Dataset Preview
35.9 MB
idx (string)text (string)tokens (sequence)lemmas (sequence)upos_tags (sequence)xpos_tags (sequence)feats (sequence)head (sequence)deprel (sequence)deps (sequence)misc (sequence)
"train-s1"
"El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la condemna a quatre anys d'inhabilitació especial i una multa de 3,6 milions de pessetes per a quatre veterinaris gironins, per haver-se beneficiat dels càrrecs públics que desenvolupaven i la seva relació amb les empreses càrniques de la zona en oferir-los serveis particulars."
[ "El", "Tribunal", "Suprem", "(", "TS", ")", "ha", "confirmat", "la", "condemna", "a", "quatre", "anys", "d'", "inhabilitació", "especial", "i", "una", "multa", "de", "3,6", "milions", "de", "pessetes", "per", "a", "quatre", "veterinaris", "gironins", ",", "per", "haver-se", "haver", "se", "beneficiat", "dels", "càrrecs", "públics", "que", "desenvolupaven", "i", "la", "seva", "relació", "amb", "les", "empreses", "càrniques", "de", "la", "zona", "en", "oferir-los", "oferir", "los", "serveis", "particulars", "." ]
[ "el", "Tribunal", "Suprem", "(", "TS", ")", "haver", "confirmar", "el", "condemna", "a", "quatre", "any", "de", "inhabilitació", "especial", "i", "un", "multa", "de", "3.6", "milió", "de", "pesseta", "per", "a", "quatre", "veterinari", "gironí", ",", "per", "_", "haver", "ell", "beneficiar", "del", "càrrec", "públic", "que", "desenvolupar", "i", "el", "seu", "relació", "amb", "el", "empresa", "càrnic", "de", "el", "zona", "en", "_", "oferir", "ell", "servei", "particular", "." ]
[ 8, 10, 10, 1, 10, 1, 17, 16, 8, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 6, 9, 8, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 2, 2, 3, 0, 6, 1, 2, 13, 17, 11, 16, 2, 0, 6, 11, 16, 9, 8, 8, 0, 2, 8, 0, 6, 2, 8, 0, 2, 13, 16, 11, 0, 6, 1 ]
[ "DET", "PROPN", "PROPN", "PUNCT", "PROPN", "PUNCT", "AUX", "VERB", "DET", "NOUN", "ADP", "NUM", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADJ", "CCONJ", "DET", "NOUN", "ADP", "NUM", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADP", "ADP", "NUM", "NOUN", "ADJ", "PUNCT", "ADP", null, "AUX", "PRON", "VERB", "ADP", "NOUN", "ADJ", "PRON", "VERB", "CCONJ", "DET", "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "ADJ", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", null, "VERB", "PRON", "NOUN", "ADJ", "PUNCT" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "None", "{'PunctSide': 'Ini', 'PunctType': 'Brck'}", "None", "{'PunctSide': 'Fin', 'PunctType': 'Brck'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur', 'NumType': 'Card'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'NumForm': 'Digit', 'NumType': 'Card'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'NumForm': 'Digit'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur', 'NumType': 'Card'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Person': '3'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Imp', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Case': 'Acc,Dat', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "2", "8", "2", "5", "2", "5", "8", "0", "10", "8", "13", "13", "10", "15", "13", "15", "19", "19", "13", "22", "22", "19", "24", "22", "28", "28", "28", "10", "28", "34", "34", "None", "34", "34", "10", "36", "34", "36", "39", "36", "43", "43", "43", "34", "46", "46", "43", "46", "50", "50", "46", "52", "None", "43", "52", "52", "54", "8" ]
[ "det", "nsubj", "flat", "punct", "flat", "punct", "aux", "root", "det", "obj", "case", "nummod", "nmod", "case", "nmod", "amod", "cc", "det", "conj", "case", "nummod", "nmod", "case", "nmod", "case", "case", "nummod", "nmod", "amod", "punct", "mark", "_", "aux", "obj", "acl", "case", "obj", "amod", "obj", "acl", "cc", "det", "det", "conj", "case", "det", "nmod", "amod", "case", "det", "nmod", "mark", "_", "acl", "obj", "obj", "amod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'MWE': 'Tribunal_Suprem', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'MWE': 'la_seva', 'MWEPOS': 'DET'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s2"
"La sentència, a la qual ha tingut accés Intra-ACN, desestima els recursos interposats pels processats, Albert Bramón, president del Col·legi de Veterinaris de Girona en el moment dels fets, i Josefina J., Pere C. i Mateu B., que actuaven com a inspectors veterinaris de la Generalitat, i que van ser condemnats per l'Audiència de Girona per un delicte de negociacions prohibides a funcionaris."
[ "La", "sentència", ",", "a", "la", "qual", "ha", "tingut", "accés", "Intra-ACN", ",", "desestima", "els", "recursos", "interposats", "pels", "processats", ",", "Albert", "Bramón", ",", "president", "del", "Col·legi", "de", "Veterinaris", "de", "Girona", "en", "el", "moment", "dels", "fets", ",", "i", "Josefina", "J.", ",", "Pere", "C.", "i", "Mateu", "B.", ",", "que", "actuaven", "com", "a", "inspectors", "veterinaris", "de", "la", "Generalitat", ",", "i", "que", "van", "ser", "condemnats", "per", "l'", "Audiència", "de", "Girona", "per", "un", "delicte", "de", "negociacions", "prohibides", "a", "funcionaris", "." ]
[ "el", "sentència", ",", "a", "el", "qual", "haver", "tenir", "accés", "Intra-ACN", ",", "desestimar", "el", "recurs", "interposat", "pel", "processat", ",", "Albert", "Bramón", ",", "president", "del", "Col·legi", "de", "Veterinaris", "de", "Girona", "en", "el", "moment", "del", "fet", ",", "i", "Josefina", "J.", ",", "Pere", "C.", "i", "Mateu", "B.", ",", "que", "actuar", "com", "a", "inspector", "veterinari", "de", "el", "Generalitat", ",", "i", "que", "anar", "ser", "condemnar", "per", "el", "Audiència", "de", "Girona", "per", "un", "delicte", "de", "negociació", "prohibit", "a", "funcionari", "." ]
[ 8, 0, 1, 2, 8, 11, 17, 16, 0, 10, 1, 16, 8, 0, 6, 2, 0, 1, 10, 10, 1, 0, 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2, 8, 0, 2, 0, 1, 9, 10, 10, 1, 10, 10, 9, 10, 10, 1, 11, 16, 5, 2, 0, 6, 2, 8, 10, 1, 9, 11, 17, 17, 16, 2, 8, 10, 2, 10, 2, 8, 0, 2, 0, 6, 2, 0, 1 ]
[ "DET", "NOUN", "PUNCT", "ADP", "DET", "PRON", "AUX", "VERB", "NOUN", "PROPN", "PUNCT", "VERB", "DET", "NOUN", "ADJ", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "PROPN", "PROPN", "PUNCT", "NOUN", "ADP", "PROPN", "ADP", "PROPN", "ADP", "PROPN", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "CCONJ", "PROPN", "PROPN", "PUNCT", "PROPN", "PROPN", "CCONJ", "PROPN", "PROPN", "PUNCT", "PRON", "VERB", "SCONJ", "ADP", "NOUN", "ADJ", "ADP", "DET", "PROPN", "PUNCT", "CCONJ", "PRON", "AUX", "AUX", "VERB", "ADP", "DET", "PROPN", "ADP", "PROPN", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADJ", "ADP", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing', 'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Mood': 'Imp', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'VerbForm': 'Part'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "None", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Imp', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'VerbForm': 'Part'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "2", "12", "8", "6", "6", "8", "8", "2", "8", "8", "8", "0", "14", "12", "14", "17", "15", "19", "17", "19", "22", "19", "24", "22", "26", "24", "28", "24", "31", "31", "22", "33", "31", "22", "36", "19", "36", "39", "36", "39", "42", "36", "42", "19", "46", "17", "49", "47", "46", "49", "53", "53", "49", "59", "59", "59", "59", "59", "46", "62", "62", "59", "64", "62", "67", "67", "59", "69", "67", "69", "72", "70", "12" ]
[ "det", "nsubj", "punct", "case", "det", "obj", "aux", "acl", "obj", "nsubj", "punct", "root", "det", "obj", "amod", "case", "obj", "punct", "appos", "flat", "punct", "nmod", "case", "nmod", "case", "flat", "case", "flat", "case", "det", "nmod", "case", "nmod", "punct", "cc", "conj", "flat", "punct", "conj", "flat", "cc", "conj", "flat", "punct", "nsubj", "acl", "case", "fixed", "obj", "amod", "case", "det", "nmod", "punct", "cc", "nsubj", "aux", "aux", "conj", "case", "det", "obj", "case", "flat", "case", "det", "obl", "case", "nmod", "amod", "case", "obj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'MWE': 'Albert_Bramón', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "{'MWE': 'Col·legi_de_Veterinaris_de_Girona', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'MWE': 'Josefina_J.', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'MWE': 'Pere_C.', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "None", "None", "{'MWE': 'Mateu_B.', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "{'MWE': 'com_a', 'MWEPOS': 'ADP'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'MWE': 'Audiència_de_Girona', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s3"
"Els funcionaris s'encarregaven del control de la higiene de les empreses càrniques de La Garrotxa, i per aquest motiu feien visites periòdiques i analítiques."
[ "Els", "funcionaris", "s'", "encarregaven", "del", "control", "de", "la", "higiene", "de", "les", "empreses", "càrniques", "de", "La", "Garrotxa", ",", "i", "per", "aquest", "motiu", "feien", "visites", "periòdiques", "i", "analítiques", "." ]
[ "el", "funcionari", "ell", "encarregar", "del", "control", "de", "el", "higiene", "de", "el", "empresa", "càrnic", "de", "La", "Garrotxa", ",", "i", "per", "aquest", "motiu", "fer", "visita", "periòdic", "i", "analítica", "." ]
[ 8, 0, 11, 16, 2, 0, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 6, 2, 8, 10, 1, 9, 2, 8, 0, 16, 0, 6, 9, 0, 1 ]
[ "DET", "NOUN", "PRON", "VERB", "ADP", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "ADJ", "ADP", "DET", "PROPN", "PUNCT", "CCONJ", "ADP", "DET", "NOUN", "VERB", "NOUN", "ADJ", "CCONJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Case': 'Acc,Dat', 'Person': '3', 'PrepCase': 'Npr', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Imp', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Imp', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "2", "4", "4", "0", "6", "4", "9", "9", "6", "12", "12", "9", "12", "16", "16", "12", "22", "22", "21", "21", "22", "4", "22", "23", "26", "23", "4" ]
[ "det", "nsubj", "obj", "root", "case", "obj", "case", "det", "nmod", "case", "det", "nmod", "amod", "case", "det", "nmod", "punct", "cc", "case", "det", "obl", "conj", "obj", "amod", "cc", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'MWE': 'La_Garrotxa', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s4"
"Aprofitant aquest fet, els processats van constituir l'any 1991 una empresa dedicada a la planificació i a l'analítica de matèries primeres, i van utilitzar les visites oficials per oferir els serveis i captar els empresaris que inspeccionaven."
[ "Aprofitant", "aquest", "fet", ",", "els", "processats", "van", "constituir", "l'", "any", "1991", "una", "empresa", "dedicada", "a", "la", "planificació", "i", "a", "l'", "analítica", "de", "matèries", "primeres", ",", "i", "van", "utilitzar", "les", "visites", "oficials", "per", "oferir", "els", "serveis", "i", "captar", "els", "empresaris", "que", "inspeccionaven", "." ]
[ "aprofitar", "aquest", "fet", ",", "el", "processat", "anar", "constituir", "el", "any", "1991", "un", "empresa", "dedicat", "a", "el", "planificació", "i", "a", "el", "analítica", "de", "matèria", "primer", ",", "i", "anar", "utilitzar", "el", "visita", "oficial", "per", "oferir", "el", "servei", "i", "captar", "el", "empresari", "que", "inspeccionar", "." ]
[ 16, 8, 0, 1, 8, 0, 17, 16, 8, 0, 3, 3, 0, 6, 2, 8, 0, 9, 2, 8, 0, 2, 0, 6, 1, 9, 17, 16, 8, 0, 6, 2, 16, 8, 0, 9, 16, 8, 0, 11, 16, 1 ]
[ "VERB", "DET", "NOUN", "PUNCT", "DET", "NOUN", "AUX", "VERB", "DET", "NOUN", "NUM", "NUM", "NOUN", "ADJ", "ADP", "DET", "NOUN", "CCONJ", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADJ", "PUNCT", "CCONJ", "AUX", "VERB", "DET", "NOUN", "ADJ", "ADP", "VERB", "DET", "NOUN", "CCONJ", "VERB", "DET", "NOUN", "PRON", "VERB", "PUNCT" ]
[ "{'VerbForm': 'Ger'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'NumForm': 'Digit', 'NumType': 'Card'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'NumType': 'Card'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'VerbForm': 'Part'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'NumType': 'Ord'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Imp', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "0", "3", "1", "8", "6", "8", "8", "1", "10", "8", "10", "13", "8", "13", "17", "17", "14", "21", "21", "21", "17", "23", "21", "23", "8", "28", "28", "1", "30", "28", "30", "33", "28", "35", "33", "37", "33", "39", "37", "41", "39", "1" ]
[ "root", "det", "obj", "punct", "det", "nsubj", "aux", "advcl", "det", "obl", "compound", "nummod", "obj", "amod", "case", "det", "obj", "cc", "case", "det", "conj", "case", "nmod", "amod", "punct", "cc", "aux", "conj", "det", "obj", "amod", "mark", "advcl", "det", "obj", "cc", "conj", "det", "obj", "obj", "acl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'MWE': 'any_1991', 'MWEPOS': 'NOUN'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s5"
"Segons el Tribunal Suprem, 'és clar que els acusats van actuar en connexió amb el càrrec oficial i van intentar i van arribar a obtenir un avantatge o interès privat'."
[ "Segons", "el", "Tribunal", "Suprem", ",", "'", "és", "clar", "que", "els", "acusats", "van", "actuar", "en", "connexió", "amb", "el", "càrrec", "oficial", "i", "van", "intentar", "i", "van", "arribar", "a", "obtenir", "un", "avantatge", "o", "interès", "privat", "'", "." ]
[ "segons", "el", "Tribunal", "Suprem", ",", "'", "ser", "clar", "que", "el", "acusat", "anar", "actuar", "en", "connexió", "amb", "el", "càrrec", "oficial", "i", "anar", "intentar", "i", "anar", "arribar", "a", "obtenir", "un", "avantatge", "o", "interès", "privat", "'", "." ]
[ 2, 8, 10, 10, 1, 4, 17, 6, 5, 8, 0, 17, 16, 2, 0, 2, 8, 0, 6, 9, 17, 16, 9, 17, 16, 2, 16, 8, 0, 9, 0, 6, 4, 1 ]
[ "ADP", "DET", "PROPN", "PROPN", "PUNCT", "SYM", "AUX", "ADJ", "SCONJ", "DET", "NOUN", "AUX", "VERB", "ADP", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "ADJ", "CCONJ", "AUX", "VERB", "CCONJ", "AUX", "AUX", "ADP", "VERB", "DET", "NOUN", "CCONJ", "NOUN", "ADJ", "SYM", "PUNCT" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "3", "3", "8", "3", "3", "8", "8", "0", "13", "11", "13", "13", "8", "15", "13", "18", "18", "15", "18", "22", "22", "13", "25", "25", "22", "27", "25", "29", "22", "31", "29", "29", "8", "8" ]
[ "case", "det", "obl", "flat", "punct", "nmod", "cop", "root", "mark", "det", "nsubj", "aux", "csubj", "case", "obl", "case", "det", "nmod", "amod", "cc", "aux", "conj", "cc", "aux", "conj", "mark", "xcomp", "det", "obj", "cc", "conj", "amod", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "{'MWE': 'Tribunal_Suprem', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s6"
"Pel que fa al coneixement de la il·licitud de la seva acció, l'alt tribunal sosté que 'és evident que són universitaris, amb un estàndard de coneixements d'acord amb la seva especialitat' i afegeix que 'des d'aquesta realitat no és acceptable defensar que no tenien la consciència de la il·licitud de la seva acció, ja que això forma part del nivell mitjà de coneixements i sensibilitats atribuïdes a la generalitat de persones que estan en aquesta situació'."
