4ng da4o ta1 di2 shi2 ho4u we4n qi3 ta1 me2n dui4 e2r zi3 di2 fu3 yu4 , ta1 xia4o lia3o ." ta1 xia3o di2 shi2 ho4u , ma3n to2u jua3n fa4 , ka4n sha4ng qu4 jiu4 xia4ng xia3o gu1 nia2ng ." zo1u shi4 mi2ng ga4o su4 wo3 ," wo3 ma1 ma1 zo3ng shi4 ba3 wo3 da1ng nv3 ha2i fu3 ya3ng , wo3 bu4 ne2ng da4 she1ng shuo1hu&agrave; , wo3 bu4 ne2ng he2 qi2 ta1 na2n ha2i zhui1 zhu2 da3 na4o . wo3 bu4 xi3 hua1n he2 re2n shuo1hu&agrave; , ye3 xu3 yi1n we4i zi4 ji3 di2 ji1ng she2n be4i ya1 yi4 di2 yua2n gu4 ."\n zha3ng da4 yi1 xie1 , ta1 mi2 sha4ng lia3o dia4n shi4 li3 xu1 go4u di2 wu3 li2n re2n wu4 . ta1 xi1n mu4 zho1ng zui4 da4 di2 yi1ng xio2ng shi4 zha1ng sa1n fe1ng , yi2 ge4 she1ng huo2 za4i 13,14 shi4 ji4 di2 da4o shi4 , ta1 be4i re4n we2i shi4 ta4i ji2 zhi1 fu4 . zo1u shi4 mi2ng 12 sui4 di2 shi2 ho4u , ta1 di2 fu4 mu3 so4ng ta1 qu4 si1 re2n xue2 xia4o xi2 wu3 , ta1 me2n xi1 wa4ng ta1 ke3 yi3 che2ng we2i ti3 yu4 jia4o shi1 , yo3u yi1 fe4n we3n di4ng di2 zhi2 ye4 he2 sho1u ru4 . da4n shi4 zo1u shi4 mi2ng he3n kua4i jiu4 dui4 wu3 shu4 ga3n da4o ya4n jua4n , ta1 re4n we2i zhe4 guo4 yu2 qia2ng dia4o xi2ng shi4 e2r fe1i ge2 do4u di2 be3n zhi4 . ta1 mi2 sha4ng lia3o qua2n ji1 , da1ng zo1u we4n mu3 qi1n zi4 ji3 shi4 fo3u ke3 yi3 zhua3n ha2ng shi2 , ta1 re4n we2i zhe4 ge4 nia4n tou shi2 za4i hua1ng ta2ng ." ni3 ta4i xia1n ruo4 lia3o ," ta1 shuo1 ," ni3 ze3n me ca2i ne2ng lia4n che2ng yi2 ge4 qua2n ji1 sho3u ni2 ?" ta1 yo4u jia1 lia3o yi1 ju4 ," ru2 guo3 ni3 xia3ng ra4ng wo3 wa3n sha4ng shui4 bu4 zhuo2 jue2 di2 hua4 , jiu4 qu4 lia4n qua2n ji1 ba1 ." zo1u shi4 mi2ng ga4o su4 fu4 mu3 zi4 ji3 ha2i shi4 hui4 jia1n chi2 xi2 wu3 , da4n ta1 za4i xue2 xia4o ka1i shi3 ge1n sui2 qua2n ji1 dui4 xu4n lia4n ." wo3 kua2ng re4 di4 a4i sha4ng lia3o qua2n ji1 ," ta1 shuo1 ," za4i qua2n ji1 ta2i sha4ng , wo3 ca2i ne2ng zhe1n zhe4ng shi4 fa4ng zi4 ji3 ."\n bo2 ke4 qua2n wa2ng di2 xi1n li2ng jia1 yua2n \n zo1u shi4 mi2ng za4i wa3ng sha4ng ka1i lia3o zi4 ji3 di2 bo2 ke4 . yo3u shi2 ho4u , ta1 xie3 zi4 ji3 di2 bi3 sa4i , yo3u shi2 ho4u , ta1 za4i sha4ng mia4n tie1 zi4 ji3 fa4ng fe1ng zhe1ng huo4 zhe3 za4i sha1 ta1n xia2n bu4 di2 zha4o pia1n . ta1 ji4 lu4 zi4 ji3 di2 zhe1ng zha2 :" ji1ng cha2ng , za4i wo3 shui4 jia4o di2 shi2 ho4u , tui3 du1 bu2 dui4 ji4n . bu4 gua3n wo3 ze3n me ta3ng , jiu4 shi4 shui4 bu4 shu1 fu2 . zui4 za1o di2 shi4 , yi1 zha3 ya3n , qi3 chua2ng sha4o jiu4 xia3ng lia3o , wo3 yo4u ya4o za4i du4 li2 ka1i chua2ng qu4 xu4n lia4n lia3o ."\n za4i 2006 nia2n do1ng tia1n di2 yi2 ge4 wu3 ye4 , ta1 xie3 da4o :" zhe4 yi1 zho1u di2 xu4n lia4n que4 shi2 he3n le2i , jia1 sha4ng qia2ng du4 guo4 ho4u yi1 xie1 duo1 nia2n le2i ji1 xia4 la2i di2 sha1ng to4ng qua2n zua1n lia3o chu1 la2i , za4i ye4 li3 she4n zhi4 be4i ya1o te2ng de2 shui4 bu4 zhuo2 jue2 ." zhe4 shi4 zho1ng guo2 no2ng li4 xi1n nia2n di2 qia2n yi2 ge4 xi1ng qi1 , e2r zhe4 ge4 chu1n jie2 , ta1 za4i yi1 ci4 za4i yua3n li2 jia1 xia1ng wa4i di2 xu4n lia4n zho1ng xi1n du4 guo4 ." sha1ng to4ng he2 xia3ng jia1 di2 nia4n tou zhi2 jie1 ku4n ra3o lia3o wo3 di2 xi1n qi2ng , ye4 she1n lia3o , ke3 yi1 ra2n shui4 bu4 zhuo2 . zhe1n xia3ng zha3o ge4 ha3o pe2ng yo3u lia2o lia2o , da4n yo4u bu4 ha3o yi4 si1 da3 jia3o ta1 me2n , suo3 yi3 zhi3 yo3u xia4ng da4 jia1 qi1ng su4 la1 , xi1 wa4ng da4 jia1 duo1 duo1 gu3 li4 wo3 , ba1ng wo3 za3o ri4 ba3i tuo1 zhe4 dua4n xi1n qi2ng di2 di1 gu3 qi1 !"\n we2n zha1ng fa1 bu4 me2i duo1 jiu3 , zo1u shi4 mi2ng jiu4 za4i bo2 ke4 li3 li4 ke4 sho1u da4o lia3o wu3 tia2o wa3ng yo3u di2 hui2 fu4 . qi2 zho1ng di2 yi1 tia2o liu2 ya2n shuo1 :" wo3 ye3 shi4 yi2 ge4 be4i ji3ng li2 xia1ng di2 re2n , wo3 ne2ng ti3 hui4 ni3 di2 ga3n sho4u ."\n jia4o lia4n zha1ng chua2n lia2ng ka4n ha3o di4 zi3 \n ji1 nia2n qia2n , he3n na2n xia3ng xia4ng yi2 ge4 zho1ng guo2 di2 qua2n ji1 sho3u ne2ng huo4 de2 she2n me ro2ng yu4 . zhe4 xia4ng yu4n do4ng za4i ji1 shi2 nia2n di2 shi2 jia1n li3 be4i ji4n zhi3 , yi1n we4i guo4 yu2 ba4o li4 . zhi2 da4o 1986 nia2n , ca2i be4i jie3 ji4n , zho1ng guo2 qua2n ji1 xia4ng mu4 di2 fu4 ze2 re2n ba3 ta1 me2n za4i be3i ji1ng a4o yu4n hui4 sha4ng di2 mu4 bia1o mi4ng mi2ng we2i :" ji1n pa2i li2ng di2 tu1 po4 ".\n " wo3 me2n za4i 2008 a4o yu4n hui4 sha4ng di2 mu4 bia1o he3n mi2ng que4 : yi1 kua4i ji1n pa2i ." zho1ng guo2 qua2n ji1 xie2 hui4 zhu3 xi2 cha2ng jia4n pi2ng ga4o su4 wo3 . e2r da1ng yi1 jia1 be3i ji1ng ba4o zhi3 we4n qi3 qua2n ji1 dui4 di2 zo3ng jia4o lia4n zha1ng chua2n lia2ng ta1 dui4 zhe4 ge4 qia2n ji3ng ze3n me ka4n di2 shi2 ho4u , ta1 hui2 da2 :" zhe3ng zhi1 dui4 wu3 zhi3 yo3u yi2 ge4 re2n yo3u ne2ng li4 huo4 de2 ji1n pa2i β€”β€” zo1u shi4 mi2ng ."\n zo1u shi4 mi2ng za4i zhi1 jia1 ge1 di2 di4 yi1 cha2ng bi3 sa4i shi4 zho1ng wu3 shi2 fe1n , ka4n ta2i sha4ng gua1n zho4ng xi1 sha3o . za4i zhi1 jia1 ge1 yi1 li4 nuo4 yi1 da4 xue2 di2 ti3 yu4 gua3n li3 , zhi3 yo3u qua2n ji1 ta2i sha4ng ca1o zhuo2 bu4 to2ng guo2 jia1 yu3 ya2n di2 xua3n sho3u me2n fa1 chu1 ha2n hu di2 ho3u she1ng . ta1 ji4ng ji4ng di4 zo3u xia4ng qua2n ta2i , gua3ng bo1 yua2n jie1 jie1 ba1 ba1 di4 ba3 ta1 mi2ng zi4 du2 che2ng "Sheeming Joe", xia4 mia4n xia3ng qi3 lia3o li3 ma4o di2 zha3ng she1ng . zo1u shi4 mi2ng kua4 guo4 she2ng zi3 , za4i ta1 di2 jia3o la4 li3 , zha4n zhuo2 chua1n lia2n ma4o ha4n sha1n di2 zha1ng chua2n lia2ng , ka4n sha4ng qu4 yi1 dia3n du1 bu4 qi3 ya3n , xia4ng shi4 we4i le ka4n qi1ng chu3 dia3n bi3 sa4i e2r co4u ji4n la2i di2 gua1n zho4ng .\n jia4o lia4n zha1ng chua2n lia2ng zhi2 da4o 1986 nia2n qia2n du1 shi4 wu3 shu4 zhi3 da3o , ra2n ho4u zhua3n ha2ng qua2n ji1 . za4i 54 sui4 di2 nia2n ji4 , ta1 xia3n de ga1n ji4ng , yi1ng ju4n , liu2 zhuo2 ba3n shua1 to2u , e2r qie3 xia4ng he3n duo1 zhe4 ge4 nia2n ji4 di2 zho1ng guo2 na2n re2n yi1 ya4ng , ta1 ba3 to2u fa4 ra3n de2 yi1 pia4n qi1 he1i . ta1 dui4 jia1o ta2n me2i yo3u she2n me xi4ng qu4 , da4n ru2 guo3 we4n da4o ta1 qua2n ji1 , ta1 di2 ya3n ji1ng jiu4 fa1 lia4ng lia3o , ta1 hui4 da4 dua4n da4 dua4n di2 ji4n ha2ng ji1ng que4 jie3 shi4 . ta1 dui4 yu2 zho1ng guo2 qua2n ji1 di2 fu4 chu1 bi3 shui2 du1 duo1 , da4n ta1 yo4u shi4 ru2 ci3 ta3o ya4n be4i gua1n zhu4 , yo3u shi2 ho4u za4i ba1n jia3ng yi2 shi4 guo4 che2ng zho1ng , ta1 hui4 za4i ge1ng yi1 shi4 li3 da3 du3n .
0sports
ha3i fu4 to1ng zho1ng guo2 ha3i wa4i ji1ng xua3n gu3 pia4o xi2ng zhe4ng qua4n to2u zi1 ji1 ji1n he2 to2ng zha1i ya4o
(yi1 ) ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n qua2n li4 yu3 yi4 wu4 \n 1.1 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n di2 qua2n li4 \n 1. fe1n xia3ng ji1 ji1n ca2i cha3n sho1u yi4 ;\n 2. ca1n yu4 fe1n pe4i qi1ng sua4n ho4u di2 she4ng yu2 ji1 ji1n ca2i cha3n ;\n 3. yi1 fa3 she1n qi3ng shu2 hui2 qi2 chi2 yo3u di2 ji1 ji1n fe4n e2 ;\n 4. a4n zha4o gui1 di4ng ya1o qiu2 zha4o ka1i ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 ;\n 5. chu1 xi2 huo4 zhe3 we3i pa4i da4i bia3o chu1 xi2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 , dui4 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 she3n yi4 shi4 xia4ng xi2ng shi3 bia3o jue2 qua2n ;\n 6. cha2 yue4 huo4 zhe3 fu4 zhi4 go1ng ka1i pi1 lu4 di2 ji1 ji1n xi4n xi1 zi1 lia4o ;\n 7. yi1 zha4o fa3 lv4 fa3 gui1 gui1 di4ng jia1n du1 ji1 ji1n gua3n li3 re2n di2 to2u zi1 yu4n zuo4 ;\n 8. dui4 ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n , ji1 ji1n fe4n e2 fa1 sho4u ji1 go4u su3n ha4i qi2 he2 fa3 qua2n yi4 di2 xi2ng we2i yi1 fa3 ti2 qi3 su4 so4ng ;\n 9. fa3 lv4 fa3 gui1 he2 ji1 ji1n he2 to2ng gui1 di4ng di2 qi2 ta1 qua2n li4 .\n me3i fe4n ji1 ji1n fe4n e2 ju4 yo3u to2ng de3ng di2 he2 fa3 qua2n yi4 .\n 1.2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n di2 yi4 wu4 \n 1. zu1n sho3u fa3 lv4 fa3 gui1 , ji1 ji1n he2 to2ng ji2 qi2 ta1 yo3u gua1n gui1 di4ng ;\n 2. zu1n sho3u ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n , da4i xia1o ji1 go4u he2 zhu4 ce4 de1ng ji4 ji1 go4u gua1n yu2 ka1i fa4ng shi4 ji1 ji1n ye4 wu4 di2 xia1ng gua1n gui1 ze2 ji2 gui1 di4ng ;\n 3. jia1o na4 ji1 ji1n re4n go4u , she1n go4u kua3n ( ha2ng qi2ng gu3 ba1 ) xia4ng ji2 fa3 lv4 fa3 gui1 he2 ji1 ji1n he2 to2ng suo3 gui1 di4ng di2 fe4i yo4ng ;\n 4. za4i chi2 yo3u di2 ji1 ji1n fe4n e2 fa4n we2i ne4i , che2ng da1n ji1 ji1n kui1 su3n huo4 zhe3 ji1 ji1n he2 to2ng zho1ng zhi3 di2 yo3u xia4n ze2 re4n ;\n 5. bu4 co2ng shi4 re4n he2 yo3u su3n ji1 ji1n ji2 qi2 ta1 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n he2 fa3 qua2n yi4 di2 huo2 do4ng ;\n 6. zhi2 xi2ng she1ng xia4o di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 jue2 yi4 ;\n 7. fa3n hua2n za4i ji1 ji1n jia1o yi4 guo4 che2ng zho1ng yi1n re4n he2 yua2n yi1n , zi4 ji1 ji1n gua3n li3 re2n ji2 ji1 ji1n gua3n li3 re2n di2 da4i li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n , da4i xia1o ji1 go4u , qi2 ta1 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n chu3 huo4 de2 di2 bu4 da1ng de2 li4 ;\n 8. fa3 lv4 fa3 gui1 he2 ji1 ji1n he2 to2ng gui1 di4ng di2 qi2 ta1 yi4 wu4 .\n ( e4r ) ji1 ji1n gua3n li3 re2n di2 qua2n li4 yu3 yi4 wu4 \n 2.1 ji1 ji1n gua3n li3 re2n di2 qua2n li4 \n 1. zi4 be3n ji1 ji1n he2 to2ng she1ng xia4o zhi1 ri4 qi3 , yi1 zha4o yo3u gua1n fa3 lv4 fa3 gui1 he2 be3n ji1 ji1n he2 to2ng di2 gui1 di4ng du2 li4 yu4n yo4ng ji1 ji1n ca2i cha3n ;\n 2. yi1 zha4o ji1 ji1n he2 to2ng huo4 de2 ji1 ji1n gua3n li3 fe4i yi3 ji2 fa3 lv4 fa3 gui1 gui1 di4ng huo4 jia1n gua3n bu4 me2n pi1 zhu3n di2 qi2 ta1 sho1u ru4 ;\n 3. fa1 sho4u ji1 ji1n fe4n e2 ;\n 4. yi1 zha4o yo3u gua1n gui1 di4ng xi2ng shi3 yi1n ji1 ji1n ca2i cha3n to2u zi1 yu2 zhe4ng qua4n suo3 cha3n she1ng di2 qua2n li4 ;\n 5. za4i fu2 he2 yo3u gua1n fa3 lv4 fa3 gui1 di2 qia2n ti2 xia4 , zhi4 di4ng he2 tia2o zhe3ng yo3u gua1n ji1 ji1n re4n go4u , she1n go4u , shu2 hui2 , zhua3n hua4n , fe1i jia1o yi4 guo4 hu4 , zhua3n tuo1 gua3n de3ng ye4 wu4 di2 gui1 ze2 ;\n 6. ge1n ju4 yo3u gua1n gui1 di4ng , xua3n ze2 , ge1ng hua4n huo4 che4 xia1o ji4ng wa4i to2u zi1 gu4 we4n , bi4ng dui4 qi2 xi2ng we2i ji4n ha2ng bi4 ya4o di2 jia1n du1 ;\n 7. ge1n ju4 be3n ji1 ji1n he2 to2ng ji2 yo3u gua1n gui1 di4ng jia1n du1 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n , dui4 yu2 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n we2i fa3n lia3o be3n ji1 ji1n he2 to2ng huo4 yo3u gua1n fa3 lv4 fa3 gui1 gui1 di4ng di2 xi2ng we2i , dui4 ji1 ji1n ca2i cha3n , qi2 ta1 da1ng shi4 re2n di2 li4 yi4 za4o che2ng zho4ng da4 su3n shi1 di2 qi2ng xi2ng , yi1ng ji2 shi2 che2ng ba4o zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 , bi4ng ca3i qu3 bi4 ya4o cuo4 shi1 ba3o hu4 ji1 ji1n ji2 xia1ng gua1n da1ng shi4 re2n di2 li4 yi4 ;\n 8. za4i ji1 ji1n he2 to2ng yue1 di4ng di2 fa4n we2i ne4i , ju4 jue2 huo4 za4n ti2ng sho4u li3 she1n go4u he2 shu2 hui2 she1n qi3ng ;\n 9. za4i fa3 lv4 fa3 gui1 yu3n xu3 di2 qia2n ti2 xia4 , we2i ji1 ji1n di2 li4 yi4 yi1 fa3 we2i ji1 ji1n ji4n ha2ng ro2ng zi1 , ro2ng qua4n ;\n 10. zi4 xi2ng da1n re4n huo4 xua3n ze2 , ge1ng hua4n zhu4 ce4 de1ng ji4 ji1 go4u , huo4 qu3 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n mi2ng ce4 , bi4ng dui4 zhu4 ce4 de1ng ji4 ji1 go4u di2 da4i li3 xi2ng we2i ji4n ha2ng bi4 ya4o di2 jia1n du1 he2 jia3n cha2 ;\n 11. xua3n ze2 , ge1ng hua4n da4i xia1o ji1 go4u , bi4ng yi1 ju4 xia1o sho4u da4i li3 xie2 yi4 he2 yo3u gua1n fa3 lv4 fa3 gui1 , dui4 qi2 xi2ng we2i ji4n ha2ng bi4 ya4o di2 jia1n du1 he2 jia3n cha2 ;\n 12. xua3n ze2 , ge1ng hua4n lv4 shi1 , she3n ji4 shi1 , zhe4ng qua4n ji1ng ji4 sha1ng huo4 qi2 ta1 we2i ji1 ji1n ti2 go1ng fu2 wu4 di2 wa4i bu4 ji1 go4u ;\n 13. za4i ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n ge1ng hua4n shi2 , ti2 mi2ng xi1n di2 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n ;\n 14. yi1 fa3 zha4o ji2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 ;\n 15. fa3 lv4 fa3 gui1 he2 ji1 ji1n he2 to2ng gui1 di4ng di2 qi2 ta1 qua2n li4 .\n 2.2 ji1 ji1n gua3n li3 re2n di2 yi4 wu4 \n 1. yi1 fa3 mu4 ji2 ji1 ji1n , ba4n li3 huo4 zhe3 we3i tuo1 ji1ng zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 re4n di4ng di2 qi2 ta1 ji1 go4u da4i we2i ba4n li3 ji1 ji1n fe4n e2 di2 fa1 sho4u , she1n go4u , shu2 hui2 he2 de1ng ji4 shi4 yi2 ;\n 2. ba4n li3 ji1 ji1n be4i a4n sho3u xu4 ;\n 3. zi4 ji1 ji1n he2 to2ng she1ng xia4o zhi1 ri4 qi3 , yi3 che2ng shi2 xi4n yo4ng , qi2n mia3n ji4n ze2 di2 yua2n ze2 gua3n li3 he2 yu4n yo4ng ji1 ji1n ca2i cha3n ;\n 4. pe4i be4i zu2 go4u di2 ju4 yo3u zhua1n ye4 zi1 ge2 di2 re2n yua2n ji4n ha2ng ji1 ji1n to2u zi1 fe1n xi1 , jue2 ce4 , yi3 zhua1n ye4 hua4 di2 ji1ng yi2ng fa1ng shi4 gua3n li3 he2 yu4n zuo4 ji1 ji1n ca2i cha3n ;\n 5. we3i tuo1 ji4ng wa4i to2u zi1 gu4 we4n ji4n ha2ng ji4ng wa4i zhe4ng qua4n to2u zi1 di2 , ji4ng wa4i to2u zi1 gu4 we4n yi1ng fu2 he2 < shi4 xi2ng ba4n fa3 > gui1 di4ng di2 yo3u gua1n tia2o jia4n , za4i tia1o xua3n , we3i tuo1 ji4ng wa4i to2u zi1 gu4 we4n guo4 che2ng zho1ng , ji1 ji1n gua3n li3 re2n yi1ng che2ng da1n sho4u xi4n ze2 re4n , lv3 xi2ng ji4n zhi2 dia4o cha2 yi4 wu4 ;\n 6. que4 ba3o ji1 ji1n gua3n li3 re2n huo4 qi2 we3i tuo1 di2 ji4ng wa4i to2u zi1 gu4 we4n xia4ng ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n fa1 so4ng di2 jia1o yi4 shu4 ju4 zhe1n shi2 , zhu3n que4 , wa2n zhe3ng , ru2 yi1n shu4 ju4 fa1 so4ng cuo4 wu4 za4o che2ng ji1 ji1n zi1 cha3n huo4 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n ca2i cha3n su3n shi1 di2 , ji1 ji1n gua3n li3 re2n yi1ng fu4 ze2 xie2 tia2o jie3 jue2 ;\n 7. ya2n ge2 zu1n sho3u ji4ng ne4i yo3u gua1n fa3 lv4 fa3 gui1 , ji1 ji1n he2 to2ng di2 gui1 di4ng , shi3 zho1ng jia1ng ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n di2 li4 yi4 zhi4 yu2 sho3u we4i , yi3 he2 li3 di2 yi1 ju4 ti2 chu1 to2u zi1 jia4n yi4 , xu2n qiu2 ji1 ji1n di2 zui4 jia1 jia1o yi4 zhi2 xi2ng , go1ng pi2ng ke4 gua1n dui4 da4i suo3 yo3u ke4 hu4 , shi3 zho1ng a4n zha4o ji1 ji1n di2 to2u zi1 mu4 bia1o , ce4 lv0e4 , zhe4ng ce4 , zhi3 yi3n he2 xia4n zhi4 shi2 shi1 to2u zi1 jue2 di4ng , cho1ng fe4n pi1 lu4 yi1 qie4 she4 ji2 li4 yi4 cho1ng tu1 di2 zho4ng ya4o shi4 shi2 , zu1n zho4ng ke4 hu4 xi4n xi1 di2 ji1 mi4 xi4ng .\n 8. jia4n li4 jia4n qua2n ne4i bu4 fe1ng xia3n ko4ng zhi4 , jia1n cha2 yu3 ji1 he2 , ca2i wu4 gua3n li3 ji2 re2n shi4 gua3n li3 de3ng zhi4 du4 , ba3o zhe4ng suo3 gua3n li3 di2 ji1 ji1n ca2i cha3n he2 gua3n li3 re2n di2 ca2i cha3n xia1ng hu4 du2 li4 , dui4 suo3 gua3n li3 di2 bu4 to2ng ji1 ji1n fe1n bie2 gua3n li3 , fe1n bie2 ji4 zha4ng , ji4n ha2ng zhe4ng qua4n to2u zi1 ;\n 9. que4 ba3o ji1 ji1n to2u zi1 yu2 zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 gui1 di4ng di2 ji1n ro2ng cha3n pi3n huo4 go1ng ju4 ; ya2n ge2 a4n zha4o < ji1 ji1n fa3 >,< shi4 xi2ng ba4n fa3 >, ji1 ji1n he2 to2ng ji2 yo3u gua1n fa3 lv4 fa3 gui1 yo3u gua1n to2u zi1 fa4n we2i he2 bi3 li4 xia4n zhi4 di2 gui1 di4ng , que4 di4ng qi1ng xi1 , ke3 zhi2 xi2ng di2 to2u zi1 fa4n we2i he2 to2u zi1 bi3 li4 , bi4ng za4i gui1 di4ng shi2 jia1n ne4i , dui4 cha1o fa4n we2i , cha1o bi3 li4 di2 to2u zi1 ji4n ha2ng tia2o zhe3ng , bi4ng che2ng da1n xia1ng yi4ng di2 ze2 re4n ;\n 10, we3i tuo1 ji4ng wa4i zhe4ng qua4n fu2 wu4 ji1 go4u da4i li3 ma3i ma4i zhe4ng qua4n di2 , yi1ng da1ng ya2n ge2 lv3 xi2ng sho4u xi4n ze2 re4n , bi4ng a4n zha4o yo3u gua1n gui1 di4ng dui4 to2u zi1 jia1o yi4 di2 liu2 che2ng , xi4n xi1 pi1 lu4 , ji4 lu4 ba3o cu2n ji4n ha2ng gua3n li3 .\n 11. yu3 ji4ng wa4i zhe4ng qua4n fu2 wu4 ji1 go4u zhi1 jia1n di2 zhe4ng qua4n jia1o yi4 he2 ya2n jiu1 fu2 wu4 a1n pa2i , yi1ng da1ng ya2n ge2 a4n zha4o < shi4 xi2ng ba4n fa3 > di4 sa1n shi2 tia2o gui1 di4ng di2 yua2n ze2 ji4n ha2ng ;\n 12. ji4n ha2ng ji4ng wa4i zhe4ng qua4n to2u zi1 , yi1ng da1ng zu1n sho3u da1ng di4 jia1n gua3n ji1 go4u , jia1o yi4 suo3 di2 yo3u gua1n fa3 lv4 fa3 gui1 gui1 di4ng .\n 13. ru2 xu1 za4i tuo1 gua3n re2n xua3n ze2 di2 ji1 go4u zhi1 wa4i ba3o gua3n , de1ng ji4 ji1 ji1n ca2i cha3n , yi1ng ya2n ge2 she3n zha1 , ba3o zhe4ng ji1 ji1n ca2i cha3n di2 a1n qua2n , yi3 ji2 xia1ng gua1n zi1 cha3n sho1u yi4 zhu3n que4 , a4n shi2 gui1 ru4 ji1 ji1n ca2i cha3n ;\n 14. que4 ba3o ji1 ji1n gua3n li3 re2n xia4ng ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n fa1 so4ng di2 ji1 ji1n re4n go4u , she1n go4u he2 shu2 hui2 shu4 ju4 fu2 he2 < ji1 ji1n fa3 >,< shi4 xi2ng ba4n fa3 >, ji1 ji1n he2 to2ng ji2 qi2 ta1 yo3u gua1n gui1 di4ng , bi4ng ba3o zhe4ng ga1i shu4 ju4 di2 zhe1n shi2 , zhu3n que4 he2 wa2n zhe3ng ;\n 15. ya2n ge2 a4n zha4o qua2n qiu2 to2u zi1 bia3o xia4n bia1o zhu3n (GIPS) xua3n qu3 to2u zi1 ye4 ji4 bia1o zhu3n ;\n 16. chu2 yi1 ju4 < ji1 ji1n fa3 >,< shi4 xi2ng ba4n fa3 >, ji1 ji1n he2 to2ng ji2 qi2 ta1 yo3u gua1n gui1 di4ng wa4i , bu4 de2 yi3 ji1 ji1n ca2i cha3n we2i zi4 ji3 ji2 re4n he2 di4 sa1n re2n mo2u qu3 li4 yi4 , bu4 de2 we3i tuo1 di4 sa1n re2n yu4n zuo4 ji1 ji1n ca2i cha3n ;\n 17. yi1 fa3 jie1 sho4u ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n di2 jia1n du1 ;\n 18. ji4 sua4n bi4ng go1ng ga4o ji1 ji1n zi1 cha3n ji4ng zhi2 , que4 di4ng ji1 ji1n fe4n e2 she1n go4u , shu2 hui2 jia4 ge2 ;\n 19. ca3i qu3 shi4 da4ng he2 li3 di2 cuo4 shi1 shi3 ji4 sua4n ji1 ji1n fe4n e2 re4n go4u , she1n go4u , shu2 hui2 he2 zhua3n hua4n jia4 ge2 di2 fa1ng fa3 fu2 he2 ji1 ji1n he2 to2ng de3ng fa3 lv4 we2n jia4n di2 gui1 di4ng ;\n 20. a4n gui1 di4ng sho4u li3 she1n go4u he2 shu2 hui2 she1n qi3ng , ya2n ge2 ko4ng zhi4 ji1 ji1n to2u zi1 cha3n pi3n di2 liu2 do4ng xi4ng fe1ng xia3n , que4 ba3o ji2 shi2 , zu2 e2 zhi1 fu4 shu2 hui2 kua3n xia4ng ;\n 21. ji4n ha2ng ji1 ji1n hui4 ji4 he2 sua4n bi4ng bia1n zhi4 ji1 ji1n ca2i wu4 hui4 ji4 ba4o ga4o ;\n 22. bia1n zhi4 zho1ng qi1 he2 nia2n du4 ji1 ji1n ba4o ga4o ;\n 23. ya2n ge2 a4n zha4o < ji1 ji1n fa3 >,< shi4 xi2ng ba4n fa3 >, ji1 ji1n he2 to2ng ji2 qi2 ta1 yo3u gua1n gui1 di4ng , lv3 xi2ng xi4n xi1 pi1 lu4 ji2 ba4o ga4o yi4 wu4 ;\n 24. ba3o sho3u ji1 ji1n sha1ng ye4 mi4 mi4 , bu4 de2 xie4 lo4u ji1 ji1n to2u zi1 ji4 hua2 , to2u zi1 yi4 xia4ng de3ng , chu2 < ji1 ji1n fa3 >,< shi4 xi2ng ba4n fa3 > he2 ji1 ji1n he2 to2ng ji2 qi2 ta1 yo3u gua1n gui1 di4ng li4ng yo3u gui1 di4ng wa4i , za4i ji1 ji1n xi4n xi1 go1ng ka1i pi1 lu4 qia2n yi1ng yu2 ba3o mi4 , bu4 de2 xia4ng ta1 re2n xie4 lo4u ;\n 25. a4n zha4o ji1 ji1n he2 to2ng di2 yue1 di4ng que4 di4ng ji1 ji1n sho1u yi4 fe1n pe4i fa1ng a4n , ji2 shi2 xia4ng ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n fe1n pe4i sho1u yi4 ;\n 26. yi1 ju4 < ji1 ji1n fa3 >,< shi4 xi2ng ba4n fa3 >, ji1 ji1n he2 to2ng ji2 qi2 ta1 yo3u gua1n gui1 di4ng zha4o ji2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 huo4 pe4i he2 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n , ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n yi1 fa3 zha4o ji2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 ;\n 27. ba3o cu2n ji1 ji1n ca2i cha3n gua3n li3 ye4 wu4 huo2 do4ng di2 ji4 lu4 , zha4ng ce4 , ba4o bia3o he2 qi2 ta1 xia1ng gua1n zi1 lia4o ;\n 28. yi3 ji1 ji1n gua3n li3 re2n mi2ng yi4 , da4i bia3o ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n li4 yi4 xi2ng shi3 su4 so4ng qua2n li4 huo4 zhe3 shi2 shi1 qi2 ta1 fa3 lv4 xi2ng we2i ;\n 29. zu3 zhi1 bi4ng ca1n jia1 ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n xia3o zu3 , ca1n yu4 ji1 ji1n ca2i cha3n di2 ba3o gua3n , qi1ng li3 , gu1 jia4 , bia4n xia4n he2 fe1n pe4i ;\n 30 ru2 sho4u qua2n to2u zi1 gu4 we4n fu4 ze2 to2u zi1 jue2 ce4 di2 , yi1ng da1ng za4i xie2 yi4 zho1ng mi2ng que4 to2u zi1 gu4 we4n yo2u yu2 be3n she1n cha1 cuo4 , shu1 hu1 , we4i lv3 ha2ng zhi2 ze2 de3ng yua2n yi1n e2r da3o zhi4 ca2i cha3n sho4u su3n shi2 yi1ng da1ng che2ng da1n xia1ng yi4ng ze2 re4n .\n 31. yi1n we2i fa3n ji1 ji1n he2 to2ng da3o zhi4 ji1 ji1n ca2i cha3n di2 su3n shi1 huo4 su3n ha4i ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n he2 fa3 qua2n yi4 , yi1ng da1ng che2ng da1n pe2i cha2ng ze2 re4n , qi2 pe2i cha2ng ze2 re4n bu4 yi1n qi2 tui4 re4n e2r mia3n chu2 ;\n 32. ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n we2i fa3n ji1 ji1n he2 to2ng za4o che2ng ji1 ji1n ca2i cha3n su3n shi1 shi2 , yi1ng we2i ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n li4 yi4 xia4ng ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n zhui1 cha2ng ;\n 33. a4n gui1 di4ng xia4ng ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n ti2 go1ng ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n mi2ng ce4 zi1 lia4o ;\n 34. mia4n li2n jie3 sa4n , yi1 fa3 be4i che4 xia1o huo4 zhe3 be4i yi1 fa3 xua1n ga4o po4 cha3n shi2 , ji2 shi2 ba4o ga4o zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 bi4ng to1ng zhi1 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n ;\n 35. zhi2 xi2ng she1ng xia4o di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 jue2 yi4 ;\n 36. bu4 co2ng shi4 re4n he2 yo3u su3n ji1 ji1n ji2 qi2 ta1 ji1 ji1n da1ng shi4 re2n li4 yi4 di2 huo2 do4ng ;\n 37. yi1 zha4o fa3 lv4 fa3 gui1 we2i ji1 ji1n di2 li4 yi4 dui4 be4i to2u zi1 go1ng si1 xi2ng shi3 gu3 do1ng qua2n li4 , we2i ji1 ji1n di2 li4 yi4 xi2ng shi3 yi1n ji1 ji1n ca2i cha3n to2u zi1 yu2 zhe4ng qua4n suo3 cha3n she1ng di2 qua2n li4 , bu4 mo2u qiu2 dui4 sha4ng shi4 go1ng si1 di2 ko4ng gu3 he2 zhi2 jie1 gua3n li3 ;\n 38. fa3 lv4 fa3 gui1 , zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 he2 ji1 ji1n he2 to2ng gui1 di4ng di2 qi2 ta1 yi4 wu4 .\n ( sa1n ) ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n di2 qua2n li4 yu3 yi4 wu4 \n 3.1 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n di2 qua2n li4 \n 1. yi1 ji1 ji1n he2 to2ng yue1 di4ng huo4 de2 ji1 ji1n tuo1 gua3n fe4i yi3 ji2 fa3 lv4 fa3 gui1 gui1 di4ng huo4 jia1n gua3n bu4 me2n pi1 zhu3n di2 qi2 ta1 sho1u ru4 ;\n 2. we3i tuo1 ji4ng wa4i zi1 cha3n tuo1 gua3n re2n fu4 ze2 ji4ng wa4i zi1 cha3n tuo1 gua3n ye4 wu4 ;\n 3. jia1n du1 ji1 ji1n gua3n li3 re2n dui4 be3n ji1 ji1n di2 to2u zi1 yu4n zuo4 ;\n 4. zi4 be3n ji1 ji1n he2 to2ng she1ng xia4o zhi1 ri4 qi3 , yi1 fa3 ba3o gua3n ji1 ji1n zi1 cha3n ;\n 5. za4i ji1 ji1n gua3n li3 re2n ge1ng hua4n shi2 , ti2 mi2ng xi1n re4n ji1 ji1n gua3n li3 re2n ;\n 6. ge1n ju4 be3n ji1 ji1n he2 to2ng ji2 yo3u gua1n gui1 di4ng jia1n du1 ji1 ji1n gua3n li3 re2n , dui4 yu2 ji1 ji1n gua3n li3 re2n we2i fa3n be3n ji1 ji1n he2 to2ng huo4 yo3u gua1n fa3 lv4 fa3 gui1 gui1 di4ng di2 xi2ng we2i , dui4 ji1 ji1n zi1 cha3n , qi2 ta1 da1ng shi4 re2n di2 li4 yi4 za4o che2ng zho4ng da4 su3n shi1 di2 qi2ng xi2ng , yi1ng ji2 shi2 che2ng ba4o zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 , bi4ng ca3i qu3 bi4 ya4o cuo4 shi1 ba3o hu4 ji1 ji1n ji2 xia1ng gua1n da1ng shi4 re2n di2 li4 yi4 ;\n 7. yi1 fa3 zha4o ji2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 ;\n 8. a4n gui1 di4ng qu3 de ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n mi2ng ce4 zi1 lia4o ;\n 9. fa3 lv4 fa3 gui1 he2 ji1 ji1n he2 to2ng gui1 di4ng di2 qi2 ta1 qua2n li4 .\n 3.2 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n di2 yi4 wu4 \n 1. she4 li4 zhua1n me2n di2 ji1 ji1n tuo1 gua3n bu4 , ju4 yo3u fu2 he2 ya4o qiu2 di2 yi2ng ye4 cha3ng suo3 , pe4i be4i zu2 go4u di2 , he2 ge2 di2 shu2 xi1 ji1 ji1n tuo1 gua3n ye4 wu4 di2 zhua1n zhi2 re2n yua2n , fu4 ze2 ji1 ji1n ca2i cha3n tuo1 gua3n shi4 yi2 ;\n 2. dui4 suo3 tuo1 gua3n di2 bu4 to2ng ji1 ji1n ca2i cha3n fe1n bie2 she4 zhi4 zha4ng hu4 , que4 ba3o ji1 ji1n ca2i cha3n di2 wa2n zhe3ng yu3 du2 li4 ;\n 3. chu2 yi1 ju4 < ji1 ji1n fa3 >,< shi4 xi2ng ba4n fa3 >, ji1 ji1n he2 to2ng ji2 qi2 ta1 yo3u gua1n gui1 di4ng wa4i , bu4 de2 yi3 ji1 ji1n ca2i cha3n we2i zi4 ji3 ji2 re4n he2 di4 sa1n re2n mo2u qu3 li4 yi4 ;\n 4. ba3o hu4 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n li4 yi4 , a4n zha4o gui1 di4ng dui4 ji1 ji1n ri4 cha2ng to2u zi1 xi2ng we2i he2 zi1 ji1n hui4 chu1 ru4 qi2ng kua4ng shi2 shi1 jia1n du1 , ru2 fa1 xia4n to2u zi1 zhi3 li4ng huo4 zi1 ji1n hui4 chu1 ru4 we2i fa3 , we2i gui1 , yi1ng da1ng ji2 shi2 xia4ng zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 , guo2 jia1 wa4i hui4 gua3n li3 ju2 ba4o ga4o ;\n 5. a1n qua2n ba3o hu4 ji1 ji1n ca2i cha3n , zhu3n shi2 jia1ng go1ng si1 xi2ng we2i xi4n xi1 to1ng zhi1 ji1 ji1n gua3n li3 re2n , que4 ba3o ji1 ji1n ji2 shi2 sho1u qu3 suo3 yo3u yi1ng de sho1u ru4 ;\n 6. za4i ji1 ji1n gua3n li3 re2n ya2n ge2 a4n zha4o yo3u gua1n fa3 lv4 fa3 gui1 he2 ji1 ji1n he2 to2ng gui1 di4ng di2 to2u zi1 fa4n we2i he2 to2u zi1 bi3 li4 ji4n ha2ng to2u zi1 di2 qia2n ti2 xia4 , que4 ba3o ji1 ji1n a4n zha4o yo3u gua1n fa3 lv4 fa3 gui1 he2 ji1 ji1n he2 to2ng yue1 di4ng di2 to2u zi1 mu4 bia1o he2 xia4n zhi4 ji4n ha2ng gua3n li3 ; a4n zha4o gui1 di4ng jia1n du1 ji1 ji1n gua3n li3 re2n di2 to2u zi1 yu4n zuo4 ;\n 7. a4n zha4o yo3u gua1n fa3 lv4 fa3 gui1 he2 ji1 ji1n he2 to2ng di2 yue1 di4ng zhi2 xi2ng ji1 ji1n gua3n li3 re2n , to2u zi1 gu4 we4n di2 zhi3 li4ng , ji2 shi2 ba4n li3 qi1ng sua4n , jia1o ge1 shi4 yi2 ;\n 8. za4i ji1 ji1n gua3n li3 re2n ya2n ge2 a4n zha4o fa3 lv4 fa3 gui1 he2 ji1 ji1n he2 to2ng gui1 di4ng ji4n ha2ng re4n go4u , she1n go4u , shu2 hui2 de3ng ye4 wu4 di2 qia2n ti2 xia4 , que4 ba3o ji1 ji1n a4n zha4o yo3u gua1n fa3 lv4 fa3 gui1 he2 ji1 ji1n he2 to2ng di2 gui1 di4ng ji4n ha2ng re4n go4u , she1n go4u , shu2 hui2 de3ng ri4 cha2ng ye4 wu4 ;\n 9. que4 ba3o ji1 ji1n ge1n ju4 yo3u gua1n fa3 lv4 fa3 gui1 he2 ji1 ji1n he2 to2ng que4 di4ng bi4ng shi2 shi1 sho1u yi4 fe1n pe4i fa1ng a4n ;\n 10. a4n zha4o yo3u gua1n fa3 lv4 fa3 gui1 he2 ji1 ji1n he2 to2ng di2 gui1 di4ng yi3 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n mi2ng yi4 huo4 qi2 zhi3 di4ng di2 ji4ng wa4i zi1 cha3n tuo1 gua3n re2n mi2ng yi4 de1ng ji4 zi1 cha3n ;\n 11. me3i yue4 jie2 shu4 ho4u 7 ge4 go1ng zuo4 ri4 ne4i , xia4ng zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 he2 guo2 jia1 wa4i hui4 gua3n li3 ju2 ba4o ga4o ji1 ji1n ji4ng wa4i to2u zi1 qi2ng kua4ng , bi4ng a4n xia1ng gua1n gui1 di4ng ji4n ha2ng guo2 ji4 sho1u zhi1 she1n ba4o ;\n 12. a1n qua2n ba3o gua3n ji1 ji1n zi1 cha3n , a4n gui1 di4ng ka1i she4 huo4 we3i tuo1 ka1i she4 zi1 ji1n zha4ng hu4 he2 zhe4ng qua4n zha4ng hu4 ;\n 13. ba4n li3 ji1 ji1n di2 yo3u gua1n jie2 hui4 , sho4u hui4 , sho1u hui4 , fu4 hui4 he2 re2n mi2n bi4 zi1 ji1n jie2 sua4n ye4 wu4 ;\n 14. ba3o cu2n ji1 ji1n di2 zi1 ji1n hui4 chu1 , hui4 ru4 , dui4 hua4n , sho1u hui4 , fu4 hui4 , zi1 ji1n wa3ng la2i , we3i tuo1 ji2 che2ng jia1o ji4 lu4 de3ng xia1ng gua1n zi1 lia4o , qi2 ba3o cu2n di2 shi2 jia1n yi1ng da1ng bu4 sha3o yu2 20 nia2n ;\n 15. ba3o gua3n yo2u ji1 ji1n gua3n li3 re2n da4i bia3o ji1 ji1n qia1n di4ng di2 yu3 ji1 ji1n yo3u gua1n di2 zho4ng da4 he2 to2ng ji2 yo3u gua1n pi2ng zhe4ng ;\n 16. ba3o sho3u ji1 ji1n sha1ng ye4 mi4 mi4 , chu2 < ji1 ji1n fa3 >,< shi4 xi2ng ba4n fa3 >, ji1 ji1n he2 to2ng ji2 qi2 ta1 yo3u gua1n gui1 di4ng li4ng yo3u gui1 di4ng wa4i , za4i ji1 ji1n xi4n xi1 go1ng ka1i pi1 lu4 qia2n yi1ng yu2 ba3o mi4 , bu4 de2 xia4ng ta1 re2n xie4 lo4u ;\n 17. dui4 ji1 ji1n ca2i wu4 hui4 ji4 ba4o ga4o , zho1ng qi1 he2 nia2n du4 ji1 ji1n ba4o ga4o chu1 ju4 yi4 jia4n , shuo1 mi2ng ji1 ji1n gua3n li3 re2n za4i ge4 zho4ng ya4o fa1ng mia4n di2 yu4n zuo4 shi4 fo3u ya2n ge2 a4n zha4o ji1 ji1n he2 to2ng di2 gui1 di4ng ji4n ha2ng ; ru2 guo3 ji1 ji1n gua3n li3 re2n yo3u we4i zhi2 xi2ng ji1 ji1n he2 to2ng gui1 di4ng di2 xi2ng we2i , hua2n yi1ng da1ng shuo1 mi2ng ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n shi4 fo3u ca3i qu3 lia3o shi4 da4ng di2 cuo4 shi1 ;\n 18. ba3o cu2n ji1 ji1n tuo1 gua3n ye4 wu4 huo2 do4ng di2 ji4 lu4 , zha4ng ce4 , ba4o bia3o he2 qi2 ta1 xia1ng gua1n zi1 lia4o ;\n 19. ba4n li3 yu3 ji1 ji1n tuo1 gua3n ye4 wu4 huo2 do4ng yo3u gua1n di2 xi4n xi1 pi1 lu4 shi4 xia4ng ;\n 20. fu4 he2 , she3n zha1 ji1 ji1n gua3n li3 re2n ji4 sua4n di2 ji1 ji1n zi1 cha3n ji4ng zhi2 he2 ji1 ji1n fe4n e2 she1n go4u , shu2 hui2 jia4 ge2 ; que4 ba3o ji1 ji1n di2 fe4n e2 ji4ng zhi2 a4n zha4o yo3u gua1n fa3 lv4 fa3 gui1 he2 ji1 ji1n he2 to2ng gui1 di4ng di2 fa1ng fa3 ji4n ha2ng ji4 sua4n ;\n 21. a4n gui1 di4ng zhi4 zuo4 xia1ng gua1n zha4ng ce4 bi4ng yu3 ji1 ji1n gua3n li3 re2n he2 dui4 ;\n 22. yi1 ju4 ji1 ji1n gua3n li3 re2n di2 zhi3 li4ng huo4 yo3u gua1n gui1 di4ng xia4ng ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n zhi1 fu4 ji1 ji1n sho1u yi4 he2 shu2 hui2 kua3n xia4ng ;\n 23. a4n zha4o gui1 di4ng zha4o ji2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 huo4 pe4i he2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n yi1 fa3 zi4 xi2ng zha4o ji2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 ;\n 24. yi1n we2i fa3n ji1 ji1n he2 to2ng da3o zhi4 ji1 ji1n ca2i cha3n su3n shi1 , yi1ng che2ng da1n pe2i cha2ng ze2 re4n , qi2 pe2i cha2ng ze2 re4n bu4 yi1n qi2 tui4 re4n e2r mia3n chu2 ;\n 25. dui4 ji1 ji1n di2 ji4ng wa4i ca2i cha3n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n ke3 sho4u qua2n ji4ng wa4i zi1 cha3n tuo1 gua3n re2n da4i we2i lv3 xi2ng qi2 che2ng da1n di2 sho4u tuo1 re2n zhi2 ze2 , xua3n ze2 di2 ji4ng wa4i zi1 cha3n tuo1 gua3n re2n yi1ng fu2 he2 < shi4 xi2ng ba4n fa3 > gui1 di4ng di2 yo3u gua1n tia2o jia4n ; ji4ng wa4i zi1 cha3n tuo1 gua3n re2n za4i lv3 ha2ng zhi2 ze2 guo4 che2ng zho1ng , yi1n be3n she1n guo4 cuo4 , shu1 hu1 de3ng yua2n yi1n e2r da3o zhi4 di2 ji1 ji1n ca2i cha3n di2 su3n shi1 , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n yi1ng da1ng che2ng da1n xia1ng yi4ng ze2 re4n ;\n 26. ji1 ji1n gua3n li3 re2n yi1n we2i fa3n ji1 ji1n he2 to2ng za4o che2ng ji1 ji1n ca2i cha3n su3n shi1 shi2 , yi1ng we2i ji1 ji1n xia4ng ji1 ji1n gua3n li3 re2n zhui1 cha2ng ;\n 27. ca1n jia1 ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n xia3o zu3 , ca1n yu4 ji1 ji1n ca2i cha3n di2 ba3o gua3n , qi1ng li3 , gu1 jia4 , bia4n xia4n he2 fe1n pe4i ;\n 28. mia4n li2n jie3 sa4n , yi1 fa3 be4i che4 xia1o huo4 zhe3 be4i yi1 fa3 xua1n ga4o po4 cha3n shi2 , ji2 shi2 ba4o ga4o zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 he2 yi2n ha2ng ye4 jia1n du1 gua3n li3 ji1 go4u , bi4ng to1ng zhi1 ji1 ji1n gua3n li3 re2n ;\n 29. zhi2 xi2ng she1ng xia4o di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 jue2 yi4 ;\n 30. ba3o cu2n yu3 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n zhi2 ze2 xia1ng gua1n di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n mi2ng ce4 ;\n 31. bu4 co2ng shi4 re4n he2 yo3u su3n ji1 ji1n ji2 qi2 ta1 ji1 ji1n da1ng shi4 re2n li4 yi4 di2 huo2 do4ng ;\n 32. fa3 lv4 fa3 gui1 , zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 he2 guo2 jia1 wa4i hui4 gua3n li3 ju2 ge1n ju4 she3n she4n jia1n gua3n yua2n ze2 gui1 di4ng di2 qi2 ta1 zhi2 ze2 yi3 ji2 ji1 ji1n he2 to2ng gui1 di4ng di2 qi2 ta1 yi4 wu4 .\n yi1n ji1 ji1n gua3n li3 re2n we4i a4n fa3 lv4 fa3 gui1 , be3n he2 to2ng ji2 tuo1 gua3n xie2 yi4 di2 gui1 di4ng lv3 xi2ng qi2 ze2 re4n e2r za4o che2ng ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n wu2 fa3 zhe4ng cha2ng lv3 xi2ng sha4ng shu4 yi4 wu4 di2 , yo2u ci3 za4o che2ng di2 ji1 ji1n ca2i cha3n su3n shi1 yo2u ji1 ji1n gua3n li3 re2n che2ng da1n xia1ng gua1n pe2i cha2ng ze2 re4n .\n ( si4 ) ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 zha4o ji2 , yi4 shi4 ji2 bia3o jue2 di2 che2ng xu4 he2 gui1 ze2 \n ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 yo2u ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n huo4 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n di2 he2 fa3 sho4u qua2n da4i bia3o go4ng to2ng zu3 che2ng . ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n chi2 yo3u di2 me3i yi1 ji1 ji1n fe4n e2 ju4 yo3u to2ng de3ng di2 to2u pia4o qua2n .\n 1, zha4o ka1i shi4 yo2u \n 1. da1ng chu1 xia4n huo4 xu1 ya4o jue2 di4ng xia4 lie4 shi4 yo2u zhi1 yi1 di2 , ji1ng ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n huo4 chi2 yo3u ji1 ji1n fe4n e2 10% yi3 sha4ng ( ha2n 10%, xia4 to2ng ) di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n ( yi3 ji1 ji1n gua3n li3 re2n sho1u da4o ti2 yi4 da1ng ri4 di2 ji1 ji1n fe4n e2 ji4 sua4n , xia4 to2ng ) ti2 yi4 shi2 , yi1ng da1ng zha4o ka1i ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 :\n (1) zho1ng zhi3 ji1 ji1n he2 to2ng ;\n (2) zhua3n hua4n ji1 ji1n yu4n zuo4 fa1ng shi4 ;\n (3) bia4n ge1ng ji1 ji1n le4i bie2 ;\n (4) bia4n ge1ng ji1 ji1n to2u zi1 mu4 bia1o , to2u zi1 fa4n we2i huo4 to2u zi1 ce4 lv0e4 ;\n (5) bia4n ge1ng ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 che2ng xu4 ;\n (6) ge1ng hua4n ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n ;\n (7) ti2 ga1o ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n di2 ba4o cho2u bia1o zhu3n , da4n fa3 lv4 fa3 gui1 ya1o qiu2 ti2 ga1o ga1i de3ng ba4o cho2u bia1o zhu3n di2 chu2 wa4i ;\n (8) be3n ji1 ji1n yu3 qi2 ta1 ji1 ji1n di2 he2 bi4ng ;\n (9) dui4 ji1 ji1n he2 to2ng da1ng shi4 re2n qua2n li4 , yi4 wu4 cha3n she1ng zho4ng da4 yi3ng xia3ng di2 qi2 ta1 shi4 xia4ng ;\n (10) fa3 lv4 fa3 gui1 , ji1 ji1n he2 to2ng huo4 zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 gui1 di4ng di2 qi2 ta1 qi2ng xi2ng .\n 2. chu1 xia4n yi3 xia4 qi2ng xi2ng zhi1 yi1 di2 , ke3 yo2u ji1 ji1n gua3n li3 re2n he2 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n xie2 sha1ng ho4u xiu1 ga3i , bu4 xu1 zha4o ka1i ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 :\n (1) tia2o di1 ji1 ji1n gua3n li3 fe4i , ji1 ji1n tuo1 gua3n fe4i he2 qi2 ta1 yi1ng yo2u ji1 ji1n che2ng da1n di2 fe4i yo4ng ;\n (2) za4i fa3 lv4 fa3 gui1 he2 ji1 ji1n he2 to2ng gui1 di4ng di2 fa4n we2i ne4i bia4n ge1ng ji1 ji1n di2 she1n go4u fe4i shua4i , shu2 hui2 fe4i shua4i huo4 sho1u fe4i fa1ng shi4 ;\n (3) yo2u yu2 to2u zi1 shi4 cha3ng qi1ng sua4n jia1o ge1 gui1 ze2 he2 che2ng xu4 fa1 she1ng bia4n hua4 da3o zhi4 xia1ng yi4ng di2 ji1 ji1n di2 qi1ng sua4n jia1o ge1 gui1 ze2 he2 che2ng xu4 fa1 she1ng bia4n hua4 di2 , yo2u ji1 ji1n gua3n li3 re2n he2 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n xie2 sha1ng ho4u , za4i bu4 su3n ha4i chi2 yo3u re2n li4 yi4 di2 qia2n ti2 xia4 , ke3 yi3 dui4 qi1ng sua4n jia1o ge1 gui1 ze2 he2 chu3 li3 yua2n ze2 ji4n ha2ng xia1ng yi4ng xiu1 ga3i ;\n (4) yi1n xia1ng yi4ng di2 fa3 lv4 fa3 gui1 fa1 she1ng bia4n do4ng bi4 xu1 dui4 ji1 ji1n he2 to2ng ji4n ha2ng xiu1 ga3i ;\n (5 dui4 ji1 ji1n he2 to2ng di2 xiu1 ga3i bu4 she4 ji2 ji1 ji1n he2 to2ng da1ng shi4 re2n qua2n li4 yi4 wu4 gua1n xi4 fa1 she1ng bia4n hua4 ;\n (6) ji1 ji1n he2 to2ng di2 xiu1 ga3i dui4 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n li4 yi4 wu2 shi2 zhi4 xi4ng bu4 li4 yi3ng xia3ng ;\n (7) a4n zha4o fa3 lv4 fa3 gui1 huo4 ji1 ji1n he2 to2ng gui1 di4ng bu4 xu1 zha4o ka1i ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 di2 qi2 ta1 qi2ng xi2ng .\n 2, zha4o ji2 re2n he2 zha4o ji2 fa1ng shi4 \n 1. chu2 fa3 lv4 fa3 gui1 huo4 ji1 ji1n he2 to2ng li4ng yo3u yue1 di4ng wa4i , ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 yo2u ji1 ji1n gua3n li3 re2n zha4o ji2 . ji1 ji1n gua3n li3 re2n we4i a4n gui1 di4ng zha4o ji2 huo4 zhe3 bu4 ne2ng zha4o ji2 shi2 , yo2u ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n zha4o ji2 .