id
int32
0
6.35k
tokens
sequence
pos_tags
sequence
ner_tags
sequence
100
[ "เชื้อโรค", "ที่", "ปรากฏ", "ใน", "สัตว์", "ทั้ง", " ", "4", " ", "ชนิด", "นี้", "เป็น", "เชื้อ", "โรคไข้หวัด", "นก", " ", "เอช", "พี", " ", "เอ", "เวียน", " ", "อิน", "ฟลู", "เอน", "ซา", " ", "(", "Hight", " ", "Polygenic", " ", "Avain", " ", "Influenza", ")", " ", "ชนิด", "รุนแรง", " ", "ซึ่ง", "การ", "ตั้งชื่อ", "ทั้ง", " ", "4", " ", "ขึ้น", "มา", " ", "เพื่อที่จะ", "สามารถ", "ระบุ", "เชื้อ", "ของ", "ไวรัส", "ที่", "ทำอันตราย", "ตาม", "สิ่งมีชีวิต", "ประเภท", "ต่างๆ", " ", "ได้", " ", "อีก", "ทั้ง", "การ", "ระบุ", "สถานที่", "คือ", "ประเทศ", "ไทย", "จะ", "ทำให้", "รู้", "ว่า", "พบ", "ที่", "แรก", "ใน", "ไทย", " ", "ส่วน", "วัน", " ", "เดือน", " ", "ปี", "ที่", "พบ", "นั้น", "ก็", "จะ", "ทำให้", "ทราบ", "ถึง", "ครั้งแรก", "ของ", "การ", "ค้นพบ" ]
[ 6, 12, 13, 1, 6, 5, 11, 7, 11, 6, 5, 13, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 11, 6, 6, 11, 6, 6, 13, 6, 11, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 11, 6, 6, 11, 12, 6, 13, 5, 11, 7, 11, 6, 3, 11, 12, 3, 13, 6, 1, 6, 12, 13, 1, 6, 6, 5, 11, 3, 11, 5, 4, 6, 13, 6, 13, 6, 10, 3, 13, 13, 12, 13, 12, 0, 1, 10, 11, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 12, 13, 5, 12, 3, 13, 13, 1, 6, 1, 6, 13 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
101
[ "อย่างไรก็ตาม", " ", "เมื่อเช้านี้", "นาย", "สัตวแพทย์", "ธีร", "พล", " ", "ศิ", "ริ", "นฤ", "มิตร", " ", "คณะ", "สัตวแพทยศาสตร์", " ", "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", " ", "ผู้ทำ", "งานวิจัย", "และ", "วินิจฉัยโรค", "ที่", "พบ", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", " ", "เอช", " ", "5", " ", "เอ็น", " ", "1", " ", "ใน", "แมว", " ", "กล่าวว่า", " ", "ประชาชน", "อย่า", "ตื่นตระหนก", "เนื่องจาก", "ยัง", "ไม่", "มี", "ราย", "งานการ", "พบ", "โรคไข้หวัด", "นกจาก", "แมว", "มาสู่", "คน", "นอกจากนี้", "ยัง", "ตรวจ", "พบ", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "ใน", "เสือ", "อีก", " ", "2", " ", "ตัว", " ", "จาก", "ซาก", "ตัวอย่าง", "ที่", "ส่ง", "มา", "ให้", "ตรวจ", " ", "เป็น", "การตอกย้ำ", "ว่า", "ไข้หวัด", "นก", "สามารถ", "ติดต่อ", "ใน", "สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม", "ประเภท", "แมว", "ได้" ]
[ 12, 11, 12, 6, 10, 10, 6, 11, 6, 6, 6, 10, 11, 6, 6, 11, 10, 11, 6, 6, 4, 6, 12, 13, 6, 6, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 7, 11, 1, 6, 11, 12, 11, 6, 13, 6, 12, 3, 8, 13, 6, 6, 13, 6, 1, 6, 6, 6, 12, 3, 13, 13, 6, 6, 6, 1, 6, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 1, 6, 6, 12, 13, 3, 1, 13, 11, 13, 6, 12, 6, 6, 3, 13, 1, 6, 6, 6, 3 ]
[ 27, 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 6, 20, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
102
[ "ทั้งนี้", " ", "ขณะนี้", "ยัง", "มีชีวิต", "อยู่", "อีก", " ", "1", " ", "ตัว", "และ", "ยังอยู่", "กับ", "เจ้าของ", "แมว", " ", "ซึ่ง", "เย็น", "วันนี้", " ", "(", "20", " ", "ก.พ.", ")", " ", "จะ", "นำมา", "ตรวจ", "ที่", "คณะ", " ", "สำหรับ", "เจ้าของ", "แมว", "ยัง", "ไม่", "พบ", "ว่า", "มี", "อาการ", "ใด", "ผิดปกติ", "ทาง", "ร่างกาย" ]
[ 4, 11, 6, 3, 13, 3, 5, 11, 7, 11, 6, 4, 13, 1, 6, 6, 11, 12, 6, 6, 11, 11, 7, 11, 6, 11, 11, 3, 13, 13, 12, 6, 11, 12, 6, 6, 3, 8, 13, 12, 13, 6, 5, 6, 1, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
