Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet
language
string
type
string
file_name
string
sentence_number
int64
0
581
tokens
sequence
coarse_grained
sequence
fine_grained
sequence
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
0
[ "Преюдициално", "запитване", "от", "Rechtbank", "Amsterdam", "(", "Нидерландия", ")", ",", "постъпило", "на", "8", "май", "2018", "г", ".", "—", "Openbaar", "Ministerie", "/", "SF" ]
[ "O", "O", "O", "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "O", "B-ADDRESS", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-COUNTRY", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
1
[ "(", "Дело", "C", "-", "314", "/", "18", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
2
[ "Език", "на", "производството", ":", "нидерландски" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
3
[ "Запитваща", "юрисдикция" ]
[ "O", "O" ]
[ "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
4
[ "Rechtbank", "Amsterdam" ]
[ "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION" ]
[ "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
5
[ "Страни", "в", "главното", "производство" ]
[ "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
6
[ "Подател", "на", "искането", ":", "Openbaar", "Ministerie" ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
7
[ "Ответник", ":", "SF" ]
[ "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
8
[ "Преюдициални", "въпроси" ]
[ "O", "O" ]
[ "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
9
[ "Следва", "ли", "член", "1", ",", "параграф", "3", "и", "член", "5", ",", "точка", "3", "от", "Рамково", "решение", "2002", "/", "584", "/", "ПВР", "I1", ",", "както", "и", "член", "1", ",", "букви", "а", ")", "и", "б", ")", ",", "член", "3", ",", "параграфи", "3", "и", "4", "и", "член", "25", "от", "Рамково", "решение", "2008", "/", "909", "/", "ПВР2", "да", "се", "тълкуват", "в", "смисъл", ",", "че", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
10
[ "когато", "изпълняващата", "държава", "членка", "поставя", "предаването", "на", "свой", "гражданин", "с", "цел", "наказателно", "преследване", "под", "условието", "да", "бъде", "предоставена", "гаранцията", "по", "член", "5", ",", "точка", "3", "от", "Рамково", "решение", "2002", "/", "584", "/", "ПВР", ",", "че", "съответното", "лице", ",", "след", "като", "бъде", "изслушано", ",", "ще", "бъде", "върнато", "в", "изпълняващата", "държава", "членка", ",", "за", "да", "изтърпи", "там", "евентуално", "наложено", "му", "в", "издаващата", "държава", "членка", "наказание", "лишаване", "от", "свобода", "или", "мярка", ",", "изискваща", "задържане", "," ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
11
[ "издаващата", "държава", "членка", "в", "качеството", "си", "на", "издаваща", "държава", "трябва", "действително", "да", "върне", "съответното", "лице", "—", "след", "като", "е", "влязла", "в", "сила", "присъдата", "за", "налагане", "на", "наказание", "лишаване", "от", "свобода", "или", "мярката", ",", "изискваща", "задържане", "—", "едва", "след", "като", "са", "приключили", "с", "влязъл", "в", "сила", "съдебен", "акт", "и", "„", "всички", "други", "производства", "по", "отношение", "на", "деянието", ",", "във", "връзка", "с", "което", "е", "било", "поискано", "връщането", "“", ",", "като", "например", "производство", "по", "конфискация", "?" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
12
[ "Следва", "ли", "член", "25", "от", "Рамково", "решение", "2008", "/", "909", "/", "ПВР", "да", "се", "тълкува", "в", "смисъл", ",", "че", "когато", "държава", "членка", "е", "предала", "свой", "гражданин", "въз", "основа", "на", "предоставена", "гаранция", "по", "член", "5", ",", "точка", "3", "от", "Рамково", "решение", "2002", "/", "584", "/", "ПВР", ",", "тя", "може", "в", "качеството", "си", "на", "изпълняваща", "държава", "в", "рамките", "на", "производството", "по", "признаване", "и", "изпълнение", "на", "съдебно", "решение", ",", "постановено", "спрямо", "това", "лице", ",", "да", "провери", "по", "изключение", "от", "член", "8", ",", "параграф", "2", "от", "Рамково", "решение", "2008", "/", "909", "/", "ПВР", "дали", "наложеното", "на", "това", "лице", "наказание", "лишаване", "от", "свобода", "съответства", "на", "наказанието", ",", "което", "би", "било", "наложено", "в", "изпълняващата", "държава", "за", "съответното", "деяние", ",", "и", "при", "необходимост", "може", "съответно", "да", "адаптира", "наложеното", "наказание", "лишаване", "от", "свобода", "?" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204645_bg"