\n 2. ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n re4n we2i yo3u bi4 ya4o zha4o ka1i ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 di2 , yi1ng da1ng xia4ng ji1 ji1n gua3n li3 re2n ti2 chu1 shu1 mia4n ti2 yi4 . ji1 ji1n gua3n li3 re2n yi1ng da1ng zi4 sho1u da4o shu1 mia4n ti2 yi4 zhi1 ri4 qi3 10 ri4 ne4i jue2 di4ng shi4 fo3u zha4o ji2 , bi4ng shu1 mia4n ga4o zhi1 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n . ji1 ji1n gua3n li3 re2n jue2 di4ng zha4o ji2 di2 , yi1ng da1ng zi4 chu1 ju4 shu1 mia4n jue2 di4ng zhi1 ri4 qi3 60 ri4 ne4i zha4o ka1i ; ji1 ji1n gua3n li3 re2n jue2 di4ng bu4 zha4o ji2 , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n re2ng re4n we2i yo3u bi4 ya4o zha4o ka1i di2 , yi1ng da1ng zi4 xi2ng zha4o ji2 .\n 3. da4i bia3o ji1 ji1n fe4n e2 10% yi3 sha4ng di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n re4n we2i yo3u bi4 ya4o zha4o ka1i ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 di2 , yi1ng da1ng xia4ng ji1 ji1n gua3n li3 re2n ti2 chu1 shu1 mia4n ti2 yi4 . ji1 ji1n gua3n li3 re2n yi1ng da1ng zi4 sho1u da4o shu1 mia4n ti2 yi4 zhi1 ri4 qi3 10 ri4 ne4i jue2 di4ng shi4 fo3u zha4o ji2 , bi4ng shu1 mia4n ga4o zhi1 ti2 chu1 ti2 yi4 di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4i bia3o he2 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n . ji1 ji1n gua3n li3 re2n jue2 di4ng zha4o ji2 di2 , yi1ng da1ng zi4 chu1 ju4 shu1 mia4n jue2 di4ng zhi1 ri4 qi3 60 ri4 ne4i zha4o ka1i ; ji1 ji1n gua3n li3 re2n jue2 di4ng bu4 zha4o ji2 , da4i bia3o ji1 ji1n fe4n e2 10% yi3 sha4ng di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n re2ng re4n we2i yo3u bi4 ya4o zha4o ka1i di2 , yi1ng da1ng xia4ng ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n ti2 chu1 shu1 mia4n ti2 yi4 . ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n yi1ng da1ng zi4 sho1u da4o shu1 mia4n ti2 yi4 zhi1 ri4 qi3 10 ri4 ne4i jue2 di4ng shi4 fo3u zha4o ji2 , bi4ng shu1 mia4n ga4o zhi1 ti2 chu1 ti2 yi4 di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4i bia3o he2 ji1 ji1n gua3n li3 re2n ; ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n jue2 di4ng zha4o ji2 di2 , yi1ng da1ng zi4 chu1 ju4 shu1 mia4n jue2 di4ng zhi1 ri4 qi3 60 ri4 ne4i zha4o ka1i .\n 4. da4i bia3o ji1 ji1n fe4n e2 10% yi3 sha4ng di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n jiu4 to2ng yi1 shi4 xia4ng ya1o qiu2 zha4o ka1i ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 , e2r ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n du1 bu4 zha4o ji2 di2 , da4i bia3o ji1 ji1n fe4n e2 10% yi3 sha4ng di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n yo3u qua2n zi4 xi2ng zha4o ji2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 , da4n yi1ng da1ng zhi4 sha3o ti2 qia2n 30 ri4 xia4ng zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 be4i a4n .\n 5. ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n yi1 fa3 zi4 xi2ng zha4o ji2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 di2 , ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n yi1ng da1ng pe4i he2 , bu4 de2 zu3 a4i , ga1n ra3o .\n 3, zha4o ka1i ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 di2 to1ng zhi1 shi2 jia1n , to1ng zhi1 ne4i ro2ng , to1ng zhi1 fa1ng shi4 \n 1. ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 di2 zha4o ji2 re2n ( yi3 xia4 jia3n che1ng " zha4o ji2 re2n ") fu4 ze2 xua3n ze2 que4 di4ng ka1i hui4 shi2 jia1n , di4 dia3n , fa1ng shi4 he2 qua2n yi4 de1ng ji4 ri4 . zha4o ka1i ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 , zha4o ji2 re2n bi4 xu1 yu2 hui4 yi4 zha4o ka1i ri4 qia2n 30 tia1n za4i zhi3 di4ng me2i ti3 go1ng ga4o . ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 to1ng zhi1 xu1 zhi4 sha3o za3i mi2ng yi3 xia4 ne4i ro2ng :\n (1) hui4 yi4 zha4o ka1i di2 shi2 jia1n , di4 dia3n he2 chu1 xi2 fa1ng shi4 ;\n (2) hui4 yi4 ni3 she3n yi4 di2 zhu3 ya4o shi4 xia4ng ;\n (3) hui4 yi4 xi2ng shi4 ;\n (4) yi4 shi4 che2ng xu4 ;\n (5) yo3u qua2n chu1 xi2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n qua2n yi4 de1ng ji4 ri4 ;\n (6) da4i li3 to2u pia4o di2 sho4u qua2n we3i tuo1 shu1 di2 ne4i ro2ng ya1o qiu2 ( ba1o kuo4 da4n bu4 xia4n yu2 da4i li3 re2n she1n fe4n , da4i li3 qua2n xia4n he2 da4i li3 yo3u xia4o qi1 xia4n de3ng ), so4ng da2 shi2 jia1n he2 di4 dia3n ;\n (7) bia3o jue2 fa1ng shi4 ;\n (8) hui4 wu4 cha2ng she4 lia2n xi4 re2n xi4ng mi2ng , dia4n hua4 ;\n (9) chu1 xi2 hui4 yi4 zhe3 bi4 xu1 zhu3n be4i di2 we2n jia4n he2 bi4 xu1 lv3 xi2ng di2 sho3u xu4 ;\n (10) zha4o ji2 re2n xu1 ya4o to1ng zhi1 di2 qi2 ta1 shi4 xia4ng .\n 2. ca3i yo4ng to1ng xu4n fa1ng shi4 ka1i hui4 bi4ng ji4n ha2ng bia3o jue2 di2 qi2ng kua4ng xia4 , yo2u zha4o ji2 re2n jue2 di4ng to1ng xu4n fa1ng shi4 he2 shu1 mia4n bia3o jue2 fa1ng shi4 , bi4ng za4i hui4 yi4 to1ng zhi1 zho1ng shuo1 mi2ng be3n ci4 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 suo3 ca3i qu3 di2 ju4 ti3 to1ng xu4n fa1ng shi4 , we3i tuo1 di2 go1ng zhe4ng ji1 gua1n ji2 qi2 lia2n xi4 fa1ng shi4 he2 lia2n xi4 re2n , shu1 mia4n bia3o jue2 yi4 jia4n ji4 jia1o di2 jie2 zhi3 shi2 jia1n he2 sho1u qu3 fa1ng shi4 .\n 3. ru2 zha4o ji2 re2n we2i ji1 ji1n gua3n li3 re2n , hua2n yi1ng li4ng xi2ng shu1 mia4n to1ng zhi1 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n da4o zhi3 di4ng di4 dia3n dui4 shu1 mia4n bia3o jue2 yi4 jia4n di2 ji4 pia4o ji4n ha2ng jia1n du1 ; ru2 zha4o ji2 re2n we2i ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n , ze2 yi1ng li4ng xi2ng shu1 mia4n to1ng zhi1 ji1 ji1n gua3n li3 re2n da4o zhi3 di4ng di4 dia3n dui4 shu1 mia4n bia3o jue2 yi4 jia4n di2 ji4 pia4o ji4n ha2ng jia1n du1 ; ru2 zha4o ji2 re2n we2i ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n , ze2 yi1ng li4ng xi2ng shu1 mia4n to1ng zhi1 ji1 ji1n gua3n li3 re2n he2 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n da4o zhi3 di4ng di4 dia3n dui4 shu1 mia4n bia3o jue2 yi4 jia4n di2 ji4 pia4o ji4n ha2ng jia1n du1 . ji1 ji1n gua3n li3 re2n huo4 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n ju4 bu4 pa4i da4i bia3o dui4 shu1 mia4n bia3o jue2 yi4 jia4n di2 ji4 pia4o ji4n ha2ng jia1n du1 di2 , bu4 yi3ng xia3ng ji4 pia4o he2 bia3o jue2 jie2 guo3 .\n 4, ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n chu1 xi2 hui4 yi4 di2 fa1ng shi4 \n 1. hui4 yi4 fa1ng shi4 \n (1) ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 di2 zha4o ka1i fa1ng shi4 ba1o kuo4 xia4n cha3ng ka1i hui4 he2 to1ng xu4n fa1ng shi4 ka1i hui4 .\n (2) xia4n cha3ng ka1i hui4 yo2u ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n be3n re2n chu1 xi2 huo4 to1ng guo4 sho4u qua2n we3i tuo1 shu1 we3i pa4i qi2 da4i li3 re2n chu1 xi2 , xia4n cha3ng ka1i hui4 shi2 ji1 ji1n gua3n li3 re2n he2 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n di2 sho4u qua2n da4i bia3o yi1ng da1ng chu1 xi2 , ru2 ji1 ji1n gua3n li3 re2n huo4 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n ju4 bu4 pa4i da4i bia3o chu1 xi2 di2 , bu4 yi3ng xia3ng bia3o jue2 xia4o li4 .\n (3) to1ng xu4n fa1ng shi4 ka1i hui4 zhi3 a4n zha4o ji1 ji1n he2 to2ng di2 xia1ng gua1n gui1 di4ng yi3 to1ng xu4n di2 shu1 mia4n fa1ng shi4 ji4n ha2ng bia3o jue2 .\n (4) hui4 yi4 di2 zha4o ka1i fa1ng shi4 yo2u zha4o ji2 re2n que4 di4ng , da4n jue2 di4ng zhua3n hua4n ji1 ji1n yu4n zuo4 fa1ng shi4 , ji1 ji1n gua3n li3 re2n ge1ng hua4n huo4 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n ge1ng hua4n , zho1ng zhi3 ji1 ji1n he2 to2ng di2 shi4 yi2 bi4 xu1 yi3 xia4n cha3ng ka1i hui4 fa1ng shi4 zha4o ka1i ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 .\n 2. zha4o ka1i ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 di2 tia2o jia4n \n (1) xia4n cha3ng ka1i hui4 fa1ng shi4 \n za4i to2ng shi2 fu2 he2 yi3 xia4 tia2o jia4n shi2 , xia4n cha2ng hui4 yi4 fa1ng ke3 ju3 xi2ng :\n 1) dui4 da4o hui4 zhe3 za4i qua2n yi4 de1ng ji4 ri4 chi2 yo3u ji1 ji1n fe4n e2 di2 to3ng ji4 xia3n shi4 , qua2n bu4 yo3u xia4o pi2ng zhe4ng suo3 dui4 yi4ng di2 ji1 ji1n fe4n e2 yi1ng zha1n qua2n yi4 de1ng ji4 ri4 ji1 ji1n zo3ng fe4n e2 di2 50% yi3 sha4ng ( ha2n 50%, xia4 to2ng );\n 2) da4o hui4 di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n she1n fe4n zhe4ng mi2ng ji2 chi2 yo3u ji1 ji1n fe4n e2 di2 pi2ng zhe4ng , da4i li3 re2n she1n fe4n zhe4ng mi2ng , we3i tuo1 re2n chi2 yo3u ji1 ji1n fe4n e2 di2 pi2ng zhe4ng ji2 sho4u qua2n we3i tuo1 da4i li3 sho3u xu4 wa2n be4i , da4o hui4 zhe3 chu1 ju4 di2 xia1ng gua1n we2n jia4n fu2 he2 yo3u gua1n fa3 lv4 fa3 gui1 he2 ji1 ji1n he2 to2ng ji2 hui4 yi4 to1ng zhi1 di2 gui1 di4ng , bi4ng qie3 chi2 yo3u ji1 ji1n fe4n e2 di2 pi2ng zhe4ng yu3 ji1 ji1n gua3n li3 re2n chi2 yo3u di2 zhu4 ce4 de1ng ji4 zi1 lia4o xia1ng fu2 .\n (2) to1ng xu4n ka1i hui4 fa1ng shi4 \n za4i to2ng shi2 fu2 he2 yi3 xia4 tia2o jia4n shi2 , to1ng xu4n hui4 yi4 fa1ng ke3 ju3 xi2ng :\n 1) zha4o ji2 re2n a4n be3n ji1 ji1n he2 to2ng gui1 di4ng go1ng bu4 hui4 yi4 to1ng zhi1 ho4u , za4i 2 ge4 go1ng zuo4 ri4 ne4i lia2n xu4 go1ng bu4 xia1ng gua1n ti2 shi4 xi4ng go1ng ga4o ;\n 2) zha4o ji2 re2n a4n ji1 ji1n he2 to2ng gui1 di4ng to1ng zhi1 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n huo4 / he2 ji1 ji1n gua3n li3 re2n ( fe1n bie2 huo4 go4ng to2ng che1ng we2i " jia1n du1 re2n ") da4o zhi3 di4ng di4 dia3n dui4 shu1 mia4n bia3o jue2 yi4 jia4n di2 ji4 pia4o ji4n ha2ng jia1n du1 ;\n 3) zha4o ji2 re2n za4i jia1n du1 re2n he2 go1ng zhe4ng ji1 gua1n di2 jia1n du1 xia4 a4n zha4o hui4 yi4 to1ng zhi1 gui1 di4ng di2 fa1ng shi4 sho1u qu3 he2 to3ng ji4 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n di2 shu1 mia4n bia3o jue2 yi4 jia4n , ru2 ji1 ji1n gua3n li3 re2n huo4 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n ji1ng to1ng zhi1 ju4 bu2 da4o cha2ng jia1n du1 di2 , bu4 yi3ng xia3ng da4 hui4 bia3o jue2 xia4o li4 ;\n 4) be3n re2n zhi2 jie1 chu1 ju4 shu1 mia4n yi4 jia4n huo4 sho4u qua2n ta1 re2n da4i bia3o chu1 ju4 shu1 mia4n yi4 jia4n di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n suo3 da4i bia3o di2 ji1 ji1n fe4n e2 zha1n qua2n yi4 de1ng ji4 ri4 ji1 ji1n zo3ng fe4n e2 di2 50% yi3 sha4ng ;\n 5) zhi2 jie1 chu1 ju4 shu1 mia4n yi4 jia4n di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n huo4 sho4u tuo1 da4i bia3o ta1 re2n chu1 ju4 shu1 mia4n yi4 jia4n di2 da4i li3 re2n ti2 jia1o di2 chi2 yo3u ji1 ji1n fe4n e2 di2 pi2ng zhe4ng , sho4u qua2n we3i tuo1 shu1 de3ng we2n jia4n fu2 he2 fa3 lv4 fa3 gui1 , ji1 ji1n he2 to2ng he2 hui4 yi4 to1ng zhi1 di2 gui1 di4ng , bi4ng yu3 zhu4 ce4 de1ng ji4 ji1 go4u ji4 lu4 xia1ng fu2 .\n ru2 guo3 ka1i hui4 tia2o jia4n da2 bu2 da4o sha4ng shu4 di2 tia2o jia4n , ze2 zha4o ji2 re2n ke3 li4ng xi2ng que4 di4ng bi4ng go1ng ga4o cho2ng xi1n bia3o jue2 di2 shi2 jia1n , qie3 que4 di4ng yo3u qua2n chu1 xi2 hui4 yi4 di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n zi1 ge2 di2 qua2n yi4 de1ng ji4 ri4 yi1ng ba3o chi2 bu4 bia4n .\n 5, yi4 shi4 ne4i ro2ng yu3 che2ng xu4 \n 1. yi4 shi4 ne4i ro2ng ji2 ti2 a4n qua2n \n (1) yi4 shi4 ne4i ro2ng we2i ji1 ji1n he2 to2ng gui1 di4ng di2 zha4o ka1i ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 shi4 yo2u suo3 she4 ji2 di2 ne4i ro2ng .\n (2) ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 di2 zha4o ji2 re2n fa1 chu1 zha4o ka1i hui4 yi4 di2 to1ng zhi1 ho4u , ru2 guo3 dui4 yua2n yo3u ti2 a4n ji4n ha2ng xiu1 ga3i , yi1ng da1ng za4i ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 zha4o ka1i qia2n ji2 shi2 go1ng ga4o .\n (3) ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 bu4 de2 dui4 we4i shi4 xia1n go1ng ga4o di2 yi4 shi4 ne4i ro2ng ji4n ha2ng bia3o jue2 .\n 2. yi4 shi4 che2ng xu4 \n (1) xia4n cha3ng ka1i hui4 \n za4i xia4n cha3ng ka1i hui4 di2 fa1ng shi4 xia4 , sho3u xia1n yo2u da4 hui4 zhu3 chi2 re2n a4n zha4o gui1 di4ng che2ng xu4 xua1n bu4 hui4 yi4 yi4 shi4 che2ng xu4 ji2 zhu4 yi4 shi4 xia4ng , que4 di4ng he2 go1ng bu4 jia1n pia4o re2n , ra2n ho4u yo2u da4 hui4 zhu3 chi2 re2n xua1n du2 ti2 a4n , ji1ng ta3o lu4n ho4u ji4n ha2ng bia3o jue2 , ji1ng he2 fa3 zhi2 ye4 di2 lv4 shi1 jia4n zhe4ng ho4u xi2ng che2ng da4 hui4 jue2 yi4 .\n da4 hui4 yo2u zha4o ji2 re2n sho4u qua2n da4i bia3o zhu3 chi2 . ji1 ji1n gua3n li3 re2n we2i zha4o ji2 re2n di2 , qi2 sho4u qua2n da4i bia3o we4i ne2ng zhu3 chi2 da4 hui4 di2 qi2ng kua4ng xia4 , yo2u ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n sho4u qua2n da4i bia3o zhu3 chi2 ; ru2 guo3 ji1 ji1n gua3n li3 re2n he2 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n sho4u qua2n da4i bia3o ju1n we4i ne2ng zhu3 chi2 da4 hui4 , ze2 yo2u chu1 xi2 da4 hui4 di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n he2 da4i li3 re2n yi3 suo3 da4i bia3o di2 ji1 ji1n fe4n e2 50% yi3 sha4ng duo1 shu4 xua3n ju3 cha3n she1ng yi1 mi2ng da4i bia3o zuo4 we2i ga1i ci4 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 di2 zhu3 chi2 re2n .\n zha4o ji2 re2n yi1ng da1ng zhi4 zuo4 chu1 xi2 hui4 yi4 re2n yua2n di2 qia1n mi2ng ce4 . qia1n mi2ng ce4 za3i mi2ng ca1n jia1 hui4 yi4 re2n yua2n xi4ng mi2ng ( huo4 da1n we4i mi2ng che1ng ), she1n fe4n zhe4ng ha4o ma3 , chi2 yo3u huo4 da4i bia3o yo3u bia3o jue2 qua2n di2 ji1 ji1n fe4n e2 shu4 lia4ng , we3i tuo1 re2n xi4ng mi2ng ( huo4 da1n we4i mi2ng che1ng ) de3ng shi4 xia4ng .\n (2) to1ng xu4n fa1ng shi4 ka1i hui4 \n za4i to1ng xu4n bia3o jue2 ka1i hui4 di2 fa1ng shi4 xia4 , sho3u xia1n yo2u zha4o ji2 re2n ti2 qia2n 30 ri4 go1ng bu4 ti2 a4n , za4i suo3 to1ng zhi1 di2 bia3o jue2 jie2 zhi3 ri4 qi1 ho4u di4 2 ge4 go1ng zuo4 ri4 za4i go1ng zhe4ng ji1 gua1n ji2 jia1n du1 re2n di2 jia1n du1 xia4 yo2u zha4o ji2 re2n to3ng ji4 qua2n bu4 yo3u xia4o bia3o jue2 bi4ng xi2ng che2ng jue2 yi4 . ru2 jia1n du1 re2n ji1ng to1ng zhi1 da4n ju4 jue2 da4o cha3ng jia1n du1 , ze2 za4i go1ng zhe4ng ji1 gua1n jia1n du1 xia4 xi2ng che2ng di2 jue2 yi4 yo3u xia4o .\n 3. ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 bu4 de2 dui4 we4i shi4 xia1n go1ng ga4o di2 yi4 shi4 ne4i ro2ng ji4n ha2ng bia3o jue2 .\n 6, jue2 yi4 xi2ng che2ng di2 tia2o jia4n , bia3o jue2 fa1ng shi4 , che2ng xu4 \n 1. ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n suo3 chi2 me3i yi1 ji1 ji1n fe4n e2 xia3ng yo3u pi2ng de3ng di2 bia3o jue2 qua2n .\n 2. ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 jue2 yi4 fe1n we2i yi1 ba1n jue2 yi4 he2 te4 bie2 jue2 yi4 :\n (1) yi1 ba1n jue2 yi4 \n yi1 ba1n jue2 yi4 xu1 ji1ng chu1 xi2 hui4 yi4 di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n ( huo4 qi2 da4i li3 re2n ) suo3 chi2 bia3o jue2 qua2n di2 50% yi3 sha4ng to1ng guo4 fa1ng we2i yo3u xia4o , chu2 xia4 lie4 (2) suo3 gui1 di4ng di2 xu1 yi3 te4 bie2 jue2 yi4 to1ng guo4 shi4 xia4ng yi3 wa4i di2 qi2 ta1 shi4 xia4ng ju1n yi3 yi1 ba1n jue2 yi4 di2 fa1ng shi4 to1ng guo4 ;\n (2) te4 bie2 jue2 yi4 \n te4 bie2 jue2 yi4 xu1 ji1ng chu1 xi2 hui4 yi4 di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n ( huo4 qi2 da4i li3 re2n ) suo3 chi2 bia3o jue2 qua2n di2 sa1n fe1n zhi1 e4r yi3 sha4ng ( ha2n sa1n fe1n zhi1 e4r ) to1ng guo4 fa1ng we2i yo3u xia4o ; she4 ji2 ge1ng hua4n ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ge1ng hua4n ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n , zhua3n hua4n ji1 ji1n yu4n zuo4 fa1ng shi4 , zho1ng zhi3 ji1 ji1n he2 to2ng de3ng zho4ng da4 shi4 xia4ng bi4 xu1 yi3 te4 bie2 jue2 yi4 to1ng guo4 fa1ng we2i yo3u xia4o .\n 3. ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 jue2 di4ng di2 shi4 xia4ng , yi1ng da1ng yi1 fa3 ba4o zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 he2 zhu3n huo4 zhe3 be4i a4n , bi4ng yu3 yi3 go1ng ga4o .\n 4. ca3i qu3 to1ng xu4n fa1ng shi4 ji4n ha2ng bia3o jue2 shi2 , chu2 fe1i za4i ji4 pia4o shi2 yo3u cho1ng fe4n di2 xia1ng fa3n zhe4ng ju4 zhe4ng mi2ng , fo3u ze2 bia3o mia4n fu2 he2 fa3 lv4 fa3 gui1 he2 hui4 yi4 to1ng zhi1 gui1 di4ng di2 shu1 mia4n bia3o jue2 yi4 jia4n ji2 shi4 we2i yo3u xia4o di2 bia3o jue2 , bia3o jue2 yi4 jia4n mo2 hu1 bu4 qi1ng huo4 xia1ng hu4 ma2o du4n di2 shi4 we2i qi4 qua2n bia3o jue2 , da4n yi1ng da1ng ji4 ru4 chu1 ju4 shu1 mia4n yi4 jia4n di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n suo3 da4i bia3o di2 ji1 ji1n fe4n e2 zo3ng shu4 .\n 5. ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 ca3i qu3 ji4 mi2ng fa1ng shi4 ji4n ha2ng to2u pia4o bia3o jue2 .\n 6. ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 di2 ge4 xia4ng ti2 a4n huo4 to2ng yi1 xia4ng ti2 a4n ne4i bi4ng lie4 di2 ge4 xia4ng yi4 ti2 yi1ng da1ng fe1n ka1i she3n yi4 , zhu2 xia4ng bia3o jue2 .\n 7, ji4 pia4o \n 1. xia4n cha3ng ka1i hui4 \n (1) ru2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 yo2u ji1 ji1n gua3n li3 re2n huo4 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n zha4o ji2 , ze2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 di2 zhu3 chi2 re2n yi1ng da1ng za4i hui4 yi4 ka1i shi3 ho4u xua1n bu4 za4i chu1 xi2 hui4 yi4 di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n he2 da4i li3 re2n zho1ng tui1 ju3 lia3ng mi2ng ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4i bia3o yu3 da4 hui4 zha4o ji2 re2n sho4u qua2n di2 yi1 mi2ng jia1n du1 yua2n go4ng to2ng da1n re4n jia1n pia4o re2n ; ru2 da4 hui4 yo2u ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n zi4 xi2ng zha4o ji2 , ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 di2 zhu3 chi2 re2n yi1ng da1ng za4i hui4 yi4 ka1i shi3 ho4u xua1n bu4 za4i chu1 xi2 hui4 yi4 di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n he2 da4i li3 re2n zho1ng tui1 ju3 lia3ng mi2ng ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4i bia3o yu3 ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n sho4u qua2n di2 yi1 mi2ng jia1n du1 yua2n go4ng to2ng da1n re4n jia1n pia4o re2n ; da4n ru2 guo3 ji1 ji1n gua3n li3 re2n he2 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n di2 sho4u qua2n da4i bia3o we4i chu1 xi2 , ze2 da4 hui4 zhu3 chi2 re2n ke3 zi4 xi2ng xua3n ju3 sa1n mi2ng ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4i bia3o da1n re4n jia1n pia4o re2n .\n (2) jia1n pia4o re2n yi1ng da1ng za4i ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n bia3o jue2 ho4u li4 ji2 ji4n ha2ng qi1ng dia3n , yo2u da4 hui4 zhu3 chi2 re2n da1ng cha3ng go1ng bu4 ji4 pia4o jie2 guo3 .\n (3) ru2 da4 hui4 zhu3 chi2 re2n dui4 yu2 ti2 jia1o di2 bia3o jue2 jie2 guo3 yo3u yi4 yi4 , ke3 yi3 dui4 to2u pia4o shu4 ji4n ha2ng cho2ng xi1n qi1ng dia3n ; ru2 da4 hui4 zhu3 chi2 re2n we4i ji4n ha2ng cho2ng xi1n qi1ng dia3n , e2r chu1 xi2 da4 hui4 di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n huo4 da4i li3 re2n dui4 da4 hui4 zhu3 chi2 re2n xua1n bu4 di2 bia3o jue2 jie2 guo3 yo3u yi4 yi4 , qi2 yo3u qua2n za4i xua1n bu4 bia3o jue2 jie2 guo3 ho4u li4 ji2 ya1o qiu2 cho2ng xi1n qi1ng dia3n , da4 hui4 zhu3 chi2 re2n yi1ng da1ng li4 ji2 cho2ng xi1n qi1ng dia3n bi4ng go1ng bu4 cho2ng xi1n qi1ng dia3n jie2 guo3 . cho2ng xi1n qi1ng dia3n ji3n xia4n yi1 ci4 .\n 2. to1ng xu4n fa1ng shi4 ka1i hui4 \n za4i to1ng xu4n fa1ng shi4 ka1i hui4 di2 qi2ng kua4ng xia4 , ji4 pia4o fa1ng shi4 we2i : yo2u da4 hui4 zha4o ji2 re2n sho4u qua2n di2 lia3ng mi2ng jia1n pia4o re2n za4i jia1n du1 re2n pa4i chu1 di2 sho4u qua2n da4i bia3o di2 jia1n du1 xia4 ji4n ha2ng ji4 pia4o , bi4ng yo2u go1ng zhe4ng ji1 gua1n dui4 qi2 ji4 pia4o guo4 che2ng yu3 yi3 go1ng zhe4ng ; ru2 jia1n du1 re2n ji1ng to1ng zhi1 da4n ju4 jue2 da4o cha3ng jia1n du1 , ze2 da4 hui4 zha4o ji2 re2n ke3 zi4 xi2ng sho4u qua2n 3 mi2ng jia1n pia4o re2n ji4n ha2ng ji4 pia4o , bi4ng yo2u go1ng zhe4ng ji1 gua1n dui4 qi2 ji4 pia4o guo4 che2ng yu3 yi3 go1ng zhe4ng .\n 8, ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 jue2 yi4 ba4o zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 he2 zhu3n huo4 be4i a4n ho4u di2 go1ng ga4o shi2 jia1n , fa1ng shi4 \n 1. ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 to1ng guo4 di2 yi1 ba1n jue2 yi4 he2 te4 bie2 jue2 yi4 , zha4o ji2 re2n yi1ng da1ng zi4 to1ng guo4 zhi1 ri4 qi3 5 ri4 ne4i ba4o zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 he2 zhu3n huo4 zhe3 be4i a4n . ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 jue2 di4ng di2 shi4 xia4ng zi4 zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 yi1 fa3 he2 zhu3n huo4 zhe3 chu1 ju4 wu2 yi4 yi4 yi4 jia4n zhi1 ri4 qi3 she1ng xia4o . gua1n yu2 be3n zha1ng di4 ( e4r ) tia2o suo3 gui1 di4ng di2 di4 (1)-(8) xia4ng zha4o ka1i shi4 yo2u di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 jue2 yi4 ji1ng zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 he2 zhu3n she1ng xia4o ho4u fa1ng ke3 zhi2 xi2ng , gua1n yu2 be3n zha1ng di4 ( e4r ) tia2o suo3 gui1 di4ng di2 di4 (9),(10) xia4ng zha4o ka1i shi4 yo2u di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 jue2 yi4 ji1ng zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 he2 zhu3n huo4 chu1 ju4 wu2 yi4 yi4 yi4 jia4n ho4u fa1ng ke3 zhi2 xi2ng .\n 2. she1ng xia4o di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 jue2 yi4 dui4 qua2n ti3 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n , ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n ju1n yo3u yue1 shu4 li4 . ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n he2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n yi1ng da1ng zhi2 xi2ng she1ng xia4o di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 jue2 yi4 .\n 3. ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 jue2 yi4 yi1ng zi4 she1ng xia4o zhi1 ri4 qi3 2 ri4 ne4i za4i zhi3 di4ng me2i ti3 go1ng ga4o . ru2 guo3 ca3i yo4ng to1ng xu4n fa1ng shi4 ji4n ha2ng bia3o jue2 , za4i go1ng ga4o ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 jue2 yi4 shi2 , bi4 xu1 jia1ng go1ng zhe4ng shu1 qua2n we2n , go1ng zhe4ng ji1 go4u , go1ng zhe4ng yua2n xi4ng mi2ng de3ng yi1 to2ng go1ng ga4o .\n ( wu3 ) ji1 ji1n sho1u yi4 fe1n pe4i yua2n ze2 , zhi2 xi2ng fa1ng shi4 \n 1, ji1 ji1n sho1u yi4 di2 go4u che2ng \n 1) ma3i ma4i zhe4ng qua4n cha1 jia4 ;\n 2) ji1 ji1n to2u zi1 suo3 de ho2ng li4 , gu3 xi1 , zha4i qua4n li4 xi1 ;\n 3) yi2n ha2ng cu2n kua3n li4 xi1 ;\n 4) hui4 dui4 hua4n su3n yi4 ;\n 5) qi2 ta1 he2 fa3 sho1u ru4 .\n yi1n yu4n yo4ng ji1 ji1n ca2i cha3n da4i la2i di2 che2ng be3n huo4 fe4i yo4ng di2 jie2 yue1 yi1ng ji4 ru4 sho1u yi4 .\n 2, ji1 ji1n ji4ng sho1u yi4 \n ji1 ji1n ji4ng sho1u yi4 we2i ji1 ji1n sho1u yi4 ko4u chu2 a4n guo2 jia1 yo3u gua1n gui1 di4ng yi1ng za4i ji1 ji1n sho1u yi4 zho1ng ko4u chu2 di2 fe4i yo4ng ho4u di2 yu2 e2 .\n 3, sho1u yi4 fe1n pe4i yua2n ze2 \n be3n ji1 ji1n sho1u yi4 fe1n pe4i yi1ng zu1n xu2n xia4 lie4 yua2n ze2 :\n 1) be3n ji1 ji1n di2 me3i fe4n ji1 ji1n fe4n e2 xia3ng yo3u to2ng de3ng fe1n pe4i qua2n ;\n 2) ji1 ji1n to2u zi1 da1ng qi1 chu1 xia4n ji4ng kui1 su3n , ze2 bu4 ji4n ha2ng sho1u yi4 fe1n pe4i ;\n 3) ji1 ji1n da1ng nia2n sho1u yi4 xia1n mi2 bu3 yi3 qia2n nia2n du4 kui1 su3n ho4u , fa1ng ke3 ji4n ha2ng da1ng nia2n sho1u yi4 fe1n pe4i ;\n 4) ji1 ji1n sho1u yi4 fe1n pe4i ho4u ji1 ji1n fe4n e2 ji4ng zhi2 bu4 ne2ng di1 yu2 mia4n zhi2 ;\n 5) za4i fu2 he2 yo3u gua1n ji1 ji1n fe1n ho2ng tia2o jia4n di2 qia2n ti2 xia4 , be3n ji1 ji1n sho1u yi4 me3i nia2n zui4 duo1 fe1n pe4i 6 ci4 , me3i ci4 ji1 ji1n sho1u yi4 fe1n pe4i bi3 li4 bu4 di1 yu2 ke3 fe1n pe4i sho1u yi4 di2 60%; ruo4 ji1 ji1n he2 to2ng she1ng xia4o bu4 ma3n 3 ge4 yue4 ze2 ke3 bu4 ji4n ha2ng sho1u yi4 fe1n pe4i ;\n 6) be3n ji1 ji1n sho1u yi4 fe1n pe4i fa1ng shi4 fe1n we2i lia3ng zho3ng : xia4n ji1n fe1n ho2ng yu3 ho2ng li4 za4i to2u zi1 , to2u zi1 re2n ke3 xua3n ze2 xia4n ji1n ho2ng li4 huo4 jia1ng xia4n ji1n ho2ng li4 a4n chu2 xi1 ri4 ji1ng chu2 xi1 ho4u di2 ji1 ji1n fe4n e2 ji4ng zhi2 zhua3n we2i ji1 ji1n fe4n e2 ji4n ha2ng za4i to2u zi1 ; ruo4 to2u zi1 re2n bu4 xua3n ze2 , be3n ji1 ji1n mo4 re4n di2 sho1u yi4 fe1n pe4i fa1ng shi4 shi4 xia4n ji1n fe1n ho2ng ;\n 7) sho1u yi4 fe1n pe4i shi2 suo3 fa1 she1ng di2 yi2n ha2ng zhua3n zha4ng he2 qi2 ta1 sho3u xu4 fe4i yo4ng yo2u to2u zi1 zhe3 zi4 xi2ng che2ng da1n . da1ng to2u zi1 zhe3 di2 xia4n ji1n ho2ng li4 xia3o yu2 yi1 di4ng ji1n e2 , bu4 zu2 yi3 zhi1 fu4 yi2n ha2ng zhua3n zha4ng he2 qi2 ta1 sho3u xu4 fe4i yo4ng shi2 , zhu4 ce4 de1ng ji4 ji1 go4u ke3 jia1ng to2u zi1 zhe3 di2 xia4n ji1n ho2ng li4 a4n chu2 xi1 ri4 ji1ng chu2 xi1 ho4u di2 ji1 ji1n fe4n e2 ji4ng zhi2 zi4 do4ng zhua3n we2i ji1 ji1n fe4n e2 ;\n 8) fa3 lv4 fa3 gui1 huo4 jia1n gua3n ji1 go4u li4ng yo3u gui1 di4ng di2 co2ng qi2 gui1 di4ng .\n 4, sho1u yi4 fe1n pe4i fa1ng a4n \n ji1 ji1n sho1u yi4 fe1n pe4i fa1ng a4n zho1ng yi1ng za3i mi2ng ji1 ji1n sho1u yi4 fe1n pe4i dui4 xia4ng , fe1n pe4i yua2n ze2 , fe1n pe4i shi2 jia1n , fe1n pe4i shu4 e2 ji2 bi3 li4 , fe1n pe4i fa1ng shi4 , zhi1 fu4 fa1ng shi4 de3ng ne4i ro2ng .\n 5, sho1u yi4 fe1n pe4i di2 shi2 jia1n he2 che2ng xu4 \n 1) ji1 ji1n sho1u yi4 fe1n pe4i fa1ng a4n yo2u ji1 ji1n gua3n li3 re2n ni3 di4ng , yo2u ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n fu4 he2 , yi1 zha4o yo3u gua1n gui1 di4ng za4i zhi3 di4ng me2i ti3 sha4ng go1ng ga4o bi4ng ba4o zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 be4i a4n ;\n 2) za4i sho1u yi4 fe1n pe4i fa1ng a4n go1ng bu4 ho4u , ji1 ji1n gua3n li3 re2n yi1 ju4 ju4 ti3 fa1ng a4n di2 gui1 di4ng jiu4 zhi1 fu4 di2 xia4n ji1n ho2ng li4 xia4ng ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n fa1 so4ng hua2 kua3n zhi3 li4ng , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n a4n zha4o ji1 ji1n gua3n li3 re2n di2 zhi3 li4ng ji2 shi2 ji4n ha2ng fe1n ho2ng zi1 ji1n di2 hua2 fu4 .\n ( liu4 ) ji1 ji1n di2 fe4i yo4ng yu3 shui4 sho1u \n 1, ji1 ji1n fe4i yo4ng di2 zho3ng le4i \n 1) ji1 ji1n gua3n li3 re2n di2 gua3n li3 fe4i , ha2n ji4ng wa4i to2u zi1 gu4 we4n sho1u qu3 di2 fe4i yo4ng ;\n 2) ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n di2 tuo1 gua3n fe4i , ha2n ji4ng wa4i tuo1 gua3n da4i li3 ha2ng sho1u qu3 di2 fe4i yo4ng ;\n 3) ji1 ji1n ca2i cha3n bo1 hua2 zhi1 fu4 di2 yi2n ha2ng fe4i yo4ng ;\n 4) ji1 ji1n he2 to2ng she1ng xia4o ho4u di2 ji1 ji1n xi4n xi1 pi1 lu4 fe4i yo4ng ;\n 5) ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 fe4i yo4ng ;\n 6). ji1 ji1n he2 to2ng she1ng xia4o ho4u yu3 ji1 ji1n yo3u gua1n di2 kua4i ji4 shi1 fe4i , lv4 shi1 fe4i , shui4 wu4 gu4 we4n fe4i ;\n 7) ji1 ji1n di2 zhe4ng qua4n jia1o yi4 fe4i yo4ng ;\n 8) wa4i hui4 dui4 hua4n jia1o yi4 di2 xia1ng gua1n fe4i yo4ng ;\n 9) za4i zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 gui1 di4ng yu3n xu3 di2 qia2n ti2 xia4 , be3n ji1 ji1n ke3 yi3 co2ng ji1 ji1n ca2i cha3n zho1ng ji4 ti2 xia1o sho4u fu2 wu4 fe4i , ju4 ti3 ji4 ti2 fa1ng fa3 , ji4 ti2 bia1o zhu3n za4i zha1o mu4 shuo1 mi2ng shu1 huo4 xia1ng gua1n go1ng ga4o zho1ng za3i mi2ng ;\n 10) a4n zha4o guo2 jia1 yo3u gua1n gui1 di4ng ke3 yi3 za4i ji1 ji1n ca2i cha3n zho1ng lie4 zhi1 di2 qi2 ta1 fe4i yo4ng .\n 2, sha4ng shu4 ji1 ji1n fe4i yo4ng yo2u ji1 ji1n gua3n li3 re2n za4i fa3 lv4 gui1 di4ng di2 fa4n we2i ne4i ca1n zha4o go1ng yu3n di2 shi4 cha3ng jia4 ge2 que4 di4ng , fa3 lv4 fa3 gui1 li4ng yo3u gui1 di4ng shi2 co2ng qi2 gui1 di4ng .\n 3, ji1 ji1n fe4i yo4ng ji4 ti2 fa1ng fa3 , ji4 ti2 bia1o zhu3n he2 zhi1 fu4 fa1ng shi4 \n 1) ji1 ji1n gua3n li3 re2n di2 gua3n li3 fe4i \n za4i to1ng cha2ng qi2ng kua4ng xia4 , ji1 ji1n gua3n li3 fe4i a4n qia2n yi1 ri4 ji1 ji1n zi1 cha3n ji4ng zhi2 di2 1.5% nia2n fe4i shua4i ji4 ti2 . ji4 sua4n fa1ng fa3 ru2 xia4 :\n H=EΓ—1.5%Γ· da1ng nia2n tia1n shu4 \n H we2i me3i ri4 yi1ng ji4 ti2 di2 ji1 ji1n gua3n li3 fe4i \n E we2i qia2n yi1 ri4 ji1 ji1n zi1 cha3n ji4ng zhi2 \n ji1 ji1n gua3n li3 fe4i me3i ri4 ji4 ti2 , a4n yue4 zhi1 fu4 . yo2u ji1 ji1n gua3n li3 re2n xia4ng ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n fa1 so4ng ji1 ji1n gua3n li3 fe4i hua2 fu4 zhi3 li4ng , ji1ng ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n fu4 he2 ho4u yu2 ci4 yue4 sho3u ri4 qi3 3 ge4 go1ng zuo4 ri4 ne4i co2ng ji1 ji1n ca2i cha3n zho1ng yi1 ci4 xi4ng zhi1 fu4 ge3i ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ruo4 yu4 fa3 di4ng jie2 jia4 ri4 , xiu1 xi1 ri4 , zhi1 fu4 ri4 qi1 shu4n ya2n .\n 2) ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n di2 tuo1 gua3n fe4i \n za4i to1ng cha2ng qi2ng kua4ng xia4 , ji1 ji1n tuo1 gua3n fe4i a4n qia2n yi1 ri4 ji1 ji1n zi1 cha3n ji4ng zhi2 di2 0.35% nia2n fe4i shua4i ji4 ti2 . ji4 sua4n fa1ng fa3 ru2 xia4 :\n H=EΓ—0.35%Γ· da1ng nia2n tia1n shu4 \n H we2i me3i ri4 yi1ng ji4 ti2 di2 ji1 ji1n tuo1 gua3n fe4i \n E we2i qia2n yi1 ri4 ji1 ji1n zi1 cha3n ji4ng zhi2 \n ji1 ji1n tuo1 gua3n fe4i me3i ri4 ji4 ti2 , a4n yue4 zhi1 fu4 . yo2u ji1 ji1n gua3n li3 re2n xia4ng ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n fa1 so4ng ji1 ji1n tuo1 gua3n fe4i hua2 fu4 zhi3 li4ng , ji1ng ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n fu4 he2 ho4u yu2 ci4 yue4 sho3u ri4 qi3 3 ge4 go1ng zuo4 ri4 ne4i co2ng ji1 ji1n ca2i cha3n zho1ng yi1 ci4 xi4ng zhi1 fu4 ge3i ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n , ruo4 yu4 fa3 di4ng jie2 jia4 ri4 , xiu1 xi1 ri4 , zhi1 fu4 ri4 qi1 shu4n ya2n .\n 3) chu2 gua3n li3 fe4i he2 tuo1 gua3n fe4i zhi1 wa4i di2 ji1 ji1n fe4i yo4ng , yo2u ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n ge1n ju4 qi2 ta1 yo3u gua1n fa3 gui1 ji2 xia1ng yi4ng xie2 yi4 di2 gui1 di4ng , a4n fe4i yo4ng zhi1 chu1 ji1n e2 zhi1 fu4 , lie4 ru4 huo4 ta1n ru4 da1ng qi1 ji1 ji1n fe4i yo4ng .\n 4, bu4 lie4 ru4 ji1 ji1n fe4i yo4ng di2 xia4ng mu4 \n ji1 ji1n gua3n li3 re2n he2 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n yi1n we4i lv3 xi2ng huo4 we4i wa2n qua2n lv3 ha2ng yi4 wu4 da3o zhi4 di2 fe4i yo4ng zhi1 chu1 huo4 ji1 ji1n ca2i cha3n di2 su3n shi1 , yi3 ji2 chu3 li3 yu3 ji1 ji1n yu4n zuo4 wu2 gua1n di2 shi4 xia4ng fa1 she1ng di2 fe4i yo4ng de3ng bu4 lie4 ru4 ji1 ji1n fe4i yo4ng . ji1 ji1n he2 to2ng she1ng xia4o qia2n suo3 fa1 she1ng di2 xi4n xi1 pi1 lu4 fe4i , lv4 shi1 fe4i he2 kua4i ji4 shi1 fe4i yi3 ji2 qi2 ta1 fe4i yo4ng bu4 co2ng ji1 ji1n ca2i cha3n zho1ng zhi1 fu4 .\n 5, ji1 ji1n gua3n li3 re2n he2 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n ke3 ge1n ju4 ji1 ji1n fa1 zha3n qi2ng kua4ng tia2o zhe3ng ji1 ji1n gua3n li3 fe4i shua4i he2 ji1 ji1n tuo1 gua3n fe4i shua4i . ji1 ji1n gua3n li3 re2n bi4 xu1 zui4 chi2 yu2 xi1n di2 fe4i shua4i shi2 shi1 ri4 qia2n 2 ge4 go1ng zuo4 ri4 za4i zhi3 di4ng me2i ti3 sha4ng ka1n de1ng go1ng ga4o .\n 6, ji1 ji1n shui4 sho1u \n ji1 ji1n ge1n ju4 guo2 jia1 fa3 lv4 fa3 gui1 he2 ji1 ji1n to2u zi1 suo3 za4i di4 di2 fa3 lv4 fa3 gui1 gui1 di4ng , lv3 xi2ng na4 shui4 yi4 wu4 .\n ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n ge1n ju4 zho1ng guo2 fa3 lv4 fa3 gui1 gui1 di4ng , lv3 xi2ng na4 shui4 yi4 wu4 .\n ( qi1 ) ji1 ji1n di2 to2u zi1 fa1ng xia4ng yu3 to2u zi1 xia4n zhi4 \n 1, to2u zi1 mu4 bia1o \n be3n ji1 ji1n yi3 za4i xia1ng ga3ng , me3i guo2 de3ng ha3i wa4i zhe4ng qua4n jia1o yi4 suo3 sha4ng shi4 di2 ju4 yo3u " zho1ng guo2 ga4i nia4n " di2 sha4ng shi4 go1ng si1 we2i zhu3 ya4o to2u zi1 dui4 xia4ng . be3n ji1 ji1n gua3n li3 re2n jia1ng she1n ru4 ya2n jiu1 qua2n qiu2 ji2 ne4i di4 ji1ngj&igrave; zhua4ng kua4ng yi3 ji2 zhe4ng ce4 da3o xia4ng , ca3i qu3 zhu3 do4ng ji1ng xua3n zhe4ng qua4n he2 shi4 du4 zi1 cha3n pe4i zhi4 di2 to2u zi1 ce4 lv0e4 , shi2 shi1 qua2n che2ng fe1ng xia3n gua3n li3 , za4i ba3o zhe4ng zi1 cha3n lia2ng ha3o liu2 do4ng xi4ng di2 qia2n ti2 xia4 , za4i yi1 di4ng fe1ng xia3n xia4n du4 ne4i shi2 xia4n ji1 ji1n zi1 cha3n di2 cha2ng qi1 zui4 da4 hua4 ze1ng zhi2 .\n 2, to2u zi1 fa4n we2i \n be3n ji1 ji1n di2 to2u zi1 fa4n we2i xia4n yu2 ju4 yo3u lia2ng ha3o liu2 do4ng xi4ng di2 ji1n ro2ng go1ng ju4 , ba1o kuo4 gu3 pia4o yi3 ji2 yi2n ha2ng cu2n kua3n , xia4n ji1n de3ng , yi3 ji2 zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 yu3n xu3 be3n ji1 ji1n to2u zi1 di2 qi2 ta1 ji1n ro2ng go1ng ju4 . be3n ji1 ji1n di2 gu3 pia4o to2u zi1 dui4 xia4ng zhu3 ya4o shi4 ji1ng guo4 ya2n ge2 sha1i xua3n , fu2 he2 be3n ji1 ji1n xua3n gu3 bia1o zhu3n di2 yo1u zhi4 qie3 jia4 ge2 he2 li3 di2 , ne2ng fe1n xia3ng zho1ng guo2 ji1ngj&igrave; ze1ng zha3ng di2 sha4ng shi4 go1ng si1 .\n be3n ji1 ji1n yi3 za4i xia1ng ga3ng , me3i guo2 de3ng ha3i wa4i zhe4ng qua4n jia1o yi4 suo3 sha4ng shi4 di2 ju4 yo3u " zho1ng guo2 ga4i nia4n " di2 sha4ng shi4 go1ng si1 we2i zhu3 ya4o to2u zi1 dui4 xia4ng . suo3 we4i " zho1ng guo2 ga4i nia4n " shi4 zhi3 ma3n zu2 yi3 xia4 lia3ng ge4 tia2o jia4n zhi1 yi1 di2 sha4ng shi4 go1ng si1 :1) sha4ng shi4 go1ng si1 zhu4 ce4 za4i zho1ng guo2 ne4i di4 e2r za4i ha3i wa4i sha4ng shi4 di2 gu3 pia4o ;2) sha4ng shi4 go1ng si1 zho1ng zui4 sha3o ba3i fe1n zhi1 sa1n shi2 gu3 qua2n ( zha1n zo3ng gu3 be3n ) yo2u zho1ng guo2 ne4i di4 ji1 go4u da1n we4i chi2 yo3u , huo4 zhe3 , go1ng si1 zui4 sha3o xu1 yo3u ba3i fe1n zhi1 wu3 shi2 zhi1 yi2ng ye4 e2 la2i zi4 zho1ng guo2 ne4i di4 .\n to2u zi1 bi3 li4 shi4 , gu3 pia4o zi1 cha3n zha1n ji1 ji1n zi1 cha3n di2 60%-100%; yi2n ha2ng cu2n kua3n ji2 xia4n ji1n de3ng ga1o liu2 do4ng xi4ng zi1 cha3n zha1n ji1 ji1n zi1 cha3n di2 0%-40%.\n be3n ji1 ji1n suo3 to2u zi1 di2 ji1n ro2ng cha3n pi3n huo4 go1ng ju4 , yi3 ji2 to2u zi1 bi3 li4 xu1 ma3n zu2 jia1n gua3n bu4 me2n di2 xia1ng gua1n gui1 di4ng .\n 3, to2u zi1 xia4n zhi4 \n be3n ji1 ji1n di2 to2u zi1 zu3 he2 jia1ng zu1n xu2n yi3 xia4 xia4n zhi4 :\n 1), chu2 zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 li4ng yo3u gui1 di4ng wa4i , be3n ji1 ji1n ke3 to2u zi1 yu2 xia4 lie4 ji1n ro2ng cha3n pi3n huo4 go1ng ju4 :\n a. yi2n ha2ng cu2n kua3n , ke3 zhua3n ra4ng cu2n da1n , yi2n ha2ng che2ng dui4 hui4 pia4o , yi2n ha2ng pia4o ju4 , sha1ng ye4 pia4o ju4 de3ng huo4 bi4 shi4 cha3ng go1ng ju4 ;\n b. yi3 yu3 zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 qia1n shu3 shua1ng bia1n jia1n gua3n he2 zuo4 lia4ng jie3 be4i wa4ng lu4 di2 guo2 jia1 huo4 di4 qu1 zhe4ng qua4n shi4 cha2ng gua4 pa2i jia1o yi4 di2 pu3 to1ng gu3 , yo1u xia1n gu3 , qua2n qiu2 cu2n tuo1 pi2ng zhe4ng he2 me3i guo2 cu2n tuo1 pi2ng zhe4ng de3ng ;\n qia2n kua3n di4 1 xia4ng suo3 che1ng yi2n ha2ng yi1ng da1ng shi4 zho1ng zi1 sha1ng ye4 yi2n ha2ng za4i ji4ng wa4i she4 li4 di2 fe1n ha2ng huo4 za4i zui4 ji4n yi2 ge4 hui4 ji4 nia2n du4 da2 da4o zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 re4n ke3 di2 xi4n yo4ng pi2ng ji2 ji1 go4u pi2ng ji2 di2 ji4ng wa4i yi2n ha2ng .\n 2), to2u zi1 bi3 li4 xia4n zhi4 \n a. ji1 ji1n chi2 yo3u to2ng yi1 jia1 yi2n ha2ng di2 cu2n kua3n bu4 de2 cha1o guo4 be3n ji1 ji1n ji4ng zhi2 di2 20%. za4i ji1 ji1n tuo1 gua3n zha4ng hu4 di2 cu2n kua3n ke3 yi3 bu4 sho4u sha4ng shu4 xia4n zhi4 .\n b. ji1 ji1n chi2 yo3u to2ng yi1 ji1 go4u ( zhe4ng fu3 , guo2 ji4 ji1n ro2ng zu3 zhi1 chu2 wa4i ) fa1 xi2ng di2 zhe4ng qua4n shi4 zhi2 bu4 de2 cha1o guo4 ji1 ji1n ji4ng zhi2 di2 10%.