id
int32
0
42.7k
source
stringlengths
9
533
target
stringlengths
9
498
0
title : " Oversigt over opsætninger for serviceartikler og serviceartikelkomponenter "
title : Overview of Setups for Service Items and Service Item Components
1
# < a name = " how-to-set-up-service-items-and-service-item-components " > < / a > Fremgangsmåde : Konfigurere serviceartikler og serviceartikelkomponenter
# How to : Set Up Service Items and Service Item Components
2
Hvis du vil arbejde med serviceartikler , skal du oprette følgende
To work with service items , you must set up the following
3
* Serviceartikelgrupper .
* Service item groups .
4
# # < a name = " to-set-up-service-item-groups " > < / a > Sådan defineres serviceartikelgrupper
# # To set up service item groups
5
2 . Opret en ny serviceartikelgruppe .
2 . Create a new service item group .
6
# # < a name = " to-set-up-service-item-components " > < / a > Sådan defineres serviceartikelkomponenter
# # To set up service item components
7
2 . Åbn den serviceartikel , som du vil definere komponenter for .
2 . Open the service item for which you want to set up components .
8
4 . Tilføj en ny komponent .
4 . Add a new component .
9
# # < a name = " to-set-up-service-item-components-from-a-bom " > < / a > Sådan defineres serviceartikelkomponenter fra styklister
# # To set up service item components from a BOM
10
Hvis varen , som serviceartiklen er knyttet til , er en stykliste , oprettes der automatisk komponenter for alle varerne i styklisten .
If the item that the service item is linked to is a BOM , the components for all the items in the BOM are created automatically .
11
# # < a name = " to-set-up-a-service-shelf " > < / a > Sådan defineres serviceplaceringer
# # To set up a service shelf
12
2 . Udfyld felterne efter behov .
2 . Fill in the fields as necessary .
13
title : " Opsætning af pengestrømsanalyse "
title : Setting up Cash Flow Analysis
14
# < a name = " setting-up-cash-flow-analysis " > < / a > Opsætning af pengestrømsanalyse
# Setting Up Cash Flow Analysis
15
Hvis du vil have hjælp til at beslutte , hvad du skal gøre med dine likvide midler , kan du få et overblik vha. diagrammerne i rollecenteret Regnskabsmedarbejder :
If you want some help to decide what to do with your cash , have a look at the charts on the Accountant Role Center :
16
Dette emne beskriver , hvor data i diagrammerne kommer fra , og om nødvendigt , hvad du skal gøre for at begynde at bruge diagrammerne .
This topic describes where the data in the charts comes from and , if necessary , what to do to start using the charts .
17
# # < a name = " the-cash-cycle-and-income--expense-charts " > < / a > Diagrammerne Kassebeholdningsproces og Indtægter og udgifter
# # The Cash Cycle and Income & Expense charts
18
| Kontoskemanavn | Bruges i |
| Account Schedule Name | Where it 's used |
19
* * Bemærk ! * * Det er en god ide at gemme de beregninger , der bruges i kontoskemaet .
* * Note * * It 's a good idea to keep the calculations that are provided for the account schedule .
20
# # < a name = " set-up-the-cash-flow-chart " > < / a > Konfigurere diagrammet Pengestrøm
# # Set up the Cash Flow chart
21
Diagrammet Pengestrøm er baseret på følgende :
The Cash Flow chart is based on the following :
22
* En plan over pengestrømskonti .
* A chart of cash flow accounts .
23
For at hjælpe dig i gang findes der i forvejen nogle konti- og pengestrømsopsætninger . Du kan tilføje , ændre eller fjerne dem .
To help you get going , some accounts and cash flow setups are provided . You can add , change , or remove them .
24
# # < a name = " set-up-cash-flow-forecasts " > < / a > Konfigurere pengestrømsprognoser
# # Set up cash flow forecasts
25
Sådan bruges den assisterede opsætningsvejledning :
To use the assisted setup guide :
26
2 . Udfyld felterne i hvert trin i vejledningen .
2 . Fill in the fields in each step of the guide .
27
Sådan bruges en manuel proces :
To use a manual process :
28
3 . Brug din Microsoft-konto til at tilmelde dig et arbejdsområde og derefter kopiere modellen .
3 . Use your Microsoft account to sign up for a workspace , and then copy the model .