103
[ "ทาง", "ด้าน", " ", "พ.ต.ท.", "ทักษิณ", " ", "ชินวัตร", " ", "นายกรัฐมนตรี", " ", "เปิดเผย", "ว่า", " ", "ได้รับ", "เรื่อง", "แมว", "ติดเชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "แล้ว", " ", "เป็นไปได้", "ว่า", "แมว", "อาจจะ", "มี", "ภูมิต้านทาน", "ต่ำ", "จึง", "ติดเชื้อ", "ดังกล่าว", " ", "แต่", "ประชาชน", "ไม่ต้อง", "เป็นห่วง", "เพราะว่า", "ไม่", "มี", "การ", "ติดเชื้อ", "มาสู่", "คน", "อย่าง" ]
[ 1, 6, 11, 6, 0, 11, 6, 11, 6, 11, 13, 12, 11, 13, 6, 6, 13, 6, 6, 3, 11, 13, 12, 6, 3, 13, 6, 0, 3, 13, 5, 11, 4, 6, 13, 13, 12, 8, 13, 6, 13, 6, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 8, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
104
[ "http", "://", "www", ".", "bangkokhealth", ".", "com", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "htdoc", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "detail", ".", "asp", "?", "Number", "=", "10137" ]
[ 6, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7 ]
[ 11, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 ]
105
[ "ออสซี่", "'", " ", "ผลิต", "ได้", " ", "ยา", "ฆ่า", "หวัด", "นก" ]
[ 6, 11, 11, 13, 3, 11, 13, 6, 6, 6 ]
[ 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
106
[ "หลังจากที่", "มี", "ข่าว", "พบ", "เชื้อ", "หวัด", "นก", " ", "ใน", "แมว", "ที่", "ตาย", "เพราะ", "กิน", "ซาก", "ไก่", " ", "จน", "น่า", "ห่วง", "ว่า", " ", "ความ", "หวาดวิตก", "ใน", "การ", "บริโภค", "ไก่", " ", "ของ", "คน", "ไทย", "อาจ", "หวน", "กลับมา", "อีกครั้ง", " ", "ผู้สื่อข่าว", "รายงาน", "ว่า", " ", "เมื่อ", "เวลา", " ", "09.20", "น.", " ", "วันที่", " ", "20", " ", "ก.พ.", " ", "ที่", "ท่าอากาศยาน", "ทหาร", " ", "กอง", "บิน", " ", "6", " ", "นาย", "จักรภพ", " ", "เพ็ญ", "แข", " ", "โฆษก", "ประจำ", "สำนักนายกรัฐมนตรี", " ", "กล่าวว่า", " ", "รัฐบาล", "เพิ่ง", "ได้รับ", "แจ้ง", " ", "จาก", "กรม", "ควบคุม", "โรค", "ว่า", " ", "มี", "กรณี", "ดังกล่าว", "เกิดขึ้น", "จริง", " ", "ซึ่ง", "เป็นครั้งแรก", "ของ", "โลก", " ", "จึง", "ยัง", "ไม่", "มี", "ใคร", "อธิบาย", "ได้", "อย่าง", "ชัดเจน", "ว่า", "เหตุใด", " ", "จึง", "มี", "การ", "แพร่เชื้อ", "มาสู่", "แมว", "ได้", " ", "และ", "นอกจาก", "แมว", "แล้ว", " ", "จะ", "มี", "ความเสี่ยง", "ไป", "ถึง", "สิ่งมีชีวิต", "อื่น", "หรือไม่", " ", "อย่างไรก็ตาม", " ", "เมื่อ", "ช่วง", "เช้า", "วันเดียวกัน", " ", "ผู้เชี่ยวชาญ", "ของ", "ไทย", "ได้", "ประสาน", "ข้อมูล", "และ", "แจ้ง", "ไป", "ยัง", "ผู้เชี่ยวชาญ", "ระหว่างประเทศ", "แล้ว", " ", "เพื่อ", "รับทราบ", "ว่า", "มี", "กรณี", "เช่นนี้", "เกิดขึ้น", " ", "และ", "ร่วมกัน", "หา" ]
[ 12, 13, 6, 13, 6, 6, 6, 11, 1, 6, 12, 13, 12, 13, 6, 6, 11, 12, 13, 13, 12, 11, 6, 13, 1, 6, 13, 6, 11, 1, 6, 10, 3, 13, 13, 2, 11, 6, 13, 12, 11, 12, 6, 11, 7, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 12, 6, 6, 11, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 10, 11, 10, 6, 11, 6, 0, 6, 11, 12, 11, 6, 3, 13, 6, 11, 1, 6, 13, 6, 12, 11, 13, 6, 5, 13, 2, 11, 12, 2, 1, 6, 11, 3, 3, 8, 13, 9, 13, 3, 8, 0, 12, 6, 11, 3, 13, 6, 13, 6, 6, 3, 11, 4, 12, 6, 3, 11, 3, 13, 6, 3, 1, 6, 5, 8, 11, 12, 11, 12, 6, 13, 2, 11, 6, 1, 10, 3, 13, 6, 4, 6, 3, 1, 6, 6, 3, 11, 12, 13, 12, 13, 6, 5, 13, 11, 4, 2, 13 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 10, 24, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 4, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