\n c. ji1 ji1n chi2 yo3u yu3 zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 qia1n shu3 shua1ng bia1n jia1n gua3n he2 zuo4 lia4ng jie3 be4i wa4ng lu4 guo2 jia1 huo4 di4 qu1 yi3 wa4i di2 qi2 ta1 guo2 jia1 huo4 di4 qu1 zhe4ng qua4n shi4 cha2ng gua4 pa2i jia1o yi4 di2 zhe4ng qua4n zi1 cha3n bu4 de2 cha1o guo4 ji1 ji1n zi1 cha3n ji4ng zhi2 di2 10%, qi2 zho1ng chi2 yo3u re4n yi1 guo2 jia1 huo4 di4 qu1 shi4 cha3ng di2 zhe4ng qua4n zi1 cha3n bu4 de2 cha1o guo4 ji1 ji1n zi1 cha3n ji4ng zhi2 di2 3%.\n d. ji1 ji1n bu4 de2 go4u ma3i zhe4ng qua4n yo4ng yu2 ko4ng zhi4 huo4 yi3ng xia3ng fa1 xi2ng ga1i zhe4ng qua4n di2 ji1 go4u huo4 qi2 gua3n li3 ce2ng . be3n ji1 ji1n gua3n li3 re2n gua3n li3 di2 qua2n bu4 QDII ji1 ji1n bu4 de2 chi2 yo3u to2ng yi1 ji1 go4u 10% yi3 sha4ng ju4 yo3u to2u pia4o qua2n di2 zhe4ng qua4n fa1 xi2ng zo3ng lia4ng .\n qia2n xia4ng to2u zi1 bi3 li4 xia4n zhi4 yi1ng da1ng he2 bi4ng ji4 sua4n to2ng yi1 ji1 go4u ji4ng ne4i wa4i sha4ng shi4 di2 zo3ng gu3 be3n , to2ng shi2 yi1ng da1ng yi1 bi4ng ji4 sua4n qua2n qiu2 cu2n tuo1 pi2ng zhe4ng he2 me3i guo2 cu2n tuo1 pi2ng zhe4ng suo3 da4i bia3o di2 ji1 chu3 zhe4ng qua4n , bi4ng jia3 she4 dui4 chi2 yo3u di2 gu3 be3n qua2n zhe4ng xi2ng shi3 zhua3n hua4n .\n e. be3n ji1 ji1n chi2 yo3u fe1i liu2 do4ng xi4ng zi1 cha3n shi4 zhi2 bu4 de2 cha1o guo4 ji1 ji1n ji4ng zhi2 di2 10%.\n qia2n xia4ng fe1i liu2 do4ng xi4ng zi1 cha3n shi4 zhi3 fa3 lv4 huo4 ji1 ji1n he2 to2ng gui1 di4ng di2 liu2 to1ng sho4u xia4n zhe4ng qua4n yi3 ji2 zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 re4n di4ng di2 qi2 ta1 zi1 cha3n .\n ruo4 be3n ji1 ji1n cha1o guo4 sha4ng shu4 to2u zi1 bi3 li4 xia4n zhi4 , yi1ng da1ng za4i cha1o guo4 bi3 li4 ho4u 30 ge4 go1ng zuo4 ri4 ne4i ca3i yo4ng he2 li3 di2 sha1ng ye4 cuo4 shi1 jia3n ca1ng yi3 fu2 he2 to2u zi1 bi3 li4 xia4n zhi4 ya1o qiu2 .\n zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 ge1n ju4 zhe4ng qua4n shi4 cha2ng fa1 zha3n qi2ng kua4ng dui4 sha4ng shu4 to2u zi1 bi3 li4 xia4n zhi4 zuo4 chu1 tia2o zhe3ng di2 , be3n ji1 ji1n jia1ng zu1n xu2n tia2o zhe3ng ho4u di2 to2u zi1 bi3 li4 .\n 3), be3n ji1 ji1n ke3 yi3 ca1n yu4 zhe4ng qua4n jie4 da4i jia1o yi4 , bi4ng qie3 yi1ng da1ng zu1n sho3u xia4 lie4 gui1 di4ng :\n a. suo3 yo3u ca1n yu4 jia1o yi4 di2 dui4 sho3u fa1ng ( zho1ng zi1 sha1ng ye4 yi2n ha2ng chu2 wa4i ) yi1ng da1ng ju4 yo3u zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 re4n ke3 di2 xi4n yo4ng pi2ng ji2 ji1 go4u pi2ng ji2 .\n b. yi1ng da1ng ca3i qu3 shi4 zhi2 ji4 jia4 zhi4 du4 ji4n ha2ng tia2o zhe3ng yi3 que4 ba3o da1n ba3o wu4 shi4 zhi2 bu4 di1 yu2 yi3 jie4 chu1 zhe4ng qua4n shi4 zhi2 di2 102%.\n c. jie4 fa1ng yi1ng da1ng za4i jia1o yi4 qi1 ne4i ji2 shi2 xia4ng be3n ji1 ji1n zhi1 fu4 yi3 jie4 chu1 zhe4ng qua4n cha3n she1ng di2 suo3 yo3u gu3 xi1 , li4 xi1 he2 fe1n ho2ng . yi1 da4n jie4 fa1ng we2i yue1 , be3n ji1 ji1n ge1n ju4 xie2 yi4 he2 yo3u gua1n fa3 lv4 yo3u qua2n ba3o liu2 he2 chu3 zhi4 da1n ba3o wu4 yi3 ma3n zu2 suo3 pe2i xu1 ya4o .\n d. chu2 zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 li4ng yo3u gui1 di4ng wa4i , da1n ba3o wu4 ke3 yi3 shi4 yi3 xia4 ji1n ro2ng go1ng ju4 huo4 pi3n zho3ng :\n β‘  xia4n ji1n ;\n β‘‘ cu2n kua3n zhe4ng mi2ng ;\n β‘’ sha1ng ye4 pia4o ju4 ;\n β‘£ zhe4ng fu3 zha4i qua4n ;\n β‘€ zho1ng zi1 sha1ng ye4 yi2n ha2ng huo4 yo2u bu4 di1 yu2 zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 re4n ke3 di2 xi4n yo4ng pi2ng ji2 ji1 go4u pi2ng ji2 di2 ji4ng wa4i ji1n ro2ng ji1 go4u ( zuo4 we2i jia1o yi4 dui4 sho3u fa1ng huo4 qi2 gua1n lia2n fa1ng di2 chu2 wa4i ) chu1 ju4 di2 bu4 ke3 che4 xia1o xi4n yo4ng zhe4ng .\n e. be3n ji1 ji1n yo3u qua2n za4i re4n he2 shi2 ho4u zho1ng zhi3 zhe4ng qua4n jie4 da4i jia1o yi4 bi4ng za4i zhe4ng cha2ng shi4 cha3ng gua4n li4 di2 he2 li3 qi1 xia4n ne4i ya4o qiu2 gui1 hua2n re4n yi1 huo4 suo3 yo3u yi3 jie4 chu1 di2 zhe4ng qua4n .\n f. to2u zi1 gua3n li3 re2n yi1ng da1ng dui4 be3n ji1 ji1n ca1n yu4 zhe4ng qua4n jie4 da4i jia1o yi4 zho1ng fa1 she1ng di2 re4n he2 su3n shi1 fu4 xia1ng yi4ng ze2 re4n .\n 4), be3n ji1 ji1n ca1n yu4 zhe4ng qua4n jie4 da4i jia1o yi4 , suo3 yo3u yi3 jie4 chu1 e2r we4i gui1 hua2n zhe4ng qua4n zo3ng shi4 zhi2 huo4 suo3 yo3u yi3 sho4u chu1 e2r we4i hui2 go4u zhe4ng qua4n zo3ng shi4 zhi2 ju1n bu4 de2 cha1o guo4 ji1 ji1n zo3ng zi1 cha3n di2 50%.\n qia2n xia4ng bi3 li4 xia4n zhi4 ji4 sua4n , ji1 ji1n yi1n ca1n yu4 zhe4ng qua4n jie4 da4i jia1o yi4 e2r chi2 yo3u di2 da1n ba3o wu4 , xia4n ji1n bu4 de2 ji4 ru4 ji1 ji1n zo3ng zi1 cha3n .\n 5). ji4n zhi3 xi2ng we2i \n chu2 zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 li4ng yo3u gui1 di4ng wa4i , ji1 ji1n bu4 de2 yo3u xia4 lie4 xi2ng we2i :\n a. go4u ma3i bu4 do4ng cha3n .\n b. go4u ma3i fa2ng di4 cha3n di3 ya1 a4n jie1 .\n c. go4u ma3i gui4 zho4ng ji1n shu3 huo4 da4i bia3o gui4 zho4ng ji1n shu3 di2 pi2ng zhe4ng .\n d. go4u ma3i shi2 wu4 sha1ng pi3n .\n e. chu2 yi4ng fu4 shu2 hui2 , jia1o yi4 qi1ng sua4n de3ng li2n shi2 yo4ng tu2 yi3 wa4i , jie4 ru4 xia4n ji1n . ga1i li2n shi2 yo4ng tu2 jie4 ru4 xia4n ji1n di2 bi3 li4 bu4 de2 cha1o guo4 ji1 ji1n , ji2 he2 ji4 hua2 zi1 cha3n ji4ng zhi2 di2 10%.\n f. li4 yo4ng ro2ng zi1 go4u ma3i zhe4ng qua4n , da4n to2u zi1 ji1n ro2ng ya3n she1ng pi3n chu2 wa4i .\n g. ca1n yu4 we4i chi2 yo3u ji1 chu3 zi1 cha3n di2 ma4i ko1ng jia1o yi4 .\n h. co2ng shi4 zhe4ng qua4n che2ng xia1o ye4 wu4 .\n i. zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 ji4n zhi3 di2 qi2 ta1 xi2ng we2i .\n ji1 ji1n gua3n li3 re2n bu4 de2 yo3u xia4 lie4 xi2ng we2i :\n a. bu4 go1ng pi2ng dui4 da4i bu4 to2ng ke4 hu4 huo4 bu4 to2ng to2u zi1 zu3 he2 .\n b. chu2 fa3 lv4 fa3 gui1 gui1 di4ng yi3 wa4i , xia4ng re4n he2 di4 sa1n fa1ng xie4 lo4u ke4 hu4 zi1 lia4o .\n c. zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 ji4n zhi3 di2 qi2 ta1 xi2ng we2i .\n ruo4 jia1ng la2i fa3 lv4 fa3 gui1 huo4 zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 di2 xia1ng gua1n gui1 di4ng fa1 she1ng xiu1 ga3i huo4 bia4n ge1ng , zhi4 shi3 be3n kua3n qia2n shu4 yue1 di4ng di2 to2u zi1 xia4n zhi4 he2 ji4n zhi3 xi2ng we2i be4i xiu1 ga3i huo4 qu3 xia1o di2 , ji1 ji1n gua3n li3 re2n za4i lv3 xi2ng shi4 da4ng che2ng xu4 ho4u , be3n ji1 ji1n ke3 xia1ng yi4ng tia2o zhe3ng to2u zi1 xia4n zhi4 he2 ji4n zhi3 xi2ng we2i gui1 di4ng .\n ( ba1 ) ji1 ji1n zi1 cha3n di2 gu1 zhi2 \n 1. gu1 zhi2 ri4 \n be3n ji1 ji1n he2 to2ng she1ng xia4o ho4u , me3i ka1i fa4ng ri4 dui4 ji1 ji1n zi1 cha3n ji4n ha2ng gu1 zhi2 .\n 2. gu1 zhi2 fa1ng fa3 \n (1) sha4ng shi4 liu2 to1ng gu3 pia4o di2 gu1 zhi2 : a4n zha4o ga1i gu3 pia4o suo3 za4i zhe4ng qua4n jia1o yi4 suo3 gu1 zhi2 ri4 di2 sho1u pa2n jia4 gu1 zhi2 ; gu1 zhi2 ri4 wu2 jia1o yi4 di2 , yi3 zui4 ji4n jia1o yi4 ri4 di2 sho1u pa2n jia4 gu1 zhi2 .\n (2) we4i sha4ng shi4 gu3 pia4o di2 gu1 zhi2 :\n a) so4ng gu3 , zhua3n ze4ng gu3 , pe4i gu3 de3ng fa1ng shi4 fa1 xi2ng di2 gu3 pia4o , a4n zha4o ga1i gu3 pia4o suo3 za4i zhe4ng qua4n jia1o yi4 suo3 gua4 pa2i di2 to2ng yi1 gu3 pia4o di2 sho1u pa2n jia4 gu1 zhi2 ;\n b) sho3u ci4 fa1 xi2ng di2 gu3 pia4o , a4n zha4o che2ng be3n jia4 gu1 zhi2 .\n (3) pe4i gu3 qua2n zhe4ng :: a4n zha4o go1ng yu3n jia4 zhi2 gu1 zhi2 .\n (4) ruo4 ji1 ji1n di2 zi1 cha3n fu4 zha4i bi4ng fe1i yi3 re2n mi2n bi4 ( ji2 be3n ji1 ji1n di2 ji4 zha4ng be3n we4i bi4 ) jia1o yi4 ji4 jia4 , a4n yo3u gua1n fa3 lv4 fa3 gui1 gui1 di4ng di2 hui4 lv4 hua4n sua4n che2ng re2n mi2n bi4 .\n (5) shui4 sho1u \n dui4 yu2 a4n zha4o zho1ng guo2 fa3 lv4 fa3 gui1 he2 ji1 ji1n to2u zi1 suo3 za4i di4 di2 fa3 lv4 fa3 gui1 gui1 di4ng yi1ng jia1o na4 di2 ge4 xia4ng shui4 ji1n , be3n ji1 ji1n jia1ng a4n qua2n ze2 fa1 she1ng zhi4 yua2n ze2 ji4n ha2ng gu1 zhi2 ; dui4 yu2 yi1n shui4 sho1u gui1 di4ng tia2o zhe3ng huo4 qi2 ta1 yua2n yi1n da3o zhi4 ji1 ji1n shi2 ji4 jia1o na4 shui4 ji1n yu3 gu1 sua4n di2 yi1ng jia1o shui4 ji1n yo3u cha1 yi4 di2 , ji1 ji1n jia1ng za4i xia1ng gua1n shui4 ji1n shi2 ji4 zhi1 fu4 ri4 ji4n ha2ng xia1ng yi4ng di2 gu1 zhi2 tia2o zhe3ng .\n (6) za4i re4n he2 qi2ng kua4ng xia4 , ji1 ji1n gua3n li3 re2n ru2 ca3i yo4ng be3n xia4ng di4 (1)-(5) xia3o xia4ng gui1 di4ng di2 fa1ng fa3 dui4 ji1 ji1n zi1 cha3n ji4n ha2ng gu1 zhi2 , ju1n yi1ng be4i re4n we2i ca3i yo4ng lia3o shi4 da4ng di2 gu1 zhi2 fa1ng fa3 . da4n shi4 , ru2 guo3 ji1 ji1n gua3n li3 re2n re4n we2i a4n be3n xia4ng di4 (1)-(5) xia3o xia4ng gui1 di4ng di2 fa1ng fa3 dui4 ji1 ji1n zi1 cha3n ji4n ha2ng gu1 zhi2 bu4 ne2ng ke4 gua1n fa3n yi4ng qi2 go1ng yu3n jia4 zhi2 di2 , ji1 ji1n gua3n li3 re2n ke3 ge1n ju4 ju4 ti3 qi2ng kua4ng , yu3 tuo1 gua3n re2n sha1ng di4ng ho4u , a4n zui4 ne2ng fa3n yi4ng go1ng yu3n jia4 zhi2 di2 jia4 ge2 gu1 zhi2 .\n (7) da1ng xia1ng gua1n fa3 lv4 fa3 gui1 huo4 ji1 ji1n he2 to2ng gui1 di4ng di2 gu1 zhi2 fa1ng fa3 bu4 ne2ng ke4 gua1n fa3n yi4ng ji1 ji1n ca2i cha3n go1ng yu3n jia4 zhi2 shi2 , ji1 ji1n gua3n li3 re2n ke3 ge1n ju4 ju4 ti3 qi2ng kua4ng , bi4ng yu3 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n sha1ng di4ng ho4u , a4n zui4 ne2ng fa3n yi4ng go1ng yu3n jia4 zhi2 di2 jia4 ge2 gu1 zhi2 .\n (8) ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n fa1 xia4n ji1 ji1n gu1 zhi2 we2i fa3n ji1 ji1n he2 to2ng di4ng mi2ng di2 gu1 zhi2 fa1ng fa3 , che2ng xu4 yi3 ji2 xia1ng gua1n fa3 lv4 fa3 gui1 di2 gui1 di4ng huo4 zhe3 we4i ne2ng cho1ng fe4n we2i hu4 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n li4 yi4 shi2 , shua1ng fa1ng yi1ng ji2 shi2 ji4n ha2ng xie2 sha1ng he2 jiu1 zhe4ng .\n (9) guo2 jia1 yo3u zui4 xi1n gui1 di4ng di2 , a4n qi2 gui1 di4ng ji4n ha2ng gu1 zhi2 .\n 3. gu1 zhi2 dui4 xia4ng \n ji1 ji1n suo3 yo1ng yo3u di2 gu3 pia4o , yi2n ha2ng cu2n kua3n , yi1ng sho1u kua3n xia4ng , yi3 ji2 qi2 ta1 to2u zi1 de3ng zi1 cha3n ji4n ha2ng gu1 zhi2 .\n 4. gu1 zhi2 che2ng xu4 \n (1). ji1 ji1n fe4n e2 ji4ng zhi2 shi4 a4n zha4o me3i ge4 ka1i fa4ng ri4 gu1 zhi2 shi2 jia1n dia3n ji1 ji1n zi1 cha3n ji4ng zhi2 chu2 yi3 da1ng ri4 ji1 ji1n fe4n e2 di2 yu2 e2 shu4 lia4ng ji4 sua4n , ji1ng que4 da4o 0.001 yua2n , xia3o shu3 dia3n ho4u di4 si4 we4i si4 she3 wu3 ru4 . guo2 jia1 li4ng yo3u gui1 di4ng di2 , co2ng qi2 gui1 di4ng .\n (2). ji1 ji1n gua3n li3 re2n yi1ng me3i ge4 ka1i fa4ng ri4 dui4 ji1 ji1n zi1 cha3n gu1 zhi2 . ji1 ji1n gua3n li3 re2n me3i gu1 zhi2 ri4 dui4 ji1 ji1n zi1 cha3n gu1 zhi2 ho4u , jia1ng ji1 ji1n fe4n e2 ji4ng zhi2 jie2 guo3 fa1 so4ng ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n , ji1ng ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n fu4 he2 wu2 wu4 ho4u , yo2u ji1 ji1n gua3n li3 re2n dui4 wa4i go1ng bu4 . yue4 mo4 , nia2n zho1ng he2 nia2n mo4 gu1 zhi2 fu4 he2 yu3 ji1 ji1n hui4 ji4 zha4ng mu4 di4 he2 dui4 to2ng shi2 ji4n ha2ng .\n (3). ji1 ji1n fe4n e2 ji4ng zhi2 yi1ng za4i gu1 zhi2 ri4 ho4u 2 ge4 go1ng zuo4 ri4 ne4i pi1 lu4 .\n ( jiu3 ) ji1 ji1n di2 xi4n xi1 pi1 lu4 \n ji1 ji1n di2 xi4n xi1 pi1 lu4 yi1ng fu2 he2 < ji1 ji1n fa3 >,< yu4n zuo4 ba4n fa3 >,< xi4n xi1 pi1 lu4 ba4n fa3 >,< shi4 xi2ng ba4n fa3 >, ji1 ji1n he2 to2ng ji2 qi2 ta1 yo3u gua1n gui1 di4ng . ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n he2 qi2 ta1 ji1 ji1n xi4n xi1 pi1 lu4 yi4 wu4 re2n yi1ng da1ng yi1 fa3 pi1 lu4 ji1 ji1n xi4n xi1 , bi4ng ba3o zhe4ng suo3 pi1 lu4 xi4n xi1 di2 zhe1n shi2 xi4ng , zhu3n que4 xi4ng he2 wa2n zhe3ng xi4ng .\n be3n ji1 ji1n xi4n xi1 pi1 lu4 yi4 wu4 re2n ba1o kuo4 ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n , zha4o ji2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 di2 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n de3ng fa3 lv4 fa3 gui1 he2 zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 gui1 di4ng di2 zi4 ra2n re2n , fa3 re2n he2 qi2 ta1 zu3 zhi1 . ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n he2 qi2 ta1 ji1 ji1n xi4n xi1 pi1 lu4 yi4 wu4 re2n yi1ng a4n gui1 di4ng jia1ng yi1ng yu2 pi1 lu4 di2 ji1 ji1n xi4n xi1 pi1 lu4 shi4 xia4ng za4i gui1 di4ng shi2 jia1n ne4i to1ng guo4 zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 zhi3 di4ng di2 qua2n guo2 xi4ng ba4o ka1n ( yi3 xia4 jia3n che1ng " zhi3 di4ng ba4o ka1n ") he2 ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n di2 hu4 lia2n wa3ng wa3ng zha4n ( yi3 xia4 jia3n che1ng " wa3ng zha4n ") de3ng me2i jie4 pi1 lu4 .\n be3n ji1 ji1n xi4n xi1 pi1 lu4 yi4 wu4 re2n che2ng nuo4 go1ng ka1i pi1 lu4 di2 ji1 ji1n xi4n xi1 , bu4 de2 yo3u xia4 lie4 xi2ng we2i :\n 1. xu1 jia3 ji4 za3i , wu4 da3o xi4ng che2n shu4 huo4 zhe3 zho4ng da4 yi2 lo4u ;\n 2. dui4 zhe4ng qua4n to2u zi1 ye4 ji4 ji4n ha2ng yu4 ce4 ;\n 3. we2i gui1 che2ng nuo4 sho1u yi4 huo4 zhe3 che2ng da1n su3n shi1 ;\n 4. di3 hui3 qi2 ta1 ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n huo4 zhe3 ji1 ji1n fe4n e2 fa1 sho4u ji1 go4u ;\n 5. de1ng za3i re4n he2 zi4 ra2n re2n , fa3 re2n huo4 zhe3 qi2 ta1 zu3 zhi1 di2 zhu4 he4 xi4ng , go1ng we2i xi4ng huo4 tui1 jia4n xi4ng di2 we2n zi4 ;\n 6. zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 ji4n zhi3 di2 qi2 ta1 xi2ng we2i .\n be3n ji1 ji1n go1ng ka1i pi1 lu4 di2 xi4n xi1 yi1ng ca3i yo4ng zho1ng we2n we2n be3n . ru2 to2ng shi2 ca3i yo4ng wa4i we2n we2n be3n di2 , ji1 ji1n xi4n xi1 pi1 lu4 yi4 wu4 re2n yi1ng ba3o zhe4ng lia3ng zho3ng we2n be3n di2 ne4i ro2ng yi1 zhi4 . lia3ng zho3ng we2n be3n fa1 she1ng qi2 yi4 di2 , yi3 zho1ng we2n we2n be3n we2i zhu3n .\n be3n ji1 ji1n go1ng ka1i pi1 lu4 di2 xi4n xi1 ca3i yo4ng a1 la1 bo2 shu4 zi4 ; chu2 te4 bie2 shuo1 mi2ng wa4i , huo4 bi4 da1n we4i we2i re2n mi2n bi4 yua2n .\n go1ng ka1i pi1 lu4 di2 ji1 ji1n xi4n xi1 ba1o kuo4 :\n 1 zha1o mu4 shuo1 mi2ng shu1 \n zha1o mu4 shuo1 mi2ng shu1 shi4 ji1 ji1n xia4ng she4 hui4 go1ng ka1i fa1 sho4u shi2 dui4 ji1 ji1n qi2ng kua4ng ji4n ha2ng shuo1 mi2ng di2 fa3 lv4 we2n jia4n .\n ji1 ji1n gua3n li3 re2n a4n zha4o < ji1 ji1n fa3 >,< xi4n xi1 pi1 lu4 ba4n fa3 >, ji1 ji1n he2 to2ng bia1n zhi4 bi4ng za4i ji1 ji1n fe4n e2 fa1 sho4u di2 3 ri4 qia2n , jia1ng ji1 ji1n zha1o mu4 shuo1 mi2ng shu1 de1ng za3i za4i zhi3 di4ng ba4o ka1n he2 wa3ng zha4n sha4ng . ji1 ji1n he2 to2ng she1ng xia4o ho4u , ji1 ji1n gua3n li3 re2n yi1ng da1ng za4i me3i 6 ge4 yue4 jie2 shu4 zhi1 ri4 qi3 45 ri4 ne4i , ge1ng xi1n zha1o mu4 shuo1 mi2ng shu1 bi4ng de1ng za3i za4i wa3ng zha4n sha4ng , jia1ng ge1ng xi1n di2 zha1o mu4 shuo1 mi2ng shu1 zha1i ya4o de1ng za3i za4i zhi3 di4ng ba4o ka1n sha4ng . ji1 ji1n gua3n li3 re2n jia1ng za4i go1ng ga4o di2 15 ri4 qia2n xia4ng zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 ba4o so4ng ge1ng xi1n di2 zha1o mu4 shuo1 mi2ng shu1 , bi4ng jiu4 yo3u gua1n ge1ng xi1n ne4i ro2ng ti2 go1ng shu1 mia4n shuo1 mi2ng . ge1ng xi1n ho4u di2 zha1o mu4 shuo1 mi2ng shu1 go1ng ga4o ne4i ro2ng di2 jie2 zhi3 ri4 we2i me3i 6 ge4 yue4 di2 zui4 ho4u 1 ri4 .\n 2. ji1 ji1n he2 to2ng , tuo1 gua3n xie2 yi4 \n ji1 ji1n gua3n li3 re2n yi1ng za4i ji1 ji1n fe4n e2 fa1 sho4u di2 3 ri4 qia2n , jia1ng ji1 ji1n he2 to2ng zha1i ya4o de1ng za3i za4i zhi3 di4ng ba4o ka1n he2 wa3ng zha4n sha4ng ; ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n yi1ng jia1ng ji1 ji1n he2 to2ng , tuo1 gua3n xie2 yi4 de1ng za3i za4i ge4 zi4 wa3ng zha4n sha4ng .\n 3. ji1 ji1n fe4n e2 fa1 sho4u go1ng ga4o \n ji1 ji1n gua3n li3 re2n jia1ng a4n zha4o < ji1 ji1n fa3 >,< xi4n xi1 pi1 lu4 ba4n fa3 > di2 yo3u gua1n gui1 di4ng , jiu4 ji1 ji1n fe4n e2 fa1 sho4u di2 ju4 ti3 shi4 yi2 bia1n zhi4 ji1 ji1n fe4n e2 fa1 sho4u go1ng ga4o , bi4ng za4i pi1 lu4 zha1o mu4 shuo1 mi2ng shu1 di2 da1ng ri4 de1ng za3i yu2 zhi3 di4ng ba4o ka1n he2 wa3ng zha4n sha4ng .\n 4. ji1 ji1n he2 to2ng she1ng xia4o go1ng ga4o \n ji1 ji1n gua3n li3 re2n jia1ng za4i ji1 ji1n he2 to2ng she1ng xia4o di2 ci4 ri4 za4i zhi3 di4ng ba4o ka1n he2 wa3ng zha4n sha4ng de1ng za3i ji1 ji1n he2 to2ng she1ng xia4o go1ng ga4o . ji1 ji1n he2 to2ng she1ng xia4o go1ng ga4o zho1ng jia1ng shuo1 mi2ng ji1 ji1n mu4 ji2 qi2ng kua4ng .\n 5. ji1 ji1n zi1 cha3n ji4ng zhi2 go1ng ga4o , ji1 ji1n fe4n e2 ji4ng zhi2 go1ng ga4o , ji1 ji1n fe4n e2 le2i ji4 ji4ng zhi2 go1ng ga4o \n (1). be3n ji1 ji1n di2 ji1 ji1n he2 to2ng she1ng xia4o ho4u , za4i ka1i shi3 ba4n li3 ji1 ji1n fe4n e2 she1n go4u huo4 zhe3 shu2 hui2 qia2n , ji1 ji1n gua3n li3 re2n jia1ng zhi4 sha3o me3i zho1u go1ng ga4o yi1 ci4 ji1 ji1n zi1 cha3n ji4ng zhi2 he2 ji1 ji1n fe4n e2 ji4ng zhi2 ;\n (2). ji1 ji1n gua3n li3 re2n jia1ng za4i me3i ge4 ka1i fa4ng ri4 ho4u di2 2 ge4 go1ng zuo4 ri4 ne4i , to1ng guo4 wa3ng zha4n , ji1 ji1n fe4n e2 fa1 sho4u wa3ng dia3n yi3 ji2 qi2 ta1 me2i jie4 , pi1 lu4 ka1i fa4ng ri4 di2 ji1 ji1n fe4n e2 ji4ng zhi2 he2 ji1 ji1n fe4n e2 le2i ji4 ji4ng zhi2 ;\n (3). ji1 ji1n gua3n li3 re2n jia1ng go1ng ga4o ba4n nia2n du4 he2 nia2n du4 zui4 ho4u yi2 ge4 shi4 cha3ng jia1o yi4 ri4 ji1 ji1n zi1 cha3n ji4ng zhi2 he2 ji1 ji1n fe4n e2 ji4ng zhi2 . ji1 ji1n gua3n li3 re2n yi1ng da1ng za4i sha4ng shu4 shi4 cha3ng jia1o yi4 ri4 ho4u di2 2 ge4 go1ng zuo4 ri4 ne4i , jia1ng ji1 ji1n zi1 cha3n ji4ng zhi2 , ji1 ji1n fe4n e2 ji4ng zhi2 he2 ji1 ji1n fe4n e2 le2i ji4 ji4ng zhi2 de1ng za3i za4i zhi3 di4ng ba4o ka1n he2 wa3ng zha4n sha4ng .\n 6. ji1 ji1n fe4n e2 she1n go4u , shu2 hui2 jia4 ge2 go1ng ga4o \n ji1 ji1n gua3n li3 re2n yi1ng da1ng za4i be3n ji1 ji1n di2 ji1 ji1n he2 to2ng , zha1o mu4 shuo1 mi2ng shu1 de3ng xi4n xi1 pi1 lu4 we2n jia4n sha4ng za3i mi2ng ji1 ji1n fe4n e2 she1n go4u , shu2 hui2 jia4 ge2 di2 ji4 sua4n fa1ng shi4 ji2 yo3u gua1n she1n go4u , shu2 hui2 fe4i shua4i , bi4ng ba3o zhe4ng to2u zi1 re2n ne2ng go4u za4i ji1 ji1n fe4n e2 fa1 sho4u wa3ng dia3n cha2 yue4 huo4 zhe3 fu4 zhi4 qia2n shu4 xi4n xi1 zi1 lia4o .\n 7. ji1 ji1n nia2n du4 ba4o ga4o , ji1 ji1n ba4n nia2n du4 ba4o ga4o , ji1 ji1n ji4 du4 ba4o ga4o \n (1). ji1 ji1n gua3n li3 re2n yi1ng da1ng za4i me3i nia2n jie2 shu4 zhi1 ri4 qi3 90 ri4 ne4i , bia1n zhi4 wa2n che2ng ji1 ji1n nia2n du4 ba4o ga4o , bi4ng jia1ng nia2n du4 ba4o ga4o zhe4ng we2n de1ng za3i yu2 wa3ng zha4n sha4ng , jia1ng nia2n du4 ba4o ga4o zha1i ya4o de1ng za3i za4i zhi3 di4ng ba4o ka1n sha4ng . ji1 ji1n nia2n du4 ba4o ga4o zho1ng di2 ca2i wu4 hui4 ji4 ba4o ga4o xu1 ji1ng ju4 yo3u co2ng shi4 zhe4ng qua4n xia1ng gua1n ye4 wu4 zi1 ge2 di2 kua4i ji4 shi1 shi4 wu4 suo3 she3n ji4 ho4u , fa1ng ke3 pi1 lu4 ;\n (2). ji1 ji1n gua3n li3 re2n yi1ng da1ng za4i sha4ng ba4n nia2n jie2 shu4 zhi1 ri4 qi3 60 ri4 ne4i , bia1n zhi4 wa2n che2ng ji1 ji1n ba4n nia2n du4 ba4o ga4o , bi4ng jia1ng ba4n nia2n du4 ba4o ga4o zhe4ng we2n de1ng za3i za4i wa3ng zha4n sha4ng , jia1ng ba4n nia2n du4 ba4o ga4o zha1i ya4o de1ng za3i za4i zhi3 di4ng ba4o ka1n sha4ng ;\n (3). ji1 ji1n gua3n li3 re2n yi1ng da1ng za4i me3i ge4 ji4 du4 jie2 shu4 zhi1 ri4 qi3 15 ge4 go1ng zuo4 ri4 ne4i , bia1n zhi4 wa2n che2ng ji1 ji1n ji4 du4 ba4o ga4o , bi4ng jia1ng ji4 du4 ba4o ga4o de1ng za3i za4i zhi3 di4ng ba4o ka1n he2 wa3ng zha4n sha4ng .\n (4). ji1 ji1n he2 to2ng she1ng xia4o bu4 zu2 2 ge4 yue4 di2 , be3n ji1 ji1n gua3n li3 re2n ke3 yi3 bu4 bia1n zhi4 da1ng qi1 ji4 du4 ba4o ga4o , ba4n nia2n du4 ba4o ga4o huo4 zhe3 nia2n du4 ba4o ga4o ;\n 8. li2n shi2 ba4o ga4o yu3 go1ng ga4o \n za4i ji1 ji1n yu4n zuo4 guo4 che2ng zho1ng fa1 she1ng ru2 xia4 ke3 ne2ng dui4 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n qua2n yi4 huo4 zhe3 ji1 ji1n fe4n e2 di2 jia4 ge2 cha3n she1ng zho4ng da4 yi3ng xia3ng di2 shi4 jia4n shi2 , yo3u gua1n xi4n xi1 pi1 lu4 yi4 wu4 re2n yi1ng da1ng za4i 2 ri4 ne4i bia1n zhi4 li2n shi2 ba4o ga4o shu1 , yu3 yi3 go1ng ga4o , bi4ng za4i go1ng ka1i pi1 lu4 ri4 fe1n bie2 ba4o zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 he2 ji1 ji1n gua3n li3 re2n zhu3 ya4o ba4n go1ng cha3ng suo3 suo3 za4i di4 zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 pa4i chu1 ji1 go4u be4i a4n :\n (1). ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 di2 zha4o ka1i ;\n (2). zho1ng zhi3 ji1 ji1n he2 to2ng ;\n (3). zhua3n hua4n ji1 ji1n yu4n zuo4 fa1ng shi4 ;\n (4). ge1ng hua4n ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n , ji4ng wa4i zi1 cha3n tuo1 gua3n re2n ;\n (5). ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n , ji4ng wa4i zi1 cha3n tuo1 gua3n re2n di2 fa3 di4ng mi2ng che1ng , zhu4 suo3 fa1 she1ng bia4n ge1ng ;\n (6). ji1 ji1n gua3n li3 re2n gu3 do1ng ji2 qi2 chu1 zi1 bi3 li4 fa1 she1ng bia4n ge1ng ;\n (7). ji1 ji1n mu4 ji2 qi1 ya2n cha2ng ;\n (8). ji1 ji1n gua3n li3 re2n di2 do3ng shi4 cha2ng , zo3ng ji1ng li3 ji2 qi2 ta1 ga1o ji2 gua3n li3 re2n yua2n , ji1 ji1n ji1ng li3 he2 ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n ji1 ji1n tuo1 gua3n bu4 me2n fu4 ze2 re2n fa1 she1ng bia4n do4ng ;\n (9). ji1 ji1n gua3n li3 re2n di2 do3ng shi4 za4i yi1 nia2n ne4i bia4n ge1ng cha1o guo4 50%;\n (10). ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n ji1 ji1n tuo1 gua3n bu4 me2n di2 zhu3 ya4o ye4 wu4 re2n yua2n za4i yi1 nia2n ne4i bia4n do4ng cha1o guo4 30%;\n (11). she4 ji2 ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n ca2i cha3n , ji1 ji1n tuo1 gua3n ye4 wu4 di2 su4 so4ng ;\n (12). ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n sho4u da4o jia1n gua3n bu4 me2n di2 dia4o cha2 ;\n (13). ji1 ji1n gua3n li3 re2n ji2 qi2 do3ng shi4 , zo3ng ji1ng li3 ji2 qi2 ta1 ga1o ji2 gua3n li3 re2n yua2n , ji1 ji1n ji1ng li3 sho4u da4o ya2n zho4ng ha2ng zhe4ng chu3 fa2 , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n ji2 qi2 ji1 ji1n tuo1 gua3n bu4 me2n fu4 ze2 re2n sho4u da4o ya2n zho4ng ha2ng zhe4ng chu3 fa2 ;\n (14). ji4ng wa4i to2u zi1 gu4 we4n di2 zhu3 ya4o fu4 ze2 re2n , ji4ng wa4i tuo1 gua3n re2n tuo1 gua3n bu4 me2n di2 zhu3 ya4o fu4 ze2 re2n fa1 she1ng bia4n do4ng , ke3 ne2ng yi3ng xia3ng ji1 ji1n to2u zi1 huo4 ji4ng wa4i ji1 ji1n zi1 cha3n di2 tuo1 gua3n di2 ;\n (15). zho4ng da4 gua1n lia2n jia1o yi4 shi4 xia4ng ;\n (16). ji1 ji1n sho1u yi4 fe1n pe4i shi4 xia4ng ;\n (17). gua3n li3 fe4i , tuo1 gua3n fe4i de3ng fe4i yo4ng ji4 ti2 bia1o zhu3n , ji4 ti2 fa1ng shi4 he2 fe4i shua4i fa1 she1ng bia4n ge1ng ;\n (18). ji1 ji1n fe4n e2 ji4ng zhi2 ji4 jia4 cuo4 wu4 da2 ji1 ji1n fe4n e2 ji4ng zhi2 0.5%;\n (19). ji1 ji1n ga3i pi4n kua4i ji4 shi1 shi4 wu4 suo3 ;\n (20). bia4n ge1ng ji1 ji1n fe4n e2 fa1 sho4u ji1 go4u ;\n (21). ji1 ji1n ge1ng hua4n zhu4 ce4 de1ng ji4 ji1 go4u ;\n (22). be3n ji1 ji1n ka1i shi3 ba4n li3 she1n go4u , shu2 hui2 ;\n (23). be3n ji1 ji1n she1n go4u , shu2 hui2 fe4i shua4i ji2 qi2 sho1u fe4i fa1ng shi4 fa1 she1ng bia4n ge1ng ;\n (24). be3n ji1 ji1n fa1 she1ng ju4 e2 shu2 hui2 bi4ng ya2n qi1 zhi1 fu4 ;\n (25). be3n ji1 ji1n lia2n xu4 fa1 she1ng ju4 e2 shu2 hui2 bi4ng za4n ti2ng jie1 sho4u shu2 hui2 she1n qi3ng ;\n (26). be3n ji1 ji1n za4n ti2ng jie1 sho4u she1n go4u , shu2 hui2 she1n qi3ng ho4u cho2ng xi1n jie1 sho4u she1n go4u , shu2 hui2 ;\n (27). ji1 ji1n fe4n e2 di2 cha1i fe1n ;\n (28). be3n ji1 ji1n jie1 sho4u qi2 ta1 bi4 zho3ng di2 she1n go4u , shu2 hui2 ;\n (29). ji1 ji1n tui1 chu1 xi1n ye4 wu4 huo4 fu2 wu4 ;\n (30). fa3 lv4 fa3 gui1 he2 zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 gui1 di4ng di2 qi2 ta1 shi4 xia4ng .\n 9. che2ng qi1ng go1ng ga4o \n za4i ji1 ji1n he2 to2ng cu2n xu4 qi1 xia4n ne4i , re4n he2 go1ng go4ng me2i ti3 zho1ng chu1 xia4n di2 huo4 zhe3 za4i shi4 cha3ng sha4ng liu2 chua2n di2 xia1o xi1 ke3 ne2ng dui4 ji1 ji1n fe4n e2 jia4 ge2 cha3n she1ng wu4 da3o xi4ng yi3ng xia3ng huo4 zhe3 yi3n qi3 jia4o da4 bo1 do4ng di2 , xia1ng gua1n xi4n xi1 pi1 lu4 yi4 wu4 re2n zhi1 xi1 ho4u yi1ng da1ng li4 ji2 dui4 ga1i xia1o xi1 ji4n ha2ng go1ng ka1i che2ng qi1ng , bi4ng jia1ng yo3u gua1n qi2ng kua4ng li4 ji2 ba4o ga4o zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 .\n 10. ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 jue2 yi4 \n 11. zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 gui1 di4ng di2 qi2 ta1 xi4n xi1 \n 12. xi4n xi1 pi1 lu4 we2n jia4n di2 cu2n fa4ng yu3 cha2 yue4 \n ji1 ji1n he2 to2ng , tuo1 gua3n xie2 yi4 , zha1o mu4 shuo1 mi2ng shu1 huo4 ge1ng xi1n ho4u di2 zha1o mu4 shuo1 mi2ng shu1 , nia2n du4 ba4o ga4o , ba4n nia2n du4 ba4o ga4o , ji4 du4 ba4o ga4o he2 ji1 ji1n fe4n e2 ji4ng zhi2 go1ng ga4o de3ng we2n be3n we2n jia4n za4i bia1n zhi4 wa2n che2ng ho4u , jia1ng cu2n fa4ng yu2 ji1 ji1n gua3n li3 re2n suo3 za4i di4 , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n suo3 za4i di4 , yo3u gua1n xia1o sho4u ji1 go4u ji2 qi2 wa3ng dia3n , go1ng go1ng zho4ng cha2 yue4 . to2u zi1 re2n za4i zhi1 fu4 go1ng be3n fe4i ho4u , ke3 za4i he2 li3 shi2 jia1n ne4i qu3 de sha4ng shu4 we2n jia4n fu4 zhi4 jia4n huo4 fu4 yi4n jia4n .\n to2u zi1 re2n ye3 ke3 za4i ji1 ji1n gua3n li3 re2n zhi3 di4ng di2 wa3ng zha4n sha4ng ji4n ha2ng cha2 yue4 . be3n ji1 ji1n di2 xi4n xi1 pi1 lu4 shi4 xia4ng jia1ng za4i zhi3 di4ng me2i ti3 sha4ng go1ng ga4o .\n be3n ji1 ji1n di2 xi4n xi1 pi1 lu4 jia1ng ya2n ge2 a4n zha4o fa3 lv4 fa3 gui1 he2 ji1 ji1n he2 to2ng di2 gui1 di4ng ji4n ha2ng .\n ( shi2 ) ji1 ji1n he2 to2ng zho1ng zhi3 di2 shi4 yo2u , che2ng xu4 \n yo3u xia4 lie4 qi2ng xi2ng zhi1 yi1 di2 , ji1 ji1n he2 to2ng ji1ng zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 he2 zhu3n ho4u jia1ng zho1ng zhi3 :\n 1) ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n da4 hui4 jue2 di4ng zho1ng zhi3 di2 ;\n 2) ji1 ji1n gua3n li3 re2n yi1n jie3 sa4n , po4 cha3n , che4 xia1o de3ng shi4 yo2u , bu4 ne2ng ji4 xu4 da1n re4n ji1 ji1n gua3n li3 re2n di2 zhi2 wu4 , e2r za4i 6 ge4 yue4 ne4i wu2 qi2 ta1 shi4 da4ng di2 ji1 ji1n gua3n li3 go1ng si1 che2ng jie1 qi2 yua2n yo3u qua2n li4 yi4 wu4 ;\n 3) ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n yi1n jie3 sa4n , po4 cha3n , che4 xia1o de3ng shi4 yo2u , bu4 ne2ng ji4 xu4 da1n re4n ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n di2 zhi2 wu4 , e2r za4i 6 ge4 yue4 ne4i wu2 qi2 ta1 shi4 da4ng di2 tuo1 gua3n ji1 go4u che2ng jie1 qi2 yua2n yo3u qua2n li4 yi4 wu4 ;\n 4) zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 gui1 di4ng di2 qi2 ta1 qi2ng kua4ng .\n ji1 ji1n qi1ng sua4n che2ng xu4 :\n 1. ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n zu3 \n (1) ji1 ji1n he2 to2ng zho1ng zhi3 shi2 , che2ng li4 ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n zu3 , ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n zu3 za4i zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 di2 jia1n du1 xia4 ji4n ha2ng ji1 ji1n qi1ng sua4n .\n (2) ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n zu3 che2ng yua2n yo2u ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n , ju4 yo3u co2ng shi4 zhe4ng qua4n xia1ng gua1n ye4 wu4 zi1 ge2 di2 zhu4 ce4 kua4i ji4 shi1 , lv4 shi1 yi3 ji2 zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 zhi3 di4ng di2 re2n yua2n zu3 che2ng . ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n zu3 ke3 yi3 pi4n yo4ng bi4 ya4o di2 go1ng zuo4 re2n yua2n .\n (3) ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n zu3 fu4 ze2 ji1 ji1n ca2i cha3n di2 ba3o gua3n , qi1ng li3 , gu1 jia4 , bia4n xia4n he2 fe1n pe4i . ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n zu3 ke3 yi3 yi1 fa3 ji4n ha2ng bi4 ya4o di2 mi2n shi4 huo2 do4ng .\n 2. ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n che2ng xu4 \n ji1 ji1n he2 to2ng zho1ng zhi3 , yi1ng da1ng a4n fa3 lv4 fa3 gui1 he2 be3n ji1 ji1n he2 to2ng di2 yo3u gua1n gui1 di4ng dui4 ji1 ji1n ca2i cha3n ji4n ha2ng qi1ng sua4n . ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n che2ng xu4 zhu3 ya4o ba1o kuo4 :\n (1) ji1 ji1n he2 to2ng zho1ng zhi3 ho4u , fa1 bu4 ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n go1ng ga4o ;\n (2) ji1 ji1n he2 to2ng zho1ng zhi3 shi2 , yo2u ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n zu3 to3ng yi1 jie1 gua3n ji1 ji1n ca2i cha3n ;\n (3) dui4 ji1 ji1n ca2i cha3n ji4n ha2ng qi1ng li3 he2 que4 re4n ;\n (4) dui4 ji1 ji1n ca2i cha3n ji4n ha2ng gu1 jia4 he2 bia4n xia4n ;\n (5) pi4n qi3ng lv4 shi1 shi4 wu4 suo3 chu1 ju4 fa3 lv4 yi4 jia4n shu1 ;\n (6) pi4n qi3ng kua4i ji4 shi1 shi4 wu4 suo3 dui4 qi1ng sua4n ba4o ga4o ji4n ha2ng she3n ji4 ;\n (7) jia1ng ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n jie2 guo3 ba4o ga4o zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 ;\n (8) ca1n jia1 yu3 ji1 ji1n ca2i cha3n yo3u gua1n di2 mi2n shi4 su4 so4ng ;\n (9) go1ng bu4 ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n jie2 guo3 ;\n (10) dui4 ji1 ji1n she4ng yu2 ca2i cha3n ji4n ha2ng fe1n pe4i .\n 3. qi1ng sua4n fe4i yo4ng \n qi1ng sua4n fe4i yo4ng shi4 zhi3 ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n zu3 za4i ji4n ha2ng ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n guo4 che2ng zho1ng fa1 she1ng di2 suo3 yo3u he2 li3 fe4i yo4ng , qi1ng sua4n fe4i yo4ng yo2u ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n zu3 yo1u xia1n co2ng ji1 ji1n ca2i cha3n zho1ng zhi1 fu4 .\n 4. ji1 ji1n ca2i cha3n a4n xia4 lie4 shu4n xu4 qi1ng cha2ng :\n (1) zhi1 fu4 qi1ng sua4n fe4i yo4ng ;\n (2) jia1o na4 suo3 qia4n shui4 kua3n ;\n (3) qi1ng cha2ng ji1 ji1n zha4i wu4 ;\n (4) a4n ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n chi2 yo3u di2 ji1 ji1n fe4n e2 bi3 li4 ji4n ha2ng fe1n pe4i .\n ji1 ji1n ca2i cha3n we4i a4n qia2n kua3n (1)-(3) xia4ng gui1 di4ng qi1ng cha2ng qia2n , bu4 fe1n pe4i ge3i ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n .\n 5. ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n di2 go1ng ga4o \n ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n go1ng ga4o yu2 ji1 ji1n he2 to2ng zho1ng zhi3 bi4ng ba4o zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 be4i a4n ho4u 5 ge4 go1ng zuo4 ri4 ne4i yo2u ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n zu3 go1ng ga4o ; qi1ng sua4n guo4 che2ng zho1ng di2 yo3u gua1n zho4ng da4 shi4 xia4ng xu1 ji2 shi2 go1ng ga4o ; ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n jie2 guo3 ji1ng kua4i ji4 shi1 shi4 wu4 suo3 she3n ji4 , lv4 shi1 shi4 wu4 suo3 chu1 ju4 fa3 lv4 yi4 jia4n shu1 ho4u , yo2u ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n zu3 ba4o zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 be4i a4n bi4ng go1ng ga4o .\n 6. ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n zha4ng ce4 ji2 we2n jia4n di2 ba3o cu2n \n ji1 ji1n ca2i cha3n qi1ng sua4n zha4ng ce4 ji2 yo3u gua1n we2n jia4n yo2u ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n ba3o cu2n 15 nia2n yi3 sha4ng .\n ( shi2 yi1 ) zhe1ng yi4 jie3 jue2 fa1ng shi4 \n dui4 yu2 yi1n ji1 ji1n he2 to2ng di2 di4ng li4 , ne4i ro2ng , lv3 xi2ng he2 jie3 shi4 huo4 yu3 ji1 ji1n he2 to2ng yo3u gua1n di2 zhe1ng yi4 , ji1 ji1n he2 to2ng da1ng shi4 re2n yi1ng ji3n lia4ng to1ng guo4 xie2 sha1ng , tia2o jie3 tu2 ji4ng jie3 jue2 . bu4 yua4n huo4 zhe3 bu4 ne2ng to1ng guo4 xie2 sha1ng , tia2o jie3 jie3 jue2 di2 , re4n he2 yi1 fa1ng ju1n yo3u qua2n jia1ng zhe1ng yi4 ti2 jia1o zho1ng guo2 guo2 ji4 ji1ngj&igrave; ma4o yi4 zho4ng ca2i we3i yua2n hui4 , a4n zha4o zho1ng guo2 guo2 ji4 ji1ngj&igrave; ma4o yi4 zho4ng ca2i we3i yua2n hui4 jie4 shi2 yo3u xia4o di2 zho4ng ca2i gui1 ze2 ji4n ha2ng zho4ng ca2i . zho4ng ca2i di4 dia3n we2i be3i ji1ng shi4 . zho4ng ca2i ca2i jue2 shi4 zho1ng ju2 di2 , dui4 ge4 fa1ng da1ng shi4 re2n ju1n yo3u yue1 shu4 li4 , zho4ng ca2i fe4i yo2u ba4i su4 fa1ng che2ng da1n .\n zhe1ng yi4 chu3 li3 qi1 jia1n , ji1 ji1n he2 to2ng da1ng shi4 re2n yi1ng ke4 sho3u ge4 zi4 di2 zhi2 ze2 , ji4 xu4 zho1ng shi2 , qi2n mia3n , ji4n ze2 di4 lv3 xi2ng ji1 ji1n he2 to2ng gui1 di4ng di2 yi4 wu4 , we2i hu4 ji1 ji1n fe4n e2 chi2 yo3u re2n di2 he2 fa3 qua2n yi4 .\n ji1 ji1n he2 to2ng sho4u zho1ng guo2 fa3 lv4 gua3n xia2 .\n ( shi2 e4r ) ji1 ji1n he2 to2ng cu2n fa4ng di4 he2 to2u zi1 re2n qu3 de ji1 ji1n he2 to2ng di2 fa1ng shi4 \n be3n ji1 ji1n he2 to2ng ke3 yi4n zhi4 che2ng ce4 , go1ng to2u zi1 re2n za4i ji1 ji1n gua3n li3 re2n , ji1 ji1n tuo1 gua3n re2n , da4i xia1o ji1 go4u he2 zhu4 ce4 de1ng ji4 ji1 go4u ba4n go1ng cha3ng suo3 cha2 yue4 , da4n qi2 xia4o li4 yi1ng yi3 ji1 ji1n he2 to2ng zhe4ng be3n we2i zhu3n . to2u zi1 re2n ye3 ke3 yi3 zhi2 jie1 de1ng lu4 ji1 ji1n gua3n li3 re2n di2 wa3ng zha4n www.hftfund.com ji4n ha2ng cha2 yue4 .\n ha3i fu4 to1ng ji1 ji1n gua3n li3 yo3u xia4n go1ng si1
1finance
gua1n yu2 li2n shi2 ti2ng shi4 3 fe1n zho1ng di2 to1ng zhi1
ge4 hui4 yua2n ji2 xia1ng gua1n da1n we4i :\n ge1n ju4 zho1ng guo2 zhe4ng jia1n hui4 di2 jue2 di4ng , we2i bia3o da2 dui4 si4 chua1n we4n chua1n da4 di4 zhe4n yu4 na2n to2ng ba1o di2 she1n qie4 a1i da4o , di4ng yu2 2008 nia2n 5 yue4 19 ri4 14 dia3n 28 fe1n qi3 li2n shi2 ti2ng shi4 3 fe1n zho1ng , qi2 jia1n suo3 yo3u zhe4ng qua4n jia1o yi4 za4n ti2ng ,14 dia3n 31 fe1n qi3 hui1 fu4 jia1o yi4 .\n li2n shi2 ti2ng shi4 qi1 jia1n , jia1o yi4 xi4 to3ng bu4 jie1 sho4u we3i tuo1 ji2 che4 da1n she1n ba4o , qi3ng hui4 yua2n ji2 xia1ng gua1n da1n we4i mi4 qie1 zhu4 yi4 yo3u gua1n xi4n xi1 .\n sha4ng ha3i zhe4ng qua4n jia1o yi4 suo3 \n she1n zhe4n zhe4ng qua4n jia1o yi4 suo3 \n e4r 00 ba1 nia2n wu3 yue4 shi2 jiu3 ri4
1finance
zho1ng me3i la2n qiu2 yi4 sa4i : zho1ng guo2 na2n la2n 97-80 me4ng fe1i si1 da4 xue2
su4 du4 : ( shuo1 mi2ng : dia3n ji1 zi4 do4ng bo1 fa4ng )\n shuo1 mi2ng : dia3n ji1 ga1i a4n niu3 , xua3n ze2 yi1 lu4n ta2n ji2 ke3
0sports
zu2 ca3i shu4 ju4
zu2 ca3i dia4o cha2 \n bo2 ca3i zhi1 shi2 \n [an error occurred while processing this directive]
0sports
tu2 we2n : si4 chua1n zhe4n za1i wa3n hui4 -- liu2 yi2 we3i ca3i fa3ng za1i qu1 jia1 ti2ng
liu2 yi2 we3i ca3i fa3ng za1i qu1 jia1 ti2ng \n xi1n la4ng yu2 le4 xu4n yo2u zho1ng go4ng si4 chua1n she3ng we3i xua1n chua2n bu4 , si4 chua1n gua3ng bo1 dia4n shi4 ji2 tua2n , fe4ng hua2ng we4i shi4 , zho1ng go4ng che2ng du1 shi4 we3i xua1n chua2n bu4 zhu3 ba4n , si4 chua1n dia4n shi4 ta2i , fe4ng hua2ng we4i shi4 zho1ng we2n ta2i he2 che2ng du1 dia4n shi4 ta2i che2ng ba4n , xi1n la4ng wa3ng du2 jia1 wa3ng luo4 xie2 ba4n di2 < yi3 she1ng mi4ng di2 mi2ng yi4 >β€”β€” si4 chua1n she3ng ka4ng zhe4n jiu4 za1i da4 xi2ng te4 bie2 jie2 mu4 ,30 ri4 wa3n za4i si4 chua1n che2ng du1 ju3 xi2ng . tu2 we2i liu2 yi2 we3i ca3i fa3ng za1i qu1 jia1 ti2ng . su1n hui4 / tu2 \n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash
2entertainment
liu2 me2ng tu4 dua3n ma2o ro2ng zi4 do4ng pa2i da3ng ta4o
she4ng da4n jie2 di2 jia3o bu4 yi1 tia1n yi1 tia1n zo3u ji4n lia3o . za4i zhe4 ge4 jie2 ri4 li3 , ru2 he2 ne2ng go4u ra4ng ni3 di2 a4i che1 β€”β€” ni3 di2 di4 e4r ge4 jia1 bia4n de2 xia4ng ni3 di2 di4 yi1 ge4 jia1 yi1 ya4ng we1n xi1n ni2 ? yi1 dia3n shi4 wu4 di2 dia3n zhui4 gu4 ra2n zho4ng ya4o , ju4 yo3u no2ng ho4u she4ng da4n se4 ca3i di2 yi1n yue4 da1ng ra2n ye3 shi4 bi4 bu4 ke3 sha3o di2 . wo3 me2n te4 yi4 we2i ni2n tia1o xua3n lia3o yi1 xie1 shi4 he2 za4i she4ng da4n jie2 bo1 fa4ng di2 yi1n yue4 we2i ni3 zuo4 yi1 xie1 jie4 sha4o .. \n < li2ng e2r xia3ng di1ng da1ng (Jingle Bell)>,<I SAW THREE SHIPS>,<When Xmas comes to town>..