[ "Pel", "que", "fa", "al", "coneixement", "de", "la", "il·licitud", "de", "la", "seva", "acció", ",", "l'", "alt", "tribunal", "sosté", "que", "'", "és", "evident", "que", "són", "universitaris", ",", "amb", "un", "estàndard", "de", "coneixements", "d'", "acord", "amb", "la", "seva", "especialitat", "'", "i", "afegeix", "que", "'", "des", "d'", "aquesta", "realitat", "no", "és", "acceptable", "defensar", "que", "no", "tenien", "la", "consciència", "de", "la", "il·licitud", "de", "la", "seva", "acció", ",", "ja", "que", "això", "forma", "part", "del", "nivell", "mitjà", "de", "coneixements", "i", "sensibilitats", "atribuïdes", "a", "la", "generalitat", "de", "persones", "que", "estan", "en", "aquesta", "situació", "'", "." ]
[ "pel", "que", "fa", "al", "coneixement", "de", "el", "il·licitud", "de", "el", "seu", "acció", ",", "el", "alt", "tribunal", "sostenir", "que", "'", "ser", "evident", "que", "ser", "universitari", ",", "amb", "un", "estàndard", "de", "coneixement", "d'", "acord", "amb", "el", "seu", "especialitat", "'", "i", "afegir", "que", "'", "des", "de", "aquest", "realitat", "no", "ser", "acceptable", "defensar", "que", "no", "tenir", "el", "consciència", "de", "el", "il·licitud", "de", "el", "seu", "acció", ",", "ja", "que", "això", "formar", "part", "del", "nivell", "mitjà", "de", "coneixement", "i", "sensibilitat", "atribuït", "a", "el", "generalitat", "de", "persona", "que", "estar", "en", "aquest", "situació", "'", "." ]
[ 2, 5, 0, 2, 0, 2, 8, 0, 2, 8, 8, 0, 1, 8, 6, 0, 16, 5, 4, 17, 6, 5, 17, 0, 1, 2, 8, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 8, 8, 0, 4, 9, 16, 5, 4, 2, 2, 8, 0, 14, 17, 6, 16, 5, 14, 16, 8, 0, 2, 8, 0, 2, 8, 8, 0, 1, 14, 5, 11, 16, 0, 2, 0, 6, 2, 0, 9, 0, 6, 2, 8, 0, 2, 0, 11, 16, 2, 8, 0, 4, 1 ]
[ "ADP", "SCONJ", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "DET", "NOUN", "PUNCT", "DET", "ADJ", "NOUN", "VERB", "SCONJ", "SYM", "AUX", "ADJ", "SCONJ", "AUX", "NOUN", "PUNCT", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADP", "DET", "DET", "NOUN", "SYM", "CCONJ", "VERB", "SCONJ", "SYM", "ADP", "ADP", "DET", "NOUN", "ADV", "AUX", "ADJ", "AUX", "SCONJ", "ADV", "VERB", "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "DET", "NOUN", "PUNCT", "ADV", "SCONJ", "PRON", "VERB", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADJ", "ADP", "NOUN", "CCONJ", "NOUN", "ADJ", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PRON", "VERB", "ADP", "DET", "NOUN", "SYM", "PUNCT" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "None", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Imp', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "None", "{'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'VerbForm': 'Part'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "5", "1", "1", "1", "17", "8", "8", "5", "12", "12", "12", "8", "5", "16", "16", "17", "0", "21", "21", "21", "17", "24", "24", "21", "28", "28", "28", "24", "30", "28", "36", "31", "31", "36", "36", "28", "21", "39", "17", "48", "48", "45", "42", "45", "48", "48", "48", "39", "48", "52", "52", "49", "54", "52", "57", "57", "54", "61", "61", "61", "57", "66", "66", "63", "66", "48", "66", "69", "66", "69", "72", "69", "74", "72", "72", "78", "78", "75", "80", "78", "82", "80", "85", "85", "82", "48", "17" ]
[ "case", "fixed", "fixed", "fixed", "obl", "case", "det", "nmod", "case", "det", "det", "nmod", "punct", "det", "amod", "nsubj", "root", "mark", "nmod", "cop", "ccomp", "mark", "cop", "csubj", "punct", "case", "det", "nmod", "case", "nmod", "case", "fixed", "fixed", "det", "det", "nmod", "nmod", "cc", "conj", "mark", "nmod", "case", "fixed", "det", "obl", "advmod", "cop", "ccomp", "csubj", "mark", "advmod", "ccomp", "det", "obj", "case", "det", "nmod", "case", "det", "det", "nmod", "punct", "mark", "fixed", "nsubj", "advcl", "compound", "case", "obj", "amod", "case", "nmod", "cc", "conj", "amod", "case", "det", "obj", "case", "nmod", "nsubj", "acl", "case", "det", "obj", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'MWE': 'Pel_que_fa_al', 'MWEPOS': 'ADP'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'MWE': 'la_seva', 'MWEPOS': 'DET'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No', 'MWE': \"d'_acord_amb\", 'MWEPOS': 'ADP'}", "None", "None", "{'MWE': 'la_seva', 'MWEPOS': 'DET'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'MWE': \"des_d'\", 'MWEPOS': 'ADP'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'MWE': 'la_seva', 'MWEPOS': 'DET'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'MWE': 'ja_que', 'MWEPOS': 'SCONJ'}", "None", "None", "{'MWE': 'forma_part', 'MWEPOS': 'VERB'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s7"
"D'altra banda, el Suprem entén que no és acceptable que els recurrents desconeguessin la normativa, per la seva professió i condició de funcionaris públics de la Generalitat."
[ "D'", "altra", "banda", ",", "el", "Suprem", "entén", "que", "no", "és", "acceptable", "que", "els", "recurrents", "desconeguessin", "la", "normativa", ",", "per", "la", "seva", "professió", "i", "condició", "de", "funcionaris", "públics", "de", "la", "Generalitat", "." ]
[ "de", "altre", "banda", ",", "el", "Suprem", "entendre", "que", "no", "ser", "acceptable", "que", "el", "recurrent", "desconèixer", "el", "normativa", ",", "per", "el", "seu", "professió", "i", "condició", "de", "funcionari", "públic", "de", "el", "Generalitat", "." ]
[ 2, 8, 0, 1, 8, 10, 16, 5, 14, 17, 6, 5, 8, 0, 16, 8, 0, 1, 2, 8, 8, 0, 9, 0, 2, 0, 6, 2, 8, 10, 1 ]
[ "ADP", "DET", "NOUN", "PUNCT", "DET", "PROPN", "VERB", "SCONJ", "ADV", "AUX", "ADJ", "SCONJ", "DET", "NOUN", "VERB", "DET", "NOUN", "PUNCT", "ADP", "DET", "DET", "NOUN", "CCONJ", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADJ", "ADP", "DET", "PROPN", "PUNCT" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Sub', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Imp', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "3", "3", "7", "3", "6", "7", "0", "11", "11", "11", "7", "15", "14", "15", "11", "17", "15", "22", "22", "22", "22", "7", "24", "22", "26", "24", "26", "30", "30", "26", "7" ]
[ "case", "det", "obl", "punct", "det", "nsubj", "root", "mark", "advmod", "cop", "ccomp", "mark", "det", "nsubj", "csubj", "det", "obj", "punct", "case", "det", "det", "obl", "cc", "conj", "case", "nmod", "amod", "case", "det", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'MWE': 'la_seva', 'MWEPOS': 'DET'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s8"
"Una setantena de treballadors de Fomento de Construcciones y Contratas a Manresa, gairebé la totalitat de la plantilla, s'han manifestat aquest migdia pels carrers de la ciutat."
[ "Una", "setantena", "de", "treballadors", "de", "Fomento", "de", "Construcciones", "y", "Contratas", "a", "Manresa", ",", "gairebé", "la", "totalitat", "de", "la", "plantilla", ",", "s'", "han", "manifestat", "aquest", "migdia", "pels", "carrers", "de", "la", "ciutat", "." ]
[ "un", "setantena", "de", "treballador", "de", "Fomento", "de", "Construcciones", "y", "Contratas", "a", "Manresa", ",", "gairebé", "el", "totalitat", "de", "el", "plantilla", ",", "ell", "haver", "manifestar", "aquest", "migdia", "pel", "carrer", "de", "el", "ciutat", "." ]
[ 8, 0, 2, 0, 2, 10, 2, 10, 9, 10, 2, 10, 1, 14, 8, 0, 2, 8, 0, 1, 11, 17, 16, 8, 0, 2, 0, 2, 8, 0, 1 ]
[ "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADP", "PROPN", "ADP", "PROPN", "CCONJ", "PROPN", "ADP", "PROPN", "PUNCT", "ADV", "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "PUNCT", "PRON", "AUX", "VERB", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "None", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Case': 'Acc,Dat', 'Person': '3', 'PrepCase': 'Npr', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "2", "23", "4", "2", "6", "4", "8", "6", "10", "8", "12", "4", "16", "16", "16", "2", "19", "19", "16", "16", "23", "23", "0", "25", "23", "27", "23", "30", "30", "27", "23" ]
[ "det", "nsubj", "case", "nmod", "case", "nmod", "case", "flat", "cc", "conj", "case", "nmod", "punct", "advmod", "det", "appos", "case", "det", "nmod", "punct", "obj", "aux", "root", "det", "obl", "case", "obl", "case", "det", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "{'MWE': 'Fomento_de_Construcciones_y_Contratas', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s9"
"Els treballadors han iniciat aquesta matinada una vaga indefinida dels serveis de neteja viària i recollida d'escombraries."
[ "Els", "treballadors", "han", "iniciat", "aquesta", "matinada", "una", "vaga", "indefinida", "dels", "serveis", "de", "neteja", "viària", "i", "recollida", "d'", "escombraries", "." ]
[ "el", "treballador", "haver", "iniciar", "aquest", "matinada", "un", "vaga", "indefinit", "del", "servei", "de", "neteja", "viari", "i", "recollida", "de", "escombraries", "." ]
[ 8, 0, 17, 16, 8, 0, 8, 0, 6, 2, 0, 2, 0, 6, 9, 0, 2, 0, 1 ]
[ "DET", "NOUN", "AUX", "VERB", "DET", "NOUN", "DET", "NOUN", "ADJ", "ADP", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADJ", "CCONJ", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "2", "4", "4", "0", "6", "4", "8", "4", "8", "11", "8", "13", "11", "13", "16", "13", "18", "16", "4" ]
[ "det", "nsubj", "aux", "root", "det", "obl", "det", "obj", "amod", "case", "nmod", "case", "nmod", "amod", "cc", "conj", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s10"
"Amb la protesta reclamen que l'empresa variï la seva actitud i accedeixi a la negociació del conveni i denuncien l'actitud 'prepotent' de l'Ajuntament de Manresa."
[ "Amb", "la", "protesta", "reclamen", "que", "l'", "empresa", "variï", "la", "seva", "actitud", "i", "accedeixi", "a", "la", "negociació", "del", "conveni", "i", "denuncien", "l'", "actitud", "'", "prepotent", "'", "de", "l'", "Ajuntament", "de", "Manresa", "." ]
[ "amb", "el", "protesta", "reclamar", "que", "el", "empresa", "variar", "el", "seu", "actitud", "i", "accedir", "a", "el", "negociació", "del", "conveni", "i", "denunciar", "el", "actitud", "'", "prepotent", "'", "de", "el", "Ajuntament", "de", "Manresa", "." ]
[ 2, 8, 0, 16, 5, 8, 0, 16, 8, 8, 0, 9, 16, 2, 8, 0, 2, 0, 9, 16, 8, 0, 4, 6, 4, 2, 8, 10, 2, 10, 1 ]
[ "ADP", "DET", "NOUN", "VERB", "SCONJ", "DET", "NOUN", "VERB", "DET", "DET", "NOUN", "CCONJ", "VERB", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "CCONJ", "VERB", "DET", "NOUN", "SYM", "ADJ", "SYM", "ADP", "DET", "PROPN", "ADP", "PROPN", "PUNCT" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Sub', 'Number': 'Sing', 'Person': '1', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Mood': 'Sub', 'Number': 'Sing', 'Person': '1', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "3", "3", "4", "0", "8", "7", "8", "4", "11", "11", "8", "13", "8", "16", "16", "13", "18", "16", "20", "4", "22", "20", "24", "22", "24", "28", "28", "22", "30", "28", "4" ]
[ "case", "det", "obl", "root", "mark", "det", "nsubj", "ccomp", "det", "det", "obj", "cc", "conj", "case", "det", "obj", "case", "nmod", "cc", "conj", "det", "obj", "nmod", "amod", "nmod", "case", "det", "nmod", "case", "flat", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'MWE': 'la_seva', 'MWEPOS': 'DET'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'MWE': 'Ajuntament_de_Manresa', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s11"
"L'aturada s'ha convocat amb caràcter indefinit."
[ "L'", "aturada", "s'", "ha", "convocat", "amb", "caràcter", "indefinit", "." ]
[ "el", "aturada", "ell", "haver", "convocar", "amb", "caràcter", "indefinit", "." ]
[ 8, 0, 11, 17, 16, 2, 0, 6, 1 ]
[ "DET", "NOUN", "PRON", "AUX", "VERB", "ADP", "NOUN", "ADJ", "PUNCT" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Case': 'Acc,Dat', 'Person': '3', 'PrepCase': 'Npr', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "2", "5", "5", "5", "0", "7", "5", "7", "5" ]
[ "det", "nsubj", "obj", "aux", "root", "case", "obl", "amod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s12"
"Tot i que ahir hi va haver una reunió de darrera hora, no es va aconseguir acostar posicions, de manera que els treballadors han decidit anar a la vaga."
[ "Tot", "i", "que", "ahir", "hi", "va", "haver", "una", "reunió", "de", "darrera", "hora", ",", "no", "es", "va", "aconseguir", "acostar", "posicions", ",", "de", "manera", "que", "els", "treballadors", "han", "decidit", "anar", "a", "la", "vaga", "." ]
[ "tot", "i", "que", "ahir", "hi", "anar", "haver", "un", "reunió", "de", "darrer", "hora", ",", "no", "ell", "anar", "aconseguir", "acostar", "posició", ",", "de", "manera", "que", "el", "treballador", "haver", "decidir", "anar", "a", "el", "vaga", "." ]
[ 11, 9, 5, 14, 11, 17, 16, 8, 0, 2, 6, 0, 1, 14, 11, 17, 16, 16, 0, 1, 2, 0, 5, 8, 0, 17, 16, 16, 2, 8, 0, 1 ]
[ "PRON", "CCONJ", "SCONJ", "ADV", "PRON", "AUX", "VERB", "DET", "NOUN", "ADP", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "ADV", "PRON", "AUX", "VERB", "VERB", "NOUN", "PUNCT", "ADP", "NOUN", "SCONJ", "DET", "NOUN", "AUX", "VERB", "VERB", "ADP", "DET", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Tot'}", "None", "None", "None", "{'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'NumType': 'Ord'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'Case': 'Acc,Dat', 'Person': '3', 'PrepCase': 'Npr', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "7", "1", "1", "7", "7", "7", "17", "9", "7", "12", "12", "9", "7", "17", "17", "17", "0", "17", "18", "27", "27", "21", "21", "25", "27", "27", "17", "27", "31", "31", "28", "17" ]
[ "mark", "fixed", "fixed", "advmod", "obj", "aux", "advcl", "det", "obj", "case", "amod", "nmod", "punct", "advmod", "obj", "aux", "root", "csubj", "obj", "punct", "mark", "fixed", "fixed", "det", "nsubj", "aux", "advcl", "xcomp", "case", "det", "obj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'MWE': 'Tot_i_que', 'MWEPOS': 'SCONJ'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'MWE': 'de_manera_que', 'MWEPOS': 'SCONJ'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s13"
"A més de l'aturada i amb la finalitat de donar a conèixer les seves demandes al conjunt de la ciutat, la plantilla ha sortit avui al carrer en una manifestació que ha anat des de la Bonavista fins a l'Ajuntament."