107
[ "ล่าสุด", "ใน", "เรื่อง", "นี้", " ", "ทั้งนี้", "คง", "ต้อง", "มี", "การ", "ตรวจสอบ", "ให้", "ชัดเจน", "อีกครั้ง", "ว่า", " ", "ไวรัส", "นี้", "เป็น", "ชนิด", "เดียว", "กับ", "ไข้หวัด", "นก", "ใน", "ไทย", " ", "หรือ", "เป็น", "การกลายพันธุ์", " ", "โดยที่", "คณะ", "สัตวแพทย์", "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", " ", "จัด", "ระดมสมอง", "จาก", "คณบดี", "และ", "ผู้เชี่ยวชาญ", "จาก", "คณะ", "สัตวแพทย์", " ", "และ", "ปศุสัตว์", "ของ", "หลาย", "มหาวิทยาลัย", "เพื่อ", "ร่วมกัน", "หา", "ข้อมูล", "เรื่อง", "นี้", "ด้วย", " ", "โดย", "ประสาน", "กับ", "เจ้าหน้าที่", "ระหว่างประเทศ", " ", "คือ", " ", "องค์การ", "สุขภาพ", "สัตว์โลก", " ", "(", "OIE", ")", " ", "และ", "องค์การอนามัยโลก", " ", "(", "WHO", ")" ]
[ 0, 1, 6, 5, 11, 12, 3, 3, 13, 6, 13, 12, 0, 2, 12, 11, 6, 5, 13, 6, 5, 1, 6, 6, 1, 10, 11, 4, 13, 6, 11, 12, 6, 6, 10, 11, 13, 6, 1, 6, 4, 6, 1, 6, 6, 11, 4, 6, 1, 5, 6, 12, 2, 13, 6, 6, 5, 1, 11, 12, 13, 1, 6, 6, 11, 13, 11, 6, 6, 6, 11, 11, 6, 11, 11, 4, 10, 11, 11, 6, 11 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 20, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 6, 27 ]
108
[ "ด้าน", " ", "พ.ต.ท.", "ทักษิณ", " ", "ชินวัตร", " ", "นายกรัฐมนตรี", " ", "ให้", "สัมภาษณ์", "ก่อน", "ออกเดินทาง", "ไป", "ยัง", "เมือง", "ดานัง", " ", "ประเทศ", "เวียดนาม", " ", "เพื่อ", "ประชุม", " ", "ครม.", "ร่วม", "ไทย", "-", "เวียดนาม", " ", "ครั้ง", "ที่", " ", "1", " ", "ว่า", " ", "จะ", "มี", "การนำ", "ปัญหา", "การ", "ระบาด", "ของ", "ไข้หวัด", "นก", "เข้า", "ที่ประชุม", " ", "เพื่อ", "หา", "ความร่วมมือ", "การ", "ให้ข่าวสาร", "กันและกัน", " ", "ส่วน", "กรณีที่", "มี", "การ", "พบ", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "แพร่", "สู่", "แมว", "นั้น", " ", "การ", "แพร่เชื้อ", "ของ", "ไข้หวัด", "นก", "ไม่", "ได้", "แพร่", "ไป", "โดยตรง", "ที่", "สัตว์", " ", "แต่", "จะ", "ไป", "สู่", "ที่", "ไก่", " ", "หากว่า", "สัตว์", "นั้นๆ", " ", "ไป", "กิน", "ไก่", "ดิบ", " ", "หรือ", "ซาก", "ไก่", "ที่", "มี", "เชื้อ", " ", "สัตว์", "ทุกอย่าง", "ที่", "รับ", "ไวรัส", "ไข้หวัด", "นก", "แล้", "วจะ", "ไม่", "มี", "ภูมิต้านทาน", " ", "ถ้า", "ไม่", "ไป", "กิน", "สัตว์", "ที่", "ติดเชื้อ", "มา", "จะ", "ไม่เป็นไร", " ", "ซึ่ง", "มี", " ", "3", " ", "ส่วน", "ที่", "ต้อง", "ระวัง", " ", "คือ", " ", "ประชาชน", "ทั่วไป", "สามารถ", "กิน", "ไก่", "หรือ", "ไข่", "สุก", "ได้", "ตลอดเวลา", " ", "ไม่", "มีปัญหา", " ", "ผู้เลี้ยงสัตว์", "ปีก", "ช่วงนี้", " ", "ถ้า", "จะ", "เข้า", "ใกล้ชิด", "จะ", "ต้อง", "มี", "การควบคุม", " ", "เช่น", "ปิดปาก", " ", "ใส่", "ถุงมือ", " ", "โดยเฉพาะอย่างยิ่ง", "อุจจาระ", " ", "หรือ", "ขี้", "ไก่", " ", "ซึ่ง", "จะ", "ทำให้", "เชื้อ", "จะ", "แพร่", "ได้" ]
[ 6, 11, 6, 0, 11, 6, 11, 6, 11, 12, 6, 1, 13, 3, 1, 6, 6, 11, 6, 6, 11, 12, 13, 11, 6, 2, 6, 11, 6, 11, 6, 12, 11, 7, 11, 12, 11, 3, 13, 6, 6, 6, 13, 1, 6, 6, 13, 6, 11, 12, 13, 6, 6, 13, 13, 11, 6, 12, 13, 6, 13, 6, 6, 6, 13, 1, 6, 5, 11, 6, 13, 1, 6, 6, 8, 3, 13, 3, 2, 12, 6, 11, 4, 3, 13, 1, 12, 6, 11, 12, 6, 5, 11, 3, 13, 6, 6, 11, 4, 6, 6, 12, 13, 6, 11, 6, 6, 12, 13, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 13, 6, 11, 12, 8, 13, 13, 6, 12, 13, 3, 3, 13, 11, 12, 13, 11, 7, 11, 6, 12, 3, 13, 11, 13, 11, 6, 0, 3, 13, 6, 4, 6, 6, 3, 2, 11, 8, 13, 11, 6, 6, 6, 11, 12, 3, 13, 6, 3, 3, 13, 6, 11, 1, 6, 11, 13, 6, 11, 12, 6, 11, 4, 6, 6, 11, 12, 3, 13, 6, 3, 13, 3 ]