13
[ "1", "Рамково", "решение", "на", "Съвета", "от", "13", "юни", "2002", "година", "относно", "европейската", "заповед", "за", "арест", "и", "процедурите", "за", "предаване", "между", "държавите", "членки", "(", "ОВ", "L", "190", ",", "2002", "г", ".", ",", "стр", ".1", ";", "Специално", "издание", "на", "български", "език", ",", "2007", "г", ".", ",", "глава", "19", ",", "том", "6", ",", "стр", ".", "3", ")", ".2", "Рамково", "решение", "2008", "/", "909", "/", "ПВР", "на", "Съвета", "от", "27", "ноември", "2008", "година", "за", "прилагане", "на", "принципа", "за", "взаимно", "признаване", "към", "съдебни", "решения", "по", "наказателни", "дела", ",", "с", "които", "се", "налагат", "наказания", "лишаване", "от", "свобода", "или", "мерки", ",", "включващи", "лишаване", "от", "свобода", ",", "за", "целите", "на", "тяхното", "изпълнение", "в", "Европейския", "съюз", "(", "ОВ", "L", "327", ",", "2008", "г", ".", ",", "стр", ".", "27", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204654_bg"
0
[ "Преюдициално", "запитване", "от", "Arbeitsgericht", "Cottbus", "-", "Kammern", "Senftenberg", "(", "Германия", ")", ",", "постъпило", "на", "2", "май", "2018", "г", ".", "—", "Reiner", "Grafe", "und", "Jürgen", "Pohle", "/", "Südbrandenburger", "Nahverkehrs", "GmbH", "und", "OSL", "Bus", "GmbH" ]
[ "O", "O", "O", "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "O", "B-ADDRESS", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "B-PERSON", "I-PERSON", "O", "B-PERSON", "I-PERSON", "O", "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "O", "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-COUNTRY", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204654_bg"
1
[ "(", "Дело", "C", "-", "298", "/", "18", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204654_bg"
2
[ "Език", "на", "производството", ":", "немски" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204654_bg"
3
[ "Запитваща", "юрисдикция" ]
[ "O", "O" ]
[ "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204654_bg"
4
[ "Arbeitsgericht", "Cottbus", "-", "Kammern", "Senftenberg" ]
[ "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204654_bg"
5
[ "Страни", "в", "главното", "производство" ]
[ "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204654_bg"
6
[ "Ищци", ":", "Reiner", "Grafe", ",", "Jürgen", "Pohle" ]
[ "O", "O", "B-PERSON", "I-PERSON", "O", "B-PERSON", "I-PERSON" ]
[ "O", "O", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "B-FAMILY NAME" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204654_bg"
7
[ "Ответници", ":", "Südbrandenburger", "Nahverkehrs", "GmbH", ",", "OSL", "Bus", "GmbH" ]
[ "O", "O", "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "O", "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204654_bg"
8
[ "Преюдициални", "въпроси" ]
[ "O", "O" ]
[ "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204654_bg"
9
[ "Представлява", "ли", "прехвърлянето", "на", "стопанската", "дейност", "по", "обслужването", "на", "автобусни", "линии", "от", "едно", "предприятие", "за", "автобусни", "превози", "на", "друго", "въз", "основа", "на", "процедура", "за", "възлагане", "на", "обществена", "поръчка", "съгласно", "Директива", "92", "/", "50", "/", "ЕИО1", "за", "възлагане", "на", "обществени", "поръчки", "за", "услуги", ",", "прехвърляне", "на", "стопанска", "дейност", "по", "смисъла", "на", "член", "1", ",", "параграф", "1", "от", "Директива", "77", "/", "187", "/", "ЕИО2", ",", "независимо", "че", "между", "двете", "посочени", "предприятия", "не", "се", "прехвърлят", "значими", "материални", "активи", ",", "по-специално", "автобуси", "?" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204654_bg"