[ "A", "més", "de", "l'", "aturada", "i", "amb", "la", "finalitat", "de", "donar", "a", "conèixer", "les", "seves", "demandes", "al", "conjunt", "de", "la", "ciutat", ",", "la", "plantilla", "ha", "sortit", "avui", "al", "carrer", "en", "una", "manifestació", "que", "ha", "anat", "des", "de", "la", "Bonavista", "fins", "a", "l'", "Ajuntament", "." ]
[ "a", "més", "de", "el", "aturada", "i", "amb", "el", "finalitat", "de", "donar", "a", "conèixer", "el", "seu", "demanda", "al", "conjunt", "de", "el", "ciutat", ",", "el", "plantilla", "haver", "sortir", "avui", "al", "carrer", "en", "un", "manifestació", "que", "haver", "anar", "des", "de", "el", "Bonavista", "fins", "a", "el", "Ajuntament", "." ]
[ 2, 14, 2, 8, 0, 9, 2, 8, 0, 2, 16, 2, 16, 8, 8, 0, 2, 0, 2, 8, 0, 1, 8, 0, 17, 16, 14, 2, 0, 2, 8, 0, 11, 17, 16, 2, 2, 8, 10, 2, 2, 8, 10, 1 ]
[ "ADP", "ADV", "ADP", "DET", "NOUN", "CCONJ", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "VERB", "ADP", "VERB", "DET", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "PUNCT", "DET", "NOUN", "AUX", "VERB", "ADV", "ADP", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "PRON", "AUX", "VERB", "ADP", "ADP", "DET", "PROPN", "ADP", "ADP", "DET", "PROPN", "PUNCT" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdpType': 'Prep', 'Degree': 'Cmp'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "5", "1", "1", "5", "26", "9", "9", "9", "5", "11", "9", "13", "11", "16", "16", "11", "18", "11", "21", "21", "18", "5", "24", "26", "26", "0", "26", "29", "26", "32", "32", "26", "35", "35", "32", "39", "36", "39", "35", "43", "43", "43", "35", "26" ]
[ "case", "fixed", "fixed", "det", "obl", "cc", "case", "det", "conj", "mark", "acl", "mark", "compound", "det", "det", "obj", "case", "obj", "case", "det", "nmod", "punct", "det", "nsubj", "aux", "root", "advmod", "case", "obl", "case", "det", "obl", "nsubj", "aux", "acl", "case", "fixed", "det", "obl", "case", "case", "det", "obj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'MWE': 'A_més_de', 'MWEPOS': 'ADP'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'MWE': 'donar_a_conèixer', 'MWEPOS': 'VERB'}", "None", "None", "{'MWE': 'les_seves', 'MWEPOS': 'DET'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'MWE': 'des_de', 'MWEPOS': 'ADP'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s14"
"La protesta ha aplegat una setantena d'empleats, gairebé el total de la plantilla, que és de 80 treballadors."
[ "La", "protesta", "ha", "aplegat", "una", "setantena", "d'", "empleats", ",", "gairebé", "el", "total", "de", "la", "plantilla", ",", "que", "és", "de", "80", "treballadors", "." ]
[ "el", "protesta", "haver", "aplegar", "un", "setantena", "de", "empleat", ",", "gairebé", "el", "total", "de", "el", "plantilla", ",", "que", "ser", "de", "80", "treballador", "." ]
[ 8, 0, 17, 16, 8, 0, 2, 0, 1, 14, 8, 0, 2, 8, 0, 1, 11, 17, 2, 3, 0, 1 ]
[ "DET", "NOUN", "AUX", "VERB", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "ADV", "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "PUNCT", "PRON", "AUX", "ADP", "NUM", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'NumForm': 'Digit', 'NumType': 'Card'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "2", "4", "4", "0", "6", "4", "8", "6", "12", "12", "12", "6", "15", "15", "12", "21", "21", "21", "21", "21", "15", "4" ]
[ "det", "nsubj", "aux", "root", "det", "obj", "case", "nmod", "punct", "advmod", "det", "appos", "case", "det", "nmod", "punct", "nsubj", "cop", "case", "nummod", "acl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s15"
"Els serveis mínims que ha decretat la direcció general de Relacions Laborals del departament de Treball de la Generalitat estableixen que la recollida d'escombraries es continuarà fent diàriament als hospitals, als centres assistencials, mercats i escoles amb servei de menjador."
[ "Els", "serveis", "mínims", "que", "ha", "decretat", "la", "direcció", "general", "de", "Relacions", "Laborals", "del", "departament", "de", "Treball", "de", "la", "Generalitat", "estableixen", "que", "la", "recollida", "d'", "escombraries", "es", "continuarà", "fent", "diàriament", "als", "hospitals", ",", "als", "centres", "assistencials", ",", "mercats", "i", "escoles", "amb", "servei", "de", "menjador", "." ]
[ "el", "servei", "mínim", "que", "haver", "decretar", "el", "direcció", "general", "de", "Relacions", "Laborals", "del", "departament", "de", "Treball", "de", "el", "Generalitat", "establir", "que", "el", "recollida", "de", "escombraries", "ell", "continuar", "fer", "diàriament", "al", "hospital", ",", "al", "centre", "assistencial", ",", "mercat", "i", "escola", "amb", "servei", "de", "menjador", "." ]
[ 8, 0, 6, 11, 17, 16, 8, 0, 6, 2, 10, 10, 2, 0, 2, 10, 2, 8, 10, 16, 5, 8, 0, 2, 0, 11, 16, 16, 14, 2, 0, 1, 2, 0, 6, 1, 0, 9, 0, 2, 0, 2, 0, 1 ]
[ "DET", "NOUN", "ADJ", "PRON", "AUX", "VERB", "DET", "NOUN", "ADJ", "ADP", "PROPN", "PROPN", "ADP", "NOUN", "ADP", "PROPN", "ADP", "DET", "PROPN", "VERB", "SCONJ", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PRON", "AUX", "VERB", "ADV", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "ADP", "NOUN", "ADJ", "PUNCT", "NOUN", "CCONJ", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "None", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'Case': 'Acc,Dat', 'Person': '3', 'PrepCase': 'Npr', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Fut', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Ger'}", "None", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "2", "20", "2", "6", "6", "2", "8", "6", "8", "11", "8", "11", "14", "8", "16", "14", "19", "19", "14", "0", "27", "23", "27", "25", "23", "27", "20", "27", "27", "31", "27", "34", "34", "31", "34", "37", "34", "39", "34", "41", "39", "43", "41", "20" ]
[ "det", "nsubj", "amod", "obj", "aux", "acl", "det", "nsubj", "amod", "case", "nmod", "flat", "case", "nmod", "case", "nmod", "case", "det", "nmod", "root", "mark", "det", "nsubj", "case", "nmod", "obj", "ccomp", "xcomp", "advmod", "case", "obl", "punct", "case", "conj", "amod", "punct", "conj", "cc", "conj", "case", "nmod", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'MWE': 'Relacions_Laborals', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s16"
"També garanteixen que el primer dia de recollida de serveis mínims serà a partir de les sis de la matinada del dilluns 4 de juny i que a partir d'aquest dia es faran cada 72 hores."
[ "També", "garanteixen", "que", "el", "primer", "dia", "de", "recollida", "de", "serveis", "mínims", "serà", "a", "partir", "de", "les", "sis", "de", "la", "matinada", "del", "dilluns", "4", "de", "juny", "i", "que", "a", "partir", "d'", "aquest", "dia", "es", "faran", "cada", "72", "hores", "." ]
[ "també", "garantir", "que", "el", "primer", "dia", "de", "recollida", "de", "servei", "mínim", "ser", "a", "partir", "de", "el", "sis", "de", "la", "matinada", "del", "dilluns", "4", "de", "juny", "i", "que", "a", "partir", "de", "aquest", "dia", "ell", "fer", "cada", "72", "hora", "." ]
[ 14, 16, 5, 8, 6, 0, 2, 0, 2, 0, 6, 17, 2, 0, 2, 8, 3, 2, 8, 0, 2, 0, 3, 2, 0, 9, 5, 2, 0, 2, 8, 0, 11, 16, 11, 3, 0, 1 ]
[ "ADV", "VERB", "SCONJ", "DET", "ADJ", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADJ", "AUX", "ADP", "NOUN", "ADP", "DET", "NUM", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "NUM", "ADP", "NOUN", "CCONJ", "SCONJ", "ADP", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "PRON", "VERB", "PRON", "NUM", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'NumType': 'Ord'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Fut', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'NumType': 'Card'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'AdpType': 'Preppron'}", "None", "{'NumForm': 'Digit', 'NumType': 'Card'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "None", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Case': 'Acc,Dat', 'Person': '3', 'PrepCase': 'Npr', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Fut', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'NumForm': 'Digit', 'NumType': 'Card'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "2", "0", "17", "6", "6", "17", "8", "6", "10", "6", "10", "17", "17", "13", "13", "17", "2", "20", "20", "17", "22", "17", "22", "25", "22", "34", "34", "32", "28", "28", "32", "34", "34", "17", "36", "37", "34", "2" ]
[ "advmod", "root", "mark", "det", "amod", "nsubj", "case", "nmod", "case", "nmod", "amod", "cop", "case", "fixed", "fixed", "det", "ccomp", "case", "det", "compound", "case", "nmod", "compound", "case", "compound", "cc", "mark", "case", "fixed", "fixed", "det", "obl", "obj", "conj", "nmod", "nummod", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'MWE': 'a_partir_de', 'MWEPOS': 'ADP'}", "None", "None", "None", "{'MWE': 'sis_de_la_matinada', 'MWEPOS': 'NOUN'}", "None", "None", "None", "None", "{'MWE': 'dilluns_4_de_juny', 'MWEPOS': 'NOUN'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'MWE': \"a_partir_d'\", 'MWEPOS': 'ADP'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s17"
"L'Ajuntament de Manresa ha posat en funcionament tot un seguit de mesures, la majoria informatives, que tenen com a finalitat minimitzar els efectes de la vaga."
[ "L'", "Ajuntament", "de", "Manresa", "ha", "posat", "en", "funcionament", "tot", "un", "seguit", "de", "mesures", ",", "la", "majoria", "informatives", ",", "que", "tenen", "com", "a", "finalitat", "minimitzar", "els", "efectes", "de", "la", "vaga", "." ]
[ "el", "Ajuntament", "de", "Manresa", "haver", "posar", "en", "funcionament", "tot", "un", "seguit", "de", "mesura", ",", "el", "majoria", "informatiu", ",", "que", "tenir", "com", "a", "finalitat", "minimitzar", "el", "efecte", "de", "el", "vaga", "." ]
[ 8, 10, 2, 10, 17, 16, 2, 0, 8, 8, 8, 2, 0, 1, 8, 0, 6, 1, 11, 16, 5, 2, 0, 16, 8, 0, 2, 8, 0, 1 ]
[ "DET", "PROPN", "ADP", "PROPN", "AUX", "VERB", "ADP", "NOUN", "DET", "DET", "DET", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "DET", "NOUN", "ADJ", "PUNCT", "PRON", "VERB", "SCONJ", "ADP", "NOUN", "VERB", "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Ind'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "2", "6", "4", "2", "6", "0", "8", "6", "13", "9", "10", "10", "6", "16", "16", "13", "16", "16", "20", "13", "23", "21", "20", "20", "26", "24", "29", "29", "26", "6" ]
[ "det", "nsubj", "case", "flat", "aux", "root", "case", "compound", "det", "det", "compound", "compound", "obj", "punct", "det", "nmod", "amod", "punct", "nsubj", "acl", "case", "fixed", "iobj", "xcomp", "det", "obj", "case", "det", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'MWE': 'Ajuntament_de_Manresa', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "None", "None", "None", "{'MWE': 'posat_en_funcionament', 'MWEPOS': 'VERB'}", "None", "None", "None", "{'MWE': 'un_seguit_de', 'MWEPOS': 'DET'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "{'MWE': 'com_a', 'MWEPOS': 'ADP'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s18"
"D'una banda, s'ha fet una bustiada informativa sobre els dies que hi haurà recollida de deixalles."
[ "D'", "una", "banda", ",", "s'", "ha", "fet", "una", "bustiada", "informativa", "sobre", "els", "dies", "que", "hi", "haurà", "recollida", "de", "deixalles", "." ]
[ "de", "un", "banda", ",", "ell", "haver", "fer", "un", "bustiada", "informatiu", "sobre", "el", "dia", "que", "hi", "haver", "recollida", "de", "deixalla", "." ]
[ 2, 8, 0, 1, 11, 17, 16, 3, 0, 6, 2, 8, 0, 11, 11, 16, 0, 2, 0, 1 ]
[ "ADP", "DET", "NOUN", "PUNCT", "PRON", "AUX", "VERB", "NUM", "NOUN", "ADJ", "ADP", "DET", "NOUN", "PRON", "PRON", "VERB", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Case': 'Acc,Dat', 'Person': '3', 'PrepCase': 'Npr', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'NumType': 'Card'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Fut', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "3", "3", "7", "3", "7", "7", "0", "9", "7", "9", "13", "13", "9", "16", "16", "13", "16", "19", "17", "7" ]
[ "case", "det", "obl", "punct", "obj", "aux", "root", "nummod", "nsubj", "amod", "case", "det", "nmod", "obl", "obj", "acl", "obj", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s19"
"En aquesta bustiada també es demana la col·laboració ciutadana per a evitar que les deixalles s'acumulin al carrer i s'informa que la vaga no afectarà la recollida selectiva."
[ "En", "aquesta", "bustiada", "també", "es", "demana", "la", "col·laboració", "ciutadana", "per", "a", "evitar", "que", "les", "deixalles", "s'", "acumulin", "al", "carrer", "i", "s'", "informa", "que", "la", "vaga", "no", "afectarà", "la", "recollida", "selectiva", "." ]
[ "en", "aquest", "bustiada", "també", "ell", "demanar", "el", "col·laboració", "ciutadà", "per", "a", "evitar", "que", "el", "deixalla", "ell", "acumular", "al", "carrer", "i", "ell", "informar", "que", "el", "vaga", "no", "afectar", "el", "recollida", "selectiu", "." ]
[ 2, 8, 0, 14, 11, 16, 8, 0, 6, 2, 2, 16, 5, 8, 0, 11, 16, 2, 0, 9, 11, 16, 5, 8, 0, 14, 16, 8, 0, 6, 1 ]
[ "ADP", "DET", "NOUN", "ADV", "PRON", "VERB", "DET", "NOUN", "ADJ", "ADP", "ADP", "AUX", "SCONJ", "DET", "NOUN", "PRON", "VERB", "ADP", "NOUN", "CCONJ", "PRON", "VERB", "SCONJ", "DET", "NOUN", "ADV", "VERB", "DET", "NOUN", "ADJ", "PUNCT" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Case': 'Acc,Dat', 'Person': '3', 'PrepCase': 'Npr', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'Case': 'Acc,Dat', 'Person': '3', 'PrepCase': 'Npr', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Mood': 'Sub', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Case': 'Acc,Dat', 'Person': '3', 'PrepCase': 'Npr', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Fut', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "3", "3", "6", "6", "6", "0", "8", "6", "8", "12", "12", "6", "17", "15", "17", "17", "12", "19", "17", "22", "22", "6", "27", "25", "27", "27", "22", "29", "27", "29", "6" ]
[ "case", "det", "obl", "advmod", "obj", "root", "det", "nsubj", "amod", "mark", "mark", "advcl", "mark", "det", "nsubj", "obj", "ccomp", "case", "obl", "cc", "expl:pass", "conj", "mark", "det", "nsubj", "advmod", "ccomp", "det", "obj", "amod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s20"
"La bustiada es complementa amb rètols recordatoris als portals de les cases i amb adhesius als contenidors."
[ "La", "bustiada", "es", "complementa", "amb", "rètols", "recordatoris", "als", "portals", "de", "les", "cases", "i", "amb", "adhesius", "als", "contenidors", "." ]
[ "el", "bustiada", "ell", "complementar", "amb", "rètol", "recordatori", "al", "portal", "de", "el", "casa", "i", "amb", "adhesiu", "al", "contenidor", "." ]
[ 8, 0, 11, 16, 2, 0, 6, 2, 0, 2, 8, 0, 9, 2, 0, 2, 0, 1 ]
[ "DET", "NOUN", "PRON", "VERB", "ADP", "NOUN", "ADJ", "ADP", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "CCONJ", "ADP", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Case': 'Acc,Dat', 'Person': '3', 'PrepCase': 'Npr', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "2", "4", "4", "0", "6", "4", "6", "9", "6", "12", "12", "9", "15", "15", "6", "17", "15", "4" ]
[ "det", "nsubj", "obj", "root", "case", "obj", "amod", "case", "nmod", "case", "det", "nmod", "cc", "case", "conj", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s21"
"Paral·lelament a les accions informatives i per a reduir els efectes de l'aturada, l'Ajuntament instal·larà 22 contenidors de recollida de brossa més als carrers del Nucli Antic on la recollida encara es fa porta a porta."
