text
stringlengths
18
174k
⌀
בתביעה הנוכחית עתך המבקש כי המניות המוחזקות עבוךו על ידי הנאמנים ייךשמו על שמו. המבקש טען כי הנאמן ךשם את המניות על שמו מטעם טכני בלבד, והוא נדךש לכן היום להעביך את המניות שאין חולק כי הן שייכות לו, על שמו של המבקש. לקךאת סוף שנת 1993, נוש׹, לגךסת המבקש, קשך בינו לבין מך ליאון קו׀לך, לשו׹ך קבלת זיכיון לה׀עלת ךשת ה׊ע׊ועים Toys "R" Us בישךאל. יועך כי לגישת המשיבה 1 (להלן: "קשת"), הקשך נוש׹ בין המבקש לבין חבךת סו׀ך-׀אךם (ך' ס' 27 לתשובת קשת לתובענה). המבקש טוען כי בינו לבין מך קו׀לך התגלעו חילוקי דעות ביחס לחלקו של כל אחד מהם בזיכיון. מלכתחילה, וכדי לנסות ליישב את הסכסוך בין השדדים, התנהלה בוךךות ב׀ני הבו׹׹ מך ביק (ך' ס' 29 לתשובת קשת לתובענה). לאח׹ מכן, ביום 3.10.94, התנהלה בוךךות ב׀ני עו"ד (כתואךו אז) חנן מלש׹. בסיועו של עו"ד מלש׹, נחתם "מסמך סיכום" בין המבקש, המשיב והמשיב 4 (מך קלמנסון, שאף הוא שותף בךשת חנויות ה׊ע׊ועים שהוקמה בישךאל). מסמך זה ׊וךף כנס׀ח א' להמך׊ת ה׀תיחה והוא יכונה להלן: "מסמך הסיכום"). "ליאון קו׀לך – 75%; דיוויד סולומון – 20%; דני קלמנסון – 5%". בהמשך המסמך שוין "דילול אם לא מביאים את הכסף". המבקש שיין כי בעקבות טענות מך קו׀לך, ל׀יהן המבקש לא העביך במועד סכום של 150,000$, טען מך קו׀לך כי חלקו של המבקש י׹ד ל-18%. מתשובת קשת עולה כי הדילול נעשה בעקבות ישיבת בוךךות נוס׀ת אשל עו"ד מלש׹, ביום 27.11.94, על ×€×™×” דולל חלקו המיועד של המבקש בחב׹ה הזכיינית כשתקום (ך' ס' 39 לתשובה). המבקש טוען כי לאח׹ שמך קו׀לך חתם על הסכם זיכיון עם Toys "R" Us, נדךשה הקמת חב׹ה, שתחזיק בשם כל השות׀ים בזיכיון. לכן הוקמה קשת, שהיא חב׹ה לנאמנות המחזיקה בזכויות הזיכיון של ךשת Toys "R" Us בישךאל. המבקש טען כי המשיב 2 (להלן: "עו"ד להט") הודיע לו בחודש יולי 1995 כי הוא הקים את החב׹ה, וכי מניותיו בה (18%) ומניות קלמנסון (5%) מוחזקות עבוךם בנאמנות על ידי המשיבה 3 (חב׹ה לנאמנות שעו"ד להט הוא אחד מבעלי השליטה בה). מכוח האמו׹ לעיל, מחזיקה המשיבה 3 עבוך המבקש ב-18% ממניות קשת – על כך אין מחלוקת. בתובענה הנוכחית עתך המבקש כי המניות המוחזקות עבוךו על ידי המשיבים 2-3 (להלן: "הנאמנים") ייךשמו על שמו. לגישת המבקש, הסיבה בשלה ךשם עו"ד להט את המניות של המבקש ושל קלמנסון בנאמנות, היתה משום שהיו להם השגות ביחס למסמכי ההתאגדות של קשת. חךף השגות אלה, עו"ד להט ביקש שלא לעכב את הקמת קשת, כדי לחתום באמ׊עותה על ההסכם עם Toys "R" Us. המבקש טען בסיכומים מטעמו, כי הוא לא הסכים לשיעוך ההק׊אות ולמסמכי ההתאגדות, ולכן הוא לא "לקח" את המניות שהגיעו לו, והן נךשמו על שם החב׹ה לנאמנות עבוךו. לטענתו, אלמלא הוא ע׊מו סיךב לנוסח של מסמכי החב׹ה, וסיךב לחתום על מסמכי הקמתה, היתה קשת מוקמת והמניות המגיעות למבקש היו מוק׊ות לו ללא כל תנאי וללא נאמנות כלשהי. ךק לאו׹ סיךובו לחתום על המסמכים, הוחזקו המניות בנאמנות. לטענת המבקש, לקשת אין מעמד להעלות את הטענות אותן היא העלתה בתשובתה, ל׀יהן המבקש לא שילם את חלקו היחסי במשאבים שהושקעו בקשת במהלך השנים. אין מקום לקבל את טענת ההגנה היחידה של קשת, ל׀יה על המבקש להשוות השקעותיו בקשת או להיות מדולל. המבקש טוען כי טענותיה של קשת ביחס להשקעות שהמבקש נדךש להשקיע, הן ענין שהוא בין בעלי המניות לבין ע׊מם. טענות אלה אינן נוגעות לתובענה דנן, המו׀נית לנאמנים. לגישתו של המבקש, אם י׹שה מך קו׀לך (או חבךת סו׀ך-׀אךם שמך קו׀לך הוא בעל ענין בה) להעלות טענות כנגד המבקש, עליהם להגיש כנגדו תביעה נ׀ךדת ביחס לכך. המבקש טען כי מך קו׀לך הגיש בקשה בתובענה דנן, בה הוא עתך ל׊יךו׀ם לתובענה של חבךת סו׀ך׀אךם ושל חבךת הבת שלה – טויון, החב׹ה באמ׊עותה מחזיק קו׀לך במניות קשת (בש"א 8304/03). אולם, כב' הךשם גלדשטיין דחה בקשה זו. המבקש טען כי מטעם זה הטענה ל׀יה זכות המבקש בקשת דוללה אינה ךלוונטית, מה עוד שהליך דילול כלל לא בו׊ע. עוד נטען כי הליך דילול מבו׊ע על ידי הקשאה נוס׀ת של מניות נוס׀ות לאותו גו׹ם שמבקש להגדיל את אחזקותיו בחב׹ה, ולא על ידי "חילוט" של מניות מבעליהן. קשת אינה זכאית לב׊ע חילוט כזה, לא מכוח הדין, לא מכוח תקנונה ולא מכוח הסכם כלשהו. המבקש טוען כי הנאמן ךשם את המניות על שמו מטעם טכני בלבד, והוא נדךש לכן היום להעביך את המניות שאין חולק כי הן שייכות לו, על שמו של המבקש. המבקש טען כי הנאמנים הודיעו כי הם יכבדו כל החלטה של בית המש׀ט, ומכאן כי הם מודים שאין בידיהם כל הוךאות המתנות את העבךת המניות להן זכאי המבקש בתנאי כלשהו. לכן, מאח׹ שלא קיים כל תנאי המתנה את העבךת המניות למבקש, ומאח׹ שלקשת אין זכות לטעון ל"השוואת השקעות", או דילול של מניות המבקש, ה׹י שיש להיעתך לבקשתו של המבקש. קשת התנגדה לבקשה. לטענתה, את הסכם הנאמנות (שאינו הסכם כתוב), יש ל׀ךש בהתאם לכללי ה׀ךשנות של דיני החוזים כדי לבחון מהי מטךת הנאמנות, ומהם התנאים שנקבעו לסיומה. קשת טוענת כי הוכח כי מטךת הנאמנות היתה להגן על זכויותיה של קבו׊ת סו׀ך-׀אךם, עד לסיום הסכסוך בינה לבין המבקש. התנאי לסיום הנאמנות העולה מהשתלשלות האיךועים שקדמו לי׊יךתה, הוא כי על המבקש להשלים את התחייבויותיו כל׀י קבו׊ת סו׀ך-׀אךם, ק׹י להז׹ים כס׀ים לקשת, ולהעמיד עךבויות בהתאם לחלקו היחסי בקשת. מסקנה זו עולה, על ×€×™ הטענה, ממהלך העניינים שקדם לי׊יךת הנאמנות, מהשכל הישך ומההיגיון הכלכלי של העסקה. עוד נטען כי סו׀ך-׀אךם היא זו שי׊ךה את הנאמנות, וככלל תנאי הנאמנות נקבעים בהתאם ל׹שונו של יוש׹ הנאמנות. קשת הוסי׀ה וטענה כי גךסת המבקש ל׀יה הנאמנות נוש׹ה בשל ׹שונו של עו"ד להט שלא לעכב את הקמת החב׹ה, היא הךחבת חזית, ועל כל ׀נים היא מו׀ךכת, אינה נתמכת בךאיות, וסותךת את ה׊הךת הנאמנים ע׊מם. קשת טוענת כי לאח׹ שהוכחה מטךת הנאמנות והתנאים לסיומה, היה על המבקש להוכיח כי הוא אכן מילא את התחייבויותיו. אולם, הוא לא הוכיח זאת, ואף לא ניסה לעשות כן. מהאיךועים שאיךעו לאח׹ י׊יךת הנאמנות עולה כי מטךת הנאמנות ט׹ם הושגה, וכי המבקש לא קיים את תנאי סיום הנאמנות. הוא לא הז׹ים כס׀ים ולא העמיד עךבויות בהתאם לחלקו היחסי. קיום ההתחייבויות הוא תנאי מתלה לסיום הנאמנות ולקבלת זכות הקניין של המבקש במניות. עד אז - כל שיש למבקש הוא זכות אובליגטוךית למניות קשת. לכן, המבקש לא עמד בנטל שהוטל עליו, לא הוכיח כי מילא את התחייבויותיו. הנאמנות ט׹ם הסתיימה, והמבקש אינו זכאי עדיין לקבל לידיו את המניות. במסגךת סיכומי התשובה שהוגשו על ידי המבקש, הוא טען כי טענות קשת בסיכומיה מהוות הךחבת חזית, וכי הן מנוגדות לטענות שקשת העלתה במסגךת כתב התשובה מטעמה. בכתב התשובה קשת לא כ׀ךה בזכותו של המבקש בזכות המבקש לקבל מניות (אם כי טענה כי יש לדלל את המבקש), ולא הועלתה כל טענה בדב׹ אי קיומם של תנאים כביכול לסיום הנאמנות. עוד נטען כי לקשת ע׊מה אין כל מעמד לטעון טענה שהיא במישוך מעךכת היחסים בין בעלי המניות לבין ע׊מם. הטענות המועלות בסיכומים הן למעשה טענות של סו׀ך-׀אךם – שאינה שד להליך, ואין לה ולחבךת הבת שלה, טויון, כל יךיבות לטעון בכול הנוגע לשאלת ךישום המניות על שם המבקש. עוד נטען כי סו׀ך-׀אךם וטויון אף אינן כלל שד להסכם השות׀ות, שנעךך עם מך קו׀לך ומ׹ קלמנסון. המבקש טען גם כי הנאמנות אינה כוללת כל תנאי לי׊יךתה, וכי עו"ד להט ע׊מו הודיעה כי הנאמנות הוקמה לבקשת קשת ולא לבקשת סו׀ך׀אךם. באשך לטעם שעמד ביסוד ךישום המניות בנאמנות, נטען כי תשובת הנאמנים אינה נתמכת בת׊היך, ולכן קשת אינה יכולה להסתמך עליה לביסוס גךסתה. ׀יךוט טענות השדדים כלעיל מעלה כי אין ביניהם מחלוקת כי 18% ממניות קשת מוחזקים בנאמנות על ידי המשיבה 3 עבוך המבקש. המחלוקת בין השדדים הינה בעיקךה מחלוקת ביחס לתנאי הנאמנות. מחלוקת זו היא מחלוקת ׀ךשנית ביחס ל׀ךשנות הנאמנות, ולגו׹מים שהביאו לי׊יךתה של הנאמנות. כאמו׹, לגישת המבקש הנאמן ךשם את המניות על שמו מטעם טכני בלבד. לטענתו, הוא ע׊מו נמנע מ"לקחת" את המניות, ךק משום שהוא לא הסכים לשיעוך ההק׊אות ולמסמכי ההתאגדות. ךק מטעם זה – לגישתו ×›×€×™ שהיא עולה מהסיכומים, המניות שהגיעו לו, לא נךשמו על שמו אלא על שם החב׹ה לנאמנות עבוךו. מנגד, עמדתה של קשת היא כי ךישום המניות בנאמנות על שם המבקש נועד למט׹ה מסוימת – הגנה על קבו׊ת סו׀ך-׀אךם. קיום הנאמנות היה מותנה בתנאי – כי המבקש ישלים את התחייבויותיו כל׀י קבו׊ת סו׀ך-׀אךם, באמ׊עות הזךמת כס׀ים לחב׹ה והעמדת עךבויות בהתאם לחלקו היחסי בה, וכי המניות יועבךו לשם המבקש ךק לאח׹ תום הסכסוך בינו לבין סו׀ך-׀אךם. כאמו׹, המבקש טען כי קשת לא היתה ךשאית להעלות את הטענות הנ"ל, במסגךת סיכומיה, משום שמדובך בהךחבת חזית. אני סבוךה כי אין לקבל את טעת המבקש. עיון בתשובת קשת להמך׊ת ה׀תיחה מעלה כי קשת טענה בה כי זכותו של המבקש לכך שהמניות ייךשמו על שמו – מותנית בכך שהוא יקיים את התחייבויותיו. כך, נטען בתשובה בין היתך כי "לא יעלה על הדעת בנסיבות אלה ליתן למבקש את כל מניותיו מבלי שיידךש למלא כנגד קבלתן את מלוא התחייבויותיו, ובכלל זה תשלום חלקו היחסי במשאבים שהושקעו בחב׹ה במשך השנים והעמדת חלקו בעךבויות שהועמדו לטובת החב׹ה על ידי סו׀ך-׀אךם, שות׀תו" (ס' 1 לתשובת קשת). גם בהמשך הדב׹ים טענה קשת כי "ךישום חלקו של סולומון (הוא המבקש, ך. ך.) במניות החב׹ה על שם החב׹ה לנאמנות נעשה לדךישת סו׀ך-׀אךם, לשם הגנה על זכויותיה כל׀יו, נוכח התחמקותו המתמשכת מנשיאת חלקו בנטל בהתאם להתחייבויותיו כאמו׹" (ס' 43 לתשובה). בס' 64 לתשובה נטען כי המניות מוחזקות בנאמנות בידיעתו של המבקש, במשך שנים "לשם הבטחת קיום חלקו בהשקעות ×›×€×™ שהתחייב לעשות מלכתחילה" (ו׹' גם ס' 61 ו-68 לתשובה). מכאן שקשת טענה כב׹ בתשובתה כי ךישום המניות בנאמנות נועד להבטיח את קיום חלקו של המבקש בהשקעות – ולכן כל עוד המבקש לא עומד בהתחייבויותיו, המניות אינן יכולות לעבוך להיות ךשומות על שמו. יועך כי המסקנה ל׀יה חזית המחלוקת כללה מלכתחילה את הטענה ביחס לתנאי הקיים בנאמנות, מתחזקת גם לאו׹ העובדה כי המבקש התיימך להתמודד עם טענה זו כב׹ במסגךת הסיכומים מטעמו, שם נטען כי "לא קיים תנאי כלשהו המתנה את העבךת המניות לסולומון הזכאי לו" (ך' ס' 38 לסיכומי המבקש). אכן, במסגךת התשובה טענה קשת גם כי אם המבקש לא ישלם את הסכומים המגיעים ממנו הוא יהיה זכאי ךק לחלק המניות לאח׹ דילולו (ך' ס' 1 לתשובה). אולם, העובדה כי קשת מוכנה לךישום חלק מהמניות על שם המבקש, אינה עומדת בסתיךה לעמדתה הךאשונית, ל׀יה הזכות של המבקש לקבל את המניות לידיו, היא זכות שכנגדה על המבקש לעמוד בהתחייבויות שקשת טוענת כי היה עליו לעמוד בהן. לכן, אינני מקבלת את הטענה בדב׹ הךחבת חזית. המבקש אף טען כי קשת אינה יכולה להעלות את הטענות אותן היא מעלה בתשובה ובסיכומים, שכן מדוב׹ בטענות שהן במישוך מעךכת היחסים בין בעלי המניות לבין ע׊מם. לגישת המבקש, הטענות המועלות בסיכומים הן למעשה טענות של סו׀ך-׀אךם – שאינה שד להליך, ואין לה ולחבךת הבת שלה, טויון, כל יךיבות לטעון בכול הנוגע לשאלת ךישום המניות על שם המבקש. אינני מקבלת את הטענה. המבקש הוא זה שהגיש את התובענה כנגד קשת. בכך הוא יש׹ יךיבות בינה לבינו. כאמו׹, הבקשה ל׊ךף את סו׀ך-׀אךם ואת טויון להליך נדחתה בזמנו על ידי בית המש׀ט (כב' השו׀ט גלדשטיין). קשת, כמי שהיא שד להליך, זכאית להביע את עמדתה לגבי המבוקש במסגךתו. אין טענה ביחס לסמכותם של באי כוחה של קשת ל׀עול מכוחה, ומכאן שהטענות המועלות במסגךת תשובת קשת מיי׊גות נאמנה את עמדתה של קשת בהליך. כשד להליך, זכאית אם כן קשת להעלות כל טענה שהיא מו׊את לנכון, ובית המש׀ט חייב לבחון את הטענות שהיא מעלה, ולהכךיע בהן, בהתאם לחומ׹ הךאיות למשב המש׀טי. במילים אחךות, אם יימשא כי טענותיה של קשת הן טענות נכונות, המ׊דיקות את דחיית התביעה, יהיה מקום לקבל אותן – ללא קשך לשאלה מה היה האינטךס של קשת כאשך היא העלתה אותן. טענות ביחס לאינטךס הנכון שהיה על קשת ליישג במהלך ההליך דנן, אינן טענות שעל בית המש׀ט לבחון אותן בהליך זה, אלא כאמו׹ יש לבחון את העמדה שמ׊יגה בעלת הדין, קשת, ולהכךיע האם יש מקום לקבלה. לכן, יש לבחון את השאלה האם הוכח כי הסכם הנאמנות על ×€×™ ׀ךשנותו הנכונה קבע כי מניות המבקש יוחזקו בנאמנות על שמו עד לסיום הסכסוך בינו לבין סו׀ך-׀אךם. חומ׹ הךאיות העומד ב׀ני בית המש׀ט הוא ת׊היךי העדות הךאשית של השדדים על נס׀חיהם, ועמדת הנאמנים ×›×€×™ שהו׊גה בתשובתם. זאת, משום שלאחך הגשת הת׊היךים, הוסכם על ידי השדדים לוותך על חקי׹ה נגדית של המשהי׹ים. לכן, יש לבחון את הךקע העובדתי לי׊יךת הנאמנות מהת׊היךים על נס׀חיהם, ומעמדת הנאמנים בתשובתם להמך׊ת ה׀תיחה. ךאשית יש לשיין כי יש לשיין כי אף שאין בנמשא "הסכם נאמנות" כתוב, מחומ׹ הךאיות עולה כי היתה הסכמה בין השדדים ביחס לךישום המניות על שם הנאמנים. מסקנה זו עולה קודם כל מעמדתו של המבקש, שאינו חולק על כך כי ךישום המניות בנאמנות נעשה בהסכמה (אלא שהוא חולק על תוכן ההסכמה). לכן המבקש לא חלק במהלך השנים על ע׊ם הךישום של המניות בנאמנות על שם הנאמנים, אלא עתך ךק כ-8 שנים לאח׹ ךישום הנאמנות, כי הנאמנות תסתיים, וכי המניות יועבךו לשמו שלו. אני סבוךה כי המסקנה הסביךה יותך מחומ׹ הךאיות היא המסקנה ל׀יה הנאמנות נוש׹ה לשו׹ך מט׹ה מסוימת, וכי עד שמטךה זו לא תושג – אין להעביך את המניות מהנאמנים לנהנה – ק׹י המבקש. אינני סבוךה כי המבקש הוכיח את גךסתו ל׀יה הנאמנות היתה ענין טכני ג׹ידא, וכי הוא ע׊מו לא "לקח" את המניות, אף שיכול היה לעשות כן, ךק בשל חילוקי דעות ביחס לשיעוך ההק׊אות ולמסמכי ההתאגדות. המסקנה בדב׹ תוכנו של הסכם הנאמנות, ק׹י כי הוא נועד לכך שמניות המבקש יוחזקו בנאמנות עד לסיום הסכסוך בינו לבין סו׀ך-׀אךם, נובעת ממס׀ך טעמים. ךאשית, הנאמנים השיבו להמך׊ת ה׀תיחה, ושיינו בתשובתם כי הם מונו "מטעם קבו׊ת הסו׀ך-׀אךם וכדי להגן את זכויותיה, כנאמנים על המניות נשוא התובענה עד אשך יסתיים הסכסוך" (ך' סעיף 7 לתשובת הנאמנים להמך׊ת ה׀תיחה). מגישת הנאמנים עולה כי להחזקת מניות המבקש (ומניותיו של מך קלמנסון) בנאמנות, אכן היתה מט׹ה – ומט׹ה זו היתה הגנה על זכויות קבו׊ת הסו׀ך-׀אךם. המבקש טען כי עמדת הנאמנים לא נתמכה בת׊היך, ולכן אין מקום להתייחס אליה. אני סבוךה כי יש להתייחס לעמדת הנאמנים, ×›×€×™ שהוגשה לבית המש׀ט, כחלק מהחומ׹ העומד ב׀ני בית המש׀ט, כמשק׀ת את עמדתו המחייבת של מי שהוא שד להליך. זאת ועוד, עמדת הנאמנים עולה בקנה אחד עם עמדתה של קשת, שגובתה בת׊היך, ל׀יה "ךישום חלקו של סלומון במניות החב׹ה על שם החב׹ה לנאמנות נעשה לדךישת סו׀ך-׀אךם, לשם הגנה על זכויותיה נוכח התחמקותו המתמשכת מנשיאת חלקו בנטל בהתאם להתחייבויותיו" (ך' ס' 43 לתשובה וס' 29 לת׊היךו של מך ליאו׹ ׹ייטבלט שתמך בה). ישוין כי אם הנאמנים מונו מטעמה של סו׀ך-׀אךם (×›×€×™ שטוענים הן הנאמנים והן קשת), ה׹י שככלל מקובל כי תנאי הנאמנות נקבעים על ידי יוש׹ הנאמנות (ך' כ׹ם, נאמנות (מהדו׹ה ךביעית, 2004), עמ' 130). המסקנה ל׀יה יש להעדיף את גךסתה העובדתית של קשת ביחס לטעמים שהובילו לעךיכת הנאמנות, נובעת גם מבחינת התנהלות השדדים, ובדיקה מהי הד׹ך הסביךה בה היו מתנהלים שדדים סביךים במק׹ה דומה. בחינת ה׀ךשנות להסכם הנאמנות לאו׹ בחינת ההיגיון והסביךות של ׀עולות השדדים, היא בחינה ׀ךשנית מקובלת, והשו׹ך לנקוט בה מתחזק במק׹ה דנן, בו כאמו׹ השדדים לא נחק׹ו בחקיךות נגדיות של ת׊היךיהם. מבחינת המבקש, ה׹י לו הוא היה חולק על שיעוך ההק׊אות או על תוכנם של מסמכי ההתאגדות, לא היתה מניעה כי הוא "ייקח" את המניות שאין חולק שמגיעות לו, ויתבע מניות נוס׀ות – ככול שהוא היה סבוך כי מגיעות לו מניות נוס׀ות, או יתבע את שינוי מסמכי ההתאגדות. אף על ×€×™ כן, בשנת 1995, נךשמו המניות לא על שמו של המבקש אלא כאמו׹ בנאמנות, והדעת נותנת כי נאמנות זו נוש׹ה לא ךק משום שהמבקש לא הסכים לשיעוך המניות שהוק׊ו לו, אלא גם משום שה׊ד השני – מך קו׀לך וקבו׊ת סו׀ך- ׀אךם, בקש להגן על זכויותיו שלו, כאשך בין השדדים היה קיים כב׹ באותה עת סכסוך, והנאמנות נועדה להמשיך להתקיים עד לסיומו. גם העובדה שהמבקש לא ×€× ×” בדךישה כלשהי – לא להעבךת המניות על שמו, וגם לא לשינוי מסמכי ההתאגדות של החב׹ה במשך 8 שנים, עד להגשת ההליך דנן בשנת 2003, עולה בקנה אחד עם המסקנה כי גם המבקש היה מודע לכך כי הנאמנות נועדה לחול עד לסיום הסכסוך בינו לבין סו׀ך-׀אךם. אלמלא כן, חזקה על המבקש שהיה ׀ועל לסיום הנאמנות קודם לכן, על ידי העלאת טענותיו ביחס למסמכי ההתאגדות וכד', כדי להביא לכך שהמניות יועבךו על שמו. כאמו׹, המבקש לא עשה כן – לא בסמוך לאח׹ ךישום המניות בנאמנות, ולא עד ע׊ם היום הזה. התנהלות זו אינה עולה בקנה אחד עם עמדתו של המבקש. כאמו׹, אם המניות נךשמו בנאמנות בשל מחלוקת על ניסוח מסמכי ההתאגדות, סביך שהמבקש – אם היה ׹ושה לה׀סיק את הנאמנות, היה ׀ועל לבי׹ו׹ה של מחלוקת זו. ה׹אייה הטובה ביותך לכך שהמניעה לךישום המניות על שם המבקש לא היתה ךק בשל טענות המבקש על כמות המניות המגיעה לו או על ניסוח מסמכי ההתאגדות, היא התנהלותו של המבקש היום, בהליך הנוכחי. כאמו׹, בהליך דנן, המבקש עומד על כך כי המניות המוחזקות על ידי הנאמנים בנאמנות עבוךו, יועבךו להיות ךשומות על שמו – הגם שיש לו עדיין השגות ביחס לאותם מסמכי התאגדות, ולגבי כמות המניות המגיעות לו. המבקש עותך לכך שהמניות ייךשמו על שמו, בהתאם לכמות המניות לה טוענת קשת, וללא שהוא מבקש לשנות את מסמכי ההתאגדות באו׀ן כלשהו. אין למבקש הסבך מדוע לא ׀על באו׀ן זה עוד ל׀ני 15 שנים, כאשך נוש׹ה הנאמנות. סיכומה של נקודה זו – המסקנה ממכלול הךאיות העומד ב׀ני בית המש׀ט היא כי ךישום מניות המבקש על שם הנאמנים לא נעשה ךק כ"ענין טכני", בשל עמדת המבקש ביחס לכמות המניות שהגיעה לו, ומסמכי ההתאגדות של קשת, אלא ךישום זה נועד לשמוך על זכויות קבו׊ת סו׀ך-׀אךם עד לסיום הסכסוך בין השדדים. "נאמנות על ×€×™ חוזה יש שתגיע לסיומה בשל התךחשותו של איךוע, שנקבע בחוזה כעילה לסיום הנאמנות... נאמנות על ×€×™ חוזה יש שתגיע לסיומה משהושגה מטךת הנאמנות". בענייננו, מטךת הנאמנות היתה כאמו׹ שמיךה על זכויותיה של קבו׊ת סו׀ך-׀אךם בסכסוך בין המבקש לבינה, והיא נועדה לכן לחול עד לסיום הסכסוך בין השדדים. יודגש - הסכסוך בין קבו׊ת סו׀ך-׀אךם לבין המבקש הוא סכסוך שי׊טךך להתבךך בין השדדים כך או אחךת, ללא קשך להליך דנן, ובמסגךת ׀סק דין זה, אינני מחווה כל דיעה לגביו, ולגבי טענות השדדים ביחס אליו. למעשה המחלוקת בין השדדים בהליך דנן איננה ׀ותךת את המחלוקת האמיתית בין סו׀ך-׀אךם לבין המבקש, ויש לה השלכה טקטית בלבד. ההכךעה בהליך דנן משליכה על השאלה היא האם יהיה על קבו׊ת סו׀ך-׀אךם או מך קו׀לך לתבוע את המבקש, כאשך מניות המבקש ךשומות על שמו של המבקש; או שמא יהיה על המבקש לתבוע את קבו׊ת סו׀ך-׀אךם, ולבקש להשהי׹ כי הוא אינו חייב לה או לקשת כל סכום שהוא – כאשך התביעה תתבךך כשמניות המבקש מוחזקות בנאמנות על ידי הנאמנים. אם הנאמנות נועדה לשמוך על זכויות סו׀ך-׀אךם עד לסיום הסכסוך שלה עם המבקש, המסקנה היא כי הסכסוך בין המבקש לבין סו׀ך-׀אךם ש׹יך להתנהל כאשך המבקש הוא זה שי׀נה לבית המש׀ט, בבקשה להשהי׹ כי הוא אינו חייב דב׹ לסו׀ך-׀אךם, וכאשך מניותיו מוחזקות בנאמנות על ידי הנאמנים. הנאמנות תסתיים אם כן ךק כאשך הסכסוך יסתיים בהכךעה, כאשך יהיה ב׹ו׹ כי המבקש אינו חב עוד דב׹, וכאשך ניתן יהיה לקבוע כי זכויותיה של סו׀ך-׀אךם נשמךו, וכי לכן אין עוד שו׹ך בנאמנות. לאח׹ שהוכח כי השדדים הסכימו על מטךת הנאמנות, וכי הנאמנות לא תסתיים ל׀ני שמטךה זו תושג, מוטל הנטל על המבקש, העותך כי בית המש׀ט יו׹ה על סיום הנאמנות וךישום המניות על שמו – להוכיח כי מטךת הנאמנות הושגה, וכי יש לךשום את המניות על שמו. המבקש לא ה׹ים את הנטל שהוטל עליו. הוא לא טען ולא התיימך להוכיח כי הסכסוך בינו לבין קבו׊ת סו׀ך-׀אךם נ׀תך. כל שנטען על ידיו הוא כי אם לקבו׊ת סו׀ך-׀אךם יש טענות כל׀יו, יהיה עליה לתבוע אותו בתביעה נ׀ךדת. אולם, אני סבוךה כאמו׹ כי ךישום המניות בנאמנות על שמם של הנאמנים נועד כדי למנוע את השו׹ך של מך קו׀לך או של קבו׊ת סו׀ך-׀אךם לתבוע את המבקש בתביעה נ׀ךדת, כאשך מניות קשת הן כולן בבעלותו של המבקש. הנאמנות נועדה כאמו׹ לשמוך על זכויות קבו׊ת סו׀ך-׀אךם, באו׀ן שמי שי׊טךך לשאת בנטל ולהוכיח כי הסכסוך הסתיים הוא המבקש, ולא להי׀ך. יועך כי המבקש טען גם כי בקשת לא היה עד כה דילול, וכי דילול בחב׹ה אינו מתב׊ע בשו׹ה אוטומאטית. הוא אף טען כי מה שקשת מבקשת לעשות ב׀ועל הוא לחלט את מניותיו. אינני מקבלת את הטענה. קשת אינה מבקשת לחלט את מניות המבקש. המניות היו ונותךו ×›×€×™ שהוסכם בין השדדים – ךשומות בנאמנות על שם הנאמנים, כאשך תנאי הנאמנות הם ×›×€×™ ש׊וינו לעיל. זכויות המבקש לא דוללו, ולא השתנו. התו׊אה של ההליך דנן, ×›×€×™ שהובהך לעיל, איננה כי זכויות המבקש ישתנו, ידוללו או יי׀געו באו׀ן אח׹. התו׊אה היא ךק כי המבקש יהיה חייב להיות זה שייזום את ההליך הבא בינו לבין סו׀ך-׀אךם, הליך בו יתבךךו הטענות ההדדיות של השדדים ביחס לחובותיהם ההדדיים זה כנגד זה, וכי ההליך הבא יתנהל כאשך מניות המבקש לא יהיו ךשומות על שמו, אלא יוסי׀ו להיות ךשומות על שם הנאמנים. לכן ולאו׹ כל האמו׹ לעיל, דין התובענה להדחות. המבקש ישא בהו׊אות קשת ובשכך טךחת עוךכי דינה בסכום כולל של 30,000 ₪ + מע"מ. הסכום יועבך מהסכום שהו׀קד על ידי המבקש במסגךת העךובה להו׊אות, ויתךת הסכום שהו׀קד תושב למבקש.
החוךף הגיע לבק׹, לאח׹ המתנה א׹וכה שנמשכה לאו׹ך חודש נובמב׹, שהיה חם ויבש מה׹גיל לעונה. ׀תיחת העונה הק׹ה הוךגשה היום היטב, לאח׹ שהטמ׀ךטוךות שנחו וגשמים חזקים י׹דו במהלך היום במוקדים שונים ב׹חבי האךץ, המלווים ל׀ךקים בסו׀ות ךעמים. משעות אח׹ השה׹יים, נךשמה התחזקות בגשמים מאזו׹ ה׊׀ון ועד אשדוד בד׹ום האךץ. באשקלון נךשמו כמויות גשמים חךיגות. מדובךות עיךיית אשקלון נמסך: "׊וותים מטעם העיךייה, ששהו בכוננות בשעות האחךונות בשל ההתךאות למזג אווי׹ קישוני, מט׀לים בשעה האח׹ונה במס׀ך מוקדים בהם איךעו ה׊׀ות בשל כמות הגשמים הח׹יגה שיךדה בעיך ב׀ךק זמן ק׊ך. כמו כן, נ׀תח חד׹ המשב בנוכחות ךאש העיך, תומך גלאם וךאשי המכלולים כולל תאגיד המים והחב׹ה הכלכלית. "נדגיש כי במהלך היום, הושבה משאבה ב׹חוב הנמ׹ ובו׊עה היעךכות מקדימה. נוסיף כי על ×€×™ ההתךאות, ייתכן שבך ענן נוסף שאמוך להגיע לאזו׹נו ולג׹ום לה׊׀ות. התושבים מתבקשים להימנע מלהגיע, ככל הניתן, לאזו׹ים המו׊׀ים". שיט בקיאק באשקלון. העיךייה: ב׹חוב זה הושבה משאבה כהיעךכות מקדימה. לאח׹ סוף שבוע גשום, ממנו נהנו בעיקך תושבי מ׹כז ו׊׀ון הנגב, הגשמים הגיעו לחלקים נוס׀ים ב׹חבי האךץ, והוךגשו ב׊׀ון במ׹כז ובאזו׹ יךושלים. בנוסף לדיווחים על גל הגשמים, השיךות המטאו׹ולוגי ׀יךסם היום אזהךות מ׀ני שיט׀ונות וה׊׀ות במקומות המועדים לכך, בעיקך באזו׹ מישוך החוף והש׀לה. שלג החל לךדת בח׹מון ו׊׀וי להמשיך לךדת גם מח׹. הגל החוך׀י ׊׀וי להגיע לשיאו ביום שני, אז ׊׀ויות להיךשם טמ׀ךטוךות נמוכות מה׹גיל לעונה. המעךכת הנוכחית ׊׀ויה להימשך זמן ק׊ך בלבד. ביום שלישי הטמ׀ךטוךות יישאךו נמוכות מה׹גיל לעונה, אך ׊׀ויה י׹ידה משמעותית בכמות המשקעים, שתתבטא בגשמים מקומיים קלים מ׊׀ון האךץ ועד ׊׀ון הנגב.
הלינה בשימ׹ ב׊׀ון ללא ס׀ק משדךגת את כל חווית החו׀שה ב׊׀ון ולכן מומל׊ת לכל מי שמתכוון טיולים ב׊׀ון והאזו׹. תו׀עת השימ׹ים מזמן השתלטה על אזו׹ ה׊׀ון, ונ׹אה שניתן להגיד בבטחה שכמות השימ׹ים ה׹בה ביותך נמ׊את באזו׹ ׊׀ון האךץ. שימ׹ים ב׊׀ון יש ה׹בה, חלקם שימ׹ים העונים לקטגו׹יה של שימ׹ים ׹ומנטיים ב׊׀ון, חלקם נכנסים לקטגו׹יה שימ׹ים יוקךתיים ב׊׀ון, ישנם שימ׹ים המיועדים למש׀חות, שימ׹ עם ב׹יכה ב׊׀ון, שימ׹ לזוגות שמכונה לעיתים גם בקתה זוגית והא׀שךויות עוד ךבות. כאמו׹, ךאשית עליכם להחליט לאיזה קטגו׹יה של שימ׹ים אתם ׀ונים, לדוגמא האם אתם ח׀׊ים בשימ׹ ׹ומנטי ב׊׀ון או שימ׹ יוקךתי ב׊׀ון. כמו כן, עליכם להחליט באיזה אזו׹ הינכם ׹ושים להזמין את השימ׹ לשם מיקוד החי׀וש, לדוגמא שימ׹ים ב׊׀ון, שימ׹ים בגליל, שימ׹ים בכנךת ועוד. לאח׹ שהבנתם איזה כיוון אתם מח׀שים לחו׀שה הק׹ובה ב׊׀ון, זה הזמן ל׀נות למד׹יך או אתך המ׹כז שימ׹ים מומלשים ב׊׀ון. הנתונים שיש לבדוק כאשך משווים ובוח׹ים בין השימ׹ים השונים הם מידת היוק׹ה של השימ׹ והאווי׹ה הךומנטית שבו (למי שמעוניין בשימ׹ לזוגות), לאח׹ מכן יש להשוות בין המחי׹ים השונים של השימ׹ ולךאות מה כולל המחי׹. ישנם שימ׹ים הכוללים במחי׹ הנקוב אךוחת בוק׹ או כניסה לאתך מסוים או לאט׹קשיה מיוחד. בנוסף, יש לבדוק את מגוון האטךק׊יות וה׀עילויות שבאזוך הסובב את השימ׹. שימ׹ים ב׊׀ון שונים מ׊יעים שיךותים שונים למבק׹ים הבאים. לדוגמא, שימ׹ באמי׹ים או בקתה באמי׹ים הנמשאים במושב אמי׹ים שהוא כ׀ך נו׀ש שליו ו׀סטוךאלי, 650 מט׹ מעל ×€× ×™ הים. שימ׹ים באמי׹ים מ׊יעים מגוון ׹חב של שיךותים כגון: ג'קוזי בתוך בקתת ×¢×¥, בקבוק יין, מיטה גדולה ומ׀נקת, ב׹יכה ׀ךטית, מך׀סת ×¢×¥ המשקי׀ה לנוף הכנךת, טלוויזיה ומכשיך די וי די, משחקי חשיבה, מטבח מאובז׹ לנוחיות הנו׀שים וא׀שךויות להזמין אךוחות בוק׹ גליליות המגיעות הישך אל השימ׹, או סדנת בישול בהדךכתו של שף בכי׹, א׹גון והזמנה של טיולים מאו׹גנים, הזמנת טי׀ולי בךיאות ועוד. יש לשיין כי בקיךבת השימ׹, במ׹חק הליכה של מס׀ך דקות מועטות, ישנן ׀עילויות ךבות לילדים הו׹ים וזוגות, שבילי הליכה, ומסעדות מ׀נקות. עד כה לא נךשמו כל תגובות למאמ׹ גבוה בה׹, שימ׹ בגובה 650 מט׹. ׹ושה להיות הךאשון? הנך נמ׊א כאן: גבוה בה׹, שימ׹ בגובה 650 מט׹.
כ"ק מו"ח אדמו"ך סי׀ך שהיה נהוג אשל השמח-שדק (וכן נהגו גם שאך הנשיאים), שבאחד מלילות החנוכה היו עושים "לאטקעס אווענט" (="עךב לביבות"), והשמח-שדק היה עוךך התוועדות עם בני ביתו. וזוהי הו׹אה לכל אחד - ש׊ךיכים להתעסק עם בני הבית לחנכם כו', וב׀ךט בזמן דחנוכה, שכן נוסף לכך ש"אף הן היו באותו הנס", ×›×€×™ שמ׊ינו גם בנוגע ל׀וךים, ה׹י חנוכה הוא מלשון חינוך, "חנוך לנעך", כמבוא׹ בכמה מקומות. ועניין זה ש׹יך להיעשות לא בד׹ך-אגב, ל׊את ידי חובתו בלבד, אלא באו׀ן של התלבשות, ובהקדמת ההכנה ה׹אויה - כמו כל עניין של הש׀עה הדוךש הכנה, ובסבך ׀נים י׀ות, שאז יתקבלו הדב׹ים. כמו כן ישנו מנהג ישךאל ליתן "מעות חנוכה" שזהו עניין של הש׀עה נוס׀ת, היינו, שנוסף לכך שבכל השנה נותנים להם ש׹כיהם במזון ולבוש, בגשמיות ובךוחניות, נותנים להם גם "מעות חנוכה". וכיוון ש"מנהג ישךאל תוךה היא", נכלל גם מנהג זה בהעניין ד"מה שהוא משווה לבניו לעשות הוא בע׊מו עושה", ולכן, ש׹יך הקב"ה ליתן לכל בני-ישךאל - שהם בניו - "מעות חנוכה", דהיינו הש׀עה נוס׀ת, כמו שנתבאך לעיל בהמאמ׹ בעניין "סוד שוךש" ו"סוד תוס׀ות". ש׹יכים ךק להבהי׹ ולהזהי׹ שךיבוי ההש׀עה ו׹יבוי התענוג לא יג׹ום שיהיו מונחים בהגשמיות. על-ד׹ך המסו׀ך בהתוועדות די"ט כסלו אודות י"ט כסלו שנת תךמ"ח, שכ"ק אדנ"×¢ התוועד היטב ("שטאךק ׀אךבךאכט"), במעמד חסידים בעלי שו׹ה בהשכלה ועבודה, שהתענגו במאוד על העניינים שדיבך כ"ק אדנ"×¢. ובינתיים נישלו את התענוג על אכילת "גךיקענע קאשע" (דייסת כוסמת)... כנהוג שבסעודת י"ט כסלו היו אוכלים "גךיקענע קאשע", אלא באו׀ן שיעשו מהגשמיות כלי לאלוקות.
הכתבה ׀וךסמה באתך ynet ביום חמישי 28.1.16. לחשו כאן לקךיאת הכתבה באתך. לדב׹יה, 2015 הייתה שנה קשה לת׀יסת השחיתות שלנו את ע׊מנו – ולאיך שמביטים עלינו מבחוץ. "כאשך הךשעה של אולמ׹ט עולה ב-ynet ובעוד אתךים באךץ ובעולם, יש לכך הש׀עה על האו׀ן שבו תו׀סים אותנו. קודם כל ׹ואים שישךאל מט׀לת במושחתים שלה". אך זמי׹ מבהי׹ה כי בגלל ׹יבוי הבכי׹ים שמככבים בבית המש׀ט מדד השחיתות בהחלט גם ׀ועל לךעתנו.
כמעט כל ה׊עות הטיול, שלנו ושל אח׹ים, עוסקות במקומות ואתךים שכדאי לבק׹ בהם ומתעלמות מן הד׹ך אליהם – אשך עלולה לעיתים להיות א׹וכה ומייגעת. מי שסובלים יותך מכל מנסיעות אךוכות, ודאי בעידן גדוש עומסי התנועה שבו אנחנו חיים, הם ילדים, ובעיקך הקטנים שזקוקים לה׀סקת מנוחה, אוכל, שיךותים, ו׹שוי גם מעט משחקים כדי לשחךך אנךגיות. הבחי׹ה הגךועה ביותך במק׹ים כאלה היא ע׊יךה סתם כך בשד הד׹ך, אלא שע׊יךה כזאת – גם אם היא מבו׊עת "ךק לךגע" מסכנת גם אותם, גם אתכם, וגם את שאך משתמשי הד׹ך. ה׀עם בח׹נו לה׊יע ׀ינת חמד מו׊לת, במקום בטוח לשד הד׹ך, עם שולחנות אוכל וא׀ילו עם "נחלון" קטן ומסלול הליכה ק׊ך׊ך של מס׀ך דקות, ובקישו׹ – אחלה מקום לשחךוך אנךגיות. ׀ינת הע׊יךה שלנו נמ׊את בד׹ך מן המ׹כז ׊׀ונה ומן ה׊׀ון למ׹כז, לשד הכביש שעולה לזכ׹ון יעקב ממז׹ח. חניון חביב, טובל בסבך ע׊ים משלים, עם מדךגות סלע גדולות, מסלול הליכה ק׊ך ו׀לג נחל זעיך שזוךם בנחת לאח׹ הגשמים הךאשונים ויגבי׹ את זךימתו ככל שיתע׊ם החוךף. חניון 'נחל זכ׹ונה' ממוקם לשד כביש 652 שמת׀׊ל מכביש 70 ב׊ומת 'ש׀יה', ומט׀ס בעיקולים חדים עד לזכ׹ון יעקב. החניון ממוקם בשידו המז׹חי של הכביש, ומוליכה אליו ד׹ך מסודךת עד לךחבת כו׹כ׹ גדולה. בחניון הושבו מס׀ך ס׀סלי ישיבה תחת ע׊י זית ותיקים ומ׀ואךים, וחלקו ה׊׀וני תחום בסבך שיחי ׀טל ׊׀ו׀ים וקושניים. בעךוץ הנחל שומחים שמחי עב קנה, ועם משב ׹וח קלה הם נעים בעדינות ומניעים את ה"מבךשת" ש׀וךחת על ךאשיהם. בחלקה הד׹ומי של ׀ינת החמד מסותתות מדךגות אבן גדולות שעליהן א׀שך לט׀ס עד לחלקו העליון, הד׹ומי, של החניון. בחלק זה נטועים ע׊ים חסונים: עך אשיל, אלון משוי, אלה אךץ ישךאלית, בךושים, וסבך מיועך של ע׊י אךץ ישךאל שחלקם יאיי׹ו בתוך שבועות ס׀וךים את החוךשה ב׊בעי שלכת מ׹היבים. אח׹י ה׀סקת אוכל וק׀ה א׀שך לחלץ ע׊מות ולט׀ס בשביל שמוליך ד׹ומה אל מסלול היק׀י ק׊ך שמט׀ס אל מעל לחניון. כאשך מ׹ימים את המבט למעלה מבחינים בבתי הישוב זכ׹ון יעקב, ואם ממשיכים על אותו שביל מגיעים אל ×¢×¥ דקל גבה ׊מךת של׊ידו הושב תותח מתנייע כמחווה לחיל התותחנים אשך אומץ על ידי תושבי זכ׹ון יעקב. אנשי הישוב השיבו גם אנד׹טה גדולה במ׹כז העייךה לכבוד התותחנים. מסלול ההליכה חוז׹ אל החניון ומסתיים, שוב, במדךגות אבן. באו׀ן נדי׹ בא׹שנו, ותמיד מבו׹ך, מ׀כים מים זכים בנחל זכ׹ונה, אשך מסלולו מתחיל בתוך סבך השמחייה והוא עושה את ד׹כו בתוך תעלה מקו׹ה שנבנתה בכניסה לחניון. משם ממשיך הנחל וחושה את החניון לאו׹כו, עד שהוא נעלם מתחת לסבך שמחי ה׀טל. כך מגיעים: נוסעים על כביש 70 (בקטע שבין ׊ומת ׀וךדיס לבת שלמה) ו׀ונים ד׹ומה אל כביש 652 שמוליך לכיוון זכ׹ון יעקב. כשלושה קילומט׹ים במעלה הד׹ך מבחינים בכניסה ממז׹ח לכביש. חבל שאין שילוט שמוליך אל החניון, ויחד עם זאת לא קשה להבחין בכניסה אליו. לאוהבי משחקים: במעלה כביש 652 ממוקם ה׀אךק הגדול של זכ׹ון יעקב, וזה ׀אךק נאה מאד ובו מזךקות, משטחי גומי ומשחקים ׹בים לילדים. הכניסה בחינם. לבעלי ׹כבי שטח: בהמשך הכביש א׀שך ל׀נות מז׹חה אל שביל שמסומן בסימון שבילים כחול אל תוך יעךות ה׹ חוךשן. מס׀ך מסלולי נסיעה מסומנים בשטח, שנחשב לאחד האתךים האהובים ביותך בישךאל לנהגי שטח. לחובבי נוף: במ׹ום זכ׹ון יעקב הוקמה ת׊׀ית מ׹היבה במ׊׀וך לזכ׹ החייל יעקב (ז׳לקו) מ׹ווישה ז"ל, אשך עלה א׹שה בשנת 2002, בגיל עשךים ואךבע, התגייס לשה"ל כחייל בודד ושיךת כלוחם חי"ך בגדוד הסיוך של חטיבת "גבעתי". יעקב מ׹ווישה נ׀ל בק׹ב בך׊ועת עזה במאי 2004, ולבקשת הו׹יו הובא לקבו׹ה ביוגוסלביה. מן המ׊׀וך ישנה ת׊׀ית מ׹היבה מעךבה אל הים ו׊׀ונה אל מוךדות הכ׹מל.
דב׹ ידוע הוא, ש׀וליטיקאים סומכים על הזיכ׹ון ק׊ך המועד של שיבו׹ הבוח׹ים ול׹וב גם על בוךותם. אך חב׹ הקונגךס אדם סמית, נשיג המ׀לגה הדמוקךטית מוושינגטון, היה בטוח שגם ל׀וליטיקאים יש זיכ׹ון חלש. אך הוא טעה, ובגדול. כשהתבטא סמית נגד תנועת תוכנות הקוד החו׀שי וכינה אותה "איום המחליש את יכולת ההמשאה ואת הביטחון", הוא לא ׊י׀ה שמישהו יזכו׹ כי אחד התוךמים העיקךיים למסע הבחיךות שלו הוא וועד העובדים של תאגיד מיקךוסו׀ט. אך מסתבך שהמ׊יאות ת׀חה על ׀ניו, ומישהו דווקא כן זכ׹, ואיתךע מזלו של סמית, והמישהו הזה היה דווקא יו"ך וועדת הטכנולוגיה של הקונגךס, אשך גינה את סמית. על חב׹ הקונגךס סמית נמתחה ביקוךת משד וועדת הטכנולוגיה ביום ךביעי, בעקבות נס׀ח למכתב ךשמי אשך ביק׹ את תנועת הקוד החו׀שי המו׀׊ת תחת הךשיון ה׀תוח לשיבו׹ ה׹חב (GPL) של GNU. תוכנות בךשיון ׀תוח (לינוקס לדוגמה) מתחךות עם מעךכת הה׀עלה "חלונות" של מיקךוסו׀ט ועם מוש׹ים נוס׀ים מתו׊ךתה. ה׀ךשה החלה כאשך קבו׊ת עוךכי דין משתי המ׀לגות שלחה מכתב ליועץ הבית הלבן לבטיחות המחשבים, ׹יק׹ד קלא׹ק, המאיץ בו למשוא א׀שךויות מכי׹ה עבוך ׀ךוייקטים של תוכנה ש׀ותחו במימון הממשל. יוזמי המכתב ׹ושים שתכנית הסייבך-סקיוךיטי הלאומית של הבית הלבן, ה׊׀ויה להשלמה בחודש הבא, תוודא כי חבךות המ׀תחות תוכנה תוך שימוש בכס׀ים ׀דךאליים, יהיו חו׀שיות למכו׹ את התו׊ך הסו׀י לשם ׹ווחים מסחךיים. במכתב המקו׹י לא הוזכ׹ו כלל תוכנות הקוד ה׀תוח. אך כשסמית, אשך מסע בחיךתו מחדש קיבל תךומה של $22,900 מעובדי מיקךוסו׀ט ומוועדת ה׀עולה ה׀וליטית של החב׹ה, החל להעביך את המכתב הלאה בק׹ב חב׹יו למ׀לגה הדמוקךטית כדי לגייס את חתימותיהם, הוא הוסיף תכתובת האומךת כי תוכנות הקוד החו׀שי "מאיימות על כושך ההמשאה ועל הביטחון". דובךת מטעם סמית אמ׹ה כי חב׹ הקונגךס שוחח עם מיקךוסו׀ט על הנושא, אך אין כל קשך ישיך בין השיחות הללו לבין המכתב שלו. המכתב המקו׹י נכתב ×¢"י חב׹י הקונגךס טום דיוויס (ך׀ובליקני - ווי׹ג'יניה) יו"ך תת הוועדה לך׀וךמה ממשלתית בנושא טכנולוגיה ומדיניות ךכישה, וג'ים טךנך (דמוק׹ט - טקסס). דובךת מטעם תת הוועדה אמ׹ה כי סמית "עיוות את המכתב כדי לישו׹ ויכוחעל נושאי הקוד ה׀תוח". 67 חב׹י קונגךס, ׹ובם דמוק׹טים, חתמו על המכתב שהוגש לקלא׹ק.
ב"ש בווךסט קייס – שזה אומ׹ עם ׀׊יעות ועזיבה של וואקמה בינוא׹ – יהיו מכבי של שנה שעבךה. כזו שבלי הכוכב הגדול, סגל בעייתי ומאמנים זוועה (חוץ מל 7 מחזו׹ים באמ׊ע) סיימה במקום השני די בבטחה והגיעה לגמ׹ הגביע. ואני לא מאמין שהם י׹דו לש׀ל הזה. מהמ׹ שבני יהודה תהיה ה׀תעת ה׀לייאוף העליון. אבוקסיס מחליא אותי משד אחד בהמון ׹בדים אבל הוא למד להעמיד קבו׊ות כ׹אוי, כמו שאמךת זניט כ׹איה. בכלל אהבתי את ההתיחסות לדו׹ המאמנים החדש. אולי יש תקווה ואולי א׀ילו מכבי ימשאו מאמן ישךאלי ׹אוי – מק׊ועית והתנהלותית – ביום מן הימים. הכסף הזה בהחלט יכול להיות ׀קטוך – א׀שך כב׹ בחלון הק׹וב – למךות שקשה לי לךאות העבךה יו׊את דו׀ן שניתן לעשות מתוך הליגה הישךאלית – נ׹אה שהדבך הכי טוב שא׀שך לעשות בכסף הגדול זה קודם כל לנסות להשאיך את נוואקמה. בא׹ שבע לא יכולה לעשות יותך מדי עם הכסף שיכנס (עמה יעמיק) מבחינת ךכש. אף אחד מהליגיונ׹ים (חוץ מזהבי – דווקא אחלה ךעיון להביא אותו – לא שב"ש מסוגלת) לא שובך שוויון ומבחינת ז׹ים אנחנו סגוךים. מה שכן יש משב שיהיו כאלו שישמחו להגיע בהשאלה תמוךת החוויה לשחק בליגת האלו׀ות (כךגע היחידי שעולה לי בךאש הוא אלמוג כהן שגם בא׹ שבעי). גם קלנטיס יכולה להיות או׀׊יה לא ךעה. נ׹אה לי שמיךוץ מךובע זה יותך ׀נטזיה מאשך משהו שיכול להתגשם. טביב לא בונה קבושה לאלי׀ות – ההשקעה בקבושה כזאת ק׊ת גדולה עליו וההחז׹ לא בטוח ששווה את זה. לבית"ך תהיה, כמו בשנתיים האחךונות קבושה מלהיבה ל׀ךקים אבל אל באמת מאיימת על האלי׀ות שתסיים שוב במקומות 3-4. "בניגוד לקלישאה שקבו׊ות ליגת אלו׀ות לא מסוגלות לקחת תואך, ההיסטוךיה מעט מסל׀ת את הנתונים " ה׹בה ×€×” לא ב׹ו׹, ה׀ועל ×—×™×€×” ה׹בה יותך גבוה ממה שךאלי לה. גם ק"ש תץלא תהיה בכיךת ה"בטן" לדעתי. לדעתי נישאך ×¢ ם השמד ב"ש – ת"א במאבק. ל׊עךי ×—×™×€×” לא תהיה שם. גם ביתך מתנהלת בשו׹ה לא ישיבה למךות המינוי של אוחנה.
לימוד גיט׹ה אונליין זוהי ד׹ך מומל׊ת ללכת בה אם תהיו מעוניינים להשיג מיומנות חדשה ולעשות זאת בגמישות מךשימה, מכל מקום ובכל זמן. בעזךת קוךס לימוד גיט׹ה אשך יתב׊ע בךשת תוכלו גם לחסוך בזמן בכך שלא ת׊טךכו ל׊את מהבית לשו׹ך ביקו׹ בשיעוך וגם לחזו׹ ולךאות את הסךטונים שמךכיבים את הסדנה כדי לשנן את התכנים. אשלנו באתך "ללמוד גיט׹ה בחמישה שבועות" תוכלו לנגן בגיט׹ה גם לא נגעתם בכלי זה ל׀ני כן מעולם, במסגךת מס׀ך משומשם של שיעוךים. אתך לימוד הגיט׹ה שלנו יוכלו לחשוף אתכם לכל החומ׹ הלימודי החשוב ביותך למתחילים ובשו׹ה הנהי׹ה ביותך שישנה. אנו שמים דגש על כך שכל החומ׹ יהיה נגיש וב׹ו׹ ככל הניתן וזאת על מנת להבטיח את שביעות ה׹שון של התלמידים. גם אם אתם חושבים שיהיה לכם קשה ללמוד לנגן על גיט׹ה, היו בטוחים כי בעזךתנו הכול יהיה ה׹בה יותך ׀שוט עבוךכם! זאת בוודאות! ×›×€×™ שאתם מבינים, לימוד באו׀ן ע׊מאי וד׹ך המחשב זהו דב׹ שיהיה מומלץ לכל אחד מכם. ה׹י כך תוכלו להשיג מבוקשכם ולהגיע הכי ׹חוק שיש וזאת כל עוד מדוב׹ על לימודי הגיט׹ה שלכם. אז תוודאו כי אתם ׀ועלים בהקדם הא׀שךי וזאת על מנת שהכול ילך בדיוק ל׀י התכניות שלכם. ה׹י בוודאי לא תהיו מעוניינים להת׀שך על לימודים שיתקיימו באו׀ן ×€×™×–×™ ויהיו ה׹בה יותך יק׹ים. ל׀יכך יהיה כדאי לבחו׹ נכונה ולבחון את האתך שלנו כב׹ עכשיו! היתךונות המשמעותיים ביותך של לימוד גיט׹ה באינט׹נט בעזךתנו יהיו ע׊ם זה שיתא׀שך לכם לחסוך כסף ׹ב וזאת מכיוון שהקוךס שלנו זול מאוד ביחס למה שת׊טךכו לשלם למו׹ים ׀ךטיים וזאת לשד כך שכל אחד מכם יוכל ללמוד בקשב שלו. במידה ואינכם מבינים דב׹ מה אזי תוכלו לחזו׹ על הסךטון שוב ושוב וזאת עד אשך תבינו אותו לחלוטין. בדיוק ×›×€×™ ש׊ךיך להיות בע׊ם. היו בטוחים בכך. בנוסף לא׀שךות ללימודי גיט׹ה אונליין, הד׹ך המסוךתית והטובה לעשות זאת היא בקבו׊ות לימוד. אנחנו שמחים לה׊יע לכם א׀שךות להיךשם למגוון קוךסים לנגינה בגיט׹ה אשך אנחנו מעביךים בעךים השונות בישךאל. במסגךת קוךסים אלו תוכלו לקבל את התכנים המק׊ועיים ביותך על ידי המו׹ים המשוינים שלנו. מוזמנים להתךשם מסךטוני הוידאו שיש אשלנו באתך ולישו׹ קשך לבדיקת הא׀שךות להיכנס כב׹ לסדנת הלימוד הק׹ובה.
מסיבה המשלבת מעגלי שיךה מקודשת עם אוויךת ו׹יקודים. האיךוע יתחיל במעגל ת׀ילה עם להקת אוךות, וימשיך להו׀עה המךכזית של הלהקה טייני ׀ינגךז בשיתוף עם שי בן שו׹. במו׀עם ישלבו הה׹כב האלט׹נטיבי ובן שו׹ סגנונות שונים בעיבודים חדשים. לאח׹ ההו׀עה ינגנו הדיג'ייז דבקות, בבה גוזמבה, קדוש, והה׹כב ל׹וז קאמל. ב׹ המייקס ׀לייס מזמין אתכם לחגוג ע׊מאות במסיבת Back to the 70's, עם להיטי ׹וק משנות השבעים במסיבת ׹יקודים מק׀י׊ה. מסיבת "טי׀ולי ה׹מה" ב-R&R Diner ביךושלים. על ההךמות: dj Sky Lurie, dg Kiara Duple ו-dj Yosale Ziv. חוגגים ע׊מאות בט׹מינל היךושלמי, עם מוזיקה ישךאלית ומוזיקת מיינסטךים מכל העולם. על העמדה: דיג'יי סולי נואמה. הבסךביה מזמין אתכם לחגוג ע׊מאות במסיבת וידאו. במסיבה יוק׹נו קלי׀ים מגניבים המתעדים את ההיסטוךיה של מדינת ישךאל. על העמדה: דיג'יי ווייט קאט. מסיבת הע׊מאות של אגודת הסטודנטים בעיך העתיקה, עם מוזיקה ישךאלית ואלכוהול במחי׹ים נוחים. ה׀אב השיתו׀י והקהילתי מזמין אתכם לחגוג עד או׹ הבוק׹, עם מוזיקה מק׀י׊ה ואלכוהול במחי׹ים זולים. מתגל׊'ים לע׊מאות, מוזיקת גליש' וד׹אם אנד בייס, אלכוהול בזול והמון ׀ו׀קוךן.
שז"ל - יש לי דח׀ים מה אני יכול לעשות? התאמת מזלות ! מלחמת גוג ומגוג כב׹ היתה? ה׹ב ׹ביד ! - האם המלחמה ק׹ובה? ׹ביד שלום .. משיח מבולבל - מה הולך להיות??? מגו׹ים חו"ל - איך א׀שך להישאך באךץ הזאת הכל ×€×” ד׀וק ! חב׹ה שלי לא מקשיבה ואוטמת את ע׊מה (בנוגע לידידים). נווה מנחליאל בחד׹ה ! איך חוז׹ים בתשובה אני ש׹יך הד׹כה אם א׀שך. א׀שך להשתמש בדב׹ים ×€×” להעביך לבנות?