10
[ "Дава", "ли", "твърдението", "—", "че", "при", "възлагането", "на", "обществена", "поръчка", "за", "услуга", "за", "определен", "срок", "автобусният", "парк", "повече", "не", "е", "от", "съществено", "значение", "за", "стойността", "на", "стопанската", "дейност", "въз", "основа", "на", "икономически", "разумно", "решение", ",", "предвид", "продължителността", "на", "експлоатацията", "му", "и", "по-строгите", "технически", "изисквания", "(", "допустимо", "равнище", "на", "отработените", "газове", ",", "автобуси", "с", "нисък", "под", ")", "—", "основание", "да", "не", "се", "следва", "практиката", "на", "Съда", "на", "Европейския", "съюз", ",", "установена", "в", "решение", "от", "25", "януари", "2001", "г", ".", "(", "C", "-", "172", "/", "99", ")", ",", "в", "смисъл", "че", "при", "тези", "условия", "запазването", "на", "съществена", "част", "от", "трудовите", "правоотношения", "на", "персонала", "също", "може", "да", "доведе", "до", "прилагане", "на", "Директива", "77", "/", "187", "/", "ЕИО", "?" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"204654_bg"
11
[ "1", "Директива", "92", "/", "50", "/", "ЕИО", "на", "Съвета", "от", "18", "юни", "1992", "година", "относно", "координирането", "на", "процедурите", "за", "възлагане", "на", "обществени", "поръчки", "за", "услуги", "(", "ОВ", "L", "209", ",", "1992", "г", ".", ",", "стр", ".", "1", ";", "Специално", "издание", "на", "български", "език", ",", "2007", "г", ".", ",", "глава", "6", ",", "том", "2", ",", "стр", ".", "50", ")", ".2", "Директива", "77", "/", "187", "/", "ЕИО", "на", "Съвета", "от", "14", "февруари", "1977", "година", "относно", "сближаването", "на", "законодателствата", "на", "държавите", "членки", "във", "връзка", "с", "гарантирането", "на", "правата", "на", "работниците", "и", "служителите", "при", "прехвърляне", "на", "предприятия", ",", "стопански", "дейности", "или", "части", "от", "предприятия", "или", "стопански", "дейности", "(", "ОВ", "L", "61", ",", "1977", "г", ".", ",", "стр", ".", "26", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
0
[ "Решение", "на", "Общия", "съд", "(", "девети", "състав", ")", "от", "21", "юни", "2018", "г", ".", "—" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
1
[ "Haverkamp", "IP", "/", "EUIPO", "—", "Sissel", "(", "Подова", "постелка", ")" ]
[ "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "O", "B-ORGANISATION", "O", "B-ORGANISATION", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
2
[ "(", "Дело", "T", "‑", "227", "/", "16", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
3
[ "„", "Промишлен", "дизайн", "на", "Общността", "—", "Производство", "за", "обявяване", "на", "недействителност", "—", "Международна", "регистрация", ",", "посочваща", "Европейския", "съюз", "—", "Регистриран", "промишлен", "дизайн", "на", "Общността", ",", "изобразяващ", "подова", "постелка", "—", "Предходен", "промишлен", "дизайн", "—", "Основание", "за", "недействителност", "—", "Липса", "на", "оригиналност", "—", "Информиран", "потребител", "—", "Степен", "на", "свобода", "на", "автора", "—", "Доказване", "на", "насищането", "на", "състоянието", "на", "техниката", "—", "Липса", "на", "различно", "общо", "впечатление", "—", "Член", "6", "и", "член", "25", ",", "параграф", "1", ",", "буква", "б", ")", "от", "Регламент", "(", "ЕО", ")", "№", "6", "/", "2002", "—", "Член", "63", ",", "параграф", "1", "от", "Регламент", "№", "6", "/", "2002", "“" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
4
[ "1", ".", "Промишлен", "дизайн", "на", "Общността", "—", "Основания", "за", "недействителност", "—", "Липса", "на", "оригиналност", "—", "Промишлен", "дизайн", ",", "който", "не", "създава", "у", "информирания", "потребител", "общо", "впечатление", ",", "различно", "от", "създаваното", "от", "предходния", "промишлен", "дизайн", "—", "Критерии", "за", "преценка" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