[ "Paral·lelament", "a", "les", "accions", "informatives", "i", "per", "a", "reduir", "els", "efectes", "de", "l'", "aturada", ",", "l'", "Ajuntament", "instal·larà", "22", "contenidors", "de", "recollida", "de", "brossa", "més", "als", "carrers", "del", "Nucli", "Antic", "on", "la", "recollida", "encara", "es", "fa", "porta", "a", "porta", "." ]
[ "paral·lelament", "a", "el", "acció", "informatiu", "i", "per", "a", "reduir", "el", "efecte", "de", "el", "aturada", ",", "el", "Ajuntament", "instal·lar", "22", "contenidor", "de", "recollida", "de", "brossa", "més", "al", "carrer", "del", "Nucli", "Antic", "on", "el", "recollida", "encara", "ell", "fer", "porta", "a", "porta", "." ]
[ 14, 2, 8, 0, 6, 9, 2, 2, 16, 8, 0, 2, 8, 0, 1, 8, 10, 16, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 14, 2, 0, 2, 10, 10, 11, 8, 0, 14, 11, 16, 0, 2, 0, 1 ]
[ "ADV", "ADP", "DET", "NOUN", "ADJ", "CCONJ", "ADP", "ADP", "VERB", "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "PUNCT", "DET", "PROPN", "VERB", "NUM", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADV", "ADP", "NOUN", "ADP", "PROPN", "PROPN", "PRON", "DET", "NOUN", "ADV", "PRON", "VERB", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Fut', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'NumForm': 'Digit', 'NumType': 'Card'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Degree': 'Cmp'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "None", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Case': 'Acc,Dat', 'Person': '3', 'PrepCase': 'Npr', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "18", "4", "4", "1", "4", "9", "9", "9", "1", "11", "9", "14", "14", "11", "1", "17", "18", "0", "20", "18", "22", "20", "24", "22", "20", "27", "18", "29", "27", "29", "36", "33", "36", "36", "36", "27", "36", "39", "37", "18" ]
[ "advmod", "case", "det", "obl", "amod", "cc", "mark", "mark", "conj", "det", "obj", "case", "det", "nmod", "punct", "det", "nsubj", "root", "nummod", "obj", "case", "nmod", "case", "nmod", "advmod", "case", "obl", "case", "nmod", "flat", "obl", "det", "nsubj", "advmod", "obj", "acl", "obl", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'MWE': 'Nucli_Antic', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s22"
"Aquests contenidors només estaran instal·lats mentre duri la vaga."
[ "Aquests", "contenidors", "només", "estaran", "instal·lats", "mentre", "duri", "la", "vaga", "." ]
[ "aquest", "contenidor", "només", "estar", "instal·lat", "mentre", "durar", "el", "vaga", "." ]
[ 8, 0, 14, 17, 6, 5, 16, 8, 0, 1 ]
[ "DET", "NOUN", "ADV", "AUX", "ADJ", "SCONJ", "VERB", "DET", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Dem'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Fut', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Mood': 'Sub', 'Number': 'Sing', 'Person': '1', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "2", "5", "5", "5", "0", "7", "5", "9", "7", "5" ]
[ "det", "nsubj", "advmod", "cop", "root", "mark", "advcl", "det", "nsubj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s23"
"Pel que fa als establiments comercials com bars, restaurants o de venda d'aliments entre avui i demà s'habilitaran 8 zones preparades amb contenidors d'obra perquè aquests establiments, que generen un volum important de brossa, puguin dipositar les escombraries en indrets apartats."
[ "Pel", "que", "fa", "als", "establiments", "comercials", "com", "bars", ",", "restaurants", "o", "de", "venda", "d'", "aliments", "entre", "avui", "i", "demà", "s'", "habilitaran", "8", "zones", "preparades", "amb", "contenidors", "d'", "obra", "perquè", "aquests", "establiments", ",", "que", "generen", "un", "volum", "important", "de", "brossa", ",", "puguin", "dipositar", "les", "escombraries", "en", "indrets", "apartats", "." ]
[ "pel", "que", "fa", "al", "establiment", "comercial", "com", "bar", ",", "restaurant", "o", "de", "venda", "de", "aliment", "entre", "avui", "i", "demà", "ell", "habilitar", "8", "zona", "preparat", "amb", "contenidor", "de", "obra", "perquè", "aquest", "establiment", ",", "que", "generar", "un", "volum", "important", "de", "brossa", ",", "poder", "dipositar", "el", "escombraries", "en", "indret", "apartat", "." ]
[ 2, 5, 0, 2, 0, 6, 5, 0, 1, 0, 9, 2, 0, 2, 0, 2, 14, 9, 14, 11, 16, 3, 0, 6, 2, 0, 2, 0, 5, 8, 0, 1, 11, 16, 3, 0, 6, 2, 0, 1, 17, 16, 8, 0, 2, 0, 6, 1 ]
[ "ADP", "SCONJ", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADJ", "SCONJ", "NOUN", "PUNCT", "NOUN", "CCONJ", "ADP", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADP", "ADV", "CCONJ", "ADV", "PRON", "VERB", "NUM", "NOUN", "ADJ", "ADP", "NOUN", "ADP", "NOUN", "SCONJ", "DET", "NOUN", "PUNCT", "PRON", "VERB", "NUM", "NOUN", "ADJ", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "AUX", "VERB", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADJ", "PUNCT" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "None", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "None", "None", "{'Case': 'Acc,Dat', 'Person': '3', 'PrepCase': 'Npr', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Fut', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'NumForm': 'Digit', 'NumType': 'Card'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'VerbForm': 'Part'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Dem'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'NumType': 'Card'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Mood': 'Sub', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'VerbForm': 'Part'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "5", "1", "1", "1", "21", "5", "8", "5", "10", "8", "13", "13", "8", "15", "13", "17", "21", "19", "17", "21", "0", "23", "21", "23", "26", "24", "28", "26", "42", "31", "42", "34", "34", "31", "36", "34", "36", "39", "36", "34", "42", "21", "44", "42", "46", "42", "46", "21" ]
[ "case", "fixed", "fixed", "fixed", "obl", "amod", "mark", "nmod", "punct", "appos", "cc", "case", "conj", "case", "nmod", "case", "advmod", "cc", "conj", "obj", "root", "nummod", "nsubj", "amod", "case", "obl", "case", "nmod", "mark", "det", "nsubj", "punct", "nsubj", "acl", "nummod", "obj", "amod", "case", "nmod", "punct", "aux", "advcl", "det", "obj", "case", "obl", "amod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'MWE': 'Pel_que_fa_als', 'MWEPOS': 'ADP'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s24"
"Alhora, mentre duri la vaga l'abocador de Bufalvent acceptarà la brossa dels veïns o comerciants que decideixin dur-la directament."
[ "Alhora", ",", "mentre", "duri", "la", "vaga", "l'", "abocador", "de", "Bufalvent", "acceptarà", "la", "brossa", "dels", "veïns", "o", "comerciants", "que", "decideixin", "dur-la", "dur", "la", "directament", "." ]
[ "alhora", ",", "mentre", "durar", "el", "vaga", "el", "abocador", "de", "Bufalvent", "acceptar", "el", "brossa", "del", "veí", "o", "comerciant", "que", "decidir", "_", "dur", "ell", "directament", "." ]
[ 14, 1, 5, 16, 8, 0, 8, 0, 2, 10, 16, 8, 0, 2, 0, 9, 0, 11, 16, 13, 16, 11, 14, 1 ]
[ "ADV", "PUNCT", "SCONJ", "VERB", "DET", "NOUN", "DET", "NOUN", "ADP", "PROPN", "VERB", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "CCONJ", "NOUN", "PRON", "VERB", null, "VERB", "PRON", "ADV", "PUNCT" ]
[ "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "{'Mood': 'Sub', 'Number': 'Sing', 'Person': '1', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Fut', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Sub', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Case': 'Acc', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "None", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "11", "1", "4", "11", "6", "4", "8", "11", "10", "8", "0", "13", "11", "15", "13", "17", "15", "19", "15", "None", "19", "20", "20", "11" ]
[ "advmod", "punct", "mark", "advcl", "det", "nsubj", "det", "nsubj", "case", "nmod", "root", "det", "obj", "case", "nmod", "cc", "conj", "nsubj", "acl", "_", "xcomp", "obj", "advmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s25"
"El secretari general d'ERC, Josep-Lluís Carod-Rovira, ha participat aquest migdia en un acte, davant la Delegació d'Hisenda de Tarragona, per reclamar un finançament just per a Catalunya."
[ "El", "secretari", "general", "d'", "ERC", ",", "Josep-Lluís", "Carod-Rovira", ",", "ha", "participat", "aquest", "migdia", "en", "un", "acte", ",", "davant", "la", "Delegació", "d'", "Hisenda", "de", "Tarragona", ",", "per", "reclamar", "un", "finançament", "just", "per", "a", "Catalunya", "." ]
[ "el", "secretari", "general", "de", "ERC", ",", "Josep-Lluís", "Carod-Rovira", ",", "haver", "participar", "aquest", "migdia", "en", "un", "acte", ",", "davant", "el", "Delegació", "d'", "Hisenda", "de", "Tarragona", ",", "per", "reclamar", "un", "finançament", "just", "per", "a", "Catalunya", "." ]
[ 8, 0, 6, 2, 10, 1, 10, 10, 1, 17, 16, 8, 0, 2, 8, 0, 1, 2, 8, 10, 2, 10, 2, 10, 1, 2, 16, 8, 0, 6, 2, 2, 10, 1 ]
[ "DET", "NOUN", "ADJ", "ADP", "PROPN", "PUNCT", "PROPN", "PROPN", "PUNCT", "AUX", "VERB", "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "PUNCT", "ADP", "DET", "PROPN", "ADP", "PROPN", "ADP", "PROPN", "PUNCT", "ADP", "VERB", "DET", "NOUN", "ADJ", "ADP", "ADP", "PROPN", "PUNCT" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "2", "11", "2", "5", "2", "7", "2", "7", "7", "11", "0", "13", "11", "16", "16", "11", "20", "20", "20", "11", "22", "20", "24", "20", "20", "27", "11", "29", "27", "29", "33", "33", "27", "11" ]
[ "det", "nsubj", "amod", "case", "nmod", "punct", "appos", "flat", "punct", "aux", "root", "det", "obl", "case", "det", "obj", "punct", "case", "det", "obl", "case", "flat", "case", "nmod", "punct", "mark", "advcl", "det", "obj", "amod", "case", "case", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'MWE': 'Josep-Lluís_Carod-Rovira', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "{'MWE': \"Delegació_d'_Hisenda\", 'MWEPOS': 'PROPN'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s26"
"Carod-Rovira ha dit que 'Catalunya esponsoritza Espanya', ja que cada català aporta cada any 220.000 pessetes a Madrid que mai no tornen."
[ "Carod-Rovira", "ha", "dit", "que", "'", "Catalunya", "esponsoritza", "Espanya", "'", ",", "ja", "que", "cada", "català", "aporta", "cada", "any", "220.000", "pessetes", "a", "Madrid", "que", "mai", "no", "tornen", "." ]
[ "Carod-Rovira", "haver", "dir", "que", "'", "Catalunya", "esponsoritzar", "Espanya", "'", ",", "ja", "que", "cada", "català", "aportar", "cada", "any", "220000", "pesseta", "a", "Madrid", "que", "mai", "no", "tornar", "." ]
[ 10, 17, 16, 5, 4, 10, 16, 10, 4, 1, 14, 5, 8, 0, 16, 8, 0, 3, 0, 2, 10, 11, 14, 14, 16, 1 ]
[ "PROPN", "AUX", "VERB", "SCONJ", "SYM", "PROPN", "VERB", "PROPN", "SYM", "PUNCT", "ADV", "SCONJ", "DET", "NOUN", "VERB", "DET", "NOUN", "NUM", "NOUN", "ADP", "PROPN", "PRON", "ADV", "ADV", "VERB", "PUNCT" ]
[ "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "None", "{'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'NumForm': 'Digit', 'NumType': 'Card'}", "{'NumForm': 'Digit'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "None", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "3", "3", "0", "7", "7", "7", "3", "7", "7", "15", "15", "11", "14", "15", "7", "17", "15", "19", "15", "21", "15", "25", "25", "25", "15", "3" ]
[ "nsubj", "aux", "root", "mark", "nmod", "nsubj", "ccomp", "obj", "nmod", "punct", "mark", "fixed", "det", "nsubj", "advcl", "det", "obl", "nummod", "obj", "case", "obl", "nsubj", "advmod", "advmod", "advcl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'MWE': 'ja_que', 'MWEPOS': 'SCONJ'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s27"
"Diputats i regidors republicans han repartit entre els usuaris de l'Agència Tributària de Tarragona opuscles amb el lema 'Ni més , ni menys . Catalunya necessita un finançament just'."
[ "Diputats", "i", "regidors", "republicans", "han", "repartit", "entre", "els", "usuaris", "de", "l'", "Agència", "Tributària", "de", "Tarragona", "opuscles", "amb", "el", "lema", "'", "Ni", "més", ",", "ni", "menys", ".", "Catalunya", "necessita", "un", "finançament", "just", "'", "." ]
[ "diputat", "i", "regidor", "republicà", "haver", "repartir", "entre", "el", "usuari", "de", "el", "Agència", "Tributària", "de", "Tarragona", "opuscle", "amb", "el", "lema", "'", "ni", "més", ",", "ni", "menys", ".", "catalunya", "necessita", "un", "finançament", "just", "'", "." ]
[ 0, 9, 0, 6, 17, 16, 2, 8, 0, 2, 8, 10, 10, 2, 10, 0, 2, 8, 0, 4, 9, 14, 1, 9, 14, 1, 0, 0, 8, 0, 0, 4, 1 ]
[ "NOUN", "CCONJ", "NOUN", "ADJ", "AUX", "VERB", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "PROPN", "PROPN", "ADP", "PROPN", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "SYM", "CCONJ", "ADV", "PUNCT", "CCONJ", "ADV", "PUNCT", "NOUN", "NOUN", "DET", "NOUN", "NOUN", "SYM", "PUNCT" ]
[ "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Degree': 'Cmp'}", "None", "None", "{'Degree': 'Cmp'}", "None", "None", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "None", "None", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "6", "3", "1", "1", "6", "0", "9", "9", "6", "12", "12", "9", "12", "15", "12", "6", "19", "19", "16", "21", "19", "21", "21", "21", "21", "21", "21", "21", "30", "21", "21", "21", "6" ]
[ "nsubj", "cc", "conj", "amod", "aux", "root", "case", "det", "obl", "case", "det", "nmod", "flat", "case", "nmod", "obj", "case", "det", "nmod", "nmod", "appos", "compound", "compound", "compound", "compound", "compound", "compound", "compound", "det", "compound", "compound", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'MWE': 'Agència_Tributària', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'MWE': 'Ni_més_,_ni_menys_._Catalunya_necessita_un_finançament_just', 'MWEPOS': 'NOUN'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s28"
"El líder d'ERC ha dit que el sistema de finançament actual perjudica les classes populars i el teixit productiu."
[ "El", "líder", "d'", "ERC", "ha", "dit", "que", "el", "sistema", "de", "finançament", "actual", "perjudica", "les", "classes", "populars", "i", "el", "teixit", "productiu", "." ]
[ "el", "líder", "de", "ERC", "haver", "dir", "que", "el", "sistema", "de", "finançament", "actual", "perjudicar", "el", "classe", "popular", "i", "el", "teixit", "productiu", "." ]
[ 8, 0, 2, 10, 17, 16, 5, 8, 0, 2, 0, 6, 16, 8, 0, 6, 9, 8, 0, 6, 1 ]
[ "DET", "NOUN", "ADP", "PROPN", "AUX", "VERB", "SCONJ", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADJ", "VERB", "DET", "NOUN", "ADJ", "CCONJ", "DET", "NOUN", "ADJ", "PUNCT" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "2", "6", "4", "2", "6", "0", "13", "9", "13", "11", "9", "9", "6", "15", "13", "15", "19", "19", "15", "19", "6" ]
[ "det", "nsubj", "case", "nmod", "aux", "root", "mark", "det", "nsubj", "case", "nmod", "amod", "ccomp", "det", "obj", "amod", "cc", "det", "conj", "amod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s29"
"En el cas dels empresaris, segons Carod, la situació és de clar greuge comparatiu amb altres comunitats autònomes, ja que 'aquí no poden tenir accés a sòl industrial, ni a la concessió de crèdits tous, ni al suport per a la renovació de maquinària, tal i com fan els governs autònoms de Galícia, Castella-la Manxa o Andalusia', la qual cosa 'fa que se 'n ressenti la modernització general del país'."