[ 27, 27, 8, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
109
[ "ต่อ", "ข้อซักถาม", "ที่ว่า", " ", "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์", "ออกมา", "เตือน", "เกี่ยวกับ", "ไข้หวัด", "พันธุ์", "ใหม่", "ขึ้น", "มา", "อีก", " ", "พ.ต.ท.", "ทักษิณ", "ตอบ", "ว่า", " ", "ตอนนี้", "ยัง", "ไม่", "ถึงขั้น", "ที่จะ", "ต้อง", "ไป", "ถึงขั้น", "ตื่นตระหนก", "อะไร", "ช่วงนี้", " ", "เพียงแต่", "คน", "ที่อยู่", "ใกล้", "สัตว์", "ต้อง", "ระวัง", " ", "และ", "คน", "ที่", "เลี้ยงสัตว์", "อย่า", "เอา", "ไก่", "สด", "ไก่", "ดิบ", "ไป", "ให้", "สัตว์เลี้ยง", "กิน" ]
[ 1, 6, 12, 11, 10, 3, 2, 1, 6, 6, 0, 3, 3, 2, 11, 6, 6, 13, 12, 11, 5, 3, 8, 3, 12, 3, 13, 5, 6, 9, 6, 11, 12, 6, 6, 0, 6, 3, 13, 11, 4, 6, 12, 6, 13, 13, 6, 6, 6, 13, 3, 1, 6, 13 ]
[ 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
110
[ "นอกจากนี้", "ใน", "ช่วง", "เช้า", "วันเดียวกัน", " ", "ที่", "ห้องประชุม", "ชั้น", " ", "5", " ", "โรงพยาบาล", "สัตว์", " ", "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", " ", "(", "มก.", ")", " ", "รศ.ดร.", "วิโรจ", " ", "อิ่ม", "พิทักษ์", " ", "อธิการบดี", "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", " ", "พร้อมด้วย", " ", "รศ.", "น.สพ.", "ดร.", "ธานี", "รัตน์", " ", "สาน", "ติ", "วัตร", " ", "คณบดี", "คณะ", "สัตวแพทยศาสตร์", " ", "ผศ.", "น.สพ.", "ธีระ", "พล", " ", "ศิ", "ริ", "นฤ", "มิตร", " ", "และ", " ", "ผศ.", "น.สพ.", "ดร.", "ทวี", "ศักดิ์", " ", "ส่งเสริม", " ", "ร่วมกัน", "แถลง", "ถึง", "ผล", "การ", "ตรวจสอบ", "พบ", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "ใน", "แมว", " ", "และ", "เสือ", "โดยธรรมชาติ", "ครั้งแรก", "ของ", "โลก", "ขึ้น" ]
[ 12, 1, 6, 2, 2, 11, 12, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 6, 11, 10, 11, 11, 6, 11, 11, 6, 10, 11, 10, 10, 11, 6, 10, 11, 1, 11, 6, 6, 6, 10, 10, 11, 10, 13, 6, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 10, 10, 6, 11, 6, 6, 6, 6, 11, 4, 11, 6, 6, 6, 10, 10, 11, 13, 11, 2, 13, 1, 6, 6, 13, 13, 6, 6, 6, 1, 6, 11, 4, 6, 6, 6, 1, 6, 3 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 18, 18, 27, 27, 6, 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 20, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
111
[ "โดย", " ", "ผศ.", "น.สพ.", "ธีระ", "พล", "กล่าวว่า", " ", "การแถลงข่าว", "ครั้งนี้", "เป็น", "การรายงานผล", "งาน", "ทางวิชาการ", "และ", "ต้องการ", "จะ", "เตือน", "ประชาชน", "เท่านั้น" ]
[ 12, 11, 6, 10, 10, 6, 12, 11, 6, 5, 13, 6, 6, 6, 4, 13, 3, 13, 6, 2 ]
[ 27, 27, 8, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
112
[ "เนื่องจาก", "ทีม", "สัตวแพทย์", "ตรวจสอบ", "พบ", "การ", "แพร่ระบาด", "ของ", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", " ", "เอช", " ", "5", " ", "เอ็น", " ", "1", " ", "ใน", "แมว", "จาก", " ", "จ.", "นครปฐม", " ", "และ", "เสือ", "ลาย", "เมฆ", "กับ", "เสือ", "ขาว", "ของ", "สวนสัตว์", "เปิด", "เขา", "เขียว", " ", "จ.", "ชลบุรี", " ", "โดย", "ผล", "การ", "ถอดรหัส", "พันธุกรรม", "พบ", "ว่า", "เสือ", "ทั้งสอง", "ตัว", "มี", "เชื้อ", "หวัด", "นก", " ", "เอช", " ", "5", " ", "เอ็น", " ", "1", " ", "เหมือนกับ", "เชื้อ", "ที่", "ระบาด", "ใน", "ไก่", " ", "100", "%", " ", "แต่", "เสือ", "ขาว", "ยัง", "มีชีวิต", "อยู่" ]