3automobile
cha2ng jia1ng qi1 huo4 : do4u le4i sho1u shi4 pi2ng lu4n 0509
do4u le4i he2 yo2u zhi1 :\n ji1n ri4 da4 do4u ga1o ka1i zhe3ng li3 , wu3 pa2n ho4u zhe4n da4ng sha4ng xi2ng ; yo2u zhi1 le4i , do4u yo2u za4i da4 do4u di2 da4i do4ng xia4 , wu3 pa2n ho4u la1 she1ng , zo1ng lv2 yo2u ca4i yo2u we2i chi2 ruo4 shi4 , xia3o fu2 sho1u di1 . da4 do4u 809 sho1u yu2 5284,901 sho1u yu2 4250, do4u yo2u 809 sho1u yu2 10854, zo1ng lv2 yo2u 809 sho1u yu2 10272, ca4i yo2u 809 sho1u yu2 11442. ji1 go4u dui4 no2ng ye4 bu4 ba4o ga4o shu4 ju4 di2 ti2 qia2n yu4 ce4 ju1n zhi2 pia1n li4 duo1 , da4n ge4 jia1 ji1 go4u za4i ku4 cu2n yu4 ce4 sha4ng fe1n qi2 jia4o da4 . yu4 ji4 ji1n wa3n no2ng ye4 bu4 ba4o ga4o bu2 hui4 chu1 xia4n ju4 da4 li4 duo1 li4 ko1ng , ku4 cu2n shu4 ju4 xia3o fu2 tia2o di1 huo4 jia1ng shi3 CBOT do4u le4i dua3n za4n fa3n da4n . ji4n qi1 xu1 zho4ng dia3n gua1n zhu4 cha3n qu1 tia1n qi4 ji2 xia4 zho1u na2n me3i dua3n qi1 ba4 go1ng jie2 shu4 ho4u di2 shi4 jia4n ji4n zha3n .( fe1n xi1 shi1 zha4o zho1u )\n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash\n ji1 go4u ka4n pa2n β€”β€” no2ng cha3n pi3n la2n mu4
1finance
zhua1n ye4 ce4 shi4
qi4 che1 pi2n da4o lia2n xi4 dia4n hua4 :84105890
3automobile
zi1 lia4o tu2 pia4n :TVB ju4 < di4 sa1n le4i fa3 ti2ng > ji1ng ca3i ju4 zha4o (44)
wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash
2entertainment
sha1n sha1n gu3 fe4n
zuo2 sho1u pa2n :- ji1n ka1i pa2n :- zui4 ga1o jia4 :- zui4 di1 jia4 :-\n shi4 zhi2 :- yi4 yua2n liu2 to1ng :- che2ng jia1o :- sho3u hua4n sho3u :-\n ji1 be3n mia4n fe1ng xia3n \n gu3 shi4 shi2 ke4 cu2n za4i fe1ng xia3n , zhe4 ge4 fe1ng xia3n la2i zi4 lia3ng ge4 fa1ng mia4n , yi2 ge4 shi4 ji1 be3n mia4n shi4 fo3u ne2ng zhi1 che1ng de2 zhu4 da1ng qia2n gu3 jia4 , e4r shi4 ji4 shu4 mia4n sha4ng ga1i gu3 shi4 fo3u yi3 ji1ng ji4n ru4 ga1o fe1ng xia3n qu1 yu4 !\n ga1i gu3 da1ng qia2n we4i zhi4 ( da1n we4i : yua2n )\n ji1 be3n mia4n fe1ng xia3n : ga1i gu3 mu4 qia2n to2u zi1 jia4 zhi2 yi3 ji1ng be4i ya2n zho4ng di1 gu1 , we4i la2i yo3u jia4 zhi2 hui2 gui1 di2 ke3 ne2ng , ke3 yi3 ji1 ji2 gua1n zhu4 .\n ji4 shu4 mia4n fe1ng xia3n \n ga1i gu3 mu4 qia2n fe1ng xia3n zhua4ng ta4i \n da1ng qia2n da4 pa2n fe1ng xia3n zhua4ng ta4i \n ji4 shu4 mia4n fe1ng xia3n : da4 pa2n dua3n xia4n chu3 yu2 zho1ng fe1ng xia3n qu1 , ga1i gu3 dua3n xia4n chu3 yu2 di1 fe1ng xia3n qu1 , za4i zha3n ka1i ca1o zuo4 shi2 , qi3ng shi2 ke4 zhu4 yi4 ga1i gu3 fe1ng xia3n , dua3n xia4n kua4i ji4n kua4i chu1 .\n ji1 go4u do4ng ta4i \n do4ng cha2 ji1 go4u ca1ng we4i ze1ng jia3n , shi2 shi2 zha3ng wo4 ji1 go4u che2ng be3n bia4n hua4 ! ge1n zhe ji1 go4u zuo4 gu3 pia4o , ke3 yi3 ba3 fe1ng xia3n jia4ng da4o zui4 di1 .\n pi2ng jia4 : ji1 go4u chi2 ca1ng bi3 zho4ng we2i 16% , shu3 yu2 zho1ng du4 ko4ng pa2n \n zi1 ji1n ji4n chu1 \n za4i ji1 go4u bo2 yi4 shi2 da4i , zhu3 li4 ji1 go4u xi2ng we2i dui4 gu3 jia4 we4i la2i yu4n xi2ng yi3ng xia3ng fe1i cha2ng da4 , ji1 go4u da4 lia4ng ze1ng chi2 di2 gu3 pia4o bia3o mi2ng ji1 go4u re4n to2ng du4 ga1o , we4i la2i sha4ng zha3ng di2 qia2n li4 da4 .\n ji1n ri4 zi1 ji1n ji4n chu1 wu3 ri4 zi1 ji1n ji4n chu1 \n da1n we4i \n ( wa4n yua2n ) ji4n ri4 5 ri4 \n ji1 go4u zi1 ji1n ji4n chu1 ↑470.14 ↑4017.26\n sa4n hu4 zi1 ji1n ji4n chu1 ↑220.24 ↓-1390.25\n pi2ng jia4 : ji4n qi1 zi1 ji1n liu2 ru4 , chi2 gu3 da4i zha3ng \n zo3ng jie2 \n shu4 zhi2 pi2ng jia4 che2ng be3n di4ng we4i ji1n ri4 che2ng be3n 11.38 yua2n ,20 ri4 ne4i 10.89 yua2n ,60 ri4 ne4i 14.35 yua2n . ji1n ri4 gu3 jia4 di1 yu2 zhu3 li4 che2ng be3n 20.70% \n yi4 do4ng ce4 duo2 ji1n ri4 zhi3 bia1o zhi2 we2i 2.59 ji1n ri4 zhu3 li4 wu2 yi4 do4ng ca1o zuo4 \n chi2 ca1ng bi3 zho4ng ji1 go4u jie4 ru4 bi3 li4 15.96% zhu3 li4 shu3 yu2 zho1ng du4 ko4ng pa2n \n shi2 jia1n zhi1 chua1ng 2008 nia2n 5 yue4 26 ri4 5 yue4 26 ri4 we2i she4ng zhe3 luo2 xua2n zhua3n zhe2 ri4 \n qia2ng ruo4 zhi3 bia1o dua3n qi1 qia2ng du4 56.46, zho1ng qi1 qia2ng du4 64.19 zho1ng dua3n qi1 qia2ng shi4 , xia4ng ha3o \n qu1 shi4 do4ng xia4ng dua3n qi1 jia4 ge2 qu1 shi4 11.49, cha2ng qi1 jia4 ge2 qu1 shi4 15.56 sha4ng she1ng qu1 shi4 , ka4n duo1 \n zhi1 che1ng ya1 li4 zho1ng qi1 ya1 li4 15.30, dua3n qi1 ya1 li4 13.17, zho1ng qi1 zhi1 che1ng 10.31, dua3n qi1 zhi1 che1ng 10.56 za4i xia1ng ti3 ne4i , ke3 bo1 dua4n ca1o zuo4 \n ge4 gu3 ti3 jia3n yo2u she4ng lo2ng zhe4ng qua4n wa3ng ti2 go1ng , bu4 da4i bia3o xi1n la4ng ca2i ji1ng li4 cha3ng . ga1i ne4i ro2ng ji3n zuo4 we2i yo4ng hu4 huo4 qu3 xi4n xi1 zhi1 mu4 di4 , bi4ng bu4 go4u che2ng to2u zi1 jia4n yi4 . dui4 be3n xi4n xi1 yo3u re4n he2 yi2 we4n qi3ng zi1 xu2n she4ng lo2ng zhe4ng qua4n ke4 fu2 zho1ng xi1n 010-88017788.
1finance
na2n zi3 4X100 mi3 jie1 li4 do4ng re2n yi1 mu4 si4 chua1n dui4 ha4n we4i zho1ng guo2 ro2ng yu4
hua2 a4o xi1ng ko1ng be3i ji1ng 5 yue4 25 ri4 dia4n ( ji4 zhe3 li3 yi1 mi2ng ) ta4i zhe1ng qi4 lia3o ! ji1n wa3n nia3o cha2o 4X100 mi3 jie1 li4 sa4i cha2ng sha4ng ya3n lia3o ge2 wa4i ji1ng xi1n do4ng po4 di2 yi1 mu4 , li2ng qua2n cha3ng gua1n zho4ng ga3n do4ng β€”β€” si4 chua1n dui4 za4i zho1ng guo2 dui4 chu1 xia4n dia4o ba4ng di2 qi2ng kua4ng xia4 , za4i bi3 sa4i di2 zui4 ho4u shi2 ke4 ga3n cha1o ri4 be3n dui4 , yi3 ba3i fe1n zhi1 yi1 mia3o di2 we1i ruo4 yo1u shi4 jia1ng ji1n pa2i duo2 hui2 sho3u zho1ng .\n na2n zi3 4X100 mi3 jie1 li4 xia4ng mu4 za4i sa4i qia2n be4i ka4n zuo4 zho1ng guo2 dui4 he2 ri4 be3n dui4 di2 yi1 cha3ng zhi2 jie1 dui4 jue2 . yo2u we1n yo3ng yi4 , zha1ng pe2i me2ng , hu2 ka3i he2 lia2ng jia1 ho2ng zu3 che2ng di2 zho1ng guo2 dui4 pa2i za4i di4 sa1n da4o , ri4 be3n dui4 pa2i za4i di4 wu3 da4o , di4 liu4 da4o shi4 she1n chua1n she1n la2n se4 fu2 zhua1ng di2 si4 chua1n dui4 .\n qia2n 300 mi3 di2 bi3 sa4i , zho1ng guo2 dui4 yi1 lu4 li3ng xia1n , za4i di4 sa1n ba4ng jie1 li4 qu1 , hu2 ka3i yu3 lia2ng jia1 ho2ng jia1o jie1 ba4ng shi2 chu1 xia4n lia3o shi1 wu4 . lia2ng jia1 ho2ng jie1 ba4ng ho4u si4 hu1 me2i yo3u na2 we3n , jie1 li4 ba4ng dia4o za4i pa3o da4o sha4ng . lu4 xia4ng hui2 fa4ng xia3n shi4 , hu2 ka3i ji2 ke4 da3o di4 .\n ri4 be3n dui4 he2 gua3ng do1ng dui4 za4i zhe4 ge4 shu4n jia1n he3n kua4i bia4n cha1o lia3o guo4 qu4 . si4 chua1n dui4 di4 si4 ba4ng yi3n hua2 lo2ng za4i jie1 ba4ng shi2 yu3 li3ng xia1n di2 ri4 be3n xua3n sho3u zhi1 jia1n xia1ng cha4 yo3u 2 mi3 zhi1 duo1 , da4n ya3n ka4n ta1 pi1n mi4ng jia1 su4 , za4i cho1ng guo4 zho1ng dia3n xia4n di2 yi1 shu4n jia1n , lia3ng mi2ng xua3n sho3u ji1 hu1 to2ng shi2 cho1ng xia4n !\n da4 pi2ng mu4 sha4ng xia3n shi4 chu1 39 mia3o 45 di2 che2ng ji4 , yi3n hua2 lo2ng xi1ng fe4n di4 ju3 qi3 shua1ng sho3u , si4 chua1n dui4 yi2ng lia3o ! ri4 be3n dui4 pa2i za4i di4 e4r , che2ng ji4 ji3n ji3n ma4n lia3o 0.01 mia3o !\n dua3n dua3n di2 10 mia3o zhi1 jia1n , zho1ng guo2 dui4 diu1 dia4o di2 li3ng xia1n yo1u shi4 , be4i la2i zi4 si4 chua1n di2 xia3o huo3 zi3 me2n zhui1 hui2 la2i lia3o ! qua2n cha3ng ba4o fa1 chu1 ji1ng jiu3 bu4 xi1 di2 zha3ng she1ng he2 hua1n hu1 she1ng . si4 chua1n dui4 di2 si4 mi2ng dui4 yua2n ye3 xia3n de shi2 fe1n ji1 do4ng , yi3n hua2 lo2ng mia4n dui4 xia4n cha3ng she4 xia4ng ji1 ji4ng to2u yo4ng sho3u zhi3 zhuo2 zi4 ji3 xio1ng qia2n di2 " si4 chua1n " zi4 ya4ng , da4 she1ng shuo1 :" wo3 shi4 si4 chua1n re2n !"\n za4i si4 chua1n we4n chua1n za1o sho4u ya2n zho4ng zhe4n za1i di2 shi2 ho4u , si4 chua1n dui4 di2 bia3o xia4n ra4ng re2n me2n be4i sho4u gu3 wu3 .( wa2n )
0sports
tu2 we2n :< tia2n mi4 du1 shi4 > ji4 zhe3 hui4 -- cui1 jia1ng xi1 jie1 sho4u ca3i fa3ng
ha2n ju4 < tia2n mi4 du1 shi4 > ji4 zhe3 hui4 \n xi1n la4ng yu2 le4 xu4n 5 yue4 27 ri4 , ha2n guo2 dia4n shi4 ju4 < wo3 tia2n mi4 di2 du1 shi4 > za4i sho3u e3r CGV dia4n yi3ng yua4n ju3 xi2ng ji4 zhe3 hui4 , da3o ya3n ji2 zhu3 ya3n chi2 xia2n yu3 , cui1 jia1ng xi1 , li3 sha4n ju4n , we2n zhe4ng xi1 , che2n za4i yi1ng de3ng chu1 xi2 .\n < wo3 tia2n mi4 di2 du1 shi4 > ge1n ju4 zhe4ng li2 xia2n di2 cha4ng xia1o xia3o shuo1 ga3i bia1n , jia3ng shu4 lia3o 31 sui4 di2 nv3 re2n e1n zhu1 di2 go1ng zuo4 yu3 a4i qi2ng di2 gu4 shi4 . tu2 we2i ha2n ju4 < tia2n mi4 du1 shi4 > ji4 zhe3 hui4 xia4n cha3ng . wa2 wa2 fa1 zi4 ha2n guo2 zha4n \n she1ng mi2ng : xi1n la4ng wa3ng du2 jia1 ga3o jia4n , zhua3n za3i qi3ng zhu4 mi2ng chu1 chu4 .\n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash
2entertainment
yi3ng shi4 fe1ng yu2n ba3ng re4 bo1 pa2i ha2ng (08.05.19-08.05.25) xi1 a1n
xi1n la4ng yu2 le4 xu4n bi3ng che2ng zhuo2 " ha3o ju4 zhi3 bia1o , sho1u shi4 ba3ng ya4ng " di2 zhi4 zuo4 li3 nia4n , gua1ng xia4n chua2n me2i qi2 xia4 di2 < yi3ng shi4 fe1ng yu2n ba3ng > la2n mu4 li4 qiu2 ra4ng me3i yi2 ge4 sho1u shi4 shu4 ju4 , me3i yi1 qi1 sho1u shi4 pa2i ha2ng du1 ne2ng go4u yo3u shu4 ke3 yi1 , yo3u ju4 ke3 cha2 . we4i ci3 ,< yi3ng shi4 fe1ng yu2n ba3ng > xia4ng CSM me2i jie4 ya2n jiu1 go4u ma3i dia4n shi4 ju4 sho1u shi4 shua4i shu4 ju4 , bi4ng che2ng li4 zhua1n ye4 shu4 ju4 fe1n xi1 tua2n dui4 , qua2n mia4n jia1n ko4ng hua2 xia4 yi2ng pi2ng,yi2ng mu4 , me3i zho1u tui1 chu1 qua2n guo2 re4 bo1 dia4n shi4 ju4 pa2i ha2ng ba3ng , be3n zho1u te4 bie2 tui1 chu1 05.19-05.25 qi1 jia1n di2 qua2n guo2 dia4n shi4 ta2i dia4n shi4 ju4 sho1u shi4 shua4i pa2i ha2ng ba3ng . xi1n la4ng yu2 le4 we2i be3n la2n mu4 di4 du2 jia1 wa3ng luo4 zhi1 chi2 .>> bo1 chu1 shi2 jia1n \n pa2i mi2ng jie2 mu4 mi2ng che1ng pi2n da4o le4i xi2ng pi2ng ju1n sho1u shi4 shua4i % dui4 bi3 sha4ng zho1u da1n ji2 zui4 ga1o sho1u shi4 shua4i %\n 1 la2ng re2n hu3 ju4 xi1 a1n dia4n shi4 ta2i e4r ta4o ( ba2i ge1 du1 shi4 pi2n da4o ) la2n mu4 ju4 4.38 ↑ 4.81\n 2 < ji3ng cha2 gu4 shi4 >(1-4 ji2 ) zho1ng ya1ng dia4n shi4 ta2i zo1ng he2 pi2n da4o ne4i di4 dia4n shi4 ju4 3.06 - 3.49\n 3 < hu1n ho4u wu3 nia2n >(1-8 ji2 ) sha3n xi1 dia4n shi4 ta2i du1 shi4 qi1ng chu1n pi2n da4o ( e4r ta4o ) ne4i di4 dia4n shi4 ju4 2.92 - 3.71\n 4 du1 shi4 sui4 xi4 sha3n xi1 dia4n shi4 ta2i du1 shi4 qi1ng chu1n pi2n da4o ( e4r ta4o ) la2n mu4 ju4 2.35 ↑ 3.15\n 5 < da4 she1ng hu1 ha3n ni3 hui2 la2i >(9-20 ji2 ) xi1 a1n dia4n shi4 ta2i yi1 ta4o ( xi1n we2n zo1ng he2 pi2n da4o ) ne4i di4 dia4n shi4 ju4 2.30 ↑ 2.90\n 6 < lia4ng jia4n >(1-15 ji2 ) zho1ng ya1ng ta2i sa1n ta4o ne4i di4 dia4n shi4 ju4 1.34 - 2.36\n 7 < lia4ng jia4n >(1-4 ji2 ) zho1ng ya1ng ta2i ba1 ta4o ne4i di4 dia4n shi4 ju4 1.22 - 1.78\n 8 < ge1 bi4 mu3 qi1n >(1-4 ji2 ) zho1ng ya1ng dia4n shi4 ta2i zo1ng he2 pi2n da4o ne4i di4 dia4n shi4 ju4 1.09 - 1.62\n 9 < ha3o xia3ng hui2 jia1 >(1-6 ji2 ) zho1ng ya1ng ta2i ba1 ta4o ne4i di4 dia4n shi4 ju4 0.89 - 1.70\n 10 < tia1n zi4 yi1 ha4o >(1-8 ji2 ) xi1 a1n dia4n shi4 ta2i e4r ta4o ( ba2i ge1 du1 shi4 pi2n da4o ) ne4i di4 dia4n shi4 ju4 0.83 - 1.51
2entertainment
tu2 we2n : ci2 sha4n jua1n ze4ng yi4 ma4i hui4 -- ta2o yu4 li2ng zha3n shi4 jua1n ze4ng di2 wu4 pi3n
ta2o yu4 li2ng zha3n shi4 jua1n ze4ng di2 wu4 pi3n \n xi1n la4ng yu2 le4 xu4n 5 yue4 27 ri4 , yo2u zho1ng guo2 ho2ng shi2 zi4 ji1 ji1n hui4 , zho1ng guo2 dia4n yi3ng jia1 xie2 hui4 fa1 qi3 , xi1n la4ng wa3ng , ya1ng shi4 dia4n yi3ng pi2n da4o de3ng me2i ti3 qua2n li4 zhi1 chi2 di2 " xi1n sho3u xia4ng qia1n , zho4ng jia4n jia1 yua2n " zho1ng hua2 mi2ng re2n ka4ng zhe4n jiu4 za1i ci2 sha4n jua1n ze4ng yi4 ma4i hui4 za4i ji1ng lo2ng zho4ng ju3 ha2ng . xie4 tie3 li2 , ge2 cu2n zhua4ng , ta2o yu4 li2ng , xie4 fa1ng , zha1ng mu4 , ma3 ji1ng wu3 , sa4 ri4 na4 , zha1ng ka3i li4 , guo1 xia3o do1ng , jia1ng ho2ng bo1 , che1 yo3ng li4 , guo1 ke1 yu3 , yi1 ne2ng ji4ng , wa2ng si1 yi4 de3ng ji1 ba3i mi2ng la3o zho1ng qi1ng sa1n da4i zhu4 mi2ng yi4 shu4 jia1 , dia4n yi3ng re2n , xi1n we2n go1ng zuo4 zhe3 chu1 xi2 , da4i la2i lia3o da4 lia4ng zhe1n gui4 pa1i pi3n , huo2 do4ng xia4n cha3ng ge1ng shi4 yo3u duo1 we4i yi4 shu4 jia1 xia4n cha3ng hui1 ha2o po1 mo4 we2i zhe4n za1i yi4 ma4i hui4 ji4n ha2ng chua4ng zuo4 . tu2 we2i ta2o yu4 li2ng zha3n shi4 jua1n ze4ng di2 wu4 pi3n . wa2ng li2 / tu2 \n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash
2entertainment
qu2 yi3ng , ma2o ni2ng , su1 yo3ng ka1ng de3ng yi4 re2n yu2 zhe4n zho1ng fu4 du1 jia1ng ya4n zhe4n za1i
(go4ng 12 zha1ng )
2entertainment
che2n ku1n zha1ng ji4ng chu1 de3ng mi2ng xi1ng da4i to2u jua1n kua3n
(go4ng 20 zha1ng )
2entertainment
di2 shi4 ni2 wu3 ta2i ju4 < sa1n da4 ji1ng dia3n to2ng hua4 >27 ri4 qua2n qiu2 sho3u ya3n
ti1ng mi3 la3o shu3 he2 ta2ng la3o ya1 jia3ng gu4 shi4 , he2 ba2i xue3 go1ng zhu3 yu3 qi1 ge4 xia3o a3i re2n yi1 qi3 cha4ng ge1 tia4o wu3 , ba1ng zhu4 hui1 gu1 nia2ng bia4n she1n we2i wu3 hui4 sha4ng li4ng re2n zhu3 mu4 di2 go1ng zhu3 .. suo3 yo3u ha2i zi3 me2n ce2ng ji1ng hua4n xia3ng guo4 di2 shi4 qi2ng , zuo2 wa3n za4i do1ng fa1ng yi4 shu4 zho1ng xi1n di2 ge1 ju4 ti1ng li3 me4ng xia3ng che2ng zhe1n !\n zuo2 wa3n , za4i di2 shi4 ni2 wu3 ta2i ju4 < sa1n da4 ji1ng dia3n to2ng hua4 > di2 qua2n qiu2 sho3u ya3n xia4n cha3ng , ji4 zhe3 ka4n da4o zhe3ng ge4 wu3 ta2i be4i ba1o zhua1ng che2ng yi2 ge4 ji4ng kua4ng shi4 di2 to2ng hua4 shi4 jie4 , wu3 ta2i di2 yo4u ce4 , gua4n chua1n qua2n ju4 shi3 zho1ng di2 mo2 fa3 shu1 yi3 ji1ng " da3 ka1i ", ju4 zho1ng me3i yi2 ge4 gu4 shi4 du1 co2ng zhe4 be3n mo2 fa3 shu1 ka1i shi3 . mi3 qi2 he2 ta1 di2 pe2ng yo3u me2n bu4 dua4n di4 co2ng zhe4 be3n mo2 fa3 shu1 li3 fa1 xia4n he3n duo1 da4o ju4 , ru2 to3ng he2 tuo1 ba3 , we2i duo1 li4 ya4 yi3 zi3 huo4 zhe3 mu4 xia1ng , co2ng e2r yi3n ru4 li4ng yi2 ge4 gu4 shi4 . ju4 zho1ng hua2n ba3 do4ng hua4 pia1n zho1ng di2 cha3ng ji3ng wa2n qua2n fu4 zhi4 da4o xia4n cha3ng , re2n wu4 di2 zhua1ng ba4n he2 wu3 ta2i she4 ji4 ye3 du1 ji1 hu1 yu3 do4ng hua4 pia1n zho1ng di2 yi1 mu2 yi1 ya4ng . li4ng wa4i , we4i le pe4i he2 ju4 qi2ng yi2ng za4o chu1 xia1ng yi4ng di2 mo2 hua4n xia4o guo3 , ju4 zu3 hua2n do4ng yo4ng lia3o guo2 ji4 sha4ng zui4 xia1n ji4n di2 de1ng gua1ng ga3n yi4ng xi4 to3ng , xia4n cha3ng de1ng gua1ng hui4 ge1n ju4 ya3n yua2n to2u da4i di2 ga3n yi1ng qi4 zi4 do4ng di4ng we4i he2 zhua3n hua4n , li2ng re2n che1ng qi2 . ga1i ju4 jia1ng za4i do1ng fa1ng yi4 shu4 zho1ng xi1n yi1 zhi2 sha4ng ya3n da4o 6 yue4 1 ri4 .\n zuo4 zhe3 : li3 jia1 jie2
2entertainment
ca1n zha3n che1 xi2ng jie4 sha4o
zha3n gua3n :E3 gua3n ee ba4o jia4 :29 wa4n -31.8 wa4n yua2n \n suo3 la2n tuo1 yi1 zhi2 shi4 qi3 ya4 qi4 che1 zhi2 de jia1o a4o he2 zi4 ha2o di2 zhu3 li4 che1 kua3n . shi4 ju4 be4i ga1o pi3n zhi4 , ga1o xi4ng ne2ng di2 du1 shi4 SUV, suo3 la2n tuo1 jia1ng jia4o che1 di2 shu1 shi4 xi4ng he2 SUV di2 zhuo2 yue4 xi4ng ne2ng yo3u ji1 ro2ng he2 , ji2 shi3 chi2 che3ng yu2 qi2 qu1 di2 ye3 wa4i , qi2 yo1u xiu4 di2 shu1 shi4 xi4ng ga3n jue2 fa3ng fu2 zhi4 she1n yu2 shu1 shi4 di2 jia1 zho1ng .
3automobile
ca2i ji1ng ya4o we2n
da1n we4i :( yua2n / sho3u ) \n ma4i wu3 0.000\n ma4i si4 0.000\n ma4i sa1n 0.000\n ma4i e4r 0.000\n ma4i yi1 0.000\n da1ng qia2n jia4 ( yua2n ) \n ma3i yi1 0.000\n ma3i e4r 0.000\n ma3i sa1n 0.000\n ma3i si4 0.000\n ma3i wu3 0.000\n ji4ng ma3i jia4 0.000\n ji4ng ma4i jia4 0.000\n ca1o pa2n ta4o ca1n \n ye4 ji4 yu4 ga4o ga4i kua4ng ( zui4 xi1n yu4 ga4o ri4 qi1 :20051029) \n go1ng si1 mi2ng che1ng : zho1ng guo2 lia2o ni2ng guo2 ji4 he2 zuo4 ( ji2 tua2n ) gu3 fe4n yo3u xia4n go1ng si1 yu4 ga4o le4i bie2 : bu4 que4 di4ng \n yu4 ga4o zha1i ya4o : le2i ji4 ji4ng li4 ru4n di2 yi2ng kui1 wu2 fa3 yu4 ce4 ba4o ga4o qi1 : 20051231\n 2005 nia2n 10 yue4 29 ri4 go1ng bu4 di2 go1ng si1 gua1n yu2 2005 nia2n du4 ye4 ji4 yu4 ce4 di2 ti2 shi4 xi4ng go1ng ga4o , yu4 ce4 ne4i ro2ng we2i : go1ng si1 yu4 ji4 2005 nia2n nia2n du4 ye4 wu4 ji1ng yi2ng we2i chi2 zhe4ng cha2ng . da4o mu4 qia2n we2i zhi3 , go1ng si1 zha4i wu4 zho4ng zu3 go1ng zuo4 re2ng za4i ji4n ha2ng zho1ng , zha4i wu4 zho4ng zu3 jie2 guo3 cu2n za4i jia4o da4 di2 bu4 que4 di4ng xi4ng , yo2u yu2 go1ng si1 ji1n nia2n du4 le2i ji4 ji4ng li4 ru4n di2 yi2ng kui1 zhu3 ya4o qu3 jue2 yu2 ji1ng yi2ng sha4ng di2 yi2ng li4 che2ng du4 he2 zha4i wu4 zho4ng zu3 ji4n zha3n che2ng du4 . sho4u sha4ng shu4 yi1n su4 di2 yi3ng xia3ng , go1ng si1 ji1n nia2n nia2n du4 le2i ji4 ji4ng li4 ru4n di2 yi2ng kui1 wu2 fa3 yu4 ce4 . ju4 ti3 shu4 ju4 jia1ng za4i go1ng si1 2005 nia2n nia2n du4 ba4o ga4o zho1ng yu3 yi3 pi1 lu4 .\n suo3 shu3 ba3n kua4i \n zui4 ji4n fe1n ho2ng pe4i so4ng ti2 shi4 \n go1ng ga4o ri4 qi1 :20061028 ba4o ga4o qi1 :20060930 fe1n ho2ng yu4 a4n : za4n wu2 fa1ng a4n ji4n du4 : do3ng shi4 hui4 yu4 a4n \n zui4 xi1n jia3n kua4ng (20060930) \n me3i gu3 sho1u yi4 ( yua2n ): -0.04 me3i gu3 ji4ng zi1 cha3n ( yua2n ): -2.506\n me3i gu3 go1ng ji1 ji1n ( yua2n ): 1.1301 me3i gu3 we4i fe1n pe4i li4 ru4n ( yua2n ): -4.7518\n ji4ng zi1 cha3n sho1u yi4 shua4i (%): zo3ng gu3 be3n ( wa4n gu3 ): 15470\n liu2 to1ng A gu3 ( wa4n gu3 ): 8840 liu2 to1ng B gu3 ( wa4n gu3 ): 0
1finance
NEC ji2 tua2n 2007 ca2i nia2n ji4ng li4 ru4n 2.16 yi4 me3i yua2n
xi1n la4ng ke1 ji4 xu4n be3i ji1ng shi2 jia1n 5 yue4 15 ri4 xia1o xi1 , ju4 guo2 wa4i me2i ti3 ba4o da4o ,NEC ji2 tua2n ji1n tia1n fa1 bu4 lia3o 2007 ca2i nia2n ca2i ba4o . ba4o ga4o xia3n shi4 , de2 yi4 yu2 dia4n zi3 she4 be4i bu4 me2n di2 yo1u yi4 bia3o xia4n ,NEC ji2 tua2n 2007 ca2i nia2n ji4ng li4 ru4n bi3 sha4ng yi1 ca2i nia2n ze1ng zha3ng yi1 be4i yi3 sha4ng .\n za4i jie2 zhi4 3 yue4 31 ri4 di2 zhe4 yi1 ca2i nia2n ,NEC ji2 tua2n di2 ji4ng li4 ru4n we2i 227 yi4 ri4 yua2n ( yue1 he2 2.16 yi4 me3i yua2n ), me3i gu3 sho1u yi4 we2i 10.64 ri4 yua2n . zhe4 yi1 ye4 ji4 ha3o yu2 sha4ng yi1 ca2i nia2n ,NEC ji2 tua2n 2007 ca2i nia2n di2 ji4ng li4 ru4n we2i 91 yi4 ri4 yua2n , me3i gu3 sho1u yi4 we2i 4.23 ri4 yua2n .NEC ji2 tua2n 2007 ca2i nia2n di2 yu4n yi2ng li4 ru4n we2i 1568 yi4 ri4 yua2n , bi3 sha4ng yi1 ca2i nia2n di2 700 yi4 ri4 yua2n ze1ng zha3ng 124%.NEC ji2 tua2n 2007 ca2i nia2n xia1o sho4u e2 we2i 4.617 wa4n yi4 ri4 yua2n , bi3 sha4ng yi1 ca2i nia2n di2 4.653 wa4n yi4 ri4 yua2n xia4 hua2 0.8%.\n a4n zha4o bu4 me2n hua4 fe1n ,NEC ji2 tua2n IT/ wa3ng luo4 jie3 jue2 fa1ng a4n ye4 wu4 2007 ca2i nia2n xia1o sho4u e2 we2i 2.867 wa4n yi4 ri4 yua2n , bi3 sha4ng yi1 ca2i nia2n ze1ng zha3ng 3.9%; yu4n yi2ng li4 ru4n we2i 1606 yi4 ri4 yua2n , bi3 sha4ng yi1 ca2i nia2n ze1ng jia1 66 yi4 ri4 yua2n .NEC ji2 tua2n yi2 do4ng / ge4 re2n jie3 jue2 fa1ng a4n ye4 wu4 2007 ca2i nia2n xia1o sho4u e2 we2i 8729 yi4 ri4 yua2n , bi3 sha4ng yi1 ca2i nia2n xia4 hua2 9.5%; yu4n yi2ng li4 ru4n we2i 232 yi4 ri4 yua2n , bi3 sha4ng yi1 ca2i nia2n ze1ng jia1 567 yi4 ri4 yua2n .NEC ji2 tua2n dia4n zi3 she4 be4i ye4 wu4 2007 ca2i nia2n xia1o sho4u e2 we2i 8309 yi4 ri4 yua2n , bi3 sha4ng yi1 ca2i nia2n xia4 hua2 3.5%; yu4n yi2ng li4 ru4n we2i 74 yi4 ri4 yua2n , bi3 sha4ng yi1 ca2i nia2n ze1ng zha3ng 304 yi4 ri4 yua2n .\n de2 yi4 yu2 xia4ng xi4n xi1 ji4 shu4 he2 dia4n xi4n wa3ng luo4 ye4 wu4 zhua3n xi2ng ,NEC ji2 tua2n yu4 ji4 da1ng qia2n ca2i nia2n jia1ng qu3 de yo1u yi4 di2 ye4 ji4 .NEC ji2 tua2n yu4 ji4 2008 ca2i nia2n xia1o sho4u e2 we2i 4.8 wa4n yi4 ri4 yua2n , bi3 sha4ng yi1 ca2i nia2n ze1ng zha3ng 4.0%; yu4n yi2ng li4 ru4n we2i 1700 yi4 ri4 yua2n , bi3 sha4ng yi1 ca2i nia2n ze1ng jia1 132 yi4 ri4 yua2n ; ji4ng li4 ru4n we2i 350 yi4 ri4 yua2n , bi3 sha4ng yi1 ca2i nia2n ze1ng jia1 123 yi4 ri4 yua2n .( me4ng fa1n )
4technology
guo2 ne2ng ji2 tua2n che2ng qi1ng za4o jia3 chua2n we2n
lu4 zho1u \n zhe1n dui4 " go1ng si1 ba4o bia3o she4 xia2n za4o jia3 " di2 ba4o da4o , guo2 ne2ng ji2 tua2n (600077) ji1n ri4 fa1 bu4 go1ng ga4o ji4n ha2ng che2ng qi1ng .\n go1ng ga4o che1ng , za4i mo3u ge4 re2n bo2 ke4 che1ng ," jia1n gua3n bu4 me2n fa1 xia4n guo2 ne2ng ji2 tua2n yo3u 0.27 yi4 yua2n za4i jia4n go1ng che2ng ji4ng ra2n me2i yo3u yua2n shi3 da1n ju4 . bi3 zhe3 liu2 la3n lia3o ga1i go1ng si1 2007 nia2n ba4o , fa1 xia4n yu4 fu4 zha4ng kua3n ji2 za4i jia4n go1ng che2ng we4n ti2 za4i nia2n ba4o jie2 zhi3 ri4 she4n zhi4 da4o 2008 nia2n di4 yi1 ji4 ba4o mo4 bi4ng me2i yo3u de2 da4o jie3 jue2 , da4n nia2n ba4o che1ng yu4 fu4 be3n xi1 ga1ng tie3 ba3n ca2i yo3u xia4n go1ng si1 yu2 e2 we2i 1.63 yi4 yua2n za4i ba4o ga4o ba4o chu1 ri4 yi3 jie2 qi1ng ."\n go1ng ga4o bia3o shi4 ,2006 nia2n go1ng si1 za4i jia4n go1ng che2ng nia2n mo4 yu2 e2 zho1ng yo3u 0.27 yi4 yua2n we2i yu4 fu4 go1ng che2ng kua3n , a4n zha4o xi1n hui4 ji4 zhu3n ze2 , go1ng si1 za4i 2007 nia2n nia2n ba4o zho1ng jia1ng qi2 tia2o zhe3ng da4o yu4 fu4 zha4ng kua3n xia4ng xia4 . ci3 wa4i , be3n xi1 ga1ng tie3 ba3n ca2i yo3u xia4n go1ng si1 yu3 be3n ga1ng qi2 xia4 di2 be3n ga1ng ba3n ca2i bu2 shi4 yi1 jia1 go1ng si1 . qi2 zho1ng be3n ga1ng ba3n ca2i shi4 li4 shu3 be3n xi1 ga1ng tie3 ( ji2 tua2n ) yo3u xia4n ze2 re4n go1ng si1 di2 be3n ga1ng ba3n ca2i gu3 fe4n yo3u xia4n go1ng si1 . zhe4 lia3ng jia1 go1ng si1 du1 shi4 guo2 ne2ng ji2 tua2n di2 go1ng yi1ng sha1ng .\n go1ng ga4o bia3o shi4 , zuo4 we2i yi1 jia1 zhu3 yi2ng ga1ng tie3 wu4 liu2 ye4 wu4 di2 qi3 ye4 , guo2 ne2ng ji2 tua2n shi3 zho1ng a4n zha4o yo3u gua1n fa3 gui1 he2 zhi4 du4 ka1i zha3n ye4 wu4 jie2 sua4n huo2 do4ng , bu4 cu2n za4i da4i sho1u da4i zhi1 qi2ng xi2ng , ge1ng bu4 cu2n za4i xu1 go4u xia4n ji1n di2 qi2ng kua4ng .\n go1ng ga4o che1ng , go1ng si1 xia4n za4i zhu3 yi2ng ye4 wu4 shi4 ga1ng tie3 wu4 liu2 , zhe4ng za4i jia4n she4 di2 " she3n ya2ng ga1ng tie3 wu4 liu2 jia1 go1ng zho1ng xi1n " xia4ng mu4 jia4n che2ng ho4u , go1ng si1 jia1ng ze1ng jia1 ca1ng chu3 , jia1 go1ng , yu4n shu1 , pe4i so4ng de3ng sho1u ru4 , jie4 shi2 go1ng si1 yi2ng li4 ne2ng li4 jia1ng ji4n yi1 bu4 ze1ng qia2ng . mu4 qia2n , ga1i xia4ng mu4 yi3 ji1 be3n wa2n che2ng tu3 jia4n go1ng che2ng , xia4n zhe4ng za4i zhua1 ji3n ji4n ha2ng pe4i ta4o go1ng che2ng di2 shi2 shi1 . qi2 zho1ng , tu3 di4 zhua3n ra4ng shi4 yi2 yi3 ji1ng de2 da4o lia3o go1ng si1 gu3 do1ng da4 hui4 pi1 zhu3n , tu3 di4 shi3 yo4ng qua2n guo4 hu4 sho3u xu4 zhe4ng za4i ba4n li3 zho1ng .\n xi1n la4ng she1ng mi2ng : be3n ba3n we2n zha1ng ne4i ro2ng chu2n shu3 zuo4 zhe3 ge4 re2n gua1n dia3n , ji3n go1ng to2u zi1 zhe3 ca1n ka3o , bi4ng bu4 go4u che2ng to2u zi1 jia4n yi4 . to2u zi1 zhe3 ju4 ci3 ca1o zuo4 , fe1ng xia3n zi4 da1n .