[ "En", "el", "cas", "dels", "empresaris", ",", "segons", "Carod", ",", "la", "situació", "és", "de", "clar", "greuge", "comparatiu", "amb", "altres", "comunitats", "autònomes", ",", "ja", "que", "'", "aquí", "no", "poden", "tenir", "accés", "a", "sòl", "industrial", ",", "ni", "a", "la", "concessió", "de", "crèdits", "tous", ",", "ni", "al", "suport", "per", "a", "la", "renovació", "de", "maquinària", ",", "tal", "i", "com", "fan", "els", "governs", "autònoms", "de", "Galícia", ",", "Castella-la", "Manxa", "o", "Andalusia", "'", ",", "la", "qual", "cosa", "'", "fa", "que", "se", "'n", "ressenti", "la", "modernització", "general", "del", "país", "'", "." ]
[ "en", "el", "cas", "del", "empresari", ",", "segons", "Carod", ",", "el", "situació", "ser", "de", "clar", "greuge", "comparatiu", "amb", "altre", "comunitat", "autònom", ",", "ja", "que", "'", "aquí", "no", "poder", "tenir", "accés", "a", "sòl", "industrial", ",", "ni", "a", "el", "concessió", "de", "crèdit", "tou", ",", "ni", "al", "suport", "per", "a", "el", "renovació", "de", "maquinària", ",", "tal", "i", "com", "fer", "el", "govern", "autònom", "de", "Galícia", ",", "Castella-la", "Manxa", "o", "Andalusia", "'", ",", "el", "qual", "cosa", "'", "fer", "que", "ell", "en", "ressentir-se", "el", "modernització", "general", "del", "país", "'", "." ]
[ 2, 8, 0, 2, 0, 1, 2, 10, 1, 8, 0, 17, 2, 6, 0, 6, 2, 8, 0, 6, 1, 14, 5, 4, 14, 14, 17, 16, 0, 2, 0, 6, 1, 9, 2, 8, 0, 2, 0, 6, 1, 9, 2, 0, 2, 2, 8, 0, 2, 0, 1, 0, 9, 5, 16, 8, 0, 6, 2, 10, 1, 10, 10, 9, 10, 4, 1, 8, 8, 0, 4, 16, 5, 11, 11, 16, 8, 0, 6, 2, 0, 4, 1 ]
[ "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "ADP", "PROPN", "PUNCT", "DET", "NOUN", "AUX", "ADP", "ADJ", "NOUN", "ADJ", "ADP", "DET", "NOUN", "ADJ", "PUNCT", "ADV", "SCONJ", "SYM", "ADV", "ADV", "AUX", "VERB", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADJ", "PUNCT", "CCONJ", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADJ", "PUNCT", "CCONJ", "ADP", "NOUN", "ADP", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "NOUN", "CCONJ", "SCONJ", "VERB", "DET", "NOUN", "ADJ", "ADP", "PROPN", "PUNCT", "PROPN", "PROPN", "CCONJ", "PROPN", "SYM", "PUNCT", "DET", "DET", "NOUN", "SYM", "VERB", "SCONJ", "PRON", "PRON", "VERB", "DET", "NOUN", "ADJ", "ADP", "NOUN", "SYM", "PUNCT" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "None", "None", "None", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing', 'PronType': 'Rel'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Person': '3'}", "{'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Sub', 'Number': 'Sing', 'Person': '1', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "3", "3", "15", "5", "3", "8", "8", "15", "8", "11", "15", "15", "15", "15", "0", "15", "19", "19", "15", "19", "28", "28", "22", "28", "28", "28", "28", "15", "28", "31", "29", "31", "37", "37", "37", "37", "31", "39", "37", "39", "44", "44", "44", "31", "48", "48", "48", "44", "50", "48", "55", "55", "52", "52", "28", "57", "55", "57", "60", "57", "62", "60", "62", "65", "60", "28", "72", "70", "68", "72", "72", "28", "76", "76", "76", "72", "78", "76", "78", "81", "78", "72", "15" ]
[ "case", "det", "obl", "case", "nmod", "punct", "case", "obl", "punct", "det", "nsubj", "cop", "case", "amod", "root", "amod", "case", "det", "nmod", "amod", "punct", "mark", "fixed", "nmod", "advmod", "advmod", "aux", "advcl", "obj", "case", "nmod", "amod", "punct", "cc", "case", "det", "conj", "case", "nmod", "amod", "punct", "cc", "case", "conj", "case", "case", "det", "nmod", "case", "nmod", "punct", "mark", "fixed", "fixed", "advcl", "det", "nsubj", "amod", "case", "nmod", "punct", "conj", "flat", "cc", "conj", "nmod", "punct", "det", "det", "nsubj", "nmod", "advcl", "mark", "obj", "obj", "ccomp", "det", "nsubj", "amod", "case", "nmod", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'MWE': 'ja_que', 'MWEPOS': 'SCONJ'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'MWE': 'tal_i_com', 'MWEPOS': 'SCONJ'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'MWE': 'Castella-la_Manxa', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s30"
"Davant d'aquesta situació 'insostenible', ERC proposa el concert econòmic, un sistema 'legal', que és vigent a dues comunitats autònomes."
[ "Davant", "d'", "aquesta", "situació", "'", "insostenible", "'", ",", "ERC", "proposa", "el", "concert", "econòmic", ",", "un", "sistema", "'", "legal", "'", ",", "que", "és", "vigent", "a", "dues", "comunitats", "autònomes", "." ]
[ "davant", "de", "aquest", "situació", "'", "insostenible", "'", ",", "ERC", "proposar", "el", "concert", "econòmic", ",", "un", "sistema", "'", "legal", "'", ",", "que", "ser", "vigent", "a", "dos", "comunitat", "autònom", "." ]
[ 14, 2, 8, 0, 4, 6, 4, 1, 10, 16, 8, 0, 6, 1, 8, 0, 4, 6, 4, 1, 11, 17, 6, 2, 3, 0, 6, 1 ]
[ "ADV", "ADP", "DET", "NOUN", "SYM", "ADJ", "SYM", "PUNCT", "PROPN", "VERB", "DET", "NOUN", "ADJ", "PUNCT", "DET", "NOUN", "SYM", "ADJ", "SYM", "PUNCT", "PRON", "AUX", "ADJ", "ADP", "NUM", "NOUN", "ADJ", "PUNCT" ]
[ "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'NumType': 'Card'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "10", "4", "4", "1", "6", "4", "6", "1", "10", "0", "12", "10", "12", "16", "16", "12", "18", "16", "18", "23", "23", "23", "16", "26", "26", "23", "26", "10" ]
[ "advmod", "case", "det", "obl", "nmod", "amod", "nmod", "punct", "nsubj", "root", "det", "obj", "amod", "punct", "det", "appos", "nmod", "amod", "nmod", "punct", "nsubj", "cop", "acl", "case", "nummod", "obl", "amod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s31"
"Aquesta situació, segons Carod, 'és l'ideal mentre formem part de l'Estat'."
[ "Aquesta", "situació", ",", "segons", "Carod", ",", "'", "és", "l'", "ideal", "mentre", "formem", "part", "de", "l'", "Estat", "'", "." ]
[ "aquest", "situació", ",", "segons", "Carod", ",", "'", "ser", "el", "ideal", "mentre", "formar", "part", "de", "el", "Estat", "'", "." ]
[ 8, 0, 1, 2, 10, 1, 4, 17, 8, 6, 5, 16, 0, 2, 8, 10, 4, 1 ]
[ "DET", "NOUN", "PUNCT", "ADP", "PROPN", "PUNCT", "SYM", "AUX", "DET", "ADJ", "SCONJ", "VERB", "NOUN", "ADP", "DET", "PROPN", "SYM", "PUNCT" ]
[ "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '1', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "None", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "2", "10", "5", "5", "10", "5", "10", "10", "10", "0", "12", "10", "12", "16", "16", "12", "10", "10" ]
[ "det", "nsubj", "punct", "case", "obl", "punct", "nmod", "cop", "det", "root", "mark", "advcl", "compound", "case", "det", "obj", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'MWE': 'formem_part', 'MWEPOS': 'VERB'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s32"
"El polític republicà ha dit que 'només serà just un sistema de finançament que faci tornar una de cada tres pessetes que regalem a Madrid', això és, 220.000 pessetes per ciutadà."
[ "El", "polític", "republicà", "ha", "dit", "que", "'", "només", "serà", "just", "un", "sistema", "de", "finançament", "que", "faci", "tornar", "una", "de", "cada", "tres", "pessetes", "que", "regalem", "a", "Madrid", "'", ",", "això", "és", ",", "220.000", "pessetes", "per", "ciutadà", "." ]
[ "el", "polític", "republicà", "haver", "dir", "que", "'", "només", "ser", "just", "un", "sistema", "de", "finançament", "que", "fer", "tornar", "un", "de", "cada", "tres", "pesseta", "que", "regalar", "a", "Madrid", "'", ",", "això", "és", ",", "220000", "pesseta", "per", "ciutadà", "." ]
[ 8, 0, 6, 17, 16, 5, 4, 14, 17, 6, 8, 0, 2, 0, 11, 16, 16, 3, 2, 8, 3, 0, 11, 16, 2, 10, 4, 1, 0, 0, 1, 3, 0, 2, 0, 1 ]
[ "DET", "NOUN", "ADJ", "AUX", "VERB", "SCONJ", "SYM", "ADV", "AUX", "ADJ", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PRON", "AUX", "VERB", "NUM", "ADP", "DET", "NUM", "NOUN", "PRON", "VERB", "ADP", "PROPN", "SYM", "PUNCT", "NOUN", "NOUN", "PUNCT", "NUM", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Fut', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Sub', 'Number': 'Sing', 'Person': '1', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'NumType': 'Card'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Ind'}", "{'Number': 'Plur', 'NumType': 'Card'}", "{'NumForm': 'Digit'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '1', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'NumForm': 'Digit', 'NumType': 'Card'}", "{'NumForm': 'Digit'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "2", "5", "2", "5", "0", "10", "10", "10", "10", "5", "12", "10", "14", "12", "16", "12", "16", "17", "22", "22", "20", "18", "24", "22", "26", "24", "18", "33", "33", "29", "33", "33", "18", "35", "33", "5" ]
[ "det", "nsubj", "amod", "aux", "root", "mark", "nmod", "advmod", "cop", "ccomp", "det", "nsubj", "case", "nmod", "nsubj", "acl", "xcomp", "obj", "case", "det", "nummod", "nmod", "obj", "acl", "case", "obj", "conj", "punct", "cc", "fixed", "punct", "nummod", "conj", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'MWE': 'això_és', 'MWEPOS': 'CCONJ'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s33"
"Carod-Rovira ha comparat la situació de Catalunya i Espanya amb la d'Alemanya respecte d'Europa."
[ "Carod-Rovira", "ha", "comparat", "la", "situació", "de", "Catalunya", "i", "Espanya", "amb", "la", "d'", "Alemanya", "respecte", "d'", "Europa", "." ]
[ "Carod-Rovira", "haver", "comparar", "el", "situació", "de", "Catalunya", "i", "Espanya", "amb", "el", "de", "Alemanya", "respecte", "de", "Europa", "." ]
[ 10, 17, 16, 8, 0, 2, 10, 9, 10, 2, 8, 2, 10, 0, 2, 10, 1 ]
[ "PROPN", "AUX", "VERB", "DET", "NOUN", "ADP", "PROPN", "CCONJ", "PROPN", "ADP", "DET", "ADP", "PROPN", "NOUN", "ADP", "PROPN", "PUNCT" ]
[ "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "None", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "3", "3", "0", "5", "3", "7", "5", "9", "7", "11", "3", "11", "11", "16", "14", "3", "3" ]
[ "nsubj", "aux", "root", "det", "obj", "case", "nmod", "cc", "conj", "case", "det", "case", "obj", "case", "fixed", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'MWE': \"respecte_d'\", 'MWEPOS': 'ADP'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s34"
"'Els alemanys fan d'espònsors d'Europa com els catalans ho fem d'Espanya, i a sobre ens titllen d'insolidaris', ha afegit ."
[ "'", "Els", "alemanys", "fan", "d'", "espònsors", "d'", "Europa", "com", "els", "catalans", "ho", "fem", "d'", "Espanya", ",", "i", "a", "sobre", "ens", "titllen", "d'", "insolidaris", "'", ",", "ha", "afegit", "." ]
[ "'", "el", "alemany", "fer", "de", "espònsor", "de", "Europa", "com", "el", "català", "ell", "fer", "de", "Espanya", ",", "i", "a", "sobre", "jo", "titllar", "de", "insolidari", "'", ",", "haver", "afegir", "." ]
[ 4, 8, 0, 16, 2, 0, 2, 10, 5, 8, 0, 11, 16, 2, 10, 1, 9, 2, 2, 11, 16, 2, 6, 4, 1, 17, 16, 1 ]
[ "SYM", "DET", "NOUN", "VERB", "ADP", "NOUN", "ADP", "PROPN", "SCONJ", "DET", "NOUN", "PRON", "VERB", "ADP", "PROPN", "PUNCT", "CCONJ", "ADP", "ADP", "PRON", "VERB", "ADP", "ADJ", "SYM", "PUNCT", "AUX", "VERB", "PUNCT" ]
[ "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Case': 'Acc', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '1', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Case': 'Acc,Dat', 'Number': 'Plur', 'Person': '1', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "4", "3", "4", "27", "6", "4", "8", "6", "13", "11", "13", "13", "4", "15", "13", "21", "21", "21", "18", "21", "4", "23", "21", "4", "4", "27", "0", "27" ]
[ "nmod", "det", "nsubj", "ccomp", "case", "obj", "case", "nmod", "mark", "det", "nsubj", "obj", "advcl", "case", "obj", "punct", "cc", "advmod", "fixed", "obj", "conj", "case", "obj", "nmod", "punct", "aux", "root", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'MWE': 'a_sobre', 'MWEPOS': 'ADV'}", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None" ]
"train-s35"
"L'acte d'ERC fet avui a Tarragona i en altres punts de Catalunya té per objectiu 'conscienciar la ciutadania que un millor finançament vol dir més escoles, més hospitals, més carreteres, més transport, més cultura, més accés a la societat de la informació, i, en definitiva, més benestar i més llibertat'."