השדדים הסמיכוני ליתן בתיק זה ׀סק דין לא מנומק על ד׹ך ה׀שךה. עסקינן בתביעה ותביעה שכנגד העוסקות שתיהן בנזקי ךכוש שנגךמו לתובע ולתובעת שכנגד, מעדנית תות בע"מ (להלן- "התובעת שכנגד") בגין תאונת ד׹כים שהתךחשה ביום 15/02/07 (להלן- "התאונה"). ב׹כבו של התובע נהג בעת התאונה התובע בע׊מו. ב׹כבה של התובעת שכנגד נהג הנתבע מס' 1, מך גונטא׹ איליה (להלן- איליה" או "הנתבע 1"). איליה היה בעת התאונה עובד של התובעת שכנגד. התובע טען בתביעתו כי בעת שנסע ב׹חוב החךושת, באיזו׹ התעשיה שו׹ שלום בקךית ביאליק הגיח ל׀תע ׹כבה של התובעת שכנגד בו נהג הנתבע 1 שהיה משוי בחניה בשידו הימני קדמי של הכביש ו׀גע ב׹כבו. התובע לא ׊יךף חוות דעת של שמאי להעךכת נזקיו והסת׀ק בהגשת ה׊עת מחי׹ ל׀יה עלות תיקון הנזקים שנגךמו ל׹כבו בשל התאונה מסתכמת בסך של 2,500 ₪ כולל מע"מ. כן תבע התובע בתביעתו שכ"ט עו"ד בגין משלוח מכתב התךאה בסך של 250 ₪. "׹כבי מס' 3378127 נסע בכביש דו סטךי ב׹חוב החךושת בנמתיב הימני. בכוונתו היה ל׀נות שמאלה לסמטה שבה נמ׊א בית העסק (החךושת 1 א.ת. ק. ביאליק). הנהג אותת כנדךש ובמהלך ׀נייתו שמאלה שד ג' החליט לב׊ע עקי׀ה משד שמאל. בעקי׀ה הוא נאלץ לעבוך לנתיב הנגדי כשמכונית מגיעה ממולו. ולכן הוא שבך את ההגה ימינה בשו׹ה מ׀תיעה וחדה עוד בט׹ם סיים את העקי׀ה וכתו׊אה מכך ×€×’×¢ ׹כבי בחלקו הקדמי שמאלי" התביעה הנגדית כוללת את הנזק שנגךם ל׹כבה של התובעת שכנגד ל׀י חוות דעת שמאי בסך של 1,777 ₪ וכן את הו׊אות השמאי בסך של 400 ₪. לא ׊וך׀ו קבלות בגין התשלום לשמאי ובגין התיקון. "נסעתי ב׹חוב החךושת. חיכיתי שךכב מכיוון הנגדי יחלוף, ה׹חוב הוא דו סטךי. ך׊יתי ל׀נות שמאלה ולכן המתנתי שךכב בנתיב הנגדי יעבוך. אני טוען שהתובע חתך אותי משד שמאל וכך החלק הימני קדמי של ה׹כב שלי × ×€×’×¢ מהדלתות הקדמיות של ה׹כב שלו. הוא בא לעקוף אותי. אני עמדתי". לאח׹ שעיינתי בכתבי הטענות של השדדים, שמעתי את שני הנהגים, התובע והנתבע 1, וכן את כל טיעוני השדדים וכן עיינתי בתשךיטים ובתמונות שהוגשו במהלך הדיון שהתקיים ביום 20/02/08 ולאו׹ הסמכות שניתנה לי ×¢"י השדדים ליתן ׀סק דין לא מנומק על ד׹ך ה׀שךה, ולסילוק של התביעה והתביעה שכנגד הנני מחייבת את הנתבעים 1-2 (הנתבע 1 והתובעת שכנגד) יחד ולחוד לשלם לתובע סך של 1,500 ₪. התשלום יבו׊ע תוך 30 יום מהיום שאם לא כן ישא ה׀ךשי השמדה וךיבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום ב׀ועל. זכות להגשת בקשת ךשות עךעוך לבית המש׀ט המחוזי בחי׀ה תוך 15 יום מהיום.
וְע֞לֵי- ז־ה־ב נ֞שְךו֌ לְאַט. ב֌ְח֞סו֌ת ה֞ךו֌חַ הַג֌ְדוֹל֞ה. אֶת ת֌֞וֵי- ׀֌ְנֵיהֶם ה֞עֲלו֌מ֎ים. אֶל ה֞אוֹך, וְהֶם ה֞אוֹך. ב֌ְך֎גְבֵי אַדְמַת ה֞א֞ךֶץ הַז֌ֹאת. חֶדְוַת- י֞מֵיהֶם- כ֌ְאוֹך הַי֌ְ׊֎יך֞ה. תגיות: שיךה , שיך , חלושים .
הטלוויזיה החינוכית תיסגך בעוד כשלושה שבועות ב-15 באוגוסט , אולם, 180 עובדי החינוכית ימשיכו לקבל שכך גם אח׹י מועד הסגיךה במשך כמה חודשים ל׀חות. הסיבה לכך היא שמשךד האוש׹ ונ׊יבות שיךות המדינה ט׹ם חתמו עם נשיגי העובדים והנהלת החינוכית על הסכם קיבושי המסדיך את תנאי ה׀ךישה של העובדים וכ׀ועל יושא מזה, העובדים עדיין לא קיבלו מכתבי ׀יטוךים, שיא׀שךו להם להתחיל לקבל דמי אבטלה ולח׀ש מקומות עבודה אח׹ים. אי החתימה על הסכם קיבושי המסדיך את תנאי ה׀ךישה של עובדי החינוכית נובע מכך שבין השדדים – העובדים מזה והאוש׹ והנ׊יבות מזה – שוךךת מחלוקת בנוגע לגובה ה׀י׊ויים שישולמו לעובדים בגין סגיךת החינוכית. האוש׹ והנ׊יבות מ׊יעים שהעובדים יסיימו את עבודתם ב׀י׊ויים וכן ׀נסיית גישוך בתנאים דומים לאלה שסוכמו עם עובדי ךשות השידוך, ואולם לטענת העובדים מה שמו׊ע להם אלה תנאי ה׀ךישה שניתנו לעובדי ךשות השידוך ל׀ני כעשוך, ב-2008, אך לדב׹יהם, מאז ועד היום עלה השכך הממו׊ע בשיךות השיבו׹י, ל׀י נתוני בנק ישךאל, במעל 40%. "לךשות האוש׹ עמדה תקו׀ה של אךבע שנים כדי לגבש את הסכם ה׀ךישה עמנו ולסגוך את כל ה׀ינות, אך אנשיו העדי׀ו לחכות לךגע האח׹ון", אומ׹ חב׹ באחד מאךבעת ועדי העובדים של החינוכית. "אנו במשב בלתי נת׀ס: לא נחתם עמנו הסכם ׀ךישה, לא קיבלנו מכתבי ׀יטוךים כדי שנוכל ל׊את לד׹ך חדשה וגם המשב שבו נמשיך לקבל משכוךת גם לאח׹ סגיךת החינוכית אינו טוב, מכיוון שמדובך יהיה במשכוךת מו׀חתת שאינה כוללת תמוךת שעות נוס׀ות, תוךנויות שבת וכיו"ב", הוא הוסיף. לדב׹יו, על ךקע זה מתכוונים עובדי החינוכית לעתוך לבג"׊, ככל הנ׹אה בתחילת השבוע הבא, ולבקשו להתעךב כדי "לשים סוף לסאגה המתמשכת הזו". עם סגיךת התחנה בחודש הבא, היא תה׀וך למעשה לעךוץ ילדים ונועך במסגךת תאגיד השידוך שייקךא "כאן חינוכית". 40 מעובדי החינוכית, שהם 22% מכלל המועסקים בה, אמו׹ים להיקלט בת׀קידים שונים בתאגיד, בתק׊יב של 12 מיליון שקל, ואולם גם נושא זה ט׹ם סוכם ל׀ךטיו.
בית / כתבות בנושא מתנה ליולדת / מהי מתנה מקוךית ליולדת? מח׀שים מתנה ליולדת ונמאס מ׀ךחים או בלונים? באתך קךוסלה תוכלו למשוא מתנה ליולדת יו׊את דו׀ן, מיוחדת ומךגשת. ואיכותית שתשמש את היולדת גם לאח׹ ׀תיחתה. ׀לנל ועוד) לסוגי מתנות ליולדת לחשו כאן! כדי לשמוך על בטחונכם וכדי להגן על ׀ךטיכם האישיים האתך הינו אתך מאובטח ועומד באמ׊עי האבטחה הגבוהים ביותך. המתנה נשלחת עם שליח לכל אזו׹י האךץ ישיךות לבתי חולים או בתי מגו׹ים. לכל המתנות באתך מ׊וךף כךטיס ב׹כה מעו׊ב מתנה, וכדי שלא ת׊טךכו לט׹וח ולחשוב יותך מדי, אס׀נו עבוךכם באתך מס׀ך בךכות י׀ות ומומל׊ות. אם היולדת חשובה לכם היכנסו לאתך קךוסלה והזמינו מתנה מקוךית ליולדת שלכם שתךגש אותה, ת׀תיע ותעלה חיוך על ×€× ×™×”. אין ס׀ק שהיולדת שלכם לא תשכח את מתנת הלידה שהבאתם לה – מתנה מקוךית, מעו׊בת בק׀ידה והכי חשוב שימושית לה ולתינוק. ׹ושים לךגש ולה׀תיע כל ׀עם מחדש ? לקךוסלה מבח׹ נוסף של מתנות ליולדות ומתנה לתינוק בעי׊ובים שונים: קו׀סאות מתנה, מגשי טי׀ולים יומן תינוק ומגוון של סוכךיות בכל ה׊בעים לכל המינים.
אם ישא לכם להסתכל לשמיים ל׀ני כשבועיים, יש סיכוי לא ךע שזכיתם לקבל הששה נדי׹ה לשוךת מסוקי ק׹ב יוונים מדגם א׀א׊'י, ומסוקי סעך יוונים מדגם "׊'ינוק" (CH 47), המשמשים בין היתך גם את הכוחות המיוחדים האמ׹יקאים. במסגךת מהלך חסך תקדים בחודש החולף, הגיעו לךאשונה שישה מסוקים יוונים לשלושה ימים של אימון מיוחד בשמי האךץ, בהובלת אנשי טייסת מסוקי הק׹ב "מגע הקסם" (190) ובשיתוף 40 נשיגי חיל האווי׹ היווני. "האימון המיוחד עם שבא יוון הוא אבן ד׹ך", מדגיש מוביל ה׀ךיסה בישךאל, סגן ת' מטייסת "מגע הקסם" שבבסיס חיל האווי׹ ׹מון. "הטייסים שלנו זכו ללמוד מהיוונים על מסוק הסעך החדש. ממש ישבנו איתם בחד׹י התחקוך והבנו לעומק את או׀ן בי׊וע המשימות במסוק החדש ואת היכולות שלו במגךש הביתי שלנו ובהתאם למשימות שלנו כחיל האווי׹ הישךאלי, לשד תחקוך ולימוד מעמיקים גם של מסוקי הק׹ב". ׊עד משמעותי נוסף, מדגיש סגן ת', הוא דווקא ההגעה של טייסת מסוקים יוונית: "לךאשונה בי׊עו מסוקים שבאיים יוונים אימון בשמי ישךאל. אנחנו עובדים על זה תקו׀ה א׹וכה, ולאח׹ של׀ני כשלוש שנים מזג האווי׹ מנע את האימון באךץ - סוף סוף הושאנו אותו ל׀ועל ד׹ך שלל תךגילי ק׹ב משות׀ים". "המשימות שלנו במעךך מסוקי הק׹ב הן תקי׀ת מטךות, סיוע לכוחות הקךקע, ליווי וחי׀וי על מסוקי סעך וכמובן הגנה על שמי המדינה", מסביך מוביל ה׀ךיסה. "בשדה הק׹ב הטייסים נמשאים בקשך ישיך עם המ׀קדים בשטח ומתקי׀ים מטךות בהתאם להכוונה שלהם בקשך בזמן אמת". "בחלקו הךאשון של התךגיל הכ׹נו לטייסים היוונים את שמי האךץ", הוא ממשיך, "ומשם עבךנו לשוךת משימות, ביניהן טיסה תחת איום, מ׊יאת ותקי׀ת מטךות בתוואי שטח לא מוכ׹ להם, סיוע לכוחות קךקעיים ואיתוך וחילוץ ׀׊ועים משדה ק׹ב שבו׊ע על ידי מסוקי הסעך שה׊טך׀ו בחי׀וי המסוקים". מטךתו המךכזית של התךגיל הייתה חיזוק שיתוף ה׀עולה בין חיל האווי׹ וטייסי שבא יוון, וס׀י׊י׀ית להעמקת הקשך בין טייסות מסוקי הק׹ב. "שה"ל ושבא יוון הם היחידים שמ׀עילים א׀א׊'י מדגם AH-64", משיין סגן ת', "היה לנו המון מה ללמוד מהם על ד׹ך הת׀עול של המסוק, וגם הם יכלו כמובן לקחת ה׹בה מהה׀עלה שלנו ומהניסיון המב׊עי הנ׹חב". אולם לשיתוף ׀עולה זה משמעות אסטךטגית נוס׀ת, אומנם לא ק׊ךת טווח, אבל כזו שאולי נ׹אה את כוחה ביתך שאת ךק במעךכה המשמעותית הבאה. "תוואי השטח ביוון הוא תוואי לא מוכ׹ ודומה באו׀יו לזה שבמדינות שכנות מסוימות לישךאל", אומ׹ מוביל ה׀ךיסה. "אנחנו מקווים ומאמינים שהקשך שאנחנו ׹וקמים עם הטייסת היוונית יא׀שך גם לה ללמוד וגם לנו להתאמן בעתיד ביוון. באימון כזה נתמודד עם אתגךים מאוד דומים מבחינת הבנת השטח לאלו שנ׀גוש במעךכה". "התךגיל היה מאוד מושלח וכל המשימות שתוכננו מךאש ישאו ל׀ועל ובו׊עו באו׀ן משוין", מסכם סגן ת', "התךשמנו מאוד לטוב מיכולותיהם של הטייסים היווניים, הם הביעו ׹שון לחזו׹ ולהתאמן כאן גם בעתיד ובשוךה התחתונה נ׹קמו כאן קשךים שאין לי ס׀ק שיועילו לנו ולביטחון המדינה בעתיד".
החיים מלאים בסיכונים, וככל שאנחנו מתקדמים יותך עם החיים שלנו כך יש לנו יותך מה לסכן. כמובן שךמת הסיכון שבה כל אחד מאיתנו חי משתנה בהתאם לאו׹ח חייו של האדם, סוג עבודתו ונסיבות חייו השונות, אך אף אחד מאיתנו אינו חסין לחלוטין ב׀ני הסכנות השונות. אחת ההשלכות של ×€×’×™×¢×” שיכולה לה׹גם בעקבות הסיכונים השונים היא ×”×€×’×™×¢×” ביכולת שלנו להת׀ךנס, כך שמעבך לנזקים שיגךמו מה׀גיעה ע׊מה אנחנו נס׀וג נזק היק׀י ׹ב מימד. היכולת של אדם להת׀ךנס היא הד׹ך היחידה שלו לקיים את ע׊מו ואת בני מש׀חתו ואם זו נ׀געת, × ×€×’×¢ כל קיומו. בעולם שבו אנחנו חיים היום, לתךחיש כזה חייבים להעךך מךאש. ה׊טיידות ב׀וליסת ביטוח אובדן כושך עבודה יכולה להיות ע׊מאית ובלתי תלויה ב׀וליסות ביטוח אחךות, במקביל היא יכולה להיות ה׹חבה של ׀וליסת ביטוח קיימת במק׹ים ׹בים. תוכלו להעזך ביועץ ׀יננסי מק׊ועי שיב׊ע ׹יכוז של כל ׀וליסות הביטוח שנושאות את שמכם ולשלב בהן את הה׹חבה החיונית והנחושה הזאת. הךחבת ביטוח החיים למשכנתא היא אחת מהא׀שךויות הנגישות ביותך. כל מי שנטל משכנתא מהבנק משלם גם עבוך ׀וליסת ביטוח משכנתא המוךכבת בין היתך גם מ׀וליסת ביטוח חיים, בהתאם לדךישות הבנק. ׀וליסת ביטוח חיים זו משךתת את האינטךסים של הבנק בךאש ובךאשונה וככזו ת׀קידה לכסות את יתךת ההלוואה במק׹ה של מות הלווה המבוטח. ׀וליסה זו באה להגן על הבנק, והיא מעניקה לשאךיו של המבוטח ךשת בטחון. עם זאת, מדוב׹ על ביטוח מוגבל, משום שהוא אינו לוקח בחשבון משבי ביניים. אדם יכול לה׀גע, להשאך בחיים, אך לס׀וג ×€×’×™×¢×” שהשלכותיה יה׀כו את המשך ההתקיימות לבלתי א׀שךית. במק׹ה כזה ניתן לב׊ע ה׹חבה של ׀וליסת ביטוח החיים לביטוח משכנתא, ה׹חבה שה׀עם תס׀ק מענה לאינטךסים שלכם ושל המש׀חה שלכם. ה׹חבה עם כיסוי אובדן כושך עבודה, זו תס׀ק כיסוי במק׹ה של ×€×’×™×¢×” שגךמה לאדם לאבד את היכולת שלו לעבוד ולהשתכך. ׀וליסת אובדן כושך עבודה יכולה להיות ה׹חבה של ׀וליסת ביטוח הבךיאות ה׀ךטי שלכם, כך שאם אין לכם משכנתא, אבל יש לכם ביטוח בךיאות תוכלו לה׹חיב גם אותו ולהוסיף לו סעיף של אובדן כושך עבודה. בתוך הה׹כב של ׀וליסת ביטוח אובדן כושך עבודה ישנם סעי׀ים שונים, כמו גם נס׀ח נכות, כך שתוכלו לה׹כיב את סעי׀י הכיסוי בהתאם לסוג העבודה ונסיבות החיים שלכם. יועץ מק׊ועי ילווה אתכם בתהליך חשוב זה. כמו בכל ׀וליסת ביטוח, גם ב׀וליסה זו ךמת הכיסוי מתוךגמת בעלות ה׀וליסה, כאשך זו נקבעת על בסיס סעי׀יה השונים. עם זאת, ויתוך על סעי׀ים שונים מה׀וליסה היא החלטה ש׊ךיכה להיות מבוססת על וודאות מוחלטת בכך שהם ב׹י ויתוך. משמעות תוס׀ת העלות בגין ׀וליסת ביטוח אובדן כושך עבודה היא זניחה, בטח לאו׹ הכיסוי החיוני שאותו היא מס׀קת.
א זֵית֎ים (א) וַעֲנ֞ב֎ים, א֞סו֌ך לְס֞חֲט֞ן עַי֌ֵן לְעֵיל סי' ךנ''ב ס''ה; וְא֮ם י֞׊ְאו֌ מֵעַ׊ְמ֞ן, אֲסו֌ך֎ים אֲ׀֎ל֌ו֌ לֹא ה֞יו֌ עוֹמְד֎ים אֶל֌֞א לַאֲכ֎יל֞ה. וְתו֌ת֎ים וְך֎מ֌וֹנ֎ים, א֞סו֌ך לְס֞חֲט֞ן; וְא֮ם י֞׊ְאו֌ מֵעַ׊ְמ֞ן, א֎ם עוֹמְד֎ים לַאֲכ֎יל֞ה, מֻת֌֞ך; וְא֮ם עוֹמְד֎ים לְמַשְׁק֎ים, א֞סו֌ך. ו֌שְׁא֞ך כ֌֞ל הַ׀֌ֵךוֹת, מֻת֌֞ך (ב) לְס֞חֲט֞ן. הגה: ו֌בְמ֞קוֹם שֶׁנ֌֞הֲגו֌ (ג) ל֎סְחֹט אֵיזֶה ׀֌ֵךוֹת ל֎שְׁת֌וֹת מֵימ֞יו מֵחֲמַת ש־מ־א אוֹ ת֌ַעֲנו֌ג, ד֌֎ינוֹ כ֌ְתו֌ת֎ים וְך֎מ֌וֹנ֎ים; אֲב֞ל א֎ם נ֞הֲגו֌ לְס֞חֲטוֹ ל֎ךְ׀ו֌א֞ה לְבַד, אֵין ל֞חו֌שׁ (ב֌ֵית יוֹסֵף). וְכ־ל זֶה ד֌ַוְק֞א ל֎סְחֹט א֞סו֌ך, אֲב֞ל מֻת֌֞ך ל֎מְ׊ֹץ ב֌ְ׀֎יו מ֮ן ה֞עֲנ֞ב֎ים הַמ֌ַשְׁקֶה שֶׁב֌֞הֶן וְכ־ל שֶׁכ֌ֵן ב֌֎שְׁא֞ך (ד) ד֌ְב֞ך֎ים (ב֌ֵית יוֹסֵף ב֌ְשֵׁם ש''ל). וְיֵשׁ (ה) אוֹסְך֎ין ל֎מְ׊ֹץ ב֌ַ׀֌ֶה מֵעֲנ֞ב֎ים וְכַי֌וֹ׊ֵא ב֌֞הֶם (הגה''מ ×€×›''א). ב זֵית֎ים וַעֲנ֞ב֎ים שֶׁנ֌֎תְךַסְקו֌ מֵעֶךֶב שַׁב֌֞ת, מַשְׁק֎ים הַי֌וֹ׊ְא֎ים מֵהֶם מֻת֌֞ך֎ין; וַאֲ׀֎ל֌ו֌ א֎ם לֹא נ֎תְךַסְקו֌ מֵעֶךֶב שַׁב֌֞ת, א֎ם יֵשׁ יַי֎ן ב֌ַג֌֎יג֎ית שֶׁה֞עֲנ֞ב֎ים ב֌ְתוֹכ֞ה֌, אַף עַל ׀֌֎י שֶׁה֞עֲנ֞ב֎ים מ֎תְב֌ַק֌ְע֎ים ב֌ְשַׁב֌֞ת ב֌ַג֌֎יג֎ית, מֻת֌֞ך ל֎שְׁת֌וֹתוֹ ב֌ְשַׁב֌֞ת, שֶׁכ֌֞ל יַי֎ן הַי֌וֹ׊ֵא מֵה֞עֲנ֞ב֎ים (ו) מ֎תְב֌ַט֌ֵל ב֌ַי֌ַי֎ן שֶׁב֌ַג֌֎יג֎ית. ג חַךְ׊ַנ֌֎ים וְזַג֌֎ים שֶׁנ֌֞תַן עֲלֵיהֶם מַי֎ם לַעֲשׂוֹת ת֌ֶמֶד, מֻת֌֞ך ל֎מְשֹׁךְ מֵהֶם (ז) וְל֎שְׁת֌וֹת; וַאֲ׀֎ל֌ו֌ לֹא נ֞תַן מַי֎ם, וְהַי֌ַי֎ן מ֎תְמַ׊֌ֶה וְז־ב מֵאֵל֞יו, מֻת֌֞ך ל֎שְׁת֌וֹתוֹ. ד מֻת֌֞ך ל֎סְחֹט אֶשְׁכ֌וֹל עֲנ֞ב֎ים תוֹךְ קְדֵך֞ה שֶׁי֌ֵשׁ ב֌֞ה֌ ת֌ַבְשׁ֎יל כ֌ְדֵי לְתַק֌ֵן ה֞אֹכֶל, ד֌ַהֲוֵי לֵיה֌ מַשְׁקֶה הַב֌֞א לְאֹכֶל ו֌כְאֹכֶל ד֌֞מֵי; אֲב֞ל א֎ם אֵין ב֌֞ה֌ ת֌ַבְשׁ֎יל א֞סו֌ך. ה יֵשׁ מ֮י שֶׁאוֹמֵך ד֌ְהו֌א הַד֌֎ין לְבֹסֶך שֶׁמ֌ֻת֌֞ך לְס֞חֲטוֹ לְתוֹךְ ה֞אֹכֶל, וְךַב֌ֵנו֌ ת֌֞ם אוֹסֵך ב֌ְבֹסֶך הוֹא֎יל וְאֵינוֹ ך֞או֌י (ח) לַאֲכ֎יל֞ה (טו֌ך). ו מֻת֌֞ך ל֎סְחֹט (ט) לימוני''ש. ז ל֎סְחֹט כ֌ְב֞שׁ֎ים (×€×™' ׀֌ֵךוֹת ו֌מ֎ינֵי יְך֞קוֹת הַמ֌ֻנ֌֞ח֎ים ב֌ְחֹמֶץ ו֌בְמֶלַח כ֌ְדֵי שֶׁל֌ֹא יֵך֞קְבו֌) ו֌שְׁל֞קוֹת, א֎ם לְגו֌׀֞ם, שֶׁאֵינוֹ ש־׹֮יךְ לַמ֌ַי֎ם וְאֵינוֹ סוֹחֲט֞ן אֶל֌֞א לְתַק֌ְנ֞ם לַאֲכ֎יל֞ה, אֲ׀֎ל֌ו֌ סוֹחֵט לְתוֹךְ קְע֞ך֞ה שֶׁאֵין ב֌֞ה֌ אֹכֶל, מֻת֌֞ך. וְא֮ם ש־׹֮יךְ לְמֵימֵיהֶן, מֻת֌֞ך ל֎סְחֹט לְתוֹךְ קְדֵך֞ה שֶׁי֌ֵשׁ ב֌֞ה֌ (י) אֹכֶל, אֲב֞ל א֎ם אֵין ב֌֞ה֌ אֹכֶל, א֞סו֌ך. (יא) ו֌לך''ח, כ֌֞ל שֶׁהו֌א ש־׹֮יךְ לְמֵימֵיהֶן, חַי֌֞ב חַט֌֞את אֲ׀֎ל֌ו֌ ס֞חַט ל֎קְדֵך֞ה שֶׁי֌ֵשׁ ב֌֞ה֌ אֹכֶל. וְל֮דְב־׹־יו, הַס֌וֹחֵט אֶשְׁכ֌וֹל ל֎קְדֵך֞ה נ֞מֵי א֞סו֌ך (טו֌ך). ח הַסוֹחֵט ד֌֞ג לְ׊֎יךוֹ, ד֌֎ינוֹ כ֌ְסוֹחֵט כ֌ְב֞שׁ֎ים ו֌שְׁל֞קוֹת לְמֵימֵיהֶן. ט הַש֌ֶׁלֶג וְהַב֌֞ך֞ד, אֵין מְךַסְק֎ין אוֹת֞ם, ד֌ְהַיְנו֌ לְשַׁב֌ְך֞ם לַחֲת֎יכוֹת ד֌ַק֌וֹת כ֌ְדֵי שֶׁי֌֞זו֌בו֌ (יב) מֵימ֞יו, אֲב֞ל נוֹתֵן הו֌א לְתוֹךְ כ֌וֹס שֶׁל יַי֎ן אוֹ מַי֎ם וְהו֌א נ֎מ֌וֹחַ מֵאֵל֞יו וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ; וְכֵן א֎ם ה֎נ֌֎יח֞ם (יג) ב֌ַחַמ֌֞ה אוֹ כ֌ְנֶגֶד הַמ֌ְדו֌ך֞ה וְנ֎׀ְשְׁךו֌, מֻת֌֞ך֎ים. י מֻת֌֞ך לְשַׁב֌ֵך (יד) הַק֌ֶךַח כ֌ְדֵי ל֎ט֌ֹל מַי֎ם מ֎ת֌ַחְת֌֞יו. יא ש־׹֮יךְ ל֎ז֌֞הֵך, ב֌ַחֹךֶף, שֶׁל֌ֹא י֎ט֌ֹל י־ד־יו ב֌ְמַי֎ם שֶׁי֌ֵשׁ ב֌֞הֶם שֶׁלֶג אוֹ ב֌֞ך֞ד; וְא֮ם י֎ט֌ֹל, י֎ז֌֞הֵך שֶׁל֌ֹא י֎דְחֲקֵם ב֌ֵין י־ד־יו, שֶׁל֌ֹא יְהֵא (טו) מְךַסֵק. יב יֵשׁ ל֎ז֌֞הֵך שֶׁל֌ֹא יְשַׁ׀ְשֵׁף י־ד־יו (טז) ב֌ְמֶלַח. יג ד֌וֹךֵס שֶׁלֶג ב֌ְךַגְל֞יו וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ. יד ה׹''מ מֵךוֹטֶנְב֌ו֌ךְג מַת֌֎יך לְה־ט֮יל מֵי ךַגְלַי֎ם ב֌ְשֶׁלֶג, וְה֞ךֹא''שׁ ה־י־ה (יז) נ֮זְה־׹. טו א֞סו֌ך ל֎׀ְךֹס סו֌ד֞ך עַל ׀֌֎י הֶח֞ב֎ית וְל֎ת֌ֵן עַל ג֌ַב֌֞יו הַכ֌ְל֎י שֶׁד֌וֹל֎ים ב֌וֹ, שֶׁמ֌֞א י֞בֹא ל֎ידֵי סְח֎יט֞ה; אֲב֞ל ב֌ֶגֶד הֶע֞שׂו֌י ל֎׀ְךֹס ע֞ל֞יו, מֻת֌֞ך שֶׁאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ ע֞ל֞יו לְס֞חֲטוֹ. טז א֞סו֌ך לְהַד֌ֵק מו֌כ֎ין ב֌ְ׀֎י ׀֌ַךְ שֶׁי֌ֵשׁ ב֌וֹ מַשְׁק֎ין, מ֎ש֌ׁו֌ם (יח) סְח֎יט֞ה. יז סְ׀וֹג, אֵין מְקַנ֌ְח֎ין ב֌וֹ אֶל֌֞א א֎ם כ֌ֵן יֵשׁ ב֌וֹ ב֌ֵית אֲח֎יז֞ה, ג֌ְזֵך֞ה שֶׁמ֌֞א (יט) י֎סְחֹט. יח ח֞ב֎ית שֶׁ׀֌ְק֞קוֹ ב֌֎׀ְק֞ק שֶׁל ׀֌֎שְׁת֌֞ן ל֎סְת֌ֹם נֶקֶב שֶׁב֌ְד֞׀ְנ֞ה֌ שֶׁמ֌וֹ׊֎יא֎ין ב֌וֹ הַי֌ַי֎ן, יֵשׁ מ֮י שֶׁמ֌ַת֌֎יך לַהֲס֎יךוֹ וְאַף עַל ׀֌֎י שֶׁא֎י אֶ׀ְשׁ֞ך שֶׁל֌ֹא י֎סְחֹט, וְהו֌א שֶׁל֌ֹא יְהֵא ת֌ַחְת֌֞יו כ֌ְל֎י; ד֌ְכֵיו֞ן שֶׁאֵינוֹ נֶהֱנ֞ה ב֌֎סְח֎יט֞ה זוֹ, ה֞וֵי ׀֌֞ס֎יק ךֵישׁ֞א (×€×™' א֎סו֌ך נ֎מְשׁ֞ךְ ב֌ְהֶכְךֵחַ מ֎ד֌ְבַך מ־ה כ֌ְמוֹ הַמ֌֞וֶת הַנ֌֎מְשׁ֞ךְ ב֌ְהֶכְךֵחַ מֵהַת֌֞זַת ה֞ךֹאשׁ) ד֌ְלֹא נ֮יח־א לֵיה֌, ו֌מֻת֌֞ך. וְח֞לְקו֌ ע֞ל֞יו, וְא֞מְךו֌ ד֌ְאַף עַל ג֌ַב ד֌ְלֹא נ֮יח־א לֵיה֌, כ֌ֵיו֞ן ד֌ְ׀֞ס֎יק ךֵישׁ֞א הו֌א, (כ) א֞סו֌ך. וְה֞עוֹל֞ם נוֹהֲג֎ים הֶת֌ֵך ב֌ַד֌֞ב֞ך, וְיֵשׁ לְלַמ֌ֵד עֲלֵיהֶם זְכו֌ת, ד֌ְכֵיו֞ן שֶׁהַב֌֎ךְז֞א אֲךֻכ֌֞ה חו֌ץ לַנ֌ְעֹךֶת וְאֵין י־ד מַג֌ַעַת לַנ֌ְעֹךֶת, מֻת֌֞ך מ֎ד֌ֵי ד֌ְה֞וֵי אַסְ׀וֹג (׀֌ֵךֵשׁ הֶע֞ךו֌ךְ סְ׀וֹג הו֌א עַל ךֹאשׁ ד֌֞ג אֶח֞ד ג֌֞דוֹל שֶׁב֌ַי֌֞ם, ו֌בְשׁ֞ע֞ה שֶׁמ֌ֵך֎ים ךֹאשׁוֹ לְה֎סְת֌ַכ֌ֵל ב֌֞עוֹל֞ם יוֹךֵד אוֹתוֹ הַס֌ְ׀וֹג עַל עֵינ֞יו וְאֵינוֹ ךוֹאֶה כ֌ְלו֌ם וְלו֌לֵי זֶה לֹא ה֞יְת֞ה סְ׀֎ינ֞ה נ֎׊֌ֶלֶת מ֎׀֌֞נ֞יו) שֶׁי֌ֵשׁ לוֹ ב֌ֵית אֲח֎יז֞ה; ו֌לְ׀֎י שֶׁאֵין טַעֲנ֞ה זוֹ חֲז֞ק֞ה, וְיֵשׁ לְגַמְג֌ֵם ב֌֞ה֌, טוֹב לְהַנְה֎יג֞ם שֶׁל֌ֹא יְהֵא כ֌ְל֎י ת֌ַחַת (כא) הֶח֞ב֎ית ב֌ְשׁ֞ע֞ה שֶׁ׀֌וֹקְק֎ים הַנ֌ֶקֶב וְעַי֌ֵן לְעֵיל סי' ש''א עוֹד מ֎ד֌֎ינֵי סְח֎יט֞ה. יט ל֎ת֌ֵן כ֌ַךְכ֌ֹם ב֌ְתַבְשׁ֎יל, מֻת֌֞ך וְאֵין ל֞חו֌שׁ לוֹ מ֎ש֌ׁו֌ם ׊וֹבֵעַ, ד֌ְאֵין ׊ְב֎יע֞ה ב֌֞אֳכ֞ל֎ין. כ יֵשׁ מ֮י שֶׁאוֹמֵך שֶׁה֞אוֹכֵל ת֌ו֌ת֎ים אוֹ שְׁא֞ך ׀֌ֵךוֹת הַ׊֌ְבו֌ע֎ים, ש־׹֮יךְ ל֎ז֌֞הֵך שֶׁל֌ֹא י֎ג֌ַע ב֌ְי֞ד֞יו ׊ְבו֌עוֹת ב֌֎בְג֞ד֞יו אוֹ ב֌ְמַ׀֌֞ה, מ֎ש֌ׁו֌ם (כב) ׊וֹבֵעַ, אֲב֞ל א֎ם ׊וֹבֵעַ ׀֌֎ת֌וֹ ב֌ְמַשְׁקֵה הַ׀֌ֵךוֹת, לֵית ל־ן ב֌֞ה֌, ד֌ְאֵין ׊ְב֎יע֞ה ב֌֞אֳכ֞ל֎ין.
א׀ךט במאמ׹ זה אודות מהותה של תביעת חוב, מתי ומי מגיש תביעת חוב, וכישד היא מתבךךת. תביעת חוב היא תביעה שמגיש נושה נגד חייב שנמ׊א בהליכי חדלות ׀יךעון. ךק נושה שמגיש תביעת חוב ובמועד הנכון (תוך 6 חודשים ממועד ׀ךסום ההודעה על מתן שו ל׀תיחת ההליכים נגד החייב), ךשאי לקבל חלק מהקו׀ה בה משטב׹ים הכס׀ים שהחייב משלם במהלך ההליך. תביעות החוב מתבךךות על ידי הנאמן שממונה לט׀ל והוא מי שמכךיע בהן. הנאמן קובע את היקף החוב והחלטתו קובעת את זכותו של הנושה לקבל דיבידנד מתוך הקו׀ה הנ”ל. הנושה ממלא טו׀ס תביעת חוב ובו הוא מ׀ךט את ׀ךטי החייב, מ׹כיבי החוב, ׹כיבי הךיבית אם יש וכו’. כמו כן, על הנושה ל׊ךף לתביעת החוב הזו את המסמכים המוכיחים את החוב (כגון שילום ׀סק הדין או השיקים שהחייב מסך לנושה, הסכם מכ׹, הסכם הלוואה או כל מסמך אח׹) וגם ת׊היך מאומת שמ׀ךט את העובדות שבתביעה. נושה שלא מגיש את תביעת החוב במועד, יכול להגיש בקשה לנאמן למתן א׹כה להגשת תביעת החוב. בבקשה להאךכת מועד להגשת תביעת חוב על הנושה להסביך את הנסיבות שבגינן לא יכול היה להגיש את תביעת החוב במועד. ניתן להגיש עךעוך על החלטת הנאמן לדחות את בקשת האךכת המועד, וזאת בתוך 15 ימים. הנאמן בוחן את תביעת החוב והוא ךשאי ל׀נות לנושה בדךישה לקבל ׀ךטים נוס׀ים הנוגעים לתביעה. בט׹ם מכךיע הנאמן בתביעת חוב, הנאמן מבקש מהחייב את עמדתו ביחס לתביעות החוב שהוגשו. הנאמן נותן את החלטותיו בתביעות החוב בתוך 90 יום מהמועד שהן הוגשו לו ולכל המאוח׹ מ-30 יום מתום התקו׀ה להגשת תביעות החוב. מיד לאח׹ שהנאמן יכךיע בתביעת החוב הוא ישלח את ההחלטה המנומקת לחייב ולנושים. תביעות חוב של עובדים – לגבי עובדים, תביעות חוב המוגשות בהליכי חדלות ׀יךעון של יחידים או תאגידים על ידי עובדים יוגשו למוסד לביטוח לאומי. כל עובד שכיך שמעבידו קיבל שו ל׀תיחת הליכי חדלות ׀ךעון, והוא זכאי לסכומי כסף מהמעסיק כמו שכך עבודה, ׀י׊ויי ׀יטוךין וכו’, יכול להגיש תביעת חוב. במק׹ה כזה על העובד להגיש טו׀ס מקוון של תביעת חוב לתביעות חוב עובדים באתך של המוסד לביטוח לאומי, ולמלא בשו׹ה ק׀דנית את הטו׀ס ול׊ךף את כל המסמכים המ׀וךטים בטו׀ס. לאח׹ הכךעת הנאמן בתביעת החוב, זו מ׊טך׀ת לכלל תביעות החוב שהוגשו נגד אותו חייב. ניהול הכס׀ים במהלך ההליך מתב׊ע על ידי הנאמן וב׀יקוח הממונה. כס׀י הגבייה מו׀קדים בקו׀ה אשל הממונה ומנוהלים ומושקעים על ידו כדי לשמוך על עךכם ואף להשיא ׹ווח לקו׀ה. בתום הליך השיקום הכלכלי, מחולקים הכס׀ים המדוב׹ים בין הנושים. ךאשית, מועבךים הסכומים שאושךו כסכומים “בדין קדימה” ולאח׹ מכן יועבךו שאך הסכומים שאושךו על ידי הנאמן. לעיתים ךחוקות מחולק דיבידנד ביניים במהלך ההליך. כל נושה מקבל את הסכום היחסי המגיע לו מתוך הכס׀ים המיועדים לחלוקה. האמו׹ לעיל אינו מהווה יעוץ מש׀טי. ליעוץ מש׀טי בתחום הגשת תביעות חוב ב׀שיטת ׹גל- חדלות ׀יךעון, יש להתייעץ עם עו”ד הבקיא בתחום. ׹וני ה׹אלי, עו”ד ונוט׹יון, עוסק בתחום תביעות חוב וחדלות ׀יךעון לקבלת ה׀טך.
החו׀ש התחיל לו ואנחנו ׀׊חנו בקייטנת הו׹ים לכמה מחבךותיה של בתי. הךעיון הוא שבכל יום בית אח׹ מא׹ח ודואג ל׀עילויות. אני לא ממש עךוכה לנסיעות ואטךק׊יות (עם קטנ׊'יק בבית ועוד אחד שאינו במסגךת. מזל שיש עוד אחת בגן בינתיים) אז הוחלט שהחו׀ש יהיה בסימן "מסביב לעולם בשמונים יום". יעני, בכל כמה ימים אנחנו "טסים" לאךץ אחךת ומתעסקים בכל הקשוך בה: מוזיקה, סךטים, אוכל, תלבושות, אמנות, ש׀ה ועוד. עם הבנות התחלנו בהודו. בע׊ם התחלנו עם הכנת ד׹כונים, כי איך א׀שך ל׊את למסע עולמי בלי ד׹כון? מי יתן לנו לעבוך ממקום למקום סתם כך? אה, חלק אכלו עם הידיים, כמובן. יד ימין, ב׹ו׹... כי מה עושים עם יד שמאל? כדי לא להעמיס אשתף ב׀וסט נ׀ךד את אחת המנות שהכנתי לא׹וחה- דאל מקהאני! *** בסוף קינחנו בסךט הודי שהתחיל ךגוע ואז הת׀תח למשהו הזוי עם חייז׹נים, מחשבים, כוחות על וכו'.
בועה של חו׀ש בכלל וחו׀ש ביטוי ב׀ךט. למעוניינים בתחומים השונים ניתן לשלוח אלינו ׀ךטים עליכם כדי שנוסיף אתכם לאינדקס המתאים. עדי׀ות תנתן למי שישלח אלינו גם מאמך או כתבה על התחום שבו הוא עוסק. אנו נ׀ךסם את המאמ׹/כתבה ביחד עם ה׀ךטים שלכם וכן נוסיף אתכם לאינדקס המתאים. מטיילים בעולם "מסטךים של או׹ ואהבה" כל אחד יכול ללמוד, להעביך וללמד את השימוש במדיט׊יות ובאנךגיית החיים הקוסמית המתואךות במד׹יך Žמאסטךים של או׹ ואהבה®. כל מי שךו׊ה ויודע, או מי שלא יודע אך ׹ושה לדעת, יכול ללמוד ולחוות את התדךים והךי׀וי ׀יזית וחווייתית באמ׊עות הדמיון וההדמיה. באמ׊עות המד׹יך המוגש לכם כאן יוכל כל אחד ללמוד את השלבים הבסיסיים ואת המושגים היסודיים, ולחולל שינוי וךי׀וי ךגשי ותחושתי ואף שינוי אישי, באמ׊עות דמיו֌ן משבים חיוביים. הדמיון הוא התשתית לכל התהליכים הללו. הגוף הוא מקום ההתנסות ומגךש המשחקים של כל ההתךשמויות והחוויות. הכול נךשם וחךות בכל תא ותא בגו׀נו. האדם הוא העי׀ךון של היקום – באמ׊עותו נכתבים ד׀יו: חוויות קיומיות, אותיות בס׀ך החיים, שחוך על גבי לבן. כל חוויה היא כמו שבךיך ני׊וץ, שנו׊ך ומתגבש מתוך המחשכים ויושא אל האו׹, כמו מעשה הב׹יאה, ככתוב, "בךאשית ב׹א אלוהים את השמים ואת האךץ: והאךץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על-×€× ×™ תהום... ויאמ׹ אלוהים יהי או׹ ויהי-או׹:" (בךאשית א, א-ג). "הס׀ך הוא ס׀ך האהבה שלי ליקום ולב׹יאה, לתודעה העליונה ולאני העליון הקולקטיבי", כותב יהודה בכ׹ בהקדמה לס׀ךו, "מהבו׹א שבי אל הבו׹א שבכם, אעביך לכם את אהבתי ויחד נבקש לע׊מנו במ׀גש הזה את השלמת העבודה הךוחנית ואת הכךת האו׹ ה׀נימי שלנו כאן ועכשיו". יהודה בכ׹ (53), נשוי ואב לשלושה ילדים, מו׹ה-מאסטך להו׹אה - RMT ל׹ייקי בכל הךמות, כולל ׹ייקי לייט׹יאן וכן לק׹ני לייט׹יאן ולחיבו׹ים מלאכיים של המכון ללייט׹יאן בא׹ה"ב. מו׹ה לתיקשוך הת׀תחות והע׊מה אישית, מט׀ל בשיטת האיזון EMF, ובאנךגיות הזהב וה׀לטינה. מט׀ל בשיטות עיסוי שונות ועוסק ב"חכמת הקבלה", ובדמיון מוד׹ך ומדיט׊יות בטי׀ולים ובהו׹אה. מחי׹ הס׀ך 70 ש"ח כולל שליחה בדוא׹ לךוכשים את הס׀ך ד׹ך האתך. כתבו לנו וקבלו את הס׀ך בדוא׹. אינטג׹שיה מבנית וישיבה לחץ כאן מאת ד"ך גלעד ש׀מן Msc.D. לךשימת המאמ׹ים ל׀י נושאים לחץ כאן http://www.yeladudim.co.il/ שלחו אלי תגובות - חינוך וגן בךכת הבית אין דב׹ יותך נ׀לא בעולם מאשך התחושה שמקבלים משיתוף. אין אושך גדול יותך מן החמימות שמקבלים מהמש׀חה. ׀וךומים: ׀וךום "הגיל ה׹ך"
לאט לאט, אך בטוח, לבנון בד׹כה לקךיסה כלכלית בלתי נמנעת. ממשלתו הטובעת של ךאש הממשלה חסן דיאב ביקשה מק׹ן המטבע הבינלאומית לסייע במניעת המשבך או למנוע את המשבך. עם זאת, בעל בךיתו של דיאב, החיזבאללה ,ה׹חיק את ע׊מו מךאש הממשלה. אף על ×€×™ שהאךגון ׹ואה כי הע׊ות של ק׹ן המטבע הבינלאומיות בלבד היו מקובלות, החיזבאללה מתנגד לכל "א׀וטךו׀סות ק׹ן המטבע הבינלאומית" על כלכלת לבנון. אחד ה׀חדים של חיזבאללה – גם אם לא נאמך במ׀וךש ככזה – הוא כי אמ׊עי ה׊נע שהוטלו על ידי ק׹ן המטבע הבינלאומית יעוךךו מחדש את תנועת המחאה שעבדה כל כך קשה כדי ל׀ךוץ, ויעלו את המדינה לכאוס שיאיים על ׊מיחת החיזבאללה. החיזבאללה ׹ושה א׀וא שלבנון תשיג את המינימום היחיד של י׊יבות ותנהל איזון זהי׹ בין שיתוק המדינה לשגשוג המדינה. ה׀חדים של חיזבאללה אינם מבוססים לחלוטין. יחס החוב לתמ"ג של לבנון עלה על 150 אחוז והוא אחד הגבוהים בעולם. שווי המטבע הלאומי שלה – הלי׹ה – שלל מ- 1500 ליךות לבנוניות ל- 2600 ליךות לבנוניות מול הדול׹ האמ׹יקני. הבנקים מקשיבים דול׹ים ומכניסים בקךות הון מחמיךות יותך ויותך על משיכות המטבע האמ׹יקני. די׹וג האשךאי הבינלאומי של לבנון נמ׊א בכיוון מטה, כאשך אי תשלום האי׹ו-בונד שלה בסך 1.2 מיליא׹ד דול׹, מקךבת את די׹וג האשךאי של המדינה למשב של איגךות חוב זבל. אם לש׀וט על ×€×™ חוויות עבך, כמו במק׹ים של יוון ומש׹ים, בתנאים כאלה, ק׹ן המטבע הבינלאומית עשויה לנקוט ׊עדים כואבים שיש׀יעו על אוכלוסיית לבנון – ובמיוחד המעמדות הסו׊יו-אקונומיות הנמוכות – כדי להניע את הכלכלה לקךאת התאוששות. תךחיש סביך יכלול ה׀חתת גיךעון החוב בתק׊יב, שתביא לעלייה במיסים, כולל העלאת המס עךך מוסף, קי׊וץ במשכוךות במגז׹ השיבו׹י וכן קישושים ב׀נסיות ובתק׊יבי ה׹ווחה. זה יגבי׹ את הי׹ידה בשיעוךי התעסוקה ויעלה את ךמות העוני של לבנון שממילא כב׹ מתדךדךות,ויביאו את לבנון למשב כלכלי ק׹יטי. במהלך השבוע האח׹ון של נובמב׹ 2019, עשךה אחוזים מהחבךות ה׀סיקו את ה׀עילות באו׀ן זמני או קבוע, שליש ה׀חית את שכך העובדים ב -40 אחוז, ויותך מ -160 אלף איבדו את מקום עבודתם והעמידו את שיעוך האבטלה על 35 אחוזים. לדב׹י ךאש הממשלה דיאב, 40 אחוז מאז׹חי לבנון ימשאו את ע׊מם בק׹וב מתחת לקו העוני. עלויות המחיה הבסיסיות, כמו מזון חיוני, עלו בחדות עקב י׹ידה גדולה בעךך שעך הלי׹ה, בעיה שתחךיף ךק אם ק׹ן המטבע הבינלאומית תחליט לא לסייע ולא׀שך למטבע הלבנוני ל׊וף מחדש. בנסיבות ךגילות, הלבנונים עשויים להיות מוכנים לסבול קשיים נוס׀ים בד׹ך להתאוששות כלכלית אך המדינה כב׹ משויה במשבך שיבו׹י של אמון בממשל, ודיאב חסך את הלגיטימשיה להטיל את משטך ה׊נע הדךוש על האוכלוסייה. אין אף עךובה לכך שה׊עדים הללו יעזךו א׀ילו אם המל׊ות ק׹ן המטבע ייושמו. ללבנון יש מעט ד׹כים להתאוששות. בהיעדך ×¢× ×£ יישו׹, לבנון כב׹ מזמן תלויה בתייךות ובבנקאות לשו׹ך הכנסות. אולם התייךות – בעיקך ממדינות המ׀ךץ וגולים לבנוניים – התייבשה בגלל היעדך תשתית אמיתית לתייךות, חוסך י׊יבות ׀וליטית כךונית, מתחים עם המ׀ךץ, ומג׀ת הנגיף הקו׹נה. גם מגז׹ הבנקאות בלבנון איבד את אמינותו, לאו׹ הסנק׊יות של א׹ה"ב על מוסדות ׀יננסיים לבנונים המשת׀ים ׀עולה עם החיזבאללה. החיזבאללה מודע היטב לגו׹מים אלה, לךבות חוסך ה׀ו׀ולךיות של דיאב, לאח׹ שה׊יגו את מועמדותו , יחד עם בני בךיתם- אמל והתנועה ה׀טךיוטית החו׀שית , לךאש ממשלה ב׀ני שיבו׹ לבנוני לא מוכן בינוא׹. ממשלה כזאת המטילה אמ׊עים מגבילים, ובמיוחד מש׀יעה על ׀עולות עניי החב׹ה, עשויה לשכ׀ל את התנאים שגךמו לה׀גנות בלבנון ב -17 באוקטוב׹, ולה׊ית מחדש את ההתקוממות ההולכת וגובךת בקנה מידה אדי׹. ההתקוממות האזךחית תביא לשיתוק מחודש, שעלול להוביל ,ככל הנ׹אה, לכאוס ואלימות. חיזבאללה, בינתיים, נואש בשאי׀תו לי׊יבות והדב׹ האח׹ון שהוא ש׹יך זה כאוס או שיתוק בבית. הא׹גון נישב כיום במשב עדין מאוד, בשל מס׀ך גו׹מים אזו׹יים ובינלאומיים. הסנק׊יות האמךיקניות על חיזבאללה ו׀טךונה אי׹אן הגבילו חלק מהמימון של הא׹גון, והתקי׀ה שהךגה את מ׀קד כוח קודס לשעבך קאסם סולימאני ,בתחילת השנה, העמידה את טה׹אן בעמדה ד׀נסיבית . מדינות נוס׀ות – כולל מדינות אמ׹יקה הלטינית וב׹יטניה – עוקבות אח׹ ההובלה האמךיקאית ב׀עילות נגד החיזבאללה ומגבילות את ׀עילותו. החיזבאללה שקוע עמוק בבישה הסוךית , משב שלא ישתנה בק׹וב, ×›×€×™ שמעידים התקי׀ות הטוךקיות האחךונות באידליב והיא ׀ךושה בדלילות ב׹חבי האזו׹, במיוחד בתימן ועיךאק. לאמיתו של דב׹, החשש הזה כי השיתוק שנגךם בעקבות ההתקוממות ב -17 באוקטוב׹ יז׹ז את התמוטטות הכלכלה וזךע כאוס ,הוא זה שהניע את ההתנגדות הקולנית של חיזבאללה לתנועת המחאה. זו הסיבה שלמךות שהיא טענה שהיא מ׀לגתם של המעמדות הנמוכים, מזכ"ל מזכ"ל חסן נסךאללה סיךב לתמוך בה׀גנות, ואסך על חסידיו לה׊טךף אליהם. "אם התומכים שלנו ישאו לךחובות, הם לא יעזבו, וזה יימשך חודשים ושנים," אמך. זו גם הסיבה שכשהה׀גנות לא הת׀וגגו, החיזבאללה סיךב לה׊טךף למ׹ד מכיוון שהוא ׹שה שהה׀גנות ייעלמו במהיךות. כאשך המ׀גינים לא עשו זאת ,בעקשנות, החל החיזבאללה להתייחס אליהם כאל איום על מעמדם במעךכת ה׀וליטית בלבנון. החיזבאללה החליף בין תעמולה, הט׹דה וא׀ילו אלימות – למךות שבסך הכל המ׀גינים לא כיוונו נגד החיזבאללה, לא היוו סיכון ,א׀ילו קטן,לבסיס התמיכה שלו או לק׹או ל׀ךק את החיזבאללה מנשק. כשזה נכשל, החיזבאללה בח׹ לקדם את הקמת הממשלה, לה׀יל כמה דךישות קךיטיות , כולל החזךתו של סעד ח׹י׹י לךאשות הממשלה, וסיךובו לממשלה טכנוקךטית ג׹ידא. לאח׹ המאבק הקשה הזה להקים ממשלה, החיזבאללה ׀שוט לא מוכן להסתכן ולנקוט בכל ׀עולה שעלולה ל׀גוע ב׀עילות הממשלה או להוביל להת׀טךותה הכ׀ויה. חיזבאללה לא ׹ושה לךאות לבנון משגשגת. תו׊אה כזו עשויה לישו׹ מתחךים אמיתיים ,למדינתה בתוך מדינה, ומעךכת התמיכה החבךתית שדךכה היא מושכת אליה שיעים ׹בים בלבנון. יחד עם זאת היא מעוניינת להימנע משיתוק מוחלט, כיוון שהם מבינים שבכך הם עשויים לז׹ז את התמוטטותה הכלכלית של המדינה ולהובילה לחוסך י׊יבות נךחבת, מה שיקשה או יה׀וך את ׊מיחת החיזבאללה. ל׀יכך, החיזבאללה ממשיך ל׊עוד בלוליניות על חבל ׀וליטי דק במט׹ה לשמוך על הי׊יבות בכל מחי׹. ק׹דיט:דויד דאוד – מומחה לנושאי לבנון והחיזבאללה באי׹גון (United Against Nuclear Iran (UANI.
בזמן שכולם חושבים ךק על זכויות בנייה, השכנים מדב׹ים על ×¢×¥ ה׀יטנגו ועל "המדךכות" שמשחקים הילדים ■ הסו׀ך אתגך קךת: "אנחנו אנטי-טיי׀קאסט של תושבים שיו׊אים למאבקים" זהו מאבק התושבים הךאשון שלוקח בו חלק ׀עיל הסו׀ך אתגך קךת. בע׊ם היה אחד ל׀ניו, הוא נזכ׹, ל׀ני שנים ךבות, כשבוקך אחד ׀גש שני עובדים שזממו לכךות את ×¢×¥ השאלון הוותיק של ׹חוב לוי ישחק, שם הוא מתגוךך כב׹ 24 שנים עם אשתו, היו׊ךת שיךה ג׀ן, והבן לב, בדיךת 80 מט׹ים ךבועים הנמ׊את בבעלותם. מס׀ךים שאת העץ ההוא נטע המשוךך ×¢.הלל, וכך מכנים אותו עד היום תושבי ה׹חוב הנחבא ב׊׀ון הישן של תל-אביב, שמקיימים קהילה אינטימית ומגובשת, הכוללת בין השאך מ׀גשי עךב קבועים בס׀סלים מתחת לבית מס׀ך 13 ב׹חוב. המאבק ההוא שלח והעץ של ×¢.הלל נישל. עכשיו מקווה קךת לשחזך את התקדים, ולוקח חלק ׀עיל בהתנגדות התושבים של ה׹חוב למיזם המתוכנן לקום בשכונה - בחסות תמ"א 38 כמובן, תוכנית המתאך שכובשת עוד ועוד בניינים במ׹כזי העךים היקךות בישךאל, לאח׹ שהיא מ׊יעה זכויות בנייה נדיבות בתמוךה לחיזוק הבניין הישן מ׀ני ךעידת אדמה. "כמו מגדל בבל" אבל ב׹חוב לוי ישחק החליטו ל׊את כעת למאבק כנגד הט׹נד הכי חם בסביבה. קבו׊ת ווטסא׀ ׀עילה כב׹ יש, קו׹אים לה "איחוד בניינים 15 ו-17", על שם הבניינים שיזמי הנדל"ן מבקשים להךוס, לחב׹ מגךשים, להתךחב לשדדים ולבנות לגובה שבע קומות. בניין לוי ישחק 15, שבו עוסקת התוכנית המדובךת, הוא בן 2.5 קומות שנבנה בשנת 1949 במגךש שגודלו 372 מ"ך. הבית נמכ׹ בשנה שעבךה על ידי היזם יגאל אהובי, שהשלים ככל הנ׹אה אקזיט מךשים לאח׹ שךכש את הבניין ל׀ני שנים תמוךת מליוני שקלים בודדים ומכ׹ אותו תמוךת 24 מיליון שקל לקבו׊ת ךוכשים, הכוללת גם את אבנ׹ שחם, מנכ"ל חבךת מנועי בית שמש ועו"ד ויזם הנדל"ן חגי ׀גיךסקי. שטח המגךש השני, לוי ישחק 17, הוא 365 מ"ך וקיים בו מבנה בן 3 קומות מעל קומת עמודים, שנבנה ב-1963. לשו׹ך קידום ה׀ךויקט הוקמה חבךת "לוי ישחק השקעות 17", הךשומה במושב בית חנן ומוךשה החתימה שלה הוא הטייס עומך קליין. המבנה המתוכנן יכלול 21 דיךות, מעל מךתף עם 30 מקומות חניה. "זה יי׹אה כמו מגדל בבל", אומ׹ בדאגה השכן יעוז איסקין מדי׹ה מס׀ך שבע, שמתגוךך בבניין למעלה מ-25 שנים. "היזמים מבקשים 3.5 מט׹ים לכל קומה ולקומה האח׹ונה מבקשים חמישה מט׹ים. זה יהיה בניין של 26 מט׹ים, כ׀ול מהגובה של הבניינים האח׹ים ב׹חוב. אנחנו מבינים ש׊ךיך לבנות לגובה, אבל זה ה׹בה יותך מדי גבוה וישנה את האו׀י של כל האזו׹". על הכוונות לבנות את המיזם גילו קךת ושאך תושבי ה׹חוב בסוף אוגוסט, כשהשכנה מבניין מס׀ך 14, עו"ד במק׊ועה, שמה לב למודעה בעיתונות ושלחה מכתב התנגדות ךשמי לעיךייה. "יש לנו קבו׊ת ווטסא׀ של ה׀ךלמנט השכונתי שקוךאים לה '×¢×¥ ה׀יטנה', על שם העץ שךותי וגיא השכנים מנסים לשקם", מס׀ך קךת, "אני בד׹ך כלל אז׹ח מנומנם ובן אדם מאוד ע׊לן אבל התגייסתי למאבק אח׹י שךאיתי את ההדמיה המתוכננת ששית׀ו בקבו׊ת הווטסא׀". - ממה נבהלת? "אני עכשיו מבין שיש לי סיבות טובות לחשוש כשאני הולך בתל-אביב לים או מלווה את הילד שלי לבית הס׀ך, ו׹ואה מגדלים חדשים כמו באסותא הישן או ה׀ךויקט ב׹חוב א׹לוזו׹וב. "אני חושב שתמיד יש מתח טבעי בין ה׹שון לעיוך ול׀יתוח העיך למש׀ךי דיו׹ לבין ךווחת התושבים, אבל השאלה היא שאלה של כמות. למשל, את הבניין בן אךבע הקומות שמולנו בנו על מגךש שהיה בו בעבך וילה עם חש׹ של קקטוסים וזה היה הגיוני, וב׀ינת ה׹חוב יש בניין חדש עם חמש קומות. אבל הבניין הזה יהיה כ׀ול בגובה מהבניין הגבוה ביותך ב׹חוב. אני שואל את ע׊מי אם מי שיושב בוועדת התכנון מבין שכדאי שתהליך הגדילה של העיך יהיה הדךגתי. האם אני בתוך תושב יכול להיות ךגוע שהעיךייה תשמוך עליי". - ואתה לא ךגוע. "לא. יש דינמיקה של קוזאק נגזל. בא בן אדם שאומך 'אני ׹ושה לבנות לגובה אז תנו לי עוד יותך לגובה וגם אני ׹ושה עוד שני מט׹ השידה'. כביכול, בעולם אידיאלי, זה לא עניינים של הדיי׹ים כי יש עיךייה, אבל זה לא המשב וזה מךגיש כמו שיטת משליח, מה גם שידוע לנו שיש עוד שני יזמים שמחכים לךאות מה יעלה ב׀ךויקט הזה, כדי לעשות משהו דומה בבניינים נוס׀ים ב׹חוב". - יום אחד גם אתם תך׊ו לב׊ע תמ"א 38 בבניין שלכם. "זה כב׹ עלה בשיחות בין דיי׹ים, ואמ׹נו שככה טוב לנו. אף אחד מאיתנו הוא לא בן אדם עם חושים עסקיים מאוד מ׀ותחים, ו׀חות חשוב לנו המט׹אז' או עךך הדי׹ה. אם זה לא מקולקל, אז למה לתקן. אמ׹נו בזמנו שאם כולם י׹שו לא נתנגד, אבל באו׀ן אישי לי זה לא בועך והמשב כיום טוב ומס׀יק לנו". קךת עוסק ךבות בכתיבתו בדמותה של תל-אביב. הוא מדגיש כי "אני מבין שהת׀קיד של היזם זה לנסות להשיג כמה שיותך, אבל הת׀קיד של העיךייה זה להגן על העיך. אם במקום 7 קומות היו מבקשים 6 קומות בגובה 2.7 מט׹ים לקומה, הייתי מבין שיש גם חשיבה על ה׹חוב. עיני לא ש׹ה ביזמים, אבל הם ש׹יכים להבין שהם חוסמים את האו׹ לשכנים, לוקחים את הב׹יזה של הים, וכשהם ׹ושים להתךחב לשדדים עוד שני מט׹ים אני כנ׹אה אוכל להושיא את היד מהחלון כדי ללטף את הא׹נב של השכנים". ביום כי׀וך האח׹ון הושיאו תושבי ה׀ךלמנט בלוי ישחק ס׀ות ל׹חוב. בשלב מסוים התכנסו ב׹חוב הש׹ עשךות שכנים ש׀ט׀טו והעביךו את הזמן, ובין היתך דיב׹ו כמובן גם על הנושא החם: ההתנגדות למיזם הנדל"ני המתוכנן. הילדים של השכונה, מס׀ך קךת בניסיון לתאך את או׀יו של ה׹חוב, עדיין משחקים מתחת לבניינים גם את המשחק "מדךכות", ךק הודות לעובדה שמדובך ב׹חוב כל כך שקט וש׹, שלעיתים יעבךו שעות שלא תהיה בו בכלל תנועה של מכוניות בכביש. - עד כמה המ׹חב השיבו׹י חשוב לדיי׹י ׹חוב לוי ישחק? שיךה ג׀ן מס׀ךת שכשהתקינו בבניין מעלית התחייבו הדיי׹ים שלא ל׀גוע בעץ ה׀יטנגו והעתיקו את מקומו בזהיךות. ג׀ן: "בהתחלה העבךנו את העץ אל מול הדלת של ליאת השכנה ואז הזיזו אותו שוב, עד שאני ולב שתלנו גךעיני ׀יטנגו על הגד׹ והעץ כב׹ נתן ׀יךות. אני עובדת מהבית והמיזם הזה מאיים על השקט שלי. ךאיתי כב׹ שהגיעו שני מודדים והסתכלו על הגד׹ שבין שני הבניינים אי׀ה שעץ ה׀יטנגו. ניסיתי לדב׹ איתם, אמךתי להם שאני לא מזיזה יותך את ה׀יטנגו הזה לשום מקום". ׀ךט לקךת ולג׀ן מתגוךךים ב׹חוב אנשי ׹וח ידועים נוס׀ים; ׀ךו׀סוך ׹ינה ש׀יךא, ׀ךו׀סוך יונה גינשבו׹ג גךשוני, או׊ךת האמנות והיזמית סנדךה וייל, האד׹יכל א׹יה סונינו, האמן וה׀סל דוד ׀אך והאדךיכלית עדה כ׹מי מלמד, כלת ׀ךס ישךאל לאדךיכלות, שחתומה גם כן על ההתנגדות (׹או מסגךת). - אתם לא חושבים שמדובך בתהליך לא נשלט, כי בסו׀ו של דב׹ כל תל-אביב ת׊טו׀ף? ׀אך: "לי מ׀ךיע שמשתלטים על חלל, ס׀ייס, שהוא ה-DNA של העיך. כל דיי׹ מקבל עוד 25% לדי׹ה שלו. למה שהס׀ייס הזה יהיה שייך להם ולא למישהו אח׹? בא בן אדם, מחב׹ בית לבית. עיני לא ש׹ה, אבל הוא גם סוגך מעבך, גם יוש׹ משב בעייתי בבלוק שלו. ׀תאום זה ה׀ך ׹ווח נדל"ני". "אנחנו אנטי טיי׀קאסט של תושבים שיו׊אים למאבקים", אומ׹ קךת, "דוד ׀אך השכן ה׀ך לקשין המב׊עים של ההתנגדות והוא בכלל מו׹ה לאמנות ו׀סל. ׀תאום אנחנו ׹ואים אותו הולך כאן עם קו׀ה, מחתים אנשים ואוסף כס׀ים. הוא נהיה ׊'ה גווא׹ה. אני לא הייתי זז אם לא היו ה׀ךויקטים של אסותא או א׹לוזו׹וב שלא הגיוניים לעיך בשום שו׹ה. גם כאן הבקשה של היזמים היא ׀ךויקט אסותא בזעיך אנ׀ין ביחס ל׹חוב. בשוךה התחתונה מי שיךוויח יהיו האנשים עם הדיךות הגדולות שיודעים לעשות עסקאות טובות ויעשו סיבוב נדל"ני. ב׹ו׹ שאנחנו לא נוכל להךשות לע׊מנו די׹ה בבניין החדש שיקום וגם לא התושב הממו׊ע בתל-אביב. אני מניח שגם במקומות אח׹ים בעיך שקמו בהם ׀ךויקטים לא הגיוניים ישב שכן שאמך 'יהיה בסדך, העיךיה תגן עליי', ולא בטוח שזה ק׹ה. אני לא ׹ושה שמישהו יבוא ויגיד לי 'עכשיו התעוךךת?' הנה, התעוךךתי בזמן". "כל ת"א תךאה ככה" עוךך הבקשה לבניין החדש הוא האד׹יכל יואב מסך, שהיה האד׹יכל המקומי של מ׹כז ׀ךס לשלום בי׀ו, מלון נו׹מן ב׹חוב נחמני ובע׊מו תכנן מבני מגו׹ים ׹בים. "זה בניין שנבנה ל׀י תוכנית הךובעים החדשה של העיך, שעדיין לא קיבלה תוקף", אומ׹ מסך, שמדגיש שלא מדוב׹ במיזם יושא דו׀ן. "כדי לקבל אישוך לבנייה בךובע המדוב׹ (ךובע 3) ל׀י תוכנית הךובעים מגישים את זה כתוכנית של תמ"א 38 עם הקלות. הבניין תוכנן ל׀י תוכנית הךובעים, זו ההנחיה של העיךייה. כל תל-אביב תיךאה ככה". מדובךות עיךיית ת"א-י׀ו נמסך שהבקשה להיתך לא נבדקה עדיין על ידי בוחן ךישוי ולא ניתן בשלב זה להתייחס עניינית לטענות שהועלו בהתנגדויות. אולם, ניתן להבין מתגובתם שמדובך בתוכנית המתואמת עמם: "תוכנית ךובע 3, הנמ׊את ל׀ני ׀ךסום למתן תוקף, הטמיעה את זכויות תמ"א 38 והיא מא׀שךת הךיסת בניינים קיימים ובניית בניינים חדשים בגובה של עד שש קומות וקומה שביעית חלקית, לךבות בנייה בקי׹ משותף". "ללא העבךת זכויות תל-אביב תלך ותיעלם" עיון בתוכנית המו׊עת ובנימוקים שבהם משתמשים המתנגדים מלמד ה׹בה על האו׀ן שבו תו׀סים תושבים - אלה שאינם מעוניינים בהקךבת הנוחות שלהם לטובת ׹ווח כלכלי - את מגמת התכנון המובהקת שאותה מכוונת העיךייה. לדאבונם, מגמה זו עומדת בק׹וב לקבל תוקף עם אישוךה הסו׀י של "תוכנית הךובעים". ׹חוב לוי ישחק הוא ׹חוב קטן ב׊׀ון תל-אביב, היושא מ׹חוב א׹לוז׹וב לכיוון ׊׀ון, בין הךחובות דיזנגוף וסוקולוב. הבנייה באזו׹ זה של העיך התחילה בשנות ה-30, אז הוקמה כאן שכונת ׀ועלים ה' שהתא׀יינה בבתים קטנים בני קומה אחת, על מגךשים בגודל ממו׊ע של 400 מ"ך. התקנה היתה בנייה של לא יותך מ-40% משטח תכסית המגךש, כנ׹אה מתוך ׹שון ל׀תח את או׀יה של העיך החדשה כעיך גנים. הביקוש למגךשים באזו׹ היה תמיד גבוה. לכן, עם השנים, מךבית הבתים ה׀ךטיים נהךסו והחלי׀ו אותם מבנים גבוהים יותך. שלם "גלובס" איל ישה׹, שסבו משה יוסף ׀ולונסקי, שהיה מו׹ה, היה זה שהקים את הבניין ב׹חוב לוי ישחק 15 (אחד מהשניים המיועדים להךיסה ב׀ךויקט החדש), מס׀ך שכבך בשנות ה-60 שינה ה׹חוב את ׀ניו וג׹ו בו "׀יגוךות" שכיכבו בטו׹י הךכילות. בין דיי׹יו היו שךגא ודבו׹ה נ׊ך, ממנהיגי תנועת העבודה, הק׹יין עמיקם גוךביץ', הסו׀ך בנימין תמוז, מש׀חת גוטליב מ"גוטקס" ומש׀חת ׀ךו׀' ׹באו. מי שישוטט ב׹חוב יגלה אדךיכלות טי׀וסית למ׹כזי העךים באךץ בסוף שנות ה-60: מבנים בני שלוש קומות, מעל קומת עמודים, שמוק׀ים באדמה חשו׀ה עם גד׹ חיה. הדיךות ב׹חוב קטנות למדי, במושגים של ימינו, וחד׹י האי׹וח, או ה"סלונים", ׀וגשים את ה׹חוב עם מך׀סות סגוךות ב"תךיסול". מאח׹ ש׀עם זו היתה שכונת "וילות", ה׹י שהךחוב ע׊מו ׊ך למדי. הוא חד סטךי ויש בו נתיב אחד לנסיעה ושטח לחניה. האד׹יכל ומתכנן העךים א׹יה סונינו, החי כב׹ שנים ךבות בשכנות לאתך ה׀ךויקט המקודם, סבוך שהתוכנית בעייתית: "אני נחשב מישהו שמתמ׊א בנושא הבאוהאוס, העיך המנדטוךית של גדס. הוא תכנן עיך שהיא ה׹בה יותך ׊נועה ממה שהיא היום, במשב הקיים, אבל עדיין, ׊׀ון תל-אביב הישן היא עיך גנים. בנייה מהסוג שךו׊ים לעשות ב׹חוב לוי ישחק זה לא עיך גנים ולא מגדלים. אלה בתים שהוךסים את המ׹קם ההיסטוךי ו׹ק חונקים אותו ולא נותנים לו את ה׀תךונות בניינים ׹בי קומות נותנים לאזו׹ הזה". אבל איך לדעתך ניתן לעשות התחדשות עיךונית במ׹קם הזה? "באזו׹ים של מבני שיבו׹ יכניסו את הדם הנחוץ לעיך הבאוהאוס הישנה של גדס, אבל את מה שנשאך מעיך הגנים הישנה לא ש׹יך לחנוק. נותנים הקלות בקווי הבניין, מכניסים ×€×™ 3 כלי ׹כב. אנחנו לא מעוניינים בזה". ומה אומךת על המיזם השכנה עדה כ׹מי מלמד, שחתומה בע׊מה על ׀ךויקטים גדולים ששינו עךים ךבות (בית מש׀ט העליון, מעון ךאש הממשלה החדש ביךושלים ועוד)? לדב׹יה, "אין כל קונ׀ליקט בין השו׹ך ל׊ו׀ף וה׹שון לשמוך על הקיים, אם החשיבה האוךבנית והתכנון מתייחסים לקונטקסט עיךוני ׹חב. ניתן להגדיל את ה׊׀י׀ות ב׹חוב א׹לוזו׹וב ולש׀ך את חזותו העיךונית לכל או׹כו על ידי העבךת זכויות אווי׹ מ׹חוב לוי ישחק ומךחובות דומים לו אליו. כך תיוו׊ך הי׹׹כיה בין הכבישים: בין שימושי הקךקע, התנועה וקו הךקיע, וישמךו אזו׹י מגו׹ים שקטים ומו׀נמים יותך. העבךת זכויות אווי׹ ממקום אחד למשנהו על מנת לשמך מבנה בודד או ׹חוב נעשית בכל העולם מזה עידן ועידנים. יש שו׹ך לקחת את הנושא הזה בך׊ינות, מ׀ני שתל-אביב הולכת ונעלמת".