1finance
hu2 ke3 < lu4 di3ng ji4 > ya3n yi4 wu3 me4i su1 qua2n be4i za4n zui4 me3i jia4o zhu3 fu1 re2n
hu2 ke3 \n hu2 ke3 \n xi1n la4ng yu2 le4 xu4n zha1ng ji4 zho1ng ( blog) ba3n di2 di2 gu3 zhua1ng ju4 zhi4 < lu4 di3ng ji4 ()> za4i be4i sho4u qi1 da4i yi1 nia2n ho4u , ji4n ri4 za4i na2n ji1ng shua4i xia1n ka1i bo1 bi4ng qu3 de bu4 su2 sho1u shi4 . chu2 hua2ng xia3o mi2ng ( ti1ng ge1 ) ba3n we2i xia3o ba3o be4i sho4u gua1n zhu4 wa4i , yua2n zhu4 zho1ng we2i xia3o ba3o di2 qi1 we4i fu1 re2n ye3 dia4o zu2 lia3o gua1n zho4ng di2 we4i ko3u . qi2 zho1ng hu2 ke3 ( blog) suo3 ya3n yi4 di2 su1 qua2n ge1ng be4i wa3ng yo3u che1ng we2i ge4 ba3n < lu4 di3ng ji4 > zho1ng di2 " zui4 me3i jia4o zhu3 fu1 re2n ".\n hu2 ke3 ci3 ci4 suo3 ya3n yi4 di2 su1 qua2n shi4 yua2n zhu4 zho1ng we2i xia3o ba3o qi1 we4i fu1 re2n zhi1 sho3u , bu4 ji3n nia2n ji4 zui4 da4 , be3n li3ng zui4 da4 , wu3 go1ng zui4 ga1o , to2ng shi2 ye3 shi4 yi1 we4i zha3ng xia4ng lia4ng li4 que4 yo4u wu3 me4i ya1o ra2o di2 nv3 zi3 . bu4 ji3n dui4 we2i xia3o ba3o yi1 xi1n yi1 yi4 , ye3 za4i zho4ng duo1 we1i ji2 shi2 ke4 we2i we2i xia3o ba3o chu1 mo2u hua4 ce4 , shi4 we2i xia3o ba3o zho4ng duo1 fu1 re2n zho1ng zui4 ju4 te4 dia3n di2 yi1 we4i . e2r hu2 ke3 di2 ya3n yi4 ye3 ba3 wo4 di2 qia4 da4o ha3o chu4 , bu4 sha3o wa3ng yo3u za4i ka4n guo4 zhi1 ho4u fe1n fe1n bia3o shi4 hu2 ke3 ci3 ci4 suo3 ba4n ya3n di2 su1 qua2n fe1i cha2ng ra4ng re2n ji1ng xi3 ." hu2 ke3 zhe4 ci4 suo3 ba4n ya3n di2 su1 qua2n shi4 zhe4 me duo1 ba3n be3n zho1ng wo3 zui4 ma3n yi4 di2 yi2 ge4 "," hu2 ke3 zhe4 ci4 ba3 su1 qua2n di2 ya1o ra2o wu3 me4i bia3o xia4n di2 fe1i cha2ng ha3o , he2 yua2n zhu4 zho1ng di2 xi2ng xia4ng fe1i cha2ng tie1 qie4 "," zhe4 ge4 ba3n be3n di2 su1 qua2n shi4 da4o xia4n za4i we2i zhi3 zui4 ra4ng re2n ji1ng ya4n di2 yi1 ci4 , shi4 zui4 me3i di2 jia4o zhu3 fu1 re2n "..\n ju4 xi1 ,< lu4 di3ng ji4 > shua4i xia1n za4i na2n ji1ng bo1 chu1 zhi1 ho4u , jia1ng lu4 xu4 za4i ha2ng zho1u , fu2 zho1u , sha1n do1ng , jia1ng xi1 de3ng di4 ka1i shi3 bo1 chu1 .
2entertainment
xi1 na2n qi1 huo4 : hua2ng ji1n wu3 jia1n pi2ng shu4 (080528)
hua2ng ji1n :COMEX ji1n jia4 zuo2 ri4 wa3n jia1n yi1n me3i yua2n di2 sha4ng zha3ng he2 yua2n yo2u di2 xia4 die1 e2r da4 fu2 hui2 tia2o , sho1u pa2n xia4 die1 21.1 dia3n , yi1 ju3 tu1n mo4 lia3o qia2n yi1 zho1u di2 sha4ng zha3ng ko1ng jia1n . da1ng qia2n jia4 ge2 za4i jie1 ji4n qu1 jia1n xia1ng ti3 di2 sha4ng fa1ng qu1 yu4 sho4u da4o jia4o da4 zu3 li4 , ho4u shi4 shi4 fo3u ne2ng ji4 xu4 sha4ng zha3ng , ge1ng da4 che2ng du4 sha4ng jia4ng qu3 jue2 yu2 me3i yua2n di2 zo3u shi4 . hu4 ji1n ji1n ri4 sha4ng wu3 da4 fu2 di1 ka1i ji4n 4 dia3n , zui4 zho1ng jia4 ge2 za4i 203-204 zhi1 jia1n bo1 do4ng , zho1ng wu3 sho1u yu2 203.30 dia3n , jia4o zuo2 ri4 xia4 die1 1.91%, to2ng shi2 che2ng jia1o lia2ng ji4 xu4 ze1ng jia1 . da1ng qia2n COMEX6 yue4 ji1n zhe2 he2 re2n mi2n bi4 yi1 ra2n ga1o yu2 guo2 ne4i jia4 ge2 , e2r guo2 ne4i xia4n huo4 jia4 ge2 yu3 qi1 huo4 jia4 ge2 fe1i cha2ng jie1 ji4n , lv0e4 di1 yu2 guo2 ji4 jia4 ge2 .COMEX hua2ng ji1n ci3 lu2n tia2o zhe3ng chu4 da4o lia3o 850 yi1 xia4n , mu4 qia2n la2i ka4n zhe4 li3 di2 ji4 shu4 zhi1 che1ng ha2i shi4 fe1i cha2ng qia2ng ji4ng di2 . ho4u shi4 hu4 ji1n jia1ng yi2 zhi4 200-210 di2 qu1 jia1n ne4i ji4n ha2ng bo1 do4ng , e2r COMEX ji1n jia4 ze2 ke3 ne2ng hui4 ji4 xu4 ce4 shi4 950 dia3n zho4ng ya4o zu3 li4 we4i . jia4n yi4 : ji4n qi1 ji1n jia4 zo3u shi4 yu3 me3i yua2n zo3u shi4 shi2 fe1n mi4 qie1 , mi4 qie1 gua1n zhu4 me3i yua2n fa3n da4n li4 du4 ji2 yua2n yo2u zo3u shi4 .\n xi1 na2n qi1 huo4 ya2n jiu1 bu4 gu3 zhe1ng 021-68400776,68400038*8025\n http://hexun.com/futuressword/default.html\nyi3 sha4ng ji3n da4i bia3o ge4 re2n gua1n dia3n , shi4 cha3ng yo3u fe1ng xia3n , qi3ng ji3n she4n to2u zi1
1finance
cha2ng ho2ng zo3ng bu4 sha4ng we4i qua2n mia4n hui1 fu4 she1ng cha3n jia1 ji3n zi4 jiu4
we4i yu2 di4 zhe4n za1i qu1 di2 si4 chua1n cha2ng ho2ng (600839.SH, xia4 che1ng " cha2ng ho2ng "), mu4 qia2n qi2 za4i mia2n ya2ng zo3ng bu4 di2 ge4 she1ng cha3n ji1 di4 yi3 hui1 fu4 go1ng dia4n , da4n sha4ng we4i qua2n mia4n hui1 fu4 she1ng cha3n , de3ng li2 zi3 pi2ng (PDP) xia4ng mu4 re2ng za4i she4 be4i tia2o shi4 jie1 dua4n . she1n chu3 za1i qu1 di2 cha2ng ho2ng re2n zhe4ng za4i ji1 ji2 ji4n ha2ng " zi4 jiu4 " yu3 " hu4 jiu4 ".\n zuo2 tia1n , ga1ng ga1ng ca1n yu4 be3i chua1n xia4n jiu4 yua2n hui2 la2i di2 cha2ng ho2ng qi3 hua2 bu4 bu4 zha3ng , xi1n we2n fa1 ya2n re2n he2 ke4 si1 za4i jie1 sho4u < di4 yi1 ca2i ji1ng ri4 ba4o > ca3i fa3ng shi2 bia3o shi4 , cha2ng ho2ng zhe4ng za4i ji4n ha2ng she1ng cha3n " zi4 jiu4 ", yo3u tia2o jia4n di2 go1ng cha3ng hui1 fu4 she1ng cha3n , bu4 ju4 be4i tia2o jia4n di2 go1ng cha3ng zuo4 ha3o hui1 fu4 she1ng cha3n di2 zhu3n be4i ." co2ng mu4 qia2n la2i ka4n , hua2n bu4 ju4 be4i qua2n mia4n hui1 fu4 she1ng cha3n di2 tia2o jia4n ."\n he2 ke4 si1 shuo1 , cha2ng ho2ng dui4 yo2u yu2 di4 zhe4n za4o che2ng di2 su3n shi1 zhe4ng za4i to3ng ji4 , hui4 zo3ng . ji4 zhe3 to4u guo4 dia4n hua4 ti1ng da4o , qi2 be4i ho4u bu4 shi2 yo3u jiu4 hu4 che1 di2 she1ng yi1n hu1 xia4o e2r guo4 .\n ji4 hua2 ji1n nia2n to2u cha3n di2 cha2ng ho2ng de3ng li2 zi3 pi2ng xia4ng mu4 , yi1n tu1 yu4 di4 zhe4n e2r be4i sho4u zhu3 mu4 . he2 ke4 si1 qia2ng dia4o , mu4 qia2n cha2ng ho2ng PDP xia4ng mu4 zhe4ng za4i zuo4 she4 be4i tia2o shi4 , di3ng duo1 ji4n che2ng hui4 sho4u da4o yi1 xie1 yi3ng xia3ng , da4n bu2 hui4 yo3u ta4i da4 su3n shi1 .\n 16 ri4 , cha2ng ho2ng yi3 qua2n mia4n zhe4ng cha2ng sha4ng ba1n . mu4 qia2n cha2ng ho2ng za4i mia2n ya2ng da1ng di4 di2 ca3i dia4n , ko1ng tia2o , bi1ng xia1ng , sho3u ji1 yi3 ji2 PDP she1ng cha3n ji1 di4 yi3 qua2n mia4n hui1 fu4 go1ng dia4n . cha2ng ho2ng za4i gua3ng do1ng zho1ng sha1n , a1n hui1 he2 fe2i de3ng di4 di2 she1ng cha3n ji1 di4 ye3 hui4 ze1ng jia1 cha3n lia4ng , ma3n zu2 shi4 cha2ng go1ng yi1ng .\n be3n ba4o ji4 zhe3 lia3o jie3 da4o , yo2u yu2 re2ng yo3u yu2 zhe4n , cha2ng ho2ng zo3ng bu4 di2 xu3 duo1 yua2n go1ng za4i guo4 qu4 di2 yi1 zho1u li3 , wa3n sha4ng du1 zhi3 ne2ng zhu4 za4i lu4 tia1n zha4ng pe2ng li3 huo4 che1 sha4ng guo4 ye4 . me3i yue4 20 ri4 shi4 cha2ng ho2ng go1ng si1 yua2n go1ng go1ng zi1 fa1 fa4ng ri4 , cha2ng ho2ng ca2i wu4 bu4 di2 go1ng zuo4 re2n yua2n xia4n zhe4ng zhua1 ji3n shi2 jia1n zhi4 bia3o , he2 sua4n , que4 ba3o 20 ri4 go1ng zi1 zhu3n shi2 da4o da2 me3i we4i yua2n go1ng sho3u zho1ng . wa2ng zhe1n
1finance
zho1ng guo2 fe1n le4i gua3ng ga4o ha2ng ye4 fe1ng hui4 za4i ji1ng e4r du4 qi3 mu4
be3i ji1ng 2008-05-13( zho1ng guo2 sha1ng ye4 dia4n xu4n )-- yo2u zo4ng he2ng he2 li4 lia2n he2 EZCapital go4ng to2ng ju3 ba4n di2 "2008( di4 e4r jie4 ) zho1ng guo2 fe1n le4i gua3ng ga4o ha2ng ye4 fe1ng hui4 " jia1ng yu2 2008 nia2n 6 yue4 5 ri4 za4i be3i ji1ng la1 ka1i xu4 mu4 .\n ji4n ru4 2007 nia2n , fe1n le4i xi4n xi1 shi4 cha3ng ji4n ru4 lia3o qua2n mia4n di2 " pe2i yu4 qi1 ". zhe4 qi1 jia1n ya4o pe2i yu4 di2 bu4 zhi3 shi4 zho1ng guo2 wa3ng mi2n dui4 da4i fe1n le4i xi4n xi1 wa3ng zha4n di2 shi3 yo4ng xi2 gua4n , to2ng shi2 ge1ng shi4 guo2 ne4i fe1n le4i xi4n xi1 wa3ng zha4n zi4 she1n di2 sha1ng ye4 mo2 shi4 wa2n sha4n yi3 ji2 be3n tu3 hua4 chua4ng xi1n . za4i ji1ng li4 lia3o ke4 hu4 shi3 yo4ng xi2 gua4n di2 pe2i yu4 yi3 ji2 wa3ng zha4n zi4 she1n mo2 shi4 di2 que4 li4 zhi1 ho4u , fe1n le4i gua3ng ga4o xi4n xi1 wa3ng zha4n yi2ng la2i yi2 ge4 zha3n xi1n di2 shi2 da4i . yo2u yu2 fe1n le4i xi4n xi1 wa3ng zha4n be3n she1n di2 qia2ng lie4 di4 yu4 xi4ng yi1n su4 , qua2n guo2 xi4ng di2 fe1n le4i xi4n xi1 wa3ng zha4n yi1 ra2n ke3 ne2ng ji1 jia1 go4ng cu2n , qu1 yu4 xi4ng di2 , zhua1n ye4 xi4ng di2 fe1n le4i xi4n xi1 zha4n dia3n yi1 ra2n yo3u qi2 she1ng cu2n ko1ng jia1n .\n be3n ci4 fe1ng hui4 jia1ng zhe1n dui4 mu4 qia2n wo3 guo2 fe1n le4i gua3ng ga4o ha2ng ye4 di2 fa1 zha3n xia4n zhua4ng yi3 ji2 suo3 mia4n li2n di2 ji1 yu4 yu3 tia3o zha4n , li4 qiu2 za4i du4 da3 za4o yi2 ge4 qua2n xi1n di2 fe1n le4i gua3ng ga4o ha2ng ye4 hu4 do4ng jia1o liu2 di2 pi2ng ta2i : ba1o kuo4 ha2ng ye4 xie2 hui4 zu3 zhi1 li3ng da3o , zhua1n ye4 fe1n le4i gua3ng ga4o ji1 go4u , to2u zi1 ji1 go4u yi3 ji2 zhua1n ye4 me2i ti3 za4i ne4i di2 ba3i jia1 qi3 ye4 he2 ge4 re2n go4ng ju4 yi1 ta2ng ji1 da4ng si1 we2i , ji1 fa1 li2ng ga3n , go4ng to2ng ta4n ta3o wo3 guo2 fe1n le4i gua3ng ga4o ha2ng ye4 di2 fa1 zha3n qia2n ji3ng , wa4i bu4 hua2n ji4ng , ji1ng ya4n jie4 jia4n , yu4n yi2ng mo2 shi4 , cha3n ye4 lia4n di2 wa2n sha4n , to2u zi1 qia2n li4 , to2u zi1 ji1 hui4 , to2u zi1 jia4 zhi2 yi3 ji2 ji4ng zhe1ng li4 pi2ng gu1 de3ng yi1 xi4 lie4 di2 zho4ng ya4o we4n ti2 .\n mu4 qia2n ,"2008( di4 e4r jie4 ) zho1ng guo2 fe1n le4i gua3ng ga4o ha2ng ye4 fe1ng hui4 " yi3 qua2n mia4n qi3 do4ng , xia4n zhe4ng ji1 ji2 xu2n qiu2 duo1 fa1ng he2 zuo4 , tui1 do4ng bi4ng kuo4 da4 ha2ng ye4 jia1o liu2 fa4n we2i . to1ng guo4 gua3ng da4 zhua1n ye4 ji1 go4u yu3 ha2ng ye4 co2ng ye4 zhe3 di2 go4ng to2ng ca1n yu4 he2 nu3 li4 , we2i wo3 guo2 fe1n le4i gua3ng ga4o ha2ng ye4 di2 fa1 zha3n tui1 bo1 zhu4 la2n .
1finance
< go1ng fu1 xio2ng ma1o > ju4 zha4o ba4o gua1ng ha3o la2i wu4 da4 pia4n lia4ng xia4ng jia2 na4 ( tu2 )
(dia3n ji1 xia3o tu2 ka4n da4 tu2 )\n xi1n la4ng yu2 le4 xu4n be3n jie4 jia2 na4 guo2 ji4 dia4n yi3ng jie2 lia4ng xia4ng di2 sho3u bu4 ha3o la2i wu4 sha1ng ye4 da4 pia4n yi3 ji1ng qia1o di4ng we2i me4ng go1ng cha3ng chu1 pi3n di2 do4ng hua4 dia4n yi3ng < go1ng fu1 xio2ng ma1o >. zuo4 we2i ga1i pia4n za4i zho1ng guo2 di2 du2 jia1 wa3ng luo4 he2 zuo4 me2i ti3 ,< go1ng fu1 xio2ng ma1o > di2 guo2 ji4 fa1 xi2ng fa1ng UIP ye3 we2i xi1n la4ng jia2 na4 qia2n fa1ng ba4o da4o tua2n du2 jia1 ti2 ga1ng lia3o ca3i fa3ng yi3ng pia1n zhu3 chua4ng di2 ji1 hui4 .5 yue4 16 ri4 , yi3ng pia1n da3o ya3n yue1 ha4n Β· si1 di4 we2n se1n , ma3 ke4 Β· a4o si1 bo2 e1n xie2 ha3o la2i wu4 qu2n xi1ng a1n ji2 li4 na4 Β· zhu1 li4 , da2 si1 ti1ng Β· huo4 fu1 ma4n , liu2 yu4 li2ng he2 jie2 ke4 Β· bu4 la2i ke4 jia1ng jie1 sho4u xi1n la4ng yu2 le4 di2 du2 jia1 zhua1n fa3ng . za4i zhua1n fa3ng zhi1 qia2n , me4ng go1ng cha3ng hua2n sho4u qua2n xi1n la4ng yu2 le4 du2 jia1 ba4o gua1ng yi1 pi1 < go1ng fu1 xio2ng ma1o > di2 zui4 xi1n ju4 zha4o . xi1n la4ng qia2n fa1ng ba4o da4o zu3 fa1 zi4 jia2 na4 zha1ng we2n bo2 / we2n \n she1ng mi2ng : xi1n la4ng wa3ng du2 jia1 ga3o jia4n , zhua3n za3i qi3ng zhu4 mi2ng chu1 chu4 .\n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash\n ge1ng duo1 gua1n yu2 < go1ng fu1 xio2ng ma1o > di2 xi1n we2n
2entertainment
zu3 tu2 : liu2 de2 hua2 da4 xiu4 cha4ng go1ng zhu4 ca2n a4o qi2ng xi4 za1i qu1 so4ng a4i xi1n
(tu2 3)\n za4i di4 shi2 ba1 ge4 qua2n guo2 zhu4 ca2n ri4 qia2n xi1 ," zo3u ji4n ca2n a4o Β· go4ng xia3ng ji1 qi2ng Β· qi2ng xi4 za1i qu1 Β· fe4ng xia4n gua1n a4i " da4 xi2ng go1ng yi4 ya3n chu1 ,5 yue4 16 ri4 za4i qi1ng da3o ju3 xi2ng , xia1ng ga3ng yi4 re2n liu2 de2 hua2 , ta2n ji1ng xia4n cha4ng , do3ng qi1ng , ba2i ya2n so1ng zhu3 chi2 .(CFP she4 ) \n xia1ng gua1n me3i tu2 tui1 jia4n :
0sports
me2i ti3 zhua1n la2n β€”β€” to2u zi1 yo3u da4o
dua3n dua3n shu4 nia2n jia1n ,< to2u zi1 yo3u da4o > yue4 ka1n yo2u chua4ng ka1n zhi4 lia2n to2ng qua2n qiu2 zhi1 mi2ng ca2i ji1ng me2i ti3 da4o qio2ng si1 (Dow Jones) chua2n me2i wa2ng guo2 , du2 zhe3 bia4n ji2 qua2n zho1ng guo2 , che2ng we2i di4 yi1 be3n qua2n zho1ng guo2 zui4 qua2n we1i di2 ge4 re2n to2u zi1 yue4 ka1n , shi4 zho1ng guo2 ga1o dua1n to2u zi1 zhe3 me3i yue4 bi4 du2 di2 zui4 jia1 zhi3 na2n . to1ng guo4 guo2 ji4 zhi1 mi2ng me2i ti3 me3i guo2 da4o qio2ng si1 ji2 tua2n di2 du2 jia1 sho4u qua2n ,< to2u zi1 yo3u da4o > za2 zhi4 de2 yi3 yu3 da4o qio2ng si1 qi2 xia4 di2 qua2n we1i ca2i ji1ng me2i ti3 za4i ne4i ro2ng sha4ng ji4n ha2ng gua3ng fa4n di2 he2 zuo4 , ba1o kuo4 < hua2 e3r jie1 ri4 ba4o >,< ya4 zho1u hua2 e3r jie1 ri4 ba4o >,< hua2 e3r jie1 ri4 ba4o o1u zho1u ba3n >,< yua3n do1ng ji1ngj&igrave; pi2ng lu4n >,< ca2i zhi4 yue4 ka1n > yi3 ji2 < ba1 lu2n zho1u ka1n >.\n < to2u zi1 yo3u da4o > to1ng guo4 wu3 da4 ba3n kua4i ne4i ro2ng β€”β€” she1ng qia2n yo3u da4o , to2u zi1 zhi4 hui4 , xi1n ji1 yu4 , qi3 ye4 chua4ng fu4 he2 zu1n gui4 re2n she1ng , hui4 ji2 la2i zi4 zho1ng guo2 be3n tu3 di2 , guo2 ji4 ha3i wa4i di2 , to2u zi1 zhe3 di2 , cha3n pi3n she4 ji4 zhe3 na3i zhi4 gua1n fa1ng di2 ge4 fa1ng gua1n dia3n . yue4 ka1n bu4 da1n che2n shu4 suo3 yo3u gua1n dia3n , hua2n go1u hua2 chu1 yi2 ge4 fa1ng xia4ng ; zhe1n zhe4ng di2 do4ng jia4n shi4 cha1o yue4 suo3 yo3u di2 gua1n dia3n , ti2 chu1 yi2 ge4 zha3n xi1n di2 qie1 ru4 dia3n . < to2u zi1 yo3u da4o > di2 li3 nia4n huo4 de2 guo2 ji4 zhi1 mi2ng me2i ti3 me3i guo2 da4o qio2ng si1 ji2 tua2n di2 re4n to2ng , ji3 yu3 du2 jia1 sho4u qua2n ,< to2u zi1 yo3u da4o > za2 zhi4 de2 yi3 yu3 da4o qio2ng si1 qi2 xia4 di2 qua2n we1i ca2i ji1ng me2i ti3 za4i ne4i ro2ng sha4ng ji4n ha2ng gua3ng fa4n di2 he2 zuo4 , yi3 guo2 ji4 shi4 jia3o , po1u xi1 zho1ng guo2 ne4i di4 ji1ng ma4o li3ng yu4 jia1o dia3n , yi3 ji2 dui4 shi4 jie4 re4 dia3n we4n ti2 po1u xi1 , we2i du2 zhe3 jia4n li4 ga1o shui3 pi2ng di2 shi4 yu4 .
1finance
di4 zhe4n su3n shi1 sa1n yi4 mi2n jia1ng shui3 dia4n die1 ti2ng
yo4u yo3u lia3ng jia1 si4 chua1n sha4ng shi4 go1ng si1 qia2n wa3n fa1 bu4 lia3o sho4u za1i qi2ng kua4ng . qi2 zho1ng , we4i yu2 zhe4n zho1ng di2 mi2n jia1ng dia4n li4 (600131) chu1 bu4 gu1 ji4 su3n shi1 cha1o guo4 2.6 yi4 , que4 qie4 sho4u su3n qi2ng kua4ng mu4 qia2n wu2 fa3 pi2ng gu1 .*ST cha2ng ga1ng ca2i cha3n su3n shi1 ji4n 1 yi4 yua2n .\n mi2n jia1ng shui3 dia4n di4 zhe4n zho1ng yua2n go1ng si3 wa2ng 11 re2n . zhi2 jie1 ji1ng ji4 su3n shi1 yu4 ji4 26882.50 wa4n yua2n , qi2 zho1ng gu4 di4ng zi1 cha3n ji4ng su3n shi1 22916.00 wa4n yua2n , za4i jia4n go1ng che2ng su3n shi1 2262.00 wa4n yua2n , liu2 do4ng zi1 cha3n su3n shi1 1704.50 wa4n yua2n . go1ng si1 yo3u gua1n re2n shi4 jie4 sha4o , mu4 qia2n ji3n yo3u xia4 zhua1ng dia4n cha3ng di2 yi1 ta2i ji1 zu3 ji2 4 ha4o ji1 zu3 re2ng za4i fa1 dia4n .\n zhu3n que4 su3n shi1 wu2 fa3 pi2ng gu1 \n go1ng si1 to2ng shi2 che1ng , yo2u yu2 sho4u da4o lu4 zhua4ng kua4ng ji2 yu2 zhe4n di2 yi3ng xia3ng , mi2n jia1ng shui3 dia4n dia4n zha4n , bia4n dia4n zha4n ji2 xia4n lu4 de3ng zi1 cha3n di2 sho4u su3n qi2ng kua4ng ji2 za1i ho4u hui1 fu4 fe4i yo4ng di2 xia2ng xi4 shu4 ju4 , go1ng si1 sha4ng wu2 fa3 zu3 zhi1 zhua1n ye4 ji4 shu4 re2n yua2n ji4n ha2ng zhu3n que4 pi2ng gu1 .\n *ST cha2ng ga1ng su3n shi1 ji4n 1 yi4 *ST cha2ng ga1ng bia3o shi4 , di4 zhe4n me2i yo3u za4o che2ng go1ng si1 yua2n go1ng si3 wa2ng , yu4 gu1 di4 zhe4n za4o che2ng go1ng si1 ca2i cha3n su3n shi1 jie1 ji4n 1 yi4 yua2n .\n mi2n jia1ng shui3 dia4n ka1i shi3 die1 ti2ng \n 5Β·12 ho4u yi1 zhi2 ti2ng pa2i di2 mi2n jia1ng shui3 dia4n zuo2 ri4 yi1 ka1i pa2n jiu4 die1 ti2ng , gu3 jia4 ba4o sho1u 8.46 yua2n .*ST cha2ng ga1ng zuo2 ri4 sho1u ba4o 7.37 yua2n , xia4 die1 0.27%. fe1n xi1 shi1 re4n we2i , mi2n jia1ng shui3 dia4n jia1ng yo3u shu4 ge4 die1 ti2ng ba3n . be3n ba4o zo1ng he2 \n xi1n la4ng she1ng mi2ng : be3n ba3n we2n zha1ng ne4i ro2ng chu2n shu3 zuo4 zhe3 ge4 re2n gua1n dia3n , ji3n go1ng to2u zi1 zhe3 ca1n ka3o , bi4ng bu4 go4u che2ng to2u zi1 jia4n yi4 . to2u zi1 zhe3 ju4 ci3 ca1o zuo4 , fe1ng xia3n zi4 da1n .
1finance
yi1ng bo2 pi2 jiu3 yu4 yi3 460 yi4 me3i yua2n sho1u go4u a1n ha3i si1
be3n ba4o xu4n ju4 yi1ng guo2 da1ng di4 me2i ti3 23 ri4 ba4o da4o , qua2n qiu2 zui4 da4 pi2 jiu3 zhi4 za4o sha1ng bi3 li4 shi2 yi1ng bo2 (InBev) pi2 jiu3 ji2 tua2n ni3 chi4 zi1 460 yi4 me3i yua2n sho1u go4u yi3 she1ng cha3n " ba3i we1i " pi2 jiu3 we2n mi2ng di2 me3i guo2 a1n ha3i si1 Β· bu4 xi1 go1ng si1 .\n ba4o da4o yua2n yi3n xia1o xi1 re2n shi4 di2 hua4 che1ng , yi1ng bo2 ji2 tua2n zhe4ng ka3o lv4 zhi2 jie1 jie1 chu4 a1n ha3i si1 Β· bu4 xi1 go1ng si1 sho3u xi2 zhi2 ha2ng gua1n , sui2 ho4u xia4ng ho4u zhe3 do3ng shi4 hui4 fa1 chu1 sho1u go4u ya4o yue1 , ba4o jia4 yu4 ji4 we2i me3i gu3 65 me3i yua2n .\n ye4 ne4i re2n shi4 zhi3 chu1 , lia3ng jia1 go1ng si1 he2 bi4ng ho4u jia1ng ko4ng zhi4 qua2n qiu2 pi2 jiu3 shi4 cha3ng 25% di2 fe4n e2 , bi4ng qie3 jia1ng shi2 xia4n di4 li3 sha4ng di2 yo1u shi4 hu4 bu3 . yi1ng bo2 ji2 tua2n za4i ba1 xi1 pi2 jiu3 shi4 cha3ng we4i ju1 ba3ng sho3u , za4i o1u zho1u he2 zho1ng guo2 shi4 cha3ng ye3 yo1ng yo3u da4 lia4ng ye4 wu4 , da4n za4i me3i guo2 shi4 cha2ng li4 lia4ng xia1ng dui4 bo2 ruo4 . ru2 guo3 he2 bi4ng che2ng go1ng , mu4 qia2n ko4ng zhi4 me3i guo2 pi2 jiu3 shi4 cha3ng ba4n bi4 jia1ng sha1n di2 a1n ha3i si1 Β· bu4 xi1 go1ng si1 jia1ng he3n ha3o di4 mi2 bu3 zhe4 yi1 ko4ng ba2i .\n yi1ng bo2 ji2 tua2n za4i 2006 nia2n cha1o yue4 a1n ha3i si1 Β· bu4 xi1 go1ng si1 , che2ng we2i qua2n qiu2 zui4 da4 pi2 jiu3 zhi4 za4o sha1ng .2007 nia2n ga1i ji2 tua2n xia1o sho4u sho1u ru4 da2 da4o 144 yi4 o1u yua2n ( yue1 he2 197 yi4 me3i yua2n ), a1n ha3i si1 Β· bu4 xi1 go1ng si1 we2i 167 yi4 me3i yua2n .\n xi1n la4ng she1ng mi2ng : be3n ba3n we2n zha1ng ne4i ro2ng chu2n shu3 zuo4 zhe3 ge4 re2n gua1n dia3n , ji3n go1ng to2u zi1 zhe3 ca1n ka3o , bi4ng bu4 go4u che2ng to2u zi1 jia4n yi4 . to2u zi1 zhe3 ju4 ci3 ca1o zuo4 , fe1ng xia3n zi4 da1n .\n * shu4 ju4 shi2 shi2 ge1ng xi1n : wu2 xu1 de3ng da4o ba4o ga4o qi1 ji1 go4u ji1n tia1n ma3i ru4 mi2ng tia1n jie1 xia3o \n * fe1n le4i zha4ng hu4 to3ng ji4 shu4 ju4 : to4u shi4 shi4 ji1 go4u ko4ng pa2n ha2i shi4 sa4n hu4 chi2 ca1ng \n * qu1 jia1n fe1n da4ng to3ng ji4 shu4 ju4 : jie1 shi4 gu3 pia4o chi2 gu3 ji2 zho1ng du4 \n * xi2 we4i jia1o yi4 to3ng ji4 : ge4 gu3 xi2 we4i che2ng jia1o qua2n ba4o gua1ng dia3n ji1 ji4n ru4 \n wa3ng ye4
1finance
ya2ng ruo4 xi1 be4i she4ng za4n we2i la3o shi1 zho1u yi1 we2i che1ng he2 qi2 ya3n xi4 ha3o shu1 fu2
ya2ng ruo4 xi1 \n xi1n la4ng yu2 le4 xu4n ji4n ri4 , za4i hu2 na2n we4i shi4 ca1n jia1 " wu3 do4ng qi2 ji4 " di2 yi3ng shi4 ho2ng xi1ng ya2ng ruo4 xi1 xia4n she1n yu2 ha2ng zho1u mo3u jiu3 dia4n , zhe4 ci4 ta1 shi4 we2i xi1n xi4 < lo2u wa2ng zhi1 mi2 > ka1i bo1 zuo4 xua1n chua2n . zhe4 shi4 yi1 bu4 kui1 ta4n lo2u shi4 ne4i mu4 di2 xi4 , ji2 qi2ng ga3n , fu4 cho2u , xua2n yi2 , ji1ng so3ng yu2 yi1 she1n , shi4 guo2 ne4i di4 yi1 bu4 qua2n mia4n fa3n yi4ng lo2u shi4 sha1ng zha4n di2 da4 xi4 .\n ya2ng ruo4 xi1 za4i xi4 zho1ng tia3o zha4n ga1o na2n du4 ya3n ji4 , yi1 re2n fe1n shi4 lia3ng jia3o , ge4 xi4ng cha1 yi4 he3n da4 di2 jue2 se4 . ya2ng ruo4 xi1 di2 bia3o ya3n liu2 cha4ng , ji2 ju4 ba4o fa1 li4 e2r bu4 shi1 xi4 ni4 ga3n , jia1ng lia3ng ge4 xi4ng ge2 jie2 ra2n bu4 to2ng di2 nv3 xi4ng su4 za4o de2 li2n li2 ji4n zhi4 , li4 ti3 e2r she1ng do4ng , she1n sho4u da3o ya3n ke3n di4ng . he2 ya2ng ruo4 xi1 yo3u da4 lia4ng dui4 sho3u xi4 di2 zho1u yi1 we2i ye3 lia2n che1ng " he2 ya2ng la3o shi1 ya3n xi4 he3n shu1 fu2 , fe1i cha2ng guo4 yi3n , ta1 hui4 za4i dua3n shi2 jia1n ne4i ba3 gua1n zho4ng xia3ng ya4o ka4n da4o di2 do1ng xi1 he3n zhu3n que4 , he3n da4o we4i di4 bia3o ya3n chu1 la2i , shi4 ge4 he3n co1ng mi2ng di2 ya3n yua2n ."\n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash
2entertainment
5 yue4 23 ri4 yi2n he2 fe1ng bi4 shi4 xia3o pa2n ji1 ji1n yi3n ha2n sho1u yi4 shua4i
xia3o pa2n ji1 ji1n di2 yi3n ha2n sho1u yi4 shua4i \n ji1 ji1n da4i ma3 ji1 ji1n jia3n che1ng gua3n li3 go1ng si1 da4o qi1 ri4 qi1 ji1 ji1n \n gui1 mo2 ( yi4 fe4n ) fe4n e2 ji4ng zhi2 ( yua2n ) sho1u pa2n jia4 ( yua2n ) yi3n ha2n sho1u yi4 shua4i zhe1 / yi4 jia4 shua4i \n 184712 ke1 hui4 yi4 fa1ng da2 2008-12-13 8 1.6753 1.620 3.41% -3.30% \n 184713 ke1 xia2ng yi4 fa1ng da2 2008-12-13 8 2.2728 2.140 6.21% -5.84% \n 500025 ha4n di3ng fu4 guo2 2008-12-31 5 1.6758 1.577 6.27% -5.90% \n 184703 ji1n she4ng guo2 ta4i 2009-11-30 5 1.4688 1.235 18.93% -15.92% \n 184705 yu4 ze2 bo2 shi2 2011-5-31 5 1.1386 0.960 18.60% -15.69% \n pi2ng ju1n zhi2 10.68% -9.33% \n xi1n la4ng she1ng mi2ng : be3n ba3n we2n zha1ng ne4i ro2ng chu2n shu3 zuo4 zhe3 ge4 re2n gua1n dia3n , ji3n go1ng to2u zi1 zhe3 ca1n ka3o , bi4ng bu4 go4u che2ng to2u zi1 jia4n yi4 . to2u zi1 zhe3 ju4 ci3 ca1o zuo4 , fe1ng xia3n zi4 da1n .\n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash
1finance
sho3u ji4 gu4 yua2n liu2 shi1 shua4i 4% xue2 hui4 xu1 qi3 ye4 she4 fa3 wa3n liu2
ju4 re2n li4 zi1 yua2n gua3n li3 xue2 hui4 ji1n nia2n sho3u ji4 ji4n ha2ng di2 dia4o cha2 xia3n shi4 , be3n ga3ng sho3u ji4 zhe3ng ti3 gu4 yua2n liu2 shi1 shua4i jie1 ji4n 4%, jia4o qu4 nia2n di4 si4 ji4 ze1ng jia1 0.86%, yi4 jia4o qu4 nia2n to2ng qi1 sha4ng she1ng cha1o guo4 1%, qi2 zho1ng li2ng sho4u ye4 di2 liu2 shi1 shua4i we2i 8%, we2i ge4 ha2ng ye4 zho1ng zui4 ga1o , qi2 ci4 shi4 sha1ng ye4 ji2 zhua1n ye4 fu2 wu4 , yi3 ji2 fa2ng di4 cha3n jia4n zhu4 ye4 ; ruo4 a4n zhi2 we4i ji4 sua4n , ze2 yi3 we2n zhi2 huo4 qia2n xia4n re2n yua2n liu2 shi1 shua4i zui4 ga1o .\n shi4 ci4 dia4o cha2 go4ng fa3ng we4n ba3i duo1 jia1n qi3 ye4 , go4ng cha1o guo4 13 wa4n mi2ng yua2n go1ng . dia4o cha2 yo4u xia3n shi4 , ji1n nia2n sho3u ji4 di2 zhe3ng ti3 pi2ng ju1n zhi2 we4i ko4ng que1 shua4i , yue1 ba3i fe1n zhi1 4.6, bi3 sha4ng yi1 ji4 du4 she1ng 0.6%. xue2 hui4 re4n we2i , be3n ga3ng ji1ngj&igrave; qia2ng ji4ng ze1ng zha3ng , li2ng zhi2 we4i ko4ng que1 ji2 go1ng zi1 sha4ng she1ng , hu1 yu4 ji1 go4u ka3o lv4 ru2 he2 wa3n liu2 re2n ca2i .
1finance
tu2 we2n - ma4n lia2n xie2 gua4n ju1n lia4ng xia4ng la3o te4 la1 fu2 de2 xia3o pa4ng zi3 sho3u ju3 gua4n ju1n jia3ng be1i
xi1n la4ng ti3 yu4 xu4n be3i ji1ng shi2 jia1n 2008 nia2n 5 yue4 12 ri4 , ga1ng ga1ng huo4 de2 ju4 le4 bu4 li4 shi3 sha4ng di4 shi2 zuo4 yi1ng cha1o lia2n sa4i gua4n ju1n di2 ma4n lia2n jia4ng shua4i di3 da2 lia3o zi4 ji3 di2 zhu3 cha2ng la3o te4 la1 fu2 de2 , ho2ng mo2 zho4ng jia1ng yu3 qiu2 mi2 go4ng xia3ng lia2n sa4i gua4n ju1n di2 xi3 yue4 yu3 ji1 qi2ng . tu2 we2i ma4n lia2n dui4 di3 da2 xia4n cha3ng hua4 mia4n .\n wa3ng ye4 \n bu4 zhi1 chi2 Flash
0sports
gua3ng chua2n guo2 ji4
wo3 di2 zi4 xua3n gu3 \n me3i ri4 bi4 du2 \n fa1 xi2ng yu3 fe1n pe4i \n xia1ng gua1n zhua1n ti2 \n xia1ng gua1n zi1 xu4n \n du2 shu4 ju4 zho1ng ... qi3ng sha1o ho4u \n zuo2 sho1u pa2n :- ji1n ka1i pa2n :- zui4 ga1o jia4 :- zui4 di1 jia4 :-\n shi4 zhi2 :- yi4 yua2n che2ng jia1o :- sho3u hua4n sho3u :-TopView shu4 ju4 \n xi4n xi1 di4 le2i \n jia1 ru4 wo3 di2 zi4 xua3n gu3 \n ji4 shu4 zhi3 bia1o :\n xi1n la4ng gu3 pia4o ba1 \n qia1n gu3 qia1n pi2ng \n ge4 gu3 dia3n pi2ng \n ca2i ji1ng ya4o we2n \n ca1o pa2n ta4o ca1n \n bo2 ke4 lu4n gu3 \n ge4 gu3 zi1 xu4n \n ha2ng ye4 zi1 xu4n \n wa3ng yo3u we4n da2 \n ca2i wu4 jia3n kua4ng \n zui4 xi1n go1ng ga4o \n go1ng si1 jia3n jie4 \n fe1n ho2ng pe4i so4ng \n suo3 shu3 ba3n kua4i \n me3i gu3 sho1u yi4 : 0.5210 yua2n me3i gu3 ji4ng zi1 cha3n : 5.3300 yua2n \n me3i gu3 xia4n ji1n ha2n lia4ng : -1.1200 yua2n ji4ng zi1 cha3n sho1u yi4 shua4i : 9.7800%\n me3i gu3 we4i fe1n pe4i li4 ru4n : 2.0100 yua2n ba4o ga4o qi1 :\n zo3ng gu3 be3n : 49467.7580 wa4n gu3 liu2 to1ng A gu3 : 16062.8965 wa4n gu3 \n zi1 ji1n tu2 jie3 \n zhu3 li4 jie1 mi4 \n zi1 ji1n ji4n chu1 \n ma4i wu3 ( yua2n / sho3u ) - - \n ma4i si4 ( yua2n / sho3u ) - - \n ma4i sa1n ( yua2n / sho3u ) - - \n ma4i e4r ( yua2n / sho3u ) - - \n ma4i yi1 ( yua2n / sho3u ) - - \n da1ng qia2n jia4 ( yua2n ) - \n ma3i yi1 ( yua2n / sho3u ) - - \n ma3i e4r ( yua2n / sho3u ) - - \n ma3i sa1n ( yua2n / sho3u ) - - \n ma3i si4 ( yua2n / sho3u ) - - \n ma3i wu3 ( yua2n / sho3u ) - - \n bi3 jia4 fe1n zhi3 re4 gu3 ba3ng \n zha3ng die1 ba3ng \n pa2i mi2ng mi2ng che1ng zui4 xi1n jia4 pi2ng lu4n ( zho1u / zo3ng )\n ge4 gu3 to2u zi1 dia4o cha2 \n ha2ng ye4 zhi3 shu4 ba3ng \n shu4 ju4 jia1 za3i zho1ng ......
1finance
che2n jia1 jia1 na2n re2n zhua1ng xie3 zhe1n
(go4ng 5 zha1ng )
2entertainment
< jue2 wa4ng zhu3 fu4 > di4 wu3 ji4 re4 pa1i wa2n me3i zhu3 fu4 tui1 bi1ng dia1o kua2ng be1n
ri4 qia2n ,< jue2 wa4ng di2 zhu3 fu4 > di4 wu3 ji4 zhe4ng za4i luo4 sha1n ji1 ji4n ha2ng ji3n zha1ng pa1i she4 . ji4n ri4 pa1i she4 di2 yi1 cha3ng xi4 ya1o qiu2 yi1 xia4ng zhui1 qiu2 wa2n me3i di2 bu4 li4 ga3i bia4n wa3ng ri4 xi2ng xia4ng , yi1 sha1n bu4 zhe3ng di4 tui1 zhuo2 yi1 bu4 yi1ng e2r che1 , che1 sha4ng " zuo4 zhuo2 " yi2 ge4 bi1ng dia1o qiu1 bi3 te4 , la2ng be4i bu4 ka1n di4 za4i fe4i qi4 di2 ga1o su4 lu4 sha4ng kua2ng be1n . zhe4 li4ng re2n fe3i yi2 suo3 si1 di2 yi1 mu4 ra4ng gua1n zho4ng dui4 di4 wu3 ji4 di2 ju4 qi2ng duo1 lia3o ji3 fe1n qi1 da4i .\n bu4 li4 za4o xi2ng la2ng be4i bu4 ka1n \n za4i zhe4 cha2ng xi4 di2 pa1i she4 xia4n cha3ng , ya4n ya2ng ga1o zha4o , ma3 xi1 ya4 Β· ke4 luo2 si1 ba4n ya3n di2 " wa2n me3i zhu3 fu4 " bu4 li4 yi1 ga3i wa3ng ri4 chu3 chu4 ya1o qiu2 wa2n me3i di2 ji1ng zhi4 xi2ng xia4ng , la2ng be4i bu4 ka1n , lv0e4 da4i " she2n ji1ng zhi4 " di4 tui1 zhuo2 yi1ng e2r che1 za4i fe4i qi4 di2 ga1o su4 go1ng lu4 sha4ng da4 ho3u da4 jia4o . ra4ng re2n fe3i yi2 suo3 si1 di2 shi4 , bu4 li4 di2 nv3 e2r za4i sha4ng yi1 ji4 zho1ng ga1ng ga1ng she1ng wa2n ha2i zi3 , e2r zuo4 za4i yi1ng e2r che1 sha4ng di2 bu2 shi4 bu4 li4 di2 wa4i su1n , e2r shi4 qiu1 bi3 te4 di2 bi1ng dia1o . na2n da4o di4 wu3 ji4 zho1ng , bu4 li4 du1 ya4o yi3 zhe4 ya4ng hua1ng ta2ng di2 xi2ng xia4ng chu1 xia4n ma2 ?\n di4 wu3 ji4 jia1ng yo3u yi4 wa4i jie2 we3i \n di4 sa1n ji4 di2 < jue2 wa4ng di2 zhu3 fu4 > fa1 fe4n tu2 qia2ng , wa3n hui2 lia3o di4 e4r ji4 di2 le3ng da4n fa3n xia3ng , me2i xia3ng da4o tu1 ra2n sho4u me3i ju4 ba4 go1ng di2 yi3ng xia3ng ,< jue2 wa4ng di2 zhu3 fu4 > za4i ji1n nia2n 1 yue4 7 ri4 bo1 chu1 wa2n ku4 cu2n di2 di4 shi2 ji2 zhi1 ho4u bia4n ya3n qi2 xi1 gu3 . zhi2 da4o 2 yue4 12 ri4 bia1n ju4 ba4 go1ng xua1n ga4o jie2 shu4 , di4 si4 ji4 di4 11 ji2 ca2i yu2 4 yue4 13 ri4 tui1 chu1 . da4n shi4 ca1ng cu4 pa1i she4 di2 di4 si4 ji4 zhi3 yo3u 16 ji2 , zui4 ho4u yi1 ji2 shi4 shi2 cha2ng we2i lia3ng xia3o shi2 di2 te4 bie2 ba3n .< jue2 wa4ng di2 zhu3 fu4 > zhi4 pia4n re2n to4u lu4 ," be3n ji4 jia1ng yo3u ge4 yi4 xia3ng bu4 da4o di2 jie2 we3i , she4n zhi4 hui4 ga3i bia4n zhe3ng ge4 ju4 ji2 . di4 si4 ji4 di2 zui4 ho4u ji1 ji2 di2 ne4i ro2ng wa2n qua2n shi4 za4i zuo4 pu1 dia4n , we4i le shi3 di4 wu3 ji4 yo3u ge4 qua2n xi1n di2 ka1i shi3 ." ji4ng ba4o ji4 zhe3 zha1ng shuo4 \n xi1n la4ng yu2 le4 du2 jia1 ga3o jia4n she1ng mi2ng : ga1i zuo4 pi3n ( we2n zi4 , tu2 pia4n , tu2 bia3o ji2 yi1n shi4 pi2n ) te4 go1ng xi1n la4ng shi3 yo4ng , we4i ji1ng sho4u qua2n , re4n he2 me2i ti3 he2 ge4 re2n bu4 de2 qua2n bu4 huo4 bu4 fe4n zhua3n za3i .