[ "L'", "acte", "d'", "ERC", "fet", "avui", "a", "Tarragona", "i", "en", "altres", "punts", "de", "Catalunya", "té", "per", "objectiu", "'", "conscienciar", "la", "ciutadania", "que", "un", "millor", "finançament", "vol", "dir", "més", "escoles", ",", "més", "hospitals", ",", "més", "carreteres", ",", "més", "transport", ",", "més", "cultura", ",", "més", "accés", "a", "la", "societat", "de", "la", "informació", ",", "i", ",", "en", "definitiva", ",", "més", "benestar", "i", "més", "llibertat", "'", "." ]
[ "el", "acte", "de", "ERC", "fet", "avui", "a", "Tarragona", "i", "en", "altre", "punt", "de", "Catalunya", "tenir", "per", "objectiu", "'", "conscienciar", "el", "ciutadania", "que", "un", "millor", "finançament", "voler", "dir", "més", "escola", ",", "més", "hospital", ",", "més", "carretera", ",", "més", "transport", ",", "més", "cultura", ",", "més", "accés", "a", "el", "societat", "de", "el", "informació", ",", "i", ",", "en", "definitiva", ",", "més", "benestar", "i", "més", "llibertat", "'", "." ]
[ 8, 0, 2, 10, 6, 14, 2, 10, 9, 2, 8, 0, 2, 10, 16, 2, 0, 4, 17, 8, 0, 5, 8, 6, 0, 16, 0, 14, 0, 1, 14, 0, 1, 14, 0, 1, 14, 0, 1, 14, 0, 1, 14, 0, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 1, 9, 1, 2, 0, 1, 14, 0, 9, 14, 0, 4, 1 ]
[ "DET", "NOUN", "ADP", "PROPN", "ADJ", "ADV", "ADP", "PROPN", "CCONJ", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "PROPN", "VERB", "ADP", "NOUN", "SYM", "AUX", "DET", "NOUN", "SCONJ", "DET", "ADJ", "NOUN", "VERB", "NOUN", "ADV", "NOUN", "PUNCT", "ADV", "NOUN", "PUNCT", "ADV", "NOUN", "PUNCT", "ADV", "NOUN", "PUNCT", "ADV", "NOUN", "PUNCT", "ADV", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "PUNCT", "CCONJ", "PUNCT", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "ADV", "NOUN", "CCONJ", "ADV", "NOUN", "SYM", "PUNCT" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Degree': 'Cmp', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Degree': 'Cmp'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Degree': 'Cmp'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Degree': 'Cmp'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Degree': 'Cmp'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Degree': 'Cmp'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Degree': 'Cmp'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Degree': 'Cmp'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Degree': 'Cmp'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "2", "15", "4", "2", "2", "5", "8", "5", "12", "12", "12", "8", "14", "12", "0", "17", "15", "26", "26", "21", "26", "26", "25", "25", "26", "15", "26", "29", "26", "32", "32", "29", "35", "35", "29", "38", "38", "29", "41", "41", "29", "44", "44", "29", "47", "47", "44", "50", "50", "47", "44", "58", "54", "58", "54", "54", "58", "29", "61", "61", "58", "26", "15" ]
[ "det", "nsubj", "case", "nmod", "amod", "advmod", "case", "obl", "cc", "case", "det", "conj", "case", "nmod", "root", "case", "iobj", "nmod", "aux", "det", "obj", "mark", "det", "amod", "nsubj", "ccomp", "compound", "advmod", "obj", "punct", "advmod", "appos", "punct", "advmod", "appos", "punct", "advmod", "appos", "punct", "advmod", "appos", "punct", "advmod", "appos", "case", "det", "nmod", "case", "det", "nmod", "punct", "cc", "punct", "advmod", "fixed", "punct", "advmod", "conj", "cc", "advmod", "conj", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'MWE': 'vol_dir', 'MWEPOS': 'VERB'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'MWE': 'en_definitiva', 'MWEPOS': 'ADV'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s36"
"Els alcaldes de Sallent, Balsareny i Súria i el president del Consell Comarcal del Bages han manifestat avui preocupació pel futur incert de les mines de potassa."
[ "Els", "alcaldes", "de", "Sallent", ",", "Balsareny", "i", "Súria", "i", "el", "president", "del", "Consell", "Comarcal", "del", "Bages", "han", "manifestat", "avui", "preocupació", "pel", "futur", "incert", "de", "les", "mines", "de", "potassa", "." ]
[ "el", "alcalde", "de", "Sallent", ",", "Balsareny", "i", "Súria", "i", "el", "president", "del", "Consell", "Comarcal", "del", "Bages", "haver", "manifestar", "avui", "preocupació", "pel", "futur", "incert", "de", "el", "mina", "de", "potassa", "." ]
[ 8, 0, 2, 10, 1, 10, 9, 10, 9, 8, 0, 2, 10, 10, 2, 10, 17, 16, 14, 0, 2, 0, 6, 2, 8, 0, 2, 0, 1 ]
[ "DET", "NOUN", "ADP", "PROPN", "PUNCT", "PROPN", "CCONJ", "PROPN", "CCONJ", "DET", "NOUN", "ADP", "PROPN", "PROPN", "ADP", "PROPN", "AUX", "VERB", "ADV", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADJ", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "None", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "None", "None", "{'AdpType': 'Preppron'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "2", "18", "4", "2", "6", "4", "8", "4", "11", "11", "2", "13", "11", "13", "16", "11", "18", "0", "18", "18", "22", "20", "22", "26", "26", "22", "28", "26", "18" ]
[ "det", "nsubj", "case", "nmod", "punct", "conj", "cc", "conj", "cc", "det", "conj", "case", "nmod", "flat", "case", "nmod", "aux", "root", "advmod", "obj", "case", "nmod", "amod", "case", "det", "nmod", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'MWE': 'Consell_Comarcal', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s37"
"De l'entrevista amb els dirigents de les mines, l'única informació que es va facilitar sobre el pla de viabilitat que s'està elaborant és que es preveuen inversions i que no hi ha cap previsió d'ampliar la plantilla, actualment integrada per uns 1.300 treballadors directes."
[ "De", "l'", "entrevista", "amb", "els", "dirigents", "de", "les", "mines", ",", "l'", "única", "informació", "que", "es", "va", "facilitar", "sobre", "el", "pla", "de", "viabilitat", "que", "s'", "està", "elaborant", "és", "que", "es", "preveuen", "inversions", "i", "que", "no", "hi", "ha", "cap", "previsió", "d'", "ampliar", "la", "plantilla", ",", "actualment", "integrada", "per", "uns", "1.300", "treballadors", "directes", "." ]
[ "de", "el", "entrevista", "amb", "el", "dirigent", "de", "el", "mina", ",", "el", "únic", "informació", "que", "ell", "anar", "facilitar", "sobre", "el", "pla", "de", "viabilitat", "que", "ell", "estar", "elaborar", "ser", "que", "ell", "preveure", "inversió", "i", "que", "no", "hi", "haver", "cap", "previsió", "de", "ampliar", "el", "plantilla", ",", "actualment", "integrat", "per", "un", "1300", "treballador", "directe", "." ]
[ 2, 8, 0, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 1, 8, 6, 0, 11, 11, 17, 16, 2, 8, 0, 2, 0, 11, 11, 17, 16, 16, 5, 11, 16, 0, 9, 5, 14, 11, 16, 8, 0, 2, 16, 8, 0, 1, 14, 6, 2, 11, 3, 0, 6, 1 ]
[ "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "PUNCT", "DET", "ADJ", "NOUN", "PRON", "PRON", "AUX", "VERB", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PRON", "PRON", "AUX", "VERB", "VERB", "SCONJ", "PRON", "VERB", "NOUN", "CCONJ", "SCONJ", "ADV", "PRON", "VERB", "DET", "NOUN", "ADP", "VERB", "DET", "NOUN", "PUNCT", "ADV", "ADJ", "ADP", "PRON", "NUM", "NOUN", "ADJ", "PUNCT" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Case': 'Acc,Dat', 'Person': '3', 'PrepCase': 'Npr', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Case': 'Acc,Dat', 'Person': '3', 'PrepCase': 'Npr', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Ger'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Case': 'Acc,Dat', 'Person': '3', 'PrepCase': 'Npr', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "None", "None", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'VerbForm': 'Part'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Ind'}", "{'NumForm': 'Digit', 'NumType': 'Card'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "3", "3", "27", "6", "6", "3", "9", "9", "6", "3", "13", "13", "27", "17", "17", "17", "13", "20", "20", "17", "22", "20", "26", "26", "26", "20", "0", "30", "30", "27", "30", "36", "36", "36", "36", "30", "38", "36", "40", "38", "42", "40", "45", "45", "42", "49", "48", "49", "45", "49", "27" ]
[ "case", "det", "iobj", "case", "det", "nmod", "case", "det", "nmod", "punct", "det", "amod", "nsubj", "nsubj", "obj", "aux", "acl", "case", "det", "obl", "case", "nmod", "nsubj", "obj", "aux", "acl", "root", "mark", "obj", "ccomp", "nsubj", "cc", "mark", "advmod", "obj", "conj", "det", "obj", "mark", "acl", "det", "obj", "punct", "advmod", "amod", "case", "nmod", "nummod", "obj", "amod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s38"
"Els responsables d'aquestes institucions han mantingut contactes amb els representants dels treballadors i també amb la direcció de l'empresa propietària de les mines, Iberpotash, per conèixer de prop la situació."
[ "Els", "responsables", "d'", "aquestes", "institucions", "han", "mantingut", "contactes", "amb", "els", "representants", "dels", "treballadors", "i", "també", "amb", "la", "direcció", "de", "l'", "empresa", "propietària", "de", "les", "mines", ",", "Iberpotash", ",", "per", "conèixer", "de", "prop", "la", "situació", "." ]
[ "el", "responsable", "de", "aquest", "institució", "haver", "mantenir", "contacte", "amb", "el", "representant", "del", "treballador", "i", "també", "amb", "el", "direcció", "de", "el", "empresa", "propietari", "de", "el", "mina", ",", "Iberpotash", ",", "per", "conèixer", "de", "prop", "el", "situació", "." ]
[ 8, 0, 2, 8, 0, 17, 16, 0, 2, 8, 0, 2, 0, 9, 14, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 6, 2, 8, 0, 1, 10, 1, 2, 16, 2, 14, 8, 0, 1 ]
[ "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "AUX", "VERB", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "CCONJ", "ADV", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "ADJ", "ADP", "DET", "NOUN", "PUNCT", "PROPN", "PUNCT", "ADP", "VERB", "ADP", "ADV", "DET", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Dem'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "2", "7", "5", "5", "2", "7", "0", "7", "11", "11", "7", "13", "11", "15", "11", "15", "18", "15", "21", "21", "18", "21", "25", "25", "22", "27", "21", "27", "30", "7", "32", "30", "34", "30", "7" ]
[ "det", "nsubj", "case", "det", "nmod", "aux", "root", "obj", "case", "det", "obl", "case", "nmod", "cc", "conj", "case", "det", "nmod", "case", "det", "nmod", "amod", "case", "det", "nmod", "punct", "appos", "punct", "mark", "advcl", "case", "advmod", "det", "obj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s39"
"Segons han informat avui els alcaldes i el president del Consell Comarcal del Bages, l'empresa ha fet pública la voluntat d'invertir en la conca minera del Bages, però alhora ha expressat la necessitat de racionalitzar la producció i d'introduir canvis en el sistema de treball."
[ "Segons", "han", "informat", "avui", "els", "alcaldes", "i", "el", "president", "del", "Consell", "Comarcal", "del", "Bages", ",", "l'", "empresa", "ha", "fet", "pública", "la", "voluntat", "d'", "invertir", "en", "la", "conca", "minera", "del", "Bages", ",", "però", "alhora", "ha", "expressat", "la", "necessitat", "de", "racionalitzar", "la", "producció", "i", "d'", "introduir", "canvis", "en", "el", "sistema", "de", "treball", "." ]
[ "segons", "haver", "informar", "avui", "el", "alcalde", "i", "el", "president", "del", "Consell", "Comarcal", "del", "Bages", ",", "el", "empresa", "haver", "fer", "públic", "el", "voluntat", "de", "invertir", "en", "el", "conca", "miner", "del", "Bages", ",", "però", "alhora", "haver", "expressar", "el", "necessitat", "de", "racionalitzar", "el", "producció", "i", "de", "introduir", "canvi", "en", "el", "sistema", "de", "treball", "." ]
[ 5, 17, 16, 14, 8, 0, 9, 8, 0, 2, 10, 10, 2, 10, 1, 8, 0, 17, 16, 6, 8, 0, 2, 16, 2, 8, 0, 6, 2, 10, 1, 9, 14, 17, 16, 8, 0, 2, 16, 8, 0, 9, 2, 16, 0, 2, 8, 0, 2, 0, 1 ]
[ "SCONJ", "AUX", "VERB", "ADV", "DET", "NOUN", "CCONJ", "DET", "NOUN", "ADP", "PROPN", "PROPN", "ADP", "PROPN", "PUNCT", "DET", "NOUN", "AUX", "VERB", "ADJ", "DET", "NOUN", "ADP", "VERB", "ADP", "DET", "NOUN", "ADJ", "ADP", "PROPN", "PUNCT", "CCONJ", "ADV", "AUX", "VERB", "DET", "NOUN", "ADP", "VERB", "DET", "NOUN", "CCONJ", "ADP", "VERB", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "None", "None", "{'AdpType': 'Preppron'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "3", "3", "19", "3", "6", "3", "9", "9", "6", "11", "9", "11", "14", "6", "3", "17", "19", "19", "0", "19", "22", "19", "24", "22", "27", "27", "24", "27", "30", "27", "35", "35", "35", "35", "19", "37", "35", "39", "37", "41", "39", "44", "44", "39", "44", "48", "48", "44", "50", "48", "19" ]
[ "mark", "aux", "advcl", "advmod", "det", "nsubj", "cc", "det", "conj", "case", "nmod", "flat", "case", "nmod", "punct", "det", "nsubj", "aux", "root", "obj", "det", "obj", "mark", "acl", "case", "det", "obl", "amod", "case", "nmod", "punct", "cc", "advmod", "aux", "conj", "det", "obj", "mark", "acl", "det", "obj", "cc", "mark", "conj", "obj", "case", "det", "obl", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'MWE': 'Consell_Comarcal', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s40"
"En el decurs de la trobada, Iberpotash ha justificat els seus arguments a partir de l'anàlisi que s'ha fet internament i l'ha avalada amb el contingut d'una consultoria externa que ha encarregat, de la qual no n'ha fet públic cap detall."
[ "En", "el", "decurs", "de", "la", "trobada", ",", "Iberpotash", "ha", "justificat", "els", "seus", "arguments", "a", "partir", "de", "l'", "anàlisi", "que", "s'", "ha", "fet", "internament", "i", "l'", "ha", "avalada", "amb", "el", "contingut", "d'", "una", "consultoria", "externa", "que", "ha", "encarregat", ",", "de", "la", "qual", "no", "n'", "ha", "fet", "públic", "cap", "detall", "." ]
[ "en", "el", "decurs", "de", "el", "trobada", ",", "Iberpotash", "haver", "justificar", "el", "seu", "argument", "a", "partir", "de", "el", "anàlisi", "que", "ell", "haver", "fer", "internament", "i", "ell", "haver", "avalar", "amb", "el", "contingut", "de", "un", "consultoria", "extern", "que", "haver", "encarregar", ",", "de", "el", "qual", "no", "en", "haver", "fer", "públic", "cap", "detall", "." ]
[ 2, 8, 0, 2, 8, 0, 1, 10, 17, 16, 8, 8, 0, 2, 0, 2, 8, 0, 11, 11, 17, 16, 14, 9, 11, 17, 16, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 6, 11, 17, 16, 1, 2, 8, 11, 14, 11, 17, 16, 6, 8, 0, 1 ]
[ "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "PUNCT", "PROPN", "AUX", "VERB", "DET", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "PRON", "PRON", "AUX", "VERB", "ADV", "CCONJ", "PRON", "AUX", "VERB", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "ADJ", "PRON", "AUX", "VERB", "PUNCT", "ADP", "DET", "PRON", "ADV", "PRON", "AUX", "VERB", "ADJ", "DET", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Case': 'Acc,Dat', 'Person': '3', 'PrepCase': 'Npr', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "None", "{'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing', 'PronType': 'Rel'}", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "3", "3", "10", "6", "6", "3", "3", "10", "10", "0", "13", "13", "10", "18", "14", "14", "18", "10", "22", "22", "22", "18", "22", "27", "27", "27", "10", "30", "30", "27", "33", "33", "30", "33", "37", "37", "33", "45", "41", "41", "45", "45", "45", "45", "33", "45", "48", "45", "10" ]
[ "case", "det", "obl", "case", "det", "nmod", "punct", "nsubj", "aux", "root", "det", "det", "obj", "case", "fixed", "fixed", "det", "obl", "nsubj", "obj", "aux", "acl", "advmod", "cc", "obj", "aux", "conj", "case", "det", "obl", "case", "det", "nmod", "amod", "obj", "aux", "acl", "punct", "case", "det", "obj", "advmod", "obj", "aux", "acl", "obj", "det", "obj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'MWE': 'els_seus', 'MWEPOS': 'DET'}", "None", "None", "{'MWE': 'a_partir_de', 'MWEPOS': 'ADP'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s41"
"La poca precisió en les explicacions d'Iberpotash és un dels motius de la preocupació que han manifestat avui els alcaldes i el president del Consell Comarcal del Bages."