5
[ "(", "член", "6", ",", "параграф", "2", "и", "член", "25", ",", "параграф", "1", ",", "буква", "б", ")", "от", "Регламент", "№", "6", "/", "2002", "на", "Съвета", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
6
[ "(", "вж", ".", "т", ".", "22", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
7
[ "2", ".", "Промишлен", "дизайн", "на", "Общността", "—", "Основания", "за", "недействителност", "—", "Липса", "на", "оригиналност", "—", "Оповестяване", "от", "автора", "или", "неговия", "правоприемник", "—", "Доказване", "на", "оповестяването" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
8
[ "(", "член", "6", ",", "параграф", "1", ",", "буква", "б", ")", ",", "член", "7", ",", "параграф", "1", "и", "член", "65", ",", "параграф", "1", "от", "Регламент", "№", "6", "/", "2002", "на", "Съвета", ";", "член", "28", ",", "параграф", "1", ",", "буква", "б", ",", "подточки", "v", ")", "и", "vi", ")", "от", "Регламент", "№", "2245", "/", "2002", "на", "Комисията", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
9
[ "(", "вж", ".", "т", ".", "25", "—", "28", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
10
[ "3", ".", "Промишлен", "дизайн", "на", "Общността", "—", "Основания", "за", "недействителност", "—", "Липса", "на", "оригиналност", "—", "Информиран", "потребител", "—", "Понятие" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
11
[ "(", "член", "6", ",", "параграф", "1", "и", "член", "25", ",", "параграф", "1", ",", "буква", "б", ")", "от", "Регламент", "№", "6", "/", "2002", "на", "Съвета", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
12
[ "(", "вж", ".", "т", ".", "36", "и", "37", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
13
[ "4", ".", "Промишлен", "дизайн", "на", "Общността", "—", "Заявка", "за", "регистрация", "—", "Условия", "—", "Указания", "за", "продуктите" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
14
[ "(", "член", "36", ",", "параграфи", "2", "и", "6", "от", "Регламент", "№", "6", "/", "2002", "на", "Съвета", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
15
[ "(", "вж", ".", "т", ".", "38", "и", "39", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
16
[ "5", ".", "Промишлен", "дизайн", "на", "Общността", "—", "Основания", "за", "недействителност", "—", "Липса", "на", "оригиналност", "—", "Промишлен", "дизайн", ",", "който", "не", "създава", "у", "информирания", "потребител", "общо", "впечатление", ",", "различно", "от", "създаваното", "от", "предходния", "промишлен", "дизайн", "—", "Изображение", "на", "подова", "постелка" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
17
[ "(", "член", "6", ",", "параграф", "1", "и", "член", "25", ",", "параграф", "1", ",", "буква", "б", ")", "от", "Регламент", "№", "6", "/", "2002", "на", "Съвета", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
18
[ "(", "вж", ".", "т", ".", "40", ",", "41", ",", "51", ",", "58", ",", "59", "и", "73", "—", "78", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
19
[ "6", ".", "Промишлен", "дизайн", "на", "Общността", "—", "Процедурни", "разпоредби", "—", "Служебна", "проверка", "на", "фактите", "—", "Иск", "за", "обявяване", "на", "недействителност", "—", "Разглеждане", "само", "на", "изтъкнатите", "основания" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
20
[ "(", "член", "63", ",", "параграф", "1", "от", "Регламент", "№", "6", "/", "2002", "на", "Съвета", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
21
[ "(", "вж", ".", "т", ".", "49", "и", "50", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
22
[ "7", ".", "Промишлен", "дизайн", "на", "Общността", "—", "Основания", "за", "недействителност", "—", "Липса", "на", "оригиналност", "—", "Промишлен", "дизайн", ",", "който", "не", "създава", "у", "информирания", "потребител", "общо", "впечатление", ",", "различно", "от", "създаваното", "от", "предходния", "промишлен", "дизайн", "—", "Критерии", "за", "преценка", "—", "Свобода", "на", "автора" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