[ 12, 6, 6, 13, 13, 6, 13, 1, 6, 6, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 7, 11, 1, 6, 1, 11, 6, 6, 11, 4, 6, 6, 6, 1, 6, 6, 1, 6, 13, 9, 7, 11, 6, 10, 11, 1, 6, 6, 13, 6, 13, 12, 6, 5, 6, 13, 6, 6, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 7, 11, 12, 6, 12, 13, 1, 6, 11, 7, 6, 11, 4, 6, 0, 3, 13, 3 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 20, 20, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 7, 21, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
113
[ "ต่อมา", "เมื่อ", "ต้นเดือน", " ", "ก.พ.", " ", "ที่ผ่านมา", " ", "ได้รับ", "ซาก", "แมว", " ", "3", " ", "ตัว", " ", "จาก", " ", "13", " ", "ตัว", "ที่", "ตาย", "ใน", "เวลา", "ไล่เลี่ยกัน", " ", "จาก", "ทั้งหมด", " ", "15", " ", "ตัว", " ", "มา", "ตรวจ", "วินิจฉัย", " ", "เนื่องจาก", "แมว", "ทุก", "ตัว", "มี", "อาการป่วย", "ตัวร้อน", " ", "มีไข้", "สูง", " ", "106", " ", "องศา", " ", "ขน", "ตั้ง", " ", "อาเจียน", "ออกมา", "เป็น", "สีแดง", "คล้าย", "เลือด", " ", "และ", "ตาย", "ในที่สุด" ]
[ 2, 12, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 13, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 1, 11, 7, 11, 6, 12, 13, 1, 6, 13, 11, 1, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 3, 13, 13, 11, 12, 6, 5, 6, 13, 6, 6, 11, 6, 0, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 13, 11, 6, 3, 13, 6, 13, 6, 11, 4, 13, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 0, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
114
[ "โดย", "เจ้าของ", "แมว", "ระบุ", "ว่า", " ", "เห็น", "แมว", " ", "1", " ", "ตัว", " ", "กิน", "ซาก", "ไก่", "ตาย", "จาก", "ฟาร์ม", "ใกล้", "บ้าน" ]
[ 12, 13, 6, 13, 12, 11, 13, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 6, 13, 1, 6, 1, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
115
[ "แต่", "แมว", "ดังกล่าว", "หาย", "ไป" ]
[ 4, 6, 5, 13, 3 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27 ]
116
[ "และ", "ขณะนี้", "ยัง", "ไม่", "รู้", "ว่า", "ตาย", " ", "หรือยัง", "มีชีวิต", "อยู่" ]
[ 4, 2, 3, 8, 13, 12, 13, 11, 6, 13, 3 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
117
[ "เจ้าของ", "แมว", "จึง", "ส่ง", "ซาก", "แมว", " ", "3", " ", "ตัว", " ", "และ", "แมว", "ที่", "มีชีวิต", " ", "1", " ", "ตัว", " ", "เข้ามา", "ชันสูตร", "โรค", "และ", "รักษาโรค", "ที่", "โรงพยาบาล", "สัตว์", " ", "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", "บาง", "เขน" ]
[ 6, 6, 3, 13, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 4, 6, 12, 13, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 6, 4, 6, 12, 6, 6, 11, 10, 5, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 6, 20, 20 ]
118
[ "ผศ.", "น.สพ.", "ธีระ", "พล", "กล่าวว่า", " ", "หลังจาก", "พิสูจน์", "หา", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", " ", "เอช", " ", "5", " ", "เอ็น", " ", "1", " ", "ด้วย", "วิธีการ", "เก็บ", "สาร", "คัด", "หลั่ง", "จาก", "จมูก", " ", "มา", "ตรวจสอบ", "ด้วย", "การ", "เพาะเชื้อ", "ใน", "ไข่", "ที่", "ฟัก", "แล้ว", " ", "และ", "ตรวจสอบ", "ด้วย", "เทคนิค", "พีซี", "อาร์", " ", "พร้อมทั้ง", "ถอดรหัส", "พันธุกรรม", "เปรียบเทียบ", "กับ", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", " ", "ในที่สุด", "พบ", "ว่า", "มี", "แมว", " ", "2", " ", "ตัว", "ที่", "ตาย", " ", "ติดเชื้อ", "หวัด", "นก", "สายพันธุ์", "เอช", " ", "5", " ", "เอ็น", " ", "1", " ", "ส่วน", "อีก", " ", "1", " ", "ตัว", "ไม่", "พบ", "เชื้อ", "หวัด", "นก", " ", "ทั้งนี้", " ", "แมว", " ", "2", " ", "ตัว", " ", "ที่", "มี", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "เมื่อ", "ถอดรหัส", "พันธุกรรม", "แล้ว", " ", "ไป", "เปรียบเทียบ", "กับ", "เชื้อ", "ใน", "ไก่", "พบ", "ว่า", "มี", "ความ", "เหมือนกัน", " ", "100", "%", " ", "ซึ่ง", "การทดลอง", "ทั้งหมด", "มี", "การ", "ตรวจสอบ", "ยืนยัน", "ถึง", " ", "35", " ", "ครั้ง", " ", "จน", "สรุป", "ได้", "ว่า", " ", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "สามารถ", "แพร่", "มายัง", "แมว", "และ", "เสือ", "โดย", "วิธี", "ธรรมชาติ", "ได้", "เป็นครั้งแรก", "ของ", "โลก" ]
[ 6, 10, 10, 6, 12, 11, 12, 13, 13, 6, 6, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 7, 11, 1, 6, 13, 6, 6, 6, 1, 6, 11, 3, 13, 1, 6, 13, 1, 6, 12, 13, 3, 11, 4, 13, 1, 6, 6, 6, 11, 1, 13, 6, 13, 1, 6, 6, 6, 11, 2, 13, 12, 13, 6, 11, 7, 11, 6, 12, 13, 11, 6, 6, 6, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 5, 11, 7, 11, 6, 8, 13, 6, 6, 6, 11, 4, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 12, 13, 6, 6, 13, 12, 13, 6, 3, 11, 3, 13, 1, 6, 1, 6, 13, 12, 13, 6, 13, 11, 7, 6, 11, 12, 6, 5, 13, 6, 13, 13, 1, 11, 7, 11, 6, 11, 12, 13, 3, 12, 11, 6, 6, 6, 3, 13, 6, 6, 4, 6, 1, 6, 6, 3, 2, 1, 6 ]
[ 8, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 7, 21, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
119
[ "อย่างไรก็ตาม", " ", "ยัง", "บอก", "ไม่", "ได้", "ว่า", "เชื้อ", "จาก", "แมว", "จะ", "ระบาด", "ไป", "ยัง", "แมว", "ตัว", "อื่น", "ได้", "หรือไม่", " ", "เพราะ", "ยัง", "ไม่", "ได้", "ทำ", "การทดลอง" ]
[ 12, 11, 3, 13, 8, 3, 12, 6, 1, 6, 3, 13, 3, 1, 6, 6, 5, 3, 8, 11, 12, 3, 8, 3, 13, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
120
[ "ด้าน", " ", "ผศ.", "น.สพ.", "ดร.", "ธานี", "รัตน์", "กล่าวว่า", " ", "การ", "พบ", "ว่า", "เสือ", "จาก", "สวนสัตว์", "เขา", "เขียว", "ตาย", "ด้วย", "ไข้หวัด", "นก", " ", "ทำให้", "ทีม", "วิจัย", "สัตว์", " ", "ได้", "เฝ้า", "ระวัง", "กลุ่ม", "สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม", "ทุกชนิด", "ว่า", "น่าจะ", "มีโอกาส", "ติดเชื้อ", "ได้", " ", "ไม่", "ว่า", "จะ", "เป็น", "ควาย", " ", "วัว", " ", "ม้า", " ", "สุกร", " ", "สุนัข", "และ", "แมว" ]
[ 6, 11, 6, 6, 6, 10, 10, 12, 11, 6, 13, 12, 6, 1, 6, 9, 13, 13, 1, 6, 5, 11, 13, 6, 13, 6, 11, 3, 13, 6, 6, 6, 6, 12, 3, 13, 6, 3, 11, 8, 12, 3, 13, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 4, 6 ]
[ 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
121
[ "โดยเฉพาะ", "แมว", "นั้น", "ลักษณะนิสัย", "ชอบ", "เลีย", " ", "กิน", " ", "ดูด", " ", "สูด", " ", "ดม", " ", "จึง", "มี", "ความเป็นไปได้", "สูง", "ว่า", "น่าจะ", "ติดเชื้อ", "หวัด", "ได้" ]
[ 12, 6, 5, 13, 13, 6, 11, 13, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 3, 13, 6, 0, 12, 3, 13, 6, 3 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
122