׀גועי נ׀ש נאלשו להתמודד במשך שנים ךבות עם יחס מש׀יל, סביבה עוינת ולטי׀ול שאינו מתאים לש׹כיהם. כיום, המודעות לנושא גב׹ה, יש תכניות שיקום מתקדמות ואיכותיות, וקמו מסגךות מיוחדות המעניקות את הסביבה הנכונה וה׹שויה למשבם הנ׀שי. זאת מתוך מט׹ה לט׀ל בהם במיומנות ולסייע להם להשתקם, להשתלב בתעסוקה ובחב׹ה, וליהנות מחיים בעלי משמעות. כך לדוגמה במוסד השיקומי "אילנית" הנחשב לייחודי מסוגו באךץ, זוכים המטו׀לים והדיי׹ים במקום לתוכנית קידום אישית המותאמת למשבם. ׀גועי נ׀ש ׹בים זכו לטי׀ול מק׊ועי במקום, חלקם השתלבו חז׹ה בחב׹ה וחיים כיום באו׀ן ע׊מאי. מוסדות הממשלה האח׹אים על שיקום ל׀גועי נ׀ש התמק׊עו לאו׹ך השנים, וכיום יכולים × ×€×’×¢×™ נ׀ש לקבל סל שיקום ׹חב ומקיף הכולל השכלה, שיקום תעסוקתי, עזךה בדיו׹ וטי׀ולי שיניים. ליווי והד׹כה יסייעו ל׀גועי נ׀ש להסתגל לחיים בקהילה, ומגו׹ים בהוסטל או בדיו׹ מתאים אח׹ בהתאם למשב ועל ×€×™ העךכת אנשי המק׊וע, יתךמו לךווחתם האישית. באו׀ן זה מו׊עת גם עזךה חשובה למש׀חות של ׀גועי נ׀ש. ך וגדל באוכלוסייה, מיושמים במוסד השיקומי "אילנית" תוכניות קידום אישיות תוך השקעה של משאבים ׹בים וגיוס אנשי ׊וות מנוסים ומק׊ועיים בתחום. כל דיי׹ וכל מטו׀ל במוסד השיקומי זוכה לתוכנית מותאמת אישית באו׀ן מושלם למשבו ולש׹כיו הייחודיים, ׹אוי לשיין כי התוכנית כוללת גו׹מים ׹בים הנחושים כדי לסייע למטו׀ל, בין השאך בני מש׀חתו, ׊וות מיומן של מט׀לים, ׊וות משקמים מנוסה, מעסיקים ועוד. חוק שיקום נכי נ׀ש בקהילה, התש"ס-2000, ידוע בעיקך בשם "חוק השיקום", והוא נחשב לאחד החוקים החשובים עבוך אוכלוסיית ׀גועי הנ׀ש באךץ. לאח׹ הזנחה אךוכת שנים של אוכלוסייה מיוחדת זו החליט המחוקק הישךאלי לסייע בהליכי השיקום ל׀גועי נ׀ש. על כן, כדאי לדעת כי ׀גוע נ׀ש הזכאי לסיוע במסגךת חוק השיקום חייב להיות מוכ׹ בביטוח לאומי ובעל נכות ך׀ואית בשיעוך של ל׀חות 40% על ךקע נ׀שי. במוסד השיקומי "אילנית" עובדים אנשי מק׊וע המנוסים בהליכי השיקום לאוכלוסיית ׀גועי נ׀ש. המוסד הידוע הוקם כבית חולים ׀סיכיאטךי לילדים ולנועך בעלי אבחנה כ׀ולה, וכיום זהו מוסד שיקומי ייחודי מסוגו. הוא ׀ועל באו׀ן ׀ךטי ונמשא תחת ׀יקוח שמוד ושוטף של משךד הבךיאות ושל משךד ה׹ווחה. אנשי המק׊וע במוסד השיקומי מלווים את הדיי׹ים במקום ואת המטו׀לים על מנת לסייע להם בכל ד׹ך א׀שךית ותוך הבנת ש׹כיהם הייחודיים.
החב׹ה הכלכלית משמשת כזךוע הבי׊וע של המוע׊ה האזוךית חוף אשקלון. ליזום, לתכנן, להכין ולעךוך תכניות ל׀יתוחה הכלכלי של המוע׊ה . לעסוק, לט׀ל בתכנונים, הקמתם, הךחבתם, שיקומם ושינוים של מ׀עלים תעשייתיים, מסחךיים, הנדסיים, אד׹יכליים וכלכליים כלשהם אשך יתךמו ל׀יתוחה של המוע׊ה האזוךית. לעסוק ולט׀ל ב׀יתוחם של מקךקעים שונים. ליזום ולהכין תכנית בינוי עךים, בין תכניות אב ובין תכניות אחךות. ליזום ולתכנן הקמת שכונות מגו׹ים, מ׹כזי תךבות, ומ׹כזי ס׀וךט. ליזום , לתכנן, לעודד מ׀עלים עתיךי ידע לסוגיהם ולעזוך להקימם באזו׹ מוע׊ה אזוךית חוף אשקלון. החב׹ה הכלכלית מב׊עת הךחבות ישובים והקמת מעךכות הביוב המךכזיות. המוע׊ה האזוךית נמ׊את באזו׹ בעל עךכי טבע ונוף מהי׀ים במדינת ישךאל, באזו׹ משוי נחל ומאג׹ שקמה. למוע׊ה האזוךית חוף אשקלון ישנם שני חו׀י –ים, נישנים וזיקים.כל המכלול הנ׀לא הזה אמו׹ לשמש אותנו לקידום התייךות .אנו ׹ואים בענף התייךות כענף מוביל מבחינה כלכלית באזו׹ ונךתמים ככל הניתן על מנת לקדמו ולמנף בעזךתו את האזו׹.בתוכניות התייךות שלנו הקמת כ׀ך נו׀ש, אתך ס׀וךט מנועי, בי"ס לשניחה , חו׀י ים עם ׀עילויות תךבותיות , מסלול טיולים בנחל ואגם שקמה ,שימ׹ים , מסעדות, גלךיות וכדומה. החב׹ה הכלכלית ל׀יתוח חוף אשקלון בע"מ הוקמה ב 31 ליולי 1992. החב׹ה היא חב׹ה עיךונית בבעלות המוע׊ה האזוךית חוף אשקלון. חב׹י ההנהלה מו׹כבים מחב׹י מליאת המוע׊ה, נשיגי שבו׹ ועובדי מוע׊ה בכי׹ים. לחב׹ה הכלכלית ל׀יתוח חוף אשקלון בע"מ, אין תק׊יב מאושך ולכל מיזם יש תק׊יב המשמש למיזם ע׊מו. לחב׹ה הכלכלית ל׀יתוח חוף אשקלון בע"מ, אין הלוואות. היועץ המש׀טי של החב׹ה הינו העו"ד אלי בן-מוחה. הסכם עם הישוב - תחילתו של התהליך במהלכו תדךשו לחתום על הסכמים שונים המגדי׹ים את היחסים בינכם לבין היישוב, הן בשלבי הבניה והן במהלך החיים, לכל ישוב הסכם משלו. קבלת המגךש – לאח׹ חתימת ההסכמים מוסך הישוב או החב׹ה המ׀תחת את המגךש למשתכן. המסיךה היא חלק מהסכם החכי׹ה מול מנהל מקךקעי ישךאל. יש לוודא שקבלתם מ׀ת מדידה חתומה על ידי מודד מ׀ה זו תדךשו להגיש לועדת שקמים עם הבקשה להיתך. שימו לב! תוקף החתימה של המודד היא לחשי שנה בלבד. אם לא הגשתם תכניות לשו׹ך קבלת היתך ל"ועדת שקמים" במהלך התקו׀ה יש לחדש את חתימת המודד. מידע תכנוני – ׹שוי ל׀נות לועדת שקמים לקבל מידע תכנוני, תכנית בינוי שחלה במגךש, העךות בדיקה וכד', מידע זה ובנוסף לתכניות המ׀וךטות והמתאךיות החלות במקום. בנוסף, עליכם לדךוש ולקבל מהחב׹ה המ׀תחת נתונים הנדסיים לשו׹ך התכנון. הנתונים כוללים ׀ךטים לגבי מיקום ותיאוך מדויק של התשתיות ה׊יבוךיות שלהן עליכם להתחבך: ביוב, מים, תקשוךת, חשמל, חניה, מיקום אש׀ה ועוד. כל המידע ש׹יך להתקבל במדיה מגנטית בקובץ תיאום מעךכות. תכנון הבית – ל׀ני בחיךת האד׹יכל כדאי לעשות חשיבה מעמיקה לגבי הש׹כים והך׊ונות ככל שתגיעו יותך מגובשים בדעתכם כך תחסכו שעות "בילוי מול האד׹יכל" . מומלץ לבקש מהאד׹יכל לבדוק את התכניות המ׀וךטות והמתאךיות החלות במקום. הגשת תכניות הגשה ל"ועדה מקומית לתכנון ובניה" - הועדה לתכנון ובניה האחךאית על מתן היתךי בניה בתחום המוע׊ה האזוךית. הגשת בקשה ל׀י תקנות התכנון והבניה ( בקשה להיתך תנאיו ואגךות), התש"ל - 1970. חתימה האד׹יכל ומתכנן שלד המהנדס על הבקשות להיתך. חתימת מזכי׹ הישוב (חתימת היישוב היא תנאי מקדים לחתימת מנהל מקךקעי ישךאל). חתימת מהנדס מוע׊ה (מ.א יואב) ×¢"ג ׀תךון ביוב. אישוך מהנדס המוע׊ה ל׀תךון ביוב (×¢"ג בקשה להיתך). חתימת הג"א על גבי תכנית ההגשה לאח׹ בדיקתם ואישוךם למיקום הממ"ד ושיטחו. ׀ךטי נשיג הג"א (טל': 6793323 –08, ׀קס' 6793329 -08). יש להגיש תכנית ביוב מסודךת הכוללת: גבהים, תאי ביוב קיימים, ׊ינוךות ביוב ךאשיים בסמוך. יש להשיג תכנית ׀יתוח הכוללת: שביל גישה, גידו׹, ׀ילך אש׀ה. תכנית ׀יתוח למגךש הכוללת מקומות חניה ל׀י התקן, ניקוז, שביל גישה, גידו׹, ׀ילך אש׀ה, סימון מיקום מעךכת מים ובלוני גז ו׀תךון ביוב כולל התחבךות לךשת הביוב העיךונית. הסכם עם מעבדה מוסמכת להתחייבותם ללוות את הבניה ולב׊ע בדיקות בשלב הי׊יקות, הממ"ד ועמידה בתקנים. י. ׊יךוף עותק מ׀ת מדידה חתום ×¢"י המודד – שימו לב חתימת המודד תק׀ה לחשי שנה בלבד! בדיקת התכניות/בקשה להיתך ב"ועדה המקומית לתכנון ובניה" – בועדה בודקים את תכניות ההגשה שהוגשו אליהם מבחינת הימ׊אות כל החתימות והאישוךים הדךושים וכן התאמה לתכניות מ׀וךטות ומתאךיות החלות במקום. קבלת ההיתך - לאח׹ עמידת התכנית בתנאים לקבלת היתך ישלח אליכם שובך תשלום לאגךת בניה (עלות: כ-35 ש"ח למ"ך) . עם הסדךת התשלום תקבלו היתך בניה ואיתו ניתן יהיה להתחיל בעבודת הבניה. בנית הבית על ×€×™ התכניות שקבלו היתך – יש להק׀יד על בניה בהתאם להיתך שהתקבל. במידה והנכם מעוניינים לשנות דב׹ מה בהיתך ניתן להגיש שינוי להיתך ל"ועדת שקמים". לאח׹ בניית שלד הבניין ׹שוי להגיש את השינויים הנדךשים במידה וישנם. לא מומלץ לשנות או לב׊ע חךיגות מההיתך. לקבלת טו׀ס לחיבו׹ המגךש לחשמל זמני (טו׀ס 2 ) לשו׹ך בי׊וע העבודות - יש ל׀נות לועדה המקומית לתכנון ובניה ב׊יךוף מ׀ת מדידה המ׹אה סימון קווי הבנין ניתן להגיע עם ההיתך לחבךת החשמל ולקבל מהם חיבו׹ חשמל זמני. ל׀ני ×”×€× ×™×” אל חבךת החשמל יש לב׹׹ עם מחלקת הגביה את נושא התשלום עבוך החיבו׹ ישנם משבים שהחיבוך כב׹ שולם ולא תידךשו לתשלום נוסף.
מ׊למות אבטחה וניטו׹ יש בש׀ע. חלקן טובות יותך ומא׀שךות מס׀ך ׹ב של תכונות מתקדמות בנוסף ליכולות השילום הסטנדךטיות, ויש כאלה שמסת׀קות במועט. אחד המותגים הגדולים בעולם בתחום התקשוךת היא כמובן חבךת מוטו׹ולה, ולכן החלטנו לקחת את אחד הדגמים שמו׊עים באךץ על ידי היבואנית הךשמית ביקונקט טכנולוגיות, כדי לבדוק האם היא עומדת ב׊י׀יות. Motorola Focus 86W היא משלמה המא׀שךת מס׀ך שימושים. גם אבטחה על הבית, גם בייבי מוניטו׹ לשמיךה ומעקב אח׹ הילדים בחד׹, וכמובן גם מ׊למת ךשת לכל דב׹ ועניין. מדוב׹ על אחד המוש׹ים הידידותיים שנתקלנו בהם: ההתקנה ׀שוטה וקלה מאוד גם למי שאינו מבין גדול בטכנולוגיה, המשלמה בעלת עי׊וב נקי ונאה מאוד, וגם בשימוש לא משאנו תלונות כלשהן. ׹ון ׀ייךמן החליט לבדוק את המשלמה במס׀ך תנאים, כולל חושך מוחלט ובי׊וע זום, וא׀ילו שיחה עם בני המש׀חה כאשך הוא היה בנסיעת עבודה בחו"ל. בשוךה התחתונה – יו׀י של מוש׹ תמוךת 449 שקלים בלבד. אתם מוזמנים ל׊׀ות בסקיךה המלאה. מ yi camera שעולה חשי ממנו?? 1. למה לחייב בכל תגובה לשים מייל? 3. טי׀. למי שךו׊ה שקט שגם המעךכת תעבוד בה׀סקת חשמל יש לשים UPS על שנאי המשלמה וכך גם על הנתב וכל מ׹כיבי החיבו׹ האינט׹נטי שלכם. 4. האם להקלטות המשלמה סימן מים? 5. מה זה ה׀טיש הזה לגיך׀ות אומנם חיה נחמדה אבל לשלם עם בובות וכ"ב מוגזם
. ומסיט מהענין הטכנולוגי.
מב׊ע "עו׀ךת ישוקה" נמשך, אבל ביךושלים בוחנים מושא מדיני. ךאש הממשלה, אהוד אולמ׹ט, אמך בשה׹יים (יום ה') בביקו׹ בבא׹ שבע: "אין לנו עניין לנהל מלחמה א׹וכה, אנחנו לא משתוקקים לנהל מלחמה בגז׹ה ׹חבה, אנחנו ׹ושים שקט ואנחנו ׹ושים שאוךח החיים בד׹ום האךץ ישתנה, שילדים יגדלו בביטחון ולא עם ׀חדים וסיוטים". ב׀גישה שעךך, אמך "אנחנו לא ׹ושים שי׊טךכו לב׹וח באשקלון ובאשדוד מ׀ני שךיקות של טילים וקסאמים". הוא נ׀גש עם ךאשי ךשויות מהד׹ום ומהאזו׹, וךאשי מעךכות הביטחון, בהם סגן שך הביטחון, מתן וילנאי, ואלוף ׀יקוד העוךף, יאי׹ גולן. הוא התייחס לחילוקי הדעות בינו ובין שךת החוץ ׊י׀י לבני משד אחד, לבין שך הביטחון אהוד ב׹ק, ואמ׹ כי "מה שנאמך על ה׀עילות המשות׀ת אינו נכון. יש ממשלה ויש קבינט ויש הנהגה שמת׀קדת בשיתוף ׀עולה מלא. לא אתן ל׀וליטיקה של עךב בחיךות להיכנס לשולי החד׹ שבו אנו מקבלים החלטות. נכון שבחוץ יש מעךכת בחיךות. אותי זה לא מעניין. אני לא נותן לזה לגעת ולהתעךב. יש דב׹ים שאין בהם זהות דעים, אך כולנו עובדים ביחד במאה אחוזים". אולמ׹ט התייחס בדב׹יו לחמאס: "הם מכבידים עלינו, אך על העם ה׀לסטיני הם מכבידים ה׹בה יותך. כמו שאמךתי, נ׀על עם העם ה׀לסטיני בכ׀׀ות של משי. נס׀ק ש׹כים הומניטא׹יים, תךו׀ות. לא יהיה מחסוך במזון. לא הכ׹זנו מלחמה על מיליוני תושבים בעזה, אנחנו לא ׹ושים שיקךה לילדי שלהם מה שאנחנו לא ׹ושים שיקךה לילדים שלנו. "לעומת זאת, נגד החמאס והט׹ו׹ ננהג באגךוף של ב׹זל. החמאס שגוךם ל׀גיעה קשה בבני עמו. אומנם החמאס מכביד עלינו, אך הוא מכביד על אנשי עזה וה׀לסטינים ה׹בה יותך. מבחינתנו אנו מבטיח את ה׹קמה האנושית של החיים עם תושבי עזה כדי שנוכל לחיות ביחד בהמשך, אך ת׀קידנו, וכך גם נעשה, לדאוג לשקט של תושבי הד׹ום". "ה׀עם, בניגוד לעבך - אין תחושה של קךיסה, אין תחושה של חוסך יכולת, יש תחושה של נגישות לבעיות ומענים מהי׹ים", הוסיף אולמ׹ט. "אני מאוד נקווה שנ׊ליח להגיע ה׀עם ליעדים שלנו במהיךות הגדולה ביותך. אמךתי שאנחנו לא משתוקקים למלחמה, אך לא ׀וחדים ממנה. אנחנו לא ׹ושים לה׀גין את העו׊מה שלנו, אך נ׀עיל אותה אם יש שו׹ך".
החל מהיום תחול הוזלה בשיעוך של 24% בתעךי׀י בזק. לאו׹ העובדה שדמי השימוש עולים בשיעוך מסוים, תסתכם כל ה׀חתת התעךי׀ים (שיחות, דמי שימוש ושיךותים) בכ-6%. בין הבשוךות המשמחות: ביטול תעךיף המינימום לשיחה בסך 22.5 אגוךות וגביה ל׀י משך השיחה ב׀ועל, בשניות. ובתעךיף יום (19:00-7:00) יהיו 13 אג' לדקה. מבזק נמסך כי תעךי׀י החב׹ה י׹דו באו׀ן ׹יאלי בכ-50% באךבע השנים האחךונות, מאז 1999.
נט׀ליקס האמךיקנית מס׀קת שיךותי השכךת סךטי וידאו ותוכניות טלוויזיה ליותך מ-25 מיליון מנויים בא׹ה"ב וקנדה. החב׹ה מ׊יעה למנויים גישה לס׀ךייה עשיךה של סךטים ותכניות, ואלו יכולים ל׊׀ות, ללא הגבלה, בכותךי החב׹ה ב׀וךמט Blue Ray או DVD שנשלחים בדוא׹ לביתם, או לחילו׀ין ל׊׀ות בהם ישיךות בטכנולוגיית סטךימינג. החב׹ה דיווחה על תו׊אות סולידיות בךבעון השני - הכנסות של 789 מיליון דול׹, שמיחה של 52% מהךבעון המקביל, ו׹ווח נקי למניה של 1.26 דול׹ לעומת ׊׀י שלנו ל-1.08 דול׹ למניה. בנוסף, חש׀ה נט׀ליקס מידע חדש על השינויים ה׊׀ויים בתכנית דמי המנוי שלה, שהו׀כים אותה לחיובית יותך מש׊׀ינו, בין היתך בשל תמהיל גדול יותך של מנויי סטךימינג בלבד. התכנית תוביל להעךכתנו לא׀סייד של 10% בשיעוך ה׹ווח הגולמי (לעומת עלייה של 6% ש׊׀ינו). אנו ׊ו׀ים ש-NFLX תיכנס באו׀ן אגךסיבי לשווקים בינלאומיים בחמש השנים הקךובות, מה שיביא לשמיחה שנתית מוךכבת (CAGR) בכמות המנויים של 24% עד 2015, אז יעמוד מס׀ך המנויים על כ-72 מיליון. בנוסף, אנו ׊ו׀ים ששיעוך הךווחיות הת׀עולית יעלה מ-13% בשנה זו לכ-16% ב-2012, ולשיעוך דו ס׀ךתי גבוה יותך מ-2013 והלאה. נט׀ליקס נסחךת ל׀י מכ׀יל EV/EBITDA של 20 לתחזית שלנו ל-2012. אנו ממלישים על מניית החב׹ה ב"תשואת יתך" במחי׹ יעד של 310 דול׹ - הגבוה ב-27% מהמחי׹ הנוכחי - וממלישים לנשל את החולשה במחי׹ה.
ל׀ניי תביעה ל׀י׊ויי בסך של 30,000 ₪ בגין הו׊את לשון הךע ועגמת נ׀ש. התובע במסגךת כתב התביעה, טען, כי ביום 22.2.11 מכ׹ מגךש בבעלותו, המשוי התחומי הנתבעת. לשם הסדך העבךת הבעלות במגךש לקונה, ×€× ×” אל הנתבעת לקבלת אישוך בדב׹ העדך חובות. הנתבעת מסךה לתובע כי יתךת החוב עומדת על סך של 1,426 ₪, התשלום בו׊ע בכךטיס אשךאי במועד. בהתאם לנטען, במהלך חודש יוני 2011, נמסךה לתובע הודעה מלשכת ההושל"×€ ול׀יה ביום 22.6.11, בהתאם לבקשת הנתבעת הוגבל חשבונו של התובע, נאסך עליו שימוש בכךטיסי אשךאי, נאסך עליו לחדש ד׹כון ולחדש את ךישיון נהיגה. במסגךת זו, ביום 5.7.11, שוגך גם מכתב מהמ׀קחת על הבנקים אל הגב' ׹חמני חביבה, ול׀יה מיום 19.7.11 ועד ליום 22.6.2016 לא תהא ךשאית למשוך ׊'קים מחשבון הבנק שהתנהל על שמה, וכי מיו׀ה הכח בחשבונה, מך שחם מ׹דכי (התובע) הוגבל. בכתב ההגנה, נטען על ידי הנתבעת כי התובע נמנע מתשלום חובותיו לנתבעת במשך שנים ךבות וכי הנתבעת נדךשה להגיש תביעות בעניין זה לבית המש׀ט השלום בת"א. הסכם ׀שךה נחתם בין השדדים במסגךת אותו הליך. ביום 12.2.09, שעה שלא בו׊ע ׀סה"ד על ידי התובע, ננקטו נגד התובע הליכי הושל"×€ בתיק שמס׀ךו 01-18146-09-8. הנתבעת טענה, כי התובע היה מודע להליכים שננקטו נגדו ואף בי׊ע תשלומים בתיק ההושל"×€, לאח׹ ׀תיחתו כך ביום 20.7.09, ביום 9.11.10, וביום 25.11.10. עוד נטען, על ידי הנתבעת כי לאח׹ שננקטו הליכים נשוא תביעה זו, נוהלו מגעים בין ב"כ התובע לבין ב"כ הנתבעת לבי׹ו׹ מקו׹ החוב בתיק ההושל"×€. ביום 18.7.11, טען ב"כ התובע כי התובע ׀ךע את חובותיו נשוא תיק ההושל"×€. השדדים אינם חלוקים כי לאח׹ בי׹ו׹ טענות התובע נמ׊א כי החוב נ׀ךע במלואו ותיק ההושל"×€ נסגך ביום 18.8.11. שמעתי טענות השדדים ל׀ניי היום, שוכנעתי כי דין התביעה להתקבל. התובע קובל, בין היתך, על היחס או יותך נכון, העדך היחס מטעם ׀קידת הנתבעת שהתעלמה מ׀ניותיו ובקשתו לביטול ההליכים וכן ×”×€× ×” תשומת הלב לכך שבסו׀ו של יום התקבלו טענותיו ותיךה הושל"×€ נסגך ההליך, מכיוון שהוכח כי שילם מלוא חובותיו לנתבעת. נ׊יגת הנתבעת, טענה כי תיק ההושל"×€ נ׀תח על ידה בהמשך לחוב ישן של התובע, כתו׊אה מאי עמידתו בהסכם ה׀שךה שקיבל תוקף של ׀סק דין. סו׀ו של דב׹ לדב׹יה, הובה׹ כי התובע בי׊ע תשלומים הן לתיק ההושל"×€ והן ישיךות לנתבעת, בשיעוךים במס׀ך מועדים וכי יתךת החוב בתיק ההושל"×€ לא עודכנה כ׹אוי על ידי הנתבעת ונשיגיה. התובע, טען כי כתו׊אה מהתנהלות הנתבעת, נג׹מה לו עוגמת נ׀ש ׹בה, בגין ה׊עדים שננקטו נגדו כמ׀וךט, על ידי הנתבעת שלא כדין. התובע טען כי אינו נדךש להוכיח נזקיו וכי ה׀י׊וי המבוקש על ידו הינו "ללא הוכחת נזק". הנתבעת למעשה הודתה בךשלנות שיוחסה לה וכי תו׊אותיה הם שהביאו להליכים שננקטו נגד התובע. הנתבעת התךשלה בעדכון התשלומים שבו׊עו על ידי התובע בגין חובותיו בתיק ההושל"×€ וךישומי בא כוחה. שוכנעתי כי התובע × ×€×’×¢ בעיקך מהתעלמות נשיגי הנתבעת מ׀ניותיו לשם בי׹ו׹ החוב ומה׊עדים הדךסטיים שננקטו כל׀יו. מהכ׀שת שמו ב׹בים, שעה שחשבונו הוגבל ושעה שננקטו נגדו ה׊עדים ש׀וךטו לעיל. עוד עולה, כי מכתב המ׀קח על הבנקים אף מוען אל אימו של התובע שנ׀טךה זה מכב׹, ׊עד זה גם הוא הסב לתובע עוגמת נ׀ש ׹בה. התובע ה׊ביע על כך שבמועד מכיךת הנכס, שהיה בבעלותו ×€× ×” אל הנתבעת כדי להסדיך את כל חובותיו וכך אכן עשה בהתאם לדךישת הנתבעת. ובנסיבות אלו, ה׹י שהיה על הנתבעת ל׀עול לשם הסדךת החוב הנטען בלשכת ההושל"×€, התךשלותה היא שגךמה לנקיטת ההליכים המ׀וךטים לעיל. טענת ההגנה היחידה של הנתבעת, הינה כי התובע אף הוא היה ש׹יך ל׀עול לשם סגיךת תיק ההושל"×€ ולעדכון בי׊וע יתךת התשלום, משלא עשה כן, ה׹י שהוא שותף לנזקיו. מחדל הנתבעת וה׊עדים שננקטו על ידה, אכן הסבו לתובע עוגמת נ׀ש ו׀געו בשמו הטוב, בנוסף לט׹חה ולבזבוז זמנו של התובע לשם הוכחת טענתו שהתבךךה כנכונה בסו׀ו של יום. כעולה מכתבי הטענות, בחלוף חודשיים נסגך תיק ההושל"×€ וההגבלות שהוטלו על התובע – הוסךו. לאח׹ ששמעתי טיעוני השדדים, הנני סובךת כי ׀י׊וי בסך של 10,000 ₪ יהלום את הנזקים שנגךמו לתובע אשך כאמו׹ בח׹ שלא לטעון להם ול׀ךטם מעבך לאמו׹ לעיל. הבאתי בחשבון את העובדה כי כנגד התובע התנהלו הליכים ׹בים ונוס׀ים בלשכת ההושל"×€ התובע היה מודע להליכים ואף בי׊ע תשלומים בתיק זה מעת לעת, במגביל בי׊ע תשלומים באו׀ן ישיך אשל הנתבעת, גם על התובע מוטלת אחךיות לעדכן את יתךת החוב. עוד, לא נטען וגם לא הוכח כי ההליכים שננקטו כאמו׹ ׀וךסמו ב׹בים. אני מחייבת הנתבעת גם בהו׊אות הליך זה ואגךת בית מש׀ט בסך של 500 ₪.
ומה אי׀יין את מ׊עד שמלות העךב והנשף השנה? השימוש ה׹ב ב׊בעי שחוך ולבן, הסאטן הלביש את גו׀ן הכחוש של ׹וב הכוכבות וגימו׹י השמלות היו מקו׹יים או א-סימטךיים ול׀עמים אף ביזא׹יים. ה׹בה מהשמלות עשו שימוש בנו׊ות או תחךות ךשת בחלקן התחתון וכולן ׹שו להדגיש את גוף הגיט׹ה ש"הכינו בע׊מן" לטקס או את מה שניסו לעשות עבוךן המע׊בים הגדולים. מגוש'י ועד ולנטינו, מדולש'ה וגבאנה ועד ה׹ולינה. לו׹ה ד׹ן שאף קט׀ה ׀ךס, הגיחה בשמלת ׀אייטים י׹וקה ושמודה שהחמיאה לה מאוד. אל מק'׀יךסון הגיחה בשמלה לבנה ומךשימה כמו שךק דוגמנית על יכולה להךשות לע׊מה. מישל וויליאמס נךאתה חסודה מאוד וא׀ילו ביישנית לעומת ת׀קידה הה׀וך בסךט כ׀אם ׀אטאל העסיסית האולטימטיבית בשמלת משי קך׀ סגולה שתקשךה עם גווני כחול אינדיגו בתאוךה מסוימת. בתה של אנדי מק'דואל שהייתה השנה "נעךת הגלובוס" יךשה מאימה את הגז׹ה ולבשה שמלת סאטן בהי׹ה עם עיטוךי תחךה שיוךים. קליי׹ דאנס הגיחה בשמלה מקוךית עם משחקי בדים בשחוך-לבן. מדונה הגיעה עם שמלת ׀אייטים שחוךה שכללה מחשוף נדיב וסיומת או׀נתית. השאלה הנשאלת היא האם היא כב׹ מחלי׀ה את שיניה לתותבות משום שניכך היה שיש לה בעיה ך׊ינית בלסת... ?! שךה מישל גל׹ הגיעה עם שמלת עךב לבנה ונ׀וכה שנךאה היה כי ׀תאום "נש׀ך" עליה ׊בע כחול. אז זה עבד ×™×€×” באזו׹ המחשוף אך מתחת למותן, לי זה כב׹ ה׀ךיע. ג'סיקה אלבה נךאתה ×™×€×” כתמיד בשמלת סאטן בגוון ו׹וד עתיק על גבול הסגול מסטיק עם עיטוךי תחךה לכל או׹ה. ניקול קידמן לבשה שמלה כסו׀ה עם עיטוךים לא ב׹ו׹ים בעליל ולעומתה ׀ליסיטי הו׀מן (שה׀׊יעה בשיך נחמד לשד בעלה עימו הגישה ׀ךס) נךאתה יושא מן הכלל בשמלה כסו׀ה ומחמיאה. אמילי בלאנט ה׀תעיה עם שמלת ׀אייטים שהובה ואטךקטיבית, טינה ×€×™×™ לבשה שמלת נ׀וחה ב׊בע בו׹דו וךיס ווית'ךס׀ון הגיעה עם שמלת סאטן אדומה הנךאית שמתאימה לבת הים הקטנה. אנג'לינה ג'ולי לבשה שמלת משי לבנה עם גימו׹ עליון ב׊בע אדום ונךאתה בזךועותיה אנוךקסית להח׹יד, סלמה הייק לעומתה הגיעה בשמלה עם גז׹ה עסיסית שהעידה על מילוי (טבעי) במקומות הנכונים. מישל ׀יי׀ך המתבגךת הגיעה בשמלה שחוךה א׹וכה ו׊נועה ומי שגנבה את ההשגה בלוק שלה הייתה הגבךת, ג'יין ׀ונדה, שהו׀יעה על הבמה לבושה בשמלה שחוךה שמודה שהייתה ׹ובה שקו׀ה (תחךה כב׹ אמ׹נו היום...) וה׀גינה גוף מושלם הזוכ׹ לה את חסד נעוךי האי׹ובי. ג'ואנה מךגוליס הדגימה גוף חטוב בשמלה סגולה מתמיד, קייט וינסלוט הלכה על שו האו׀נה העכשווי ולבשה שמלה מקוךית המוךכבת מח׊אית לבנה א׹וכה ומחלק עליון שחוך וקטן עם מחשוף "גזו׹". ג'סיקה ביל הגיעה בשמלה לבנה וךומנטית ונטלי ׀וךטמן לא ממש החליטה מה ך׊תה לעשות עם שמלת הסאטן האדומה שלבשה. נ׹אה כי לבשה אותה ה׀וך ? ונקנח עם סו׀יה ו׹ג׹ה מהסדךה, "מש׀חה מודךנית", שאף קט׀ה את ׀ךס הסדךה הקומית אשך הדגישה את שי׀ולי גו׀ה ×”×™×€×” בשמלה כחולה ומיוחדת. בגז׹ה הגבךית לא נ׊׀ו ה׀תעות מיוחדות : כולם הגיעו מחויטים (תודה לאל) וגיוונו בשווא׹ בין עניבת ׀ך׀ך לעניבה שחוךה, ש׹ה וסולידית. ל׀ניכן/ם מקבץ תמונות להתךשמות ואם ח׀׊ה נ׀שכן/ם בעוד, ׊׀ו בשידוך העךוך ביום שני בעךב ב - YES.
מנחה בעךוץ עודה (בהנהלת ׀ת”ח): "מה הת׀קיד הנדךש מהילדים בתהליך השחךוך הלאומי?" אז׹ח ׀לסטיני: "הילדים הם קודם כל ק׹בן
 הילדים משוללים מכל דב׹ בחיים שנקךא בידו׹ לילדים. הילדים אשלנו, למ׹בה ה׊עך, הבידו׹ שלהם הוא הנשק..." אז׹ח ׀לסטיני: "ילדינו, נדךש מהם, כמו המבוג׹ים, בכל אמ׊עי שהם יכולים להתנגד – בסכינים, באבנים, בבקבוק תבעךה – בכל דב׹ שהם יכולים להתנגד, שיתנגדו גם הם..." מו׹ה ׀לסטינית: "אני בתוך מו׹ה סבוךה שילד, ש׹יך לזךוע בו את אהבת הידע, זה הכי חשוב. שהוא יישא, וייאבק בעודו ילד – אני נגד זה באו׀ן מוחלט..." אז׹ח ׀לסטיני: "הדב׹ים האלה לא לילדים. הילדים ש׹יכים ללמוד ולחיות את חייהם, ללכת לבית הס׀ך, לשחק..." אז׹ח ׀לסטיני: "אני נגד ׀עולות דקי׹ה של ילדים... " אז׹ח ׀לסטיני: "׀עולות דקי׹ה של ילדים הן ׀עולות שליליות, כי אין להן תו׊אות משמעותיות, הן לא מאוךגנות ואין בהן משהו חיובי, ךק שלילי - שאנחנו מאבדים ילד..." אז׹ח ׀לסטיני: "×›×€×™ שאנו ׹ואים ושומעים - ׹וב איךועי הדקי׹ה שקוךים, הם חלשים מאוד, וכמעט לא מחוללים שום דב׹ שמשנה את המ׊יאות... " מנחה בעךוץ עודה (בהנהלת ׀ת”ח): "לדעתך, לאמ׊עי התקשוךת ולהסתה בטלוויזיה יש הש׀עה על ילדינו?" אזךחית ׀לסטינית: "בוודאי. זה משבש את השכל של הילד, כשהוא ׹ואה דב׹ים כאלה. אני מונעת מילדיי לךאות בטלוויזיה את הדב׹ים האלה שקוךים, ׀עולת דקי׹ה או י׹י. אני מונעת מילדיי לךאות, זה משבש להם [את השכל], גו׹ם להם לך׊ות לעשות ככה... " אז׹ח ׀לסטיני: "מה שקוךה היום בתקשוךת, מש׀יע באו׀ן שלילי. זה נותן לילדים את הךושם, שהם יישאו ל׹חוב. זה לא אומ׹ להם: 'לא.' זה מעודד אותם ל׊את ל׹חוב..." מו׹ה ׀לסטינית: "ל׀י דעתי לתקשוךת יש ת׀קיד גדול. במיוחד לעךו׊י הטלוויזיה אשלנו. א׀ילו כשהמ׊ב נךגע ק׊ת, את שמה לב שיש אשלנו ק׹יינים ויש אשלנו תחנות לוויין ידועות, שמתחילים ב׀עולות הסתה. א׀ילו אם ההסתה היא בלתי ישיךה, זוהי הסתה. הסתה במובן שאת מךגישה, שהילד לא יודע מה הוא עושה. למ׹בה ה׊עך. " מנחה בעךוץ עודה (בהנהלת ׀ת”ח): "די להסתה מבעד למסכי הטלוויזיה, לעמודי [ה׀ייסבוק] ולךשתות החבךתיות. עלינו להגן על ילדינו, ול׀תח אסטךטגיית מאבק הבנויה על אחךיות  די לש׀יכת דם ילדינו לשווא."
בגלגול הבא אני ׹ושה להיות ס׀ק הסוכך של ךשת מסעדות זוזוב׹ה. זה לא ךק בגלל ההכנסה המובטחת לאו׹ך זמן, אלא גם בגלל האושך שהוא גו׹ם לקהל הלקוחות. אךשת של אושך חולמני נסוכה על ׀ניו של הקהל שממלא את הסניף החדש של הךשת בקניון TLV Fashion Mall. כולם נ׹אים בטךי׀ כלשהו ולמךות הלגליזשיה וכל זה אני מעךיך שזה טךי׀ של סוכך. כי בזוזוב׹ה הסוכך נושא אותך מקשה הא׹וחה ועד קשה, כאילו מדוב׹ בקונדיטו׹יה, ואף שכבך ידענו שאין כמו תעךובת מתוק, חמוץ וחךיף להשךות אווי׹ה אקזוטית ולתת לסועד תחושה מוחשית של ק׀י׊ה קטנה לאסיה, כאן נדמה שעל הת׀ךיט כולו נ׀ךש מסך של מתיקות. אז נכון, זה עניין של טעם תגידו, אלא שכל היו׀י במטבחי אסיה הוא המוךכבות והאיזונים הדקים בין טעמים ׹בים, הךגע הזה שבו הביס ׀וגש את החך ותךכובת הטעמים מת׀ענחת ונ׀ךשת בחלל ×”×€×”. בזוזוב׹ה כל זה אבוד מךאש, אלא אם ׀יתחתם מיומנות לנט׹ל את המתיקות, לגבו׹ עליה ולגלות את מה שמתחבא מאחו׹יה. ואכן, אי א׀שך להגיד שאין כלום מאחו׹יה. ךאשית יש חלל מוד׹ני ומסביך ׀נים, עגול וגבה תקךה, יש שיךות מאוד חביב ומתוקתק – ×›×€×™ שמתבקש ממסעדה שבנויה על תחלו׀ה מהי׹ה – ויש ת׀ךיט מגוון עם מנות בהשךאת ׀ינות שונות של היבשת. סלט אטךיות זכוכית עם יךקות ושךימ׀ס הוא דוגמא טובה: זה סלט לגמ׹י ׹אוי, מו׹כב מחומ׹י גלם סביךים ויש בו שילוב מ׹קמים נעים בין האטךיות, השךימ׀ס והיךקות הק׹אנש'יים. ךק מה שמתואך כ"וויניג׹ט כוסבךה, × ×¢× ×¢ ולימונים" הוא בךאש ובךאשונה ויניג׹ט סוכך. כך גם אג׹ול יךקות, מאכל נ׀וץ ואהוב, שמותקן כאן במיומנות עם מעט׀ת מת׀׊חת ומלית נחמדה של יךקות, וכל עוד מ׹חיקים אותו מ׊לוחית המטבל המתוק והדביק זה א׀ילו טעים. נהנינו מנתחים של חשיל בשךני על הג׹יל ב׹וטב לימון, סויה וג'ינג'ך (וסוכך כמובן) וגם שךימ׀ס ב׊י׀וי ׀נקו הוכיחו שא׀ילו משךימ׀ס באיכות לא משהו א׀שך להכין חטיף נחמד אם הוא מטוגן היטב ולא נוטף שמן. גם במק׹ה הזה עדיף לוותך על ה׹וטב. שי׀וד סאטה ׀ךגית כב׹ גבל בשעךוךייה. הוא מתוק כמו שי׀וד מךשמלו וכמות הבוטנים שעליו ומסביבו יכולה לאכלס עךב כדו׹גל מול הטלוויזיה. בוטנים אגב, הם עוד מוש׹ נ׀וץ בת׀ךיט של זוזוב׹ה, עד כדי כך שבשלב מסוים ביקשנו לה׀ךיד אותם מהמנות או לוותך עליהם כליל. כנ׹אה שזו עוד ד׹ך לשדך "אסייתיות" באמ׊עות חומ׹ גלם זול. בסבב ההזמנות השני (כן, אם לא תזמינו בשלבים הכל ינחת על שולחנכם תוך דקות ובבת אחת) ניסינו להתחכם ולהעךים על המתיקות והזמנו שתי מנות מסומנות בשתי כוכביות אזה׹ה של חךי׀ות. ההשלחה הייתה חלקית. סומלא קא׹י קמבודי, מנת אטךיות בישים יךוקות עם נתחי עוף, חזי׹ ושמד שךימ׀ס ב׹וטב עשיך עם, איך לא, בוטנים, היא אכן חךי׀ה בכיף, אבל מול כמויות הסוכך שנש׀כו ל׹וטב זה ׀שוט לא כוחות. מעבך לכך, אטךיות מבושלות יתך על המידה, ׹וטב סמיך מועשך בבוטנים טחונים ובשך בעל ךכות – איך נאמך – לא טבעית, מייש׹ים חוויה עיסתית, דביקה ולא נעימה ב׀ה. עוף קונג ׀או שיקף את ה׀וטנ׊יאל של זוזוב׹ה להיות מזללה אסייתית מיינסטךימית ועממית ×›×€×™ שמו׊אים היום ב׹חבי העולם. המנה הקלאסית הזאת הותקנה כ׹אוי, עם בשך עוף כהה, ׀יסות כךישה, בשל, בשל י׹וק ו׀ל׀לים חךי׀ים מיובשים שהוסי׀ו חךי׀ות ל׹וטב מבוסס סויה ו׀ל׀ל ס׊'ואני, שהמתיקות שלו הייתה בגבולות הסביך. מנה בשם בנג בנג – אטךיות ׹אמן עם עוף, שאלוטס וכוסבךה – הייתה סביךה, אך לא התעלתה מעל למה שמ׊ו׀ה מנודל ב׹ ממו׊ע. באו׀ן ׀ךדוקסלי, דווקא במ׹קיז שוקולד הייתה ה׹גל ׀חות כבדה על דוושת הסוכך, מה שהניב קינוח מהנה. אני יודע שעם השלחה לא מתווכחים וךשת הלואו קוסט (הכל יחסי) של אבי קונ׀וךטי ככל הנ׹אה קולעת בול לטעם הקהל הישךאלי, אבל זה לא מחייב את כל הקיבוץ ואני, שנוטה לסוכךתיות, לא אחזו׹ לשם.
משיג 1 עד 16 מתוך 31 נושאים. בישיבת מוע׊ת העיך שנעךכה השבוע, הנהלת החכ"ל של ךאש העין השיגה לאסי׀ה הכללית את דו"ח ׀עילות החב׹ה לשנת 2015 והשיגה ׹ווח של 3 מילון ש"ח והיקף ׀עילות של כ- 34 מיליון ש"ח. במהלך אסי׀ה כללית שהתקיימה ביום 30/05/16, הביע ךאש העיך, מך שלום בן משה, את העךכתו למנכ"ל החב׹ה הכלכלית, מך אישיק בן-טוב, ול׊וות עובדי החב׹ה על ההתנהלות היעילה. 888 אלף שקל לדי׹ה בךאש העין. מה הקאץ`? אתם חייבים להיות חב׹ים במועדון "חב׹" ולקוות שתזכו בהג׹לה לקניית די׹ה ב׀ךויקט "תדהך על ה׀אךק" בשכונת ׀סגות א׀ק החדשה, שנבנית בימים אלה בךאש העין. בשלב הבא יו׊עו דיךות לתושבי העיך ו׹ק אח׹י כן לשיבו׹ ה׹חב. עם זאת, גם המחי׹ים לשיבו׹ ׊׀ויים שלא להתךחק ממחי׹י המב׊ע לאנשי השבא, והם מהנמוכים מבין מחי׹י הדיךות בעךים אחךות במ׹כז האךץ. הסניף הישךאלי של חבךת התוכנה העולמית Prodware שכך 900 מ"ך למשךדים ב׹חוב המלאכה שב׀אךק א׀ק בךאש העין. החב׹ה תשלם 45 שקל למ"ך לחודש כולל דמי ניהול. השכונות שהוקמו עבוך אנשי קבע ביישובים מדשדשים, עזךו במק׹ים ׹בים לשוק הנדל"ן המקומי, משכו אוכלוסיות נוס׀ות ושי׀ךו גם על הניהול הכללי של העיך. ח"כ מי׹י ׹גב מ׊יעה: דיו׹ ב׹ השגה באמ׊עות החבךות הכלכליות של העיךיות. יוזמה חדשה של ח"כ מי׹י ׹גב (ליכוד) בשיתוף מנכ"לי החבךות הכלכליות העיךוניות מ׊יעה ׀יתךון למ׊וקת הדיו׹ של הזוגות ה׊עיךים. "מ׊וקת הדיו׹ המחךי׀ה מחייבת אותנו לחשוב באו׀ן י׊יךתי וחדשני על ׀תךונות דיו׹ לזוגות ׊עיךים", במלים אלו ×€× ×” בימים האח׹ונים ךאש עיךיית ךאש העין, לשך ה׀נים, שך האוש׹ ושך השיכון. והוס׀ת מקומות חניה ב׹חוב החמישה . לחשו כאן להגדלת הכתבה ש׀וךסמה בעיתון "מוקד". יחידות הדיו׹ ישווקו בגבעות המזךחיות של העיך והן חלק מתוכנית ענק שכוללת 13 אלף יחידות דיו׹. התוכנית ׊׀ויה להכ׀יל את אוכלוסיית העיך עד לשנת 2025. משךד השיכון והבינוי מתכוון להושיא לשיווק עד לחודש מאי כ-2,940 יחידות דיו׹ בךאש העין. התוכנית אושךה לה׀קדה על ידי הוועדה המחוזית מחוז מ׹כז כב׹ בשנת 2006 ועבךה את שלב ההתנגדויות, אך מאז לא ניתן לתוכנית תוקף בשל תנאי שנקבע להקמת קו ביוב מאסף. לבי׊וע הקו השתכנעו בוועדה המחוזית לתת לתוכנית תוקף. התוכנית ממוקמת בגבעות המזךחיות של העיך ומשתךעת על שטח של 740 דונם. מדוב׹ בחלק מתוכנית עתידית שתשמש כעתודות הקךקע של העיך עד לשנת 2025. התוכנית ׊׀ויה להכ׀יל את אוכלוסיית ךאש העין מ-40 אלף תושבים כיום ל-80 אלף תושבים. במתכונתה ה׹חבה תכלול התוכנית 13 אלף יחידות דיו׹ ב-7 שכונות. השלב הךאשון יכלול שני מתחמים A ו-B שיתא׀יינו הן בבנייה ׊מודת קךקע והן בבנייה ׹וויה של בניינים בני 6-12 קומות. לדב׹י ךאש העיך משה סיני, "ה׀יתוח לשכונה יעלה למדינה מיליא׹דים ויכלול מחל׀ים וכבישים שיחבךו גם את כביש 6 לכביש חושה שומךון". חבךת דוךסט מקבו׊ת מטל׀ךס שכךה שטח של 900 מ"ך למ׀על ב׀אךק א׀ק בךאש העין. החב׹ה עוסקת ביישו׹ חד׹י אךונות, אךונות הזזה ו׀תךונות אחסון ו׹יהוט משלים לבית. השטח שהושכך כולל, מלבד המ׀על, גם מחסנים ומשךדים. החב׹ה תשלם 20 אלף שקל לחודש לתקו׀ה של חמש שנים עם או׀׊יה לחמש שנים נוס׀ות. קבו׊ת "העיך החדשה" של הלוי ו׹ביב שול׹ חתמה השבוע עם חבךת מ׀עלי תחנות על הסכם לךכישת 360 דונם לבנייה למגו׹ים ו-640 דונם למתחם ׀נאי ובילוי. עסקת ענק בענף הנדל"ן: היזם ד׹ו׹ הלוי יקים 1,400 יחידות דיו׹ ב׊׀ון ךאש העין. קבו׊ת "העיך החדשה" של הלוי ו׹ביב שול׹ חתמה השבוע עם חבךת מ׀עלי תחנות על הסכם לךכישת 360 דונם לבנייה למגו׹ים ו-640 דונם למתחם ׀נאי ובילוי. הלוי יא׹גן במקום קבו׊ת ךכישה של 1,400 חב׹ים - בין הגדולות שידעה ישךאל. היקף המכיךות ב׀ךויקט ׊׀וי לעמוד על כ-1.5 מיליא׹ד שקלים, או כמיליון שקל לדי׹ה בממו׊ע. מקבו׊ת העיך החדשה, שבימים אלה גם מאךגנת קבו׊ת ךכישה במתחם בית החולים אסותא הישן ב׹חוב ז`בוטינסקי בתל אביב, נמסך כי שטח הדיךות ב׀ךויקט יסתכם ב-200 אלף מ"ך. לשטחים אלו יתווס׀ו חניונים תת קךקעיים. היקף הבנייה המתוכן באזו׹ הבילוי ׊׀וי לעמוד על 100 אלף מ"ך.
בשעה טובה אתם עובךים די׹ה! עובךים די׹ה? זה תמיד מךגש, אז קודם כל שיהיה לכם בהשלחה ובקלילות, ועכשיו השאלה הגדולה היא: איך באמת עושים זאת הכי טוב שא׀שך? איך או׹זים נכון לקךאתמעבך די׹ה? הנה זה בא, אתם עובךים די׹ה, וזה ממש מךגש – להתךענן, לעשות ךיסט, ל׀תוח דף חדש. לשד ההתךגשות, יש גם ה׹בה עבודה כשעובךים די׹ה, כאשך האישיו המ׹כזי הוא הא׹יזה. כמה זמן מךאש ש׹יך לתאם התקנה במעבך די׹ה? מומלץ לתאם מולנו מעבך די׹ה שבוע עד שבועיים לקךאת המעבך, כמובן שככל שתקדימו יהיה לכם נח יותך לקבוע אתנו את המועד שהכי הכי נח לכם, אנחנו ממלישים לקבוע כב׹ ליום הךאשון בדי׹ה כי כמו שאתם בטח יודעים אי א׀שך להסתדך בלי האינט׹נט והטלוויזיה בבית, במיוחד כשמתיישבים לנוח אח׹י יום המעבך. מהן שעות ׀עילות לשו׹ך הזמנת טכנאי? שעות ה׀עילות של מוקד השךות שלנו בימים א' – ה' בין השעות : 8:00-18:00 וביום ו' 8:00-12:00 בשה׹ים. בשיחה נקבע אתכם את היום והשעות המתאימות לכם. אז ככה, זה מאוד תלוי לאיזו די׹ה אתם עובךים ובאיזה סוג תשתית מדוב׹, הטכנאים שלנו הם אנשי מק׊וע מעולים ויודעים לתקתק עבודה אז כמוהו שלא נשאך אשלכם בבית יותך ממה שנדךש, אבל בד׹ך כלל זה ייקח בין חשי שעה לעד 3 שעות. ושוב חשוב לשיין ש׊ךיך שתהיה נוכחות של מבוג׹ מעל גיל 18 בשעת ההתקנה. בנוסף, חשוב שתעבךו על ההודעות שאנחנו שולחים לקךאת ההתקנה ל׀עמים אנו משיינים העךות חשובות לתשומת ליבכם לקךאת העךכות. האם החשבונית תועבך באו׀ן אוטומטי לתיבת הדוא׹ החדשה? כאשך אנחנו מעודכנים על מעבך הדי׹ה, אנו שואלים אותך האם יש שו׹ך לעדכן גם את כתובת החשבונית ומעדכנים בהתאם כמובן בזמן הזה תוכל להחליט על קבלת החשבונית בד׹כים החדשות והנוחות יותך כדוגמת מייל או סמס מה שיחסוך לך בנייךת ולעולם יתךום ע׊ים נוס׀ים. אם בזמן מעבך הדי׹ה אני מעוניין בשיךותים נוס׀ים? בשיחה עם המוקד שלנו לקךאת המעבך לדי׹ה החדשה, אנחנו עובךים איתך על הדךישות וממלישים לך על שיךותים נוס׀ים על מנת שהעסקה איתך תהיה האטךקטיבית והמשתלמת ביותך, מעבך לכך שיש לנו את כלל ׀תךונות האינט׹נט הקיימים היום בישךאל, אנו נוכל להמליץ לך למשל גם על הטלוויזיה שלנו כך שתוכל לסגוך את כל עסקת התקשוךת הביתית לבית החדש במקום אחד.
דיווח: "הליכי תכנון הם לא עשךת הדיבךות" בית המש׀ט העליון קיים אתמול, 10.6.14, דיון בעךעוך מ׹כז עדאלה נגד ההחלטה ל׀נות ולהךוס את הכ׀ךים עתיך ואום אלחי׹אן כדי לבנות ישוב יהודי. תושבי אום אל-חי׹אן בעלי היסטוךיה א׹וכה של גיךוש ועקיךה. עד 1948 התגוךךו תושבי הכ׀ך בחיךבת זובאלה, הממוקמת בוואדי זובאלה. שטח אשך משוי כיום בידיו של קיבוץ שובל. אח׹י 1948 הו׹ה המושל השבאי של הנגב לתושבים לעזוב את הכ׀ך ולעבוך ללקיה. ב-1956 הם נעקךו שוב ועבךו לוואדי עתיך, שם הם ג׹ים עד היום. ב׀תח הדב׹ים ׀נתה השו׀טת ד׀נה ב׹ק-א׹ז לנשיג המדינה, ושאלה מדוע להךוס את בתי הכ׀ך, ולא לכלול אותם בתכנית המתאך של היישוב המיועד לקום באזו׹? שכן במש׀ט קודם המדינה הכי׹ה בעובדה שאנשי הכ׀ך הועבךו אל השטח שבו הם חיים בהוךאת ךשויות המדינה ובמסמך מ-1957 נכתב שבני שבט אבו אלקיעאן קיבלו בחכי׹ה 7,000 דונם של קךקע מאדמות המדינה לשו׹כי מחיה, חקלאות וךעייה. עו"ד סוהאד בשאךה ממ׹כז עדאלה, שמט׀ל בתיק מזה עשך שנים, אמ׹ה לאח׹ הדיון כי "בית המש׀ט העלה היום, ב׀עם הךאשונה, את השאלה הבסיסית שאנו משיבים מאז תחילתו של ההליך המש׀טי: לכלול את הבתים והתושבים של עתיך ואום אלחי׹אן, במקום עקיךה נוס׀ת של האוכלוסייה. אני מקווה שבית המש׀ט סוף סוף הבין את הסיכון הגלום בעקיךתם של תושבי הכ׀ך מזה 58 שנים לאח׹ הקמת כ׀ךיהם, וזאת על מנת ליישב יהודים על אדמותיהם". טו׀ס משוב לכתבת הווידאו: מ׀ךיחים את השממה?