29
[ Analysere pengestrømme i din virksomhed ] ( finance-analyze-cash-flow.md )
[ Analyzing Cash Flow in Your Company ] ( finance-analyze-cash-flow.md )
30
title : Saldi mellem omkostningstype , omkostningssted og omkostningsobjekt
title : Balances Between Cost Type , Cost Center , and Cost Object
31
# < a name = " balances-between-cost-type-cost-center-and-cost-object " > < / a > Saldi mellem omkostningstype , omkostningssted og omkostningsobjekt
# Balances Between Cost Type , Cost Center , and Cost Object
32
På denne måde kan du oprette følgende regnskabsmæssige ligning :
By doing this , you create the following accounting equation :
33
Pristypesaldo = Omkostningsstedsaldo + Omkostningsobjektsaldo
Cost Type Balance = Cost Center Balance + Cost Object Balance
34
Når du udskriver diagrammet over pristyper , diagrammet over omkostningssteder og diagrammet over omkostningsobjekter , kan du analysere denne relation .
When you print the chart of cost type , the chart of cost centers , and the chart of cost objects reports , you can analyze this relationship .
35
title : " Få vist poster , før du bogfører et dokument eller en kladde "
title : Preview Entries Before You Post a Document or Journal
36
# < a name = " how-to-preview-posting-results " > < / a > Fremgangsmåde : Vise bogføringsresulterer
# How to : Preview Posting Results
37
# # < a name = " to-preview-gl-entries-that-will-result-from-posting-a-purchase-invoice " > < / a > Sådan vises finansposter , der stammer fra bogføring af en købsfaktura
# # To preview G / L entries that will result from posting a purchase invoice
38
Vinduet * * Vis finansposter * * viser hvilke poster der oprettes , når du bogfører købsfakturaen .
The * * G / L Entries Preview * * window shows which entries will be created when you post the purchase invoice .
39
title : " Gennemgang - Manuel planlægning af forsyninger "
title : Walkthrough - Planning Supplies Manually
40
Denne gennemgang illustrerer følgende opgaver :
This walkthrough illustrates the following tasks :
41
- Planlægning af en købsordre for produktionskomponenter .
- Planning a purchase order for manufacturing components .
42
- Planlægning af en overflytningsordre til opfyldning af et salgsbehov .
- Planning a transfer order to fulfill sales demand .
43
- Planlægning af en produktionsordre for en vare med flere niveauer .
- Planning a production order for a multilevel item .
44
Denne gennemgang viser de opgaver , der udføres af følgende brugerroller :
This walkthrough demonstrates tasks performed by the following user roles :
45
- Slet alle eksisterende salgsordrer på cykler .
- Delete all existing sales orders for bicycles .
46
- Opret én salgsordre på ti cykler på lokationen BLÅ .
- Create one sales order for 10 bicycles at BLUE location .
47
- Slet alle planlagte og fastlagte produktionsordrer . Slet ikke startede ordrer med poster , der allerede er bogførte .
- Delete all planned and firm planned production orders . Do not delete started orders with entries that are already posted .
48
Erik , der er produktionsplanlægger i en mindre produktionsvirksomhed , er ved at planlægge produktions og købsordrer til opfyldning af nye salgsbehov .
Eduardo , the Production Planner of a small manufacturing company , is about to plan production and purchase orders to fulfill new sales demand .
49
Ved mere komplekse produktionsmiljøer , bruges planlægningskladden til at planlægge forsyningen baseret på vareparametre , som f.eks. ændringsperiode , sikkerhedstid , genbestillingspunkt og batchberegninger af den samlede efterspørgsel fra alle produktniveauer .
In a more complex manufacturing environment , the planning worksheet is used to plan supply based on item parameters such as rescheduling period , safety lead time , reorder point , and batch calculations of consolidated demand from all product levels .
50
# # < a name = " setting-up-the-sample-data " > < / a > Oprette eksempeldata
# # Setting Up the Sample Data
51
Standarddemonstrationsvirksomheden CRONUS har p.t. en stor mængde ikke-planlagte behov . Under de forskellige planlægningsopgaver i denne gennemgang vil du få brug for at afvige fra den realistiske forretningsgang ved at ignorere behov med tætte forfaldsdatoer og i stedet bruge behov med senere forfaldsdatoer .