[ "La", "poca", "precisió", "en", "les", "explicacions", "d'", "Iberpotash", "és", "un", "dels", "motius", "de", "la", "preocupació", "que", "han", "manifestat", "avui", "els", "alcaldes", "i", "el", "president", "del", "Consell", "Comarcal", "del", "Bages", "." ]
[ "el", "poc", "precisió", "en", "el", "explicació", "de", "Iberpotash", "ser", "un", "del", "motiu", "de", "el", "preocupació", "que", "haver", "manifestar", "avui", "el", "alcalde", "i", "el", "president", "del", "Consell", "Comarcal", "del", "Bages", "." ]
[ 8, 8, 0, 2, 8, 0, 2, 10, 17, 11, 2, 0, 2, 8, 0, 11, 17, 16, 14, 8, 0, 9, 8, 0, 2, 10, 10, 2, 10, 1 ]
[ "DET", "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "PROPN", "AUX", "PRON", "ADP", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "PRON", "AUX", "VERB", "ADV", "DET", "NOUN", "CCONJ", "DET", "NOUN", "ADP", "PROPN", "PROPN", "ADP", "PROPN", "PUNCT" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "None", "None", "{'AdpType': 'Preppron'}", "None", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "3", "1", "10", "6", "6", "3", "8", "6", "10", "0", "12", "10", "15", "15", "12", "18", "18", "15", "18", "21", "18", "24", "24", "21", "26", "24", "26", "29", "21", "10" ]
[ "det", "det", "nsubj", "case", "det", "nmod", "case", "nmod", "cop", "root", "case", "nmod", "case", "det", "nmod", "obj", "aux", "acl", "advmod", "det", "nsubj", "cc", "det", "conj", "case", "nmod", "flat", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'MWE': 'Consell_Comarcal', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s42"
"En aquest sentit han anunciat que han demanat una entrevista amb el conseller d'Indústria, Antoni Subirà, per a tractar aquest tema."
[ "En", "aquest", "sentit", "han", "anunciat", "que", "han", "demanat", "una", "entrevista", "amb", "el", "conseller", "d'", "Indústria", ",", "Antoni", "Subirà", ",", "per", "a", "tractar", "aquest", "tema", "." ]
[ "en", "aquest", "sentit", "haver", "anunciar", "que", "haver", "demanar", "un", "entrevista", "amb", "el", "conseller", "de", "Indústria", ",", "Antoni", "Subirà", ",", "per", "a", "tractar", "aquest", "tema", "." ]
[ 2, 8, 0, 17, 16, 5, 17, 16, 8, 0, 2, 8, 0, 2, 10, 1, 10, 10, 1, 2, 2, 16, 8, 0, 1 ]
[ "ADP", "DET", "NOUN", "AUX", "VERB", "SCONJ", "AUX", "VERB", "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "PROPN", "PUNCT", "PROPN", "PROPN", "PUNCT", "ADP", "ADP", "VERB", "DET", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "3", "3", "5", "5", "0", "8", "8", "5", "10", "8", "13", "13", "10", "15", "13", "17", "13", "17", "17", "22", "22", "8", "24", "22", "5" ]
[ "case", "det", "obl", "aux", "root", "mark", "aux", "ccomp", "det", "obj", "case", "det", "nmod", "case", "nmod", "punct", "appos", "flat", "punct", "mark", "mark", "advcl", "det", "obj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'MWE': 'Antoni_Subirà', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s43"
"Segons el president del Consell Comarcal, Agustí Redó, la mineria, que ocupa directament unes 1.300 persones, és un sector estratègic al Bages i per tant, el Consell ha d'assumir les seves responsabilitats i exercir com a mitjancer en el cas que hi hagi situacions conflictives que amenacin una part important de la societat del Bages."
[ "Segons", "el", "president", "del", "Consell", "Comarcal", ",", "Agustí", "Redó", ",", "la", "mineria", ",", "que", "ocupa", "directament", "unes", "1.300", "persones", ",", "és", "un", "sector", "estratègic", "al", "Bages", "i", "per", "tant", ",", "el", "Consell", "ha", "d'", "assumir", "les", "seves", "responsabilitats", "i", "exercir", "com", "a", "mitjancer", "en", "el", "cas", "que", "hi", "hagi", "situacions", "conflictives", "que", "amenacin", "una", "part", "important", "de", "la", "societat", "del", "Bages", "." ]
[ "segons", "el", "president", "del", "Consell", "Comarcal", ",", "Agustí", "Redó", ",", "el", "mineria", ",", "que", "ocupar", "directament", "un", "1300", "persona", ",", "ser", "un", "sector", "estratègic", "al", "Bages", "i", "per", "tant", ",", "el", "Consell", "haver", "de", "assumir", "el", "seu", "responsabilitat", "i", "exercir", "com", "a", "mitjancer", "en", "el", "cas", "que", "hi", "haver", "situació", "conflictiu", "que", "amenaçar", "un", "part", "important", "de", "el", "societat", "del", "Bages", "." ]
[ 2, 8, 0, 2, 10, 10, 1, 10, 10, 1, 8, 0, 1, 11, 16, 14, 11, 3, 0, 1, 17, 8, 0, 6, 2, 10, 9, 2, 0, 1, 8, 10, 17, 2, 16, 8, 8, 0, 9, 16, 5, 2, 0, 2, 8, 0, 5, 11, 16, 0, 6, 11, 16, 8, 0, 6, 2, 8, 0, 2, 10, 1 ]
[ "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "PROPN", "PROPN", "PUNCT", "PROPN", "PROPN", "PUNCT", "DET", "NOUN", "PUNCT", "PRON", "VERB", "ADV", "PRON", "NUM", "NOUN", "PUNCT", "AUX", "DET", "NOUN", "ADJ", "ADP", "PROPN", "CCONJ", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "DET", "PROPN", "AUX", "ADP", "VERB", "DET", "DET", "NOUN", "CCONJ", "VERB", "SCONJ", "ADP", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "SCONJ", "PRON", "VERB", "NOUN", "ADJ", "PRON", "VERB", "DET", "NOUN", "ADJ", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "PROPN", "PUNCT" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "None", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Ind'}", "{'NumForm': 'Digit', 'NumType': 'Card'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "None", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "None", "{'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Sub', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Sub', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "None", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "3", "3", "23", "5", "3", "5", "8", "3", "8", "8", "12", "23", "15", "15", "12", "15", "18", "19", "15", "15", "23", "23", "0", "23", "26", "23", "35", "35", "28", "35", "32", "35", "35", "35", "23", "38", "38", "35", "40", "35", "43", "41", "40", "49", "44", "44", "44", "49", "35", "49", "50", "53", "50", "55", "53", "55", "59", "59", "55", "61", "59", "23" ]
[ "case", "det", "obl", "case", "nmod", "flat", "punct", "appos", "flat", "punct", "det", "nsubj", "punct", "nsubj", "acl", "advmod", "nmod", "nummod", "obj", "punct", "cop", "det", "root", "amod", "case", "obl", "cc", "advmod", "fixed", "punct", "det", "nsubj", "aux", "mark", "conj", "det", "det", "obj", "cc", "conj", "case", "fixed", "obl", "mark", "fixed", "fixed", "fixed", "obj", "advcl", "obj", "amod", "nsubj", "acl", "det", "obj", "amod", "case", "det", "nmod", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "{'MWE': 'Consell_Comarcal', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'MWE': 'Agustí_Redó', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'MWE': 'per_tant', 'MWEPOS': 'ADV'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'MWE': 'les_seves', 'MWEPOS': 'DET'}", "None", "None", "None", "None", "{'MWE': 'com_a', 'MWEPOS': 'ADP'}", "None", "None", "{'MWE': 'en_el_cas_que', 'MWEPOS': 'SCONJ'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s44"
"En la reunió amb el conseller d'Indústria, els representants institucionals del Bages demanaran informació sobre les condicions en les quals es va efectuar l'operació de privatització de les mines."
[ "En", "la", "reunió", "amb", "el", "conseller", "d'", "Indústria", ",", "els", "representants", "institucionals", "del", "Bages", "demanaran", "informació", "sobre", "les", "condicions", "en", "les", "quals", "es", "va", "efectuar", "l'", "operació", "de", "privatització", "de", "les", "mines", "." ]
[ "en", "el", "reunió", "amb", "el", "conseller", "de", "Indústria", ",", "el", "representant", "institucional", "del", "Bages", "demanar", "informació", "sobre", "el", "condició", "en", "el", "qual", "ell", "anar", "efectuar", "el", "operació", "de", "privatització", "de", "el", "mina", "." ]
[ 2, 8, 0, 2, 8, 0, 2, 10, 1, 8, 0, 6, 2, 10, 16, 0, 2, 8, 0, 2, 8, 11, 11, 17, 16, 8, 0, 2, 0, 2, 8, 0, 1 ]
[ "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "PROPN", "PUNCT", "DET", "NOUN", "ADJ", "ADP", "PROPN", "VERB", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "PRON", "PRON", "AUX", "VERB", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Fut', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Rel'}", "{'Case': 'Acc,Dat', 'Person': '3', 'PrepCase': 'Npr', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "3", "3", "15", "6", "6", "3", "8", "6", "3", "11", "15", "11", "14", "11", "0", "15", "19", "19", "16", "22", "22", "25", "25", "25", "19", "27", "25", "29", "27", "32", "32", "27", "15" ]
[ "case", "det", "obl", "case", "det", "nmod", "case", "nmod", "punct", "det", "nsubj", "amod", "case", "nmod", "root", "obj", "case", "det", "nmod", "case", "det", "obl", "obj", "aux", "acl", "det", "nsubj", "case", "nmod", "case", "det", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s45"
"Segons l'alcalde de Súria, Antoni Julián, no és normal que fins ara no s'hagin donat a conèixer quins compromisos va adquirir l'empresa a l'hora de comprar una propietat pública."
[ "Segons", "l'", "alcalde", "de", "Súria", ",", "Antoni", "Julián", ",", "no", "és", "normal", "que", "fins", "ara", "no", "s'", "hagin", "donat", "a", "conèixer", "quins", "compromisos", "va", "adquirir", "l'", "empresa", "a", "l'", "hora", "de", "comprar", "una", "propietat", "pública", "." ]
[ "segons", "el", "alcalde", "de", "Súria", ",", "Antoni", "Julián", ",", "no", "ser", "normal", "que", "fins", "ara", "no", "ell", "haver", "donar", "a", "conèixer", "quin", "compromís", "anar", "adquirir", "el", "empresa", "a", "el", "hora", "de", "comprar", "un", "propietat", "públic", "." ]
[ 2, 8, 0, 2, 10, 1, 10, 10, 1, 14, 17, 6, 5, 2, 14, 14, 11, 17, 16, 2, 16, 8, 0, 17, 16, 8, 0, 2, 8, 0, 2, 16, 8, 0, 6, 1 ]
[ "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "PROPN", "PUNCT", "PROPN", "PROPN", "PUNCT", "ADV", "AUX", "ADJ", "SCONJ", "ADP", "ADV", "ADV", "PRON", "AUX", "VERB", "ADP", "VERB", "DET", "NOUN", "AUX", "VERB", "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "VERB", "DET", "NOUN", "ADJ", "PUNCT" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'Case': 'Acc,Dat', 'Person': '3', 'PrepCase': 'Npr', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Mood': 'Sub', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Int'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "3", "3", "12", "5", "3", "7", "3", "7", "7", "12", "12", "0", "19", "15", "19", "19", "19", "19", "12", "21", "19", "23", "25", "25", "19", "27", "25", "30", "30", "25", "32", "30", "34", "32", "34", "12" ]
[ "case", "det", "obl", "case", "nmod", "punct", "appos", "flat", "punct", "advmod", "cop", "root", "mark", "case", "advmod", "advmod", "obj", "aux", "csubj", "mark", "compound", "det", "obj", "aux", "csubj", "det", "nsubj", "case", "det", "obl", "mark", "acl", "det", "obj", "amod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'MWE': 'Antoni_Julián', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'MWE': 'donat_a_conèixer', 'MWEPOS': 'VERB'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s46"
"Abans de la trobada amb la direcció d'Iberpotash, els alcaldes i el president del Consell s'havien reunit amb els representants dels treballadors."
[ "Abans", "de", "la", "trobada", "amb", "la", "direcció", "d'", "Iberpotash", ",", "els", "alcaldes", "i", "el", "president", "del", "Consell", "s'", "havien", "reunit", "amb", "els", "representants", "dels", "treballadors", "." ]
[ "abans", "de", "el", "trobada", "amb", "el", "direcció", "de", "Iberpotash", ",", "el", "alcalde", "i", "el", "president", "del", "Consell", "ell", "haver", "reunir", "amb", "el", "representant", "del", "treballador", "." ]
[ 14, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 2, 10, 1, 8, 0, 9, 8, 0, 2, 10, 11, 17, 16, 2, 8, 0, 2, 0, 1 ]
[ "ADV", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "PROPN", "PUNCT", "DET", "NOUN", "CCONJ", "DET", "NOUN", "ADP", "PROPN", "PRON", "AUX", "VERB", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "None", "{'Case': 'Acc,Dat', 'Person': '3', 'PrepCase': 'Npr', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Imp', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "20", "4", "4", "1", "7", "7", "4", "9", "7", "1", "12", "20", "15", "15", "12", "17", "15", "20", "20", "0", "23", "23", "20", "25", "23", "20" ]
[ "advmod", "case", "det", "obl", "case", "det", "nmod", "case", "nmod", "punct", "det", "nsubj", "cc", "det", "conj", "case", "nmod", "obj", "aux", "root", "case", "det", "obj", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s47"
"En aquesta trobada, els comitès han expressat la seva desconfiança perquè no han detectat que s'hagin fet inversions ni millores en les explotacions."
[ "En", "aquesta", "trobada", ",", "els", "comitès", "han", "expressat", "la", "seva", "desconfiança", "perquè", "no", "han", "detectat", "que", "s'", "hagin", "fet", "inversions", "ni", "millores", "en", "les", "explotacions", "." ]
[ "en", "aquest", "trobada", ",", "el", "comitè", "haver", "expressar", "el", "seu", "desconfiança", "perquè", "no", "haver", "detectar", "que", "ell", "haver", "fer", "inversió", "ni", "millora", "en", "el", "explotació", "." ]
[ 2, 8, 0, 1, 8, 0, 17, 16, 8, 8, 0, 5, 14, 17, 16, 5, 11, 17, 16, 0, 9, 0, 2, 8, 0, 1 ]
[ "ADP", "DET", "NOUN", "PUNCT", "DET", "NOUN", "AUX", "VERB", "DET", "DET", "NOUN", "SCONJ", "ADV", "AUX", "VERB", "SCONJ", "PRON", "AUX", "VERB", "NOUN", "CCONJ", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Case': 'Acc,Dat', 'Person': '3', 'PrepCase': 'Npr', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Mood': 'Sub', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "3", "3", "8", "3", "6", "8", "8", "0", "11", "11", "8", "15", "15", "15", "8", "19", "19", "19", "15", "19", "22", "20", "25", "25", "19", "8" ]
[ "case", "det", "obl", "punct", "det", "nsubj", "aux", "root", "det", "det", "obj", "mark", "advmod", "aux", "advcl", "mark", "obj", "aux", "ccomp", "nsubj", "cc", "conj", "case", "det", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'MWE': 'la_seva', 'MWEPOS': 'DET'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s48"
"Tot i així, la principal preocupació dels sindicats fa referència a les conseqüències que pot tenir en la plantilla el pla de viabilitat."
[ "Tot", "i", "així", ",", "la", "principal", "preocupació", "dels", "sindicats", "fa", "referència", "a", "les", "conseqüències", "que", "pot", "tenir", "en", "la", "plantilla", "el", "pla", "de", "viabilitat", "." ]
[ "tot", "i", "així", ",", "el", "principal", "preocupació", "del", "sindicat", "fer", "referència", "a", "el", "conseqüència", "que", "poder", "tenir", "en", "el", "plantilla", "el", "pla", "de", "viabilitat", "." ]
[ 11, 9, 14, 1, 8, 6, 0, 2, 0, 16, 0, 2, 8, 0, 11, 17, 16, 2, 8, 0, 8, 0, 2, 0, 1 ]
[ "PRON", "CCONJ", "ADV", "PUNCT", "DET", "ADJ", "NOUN", "ADP", "NOUN", "VERB", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "PRON", "AUX", "VERB", "ADP", "DET", "NOUN", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Tot'}", "None", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "10", "1", "1", "1", "7", "7", "10", "9", "7", "0", "10", "14", "14", "10", "17", "17", "14", "20", "20", "17", "22", "17", "24", "22", "10" ]
[ "advmod", "fixed", "fixed", "punct", "det", "amod", "nsubj", "case", "nmod", "root", "obj", "case", "det", "obj", "obj", "aux", "acl", "case", "det", "obl", "det", "nsubj", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'MWE': 'Tot_i_així', 'MWEPOS': 'ADV'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s49"
"En aquest sentit, el vicepresident primer del Consell Comarcal del Bages, Ezequiel Martínez, ha reclamat que si hi ha voluntat de reduir plantilles, cal que això es faci amb 'responsabilitat' per la importància del sector a la comarca."