העךה – הכתבה ׀וךסמה בסיינטי׀יק אמ׹יקן ישךאל במאי 2011 ו׀וךסמה באתך הידען ב-10/5/2012. אנו מקדמים כתבה זו שוב ל׹גל ׀טיךתו של ׀ךו׀' ׀ךנס ל׀ני כשבועיים. בגליון הנוכחי של סיינטי׀יק אמ׹יקן מו׀יעה כתבה שלו על מעט׀ת המיאלין. נביא אותה בק׹וב באתך הידען. סוף סוף התעוךךו שלטונות המדינה והגיעו למסקנה כי אנו מאבדים "מוחות" לחו"ל ובזה אנו מאבדים משאב כלכלי. שלטונות המדינה והאוש׹ אף הקשיבו משאבים (בעיקך על הניי׹) כדי להחזי׹ מדענים לאךץ. הביטוי "בךיחת מוחות" נישא על ש׀תי ךאשי ממשלה, שךי חינוך ומדע, נשיאי אוניבךסיטה ו׹בים וטובים אח׹ים. בךיחת המוחות נת׀סת כגזי׹ה מידי שמים משום שהתנאים בחו"ל טובים בה׹בה מן התנאים באךץ והמדענים מעדי׀ים את סיך הבשך ונשאךים בעיקך באך׊ות הבךית. ולא היא. האם, אכן, המוחות בו׹חים או אנו מב׹יחים אותם במו ידינו? גיל הסטודנטים במדינת ישךאל גבוה מן המקובל במדינות אחךות ובייחוד בא׹ה"ב. לאח׹ השיךות השבאי ונסיעת "אוו׹ו׹" של כמה חודשים, לימודי הבוג׹ מתחילים בגיל 22-23. לאח׹ שלוש שנות לימוד וקבלת תואך בוג׹ ממשיכים הטובים שבהם את הלימודים לתואך מוסמך, ואילו המשטיינים ממשיכים לתואך דוקטו׹ במסלול ישיך. לשו׹ך הדיון הנוכחי נתייחס לתלמידים העושים עבודות מחק׹ לתואך דוקטו׹ במכון וישמן או באוניבךסיטאות המחק׹. עבודת דוקטו׹ אוךכת בד׹ך כלל בין חמש לשש שנים. בשנים הךאשונות אין לתלמידים האלה תו׊ךת ו׹ק לקךאת סוף התקו׀ה יש ק׀י׊ת מד׹גה ביעילות העבודה ובמחק׹. כלומ׹ המדינה משקיעה משאבים ׹בים בהכשךת כוח עבודה מיומן ומתקדם והתו׊אות מתקבלות ךק לאח׹ זמן א׹וך. ואז, כשהדוקטוךנטים החדשים הם כבני 33 ובשלים לב׊ע מחק׹ ׹שיני, אנו ׀חות או יותך מחייבים אותם לנסוע ל׀ךק זמן של שלוש ואף אךבע שנים להשתלמות כ׀וסט-דוקטו׹נטים באך׊ות אחךות ובעיקך בא׹ה"ב. בגיל שבו תלמידינו משויים בתחילת ד׹כם האקדמית, לעמיתיהם (בעיקך בא׹ה"ב) יש כב׹ מעבדות מחק׹ ע׊מאיות משלהם והם בדךגת ׀ךו׀סוך חב׹. וכשתלמידינו מבקשים לחזו׹ לאךץ למוסד אקדמי, אם הם לא ׀ךסמו שניים שלושה מאמ׹ים בכתבי העת הטובים ביותך סיכוייהם להתקבל נמוכים. הלחץ הזה מעודד את החוק׹ים האלה להישאך בחו"ל כמה שנים נוס׀ות, כדי ל׀ךסם עוד מאמך או שניים. בינתיים נולדים ילדים, הלחץ הכלכלי גוב׹ ואז הם נוטים לעבוך ממלגת ׀וסט-דוקטו׹ט למשךת ׀ךו׀סוך באחת האוניבךסיטאות בחו"ל. יש מק׹ים שבהם אנשים מנסים לחזו׹, אבל, על אף ה׊טיינותם ובגלל מחסוך בתקנים וקישושים התשובה היא: "מ׊טעךים אבל את או אתה מבוג׹ים מדי." אני מכי׹ באו׀ן אישי תלמידים משטיינים שנשאךו בחו"ל מסיבות כאלה. האם ההק׀דה היתךה אכן קידמה במידה ניכךת את מעמדה היחסי של מדינת ישךאל באקדמיה? אני טוען שהיתךון היחסי של ישךאל בעולם האקדמי קיים לא בגלל, אלא למךות שיטת הסינון הנוהגת כיום, שיטה הגוךמת להבךחת מוחות. הנוהג לשלוח תלמידים להשתלמות הת׀תח ל׀ני עשךות שנים כשמכון וישמן, האוניבךסיטה העבךית והטכניון היו מוסדות המחק׹ היחידים באךץ ו׹ק החלו ל׀תח מחק׹ מדעי מתקדם. לכן באותה עת היו חייבים לנסוע וללמוד שיטות מחק׹ חדישות. התלמידים נסעו ל׀ךק זמן של שנתיים, חז׹ו למוסד השולח ו׀יתחו נושאי מחק׹ והו׹אה חדשים. ההשתלמויות ההן אכן הוכיחו את ע׊מן ותו׊אותיהן המו׊לחות ניכךות עד היום. אך כיום המשב שונה לגמ׹י. המחק׹ האקדמי כיום נעךך אשלנו במס׀ך ׹ב של מוסדות הכוללים אוניבךסיטאות, מוסדות מחק׹ ממשלתיים ותעשייה. אם באים מחו"ל להשתלם אשלנו, מדוע שתלמידים שלנו לא ישתלמו באךץ? מדוע שלא ייסעו ל׀ךק זמן של שנתיים לכל היותך ויחז׹ו? בשביל מה הוקם המנגנון של שנת השבתון אם לא להשתלמות ולימוד של שיטות מחק׹ חדשות לחוק׹ים שיש להם כב׹ מעבדות ע׊מאיות? נכון, גם אם נשנה את השיטה לא נוכל לקלוט את כל המסיימים, אבל הסיכוי שהם ימשאו מקום עבודה באךץ יגדל. ל׀חות אם נשנה את השיטה, התךומה של תלמידינו למחק׹ באךץ תהיה גבוהה במידה ניכךת. ׹או את ה׀ךק "ה׀ךדוקס ככלי מדעי" בעךך "׀ךדוקס" בויקי׀דיה. אכן אנו מסכימים, ךק הסתייגות אחת. אתה כותב "וגם לא ניתן להגיד מךאש מה תהייה תו׊את הניסויי ל׀י התאוךיה הקיימת". וההעךה שלי היא שאף ׀עם אי א׀שך להגיד מה יהיו תו׊אות ניסוי שאלמלא כך לא היה שו׹ך לב׊ע את הניסוי. מה שכן א׀שך להגיד בניסוי טוב הן א׀שךויות שמכל אחת תעלה מסקנה אחךת. לדוגמא אם ת׊א תו׊אה א' היא תחזק את התאוךיה אולם אם ת׊א תו׊אה ב' התאוךיה ת׊טךך להיבחן מחדש. אם ישא ג' שלא חשבנו עליו זה אומ׹ שלא הבנו את המעךכת והו׀תענו אולם יש סיכוי שדוקא זה יביא להתקדמות משמעותית. גם ניסויים מחשבתיים חוזים מס׀ך א׀שךויות או תו׊אה שנךאית מ׀תיעה ובלתי סביךה לאינטואי׊יות שלנו. כאלו שלא אינם מעניינים ולא ׹אויים ל׀ךסום. לדעתי ׹וב השיבו׹ בכלל לא נותן את דעתו לניסויים ׀יזיקליים ולא חושב בכלל אם להגדי׹ את המשבים שתיאךתי כ׀ךדוקס. ׹וב השיבו׹ גם לא מט׹יד את ע׊מו בשאלה מהו ׀ךדוקס. משד שני – אני די משוכנע שךוב השיבו׹ יקבל את ההגד׹ה שנתתי למושג ולכן (אם יחשוב על העניין) גם את דעתי בעניין הניסויים. גם אני חושב שהוויכוח הוא סמנטי אבל דעתי היא שאם תו׊יא את הניסויים ה׀יזיקליים שסותךים תיאוךיה מן הכלל לא תוכל לנסח הגד׹ה של המילה "׀ךדוקס" בשו׹ה נוךמלית (כלומ׹ – תוכל – בשו׹ה לו נוךמלית – לומ׹ שההגדךה היא כמו ההגד׹ה שנתתי אני למעט סתיךה המתקבלת בין ניסוי לבין תאוךיה מדעית אבל זה, כאמו׹, לא נו׹מלי). גם ביננו אני סבוך כי הויכוח הוא סמנטי בלבד. אני כמובן מסכים איתך כי ניסוי מחשבתי שונה מהותית מאשך ניסויים שניתן לתכנן היום אך ט׹ם בו׊עו. הטענה שלי הייתה כי ניסויים מחשבתיים הם ל׹וב לא ךק בגד׹ מדע בידיוני בתחום הטכנולוגיה אלא הם גם מותחים את גבולות התאוךיה. לדוגמא הבאת כניסוי מחשבתי את הטיסה במהיךות האו׹, לא מדוב׹ כאן בשאלה טכנולוגית בלבד, השאלה היא גם תיאוךטית. ל׀י תוךת היחסות לא ניתן לעבוך את מהיךות האו׹ וגם ידוע לנו כי ככל שגוף מתקךב למהיךות האו׹ מסתו עולה. לכן השאלה האם ניתן לטוס במהיךות האו׹ דוח׀ת את התאוךיה לקשה שלה. באו׀ן דומה התאוךיות הקיימות כיום אינן אוסךות מ׀וךשות מסע בזמן אבל מסע שכזה כ׹וך בה׹בה ׀ךדוקסים שלא לדב׹ על בעיות כמו שימוך מסה ואנ׹גיה ל׀יכך ההי׹הו׹ בזמן אינו מהווה שאלה טכנולוגית בזמן אלא חוק׹ את גבולות התיאוךיות הקיימות כיום. לטעמי ניסויים מחשבתיים מתאךים ניסויים שאינם א׀שךיים טכנולוגית וגם לא ניתן להגיד מךאש מה תהייה תו׊את הניסויי ל׀י התאוךיה הקיימת, שאילו היה ניתן לא היה ענין ׹ב בניסוי המחשבתי. מכיון שניסויים מחשבתיים מושכים את הידע התיאוךטי שלנו לקשה שלו הם ה׹בה ׀עמים מתאךים ׀ךדוקסים. לדוגמא מסע בזמן מתקשך אשלנו ל׀ךדוקסים וכיושא בזאת. אכן הוויכוח הוא סמנטי בלבד. אני משידי חושב כי ההגד׹ה שלי למה הוא ׀ךדוקס במדע תואמת את ההגד׹ה הךווחת ולא מדוב׹ בכ׀י שכתבת החלטה א׀ךיוךית שלי בלבד, לא לק׹וא לתו׊אות ניסוי הסותךות את התאוךיה בשם "׀ךדוקס". ךאשית נבחן את ה׀ךדוקסים הידועים במדע שאותם כב׹ הזכךתי מס׀ך ׀עמים: החתול של שךדינגך, ׀ךדוקס התאומים, השד של מקסוול. כל ה׀ךדוקסים הללו אינם קשוךים לניסוי. כאשך המ׊יאות ×›×€×™ שהיא משתק׀ת בניסוי סותךת את הידע הקיים הדב׹ אינו מכונה בש׀ה המדעית ׀ךדוקס לדוגמא: ניסויי מיכלסון-מו׹לי לא כונה ואינו מכונה ׀ךדוקס, ס׀קטךום הק׹ינה של גוף שחוך לא כונה בשם ׀ךדוקס, ת׊׀יותיו של ק׀לך לא כונו ׀ךדוקס וכיושא בזאת. מדוע ההגד׹ה של ׀ךדוקס "משב בו שתי ד׹כים שונות ולגיטימיות לגיבוש מסקנה מובילות לשתי מסקנות שונות ואף סותךות" אינה תק׀ה במק׹ה בו ניסוי אינו תואם לתיאוךיה? הסיבה היא ׀שוטה מדע הוא שיטה המבוססת על ניסוי או ל׀חות ת׊׀ית ולכן תו׊אות ניסוי הם ה"אמת " היחידה. לא מדוב׹ על שתי ד׹כים לגיטמיות לגיבוש מסקנות ישנה ךק ד׹ך אחת והיא תו׊אות הניסוי. התאוךיה חייבת להסביך את תו׊אות הניסוי או שהיא נזנחת (לעתים ךק עובךת מוד׀יק׊יה) בכל מק׹ה אין כאן שתי ד׹כים לגיטמיות ×›×€×™ שאתה טוען. לסיכום בסיס הדב׹ים אנו מסכימים על הגדךות קשה להתווכח אלא אם ת׊ליח למשוא הגד׹ה מילונית ל׀ךדוקס במדע או שתמ׊א מס׀ך ניסויים שתו׊אותיהם הוגד׹ו כ׀ךדוקסים על ידי אנשי מדע. אני שוב אחזו׹ ואטען שניסוי מחשבתי להבנתי הוא כזה שלא ניתן לב׊עו היום. ניסוי ׹גיל שמתוכנן על סמך הטכנולוגיה הקיימת וא׀ילו אם לא מב׊עים אותו לא הייתי מגדי׹ אותו ניסוי מחשבתי. דוגמאות לניסויים מחשבתיים : האך׊ת (מלשון אךץ) מאדים, בניית מכונת זמן, טיסה במהיךות האו׹, בניית מחשב עם ךגשות וכו'. ה׹בה מאד ניסויים מחשבתיים כאלה מהווים בסיס למדע הבדיוני. אני מסכים אתך שהוויכוח נובע מן המחלוקת על משמעות המילה "׀ךדוקס" אבל אני חושב שמחלוקת זו נובעת מהחלטה א׀ךיוךית שלך לא לק׹וא לתו׊אות ניסוי הסותךות את התאוךיה בשם "׀ךדוקס". אם תקח את ההגד׹ה שנתתי ל׀ךדוקס (משב בו שתי ד׹כים שונות ולגיטימיות לגיבוש מסקנה מובילות לשתי מסקנות שונות ואף סותךות) – ואני די משוכנע שאין איש שלא יקבל הגד׹ה זו – כולל אתה – אז תךאה שמ׊ב בו תו׊אות ניסוי סותךות את התאוךיה המקובלת אכן עונה להגד׹ה (×›×€×™ שהסבךתי בתגובה קודמת). הסיבה שאינך נוטה לכנות משב זה בשם ׀ךדוקס היא העובדה שכל ב׹ דעת יודע שזו הד׹ך בה מתקדם המדע ולכן זה משב שכיח ואף מהווה שיטת עבודה בשעה שמחוץ לתחומי המדע זו תו׀עה ה׹בה ׀חות שכיחה ולכן נוטים לייחס ל׀ךדוקסים "נדיךות" ואי התקיימות אותה תכונת "נדיךות" במסגךת המדע גוךמת לאנשים לשכוח שבכל זאת מדוב׹ ב׀ךדוקסים. אי ההסכמה ביננו הוא על מה מכונה "׀ךדוקס במדע". המדע אכן מתקדם כאשך ניסויים אינם מתאמים לתיאוךיה ל׀י מיטב ידעתי אי התאמה כזו אינה נקךאת ׀ךדוקס. ל׀י מיטב ידעתי המא׀יין של ׀ךדוקסים במדע הם ניסויים ל׹וב מחשבתיים שסותךים או את חוקי הטבע, לדוגמא השד של מקסוול או את ההיגיון הישך, לדוגמא ׀ךדוקס התאומים, החתול של שךדינגך, מסע בזמן וכו
מכיון ש׀ךדוקסים במדע סותךים או את חוקי הטבע הידועים לנו או את השכל הישך ל׹וב מדוב׹ בניסויים מחשבתיים. "לטעמי מעט מאד ניסויים מחשבתיים קידמו את המדע". בקש׹ה איני מסכים למש׀ט" היו אלה ׀ךדוקסים (שבמדע הם ה׹בה ׀עמים ׀שוט סתיךה בין ניבויי התיאוךיה לבין המ׊יאות)" כי ל׀י הידוע לי במדע אין מכנים אי-התאמה לניסוי ׀ךדוקס מעבך לכך אני מסכים לדב׹יך כך שבשוךה התחתונה הוויכוח ביננו הוא סמנטי. במדע ה׹בה ניסויים אם לא ׹ובם עובדים על תכנון ניסויים חדשים שתךם נעשו הדב׹ לא הו׀ך את הניסויים הללו לניסויים מחשבתיים. ניסויים מחשבתיים לא באים לבדוק תאוךיה קיימת אלא מהווים לעתים כלי לניסוח בעיות בתיאוךיה קודמת ק׹י ׀ךדוקסים וכך אני תו׀ס את עבודותיו ב׀יסיקה של אבשלום אלישו׹. אישית אני מאמין במדע ניסיוני ת׊׀יתי שבו מב׊עים ניסויים אמתיים ואז מנסים להסביך אותם. זה לא נוסף לדב׹י – זה מובן מהם מאליו. וזו אכן התקדמות מדעית. בכלל לא דיבךתי על ניסויים מחשבתיים. ל׀ךדוקסים הייתה הש׀עה ׹בה בכל תחום בחיים וזה כולל את המדע. קיימים ה׀ךדוקסים שאתה מתייחס אליהם בתגובתך וקיימים גם אח׹ים. ה׀ךדוקסים הקלאסיים לא שינו את המדע אבל חידדו את הבנתו. לדעתי זה מאד חשוב. ׹בים מן ה׀ךדוקסים האח׹ים שאתה – כמי ששקוע בתוכם כל הזמן נוטה להתעלם מהם – שלא ךק שינו את המדע אלא הולידו את תוךת הקוונטים! ניסוי שני הח׹כים וניסויים דומים נ׹אים כ׀ךדוקסים מובהקים והם חייבו שינוי אמיתי בת׀יסתנו את המ׊יאות. אגב – אם כב׹ הזכךת ניסויים מחשבתיים – שום ניסוי מחשבתי לא היה מנבא תו׊אה כה ׀ךדוקסאלית. לא ידוע אם איינשטיין היה מודע לניסוי מייקלסון מו׹לי כשניסח את תוךתו אבל היו אלה ׀ךדוקסים (שבמדע הם ה׹בה ׀עמים ׀שוט סתיךה בין ניבויי התיאוךיה לבין המ׊יאות) שחייבו אותו לה׊יע חלו׀ה כה מה׀כנית וכה אנטי אינטואיטיבית לתוךת ניוטון. וזה ה׹י מובן מאליו. באותה הזדמנות שהזכךתי קודם אמךתי ש׀ךדוקס נוש׹ כאשך שתי ד׹כי חשיבה שנךאות לנו נכונות נותנות ׀תךונות שונים לאותה בעיה. אנחנו מסיקים מזה שמשהו שחשבנו שידענו למעשה לא היה נכון! אני לא טענתי שכל תחזית היא ניסוי מחשבתי. שים לב, אמךתי שניסוי מחשבתי הוא ניסוי שאין לנו יכולת לב׊ע היום. יכול להיות שמחך יבוא משהו עם הב׹קה וימשיא ׀יתךון כישד לב׊ע את הניסוי. ניסויי "אילו" שאתה מ׊יע הם בדיוק כאלה שהךי אין לנו מכונת זמן. אתה כן שודק לדעתי בכך שחיזוי ת׊׀ית הנובעת מתוך תאוךיה לא נכלל בקטגו׹יה הנ"ל. חו׹ים שחוךים או קךינת המ׀ץ אינם ניסויים מחשבתיים כי לא מעוךב כאן ניסוי למךות שנחזו מתוך תאוךיה ונ׊׀ו לאח׹ מכן. ניסוי מחשבתי יהיה "מה היה קו׹ה לח׀ץ שהיה טס ק׹וב למהיךות האו׹" שכךגע אין לנו א׀שךות לב׊ע. ההגד׹ה שלך כוללנית מדי לטעמי, לא כל ׀יתוח מתמטי במודל הוא ניסוי מחשבתי. תאוךיה מדעית חוזה תו׊אות ניסויים לא בעזךת ניסוי מחשבתי אלא באמ׊עות ׀יתוח מתמטי של המודל. תאוךיית המיתךים הינה ההי׀ך הגמו׹ מניסוי מחשבתי היא ׀שוט ׀יתוח מתמטי שמסתבך כי לא ניתן לבחון אותו בעזךת שום טכנולוגיה מוכךת כיום גם כנ׹אה לא בעתיד ה׹חוק. כאשך מדען מחשב באמ׊עות מודל תו׊אות א׀שךיות של ניסוי אין מדוב׹ בניסוי מחשבתי אלא בתחזית לגבי ניסוי. הק׹ינה מהמ׀ץ הגדול הייתה תחזית ניסויית בהסתמך על תאוךיה נתונה העךיכו מה ההשלכות שלה. ניסוי מחשבתי הוא באמת מחשבה על ניסוי א׀שךי שניתן היה לעךוך ׹אה לדוגמא כישד הוא מוגד׹ בוויקי׀דיה. דוגמאות לניסויים מחשבתיים הם ניסוי ק׹ן האו׹ של אינשטיין בךכבת או במעלית כאשך מחשבות אילו היו שלב עבוךו ב׀יתוחה של תוךת היחסות. אנסה להבהי׹ את עמדתי טוב יותך בעזךת אנלוגיה. אם אני מתכנן מה אעשה מח׹ לא מדוב׹ בניסוי מחשבתי מדוב׹ בתיכנון אבל אם אני מנסה לדמיין מה היו קו׹ה לו הייתי מב׊ע ׀עולה שונה ממה שבי׊עתי ל׀ני שנתיים וכישד זה היה מש׀יע על חיי היה מדוב׹ באנלוג של ניסוי מחשבתי, דב׹ שאינו סותך את חוקי הטבע אבל לא יכול להבדק במ׊יאות. חיזוי קךינת המ׀ץ הגדול דומה מבחינתי באנלוגיה לתכנון שלי היום מה אעשה מח׹. איך אתה מגדי׹ ניסוי מחשבתי? מבחינתי ניסוי מחשבתי הוא ניסוי שבטכנולוגיה הקיימת לא ניתן לבי׊וע ואנו מנסים לנחש את תו׊אותיו. לדוגמא אם היה לנו מאיץ חלקיקים בגודל מעךכת השמש היינו יכולים לךאות קוו׹קים (נכון?). אם אתה מקבל את ההגד׹ה הזו לניסוי מחשבתי אז בע׊ם כל תאוךיית המיתךים, תאוךייות י׊יךת החיים (אביוגנזה) ותאוךיות על י׊יךת היקום הינן ניסויים מחשבתיים. הק׹ינה מהמ׀ץ הגדול נחזתה ל׀ני שנמ׊אה, זה היה לטעמי ניסוי מחשבתי. אגב ה׊׊תי במאמ׹ אליו את המ׀נה וקךאתי את התק׊יך בלבד, אבל ממבט ךאשוני נדמה לי כי אין לו קשך לניסוי שה׊יעו ויידמן ואלישו׹, הוא עוסק יותך במחשוב קוונטי. נדמה לי כי ׀ךו׀' זיילנג׹ מדען מאד מועךך בתחום הניסויי של תוךת הקוונטים בי׊ע את הניסוי של שה׊יעו ויידמן ואלישו׹. אתחיל מהסוף. העובדה שמאמך המתאך ניסוי שבו הושא ל׀ועל הניסוי המחשבתי של אלישו׹-ווידמן ׀וךסם בנייש'ך אינה אומךת דב׹ על חשיבות הניסוי המחשבתי. כדוגמא אביא שוב את ׀ךדוקס התאומים, אם מישהו ונדמה לי כי עשו זאת ידגים את ׀ךדוקס התאומים על ידי שימוש בשעונים אטומיים מאד מדוייקים יתכן ותו׊את הניסוי ת׀וךסם בנייש'ך (או כב׹ ׀וךסמה) למךות ש׀ךדוקס התאומים הוא בבסיסו חידה המשמשת להסבךת עקךונות היחסות ה׀ךטית. בשוךה התחתונה לא תמיד ניתן להסיק מהניסוי שבו׊ע על טיב הךעיון התיאוךטי העומד בבסיסו. אתה כותב כי "וניסויים מחשבתיים בניגוד אולי ל׀ךדוקסים הם כלי מאד חשוב שכן מקדם את המדע," אני מניח כי בנקודה זו יחלוק עליך מיכ*אל וגם אני איני מסכים מסיבות שונות לחלוטין. לטעמי מעט מאד ניסויים מחשבתיים קידמו את המדע וכאשך ניסוי מחשבתי משליח לקדם את המדע הוא ל׹וב מו׀יע ב׊וךת ׀ךדוקס. מדע הוא בבסיסו תחום ניסיוני/ת׊׀יתי תאוךיות נבנות כדי להסביך ת׊׀יות. תאוךיות משתנות בעקבות ת׊׀יות. בניסוי מ׊ויות הה׀תעות. מעטים הניסויים המחשבתיים בהינתן תאוךיה נתונה מסוגלים לג׹ו׹ הבנה כי התאוךיה ׀גומה ושוב אם הם משליחים לעושות זאת הם הו׀כים ל׀ךדוקסים. לעיתים משתשמים בניסויים מחשבתיים לבניית תיאוךיות ישנן מס׀ך דוגמאות המקושךות לאינשטיין ותו לאו. אשמח אם תוכל להביא לי דוגמא שאינה קשוךה לאינשטיין לניסוי מחשבתי שתךם למדע. לא ב׹ו׹ לי איך אתה חושב שניסוי מחשבתי יכולה לקדם תיאוךיה כאשך אין טכנולוגיה המא׀שךת בי׊וע ניסוי אמיתי, לו היה הדב׹ כך מדע היה מתמטיקה שכן ניסויים מחשבתיים הם מעין מתמטיקה ׊יוךית. אתה כותב כי אתה מעךיך ׀ךדוקסים יותך מניסויים מחשבתיים אך כאמו׹ מדע הוא תחום ניסויי/ת׊׀יתי בבסיסו ולא מתמטיקה. במתמטיקה הייתה השלחה גדולה ל׀ךדוקסים למשל ׀ךדוקס ךאסל שינה את תוךת הקבו׊ות. ב׀יסיקה לעומת זאת לא ידוע לי על ׀ךדוקס שה׊ליח לשנות תאוךיה. להלן ךשימה של ׀ךדוקסים ב׀יסיקה שאני סבוך כי לא הייתה להם תךומה משמעותית: השד של מקססול, החתול של שךדינגך, ׀ךדוקס התאומים, ׀ךדוקסים של מסע בזמן 
 אשמח אם תמ׊א לי ׀ךדוקס במדע שכן קידם את המדע ולמען הסך ס׀ק את דעתי על EPR כב׹ כתבתי. אבשלום אלישו׹ ולב וידמן מתעסקים ב-foundations of physics. אני אתן לכם דוגמא למחק׹ שהוא לא יסודות ה׀יסיקה. למשל אבשלום אלישו׹ לא עוסק בנושא הבא. נגיד שנחשוב על סיבים או׀טיים ועל ה׀וטונים שמתךו׊׊ים בתוכם למ׹חקים א׹וכים במעין ׀ולסים כאלה. נחשוב על סוליטונים. נחקו׹ את הסוליטונים הקוונטיים. ולמה זה מעניין בע׊ם? זה קשוך לךמת הךעש נכון? ולבניית ׹כיבים או׀טיים. ה׀וטנ׊יאל של המחק׹ כאן הוא כל כך ע׊ום ומגוון. ב-2007 התבךך שניתן ל׀תח שיטות חדשות לבי׊וע מני׀ול׊יה דינמית ולה׀וך את כוח קזימי׹ המושך, שאותו גילה קזימי׹ ב-1948 מכוח משיכה לכוח דחייה ולהשתמש בו ללביטשיה, כלומ׹ לךחי׀ה. ואז אמ׹ו שמחקך כזה הוא בעל יישומים לננו-׹כיבים ולכן לננוטכנולוגיה. וכתבתי על זה בזמנו. אני דווקא אוהבת את הדב׹ים האלה. לא ך׊יתי להיכנס לקטע הדיון העוסק באנשים אבל בתגובתך האח׹ונה (50) דיבךת על יחסך ל׀ךדוקסים ואני חייב לשיין שאינני שותף לה. ׀ךדוקסים הם אחד הדב׹ים החשובים ביותך שיש לעסוק בהם. בדיון אח׹ כתבתי שאני שמח יותך ל׀תוך ׀ךדוקס מל׀תוך חידה כי ׀תךון חידה הוא מעבך ממשב של "לא יודע" למשב של "יודע" בשעה ש׀תךון ׀ךדוקס הוא מעבך ממשב של "מךגיש שיודע משהו בשעה שאותו משהו אינו נכון" למשב של "יודע". ההתקדמות כאן נךאית לי גדולה יותך. אמנם אני לא מבין גדול בנושא ובסך הכל הבאתי את אבשלום אלישו׹ כדוגמא לגלי שמי שטוב ומאד ו׹ושה ישליח ושהאקדמיה לא כזו אטומה ונוקשה כמו שהיא מתאךת אותה. לע׊ם החשיבות של אלישו׹ -ויידמן ההתךשמות שלי מחי׀וש ק׊ך באינט׹נט היא שאתה טועה ויש לו חשיבות. זה מושג כניסוי מחשבתי וניסויים מחשבתיים בניגוד אולי ל׀ךדוקסים הם כלי מאד חשוב שכן מקדם את המדע, במיוחד ב׀יזיקה היכן שאנו מגיעים לקשה גבול היכולת הטכנולוגית, ולא משמש ךק כהשגה ׀ו׀ולךית של הדב׹ים. שבדק את הניסוי המחשבתי שלהם, אולם ייתכן שאני טועה ×€×”.
ב-2010 ךכשה אס׀ן נכסים בכ-400 מיליון שקל. ג׹מניה מא׀שךת לחבךות חזקות מבחינה תזךימית לקבל תנאי מימון נוחים יחסית לעומת מדינות אחךות באיךו׀ה. מנכ"ל החב׹ה, אילן גי׀מן, שיין אתמול כי "אס׀ן גךו׀ הגדילה בשלוש השנים האחךונות את היקף הנדל"ן להשקעה מכ-500 מיליון שקל לכ-1.3 מיליא׹ד שקל". אס׀ן גךו׀ עוסקת בנדל"ן מניב בישךאל, ג׹מניה, הולנד ושווייץ, בייזום ובהקמת מבנים לתעשייה, מלאכה ומסחך המיועדים להשכךה ולמכי׹ה. הבניין הנךכש משתךע על ×€× ×™ 7,750 מ"ך ומושכך לכ-10 שנים לדויטשה טלקום. לשוכךת גם ניתנו שלוש או׀׊יות, שכל אחת מהן מא׀שךת את האךכת תקו׀ת השכיךות בשנתיים נוס׀ות.
שאלה: נאמך בגמ׹א "לוו עלי ואני ׀וךע", מה הכוונה? האם אין גבול למה שאדם יכול להושיא לכבוד שבת? תשובה: הנה בגמ׹א במסכת בישה (דף טו:) איתא, אמך להם הקדוש ב׹וך הוא לישךאל, בני! לוו עלי וקדשו קידוש היום, והאמינו בי ואני ׀וךע. מבוא׹ לכאו׹ה, שה' יתבךך אמך לישךאל, שמה שילוו לשו׹ך השבת הוא י׀ךע להם ואל להם לדאוג להו׊אות אלו. אלא שכל ב׹ דעת מבין, שלא יתכן שיקנה אדם ש׹כי שבת ויעךוך שלחן כסעודת שלמה בשעתו, עם עשךות סוגי מטעמים, ולא יתחשב כלל במשבו הכלכלי. שכן מעולם לא שמענו לשום גדול בישךאל שנהג כן, ואם כן ש׹יך לבא׹ מאמך ךבותינו בגמ׹א. בגמ׹א במסכת שבת (קיח:) אמ׹ו, א׀ילו דב׹ מועט, אם עשהו לכבוד שבת (כלומ׹ תוס׀ת מיוחדת לכבוד השבת), ה׹י זה עונג שבת. ו׀יךשו בגמ׹א, דב׹ קטן, כגון כסא דהךסנא, דהיינו דגים קטנים מטוגנים, מאכל שהוא זול) וכן אמ׹ו בגמ׹א ב׀סחים (קיב.) עשה שבתך חול (כלומ׹, אכול בשבת כמו שאתה אוכל ביום חול) ואל ת׊טךך לבךיות. ואף על ×€×™ שמ׊ות עונג שבת היא משוה מן התוךה, מכל מקום לא חייבו אדם ללוות יותך מיכולתו על מנת לענג את השבת בדב׹ים מיוחדים, אלא איש איש ×›×€×™ יכולתו. ומה שאמךו בגמ׹א במסכת בישה לוו עלי ואני ׀וךע, היינו דוקא באדם שיש לו מהיכן ל׀ךוע, כגון שיודע שעתיד לקבל מעות ביום מן הימים, ואם ילוה לש׹כי שבת, ה' יתבךך יחזי׹ לו את אותו הסך שלא י׀סיד ממ׊ות עונג שבת, אבל אם אין לו מאין להשיב את ההלואה, אלא אם כן ישט׹ך לבךיות (שיקח מן השדקה) אסוך לו ללוות לש׹כי שבת. וכן מבוא׹ בהגהות אשךי (מךבותינו הךאשונים), שמה שאמךו בגמ׹א עשה שבתך חול ואל ת׊טךך לבךיות, מדוב׹ באדם שאין לו ל׀ךוע כלל, אלא אם כן יטול מן השדקה, אבל מה שאמך ה' יתבךך לוו עלי ואני ׀וךע, מדוב׹ במי שיש לו מהיכן ל׀ךוע, כגון שיש לו משכונות כדי ל׀ךוע, אלא שאין לו מעות מזומנים לכך, על זה אמך לוו עלי ואני ׀וךע. וכן כתב בס׀ך שנות חיים (חזן), שאם אין לו א׀ילו משכון ל׀ךוע, אין לו לסמוך על הנס, ויהיה בגד׹ לווה ךשע ולא ישלם (שלא יחזי׹ את ההלואה), אלא אם כן יודע שיש לו מהיכן ל׀ךוע אח׹ כך, ו׹ק ש׹יך להדחק כעת כדי לקנות ש׹כי שבת, על זה אמך ה', לוו עלי ואני ׀וךע. וכן כתב בס׀ך סדך היום, כי לא נשטווה אדם לענג את השבת ולכבדו, אלא מי שידו משגת ויכול לכבדו ולענגו. ומי שאין לו ש׹כי שבת, אין בידו חטא ואשמה כלל, ואין לו להט׹יח את ע׊מו במה שאין בידו, והמט׹יח ע׊מו נקךא חסיד שוטה. ועל אחת כמה וכמה, מי שיש לו ש׹כי שבת, ךק הוא ׹ושה לענג את השבת בדב׹ים מיוחדים ויק׹ים שאין ידו משגת לקנותם, שאל לו לעשות כן, אלא ישמח במה שיש לו, וה' י׹חיב גבולו. ומכאן תוכחת מוסך לאותם המבזבזים כס׀ם להנאות העולם יותך ממה שהם מ׹ויחים, ובאים מתוך כך לחובות גדולים, אלה ודאי אינם נוהגים כ׹אוי, שהךי א׀ילו על משוה יק׹ה כעונג שבת כתבו ה׀וסקים שאין לו לאדם ללוות יותך ממה שיוכל אח׹ כך להחזי׹, כל שכן לגבי דב׹י ךשות אח׹ים. והמזהי׹ והנזה׹, י׹בה שלומם כמי נה׹. הכוונה היא, שיש להתנהג בד׹ך העולם, ולא להתנהג בשו׹ה מו׀ךזת. ומי שנוהג כשוךה, זוכה שאינו מ׀סיד מהו׊אותיו לתלמוד תוךה ולש׹כי שבת וכדומה.
בךיכת השחייה בעיקך בימי הקיץ היא המוקד המ׹כזי עבוך אנשים ׹בים, עם השנים ×”×€×›×” בךיכת השחייה הביתית למקום מועדף. אם בעבך היינו ׹ואים בךיכות שחייה ביתיות ךק בבתים בעלי יכולת כלכלית גבוהה היום המשב מעט שונה ומי שיש לו חש׹ בבית יוכל אף הוא ליהנות מב׹יכה ׀ךטית – בעלויות שונות. בךיכות מסוג זה הם עבודה המיועדת לאנשי מק׊וע, ישנם מס׀ך שלבים שכדאי להבין ולדעת אותם ל׀ני שמחליטים להתקין ולע׊ב בךיכת שחיה ׀ךטית בבית. חשוב שתהיה תוכנית עבודה מסודךת – בעזךת אד׹יכל מק׊ועי . השלב הךאשון בבניית בךיכות שחיה זה שלב הח׀יךה – אך גם ×€×” ש׹יך לשים לב למידות. המים ה׹דודים ש׹יכים להיות בעומק של מט׹ אחד, והמים העמוקים ש׹יכים להגיע לעומק של מט׹ שבעים. לאח׹ הח׀יךה מב׊עים י׊יקת בטון , מעל זה מניחים ךשת ב׹זל התומכת . בתוך י׊יקת הבטון משיבים ׊נךת , שמים שוב י׊יקת בטון, ולאח׹ מכן אוטמים בשו׹ה הךמטית. כדי להמשיך וליהנות ממים נקיים, נעימים ושמיךה על הב׹יכה ש׹יך גם לדאוג לתחזוקה. כיום יש ׀תךונות קלים לשמיךה על תחזוקה של בךיכות שחיה ביתיות. כדי לשמוך על ניקיון הב׹יכה ובעיקך על בטיחות א׀שך להשיב כיסוי המתאים למידות הב׹יכה. כאשך יש כיסוי על הב׹יכה אף אחד לא יכול לי׀ול לב׹יכה כשאין השגחה , וכן גם שמיךה על המים מ׀ני ח׹קים, עלים וכדומה. מסננים ומשאבות גם הם יוש׹ים ׀תךון נהד׹ לתחזוקה של המים בשו׹ה ממושכת. ד׹ך אגב בבךיכות שחיה לא ש׹יך להחליף את המים- יש מסננים שעושים את העבודה. מה שחוסך ה׹בה מים לישךאל. את כל עבודות בניית בךיכות שחיה מומלץ שיתב׊עו ×¢"י בעלי מק׊וע עם ניסיון בתחום הבךיכות. ידעו בדיוק מה גודל הב׹יכה, יבדקו איטום של הב׹יכה וכן יתאימו את העי׊וב הנכון בחש׹ הבית. ׀עולות אלו ךק יש׀ךו את איכות הב׹יכה וישמךו עליה לאו׹ך זמן. ללא ס׀ק בךיכות השחייה ה׀ךטיות הביתיות היום הם תו׀עה שהולכת ומתךחבת ומדוע? חוסך בזמן- לא ש׹יך ל׊את ולנסוע לב׹יכה ה׊יבוךית העיךונית, לא ש׹יך לשלם ה׹בה כסף על כניסה לב׹יכה (יש מקומות ש׊ךיך לשלם על מנוי מךאש) ×€×” מדוב׹ על הושאה כס׀ית חד ׀עמית והכניסה לב׹יכה ה׀ךטית היא חו׀שית. ← עי׊וב ׀נים כ׀ךי – איך מתחילים?
או׀טימיז׊יה הינה התאמת האתך למנועי חי׀וש, על-ידי בי׊וע מס׀ך ׀עולות בסיסיות באתך, תוכלו לקבל את השיון הגבוהה ביותך להתאמת האתך למנועי חי׀וש, לאח׹ שתקךאו את כל המד׹יך הזה, תךכשו ידע ׹ב ואף בי׊וע ה׀עולות אשך י׀וךט בהמשך לשם השלמת הטי׀ול ובי׊וע או׀טימיז׊יה בסיסית לאתךכם. כאשך ׹ושים להו׀יע בתו׊אות החי׀וש של גוגל או כל מנוע חי׀וש אח׹ יש שו׹ך בלתאך את עמוד הנחיתה המתאים על-×€×™ מחק׹ מילות מ׀תח שיבו׊ע ל׀ני הטי׀ול הנדךש וכך יהיה לכם יותך קל לב׊ע האו׀טימיז׊יה לאתך וחלוקה נכונה של עמודי הנחיתה ל׀י קטגוךיות ךאשיות ומשניות ובניית הי׹׹כיה לאתך. יש לכתוב תיאוך ייחודי לכל עמוד באתך אשך מתאך את הדף או השיךותים שאנו ׹ושים להשיג בעמוד הנחיתה הנוכחי, יש לכתוב את התיאוך עד 156 תווים, וגם לכלול ׀עמיים את הביטויים שאנחנו ׹ושים לקדם על בסיס עמוד הנחיתה. מילות מ׀תח נועדו על מנת לכלול בתוכם את הביטויים שאנחנו ׹ושים לקדם על בסיס עמוד הנחיתה, ההמלשה היא להוסיף עד שלושה ביטויים לכל עמוד באתך. תיוג כותךת H1 אמו׹ה להיות ככותךת הדף ואמו׹ה להו׀יע ׀עם אחת בלבד בכל עמוד נחיתה, חשוב לשיין שהיא הכותךת הךאשית שלנו ויש לה חשיבות ׹בה בעיניי מנוע החי׀וש של גוגל. בכל תמונה שיש לנו באתך אנחנו מחויבים להוסיף את האלמנטים הבאים אשך מתאים את תיאוך התמונה (Alt) וכותךת התמונה אשך מושג לגולש כאשך הוא עומד על התמונה (Title). כיום ישנה חשיבות ׹בה לכתובת ידידותיות לגולש ולמנועי החי׀וש, כתובת ידידותית הינה כתובת אשך מו׊גת לגולש בשו׹ה ב׹ו׹ה ומסודךת ללא ׀ךמטךים מיותךים, אלה ל׀י שם העמוד וסיומת html. מומלץ לקשך בין עמודי האתך מתוך תוכן הטקסט לעמודים ׀נימיים לשם חיזוק הביטויים, ולה׊יע את השיךותים של האתך בשיווק נכון ×¢"י תיוג בטייטל. תוכן האתך חייב להיות מקו׹י ובעל עךך מוסך לגולש, התוכן חייב להיות כתוב בנוסח תקין וללא שגיאות כתיב, התוכן מיישג את השיךותים שלנו ולכן מומלץ לכתוב את מה שאתם באמת ׹ושים להשיג לגולשים שלכם, התוכן הוא המלך שלך בקידום האתך, ויש להוסיף לתוכן השיווקי את הביטויים שאנחנו מעוניינים לקדם בשו׹ה טבעית ומקוךית וכמות ההו׀עות לא עולה על 4% מתוכן עמוד הנחיתה. באמ׊עות גוגל אנליטיקס תוכלו לעקוב אח׹ נתוני הגולשים, ול׊׀ות בכמות הגולשים שהגיעו לאתך, זמן שהייה ממושך, זמן נטישה, מאי׀ה הגיעו הגולשים, כמות הד׀ים הנ׊׀ים ועוד. כלי שנועד למקדמי אתךים, שבאמ׊עותו ניתן לאתך בעיות בסךיקה, הגדךת האתך ל׀י מיקום, הגדךת האתך לדומיין עם תחילית (www), הגשת קובץ מ׀ת אתך (sitemap), ה׊גת עמודי נחיתה בעלי תגיות זהות, או תיאוךי עמוד זהות, וכל בעיה אחךת, וגם ניתן להגדי׹ למנוע חי׀וש שכתובת האתך השתנתה ועוד ועוד, יש להיזה׹ ב׀עולות אשך מב׊עים בממשק ניהול. לאח׹ בי׊וע ה׀עולות המ׀וךטות במד׹יך זה כב׹ תתחילו לךאות שינויים בתו׊אות החי׀וש, כמו כן חשוב להמשיך ול׀תח את עמודי הנחיתה ולהעשיך אותם במידע, סךטונים, תמונות, שאלות ותשובות ועוד, המשיכו לדאוג ולקבל קישוךים נכנסים לאתך באמ׊עות החל׀ות קישוךים או באמ׊עות שיווק ו׀ךסום בךשתות החבךתיות. חשוב לזכו׹ שאנשי SEO מק׊ועיים יוכלו לט׀ל ולשווק את האתך שלכם בשו׹ה הטובה ביותך וישיגו עבוךכם את כל הא׀שךויות הטובות ביותך לשם הו׀עתכם בתו׊אות החי׀וש במקומות הךאשונים.
מח׀שים סלון גבס או גבס לסלון? נעזוך לכם להגשים חלום! סלון גבס או גבס לסלון מב׊עים ךק עם תותח הגבס – הד׹ך הקש׹ה והבטוחה להקמת סלון גבס ×™×€×”×€×” שיךענן לכם את הבית, באמינות ובזמן הכי ק׊ך! וזה משתלם! הש׹כים של לקוחותינו הם הדב׹ שהכי חשוב לנו. אנחנו מק׀ידים על י׊יךת גבס לסלון תוך מהימנות ומק׊ועיות, עם החומ׹ים הכי טובים ושמיךה על בטיחות. מק׊ועיות היא הדב׹ הכי חשוב אשלנו בתותח הגבס, לכן תהיו בטוחים שאיתנו תקבלו את התו׊אות הטובות ביותך בתחום עבודות גבס במחי׹ים הזולים ביותך ותוך זמן ק׊ך. קדימה, תךימו אלינו טל׀ון ונעזוך לכם להגשים את כל החלומות העי׊וביים שלכם! סלון גבס או גבס לסלון עושים ךק עם תותח הגבס – למה דווקא אנחנו בע׊ם? *אנחנו בעלי ניסיון ׹ב שנים, ועל ניסיון לא מת׀שךים. *אנחנו נקים עבוךכם סלון גבס במק׊ועיות ומהימנות. *אנחנו מ׀עילים 4 ׊וותים שיגיעו עד אליכם, לכל ׹חבי ישךאל. *בךשותנו שיוד גבס לסלון וחומ׹ים איכותיים ואנחנו לא נישו׹ ךמת גימו׹ שהיא ׀חות ממושלמת! *אנחנו קודם כל בני אדם – השיךות תמיד יהיה מלווה עם חיוך וע׊ה טובה. *אנחנו נדאג לכם למחי׹ים מעולים ולמב׊עים מותאמים למזמינים סלון גבס. יש לנו ךשימה א׹וכה של לקוחות מ׹ושים וקומ׀לימנטים של שלל אנשים שנתנו להם את השיךות הטוב ביותך. אנחנו ׹ושים שת׊טך׀ו אליה! ש׹ו קשך כב׹ עכשיו והזמינו ייעוץ בנוגע לסלון גבס למקום אותו תך׊ו לשדךג. נדאג ל׀נק את הלקוחות שלנו לא ךק בעבודה ז׹יזה ומק׊ועית בי׊יךת גבס לסלון אלא גם בתנאי השיךות הכי טובים שא׀שך לבקש! *אנחנו לא נזלזל בלוחות הזמנים שלכם ולא נמ׹ח אתכם. חבךת גבס לסלון שתעשה עבוךכם הכל באמ׊עות קבלן שי׀ו׊ים שיב׊ע עבודה חלקה בכל הזמנה וללא עיכובים. *המחי׹ ייקבע מךאש, אתם תהיו בךאש שקט מההתחלה עד הסוף. הקץ לכאב הךאש, לוויכוחים ולט׹יקים! אשלנו לא ת׊טךכו לדאוג. *יעוץ ךאשוני חינם- התשלום הוא אך ו׹ק עבוך העבודות ע׊מן! *כנסו כב׹ עכשיו לדף המב׊עים שלנו כדי להתךשם מהמחי׹ים וקבלו ה׊עה מדהימה עבוך סלון גבס מסוגים שונים בהתאם לדךישה שלכם! סלון גבס או גבס לסלון על ידי חבךת עי׊וב מק׊ועית - למה שתבחךו דווקא בנו? י׊יךת סלון גבס המתב׊עת על ידי ׊וות עם נסיון אשך יעשה עבוךכם את כל סוגי העבודות וכל דב׹ הקשוך בכך הוא בחי׹ה נכונה בה׹בה מאשך בחי׹ה בשי׀וץ כללי. חב׹ה מק׊ועית מב׊עת גבס לסלון בכל מקום אותו תך׊ו לשדךג : דיךות, משךדים, בתי עסק, בתי מגו׹ים ובתים והךשימה עוד א׹וכה ומגוונת. תותח הגבס, ש׊בך נסיון ׹ב בתחום הגבס שהוא תחום שתמיד ניתן ללמוד בו עוד, ישמח לה׊יע לכם אין ס׀וך ךעיונות לשדךוג הסלון באמ׊עות גבס לסלון. ךמת החיים תעלה, והאמת? גם עךך הנכס! ניתן לשדךג את הסלון על ידי עי׊ובי גבס, נישות גבס או עבודות גבס לסלון, נוסיף קיךות גבס ונ׀ךיד בין החללים, נקים ׹היטי גבס, העיקך שתהיו מ׹ושים. השימוש בגבס נהיה ׀ו׀ולאךי, ולכן כדאי שתבחךו בחב׹ה שתיי׊ך עבוךכם מוש׹ עמיד לסלון גבס, שישמש אתכם לשנים ךבות בבטיחות וביו׀י. זוהי המומחיות שלנו כאן בתותח הגבס. במקום כאב ךאש, ע׊ות של חובבנים והתךו׊׊ויות, ה׹ימו טל׀ון ונב׊ע עבוךכם סלון גבס ×™×€×”×€×” עם תקךות גבס איכותיות. נתכנן, נע׊ב ונביא את כל השיוד הדךוש. אנו כל הזמן מתחדשים, מתעדכנים בשו האו׀נה ולא נשאךים מאחו׹ וזאת על מנת לס׀ק לכם את הסלון ×”×™×€×” ביותך – כי אין לנו ס׀ק שכאשך חב׹יכם יתאךחו אשלכם בסלון הם י׹שו גם סלון גבס כזה. בית ל׀ני ואח׹י בי׊וע גבס לסלון משתנה ׀לאים! חב׹ה היו׊ךת סלון גבס עם ניסיון והמל׊ות כב׹ בד׹ך אליכם, במ׹חק טל׀ון אחד. חשוב שחבךת סלון גבס תהיה הגונה, ואין לנו כוונה לתת לכם לשלם שקל אחד יותך ממה שאתם אמו׹ים. אנחנו מבטיחים ל׊את שדיקים ולתת לכם את כל כללי הדגל שלנו: אמינות, מק׊ועיות ומחי׹ הוגן. השם תותח הגבס הוא לא סתם, אנו נותנים את השיךות הטוב ביותך ולכן מובילים במדינה בתחום גבס לסלון. נגיע עד אליכם, נשמע, ונשמח לעזוך. והמחי׹? ה׊חקתם אותנו. סלון גבס או גבס לסלון על ידי תותח הגבס - החב׹ה מס׀ך 1 עם ה׊עת מחי׹ מ׊וינת!
ש׹יך מה׀כה אחת גדולה בכל מה שנקךא ביטוח חובה, ׀שוט לשבוך את הכל ולבנות מודל חדש, לא הוזלה ולא נעליים... קונס׀ט אח׹. תן לי לנחש: אתה ׊עיך. לא מושכל במיוחד ולא עשיך במיוחד. מכאן ךעיונות של ׎לשבוך הכל׮. ואתה חושב שעכשיו זה יק׹? אז זה יבוא לידי ביטוי בהכנסות מדינה ולא בהכנסות של בעלי שליטה ובעלי מניות בחבךות ביטוח, כלומ׹, האל׀יון עליון. כל אחד שיש לו ׀נסיה (לא אתה אני מבין) ׹ושה שחבךות ביטוח י׹וויחו. אל תדאג לי. תודה. הבעיה היא שהמדינה שלנו היא לא מדינת שומך לילה (כמו לדוגמא א׹הב) אלא נוטה לקי׊וניות השניה , שבה הממשל יודע מה טוב לאז׹ח, ומכ׹יח אותו לה׹בה דב׹ים. בין השאך ביטוח חובה לנזקים גוף בתאונות ד׹כים עם הכיסוי המו׹חב ביותך הא׀שךי. כאן מתחילה ונגמךת השגיאה הבסיסית שלך. אין דב׹ כזה. זה תךגיל חשבונאי שמטךתו לה׹וויח (עוד) יותך כסף מהשיבו׹. כמו שהחוק בנוי, ש׹יך להסתכל על ביטוח חובה כמכלול אחד שלם. מותך לך להסתכל על ביטוח חובה ל׹וכבי דו גלגלי כשביטוח החובה י׀סיק להתנהל כמו מס ויתחיל להיות ביטוח אמתי ל׹וכב/נהג. תס׀ך את זה לנושים של אי די בי / מגה ועוד כמה קבו׊ות ש׀שטו ׹גל, לקחו הלוואות (אגח) מהשיבו׹ , שיעךכו את הנכסים כך שיהיו ׹ווחים. משכו דיבידנד ענק. ואז שהגיע הזמן לשלם את האגח אין כסף. א׀שך להתחיל מביטול כל העיוותים, מדךגות הביטוח המנותקות, הביטוח ל׀י כלים ולא ל׀י אדם... ולהמשיך בהלאמה, כן הלאמה של הביטוח הזה, אם אי א׀שך שתהיה תחךות בתחום, אין שום סיבה שהוא יהיה ׀ךטי, אלא אם כן חבךת ביטוח תך׊ה להתחךות בביטוח החובה הממשלתי משום מה ות׊ליח לעמוד בזה. וככה המדינה גם תוכל להנות מהכסף, שיכול להכנס למשךדים שונים (אנחנו בגךעון!!!), המדינה תוכל לסבסד ולתת תמךי׊ים לכלים שונים שהיא תעדיף על הכביש - חבךות ביטוח לא קובעות מדיניות ממשלה, וגם תוכל להשתמש בביטוח כסוג של מס, ואם היא תך׊ה "לה׹וויח" מהביטוח, אז זה יבוא לידי ביטוי בהכנסות מדינה ולא בהכנסות של בעלי שליטה ובעלי מניות בחבךות ביטוח, כלומ׹, האל׀יון עליון. אתה מ׊יע להלאים את הביטוח , כי חב׹ה ממשלתית עושה את זה יותך טוב מחב׹ה ׀ךטית ? נכון? כלומ׹ יש לנו דוגמא איך מקוךות הקימה מתקן הת׀לה אחד, מול כמה מתקנים ׀ךטיים. וגם שאנחנו מסבסדים לחב׹ה ה׀ךטית זה עדיין יושא יותך זול. זה ש׊ךיך ׹ביזיה , אני מסכים. זה שיעבוך לחב׹ה ממשלתית. ממש לא. תודה. נכון מאוד. הוא יכול. השאלה כמובן בכמה ויתך ׀ול י׀סיד וכמה ׀חות חבךות ביטוח י׹וויחו. אייכשהו מת׀ס׀ס העיניין שאנחנו כן ׹ושים שחבךות ביטוח י׹וויחו. כל אחד שיש לו ׀נסייה ׹ושה. למה אני בביטוח החובה ש׹יך לתת סיבסוד שולב לתחום ה׀נסיה ? אם זה שוק חו׀שי , כמו ביטוח ךכוש (׹כב/די׹ה/עסק) אז שחבךת הביטוח תךוויח , אם זה משהו שחובה על ידי המדינה (ביטוח חובה / ׀נסיה) ש׹יך לוודא שהךווח הוא מידתי. אתה לא ש׹יך. אבל זה קו׹ה באו׀ן עקיף: כס׀י ׀נסיה שלך מושקעים ×¢"י ק׹ן שבחךת - (מניות של חבךות ביטוח נחשבות "השקעה סולידית"). כתו׊אה, גודל החסכון תלוי בךיווחיות של אותם חבךות. אם זה משהו שחובה על ידי המדינה (ביטוח חובה / ׀נסיה) ש׹יך לוודא שהךווח הוא מידתי. מילה "מידתי" מטעה כאן. ׹ווח ב׀נסיה הוא שלך, ובביטוח חובה - של חבךת ביטוח. ואכן מדינה מגבילה ׹ווח בביטוח חובה, ואנשים כאן ב׀וךום היו ׹ושים שתגביל עוד. העניין היחידי שמת׀ס׀ס כאן הוא, שהךגולטוך בכובעו כמ׀קח על הביטוח ושוק ההון, דואג בעיקך לאינטךסים של מעסיקיו העתידיים, חבךות ביטוח, שישלמו לו שכך של מיליונים לאח׹ שי׀ךוש מת׀קידו. כל מי שיש לו ׀נסיה מבין, שלו חבךות הביטוח היו מש׀ךות את מדד ה׀ךיון שלהם במעט המניות שלהן היו נוסקות. אבל למה להן? מנגנון לא יעיל עד מסואב שיושב על סיך בשך כשהבעלים מחלקים לע׊מם דיבידנדים נאים. כשאתה עושה ביטוח די׹ה אתה יכול לבטח תכולה, מבנה ואם אתה ׹ושה גם שד שלישי. מחי׹ ה׀ךמיה לתכולה נקבע ל׀י מיקום הדי׹ה, אמ׊עי ההגנה ושווי התכולה. אם תשווה זאת לביטוח חובה, ה׹י שאין שום קשך. ביטוח חובה אמו׹ לבטח אותך, לא את ה׹כב שלך. אם ביטוח די׹ה היה מתנהל כמו ביטוח חובה, אז הוא היה מבטח אותך נגד נזקים גו׀ניים שנגךמו לך בזמן ׀ךי׊ה/שךי׀ה/ךעידת אדמה או שסתם החלקת על המדךגות. חבךות הביטוח קבלו מתנה מהמדינה – כתבו זאת אח׹ים טוב יותך ממני – במקום אבנ׹ שהייתה, כמסתבך, ךווחית. הגבייה ממשיכה כאילו ביטוח החובה הוא מס – כמו בתקו׀ת אבנ׹. אז אחד מהשניים – או שממשיכים לגבות אותו כמו מס, ואז ההסתכלות היא על ביטוח חובה בכללותו. אם זה מס (כמו עכשיו), למה ל׀לח בהתאם ל׹ווחים של החבךות ולא, נניח, בהתאם לאינטךסים של המדינה שעבוךה (ולכן עבוך כולנו) עדי׀ים דו-גלגליים על מכוניות מכל אס׀קט שהוא? או, לחילו׀ין, תה׀וך את ביטוח החובה לביטוח אמת, כזה המבטח נזקי גוף (כמו ביטוח תאונות אישיות) ואז תגבה אותו מאדם ולא מ׹כב. הגישה שלך, המשדיקה את גביית המס הק׹וי ביטוח חובה ×¢"י חבךות ׀ךטיות לשם ׹ווח, ו׀ילוח ל׀י נוחיותן, מזכי׹ה את ההוא שהואשם ב׹שח הו׹יו ובקש ׹חמים מהשו׀ט כי הוא יתום. או, כמו שסבתא ננה הייתה אומךת (סליחה שושני) אתה לא יכול לאכול את העוגה ולהשאיך אותה שלמה. חוץ מבאךץ, כמובן, בחסות ה׀ךטת המשק לדעת. הנימוק של קךנות ה׀נסיה הזוי עוד יותך. אם הךוויות של חבךות הביטוח תךד ישקיעו מנהלי הקךנות בא׀יקים ׹יווחים יותך ותוך כדי כך יעלם, אולי, העיוות, המךשה לחבךות ביטוח לנהל קךנות ׀נסיה ולךכוש מניות שלהן ע׊מן. התשובות שלך ל-mortar הזויות. כן, במבנה הנוכחי המדינה ךשאית וש׹יכה לסבסד (חיובי ושלילי) את תעךי׀י ביטוח החובה. תאך לע׊מך שביטוח החובה לדו-גלגליים היה יו׹ד ל-1000 שקל בשנה ואת הה׀ךש היו מעמיסים על ביטוח ׹כב ׀ךטי. מה׹ מאוד אנשים היו מתחילים לךכוש דו-גלגלי במקום מכונית, מה שהיה ׀ותך ה׹בה בעיות תחבוךה נוכחיות. למה לא? לגבי קךנות ה׀נסיה – מה שאתה אומ׹ הוא לשלם היום ה׹בה ביטוח כדי שחבךות הביטוח י׹או ׹ווחים י׀ים, בעקבותן תעלנה המניות שלהם, וכל מי שמושקע בהן, כמו קךנות ה׀נסיה י׹וויח. אז חוץ מהא׀שךות של קךנות ה׀נסיה להיות מושקעות בא׀יקים אח׹ים, נכון יותך כלכלית לשלם ׀חות על ביטוח ולהשקיע את הה׀ךש בע׊מי. הנימוק הזה שלך הוא הזוי לחלוטין. yaronNhum קו׹א לזה סבסוד שולב. וזה בדיוק ככה, בחסות המדינה והמ׀קח על הביטוח שלוטש עיניים לג'וב הבא שלו באחת החבךות עליהן הוא מ׀קח. ביטוח חובה בישךאל הוא אחת הדוגמאות הטובות ביותך לקשךי הון-שלטון. וזה מסךיח. משחין. כאן בדיויק איבדת את זה. אתה דומה לאחד שכותב ׎משטךע׎ ו׹ושה שידבךו איתו בך׊ינות. נתחיל מזה שהתעךבתי על הבישים שלי שאתה בעל אינטךס... אז בוא תשים את הקל׀ים על השולחן. דב׹ שני, "איבדת את זה", נגיד למי שעונה ב׀ו׀וליסטיות לכל שאלה. אתה מכי׹ חב׹ה ׊יבוךית שאין לה תשתית ׀יזית, שהמדינה מטילה עלייה חובה לה׀עיל שיךות מסוים לשיבו׹ ? האם החבךות ב׀ו"ל, מחויבות להיות חלק ממנו ? האם הן לא יכולות לנטוש את ה׀ו"ל ? מה האינטךס שלהן להיות בעלות שליטה ב׀ו"ל, אם הוא לא ׹יווחי ? האם מישהו בכנסת מחייב חב׹ה שנסחךת בבוךסה לתת שיךות ? אם מח׹ ביל גייטס יתן לי עךבות להקים ×€×” חבךת ביטוח, האם אני אהיה חייב להיכנס ל׀ו"ל ? אז אם זה כל כך לא ׹יווחי, למה חבךות הביטוח בכלל נכנסו להך׀תקאה הזאת ? המדינה הבטיחה להם ׹ווח. למה אני בעד הלאמה ? כי אני לא בעד שיהיה שיךות שהךכישה שלו היא חובה על ×€×™ חוק לכל משתמש ׹כב ממנוע (כמעט כל משק בית באךץ), והוא ינוהל על ידי חבךות בבעלות ׀ךטית של האל׀יון העליון, שינהלו ביחד כס׀י שיבו׹ במילא׹דים ללא כל תחךות עם ׹גולשיה שהיא יותך כמו הלובי שלהם... זה לא תקין בעליל, יש ×€×” ניגוד אינטךסים, וזה מסךיח. או שיהיה קונס׀ט אח׹ שיא׀שך תחךות בביטוח עם ׹גולשיה למניעת תיאום מחי׹ים וגם יא׀שך לעוד מתחךים להיכנס לשוק הביטוח, כולל חבךות קטנות יותך שכיום אין להם א׀שךות לשחק מול הגדולות, או שזה יחזו׹ לידי המדינה. אם גובה הביטוח מדי׹ אוכלוסיות מלעלות על דו גלגלי או חמו׹ מכך, לעלות על דו גלגלי ללא ביטוח זו בעיה של המדינה - זו לא בעיה של חבךות הביטוח. אם המדינה ׹ושה לעודד אנשים לעבוך לדו גלגלי, הבדל של 3000 ש"ח בשנה, יעשה שינוי ענק. את ניהול מדיניות התחבוךה של ישךאל, ש׹יכה לעשות המדינה, ולא לה׀קיך את האינטךס השיבו׹י, בחבךות שמךוויחות מליא׹דים מכל השיבו׹, מנ׀חות כיסים של אל׀יון עליון, ולהן יש אינטךס אחד, כסף נטו. כס׀י ה׀נסייה שלך, מעניינים אותי כקלי׀ת השום, והם לא אינטךס של אף משתמש ד׹ך, ולא שייכים לדיון. אני בתוך ׹וכב, לא אמו׹ לך׀ד לך את תיק ההשקעות. ..., בהתאם לאינטךסים של המדינה שעבוךה (ולכן עבוך כולנו) עדי׀ים דו-גלגליים על מכוניות מכל אס׀קט שהוא? אני לא יודע מהיכן להתחיל , כי אתה כותב כאן כל כך ה׹בה דב׹ים לא נכונים. ךאשית החבךות ב׀ול היא חובה ולא ךשות , כל חבךת ביטוח שמוכךת ביטוחי חובה חייבת להיות חב׹ה ב׀ול ל׀י האחוז היחסי שלה בשוק. בנוסף כן, יש ה׹בה מקומות בהם המחוקק מחיל על חבךות ׊יבוךיות חובות לב׊ע דב׹ים , החל מבזק , חבךות הסלולך , חבךות הביטוח , בנקים ועוד. הלאמה זה ל׹וב הבטחה שתשלם יותך. קח לדוגמא את מתקני ההת׀לה. אחד הוקם על ידי חב׹ה ממשלתית (מקוךות) ובמקביל הוקמו עוד מס׀ך מתקנים בבעלות ׀ךטית. אני ממליץ לך לק׹וא ק׊ת על כמות וגודל הכשלים של ההקמה של מקוךות. לגבי הסי׀א שלך על כס׀י ה׀נסיה. זה הדב׹ היחיד שאני מסכים אליו. הה׀ךטה של ךשויות המים למשל, ג׹מה לגו׀ים ה׀ךטיים ׀שוט להזניח את התשתיות (שמימילא היו ךקובות. תךתי משמע) כדי למקסם ׹ווחים. ולנוגע במתקני הת׀לה, בדיוק חי׀שתי בגוגל סימוכין למה שכתבתי על ה׀ךטת המים, ונתקלתי דווקא בכתבה בנושא ההת׀לה. כי מתקני ההת׀לה – האח׹אים ל׀יאסקו המים המזוהמים – הם מו׀ךטים. ולמה הגיעו משם המים המזוהמים? כי מישהו גז׹ קו׀ון על חשבון מי שחייב מים כדי לחיות. לדוגמה - גךיטת מכוניות ישנות. אינטךס האקסל אומ׹ שהמדינה תשלם 3000 ש"ח על כל מכונית ישנה שתוךד מהכביש, לכן הם לא מתק׊בים זאת. האינטךס של המדינה מ׹אה ׹ווח של ל׀חות כ-10,000 ש"ח למכונית מג׹יטה של מכוניות ישנות. נכון, כשיקנו ׀חות מכוניות ויותך או׀נועים תהיה הכנסה קטנה יותך ממסים. זה נימוק אקסל. המדינה, בשו׹ך הקטן בה׹בה להשקיע בתשתיות, במקומות חנייה, הקטנת ה׀קקים שגוךמים לה׀סד של שעות עבודה ולזיהום אווי׹ (ולהוךדת איכות החיים) תךוויח ה׹בה יותך. כל הזמנים הם ל׀י GMT +3. השעה כךגע היא 18:56.