23
[ "(", "член", "6", ",", "параграф", "2", "и", "член", "25", ",", "параграф", "1", ",", "буква", "б", ")", "от", "Регламент", "№", "6", "/", "2002", "на", "Съвета", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
24
[ "(", "вж", ".", "т", ".", "54", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
25
[ "8", ".", "Промишлен", "дизайн", "на", "Общността", "—", "Основания", "за", "недействителност", "—", "Липса", "на", "оригиналност", "—", "Промишлен", "дизайн", ",", "който", "не", "създава", "у", "информирания", "потребител", "общо", "впечатление", ",", "различно", "от", "създаваното", "от", "предходния", "промишлен", "дизайн", "—", "Насищане", "на", "състоянието", "на", "техниката", "—", "Релевантност" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
26
[ "(", "член", "6", ",", "параграф", "1", "от", "Регламент", "№", "6", "/", "2002", "на", "Съвета", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
27
[ "(", "вж", ".", "т", ".", "63", "и", "66", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
28
[ "9", ".", "Промишлен", "дизайн", "на", "Общността", "—", "Основания", "за", "недействителност", "—", "Липса", "на", "оригиналност", "—", "Промишлен", "дизайн", ",", "който", "не", "създава", "у", "информирания", "потребител", "общо", "впечатление", ",", "различно", "от", "създаваното", "от", "предходния", "промишлен", "дизайн", "—", "Обща", "преценка", "на", "всички", "елементи", "на", "предходния", "промишлен", "дизайн" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
29
[ "(", "член", "6", ",", "параграф", "1", "и", "член", "25", ",", "параграф", "1", ",", "буква", "б", ")", "от", "Регламент", "№", "6", "/", "2002", "на", "Съвета", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
30
[ "(", "вж", ".", "т", ".", "72", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
31
[ "Предмет" ]
[ "O" ]
[ "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
32
[ "Жалба", "срещу", "решението", "на", "трети", "апелативен", "състав", "на", "EUIPO", "от", "26", "февруари", "2016", "г", ".", "(", "преписка", "R", "2618", "/", "2014", "‑", "3", ")", ",", "постановено", "в", "производство", "за", "обявяване", "на", "недействителност", "със", "страни", "Sissel", "и", "г‑н", "Haverkamp" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORGANISATION", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORGANISATION", "O", "B-PERSON", "I-PERSON" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-TITLE", "B-FAMILY NAME" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
33
[ "Диспозитив" ]
[ "O" ]
[ "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
34
[ "Отхвърля", "жалбата", "." ]
[ "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
35
[ "Осъжда", "Haverkamp", "IP", "GmbH", "да", "заплати", "съдебните", "разноски", "." ]
[ "O", "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205372_bg"
36
[ "Осъжда", "Haverkamp", "IP", "GmbH", "да", "заплати", "съдебните", "разноски", "." ]
[ "O", "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
0
[ "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "НА", "ГЕНЕРАЛНИЯ", "АДВОКАТ" ]
[ "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
1
[ "M", ".", "BOBEK" ]
[ "O", "O", "O" ]
[ "B-INITIAL NAME", "I-INITIAL NAME", "B-FAMILY NAME" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
2
[ "представено", "на", "5", "септември", "2018", "година", "(", "1", ")" ]
[ "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
3
[ "Дело", "C", "‑", "258", "/", "17" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
4
[ "срещу" ]
[ "O" ]
[ "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
5
[ "Versicherungsanstalt", "öffentlich", "Bediensteter", "BVA" ]
[ "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION" ]
[ "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
6