[ "อย่างไรก็ตาม", " ", "เมื่อ", "มี", "การ", "แพร่ระบาด", "ของ", "เชื้อ", "ไป", "ยัง", "แมว", "และ", "เสือ", "เป็นครั้งแรก", "ของ", "โลก", " ", "ประเทศ", "ไทย", "จึง", "มีโอกาส", "ใน", "การ", "ตั้งชื่อ", "ใน", "การ", "ค้นพบ", "การ", "ระบาด", "ใน", "ครั้งนี้", " ", "ทีม", "นักวิจัย", "ได้", "ตั้งชื่อ", "การ", "แพร่ระบาด", "ของ", "เชื้อ", "หวัด", "นก", "ไป", "ยัง", "เสือ", "และ", "แมว", " ", "ที่", "เกิดขึ้น", "ใน", "ไทย", "ครั้งแรก", " ", "ทั้งหมด", " ", "4", " ", "ชื่อ", " ", "คือ", " ", "1.", " ", "A", "/", "chicken", "/", "Thailand", "/", " ", "231", "/", "2004", " ", "(", " ", "H", "5", "N", "1", "),", " ", "2", " ", "A", "/", "tiger", "/", "Thailand", "/", "022", "/", "2004", " ", "(", "H", "5", "N", "1", "),", " ", "3.", " ", "A", "/", "leopard", "/", "Thailand", "/", "032", "/", "2004", "H", "5", "N", "1,", " ", "4.", " ", "A", "/", "cat", "/", "Thailand", " ", "/", "202", "/", "2004", " ", "(", "H", "5", "N", "1", ")" ]
[ 12, 11, 12, 13, 6, 13, 1, 6, 3, 1, 6, 4, 6, 6, 1, 6, 11, 6, 10, 3, 13, 1, 6, 13, 1, 6, 13, 6, 13, 1, 6, 11, 6, 6, 3, 13, 6, 13, 1, 6, 6, 13, 3, 1, 6, 4, 6, 11, 12, 13, 1, 6, 6, 11, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 11, 7, 11, 7, 11, 11, 11, 6, 7, 6, 7, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 11, 6, 7, 6, 7, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 7, 6, 7, 6, 7, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 11, 7, 11, 7, 11, 11, 6, 7, 6, 7, 11 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
123
[ "โดย", "ชื่อ", "และ", "การ", "ค้นพบ", "ครั้งนี้", "จะ", "ถูก", "ส่ง", "ไป", "ที่", "องค์", "การเฝ้า", "ระวัง", "โรคระบาด", "ใน", "สัตว์", " ", "และ", "องค์การอนามัยโลก", "ด้วย", " ", "เพื่อ", "รายงาน", "กับ", "ชาวโลก", "ให้", "รับรู้", "ความคืบหน้า", " ", "ของ", "การ", "แพร่ระบาด", "ของ", "โรค", "แล้วด้วย", "เช่นกัน" ]
[ 12, 6, 4, 6, 13, 6, 3, 3, 13, 3, 1, 6, 6, 6, 6, 1, 6, 11, 4, 6, 1, 11, 12, 13, 1, 6, 12, 13, 6, 11, 1, 6, 13, 1, 6, 2, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 20, 20, 20, 20, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
124
[ "ผศ.", "น.สพ.", "ดร.", "ธานี", "รัตน์", "กล่าว", "อี", "กว่า", " ", "การ", "พบ", "ใน", "ครั้งนี้", " ", "ไม่ต้องการ", "ให้", "ประชาชน", "โดยเฉพาะ", "ผู้", "เลี้ยง", "แมว", "ตื่นตระหนก", "จน", "เกิน", "เหตุ", " ", "เพียงแต่", "ต้องการ", "ให้", "ระมัดระวัง", "เท่านั้น" ]
[ 6, 6, 6, 10, 10, 13, 2, 12, 11, 6, 13, 1, 6, 11, 6, 12, 6, 2, 9, 13, 6, 2, 12, 2, 6, 11, 12, 13, 12, 6, 2 ]
[ 8, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
125
[ "โดย", "คนเลี้ยง", "ต้อง", "พยายาม", "ดูแล", "แมว", " ", "ของ", "ตัวเอง", "อย่า", "ให้", "ไป", "สัมผัส", "กับ", "ซาก", "ไก่", " ", "นก", " ", "สัตว์ปีก", "ที่", "ตาย", "แล้ว", " ", "หรือ", "ถ้า", "เป็นไปได้", "ให้", "ขัง", "แมว", "ของ", "ตัวเอง", "เอาไว้", "ก็ได้" ]
[ 12, 13, 3, 13, 13, 6, 11, 1, 9, 6, 12, 13, 13, 1, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 12, 13, 3, 11, 4, 12, 13, 12, 6, 6, 1, 9, 3, 3 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
126
[ "นอกจากนี้", " ", "ควร", "หลีกเลี่ยง", "ที่จะ", "สัมผัส", "ใกล้ชิด", "แมว", " ", "โดยเฉพาะ", "น้ำลาย", " ", "สาร", "คัด", "หลั่ง", " ", "อุจจาระ", "แมว" ]
[ 12, 11, 3, 13, 12, 13, 1, 6, 11, 1, 6, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
127
[ "หรือ", "หาก", "เล่น", "กับ", "แมว", " ", "ควรจะ", "ล้างมือ", " ", "ทำความสะอาด", "และ", "หมั่น", "รักษา", "สุขอนามัย", "ใน", "บริเวณ", "ที่", "แมว", "อยู่" ]
[ 4, 12, 13, 1, 6, 11, 3, 13, 11, 6, 4, 6, 13, 0, 1, 6, 12, 13, 3 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
128