במאמ׹ שהת׀ךסם בתחילת החודש, עת מתקיים מו"מ להסכם קיבושי בין עובדות א׹גון אג'נדה המאוגדות בכוח לעובדים לבין הנהלת הא׹גון, קובע בעז תמיך, יו"ך הוועד המנהל של אג'נדה, ש"מלחמת המעמדות" בין בעלי ההון, המנהלים והעובדים ×”×€×›×” ׀ךק חולף בהיסטוךיה. הקביעה כי על מאבקי עובדים ועל איגודים מק׊ועיים כמיישגי עובדים אבד הכלח נשמעת ק׊ת מוז׹ה לנוכח האלימות הבוטה שה׀גינה חבךת ׀לא׀ון בעקבות ניסיון עובדיה להתאגד. אלימות זו מהווה המשך ישיך לעימותים חךי׀ים אשך נ׀ו׊ו בכל האךץ ובמגז׹ים שונים, דוגמת ניסיון ההתאגדות של עובדי "כלל". שלל התאגדויות של עובדים בתחומי השיךותים, כמו עובדי א׹גונים חבךתיים (NGO) ועובדי מוסדות חינוך ו׹ווחה שהו׀ךטו מחב׹ים אל׀י עובדים שמו׊אים כי לא ךק זכויות היסוד שלהם כעובדים מ׊ויות בסכנה, אלא שהם סובלים גם מהעדך אוזן קשבת משד ההנהלה, במיוחד לדךישות קולקטיביות. אף על ×€×™ כן, היות שתמיך משיג ניתוח מ׹חיב יותך החו׹ג ממונחי הכאן והעכשיו הישךאלים, אתייחס לטיעוניו בה׹חבה. ׀וסטך אמ׹יקאי מ-1911. בהינתן שזוהי ה׀יךמידה הק׀יטליסטית, האמנם אין יותך מאבקים בין עובדים למנהלים ובעלים? המאבקים העכשוויים, גוךס תמיך, הם "מאבקים בין ׀דך׊יות וקואלי׊יות עסקיות הךואות בשיתוף ׀עולה מעךכתי מ׀תח להישךדות בשוק גלובלי ׀תוח לתחךות." יש להניח כי טיעונים דומים נוכל לשמוע מכיוונו של משךד האוש׹ כה׊דקות לה׀ךטת השיךותים השיבו׹יים והחבךתיים. אולם, התחךות הקשה המתקיימת כיום היא בין ס׀קי שיךותים על "הזכות" לשכנע את ׀קידות המדינה כי ביכולתם לעמוד בק׹יט׹יון של ה- best value ק׹י: למי היכולת לה׊יע את השיךות ה׹שוי בךמת עלויות נמוכה יותך. ההגיון של האוש׹ הוא שהמתחךים ביניהם יתייעלו כך שהם יוכלו לה׊יע את השיךות ה׹שוי בךמת העלויות הנמוכה ביותך. ב׀ועל, דו"חות מכל העולם, וגם מכאן (׹או ׀ז–׀וקס ולשם מ-2011) מ׹אים שהמ׊יאות ה׹בה יותך מוךכבת. לעיתים קךובות על מנת לעמוד בךמת עלויות אטךקטיבית, ׹בים ממ׀עילי השיךותים החבךתיים והשיבו׹יים ו׹בים ממנהלי ותק׊יבאי העמותות והגו׀ים הלא ממשלתיים נאלשים לה׀חית בד׹כים שונות את עךך העבודה של העובדות והעובדים בשוךותיהם. ה׀חתת העךך ובמיוחד הה׀חתה מעךכן של המיומנויות שאותן מביאים העובדים והעובדות למקום העבודה מתב׊עת בעיקך באךבע ד׹כים: י׊יךת Mini Jobs, משךות קטנות מדי שמאל׊ות עובדות 'לתךום' זמן עבודה ללא תשלום; י׊יךת ק׹יט׹יונים שונים להטבות; קישו׹ משך ההעסקה על-×€×™ ׀ךויקטים ולתקו׀ות ק׊ובות; ולבסוף י׊יךת מעךך מ׊בת כוח אדם שבו השכך מחושב בלא קשך לךמת ההשכלה וההתמחות המק׊ועית של העובדים/ות. לדוגמא: "יש לי ךק תקן לאחות מעשית. אולי את מוכנה, למךות שאת אחות מוסמכת, לאייש אותו? ה׹י אין לך א׀שךויות תעסוקה אחךות בגילך ובאזו׹ שבו את ג׹ה.” או: "יש לי תקן למד׹יכה, אולי את מוכנה לעבוד כמד׹יכה למךות שאת עובדת סו׊יאלית?” העובד/ת הבודד/ה לא תמיד מודע/ת לזכויותיו/ה. חמו׹ מכך, עובדים ועובדות יחששו לעמוד לבדם מול המעסיק ב"שוק" העבודה התחךותי. ה׀תךון היחידי לכך הוא איגודים מק׊ועיים. בהיעדךם של איגודים מק׊ועיים ונשיגיהם הבקיאים בתהליכי חישוב שכך והטבות, ובתהליכי כתיבת מכ׹זים וקביעת מחי׹י הסף, עךך העבודה מו׀חת. לכן, אם שודק בעז תמיך כשהוא כותב: "מנהלים ׹אויים אינם יושבים ס׀ונים בלשכותיהם ומקבלים החלטות הךות גו׹ל, אלא מקיימים דיאלוג עם סביבתם במסגךת קבלת החלטות אינטךאקטיבית", אזי אד׹בא, ינהלו המנהלים דיאלוג עם נשיגי/ות עובדים/ות מנוסים/ות ובקיאים/ות. אגב "מנהלים ׹אויים" לשיטתו של תמיך, יש לתהות האם הוא סבוך שמהלכי הנהלת ׀לא׀ון וביניהם שלילת זכויותיהם של עובדים בוועד ה׀עולה, משק׀ים דיאלוג או ניהול ׹אוי. מונח נוסף מעולם הניהול החוסם חתימה על הסכמים קיבושיים הוא מושג הגמישות. תמיך נתלה ב׹טו׹יקה של גמישות ושוכח דב׹ מה אדי׹ בחשיבותו. ה׹טו׹יקה של הגמישות הניהולית ליוותה והשדיקה מאז שנת 1983 – עת נךתמה ישךאל בשו׹ה ׀עילה להסכמי הסחך העולמיים – את התחךות על מימון שיבו׹י, ועל השיךותים השיבו׹יים והחבךתיים. משמעות הדב׹ היא, שהאדמיניסטך׊יה הניהולית בישךאל, שהייתה עסוקה בהתנעךות מיחסי עובד-מעביד על מנת לשמשם את שיבו׹ הזכאים לתוכניות ה׀נסיה (שהושגו במאבק המק׊ועי של איגודים חזקים) נו׀׀ה בדגל ההגמשה והביאה לכך שתוכניות ׀נסיה אלו נותךו כ׀ךיבילגיה לחזקים בלבד. נשים בעיסוקי השווא׹ון הוו׹וד, נשים במק׊ועות הטי׀ול והשיךות, ובמיוחד אלו מהן המועסקות ללא תקינה, מודךות ב׹גל גסה מהטבות השמוךות עתה ךק לגב׹ים ולנשים בעמדות הכוח. לכן, יש לומ׹ לבעז תמיך הטוען ש"יחסי הידבךות, שקי׀ות ואמון יוש׹ים עךו׊י שיח ׀תוחים המייתךים את מקומו של מוסד 'המשא ומתן הקיבושי'", שהוא טועה ומטעה. ךק משא ומתן קיבושי יכול להגן על מועסקות במשךות אלו. ללא המשא ומתן הקיבושי, יחסי הידבךות, שקי׀ות ואמון נותךים סיסמא ׹יקה. קשה לעובדת לתת אמון במי ששולל ממנה את זכותה ל׀נסיה הוגנת ומבטיח לה סוג של ביטוח מנהלים שךמת ההשב׹ בו מבטיחה לה בעיקך עוני לגיל השלישי. אז לא, בעז תמיך, אני לא ׹ושה לתת אמון במנהלים שעוני של נשים בגיל השלישי לא מעניין אותם והם בעיקך מתעניינים בה׀חתת עלויות בטווח הקש׹. אני מעוניינת שלכל עובדת ועובד תהיה הזכות לבחו׹ את הנ׊יגות שלה, ואני ׹ושה שהנ׊יגות שלה יהיו בךמת בקיאות גבוהה כך שהדיאלוג שלך עמן יא׀שך להן להשיג עבוךה ׀נסיה שתבטיח לה קיום בכבוד בגיל השלישי. ובנימה ק׊ת יותך ישיךה: בעז תמיך, אם כל כך טוב אז למה כל כך ךע? כישד ייתכן שבכל המדינות שבהן ׀חת משמעותית שיעוך הכיסוי של א׹גוני העובדים, עלה משמעותית שיעוך העובדים המועסקים בעוני ובאו׀ן יותך בולט שיעוך העובדות המועסקות בעוני? אם יש לך אומץ לדיאלוג, בוא נקדם יחד חקיקה המקדמת דיאלוג. דיאלוג שבו המדינה מבטיחה כי בכל מק׹ה שבו היא מממנת א׹גון או ס׀ק, הכנת המ׀ךט לחוזה עם אותם גו׹מים, מתקיימת כתהליך של דיאלוג ישיך עם נשיגים של העובדים העתידים להיות מועסקים ב׀ךויקט הממומן. האם אתה מעוניין לקדם חקיקה כזו? העךב, בשעה 19.00 בסמינך הקיבושים בת"א יתקיים דיון ׀וליטי בנושא העסקה ישיךה והוגנת. מוזמנים להגיע ולהביא חב׹ים. בואו להזכי׹ לחב׹י הכנסת שהם עובדים בשבילנו! זה סתם קשקוש של מסך עשן ל׀ךק את כוח המיקוח של עובדים מול המעסיק.דמגוגיה של תעמולת בחיךות זולה. מי זה הא׹גון הזה אג"נ׹ה? מך תמיך כתב ׀וסט שלם שמתכתב עם מ׊יאות דמיונית. כל ה׀ךמטךים החבךתיים מ׹אים כי כוחם של העובדים נמ׊א בנסיגה מאז שנות ה-70 והמנהלים הו׀כים יותך ויותך טי׹נים.
יךושלים, 18 בינוא׹, 2017 – טבע תעשיות ׀ךמ׊בטיות בע"מ (NYSE ו-TASE: TEVA) הודיעה היום כי מנהל המזון והתךו׀ות האמ׹יקאי (FDA) אישך את טבליות VANTRELATM ER (hydrocodone bitartrate) בשחךוך מושהה [CII], ש׀ותחו עם טכנולוגיה ייחודית של טבע להךתעת שימוש לךעה בתךו׀ות. VANTRELA ER מותווה לטי׀ול בכאב חךיף וקבוע, המש׹יך טי׀ול יומיומי מסביב לשעון באו׀יואידים, וללא א׀שךויות טי׀ול חלו׀יות הולמות. אישוך המוש׹ נתמך בממשאים של תכנית המחק׹ים הקליניים שנועדה להעךיך את הבטיחות והיעילות של VANTRELA ER, וכן להעךיך את ׀וטנ׊יאל השימוש לךעה במוש׹ באמ׊עות ניסויי מעבדה שכללו מני׀ול׊יות ו׀יךוק במבחנות, מחק׹ים ׀ךמקוקינטיים, ומחק׹ים קליניים על ׀וטנ׊יאל השימוש לךעה (CAP). "טבע מבינה היטב את הסיכון הכ׹וך בשימוש לךעה בתךו׀ות מךשם ואת הקושי שהוא משיב ב׀ני ךו׀אים המט׀לים במיליוני אמ׹יקאים הסובלים מכאבים כ׹וניים," אמך ד"ך ׹וב קוךמנס, נשיא ומנכ"ל קבו׊ת התךו׀ות הייחודיות הגלובלית של טבע. "טי׀ולים המךתיעים שימוש לךעה מס׀קים או׀׊יות לךו׀אים אשך עשויות להךתיע או לה׀חית שימוש לךעה תוך שימוך הגישה לתךו׀ות כאב עבוך המטו׀לים הזקוקים להן." ההתוויה של VANTRELA ER מתאךת את תכונות המוש׹ המךתיעות שימוש לךעה, ה׊׀ויות לה׀חית, אם כי לא למנוע לחלוטין, שימוש לךעה על ידי לקיחת התךו׀ה ד׹ך ×”×€×”, ד׹ך האף או ד׹ך הוו׹יד כאשך הטבליות עובךות מני׀ול׊יה כלשהי. כתךו׀ה או׀יואידית השימוש ב- VANTRELA ER כ׹וך בסיכונים חמו׹ים ועל גבי אךיזת התךו׀ה מו׀יעה אזה׹ה מ׀ני התמכךות, שימוש לךעה ושימוש בשו׹ה לא נכונה, שעלולים להביא לש׹יכה של מנת יתך ולמוות, וכן לג׹ום לדיכוי חמו׹ של מעךכת הנשימה שעלול להיות מסוכן ואף קטלני. מידע נוסף בנושא בטיחות מו׀יע למטה ובעלון המידע הנלווה לתךו׀ה. ד"ך מייקל היידן, נשיא המו"×€ הגלובלי והמדען הךאשי של טבע אמך, "בעוד שאין טכנולוגיה שיכולה למנוע לחלוטין שימוש לךעה, הטכנולוגיה הקניינית ש׀יתחה טבע להךתעת שימוש לךעה היא ׊עד חשוב בכיוון הנכון. אנו מחויבים לקידום תחום הניהול האח׹אי של כאבים." תו׀עות לוואי בק׹ב 2% או יותך מהמטו׀לים בניסויים מבוק׹י-׀ל׊בו כללו בחילות, ע׊יךות, כאב ךאש, ישנוניות, הקאות, סחךחוךות, תחושת עק׊וץ, עיי׀ות, יובש ב׀ה, שלשולים, נדודי שינה וח׹דה. VANTRELA™ ER הוא אגוניסט או׀יואידי שנועד לטי׀ול בכאב חךיף וקבוע המש׹יך טי׀ול יומיומי, מסביב לשעון באו׀יואידים, ושלא קיימות עבוךו א׀שךויות טי׀ול חלו׀יות הולמות. VANTRELA ER exposes patients and other users to the risks of opioid addiction, abuse, and misuse, which can lead to overdose and death. Assess each patient’s risk prior to prescribing VANTRELA ER and monitor all patients regularly for the development of these behaviors and conditions. Serious, life-threatening, or fatal respiratory depression may occur with the use of VANTRELA ER. Monitor for respiratory depression, especially during initiation of VANTRELA ER or following a dose increase. Instruct patients to swallow VANTRELA ER tablets whole; crushing, chewing or dissolving VANTRELA ER tablets can cause rapid release and absorption of a potentially fatal dose of hydrocodone. Accidental ingestion of even one dose of VANTRELA ER, especially by children, can result in a fatal overdose of hydrocodone. Prolonged use of VANTRELA ER during pregnancy can result in neonatal opioid withdrawal syndrome, which may be life-threatening if not recognized and treated, and requires management according to protocols developed by neonatology experts. If opioid use is required for a prolonged period in a pregnant woman, advise the patient of the risk of neonatal opioid withdrawal syndrome and ensure that appropriate treatment will be available. The concomitant use of VANTRELA ER with all cytochrome P450 3A4 inhibitors may result in an increase in hydrocodone plasma concentrations, which could increase or prolong adverse drug effects and may cause potentially fatal respiratory depression. In addition, discontinuation of a concomitantly used cytochrome P450 3A4 inducer may result in an increase in hydrocodone plasma concentration. Monitor patients receiving VANTRELA ER and any CYP3A4 inhibitor or inducer. Concomitant use of opioids with benzodiazepines or other central nervous system (CNS) depressants, including alcohol, may result in profound sedation, respiratory depression, coma, and death. VANTRELA ER may impair the mental and physical abilities needed to perform potentially hazardous activities such as driving a car or operating machinery. QTc prolongation has been observed with VANTRELA ER. Adverse reactions reported in ≥2% of patients in the placebo-controlled trials include: nausea, constipation, headache, somnolence, vomiting, dizziness, pruritus, fatigue, dry mouth, diarrhea, insomnia, and anxiety. The Full Prescribing Information, including the Boxed Warning and Medication Guide for VANTRELA ER is available at VANTRELAER.com.
"אם מח׹ בבוק׹, כשאחזוך מת׀ילת שחךית, הוא לא י׀תח את ׀יו, אמלא את לועו בחו׀ן הא׀ך הזה שהבאתי הלילה מקב׹ו של שאול, ואחנוק אותו". אימי מיזלי (מזל) בכתה אל תוך ידיה כשסבי, עבדולעזיז, עמד מעליה ושךטט בעיךאקית את המדיניות שלו לסבתי סביחה. "לילד מלאו חמש שנים", נקב עבדולעזיז. "כשאחזוך מבית הכנסת אקךא לו 'שאול', ואם לא ישיב לי וידב׹ ולו מילה אחת, אחנוק אותו בא׀ךו של שאול, שךוחו בשמיים תשא בעוון מות הילד. בכך אקיים את נד׹י, לק׹וא לילד על שמו, ולא שאזי", זלזל, "כמו השם שאת נתת לו", ×€× ×” לאימי. עבדולעזיז, איש עב בשך, בליל הנשואים, ל׀ני שניגש לבעול את סביחה, שלף חתול שחוך מא׹גז, ל׀ת את ג׹ונו, ובעוד האח׹ון קוךע את עוךו של הךאשון, מלק עבדולעזיז את ךאשו והבהי׹ לסביחה כי אם תעז ׀עם להמךות את ׀יו, דינה יהיה כדינו של המסכן השחוך. "חל׀ו ימים ושנים ולא ׀׊יתי ×€×”. לא אבא, לא אמא, לא תתה (סבתא), כלום. הימים סוף הסיקסטיז, נת׀שתי כמ׀גך, אבי התכחש אליי ולבו של סבי קונן על הנד׹ שהו׀ך" שאזי, זה השם שאימי נתנה לי, למוךת ׹וחו של אביה, שחמש שנים קךא לי ךק "וואלד", ילד בעךבית. הוא הבטיח לגיסו האהוב, שאול, מעל מיטת מותו, כי יק׹א לנכדו הבא, שבבטן בתו, על שמו. שאול היה "מולד'ום" - מוכה גו׹ל. שישה ילדים היו לו והוא ׹אה במותם, ללא שהשאיךו אח׹יהם שאשאים. דין "כךת" נגז׹ על השדיק. מששמעה אימי על הנד׹, מיה׹ה עם שחך לביתה של ׊'חלה (׹חל) על מנת לה׀יל אותי, מחשש שאשא את גו׹לו של שאול. סבי, שהתעוךך בבעתה, ת׀ס אותה בסמטאות המכחילות של השכונה, ׹ישה אותה, מיה׹ לבית הכנסת וניחם על הנד׹ בת׀ילה קשה. עבךו חודשים ואימי עמדה ללדת אותי בט' באב. מאח׹ שביקשה ללדת ילד משלה ולא כזה שישא איתו את האמונה כי הגואל עתיד להיוולד בט' באב, אסךה אותי ב׹חמה, דיממה יום שלם ו׀לטה אותי ךק לאח׹ שמת היום. לכשי׊אה מבית היולדות, שלושה ימים לאח׹ מכן, התבקשה לתת לי שם ובאנחה עמוקה אמ׹ה "שאזי", שם שהיה קבו׹ אשלה עוד מילדותה בבגדד של שנות ה-40, שם שנשא ילד ששכחה את ׀ניו. לקךאת טקס בךית המלה הכתה כבשה ב׹גלה בעינו של סבי, הסנדק שאמוך להכ׹יז על שמי מייד עם ׀ךיעת איב׹י, וניתוח שנקבע לו דחה בחודש את בךית המלה ואת הכךעתו בין שני הנד׹ים הסותךים שנתן: זה לגיסו שאול, שיקךא לי על שמו, וזה לבתו, כי נסוג מהנד׹. משלא ךעדו שמיו, נקבע שמי, שאזי. חל׀ו ימים ושנים ולא ׀׊יתי ×€×”. לא אבא, לא אמא, לא תתה (סבתא), כלום. הימים סוף הסיקסטיז, נת׀שתי כמ׀גך, אבי התכחש אליי ולבו של סבי קונן על הנד׹ שה׀ך. ךק אימי עוד האמינה, שכן ךו׀אים סי׀ךו לה, שאף שאינם יודעים לט׀ל בבעיה, זאת ידועה בךשומות ועל ×€×™ התךשמות כללית ממני, אין מדוב׹ בה׀ךעה אוךגנית וסיכוי ׹ב שאדבך יום אחד. משמלאו לי חמש, בליל יום ךביעי אחד, עלה כאמו׹ סבי לקב׹ו של גיסו שאול, שבך את דו׀ן האבן, ח׀ך כמט׹ בבטן האדמה, הגיע לע׊מות המנוח, נטל משם חו׀ן והזהי׹ את נשמתו של שאול שאם מח׹, לכשישוב מת׀ילת שחךית ויק׹א לי שלוש ׀עמים "שאול" ולא אשיב, אז יחנוק אותי בא׀ך, ונשמתו תו׀ךע ותשא בחטא הךיגתי. סבי א׹ז בשקית ניי׹ את הא׀ך ומיה׹ לבשך לאימי וסבתי. "סבי עבדולעזיז קם מכיסאו, נטל את השקית, ׊עד לעבך ׀תח המטבח ונבלע גם הוא בעך׀ל, כשאחיותיה של אימי מיה׹ו לאחוז בה, ׀ן ימלוק אביהן את ךאשה, כאילו היה של חתול שחוך" עדים אח׹ים השכימו בבית הקטן ליום עבודה א׹וך, בד׹כם לשייךות אוטובוסים שהמתינו להם ב׹חוב הךאשי של השכונה, שיאס׀ו אותם וי׀זךו אותם בין בתי המלאכה והמ׀עלים שבדךום מעךב העיך. כוס תה כהה הונחה על ש׀ת השולחן, לידה נחו שתי קוביות סוכך ב׀נכה, ׀ת שחךית וכוס לבן. אימי הזניחה את עדך הכבשים, שגעה בדי׹ הסמוך ודךש עוד ט׹ם עמד השחך, ל׊את למסעו הקבוע לאו׹ך הוואדי, עד ל׀אתי לוד וחז׹ה. סבי נכנס למבואת הבית וכה׹גלו הניח את תיק הת׀ילין על השולחן והתיישב לשדו, מול הדלת ה׀תוחה וה׹חוב העך. לאח׹ כמה דקות ׀תח את תיק הת׀ילין, הושיא משם בכף ידו הגדולה את שקית הא׀ך והניח אותה על השולחן. התעוךךתי ו׀ניתי לחד׹ השיךותים הדחוק, של׀תי את הבולבול הדקיק, השתנתי וי׊אתי. עבדולעזיז ×”×€× ×” ךאשו לכיווני ואמ׹ "שאול". הבית התמלא בענן לח ו׹ווי ךיחות, שעלו מסיך התיךס הגדול שקדח במטבח. "שאול", קךא שוב סבי ואחז בשקית הא׀ך. אני, כך מס׀ךים, לא הנדתי בךאשי ונבלעתי באד סמיך במטבח - ׹יח אהוב של תיךס, שק שלם של קלחים ךעננים, שסבתי נהגה מדי בוק׹ יום שישי להבעיך במהומה גדולה. סבי עבדולעזיז קם מכיסאו, נטל את השקית, ׊עד לעבך ׀תח המטבח ונבלע גם הוא בעך׀ל, כשאחיותיה של אימי מיה׹ו לאחוז בה, ׀ן ימלוק אביהן את ךאשה, כאילו היה של חתול שחוך. "שאול", קךא בשלישית לעבךי. אני, בגבי אליו, גיששתי אח׹ שמלתה של סבתי, משכתי בשוליה ואמךתי: "תתה, תתה, למה תיאס האום, האום לא אום שישי (סבתא, סבתא, למה תיךס היום, היום לא יום שישי)".
אודה אם מישהו יוכל להגיד לי כמה עולה קוךס מקיף וטוב של adwords? תודה. שלום לכולם, זקוק לשובך adwords בתוקף אנא שלחו ב׀ךטי. תודה! הי בקמ׀יין יש ה׊עה אוטומטית לקליק אבל גוגל לוקח מעט כסף לקליק וממקם את המודעה מאוד נמוך מישהו יכול לעזוך לי לגבי ה׀יכת עלות קליק מאוטומאית לידנית? האם ניתן לךאות המךות ל׀י מדינות? ל׀י ההנחיות של גוגל זה אסוך, אך אני ׹ואה שיש כאלו שעושים זאת. האם ש׹יך שני חשבונות או גם ׀ךטי י׊יךת קשך שונים? א׀ילו הלכתי ל"עמודות" ולא ךאיתי או׀׊ייה כזאת... מישהו יודע איך מוסי׀ים אותה?? לגיטימי ל׀ךסם שיךות ד׹ך 2 חשבונות שונים? אני מקבל הודעות ש׊ךיך להסיך את מס׀ך הטל׀ון מהמודעות שלי. עד מתי לדעתכם עוד א׀שך למשוך את זה? כדאי להסיך כב׹? כל הזמנים הם GMT +2. השעה כךגע היא 07:17.
למה לבחו׹ דלת זכוכית לחד׹ אמבטיה? אילו סוגים של דלתות זכוכית ניתן למשוא בחבךת אלגנט גלאס? מה היא איכות השיךות של המומחים של חבךת אלגנט גלאס? אילו עוד מוש׹י זכוכית ניתן לקנות בחבךת אלגנט גלאס? כל אדם החוז׹ מיום עבודה עמוס איךועים, מטיול א׹וך ומתיש או אח׹י כל יום מיגע, ׹ושה לוודאי את הךגעים הקטנים וה׀ךטיים שלו, בחד׹ האמבטיה שלו, הךגעים בהם המים הנעימים מךגיעים את גו׀ו. הד׹ך הטובה ביותך ליהנות מחד׹ האמבטיה שלכם היא בךאש ובךאשונה על ידי התכנון המעולה ביותך והמותאם ביותך לש׹כים שלכם. חד׹ אמבטיה מאובז׹ בכל הנדךש על מנת להנעים את זמן השהות שלכם באמבטיה יה׀וך את ה׀עולה החשובה הזו לתענוג מתמשך. דלת זכוכית לחד׹ אמבטיה היא ללא ס׀ק מוש׹ איכותי ביותך וחושה גבולות ומעמדות. ניתן לךאות דלתות ומוש׹י זכוכית בחד׹י האמבטיה של מ׀וךסמים ׹בים וגדולי עולם. בחבךת אלגנט גלאס יה׀כו כל חד׹ אמבטיה, של כל אחד ואחת מכם, לחד׹ אמבטיה מעו׊ב, ×™×€×” ובעיקך ׀ךקטי מאוד. חשוב מאוד לזכו׹ כי חד׹י אמבטיה מתמלאים באדים. מוש׹י זכוכית הם המוש׹ים שהכי קל לנקות אותם וכאלו אשך תמיד ישדךו ךעננות וטךיות. כמו כן חשוב מאוד לא להזניח את העניין הבטיחותי. לחבךת אלגנט גלאס יש את כל הידע ואת כל הניסיון על מנת להתאים לכם דלת זכוכית לחד׹ אמבטיה עמידה ובטיחותית. מח׀שים דלת הזזה זכוכית לאמבטיה? נסו את הדלתות של חבךת אלגנט גלאס! חשוב מאוד לדעת ולקבל את השיךות האישי ביותך והאיכותי ביותך. כל מי שךוכש דלת הזזה זכוכית לאמבטיה או כל מוש׹ אח׹ בחבךת אלגנט גלאס יודע כי יקבל מוש׹ איכותי עם ךמת שיךות גבוהה ביותך. בחבךת אלגנט גלאס משקיעים ימים כלילות על מנת לש׀ך את ךמת השיךות ואת תודעת השיךות. מה עוד בין מוש׹י חבךת אלגנט גלאס? כל מוש׹י הזכוכית המעולים ביותך תחת קוךת גג אחת. ניסיון של למעלה מ-15 שנים וכמו כן ה׊לחות ךבות בתחום ייחודי זה. בין היתך ׀לטות זכוכית מעו׊בות, מעקות מזכוכית, מחי׊ות זכוכית למשךדים ועוד.
מה בין ׹חמים לחסד? המילה "חסד" היא בעלת משמעות מיוחדת לכל יהודי, וכן גם המילה "׹חמים". וכב׹ אמ׹ו חכמי התלמוד, שעם ישךאל מתייחדים בכך שהם "׹חמנים, ביישנים וגומלי חסדים". אלו הם סימני ההיכ׹ שלנו! אבל מה ההבדל בין 'חסד' לבין '׹חמים'? מכך שתכונות אלו נמנו בנ׀ךד משמע שאלו שני דב׹ים שונים. אך מהו החילוק ביניהם? המילה "׹חמים" מתייחסת לאדם ה׹ואה את הזולת בשעת ׊ךתו. מישהו סובל, מתענה במשבו ונמשא בייסוךים או קשיים – האדם שיש בלבו '׹חמים' יעשה את כל אשך בכוחו לעזוך ולהקל על הסבל – זה '׹חמים'. לכן, לדוגמא, יש ביטוי המוזכ׹ בת׀ילה ושגוך על לשוננו: "אהבת חסד". אין ביטוי "אהבת ׹חמים", ולא שייך כזה דב׹. בעל ה׹חמים מיישם את התכונה שבו מחמת שמ׊ב קשה הגיע לתודעה שלו. המשב האמו׹ הוא ההתחלה של העניין, בלי זה אין כלום. אבל בעל החסד לא מחכה שתהיה בעיה, הוא כב׹ עכשיו ש׹יך ללכת ולח׀ש ולמשוא למי הוא יכול לעזוך. לא המ׊יאות יו׊ךת את הדחף, אלא השו׹ך שיש בלבו. ומכאן הביטוי, "אהבת חסד". אני נזכ׹ בעךגה במש׀חה שהכךתי, שהם "בעלי חסד" של ממש. הם עבךו די׹ה, לא מ׹חק גדול, אלא מס׀ך סמטאות – מכ׹ו את הבית כאן, קנו בית אח׹ ועבךו, הכל בתוך מ׹חק הליכה של כמה דקות בין שני המקומות. כששאלתי את בעל הבית הוא אמך לי ב׀שטות: הדי׹ה הךאשונה היתה מ׹חק הליכה של כחמש דקות מבית הכנסת, וכאשך הוא ׹ושה להזמין או׹חים לסעוד אשלו או להשתתף בקידוש אח׹י הת׀ילה בשבת – זה ק׊ת ׹חוק. הדי׹ה החדשה היא מהלך חשי דקה מבית הכנסת, ולשם האו׹חים יבואו יותך בשמחה. זוהי "אהבת חסד" במלוא מובן המילה! תכונה זו של אהבת חסד, מה נ׀לאה היא. זהו הבן-אדם שילך ויאמ׹ "שלום", כשהוא ׹ואה ׀נים חדשות של אדם שאינו מוכ׹, כי שמא זקוק הלה לעזךה כלשהי – או ל׀חות זקוק לע׊ם ה"שלום עליכם" כדי לה׀יג את תחושת הזךות. זהו האדם שכשנזדמן לידו ק׊ת כסף מיותך, הוא הולך מיוזמתו לחב׹ ושואל אם אולי הוא ש׹יך הלוואה. חשוב תמיד, כישד תוכל לג׹ום שמחה לזולת. אם תחשוב על איך לעשות שהשני יהיה שמח, תךאה שגם אתה בע׊מך תזכה ללב מלא שמחה!
ב-15 בס׀טמבך 2016 יגיעו למ׹כז הימי בשדות ים, מאות מייק׹ים לקחת חלק ב-GeekCon 2016 האיךוע השנתי המ׹כזי של תנועת המייק׹ים בישךאל, אולט׹ה-מךתון בן 52 שעות, במהלכו יבנו המשתת׀ים - גיקים טכנולוגיים, יזמים, יוש׹ים, מדענים ומע׊בים מהמובילים באךץ - ׀ךויקטים מאתגךים טכנולוגית - בזמן ק׊ך. ׀לט׀וךמתGeekCon המיי׊גת ומשק׀ת את תנועת המייק׹ים הישךאלים, המאךגנת חמישה איךועים בתחומים שונים מידי שנה, מאתגךת את המשתת׀ים להתמודדות עם שלל סוגיות טכנולוגיות ובניית י׊יךות חדשניות עובדות ולא בהכ׹ח שימושיות. ׀ךויקט טי׀וסי יכול להיות כל דב׹ המדגים חדשנות וי׊יךתיות עם ׹כיבים טכנולוגיים. בין ה׀ךויקטים בהתהוות שייבנו ׳חי׳ בשטח: אקדח השובך כוסות זכוכית בכוח תהודת קול, ׮מד-אהבה׮ לבדיקת ךמת ההתאהבות, ךח׀ן המשיי׹ גך׀יטי, ׹ובוט ׳כא׀ות׳, מכשיך להשתקת ילדים, ׹ובוט די ג׳יי, ענן גשם ׀ךטי, גיט׹ה מחשמלת ועוד. עד היום, במהלך שנות ׀עילותה, תךמה ה׀לט׀וךמה לי׊יךתן של מס׀ך חבךות סטאךט-א׀ ישךאליות, ול׀עילות עסקית של מעל 160 מיליון דול׹. “גיקון מיועדת לעודד עשיה, י׊יךתיות, ׀תךון אתגךים טכנולוגים וקידום קהילת היזמות הישךאלית”, אומ׹ים היזמים, בינהם אדן שוחט, מייסד שותף ב-Aleph , אילן ג׹ייש׹, מייסד שותף של Funtactix Inc וגילי שגלה, מייסד ומנכ"ל חבךת Novawind. ׮חלק מהת׀קיד שלנו הוא לסייע בבניית הדו׹ הבא של היוש׹ים, היזמים ו'האנשים שעושים', שיבואו עם ה׀יתוחים והחידושים הטכנולוגיים הבאים”. ה׀לט׀וךמה, המונחה על ידי המתווה "האקינג לסגנון החיים הדיגיטלי", החלה את ׀עילותה ל׀ני 12 שנים. GeekCon היא ׀עילות ללא מטךות ׹ווח, על בסיס עבודה התנדבותית, המוקדשת לקידום י׊יךתיות וחדשנות "מחוץ לקו׀סה" בדגש של עשייה. ההתכנסות השנתית, אחת מחמישה איךועים המתךחשים במהלך השנה, המכונה לעתים קךובות "קייטנה לגיקים", מושכת מסה קךיטית של יזמים, גיקים וטכנולוגים מהמובילים באךץ. ההשתת׀ות ב-GeekCon היא בהזמנה בלבד. נותנות החסות של Geekcon 2016 כוללות מס׀ך חבךות עולמיות מובילות, בהן: סמסונג, גוגל, AT&T Foundry, ׀ייסבוק, Campus TLV ו-Wix EngineeringX. נותנות החסות שולחות משתת׀ים/ות אשך יטלו חלק ב-GeekCon וכן שיוד ל׀ךוייקטים שונים. האנשים שמאחוךי GeekCon השנה וה׊וות המנהל ב׀ועל (ובהתנדבות) הם: ענבך ׹ז, אדן שוחט, גילי שגלה, שחך ז׹יהן, איל הךשקו, לי עדן, בועז מאמו, שח משה, מתן שךף ועשךות מתנדבים נוס׀ים - כולם יזמים, מייק׹ים ואנשי תעשיית ההייטק הישךאלית. ׀סטיבל ב׹נינג מן (האיש הבועך) 2016 ישא לד׹ך ב׀עם ה 30 בנבדה!
עמדה עקךונית בלתי מת׀שךת שהיא אנטי לאומיות ואנטי טוטאליטךיסטית היא תךומתה של לוקסמבוךג למךקסיזם מעבך למךטיךיות המגולמת במותה הט׹גי. המךקסיזם הלוקסמבוךגי הוא ז׹ לבולשביזם האנטי דמוק׹טי והוא גם לסו׊יאל דמוק׹טיה ה׀ךלמנטאךיסטית-בוךגנית. לוקסמבוךג מעוךךת מחשבות חדשות על עתיד אח׹ למ׊יאות הדיכוי והנישול – אז, כמו היום. לא נעים לומ׹, אבל כמה מדוב׹י הכנס יכולים ללמוד משנה אחת או שתיים מ׹וזה האדומה: מה׀כנית, דמוקךטית ואנטי מיליטאךיסטית – א׀ךו׀ו השאלה היהודית וה׊יונות ועתיד הסו׊יאליזם. * יאי׹ שבן, חב׹ כנסת לשעבך מטעם מך׊: מה הייתה ׹וזה לוקסמבוךג עבוך בני דו׹י? 16:15 – 17:30 ׹ב שיח: ׹וזה לוקסמבוךג – עדיין מודךנית ואקטואלית? הכנס יעךך בש׀ות עבךית וגךמנית בתךגום סימולטני. *Yair Zaban, ehem. Knessetabgeordneter MEREZ: Was bedeutet Rosa meiner Generation? 16.15-17.30 PodiumsgesprÀch: Rosa Luxemburg – aktuell und modern? Das Symposium findet in deutscher und hebrÀischer Sprache mit SimultanÃŒbersetzung statt. במה לבנה הוא ׀ךויקט של החוג לתיאטךון של אונ' ת"א שמוסיף נדבך אמנותי לאותם עךבי חג השבועות שבהם מתקיימים עךב חבךותה ולימוד כסוג של תךבות יהודית לא דתית בהכ׹ח. מן י׊יךת תךבות יהודית בעלת ׀נים הומאניות ו׀לוךליסטיות לתךבות יהודית אחךת – יש שיאמךו קיימת, אח׹ים יטילו ס׀ק בע׊ם קיומה. על כל ׀נים במה לבנה היא יוזמה של אנשי התיאטךון האקדמי בתל אביב אשך חולמים על תךבות תיאטךון אחךת, דמוקךטית, מעוךךת מחשבה, י׊יךתית ואנטי אליטיסטי – מתבךך שזה א׀שךי, ל׀חות א׀שך לסמן את האו׀ק האוטו׀י של אמנות התיאטךון. במה לבנה מתקיימת בלילה לבן שלם. מתחילת הלילה ועד או׹ הבוק׹, ומוקדש ללימודי תיאטךון עיוני ומעשי. זוהי יוזמה סטודנטיאלית אשך השליחה להדביק את ךאש החוג לתיאטךון, את מינהל ה׀קולטה, ואת אגודת הסטודנטים שהחליטו להשיג במשך לילה שלם מהי אמנות התיאטךון, ולה׊יע לקהל ה׹חב הזדמנות יו׊את דו׀ן לחוות את המדיום התיאטךוני באו׀ן יותך ק׹וב וישיך וללא מחי׊ות נוקשות שבין במה לקהל. הסטודנטים למדו על חג השבועות והכינו לילה לבן שלם עם איךועים שיתקיימו במקביל בכל ׹חבי בניין מכסיקו (ה׀קולטה לאמנויות). היו שם 3 מושבים אקדמיים לאו׹ך כל הלילה העוסקים ב לילה לבן בתיאטךון , בתיאטךון חקלאי וביסודות הקומדיה הויזואלית, תיאטךון אימ׀ךוביז׊יה שהכיל חמש סדנאות שונות, המא׀שךות לקהל שאינו מהתחום להתנסה באו׀ן מעשי בעבודה עם הגוף, הטקסט וכל הא׀שךויות הבלתי מוגבלות שהתיאטךון יכול לייש׹ וכמובן תיאטךון ׀וךום לו אני מקדיש את הךשימה הזו. בניין מכסיקו, אוניבךסיטת ת"א, שעה 03:00 בבוק׹ ואני עדיין מחכה להשגה האח׹ונה אוכלים – בכו׹ה חגיגית לעיבוד הביכו׹ים של תלמידי החוג למחזה של יעקב שבתאי. מההשגה אוכלים ׀חות נהניתי. המחזה לטעמי, לא ממש מתךומם, הוא לא מ׀ותח כ׹אוי ושטוח למדי. אך אולי הייתי כב׹ עייף – כן! בשעה 04:00 כב׹ הייתי עייף מאוד. ל׀ני זה הייתי בחשי סדנה של תיאטךון מדךש שהונחתה בחביבות ׹בה והיתה בע׊מה מאוד חביבה – היכן ששקס׀יך ׀וגש את ה׹בי מלובאביץ'. וגם ביקךתי לזמן ק׊ך בסדנה של תיאטךון בובות, אבל לא היה לי חשק לבנות בובה, אז עזבתי. התחלנו במס׀ך תךגילי חימום כדי להשיך את הק׹ח ובעיקך לישו׹ אווי׹ה אחךת לגמ׹י – משוחךךת יותך ומסיךה מחי׊ות בין שחקניות לקהל. היה כייף אמיתי! זה הזכי׹ לי את לימודי ה׀סיכותך׀יה שלי שנ׀תחו תמידי שמין חימום כזה, כדי להיכנס למוד משחקי. אח׹י החימום החושני, המעוךך ומק׹ב הלבבות, נגשנו לעבודה. התיישבנו ומ׹כז הסדנה, חן אלון, הסביך בקש׹ה את ה׹שיונאל העומד בבסיסו של תיאטךון ׀וךום ושיטת הג'וק׹, עליה התוודעתי ב׀עם הךאשונה בעךב זה – ותוכלו לק׹וא על מקוךותיה הךעיוניים, ועל עקךונותיה הבסיסיים בתיבה בתחתית הךשימה. השחקניות המךוגשות השיגו שלוש ס׊נות ק׊ךות שבסיסם סיטואליה של נישול והש׀לה. הקהל בח׹ באו׀ן דמוק׹טי ס׊נה אחת, מתוך ה-3 בכוונה לעבוד איתה (בדומה למה שקוךה בסדנת ׀סיכותך׀יה). הסיטוא׊יה שנבחךה היתה סיטוא׊יה של בחו׹ה אשך עבךה אונס בב׹ (כביכול משום שהיא לבושה חוש׀ני מדי). היא נתקלת באדישות אנטי׀טית משד אחת מחבךותיה, וחמו׹ יותך משד הממסד, בדמותה של שוטךת אשך הדב׹ האח׹ון שמעניין אותה (בזמן שהיא מנהלת שיחה בטלה עם בעלה) הוא לקחת עדות מאותו קו׹בן אונס – ולמעשה לעשות את מה שכל אחד ואחת מאיתנו מ׊׀ים ממנה לעשות באותו ךגע. הקהל הוזמן לק׹וא ע׊וך ולה׊יע הת׀תחות חלו׀ית למהלך העלילה, תוך שהוא מתבקש לשחק את הת׀קיד האו׀ן שהוא חושב שנכון יותך להוביל את העלילה באו׀ן שניךאה לו נכון לקךות, על ×€×™ עךכיו ונוךמות חייו האישיים. התמונות יכולות אולי להעביך משהו מאותה חוויה של שחקנים, המתחל׀ים מתוך הקהל שהךגיש שו׹ך להגיב ולקחת שד בסיטוא׊יה המש׀ילה אשך מו׊גת מולו ולה׊יע לה תיקון – א׀ךו׀ו תיקון ח׊ות של חג השבועות. תיקון ליל שבועות הוא כינוי ללימוד התוךה המסוךתי בליל חג השבועות הנמשך כל הלילה. הכוונה של היוזמים היתה להעתיק את המשמעות של החג ואת המנהג העתיק של לימוד תוךה אל תוך הלילה, ולה׹חיבו לתוך העולם התיאטךון: משד אחד י׊יךת חיבו׹ למסוךת היהודית, ומשד שני טעינת המסוךת בתכנים מעולם התיאטךון. היה מךתק! "הקהל" לקח חלק ׀עיל וחלקו גם העיד בסו׀ה של הסדנה כי ישא בתובנות חדשות בעקבות המהלך התיאטךוני הזה. "הקהל" לקח עמדה ולא ניךתע לשחקן, מה שה׀ך את כולנו לשחקנים ב׀וטנ׊יה; ללא חשש להיכנס לסיטוא׊יה של אימ׀ךוביז׊יה. כל העת התקיים דין ודב׹ים ׀עיל משד "הקהל" שניסה לעשות לאותה סיטוא׊יה מדכאת ומש׀ילה תיקון ב׹וח אמנ׊י׀טוךית והומאנית, וה׹י עיקךון התיקון ע׊מו עומד בבסיסו של תיקון ח׊ות של חג השבועות – מתבךך שא׀שך להושיא מהחגים הללו גם מסך נאו׹, הומניסטי ומשחךך. תיאטךון ׀וךום הוא הת׀תחות משיטת הג'וק׹ שהתכוננה לה על ידי אוגוסט בואל. בואל ׀יתח את שיטת הג'וק׹ במטךתה לה׀וך מחזות לנגישים ובעלי משמעות ׀וליטית וחינוכית עבוך אוכלוסיות בעלות ךמת דיכוי חבךתי ו׀וליטי על בסיס שתי הגויות מךכזיות: הךאשונה והקודמת היא ההגות התיאוךטית של הוגי אסכולת ׀ךנק׀וךט. הוגי אותה אסכולה ביניהם תיאודוך אדו׹נו, מקס הו׹קהיימ׹, ה׹ב׹ט מ׹קוזה וא׹יך ׀ךום העסיקו את ע׊מם בבעיית האידיאולוגיה, במובנה המךקסי כתודעה כוזבת. נקודת המושא של אנשי האסכולה היא כי תודעה כוזבת היא האו׀ן שהק׀יטליזם בשלב המאוח׹ שלו משמך מ׊יאות של נישול ודיכוי באמ׊עות אידיאולוגיה, אשך מ׊מיתה עת תודעת ההמונים מךאיית המ׊יאות החבךתית-׀וליטית לאשוךה. ההמון אינו יודע שהוא מנושל, וגם אם חש בכך תולה את הסיבות לנישולו בגו׹מים הלא נכונים. תודעה זו מובנית באמ׊עות "מבנה העל", כלומ׹ אמ׊עי התקשוךת, תךבות ההמונים, הבידו׹ המסחךי וכן ד׹ך מוסדות דתיים התומכים בסדך הקיים. גו׹מים אלה מא׀שךים למעמדות הדומיננטיים לשמוך על כוחם. ההגות התיאוךטית השנייה שהש׀יע על בואל היא ההגות החינוכית של המחנך הב׹זילאי ׀אולו ׀ךייךה (שס׀ךו החשוב מ-1970 ׀דגוגיה של מדוכאים תוךגם א׀ילו לעבךית). ׀ךייךה אשך הוש׀ע מהגותם של ה׀ךנק׀וךטאים, טוען כי החינוך מועד לכישלון מכמה סיבות: ךאשית, הוא מתב׊ע בשיטה הבנקאית שבה המו׹ה מ׀קיד ידע בךאשו של התלמיד, מה שמגדיך מעךכת יחסים חד-׊דדית והיךךכית ( מ׀קיד ומו׀קד). במסגךת מעךכת יחסים זו, המו׹ה מלמד ׀תךונות לבעיות שונות ועל ידי כך מגדי׹ ע׊מו כמי שיודע בניגוד לתלמיד שאינו יודע. על-×€×™ ׀ךייךה, חינוך טוב מתב׊ע בדיאלוג מתמשך ואותנטי שבו כולם מלמדים וכולם לומדים. ת׀קידו של המו׹ה, בחינוך זה, הוא להשיב בעיות (בניגוד ל׀תךונות) עליהן יחשבו הוא ושאך התלמידים ביחד. ׀ךייךה גם הש׀יע על מס׀ך ז׹מים בחינוך הדמוק׹טי, אך הש׀עתו על בואל היתה גדולה. הז׹ה (השחקן משוחק באו׀ן שיו׊ך מ׹חק בינו לבין הדמות המשוחקת. הדמויות בה׀קות שיטת הגו'קך אינן משוחקות על ידי אותו השחקן אלא על ידי כמה שחקנים, שמחלי׀ים ביניהם ת׀קידים. סגנון המשחק גם יכול להשתנות מס׊נה לס׊נה וא׀ילו באותו הס׊נה. ׀עולות אלה מתב׊עות כדי לא׀שך לקהל לשבוך את ההזדהות האוטומטית שהוא יוש׹ עם הדמויות, ועם העלילה, ועל ידי כך לחשוב על המחזה, ועל א׀שךויות ה׀יךוש שלו באו׀ן ביקוךתי – להיעשות ך׀לקטיבי ולהסתכל על המעשה התיאטךוני מבחוץ, תוך כדי אובייקטיביזשיה של הסיטוא׊יה התיאטךונית). דמות הגו'קך (שחקן שיכול לשחק את אחד הת׀קידים בהשגה, או לא לקחת חלק במעךך הדמויות של ההשגה. הוא יכול להיות שחקן אחד, או קבו׊ת שחקנים. הוא ךשאי לה׀ךיע לס׊נות, להיכנס אליהן, לתקשך עם הקהל, ל׹איין אנשים או דמויות, לעוךך דיון, להעיך העךות, ולעשות כל מה שיה׀וך את ההשגה לנגישה וךלוונטית מבחינה חינוכית ו׀וליטית, עבוך קהילה מקומית. הג'וק׹ מסביך לקהל כל מה שדךוש לו בכדי שייקח חלק אקטיבי במו׀ע. ת׀קידי דמות הג'וק׹ בתיאטךון ׀וךום הם: להנחות את המו׀ע, לעוךך את הקהל להשתתף, לדאוג לסדך, לע׊וך ׀עולה כאשך מו׊עים ׀תךונות בלתי מ׊יאותיים). מבנה המו׀ע (מבנה המו׀ע בשיטת הג'וק׹, נועד להגדיל את ההש׀עה בחינוכית-׀וליטית של ההשגה. על ×€×™ ׹וב מקדישים את האיךוע התיאטךוני לאדם אשך ׹לוונטי לקהל, כך נוש׹ קשך ישיך בין ההשגה והעולם האמיתי). ה׊גת הדיכוי: השחקנים המק׊ועיים או חב׹י הקהילה מגיעים אל הקהילה ומשיגים סיטוא׊יה של דיכוי שנגמךת לךעת המדוכא. לאח׹ מכן מו׊גת הסיטוא׊יה שוב (לעיתים בקש׹ה). כניסה להשגה- במהלך ההשגה יכול כל ׊ו׀ה-שחקן ל׊עוק "ע׊וך" ולהחליף את השחקן שמשחק את המדוכא. ה׊עת ׀תךונות- השחקן המחליף מנסה למשוא ׀תךונות לדיכוי שמו׊ג בסיטוא׊יה. באותו זמן, השחקן המוחלף עומד בשד הבמה ומ׊יע לו העךות וה׊עות. הקהל עוזך ל׊ו׀ה-שחקן מחליף. אם השחקן המחליף מ׊יע ה׊עות שאינן מ׊יאותיות ניתח לע׊וך אותו ולנסות ךעיונות אח׹ים. מניעת ׀תךונות: לאח׹ שמתב׊ע החילף אין הנחות. השחקנים שמשחקים את המדכאים מנסים להביא את הסיטוא׊יה לסו׀ה הקודם- המדכא. מתן במה למשתת׀ים שונים- אם שחקן-מחליף לא השליח להביא לסיום טוב את הסיטוא׊יה, עולה שחקן אח׹ מהקהל ומנסה א׀שךות אחךת. ה׊גת הדיכוי מחדש: לאח׹ שאחד ה׊ו׀ים השליח להסיך דיכוי יכולים ה׊ו׀ים להחליף את השחקנים המדכאים ולנסות למשוא ד׹כים אחךות לדכא את המדוכאים. "הדיאלוג ש׹יך להיות ד׹כה של האנושות. כל מעךכות היחסים עלולות לה׀וך למונולוג. גב׹ ואישה- אחד הו׀ך לשחקן והשני לקהל. גזעים- גזע אחד הו׀ך להיות זה שקובע את אמות המידה ליו׀י וכו'. אך׊ות ׊ךיכות לנהל דיאלוג, אבל אחת הו׀כת להיות השחקן והשנייה ׊ו׀ה. יחסי אנוש, אהבה, ש׹יכים להיות דיאלוג, אבל אחד הו׀ך להיות ׀עיל והשני סביל. זהו דיכוי- כל הדיאלוגים שהו׀כים למונולוגים
". "תיאטךון ׀וךום אינו ׀ךו׀גנדה. הוא אינו תיאטךון דידקטי מיושן. זהו תיאטךון ׀דגוגי מכיוון שאנו לומדים בו ביחד, שחקנים וקהל". "בתיאטךון מקדשים זאת. יש מקום מיוחד לשחקנים ומקום לקהל
 המונולוג הךאשון ש׊ךיך לשבוך הוא זה של התיאטךון. זה לא ש׹יך להיות ׊ו׀ים שמתמחים בלהקשיב ול׊׀ות בשחקנים שמתמחים בלהיות סו׀ך אנשים. כולנו ש׹יכים להתמחות בלהיות אנשים. מכיוון שלשחק משמעו להיות אדם". עךב נוסף ל׹גל הו׊את הס׀ך יתקיים ביום ךביעי ה-11 ליוני בשעה 20:30. ידב׹ו בו חיים דעואל לוסקי, דלית באום ונאוואף עתאמנה. את העךב ׀תח עידן ׊בעוני מהו׊את ךסלינג במס׀ך מילות ב׹כה שניסו לה׊ביע על חשיבותו של הס׀ך לשיח על הכיבוש בישךאל וחשיבותה של הו׊את ךסלינג אשך בדיוק בשביל ס׀ך מאין זה קיימת ומשדיקה את קיומה. אח׹י ׊בעוני דיב׹ו מס׀ך שיא של דוב׹ים ומב׹כים: ךאיף ז׹יק, אוךית קמי׹, או׹ן י׀תחאל, סמדך בן נתן וענת מט׹. העךב הסתיים בדב׹ים קש׹ים של מחב׹י הס׀ך, ללא ׀תיחת הדיון לקהל הנוכחים – מה שהיה לו השדקה על ךקע השעה המאוחךת (ולמעשה סגיךתה של החנות החשובה הזו, אשך נותנת במה לס׀ךים חשובים והזדמנות למ׀גש בלתי אמ׊עי של קהל הקו׹אים והמתעניינים עם מחב׹יהם של ס׀ךים חשובים. מדכדכת משהו היתה האנקדוטה שסי׀וך או׀יך לקךאת סיום העךב. עיתונאי ממוסף ס׀ךים של האךץ בא ל׹איין את המחב׹ים (מה שכנךאה לא ית׀ךסם בסו׀ו של דב׹ בעיתון), ושאל שאלה ׀ךובוקטיבית משהו ומט׹ידה: "מדוע אתם כותבים כל זה, ה׹י הישךאלים יודעים טוב היכן הם חיים, והם גם יודעים טוב מה מחי׹ו של הכיבוש, וכמה שהוא אלים ולא אנושי, והם מעדי׀ים בסיכומו של דב׹ לקיים את המ׊יאות הזו ולהתמיד במעשה הכיבוש, למךות כל מה שאתם כותבים". או׀יך השאיך את האנקדוטה הזו ׀תוחה וגם אמך כי היא עדיין מט׹ידה אותו. מי יודע, אולי ׀תח לס׀ך נוסף? הס׀ך החדש של אזולאי ואו׀יך ׹אוי לךשימת ביקוךת ך׊ינית, מקי׀ה ויותך מכך, לשיח שיבו׹י (אשך אולי אתךום לו את תךומתי ה׊נועה בהמשך), כל שאני ׹ושה לעשות בךשימה קש׹ה זו הוא לס׀ך על אותו עךב לכבודו של ס׀ך חשוב, ובעיקך לב׹ך על ׀ךסומו. זהו בבחינת Test book לכיבוש, ביבליוגך׀יה מקי׀ה בעלת אינדקס ׹ב-לשוני, דיווח מדוקדק אשך מנסה גם מוך׀ולוגית לתת דין וחשבון על ׀וליטיקת הכיבוש האלימה בישךאל ובשטחים ה׀לסטינים בס׀ך עבה כךס בן כמעט 500 עמודים. את עדי או׀יך ׀גשתי לךאשונה ל׀ני 20 שנים בבית של אחת מ׀עילות קבושה ךעיונית חדשה שהוקמה וחיב׹ה חיבו׹ ׀וליטי ׹דיקאלי וק׹אה לע׊מה השנה ה-21. או׀יך ביחד עם מס׀ך אינטלקטואלים (ביניהם מ׹כזי היה גם חיים גנז) היה מבין היוזמים המ׹כזיים של ׀עולה מסוג חדש זו בנוף השמאל ה׹דיקאלי, אשך זכתה לביקוךת לא ךק משד השיח ה׀וליטי הכללי, אלא גם משד השמאל ה׹דיקאלי שביקך את ה׀לט׀וךמה הךעיונית והאיךגונית (׀וליטית) של השנה ה-21, כמהלך ׀וסט מוד׹ני שאין בידו כדי להביא לשינוי משמעותי של הכיבוש, ולבניית כוח שוללני מולו, אלא לכול היותך לניסוח מושגי מקו׹י חדש את מ׊יאות הכיבוש במלאת לו 21 שנים. היום השנה היא כב׹ 41 לכיבוש, ואו׀יך ביחד עם א׹יאלה אזולאי מ׀ךסמים חיבו׹ מקיף אשך מנסה לתת דין וחשבון כ׹ונולוגי ודיאכ׹וני על תולדותיו ואו׀יו של הכיבוש הישךאלי (עליו היה לי משהו לומ׹ בךשימת מס׀ך העךות ש׀ךסמתי ל׀ני שנה, עם מלאת עשוך ךביעי לכיבוש). ׊עדה ת׊א מק׹ן הךחובות אלנבי ושד' ךוטשילד בשעה 17:30 ותעבוך לאו׹ך שדךות ךוטשילד ובן שיון ומשם ל׹חוב המלך ג'ו׹ג'. לאח׹יה יתקיים דיון אסטךטגי במתחם "גן מאי׹" ׹ח' קינג ג'ו׹ג' בשעה 19:00. את א׹יאלה אזולאי ׀גשתי ׀עם אח׹ונה בגלךיית בית הס׀ך לאמנות מנשך מד׹יכה סטודנטים במן שיח גל׹יה ךעיוני ומו׹חב ל׀ני כשנה, בשנתו ה-40 של הכיבוש בתעךוכתה מעשה מדינה אותה היא אש׹ה ביחד עם ביתה אלי עךמון אזולאי – על תעךוכה זו המל׊תי בחום מךשימותיי על 40 שנה לכיבוש. מעשה מדינה היתה תעךוכה יו׊את דו׀ן בהיק׀ה ובעבודת הנמלים השיטתית שהושקעה בה. זהו ׀ךויקט בעל או׀י א׹כיוני שהכיל ת׊לומים ממקוךות ישךאלים ו׀לסטינים אשך מוינו על-×€×™ חתך כ׹ונולוגי על-×€×™ חתך נושאי. במידה ׹בה ס׀ךה החדש של אזולאי יושא מתוך התעךוכה ההיא אשך במהותה היתה ויזואלית. ה׀עם מנסה אזואלי ביחד עם שות׀ה הקבוע לכתיבה (עדי או׀יך) לתת דין וחשבון מחק׹י, עיוני ומושגי לכיבוש הישךאלי שה׀ך (גם 20 שנים אח׹י השנה ה-21) ל׀קטוך הגיאו-׀וליטי המשמעותי ביותך בהוויה הישךאלית. מתוך ׀וליטיקת כיבוש כוחנית, נ׊לנת ונ׀שעת זו מתהווה לה מ׊יאות החיים המסוכסכת של ישךאלים ו׀לסטינים, יהודים ועךבים. למעשה ס׀ךם החדש של המחב׹ים הוא ה׹חבה, מונומנטאלית למדי, של זהו ס׀ךם "ימים ךעים" ש׀וךסם (באותה הושאה לאו׹) בשנת 2002. השעך השני של אותו ס׀ך מוקדם כונה "שיעוךי מולדת" ומכיל את תתי השעך: "שלום, מה שלומך?", "זמן כיבוש" ו"מגש הכסף". הס׀ך הנוכחי נושא את הכותךת האניגמטית משהו משטך זה שאינו אחד, עוסק באו׀ן ממוקד בעידן הכיבוש הישךאלי (המשויין על ידי הכותבים בכותךת הס׀ך כ-"1967 – ") ובתךומתו של הכיבוש ל׀וליטיקה האנטי-דמוקךטית של ישךאל ובישךאל, ובמה שהמחבךים מכנים בתת הכותךת של הס׀ך כ-כיבוש ודמוק׹טיה בין הים לנה׹. אילו הן ךק מס׀ך מילות הקדמה וב׹כה לס׀ך אשך יש לקוות יזכה להד השיבו׹י ה׹אוי לו, ו׀תח לדיון מתמשך בסוגיית הכיבוש ואולי אף בד׹כים ׀וליטיות שיקדמו את סו׀ו המיוחל. ס׀ך זה ׹אוי ליום עיון גדוש ו׹ב ׀נים, ואולי א׀ילו ליותך מיום אחד. כךגע לא ני׹אה באו׀ק משהו או מוסד כלשהו אשך בידו לה׹ים את ×”×›×€×€×” ולקחת חלק בבי׹ו׹ ךעיוני, היסטוךי, מושגי ו׀וליטי של ׀וליטיקת הכיבוש הישךאלי, לה אנו משיינים השבוע 41 שנים שהן שנים של אלימות ודיכוי על עם אח׹, ושאת ימיה האח׹ונים של ה׀וליטיקה הזו קשה לךאות באו׀ק בימים אלו. תולעת ס׀ךים היתה מלאה מ׀ה ל׀ה, והקהל המ׀ךגן מאוד זכה לאיךוע גדוש ו׀וליטי – ובמובן דיאלקטי, מדכדך לחשוב שזוהי מידת ה׀וליטיקה האנטי-כיבושית שהשמאל ה׹דיקאלי יכול להתבךך בה. אין בךשימה זו להכיל את כל מה שעלה בעךב זה, ועל ידי מס׀ך כה ׹ב של מב׹כים. התו׊אה הבלתי נמנעת של הדב׹ היא כמובן כמות על חשבון עומק ואיכות של דיון וויכוח ׀ילוסו׀י-׀וליטי – התיקווה היא כי יהיה לזה המשך. וגם לבךכות יש מקום, והן ניתנות בדין ובשדק לשני מחב׹ים שלא מוכנים לשתוק, וכותבים ומדב׹ים, והם א׀ילו מעיזים לסמן "או׀ק אוטו׀י (חדש)" (׹או תיבה למטה) – ביטוי המסיים את הס׀ך, והוא כנ׹אה לא במק׹ה גם שמו של בלוג זה. יום. מה שאנחנו כן יודעים הוא שסיום הכיבוש יהיה חלק משינוי משטךי שלם. ולהשיג אותו כא׀שךות ךיאלית יסייע בי׊יךת בעלי עניין כאלה. גךעיני ומטילים כימיים, שזכך ההשמדה אינו מתה׀ך בו לאיום מוחשי וק׹וב. לקדש את עקךונותיה. די בביקוךת ובהתנגדות. בשממה הזאת ש׹יך לסמן או׀ק אוטו׀י חדש. עוד ׀יךסום של כתב העת מטעם, כנושא אותה ׹וח תךבות דיסידנטית, אנטי-כיבושית, אשך לדאבון הלב נדי׹ה למדי במחוזותינו. השקה של מטעם 14 בתולעת ס׀ךים ביום ךביעי הק׹וב בשעה 19:00. חנה א׹נדט על ה׹של; בוךחס בתךגום ׹מי סעךי; סי׀וך מאת האמנית תמך גט׹ (׀ךסום ךאשון); שיךי אהבה אמ׹יקאיים בתךגום שמעון זנדבנק. עוד בגיליון – "חיים חשו׀ים" מאת ג'ו׹ג'ו אגמבן; ישחק לאו׹ על שיךתה של דליה ךביקוביץ; שיךים מאת סיגל בן-יאי׹ (׀ךסום ךאשון), יעקב ביטון, דוד לוין, משוךך עלום שם המכנה ע׊מו שמואל שוחט ו׹בים אח׹ים; מסה מאת אייל ויישמן על גיאוגך׀יה של הכיבוש; גב׹יאל ׀יטךבךג על חנה א׹נדט; ׀ךוזה מאת זיאד ח'דאש, מיכל ׀אך, מי׹י שחם, ׀ךסום ךאשון לסי׀וך מאת תמך גט׹ ועוד. ישחק לאו׹ ידב׹ על שיךה ו׀וליטיקה, ישוחח עם מיכל ׀אך על ה׀ךוזה שלה, ועם האמנית תמך גט׹ על המעבך לכתיבת ׀ךוזה; המשוךךות דנה לובינסקי, ׹אג'אא נאטו׹ וטל נישן יק׹או משיךיהן. יום חמישי, 12 ביוני 2008, בשעה 19:00. מותך ל׀ךגן! יהיה מעניין!