The standard CRONUS demonstration company currently has lots of unplanned demand . During the different planning tasks in this walkthrough , you will have to deviate from the realistic business flow by ignoring demand with close due dates and instead use demand with later due dates .
52
# # < a name = " using-the-order-planning-window " > < / a > Bruge vinduet Ordreplanlægning
# # Using the Order Planning Window
53
- Produktion , Planlægning
- Manufacturing , Planning
54
- Køb , Planlægning
- Purchase , Planning
55
# # # < a name = " to-use-the-order-planning-window " > < / a > Sådan bruges vinduet Ordreplanlægning
# # # To use the Order Planning window
56
Planlægningssystemet analyserer et eventuelt nyt behov , der er kommet til , som f.eks. nye salg , ændrede salg eller produktionsordrer .
The planning system analyzes any new demand that has been introduced , such as new sales , changed sales , or production orders .
57
Når beregningen er færdig , viser vinduet alle ikke-opfyldte behov som ikke-udvidede ordrehovedlinjer sorteret efter tidligste behovsdato .
When the calculation is completed , the window displays all unfulfilled demand as collapsed order header lines sorted by earliest demand date .
58
# # < a name = " planning-a-purchase-order-to-fulfill-component-demand " > < / a > Planlægge en købsordre for at opfylde et komponentbehov
# # Planning a Purchase Order to Fulfill Component Demand
59
I denne procedure opretter du en købsordre til manglende produktionskomponenter .
In this procedure , you create a purchase order for needed manufacturing components .
60
# # # < a name = " to-plan-a-purchase-order-to-fulfill-component-need-in-production " > < / a > Sådan planlægges en købsordre for at opfylde et komponentbehov i produktionen
# # # To plan a purchase order to fulfill component need in production
61
Standardværdien er fra vare- eller lagerkortet , men du kan ændre det til et af følgende muligheder :
The default value is from the item card , or SKU card , but you can change it to one of the following options :
62
Hvis feltet ikke er udfyldt , vises der en fejlmeddelelse , når du prøver at oprette forsyningsordren .
If the field is not filled in , an error message will display when you try to create the supply orders .
63
> Hvis der er oprettet et standardleverandørnummer på varekortene for komponenterne , vil linjerne være forudindstillet .
> If the components have a default vendor number set up on the item cards , the lines will be preset .
64
Du er nu klar til at oprette en købsordre .
You are now ready to create a purchase order .
65
Købsordrerne er nu oprettet og gemt som de sidste ordrer på listen over købsordrer .
The purchase orders are now created and saved as the last orders in the list of purchase orders .
66
# # < a name = " planning-a-transfer-order-to-fulfill-sales-demand " > < / a > Planlægge en overflytningsordre for at opfylde et salgsbehov
# # Planning a Transfer Order to Fulfill Sales Demand
67
# # # < a name = " to-plan-a-transfer-order-to-fulfill-sales-demand " > < / a > Sådan planlægges en overflytningsordre til opfyldning af et salgsbehov .
# # # To plan a transfer order to fulfill sales demand
68
2 . Udvid linjen , og flyt markøren til behovslinjen .
2 . Expand the line and move the pointer to the demand line .
69
Varens definerede genbestillingssystem og standardleverandør vises .
The item ’ s defined replenishment system and default vendor will display .
70
Overførselsordren er nu oprettet og gemt som den sidste ordre på listen over åbne overførselsordrer .
The transfer order is now created and saved in the list as the last order in the list of open transfer orders .
71
# # < a name = " planning-a-multilevel-production-order-to-fulfill-sales-demand " > < / a > Planlægge en Produktionsordre med flere niveauer for at opfylde et salgsbehov
# # Planning a Multilevel Production Order to Fulfill Sales Demand
72
I denne procedure kommer du til at planlægge en opfyldning af et salgsbehov for en produceret vare med flere produktniveauer , der hver opretter afhængige produktionsbehov .
In this procedure , you will plan to fulfill sales demand for a produced item with multiple product levels , each creating dependent production demand .
73
# # # < a name = " to-plan-multilevel-production-to-fulfill-sales-demand " > < / a > Sådan planlægges en produktion med flere niveauer for at opfylde et salgsbehov
# # # To plan multilevel production to fulfill sales demand
74
Som produktionsplanlægger skal du planlægge en specifik produktionsordre .