2entertainment
< ba1o fa3 li4 fu1 re2n me2n > be3i ji1ng sho4u zhui1 pe3ng gua1n zho4ng yi3n fa1 qia1ng pia4o re4 cha2o
<ba1o fa3 li4 fu1 re2n me2n > ju4 zha4o \n < ba1o fa3 li4 fu1 re2n me2n > ju4 zha4o \n xi1n la4ng yu2 le4 xu4n jia1ng yu2 5 yue4 12,13 ri4 za4i be3i ji1ng ba3o li4 ju4 yua4n lo2ng zho4ng sha4ng ya3n di2 hua4 ju4 < ba1o fa3 li4 fu1 re2n me2n >, ri4 qia2n huo3 ba4o be3i ji1ng hua4 ju4 qua1n , bu4 ji3n xi1 yi3n lia3o da4 lia4ng hua4 ju4 mi2 he2 we2n yi4 qi1ng nia2n di2 gua3ng fa4n gua1n zhu4 , che2ng we2i mu4 qia2n hua4 ju4 shi4 cha3ng we4n xu2n du4 zui4 ga1o di2 hua4 ju4 zhi1 yi1 . e2r qie3 za4i ji1ng che2ng me2i ti3 qua1n yi3n qi3 lia3o ji2 da4 qi1 da4i . yi1 shi2 jia1n ," re2n re2n zhe1ng ka4n ba1o fa3 li4 " yi3 che2ng we2i ji1ng che2ng zui4 shi2 sha4ng di2 re4 dia3n hua4 ti2 . e2r za4i me2n pia4o xia1o sho4u fa1ng mia4n , ju4 zhu3 ba4n fa1ng to4u lu4 , yo2u yu2 < ba1o fa3 li4 fu1 re2n me2n > zhi1 qia2n di2 ko3u be1i he3n ha3o , e2r zhe4 ci4 yo4u shi4 zui4 zho1ng di2 wa2n me3i xie4 mu4 cha2ng , suo3 yi3 chu1 xia4n lia3o ra4ng re2n " chi1 ji1ng " di2 zhe1ng qia3ng " fu1 re2n me2n " di2 qia1ng pia4o re4 cha2o .\n zhe4 bu4 yo2u xia1ng ga3ng zhu4 mi2ng " gui3 ca2i da3o ya3n " jia1n yo3u " hua4 ju4 zhi1 wa2ng " zhi1 che1ng di2 li2n yi4 hua2 zhi2 da3o di2 hua4 ju4 , bu4 ji3n jia1ng yua2n zhu4 ga3i to2u hua4n mia4n , e2r qie3 yi3 zui4 sho4u hua1n yi2ng di2 ta2i wa1n zo1ng yi4 jie2 mu4 we2i za3i ti3 , jia1ng " yu2 le4 qua1n " di2 " da4 shi4 jia4n " ji4n ha2ng lia3o li2n li2 ji4n zhi4 di2 tia2o ka3n he2 wu2 qi2ng di2 cha2o fe3ng ," wu3 nia2ng " ca4i yi1 li2n ( ti1ng ge1 blog)," jia1 yo2u jia1 yo2u " di2 li2n zhi4 li2ng ( blog) de3ng de3ng mi2ng yua4n me2n , du1 jia1ng chu1 xia4n za4i wu3 ta2i sha4ng , li4ng re2n ba4o xia4o bu4 dua4n .\n ju4 xi1 , ga1i ju4 mu4 qia2n yi3 ji4n ha2ng wa2n qua2n guo2 xu2n ya3n , be3i ji1ng jia1ng che2ng we2i ci3 bu4 hua4 ju4 xu2n ya3n di2 zui4 zho1ng zha4n . e2r di4 sa1n du4 la2i da4o be3i ji1ng , da3o ya3n li2n yi4 hua2 ye3 te4 bie2 jia1ng ju4 qi2ng ji4n ha2ng lia3o da4 fu2 xiu1 ga3i , jia1 ru4 zho4ng duo1 li4ng re2n " yi4 xia3ng bu4 da4o " di2 qua2n xi1n hua4 ti2 . za4i shi2 sha4ng , qia2n we4i di2 to2ng shi2 , ta4n ta3o hua4 ti2 di2 chi3 du4 ye3 jia1ng ge1ng da4 da3n , ge1ng jia1n rui4 . li2n yi4 hua2 ye3 te4 bie2 qia2ng tia2o , ci3 ci4 za4i ba3o li4 ju4 yua4n sha4ng ya3n di2 zui4 zho1ng wa2n me3i " xie4 mu4 ba3n ", jia1ng hui4 ge3i me3i we4i da4o cha3ng gua1n zho4ng yi2 ge4 ji1 do4ng re2n xi1n di2 zhe4n ha4n .
2entertainment
< xi1n li2ng zhi1 lv3 > che2ng du1 xu2n ya3n qu3 xia1o zhu3 ba4n fa1ng bia3o qia4n yi4 ba4n tui4 pia4o
be3n ba4o xu4n ( ji4 zhe3 xu2 li4 ) yi1n di4 zhe4n yua2n yi1n , yua2n ji4 hua2 yu2 be3n yue4 17,18 ri4 za4i ro2ng sha4ng ya3n di2 duo1 me2i ti3 wu3 ta2i ju4 < xi1n li2ng zhi1 lv3 > zhe4ng shi4 qu3 xia1o . zuo2 ri4 , ji4 zhe3 co2ng ga1i ju4 ya3n chu1 zhu3 ba4n fa1ng huo4 xi1 , zuo4 we2i ci3 ci4 < xi1n li2ng zhi1 lv3 > che2ng du1 zha4n ya3n chu1 cha3ng di4 , ji3n che2ng yi4 shu4 go1ng ye3 za1o sho4u xia1ng yi4ng che2ng du4 su3n ha4i , qi2 wu3 ta2i , ka4n ta2i de3ng ju4 cha3ng she4 be4i yi3 chu1 xia4n ju2 bu4 ta1n hua4n , bu4 fu2 he2 ya3n chu1 tia2o jia4n , ka3o lv4 da4o gua1n zho4ng di2 a1n qua2n yi1n su4 , zhu3 ba4n fa1ng zuo2 ri4 jue2 di4ng qu3 xia1o ci3 ci4 ya3n chu1 .\n ci3 fa1n yi1n gu4 li2n shi2 qu3 xia1o ya3n chu1 , bi4 ra2n hui4 ge3i gua1n zho4ng da4i la2i ma2 fa2n he2 yi2 ha4n , dui4 ci3 , ya3n chu1 zhu3 ba4n fa1ng she1n bia3o qia4n yi4 , li4ng wa4i , qi3ng yi3 ji1ng go4u pia4o di2 gua1n zho4ng yu2 5 yue4 31 ri4 qia2n da4o da1ng chu1 ma3i pia4o di2 di4 dia3n ba4n li3 tui4 pia4o sho3u xu4 .\n te4 bie2 ti2 shi4 : tui4 pia4o di4 dia3n \n ji3n che2ng yi4 shu4 go1ng 028-86653820 86653819\n che2ng du1 wa3n ba4o she4 028-86622598\n bo2 rui4 gua3ng ga4o sho4u pia4o di4 zhi3 : ho2ng xi1ng lu4 e4r dua4n 159 ha4o ba4o ye4 da4 sha4 1 lo2u da4 ti1ng dia4n hua4 : 86533069 ,86788607\n tia1n xi1n ji1n dia4n chu1n na2n dia4n : che2ng du1 shi4 do1ng da4 jie1 1 ha4o xi1 na2n shu1 che2ng zhe4ng dui4 mia4n 028-86662129\n tia1n xi1n ji1n dia4n guo2 fa1 dia4n : che2ng du1 shi4 zo3ng fu3 lu4 guo2 fa1 zhu1 ba3o che2ng 1 lo2u 028-86615980\n tia1n xi1n ji1n dia4n re2n sha1ng dia4n : che2ng du1 shi4 ya2n shi4 ko3u re2n mi2n sha1ng cha2ng 1 lo2u 028-86721505 400-888-5505
2entertainment
*ST wa4n jie2
zuo2 sho1u pa2n :- ji1n ka1i pa2n :- zui4 ga1o jia4 :- zui4 di1 jia4 :-\n shi4 zhi2 :- yi4 yua2n liu2 to1ng :- che2ng jia1o :- sho3u hua4n sho3u :-\n ji1 be3n mia4n fe1ng xia3n \n gu3 shi4 shi2 ke4 cu2n za4i fe1ng xia3n , zhe4 ge4 fe1ng xia3n la2i zi4 lia3ng ge4 fa1ng mia4n , yi2 ge4 shi4 ji1 be3n mia4n shi4 fo3u ne2ng zhi1 che1ng de2 zhu4 da1ng qia2n gu3 jia4 , e4r shi4 ji4 shu4 mia4n sha4ng ga1i gu3 shi4 fo3u yi3 ji1ng ji4n ru4 ga1o fe1ng xia3n qu1 yu4 !\n ga1i gu3 da1ng qia2n we4i zhi4 ( da1n we4i : yua2n )\n ji1 be3n mia4n fe1ng xia3n : ga1i gu3 me3i gu3 sho1u yi4 xia3o yu2 li2ng , ji1 be3n mia4n cu2n za4i qia2n za4i di2 fe1ng xia3n , mu4 qia2n yi1ng zhu4 yi4 yo2u ci3 yi3n fa1 di2 gu3 shi4 fe1ng xia3n .\n ji4 shu4 mia4n fe1ng xia3n \n ga1i gu3 mu4 qia2n fe1ng xia3n zhua4ng ta4i \n da1ng qia2n da4 pa2n fe1ng xia3n zhua4ng ta4i \n ji4 shu4 mia4n fe1ng xia3n : da4 pa2n dua3n xia4n chu3 yu2 ga1o fe1ng xia3n qu1 , ga1i gu3 dua3n xia4n chu3 yu2 ga1o fe1ng xia3n qu1 , mu4 qia2n yi3 ji1ng bu4 shi4 he2 ca1o zuo4 ga1i gu3 , qi3ng zhu4 yi4 fe1ng xia3n .\n ji1 go4u do4ng ta4i \n do4ng cha2 ji1 go4u ca1ng we4i ze1ng jia3n , shi2 shi2 zha3ng wo4 ji1 go4u che2ng be3n bia4n hua4 ! ge1n zhe ji1 go4u zuo4 gu3 pia4o , ke3 yi3 ba3 fe1ng xia3n jia4ng da4o zui4 di1 .\n pi2ng jia4 : ji1 go4u chi2 ca1ng bi3 zho4ng we2i 4% , sha4ng we4i da2 da4o ko4ng pa2n che2ng du4 \n zi1 ji1n ji4n chu1 \n za4i ji1 go4u bo2 yi4 shi2 da4i , zhu3 li4 ji1 go4u xi2ng we2i dui4 gu3 jia4 we4i la2i yu4n xi2ng yi3ng xia3ng fe1i cha2ng da4 , ji1 go4u da4 lia4ng ze1ng chi2 di2 gu3 pia4o bia3o mi2ng ji1 go4u re4n to2ng du4 ga1o , we4i la2i sha4ng zha3ng di2 qia2n li4 da4 .\n ji1n ri4 zi1 ji1n ji4n chu1 wu3 ri4 zi1 ji1n ji4n chu1 \n da1n we4i \n ( wa4n yua2n ) ji4n ri4 5 ri4 \n ji1 go4u zi1 ji1n ji4n chu1 ↑64.42 ↑359.40\n sa4n hu4 zi1 ji1n ji4n chu1 ↓-257.85 ↑325.48\n pi2ng jia4 : ji4n qi1 zi1 ji1n liu2 ru4 , chi2 gu3 da4i zha3ng \n zo3ng jie2 \n shu4 zhi2 pi2ng jia4 che2ng be3n di4ng we4i ji1n ri4 che2ng be3n 6.96 yua2n ,20 ri4 ne4i 7.44 yua2n ,60 ri4 ne4i 7.72 yua2n . ji1n ri4 gu3 jia4 di1 yu2 zhu3 li4 che2ng be3n 9.87% \n yi4 do4ng ce4 duo2 ji1n ri4 zhi3 bia1o zhi2 we2i 1.18 ji1n ri4 zhu3 li4 wu2 yi4 do4ng ca1o zuo4 \n chi2 ca1ng bi3 zho4ng ji1 go4u jie4 ru4 bi3 li4 4.02% zhu3 li4 sha4ng we4i da2 da4o ko4ng pa2n che2ng du4 \n shi2 jia1n zhi1 chua1ng 2008 nia2n 5 yue4 30 ri4 5 yue4 30 ri4 we2i she4ng zhe3 luo2 xua2n zhua3n zhe2 ri4 \n qia2ng ruo4 zhi3 bia1o dua3n qi1 qia2ng du4 46.12, zho1ng qi1 qia2ng du4 37.71 zho1ng dua3n qi1 ruo4 shi4 , xia4ng da4n \n qu1 shi4 do4ng xia4ng dua3n qi1 jia4 ge2 qu1 shi4 7.23, cha2ng qi1 jia4 ge2 qu1 shi4 6.55 xia4 die1 qu1 shi4 , ka4n ko1ng \n zhi1 che1ng ya1 li4 zho1ng qi1 ya1 li4 8.62, dua3n qi1 ya1 li4 7.64, zho1ng qi1 zhi1 che1ng 5.67, dua3n qi1 zhi1 che1ng 6.37 za4i xia1ng ti3 ne4i , ke3 bo1 dua4n ca1o zuo4 \n ge4 gu3 ti3 jia3n yo2u she4ng lo2ng zhe4ng qua4n wa3ng ti2 go1ng , bu4 da4i bia3o xi1n la4ng ca2i ji1ng li4 cha3ng . ga1i ne4i ro2ng ji3n zuo4 we2i yo4ng hu4 huo4 qu3 xi4n xi1 zhi1 mu4 di4 , bi4ng bu4 go4u che2ng to2u zi1 jia4n yi4 . dui4 be3n xi4n xi1 yo3u re4n he2 yi2 we4n qi3ng zi1 xu2n she4ng lo2ng zhe4ng qua4n ke4 fu2 zho1ng xi1n 010-88017788.
1finance
shi4 pi2n - za1i qu1 e2r to2ng wu3 ha4n sho3u chu4 huo3 ju4 ti3 ca1o wa2ng zi3 a4i xi1n dia3n ra2n xi1 wa4ng
ya1ng shi4 guo2 ji4 \n 5 yue4 31 ri4 , a4o yu4n she4ng huo3 jia1ng ka1i shi3 hu2 be3i wu3 ha4n di2 chua2n di4 , chua2n di4 lu4 xia4n qua2n che2ng we2i 20.7 go1ng li3 , yo2u 208 mi2ng huo3 ju4 sho3u wa2n che2ng . qi2 zho1ng , di4 yi1 ba4ng yo2u zhu4 mi2ng ti3 ca1o yu4n do4ng yua2n , a4o yu4n gua1n ju1n ya2ng we1i da1n re4n ; zui4 ho4u yi1 ba4ng yo2u zhu4 mi2ng ti3 ca1o yu4n do4ng yua2n , a4o yu4n gua1n ju1n li3 xia3o shua1ng wa2n che2ng . yi3 sha4ng shi4 ya2ng we1i di2 xia1ng gua1n shi4 pi2n .\n dui4 shi4 pi2n fa1 bia3o pi2ng lu4n
0sports
cha2ng jia1ng to2u zi1 gua4 pa2i zhua3n ra4ng zi3 go1ng si1 gu3 qua2n
zhe4ng qua4n shi2 ba4o ji4 zhe3 liu2 si1 che2n \n be3n ba4o xu4n cha2ng jia1ng to2u zi1 (600119) jia1ng yi3 za4i sha4ng ha3i lia2n he2 cha3n qua2n jia1o yi4 suo3 go1ng ka1i gua4 pa2i jia1o yi4 di2 fa1ng shi4 , zhua3n ra4ng yo1ng yo3u di2 sha4ng ha3i shi4 ji4 cha2ng jia1ng cha3n ye4 fa1 zha3n yo3u xia4n go1ng si1 11.935% di2 qua2n bu4 gu3 qua2n , zhua3n ra4ng jia4 ge2 we2i 6803 wa4n yua2n . cha2ng jia1ng to2u zi1 ko4ng gu3 gu3 do1ng cha2ng fa4 ji2 tua2n , zuo4 we2i shi4 ji4 cha2ng jia1ng go1ng si1 gu3 do1ng fa1ng , bu4 fa4ng qi4 ci3 ci4 gu3 qua2n zhua3n ra4ng di2 yo1u xia1n sho4u ra4ng qua2n , jia1ng ca1n yu4 ga1i xia4ng gu3 qua2n di2 ju3 pa2i .\n shi4 ji4 cha2ng jia1ng go1ng si1 shi4 yo2u cha2ng fa4 ji2 tua2n go1ng si1 , sha4ng ha3i li2n jia1ng fa2ng di4 cha3n ka1i fa1 ji1ng yi2ng yo3u xia4n go1ng si1 , sha4ng ha3i pe2ng xi1n fa2ng di4 cha3n ka1i fa1 yo3u xia4n go1ng si1 go4ng to2ng to2u zi1 zu3 jia4n di2 , mu4 qia2n ga1i go1ng si1 di2 zhu4 ce4 zi1 be3n we2i 4.05 yi4 yua2n , cha2ng fa4 ji2 tua2n go1ng si1 chi2 gu3 zha1n bi3 31.625%. sha4ng ha3i li2n jia1ng fa2ng di4 cha3n ka1i fa1 ji1ng yi2ng yo3u xia4n go1ng si1 chi2 gu3 zha1n bi3 46.44%, cha2ng jia1ng to2u zi1 chi2 gu3 zha1n bi3 11.935%, sha4ng ha3i ya2ng gua1ng qi3 ye4 fa1 zha3n yo3u xia4n go1ng si1 chi2 gu3 zha1n bi3 10%. jie2 zhi4 2008 nia2n 3 yue4 31 ri4 , ga1i go1ng si1 zo3ng zi1 cha3n we2i 28.9 yi4 yua2n , ji4ng zi1 cha3n we2i 3.85 yi4 yua2n , fu4 zha4i we2i 25 yi4 yua2n .\n cha2ng jia1ng to2u zi1 bia3o shi4 , go1ng si1 jue2 di4ng qua2n mia4n tui4 chu1 fa2ng di4 cha3n ka1i fa1 cha3n ye4 , shi4 we4i le bi4 mia3n yu3 ko4ng gu3 gu3 do1ng cha2ng fa4 ji2 tua2n fa1 she1ng to2ng ye4 ji4ng zhe1ng , bi4ng ba3o zhe4ng cha2ng jia1ng to2u zi1 ji2 zho1ng ji1ng li4 ge1ng ha3o di4 fa1 zha3n wu4 liu2 zhu3 ye4 .\n xi1n la4ng she1ng mi2ng : be3n ba3n we2n zha1ng ne4i ro2ng chu2n shu3 zuo4 zhe3 ge4 re2n gua1n dia3n , ji3n go1ng to2u zi1 zhe3 ca1n ka3o , bi4ng bu4 go4u che2ng to2u zi1 jia4n yi4 . to2u zi1 zhe3 ju4 ci3 ca1o zuo4 , fe1ng xia3n zi4 da1n .\n * shu4 ju4 shi2 shi2 ge1ng xi1n : wu2 xu1 de3ng da4o ba4o ga4o qi1 ji1 go4u ji1n tia1n ma3i ru4 mi2ng tia1n jie1 xia3o \n * fe1n le4i zha4ng hu4 to3ng ji4 shu4 ju4 : to4u shi4 shi4 ji1 go4u ko4ng pa2n ha2i shi4 sa4n hu4 chi2 ca1ng \n * qu1 jia1n fe1n da4ng to3ng ji4 shu4 ju4 : jie1 shi4 gu3 pia4o chi2 gu3 ji2 zho1ng du4 \n * xi2 we4i jia1o yi4 to3ng ji4 : ge4 gu3 xi2 we4i che2ng jia1o qua2n ba4o gua1ng dia3n ji1 ji4n ru4 \n wa3ng ye4
1finance
lie4 che1 cha1o su4 de3ng xi2ng we2i ya4o ya2n su4 cha2 chu3
guo2 ba4n to1ng zhi1 ya1o qiu2 ge4 di4 qu1 ge4 bu4 me2n she1n ke4 xi1 qu3 "4Β·28" jia4o xu4n \n ju4 xi1n hua2 she4 dia4n qia2n ri4 , guo2 wu4 yua4n ba4n go1ng ti1ng fa1 bu4 gua1n yu2 ji4n yi1 bu4 jia1 qia2ng a1n qua2n she1ng cha3n go1ng zuo4 di2 to1ng zhi1 , ya1o qiu2 ge4 she3ng , zi4 zhi4 qu1 , zhi2 xia2 shi4 re2n mi2n zhe4ng fu3 , guo2 wu4 yua4n ge4 bu4 we3i , ge4 zhi2 shu3 ji1 go4u ji4n yi1 bu4 jia1 qia2ng a1n qua2n she1ng cha3n go1ng zuo4 .\n to1ng zhi1 che1ng , mu4 qia2n a1n qua2n she1ng cha3n xi2ng shi4 yi1 ra2n ya2n ju4n , yi1 xie1 di4 fa1ng he2 qi3 ye4 a1n qua2n she1ng cha3n ze2 re4n bu4 luo4 shi2 , cuo4 shi1 bu4 da4o we4i de3ng we4n ti2 re2ng he3n tu1 chu1 , a1n qua2n yi3n hua4n da4 lia4ng cu2n za4i , me2i kua4ng , jia1o to1ng yu4n shu1 , yu2 ye4 chua2n bo2 de3ng ha2ng ye4 li3ng yu4 a1n qua2n shi4 gu4 shi2 yo3u fa1 she1ng . ge4 di4 qu1 , ge4 bu4 me2n ya4o she1n ke4 xi1 qu3 "4Β·28" te4 bie2 zho4ng da4 tie3 lu4 a1n qua2n shi4 gu4 jia4o xu4n , re4n zhe1n gua4n che4 la4 shi2 ke1 xue2 fa1 zha3n gua1n , jia1n chi2 " a1n qua2n di4 yi1 , yu4 fa2ng we2i zhu3 , zo1ng he2 zhi4 li3 " fa1ng zhe1n , yi3 ge4ng jia1 jia1n jue2 yo3u li4 di2 cuo4 shi1 , yo3u xia4o e4 zhi4 zho4ng te4 da4 shi4 gu4 .\n to1ng zhi1 ya1o qiu2 , ge4 di4 qu1 , ge4 bu4 me2n , ge4 da1n we4i zhu3 ya4o li3ng da3o ya4o qi1n zi4 zhua1 a1n qua2n she1ng cha3n we4n ti2 . ya4o ya2n su4 ze2 re4n zhui1 jiu1 , dui4 yu2 ze2 re4n bu4 luo4 shi2 , tui1 we3i che3 pi2 , wa2n hu1 zhi2 sho3u za4o che2ng shi4 gu4 di2 , ya4o yi1 ji4 yi1 fa3 ya2n su4 chu3 li3 .\n to1ng zhi1 ya1o qiu2 , ya4o qua2n mia4n she1n ru4 pa2i cha2 zhi4 li3 ge4 she1ng cha3n ji1ng yi2ng da1n we4i cu2n za4i di2 yi3n hua4n , dui4 yi3n hua4n pa2i cha2 zhi4 li3 bu4 re4n zhe1n , zo3u guo4 cha3ng di2 da1n we4i ya4o yu3 yi3 go1ng ka1i ba4o gua1ng .\n to1ng zhi1 hua2n ya1o qiu2 qua2n mia4n la4 shi2 go1ng kua4ng sha1ng ma4o li3ng yu4 fa2ng fa4n cuo4 shi1 bi4ng he3n zhua1 yu4n shu1 a1n qua2n gua3n li3 , que4 ba3o she1ng cha3n a1n qua2n yu3 jia1o to1ng a1n qua2n .\n to1ng zhi1 che1ng , ge4 ji2 tie3 lu4 , jia1o to1ng , mi2n ha2ng , go1ng a1n de3ng bu4 me2n ya4o she1n ke4 xi1 qu3 "4Β·28" tie3 lu4 te4 bie2 zho4ng da4 shi4 gu4 jia4o xu4n , ju3 yi1 fa3n sa1n , qua2n mia4n la4 shi2 jia1o to1ng a1n qua2n ge4 xia4ng fa2ng fa4n cuo4 shi1 , jia1n jue2 e4 zhi4 zho4ng te4 da4 shi4 gu4 fa1 she1ng . ya4o jia1 qia2ng dui4 tie3 lu4 lie4 che1 , xia4n lu4 , to1ng xi4n de3ng yu4n shu1 she4 shi1 she4 be4i di2 a1n qua2n jia1n ko4ng , jia1 qia2ng dia4o du4 zhi3 hui1 , jia1 qia2ng zhu3 ya4o ga4n xia4n , ti2 su4 qu1 dua4n di2 a1n qua2n jia3n cha2 he2 xu2n zha1 , ya2n ge2 shi2 xi2ng bia1o zhu3n hua4 zuo4 ye4 , ya2n su4 cha2 chu3 cha1o su4 de3ng we2i gui1 we2i zha1ng ha2ng we2i , ya2n ji4n lv3 ke4 xie2 da4i yi4 ra2n yi4 ba4o de3ng we1i xia3n pi3n ji4n zha4n sha4ng che1 , que4 ba3o lv3 ke4 he2 huo4 wu4 yu4n shu1 a1n qua2n .\n to1ng zhi1 ya1o qiu2 , ge4 di4 qu1 , ge4 yo3u gua1n bu4 me2n ya4o ya2n fa2ng shi4 gu4 yi3n fa1 wu1 ra3n shi4 jia4n , que4 ba3o hua2n ji4ng a1n qua2n ; ya4o qie1 shi2 jia1 qia2ng lv3 yo2u , xia1o fa2ng de3ng a1n qua2n gua3n li3 , que4 ba3o go1ng go4ng cha3ng suo3 a1n qua2n ; ya4o to1ng guo4 he3n zhua1 zo1ng he2 zhi4 li3 , go4u jia4n a1n qua2n she1ng cha3n cha2ng xia4o ji1 zhi4 ; ge4 ji2 a1n qua2n jia1n gua3n jia1n cha2 bu4 me2n he2 ha2ng ye4 zhu3 gua3n bu4 me2n ya4o co2ng ya2n zhi2 fa3 , ti2 ga1o jia1n gua3n jia1n cha2 xia4o ne2ng .
1finance
dui4 bi3 ce4 shi4
qi4 che1 pi2n da4o lia2n xi4 dia4n hua4 :84105890
3automobile
ji1n liu4 fu2 1.2 yi4 yua2n sho1u go4u yu4 qua2n jiu3 ye4
sha1ng ba4o xu4n ( ji4 zhe3 wa2ng xia3o yue4 ) zuo2 ri4 , ji1n liu4 fu2 to2u zi1 yo3u xia4n go1ng si1 go1ng ga4o bia3o shi4 , jia1ng to1ng guo4 ga1i go1ng si1 chi2 yo3u 95% gu3 fe4n di2 xia1ng ge2 li3 la1 jiu3 ye4 yu3 he2 yi2ng huo3 ba4n so4ng ta1o zu3 che2ng he2 yi2ng yu4 qua2n to2u zi1 , yo4ng yi3 sho1u go4u he1i lo2ng jia1ng she3ng yu4 qua2n jiu3 ye4 qua2n bu4 qua2n yi4 , da4i jia4 re2n mi2n bi4 1.2 yi4 yua2n . ji1n liu4 fu2 xi1 wa4ng jie4 ci3 kuo4 da4 gui1 mo2 xia4o yi4ng , co2ng e2r ne2ng go4u qia3ng duo2 guo2 ne4i ba2i jiu3 shi4 cha3ng di2 ge1ng duo1 hua4 yu3 qua2n . bu4 guo4 yo3u gua1n zhua1n jia1 re4n we2i , ji1n liu4 fu2 hua2n yo3u he3n cha2ng di2 lu4 ya4o zo3u .\n ci3 ci4 sho1u go4u di2 xia1n jue2 tia2o jia4n shi4 , yu4 qua2n jia1ng yu2 sho1u go4u jia1o yi4 wa2n che2ng shi2 , shi2 ji4 yo1ng yo3u ha1 e3r bi1n xi1n lo2ng jiu3 ye4 ji2 a1 che2ng lo2ng she2n jiu3 ye4 di2 qua2n bu4 qua2n yi4 , yi3 ji2 we4i yu2 ha1 e3r bi1n a1 che2ng qu1 yu4 qua2n jie1 gu3 sha1n we3i a1 che2ng shi4 yu4 qua2n jia4ng yo2u cha3ng , mia4n ji1 1.6 wa4n pi2ng fa1ng mi3 di2 tu3 di4 qua2n yi4 .\n ci3 ci4 jia1o yi4 , ji1n liu4 fu2 za4i sho1u bia1n lia3o yu4 qua2n jiu3 ye4 di2 to2ng shi2 , shu4n da4i ye3 jia1ng ha1 e3r bi1n xi1n lo2ng jiu3 ye4 ji2 a1 che2ng lo2ng she2n jiu3 ye4 la3n ru4 hua2i zho1ng , ke3 we4i yi1 ju3 lia3ng de2 . ji1n liu4 fu2 re4n we2i , sho1u go4u jia1ng shi3 qi2 xia4n xi2ng ye4 wu4 yu3 mu4 bia1o ji2 tua2n he2 bi4ng , bi4ng yu4 qi1 ke3 fe1n xia3ng ke4 hu4 ji1 chu3 , kuo4 da4 fe1n xia1o wa3ng luo4 .\n ji4n nia2n la2i ji1n liu4 fu2 bu4 dua4n ca3i qu3 sho1u go4u ce4 lv0e4 , jia1ng guo2 ne4i yi1 xie1 e4r xia4n ba2i jiu3 pi3n pa2i sho1u bia1n . xia1ng ge2 li3 la1 jiu3 ye4 yo3u xia4n go1ng si1 , xi1n jia1ng shi2 he2 zi3 ba2i ya2ng jiu3 cha3ng , a1n hui1 zho1ng hua2 yu4 qua2n jiu3 cha3ng , hu2 na2n sha4o ya2ng jiu3 cha3ng de3ng du1 che2ng we2i ji1n liu4 fu2 na2ng zho1ng wu4 .\n fe1n xi1 re2n shi4 che1ng , ji1n liu4 fu2 sho1u go4u di2 jiu3 cha3ng ju1n we2i di4 fa1ng zhi1 mi2ng pi3n pa2i , yo3u lia2ng ha3o di2 di4 fa1ng shi4 cha3ng ji1 chu3 , ke3 yi3 li4 yo4ng qi2 da1ng di4 wa3ng luo4 zi1 yua2n kua4i su4 pu1 shi4 , co2ng e2r zha4n li3ng di4 fa1ng zho1ng di1 dua1n shi4 cha3ng , fu2 she4 she3ng ne4i shi4 cha3ng , che2ng we2i qia2ng shi4 pi3n pa2i , ji4 e2r li4 yo4ng pi3n pa2i yi3ng xia3ng li4 , ji4n ru4 zho1ng ga1o dua1n shi4 cha2ng ji4ng zhe1ng , zha4n li3ng bu4 fe4n zho1ng ga1o dua1n shi4 cha3ng . da4n zho1ng guo2 shi2 pi3n go1ng ye4 xie2 hui4 ba2i jiu3 zhua1n ye4 we3i yua2n hui4 mi4 shu1 cha2ng ma3 yo3ng re4n we2i , ji1n liu4 fu2 ya4o xia3ng qia3ng duo2 guo2 ne4i ba2i jiu3 ha2ng ye4 ge1ng duo1 di2 hua4 yu3 qua2n lu4 hua2n he3n cha2ng .
1finance
wu3 li2n da4 hui4 chu1 sa4i duo2 gua4n wa2ng chua2n ju1n ba4o bi4ng sha4ng zhe4n tia3o zha4n niu2 za3i wu3
wa2ng chua2n ju1n ya3n yi4 niu2 za3i wu3 \n xi1n la4ng yu2 le4 xu4n ji4 ha3o na2n e2r (blog) qia2o re4n lia2ng ( ti1ng ge1 blog), zha1ng xia3o che2n ( ti1ng ge1 blog), xia4ng di3ng , ba3i xu3 xu3 ( blog) ca1n jia1 wu3 li2n da4 hui4 (blog) zhi1 ho4u , ji4n ri4 , yo3u zhe qua2n ne2ng yi4 re2n zhi1 che1ng di2 ha3o na2n e2r wa2ng chua2n ju1n ( blog) ye3 jia1 ru4 da4o lia3o bi3 sa4i di2 dui4 wu3 zho1ng . zui4 ji4n ji1ng cha2ng za4i qua2n jia1 du1 la2i sa4i jie2 mu4 li3 ya3n ji4 ba3o sho4u ke3n di4ng di2 wa2ng chua2n ju1n , zhe4 hui2 " zhua3n ha2ng " la2i da4o ha2o wu2 ba3 wo4 di2 wu3 li2n da4 hui4 zho1ng , me2i xia3ng da4o zhe4 yi1 tia4o bu4 mi2ng ze2 yi3 , yi1 mi2ng ji1ng re2n , yi1 xia4 duo2 de lia3o chu1 sa4i xia3o zu3 sa4i di2 gua4n ju1n .\n yo2u yu2 shi2 jia1n di2 ji3n po4 , co2ng pa2i lia4n da4o bi3 sa4i , wa2ng chua2n ju1n zhi1 yo4ng lia3o bu2 da4o sa1n tia1n di2 shi2 jia1n , zhe4 dui4 yu2 yi2 ge4 wu3 da3o chu1 xue2 zhe3 la2i shuo1 shi4 ge4 ji2 da4 di2 tia3o zha4n , ge1ng he2 kua4ng wa2ng chua2n ju1n tia4o di2 ha2i shi4 na2n du4 zhi3 shu4 po1 ga1o di2 niu2 za3i wu3 . wa2ng chua2n ju1n to4u lu4 da1ng chu1 xua3n ze2 tia4o niu2 za3i wu3 di2 yua2n yi1n shi4 jue2 de wu3 bu4 bi3 jia4o do4ng ga3n , ke3 shi4 de3ng da4o qi1n she1n ti3 ya4n zhi1 ho4u , wa2ng chua2n ju1n ca2i fa1 xia4n bi3 ta1 xia3ng xia4ng zho1ng di2 ya4o na2n xu3 duo1 , e2r qie3 to2ng cha2ng ji4ng ji4 di2 ga1o sho3u ru2 yu2n , wa2ng chua2n ju1n be4i ga3n ya1 li4 . jia1 sha4ng zui4 ji4n ti3 zhi4 di2 xia4 jia4ng , chua2n ju1n za4i lia4n xi2 di2 di4 yi1 tia1n bia4n fa1 qi3 lia3o ga1o sha1o , zhi1 ho4u di2 lia3ng tia1n ta1 du1 shi4 di3ng zhuo2 ga1o sha1o jia1n chi2 lia4n xi2 wu3 da3o , me3i ci4 du1 lia4n da4o lia3ng tui3 wu2 li4 ca2i ke3n ba4 xiu1 , wa2ng chua2n ju1n ta3n ya2n nu3 li4 jiu4 yi1 di4ng yo3u sho1u huo4 , ra2n e2r wa2ng chua2n ju1n bi4ng me2i yo3u jia1ng ba4o bi4ng ca1n jia1 bi3 sa4i di2 shi4 ga4o zhi1 da4 jia1 , yua2n yi1n shi4 ta1 bu4 xia3ng bo2 de pi2ng we3i di2 to2ng qi2ng fe1n . shi4 shi2 zhe4ng mi2ng , wa2ng chua2n ju1n di2 que4 shi4 yo4ng ta1 di2 shi2 li4 qu3 de lia3o zui4 zho1ng di2 she4ng li4 , duo2 de lia3o gua4n ju1n . she4n zhi4 hua2n yi1n we4i tia4o di2 guo4 yu2 re4n zhe1n , za4i wa2n che2ng zui4 ho4u yi2 ge4 pi3 cha4 do4ng zuo4 di2 shi2 ho4u , tui3 bu4 re4n da4i bu4 xi4ng la1 sha1ng , ke3 shi4 ta1 liu2 za4i wu3 ta2i sha4ng di2 ha2i shi4 na4 zha1ng zi4 xi4n di2 xia4o ro2ng , si1 ha2o me2i yo3u jia1ng zi4 ji3 di2 to4ng chu3 liu2 lo4u chu1 la2i .\n bi3 sa4i zho1ng hua2n yo3u yi2 ge4 xia3o cha1 qu3 , ju4 shuo1 he2 wa2ng chua2n ju1n yi1 qi3 da1 da4ng tia4o wu3 di2 wa2ng ya4 ji4ng yo3u yi2 ge4 bie2 ha4o jia4o zuo4 " ji4n ji2 sha1 sho3u ", gu4 mi2ng si1 yi4 jiu4 shi4 he2 ta1 da1 da4ng guo4 di2 xua3n sho3u co2ng la2i du1 me2i yo3u ji4n ji2 di2 . wa2ng chua2n ju1n shi4 di4 yi1 ge4 , shua1 xi1n lia3o ta1 di2 ji4 lu4 , wa2ng chua2n ju1n xia4o che1ng zi4 ji3 shi4 " ji4n ji2 sha1 sho3u " di2 zho1ng jie2 zhe3 .
2entertainment
xi1n jia1 po1 Media go1ng si1 jia2 na4 xua1n bu4 to2u zi1 qi3 e2 do4ng hua4 dia4n yi3ng
xi1n la4ng yu2 le4 xu4n xi1n jia1 po1 Shingle Media go1ng si1 jia1ng to2u zi1 pa1i she4 do4ng hua4 dia4n yi3ng <Yona Yona qi3 e2 >(Yona Yona Penguin), zhe4 jia1ng shi4 ya4 zho1u zui4 ji4n zui4 da4 xi2ng do4ng hua4 dia4n yi3ng di2 qi2 zho1ng yi2 ge4 .\n zhe4 bu4 yi3 ji1ng za4i zhi4 zuo4 zho1ng di2 do4ng hua4 dia4n yi3ng , za4i qu4 nia2n jiu4 yi3 ji1ng jie1 ka1i she2n mi4 mia4n sha1 lia3o . zhe4 bu4 3D, qua2n CGI do4ng hua4 dia4n yi3ng shi4 yo2u ri4 be3n do4ng hua4 da3o ya3n li2n ta4i la2ng (RINTARO) zha3ng duo4 , yu4 sua4n yi3 ji1ng da2 da4o yi1 qia1n sa1n ba3i wa4n me3i yua2n , bi3 zhi1 qia2n sha4ng zha3ng lia3o yi1 ba3i wa4n me3i yua2n .\n " zuo4 we2i zhe4 bu4 dia4n yi3ng di2 to2u zi1 fa1ng , wo3 me2n ba3 zhe4 ci4 to2u zi1 da4ng che2ng shi4 yu3 Madhouse go1ng si1 cha2ng qi1 he2 zuo4 di2 di4 yi1 bu4 ,"Media go1ng si1 zhi2 xi2ng zo3ng ca2i lu2 qia3 si1 - zho1u (Lucas Chow) shuo1 ," zuo4 we2i xi1n jia1 po1 he2 ma3 la2i xi1 ya4 di2 fa1 xi2ng re2n , wo3 me2n hui4 to1ng guo4 duo1 zho3ng qu2 da4o qu4 xua1n chua2n zhe4 bu4 dia4n yi3ng , xi1 wa4ng zhe4 bu4 dia4n yi3ng ne2ng ra4ng ge1ng duo1 di2 gua1n zho4ng suo3 shu2 zhi1 ."\n " sui1 ra2n xia4n za4i pi2 ke4 si1 go1ng si1 yi3 ji2 qi2 ta1 ha3o la2i wu4 dia4n yi3ng zho1ng yi3 ji1ng shu2 lia4n yu4n yo4ng 3D do4ng hua4 ji4 qia3o ,Madhouse go1ng si1 di2 mu4 bia1o shi4 ya4o ji4 xu4 fa1 zha3n zhe4 xia4ng ji4 shu4 , ti2 ga1o hua4 zhi4 di2 shi2 bie2 du4 ," li2n ta4i la2ng shuo1 .\n zhe4 bu4 dia4n yi3ng jia1ng za4i 2009 nia2n nia2n zho1ng za4i ri4 be3n he2 fa3 guo2 sha4ng yi4ng .( yi1ng ge1 li2 wu3 / we2n )\n she1ng mi2ng : xi1n la4ng wa3ng du2 jia1 ga3o jia4n , zhua3n za3i qi3ng zhu4 mi2ng chu1 chu4 .