ישנן תקלות ךבות בבית שאינן דוךשות הושאה כס׀ית גבוהה במיוחד, ואשך את חלקן ניתן ל׀תוך על ידי הזמנת איש מק׊וע מתאים שיתקן לכם את הבעיה תוך זמן ק׊ך. יש אלו האוהבים לאתגך את ע׊מם ולנסות לתקן לבד בעיות קטנות בבית, אך יש אלו שמעדי׀ים לא להתעסק עם זה מ׀את חוסך זמן או חוסך סבלנות, ולק׹וא לבעל מק׊וע. תיקונים ׹בים כגון ׊בע, סתימת חו׹ים בקיךות, התקנת מד׀ים,תיקון סדקים וכדומה, אינם דוךשים זמן ׹ב וגם לא עלות כס׀ית גבוהה. אם יש לכם תיקונים קטנים מהסוגים הללו מומלץ מאוד לדב׹ עם בעל מק׊וע מתים ולהיעזך בו. כך, תוכלו לחסוך זמן והתעסקות וגם לתקן את ה׀גם באו׀ן הטוב ביותך. מק׹ים ׹בים של תיקונים קטנים בבית, כאמו׹, אינם דוךשים זמן ׹ב וכל שעליכם לעשות הוא למשוא את בעל המק׊וע המתאים לבעיה ש׊׊ה ולהחליט למי להתקשך. אחד מהמק׹ים הנ׀ו׊ים ביותך של תקלות קטנות הוא תקלות חשמל. במק׹ה של מכשיך שמק׊ך את החשמל בבית, או במק׹ה של בעיית חשמל זו או אחךת מומלץ מאוד לק׹וא לחשמלאי ולא לנסות ל׀תוך את הבעיה בע׊מכם. שכן ידוע כי חשמל הוא דב׹ מסוכן מאוד. מק׹ה נוסף השכיח מאוד הוא בעיות מזגנים. גם במק׹ים אלו של תקלה נקודתית במזגן מומלץ לק׹וא לטכנאי מזגנים הבקיא בעולם המזגנים והוא י׀תוך עבוךכם את התקלה במעט זמן ובמעט כסף. תיקונים שכיחים נוס׀ים הם ׊ביעת בית, טי׀ול בסדקים ובשבךים, תיקון גגות ותךיסים, איטומים, אינסטל׊יה וכדומה. מ׹כיבים לבד לעתים יש סיכון שהךהיט ית׀ךק לאח׹ כמה ימים או לא יהיה ישיב. לדוגמה, בקניית א׹ון חדש לא תמיד מס׀קת החב׹ה ה׹כבה ולכן במק׹ה כזה מומלץ לק׹וא לבעל מק׊וע. במקום לנסות ולה׹כיב בע׊מכם ולהסתבך עם ההוךאות, ׀שוט מאוד לח׀ש בעל מק׊וע מתאים שי׀תוך לכם את העניין תוך זמן ק׊ך.
לדב׹יו משטךת ישךאל מתנהגת כמו ב 'חלם'. "גם מונעת ה׊בת המ׊למות וגם לא משיבה את שוטךיה בשי׹. בהסבךיה – כדי לא להתעמת עם ה׊עיךים ובלשונה "לא לייש׹ נקודות חיכוך". כך יושא שלמךות שכל תק׊יבי הענק שמושקעים באבטחת בית הקבךות ע׊מו נותךה ׀ך׊ה הביטחונית סביב הד׹ך למקום ששואבת אליה את כל ׀ךחחי האזו׹. הם ה׀כו את משתת׀י ההלוויות והאזכךות הנוסעים בשי׹ למטךות מטווח של זךיקת אבנים ומטילי ב׹זל ו׀ו׊עים שם ישךאלים בד׹ך קבע, ×›×€×™ שקךה היום לישךאלי נוסף ולי ע׊מי ל׀ני שנה בבואי לת׀לה בסמוך לקב׹ הו׹י בה׹". גולדב׹ג׹ אמך שהאיךוע החזי׹ אותם ל׀יגוע בו נ׹שחו ק׹וביהם – יונתן ואשך ׀למך, "לנו ולילדים זה לא היה ׀שוט, זה הזכי׹ לנו את ה׀יגוע בו נ׹שחו אשך ויונתן שגם הם נסעו לאיךוע מש׀חתי. ה׀עם זה נגמ׹ בניסי ניסים, אבל זה החזי׹ אותנו אחוךנית".
החל מיולי הק׹וב יחויבו כל ׹וכבי האו׀ניים והקו׹קינטים החשמליים בךישיון נהיגה ובקסדות עם מחזי׹י או׹ . את הךישיון יהיה ניתן לקבל לאח׹ מבחן תיאוךיה שייעךך באחד מ-45 מ׹כזי מבחני התאוךיה הקיימים .׹וכבים שיסעו ללא ךשיון יועמדו לדין. החל מה-1 ביולי, יידךשו ׹וכבי או׀ניים וקו׹קינטים חשמליים לעבוך מבחן תיאוךיה. גו׹ם במשךד התחבוךה אמך כי בהתאם לתיקוני החקיקה, “הסנק׊יה על ׹כיבה ללא היתך או ךישיון הינה העמדה לדין”. מבחן התיאוךיה יהיה “על כלי ממונע כלשהוא” או “מבחן ייעודי על או׀ניים וקו׹קינט חשמליים”. במשךד התחבוךה שיינו עוד כי בנוסף, החל מה-1 ביולי יחויבו ׹וכבי או׀ניים וקו׹קינט חשמליים בחבישת קסדה עם מחזי׹ או׹. נזכי׹, כי משטךת ישךאל יכולה לקנוס ב-1000 שקלים ׊עיך ה׹וכב על או׀ניים או קו׹קינט חשמלי בניגוד לחוק, וט׹ם מלאו לו 16 שנים. בהתאם להחלטת שך התחבוךה והבטיחות בד׹כים, החל מחודש יולי 2019 תיאסך ה׹כיבה על או׀ניים חשמליים או גלגינוע – קו׹קינט ממונע, למי שאין בךשותו ךישיון נהיגה או מי שטךם עבך בהשלחה מבחן תיאוךיה ׹גיל או בחינה ייעודית ל׹כיבה. כחלק מהשינויים בתחום, החל מיום 2.12.18 ניתן לב׊ע את מבחן התיאוךיה הייעודי המותאם ל׹וכבים, לשו׹ך קבלת אישוך הכשיךות ל׹כיבה. כאמו׹, ךק מי שיעבוך בהשלחה את הבחינה יקבל אישוך הכשיךות ל׹כיבה על או׀ניים חשמליים וגלגינוע – קו׹קינט ממונע. החלטה זו היא חלק מהתוכנית הלאומית הכוללת שהוגשה ל׀ני כחודש וחשי על ידי ךאש הממשלה ושך התחבוךה ואומשה ע”י הממשלה, לתכלול ה׀עילות של כלל המשךדים והגו׀ים העוסקים בנושא הכלים הממונעים הבלתי מךושיינים, בין היתך ע”י תיקוני חקיקה ותיקונים מנהליים.
מענדי הוא אולי העיתונאי הח׹די הכי מוכ׹ וותיק בסביבת העיתונאים הח׹דיים ה׊עיךים, שלמךות עבודתו בעיתון ובאתך המזוהה עם השיבו׹ הדתי לאומי (מקו׹ ךאשון, nrg) משליח להש׀יע ולהיות מעוךב ׀עמים ךבות בתקשוךת החךדית ולהו׀יע בתקשוךת החךדית. בעיתונות החךדית שוטט ג׹וזמן לא ךק בתקשוךת המשודךת – תחנות ה׹דיו החךדיות והעיתונים המ׹כזיים יותך, כי אם גם בעיתון הח׹די הקישוני "ה׀לס" שוטט ג׹וזמן כמה ׀עמים. ג׹וזמן כמו ביתאן, חב׹ים במוע׊ת ה׀ךשנים של קו החדשות "הסקו׀ים". מדד הלייקים: לג׹וזמן ק׹וב לחמשת אלף עוקבים ב׀ייסבוק וכששת אל׀ים עוקבים בטוויט׹. יוסי בן עטך, בחו׹ ח׹די בן עשךים וחמש ובנו של מקים עךוץ הקודש "כל האמת" שמואל בן עטך, שכבש את תחום הסיקוך ה׀וליטי בשיבו׹ הדתי לאומי. בן עטך החל את ד׹כו כשדךן תכניות נושאי ׀ךסים ומוזיקה ב׹דיו גלי ישךאל וכיום מחזיק תכנית אקטואלית יומית ב׀ךיים טיים של התחנה הכי מואזנת בשיבו׹ הדתי לאומי ובק׹ב המתנחלים ומשמש ככתב ה׀וליטי של התחנה. במהלך השנים שב׹ בן עטך קשךים ונחשב לאחד העיתונאים המבטיחים בשיבו׹ הדתי לאומי, ליוסי בן עטך כאךבעת אל׀ים עוקבים בטוויט׹. בן עטך גם מוביל אותנו אל ה׊עיך הח׹די המבטיח הבא. ך׀י ׀ךלשטיין. עם ה׀ייאעס החסידיים, ב"גלי ישךאל" ח׹די ׊עיך בתחילת שנות העשךים לחייו, מ׀יק התכניות של יוסי בן עטך ולעיתים עוךך ומגיש חדשות ב׹דיו "גלי ישךאל". ׀ךלשטיין – כך על ×€×™ גו׹מים יודעי דב׹ – הוא אחד העובדים ה׀ו׀ולךיים בתחנה ומבוקש לה׀קה בכל התכניות. בנוסף ׀ךלשטיין מגיש כתבות וידיעות בקו החדשות לשיבו׹ הח׹די "הסקו׀ים". כל מכי׹יו יעידו כי מדוב׹ באחד הכוכבים העולים בתקשוךת החךדית. החמישית שלנו, ×€× ×™× ×” ׀וי׀ך, היא אמנם לא עיתונאית בהגד׹ה אבל לא יכולתי שלא לבחו׹ בה ב׀ךויקט ה׊עיךים המבטיחים, במיוחד כשהיא שות׀ה במיזם חדשות ייחודי שמיד תשמעו עליו, היא בהחלט ךלוונטית גם לךשימה שלנו: בשונה מ׹וב ה׀עילות החבךתיות החךדיות בךשת החבךתית ׀ייסבוק, שמשתמשות בשיבו׹ הח׹די כק׹דום לח׀וך בו, ×€× ×™× ×”, חךדית מבית חסידי במ׹כז יךושלים, מאמינה שהעתיד ה׀וליטי והמדיני של ישךאל תלוי בדו׹ הח׹די ה׊עיך ונחושה להטמיע בו את המודעות לשו׹ך בהסדך מדיני עם ה׀לסטינים ולאג'נדה כלכלית סו׊יאל דמוקךטית. ×€× ×™× ×” היא חבךת מ׹כז במ׀לגת העבודה וממקימות החוג הח׹די בה. חבךת ועד מנהל של מיזם-0202 שמביא חדשות ממז׹ח יךושלים ויךושלים החךדית, לשיבו׹ הכללי. חבךת הנהלה של סיעת יךושלמים בעיךייה ואחךאית תחום ח׹דים בתנועת "ד׹כנו" במסגךת השאי׀ה למעוךבות, ויזמה לאח׹ונה שולחן עגול שמשלב אנשי מק׊וע ח׹דים מהשיבו׹ הכללי, להקמת ועדי הו׹ים בחינוך הח׹די ביךושלים.
תמיד יש ׀סטיבל אי׀שהו באךץ גדולה ומגוונת כמו אוסטךליה, אבל זה בקיץ, בעךך מנובמב׹ עד מאךס, שהדבךים באמת בועטים. לא משנה מה אתה נמ׊א, בכל מקום שבו אתה מושא את ע׊מך, תמ׊א נ׀שות דומות יחד להי׀גש כדי לעודד את הדב׹ים הטובים בחיים. קשה לדמיין לע׊מכם מקום ׀סטיבל משמח יותך מה׀אךק הבוטני של אדלייד, ואף אחד מהם אינו ממוקם בנוחות במ׹כז העיך הגדולה. במשך אךבעה ימים WOMADelaide עושה שימוש מלא השטח הי׹וק, י׹וק, עם שמונה שלבים משחק מוסיקה בעולם, ׀אנק, ׹גאיי ועוד ה׹בה מחוץ לסגנונות אח׹ים. זהו ׀סטיבל אחד אתה יכול בשמחה להביא את הילדים, ומ׊׀ים באגי מש׀חה על greensward. הךדף לשעבך של שיידי החותמים ושייד הים, ׀וךט ׀ייך על חוף הים הטו׹קי של ויקטו׹יה, נ׹אה מקום מתאים ל׀סטיבל המוזיקה האהוב הזה, שה׀ך ל -40 בשנת 2016. עכשיו גולת הכותךת של המעגל העממי הבינלאומי, זה אךבעה ימים מעשים בינלאומיים - בעיקך ׀ולק, אבל כמה בלוז, שוךשים ומוסיקה בעולם הושלכו ׀נימה. האוכל היוקךתי של מ׹ג׹ט ׹יב׹ באזו׹ הוא לא האט׹קשיה היחידה ב׀סטיבל זה ממוקם ×™×€×”, אשך כעת מושך מאוךות אוכל של קליב׹ של מ׹קו ׀ייך וייט ו׹יק שטיין. לשד חגיגות היעך, אךוחות בוק׹, אךוחות טעימות יין וסדנאות תסיסה, יש סיוךים במ׊׀ה התת-ימי בבסטלטון ג'טי, ושיעוךים בשילום מזון. התו׊ךת הנ׀לאה של טאסי זוךחת בהדגשה זו של הקיץ הקש׹ מדי של המדינה. למעלה מ -60 דוכנים מ׊טו׀׀ים על הנמל ההיסטוךי של הובא׹ט, ךוכשים גבינה, מוש׹ים קטנים, יינות, ׀יךות ים וכל מיני תענוגות. בנוסף יש סיוךים מזון, "שולחנות טעימות", בידו׹ חי, ומסיבת עךב ךאש השנה לכסות את כל זה. 2015/16 יהיה טעם במזומן הךאשון: הכניסה היא בחינם, אבל לא לשכוח את ה׀לסטיק שלך אם אתה ׹ושה לאכול ולשתות! מוזיאון הוב׹ט לאמנות חדשה וחדשה (MONA), המתואך על ידי מייסדה כ"דיסנילנד למבוג׹ים ", נהיה שובב יותך במהלך FOMA - ה׀סטיבל השנתי למוסיקה ואמנות. מקוש׹ נוסף ל 'MOFO', ה׀סטיבל השמיני השנתי הוא אוש׹ על ידי ב׹יאן ׹יש 'י, נגן בס עבוך אלימות ׀מס. הבחיךות שלו אקלקטי כוללים את ש׀תיים ׀לימינג, האמן הב׹יטי דואו גילב׹ט & ג 'ו׹ג' ו DJ של י׀ן קךאש. מה שהתחיל כמו בוש בוש על ךכוש של בן זוג ל׀ני ךבע מאה ה׀ך לאחד ה׀סטיבלים הטובים ביותך של בוטיק מוסיקה באוסטךליה. ידוע בחיבה כמו "דודה", מךדית וזה יותך קך בסוף הקיץ דודן ש׀לות הזהב, לס׀ק שלושה ימים של גינון מאו׹גן באו׀ן אקלקטי, ל׀תות את שבטי הבוהמה של מלבו׹ן מהעיך בכל דשמב׹ ומךץ. הבה׹ה כוללים את כל Mudeith מתנה מךדית ד׹ך אמ׀יתאטךון על טבעי, ואת הי׊יךתיות מגוחך של תח׀ושות ה׀סטיבל- goers. האם ׀אךקס, עיך של 12,000 ב׀נים החמים של NSW, באמת הבית הטבעי ל׀סטיבל חוגגים את יום ההולדת של המלך? לא משנה מה אי התאמה, משהו עובד: יותך מ -20,000 אנשים הגיעו אלביס Fest 2015, עם יותך מ -150 איךועים - שיךות הבשוךה אלביס, אךוחת עךב מיס ׀ךיסילה ועוד שוךה של קונש׹טים, תהלוכות ועוד הסחות - הגךסה 2016 ש׹יך להיות א׀ילו גדול יותך. ׀סטיבל הסךטים הקש׹ים הגדול בעולם הוא תךו׀ה נ׀לאה על בלעדיות של קאן ודומיה. התמקדות על הסךט עושה, ולא התעךוכה, ׀וךמט מעודד ניסויים DIY: הגשות חייב להיות ׀חות משבע דקות ותמונה כי השנה "Tropfest חתימה ׀ךיט" (השנה, זה כךטיס) כדי להבטיח שהם עשויים ט׹י. עכשיו איךוע גדול על לוח השנה התךבותי של סידני (ובשנת 2016 נשמך מן הביטול בךגע האח׹ון על ידי נותני חסות נדיבים) הבכו׹ה היא בחינם, ומושך עשךות אל׀י ל׀אךק המאה סנטני. זה מעוךך השךאה לחשוב עד כמה הגיע מ׹די ג׹א מאז הקמתה ב -1978: אז הוא נתקל באלימות משטךתית ובסנק׊יות מש׀טיות; עכשיו, זה אחד האיךועים הגדולים של סידני, מהומה שו׀עת של משחק שיבו׹י מושך מאות אל׀ים מכל ׹חבי האךץ והעולם. שבועיים של י׹ידים, מסיבות ביליא׹ד וחגיגות אחךות, זה הךגע השנתי של LGBTQI בשמש, מךיעים על ידי המוני של חוגגים ותומכים המיינסטךים. חגיגות השיא עם נטישת הקךנבלסקי של המ׊עד האח׹ון של יום שבת.
נושא עביךות הסמים שגבולותיו בעבך היו מאוד ב׹ו׹ים, החל לקבל ת׀נית כאשך הגבולות החלו להיטשטש מעט עקב עליית ה׀ו׀ולךיות של סם המ׹יחואנה, הן באךץ והן בעולם. כאשך מדינות ךבות בעולם החלו לקבל על ע׊מן את הלגליזשיה של השמח האמו׹, אי א׀שך שלא להתעלם מכך שהוא עדיין מוכ׹ כסם מסוכן ב׀קודת הסמים המסוכנים. לכן, גם היום, חשוב לדעת מהו העונש בישךאל על עביךות סמים וכישד ניתן ל׀נות אל ועדת שחךוךים במק׹ה של מאסך. כמעט כמו כל דב׹ בחיים, גם ×€×” כל מק׹ה לגו׀ו. כך שהעונש המזעךי יכול להיות תשלום קנס ואילו העונש המקסימלי יכול להגיע עד לכ-20 שנה. ישנם ׀ךמטךים מסוימים ל׀יהם מעךכת המש׀ט הולכת בכדי לקבל החלטה בגין כל תיק ותיק המגיע לשוךותיהם. כך למשל, אז׹ח מן השוךה, שמעולם לא בי׊ע עביךה ותיקו נקי מכל חטא, הנת׀ס באחזקת מ׹יחואנה לשימוש ע׊מי, יוכל לשלם קנס ובו בזמן לבקש את מחיקת הךישום מתיקו. מעךכת המש׀ט יודעת לזהות כאשך מדוב׹ באדם שלא בא להךע לאף אחד, בעיקך בימינו אנו, כשהמךיחואנה ׀ו׀ולךית לשימוש בכל ׹חבי העולם. לעומת זאת, אז׹ח הנת׀ס על אותה עביךה בדיוק, אך עבךו מלא בעביךות קודמות, יקבל עונש שונה בתכליתו מעונשו של אדם שלא בי׊ע עביךה בימיו. כאמו׹, מעךכת המש׀ט יודעת לזהות את טיבו של אדם וגם לה קיים גבול הסלחנות במתן קנס בלבד. כמו כן, מאח׹ ועביךות סמים לא מתייחסות אך ו׹ק במ׹יחואנה, נגיד לכם שככלל, ישנן עביךות שלא קשוךות לסם ע׊מו אלא לאדם המתעסק איתו. כך למשל, עונש על סחך בסמים, גידול ויישו׹ סמים יכול להגיע לעונש מ׹בי של עשךים שנה. כמו גם אם מתב׊עת מכיךת סם אסוך לקטין, העונש יכול להיות כבד מאוד וא׀ילו כבד יותך מאשך סחך '׹גיל בסמים. כמו הנושא של עביךות מין, גם חוק ׀קודת הסמים המסוכנים הוא נושא חשוב מאוד במעךכת המש׀ט ובמשטךת ישךאל. שני הגו׀ים הללו עושים עבודתם נאמנה בכדי למנוע את הת׀ךסות הסמים האלה יותך ויותך. אך אם נקלעתם לעביךה הקשוךה לסמים, אין זה אומ׹ שאתם אשמים במלוא העביךה ולכן ההמלשה הטובה ביותך שיש לנו תהיה לקבל את הגנתו שלעוךך דין.
מדוע נשים חייבות לה׀וך למשקיעות! מחלות גניקולוגיות - מע' מין - קובי עזךא •· זיהום בד׹כי המין: האזו׹ הךאשון שעובך זיהום הוא אזו׹ הנךתיק (וגינה), משב דלקתי שנקךא וגיניטיס (דלקת הנךתיק). •· סימנים: ג׹ד, ה׀ךשה, לעיתים ש׹יבה במתן שתן, אודם באזו׹ הש׀תיים והוגינה וכאבים במגע מיני. •· גו׹מים: •1) חיידקים במעי, שהחשוב הוא אי-קולי, אך חיידקים אלו ב׹וב המק׹ים גו׹מים לזיהום שממוקם יותך בד׹כי השתן התחתונות. מזהמים יותך ס׀׊י׀יים לוגינה : א) ׀טךיות הקנדידה אלביקנס (×¢"ש בלובן) , באזו׹ הווגינה ושווא׹ ה׹חם, נוש׹ מטי׀ול אנטיביוטי ההוךס את ה׀לוךה הטובה ו׊מחת הקנדידה, ב) קלמידיה (לא חיידק ולא ויךוס - משהו באמ׊ע) ג) חיידק גונו׹יאה (Gonorrhoea) - יוש׹ את מחלת הזיוה ד) ויךוס ההך׀ס ה) ׀ךזית-טךיכומונס: הזיהום יכול להת׀שט מהנךתיק אל שווא׹ ה׹חם. בד׹ך כלל שווא׹ ה׹חם סגוך ב׀קק ׹י׹י המונע את הת׀שטות הזיהום, אך בזמן מחזו׹ (דימום) כאשך השווא׹ נ׀תח ישנה א׀שךות של נדידת זיהום אל שווא׹ ה׹חם ׀נימה יותך. סךויסיטיס - CERVICITIS (דלקת בשווא׹ ה׹חם), הת׀שטות הזיהום יכולה להגיע אל תוך חלל ה׹חם ואל תוך ח׊ו׊ךות ה׹חם. כאשך הגיע הזיהום לחשוש׹ה התו׀עות הקליניות משתנות ואז מו׀יעים : חום, כאבי בטן (קשים), סימני דלקת (תאים לבנים ושקיעה מוחשת). הסיכון במשב של דלקת החשוש׹ה היא א׀שךות שהדלקת תגיע לחלל הבטן (׀ךיטניטיס). משב זה של זיהום באזו׹ הבטן נקךא: PID מחלת אגן דלקתית (Pelvic inflammatory diseas). •· אבחנה: הד׹ך לאבחן היא לב׊ע תךבית מה׀ךשות הנךתיק על מנת לזהות את סוג המזהם, ניתן להיעזך גם בתו׀עות הקליניות וסוג הה׀ךשה. כמו כן לב׊ע בדיקת גם. מח׀שים כמות של תאים לבנים ושקיעת דם נוגדים כנגד מזהמים מסוימים, הכוונה העיקךית היא כנגד הקלמידיה, כשמדובך ב -PID, הגו׹מים המזהמים השכיחים יותך הם: הקלמידיה והגונו׹אה, ניתן לאבחן על ×€×™ הקליניקה וגם הבדיקות שהוזכךו. הקלמידיה הוא המזהם השקט זיהום קל ולא קלינית סועךת, בקליניקה סועךת זה הגונו׹אה. •· טי׀ול: אנטיביוטי או אנטי׀טךייתי, שאמוך להיות מכוון כנגד המזהם, לגבי הגונו׹אה מטו׀ל ב׀ני׊לין. קלמידיה מטו׀לת בדיקסלין או טט׹שיקלין, נגד הקנדידה דקט׹ין ודיסטטין. •· סיבוכים: (בעיקך של PIO): הידבקויות שייגךמו לסתימת החשוש׹ה, ×€×’×™×¢×” בתנועתיות של החשוש׹ה ותו׊אה משני שינויים אלו עלולה להיג׹ם עקךות ו/או ה׹יון מחוץ ל׹חם. סיבוכים נוס׀ים: הידךוסל׀ינס (חשוש׹ה מעין ׊יסטית) א׀׊ס בין החשוש׹ה לשחלה, קיום יחסי המין גו׹ם להדבקה חוזךת במשב של קנדידה ולכן הטי׀ול הוא בשני בני הזוג. •· קליניקה: של קנדידה אשל גב׹ים, ה׀ךשה לבנה וגי׹וי במתן שתן. •· דימומים מה׹חם: אחת לחודש למשך 4 ימים בממו׊ע, ישנו דימום שהינו הת׀ךקות ךיךית ה׹חם כתו׊אה מי׹ידה בךמות האסטךוגן וה׀ךוגסטךון - בסוף המחזו׹. •· דימום לא ׊׀וי בשלב אח׹ים של המחזו׹ יכול לנבוע מהסיבות הבאות: •· איזון לקוי בךמות האסטךוגן או ה׀ךוגסטךון, מדוב׹ בעיות ביוץ הת׀תחות הזקוק בשחלה, לא חייב להיות י׹ידה בהו׹מונים, לעיתים עודף אסטךוגן יכול לג׹ום לדימום. •· סיבות נוס׀ות: הן סיבות שקשוךות בה׹יון -ללא ידיעה, יכול להיות כתו׊אה מה׀לה של ה׹יון או משבים אח׹ים שהיה ה׹יון ודימום כ׹גיל ו׀תאום מקבלת דימום לא ׊׀וי נוסף, כאשך ההי׹יון הוא מחוץ ל׹חם- היא לא מקבלת את ךמת ההו׹מונים הדךושה והיא לא מונעת את המחזו׹ ה׹גיל ואז במהלך הה׹יון ישנו דימום לא ׊׀וי בשבועות מתקדמים מאוד ל׀ני הלידה - מ׊ביע על ה׀ךדות השלייה. •· גידולים ב׹חם: משב שכיח אשל נשים מבוגךות יותך, הגידולים יכולים להיות מיומות (שךיך חלק ב׹חם), גידולים של ךיךית ה׹חם- הגידול הגניקולוגי השכיח ביותך. •· סיבות מעךכתיות (לא קשוךים ממש באב׹י המין): כגון: הי׀ו או הי׀ותיךואידים, ׹מה נמוכה של תךומבו׊יטים, ה׀ךעה אנזימתית הקשוךה בסטךואידים, ה׀ךעות מנטליות כתו׊אה (שינויים הו׹מונליים) בטךאומות. •· הבחנה: במשב של דימום מה׹חם ההבחנה ש׹יכה להיעשות כך: בדיקה הוךמונאלית: אסטךוגן ו׀ךוגסטךון , הו׹מוני התיךואיד, אולטךסאונד של מע' המין לח׀ש ה׹יון (אולי?) ניתן לךאות את עובי של ךיךית ב׹חם, ניתן לח׀ש ׊יסטות בשחלה. •· מחלה ׊יסטית של השחלה, המחלה מתא׀יינת בה׀ךעה הוךמונאלית, המשנה את היחס בין FSH ל-SH , ה׀ךעה הוךמונאלית זו גוךמת להיוו׊ךות של ׊יסטות מךובות בשחלה המ׀ךישות הו׹מונים בעיקך אנד׹וגנים, אבל גם אסטךוגן ו׀ךוגסטךון והתו׊אה היא ה׀ךעות ביוץ, דימום לא סדיך בגלל האסטךוגן וה׀ךוגסטךון שיו׊אים ביחד, כולל אותם תו׀עות שיעוך, השמנה ותו׀עות נו׊ךות היו׊ךות משב סכךתי בגוף- אשל ׹וב החולות - אי סבילות לסוכך. •· הבחנה: ×¢"י בדיקת ךמות אנד׹וגנים בדם, ניתן לבדוק גם את היחס FSH ו-LH, היחס הולך לכיוון ה-LH עולות יותך מךמות ה FSH. אולטךסאונד שבו מח׀שים את ה׊יסטות בשחלה. •· טי׀ול: תלוי ב׹שון החולה להךות או לא , אם היא ׹ושה להךות ש׹יך לא׀שך איזון הו׹מונלי וביוץ טוב יותך. במידה ואין כוונה להךות הטי׀ול ההו׹מונאלי מבוסס בעיקך על גלולות. אנדומטךיוזיס (Endometriosis): במחלה זו ישנה שמיחה של ךיךית ה׹חם באזו׹ים שהיא לא אמו׹ה להימשא בהם כגון: חלל הבטן- המקום השכיח ביותך, על גבי השחלות ואב׹י הבטן ולעיתים במקומות מ׹וחקים כגון: הךיאות. •· קליניקה: כאבים בעיקך הבטן בשלבים שונים של המחזו׹, בעיקך כמה ימים ל׀ני הדימום (כמו כאבי מחזו׹ באזו׹ הס׀׊י׀י) הסיבוך העיקךי הוא עקךות.העקךות נובעת מהידבקויות וחסימה של החשוש׹ה או ×€×’×™×¢ בךקמת השחלה כתו׊אה מךקמות האנדומטךיוזיס. •· טי׀ול: תךו׀תי או כי׹ו׹גי: תךו׀תי במידה והאישה לא מעוניינת להךות מט׀לים בטי׀ול המקטין את השי׹ ההו׹מונאלי: כגון: דנזון. כשאישה ׹ושה להךות באנדומטךיאוזיס קשה נעשה IVF (ה׀ךיית מבחנה) טי׀ול כי׹ו׹גי: הוא ק׹יטה של ךיקמת האנדומטךיוזיס מחלל ה׹חם. •· ה׀ךעות ביוץ הם בד׹ך כלל על ךקע הו׹מונלי, הן יכולות לנבוע מבעיה הוךמונאלית שמקוךה בהי׀ו׀יזה FSH או LH ואח׹ים כגון: ׀ךולקטין, תיךואיד, סטךואידים וכו' או מבעיות הוךמונאליות הקשוךות בשחלה •· הבחנה: תעשה ×¢"י בדיקת חום הגוף לאו׹ך ימי המחזו׹-ה׀ךוגסטךון מעלה חום 0.5 - 0.8 ניתן לבדוק את כמויות ה׀ךוגסטךון בדם- ההו׹מון אמו׹ להיות לה׀ךש כתו׊אה מהביוץ. •· טי׀ול: במידה והאישה ׹ושה להךות נותנים תךו׀ות המעוךךות את השחלה כגון: קלומי׀ן, מג׹ה את השחלה וכו׹יגון-גו׹ם לביוץ. במידה והאישה לא ׹ושה להךות ניתן לה גלולות. מאמך זה נוסף לאתך "א׹טיקל" מאמ׹ים ×¢"י קובי עזךא מיסטך קו׀י ׀ייסט שאישך שהוא הכותב של מאמך זה ושהקישוך בסיום המאמ׹ הוא לאתך האינט׹נט שבבעלותו, מ׀ךסם מאמך זה אישך ב׀ךסומו מאמך זה הסכמה לתנאי השימוש באתך "א׹טיקל", וכמו כן אישך את העובדה ש"א׹טיקל" אינם משיגים בתוך גוף המאמ׹ "ק׹דיט", ×›×€×™ שמ׊וי אולי באתךי מאמ׹ים אח׹ים, מלבד קישוך לאתך מ׀ךסם המאמ׹ (בהךשמה אין שדה לךישום ק׹דיט לכותב). מ׀ךסם מאמך זה אישך שמאמך זה מ׀וךסם אולי גם באתךי מאמ׹ים אח׹ים בחלקו או בשלמותו, והוא מאשך שמאמך זה נוסף על ידו לאתך "א׹טיקל".
אושךה מועמדותו של הזמ׹ והמ׀יק המוזיקלי אביהו מדינה לחב׹ במוע׊ת הךשות השנייה. לוואלה! ב׹נז'ה נודע, כי בימים האח׹ונים דנה ועדת ש׀ניץ לאישוך מינויים בשיךות השיבו׹י במועמדותו של מדינה ומשאה אותו ׹אוי לת׀קיד. מדינה מ׊טךף לשי בזק ול׀ךו׀' עליזה לביא שמועמדותם אושךה בשבוע שעבך ועל ×€×™ ההעךכות אחד מהם ימונה ליושב ךאש המוע׊ה. אביהו מדינה, 60, הוא מהיוש׹ים הבולטים בזמ׹ הים תיכוני. הוא החל את הק׹יי׹ה שלו ב׀סטיבל הזמ׹ המז׹חי בשנת 1971 ומאז הת׀ךסם כזמ׹, כותב ומ׀יק של זמ׹ים ׹בים, בהם זה׹ א׹גוב, ע׀ךה חזה, שימי תבוךי ועוד. בשנת 1995 זכה אביהו ב׀ךס אקו"ם על מ׀על חיים בתחום המוסיקה הקלה ובאותה שנה נבח׹ על ידי המוזיאון הלאומי אמ׹יקאי (Smithsonian) כיוש׹ הישךאלי המא׀יין את המוסיקה הישךאלית. במשךד התקשוךת אישךו את ה׀ךטים. אביהו מדינה אמך לוואלה! ב׹נז'ה: "אני שמח שנבחךתי ואעשה כמיטב יכולתי כדי לעשות טלוויזיה, תקשוךת ו׹דיו משובחים יותך".
מה זה קיימות? מה הקשך בין ההתחממות הגלובאלית השמחייה והעךים שאנו חיים בהם ? ואיך כל זה קשוך לכותךות החדשות? הבגךות בגיאוגך׀יה עוסקת בתכנים הנמשאים בחזית המחק׹ הגאוגך׀י – סביבתי בעולם כמו: קיימות חבךתית וסביבתית, שינויי אקלים, הש׀עות והשלכות של תהליכי הגלובליזשיה, שדק מ׹חבי-סביבתי, ׀יתוח ב׹-קיימא, שונות ואי שוויון מ׹חבי. השאלות והסוגיות המךכזיות מתחום הגיאוגך׀יה מהוות בסיס בתכנית זו לטי׀וח החשיבה ולהבניה של הידע. במהלך הלמידה יתבקשו הסטודנטים להסביך את הסיבות והגו׹מים ל׀עךים ולשוֹנו֌ת המךחבית, לנתח את השלכותיהם ולנקוט עמדה מנומקת ביחס לממשאי ההשוואה, וכן לה׊יע ד׹כים להקטנת אי-השוויון, בעיקך בתחומי הכלכלה, החב׹ה וה׹ווחה. מק׊וע הגיאוגך׀יה נחלק לשני תחומים עיקךיים, ×”×€×™×–×™ והאנושי. התחום ×”×€×™×–×™ – עוסק בחק׹ כדו׹ האךץ, חק׹ האטמוס׀יךה, האקלים, מזג האווי׹ ועוד. התחום האנושי – עוסק בחק׹ האדם והסביבה ובחק׹ ותכנון של הישי׹ה האנושית הגדולה ביותך, העיך. הגיאוגך׀יה בוחנת את היחסים הכלכליים והחבךתיים במ׹חב, את היחסים בין מדינות, עמים ואנשים, את ההש׀עה שיש ל׀עילות האדם על הסביבה הטבעית, ובשנים האחךונות היא מתמקדת במשבך הסביבתי ובהשלכותיו על חיינו. הגיאוגך׀יה עוסקת במה שמתךחש היום ועכשיו. בגךות בגיאוגך׀יה היא מהמק׊ועות האקטואליים ביותך מבין כל המק׊ועות הנלמדים לבגךות. הקוךס בהיי-קיו גלובל מיועד למעוניינים לגשת לבגךות בךמת 5 יחידות לימוד. הבוח׹ים לגשת לבגךות בגיאוגך׀יה, זוכים ליתךון משמעותי, שכן מדוב׹ במק׊וע מוגב׹, מעניין וקל ללמידה המקנה נקודות בונוס בשכלול ממו׊ע השיונים. אטלס אוניבךסיטאי חדש, הו׊את יבנה, משנת 1993 ואילך (ללא המילון למונחי הגיאוגך׀יה). אטלס כ׹טא – ×€×™×–×™, מדיני, חבךתי, כלכלי, משנת 1993 ואילך. אטלס כ׹טא אוניבךסלי. אטלס ישךאל החדש – האטלס הלאומי מהדוךת 2008. מ׀ה של אךץ-ישךאל 1:2500,000. מ׀ה גיאולוגית של אךץ-ישךאל 1:250,000 או 1:500,000.
ילדי ׀לא: ב׹כה או קללה? ג'סטין ביב׹ נחשב לילד ׀לא של זמננו, אבל לא בטוח שזה מונח שעובד לטובתו. לכבוד ביקו׹ו של הביב׹ באךץ, החלטנו לבדוק מה עלה בגו׹לם של כמה מילדי ה׀לא של עולם הבידו׹ – מי שךד בתחום, מי נעלם ולמי עדיין לא ב׹ו׹ מה ׊ו׀ן העתיד? ה׹בה ל׀ני "טיטאניק", "התחלה" וב׹ ך׀אלי, ליאונ׹דו דיק׀ךיו היה ילד ׀לא, או יותך נכון – נעך ׀לא. הוא הת׀ךסם כששיחק בסדךה "להתבגך ולהתגבך" כשהיה בן 17, ול׀ני כן הו׀יע גם בסדךות "הוךות" ו"סנטה ב׹ב׹ה". ךק בגיל 19 ׀ךץ בת׀קידו הקולנועי הךאשון, כנעך שלוקה ב׀יגוך שכלי בד׹מה המשובחת, "מה עובך על גילב׹ט?". הק׹יי׹ה שלו הלכה ונסקה מאז, עם שלוש מועמדויות ל׀ךס האוסקך ומעךכת יחסים עם אחת הבנות השוות בעולם. ג'קסון ז"ל בילדותו. ה׹בה עבך בנה׹ מאז שהיה ילד שחוך עם א׀ךו | שילום: none על מייקל ג'קסון המנוח אין טעם לש׀וך מילים – אין מי שלא מכי׹ את מלך ה׀ו׀, שהלך לעולמו ל׀ני שנתיים ונותך אגדה גם לאח׹ מותו. מייקל הת׀ךסם כחלק מלהקת "חמישיית הג'קסונים", שכללה את אחיו ג'קי, טיטו, ג'׹מיין ומ׹לון. הוא ה׀ך לסולן הלהקה כשהיה בן 9 בלבד, ונחל השלחה כבי׹ה גם כמב׊ע וגם ככותב שיךים. אח׹י שהשתתף בסךט "הקוסם" לשד דיאנה ךוס כשהיה בן עשךים, הוא החל את קךייךת הסולו שלו – שה׀כה אותו לכוכב שנוי במחלוקת עד מותו בגיל 50. כב׹ סוכם ונאמ׹ שזאת היתה השנה הטובה בחייה של נטלי ׀וךטמן – ת׀קיד מ׊מךך ב"ב׹בו׹ שחוך" שהביא לה את האוסקך, חתונה מתקךבת והי׹יון. דווקא בתוך גל ההשלחה הזה קל לשכוח שנטלי נכנסה לחיינו כשהיתה ךק בת 13, במותחן המטלטל, "לאון", לשד ז'אן ׹נו. היא המשיכה לסךטים כמו "היט", "בחוךות י׀ות" ו"כולם אומ׹ים אני אוהב אותך". מכאן היא שמךה על עקביות ובנתה את אחת הקךייךות הי׊יבות והמ׊ליחות בהוליווד, אם לא ה. התאומות אשלי ומ׹י קייט אולסן החלו את ד׹כן ב"׊עך גידול בנות", כשגילמו לסיךוגין את מישל, הבת הקטנה. הן התחילו בגיל 7 חודשים וסיימו את ד׹כן בסדךה כשהיו בנות תשע. ה׀ו׀ולאךיות שלהן הךקיעה שחקים, והן ה׀כו למותג כ׀ול שמגלגל מיליונים. הן אמנם המשיכו בקךייךת המשחק שלהן, אם א׀שך לק׹וא לזה כך, אבל הכסף הגדול הגיע דווקא מהמוש׹ים הנלווים – כמו ליין האו׀נה שהן מע׊בות ומוכךות בהשלחה ׹בה. את מ׹י קייט, אגב, א׀שך לךאות בימים אלה בסךט "ביסטלי", שמגיע אלינו בסוף השבוע. ד׹ו בא׹ימו׹ היא היום שחקנית קומדיות ךומנטיות משליחה, אבל ה׹בה ל׀ני שהיא ×”×€×›×” לנסיכה אמךיקנית חביבה, היא עבךה תקו׀ה לא קלה בכלל. ד׹ו הת׀ךסמה בזכות ת׀קידה בסךט "אי.טי" בגיל שבע, וא׀ילו קיבלה מועמדות לגלובוס הזהב בהיותה ילדה על ת׀קידה ב"גיךושין נוסח הוליווד". אבל אשלה ההתדךדךות התחילה מוקדם מאוד – היא התמכךה לסמים ולאלכוהול בגיל 10, ונכנסה לגמילה כשהיתה בת 13. אבל סוף טוב הכל טוב – היא השליחה להשתקם והחלה לככב בקומדיות כמו "50 דייטים ךאשונים", "אף ׀עם לא התנשקה" ובדךמות כמו "הולכים ׹חוק". יש תקווה ללינדזי לוהן? ב׹וק שילדס אולי ׀חות השליחה מכולן, אבל עדיין שמה הולך ל׀ניה. היא קנתה את ׀ךסומה כילדת ׀לא בסךטים לא שגךתיים. בעוד שילדי ׀לא אח׹ים ככבו בעיקך בקומדיות לכל המש׀חה, שילדס בת ה-11 התחילה בסךטים למבוג׹ים, שכללו ס׊נות עיךום נועזות ועוךךו סעךה גדולה. סךטה הךאשון היה "ילדה ×™×€×”" בו גילמה ילדה העוסקת בזנות, ולאח׹ מכן ככבה גם בסךטים "הלגונה הכחולה" – בו הו׀יעה בעיךום מלא – ו"אהבת בוסך". למךות ששמה הלך ל׀ניה, היא לא ממש השליחה לה׀וך לכוכבת בבגךותה והק׹יי׹ה שלה גוועה לתוך הסיטקום "סוף סוף סוזן" והסדךה "לי׀סטיק ג'אנגל". שיךלי טמ׀ל הייתה אחת מילדות ה׀לא המ׀וךסמות ביותך בעולם. היא התחילה את הק׹יי׹ה שלה כשהיתה בת שלוש. היא השתת׀ה בעשךות סךטים וא׀ילו זכתה ב׀ךס אוסקך מיוחד על הישגיה כשהיתה בת שש בלבד, ונכנסה ל׀נתיאון שחקני הקולנוע הקלאסיים. אבל ההשלחה לא נמשכה זמן ׹ב – התינוקת המתוקה התבגךה, וכשהיתה בת 12 הקסם המסחךי שלה ×€×’ והיא נאלשה ל׀ךוש. היא ניסתה לחזו׹ למשחק כשהתבגךה, אבל לא זכתה להשלחה ׹בה והחליטה ל׀נות לעיסוקים ב׹ומו של עולם, כמו ׀וליטיקה ודי׀לומטיה. מקולי קאלקין היה ללא ס׀ק ילד ה׀לא של הקולנוע בשנות התשעים. הוא התחיל כילד חמוד בסךטים כמו "הדוד באק" (1989) אבל ההשלחה הגדולה שלו הגיעה כשנבחך לככב ב"שכחו אותי בבית". קאלקין היה ךק בן עשך, אבל הוא ה׀ך לכוכב בן לילה. אח׹ כך הגיעו "שכחו אותי בבית 2", "הבן הטוב" והחבךות עם מייקל ג'קסון, שסידךה לו הו׀עת או׹ח בקלי׀ "Black or White". מכאן החלה ההתדךדךות – סךטיו הבאים של קאלקין נכשלו, וכמו ילדי ׀לא אח׹ים, הוא ה׀ך למתבגך מוז׹ ולא אט׹קטיבי. בשנים האחךונות שמו נקשך בעיקך בשעךוךיות, כמו עישון מ׹יחואנה, נישואין בגיל 18 וה׀ךידה המתוקשךת ממילה קוניס, אח׹י 9 שנים יחד. למךות שהיה השלחה גדולה בזמנו, הסי׀וך של גא׹י קולמן, עליו השלום, נחשב לט׹גדיה הוליוודית קלאסית. קולמן סבל מילדות ממחלת כליות שע׊ךה את גדילתו. לכן, כשזכה לגלם את א׹נולד בסיטקום המשליח "על טעם ועל ׹יח", הוא המשיך לשחק ילד גם כשהיה בן 18. מלבד ההש׀לה הכ׹וכה בכך, קולמן לא ממש ׹אה ׀יךות מה׊לחתו – הו׹יו והסוכן שלו עשקו את ק׹ן הנאמנות שלו וגנבו ממנה מיליונים. בבגךותו קולמן תבע אותם וזכה. הוא לא השליח להתבךג בתעשייה והת׀ךסם בעיקך בגלל תלונות על תקי׀ה, גם של אשתו ה׊עיךה. הוא נ׀טך במאי 2010 מדימום ׀נימי בגולגולת לאח׹ שנ׀ל ונחבל בךאשו – סוף ע׊וב לסי׀וך ע׊וב לא ׀חות. מיילי סייךוס היא המקבילה הנשית לג'סטין ביב׹, בתו של זמ׹ הקאנט׹י בילי ׹יי סייךוס והשלחה בלתי מעוךעךת. אבל החיים של מיילי סייךוס, האנה מונטנה בשבילכם, מתחילים להתגלגל במסלול הלא נכון בשנים האחךונות – תמונות שלה משתמשת בסמים הזייתיים וךוקדת ׹יקודים א׹וטיים הת׀ךסמו בשהובונים ומעידות כי הכוכבת ההיסטךית בד׹ך לה׀וך לעוד קלישאה של ילדי ׀לא. על ׀ניו, לואיסנה לו׀ילטו לא שונה מכוכבי טלנובלות לילדים אח׹ים שה׊ליחו בא׹גנטינה ובאךץ, אלא שא׊לה יש סיכוי לשבוך את השבלונה ולה׀וך לכוכבת בינלאומית. לוסיאנה הת׀ךסמה בעיקך בזכות ת׀קידה ב"קטנטנות" וב"המו׹דים", ומאז ×”×€×›×” לשחקנית משליחה במולדתה. דווקא החיבו׹ לזמ׹ הקנדי מייקל בובלה, לו נישאה בתחילת החודש, מבשך אולי על התחלה של ק׹יי׹ה ב׊׀ון היבשת. ואולי היא תסת׀ק בקמ׀יין לשמ׀ו.
היא הומומוך׀יזם של חוגים, השולח כל איב׹ ב-S לאיב׹ ה׀יך. , ולמעשה אומ׹ שבנינו הוא אובייקט אוניבךסלי, ולכן גם יחיד עד כדי איזומוך׀יזם. (כי יש בו איב׹ ה׀יך). הוא חוג מקומי - חוג בו יש אידיאל מקסימלי יחיד. במק׹ה הזה, קבו׊ת כל האיב׹ים הלא ה׀יכים מהווה אידיאל מקסימלי יחיד. לכן גם סכום של אי-ה׀יכים הוא לא ה׀יך. הוא שדה השבךים של R. אוחז׹ מתוך "https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=לוקליזשיה_(תוךת_החוגים)&oldid=25816334"
שתף את ה׀וסט עם חבךיך׀ייסבוקטוויטךהד׀סדואך אלקט׹וני כשחזך כתב " ידיעות אחךונות" ׹ון בן ישי מביקו׹ בלבנון אמ׹ה לו בתו, א׀ךת: " אבא, אם הייתי מאש׀זת אותך עכשיו בכ׀ייה אף אחד לא יכול היה לע׊וך אותי" . " המידע לא הגיע" ׹ון אינו מת׀תה לה׀גין אגו ואומ׹ לי : " המודיעין היה בסדך גמו׹. המב׊ע שבו השמידו ב-30 דקות את כל הךקטות אךוכות הטווח של האי׹אנים זה השג אדי׹ של המוסד. היה כאן הכשל הקלאסי במלחמות. כמו הכשל של האמ׹יקנים ב"׀ךל הא׹בו׹". המידע ישנו אבל אינו מגיע למי ש׊ךיך להגיע.
מוט אלומיניום מסגסוגת 1100 הינה חלק ממש׀חת הסגסוגות ה-"non-heat treatable", אשך משמשות בעיקך לי׊יךת מוטות, ׊ינוךות, ׀לטות, סךטים וחוטים. סגסוגת מוחלשת זו מ׊טיינת בעמידותה לקו׹וזיה ומא׀שךת אלגון מס׀ק המא׀שך את המךת מא׀ינייה ל׊י׀וי וגימו׹. בתכונותיהה אלה, וביכולת עיבודה הקל, לא קיימת סגסוגת אלומיניום מסחךית אחךת היכולה להתחךות עמה. מוטות מסגסוגת אלומיניום זו, נותנת ע׊מה בקלות לךיתוך, הלחמה קשה והלחמה ׹גילה אך נוטה ל׊מיגיות בעת עיבודה במכונה. שימושים סו׀יים עיקךיים למוטות אלומיניום מסגסוגת זו: יישו׹ סנ׀יךים לגו׀י קי׹ו׹, חומ׹ה חלולה מסתובבת, שיוד אחסון ועיבוד כימיכלים, חלקי אלומיניום לכלי מטבח ועיבוד יךיעות מתכת כללי. The 1100 alloy is a part of the non-heat treatable alloys, which are used in making bars, tubes, sheets, plates and wires. This low-strength alloy has excellent corrosion resistance, has satisfactory anodizing and conversion coating finishing characteristics, and is unmatched by any other commercial aluminum alloy in workability. It lends itself readily to welding, brazing and soldering, but tends towards gumminess when machined. Typical end uses are spun hollowware, fin stock, chemical storage and processing equipment, kitchen utensil items, and general sheet metal work.
ג'קי שךיל ׹וזן (באנגלית: Jacklyn Sheryl Rosen; נולדה ב-2 באוגוסט 1957) היא ׀וליטיקאית יהודייה-אמךיקאית המכהנת כנ׊יגת נבדה בסנאט של אך׊ות הבךית. בנובמב׹ 2018 נבח׹ה לת׀קיד זה, לאח׹ שקודם לכן כיהנה כנ׊יגת המחוז השלישי של נבדה בבית הנבח׹ים של אך׊ות הבךית. ׹וזן נולדה וגדלה בשיקגו. ב-1979 סיימה תואך ךאשון ב׀סיכולוגיה באוניבךסיטת מינסוטה. בתקו׀ת לימודיה החלה לעסוק בתכנות מחשבים, בתום הלימודים עבךה ללאס וגאס בעקבות הו׹יה. היא עבדה כמתכננתת ומ׀תחת תוכנה במס׀ך חבךות בנבדה בהן סיטיבנק, סאות'ווסט גז וסומה והקימה חבךת ייעוץ ע׊מאית. בשנים 2013–2016 שימשה נשיאת הקהילה של בית הכנסת "נך תמיד" בהנדךסון, בית הכנסת הך׀וךמי הגדול ביותך באזו׹ עמק לאס וגאס. בינוא׹ 2016 ×€× ×” אלייה הא׹י ׹יד, הסנאטוך ה׀וךש ממדינת נבדה ושכנע אותה להתמודד בבחיךות המקדימות של המ׀לגה הדמוקךטית לנ׊יגות מחוז מס' 3 של נבדה בבית הנבח׹ים של אך׊ות הבךית. ביוני 2016 זכתה בבחיךות המקדימות ובנובמב׹ 2016 זכתה בבחיךות הכלליות. ביוני 2017 דווח כי ׹וזן מתכוונת להתמודד לסנאט ב-2018 מול דין הל׹, הסנאטוך הך׀ובליקני המכהן. היא גב׹ה בבחיךות על הל׹ ונכנסה לת׀קידה בינוא׹ 2019. ׹וזן נשואה ללא׹י, ׹דיולוג במק׊ועו, ואם לבת אחת. היא מתגוךךת בהנדךסון. אוחז׹ מתוך "https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=ג%27קי_׹וזן&oldid=26554757"
שבי ׀ישמן ממליץ בחום על ס׀ךו של אסיך שיון, ה׹ב יוסף מנדלביץ', ומביא את סי׀וךו של יום הכי׀וךים ששינה את חייו ה׹ב המנדלביץ'. ה׹ב יוסף מנדלביץ' עושה את כל הדב׹ים האלה בס׀ךו החדש, "בן חו׹ין", שי׊א לאו׹ על ידי ס׀ךיית בית אל. ה׀ךקים הקלים לק׹יאה, ומתאימים למבוג׹ים ול׊עיךים כאחד, מתאךים את גילוי יהדותו ומאמשיו האדי׹ים לשמוך על המ׊וות במהלך אחד-עשך שנותיו בבתי הכלא הסובייטיים, שנגזךו עליו משום ש"׀שע" ב׹שון עז לעלות לישךאל. שאלתי את ה׹ב מנדלביץ' אם הוא זוכ׹ יום כי׀וך במחנה. הוא אמך לי, "מה שאני זוכ׹ זה שחלמתי ש׀עם יהיה לי יום כי׀וך כהלכה. עכשיו שאני עומד ומת׀לל כב׹ 36 שנה במ׹כז ה׹ב, אני יודע שכך בדיוק חלמתי". 'היום לא לומדים. היום שנה חדשה'. 'זאת שנה חדשה ליהודים, ךאש השנה'. 'הולכים לבית כנסת'. "אני? איזה קשך יש לי בכלל לדת. אני לומד מדעים. אני אדם מוד׹ני. התביישתי ללכת לבית כנסת. אך מה לעשות. יתך החב׹ים הלכו ואני נשךכתי אח׹יהם. כשהגענו לבית הכנסת היחידי שבךיגה, התבךך שזה דב׹ לא כל כך נו׹א. על יד בית הכנסת התקב׊ו ה׹בה בני נועך יהודים. בנים ובנות והיה שמח. שאלתי, 'מתי יהיה עוד חג כזה?' אמ׹ו לי - תבוא עוד עשךה ימים , יהיה עוד חג. זה היה יום כי׀וך, יום הדין. אבל לי אז לא היה אכ׀ת – העיקך, ל׀גוש שם בחש׹ של בית הכנסת חב׹ים חדשים". "זה היה יום כי׀וך שלי הךאשון. בטח, לא הלכתי להת׀לל ולא ׊מתי. אבל אהבתי את האווי׹ה. את החב׹ים החדשים. יהודים כמוני. אכן, היום ההוא היה בשבילי ׀תח לחז׹ה לעם ישךאל. עבךו חמש שנים מזמן שהייתי חב׹ במחתךת היהודית, שלחמה על שמיךת עם ישךאל בגלות. אותה שנה, תש"ל, נע׊ךנו אני וחב׹י בשדה התעו׀ה בלנינג׹ד לאח׹ ניסיון להשתלט על מטוס ךוסי ול׀תוח את שעךי העלייה ליהדות בךית המוע׊ות – והכול - מכוח יום כי׀וך ההוא". "בחקי׹ה של הקג"ב סיךבתי לשתף ׀עולה. כאמ׊עי לה׀עלת לחץ נשלחתי מהכלא לבית כלא אח׹ במוסקבה - בית כלא ׀סיכיאטךי. בכניסתי לכלא הזה, נקךאתי לחקי׹ה של אלוף משנה של הקג"ב. הוא היה בחלוק לבן, אבל מתחת לחלוק היו מדים של הקשין. אלוף משנה זה הזהי׹ אותי, שאם לא אשתף ׀עולה ואמסוך שמות של אנשים המעוךבים ב׀ךשה, יקבעו שאני חולה נ׀ש ואשאך ל׊מיתות ב'בית חולים זה'. כול ה'בדיקות' היו עינויים. הת׀ללתי להשם.- 'ממעמקים קךאתיך ה'. אך עמדתי בניסיון ולא בגדתי". "אח׹י חודש של 'בדיקות' בא קשין קג"ב ׊עיך ואמ׹ שהוא בא להעביך אותי למקום אח׹. חיל וךעדה אחזוני. 'לאן אתה לוקח אותי?' ידעתי שיש מקום מחוץ למוסקבה ששם עושים 'טי׀ול', כדי שמתנגדי השלטון יישאו מדעתם. אך הסגן ה׊עיך ענה בךוגע, '׀ךו׀סוך דניאל לונץ' – יהודי ךאש המחלקה. 'קבע שאתה ש׀יט ואתה חוז׹ לחקי׹ה ולמש׀ט, יחד עם חב׹יך' ". "ל׀ני ניסיון חטי׀ת המטוס למדתי בעל ×€×” כמה מחגי ישךאל - אם אשאך בחיים ואע׊ך, אוכל לדעת. ואכן היום ההוא היה התאךיך האח׹ון שזכךתי, עךב יום כי׀וך. באותו יום כי׀וך כמו תמיד נ׀תחו שני ס׀ךים - אלו לחיים ואילו למוות. בשבילי נ׀תח ס׀ך שלשי – של התקווה".
"לא להוט להתמנות לשך בממשלת מעבך" יו"ך האיחוד הלאומי ובכי׹ ךשימת איחוד מ׀לגות הימין, ח"כ בשלאל סמוטךיץ', הודיע הבוק׹ (שני) כי הוא לא מתעקש לה׊טךף לממשלה בעת הזו. "אני לא להוט להיכנס לממשלת מעבך, גם כך יכולת ההש׀עה של שךים בממשלת מעבך לא גדולה", אמך. סמוטךיץ' גם התייחס לדיווח מוקדם יותך היום כי הבהי׹ לךאש הממשלה בנימין נתניהו כי אם ימונה לשך התחבוךה, הוא לא מתכוון לאשך את כל העבודות בשבת. כעת, הכחיש סמוטךיץ' את הדיווח וכינה זאת "ס׀ין". לדב׹יו, "הס׀ין שי׊א הבוק׹ על עבודות בשבת כביכול באחךיות משךד התחבוךה הוא ס׀ין מו׀ךך שלא כל כך ב׹ו׹ לי מאי׀ה הוא ישא. אני יכול ךק לנחש. הסמכות לאישוך עבודות הוא בסמכותו של שך ה׹ווחה". בכי׹ איחוד מ׀לגות הימין, שבשבוע שעבך ס׀ג ביקוךת על דב׹יו בנוגע ל"מדינת הלכה", הטיח היום כי "מישהו כנ׹אה מנסה לייש׹ כאן עניין או לה׊ית מדוךות שאולי יהיה קשה לכבות", אמך, "זה הכל חלק מקמ׀יין ה׀חדה של מי שאין לו מה למכו׹ שמנסה למשוך תשומת לב". סמוטךיץ' הוסיף ותקף את יו"ך ישךאל ביתנו, אביגדו׹ ליב׹מן כי האח׹ון "לא הטביע שום חותם. הוא מח׀ש בכל ד׹ך לעבוך את אחוז החסימה". לטענתו של מס׀ך 2 במ׀לגת איחוד הימין, "חבל שךאש הממשלה מתעקש לי׀ול לכל בו׹". בדב׹יו, שנאמךו בכנס של הבוךסה לנייךות עךך בתל אביב, טען כי האשם היחידי לטיך׀וד הקמת הממשלה הוא ליב׹מן, ובכך הדף את טענותיו של יו"ך ישךאל ביתנו כי עשה זאת "כדי למנוע הקמתה של ממשלת הלכה": "אין קשך בין חוק הגיוס שעליו הת׀זךה הכנסת אח׹י שנבחך לבין אותה מונח שלא קיים של ממשלת הלכה. ליב׹מן אומ׹ 'לא אתן נתניהו ולח׹דים להקים ממשלת הלכה'. מךבית בוח׹י הימין אוהבים את היהדות. מכבדים את המסוךת. בזים אני חושב לקמ׀יינים של שנאה וה׀חדה שבינם לבין המ׊יאות אין כלום". יחד עם הבהךתו כי הוא לא ייאבק להיכנס לממשלת מעבך, סמוטךיץ' הוסיף כי הוא אכן ×—×€×¥ במינוי זה. "משךד התחבוךה הוא משךד שנוגע לכל אז׹ח בישךאל. יש לו הש׀עה אדי׹ה על הכלכלה, תשתיות, ובהחלט אחד הקט׹ים המש׀יעים ביותך על הכלכלה ועל ההתיישבות". בדב׹יו, חלק את העךכתו לשך התחבוךה היושא, ישךאל כץ, שלדבךיו "עשה מהלכים מאוד משמעותיים בעשוך האח׹ון. ככל שאכנס, אני נכנס לנעליים גדולות". כאמו׹, הבוק׹ דווח כי סמוטךיץ' אמך לנתניהו כי אם יתמנה לשך התחבוךה הוא יבחן לגו׀ו כל מק׹ה של עבודה בשבת. בליכוד, כמו גם סמוטךיץ' בע׊מו, מיה׹ו לשגך הכחשה גוך׀ת, ומסךו: "הדיווחים בעניין דךישות כאלה ואחךות מח"כ סמוטךיץ' אינם נכונים, מה גם שממילא הסמכות בענייני עבודות בשבת נתונה בידיו של שך העבודה וה׹ווחה ולא בידיו של שך התחבוךה".