As a production planner you now must plan a specific production order .
75
# # # < a name = " to-plan-a-specific-production-order " > < / a > Sådan planlægges en specifik produktionsordre
# # # To plan a specific production order
76
Nu skal du levere ti af hver komponent .
Now you must supply ten of each component .
77
Bemærk , at fire af behovslinjerne har angivet genbestillingssystemet Prod.ordre. Disse fire halvfabrikata repræsenterer det andet produktniveau af cyklen .
Note that four of the demand lines have replenishment system Prod . Order . These four subassemblies represent the second product level of the bicycle .
78
Standardindstillingerne for genbestilling er allerede udfyldt , og du kan fortsætte til at lave ordrer .
The default replenishment settings are already filled in and you can proceed to make orders .
79
Den foreslåede forsyningsplan indikerer , at der i alt oprettes fire købsordrer for komponenterne . Du beslutter dig for at lave de foreslåede ordrer .
The suggested supply plan indicates that a total of four purchase orders will be created for the components . You decide to make the proposed orders .
80
Meddelelsen angiver , at alle påkrævede varer nu er leveret . Kontrollér de fastlagte produktionsordrer , der er oprettet .
The message indicates that all required items are now supplied . Verify the firm planned production orders that are created .
81
title : " Få mere at vide om Finans og kontoplan "
title : Learn About General Ledger and COA
82
# < a name = " understanding-the-general-ledger-and-the-coa " > < / a > Om Finans og kontoplanen
# Understanding the General Ledger and the COA
83
# # < a name = " general-ledger-setup-and-general-posting-setup " > < / a > Finansopsætning og bogføringsopsætning
# # General Ledger Setup and General Posting Setup
84
Opsætningen af finansmodulet er kernen i økonomiprocesser , fordi den definerer , hvordan du bogfører data .
The setup of the general ledger is at the core of financial processes because it defines how you post data .
85
* Detaljer om fakturaafrunding
* Invoice rounding details
86
Kontoplanen viser alle finanskonti . Fra kontoplanen kan du gøre ting som at :
The chart of accounts shows all general ledger accounts . From the chart of accounts , you can do things like :
87
* Vise rapporter med finansposter og saldi .
* View reports that show general ledger entries and balances .
88
* Lukke din resultatopgørelse .
* Close your income statement .
89
* Åbne finanskontokortet for at tilføje eller ændre indstillinger .
* Open the G / L account card to add or change settings .
90
* Se en oversigt over bogføringsgrupper , som bogføres til kontoen .
* See a list of posting groups that post to that account .
91
* Vise separate debet- og kreditsaldi for en enkelt konto
* View separate debit and credit balances for a single account
92
Du kan tilpasse strukturen i regnskabsopgørelser ved at knytte finanskonti til kontokategorier .
You can personalize the structure of your financial statements by mapping general ledger accounts to account categories .
93
Du kan angive , om kontiene i hver underkategori skal medtages i bestemte typer rapporter . Kontokategorier hjælper med at definere layoutet af regnskabet .
You can specify whether the accounts in each subcategory must be included in specific types of reports . The account categories help define the layout of your financial statements .
94
Næste gang du genererer kontoskemaer viser din kontoopgørelse den samlede saldo for kontant og to linjer med saldi for kontantbeholdning og checkkontoen .
The next time you generate account schedules your balance statement will show a total balance for cash and two lines with balances for petty cash and the checking account .
95
[ Konfigurere eller ændre kontoplanen ] ( finance-setup-chart-accounts.md )
[ Setting Up or Changing the Chart of Accounts ] ( finance-setup-chart-accounts.md )
96
title : " Se indholdet på andre sprog "
title : See content in other languages
97
# # < a name = " how-do-i-change-the-language " > < / a > Hvordan kan jeg ændre sproget ?
# # How Do I Change the Language ?
98
Det er nemt – Rul til bunden af webbrowservinduet , og vælg globussymbolet i nederste venstre hjørne .
It 's simple - scroll to the bottom of the browser window and choose the globe symbol in the bottom left corner .
99
title : Behandle salgsmuligheder i salgsprocesser
title : Process Sales Opportunities in Sales Cycles