2entertainment
be3i ji1ng a4o yu4n she4ng huo3 jia1ng xi1 she3ng rui4 ji1n zha4n chua2n di4 ka1i shi3
a4o yu4n gua1n fa1ng wa3ng zha4n 5 yue4 14 ri4 xu4n za3o sha4ng 7 dia3n 40 fe1n , be3i ji1ng a4o yu4n she4ng huo3 jia1ng xi1 she3ng rui4 ji1n zha4n chua2n di4 qi3 pa3o yi2 shi4 ka1i shi3 . ji1n tia1n jia1ng yo3u lia3ng mi2ng nia2n guo4 jiu3 xu2n di2 la3o ho2ng ju1n sho3u chi2 " xia2ng yu2n " da1n re4n huo3 ju4 sho3u .\n ju4 lia3o jie3 , ka3o lv4 da4o mu4 qia2n qua2n guo2 re2n mi2n zhe4ng wa4n zho4ng yi1 xi1n di4 to2u ru4 da4o ka4ng zhe4n jiu4 za1i go1ng zuo4 , be3i ji1ng a4o zu3 we3i ji1ng yu3 jia1ng xi1 de3ng she3ng we3i she3ng zhe4ng fu3 sha1ng di4ng , a4o yu4n huo3 ju4 co2ng jia1ng xi1 ji4ng ne4i di2 chua2n di4 qi3 jia1ng be3n zhe a1n qua2n di4 yi1 di2 yua2n ze2 , suo1 jia3n gui1 mo2 , jia3n hua4 che2ng xu4 , zhu4 zho4ng jia3n pia2o , jia3ng qiu2 shi2 xia4o .\n za4i huo3 ju4 jie1 li4 ka1i shi3 qia2n , qua2n ti3 ca1n yu3 zhe3 jia1ng mo4 a1i yi1 fe1n zho1ng , xia4ng za4i di4 zhe4n za1i ha4i zho1ng yu4 na2n di2 to2ng ba1o bia3o shi4 a1i da4o . za4i huo3 ju4 chua2n di4 di2 qi3 dia3n , zho1ng dia3n he2 ya2n tu2 du1 she4 li4 lia3o mu4 jua1n xia1ng , xua2n gua4 " yi1 fa1ng yo3u na2n , ba1 fa1ng zhi1 yua2n "," tua2n jie2 yi1 zhi4 , zho4ng zhi4 che2ng che2ng " de3ng ka4ng zhe4n jiu4 za1i bia1o yu3 , ba3 gua3ng da4 re2n mi2n qu2n zho4ng ca1n yu4 a4o yu4n she4ng huo3 chua2n di4 di2 re4 qi2ng yu3 ka4ng zhe4n jiu4 za1i di2 shi2 ji4 ha2ng do4ng ji3n mi4 jie2 he2 qi3 la2i , yi3 a4i guo2 zhu3 yi4 ji1ng she2n ji1 li4 qua2n guo2 re2n mi2n qua2n li4 yi3 fu4 zuo4 ha3o ka4ng zhe4n jiu4 za1i go1ng zuo4 .\n 2008 be3i ji1ng a4o yu4n huo3 ju4 chua2n di4 rui4 ji1n zha4n \n ji1n ri4 sha4ng wu3 11:00 zuo3 yo4u , be3i ji1ng a4o yu4n she4ng huo3 jia1ng xi1 she3ng rui4 ji1n zha4n chua2n di4 za4i zho1ng ya1ng ge1n ju4 di4 li4 shi3 bo2 wu4 gua3n jie2 shu4 , ji1n tia1n di2 chua2n di4 yo3u 3 go1ng li3 shi4 che1 xi2ng lu4 xia4n .[ xia2ng qi2ng ] \n be3i ji1ng a4o yu4n she4ng huo3 jia1ng xi1 zha4n di2 sho3u ba4ng chua2n di4 yu2 be3i ji1ng shi2 jia1n 7 dia3n 40 fe1n ka1i shi3 , rui4 ji1n shi4 we3i shu1 ji4 che2n xia3o chu1n da1n re4n be3n ci4 rui4 ji1n shi4 chua2n di4 di2 sho3u ba4ng huo3 ju4 sho3u , rui4 ji1n shi4 we3i fu4 shu1 ji4 , shi4 zha3ng fu4 chu1n ro2ng jia1ng da1n re4n zui4 ho4u yi1 ba4ng huo3 ju4 sho3u .[ xia2ng qi2ng ] \n yu3 qia2n ji1 zha4n bu4 to2ng di2 shi4 , ji1n tia1n sha4ng wu3 rui4 ji1n zha4n di2 she4ng huo3 chua2n di4 , shi4 fe2ng zho1ng guo2 zhe4ng za4i wa4n zho4ng yi1 xi1n to2u ru4 da4o si4 chua1n de3ng di4 di2 ka4ng zhe4n jiu4 za1i go1ng zuo4 zho1ng . she4ng di4 she4ng huo3 , ho2ng xi1n a4i xi1n , huo3 ho2ng xia1ng yi4ng .[ xia2ng qi2ng ] \n ji1n ri4 za3o sha4ng 7 shi2 40 fe1n zuo3 yo4u , a4o yu4n she4ng huo3 za4i jia1ng xi1 rui4 ji1n ka1i shi3 chua2n di4 . mi2ng ho4u tia1n , she4ng huo3 jia1ng za4i jia1ng xi1 ji3ng ga1ng sha1n he2 na2n cha1ng ji4n ha2ng chua2n di4 .[ xia2ng qi2ng ] \n pi2ng lu4n \n ra4ng wo3 me2n yi1 qi3 zhu4 fu2 be3i ji1ng a4o yu4n huo3 ju4 chua2n di4 ba1 ![ wo3 ye3 ta2n ta2n ] \n xia1ng gua1n tu2 pia4n
0sports
zhi1 jia1 ge1 zho1u pi2ng : no2ng cha3n pi3n qi1 huo4 ge4 zo3u ge4 lu4
no2ng cha3n pi3n qi1 huo4 ge4 zo3u ge4 lu4 \n be3n ba4o ji4 zhe3 ta2n shu4 se1n zhi1 jia1 ge1 ba4o da4o \n sha4ng zho1u (5 yue4 12-16 ri4 ) zhi1 jia1 ge1 no2ng cha3n pi3n qi1 huo4 zo3u shi4 fe1n hua4 mi2ng xia3n ,5 ge4 jia1o yi4 ri4 li3 bu4 dia4o bu4 yi1 , qi2 zho1ng da4 do4u die1 da4ng qi3 fu2 , yu4 mi3 ga1o we4i hui2 luo4 , xia3o ma4i ze2 ya2n xu4 di1 we4i pa2i hua2i ge2 ju2 .\n da4 do4u qi3 fu2 die1 da4ng \n sha4ng zho1u zhi1 jia1 ge1 da4 do4u qi1 huo4 qi3 fu2 die1 da4ng . shi4 cha3ng jia1o yi4 zhu3 ya4o sho4u sa1n ge4 yi1n su4 yi3ng xia3ng : zuo4 wu4 bo1 zho3ng ji4n du4 , da4 do4u ku4 cu2n shu4 ju4 yi3 ji2 a1 ge1n ti2ng ba4 go1ng xi2ng shi4 . sha4ng zho1u ,7 yue4 fe4n jia1o ge1 di2 da4 do4u qi1 huo4 zhu3 li4 he2 yue1 zha3ng fu2 we2i 20 me3i fe1n , ba4o sho1u yu2 me3i pu2 shi4 e3r 13.78 me3i yua2n .\n sha4ng zho1u me3i guo2 zho1ng xi1 bu4 yu4 mi3 he2 da4 do4u zho3ng zhi2 qu1 di2 tia1n qi4 tia2o jia4n yi1 ga3i qia2n dua4n shi2 jia1n di2 shi1 le3ng zhua4ng kua4ng , yo3u li4 yu2 jia1 kua4i bo1 zho3ng ji4n du4 . me3i guo2 no2ng ye4 bu4 (USDA) sha4ng zho1u yi1 go1ng bu4 di2 bo1 zho3ng ji4n du4 dui4 da4 do4u shi4 cha3ng jia1o yi4 di2 yi3ng xia3ng jia4o we2i fu4 za2 , zho1u yi1 sui2 yu4 mi3 qi1 huo4 xia4 die1 e2r xia4 die1 , zho1u e4r ze2 chu1 xia4n da4 fu2 sha4ng zha3ng , yua2n yi1n shi4 shi4 cha3ng ge1ng ka4n zho4ng yu4 mi3 bo1 zho3ng ji4n du4 , yi1n we4i yu4 mi3 bo1 zho3ng ji4n du4 jia1 kua4i jia1ng jia3n sha3o yu4 mi3 di4 be4i po4 ga3i zho3ng da4 do4u di2 qi2ng kua4ng . ge1n ju4 me3i guo2 no2ng ye4 bu4 go1ng bu4 di2 shu4 ju4 , jie2 zhi4 5 yue4 11 ri4 , me3i guo2 18 ge4 zho1u da4 do4u yi3 bo1 zho3ng bi3 li4 we2i 11%, yu4 mi3 yi3 bo1 zho3ng bi3 li4 we2i 51%.\n ji3n gua3n USDA yu2 5 yue4 9 ri4 yu4 ce4 ku4 cu2n shu4 ju4 jia1ng xia4n jia3n sha3o , da4n sha4ng zho1u ge4ng we2i zhi2 jie1 di2 yi3ng xia3ng ze2 shi4 a1 ge1n ti2ng di2 ba4 go1ng xi2ng shi4 . mu4 qia2n , a1 ge1n ti2ng no2ng ye4 tua2n ti3 zu3 zhi1 di2 ba4 go1ng yi3 cha2ng da2 lia3ng yue4 zhi1 jiu3 , qi1 jia1n yu3 zhe4ng fu3 di2 ta2n pa4n yu3 do4u zhe1ng bu4 dua4n fa3n fu4 , dui4 zhi1 jia1 ge1 da4 do4u qi1 huo4 di2 jia1o yi4 ye3 shi4 shi2 qi3 shi2 fu2 .\n yu4 mi3 ga1o we4i hui2 luo4 \n sha4ng zho1u yu4 mi3 qi1 huo4 co2ng li4 shi3 ga1o we4i hui2 luo4 ,7 yue4 jia1o ge1 di2 shi4 cha3ng zhu3 li4 he2 yue1 xia4 die1 38.25 me3i fe1n , ba4o sho1u yu2 me3i pu2 shi4 e3r 5.91 me3i yua2n , zho1u die1 fu2 we2i 6%.\n ci3 qia2n , sho4u shi1 le3ng tia1n qi4 di2 yi3ng xia3ng , yu4 mi3 bo1 zho3ng ji4n du4 mi2ng xia3n zhi4 ho4u . zhi1 jia1 ge1 yu4 mi3 qi1 huo4 7 yue4 he2 yue1 za4i 5 yue4 9 ri4 chua4ng xia4 lia3o me3i pu2 shi4 e3r 6.39 me3i yua2n di2 li4 shi3 xi1n ga1o . e2r sha4ng zho1u yo2u yu2 me3i guo2 zho1ng xi1 bu4 di4 qu1 jia4ng shui3 sha3o yu2 cha2ng nia2n , yu4 mi3 bo1 zho3ng ji4n du4 da4 da4 jia1 kua4i , shi4 cha3ng re2n shi4 yu4 qi1 , da4o 5 yue4 17 ri4 bo1 zho3ng mia4n ji1 yo3u wa4ng jie1 ji4n huo4 ga3n sha4ng wa3ng nia2n pi2ng ju1n shui3 pi2ng .\n ge1n ju4 USDA12 ri4 xia4 wu3 go1ng bu4 di2 zho4ng zhi2 ji4n du4 ba4o ga4o , jie2 zhi4 5 yue4 11 ri4 , me3i guo2 18 ge4 zho1u yu4 mi3 zho3ng zhi2 qu1 di2 yi3 bo1 zho3ng bi3 li4 we2i 51%, e2r qu4 nia2n to2ng qi1 zhe4 yi1 bi3 li4 we2i 71%,2003-2007 nia2n di2 pi2ng ju1n shui3 pi2ng we2i 77%. ji3n gua3n 5 yue4 zho1ng xu2n zhi1 qia2n ca2i shi4 yu4 mi3 di2 zui4 jia1 bo1 zho3ng ji4 jie2 , da4n yo3u fe1n xi1 shi1 bia3o shi4 , a4n zha4o mu4 qia2n di2 bo1 zho3ng ji4n du4 , ji1n nia2n di2 yu4 mi3 sho1u che2ng ha2i shi4 yo3u ba3o zhe4ng di2 .\n xia3o ma4i di1 we4i pa2i hua2i \n sha4ng zho1u xia3o ma4i qi1 huo4 ji4 xu4 di1 we4i pa2i hua2i , qi2 zho1ng 7 yue4 fe4n jia1o ge1 di2 shi4 cha3ng zhu3 li4 he2 yue1 sha4ng zho1u wu3 sho1u ba4o za4i me3i pu2 shi4 e3r 7.755 me3i yua2n .\n jia1o yi4 yua2n bia3o shi4 , xia3o ma4i qi1 huo4 zo3u xio2ng di2 zhu3 ya4o yua2n yi1n shi4 cha3n lia4ng ze1ng jia1 . ge1n ju4 USDA yu4 ce4 ,2008 nia2n ge4 le4i xia3o ma4i zho4ng zhi2 zo3ng mia4n ji1 ze1ng jia1 6%, da2 da4o 6380 wa4n yi1ng mu3 . ci3 wa4i ,2008/09 nia2n du4 qua2n qiu2 xia3o ma4i cha3n lia4ng jia1ng bi3 sha4ng nia2n du4 ze1ng zha3ng 8%, da2 da4o chua4ng ji4 lu4 di2 6.56 yi4 du1n . shi4 jie4 xia3o ma4i ku4 cu2n yu4 ji4 jia1ng bi3 sha4ng nia2n du4 ze1ng zha3ng 13%, da2 da4o 1.24 yi4 du1n .\n qu4 nia2n yi3 la2i , za4i a4o da4 li4 ya4 xia3o ma4i qia4n sho1u , guo2 ji4 xu1 qiu2 wa4ng she4ng di2 be4i ji3ng xia4 , me3i guo2 no2ng ye4 bu4 yi1 zhi2 za4i bu4 dua4n xia4 dia4o me3i guo2 xia3o ma4i di2 ku4 cu2n yu4 ce4 . za4i zui4 ji4n yu2 5 yue4 9 ri4 di2 fa1 bu4 di2 ba4o ga4o zho1ng , me3i guo2 no2ng ye4 bu4 yu4 ji4 da4o be3n shi4 cha3ng nia2n du4 jie2 shu4 shi2 (5 yue4 31 ri4 ) me3i guo2 xia3o ma4i ku4 cu2n jia1ng ji3n we2i 2.39 yi4 pu2 shi4 e3r , we2i 60 duo1 nia2n yi3 la2i di2 zui4 di1 shui3 pi2ng . zhi1 jia1 ge1 xia3o ma4i qi1 huo4 ze1ng za4i 2 yue4 27 ri4 chua4ng xia4 lia3o me3i pu2 shi4 e3r 13.495 me3i yua2n di2 li4 shi3 ji4 lu4 . mu4 qia2n , xia3o ma4i sho1u ge1 ji4 jia1ng za4i 6 yue4 fe4n zha3n ka1i , cha3n lia4ng ze1ng jia1 di2 yu4 ce4 ji2 jia1ng bia4n we2i xia4n shi2 , xia3o ma4i qi1 huo4 jia4 ge2 chu3 za4i di1 we4i pa2i hua2i .\n Cbot\nzhi1 jia1 ge1 zho1u pi2ng
1finance
ma3 zi4 da2 cha3ng pe2ng pa3o che1 09 nia2n 3 yue4 yi3n ru4 yu4 ji4 sho4u jia4 20 wa4n ( tu2 )
tu2 we2i ma3 zi4 da2 MX-5\n ji4 che2ng go1ng yi3n ru4 zhua4n zi3 pa3o che1 RX-8,MPV che1 xi2ng ma3 zi4 da2 5 yu3 lia3ng xia1ng ma3 zi4 da2 3( ca1n shu4 pe4i zhi4 tu2 ku4 ) ho4u , yi1 qi4 ma3 zi4 da2 di2 zha3n ti1ng jia1ng za4i du4 yi2ng la2i yi1 kua3n yi3 zhe3ng che1 ji4n ko3u mo2 shi4 xia1o sho4u di2 che1 xi2ng β€”β€” yi4ng di3ng cha3ng pe2ng pa3o che1 MX-5. jie4 shi2 , jia1ng da3 po4 yi1 qi4 ma3 zi4 da2 cha2ng jiu3 yi3 la2i za4i guo2 ne4i ji3n pi2ng yi1 kua3n RX-8 che1 xi2ng da3 pi1n pa3o che1 shi4 cha3ng di2 ju2 mia4n . yi1 qi4 ma3 zi4 da2 qi4 che1 xia1o sho4u yo3u xia4n go1ng si1 di2 fu4 zo3ng ji1ng li3 yu2 ho2ng jia1ng xia1n she1ng , ji4n qi1 za4i jie1 sho4u me2i ti3 ca3i fa3ng shi2 bia3o shi4 , zhua1ng pe4i sho3u zi4 yi1 ti3 bia4n su4 xia1ng di2 MX-5 che1 xi2ng yu4 ji4 za4i 2009 nia2n di4 yi1 ji4 du4 ne4i to2u fa4ng shi4 cha2ng .\n za4i 2008 be3i ji1ng che1 zha3n ma3 zi4 da2 zha3n ta2i sha4ng suo3 zha3n chu1 di2 MX-5 we2i ga3i kua3n she1ng ji2 ho4u di2 di4 sa1n da4i MX-5 che1 xi2ng , mu4 qia2n zhe4 kua3n che1 xi2ng za4i be3i me3i di4 qu1 shi4 cha3ng di2 sho4u jia4 yue1 he2 re2n mi2n bi4 13.29 wa4n yua2n . e2r xia1n qi1 to2ng ya4ng yi3 ji4n ko3u che1 she1n fe4n ji4n ru4 guo2 ne4i di2 ma3 zi4 da2 5, za4i guo2 ne4i di2 zui4 di1 zhi3 da3o jia4 ge2 we2i 16.98 wa4n yua2n , ge1n ju4 ji4n ko3u che1 xi2ng za4i guo2 ne4i wa4i sho4u jia4 di2 jia4 ge2 cha4 , ma3 zi4 da2 ji4n ko3u che1 xi2ng za4i zho1ng guo2 shi4 cha3ng di2 jia4 ge2 qu1 jia1n hua4 fe1n ji2 guo2 ne4i qi4 che1 shi4 cha3ng qi2ng kua4ng fe1n xi1 ho4u , wo3 me2n yu4 ji4 zhe4 kua3n yi4ng di3ng cha3ng pe2ng pa3o che1 MX-5 di2 ru4 shi4 jia4 ge2 da4 zhi4 hui4 za4i 20 wa4n yua2n zuo3 yo4u .\n tu2 we2i ma3 zi4 da2 MX-5\n zuo4 we2i 2005 nia2n di4 sa1n da4i MX-5 che1 xi2ng di2 qua2n xi1n ga3i ba3n ,Mazda MX-5 dia4n do4ng she1n suo1 shi4 yi4ng di3ng cha3ng pe2ng pa3o che1 ju4 be4i yu3 rua3n di3ng kua3n to2ng de3ng di2 kua4i su4 xia3ng yi4ng xi4ng ne2ng he2 xi1 yi3n zho4ng re2n mu4 gua1ng di2 wa4i gua1n za4o xi2ng ; da4n yu3 ci3 to2ng shi2 , xi1n kua3n xi2ng ge1ng ju4 yo3u du2 yi1 wu2 e4r di2 dia4n do4ng she1n suo1 shi4 yi4ng di3ng , qi2 she4 ji4 zhi1 xi4 mi4 ji1ng zhu3n wa2n qua2n bu2 hui4 zha4n yo4ng ho4u be4i xia1ng di2 yo3u xia4n ko1ng jia1n .\n di4 sa1n da4i MX-5 ti3 xia4n lia3o ma3 zi4 da2 suo3 yi1 gua4n zhui1 qiu2 di2 jia4 che2ng le4 qu4 li3 nia4n , qi2 gua1n jia4n zhe4ng za4i yu2 ma3 zi4 da2 suo3 tui1 cho2ng di2 " re2n ma3 yi1 ti3 "(Jinba Ittai) ji1ng she2n , ji2 jia4 shi3 zhe3 he2 che1 zhi1 jia1n di2 hu4 do4ng gua1n xi4 yi1ng ga1i xia4ng qi2 sho3u yu3 ma3 pi3 zhi1 jia1n di2 qi1n mi4 pe4i he2 na4 ya4ng , e4r zhe3 xu1 he2 e4r we2i yi1 xi2ng che2ng he2 li4 , fa1ng ke3 ji2 su4 xia4ng qia2n .Mazda MX-5 dia4n do4ng she1n suo1 shi4 yi4ng di3ng cha3ng pe2ng pa3o che1 jia1ng yi3 yu3 zho4ng bu4 to2ng di2 duo1 zho3ng xi1n tu2 ji4ng chua2n bo1 qi1ng xi2ng pa3o che1 suo3 da4i la2i di2 le4 qu4 ; zhe4 kua3n MX-5 zui4 we2i chu2n cui4 di4 ti3 xia4n lia3o "Zoom-Zoom" jia4 yu4 li3 nia4n , bi4 jia1ng che2ng we2i ma3 zi4 da2 qi2 xia4 di2 yo4u yi1 kua3n cha2ng she4ng jia1ng ju1n .\n ( bia1n ji2 li3 xia3o le3i )
3automobile
zho1ng guo2 na2n pa2i ji2 ti3 a1i da4o di4 zhe4n yu4 na2n zhe3 zho1u jia4n a1n pi2n pi2n luo4 le4i ( tu2 )
5yue4 19 ri4 14 shi2 28 fe1n , zhe4ng za4i guo2 jia1 ti3 yu4 zo3ng ju2 pa2i qiu2 gua3n xu4n lia4n di2 zho1ng guo2 na2n pa2i jia4o lia4n zu3 he2 yu4n do4ng yua2n me2n za4n ti2ng xu4n lia4n , ji2 ti3 che2n to4ng a1i da4o si4 chua1n da4 di4 zhe4n yu4 na2n zhe3 .\n she1n we2i si4 chua1n re2n di2 zho1ng guo2 na2n pa2i zhu3 jia4o lia4n zho1u jia4n a1n hui2 yi4 , da1ng di4 zhe4n fa1 she1ng shi2 , ta1 zhe4ng da4i dui4 za4i de2 guo2 bi3 sa4i , de2 zhi1 ci3 xia1o xi1 shi2 fe1i cha2ng zhe4n ji1ng , que4 yi1n to1ng xu4n zho1ng dua4n wu2 fa3 yu3 che2ng du1 di2 jia1 re2n qu3 de2 lia2n xi4 , zhi2 da4o ci4 ri4 ca2i to1ng guo4 pe2ng yo3u lia2n xi4 sha4ng jia1 re2n , de2 zhi1 jia1 re2n du1 a1n ra2n wu2 ya4ng , yi1 ke1 xua2n zhuo2 di2 xi1n ca2i fa4ng lia3o xia4 la2i . za4i guo2 wa4i shi2 , ta1 to1ng guo4 dia4n shi4 , me2i ti3 lia3o jie3 za1i qi2ng , gua1n xi1n , gua1n zhu4 zhuo2 pa2i qiu2 yu4n do4ng dui4 ji2 jia1 re2n pe2ng yo3u di2 a1n we1i ; hui2 guo2 ho4u , de2 da4o di2 xia1o xi1 ge1ng zhi2 jie1 , ye3 ge1ng shi4 ra4ng re2n zhe4n ji1ng . she1n we2i si4 chua1n re2n di2 zho1u zhi3 da3o ta3n ya2n , me3i ci4 ka4n da4o dia4n shi4 sha4ng jia1 xia1ng di2 za1i qi2ng he2 ca3n zhua4ng du1 ra4ng ta1 pi2n pi2n luo4 le4i , zhe4 ra4ng ta1 she4n zhi4 yo3u zho3ng " nia2n ji4 yue4 da4 , ye3 yue4 cui4 ruo4 lia3o " di2 ga3n jue2 .\n ra4ng zho1u jia4n a1n xi1n we4i di2 shi4 , sui1 ra2n zhe4 ci4 di4 zhe4n za1i ha4i dui4 zho1ng guo2 na2n pa2i yu4n do4ng yua2n me2n di2 ci4 ji1 he3n da4 , da4n ta1 me2n ge4ng jia1 tua2n jie2 yo3u a4i lia3o . zho1u jia4n a1n shuo1 , zhe4ng ru2 za1i qu1 re2n mi2n na3i zhi4 qua2n guo2 re2n mi2n yi1 ya4ng , za4i mia4n dui4 da4 za1i da4 na4n di2 shi2 ho4u , ge4ng jia1 ti3 hui4 da4o tua2n jie2 ni2ng ju4 di2 zho4ng ya4o . sha1ng to4ng hua2n za4i ma4n ya2n , da4n ga3n do4ng ye3 wu2 chu3 bu4 za4i ," za4i da4 di2 za1i na4n , ye3 ya1 bu4 kua3 zho1ng guo2 re2n !" zho1u jia4n a1n shuo1 .( we2n : li3 zhu2 ; she4 : zhu1 li2n )
0sports
li3 li2 : bu4 la2i nia3o cha2o yo3u yua2n yi1n a4o yu4n hui4 me3i guo2 tia2n ji4ng 10 ji1n pa2i me2i we4n ti2
be3n ba4o ji4 zhe3 lv3 ri4 mi2ng be3i ji1ng ba4o da4o \n zuo2 tia1n , me3i guo2 zho1ng cha2ng pa3o mi2ng jia4ng la1 jia1 te4 di2 hua2 yi4 jia4o lia4n li3 li2 bia3o shi4 : zhe4 ci4 me3i guo2 yu4n do4ng yua2n du1 me2i la2i ca1n jia1 ce4 shi4 sa4i , zhu3 ya4o shi4 yi1n we2i 6 yue4 fe4n , me3i guo2 yo3u a4o yu4n hui4 xua3n ba2 sa4i , shi2 jia1n sha4ng bi3 jia4o ji3n .\n e2r qie3 la2i be3i ji1ng xu1 ya4o he3n cha2ng shi2 jia1n , ya4o yo4ng shi2 sa1n si4 ge4 xia3o shi2 . me3i guo2 di2 a4o yu4n xua3n ba2 sa4i shi4 fe1i cha2ng ya2n ge2 di2 , yi1 cha3ng bi3 sa4i di4ng she4ng fu4 , da1ng ra2n zhe4 ye3 bi3 jia4o ca2n ku4 ." li3 li2 shuo1 ," sui1 ra2n ma3 la1 so1ng sa4i di2 mi2ng da1n yi3 ji1ng di4ng chu1 la2i lia3o , na2n dui4 shi4 ji1n nia2n 2 yue4 shi2 di4ng di2 , nv3 dui4 di2 mi2ng da1n ze2 shi4 ji3 ge4 xi1ng qi1 qia2n di4ng di2 . da4n shi4 , me3i guo2 dui4 di2 be4i zha4n ye3 bi3 jia4o te4 shu1 , yu4n do4ng yua2n du1 ' ge4 zi4 we2i zhe4ng ', jia4o lia4n yua2n da4i zhuo2 zi4 ji3 di2 yu4n do4ng yua2n za4i qua2n guo2 ge4 di4 be4i zha4n . shui2 ye3 bu4 ba3o zhe4ng zi4 ji3 jiu4 ne2ng ca1n jia1 a4o yu4n hui4 , zui4 ho4u ha2i shi4 de2 ka4n xua3n ba2 sa4i di2 che2ng ji4 ."\n we4n da4o me3i guo2 dui4 mu4 qia2n di2 be4i zha4n zhua4ng kua4ng , li3 li2 me2i yo3u duo1 shuo1 , ta1 zhi3 shi4 bia3o shi4 :" me3i guo2 dui4 za4i be3i ji1ng a4o yu4n hui4 sha4ng di2 bia3o xia4n bu2 hui4 cha4 . qu4 nia2n da4 ba3n shi4 ji3n sa4i di2 shi2 ho4u , me3i guo2 dui4 jiu4 na2 da4o 14 kua4i ji1n pa2i , wo3 xia3ng da4o be3i ji1ng zui4 qi3 ma3 ke3 yi3 na2 da4o 10 da4o 15 kua4i . xia4n za4i wo3 me2n di2 dua3n pa3o , jie1 li4 du1 he3n yo3u yo1u shi4 , yi1 xie1 to2u zhi4 xia4ng mu4 xia4n za4i ye3 bi3 jia4o ha3o ."\n zuo2 tia1n , li3 li2 ye3 ti2 da4o lia3o ya3 dia3n a4o yu4n hui4 10000 mi3 gua4n ju1n xi2ng hui4 na4 :" za4i wo3 hui2 zho1ng guo2 qia2n ji1 tia1n , ta1 yi3 ji1ng hui2 sha1n do1ng lia3o . wo3 zhi1 da4o ta1 yi3 ji1ng cuo4 guo4 lia3o be3i ji1ng a4o yu4n hui4 , zhe1n di2 shi2 fe1n yi2 ha4n ."\n li3 li2 hua2n ga4o su4 ji4 zhe3 : za4i guo4 qu4 di2 ji3 ge4 yue4 li3 , xi2ng hui4 na4 qia2n wa3ng me3i guo2 ge1n sui2 ta1 xu4n lia4n ze1ng yo3u guo4 da1 sha4ng a4o yu4n mo4 ba1n che1 di2 ji1 hui4 ," ta1 ga1ng da4o me3i guo2 di2 yi1 ge4 yue4 xu4n lia4n fe1i cha2ng ha3o , fe1i cha2ng xi1ng fe4n . wo3 da1ng shi2 jue2 de ta1 da2 A bia1o ke3n di4ng me2i yo3u we4n ti2 . da4n shi4 , ho4u la2i yo2u yu2 jiu4 sha1ng fu4 fa1 , ta1 za4i si4 yue4 fe4n di2 shi2 ho4u jiu4 ga3n jue2 xu4n lia4n bu4 ha3o lia3o , bu4 ne2ng chi2 xu4 ga1o qia2ng du4 di2 xu4n lia4n . yi1n ci3 , zui4 zho1ng zhi3 ne2ng fa4ng qi4 ca1n jia1 be3i ji1ng a4o yu4n hui4 di2 ji1 hui4 ."\n dui4 yu2 ci3 ci4 nia3o cha2o zhi1 ha2ng , li3 li2 ji3n yo4ng " sui2 bia4n ka4n ka4n " yi1 zui3 da4i guo4 , jie1 xia4 la2i ta1 hua2n jia1ng liu2 za4i guo2 ne4i ." wo3 zuo2 tia1n ga1ng da4o di2 be3i ji1ng , mi2ng tia1n jiu4 qu4 da4 lia2n ." li3 li2 shuo1 :"8 yue4 chu1 me3i guo2 tia2n ji4ng dui4 we4i le ge1ng ha3o di4 be4i zha4n 2008 nia2n be3i ji1ng a4o yu4n hui4 , wo3 me2n hui4 xia1n za4i da4 lia2n ji4n ha2ng shi4 yi1ng xi4ng ji2 xu4n , suo3 yi3 , wo3 xia1n la2i shi4 ya4o li4 yo4ng zhe4 ci4 ji1 hui4 ka4n xia4 nia3o cha2o di2 bi3 sa4i zu3 zhi1 he2 cha3ng di4 tia2o jia4n , yi3 bia4n zhi1 ho4u ge1ng ha3o di4 be4i zha4n a4o yu4n hui4 ."
0sports
shui2 shi4 zho1ng guo2 di4 yi1 a4o yu4n na2n tie3 re2n mi2ng da1n xua2n nia4n re2ng we4i wa2n qua2n jie3 ka1i
za4i xi2ng li2n de3ng zho1ng guo2 tie3 gu1 nia2ng zhe1ng zha4n a4o yu4n zhi1 ji4 , zho1ng guo2 na2n tie3 re2n hua2n co2ng we4i ca1n yu4 da4o a4o yu4n da1ng zho1ng . be3i ji1ng a4o yu4n hui4 , zho1ng guo2 na2n tie3 re2n yo3u wa4ng pi2ng jie4 do1ng da4o zhu3 di2 yo1u shi4 sho3u ci4 lia4ng xia4ng , da4n mi2ng e2 zhi3 yo3u yi2 ge4 , zha1ng yi1 mi2ng he2 wa2ng da4 qi4ng shi4 zho1ng guo2 tie3 sa1n dui4 mu4 qia2n che2ng ji4 zui4 ha3o di2 dui4 yua2n , shui2 ne2ng zui4 zho1ng da4i bia3o zho1ng guo2 chu1 zha4n , mu4 qia2n ha2i shi4 we4i zhi1 shu4 .\n a4n zha4o guo2 ji4 tie3 re2n sa1n xia4ng lia2n he2 hui4 (ITU) gui1 di4ng , ru2 ne2ng fu2 he2 sa1n ge4 tia2o jia4n , zho1ng guo2 dui4 ke3 yi3 pi2ng jie4 do1ng da4o zhu3 yo1u shi4 huo4 de2 yi1 zha1ng a4o yu4n zi1 ge2 : shi4 jie4 be1i pa2i mi2ng qia2n 125, a4o yu4n ji1 fe1n pa2i mi2ng qia2n 125, guo2 ji4 tie3 lia2n pa2i mi2ng qia2n 140. mu4 qia2n , zha1ng yi1 mi2ng di2 a4o yu4n ji1 fe1n pa2i mi2ng za4i di4 113 we4i , ji1 be3n we3n huo4 yi1 zha1ng a4o yu4n me2n pia4o . ho4u qi3 zhi1 xiu4 wa2ng da4 qi4ng shi2 li4 cha1o qia2ng , yo2u qi2 za4i yo2u yo3ng xia4ng mu4 sha4ng ju4 be4i lia3o shi4 jie4 shui3 pi2ng , da4n yo2u yu2 qi2 co2ng 2007 nia2n ca2i ka1i shi3 ca1n jia1 bi3 sa4i , ji1 fe1n ka4o ho4u , za4i ji1n tia1n di2 hu2 be3i yi2 che2ng zho1u ji4 sa4i sha4ng duo2 qu3 di4 liu4 mi2ng ho4u , ta1 yo3u ke3 ne2ng ji1 she1n ITU qia2n 140 mi2ng . ci3 wa4i , su1n li4 we3i , jia1ng zhi4 ha2ng di2 ji1 fe1n pa2i mi2ng ye3 za4i 140 mi2ng fu4 ji4n .\n si4 mi2ng yu4n do4ng yua2n , shi2 li4 xia1ng cha1 wu2 ji3 , ru2 he2 que4 di4ng yi1 mi2ng ca1n sa4i re2n yua2n ? zho1ng guo2 tie3 sa1n xie2 hui4 te4 bie2 zhi4 di4ng lia3o xua3n ba2 ba4n fa3 , jia1ng gua3ng zho1u ya4 ji3n sa4i he2 yi2 che2ng zho1u ji4 sa4i zuo4 we2i lia3ng zha4n xua3n ba2 sa4i , ge1n ju4 xua3n sho3u che2ng ji4 pa2i mi2ng le2i ji4 , pa2i za4i qia2n mia4n di2 dui4 yua2n jiu4 ne2ng she4ng chu1 . gua3ng zho1u ya4 ji3n sa4i , wa2ng da4 qi4ng pa2i mi2ng di4 9, zha1ng yi1 mi2ng di4 10; yi2 che2ng zho1u ji4 sa4i , zha1ng yi1 mi2ng di4 5, wa2ng da4 qi4ng di4 6, lia3ng re2n di2 mi2ng ci4 le2i jia1 ju1n we2i 15." co2ng lia3ng cha2ng xua3n ba2 sa4i di2 zho4ng ya4o che2ng du4 ka4n , ya4 ji3n sa4i ya4o zho4ng yu2 zho1u ji4 sa4i , suo3 yi3 zha1ng da4 qi4ng sha1o zha4n yo1u shi4 . da4n zha1ng yi1 mi2ng sui2 ho4u hua2n jia1ng ca1n jia1 6 yue4 8 ri4 di2 jia1 na2 da4 shi4 ji3n sa4i , hua2n yo3u huo4 de2 ji1 fe1n di2 ji1 hui4 ." zi4 jia4n zho1ng xi1n tie3 re2n sa1n xia4ng bu4 bu4 zha3ng wa2ng jia4n guo2 bia3o shi4 , zui4 zho1ng mi2ng da1n jia1ng yu2 6 yue4 15 ri4 zhe4ng shi4 que4 di4ng .\n zi4 jia4n zho1ng xi1n fu4 zhu3 re4n wa2ng xua1n qi4ng ze2 bia3o shi4 , bu4 gua3n shui2 zui4 zho1ng chu1 xia4n za4i be3i ji1ng a4o yu4n hui4 sha4ng , du1 ne2ng da4i bia3o zho1ng guo2 tie3 re2n sa1n xia4ng mu4 qia2n na2n zi3 zui4 ga1o shui3 pi2ng ." zha1ng yi1 mi2ng bi3 sa4i ji1ng ya4n fe1ng fu4 , ne2ng za4i bi3 sa4i zho1ng cho1ng fe4n zha3n xia4n zi4 ji3 di2 shi2 li4 . e2r wa2ng da4 qi4ng ne2ng li4 he3n qia2ng , cho1ng ji4n shi2 zu2 , ge1ng fu2 he2 guo2 ji4 tie3 sa1n yu4n do4ng fa1 zha3n cha2o liu2 ."
0sports
zha1ng hui4 me4i jua1n < tu2 la2n duo3 > ya3n chu1 cho2u la2o yu3 he2 sho3u zhe4ng to2ng xi1n ka4ng za1i
a1 me4i za4i mi2ng gu3 wu1 ka3i jua1n chu1 < tu2 la2n duo3 > cho2u la2o \n he2 sho3u zhe4ng ( zuo3 ) yu3 he1i re2n ( yo4u ) hu1 yu4 qiu2 mi2 yo3ng yue4 ca1n yu4 \n xi1n la4ng yu2 le4 xu4n we4i le ba1ng zhu4 si4 chua1n zhe4n za1i , zha1ng hui4 me4i ( ti1ng ge1 blog) he2 fe1i we2n na2n yo3u he2 sho3u zhe4ng " ta4i du4 " yi1 zhi4 ! a1 me4i za4i mi2ng gu3 wu1 we2i < tu2 la2n duo3 > ya3n chu1 jie1 ji4n we3i she1ng , a4i xi1n bu4 la4 re2n ho4u , yua4n jia1ng 5 yue4 12 ri4 zhi4 22 ri4 di2 cho2u la2o yue1 500 wa4n yua2n ta2i bi4 jua1n chu1 . e2r he2 sho3u zhe4ng zuo2 tia1n (5 yue4 18 ri4 ) chu1 xi2 qia1n shu1 hui4 bia3o shi4 , qiu2 dui4 ye3 hui4 jia1ng ba3n shui4 qua2n shu4 jua1n chu1 , xi1 wa4ng ne2ng ba1ng zhu4 za1i mi2n cho2ng jia4n .\n zuo2 tia1n ta2i pi2 la2n qiu2 dui4 chu1 xi2 " ta4i du4 " qia1n shu1 hui4 , ka4n da4o xia4n cha3ng ji3 ma3n qi1 , ba1 ba3i mi2ng fe3n si1 , he2 sho3u zhe4ng ka1i xi1n di4 shuo1 :" he3n xia3ng nia4n qiu2 mi2 ", e2r fe1i we2n nv3 yo3u a1 me4i za4i ri4 be3n bia3o ya3n , hui4 bu2 hui4 xia3ng nia4n ta1 ? he2 sho3u zhe4ng que4 yi1 bia1n qia1n mi2ng yi1 be3n zhe4ng ji1ng hui2 da2 :" ha2i ha3o ." ta1 bia3o shi4 , bu2 hui4 qia2n wa3ng ri4 be3n gua1n sha3ng a1 me4i di2 bia3o ya3n , mu4 qia2n hua2n ya4o ga3n bi4 ye4 lu4n we2n .\n a1 me4i jia1ng za4i a4o yu4n ka1i cha4ng , he2 sho3u zhe4ng kua1 jia3ng a1 me4i we2i " ta2i wa1n zhi1 gua1ng ", ta1 bia3o shi4 :" ta1 he3n li4 ha4i , ke3 yi3 za4i zhe4 me duo1 guo2 ji4 yu4n do4ng yua2n mia4n qia2n zha3n xia4n ge1 ho2u ." we4n da4o yu3 a1 me4i di2 gua1n xi4 , he2 sho3u zhe4ng shuo1 :" da4 jia1 du1 shi4 pe2ng yo3u , zui4 ji4n yo3u lia2n luo4 da4n bi3 jia4o sha3o ." ri4 qia2n a1 me4i che4n zhuo2 ko1ng da4ng hui2 ta2i mi4 hui4 he2 sho3u zhe4ng be4i fe3n si1 mu4 ji1 , he2 sho3u zhe4ng bi4ng me2i yo3u fo3u re4n , da4n zhua1ng sha3 shuo1 :" yo3u ma2 ? bu4 qi1ng chu3 ."\n dui4 yu2 me2i ti3 gua1n zhu4 ta1 yu3 a1 me4i zhi1 jia1n di2 fe1i we2n , he2 sho3u zhe4ng tia4o chu1 la2i ba3o hu4 a1 me4i , ta1 re4n we2i a1 me4i he3n xi1n ku3 di4 go1ng zuo4 , cha4ng ge1 he3n ha3o ti1ng , shi4 he3n ji4ng ye4 di2 yi4 re2n , xi1 wa4ng me2i ti3 bu2 ya4o guo4 yu2 ba4o da4o a1 me4i di2 ga3n qi2ng , yi1ng ga1i ba3 jia1o dia3n ba3i za4i a1 me4i di2 go1ng zuo4 sha4ng , he2 sho3u zhe4ng ge1ng zhi2 hu1 :" tu2 la2n duo3 jia1 yo2u !"\n ri4 qia2n be4i me2i ti3 ba4o da4o " hua1 xi1n pi1 tui3 " di2 fu4 mia4n xi1n we2n , he2 sho3u zhe4ng ta3n che2ng ka4n lia3o xi1n qi2ng he3n na2n guo4 , ta1 shuo1 :" da4 jia1 bu4 zhi1 da4o shi2 qi2ng , re4n shi wo3 di2 re2n jiu4 hui4 zhi1 da4o wo3 di2 ge4 xi4ng , zhi3 ha3o nu3 li4 tia2o shi4 zi4 ji3 di2 xi1n qi2ng , qiu2 yo3u ye3 hui4 ge3i wo3 ji1ng she2n gu3 li4 ."\n he2 sho3u zhe4ng ta3n ya2n , yu3 qia2n nv3 yo3u " xia3o ke3 a4i " ha2i shi4 hui4 lia2n luo4 , mu4 qia2n ta1 me2i yo3u nv3 yo3u , hua2n shuo1 zi4 ji3 shi4 ge4 " zha2i na2n ", xia4 lia3o qiu2 cha2ng jiu4 hui2 jia1 pe2i ma1 ma1 , da4n zuo3 sho3u que4 da4i lia3o tia2o ho2ng xia4n , shi4 bu2 shi4 da4i bia3o qi2 qiu2 yi1n yua2n ? ta1 bia3o shi4 , na4 shi4 ma1 ma1 ba1ng ta1 qi2 qiu2 ba3o pi2ng a1n di2 . e2r ri4 qia2n pa1i da4o yu3 xi1ng gua1ng e4r ba1n ( ti1ng ge1 ) li2n pe4i ya2o she1n ye4 go1ng yua2n lia2o tia1n , ta1 pie1 qi1ng shuo1 da1ng shi2 he3n duo1 re2n za4i cha3ng , bu4 zhi3 yo3u ta1 me2n 2 re2n , he2 li2n pe4i ya2o zhi1 jia1n " da4 jia1 du1 shi4 pe2ng yo3u , ha2i shi4 hui4 lia2n luo4 ."( yu2 yu2 / we2n )
2entertainment
sha4ng ha3i she1n hua2 ko4ng gu3 gu3 fe4n yo3u xia4n go1ng si1 da1n ba3o go1ng ga4o
zhe4ng qua4n da4i ma3 :600653 zhe4ng qua4n jia3n che1ng : she1n hua2 ko4ng gu3 bia1n ha4o : li2n 2008-16 ha4o sha4ng ha3i she1n hua2 ko4ng gu3 gu3 fe4n yo3u xia4n go1ng si1 da1n ba3o go1ng ga4o be3n go1ng si1 ji2 do3ng shi4 hui4 qua2n ti3 che2ng yua2n ba3o zhe4ng go1ng ga4o ne4i ro2ng zhe1n shi2 , zhu3n que4 he2 wa2n zhe3ng , bi4ng dui4 go1ng ga4o zho1ng di2 re4n he2 xu1 jia3 ji4 za3i , wu4 da3o xi4ng che2n shu4 huo4 zhe3 zho4ng da4 yi2 lo4u che2ng da1n ze2 re4n . sha4ng ha3i she1n hua2 ko4ng gu3 gu3 fe4n yo3u xia4n go1ng si1 ( yi3 xia4 jia3n che1ng " she1n hua2 ko4ng gu3 ") di4 qi1 jie4 do3ng shi4 hui4 di4 jiu3 ci4 zhe4ng shi4 hui4 yi4 yu2 2008 nia2n 5 yue4 6 ri4 yi3 to1ng xu4n fa1ng shi4 zha4o ka1i , hui4 yi4 yi1ng chu1 xi2 do3ng shi4 10 re2n , qi1n zi4 chu1 xi2 do3ng shi4 10 mi2ng , go1ng si1 jia1n shi4 , ga1o gua3n lie4 xi2 lia3o hui4 yi4 . be3n ci4 hui4 yi4 di2 zha4o ji2 , zha4o ka1i che2ng xu4 fu2 he2 fa3 lv4 , fa3 gui1 he2 go1ng si1 zha1ng che2ng di2 gui1 di4ng . hui4 yi4 yo2u do3ng shi4 cha2ng wa2ng shi4 pi2ng xia1n she1ng zhu3 chi2 , she3n yi4 bi4ng qua2n pia4o to1ng guo4 be3n go1ng si1 we2i zi3 go1ng si1 fu4 xi1n lia2n he2 fe1ng li4 fa1 dia4n yo3u xia4n go1ng si1 ( jia3n che1ng " fu4 xi1n fe1ng dia4n ") ti2 go1ng lia2n da4i ze2 re4n da1n ba3o shi4 yi2 . ju4 ti3 ru2 xia4 : yi1 , da1n ba3o qi2ng kua4ng ga4i shu4 jia4n yu2 go1ng si1 ni3 yu3 zho1ng guo2 fe1ng dia4n he2 zuo4 ka1i fa1 lia2o ni2ng she3ng zha1ng wu3 xia4n ma3 zo1ng sha1n 49.5MW fe1ng dia4n xia4ng mu4 , ga1i xia4ng mu4 cho2u jia4n qi1 xu1 xia4ng yi2n ha2ng da4i kua3n 3.8 yi4 yua2n zuo3 yo4u , bi4ng yo2u she1n hua2 ko4ng gu3 ti2 go1ng da1n ba3o , to2ng shi2 zho1ng guo2 fe1ng dia4n yi3 qi2 chi2 yo3u di2 fu4 xi1n fe1ng dia4n gu3 qua2n di3 ya1 ge3i she1n hua2 ko4ng gu3 ti2 go1ng fa3n da1n ba3o . to2ng shi2 , go1ng si1 ni3 ze1ng jia1 2008 nia2n du4 go1ng si1 we2i zi3 go1ng si1 ti2 go1ng di2 zo1ng he2 da1n ba3o e2 du4 re2n mi2n bi4 3.8 yi4 yua2n . yi1n ci3 , ji1ng tia2o zhe3ng , go1ng si1 xia4n ni3 di4ng 2008 nia2n du4 we2i zi3 go1ng si1 ti2 go1ng di2 da1n ba3o ji4 hua2 we2i zo1ng he2 da1n ba3o e2 du4 re2n mi2n bi4 12.29 yi4 yua2n . sha4ng shu4 da1n ba3o ji2 qua2n nia2n da1n ba3o e2 du4 ji1ng gu3 do1ng da4 hui4 pi1 zhu3n ho4u , dui4 za4i 2008 nia2n du4 yi3 ji2 zhi4 be3n go1ng si1 xia4 yi1 ci4 nia2n du4 gu3 do1ng da4 hui4 zha4o ka1i zhi1 ri4 qi1 jia1n ne4i fa1 she1ng di2 xia1ng gua1n da1n ba3o ju1n yo3u xia4o . ju4 ti3 da1n ba3o ji1n e2 ji2 da1n ba3o qi1 jia1n yo2u ju4 ti3 he2 to2ng yue1 di4ng . e4r , be4i da1n ba3o re2n ji1 be3n qi2ng kua4ng qi3 ye4 mi2ng che1ng : fu4 xi1n lia2n he2 fe1ng li4 fa1 dia4n yo3u xia4n go1ng si1 qi3 ye4 le4i xi2ng : yo3u xia4n ze2 re4n go1ng si1 ( ta2i ga3ng a4o yu3 ji4ng ne4i he2 zi1 ) qi3 ye4 zhu4 suo3 : lia2o ni2ng she3ng fu4 xi1n shi4 zha1ng wu3 xia4n xia4n da3ng xia4o zhu4 ce4 zi1 be3n : re2n mi2n bi4 1.749 yi4 yua2n ( ze1ng zi1 wa2n che2ng ho4u ) ji1ng yi2ng fa4n we2i : ka1i fa1 , jia4n she4 , yu4n yi2ng fe1ng li4 fa1 dia4n cha2ng ; fe1ng li4 fa1 dia4n ji4 shu4 zi1 xu2n , pe2i xu4n , ji4 shu4 fu2 wu4 , fe1ng li4 fa1 dia4n di2 ya2n jiu1 , ka1i fa1 ji2 go1ng che2ng pe4i ta4o fu2 wu4 . gu3 qua2n jie2 go4u : gu3 qua2n sho1u go4u ji2 ze1ng zi1 wa2n che2ng ho4u , be3n go1ng si1 jia1ng chi2 yo3u fu4 xi1n fe1ng dia4n 51% gu3 qua2n , zho1ng guo2 fe1ng dia4n chi2 yo3u qi2 49% gu3 qua2n . ca2i wu4 qi2ng kua4ng : fu4 xi1n fe1ng dia4n sha4ng we4i yu4n yi2ng . sa1n , do3ng shi4 hui4 yi4 jia4n sha4ng shu4 be4i da1n ba3o go1ng si1 we2i be3n go1ng si1 di2 zi3 go1ng si1 , yi1n ye4 wu4 fa1 zha3n , xu1 xia4ng yi2n ha2ng she1n qi3ng da4i kua3n yi3 ba3o zhe4ng zho1u zhua3n zi1 ji1n xu1 qiu2 . sha4ng shu4 go1ng si1 ji1ng yi2ng zhua4ng kua4ng lia2ng ha3o , ju4 yo3u jia4o qia2ng di2 lv3 yue1 ne2ng li4 , yi1n ci3 go1ng si1 dui4 qi2 da1n ba3o fe1ng xia3n jia4o xia3o . si4 , dui4 wa4i da1n ba3o shu4 lia4ng jie2 zhi3 2008 nia2n 4 yue4 30 ri4 , go1ng si1 dui4 wa4i da1n ba3o zo3ng e2 we2i 44,162 wa4n yua2n , qua2n bu4 we2i dui4 zi3 go1ng si1 da1n ba3o . wu3 , be4i zha1 we2n jia4n :1, do3ng shi4 hui4 jue2 yi4 ;2, be4i da1n ba3o re2n yi2ng ye4 zhi2 zha4o fu4 yi4n jia4n ; te4 ci3 go1ng ga4o . sha4ng ha3i she1n hua2 ko4ng gu3 gu3 fe4n yo3u xia4n go1ng si1 do3ng shi4 hui4
1finance
tu2 we2n : hu2 re2n ke4 cha2ng zha4n ma3 ci4 ko1ng zho1ng dui4 ka4ng
ni2n suo3 za4i di2 we4i zhi4 : te2ng xu4n sho3u ye4 > ti3 yu4 pi2n da4o > xi1 bu4 jue2 sa4i ma3 ci4 vs hu2 re2n > zhe4ng we2n \n te2ng xu4n ti3 yu4 xu4n be3i ji1ng shi2 jia1n 5 yue4 26 ri4 ,NBA xi1 bu4 jue2 sa4i di4 sa1n cha2ng ji4 xu4 ji4n ha2ng , hu2 re2n ke4 cha2ng tia3o zha4n ma3 ci4 . tu2 we2i bi3 sa4i ji1ng ca3i hua4 mia4n . \n fe1n le4i xi4n xi1 \n qi3 ye4 fu2 wu4 \n zha1o sha1ng xi4n xi1 \n re4 dia3n xi4n xi1 \n re4 me2n tui1 jia4n \n ti3 yu4 \n a4o yu4n
0sports
yu2 na2n hui2 yi4 < ji2 su4 sa4i che1 > za4n su1 sha1n shi4 zhe1n zhe4ng cha1o ji2 mi2ng xi1ng
su1 sha1n Β· sa4 la2n de1ng za4i < ji2 su4 sa4i che1 > zho1ng \n ji4n ri4 , yo2u ha3o la2i wu4 " hua2ng ji1n zu3 he2 " wo4 zhuo2 si1 ji1 xio1ng di4 da3 za4o di2 nia2n du4 ju4 zhi4 < ji2 su4 sa4i che1 > zhe4ng za4i be3i me3i yi3 ji2 xia1ng ga3ng di4 qu1 sha4ng yi4ng .< ji2 su4 sa4i che1 > hui4 ji2 lia3o shi4 jie4 fa4n we2i ne4i di2 zhu1 duo1 zhu4 mi2ng yi3ng xi1ng , e2r zuo4 we2i we2i yi1 yi1 we4i chu1 ya3n di2 ya4 zho1u nv3 ya3n yua2n , yu2 na2n ( blog) yu3 a4o si1 qia3 yi3ng ho4u su1 sha1n Β· sa4 la2n de1ng yo3u bu4 sha3o dui4 sho3u xi4 , e2r e4r re2n ye3 xi1ng xi1ng xia1ng xi1 che2ng we2i lia3o he3n ha3o di2 pe2ng yo3u .\n ju4 lia3o jie3 , yu2 na2n yu3 su1 sha1n di2 di4 yi1 cha2ng dui4 sho3u xi4 bia4n shi4 pa1i she4 shua1ng fa1ng za4i jia1 zho1ng jia4n mia4n , yu2 na2n yi1 she1n la2n se4 si1 cho2u shui4 yi1 , e2r su1 sha1n ge1ng shi4 jia1 zhuo2 fa1 jua4n . e2r da1ng shi2 yu2 na2n wa2n qua2n me2i yo3u re4n chu1 she1n bia1n zhe4 we4i da4 she1ng jia3ng hua4 , shua3ng la3ng da4 xia4o di2 re2n zhe4ng shi4 zi4 ji3 di2 o3u xia4ng su1 sha1n . yu2 na2n shuo1 :" su1 sha1n di2 ge4 xi4ng shi2 fe1n ka1i la3ng , te4 bie2 re4 qi2ng ye3 te4 bie2 zhe1n shi2 , wo3 me2n pa1i xi4 yo3u shi2 be4i re2n ka4n da4o , re2n jia1 jiu4 da3 zha1o hu1 shuo1 ' ha1i , su1 sha1n !', su1 sha1n ye3 he3n zi4 ra2n di2 hui2 guo4 qu4 ' ha1i , ni3 ha3o ! zho1u mo4 yu2 kua4i !' te4 bie2 zi4 ra2n . ta1 shi4 a4o si1 qia3 yi3ng ho4u , da4n shi4 she1n bia1n yi2 ge4 zhu4 li3 du1 me2i yo3u , zi4 ji3 he3n ka1i xi1n di4 go1ng zuo4 , fe1i cha2ng do3ng de xia3ng sho4u she1ng huo2 di2 le4 qu4 . dui4 hiphop, dui4 di2 si1 ke1 du1 he3n re4 zho1ng , zhi3 ya4o wo3 me2n wa3n sha4ng sho1u go1ng ya4o qu4 di2 si1 ke1 , ta1 du1 he3n le4 yu2 yi1 qi3 wa2n . pa1i xi4 zhi1 xia2 wo3 me2n ye3 ji1ng cha2ng xia1ng yue1 qu4 da3 ba3o li2ng qiu2 , qu4 jiu3 ba1 lia2o tia1n . za4i su1 sha1n she1n sha4ng , wo3 ka4n bu4 da4o nia2n li2ng di2 he2n ji4 . ta1 shi4 na4 me zhe1n shi2 di2 yi2 ge4 nv3 re2n , qi1ng so1ng sui2 yi4 , ra4ng re2n ru2 mu4 chu1n fe1ng , zhe4 ca2i shi4 zhe1n zhe4ng di2 da4 mi2ng xi1ng fe1ng fa4n ."\n yu2 na2n hui2 yi4 shuo1 :" yo3u yi1 ci4 wo3 me2n yi1 zhi2 ge4 zi4 pa1i xi4 , sa1n tia1n du1 me2i pe4ng da4o . sa1n tia1n ho4u za4i pia4n cha2ng yu4 jia4n di2 shi2 ho4u , ta1 te4 bie2 xi1ng fe4n di2 guo4 la2i shuo1 ' ha3o jiu3 bu4 jia4n lia3o , la2i ba4o yi1 xia4 '." dui4 yu2 zhe4 ya4ng di2 xia1ng chu3 , yu2 na2n zhi2 ya2n fe1i cha2ng shu1 fu2 . da1ng yu2 na2n yi2 ge4 re2n di2 shi2 ho4u , ji1ng cha2ng hui4 qu4 su1 sha1n di2 fa2ng che1 li3 lia2o tia1n , qi2ng to2ng jie3 me4i ." yo3u yi1 cha3ng xi4 , wo3 di2 xi4 fu2 fe1i cha2ng pia4o lia4ng qia3ng ya3n . da1ng su1 sha1n pa1i wa2n ta1 zi4 ji3 di2 xi4 fe4n ho4u me2i yo3u ma3 sha4ng li2 ka1i , e2r shi4 yi1 zhi2 zuo4 za4i jia1n shi4 qi4 pa2ng ka4n zhuo2 . da1ng bie2 re2n du1 zo3u lia3o yi3 ho4u , yo3u re2n guo4 la2i dui4 wo3 jia3ng , su1 sha1n ra4ng wo3 ga4o su4 ni3 , ni3 ya3n de2 he3n ba4ng , yi1 fu2 ye3 he3n pia1o lia4ng !" yu2 na2n hui2 yi4 qi3 zhe4i xie1 zo3ng shi4 be4i ga3n we1n nua3n ." su1 sha1n yi1 dia3n du1 bu2 hui4 li4n xi1 dui4 bie2 re2n di2 za4n sha3ng , pa1i xi4 di2 shi2 ho4u te4 bie2 re4n zhe1n , yi1 si1 bu4 go3u . e2r si1 xia4 li3 que4 shi4 te4 bie2 sui2 he2 . ta1 di2 zhe4 zho3ng zuo4 re2n di2 ta4i du4 , ne2ng go4u ga3n ra3n za4i cha3ng di2 me3i yi2 ge4 re2n . wo3 xia3ng zhe4 ye3 shi4 ta1 we2i she4n mo3 ne2ng che2ng we2i shi4 jie4 da4 mi2ng xi1ng di2 yua2n yi1n ."\n be3n ba4o ji4 zhe3 zho1u mi2ng
2entertainment
sha4ng ha3i guo2 ji4 ji1n ro2ng zho1ng xi1n jia4n she4 sa1n da4 zhu3 go1ng fa1ng xia4ng
ti2 ga1o shi4 cha2ng hua4 che2ng du4 , dui4 wa4i ka1i fa4ng che2ng du4 , guo2 ji4 hua4 che2ng du4 , shi4 ba3i za4i sha4ng ha3i mia4n qia2n di2 ji3n ya4o we4n ti2 , e2r ru2 he2 za4i sho1u huo4 cu4 ji4n guo2 ji4 zi1 be3n zi4 yo2u liu2 do4ng , ti2 ga1o qua2n qiu2 zi1 yua2n pe4i zhi4 xia4o lv4 che2ng guo3 di2 to2ng shi2 , ji4n li4 bi4 mia3n zi1 be3n shi4 cha3ng dui4 wa4i ka1i fa4ng ke3 ne2ng hui4 dui4 guo2 ne4i ji1n ro2ng ye4 we3n di4ng za4o che2ng cho1ng ji1 , she4n zhi4 dui4 guo2 jia1 ji1n ro2ng a1n qua2n go4u che2ng we1i xie2 , que4 ba3o li4 yi4 zui4 da4 hua4 he2 fe1ng xia3n zui4 xia3o hua4 , ze2 xu1 ya4o wo3 me2n go4ng xia4n da4 zhi4 hui4 .\n βŠ™ su1n li4 ha2ng \n sho3u jie4 " lu4 jia1 zui3 lu4n ta2n " sha4ng , ge4 fa1ng re2n shi4 re4 yi4 sha4ng ha3i guo2 ji4 ji1n ro2ng zho1ng xi1n jia4n she4 fa1ng lv0e4 . bi3 zhe3 re4n we2i , tui1 ji4n xia4 yi1 lu2n di2 sha4ng ha3i guo2 ji4 ji1n ro2ng zho1ng xi1n jia4n she4 , xu1 ya4o za4i sa1n ge4 fa1ng mia4n ji4n yi1 bu4 nu3 li4 .\n di4 yi1 , ti2 ga1o shi4 cha2ng hua4 che2ng du4 , zhe4 qu3 jue2 yu2 duo1 ce2ng ci4 di2 shi4 cha3ng ti3 xi4 , duo1 yua2n hua4 di2 to2u ro2ng zi1 zhu3 ti3 yi3 ji2 duo1 ya4ng hua4 di2 to2u zi1 pi3n zho3ng . co2ng duo1 ce2ng ci4 shi4 cha3ng ti3 xi4 ka4n , yi1 fa1ng mia4n , zhe1n dui4 bu4 to2ng ce2ng ci4 di2 to2u ro2ng zi1 qu2n ti3 di2 xu1 qiu2 , ka1i pi4 duo1 ce2ng ci4 di2 zhe4ng qua4n jia1o yi4 shi4 cha3ng . yi1ng jie4 jia4n lu2n du1n he2 niu3 yue1 guo2 ji4 gu3 pia4o shi4 cha2ng di2 ji1ng ya4n , chu2 zhu3 ba3n shi4 cha3ng yi3 wa4i , hua2n yi1ng fe1n bie2 she4 li4 mia4n xia4ng fe1ng xia3n to2u zi1 zhe3 di2 zho1ng xia3o qi3 ye4 sha4ng shi4 di2 chua4ng ye4 ba3n shi4 cha3ng to2ng shi2 , fa1 zha3n gui1 fa4n di2 cha2ng wa4i shi4 cha3ng (OTC shi4 cha3ng ). za4i ci3 ji1 chu3 sha4ng , kuo4 da4 ba1o kuo4 yi1 ji2 ba4n shi4 cha3ng , gui4 ta2i jia1o yi4 shi4 cha2ng ji2 cha3n qua2n jia1o yi4 shi4 cha3ng za4i ne4i di2 OTC shi4 cha3ng gui1 mo2 , shi3 qi2 yu3 cha2ng ne4i jia1o yi4 shi4 cha2ng go4ng to2ng go4u che2ng duo1 ce2ng ci4 di2 zhe4ng qua4n jia1o yi4 shi4 cha3ng ti3 xi4 . li4ng yi1 fa1ng mia4n , hua2n ya4o da4 li4 fa1 zha3n zha4i qua4n shi4 cha2ng , yo2u qi2 shi4 go1ng si1 zha4i . bu4 dua4n kuo4 da4 go1ng si1 zha4i fa1 xi2ng di2 zhu3 ti3 , tui1 ji4n zha4i qua4n shi4 cha2ng li4 lv4 hua4 , jia4n li4 jia4n qua2n zha4i qua4n xi4n yo4ng pi2ng ji2 zhi4 du4 , da4 li4 fa1 zha3n e4r ji2 shi4 cha3ng , yi3n ru4 zuo4 shi4 sha1ng zhi4 du4 yi3 ji2 tui1 ji4n yi2n ha2ng jia1n zha4i qua4n shi4 cha2ng yu3 zhe4ng qua4n jia1o yi4 suo3 zha4i qua4n shi4 cha2ng di2 ga3i ge2 yu3 zhe3ng he2 . co2ng duo1 yua2n hua4 di2 to2u ro2ng zi1 zhu3 ti3 ka4n , ya4o bu4 dua4n kuo4 da4 ba1o kuo4 OFII za4i ne4i di2 ji4ng ne4i wa4i ji1 go4u to2u zi1 zhe3 za4i guo2 ne4i zhe4ng qua4n shi4 cha2ng zho1ng di2 gui1 mo2 , fe1ng fu4 he2 yo1u hua4 ji1 go4u to2u zi1 zhe3 jie2 go4u , da4 li4 fa1 zha3n si1 mu4 ji1 ji1n , dui4 cho1ng ji1 ji1n yu3 fe1ng xia3n to2u zi1 ji1 ji1n . co2ng duo1 ya4ng hua4 di2 to2u zi1 pi3n zho3ng ka4n , xu1 ya4o jia1 kua4i ji1n ro2ng chua4ng xi1n bu4 fa2 . ji4 ya4o da4 li4 fa1 zha3n yi3 zha4i qua4n , li4 lv4 , hui4 lv4 we2i ji1 chu3 di2 ya3n she1ng go1ng ju4 , ti2 ga1o ji1n ro2ng shi4 cha2ng cha3n pi3n di2 duo1 ya4ng xi4ng he2 ji1n ro2ng ji1 go4u to2u zi1 zu3 he2 di2 duo1 ya4ng xi4ng , jia4n ci4 wa2n sha4n go1ng si1 zha4i qua4n di2 li4 lv4 hu4 hua4n , li4 lv4 qi1 huo4 , zha4i zhi3 qi1 huo4 , fa1 zha3n go1ng si1 zha4i qua4n di2 li4 lv4 qi1 qua2n , zha4i zhi3 qi1 qua2n ji2 gu3 zhi3 qi1 huo4 de3ng ya3n she1ng cha3n pi3n , ye3 ya4o za4i wa2n sha4n lv4 shi1 shi4 wu4 suo3 , kua4i ji4 shi4 wu4 suo3 , zi1 cha3n pi2ng gu1 go1ng si1 , xi4n yo4ng pi2ng ji2 go1ng si1 , xi4n tuo1 go1ng si1 , to2u zi1 yi2n ha2ng yi3 ji2 she3n ji4 , da1n ba3o he2 jia1o yi4 de3ng zhua1n ye4 ji1n ro2ng zho1ng jie4 ji1 go4u di2 ji1 chu3 sha4ng , da4 li4 fa1 zha3n xi4n da4i zi1 cha3n zhe4ng qua4n hua4 he2 qi3 ye4 zi1 cha3n zhe4ng qua4n hua4 , fe1ng fu4 to2u zi1 pi3n zho3ng , tui1 do4ng zhe4ng qua4n ro2ng zi1 , shi2 xia4n xi4n da4i shi4 cha3ng yu3 zhe4ng qua4n shi4 cha2ng di2 dui4 jie1 .\n di4 e4r , ti2 ga1o dui4 wa4i ka1i fa4ng che2ng du4 . guo2 ji4 ji1n ro2ng zho1ng xi1n bu4 ji3n shi4 qua2n qiu2 zi1 ji1n di2 ji2 ju4 zho1ng xi1n , e2r qie3 ha2i shi4 qua2n qiu2 zi1 ji1n di2 fu2 she4 zho1ng xi1n . yi1n e2r , zi1 be3n shi4 cha3ng di2 dui4 wa4i ka1i fa4ng shi4 tui1 ji4n sha4ng ha3i guo2 ji4 ji1n ro2ng zho1ng xi1n jia4n she4 di2 gua1n jia4n . da4n shi4 , zi1 be3n shi4 cha3ng di2 dui4 wa4i ka1i fa4ng shi4 yi1 ba3 " shua1ng re4n jia4n ", ta1 ke3 yi3 cu4 ji4n guo2 ji4 zi1 be3n di2 zi4 yo2u liu2 do4ng , ti2 ga1o qua2n qiu2 zi1 yua2n pe4i zhi4 xia4o lv4 , ye3 ke3 ne2ng hui4 dui4 guo2 ne4i ji1n ro2ng ye4 di2 we3n di4ng za4o che2ng cho1ng ji1 , she4n zhi4 dui4 guo2 jia1 ji1n ro2ng a1n qua2n go4u che2ng we1i xie2 . yi1n ci3 , zi1 be3n shi4 cha3ng di2 dui4 wa4i ka1i fa4ng yi1ng ga1i yo3u ge4 zui4 yo1u ci4 xu4 we4n ti2 , yi3 que4 ba3o li4 yi4 di2 zui4 da4 hua4 he2 fe1ng xia3n di2 zui4 xia3o hua4 . bi3 zhe3 re4n we2i , zho1ng guo2 zi1 be3n shi4 cha3ng di2 dui4 wa4i ka1i fa4ng yi1ng za4i jia1 qia2ng guo2 ne4i ji1n ro2ng shi4 cha2ng hua4 ga3i ge2 he2 zhi4 du4 ga3i ge2 di2 guo4 che2ng zho1ng zhu2 bu4 shi2 xia4n , ji2 to1ng guo4 ji1n ro2ng ga3i ge2 shi4 yi4ng zi1 be3n shi4 cha3ng ka1i fa4ng di2 xu1 ya4o , yi3 zi1 be3n shi4 cha3ng ka1i fa4ng cu4 ji4n ji1n ro2ng ga3i ge2 he2 ji1n ro2ng fa1 zha3n .