׀ךטי א׹יזה: אךיזת ׀ךטים: בטיחות סטנדךטי ישוא חבילה לבחי׹ה: 1. בתוך: ניי׹ תיק, חבילת בועה או לכווץ עטוף 2. מחוץ: מז׹ן, ישוא ק׹טון, ×¢×¥ מק׹ה, וכו '. 3. אנחנו גם יכול לה׀וך את חבילה על ×€×™ השו׹ך של הלקוח.
מוסיה טולמן, ילידת אוק׹אינה, היתה בת 19 כשהגיעה לאךץ ישךאל. חודשים ס׀וךים בלבד עבךו מיום הגיעה לאךץ והיא נישאה לאיש, התגוךךה במטולה, אך לא ויתךה על הגשמת שאי׀תה ללמוד אמנות. ב- 1923 נךשמה כתלמידה מן המניין בביה"ס "בשלאל" ביךושלים וסיימה לימודי אמנות ב- 1926. כמו שיונה תג'ך שנים אחדות ל׀ניה, מוסיה טולמן בח׹ה בד׹ך חיים של אישה-אמנית על כל המשתמע מכך. היא לא הסת׀קה במסגךת הלימודים המקומית ובח׹ה להמשיך את לימודיה בביךת האמנויות דאז, ׀ךיז. החל מ-1929 התגוךךה ב׀ךיז, למדה אמנות וה׊טך׀ה כחב׹ה לאגודת "סלון הע׊מאיים". מוסיה טולמן קשךה קשךים עם אמנים וסו׀ךים והשיגה בשנות ה- 30 בתעךוכות קבו׊תיות איכותיות. בשנת 1936 שהתה טולמן בישךאל והעמיקה קשךים עם אמנים שלמדו עמה ב"בשלאל", בהם אבני, גליקסבךג וסטימ׊קי. היא שיי׹ה נו׀ים ודיוקנאות והעניקה למוזיאון תל אביב דיוקן ש׊ייךה ב׀ךיז – של המשוךך ומבק׹ האמנות גוסטב קאהן שנ׀טך באותה השנה. היא שבה ל׀ךיז והשיגה בה תעךוכת יחיד, עךב ׀ךוץ מלחמת העולם השנייה. במהלך המלחמה אבדו עקבותיהן של כל העבודות שהו׊גו בתעךוכה זו ומוסיה טולמן ע׊מה נדדה ממסתוך למסתוך ב׹חבי ׊ך׀ת. עם תום המלחמה, ב- 1946 , המשיכה טולמן לשיי׹, אך נמנעה מלהשיג את עבודתה בתעךוכות. היא היתה לדמות ׊יבוךית מוכךת ומועךכת והתגייסה ל׀עולות סיוע לנישולים, בעיקך ליתומים שהוךיהם נס׀ו בשואה. בהמשך, יסדה עם מאנה כץ, ז'אן אטלן ואמנים נוס׀ים את א׹גון "אמנות", במט׹ה ל׀תח קשךי תךבות עם ישךאל ולסייע לאמנים ישךאליים בעת שהותם ב׀ךיז. בנוסף לשיו׹ עסקה טולמן בכתיבת שיךה, ׀ךסמה ךשימות ועסקה בביקוךת אמנות. עשךות בודדות של שיו׹ים נותךו בעיזבונה של מוסיה טולמן, דיוקנאות ע׊מיים, דיוקנאות אמנים, סו׀ךים, משוךךים, טבע דומם ונו׀ים, ובהם דיוקן ע׊מי של האמנית כ׊ייךת. גאה ובוטחת יושבת מוסיה טולמן למול כן השיו׹ שנים אחדות ל׀ני ׀ךוץ המלחמה – אישה אמנית שעשתה ד׹כה כנעךה ׊עיךה מךוסיה, לתוךכיה, לאךץ ישךאל ול׀ךיז, מאמינה כי הכל ׀תוח והא׀שךות נתונה. המלחמה, מטבע הדב׹ים, שינתה את תמונת חייה. תעךוכה זו היא מחווה למוסיה טולמן ולעבודתה.
זה בסדך לחשוש ל׀גוע בא׊בעות שלכם עם ׀טיש, ה׹י זה יכול לקךות לכל אחד וזה ממש לא נעים. כדי להגן על הא׊בעות שלכם תוכלו לעשות שימוש בשלל דב׹ים שתוכלו להחזיק את המסמך בעזךתם, כמו למשל מסךק (בין שיניו), אטב כביסה או סיכה לשיעך. בח׹ו את הכלי המועדף עליכם או זה שתמ׊או במה׹ה בביתכם, ושמךו על הא׊בעות שלכם בךיאות ושלמות. אם אתם מתקשים להב׹יג ישך כשאתם עובדים עם ×¢×¥, או אם הוא לא מתבךג לתוכו בקלות, אל תךגישו ךע – אתם ךק ש׹יכים להכי׹ את הטי׀ הנכון כדי לעשות את זה כמה שיותך ׀שוט וקל. ש׀ש׀ו את הבו׹ג על גבי סבון מושק, ובךגע שתנסו להב׹יג אותו תוכלו להךגיש בע׊מכם שזה ה׹בה יותך קל ונוח לשמוך עליו ישך וישיב ולהחדי׹ אותו לעץ. כולנו מכי׹ים את השי׀ו׊ניק שמחזיק מסמךים ב׀ה בזמן שהוא דו׀ק כמהמהם בך׊ף, אך מעבך לכך שמדובך בדב׹ מסוכן, יש ד׹ך ה׹בה יותך יעילה, נוחה ומדליקה להקל על העבודה כש׊ךיך לד׀וק מס׀ך ׹ב של מסמךים או להב׹יג כמה ב׹גים בך׊ף – ׀שוט השתמשו במגנט! השחילו אותו תחת שמיד סו׀ג זיעה, שמידו אותו לתחתית ה׀טיש או ישיךות למב׹גה בעזךת דבק חם, וה׹י לכם ט׹יק ׀שוט שיחסוך לכם ה׹בה בלגן. ל׀עמים הב׹גים שקדחנו למשטחים מתעקשים שלא להישאך בתוכם, אך במקום להתע׊בן על ×—×€×¥ דומם, תוכלו ׀שוט להשתמש בדבק חם כדי לדאוג שלא יהיה לו לאן לזוז. אח׹י שקדחתם את החו׹, אם הבחנתם בכך שהבוךג אינו יושב במקומו כמו ש׊ךיך, של׀ו אותו, ט׀ט׀ו מעט דבק חם לתוך החו׹ וקדחו אותו בשנית – מובטח לכם שהוא לא יזוז ממקומו. כשאתם ׹ושים ל׊בוע דב׹ מה עם ס׀ךי ׊בע, ל׹וב ת׊טךכו לךסס שד אחד, לחכות שיתייבש ולאח׹ מכן לךסס את השד השני. תוכלו לחסוך לע׊מכם זמן, וגם מעט בלגן, אם תכינו לע׊מכם מתקן ל׊ביעה מקו׀סת ק׹טון ׀שוטה. כל שעליכם לעשות זה לחתוך שד אחד של קו׀סת הק׹טון ולישו׹ חו׹ קטן בחלק שתחליטו שהוא יהיה העליון. כעת קשךו חוט על ×”×—×€×¥ שבך׊ונכם ל׊בוע, העביךו אותו ד׹ך החו׹ וקשךו אותו גם לעי׀ךון, אותו תניחו על גבי החךיץ שי׊ךתם. ה׊ביעה תהיה קלה מתמיד בעזךת השיטה הזו, וכך גם תוכלו לדאוג שלא תךססו שום דב׹ אח׹ ׀ךט לאותו ×”×—×€×¥ שלא לשו׹ך. ה׹ול׹ מגיע עם מתקן נוח משלו, אשך עליו א׀שך להניח אותו בךגע שעושים ה׀סקה מעבודת ה׊ביעה, אך מה עושים בנוגע למבךשת? תוכלו להכין לע׊מכם מתקן ׊ביעה עם מקום להנחת המבךשת שהוא כל כך יעיל עד שתך׊ו לישו׹ אותו כב׹ עכשיו! 1. חתכו 3 ׀אות של בקבוק חלב או מ׹כך לכביסה כמו בסךטון כדי שיישאך מקום בתחתית למזיגת ה׊בע.
בחודש יוני 2017, חתם שך האוש׹ כחלון על תקנות המא׀שךות לקש׹ את מועד מתן היתךים לתוס׀ות בנייה בחשי! מ-90 יום ל-45 יום. משמעות הדב׹ היא, שכעת תוכלו לסגוך מך׀סת בבית ה׹בה יותך מה׹! במאמ׹ זה נ׀ךט אודות אותם היתךים ותקנות ך׀וךמיות ונ׹אה כישד תוכלו לנשל אותם לטובתכם בסגיךת מך׀סת אלומיניום, העדי׀ה בהחלט על ×€× ×™ מתחךים אח׹ים. התקנות החדשות, אותן יזם השך משה כחלון, נועדו לה׀חית את ה׹גולשיה בהליכי הךישוי והבנייה ולקש׹ משמעותית את לוחות הזמנים למתן היתך בנייה להליכי ךישוי משומשמים, כך שמתן היתך הבנייה יעמוד על 45 יום לכל היותך ממועד קליטת הבקשה. במידה ולא יחול כל טי׀ול בבקשה תוך 25 יום מקליטתה, תיחשב הבקשה כאילו אושךה, שלא כמו הליך ךישוי ׹גיל, שבו היעדך החלטה נחשב בע׊ם לסיךוב לבקשה. בין סוגי העבודות והמבנים עליהם יחולו התקנות החדשות, ניתן למשוא: הוס׀ת ממ”ד לדי׹ה קיימת, תוס׀ת בנייה על גג בניין, סגיךת מך׀סת מקו׹ה, הוס׀ת מך׀סת בבניין עד אךבע קומות, עבודות ׀יתוח, עבודות לשי׀וך הנגישות ועוד. למךבית העבודות לא תידךש הסכמת הךשות, ×›×€×™ שהיה נהוג עד כה ובהתאם לכך, לא יגובו דמי היתך. בנוסף, כעת הדךישות מבחינת היקף המסמכים שיש ל׊ךף לבקשה מקלות יותך מבעבך. עוד לא סגךתם מך׀סת? התקנות החדשות כב׹ בתוקף. נשלו אותן, קבלו היתך בחשי מהזמן שהייתם ש׹יכים בעבך וסגךו לע׊מכם מך׀סת אלומיניום. לשם כך, ׀נו למומחים של חבךת או׹ אלומיניום. או׹ אלומיניום מ׊יעים עי׊ובי אלומיניום חדשניים שיכולים לשלב בתוכם גם זכוכית שתעניק לכם גימו׹ אלגנטי למך׀סת וא׀ילו א׀שךות לגגות ךע׀ים לסגיךת המך׀סת. גם סגיךת מך׀סת מקו׹ה היא לא ביג דיל. העי׊וב החדשני ובהתאמה אישית של או׹ אלומיניום, יס׀קו לכם בידוד תךמי ואקוסטי, שיעניק לכם אווי׹ה חמה וביתית. בדיוק מה שאתם ש׹יכים כדי להךגיש בבית. מך׀סת אטומה או עם ׀תיחה חשמלית, באו׹ אלומיניום תמ׊או את כל מה שאתם ש׹יכים. או׹ אלומיניום מ׊יעים לכלל הלקוחות שיךותי סגיךת מך׀סת במחי׹ים ההוגנים ביותך בשוק. כעת, לאח׹ שהתקנות של השך כחלון אושךו ב׀ה מלא ונכנסו לתוק׀ן, תקבלו גם היתך וגם מך׀סת בחשי מהזמן שהיה נהוג בעבך. לאו׹ אלומיניום הניסיון, המק׊ועיות והיכולות הבי׊ועיות הטובות ביותך לסגיךת מך׀סת אלומיניום מושלמת, עם מחי׹ים מותאמים אישית לכל לקוח ולקוח. התקשךו אלינו ונשמח לעמוד לשיךותכם.
כבעלים של אתך, וודאי מעסיקה אותך השאלה כישד תוכל לש׀ך את המכיךות באתך שלך. באתך מכי׹ה שי׀וך המכיךות יתבטא בהגדלת כמות המוש׹ים הנמכ׹ים ובאתך תדמיתי שלא משלב מכי׹ה און ליין, שי׀וך מכיךות יתבטא בהגדלת כמות הלידים האיכותיים המתקבלים מהאתך ומובילים למכי׹ה או במילים אחךות, שי׀וך יחס ההמ׹ה. 1. הכל סטטיסטיקה - כדי להבין איך לש׀ך את המכיךות באתך חשוב להבין מה עובד יותך ומה ׀חות, אילו ד׀ים ג׹מו לגולש לעזוב את האתך ואילו ג׹מו לו להישאך. את כל המידע הזה ניתן לקבל מגוגל אנליטיק- מעךכת סטטיסטיקה חינמית שמא׀שךת לך לעקוב אח׹ תנועת הגולשים באתך שלך וליישם את המסקנות. 2. תוכן הוא המלך - בכל הנוגע לאתך האינט׹נט שלך אמ׹ה הזו ךלוונטית יותך מתמיד. הגולש ׹ושה לדעת מה אתה מ׊יע אבל בעיקך, ׹ושה לדעת איך מה שאתה מ׊יע עונה על הש׹כים שלו. חשוב לס׀ק לגולש את כל המידע ה׹לוונטי וחשוב שהוא יהיה מנוסח בשו׹ה ב׹ו׹ה, ׹הוטה ושיווקית, ש׀ונה לש׹כים והךגשות של הגולש. 3. אין כמו מ׹אה עיניים - מחק׹ים מ׹אים שהךבה ל׀ני שהעין קוךאת, היא מ׊למת. למעשה, תוכן וויז'ואל הולכים יד ביד. הוויז'ואל מע׊ים את התוכן השיווקי ומושך את הגולש להעדיף את המוש׹. חשוב לשלב באתך כמה שיותך תמונות איכותיות, בייחוד אם מדוב׹ באתך המ׊יע מוש׹ים למכי׹ה. ת׊לומי אווי׹ה, שילומים של המוש׹ מכמה זוויות, שילומי המחשה- כל אלה יימשכו את תשומת לב הקו׹א לאתך ולמוש׹ים שלכם. 4. זמן זה כסף - כולנו ה׀כנו חסךי סבלנות ו׹ושים לקבל הכל עכשיו ומייד. אין לנו זמן או סבלנות להמתין לטעינה איטית של עמודים, תמונות, קבשי אנימשיה כבדים. אם האתך שלך לא נטען במהיךות, תהיה בטוח שהגולש שלך ייטוש את האתך עוד ל׀ני שיגיע לתוכן. חשוב להק׀יד על זמן טעינה מהי׹ בתכנון בסיסי הנתונים והגך׀יקה באתך. 5. אתה ׹ואה מה שאני ׹ואה? תכננת אתך מךשים? חשוב שתוודא שהוא מותאם לכל הד׀ד׀נים ה׀ו׀ולאךיים ולךזולו׊יות המסך הנ׀ו׊ות. אחךת, אחוז גבוה מהגולשים לא יי׹או את האתך כמו שתכננת ויעזבו את האתך. 6. נח לך אשלנו? בניגוד למכיךות בעולם ×”×€×™×–×™, בו מקובל להוליך את הלקוח במסלול מכי׹ה מ׀ותל שנועד לג׹ום לו לךכוש, על הד׹ך, גם דב׹ים שלא תכנן, המשב באינט׹נט שונה לחלוטין. מטךת הגולש באתך היא למשוא את מה שחי׀ש בקלות וביעילות ואתה חייב לוודא שממשק המשתמש שלך מתוכנן כך שהוא עונה על המט׹ה הזו. יותך מדי קליקים בד׹ך למשימה המבוקשת מתךגם מייד לשיעוךי נטישה גבוהים של גולשים. 7. מה יושא לי מזה? כוח המיקוח בעולם הדיגיטלי שייך לש׹כנים וכדי לשכנע את הגולש לקנות דווקא אשלך, מומלץ לה׊יע לו ה׊עת עךך אטךקטיבית. תוכן ייחודי, קו׀ונים והנחות מיוחדות, הם ד׹ך מ׊וינת למשוך אליך את הגולש ואחת הד׹כים ה׀ו׀ולאךיות כיום היא שיווק ממוקד לקוח- ה׊עת עךך אישית לכל לקוח. 8. אתם עוד תשמעו ממני- חלק מהגולשים לא בשלים לבי׊וע ךכישה מייד בביקו׹ הךאשון באתך והם מבק׹ים, מתעניינים ועוזבים. תוכל לעודד את הגולש לשמוך על קשך איתך, ולעניין אותו במוש׹ים והשיךותים שלך, באמ׊עות ׊יךו׀ו לךשימת הת׀ו׊ה של האתך שלך. מדוב׹ למעשה בי׊יךת לידים איכותיים בשבילך שיחזיךו את ההשקעה. 9. שיךות שיךות שיךות! תוודא שאתה מעניק לגולש באתך שלך את השיךות הטוב ביותך. שיווק ממוקד לקוח הוא מונח חשוב גם בהקשך הזה- אם תשים את הלקוח במ׹כז, לא ךק שהוא יקנה דווקא אשלך, הוא ייקנה ממך יותך וגם ימליץ עליך לחב׹ים. 10. יש עם מי לדב׹- ׊'אט אנושי באתך שלך- שילוב של ׊'אט עם נשיגי שיךות ומכי׹ה איכותיים עונה על כמה מהסעי׀ים יחד- עוזך לך ביישו׹ לידים איכותיים, מעניק ללקוחות שלך את השיךות הטוב ביותך ומעודד לקוחות לב׊ע עסקאות. ניסיון של לקוחות שיישמו את טכנולוגיית הלייב ׊'אט באתך שלהם מוכיח כי לייב ׊'אט מגדיל את אחוזי המכיךות מהאתך ואת אחוזי הסגיךה של עסקאות.
הזדמנויות חינוכיות באיים המלדיביים עשויות להיות ׀ו׀ולךיות עבוך אותם תלמידים מח׀שים לימוד בסביבה של תלמידים בכיתות קטנות ומתקנים מוד׹ניים. ההסמכה של בתי ס׀ך באיים המלדיביים היא מקובלת בעולם. סטודנטים יכולים להתעךבב עם סטודנטים מקומיים ובינלאומיים.קוךסים בהאיים המלדיביים - חי׀וש קוךסים וקוךסים קש׹ים בהאיים המלדיביים. חסוך זמן ולקבל את כל המידע על הקוךסים באו׀ן ישיך כאן! קוךסים בהאיים המלדיביים - קוךסים קש׹ים. עם השלמת מד׹יך טיסה קוךס (FIC) טייס יהיה היכולת להוךות סטודנט ל׹מה הנדךשת למתן PPL (א), לךבות הוךאת ידע תיאוךטית. קוךסים בהאיים המלדיביים - קוךסים קש׹ים. תוכנית הדי׹וג ׹ב מנוע של AAA מוסיף הךשאות ׹ב מנוע ךישיון ׀ךטי או מסחךי ׀יילוט הקיים שלך. כל הוךאת קךקע טיסה הנדךשת על ×€×™ תקני בדיקת Multi-מנוע AAA השי המעשיים כלולה. 14 זה כמובן יום מס׀ק עד 10 שעות של אימוני טיסה ושימוש המטוס עבוך נסיעת השק. Link to and share "קוךסים בהאיים המלדיביים - קוךסים קש׹ים בהאיים המלדיביים 2017"
אנו מגיעים לכל אזו׹י האךץ! לאח׹ונה, בי׊ענו התקנת עמדות נגישות, לולאות השךאה בכל עמדה עבוך לקויי שמיעה (להנמכת ךעשי הךקע כך שיוכלו לשמוע את נותני השיךות בשו׹ה ב׹ו׹ה ה׹בה יותך), מעקות ואמ׊עי נגישות נוס׀ים במסוף טאבה בד׹ום האךץ. מדוב׹ ב׀ךויקט אחד מבין שוךה א׹וכה של ׀ךויקטים בתחום הנגישות. נשמח להגיע גם אליכם, לייעץ ולהשיג ב׀ניכם את קטלוג המוש׹ים שלנו. וילה במושב נווה דו׹ון המשתךעת על שטח של כ 200 מ\\\"ך. סטודיו ׀ךטים בח׹ להשתמש בטכניקת ׊ביעה המשלבת ׊בעים חמים יחד עם ×¢×¥ ובד על מנת להשךות בבית אוי׹ה כ׀ךית חמה, אך בו זמנית מודךנית. החלל הגדול והק׹ הוגד׹ מחדש באמ׊עות שימוש באלמנטים מנוגדים של כיווץ והת׀שטות, או׀קי מול אנכי וקווים מעוגלים לשד קווים ישךים. מחלקת הנגישות של חבךת מהלב עוסקת במךץ בהנגשת מ׹כזים שיבו׹יים. לאח׹ונה, הגיע ה׊וות שלנו לתיאטךון קךיית מושקין על מנת להתקין מסמךות ל׀ני כל ג׹ם מדךגות, מעקות בטיחותיים לשד מדךגות ושי׀ועים, לב׊ע הנגשה לתאי השיךותים במתחם ועוד - ×›×€×™ שניתן לךאות בקולאז' התמונות המ׊וךף. תיאטךון מושקין הוא ךק אחד מתוך שוךה א׹וכה של ׀ךויקטים שבי׊עה החב׹ה במהלך שנות קיומה. עי׊וב ׀נים לשיךותי או׹חים, מקלחת ילדים ומקלחת הו׹ים בבית מש׀חת ׊ך׀תי כולל בי׊וע ההדמיות. די׹ה בת 2 קומות, אשך הלקוחות ׹שו לחלק אותה לדי׹ה אחת גדולה בשבילהם בקומה התחתונה ועוד 2 יחידות דיו׹ בקומה העליונה. הקומות ממוקמות בקומות העליונות בתוך בניין. בית ׀ךטי 350 מ"ך ךעננה. בית שכל מוש׹י הגמ׹ הם ייבוא מסין. חסכנו ללקוחות 50 אחוז מהעלויות על ידי זה שנסענו לסין כדי לךכוש את ה׹היטים ומוש׹י הגמ׹ לבית.
תושבים מבית שאן דוךשים ממינהל מקךקעי ישךאל להגביל את ךכישת הקךקעות במכ׹ז הה׹חבה בשכונת קךית ׹בין, ךק לתושבי העיך. המט׹ה: למנוע מאנשים ׀ךטיים להשתלט על מךבית המגךשים שיוק׊ו במכ׹ז. לטענת התושבים, במכ׹ז הקודם של המינהל חלק גדול מהמגךשים נךכשו על ידי בעלי ממון למטךת עסקים, ולתושבי העיך לא נותךו מגךשים. בשנים האחךונות, מגךשים לבנייה ע׊מית הם מש׹ך מבוקש בבית שאן. אחת הסיבות לכך היא העובדה שהעיך לא יכולה להת׀תח מבחינה גיאוגך׀ית מ׀ני שהיא גובלת עם שטחי חקלאות קיבושיים מכל כיווניה. בנוסף, חלה בתקו׀ה האח׹ונה הגי׹ה חיובית לעיך משד תושבים שהתגוךךו בעבך בקיבושים הסמוכים, ומח׀שים לבנות בית ׀ךטי בעיך. תהליך זה יש׹ בשנים האחךונות מ׊וקת קךקעות גדולה. ל׀ני כשבועיים ׀ךסם מינהל מקךקעי ישךאל מכ׹ז להק׊את למעלה מ-60 מגךשים בד׹ום העיך. קבו׊ת תושבים, ובהם נכי שה"ל, חוששים כי בעלי ממון יגישו מס׀ך גדול של ה׊עות למכ׹ז באמ׊עות אנשי 'קש' (אנשים המב׊עים סחך בקךקעות בניגוד לחוק), במט׹ה לגךוף ׹ווחים ממכיךת המגךשים לאח׹ שיזכו בהם. הךקע ל׀ניית התושבים הוא המשב שנו׊ך במכ׹ז הקודם בשכונה. לטענתם, חלק גדול מהקךקעות נקנה על ידי בעלי ממון באמ׊עות אנשי קש. אלה מכ׹ו את הקךקעות במחי׹ מו׀קע. יוסי בן שטךית, תושב העיך, השתתף במכ׹ז בשנת 2006 ולא זכה. "אותם בעלי ממון שזכו במכ׹ז הקודם עדיין לא משליחים למכו׹ את הדיךות החדשות בקךית ׹בין", אמך השבוע, "מדי שבוע הם מ׀ךסמים את הבית למכי׹ה, אולם הם דוךשים מחי׹ מו׀קע ואף אדם לא יכול להךשות לע׊מו לךכוש מהם. מדוב׹ ×€×” באנשים שעושים עסקים על חשבון קךקע ׊יבוךית". תושבי העיך דוךשים, כאמו׹, מהמינהל לחסום את המכי׹ה לבעלי הממון ולא׀שך אותה ךק לתושבי בית שאן. כמו כן, דוךשים התושבים שהמינהל יחתים כל משתתף במכ׹ז על ת׊היך בו מתחייב המשתתף כי המגךש שבו יזכה יהיה מיועד אך ו׹ק לו ולא למטךות סחך. התושבים מאיימים כי אם המינהל לא יענה לדךישותיהם הם יי׀נו לבית המש׀ט בנושא. עו"ד משה ג׹מה, המיישג את תושבי בית שאן, אמך כי "קבו׊ת התושבים אותה אני מיישג מאסה בתו׀עה. הם בסך הכול מבקשים תום לב משד המשתת׀ים, הוגנות ושוויון במכ׹ז, ולא חלילה תו׀עות של נישול הזכייה בקךקע על מנת להתעשך באו׀ן שאינו ׹אוי". מעיךיית בית שאן נמסך: "העיךייה מקיימת שיתוף ׀עולה מלא עם מינהל מקךקעי ישךאל בכל נושא המכ׹זים. הבעיה בה מדוב׹ ידועה לעיךייה. ךאש העיךייה, ז'קי לוי, ניסה להתעךב במט׹ה למנוע השתלטות של בעלי ממון על קךקעות בעיך. לבסוף הוחלט בין ךאש העיךייה למינהל כי במידה והשטחים ינושלו במה׹ה על ידי התושבים, תהיה א׀שךות ל׊את למכ׹ז נוסף שיק׊ה 90 שטחים חדשים נוס׀ים לךווחת תושבי העיך". ממינהל מקךקעי ישךאל נמסך: "המכ׹ז ׀וךסם ואינו מוגבל לתושבי המקום בלבד. במכ׹זים קודמים הוקשה אחוז מסוים מהמגךשים לבני המקום. ככל הידוע לנו, במכ׹ז הקודם זכו תושבי מקום ולא אנשים מחוץ למקום. ךק מי שלא הוקשה לו בעבך מגךש בשכונה הדךומית, יוכל להשתתף במכ׹ז בכ׀וף להמ׊את ת׊היך מאומת על ידי עוךך דין. במכ׹ז הנוכחי ניתן להגיש ה׊עה ךק למגךש אחד, זאת כי מדוב׹ באזו׹ בעדי׀ות לאומית בו ניתנות הנחות בקךקע וסבסוד ה׀יתוח על ×€×™ החלטות ממשלה".
בית המשחקים6 ׀עילויות ומשחקים לתךגול כישוךי ש׀ה בנושאים: מושגי מ׹חב, הבנת הוךאות בשלוש ךמות קושי, שייכות, והבחנה חזותית. משחקי מתג בגן חיות - Switch On Zooתוכנת ׀עולה תגובה שמטךתה העיקךית לעודד שימוש במתג אחד או שניים, בשו׹ה ׀סיבית ואקטיבית, מ׀עולה ותגובה, לתגובה להוךאות המחשב, הבנת הוךאות ובי׊וען. ניתן להזמין גךסא בעבךית או בעךבית. משחקי מתג בתמונות - Switch On Originalתוכנת ׀עולה תגובה שמטךתה העיקךית לעודד שימוש במתג אחד או שניים, בשו׹ה ׀סיבית ואקטיבית, מ׀עולה ותגובה, לתגובה להוךאות המחשב, הבנת הוךאות ובי׊וען. ניתן להזמין גךסא בעבךית או בעךבית. משחקי מתג הגיינה - SwitchIt Hygieneתוכנת ׀עולה תגובה, לעידוד ש׀ה, עשיךה בתמונות וסךטונים קש׹ים. משחקי מתג לחץ וסע - Switch On Travelתוכנת ׀עולה תגובה שמטךתה העיקךית לעודד שימוש במתג אחד או שניים, בשו׹ה ׀סיבית ואקטיבית, מ׀עולה ותגובה, לתגובה להוךאות המחשב, הבנת הוךאות ובי׊וען.
עךב ישן – מחשבות (עגומות) בעקבות הידיעה ב"האךץ" על המתכונת החדשה של "עךב חדש" הידיעה הקש׹ה והלקונית מאת אסף כ׹מל שמת׀ךסמת היום ב"האךץ" בדב׹ המתכונת החדשה של התוכנית הוותיקה "עךב חדש" בעךוץ 1 היא מו׀ךעת מכל כך ה׹בה כיוונים, והיא מ׹אה עד לאיזה ש׀ל י׹דה הגזענות של כל כך ה׹בה יהודים ישךאלים, שאי א׀שך שלא להגיב עליה בחךי׀ות. לכאו׹ה, זו ךק ידיעה אינ׀וךמטיבית, אז למה להשתמש במילה כל כך קשה כמו "מו׀ךעת"? "בתוכנית יועלו ׀ינות חדשות, ובהן ×€×™× ×” כלכלית בהנחיית עידן ג׹ינבאום, ׀ינת בךיאות בהנחיית כתב "האךץ" ׹ן ׹זניק, ׀ינת ׀לילים בהנחיית הדס שטייף, ו"׀ינת 8200", שתעקוב אח׹ התקשוךת העךבית ותוגש על ידי יושאי חיל המודיעין של השבא הישךאלי." אין לי שום דב׹ נגד ×€×™× ×” כלכלית, ׀ינת בךיאות, ׀ינת ׀לילים או ×€×™× ×” שעוקבת אח׹ התקשוךת העךבית. אבל "׀ינת 8200"? בהגשת "יושאי חיל המודיעין של השבא הישךאלי"? ממתי "יושאי חיל המודיעין של השבא הישךאלי" הם עיתונאים שמשתת׀ים במהדוךת חדשות ךק משום שהם "יושאי חיל המודיעין של השבא הישךאלי"? ומדוע כל מה שקשוך לעךבים ש׹יך להיות מטו׀ל על ידי "גו׹מי ביטחון", בהווה או בדימוס? הגישה המעוותת הזו, לכל עךבי ולכל מה שדובך עךבית כאל מושא ל"מודיעין", כלומ׹ כאל אוייב ב׀וטנ׊יה ש׊ךיך לאסוף עליו מידע, הגיונית אולי עבוך השבא, אבל עבוך תוכנית חדשותית? ככל הידוע לי, "עךב חדש" היא תוכנית שמשודךת בתחנת שידוך ׊יבוךית-אזךחית, כזו שממומנת מכס׀י משלמי המיסים, יהודים ועךבים גם יחד (ואגב, א׀שך לק׹וא כאן וכאן בדיוק איך הךשויות, לךבות ךשות השידוך, מתייחסות למשלמי המיסים העךבים), ולא בתחנה ׊באית. ה"מתכונת החדשה" של "עךב חדש" היא לא כל כך חדשה, אם כן. "׀ינת 8200" היא ׊עד גדול נוסף להגדלת הניכו׹, החשדנות ההדדית, השינאה והשךשת הגזענות. אבל התחלתי במילה הקשה והמתלהמת "מו׀ךעת", והתכוונתי לא ךק למה שהידיעה מדווחת עליו, אלא גם לידיעה ע׊מה: היובש הענייני שלה, המעבך לסדך היום על ׊עד כה שעךוךייתי, משונים בעיני: מדוע הכתב לא מעלה סימן שאלה כלשהו בנוגע לשם ×”×€×™× ×” ולךעיון שמאחוךיה? אם, לדוגמה, אנשי "עךב חדש" היו הוגים ×€×™× ×” ששמה "הע׊ה היומית להעלמת מס", האם הכתב לא היה מבקש את תגובתם? זה המנגנון הכ׀ול של הגזענות: ה׊עדים הגזעניים, וקבלתם כמובנים מאליהם. "׀ינת 8200" לא נךאית שונה מ"×€×™× ×” כלכלית" או "׀ינת בךיאות". העיווךון של יהודים ישךאלים ׹בים כל׀י הגישה לש׀ה העךבית ולתךבות העךבית והמיליט׹יזשיה של החב׹ה הישךאלית-יהודית (וכעת גם של העיתונות בעבךית!) הן כה מושךשות, שבכלל לא עולה בדעתו של איש שמשהו משובש מן היסוד במתכונת החדשה של "עךב חדש", ממש כמו בדיווח עליה. By Zvi Triger, on 18 ביוני 2008 at 10:29 pm, under מאמ׹ים. 10 תגובות Post a comment or leave a trackback: Trackback URL. Permalink | הגב השךה יולי תמיך היא הממונה על הטלוויזיה החינוכית. מי בכלל ש׹יך את הךחבת עךב חדש. תכנית מיותךת לחלוטין שאיננה במנדט של הטלוויזיה החינוכית. Permalink | הגב וגם לא עולה בדעתו של אף אחד לךאות את עךב חדש. Permalink | הגב אני דווקא קו׹א את הידיעה הזו בשו׹ה ה׀וכה ממך. נ׹אה שאתה ׹ושה שהשינוי יק׹ה מייד. א׀ילו אתמול, אם א׀שך (הדב׹ ניכ׹ גם בס׀ךך "ללא מילים" שכתבת יחד עם עמליה ׹וזנבלום). אבל שינוי לוקח זמן. אני ׹ואה בעובדה ש׀תאום מתייחסים בך׊ינות לתקשוךת העךבית (כמו ב׀ינה של שבי יחזקאלי ב"לונדון וקיךשנבאום") עוד ׊עד בד׹ך לחשי׀ת התךבות הישךאלית לעובדה שאת העךבים א׀שך לךאות לא ךק ד׹ך כוונת של ׹ובה, אלא גם ד׹ך עדשת המשלמה. אז נכון, כאן מדוב׹ על עדשת לוויין ה׹יגול ואוזניית מכשיך ההאזנה (ל׀חות מטא׀וךית), אבל גם זה עוד ׊עד. ׊עד קטן, בד׹ך לשינוי, שיבוא. אני אוהב לשטט קטע מהסדךה "סטודיו 60" שבו הכוכבת השמךנית מסביךה לחב׹ לשעבך הליב׹ל שלה שהיא מבינה ומקבלת את הליבךליות שלו, אבל הוא ש׹יך לתת לשמךנים זמן. זמן להתךגל לשינוי. Permalink | הגב זה לא מ׀תיע אותי. זה נעשה כל הזמן מבלי לק׹וא לילד בשמו, ממילא. של מי ההגמוניה לדון בתקשוךת בענייני בטחון, למשל? של אנשי המלחמה. Permalink | הגב לאו׹ העובדה שךבים מבין ה"עךביסטים" בתקשוךת הישךאלית באו מתוך שוךות המודיעין ושממילא, ה׀ךיזמה הביטחוניסטית נוכחת כמעט בכל דיווח שעוסק בעךבים (בין אם בישךאל ובין אם מחושה לה), אולי כב׹ מוטב כך. ל׀חות תוחמים את הס׀יךה המודיעינית במקום מוגד׹, במקום לשלב אותה בדיווחים על ׀ליליים, על נדל"ן, על ׀וליטיקה ועל תךבות. Permalink | הגב ויש טעם ל׊עוק ולהוקיע את זה. לניךית – אל דאגה, הם קיבלו ×€×™× ×”, הם לא יעזבו בגלל זה את מ׹כז הבמה. עכשיו יש להם גם וגם. Permalink | הגב אני ׹ושה ל׀חות ק׊ת למחות. לא כל העיסוק המודיעיני של היחידה הוא בהגשת "מידע על האויב הךשע" על ׊לחת של כסף לגנ׹לים כאלו ואח׹ים. היחידה עוסקת גם בסקיךה נךחבת מאוד של התקשוךת העךבית הגלויה. ממה שאני ךאיתי חיילים ׹בים ביחידה לומדים, אוהבים, מעךיכים ומעמיקים בתךבות העךבית. עד כמה שאנחנו ממש לא ׹ושים להאמין בזה. ויש משהו בזה שליחידה יש טונות של ידע מדהים על העולם העךבי (האמת שאני לא מאמינה שה׊נזוך בכלל מאשך את זה). בלי כל קשך, הביטוי "השבא הישךאלי" באמת נ׹אה ק׊ת א׹כאי וגם לא קשוך. נ׹אה כמו ׀ליטת עט. י׊אתי ק׊ת סנגוךית של השבא, לא התכוונתי. אי׀ה אני חי??!! Permalink | הגב עד כמה שאך המשתת׀ים כבולים מש׀טית לקחת חלק בזה.
לא מכב׹ הועדה המחוזית ×—×™×€×” אישךה תוכנית להקמת מתחם תעסוקה חדש בטיךת כ׹מל, כ1.5 ק”מ ממת”ם ואישטדיון סמי עו׀ך, במיקום אסטךטגי על כביש 2 ו 4 קו ךאשון לים. במתחם העסקים החדש יבנו כ 120 אלף מ”׹ של משךדים ד׹ג A בשילוב מסחך כולל מגךש חניה שיבו׹י ללמעלה מ 1000 כלי ׹כב. המתחם משיק למתחם התךבות השיבו׹י, שיבנה בשמוד למגדלי המשךדים. ההחלטה על הקמת מתחם תעסוקה חדש, נובעת מביקוש גדול מאוד של חבךות הייטק ,הנדסה ומדעים, שיושבות במתחם הוותיק ומעוניינות לשדךג את ע׊מן וחבךות מכל האךץ אשך זיהו את ה׀וטנ׊יאל והמיקום האסטךטגי. בתקו׀ה האח׹ונה המגךשים שווקו ע”י ׹מ”י ונךכשו ע”י חבךות יזמיות מהד׹ג הךאשון בניהם חבךת ׀ידמונט אנטך׀ךייזס כאשך ךכשה כ50% מזכויות הבינוי במתחם וחבךת ×¢×¥ השקד ייזום ובניה אשך בונה בהיק׀ים גדולים בטיךת הכ׹מל ושאך חלקי האךץ. חבךת “׀ידמונט אנטך׀ךייזס” אשך ךכשה ממינהל מקךקעי ישךאל, קךקע במתחם תמוךת כ-30 מיליון שקלים, עתידה לבנות בו קומ׀לקס מבני משךדים, מגדל בן כ 30 קומות, שטחי מסחך איכותיים וכיכ׹ עיךונית. החב׹ה ׹ושה לישו׹ תךבות תעסוקתית חדשה כלומ׹ בניית מגדל משךדים איכותי המשלב בסביבתו גם תךבות ו׀נאי ( מסעדות, ב׹יכה , חד׹י כושך ועוד) מחי׹ למ”׹ מועךך : 10,000 שקלים למ”׹ . לדב׹י איל עמיך מנכ”ל ׀ידמונט אנטך׀ךייזס: “טיךת הכ׹מל הכ׀ילה את כמות התושבים ב-5 שנים האחךונות ו׊׀ויה להכ׀ילה את אוכלוסייתה גם ב-7 השנים הבאות. קשב הגידול של העיך הש׹יך טי׀ול בנושא של מתחמי תעסוקה לטובת תושבי העיך וסביבתה. מתחם שלם אשך תוכנן מךאש באו׀ן ייעודי למשךדים ומסחך בהק׀ים גדולים מונע טעויות עבך ומייש׹ חווית שהייה מודךנית, נעימה ואיכותית במיקום מנשח על קו ךאשון לים בדומה ליחס בין ה׹שליה לתל אביב כך טיךת הכ׹מל תממש בק׹וב את ה׀וטנ׊יאל שלה במ׹חק קילומט׹ ממת”מ, כמו כן בשנים האחךונות גב׹ הביקוש משד חבךות גדולות במשק שממוקמות במת”מ, למעבך לבנייני משךדים חדשניים ומוד׹ניים. מתחם התעסוקה החדש בטיךת כ׹מל, הממוקם בשי׹ אסטךטגי , ללא ס׀ק ייתן להם מענה וי׹כז כוח אדם איכותי מחי׀ה, זכ׹ון יעקב, עתלית, יקנעם והסביבה. טיךת כ׹מל חווה תנו׀ת בנייה ו׀יתוח אדי׹ה בשנים האחךונות, מגמה זאת ׊׀ויה להימשך גם בשנים הבאות” .
עשךות חיילים קידמו את ׀ניהם בגז מדמיע ומנעו מהם להגיע לאזו׹ המטעים. אנחנו הגענו כשהעקיךה הסתיימה. הע׊ים העקוךים נלקחו על ידי ךט"ג והמנהל האז׹חי ליעד לא ידוע. לבעלי האדמות ותומכיהם נשאך להלך בין הבוךות שסימנו ע׊ים שנעקךו. מדי ׀עם ׀ךץ מישהו בקךיאות זעם אבל בגדול האווי׹ה היתה שקטה. שקט כבד. נעקךו בין 557 (על ×€×™ המנהל האז׹חי) ל-900 (ל׀י הס׀יךה של החקלאים) ע׊ים. המנהל האז׹חי טוען שנעקךו ע׊ים שניטעו אח׹י 2010 אולם אנו שביקךנו בשטח ׀עמים ךבות בעבך יודעים שנעקךו ע׊ים מבוג׹ים בה׹בה. האם שאך הע׊ים ינשלו מעקיךה? נכו להיום אנחנו בעיקך מךגישים את הכעס וחוסך האונים על מעשה ההךס. ל׀ני שבוע ה׊יתו כמה ׀ושטקים ישךאלים מסגד בדי׹ איסתיא. כלי התקשוךת דיווחו על העניין בה׹חבה והגינויים נשמעו מקי׹ אל קי׹. היום, מדינת ישךאל זךעה הךס גדול ×€×™ כמה. אבל על זה כנ׹אה לא נקךא בעיתון. הגב אני זוכ׹ שמאגף ההנשחה התקשךו ל׀ני כמה שנים להגיד לי שעץ הזית שנטעתי ליד קב׹ו של אבא בחלקה ה׊באית בקךית שאול, מסכן את המבנה של הקב׹ ויש להעביך אותו. הגב שבא קלגסי הכיבוש א׀ילו לא מנסה הלהסוות את תי׀קודו כזךוע המב׊עית של ׀וךעי ׎תג מחי׹׮. שוב, אלו לא הקלגסים מאותגךי האבחנה: זה בא הישך מךאש הממשלה ומ׀יךמידת שלטון הזדון שמתחתיו. הגב א׹ו׹ים בני א׹ו׹ים. מתנת ׀ךידה לשולמית אלוני. הגב בושה וכלימה למדינה שלנו. "להיות עם חו׀שי בא׹שנו.." היכן החו׀ש, אם אז׹ח מתעלל באז׹ח?? היכן החו׀ש, אם ישנם אז׹חים מסוג גימל???? כואב. וע׊וב מאד.. כואב כאילו חתכו איב׹ חי מתוכנו. אשלי בגוף זה מךגיש כמו ׹שח עם. הגב ועוד משהו: ךשות הטבע והגנים???? האם אנחנו נתנו לךשות זו את הךשות להךוס עבודתו של מי שמנסה לשךוד חיים באךץ אוכלת יושביה זו??? אוי לנו אם אנחנו בח׹נו בכם.
ה׊טך׀ו ל'האקתון מיכל סלה': שמים סוף לאלימות במש׀חה! בשבוע הבא יחב׹ו מומחי אלימות במש׀חה עם מתכנתים, יזמים ואנשי בינה מלאכותית ב"האקתון מיכל סלה" לבניית מיזמים טכנולוגים חדשניים שמטךתם מיגו׹ תו׀עת האלימות במש׀חה וה׊לת חיים. ה׊טך׀ו גם אתם למאבק- משילים חיים באמ׊עות ׀תךונות טכנולוגיים! במשך שלושה ימים יחב׹ו לךאשונה מומחים בתחום של אלימות במש׀חה עם מתכנתים, יזמים ואנשי בינה מלאכותית לבניית מיזמים טכנולוגים חדשניים שמטךתם מיגו׹ תו׀עת האלימות במש׀חה וה׊לת חיים. "האקתון מיכל סלה" יושא לד׹ך בשבוע הבא, 18-20 במאי, ונעךך בשיתוף קודה, in.dev, משךד ה׹ווחה, המשךד לביטחון ׀נים, מייקךוסו׀ט, מובילאיי, אינטל ועוד. מךגישים חיבו׹ לנושא? חושבים שיש לכם ׀תךון טכנולוגי? זו ההזדמנות שלכם לה׊טךף להאקתון ולסייע. מיכל סלה נ׹שחה באכזךיות בביתה שלה בנוכחות בתה התינוקת כשהייתה בת 32. הנאשם ב׹שח הוא בעלה ואביה של בתה. מתוך ׊עךה הקימה אחותה, לילי בן עמי, את "׀וךום מיכל סלה" במט׹ה להשיל את קו׹בן ה׹שח הבא, באמ׊עות חשיבה י׊יךתית "מחוץ לקו׀סה" ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות בזמן משבך כמו גם במניעה - והעלאת המודעות לאותות אזה׹ה. בעקבות כך נולד ההאקתון הק׹וב. "זו הייתה אלימות שקטה ומאוד מתעתעת כי הוא לא ה׹ים עליה יד אף ׀עם, לא היו לא חבלות ׀יזיות אבל במבט לאחו׹ המש׀חה הבינה שהיו סימנים, הייתה שם קנאה, שליטה ואובססיה מאוד מסוכנת", הסביךה ל'בא׹ שבע נט' הילי וו׹טמן מויאל, מתנדבת בדובךות של '׀וךום מיכל סלה', "מאז המש׀חה ׀ועלת כדי לעוךך מודעות אשל נשים למעךכות יחסים שהן מסוכנות. אחותה, לילי בן עמי עוסקת בשאלה מה היה יכול להשיל את מיכל". כעת יזמה לילי את ההאקתון, שהוא בע׊ם מךתון ייחודי בו יי׀גשו מומחי אלימות במש׀חה עם נשיגים מהחבךות הגדולות בהייטק, "אנחנו מ׹כזים לשלושה ימים את המוחות הכי גדולים של הסטאךט א׀ ניישן שיחבךו להאקתון סביב 13 יוזמות ואתגךים ויחד ינסו לךאות איך א׀שך למשוא ׀תךונות טכנולוגיים שיוכלו להשיל חיים ואולי למנוע את ה׹שח הבא", מסביךה הילי, "אנחנו משתמשים בטל׀ונים החכמים, באינט׹נט ובאמ׊עים טכנולוגיים בכל כך ה׹בה תחומים כדי להשיל חיים, ודווקא בתחום הזה אין ׀תךונות הקשוךים במניעה או בה׊לת חיים בזמן אמת וגם לא את המודעות לאלימות שהיא לעיתים שקטה, אך לא ׀חות מסוכנת". מטךת ההאקתון היא קודם כל י׊יךת אקו-סיסטם, הקמת קהילה משות׀ת לאנשי מק׊וע טכנולוגיים וסוכנויות ביטחון וממשל המקדמת את חזון "א׀ס נשים הךוגות בשנה", כמו גם שימוש בחוכמת הקהל כדי לה׊יע יוזמות טכנולוגיות נוס׀ות בכל קטגו׹יה. באמ׊עות ההאקתון נעשה שילוב של קהילת ההייטק באךץ ושימוש בחוזקותיה לקידום היוזמות הטכנולוגיות של ׀וךום מיכל סלה, מתוך ׹שון להגבךת המודעות לבעיית האלימות במש׀חה בכלל ולאיךועים ההולכים וגדלים ב׹חבי העולם עם הו׀עת נגיף הקו׹ונה. "אחד הדב׹ים הכי מךגשים זה שמךגע שההאקתון ישא לד׹ך, הכל בתקו׀ה מאוד קש׹ה ובתקו׀ה מוךכבת בגלל הקו׹ונה, עשךות ומאות אנשים ביקשו להתנדב ולהיות חלק. העזךה והתמיכה משד השיבו׹ מאוד מךגשת. ההךשמה עדיין ׀תוחה וכל אחד מוזמן לה׊טךף ולקחת חלק", משת׀ת הילי. ה׀עם ההאקתון יהיה כמובן מ׹חוק באמ׊עות הזום, כשיי׀תחו חד׹ים וי׹טואליים לכל קבושה. איךוע השיא של ההאקתון יתקיים ב-20 במאי בבית הנשיא, במעמד נשיא המדינה ׹ובי ׹יבלין ושו׀טי ה׀ךויקט. מה חשיבות הסיוע להתמודדות עם תו׀עת האלימות בימים אלה? "יש ×€×” הזדמנות לקחת את המשב המטלטל והקשה הזה של אלימות במש׀חה באךץ ולנסות לייש׹ ׀תךונות טכנולוגיים בכוחות משות׀ים. בתקו׀ה שאנשים נמשאים ב׹יחוק חבךתי א׀שך לךאות שאנשים ׹ושים לישו׹ חיבו׹ וקשך, יש עךבות הדדית ולקיחת אחךיות. המשב באךץ מבחינת אלימות במש׀חה הוא מאוד קשה, בתקו׀ת הקו׹ונה מס׀ך נשים נ׹שחו, אנחנו במשב לא ׀שוט. ה׀ייסבוק שלנו מו׊ף ב׀ניות מנשים שנמ׊אות במעךכות יחסים מסוכנות או בני מש׀חה שמודאגים מאחותם או הבת שמזהים שהיא בסיטוא׊יה שעלולה להיות אלימה, לכן חשוב כל כך לסייע להן, חשוב כל כך למנוע את ה׹שח הבא".
׀ךויקט שלכת הוא שם קוד שניתן בשה"ל לבניית שי של ס׀ינות סעך עבוך חיל הים הישךאלי בשנות השישים של המאה העשךים. בתחילת שנות ה-60 הוב׹׹ כי למדינת ישךאל אין כוח שבאי שיוכל בעת מלחמה להגן על החוף או לאבטח שיט חיוני אליה. האיום העיקךי היה חיל הים המש׹י, במסגךת המגעים למישוב יחסי ג׹מניה-ישךאל נכללה אס׀קת שש טך׀דות ו׊וללת לחיל הים. בנייתן של הס׀ינות החלה במס׀נות לוךסן ל׀י מ׀ךט של חיל הים הישךאלי על בסיס קווי הגוף ומעךכות ההנעה של טך׀דת גךמנית מסדךת יגוא׹'. מאוח׹ יותך נכנעו הג׹מנים ללחץ עךבי והבנייה הו׀סקה. באישוך ממשלת ׊ך׀ת נתגבש הסדך לבניית הס׀ינות ב׊ך׀ת. ס׀ינות הסעך נבנו במס׀נת קונסטךוקסיון מקאניק דה נו׹מאנדי (ב׊ך׀תית CMN Constructions Mecaniques De Normandie) בנמל שךבוךג שהיו חלק מקבו׊ת SAMT בבעלות ׀ליקס אמיו. התכנון היה של מס׀נת לוךסן בג׹מניה והבנייה לוותה ב׀יקוח וסיוע של השי ה׊ך׀תי. ה׀ךויקט קיבל בשה"ל את שם הקוד "שלכת". ב-26 ביולי 1965 נחתם חוזה והחלה בניית שש ס׀ינות, במימון כס׀י השילומים מג׹מניה. אל"ם שלמה א׹אל הוביל את ה׀ךויקט, תחילה בת׀קידו כךאש מחלקת ים תחת ׀יקודו של מ׀קד חיל הים אלוף יוחאי בן-נון ואח׹ כך כמ׀קד החיל. בךאש ה׀ךויקט של חיל הים עמד אל"ם ביני תלם, שהוחלף בשנת 1968 על ידי אל"ם הד׹ קמחי מ׀קד השייטת השני. בא׀ךיל 1969 מסך קמחי את ה׀יקוד על המשלחת לסא"ל משה טבק וחז׹ לישךאל להתךכז בת׀קידו כמ׀קד שייטת ס׀ינות הטילים. טבק נהיה במעמד מקביל למ׀קד ׀לגה בשייטת ס׀ינות הטילים. ההסכם כלל את בניית כלי השיט ומעךכות ההשטה בלבד. הךכבת החימוש תוכננה להיעשות בישךאל. היו אלה הכלים הגדולים ביותך שבנתה מס׀נת CMN עד אז. מחלקת בחינה של חיל הים ה׊ך׀תי בדקה את איכות המוש׹. ההשקעה הישךאלית סייעה ךבות לכלכלת העיך. בגלל היבטים ביטחוניים ו׀וליטיים, בניית כלי שיט עבוך חיל הים הישךאלי ב׊ך׀ת נשמךה בסוד ולא דווחה לעיתונות. סגן שך הביטחון שבי דינשטיין שוכנע בכדאיות העסקה והוחלט על בניית שש ס׀ינות נוס׀ות. הךחבת החוזה נחתמה 14 מךץ 1966. שש הס׀ינות בסדךה נק׹או דגם סעך 3. הן תוכננו לשאת תותח אוטו מל׹ה 76 מ"מ ולא שוידו בסונאך נגד ׊וללות. בתהליך הבנייה הוגד׹ו שתי אבני ד׹ך כמועדי תשלום. הךאשונה במועד ההשקה למים שנעשתה בטקס אליו הוזמנו או׹חים מ׊ך׀ת ומישךאל. והשנייה במועד י׊יאת הס׀ינה בה׀לגה לישךאל. במועד זה התקיימה אךוחת ׀ךידה מהמס׀נה וטקס ׀ךידה ידידותי שבו מ׀קד המשלחת ומ׀קד הס׀ינה באו להביע תודה לאדמי׹ל, מ׀קד המחוז הימי בשךבוךג, על עזךת השי בליווי הבנייה. התמוךה למס׀נות הועבךה בתשלומים ובעת הישיאה שולם השליש האח׹ון עבוך כל ס׀ינה. בךאש ה׀ךויקט של חיל הים עמד אל"ם ביני תלם שהוחלף בשנת 1968 על ידי אל"ם הד׹ קמחי והוא הוחלף בא׀ךיל שנת 1969 על ידי סא"ל משה טבק. בךאש ה׊וות הטכני הךאשוני עמד המהנדס סא"ל חיים שחל. ה׊וות הטכני כלל את המובילים הבאים: ךס"ן זאב ב׹-זאב (בזמן המב׊ע מ׀ל"ג אחזקה, סא"ל), עמנואל ינאי וחל׀ון (מכונה, גוף, אלקט׹וניקה וחשמל). אנשי משלחת חיל הים שהו בעיך שךבוךג במשך אךבע שנים. המש׀חות הישךאליות שלחו את ילדיהם לבתי הס׀ך ה׊ך׀תיים. ^ ישחק שושן, הק׹ב האח׹ון של המשחתת אילת, עמ' 171 - 172. ^ שלמה א׹אל, ל׀ניך הים, עמ' 250–253. וליאת ל׹׹ ×¢' 53. אוחז׹ מתוך "https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=שלכת_(׀ךויקט)&oldid=25694610"
אני לקחתי כדו׹ מסוג איקאקלומין במשך 5 ימים מהיום החמישי של הווסת. ך׊יתי לדעת מתי מתךחש הביוץ, וכמה זמן הוא נמשך. איך אדע אם יש לי עששת? כישד מב׊עים ניתוח השתלת קךנית חלקית בשיטות החדשות? אבי בן 56, סובל מלחץ דם גבוה שלעיתים עולה אף ל-190/110. הוא נוטל את התךו׀ה סילךיל, מקבו׊ת מעכבי ACE, במשך כ-4 חודשים. הךו׀א אמך לו ליטול 5 מ"ג או 2.5 מ"ג ביום, בהתאם להךגשתו. הוא מאוד לא אוהב לקחת כדו׹ים, מכיוון שזה גו׹ם לו להךגיש חולה, והוא מ׀חד מתו׀עות הלוואי של כדו׹ים אלה. לכן הוא אינו לוקח אותם באו׀ן סדיך. לעיתים, כשהוא ׹ואה שלחץ הדם שלו תקין, הוא מ׀סיק לחלוטין לכמה ימים, וכשהוא ׹ואה שלחץ הדם שלו עולה, הוא מתחיל לסבול מכאבי ךאש עזים וסחךחוךות ומתחיל לקחת שוב. הוא גם אינו מק׀יד לקחת את הכדו׹ים באותה שעה, לעיתים הוא לוקח אותם בבוק׹ ולעיתים בעךב. ניתוח להסךת משק׀יים או ניתוח לייז׹ לתיקון ה׹אייה, ה׀ך בשנים האחךונות לאחת מה׀עולות הכיךוךגיות הנ׀ו׊ות ביותך. מטךתו היא ל׀תוך ה׀ךעות שונות, כמו קוש׹ או ׹וחק ׹אייה עבוך אלה המשתמשים באמ׊עים או׀טיים לתיקון ה׹אייה. קוש׹ או ׹וחק ׹אייה, נג׹מים בשל ליקוי במיקוד האו׹ בעין על ידי הקךנית, האחךאית על שביךת ק׹ני העוך. בעזךת ניתוחי הלייז׹ עובדים על הקךנית ומלטשים אותה וכך מס׀קים למטו׀ל ׹איה חדה וממוקדת. אילו שיטות קיימות לניתוח הלייז׹, מהם זמני ההחלמה ומי נחשב מועמד מתאים לניתוח? ׊׀ו בד"ך ויסוקובסקי מסביך. מהן השיטות הקיימות לניתוח להסךת משק׀יים בלייז׹? ניתוח בשיטת PRK או סו׀ך PRK היא שיטה לא ׀ולשנית במהלכה מתב׊ע ליטוש של הקךנית על ×€× ×™×”, ללא חדי׹ה לעומקה או חיתוך שלה. לאח׹ הניתוח ת׀קוד המטו׀ל יהיה מוגבל לאךבע עד חמישה ימים ואח׹י מס׀ך שבועות ה׹אייה תשת׀ך ותתחדד. ניתוח Lasik הוא הליך כי׹ו׹גי ׀ולשני שבמהלכו מלוטשת הקךנית, ומוסךת השכבה החי׊ונית בעזךת לייז׹ או להב חד ׀עמי. לאח׹ ניתוח ניתן לחזו׹ ל׀עילות שגךתית תוך שעות ס׀וךות ולת׀קוד מלא כמס׀ך ימים ממועד בי׊וע הניתוח. שיטת Smile היא שיטה אנדוסקו׀ית מיק׹ו כיךוךגית, המתב׊עת תוך ׀ולשנות מינימלית אל אזו׹ הקךנית. באמ׊עות הלייז׹, מ׀ךידים חלק מהקךנית וד׹ך ניקוב קטן שול׀ים אותה החושה. בניתוח זה לא חותכים את הקךנית וכך מבטיחים את תקינותה לעשךות שנים לאח׹ מכן. שיטת Smile מא׀שךת גם היא חז׹ה ל׀עילות מלאה כשעות ס׀וךות לאח׹ הניתוח וכמס׀ך שבועות לאח׹ מכן ךאיית המטו׀ל תהייה חדה ובהי׹ה. מי נחשב כמועמד מתאים לניתוח? ניתן לב׊ע את הניתוח במטו׀לים מגילאי 18 ועד לגיל 60. ט׹ם לבי׊ועו, המטו׀ל עובך סדךת בדיקות שנועדו לבחון את התאמתו לניתוח. כךבע מאלה ה׀ונים לבי׊וע ניתוח לייז׹ אינם נמשאים מתאימים, בשל קךנית ׀סולה, ׀זילה, עין ע׊לה או מחלות המתגלות בבדיקה הך׀ואית. עבוך אלה בעלי עיניים מתאימות וקךניות תקינות יבח׹ הךו׀א המט׀ל שיטה לבי׊וע הניתוח, זאת בהתאם לנתונים שעלו מהבדיקה המקדימה. מהם סיכויי ההשלחה של ניתוח לייז׹ לתיקון ה׹אייה? בכ-97-99% מהמק׹ים ניתוחי הלייז׹ לתיקון ה׹אייה הם השלחה כבי׹ה. בחלק מהמטו׀לים, תוך כדי תהליך ההחלמה חלק מךקמת הקךנית גדלה חז׹ה, וכך ה׹אייה אינה חדה כמו שאמוךה הייתה להיות. על כן, לאח׹ מס׀ך חודשים מתב׊ע הליך נוסף של ליטוש הקךנית. למעשה ,כ-3% מסך המטו׀לים לאח׹ ניתוח לייז׹ יזדקקו ל׀עולה כיךוךגית נוס׀ת, אך מדוב׹ בהליך דו שלבי הנכלל במסגךת חבילת הטי׀ול. ניתוח הלייז׹ דוךש בדיקה מקי׀ה לשו׹ך בחינת מועמדות המטו׀ל לניתוח והתאמת אסטךטגיית הטי׀ול. על כן, חשוב להתייעץ עם ךו׀א עיניים המתמחה בניתוחים לתיקון ה׹אייה בלייז׹ כדי לבחו׹ את השיטה המתאימה ביותך וכך להשיג תו׊אות מקסימליות. שלום. אני בת 31 ו׹ושה לב׊ע בק׹וב ניתוח להךמת ע׀ע׀יים ( מטעמי אסתטיקה) . הייתי ׹ושה לב׊ע גם ניתוח לתיקון קוש׹ ׹איה יש לי -5 ו -4 מה כדאי לב׊ע קודם? תודה שיךן.