[ "(", "Преюдициално", "запитване", ",", "отправено", "от", "Verwaltungsgerichtshof", "(", "Върховен", "административен", "съд", ",", "Австрия", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ADDRESS", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-COUNTRY", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
7
[ "„", "Преюдициално", "запитване", "—", "Социална", "политика", "—", "Равно", "третиране", "—", "Забрана", "на", "дискриминация", ",", "основана", "на", "сексуална", "ориентация", "—", "Хомосексуални", "отношения", "с", "непълнолетни", "лица", "—", "Наложени", "дисциплинарни", "наказания", "на", "работещ", "в", "полицейска", "служба", "държавен", "служител", "след", "постановяване", "на", "осъдителна", "присъда", "—", "Запазване", "на", "правните", "последици", "от", "дисциплинарното", "решение", "“" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
8
[ "I", ".", "Въведение" ]
[ "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
9
[ "(", "наричан", "по-нататък", "„", "жалбоподателят", "“", ")", "е", "роден", "през", "1942", "г", ".", "През", "1974", "г", ".", ",", "когато", "работи", "в", "австрийската", "полиция", ",", "е", "осъден", "за", "опит", "за", "хомосексуални", "действия", "с", "лица", "на", "възраст", "съответно", "14", "и", "15", "години", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-AGE", "O", "B-AGE", "I-AGE", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
10
[ "През", "1975", "г", ".", "за", "тези", "деяния", "на", "жалбоподателя", "е", "наложено", "дисциплинарно", "наказание", ",", "изразяващо", "се", "в", "принудително", "ранно", "пенсиониране", "от", "полицията", "и", "намаляване", "на", "пенсията", "му", "с", "25", "%", "." ]
[ "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-AMOUNT", "I-AMOUNT", "O" ]
[ "O", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-VALUE", "B-UNIT", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
11
[ "2", ".", "По", "това", "време", "в", "австрийското", "право", "се", "предвиждат", "две", "отделни", "престъпления", ":", "„", "изнасилване", "“", "(", "сексуален", "акт", "с", "лица", "на", "възраст", "под", "14", "години", ")", ";", "и", "„", "блудство", "“", "(", "хомосексуални", "действия", "с", "лица", "от", "мъжки", "полна", "възраст", "под", "18", "години", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
12
[ "През", "2002", "г", ".", "е", "прието", ",", "че", "второто", "представлява", "неоправдана", "дискриминация", ",", "основана", "на", "сексуална", "ориентация", "." ]
[ "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
13
[ "То", "съответно", "е", "отменено", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
14
[ "3", ".", "В", "главното", "производство", "жалбоподателят", "по", "същество", "не", "е", "съгласен", "с", "факта", ",", "че", "продължава", "да", "получава", "пенсия", "в", "намален", "размер", ",", "като", "твърди", ",", "че", "престъплението", "и", "наложеното", "му", "дисциплинарно", "наказание", "представляват", "дискриминация", ",", "основана", "на", "сексуална", "ориентация", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
15
[ "4", ".", "Именно", "в", "този", "правен", "и", "фактически", "контекст", "Verwaltungsgerichtshof", "(", "Върховен", "административен", "съд", ",", "Австрия", ")", "иска", "да", "се", "установи", "дали", "намаляването", "на", "пенсионните", "права", "на", "жалбоподателя", "е", "съвместимо", "със", "забраната", "за", "дискриминация", ",", "основана", "на", "сексуалната", "ориентация", ",", "по", "член", "2", "от", "Директива", "2000", "/", "78", "/", "ЕО", "(", "2", ")", "дори", "ако", "първоначалното", "дисциплинарно", "решение", "е", "станало", "окончателно", "преди", "влизането", "в", "сила", "на", "посочената", "директива", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ADDRESS", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-COUNTRY", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
16
[ "Освен", "това", "запитващата", "юрисдикция", "поставя", "редица", "въпроси", "относно", "това", "как", "и", "от", "кой", "момент", "евентуално", "трябва", "да", "се", "премахне", "дискриминацията", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