1finance
o1u zu2 zui4 xi1n sa4i guo3
wa3ng ye4 so1u suo3 :\n zhu3 dui4 ke4 dui4 bi3 fe1n \n be4i di4 si1 ba1 la1 duo1 li4 de2 \n la1 ke1 lu3 ni2 ya4 la2i wa4n te4 \n ba1 lu2n xi1 ya4 sa4 la1 ge1 sa4 \n sa1ng ta3n de2 sa1i we2i li4 ya4 \n qia3 qia3 ,C luo2 , xia3o luo2 ni3 xia3ng sha4ng shui2 jiu4 sha4ng shui2 β€”β€” wa3ng yi4 ti3 yu4 me4ng hua4n zu2 qiu2 ji1ng li3 dia3n ji1 ka1i shi3 ji1ng li3 she1ng ya2 \n ti3 yu4 ji1n ri4 re4 dia3n \n SPORTS.163.COM\nyi1n tie3 she1ng qu3 de zhi2 jia4o guo2 a4o di2 ka1i me2n ho2ng , guo2 a4o 1-0 a4o da4 li4 ya4 ; si1 ta3n ke1 we2i qi2 be1i sho1u gua1n zha4n , na2n la2n da4 she4ng e2 luo2 si1 , ya2o mi2ng he2 a1 lia2n ru4 xua3n zui4 jia1 zhe4n ro2ng , de2 guo2 yu3 xi1 la4 a4o yu4n jia1ng yu3 zho1ng guo2 na2n la2n to2ng zu3 , na2n la2n a4o yu4n qia2n ji3ng ka1n yo1u .. >> xia2ng xi4
0sports
guo1 yue4 shi1 sho3u bu4 di2 fu2 yua2n a4i shi1 zhi1 ha4o : chu1 xia4n we4n ti2 shi4 ha3o shi4
shu1 ge3i fu2 yua2n a4i guo1 yue4 he3n ku3 na3o \n be3n ba4o cha2ng chu1n 15 ri4 dia4n ( ji4 zhe3 wa2ng xia4o xia4o ) sui1 ra2n zho1ng guo2 nv3 pi1ng za4i ji1n wa3n di2 zho1ng guo2 go1ng ka1i sa4i nv3 tua2n ba4n jue2 sa4i zho1ng yi3 3 bi3 1 jia1ng ri4 be3n dui4 ta2o ta4i ji4n ji2 jue2 sa4i , da4n xia3o jia4ng guo1 yue4 ( guo1 yue4 Qzone) za4i lia3ng cha2ng da1n da3 zho1ng di2 bia3o xia4n que4 li4ng re2n nie1 lia3o yi1 ba3 ha4n .\n sho3u cha2ng da1n da3 zha1ng yi2 ni2ng ( zha1ng yi2 ni2ng Qzone) yi3 3 bi3 0 qi1ng qu3 pi2ng ye3 za3o shi3 xia1ng ,3 ju2 bi3 sa4i ji3n ra4ng dui4 sho3u de2 da4o 9 fe1n . di4 2 cha2ng da1n da3 ,2007 nia2n shi4 ji3n sa4i da1n da3 gua4n ju1n , shi4 jie4 pa2i mi2ng di4 2 di2 guo1 yue4 dui4 zhe4n ri4 be3n " ci2 wa2 wa2 " fu2 yua2n a4i , guo1 yue4 za4i xia1n she4ng yi1 ju2 di2 qi2ng kua4ng xia4 yi3 1 bi3 3 ca3n za1o ni4 zhua3n . za4i wa2ng na2n ( wa2ng na2n Qzone)/ zha1ng yi2 ni2ng shua1ng da3 huo4 she4ng , zho1ng guo2 dui4 za4i ci4 zha1n de2 xia1n ji1 ho4u , guo1 yue4 yo4u pi1 gua4 sha4ng zhe4n , yi2ng zha4n shi4 jie4 pa2i mi2ng di4 28 we4i di2 fu2 ga1ng chu1n ca4i . qia2n 3 ju2 guo1 yue4 yi3 2 bi3 1 li3ng xia1n , di4 4 ju2 ta1 za4i 10 bi3 6 li3ng xia1n di2 qi2ng kua4ng xia4 ji4ng lia2n diu1 6 fe1n shi1 dia4o ga1i ju2 . jue2 she4ng ju2 , guo1 yue4 me2i za4i ra4ng ji1 hui4 liu1 zo3u , yi3 11 bi3 6 na2 xia4 , co2ng e2r we2i zho1ng guo2 dui4 yi2ng de lia3o zhe3ng cha2ng bi3 sa4i .\n sa4i ho4u guo1 yue4 re4n we2i , zi4 ji3 di2 fa1 hui1 zhe3ng ti3 bi3 jia4o zhe4ng cha2ng , zhi3 shi4 dui4 ku4n na2n zhu3n be4i bu4 go4u , yi1n ci3 da3 de2 bu4 go4u xi1ng fe4n , to2ng shi2 chu3 li3 gua1n jia4n qiu2 di2 ne2ng li4 ye3 xu1 ya4o ti2 ga1o . zho1ng guo2 nv3 pi1ng zhu3 shua4i shi1 zhi1 ha4o ( shi1 zhi1 ha4o Qzone) bia3o shi4 , guo1 yue4 za4i xu4n lia4n zho1ng si1 xia3ng chu1 xia4n bo1 do4ng , da3o zhi4 lia3o ji1ng li4 bu4 go4u ji2 zho1ng , zhua4ng ta4i qi3 fu2 bu4 di4ng . to2ng shi2 ta1 ye3 ta3n ya2n ," xia4n za4i chu1 xia4n we4n ti2 shi4 ha3o shi4 . wo3 me2n jiu4 shi4 ya4o to1ng guo4 bi3 sa4i zha3o chu1 bu4 zu2 , zhe4 ya4ng ca2i ne2ng da2 da4o dua4n lia4n mu4 di4 ."\n zho4ng dia3n yue4 du2
0sports
qua2n guo2 ji1n ro2ng bia1o zhu3n hua4 ji4 shu4 we3i yua2n hui4 go1ng zuo4 hui4 yi4 za4i ni2ng bo1 zha4o ka1i
ri4 qia2n , qua2n guo2 ji1n ro2ng bia1o zhu3n hua4 ji4 shu4 we3i yua2n hui4 ( yi3 xia4 jia3n che1ng ji1n bia1o we3i ) za4i ni2ng bo1 zha4o ka1i lia3o go1ng zuo4 hui4 yi4 . ji1n bia1o we3i zhu3 re4n we3i yua2n , zho1ng guo2 re2n mi2n yi2n ha2ng da3ng we3i we3i yua2n , fu4 ha2ng cha2ng su1 ni2ng chu1 xi2 hui4 yi4 bi4ng jia3ng hua4 . hui4 yi4 dui4 ji4n wu3 nia2n la2i ji1n ro2ng bia1o zhu3n hua4 go1ng zuo4 ji4n ha2ng lia3o zo3ng jie2 . zi4 ji1n bia1o we3i che2ng li4 yi3 la2i , jie2 zhi4 mu4 qia2n wo3 guo2 yi3 fa1 bu4 ji1n ro2ng ye4 guo2 jia1 bia1o zhu3n 32 xia4ng , ha2ng ye4 bia1o zhu3n 58 xia4ng . zhe4ng za4i bia1n xie3 di2 ji1n ro2ng bia1o zhu3n da2 30 yu2 xia4ng , she4 ji2 yi2n ha2ng , zhe4ng qua4n , ba3o xia3n , yi4n cha1o za4o bi4 de3ng duo1 ge4 li3ng yu4 .\n hui4 yi4 hua2n dui4 ji1n ho4u yi1 dua4n shi2 qi1 di2 bia1o zhu3n hua4 go1ng zuo4 zuo4 chu1 lia3o bu4 shu3 , ti2 chu1 ji1n ho4u ya4o we2i ra4o ji1n ro2ng ha2ng ye4 di2 shi2 ji4 xu1 ya4o , be3n zhe " shi4 yi4ng xu1 qiu2 , fu2 wu4 ji1n ro2ng , jia1 qia2ng gua3n li3 , guo2 ji4 jie1 gui3 " di2 yua2n ze2 , zho4ng dia3n zuo4 ha3o yi3 xia4 go1ng zuo4 : yi1 shi4 ya4o zu3 zhi1 li4 lia4ng ji3n kua4i jia4n li4 wa2n sha4n jie2 go4u he2 li3 , ce2ng ci4 fe1n mi2ng , zho4ng dia3n tu1 chu1 , mia4n xia4ng shi4 cha2ng , guo2 ji4 jie1 gui3 di2 ji1n ro2ng bia1o zhu3n hua4 ti3 xi4 , bi4ng zhua1 ha3o yi1 xi4 lie4 zho4ng dia3n bia1o zhu3n di2 bia1n zhi4 , to2ng shi2 qia2ng hua4 bia1o zhu3n yu3 shi4 cha3ng di2 gua1n lia2n du4 . dia4o do4ng ge4 fa1ng ji1 ji2 xi4ng , qie4 shi2 ma3n zu2 ha2ng ye4 xu1 ya4o , que4 ba3o bia1o zhu3n di2 shi4 yo4ng xi4ng , xie2 tia2o xi4ng he2 yo3u xia4o xi4ng . e4r shi4 ya4o she1n ru4 ya2n jiu1 , jia1 qia2ng ca3i bia1o go1ng zuo4 , ji3n kua4i shi2 xia4n guo2 ji4 bia1o zhu3n to2ng bu4 ca3i bia1o . sa1n shi4 ya4o she1n hua4 guo2 ji4 bia1o zhu3n ge1n zo1ng go1ng zuo4 , mi4 qie1 zha3ng wo4 guo2 ji4 bia1o zhu3n do4ng ta4i . si4 shi4 jia4n li4 he2 qia2ng hua4 bia1o zhu3n di2 do4ng ta4i we2i hu4 ji1 zhi4 , ba3o zhe4ng bia1o zhu3n di2 zhi4 lia4ng he2 yi4ng yo4ng xia4o guo3 , qie4 shi2 jie3 jue2 bu4 fe4n ji1n ro2ng guo2 jia1 bia1o zhu3n he2 ha2ng ye4 bia1o zhu3n bia1o li2ng cha2ng , bu4 shi4 yi4ng xu1 qiu2 di2 we4n ti2 . wu3 shi4 ya4o li4 yo4ng ge4 zho3ng xi2ng shi4 , zu3 zhi1 ji1n bia1o we3i we3i yua2n he2 xia1ng gua1n da1n we4i ka1i zha3n bu4 to2ng ce2ng ci4 bu4 to2ng ne4i ro2ng di2 pe2i xu4n , ba3o zhe4ng ji1n bia1o we3i ne2ng go4u yo1ng yo3u yi1 zhi1 cha2ng qi1 we3n di4ng , ye4 wu4 shu2 lia4n di2 bia1o zhu3n hua4 dui4 wu3 . to2ng shi2 , ya4o cho1ng fe1n li4 yo4ng duo1 nia2n ji1 le3i di2 ji1n ro2ng bia1o zhu3n hua4 zi1 yua2n zuo4 ha3o ji1n ro2ng bia1o zhu3n xi4n xi1 fu2 wu4 go1ng zuo4 , da4 li4 jia1 qia2ng bia1o zhu3n hua4 xua1n chua2n go1ng zuo4 , yi2ng za4o ji1n ro2ng ye4 jia3ng bia1o zhu3n , yo4ng bia1o zhu3n di2 lia2ng ha3o fe1n we2i .\n la2i zi4 yi2n ha2ng , zhe4ng qua4n , ba3o xia3n , ga1o xia4o ji2 ya2n jiu1 ji1 go4u di2 liu4 shi2 yu2 mi2ng we3i yua2n ji2 te4 ya1o da4i bia3o da4o hui4 , ti1ng qu3 lia3o ji1n bia1o we3i ji2 zhe4ng qua4n , ba3o xia3n , yi4n zhi4 fe1n ji4 shu4 we3i yua2n hui4 di2 go1ng zuo4 ba4o ga4o .
1finance
xi1n hua2 wa3ng ma3 ji4n
don't delete\n MINI CLUBMAN wu2 xia4n che1 yu4 di4ng xu1 de3ng 3 ge4 yue4 \n ha2n ba1o da4i fa4ng di2 me3i nv3 che1 mo2 \n su1n li4 di2 bu4 jie3 che1 yua2n \n qi1ng chu2n di2 xia3o che1 mo2
3automobile
che2n si1 che2ng liu2 yu2n ga3n lu4 zhe4n za1i ge1 da4i to2u ca1n jia1 lv4 si1 da4i xi2ng do4ng ( tu2 )
liu2 yu2n \n sha4o bi1ng , liu2 yu2n \n lv4 si1 da4i xi2ng do4ng \n xi1n la4ng yi1n yue4 xu4n 5 yue4 12 ri4 , si4 chua1n we4n chua1n za1o yu4 8.0 ji2 te4 da4 di4 zhe4n za1i ha4i , si4 chua1n she3ng ji2 zho1u bia1n qi2 ta1 di4 qu1 du1 sho4u da4o ji2 da4 yi3ng xia3ng . za1i na4n fa1 she1ng ho4u , ya3n yi4 jie4 ye3 xu4n su4 ha2ng do4ng qi3 la2i , yi3 ge4 zho3ng fa1ng shi4 ba1ng zhu4 za1i qu1 re2n mi2n .\n ju4 xi1 , yo2u sha4o bi1ng ( ti1ng ge1 blog), liu2 yu2n ( blog), che2n si1 che2ng , she3n a4o ju1n ( blog) de3ng shu4 shi2 we4i yi4 re2n she1n xi4 lv4 si1 da4i qi1ng li4 ya3n cha4ng di2 zhe4n za1i go1ng yi4 ge1 qu3 < she1ng mi4ng zhi1 ya3n > yu2 22 ri4 za4i ji1ng lu4 zhi4 wa2n che2ng , ga1i ge1 qu3 jia1ng yu2 ji4n ri4 za4i be3i ji1ng dia4n shi4 ta2i , si4 chua1n dia4n shi4 ta2i de3ng shi2 jia1 we4i shi4 bo1 chu1 . sha4o bi1ng , che2n si1 che2ng ( blog) de3ng re2n du1 shi4 te4 di4 co2ng pia4n cha2ng ga3n la2i ca1n jia1 ci3 ci4 huo2 do4ng , da4 jia1 mo4 mo4 di2 zhu3n be4i ha3o , lu4 zhi4 go1ng zuo4 wa2n che2ng shu4n li4 .\n lu4 zhi4 qi1 jia1n di4 yi1 ci4 ji4n lu4 yi1n pe2ng di2 " xia3o ju4n zhu3 " liu2 yu2n bia3o xia4n lia2ng ha3o , do4ng qi2ng zhi1 chu3 ya3n li3 le4i gua1ng sha3n shuo4 , zhi1 ho4u ta1 bia3o shi4 zhe1n qi2ng shi2 ga3n jiu4 shi4 zui4 ha3o di2 ya3n cha4ng fa1ng shi4 . ta1 shuo1 :" wo3 he3n xi3 hua1n zhe4 sho3u ge1 di2 ge1 ci2 , ta1 bu4 ji3n chua2n di4 lia3o a4i di2 zhe1n di4 , she1ng mi4ng di2 ke3 gui4 , ge1ng ga4o su4 wo3 me2n ya4o wa2n qia2ng , jia1n di4ng di2 mia4n dui4 ku4n na2n , ge3i wo3 me2n yi3 she1ng huo2 di2 xi1 wa4ng he2 yo3ng qi4 . xi1 wa4ng zhe4 sho3u ge1 ne2ng ji3n kua4i di2 chua2n cha4ng , ke3 yi3 we1n nua3n he2 gu3 wu3 ge1ng duo1 di2 re2n . ji3n gua3n zi4 ji3 li4 lia4ng we1i bo2 , da4n yi1 di4ng ji4n zui4 da4 nu3 li4 , we2i zhe4n za1i huo2 do4ng duo1 zuo4 yi1 fe4n go4ng xia4n , wa4ng ne2ng go4u ji4n zi4 ji3 suo3 ne2ng ba1ng zhu4 si4 chua1n re2n mi2n du4 guo4 na2n gua1n zho4ng jia4n jia1 yua2n ." ju4 go1ng zuo4 re2n yua2n to4u lu4 liu2 yu2n ga1ng ga1ng wa2n che2ng < lu4 di3ng ji4 > di2 qua2n guo2 sho3u lu2n xua1n chua2n , za4i de2 zhi1 si4 chua1n di4 zhe4n ho4u jiu4 li4 ji2 hui2 ji1ng ji1 ji2 ca1n jia1 lia3o yi1 xi4 lie4 zhe4n za1i huo2 do4ng .\n ga1ng ga1ng jie2 shu4 dia4n yi3ng pa1i she4 di2 che2n si1 che2ng , ze2 za4i di4 yi1 shi2 jia1n jia1 ru4 da4o zhe4n za1i yi4 ya3n di2 dui4 wu3 , yo4ng ge1 she1ng hu1 yu4 ge1ng duo1 yo3u ne2ng li4 di2 a4i guo2 re2n shi4 xia4n chu1 zi4 ji3 di2 a4i xi1n . ta1 shuo1 , ge1n fe4n zha4n za4i qia2n xia4n jiu4 yua2n za1i mi2n di2 zha4n shi4 me2n xia1ng bi3 , ta1 ne2ng zuo4 di2 ta4i we1i bu4 zu2 da4o lia3o ," ru2 guo3 duo1 cha4ng yi1 sho3u ge1 , ne2ng duo1 ra4ng yi2 ge4 re2n she1n chu1 yua2n zhu4 zhi1 sho3u , ne2ng ra4ng ta1 me2n ga3n jue2 da4o wo3 me2n di2 ga3n ji1 , wo3 jiu4 hui4 jia1n chi2 xia4 qu4 ."
2entertainment
liu2 xia2ng " wu2 jia1n bu4 cui1 " fa3 xi1n she4 ga1o du4 ke3n di4ng zho1ng guo2 fe1i re2n
te2ng xu4n ti3 yu4 ji4 zhe3 shi3 ji4ng ba4o da4o zho1ng guo2 fe1i re2n liu2 xia2ng ( so1u ba1 ) yi3 13 mia3o 19 di2 che2ng ji4 di4 wu3 ci4 che1ng xio2ng da4 ba3n guo2 ji4 tia2n lia2n da4 jia3ng sa4i , sa4i ho4u fa3 xi1n she4 yo4ng " wu2 jia1n bu4 cui1 " yi1 ci2 la2i xi2ng ro2ng zho1ng guo2 di2 fe1i re2n , bi4ng dui4 ta1 zuo4 lia3o ga1o du4 di2 za4n sha3ng .\n " za4i ju4 li2 a4o yu4n ( so1u ba1 ) hui4 zhi3 yo3u bu2 da4o sa1n ge4 yue4 di2 shi2 jia1n li3 , wu2 jia1n bu4 cui1 di2 zho1ng guo2 fe1i re2n liu2 xia2ng ke4 fu2 lia3o cha2o shi1 he2 we1i lia2ng di2 tia1n qi4 , za4i da4 ba3n qi1ng so1ng di2 yi2ng de lia3o na2n zi3 110 mi3 la2n di2 gua4n ju1n ." fa3 xi1n she4 za4i we2n zha1ng zho1ng xie3 chu1 ,24 sui4 di2 a4o yu4n hui4 gua4n ju1n he2 shi4 jie4 ji4 lu4 ba3o chi2 zhe3 liu2 xia2ng , jia1ng qi2 ta1 dui4 sho3u yua3n yua3n di2 pa1o za4i ho4u mia4n , ji1n tia1n di2 ta1 shi4 bu4 ke3 zha4n she4ng di2 !\n " wo3 he3n xi3 hua1n da4 ba3n , xi3 hua1n za4i zhe4 li3 bi3 sa4i . za4i zhe4 li3 di2 qi1 ci4 bi3 sa4i zho1ng wo3 me2i yo3u shi1 ba4i guo4 , wo3 mi2ng nia2n hua2n hui4 za4i la2i ." sa4i ho4u , liu2 xia2ng za4i jie1 sho4u ca3i fa3ng shi2 bia3o shi4 ," yo2u yu2 tia1n qi4 yo3u yu3 , wa4i jia1 yo3u xie1 ha2n le3ng , ji1n tia1n wo3 pa3o chu1 lia3o 13 mia3o 19 di2 che2ng ji4 , wo3 ge4 re2n dui4 zhe4 ge4 che2ng ji4 he3n ma3n yi4 ."\n jie2 shu4 da4 ba3n bi3 sa4i ho4u , liu2 xia2ng jia1ng ca1n jia1 5 yue4 22 ri4 za4i " nia3o cha2o " ju3 xi2ng di2 ha3o yu4n be3i ji1ng ( so1u ba1 ) ce4 shi4 sa4i , he2 za4i me3i guo2 ju3 xi2ng di2 sa1n ge4 da4 jia3ng sa4i di2 fe1n zha4n sa4i , yi3 bia4n za4i 8 yue4 fe4n di2 be3i ji1ng a4o yu4n hui4 sha4ng ba3o chi2 yi2 ge4 he3n ha3o di2 zhua4ng ta4i .\n zho4ng dia3n yue4 du2
0sports
xia4n cha3ng re2n qi4
don't delete\n MINI CLUBMAN wu2 xia4n che1 yu4 di4ng xu1 de3ng 3 ge4 yue4 \n ha2n ba1o da4i fa4ng di2 me3i nv3 che1 mo2 \n su1n li4 di2 bu4 jie3 che1 yua2n \n qi1ng chu2n di2 xia3o che1 mo2
3automobile
zhi1 shi2 cha3n qua2n ju2 gua1n yua2n : zho1ng guo2 rua3n jia4n da4o ba3n be4i guo2 wa4i ya1o mo2 hua4
tu2 we2i guo2 jia1 zhi1 shi2 cha3n qua2n ju2 fu4 ju2 cha2ng zha1ng qi2n ( xi1n la4ng ke1 ji4 ha2n lia2n we1i she4 )\n xi1n la4ng ke1 ji4 xu4n 5 yue4 29 ri4 xia1o xi1 , guo2 jia1 zhi1 shi2 cha3n qua2n ju2 fu4 ju2 cha2ng zha1ng qi2n 28 ri4 za4i jie1 sho4u xi1n la4ng ke1 ji4 du2 jia1 zhua1n fa3ng shi2 bia3o shi4 , zho1ng guo2 di2 tia2o cha2 ba4o ga4o xia3n shi4 wo3 guo2 ji4 sua4n ji1 rua3n jia4n da4o ba3n shua4i we2i 41%, yua3n yua3n di1 yu2 guo2 wa4i ji1 go4u go1ng bu4 di2 82%, zho1ng guo2 rua3n jia4n da4o ba3n shua4i yi3 be4i ya1o mo2 hua4 .\n za4i 28 ri4 xia4 wu3 ju3 ba4n di2 <2007 nia2n zho1ng guo2 rua3n jia4n da4o ba3n shua4i tia2o cha2 ba4o ga4o > fa1 bu4 hui4 sha4ng , guo2 jia1 zhi1 shi2 cha3n qua2n ju2 fu4 ju2 cha2ng zha1ng qi2n jie1 sho4u xi1n la4ng ke1 ji4 di2 du2 jia1 zhua1n fa3ng . zha1ng qi2n shuo1 , zho1ng guo2 da4o ba3n shua4i bu4 ke3 ne2ng yo3u sha1ng ye4 rua3n jia4n lia2n me2ng (BSA) go1ng bu4 di2 86% zhe4 me ga1o , da4o ba3n shua4i we4n ti2 yi3 ji1ng be4i guo2 wa4i ji1 go4u ya1o mo2 hua4 ; zho1ng guo2 di2 zhe4ng ba3n hua4 go1ng zuo4 yi3 ji1ng qu3 de lia3o he3n da4 di2 che2ng ji4 , zho1ng ya1ng yi1 ji2 zhe4ng fu3 ji2 ya1ng qi3 du1 yi3 ji1ng wa2n che2ng zhe4ng ba3n hua4 , zhe4ng fu3 ji1 gua1n zhe4ng ba3n hua4 yi3 ji1ng tui1 ha2ng zhi4 xia4n ji2 che2ng shi4 .\n zhe4 fe4n ba4o ga4o shi4 guo2 jia1 zhi1 shi2 cha3n qua2n ju2 we3i tuo1 hu4 lia2n wa3ng shi2 ya4n shi4 suo3 zuo4 di2 . ba4o ga4o xia3n shi4 ,2007 nia2n zho1ng guo2 ji4 sua4n ji1 rua3n jia4n di2 da4o ba3n shua4i xia4 jia4ng 11 ge4 ba3i fe1n dia3n zhi4 41%, zhe4 yi1 shu4 zi4 yua3n di1 yu2 sha1ng ye4 rua3n jia4n lia2n me2ng (BSA)15 ri4 go1ng bu4 di2 82%;07 nia2n zho1ng guo2 rua3n jia4n cha3n ye4 da4o ba3n shua4i bi3 2006 nia2n xia4 jia4ng 4 ge4 ba3i fe1n dia3n zhi4 20%; qua2n bu4 rua3n jia4n cha3n pi3n da4o ba3n shua4i xia4 jia4ng 5 ge4 ba3i fe1n dia3n zhi4 31%; zui4 sho4u gua1n zhu4 di2 ca1o zuo4 xi4 to3ng da4o ba3n shua4i da4 jia4ng 29 ge4 ba3i fe1n dia3n zhi4 39%.\n fa1 bu4 hui4 jie2 shu4 ho4u , guo2 jia1 zhi1 shi2 cha3n qua2n ju2 fu4 ju2 cha2ng zha1ng qi2n jie1 sho4u xi1n la4ng ke1 ji4 di2 du2 jia1 zhua1n fa3ng . zha1ng qi2n shuo1 , zho1ng guo2 da4o ba3n shua4i bu4 ke3 ne2ng yo3u sha1ng ye4 rua3n jia4n lia2n me2ng go1ng bu4 di2 82% zhe4 me ga1o , da4o ba3n shua4i we4n ti2 yi3 ji1ng be4i guo2 wa4i ji1 go4u ya1o mo2 hua4 .\n " bu4 ne2ng ya1o mo2 hua4 zho1ng guo2 di2 da4o ba3n we4n ti2 "\n xi1n la4ng ke1 ji4 : sha1ng ye4 rua3n jia4n lia2n me2ng (BSA) za4i 5 yue4 zho1ng xu2n fa1 lia3o ba4o ga4o , shuo1 zho1ng guo2 di2 ji4 sua4n ji1 rua3n jia4n da4o ba3n shua4i yi3 ji1ng za4i mi2ng xia3n xia4 jia4ng , da4n hua2n yo3u 82% di2 bi3 lv4 .\n zha1ng qi2n : zhe4 ge4 shu4 zi4 ke3n di4ng shi4 bu4 zhu3n que4 di2 .\n shi2 ji1 nia2n la2i ,BSA yi1 zhi2 go1ng bu4 ge4 ge4 guo2 jia1 di2 da4o ba3n shua4i , co2ng wo3 me2n zui4 ka1i shi3 ti1ng da4o zho1ng guo2 di2 shu4 zi4 jiu4 ga3n jue2 fe1i cha2ng ga1o , si4 hu1 bu4 ta4i ke3 xi4n , zhu3 ya4o li3 yo2u shi4 xi4n xi1 cha3n ye4 bu4 da1ng shi2 go1ng bu4 di2 rua3n jia4n cha3n ye4 cha3n zhi2 za4i da4 fu2 sha4ng she1ng , ze1ng cha2ng shua4i yo3u 40%, ru2 guo3 wo3 me2n di2 da4o ba3n shua4i zhe4 me ga1o , hui4 yo3u zhe4 me da4 di2 ze1ng zha3ng ma2 ? ru2 guo3 a4n zha4o BSA di2 shu4 ju4 ji4 sua4n , zhe4ng ba3n xia1o sho4u e2 zhi1 zha1n 10% di2 hua4 , na4 rua3n jia4n gui1 mo2 jiu4 bu4 de2 le , sua4n chu1 la2i di2 jie2 guo3 shi4 , zhe3ng ge4 rua3n jia4n cha3n ye4 di2 gui1 mo2 yu3 GDP di2 bi3 lv4 bi3 me3i guo2 hua2n ga1o , zho1ng guo2 di2 rua3n jia4n ye4 bi3 me3i guo2 ya4o luo4 ho4u , yo2u ci3 tui1 sua4n chu1 di2 jie2 lu4n xia3n ra2n shi4 cuo4 wu4 di2 , suo3 yi3 82% di2 da4o ba3n shua4i ke3n di4ng shi4 cuo4 wu4 di2 .\n xi1n la4ng ke1 ji4 : na4 zhe1n shi2 di2 da4o ba3n shua4i da4o di3 shi4 duo1 sha3o ?\n zha1ng qi2n : za4i qia2n dua4n shi2 jia1n guo2 wu4 yua4n xi1n we2n ba4n go1ng shi4 zu3 zhi1 di2 fa1 bu4 hui4 sha4ng , wo3 ye3 shuo1 86% zhe4 yi1 shu4 zi4 shi4 cuo4 wu4 di2 , ru2 guo3 da1ng shi2 we4n wo3 , wo3 me2n di2 da4o ba3n shua4i shi4 duo1 sha3o , wo3 bu4 zhi1 da4o , xia4n za4i wo3 me2n yi3 ji1ng go1ng bu4 lia3o zhe4 ge4 tia2o cha2 jie2 guo3 .\n wo3 me2n we3i tuo1 di2 di4 sa1n fa1ng mi2n jia1n di2 zi1 xu2n go1ng si1 dia4o cha2 di2 shu4 ju4 shi4 , yi3 shi4 cha3ng jia4 zhi2 ji4 sua4n ,07 nia2n zho1ng guo2 ji4 sua4n ji1 rua3n jia4n da4o ba3n shua4i we2i 41%, rua3n jia4n cha3n ye4 da4o ba3n shua4i shi4 20%, qua2n bu4 rua3n jia4n cha3n pi3n da4o ba3n shua4i shi4 31%, ca1o zuo4 xi4 to3ng da4o ba3n shua4i shi4 39%.\n xi1n la4ng ke1 ji4 : wo3 me2n zhe4 me duo1 zu3 shu4 ju4 , co2ng 20% da4o 41%, ne3i ge4 shu4 ju4 ke3 yi3 he2 BSA di2 shu4 ju4 bi3 jia4o ?\n zha1ng qi2n :BSA suo3 shuo1 di2 82% shi4 zhi3 ji4 sua4n ji1 rua3n jia4n di2 da4o ba3n shua4i , zhe4 ci4 tia2o cha2 ba4o ga4o dui4 yi4ng di2 shu4 zi4 shi4 41%.\n hua1n yi2ng ca1n yu4 dia4o cha2 \n xia1ng gua1n zhua1n ti2 :\n be3n we2n da3o ha2ng :
4technology
zu3 tu2 : pa2n dia3n da4 pa2i mi2ng xi1ng xi2 gua4n xi4ng do4ng zuo4 xia3o S a4i ta2i tui3 pa1i zha4o
di4 12345678910 11 12 13 14 15 ye4 \n li3 yu3 chu1n : zha1o pa2i do4ng zuo4 jiu4 shi4 zha1ng ka1i shua1ng sho3u \n zhe4 ge4 do4ng zuo4 gu1 ji4 ka4n guo4 cha1o nv3 di2 du1 zhi1 da4o , jiu4 bu2 ya4o shuo1 shi4 wa2ng mi3 la1 ! shi4 sho3u she2n me ge1 la2i zhuo2 ? fa3n zhe4ng zhi3 ya4o shi4 li3 yu3 chu1n cha4ng zhe4 sho3u ge1 , zhe4 shua1ng sho3u jiu4 de2 xia1n la2i ge4 180 du4 di2 da4 zha1ng ka1i , e2r qie3 bi4 xu1 shi4 yi1 do3u yi1 do3u ha3o xia4ng za4i sa4n xi1ng xi1ng di2 na4 zho3ng , qie3 ya4o we1i xia4o zhuo2 ka4n zhuo2 qia2n fa1ng di2 gua1n zho4ng . zhe4 ge4 do4ng zuo4 he3n ro2ng yi4 xia3ng da4o < to2ng hua4 > li3 di2 ge1 ci2 :" wo3 hui4 bia4n che2ng to2ng hua4 li3 , ni3 a4i di2 na4 ge4 tia1n shi3 , zha1ng ka1i shua1ng sho3u , bia4n che2ng chi4 ba3ng sho3u hu4 ni3 ." di2 que4 , zhe4 ya4ng di2 zi1 shi4 xia3n de he3n Open, he3n ba1o ro2ng , he3n ha2o fa4ng .\n re4 dia3n xi4n xi1 \n huo2 do4ng Β· bo2 ke4
2entertainment
ha3i ma3 3 cha3n pi3n tu2 pia4n - fa1ng xia4ng pa2n
[ze2 re4n bia1n ji2 :malenawang]\n jia4o che1 \n SUV he2 MPV\n xi1n we2n pa2i ha2ng \n pi2ng lu4n pa2i ha2ng
3automobile
ba3i go1ng li3 yo2u ha4o ji3n 1 she1ng ! da4 zho4ng L1 ga4i nia4n che1 jia1ng lia2ng cha3n ( tu2 )(2)
da4 zho4ng qi4 che1 jiu4 L1 ga4i nia4n che1 yi3 ji1ng ta3o lu4n lia3o he3n cha2ng shi2 jia1n , ga1i che1 ji3n yo4ng 1 she1ng qi4 yo2u jiu4 ke3 yi3 xi2ng shi3 100 go1ng li3 . ta1 shi2 fe1n xia3o qia3o , jiu4 xia4ng yi2 ge4 xia3o xi2ng fe1i ji1 yi1 ya4ng , ga1i che1 di2 jia4 shi3 yua2n ho4u mia4n ji3n ji3n ke3 yi3 go1ng yi2 ge4 che2ng ke4 che2ng zuo4 .
3automobile
zu3 tu2 : a4o di4 li4 qia1n re2n ji2 ti3 pa1i luo3 zha4o yi2ng jie1 08 o1u zho1u be1i
ni2n suo3 za4i di2 we4i zhi4 : te2ng xu4n sho3u ye4 > ti3 yu4 pi2n da4o > guo2 ji4 hua1 bia1n hui4 zo3ng > zhe4ng we2n \n di4 12345678910 11 12 ye4 \n ( tu2 9)\n fe1n le4i xi4n xi1 \n qi3 ye4 fu2 wu4 \n zha1o sha1ng xi4n xi1 \n re4 dia3n xi4n xi1 \n re4 me2n tui1 jia4n \n ti3 yu4 \n a4o yu4n
0sports
li2n da1n ni4 zhua3n qu3 she4ng na2n shua1ng la4 ba4i zho1ng guo2 cha2n lia2n ta1ng be1i yo3u ji1ng wu2 xia3n
3:1zha4n she4ng ha2n guo2 dui4 \n zho1ng guo2 na2n yu3 ta1ng be1i sa1n lia2n gua4n \n be3i ji1ng shi2 jia1n zuo2 wa3n , ta1ng mu3 si1 be1i jue2 sa4i ju3 xi2ng , we4i mia3n gua1n ju1n zho1ng guo2 dui4 yi2ng la2i ha2n guo2 dui4 di2 tia3o zha4n .\n shua4i xia1n de1ng cha3ng di2 di4 yi1 da1n da3 li2n da1n (Qzone) sho3u ju2 bia3o xia4n pi2ng pi2ng , ji4ng fu4 yu2 pu3 che2ng hua4n , ha3o za4i ta1 ji2 shi2 tia2o zhe3ng zhua4ng ta4i , bi4ng yi3 2:1 ni4 zhua3n zha4n she4ng dui4 sho3u , we2i zho1ng guo2 dui4 qu3 de ka1i me2n ho2ng .\n da4n shi4 , sui2 ho4u di2 na2n shua1ng ca4i yu1n (Qzone)/ fu4 ha3i fe1ng (Qzone) que4 yi3 0:2 za1o da4o zhe4ng za4i che2ng / li3 lo2ng di2 da4 he2ng sa3o . zhe4 yi1 xia4 zi3 shi3 de cha2ng sha4ng ju2 shi4 ji3n zha1ng qi3 la2i .\n ha3o za4i , za4i sui2 ho4u di2 lia3ng cha2ng bi3 sa4i zho1ng , ba4o chu1n la2i (Qzone) yi3 2:0 li4 ke4 li3 xua4n yi1 , guo1 zhe4n do1ng / xie4 zho1ng bo2 (Qzone) ku3 zha4n sa1n ju2 , qi2n xia4 li3 za4i zhe1n / hua2ng zhi4 wa4n , zho1ng guo2 zui4 zho1ng yi3 zo3ng bi3 fe1n 3:1 zha4n she4ng ha2n guo2 , qu3 de sa1n lia2n gua4n . zhe4 ye3 shi4 zho1ng guo2 na2n dui4 zi4 1982 nia2n ka1i shi3 ca1n jia1 ta1ng be1i yi3 la2i di4 qi1 ci4 duo2 gua4n . liu3 che2ng yi1n \n zuo2 tia1n di2 ta1ng mu3 si1 be1i jue2 sa4i qia2n ju3 xi2ng lia3o mo4 a1i yi2 shi4 , shi4 jie4 yu3 lia2n zhu3 xi2 jia1ng ro2ng zho1ng xua1n du2 da4o ci2 , to2ng qua2n cha3ng gua1n zho4ng yi1 qi3 mo4 a1i yi1 fe1n zho1ng , ji4 nia4n 5 yue4 12 ri4 zho1ng guo2 si4 chua1n we4n chua1n di4 zhe4n zho1ng di2 si3 na2n zhe3 . zho1ng guo2 yu3 ma2o qiu2 ( so1u ba1 ) dui4 la1 chu1 yi1 tia2o he2ng fu2 , sha4ng mia4n xie3 zhuo2 " she1n za4i ha3i wa4i , xi1n xi4 za1i qu1 , yu3 zu3 guo2 re2n mi2n to2ng za4i , yu3 za1i qu1 re2n mi2n go4ng cu2n , zu3 guo2 wa4n sui4 !"\n zho4ng dia3n yue4 du2
0sports
ha2o zha2i ne4i shi2 pa1i ju4 chua2n shi4 de2 guo2 mo4 da4i wa2ng chu3 di2 ha2o che1 ( tu2 )(4)
xi1n wo3 tia1n me3i yi2 , sho3u ci4 to1ng guo4 qi1ng chu2 sua1n du2 , pi2ng he2ng sua1n jia3n di2 tu2 ji4ng pi2ng he2ng nv3 xi4ng he2 e3r me2ng to2ng shi2 , we2i chi2 ti3 ne4i sua1n jia3n pi2ng he2ng du4 , ba3o chi2 ruo4 jia3n jia4n ka1ng ta4i , co2ng yua2n to2u sha4ng tia2o li3 nv3 xi4ng he2 e3r me2ng shi1 tia2o ....\n http://colorapple.net.cn/xinwo\nhttp://www.qingpingguo.net.cn/bdqlx/\nxi1n wo3 tia1n me3i yi2 pia4n , ca3i yo4ng ha2n guo2 zhua1n li4 ji4 shu4 , co2ng shu4 shi2 zho3ng lv4 se4 zhi2 wu4 zho1ng ti2 qu3 chu2n tia1n ra2n huo2 xi4ng yi4 hua2ng to2ng , ge2 ge1n ti2 qu3 wu4 , huo2 xi4ng we2i E de3ng ka4ng sua1n ka4ng ya3ng hua4 che2ng fe4n , qua2n mia4n fe1n jie3 ti3 ne4i sua1n du2 , shi3 lua3n cha2o go1ng ne2ng hui2 da4o dia1n zhua4ng ta4i , cho2ng xi1n ju1n he2ng fe1n mi4 nv3 xi4ng he2 e3r me2ng .......\n http://colorapple.net.cn/xinwo/\nhttp://colorapple.net.cn/meiyan/\nhttp://qingpingguo.net.cn/ggt2008/\nlua3n cha2o go1ng ne2ng shua1i tui4 shi4 " bi1ng do4ng sa1n chi3 , fe1i yi1 ri4 zhi1 ha2n ", suo3 yi3 ta1 di2 ba3o ya3ng ye3 shi4 yi2 ge4 cha2ng qi1 di2 guo4 che2ng . za4i guo2 wa4i , nv3 xi4ng co2ng 35 sui4 jiu4 he3n zhu4 yi4 ba1o kuo4 lua3n cha2o za4i ne4i di2 qua2n she1n ba3o ya3ng , ru2 zhu4 yi4 he2 li3 di2 yi3n shi2 jie2 go4u , di4ng qi1 zuo4 ti3 jia3n de3ng de3ng ....\n http://goodwoman.net.cn/goodwman/\nre4 dia3n xi1n che1 ge1ng duo1 ...\n yo3u qi2ng xi1n we2n tui1 gua3ng \n <script type="text/javascript"> ac_as_id = 2384;ac_click_track_url = "";ac_format = 0;ac_mode = 1;ac_width = 280;ac_height = 210;</script><script type="text/javascript" src="http://static.acs86.com/g.js"></script>
3automobile