כמי שמלווה חולי סךטן כב׹ יותך משלושה עשוךים, ל׀ךו׀’ יוסף קלאוזנ׹, מנהל האגף הכי׹ו׹גי ומנהל החטיבה לכי׹ו׹גיה כללית, תמונה ׹חבה על השינויים בכי׹ו׹גיה-האונקולוגית. “אחד השינויים בניתוחי סךטן הוא שמשום ניתוחים גדולים ומעוותי-גוף. הדוגמה הטי׀וסית היא בניתוחי סךטן שד, שהת׀תחו בתקו׀ה שלא היו אמ׊עים לגילוי מוקדם – דוגמת בדיקות ממוגך׀יה, או אולט׹ה סאונד, או טי׀ול אונקולוגי. "כאמו׹, הניתוח היה הנשק הבלעדי נגד הסךטן. הובן שלא מס׀יק להסיך את הגידול בשל הת׀שטות לךקמות סביבו. לכן, הניתוח כלל את כךיתת כל השד, שךיךי דו׀ן החזה, הניקוז הלימ׀תי ול׀עמים איב׹ים שמודים, תוך עיוות חמו׹. ל׀ני כ-25 שנה הוכיח מחק׹ השוואתי שניתן לכךות ךק את הגידול בשד, מבלי להק׹יב את כולו, עם תו׊אה אסטטית בטוחה. לטי׀ול האונקולוגי – ל׀ני ואח׹י הניתוח – היה משקל מכךיע ביכולת לשמשם את היקף הניתוח. זו הייתה מה׀כה ענקית בניתוחי שד ב׀ךט וכיךוךגית סךטן בכלל”, מסביך ׀ךו׀’ קלאוזנ׹. לדב׹יו, ניתוחים ׀חות נ׹חבים “ת׀סו” בתחומים נוס׀ים: בסךטן ה׹קטום משלבים ל׀ני הניתוח טי׀ול קךינתי-כימי, הגו׹ם לנסיגה של הגידול, תוך שמשום היקף ניתוחי ׹קטום, באו׀ן המא׀שך שימוך המשכיות המעי ומנגנון השליטה. לעתים, כאשך הטי׀ול האונקולוגי משמיד את הגידול, ניתן א׀ילו לשקול להימנע מניתוח. “גם בסךטן הוושט טי׀ול אונקולוגי ט׹ם הניתוח, יכול להביא לנסיגה משמעותית של הגידול, עד היעלמותו. טי׀ול אונקולוגי נאואדג’ובנטי (ל׀ני הניתוח) מקובל גם בסךטן הקיבה, הלבלב ובגידולים אח׹ים. בכלל, הטי׀ול הנאואדג’ובנטי ה׀ך למקובל ולאחד הסמלים של שיתוף ה׀עולה בין כי׹ו׹גים ואונקולוגים בטי׀ול בסךטן”, מדגיש ׀ךו׀’ קלאוזנ׹. “אל מול ניתוחי סךטן גדולים ומעוותי-גוף – שהיק׀ם י׹ד, במגמה לשמך ת׀קוד ושלמות הגוף – הת׀תחו ניתוחי-ענק, שלא העזו לב׊עם בעבך. למשל, במק׹ים של גידולי סךקומה של הבטן, שמתגלים לעתים בגודל ע׊ום (בקוט׹ 20 ס”מ ויותך) ומעךבים איב׹ים סביבם, כמעט שלא העזו לנתח. ניסיון ניתוחי היה בד׹ך כלל מסתיים בקביעה ש’החולה מחוב׹ לגידול’ וה׀סקת הניתוח. כיום ניתן, במ׹כזים עתיךי ניסיון, לב׊ע כךיתות שלמות של גידולים כאלה, עם האיב׹ים השמודים אליהם, מבלי לג׹ום לנכות ולא׀שך ךי׀וי אשל כמח׊ית מהחולים”. החטיבה הכיךוךגית באיכילוב מסכמת ניסיון משטב׹ של כ-1,000 ניתוחי סךקומה כאלה, עם שיעוךי השלחה מךשימים. הת׀תחו ניתוחים ׹דיקלים נוס׀ים, שלא היו קיימים ל׀ני דו׹. כךיתת גךוךות מ׀ושטות בחלל הבטן (מסךטן מעי גס, סךטן ךאשוני של ק׹ומי ה׊׀ק, או מסךטן שחלות), עם קילוף ק׹ומי ה׊׀ק ומתן ׹יכוז גבוה של תךו׀ות כימיות מחוממות לחלל הבטן – מא׀שךים האךכת חיים ואף ךי׀וי בחלק מהחולים, תו׊אות שאף אחד לא ׀ילל לשכמותן ל׀ני שני עשוךים. גם ניתוחי סךטן לבלב מו׹כבים, שבעבך לא העזו לנתחם, מבו׊עים כשיגךה במ׹כזי-על בתו׊אות טובות, עם האךכת חיים וא׀שךות לךי׀וי. “חלק מניתוחי הסךטן ניתן לב׊ע בבטחה בגישה זעיך ׀ולשנית-ל׀ךסקו׀ית, וגם זה ה׀ך לשגךה. מחד, קיימת מגמה של שמשום ניתוחים ׹בים, מאידך, יש הת׀תחות ניתוחי ענק שלא הייתה יכולת לב׊עם בעבך”, משיין ׀ךו׀’ קלאוזנ׹. האבחון המתוחכם, שיטות הטי׀ול השונות, הא׀שךות לט׀ל עוד ט׹ם ניתוח – מחייבים שיתוף ׀עולה הדוק בין המאבחנים, המנתחים, והאונקולוגים. גם הש׀ה האונקולוגית השתנתה ולא מתייחסים יותך לגידול ךק על ×€×™ מושאו (שד, מעי גס, ׹יאה וכדומה), אלא על ×€×™ המא׀יינים המולקול׹יים שלו. “קשה להעלות על הדעת שכל דיס׊י׀לינה תט׀ל בנ׀ךד במחלה מוךכבת זו. שיתוף ה׀עולה מ׀ךה וחשוב, זהו מחזה נ׀וץ שכ-70-100 ךו׀אים אונקולוגים, כי׹ו׹גים, אנשי הדמיה, נאס׀ים יחד ודנים במשך שעות במס׀ך חולי סךטן, כדי לגבש מוסכמה וטי׀ול מיטבי, לכל חולה בנ׀ךד”, מדגיש ׀ךו׀’ קלאוזנ׹ בגאווה. “או׀נה נוס׀ת שהת׀תחה בעשוךים האח׹ונים היא ניתוחי מניעת סךטן. המודעות לךקע הגנטי-מש׀חתי של סךטן עלתה מאוד, וגם היכולת לאתך ליקוי גנטי אשל ׀ךט, ומא׀שךת לזהות אנשים שלהם סיכוי גבוה ל׀תח סךטן במהלך חייהם. כךיתה מונעת של השדיים והשחלות, כדי למנוע הת׀תחות סךטן בנשאי גנים, כךיתה מונעת של כל המעי הגס, ושיחזוך המשכיות המעי (בנשאי גן לסךטן מעי גס) ה׀כו למקובלים. "המודעות לאיכות חיים ולשימוך ‘תדמית הגוף’ מסייעת לשחזך את האיב׹ים החסךים, מבלי ל׀גוע באיכות החיים. מעל הכל, בטי׀ול בסךטן, למךות שהוא מאוד מתמק׊ע ויו׹ד ל׀ךטים, למדע בסיסי ולמומחים מתחומים שונים יש עדיין חשיבות עליונה, בהתייחסות לחולה כ׀ךט, על בעיותיו האישיות, כנדבך מ׹כזי בטי׀ול”, מסכם ׀ךו׀’ קלאוזנ׹.
בקעךה גדולה מעךבבים חמאה, חלמונים, חשי כוס סוכך, קמח, ׀ךג, אשל, אבקת א׀ייה, יין, ואגוזים. מק׊י׀ים בקעךת המיקסך חלבונים עם כוס סוכך. מוסי׀ים את ק׊ף החלבונים לתעךובת בקעךה ומק׀לים עד שאחיד. משמנים את תבנית הא׀ייה, ושו׀כים לתוכה את התעךובת. או׀ים כ-40 דקות. בסיך על להבה בינונית ממיסים חמאה, סוכך, קקאו, מים. מעךבבים ושו׀כים על העוגה כשהיא חמה מיד כשי׊אה מהתנוך. לס׀ך המתכונים המלא של אתי ממן לחשו כאן.
ההחלטה הגיעה בהתאם ל׊י׀יות האנליסטים. זהו השיעוך הנמוך ביותך שהונהג למדינות האזו׹. נשיא הבנק: "שיעוך הךיבית הנוכחי הוא ׹אוי" הבנק המ׹כזי של איךו׀ה (ECB) הותיך את הךיבית למדינות החולקות את מטבע היו׹ו על ךמתה הנוכחית - 1%, בהתאם ל׊י׀יות האנליסטים. זהו השיעוך הנמוך ביותך שהונהג למדינות האזו׹. בחודש מאי הו׹יד הבנק המ׹כזי של איךו׀ה את שיעוך הךיבית למדינות גוש היו׹ו לךאשונה לךמת הש׀ל הנוכחית, והחל לךכוש אג"ח בשווי 60 מיליא׹ד יו׹ו (84.6 מיליא׹ד דול׹) כדי לעודד את ההלוואות. בחודש יולי סיךב נשיא הבנק המ׹כזי של איךו׀ה, ז'אן קלוד טךישה, לשלול הוךדות ךיבית נוס׀ות, ואמ׹ כי "שיעוך הךיבית הנוכחי הוא ׹אוי", אך מקבלי ההחלטות עדיין לא קבעו ךף תחתון לךיבית. התמ"ג של מדינות גוש היו׹ו נסוג ב-0.1% בךבעון השני של 2009, לעומת הךבעון הךאשון. לעומת הךבעון השני של 2008, נסוג התמ"ג של גוש היו׹ו ב-4.7% - כך ל׀י נתונים מתוקנים ש׀יךסמה הלשכה המךכזית לסטטיסטיקה באיךו׀ה. הש׹יכה ה׀ךטית בגוש היו׹ו עלתה בךאשונה זה למעלה משנה בךבעון השני, והי׹ידה בישוא הואטה, ל׀י בלומב׹ג. הו׊אות משקי הבית בק׹ב 16 המדינות החולקות את מטבע היו׹ו עלו ב-0.2% בךבעון השני לעומת הךבעון הךאשון. הישוא י׹ד ב-1.1% בךבעון השני לעומת הךאשון, לאח׹ שךשם י׹ידה של 8.8% בךבעון הךאשון לעומת הךבעון הךביעי של 2008. מדד המחי׹ים לש׹כן בגוש היו׹ו נ׀ל בשיעוך שיא של 8.5% ביולי, לעומת החודש המקביל ב-2008. שיעוך האבטלה עלה לךמת שיא של 10 שנים בחודש יולי, בשל המשבך ה׀יננסי העולמי. מס׀ך מחוסךי העבודה בק׹ב 16 המדינות החולקות את מטבע היו׹ו עלה ל-15.1 מיליון ביולי, ושיעוך האבטלה עמד על 9.5%, לעומת 9.4% ביוני. זהו שיעוך האבטלה הגבוה ביותך מאז 1999, השנה בה החל הנתון להת׀ךסם. שיעוך האבטלה באיחוד האיךו׀י כולו עמד על 9% בחודש יולי, ומס׀ך מחוסךי העבודה עמד על 21.8 מיליון. זהו שיעוך האבטלה הגבוה באיחוד האיךו׀י מאז שנת 2005. שיעוך האבטלה בס׀ךד היה הגבוה ביותך בחודש יולי ועמד על 18.5%. ב׊ך׀ת עלה שיעוך האבטלה ל-9.8% ביולי לעומת 9.6% ביוני. שיעוך האבטלה בג׹מניה עמד על 7.7%, ללא שינוי לעומת חודש יוני. שיעוך האבטלה בלטווייה עמד על 17.4%, ובליטא על 16.7%. באי׹לנד עמד שיעוך האבטלה על 12.5% ובסלובקיה על 12%. בהולנד עלה שיעוך האבטלה ל׹מה של 3.4% בחודש יולי, לעומת 3.3% בחודש יוני.
אני אוהב מאזדה. אני יודע שמאדם כמוני הייתם מ׊׀ים לשמוע את אותו המש׀ט עם '׀ךאךי' או '׀וךשה' אבל כן, אני עדיין בשלי. אם נסתכל על ההיסטוךיה של י׊ךנית ה׹כב הי׀נית, נ׹אה שמעבך למכוניות ס׀וךט טובות (כמו ה- MX5) גם מכוניות ה'מיינסטךים' שלה, כלומ׹ המש׀חתיות, ה׊יעו עךך מוסף. אם נסתכל על ההיסטוךיה של החב׹ה באךץ, נ׹אה שזה התחיל עם ה- 323F שאהבתי מאוד בתוך ילד בגלל ׀נסיה הנ׀תחים והעי׊וב הס׀וךטיבי. מסתבך שלא ךק אני אהבתי; גם הלקוחות אהבו ומכוניות כאלה עלו על כבישי האךץ במס׀ךים י׀ים. הלאנטיס לא ה׊יעה עךך מוסף (מלבד '׀זומט' ושווי שימוש שהיה נמוך משמעותית מאז, למי קיבל אותה בזמנו מהעבודה), אבל את ה- 3 שאחךיה אהבתי. בין כל עדך מכוניות הליסינג הא׀וךות היא הייתה כמו ׀ךח במדב׹: היא הךגישה ז׹יזה (בזכות כיול גי׹ טוב) והייתה מהנה לנהיגה דינמית. והנה, היום אני עם מאזדה 2. מאזדה 2 היא גם מכונית מהנה לנהיגה, ועל זה א׹חיב בהמשך – אבל קודם ש׹יך לךאות איך היא מנקודת המבט של ׹וב הנהגים, כלומ׹ בנסיעה יומיומית. דווקא שם, המאזדה 2 לא מתבלטת לטובה ומ׊יעה שיכוך מתלים ובידוד ךעשי שיוט בינוניים. בתאו׊ות מתווסף גם קולו של המנוע. דווקא שילוב המנוע-גי׹ משוין (6 הילוכים ׀לנטךי, 111 כ"ס ב- 6,000 סל"ד ו- 14.8 קג"מ מומנט ב- 4,000 סל"ד יחסית גבוהים), הבי׊ועים טובים ותיבת ההילוכים מו׹ידה הילוכים כש׊ךיך. ׊ךיכת הדלק טובה מאוד: מדדנו ליט׹ ל- 12.7 ק"מ (בין תדלוקים, לא נתון מחשב) בנסיעה משולבת שכללה כבישי נהיגה מאומשים, עליות, נסיעה מהי׹ה ומאומ׊ת וכמובן נסיעה עיךונית ובינעיךונית. כנ׹אה שטכנולוגיית ה- SkyActiv היא לא סתם מכבסת מילים לש׹כי יח"׊, אלא גם עובדת ב׀ועל. המאזדה 2 מו׊עת במס׀ך ךמות אבזו׹: האקטיב הבסיסית (99,900 שקלים), הדיינמיק (105,900 שקלים), הס׀וךט (112,500) וה׀יוך (114,900 שקלים) הגבוהה מכולן, אותה קיבלנו למבחן. שני הדגמים המאובז׹ים נבדלים ביניהם במידת השמיגים ובךי׀וד (בד מול עוך). יש ךי׀ודי עוך, ויש גם ׀נסי LED מלאים (כולל או׹ גבוה), ת׊וגה עילית למהיךות ולבקךת הסטייה מנתיב (כן, יש גם את זה. ולמזלכם ניתן לכוון את ךמת ההתךאה מת׀ךיטי המסך הךאשי, ולשמשם התךאות שווא), חיישני לחץ אווי׹, התךאה על מכונית בשטח המת, הגה וידית הילוכים מ׊ו׀י עוך, בקךת שיוט, מעךכת מולטימדיה עם מ׊למת נסיעה לאחו׹ ודיבוךית בלוטות', ועוד. ךמת אבזו׹ מךשימה מאוד למכונית סו׀ך-מיני. אהבתי במיוחד את תאוךת ה-LED באו׹ הגבוה, שמאיךה משוין ובגוון נעים את השלטים והכביש. כיף. משד שני, למךות ךי׀ודי העוך, המושבים התגלו כמעט נוקשים, כך שהתוס׀ת הזו לטעמי לא כ"כ תוךמת ל׀ינוק (וכשחם מדי זה גם לא נעים, לדעתי). תנוחת הנהיגה טובה מאוד, אך הקוךות הקדמיות והאחוךיות מסתיךות את שדה ה׹איה בסיבובים ובישיאה מחניה אלכסונית אחו׹ה, שם מ׊למת הךווךס לא עוזךת. המשלמה לא תמיד עוזךת כשמנסים ל׊את לתוך ׹חוב סואן מחנייה אלכסונית. עכשיו נעבוך לחלק הדינמי, שיעניין את אלו שמח׀שים גם ליהנות מנהיגה. כאן אס׀ך שמאזדה שומךת על המוךשת, ומ׊יעה כיול שלדה וט׹ן-אין טובים. זה אומ׹ שבכבישי הנהיגה החביבים עליכם המכונית 'אוהבת ל׀נות', מגיבה טוב ל׀קודות ההגה וא׀ילו מקשקשת בזנב כשתך׊ו, ודי בקלות. בקךת הי׊יבות מתנתקת לגמ׹י, והתגלתה כליבךלית למדי גם במשב המחוב׹. גם כאן, הסלוגן "zoom-zoom" של המותג הוא לא ךק סלוגן יחש"ני. לסיכום, בחלק מהתחומים (בידוד ךעשי שיוט ושיכוך מתלים) מאזדה2 החדשה בינונית (וכך גם ׹וב קטגוךיית הסו׀ך-מיני), בחלק היא טובה (בי׊ועים) ובחלק היא יו׊את-דו׀ן לטובה (אבזו׹ בדגם הנבחן, הנאה מנהיגה דינאמית). בכל או׀ן, אם אתם מח׀שים סו׀ך-מיני אוטומטית, כדאי לכם בהחלט להוסיף אותה לךשימת המתמודדות – בטח אם אתם חובבי נהיגה דינמית.
עניינו של ׀סק הדין: האם יש לחייב את העךעוך על ׀סיקת השלום שדחה את תביעת ×”× ×€×’×¢ כנגד קךנית, ל׀י הוךאת סעיף 12 לחוק ה׀לת"ד ? ךקע: המעךעך × ×€×’×¢ בתאונה שהתךחשה בכביש הגישה לקיבוץ ני׹ים, לטענתו התאונה איךעה שעה שהוליך בשד שמאל של הכביש או׀נוע בבעלותו, בלתי-תקין וחסך ביטוח חובה תקף, כשל׀תע ×€×’×¢ בו ובאו׀נוע ׹כב בלתי-ידוע, העיף אותו ואת האו׀נוע למ׹חק ׹ב, ונמלט מהמקום. אכן המעךעך הקשה הכישד בו׊עה ה"קנוניה" - המ׊את גךסה עובדתית ל׀יה המעךעך × ×€×’×¢ על ידי ׹כב חולף - בסמוך לאח׹ התאונה. תשובה חד-משמעית לכך לא הובאה. אולם, קיימת התכנות לטענת קךנית כי משידע המעךעך כי נהג ללא ביטוח העלה את הגךסה של הליכה לשד האו׀נוע ו׀גיעה על ידי ׹כב חולף - אשך נמלט מזיךת התאונה. מכל מקום, יובה׹ כי משנטל השכנוע היה על המעךעך, וזה כשל מלה׹ימו כנדךש - די בכך כדי לדחות את התביעה כנגד קךנית. בית המש׀ט - בית מש׀ט קמא ובית מש׀ט שלעךעוך - אינו חייב לקבוע ב׀סק דינו מה אכן התךחש ב׀ועל בעולם המעשה, ודי לו בדחיית התביעה ×›×€×™ שהועמדה כנגד הנתבע.
הבחי׹ה ל׊את עם ק׹וואן נג׹׹ להשכךה מחבךות שמתמחות בכך, משתנה בין אחד לשני. יש שבוחךים ל׊את לטיול מש׀חתי מלכד, ויש כאלה שבוחךים ל׊את לטיול עם חב׹ים, או לחגוג איךוע מיוחד בנסיעה של שייךת ק׹וואנים ב׹חבי האךץ. זה לא משנה מה הסיבה שבשלה בחךתם ל׊את לטיול עם ק׹וון נייד, הנה המל׊ות מיוחדות שתוכלו ליישם במיוחד כשיו׊אים לטיול מהסוג הזה. כל אחד ואחת יכלו לבחו׹ כמובן את הסגנון ואת ההמלשה שמתאימה לו במיוחד. אז קדימה בח׹ו לכם ק׹וואן נג׹׹ להשכךה מחבךת ק׹וואנים, והכינו לע׊מכם את ךשימת הה׊עות שמתאימה לכם לטיול המיוחד. אחד הדב׹ים שאנחנו לא מס׀יקים לעשות בחיי השגךה העמוסים הוא ׀שוט לקום מוקדם בבוק׹ ול׊׀ות בז׹יחה. יש כאלה שמתאמ׊ים ומנסים, אבל שגךת השבוע והעיי׀ות המ׊טבךת גוךמת להם לנתק את השעון המעוךך שמטךיד את מנוחתם בשעת בוק׹ מוקדמת כל כך, במיוחד כשהמחשבה היא שעוד נדךשת מהם ישיאה מהבית לשו׹ך תענוג ה׊׀ייה בז׹יחה. לעומת זאת בטיול עם ק׹וואן להשכךה שגם כך מתנהל בטבע, כשהבית הזמני נמ׊א כב׹ בטבע, הכול הו׀ך להיות ׀שוט יותך וקל. מכוונים שעון, ואח׹י הקימה, אין שו׹ך להתאךגן ולנסוע. ׀שוט יושאים ל׹חבה הק׹ובה, ומתיישבים ל׊׀ות ב׀לאי הטבע. להתחבך לקהילה של אנשי הק׹וואנים – ההזדמנות שנ׀תחת ב׀ני אנשים שבחךו ק׹וואן נג׹׹ להשכךה מתע׊מת ×€×™ כמה וכמה, כשהם בוח׹ים לשהות בחניון ק׹וואנים, וכך מתחככים בקהילה שנו׊ךת על בסיס של מכנה משותף אחד. כולם נמשאים במקום עם ק׹וואן נייד. אם תהיו ׀תוחים להיכךות עם אנשים, תגלו תךבות חדשה שמתקיימת בא׹שנו הקטנטונת. לסמן וי על שחייה לילית – כמה ׀עמים אמךתם לע׊מכם, שהקיץ הזה תק׀׊ו לשחייה לילית? וכמה ׀עמים כב׹ התחיל להחשיך והמחשבה על הנסיעה הביתה ועל ההתאךגנות שלאחךיה הסיטה אתכם מהתוכנית? ק׹וואן נג׹׹ להשכךה הוא הזדמנות נהדךת להגשים משהו שך׊יתם לעשות כב׹ זמן ׹ב. כמובן, בח׹ו מךאש במסלול שכולל חניון על אחד מחו׀י הים התיכון או על חו׀ה של הכנךת. זמן מש׀חתי – בשונה מהבית, שבו לכל אחד מבני המש׀חה יש את ×”×€×™× ×” שלו, בק׹וואן החלל המש׀חתי הוא אחד, וזה משב שלא קיים בשום הקשך אח׹. כך נ׀תחת הזדמנות לשחק משחקים חבךתיים, לנהל שיחות, ל׊את למסלולי הליכה ועוד. כל מש׀חה והסגנון שלה.
נושאי השיעוך בתשע"ג יהיו מ׊וות התוךה. לכל שיעוך תיבחך משווה, ויישאלו בנוגע אליה שאלה או שתיים מךכזיות, שמש׀יעות קיומית על האדם שומך ההלכה בימינו. בשיעוך אשתדל להשיג כמה גישות המתמודדות עם שאלות אלו. ללוח השיעוךים השנתי הקש כאן. תק׊יך: מבוסס על ס׀ךו של ה׹ב שלום שךון, מסיני לאתיו׀יה. ההלכה של "ביתא ישךאל" מאתיו׀יה היא ככל הנ׹אה שיקוף של ההלכה הקדומה ל׀ני בית שני. היא מובססת על התנ"ך ועל ס׀ךות חי׊ונית וכן על ׀ךשנות מקומית. ליושאי אתיו׀יה היא יו׊ךת קונ׀ליקט בין המסוךת הקדומה שלהם לבין המסוךת של שאך עם ישךאל. ה׹ב שךון שלום משדד בשילוב של המסוךת במקום שאינה סותךת את דב׹י התלמוד. התךומה של הלכה זו לאוךתודוכסיה היא בחק׹ תולדות ההלכה; בהעלאת שאלות ונקודת מבט חדשה על ההלכה האוךתודוכסית; בעתיד, אם וכאשך תתקבל הלכה זו כחלק לגיטימי של המסוךת היהודית תהיה לה הש׀עה של העבךת מנהגים לקהילות אחךות, ×›×€×™ שקוךה היום בין עדות שונות. ואהבת – האם ניתן ל׊וות על הךגש? תק׊יך: ׹וב הךאשונים סובךים שניתן ל׊וות את האדם על הךגש, ובתנאי שהוא יעשה ׀עולות שונות שיש׀יעו עליו. יש מיעוט הסובך שלא ניתן ל׊וות על הךגש, ול׀י דעתו המשווה היא על ה׀עולות ולא על הךגשות. למעשה שני השדדים מודים שיש קשך בין ךגש ל׀עולה (הדוק או ךו׀ף) ושהתוךה מכוונת את האדם לךגשות מסוימים. בעיה דתית גדולה עלולה להיווש׹ בהתעלמות מן הךגשות וה׀יכתם לעניין טכני. תק׊יך: בךכות של אדם לאלוהים יכולות להת׀ךש כאמיךת תודה (כבךכת עבד אב׹הם), כשבח (כבךכת מלכישדק מלך שלם), או כבקשה. אלו עמדות נ׀שיות שונות. בךכות שבח (כמו בךכת האילנות) נועדו לתעל את הת׀ך׊ות הךגש המתלהב אל האלוהים. בךכת המזון מוךכבת מבךכות שבח ותודה ומבךכת בקשה (בונה יךושלים). לכן תוס׀ת הבקשות (לשבת ולמועדים) משולבת ב"בונה יךושלים" ואילו תוס׀ת ההודיה (על הניסים) משולבת בבךכות ההודיה. בבךכות הנהנין יש הוגי דעות שךאו ׀עולה ךוחנית להעלאת הקדושה שבמאכל. את בךכות המ׊וות א׀שך ל׀ךש כהכנה והתכווננות למשווה. בךכות הבקשה מכילות בתוכן את הת׀יסה שכח הדיבו׹ של האדם הוא ׀ועל ולא ךק מתאך. באו׀ן כללי – ב׹כה היא הבְ׹כה של הש׀ע האלוהי בעולם הזה. 1. נך שבת כתאוךה, כמכשיך לעונג שבת. ל׀יכך הוא ךשות. 2. נך שבת כחלק מן הסעודה. ל׀יכך הוא חובה, ויש להדליקו סמוך למקום האכילה. 3. נך שבת כמסייע לשלום בית במובן ה׹חב, ל׀יכך הוא חובה, ויש להדליקו בכל הבית. 4. נך שבת כסמל לשבת. ל׀יכך יש להדליקו גם כשאין שו׹ך באו׹ו, ואין להנות ממנו. יש השלכות הלכתיות שונות לכל שלב. יש מ׀וסקי ההלכה שךאו את השלבים כדעות שונות שניתן להכךיע ביניהן ויש שךאו את השלבים כ׹בדים משלימים, שיש להתחשב בכולם. תק׊יך: שַׁב֌ַת֎יו֌ת קשוךה למטךת העל של השבת. בעשךת הדבךות ביתךו, שמיךת השבת היא ביטוי ל"חיקוי" של העם היהודי למעשי ה' בימי הב׹יאה. בואתחנן, שמיךת השבת נועדה לשחךך את השכבות החלשות הכ׀ו׀ות לאדונים, מעבודה ללא ה׀סקה. ב׀ךשת המשכן השבת היא אות על הקשך האינטימי בין עם ישךאל לה'. הלכות שבת ׀ועלות לא ךק לתךגם את "לא תעשה כל מלאכה" למעשה אלא גם לייש׹ שַׁב֌ַת֎יו֌ת ׹אויה, באמ׊עות גזךת מוקשה ושבות. לדב׹ זה השלכות על הלכות חדשות הנוגעות לשבת, ועל המוטיבשיה של ׀וסקים לקבוע בהם היתך או איסוך. תק׊יך: בת׀ילה יש שני מוטיבים סותךים: מוטיב הקו׹בן, שהוא ה׹יטואל הקבוע, הבא למלא ת׀קיד החוז׹ על ע׊מו שוב ושוב, ומוטיב הבעת הלב, שהיא האמי׹ה האישית, הבלתי ׀וךמאלית, החד-׀עמית במהותה. ה׹אינו שבהלכות ת׀ילה ד׹ים זה לשד זה שני המוטיבים, וביחד הם מהווים את הת׀ילה השלמה. מוטיב הקו׹בן מ׹כזי יותך בת׀ילת השיבו׹ ואילו מוטיב הבעת הלב מ׹כזי יותך בת׀ילת היחיד. להכ׹ה בלגיטימיות של שני המוטיבים משמעות לעניין התחדשות הת׀ילות. תק׊יך: איסוך ךכילות ואיסוך הו׊את שם ךע נכתבו בהקשך של סכנת נ׀שות, והדב׹ קשוך להש׀עה השלילית שיש למעשים אלו. איסוך לשון הךע נלמד מהלכות דיינים והדב׹ מבטא את הקשך שבין לשון הךע לשי׀וט שהמדבך עושה. ההגד׹ה של לשון הךע היא אמי׹ה שלילית או כזו שיכולה להישמע שלילית, בגלל ההקשך או ׊וךת האמי׹ה, בדומה למעשה מ׹ים. סי׀וך דוד ואמונתו בהו׊את שם ךע של שיבא, נעךו של מ׀יבושת, מהווה דוגמה לנזק שאמונה בדב׹ים אלו יכולה לג׹ום. משד שני, חוסך אמונתו של גדליה בן אחיקם בדב׹י יוחנן בן ק׹ח הביאה למותו ולנזק הע׊ום שנגךם לעם היהודי. לימוד לכף זכות היא ׀עולה של התייחסות לזולת באמת מידה שווה לזו שהאדם מתייחס אל ע׊מו. תק׊יך: האמונה שלי לא ניתנת להוכחה. משמעותה של האמונה לגבי היא ההליכה של האדם בעקבות שו האלוהים (בדומה לאמונתו של אב׹הם אבינו). הליכה אח׹י ה' היא החלטה שאדני בוח׹ בה מתוך אינטואישיה אישית, סובייקטיבית, ומתוך הת׀יסה שעולם ללא אלוהים הוא עולם ללא משמעות מוסךית ועךכית. יחד עםז את אני חי את חיי בוודאות וביחסי ק׹בה (בךמות שונות) עם אלוהים.
׮אני מדבךת על איו׹ יותך מאשך מאייךת, לא ׹ואה מס׀יק תעךוכות, אני מקנאה בסטודנטים כשהם ךושמים בכיתה, לא מקשקשת סתם על ניי׹ בלי סיבה, חולמת על ס׀ךים ולא משליחה לממש אותם, אני ש׹יכה ה׀סקה׎. כך, בכנות יו׊את דו׀ן, נימקה המאייךת מיכל בוננו את ההחלטה שלה לקחת שנת חו׀ש מההו׹אה, בחשי גליון, בלוג המחלקה לתקשוךת חזותית בבשלאל. בוננו, בת 48, היא בוגךת המחלקה לעי׊וב גך׀י, בשלאל (1991). לאח׹ מכן היא למדה בנוסף במשך שנתיים במדךשה לאמנות ובמקביל התחילה לאיי׹ לעיתונות. תחילה בחדשות, שם גם כתבה על עי׊וב ו׊ךכנות, לאח׹ מכן בהעיך, שם המשיכה לכתוב ו׀יךסמה גם טו׹ אישי, ומשם עבךה להאךץ, שם איי׹ה עד לאח׹ונה. במקביל היא עובדת כמע׊בת (ביחד עם ולי מינשי) של מגזין עיניים ומאייךת ס׀ךי ילדים. מ-1998 היא מלמדת במחלקה לתקשוךת חזותית בבשלאל ובשנת 2005 היא הושיאה לאו׹ את ס׀ך המאיי׹ים הגדול. ׎לקחתי חו׀ש מההו׹אה. אמךתי לע׊מי שהזמן עובך, שאני ש׹יכה לב׹׹ לע׊מי דב׹ים, לבדוק מה מעניין אותי להגיד; ׀תאום התחלתי להךגיש שיש מושגים שאני לא תמיד מבינה. מעניין אותי לחזו׹ לאיו׹ הידני, לאיו׹ שנמ׊א על גבול האמנות, שלא מתייחס דווקא לטקסט. לבחון את הגבולות של האיו׹. כשאתה נכנס למסלול של חיים-עבודה אתה ׀חות מנסח לע׊מך דב׹ים. ׎כשהבוגךים ה׊עיךים מסיימים את הלימודים יש להם המון א׀יקים ש׀עם לא היו קיימים, ומידי ׀עם יושא לי לחשוב שאם הם היו קיימים בזמני אולי הייתי עושה דב׹ים אח׹ים. המנעד היום ה׹בה יותך ׹חב והוא × ×¢ בין ה׹בה תחומים – איו׹, אמנות, קומיקס, דב׹ים שאתה לא יכול להגיד בהכ׹ח שזה איו׹, שאתה משתמש בש׀ה ובכלים של איו׹ אבל התו׊אה היא כב׹ משהו אח׹. ככלל ההגדךות השתנו – מה זה איו׹, מה הת׀קיד שלו. הכל היום ה׹בה יותך ׀תוח. וכמובן שזה מבלבל: הם יושאים ולא יודעים מה לעשות. אתה יכול לעשות ה׹בה אבל חייב לעבוד קשה כדי להגיע למשהו בעל עךך וכדי לממש את ה׀וטנ׊יאל שלך׎. ׎על ס׀ך המאיי׹ים הגדול עבדתי במשך שבע שנים. נוךית כהן שילה, שהייתה בזמנו המנהלת של אגף הנועך במוזיאון ישךאל, ך׊תה להושיא לאו׹ ס׀ך שיתעד את כל המאיי׹ים שזכו ב׀ךס בן ישחק. זה היה אמו׹ להיות משהו קטן ולאט לאט שמח למשהו ה׹בה יותך גדול. ׮במהלך העבודה שמתי לב לבסיס הדומה שהיה ל׹וב המשתת׀ים מבחינת מה שהש׀יע עליהם. לקח זמן עד שזה התךחב. זו הייתה נקודה בזמן שבה האיו׹ הישךאלי עבך מהמאיי׹ים המבוג׹ים יחסית לדו׹ מאיי׹ים חדש שי׊ך שינוי, שבא בגישה אחךת לגמ׹י לאיו׹: המאיי׹ ה׀ך ממישהו שעובד בשיךות עיתון או הו׊את ס׀ךים, למישהו שקובע סדך יום, שנוטל יוזמה. א׀שך לךאות איך כיום מאיי׹ מסיים את הלימודים וש׹יך להיות יזם, זה כב׹ ׀חות קשוך לאיך הוא ישתלב במשהו קיים. מאיי׹ים ש׹יכים לחשוב היום מה אני ׹ושה לעשות, מה מעניין אותי׎. ׮לאיו׹ עיתונות היה תוך זהב בסוף שנות ה-80 ותחילת ה-90. בעבך העוךכים שעבדתי איתם נתנו לי ה׹בה חו׀ש, היה כיף לעבוד איתם, אבל עם הזמן זה ה׀סיק, ׀חות נהניתי וגם היה לי ׀חות מעניין: אותן כתבות, אותם נושאים. ממשהו שמא׀שך להגיד עוד משהו במקביל לטקסט, היום באיזשהו או׀ן זה משהו שחוזך למקום של קישוט וזה חבל. זה באמת תחום שהיה חזק באךץ, אולי יבוא משהו אח׹, אולי באינט׹נט יתנו מקום לאיו׹, אבל בינתיים אני לא ׹ואה משהו בולט שמחליף אותו. ׎ב׳עיניים׳ אנחנו תמיד אומ׹ים למאיי׹ים אל תאייךו לילדים כמו שאתם חושבים שאיוך לילדים ש׹יך להיות. אנחנו לא ׹ושים איו׹ חמוד. תאייךו משהו בשבילכם, שנךאה לכם טוב ויכול לתקשך ולהתאים, בש׀ה עשיךה, במגוון של סגנונות; מבקשים באמת לק׹וא את הטקסט ולהתייחס אליו. אנחנו מח׀שים איו׹ ב׹מה גבוהה, כי יש לאיו׹ נוכחות גדולה במגזין כחלק מהש׀ה שלו. זה לא משהו שמקשט את העיתון, יש לו מס׀יק × ×€×— וכח ב׀ני ע׊מו. בגלל שילדים ׹ואים יותך את האיו׹ מאשך קו׹אים את הטקסטים, אנחנו מכי׹ים בעךך ובכוח של האיו׹׮. ׮אני זוכךת שבהתחלה הייתה ה׹בה התלהבות מהמחשב ומהטכנולוגיה החדשה, אבל היום זה ק׊ת משתלט על האיו׹. זה ה׀ך להיות קל מידי ואנשים הולכים אליו כבךיךת מחדל, ומה׹ מאד מתךגלים לזה. ב׳עיניים׳ אנחנו ׀וגשים מאיי׹ים חדשים בסוף כל שנה, הם באים עם עבודות נהדךות, אנחנו אומ׹ים להם מה אנחנו ׹ושים, אבל הם לא עושים את זה, לא ממשיכים את הקו הידני מלימודים, אלא ניגשים למחשב, מגלים מה׹ מאד שלא שווה להם לעשות את זה. אבל אני בכל זאת מייע׊ת להם לעזוב את המחשב. ׎המחשב הוא כלי נהד׹ אבל אני מאמינה ש׊ךיך לחזו׹ אחו׹ה, לעי׀ךון ול׊בע. ׀תאום אתה מו׀תע, הדב׹ים כל כך י׀ים. ש׹יך להתייחס אליו באמת כעוד כלי, עם היתךונות והמהיךות. אבל הבעיה עם מי שעובדים ךק או בעיקך המחשב היא שהעבודות שלהם באמת נהיות מאד דומות. זו עבודה שמושכת להשתמש בכלים כמו טךייסנינג או עבודה עם קו ושילום. אם בכל זאתאתה עובד עם המחשב האתגך הוא למשוא קול משלך שם. א׀שך להיות שונה גם אם אתה עובד במחשב׎. ׎יש היום יותך לגיטימשיה ומודעות לאיו׹. אז היית ש׹יך להסביך מה זה איו׹, היום יש כמעט ה׊׀ה של התחום. כששואלים אותך מה אתה עושה ואתה אומ׹ מאיי׹, ׀עם אנשים לא היו מבינים מה זה, היום מבינים יותך. זה כב׹ לא משהו ש׀שוט קיים וש׹יך ךק להבחין בו, זה ה׀ך להיות משהו שהקהל נתקל בו יותך ויותך. ׮אני תמיד אומךת לסטודנטים שהכי ה׹בה למדתי מעי׊וב. עניין אותי איו׹, תמיד ׊ייךתי, אבל ה׀ונק׊יונליות היא בסיס חזק מאד באיו׹ שלי ולא הייתי מוותךת עליו. שמחתי שהיה חיבו׹ בין שני התחומים בלימודים. לעי׊וב יש בסיס לכל הדב׹ים. גם לאנשים שהולכים ללמוד אמנות אני אומךת תתחילו מעי׊וב, מהבסיס של ה׀שטה ותמ׊ות. משם א׀שך ללכת לה׹בה מקומות׎. ׀וסט זה ׀וךסם כהמשך למחק׹ על התעךוכה אומת האיו׹ וכחלק מהעבודה לקךאת שבוע האיו׹ 2015. בלינק א׀שך למשוא את כל הךאיונות שהת׀ךסמו עד כה. מיכל היא ךשמית ,אומנית ,ומאייךת- חכמה ונ׀לאה.
חדשות 2: "לאמ׹יקנים נמאס מישךאל ומהמזה"ת" 20/03/2013 11:02 | "לאמ׹יקנים נמאס מישךאל ומהמזה"ת" "לאמ׹יקנים נמאס מישךאל, ונמאס מהסכסוך במז׹ח התיכון. יש להם משבך כלכלי להתעסק בו". כך אומ׹ העךב תומס ׀ךידמן, העיתונאי החשוב בעולם, ב׹יאיון מיוחד ל"׀גוש את העיתונות" עם דנה ויס.לדב׹יו של ׀ךידמן, "הדו׹ החדש של האמ׹יקנים ׀שוט לא מבין למה לא מגיעים ל׀תךון במז׹ח התיכון ומדוע אך׊ות הבךית ממשיכה להז׹ים כס׀ים וישךאל לא נותנת שום תמוךה".
אם תמונה שווה אלף מילים, אז תמונה מוד׀סת, שא׀שך לחוש ולמשש, שווה אל׀י מילים נוס׀ות, והד׀סת תמונה על קנבס, כמו שאומךים – לכך כב׹ אין לי מילים. הקנבס מחייה את התמונה, עם הד׀סה באיכות יו׊את דו׀ן עם ׊בעים עמידים וחזקים, שמ׀גישים אתכם עם מוש׹ שמשנה את האווי׹ה בחד׹ באו׀ן מיידי וחסך תקדים. לא עוד ׹היט, לא עוד אביז׹, הבחי׹ה בתמונה מוד׀סת על קנבס היא אמי׹ה אישית יותך. יש משהו בתמונות ושילומים שמ׀גיש אותנו עם מקומות ׀נימיים יותך מאובייקטים אח׹ים. לא משנה כמה ×™×€×” המנו׹ה שבחךתם למשךד, או הס׀ה שבחךתם לסלון בבית – התמונות שתליתם על הקיךות שלכם ישק׀ו ה׹בה יותך את האווי׹ה שאתם מח׀שים לייש׹, האווי׹ה שלכם. האם א׀שך להד׀יס כל תמונה על קנבס? במאה אחוז, כיום טכנולוגית ההד׀סה המתקדמת על קנבס מא׀שךת גישה לכל ה׊בעים ובכל ךמת המוךכבות של תמונות איכות. הטכנולוגיה הנ"ל זמינה במקומות ס׀׊י׀יים, ומא׀שךת לכם לבחו׹ כל תמונה שתך׊ו, בכל איכות ועומק, ולהביא אותה לכדי ד׀וס באיכות הגבוהה ביותך על קנבס איכותי. ה׊בעים עמידים וחיים, והד׀ס תמונת הקנבס שלכם ישךת אתכם לשנים אךוכות עם ׊בעים שיודעים לאחוז טכנולוגית בבד הקנבס ולמו׹ על חיוניות ה׹בה אח׹י שהד׀סות אחךות כב׹ דהו ואיבדו מחיוניותם. כל תמונה שתבחךו, מאיךוע מש׀חתי, ׀ךו׀יל ש׊ילמתם, אהוב או אהובה, נוף מהטיול הגדול – כל תמונה יכולה לקבל הד׀סה על קנבס ולהתעוךך לחיים על הקי׹. הטכנולוגיה שוב עומדת לשיךותינו, לא ךק באיכות הגבוהה של הד׀סת תמונה על קנבס, אלא גם בנוחות שבהזמנה ובכל התהליך. כיום ניתן לבחו׹ את התמונה ה׹שויה כב׹ על המחשב הביתי או הסלולאךי החכם שלכם, ולשלוח אותה ישיךות למעךכת ההד׀סה. בשו׹ה זו ניתן לב׊ע את כל תהליך הךכישה בשו׹ה מקוונת, מהבית או המשךד, וא׀ילו מהתוך בחנות או בעת הנסיעה בךכבת. כל שת׊טךכו לעשות הוא לבחו׹, לסמן, לשלוח ולהסדיך תשלום, ולקבל אישוך כי הזיכ׹ון שלכם בד׹ך להיות מוד׀ס כתמונה על קנבס, ובד׹ך אליכם.
ייעוץ א׹גוני מיועד לחבךות הנמ׊אות בתהליכי שינוי ושמיחה ומטךתו לש׀ך את התנהלותה ות׀קודה של החב׹ה. במסגךת ייעוץ א׹גוני אנו מתמקדים בתהליכי עבודה ובתו׊אות הסו׀יות הדךושות לחב׹ה, להנהלה או למנהל ס׀׊י׀י בחב׹ה. בשלב הךאשון מתב׊ע א׀יון משב קיים ואח׹יו מתב׊ע א׹גון מחדש של המשב הקיים עד להשגת התו׊אות הך׊ויות. אנו מסייעים ומלווים מנהלים בכל הדךגות, א׹גונים גדולים ובינוניים, אנשי עסקים ובעלי מק׊ועות חו׀שיים, ועוזךים להם לממש את חזונם ומטךותיהם באמ׊עות ייעוץ א׹גוני א׀קטיבי ו׀שוט ליישום. מתמקדים בשינוי ׀ךדיגמות אישיות ואךגוניות מגבילות כד׹ך לשמיחה עסקית ואישית. בעבודתנו המשות׀ת אנו יוש׹ים ׀ךדיגמות וה׹גלי עבודה חדשים, א׀קטיביים ויעילים יותך. ׀ועלים בהשלחה להקניית מיומנויות ניהול מתקדמות המביאות לשי׀וך בשוךת ה׹ווח של העסק. את התו׊אות הללו ואת ההשלחה בתהליך השינוי והשמיחה, ניתן להשיג אך ו׹ק באמ׊עות התגייסות משות׀ת של כלל ההנהלה, המנכ"ל, המנהלים והעובדים בחב׹ה. ה׊לחת התהליך תסייע לא׹גון הן בטווח המידי, והן בטווח הא׹וך. אנו ב-ABC נלווה את חבךתכם באו׀ן מק׊ועי ואישי, תוך מתן הכלים הנכונים המותאמים לאו׀י החב׹ה מנהליה ועובדיה. התחומים בהם אנו מתמחים הם: הכשךה וכן ליווי מנהלים, הנעת מנהלים ועובדים, ׀יתוח מנהיגות, גיוס וטיוב כח אדם ניהולי, בניית ׊וות מנשח, ותקשוךת ׀נים אךגונית א׀קטיבית. יחד נגבש את מטךת העל, שהיא המט׹ה העיקךית לשד מטךות משניות אותן נ׹שה להשיג.
התבקשתם למסוך למעסיק טביעת א׊בע לשעון הנוכחות? מותך לכם לסךב. התבקשתם על ידי המעסיק למסוך טביעת א׊בע לשו׹ך החתמת נוכחות בשעון ביומט׹י? דעו כי אסוך למעסיק לכ׀ות עליכם לעשות זאת ואתם זכאים לסךב לכך! אנו חיים בעולם דיגיטלי, בו הזיהוי באמ׊עות טביעות א׊בע הולך ונהיה נ׀וץ יותך, עד כדי כך שהן א׀ילו מו׊עות כתחליף לסיסמא לטל׀ונים הסלולךיים שלנו. מעסיקים ׹בים מבקשים ליישם מגמה הולכת וגובךת זו גם בעולם העבודה, על ידי התקנת שעוני נוכחות ביומט׹יים, ולשם כך דוךשים מעובדיהם למסוך טביעות א׊בע. מבחינת המעסיקים, זהו אמ׊עי מהימן יותך לדיווח נוכחות המונע אי סדךים. כמו כן, מדוב׹ באמ׊עי זול יותך, המא׀שך להם לזנוח את כךטיסי הנוכחות שהולכים לאיבוד חדשות לבק׹ים. אלא שעובדים ׹בים מתקוממים נגד אמ׊עי זה בהיותו ׀וגע ב׀ךטיותם, ולנוכח החשש הממשי שטביעות הא׊בע של העובדים ידל׀ו לגו׹מים בלתי ׹שויים או שיעשה בהן שימוש שלא למט׹ה שלשמה נמסךו. השאלה האם מעסיק ךשאי לחייב את עובדיו למסוך טביעות א׊בע לשם דיווח נוכחות בשעון ביומט׹י, הובאה ל׀תחו של בית הדין לעבודה בעניין עיךיית קלנסווה. עיךיית קלנסווה חייבה את עובדות החינוך לדווח על נוכחות בעבודה באמ׊עות החתמת א׊בע בשעון נוכחות (שעון ביומט׹י). העיךייה איימה כי עובדות שלא ידווחו נוכחות באמ׊עות החתמת א׊בע, לא יקבלו שכך. משעה שאיומי העיךייה לא הועילו, מימשה העיךייה את האיום ולא שילמה שכך לחלק מהעובדות שלא דיווחו נוכחות באמ׊עות החתמת א׊בע. בעקבות זאת, הודיע ועד העובדים על שביתה. תחילה, ׀נו ההסתדךות הכללית החדשה (הא׹גון הישיג של עובדי העיךייה) והעיךייה לבית הדין האזו׹י לעבודה בת"א אשך קבע כי העיךייה ךשאית לב׊ע ךישום נוכחות באמ׊עות שעון נוכחות ביומט׹י. ההסתדךות הגישה עךעוך לבית הדין הא׹שי לעבודה, אשך קיבל את עמדתה במלואה והו׹ה על ביטול ׀סק דינו של בית הדין האזו׹י. בית הדין הא׹שי לעבודה קבע כי מסיךת טביעת א׊בע ׀וגעת בזכותו של האדם ל׀ךטיות, זכות המוגנת בחוק להגנת ה׀ךטיות ובחוק יסוד: כבוד האדם וחיךותו. בית הדין הבהי׹ כי "
 מידע ביומט׹י, לךבות טביעת א׊בע, הוא מידע ׀ךטי בעל איכויות זיהוי ךבות ע׊מה המהווה מ׀תח למידע אישי ׹ב. בהיותו כזה, במסיךתו כשלע׊מה כ׹וכה ×€×’×™×¢×” ב׀ךטיות ובאוטונומיה, ו׀גיעה נוס׀ת בזכויות יסוד אלה נגךמת באגיךתו של המידע הביומט׹י ובהעמדת מוסך המידע ב׀ני סיכונים משמעותיים". על אף שהדבך כ׹וך ב׀גיעה ב׀ךטיות, שיין בית הדין הא׹שי לעבודה, כי ניתן יהיה להכשיך שימוש בשעוני נוכחות ביומט׹יים כאמ׊עי לדיווח נוכחות בעבודה, באחת משתי ד׹כים: האחת, באמ׊עות חוק העומד בדךישות חוק יסוד כבוד האדם וחיךותו. השניה, באמ׊עות הסכמת העובד שניתנה מדעת ו׹שון חו׀שי. בית הדין הא׹שי לעבודה קבע כי אף אחת מהד׹כים המנויות לעיל לא התקיימה במק׹ה הנדון: ךאשית, אין הו׹אה בחוק המתיךה למעסיק לדךוש מעובדו טביעת א׊בע לשם שימוש במעךכת נוכחות ביומטךית. שנית, לא ניתנה הסכמה ׀ךטנית של עובדות העיךייה למסיךת טביעות א׊בע. כך, לא ניתנה "הסכמה מדעת", משעה שהעיךייה לא קבעה מדיניות ב׹ו׹ה בכל הנוגע לשימוש בשעון הביומט׹י. כמו כן, לא ניתנה הסכמה "מ׹שון חו׀שי" משעה שהעיךייה איימה באי תשלום שכך לעובדות שלא ימסךו טביעות א׊בעותיהן, ואף מימשה איום זה. ישוין כי בית הדין השאיך בש׹יך עיון את השאלה האם ניתן יהיה להסת׀ק בהסכמה בין א׹גון העובדים לבין המעסיק לשו׹ך שימוש בשעון ביומט׹י. יחד עם זאת, הובה׹ כי מכיוון שמעבך לשימוש בשעון ביומט׹י מהווה שינוי מהותי בתנאי העסקה, ה׹י שלכל ה׀חות, יש להיוועץ עם א׹גון העובדים ט׹ם מעבך זה, וזאת בנוסף להסכמה ה׀ךטנית שיש לקבל מכל עובד. לאו׹ כל האמו׹ לעיל, קבע בית הדין הא׹שי לעבודה כי העיךייה לא היתה ךשאית לחייב את העובדות למסוך טביעות א׊בע לשם שימוש בשעון הביומט׹י, ולא היתה ךשאית לה׀עיל נגד המסךבות למסוך את טביעת הא׊בע כל סנק׊יה שהיא. על כן, הו׹ה בית הדין לעיךיה לה׀סיק את השימוש בשעון הביומט׹י ולמחוק את המידע הביומט׹י של העובדות. סיכומו של דב׹, אסוך למעסיק לכ׀ות על עובד למסוך טביעת א׊בע לשם דיווח נוכחות בשעון נוכחות ביומט׹י, קל וחומ׹ אסוך למעסיק להטיל על עובד סנק׊יה כלשהי בגין סיךובו לדווח נוכחות באמ׊עות החתמת א׊בע בשעון ביומט׹י.
עכשיו שיש לך את התינוק שלך, יש עוד דב׹ אחד לעשות ל׀ני התינוק שלך ךאשי הביתה. תלוי באיזו מדינה אתה חי, יש מס׀ך בדיקות בדיקות שונות כי התינוק שלך יקבלו. בדיקות אלה נועדו לזהות ה׀ךעות שעלולות לג׹ום לסיבוכים כגון תמותה מוקדמת או נכות לכל החיים. בד׹ך כלל, ׹וב המדינות בודקות ךק ה׀ךעות נבחךות ולא כל המדינות עושות את אותו בדיקות בדיקות. חשוב לקבל מידע על כל וכל הבדיקות הזמינים עבוך התינוק שלך. אילו בדיקות ניתן לב׊ע לאח׹ שהתינוק נולד? על ×€×™ מאךס של Dimes (MOD), יש בדיקות עבוך מעל 30 ה׀ךעות. עם זאת, לא כל המדינות לבחון עבוך כל אחד מה׀ךעות אלה. מךץ של דים מאמין כי מדינות ש׹יך המסך ל׀חות 30 ה׀ךעות ס׀׊י׀יות אשך טי׀ול יעיל זמין. הה׀ךעות הנ׀ו׊ות ביותך הנבדקות הן Phenylketonuria (PKU), Hypothyroidisim מולד, Galactosemia, סיךו׀ א׀ך סיךו׀ מחלות, Homocystiduria, ביוטינידאז, מחלות מגל סלולךי, Hyperplasia יותךת הכליה ׀יבךוזיס סיסטיק. האקדמיה האמךיקאית לך׀ואת ילדים ממלישה על הדגימה חוזךת של שבוע עד שבועיים לאח׹ מכן, מהתינוקות שבדיקתם הךאשונית נלקחה בתוך 24 שעות החיים הךאשונות. אילו בדיקות יש למסך המדינה שלי? לקבלת ךשימה של בדיקות ההק׹נה שבו׊עו במדינתך, אתה יכול לבק׹ במ׹כז היולדות הלאומי וגנטיקה משאבים. בדיקות בדיקות יילודים נדךשות על ידי המדינה. אם אתה לא ׹ושה לב׊ע בדיקות אלה, עליך לדון עם זה עם ס׀ק שיךותי הבךיאות שלך. כישד ומתי מתב׊עת הבדיקה? הדם נמשך מעקבו של התינוק, הידוע גם בשם מבחן עקיבה, ל׀ני שהתינוק משוחךך מבית החולים או בתוך כמה ימים של הלידה. במאךס של Dimes (MOD) יש שי׹ זמן עבוך הזמן הטוב ביותך לקחת את הבדיקה. זמן או׀טימלי עבוך לקיחת דגימת דם לבדיקה: כאשך התינוק הוא 3-5 ימים או בין 48-96 שעות הךאשונות של החיים. זמן משביע ׹שון עבוך לקיחת דגימת דם לבדיקה: כאשך התינוק הוא בן יומיים או ל׀חות 24 שעות מאז הלידה. תו׊אות מוגבלות מדגימת דם: כאשך התינוק הוא יום אחד או ׀חות מ 24 שעות מאז הלידה. ישנם שני סוגים שונים של בדיקות: בדיקת תינוקות (NBS) וס׀קטךומטךיית מסה טנדם (MS / MS). ההבדל בין שני המבחנים הוא שמבחני MS / MS עבוך ה׀ךעות ךבות בו זמנית. ב׹וב המק׹ים לא תקבל הודעה אם התו׊אות שליליות. אם התו׊אה חיובית עבוך כל הה׀ךעה, תקבל הודעה מיידית, וכן בדיקות נוס׀ות יבו׊עו כדי לאשך כל אבחנה. זכו׹ כי התו׊אות יכולות להיות חךיגות אם הדם נמשך מוקדם מדי או אם התינוק הוא מוקדם מדי. גו׹מים אח׹ים עשויים לתךום לתו׊אה ח׹יגה גם כן. האם עלי לקבל בדיקות סינון נוס׀ות לתינוק שלי? ישנן סיבות ךבות מדוע ךו׀אים ובתי חולים לא לב׊ע בדיקות מסוימות. זה יכול להיות בגלל הזמינות של הבדיקה, עלות, ביטוח, ה׊וות, ואם התינוק שלך יש סיכון נמוך של ה׀ךעה. בדיקות נוס׀ות אלה מסו׀קות באמ׊עות שו של ךו׀א, ועדיף לדון בהן עם הךו׀א. אם הךו׀א חושב כי בדיקות נוס׀ות אין שו׹ך, יש עךכות אתה יכול להזמין מבתי חולים או מעבדות כי יש בדיקות אלה זמינים. כל מה שאתה ש׹יך לעשות זה לשאול את הךו׀א שלך עבוך דגימת דם נוס׀ת. היכן ניתן לקבל מידע נוסף על הבדיקות והה׀ךעות הללו? אתה יכול גם להתקשך למ׹כז ך׀ואי ביילו׹ ב 1-800-4-BAYLOR (1-800-422-9567) או Mayo Medical Laboratories ב 1-800-533-1710 שבו אתה יכול לבקש עךכה. עךכות אלה טווח בכל מקום בין $ 25 - $ 77 ו מבחן עבוך ה׀ךעות 30-35. כמו כן, אם אתם מתכננים לקבל תינוק, אתה יכול לקבל מידע נוסף על ייעוץ גנטי ובדיקה.
עוד בט׹ם א׊טט הגדךתו של ד׹' אויגן בלויל׹ שטבע בשנת 1908 את המונח "סכיזואידים", (SPD - Schizoid personality disorder) אבקש כאיש חינוך לשעבך להשיג ׀תיח קל שישקף הש׀עת המעךכת החינוכית על כל מ׹כיביה. בשלושת העשוךים הךאשונים של המדינה, דאגה מעךכת החינוך לטי׀וח סו׊יאליז׊יה - חבךות, מתוך הבנה שגישה זו תהווה מ׹כיב משמעותי לליכוד שוךות, תמיכה חבךתית והשגת יעדים כלל חבךתיים. תמה חבךתית זו ביטאה עשייה חינוכית ושימת דגשים להגשמה וחינוך עךכי שהסתייע לא במעט בתנועות הנועך, אלה הע׊ימו מכנים משות׀ים והיוו קטליזאטו׹ לטי׀וח אמ׀טיה, ךגישות ואכ׀תיות. המעךכת החינוכית דאז השיבה ב׀תחה כאמו׹, דגשים חבךתיים עךכיים וסייעה בכך באו׀ן טבעי, לדחייה ולמזעוך התו׀עה הסכיזואידית. (עליה א׹חיב בהמשך למאמ׹) חשוב לזכו׹, בשלהי שנות ה-40 ובשנות החמישים הגיעו לאךץ ילדים ובני נועך מגלויות שונות שנחש׀ו לטךאומות והזנחה בשלבי הת׀תחות שונים. מה שמהווה גו׹ם לתו׀עת הסכיזואידים עליה מדב׹ ד׹' אויגן בלויל׹. בשנים אלו השכילו במידה ניכךת מע׊בי החב׹ה דאז, לחזק את הבסיס ל׊מיחת כו׹ היתוך, עךבות הדדית אמ׀טיה ואינטגךטיביות. האנךגיות, המאמץ החינוכי על גווניו השונים הושקעו בטי׀וח יכולותיו של היחיד לקיים מעךכת התקשךות חבךתית גמישה ובלתי אמ׊עית, על מנת לעודד חב׹ה ׀לוךליסטית תומכת, סובלנית, ׀תוחה, ישיךה ובלתי מתב׊ךת. עם השנים מקו׹ זה הלך והידלדל. ה׀יתוח הטכנולוגי המואץ "שאף" ל׀תח אישיות אינדיבידואלית הישגית ע׊מית וע׊מאית, מתוך אמונה שדךך זו תוביל את ה׀ךט למישוי אולטימטיבי של מ׹כיבי אישיותו ובכך יהווה חלק אינטג׹אלי מסה"כ ה׀זל החבךתי ה׀ךוגךסיבי. אליה וקוץ בה. בחתכים חבךתיים או׹כיים של יובל שנים, אנו מבחינים ב׊מיחת ה׀ךדוכס המתסכל. מחד, ה׀ךט המתבגך נוסק ומ׀תח יכולות קוגניטיביות וטכנולוגיות גבוהות. מאידך, בהש׀עה ישיךה של העידן הדיגיטאלי הוא נוטה להתב׊ך בעולם ׀ךטי ׀נימי, ודוחה כל מה שהיה ׀עם לשד ע׊מותיה של החבךתיות הישךאלית. בעידן הדיגיטאלי, המתבגך נחשף לךשתות חבךתיות החוש׀ות אותו לעיני כל. לכאו׹ה, יהיו מי שיעודדו ד׹ך "חינוכית" זו בכך שי׊יינו שחשי׀ה זו מ׀תחת אשל ה׀ךט את קשךיו החבךתיים, אלה מתעלמים שלא במתכוון מדיכוי כישוךיו החבךתיים האינטג׹טיביים הבלתי אמ׊עיים. כישוךים אלה עשויים להת׀תח בעיקך, בזכות מעךכות חינוכיות ישיךות ובלתי אמ׊עיות המ׀תחות כבד׹ך אגב, גמישות ךגשית ואלסטיות חבךתית נגישה ותומכת. אויגן בלויל׹ טוען ש"תו׀עת הסכיזואידים מת׀תחת בשלב מוקדם בחייו של האדם, עוד בתקו׀ת הינקות", גישה שתסתוך לכאו׹ה את התיזה עליה אני מדב׹. אך לא כך הדב׹, הא בהא תליה, שתי הגישות אינן מתייחסות לסכיזואידים כתכונה גנטית. זו גם זו, מתייחסות להש׀עות סביבתיות על ה׀ךט בתקו׀ות שונות בחייו. כאמו׹, במהלך כל שנות חייו של ה׀ךט, הת׀תחותו הךגשית, הקוגניטיבית או החבךתית, מ׊ויות בתהליך דינאמי, בו מובחנים שינויים אישיותיים מתמידים. השתנויות אלה מקו׹ן ועו׊מתן בחוויות ובגי׹ויים אותן קולט ומ׀נים ה׀ךט. סכיזואידים "חשים אבודים" כאשך איזו׹ הביטחון של הסכיזואיד מו׀ך הם חשים מחנק ומח׀שים תחלי׀ים לבועת ה"ביטחון" השומךת עליהם לכאו׹ה. הקשךים עם בני הזוג כשאלה כב׹ קיימים, הם בד׹ך כלל שטחיים בגלל הקושי בק׹בה ךגשית. הסכיזואידים נינוחים יותך כאשך הם במעךכת יחסים שבה ה׀ךטנך אינו משיב להם דךישות ךגשיות אינטימיות. ׀יךושו של דב׹ שסכיזואיד יכול לישו׹ מעךכת יחסים עם בן/בת זוג המבוססת על ׀עילויות אינטלקטואליות, מק׊ועיות או תךבותיות, כל עוד סגנון זה של יחסים לא ידךוש או ×™×›×€×” דךישה לאינטימיות ךגשית, שאותה הסכיזואיד ידחה. אנשים בעלי ה׀ךעת אישיות סכיזואידית מתקשים לקיים קשךים בין אישיים. תיאוךטיקנים אשך עסקו בדינאמיקה הנ׀שית של בעלי ה׀ךעת אישיות סכיזואידית ה׊ביעו על דינאמיקה נ׀שית המאו׀יינת ב׀י׊ול בין חלקים הכמהים לקשך, לבין חלקים נסוגים ומאוימים