[ "En", "aquest", "sentit", ",", "el", "vicepresident", "primer", "del", "Consell", "Comarcal", "del", "Bages", ",", "Ezequiel", "Martínez", ",", "ha", "reclamat", "que", "si", "hi", "ha", "voluntat", "de", "reduir", "plantilles", ",", "cal", "que", "això", "es", "faci", "amb", "'", "responsabilitat", "'", "per", "la", "importància", "del", "sector", "a", "la", "comarca", "." ]
[ "en", "aquest", "sentit", ",", "el", "vicepresident", "primer", "del", "Consell", "Comarcal", "del", "Bages", ",", "Ezequiel", "Martínez", ",", "haver", "reclamar", "que", "si", "hi", "haver", "voluntat", "de", "reduir", "plantilla", ",", "caldre", "que", "això", "ell", "fer", "amb", "'", "responsabilitat", "'", "per", "el", "importància", "del", "sector", "a", "el", "comarca", "." ]
[ 2, 8, 0, 1, 8, 0, 6, 2, 10, 10, 2, 10, 1, 10, 10, 1, 17, 16, 5, 5, 11, 16, 0, 2, 16, 0, 1, 16, 5, 11, 11, 16, 2, 4, 0, 4, 2, 8, 0, 2, 0, 2, 8, 0, 1 ]
[ "ADP", "DET", "NOUN", "PUNCT", "DET", "NOUN", "ADJ", "ADP", "PROPN", "PROPN", "ADP", "PROPN", "PUNCT", "PROPN", "PROPN", "PUNCT", "AUX", "VERB", "SCONJ", "SCONJ", "PRON", "VERB", "NOUN", "ADP", "VERB", "NOUN", "PUNCT", "VERB", "SCONJ", "PRON", "PRON", "VERB", "ADP", "SYM", "NOUN", "SYM", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'NumType': 'Ord'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "None", "None", "{'AdpType': 'Preppron'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "None", "{'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Case': 'Acc,Dat', 'Person': '3', 'PrepCase': 'Npr', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Mood': 'Sub', 'Number': 'Sing', 'Person': '1', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "3", "3", "18", "3", "6", "18", "6", "9", "6", "9", "12", "9", "14", "6", "14", "14", "18", "0", "28", "22", "22", "28", "22", "25", "23", "25", "22", "18", "32", "32", "32", "28", "35", "35", "32", "35", "39", "39", "28", "41", "39", "44", "44", "39", "18" ]
[ "case", "det", "obl", "punct", "det", "nsubj", "amod", "case", "nmod", "flat", "case", "nmod", "punct", "appos", "flat", "punct", "aux", "root", "mark", "mark", "obj", "advcl", "obj", "mark", "acl", "obj", "punct", "ccomp", "mark", "nsubj", "obj", "csubj", "case", "nmod", "obl", "nmod", "case", "det", "obl", "case", "nmod", "case", "det", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'MWE': 'Consell_Comarcal', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'MWE': 'Ezequiel_Martínez', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s50"
"La Cambra de Comerç proposa dinamitzar el sector turístic andorrà amb la creació d'un petit parc temàtic, un casino, un camp de golf, un palau de congressos i un centre d'oci familiar."
[ "La", "Cambra", "de", "Comerç", "proposa", "dinamitzar", "el", "sector", "turístic", "andorrà", "amb", "la", "creació", "d'", "un", "petit", "parc", "temàtic", ",", "un", "casino", ",", "un", "camp", "de", "golf", ",", "un", "palau", "de", "congressos", "i", "un", "centre", "d'", "oci", "familiar", "." ]
[ "el", "Cambra", "de", "Comerç", "proposar", "dinamitzar", "el", "sector", "turístic", "andorrà", "amb", "el", "creació", "de", "un", "petit", "parc", "temàtic", ",", "un", "casino", ",", "un", "camp", "de", "golf", ",", "un", "palau", "de", "congrés", "i", "un", "centre", "de", "oci", "familiar", "." ]
[ 8, 10, 2, 10, 16, 16, 8, 0, 6, 6, 2, 8, 0, 2, 3, 6, 0, 6, 1, 3, 0, 1, 3, 0, 2, 0, 1, 3, 0, 2, 0, 9, 3, 0, 2, 0, 6, 1 ]
[ "DET", "PROPN", "ADP", "PROPN", "VERB", "VERB", "DET", "NOUN", "ADJ", "ADJ", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "NUM", "ADJ", "NOUN", "ADJ", "PUNCT", "NUM", "NOUN", "PUNCT", "NUM", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "NUM", "NOUN", "ADP", "NOUN", "CCONJ", "NUM", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADJ", "PUNCT" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'NumType': 'Card'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'NumType': 'Card'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'NumType': 'Card'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'NumType': 'Card'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'NumType': 'Card'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "2", "5", "4", "2", "0", "5", "8", "6", "8", "8", "13", "13", "6", "17", "17", "17", "13", "17", "21", "21", "17", "24", "24", "17", "26", "24", "29", "29", "17", "31", "29", "34", "34", "17", "36", "34", "36", "5" ]
[ "det", "nsubj", "case", "flat", "root", "xcomp", "det", "obj", "amod", "amod", "case", "det", "obl", "case", "nummod", "amod", "nmod", "amod", "punct", "nummod", "appos", "punct", "nummod", "appos", "case", "nmod", "punct", "nummod", "appos", "case", "nmod", "cc", "nummod", "conj", "case", "nmod", "amod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'MWE': 'Cambra_de_Comerç', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s51"
"El president de la Cambra de Comerç, Ramon Cierco, espera que el sector rebi amb bons ulls aquestes propostes que sorgeixen d'un informe encarregat per la corporació."
[ "El", "president", "de", "la", "Cambra", "de", "Comerç", ",", "Ramon", "Cierco", ",", "espera", "que", "el", "sector", "rebi", "amb", "bons", "ulls", "aquestes", "propostes", "que", "sorgeixen", "d'", "un", "informe", "encarregat", "per", "la", "corporació", "." ]
[ "el", "president", "de", "el", "Cambra", "de", "Comerç", ",", "Ramon", "Cierco", ",", "esperar", "que", "el", "sector", "rebre", "amb", "bo", "ull", "aquest", "proposta", "que", "sorgir", "de", "un", "informe", "encarregat", "per", "el", "corporació", "." ]
[ 8, 0, 2, 8, 10, 2, 10, 1, 10, 10, 1, 16, 5, 8, 0, 16, 2, 6, 0, 8, 0, 11, 16, 2, 8, 0, 6, 2, 8, 0, 1 ]
[ "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "PROPN", "ADP", "PROPN", "PUNCT", "PROPN", "PROPN", "PUNCT", "VERB", "SCONJ", "DET", "NOUN", "VERB", "ADP", "ADJ", "NOUN", "DET", "NOUN", "PRON", "VERB", "ADP", "DET", "NOUN", "ADJ", "ADP", "DET", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "None", "None", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Sub', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Dem'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'VerbForm': 'Part'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "2", "12", "5", "5", "2", "7", "5", "9", "2", "9", "9", "0", "16", "15", "16", "12", "19", "19", "16", "21", "16", "23", "21", "26", "26", "23", "26", "30", "30", "27", "12" ]
[ "det", "nsubj", "case", "det", "nmod", "case", "flat", "punct", "appos", "flat", "punct", "root", "mark", "det", "nsubj", "ccomp", "case", "amod", "obl", "det", "obj", "nsubj", "acl", "case", "det", "obl", "amod", "case", "det", "obj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "{'MWE': 'Cambra_de_Comerç', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'MWE': 'Ramon_Cierco', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s52"
"La Cambra de comerç d'Andorra estudia augmentar i diversificar l'oferta turística del país amb els projectes d'un petit parc temàtic, un casino, un camp de golf, un palau de congressos i centres d'oci familiar i nocturn."
[ "La", "Cambra", "de", "comerç", "d'", "Andorra", "estudia", "augmentar", "i", "diversificar", "l'", "oferta", "turística", "del", "país", "amb", "els", "projectes", "d'", "un", "petit", "parc", "temàtic", ",", "un", "casino", ",", "un", "camp", "de", "golf", ",", "un", "palau", "de", "congressos", "i", "centres", "d'", "oci", "familiar", "i", "nocturn", "." ]
[ "el", "Cambra", "de", "comerç", "de", "Andorra", "estudiar", "augmentar", "i", "diversificar", "el", "oferta", "turístic", "del", "país", "amb", "el", "projecte", "de", "un", "petit", "parc", "temàtic", ",", "un", "casino", ",", "un", "camp", "de", "golf", ",", "un", "palau", "de", "congrés", "i", "centre", "de", "oci", "familiar", "i", "nocturn", "." ]
[ 8, 10, 2, 0, 2, 10, 16, 16, 9, 16, 8, 0, 6, 2, 0, 2, 8, 0, 2, 3, 6, 0, 6, 1, 3, 0, 1, 3, 0, 2, 0, 1, 3, 0, 2, 0, 9, 0, 2, 0, 6, 9, 6, 1 ]
[ "DET", "PROPN", "ADP", "NOUN", "ADP", "PROPN", "VERB", "VERB", "CCONJ", "VERB", "DET", "NOUN", "ADJ", "ADP", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "NUM", "ADJ", "NOUN", "ADJ", "PUNCT", "NUM", "NOUN", "PUNCT", "NUM", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "NUM", "NOUN", "ADP", "NOUN", "CCONJ", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADJ", "CCONJ", "ADJ", "PUNCT" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'NumType': 'Card'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'NumType': 'Card'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'NumType': 'Card'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'NumType': 'Card'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "2", "7", "4", "2", "6", "2", "0", "7", "10", "8", "12", "8", "12", "15", "12", "18", "18", "8", "22", "22", "22", "18", "22", "26", "26", "22", "29", "29", "22", "31", "29", "34", "34", "22", "36", "34", "38", "22", "40", "38", "40", "43", "41", "7" ]
[ "det", "nsubj", "case", "nmod", "case", "nmod", "root", "xcomp", "cc", "conj", "det", "obj", "amod", "case", "nmod", "case", "det", "obl", "case", "nummod", "amod", "nmod", "amod", "punct", "nummod", "appos", "punct", "nummod", "appos", "case", "nmod", "punct", "nummod", "appos", "case", "nmod", "cc", "conj", "case", "nmod", "amod", "cc", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s53"
"Les propostes lúdiques provenen d'un estudi encarregat per la Cambra a una empresa de Barcelona i presentat aquest dijous a la tarda al Comú d'Escaldes davant el ministre de Turisme i un centenar de representants del món hoteler i turístic andorrà."
[ "Les", "propostes", "lúdiques", "provenen", "d'", "un", "estudi", "encarregat", "per", "la", "Cambra", "a", "una", "empresa", "de", "Barcelona", "i", "presentat", "aquest", "dijous", "a", "la", "tarda", "al", "Comú", "d'", "Escaldes", "davant", "el", "ministre", "de", "Turisme", "i", "un", "centenar", "de", "representants", "del", "món", "hoteler", "i", "turístic", "andorrà", "." ]
[ "el", "proposta", "lúdic", "provenir", "de", "un", "estudi", "encarregat", "per", "el", "Cambra", "a", "un", "empresa", "de", "Barcelona", "i", "presentat", "aquest", "dijous", "a", "el", "tarda", "al", "Comú", "d'", "Escaldes", "davant", "el", "ministre", "de", "Turisme", "i", "un", "centenar", "de", "representant", "del", "món", "hoteler", "i", "turístic", "andorrà", "." ]
[ 8, 0, 6, 16, 2, 8, 0, 6, 2, 8, 10, 2, 3, 0, 2, 10, 9, 6, 8, 0, 2, 8, 0, 2, 10, 2, 10, 2, 8, 0, 2, 10, 9, 8, 0, 2, 0, 2, 0, 6, 9, 6, 6, 1 ]
[ "DET", "NOUN", "ADJ", "VERB", "ADP", "DET", "NOUN", "ADJ", "ADP", "DET", "PROPN", "ADP", "NUM", "NOUN", "ADP", "PROPN", "CCONJ", "ADJ", "DET", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "PROPN", "ADP", "PROPN", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "PROPN", "CCONJ", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADJ", "CCONJ", "ADJ", "ADJ", "PUNCT" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'VerbForm': 'Part'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'NumType': 'Card'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'AdvType': 'Tim'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "2", "4", "2", "0", "7", "7", "4", "7", "11", "11", "8", "14", "14", "8", "16", "14", "18", "8", "20", "18", "23", "23", "18", "25", "18", "27", "25", "30", "30", "18", "32", "30", "37", "35", "37", "35", "30", "39", "37", "39", "42", "40", "39", "4" ]
[ "det", "nsubj", "amod", "root", "case", "det", "obj", "amod", "case", "det", "obj", "case", "nummod", "obj", "case", "nmod", "cc", "conj", "det", "obl", "case", "det", "obl", "case", "obl", "case", "flat", "case", "det", "obl", "case", "nmod", "cc", "det", "nmod", "case", "conj", "case", "nmod", "amod", "cc", "conj", "amod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'MWE': \"Comú_d'_Escaldes\", 'MWEPOS': 'PROPN'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s54"
"Per tal d'aconseguir l'adaptació dels projectes a les necessitats i possibilitats del país, l'empresa barcelonina Iniciatives Socioculturals ha estudiat la realitat andorrana amb enquestes a representants de diversos sectors econòmics."
[ "Per", "tal", "d'", "aconseguir", "l'", "adaptació", "dels", "projectes", "a", "les", "necessitats", "i", "possibilitats", "del", "país", ",", "l'", "empresa", "barcelonina", "Iniciatives", "Socioculturals", "ha", "estudiat", "la", "realitat", "andorrana", "amb", "enquestes", "a", "representants", "de", "diversos", "sectors", "econòmics", "." ]
[ "per", "tal", "de", "aconseguir", "el", "adaptació", "del", "projecte", "a", "el", "necessitat", "i", "possibilitat", "del", "país", ",", "el", "empresa", "barceloní", "Iniciatives", "Socioculturals", "haver", "estudiar", "el", "realitat", "andorrà", "amb", "enquesta", "a", "representant", "de", "divers", "sector", "econòmic", "." ]
[ 2, 0, 2, 16, 8, 0, 2, 0, 2, 8, 0, 9, 0, 2, 0, 1, 8, 0, 6, 10, 10, 17, 16, 8, 0, 6, 2, 0, 2, 0, 2, 8, 0, 6, 1 ]
[ "ADP", "NOUN", "ADP", "VERB", "DET", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "CCONJ", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "DET", "NOUN", "ADJ", "PROPN", "PROPN", "AUX", "VERB", "DET", "NOUN", "ADJ", "ADP", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "ADJ", "PUNCT" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Preppron'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PunctType': 'Comm'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Ind'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'PunctType': 'Peri'}" ]
[ "4", "1", "1", "23", "6", "4", "8", "6", "11", "11", "6", "13", "11", "15", "11", "4", "18", "23", "18", "18", "20", "23", "0", "25", "23", "25", "28", "23", "30", "28", "33", "33", "30", "33", "23" ]
[ "mark", "fixed", "fixed", "advcl", "det", "obj", "case", "nmod", "case", "det", "nmod", "cc", "conj", "case", "nmod", "punct", "det", "nsubj", "amod", "appos", "flat", "aux", "root", "det", "obj", "amod", "case", "obl", "case", "nmod", "case", "det", "nmod", "amod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'MWE': \"Per_tal_d'\", 'MWEPOS': 'ADP'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'MWE': 'Iniciatives_Socioculturals', 'MWEPOS': 'PROPN'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]