17
[ "II", ".", "Правна", "уредба" ]
[ "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
18
[ "1", ".", "Правото", "на", "Съюза" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
19
[ "5", ".", "В", "член", "1", "от", "Директива", "2000", "/", "78", "по-специално", "като", "недопустима", "се", "посочва", "дискриминацията", ",", "основана", "на", "сексуална", "ориентация", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
20
[ "6", ".", "Член", "2", ",", "параграф", "1", "и", "параграф", "2", ",", "буква", "a", ")", ",", "член", "3", ",", "параграф", "1", ",", "буква", "в", ")", "и", "член", "17", "от", "Директива", "2000", "/", "78", "гласят", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
21
[ "„", "Член", "2" ]
[ "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
22
[ "Понятие", "за", "дискриминация" ]
[ "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
23
[ "1", ".", "За", "целите", "на", "настоящата", "директива", ",", "„", "принципът", "за", "равно", "третиране", "“", "означава", ",", "че", "няма", "да", "има", "пряка", "или", "непряка", "дискриминация", "въз", "основа", "[", "…", "]", "на", "който", "и", "да", "е", "от", "признаците", ",", "посочени", "в", "член", "1", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
24
[ "2", ".", "За", "целите", "на", "параграф", "1", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
25
[ "а", ")", "проява", "на", "пряка", "дискриминация", "има", ",", "когато", "едно", "лице", "е", ",", "било", "е", ",", "или", "би", "било", "третирано", "по-малко", "благоприятно", "от", "друго", "в", "сравнима", "ситуация", "въз", "основа", "един", "от", "признаците", ",", "упоменати", "в", "член", "1", ";" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
26
[ "Член", "3" ]
[ "O", "O" ]
[ "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
27
[ "Приложно", "поле" ]
[ "O", "O" ]
[ "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
28
[ "1", ".", "В", "границите", "на", "сферите", "на", "компетентност", ",", "поверени", "на", "Общността", ",", "настоящата", "директива", "се", "прилага", "към", "всички", "лица", "от", "публичния", "и", "частния", "сектор", ",", "включително", "публични", "органи", ",", "във", "връзка", "с", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
29
[ "в", ")", "условия", "за", "наемане", "и", "условия", "на", "труд", ",", "включително", "условията", "за", "уволнение", "и", "заплащане", ";" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
30
[ "Член", "17" ]
[ "O", "O" ]
[ "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
31
[ "Санкции" ]
[ "O" ]
[ "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
32
[ "Държавите", "членки", "регламентират", "правилата", "за", "санкциите", ",", "приложими", "при", "нарушение", "на", "националните", "разпоредби", ",", "приети", "в", "съответствие", "с", "настоящата", "директива", "[", ",", "]", "и", "предприемат", "всички", "необходими", "мерки", "да", "гарантират", "тяхното", "прилагане", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
33
[ "Санкциите", ",", "които", "могат", "да", "включат", "изплащане", "на", "обезщетение", "на", "жертвата", ",", "следва", "да", "бъдат", "ефективни", ",", "пропорционални", "и", "убедителни", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
34
[ "Държавите", "членки", "представят", "тези", "разпоредби", "на", "Комисията", "най-късно", "до", "2", "декември", "2003", "г", ".", "и", "уведомяват", "без", "закъснение", "за", "всяка", "следваща", "поправка", ",", "която", "ги", "засяга", "“", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
35
[ "7", ".", "Съгласно", "член", "18", ",", "първо", "изречение", "Директивата", "по", "принцип", "е", "трябвало", "да", "бъде", "транспонирана", "до", "2", "декември", "2003", "г", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
36
[ "2", ".", "Приложими", "разпоредби", "от", "националното", "право" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]