[ "ทั้งนี้", "แม้ว่า", "จะ", "ยัง", "ไม่", "มี", "การ", "รายงาน", "ว่า", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "อาจจะ", "แพร่", "สู่", "คน", "ได้", "ก็ตาม", " ", "แต่", "จำเป็น", "จะ", "ต้อง", "เฝ้า", "ระวัง", "โรค", "นี้", "ต่อไป", " ", "โดย", "ประสาน", "ไป", "ยัง", "กระทรวงสาธารณสุข", "และ", "กรมปศุสัตว์", " ", "เพื่อ", "ทำงาน", "ร่วมกัน" ]
[ 4, 12, 3, 3, 8, 13, 6, 13, 12, 6, 6, 6, 3, 13, 1, 6, 3, 4, 11, 4, 13, 3, 3, 13, 6, 6, 5, 2, 11, 12, 13, 3, 1, 6, 4, 6, 11, 12, 13, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 6, 27, 27, 27, 27 ]
129
[ "ทั้งนี้", " ", "น.สพ.", "คง", "ศักดิ์", " ", "เที่ยงธรรม", " ", "ผอ.", "โรงพยาบาล", "สัตว์", " ", "กล่าวว่า", " ", "ขณะนี้", "มี", "ชาวบ้าน", "นำ", "แมว", "มา", "ให้", "ตรวจ", "วัน", "ละ", "หลาย", "ตัว" ]
[ 4, 11, 6, 3, 10, 11, 10, 11, 6, 6, 6, 11, 12, 11, 6, 13, 6, 13, 6, 3, 1, 13, 6, 1, 5, 6 ]
[ 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
130
[ "บาง", "ตัว", "มี", "อาการ", "เป็น", "ไข้หวัด", " ", "อยู่", "ระหว่าง", "รอ", "ผล", "ตรวจ", "เชื้อ", " ", "ขณะเดียวกัน", " ", "อยาก", "แนะ", "วิธี", "การปฏิบัติ", "เพื่อ", "ป้องกัน", "การ", "ติดเชื้อ", " ", "คือ", "ไม่", "ควร", "ให้", "แมว", "กิน", "ซากสัตว์", "หรือ", "สัมผัส", "กับ", "ซากสัตว์", "ที่", "สงสัย", "จะ", "ติดเชื้อ" ]
[ 5, 6, 13, 6, 13, 6, 11, 13, 1, 13, 6, 13, 13, 11, 4, 11, 3, 13, 6, 6, 12, 13, 6, 13, 11, 13, 8, 3, 13, 6, 13, 6, 4, 13, 1, 6, 12, 13, 3, 13 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
131
[ "การ", "สังเกต", "อาการ", "แมว", "ที่", "ป่วย", " ", "หาก", "ขนพอง", "ฟู", " ", "ไข้", "สูง", " ", "อาเจียน", " ", "ต้อง", "หลีกเลี่ยง", "การสัมผัส", "สิ่ง", "คัด", "หลั่ง", "แล้ว", "รีบ", "นำ", "ส่ง", "ตรวจ" ]
[ 6, 13, 6, 6, 12, 13, 11, 12, 6, 6, 11, 6, 0, 11, 6, 11, 3, 13, 13, 6, 6, 6, 12, 13, 13, 13, 13 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
132
[ "แต่", "หาก", "มี", "สัตว์", "ตาย", " ", "ต้อง", "ใช้", "น้ำยาฆ่าเชื้อ", "หรือ", "น้ำยา", "ซักผ้า", "ขาว", "หรือ", "ไล", "โซล", "ราด", " ", "ก่อน", "เก็บ", "ไป", "ฝัง", "หรือ", "เผา", "และ", "ผู้ปฏิบัติ", "ต้อง", "สวม", "ถุงมือ" ]
[ 4, 12, 13, 6, 13, 11, 3, 13, 6, 4, 6, 6, 0, 4, 6, 6, 6, 11, 12, 13, 3, 13, 4, 6, 4, 6, 3, 13, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
133
[ "ต่อมา", "เวลา", " ", "14.00", " ", "น.", " ", "ที่", "ห้องประชุม", "ชั้น", " ", "202", " ", "อาคาร", "จามจุรี", " ", "4", " ", "จุฬาลงกรณ์", "มหาวิทยาลัย", " ", "ศ.", "น.สพ.", "ดร.", "ณรงค์", "ศักดิ์", " ", "ชัย", "บุตร", " ", "คณบดี", "คณะ", "สัตวแพทยศาสตร์", " ", "จุฬาฯ", " ", "ศ.", "น.พ.", "ยง", " ", "ภู่", "วรรณ", " ", "หัวหน้า", "หน่วย", "วิจัย", "ไวรัส", "ตับอักเสบ", " ", "คณะ", "แพทยศาสตร์", " ", "จุฬาฯ", " ", "รศ.", "น.สพ.", "ดร.", "คณิ", "ศักดิ์", " ", "อร", "วีระ", "กุล", " ", "หัวหน้า", "หน่วย", "ไวรัส", "วิทยา", " ", "ภาควิชา", "พยาธิวิทยา", " ", "คณะ", "สัตวแพทยศาสตร์", " ", "จุฬาฯ", " ", "และ", "ทีม", "วิจัย", " ", "เปิด", "แถลงข่าว", "ความสำเร็จ", "การ", "ถอดรหัส", "พันธุกรรม", "ไข้หวัด", "นก", "ใน", "ประเทศ", "ไทย" ]
[ 2, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 12, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 6, 11, 7, 11, 13, 6, 11, 6, 6, 6, 10, 10, 11, 10, 10, 11, 6, 6, 6, 11, 10, 11, 10, 6, 10, 11, 10, 10, 11, 6, 6, 13, 6, 6, 11, 6, 6, 11, 10, 11, 6, 6, 6, 10, 10, 11, 10, 6, 10, 11, 1, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 11, 6, 6, 11, 10, 11, 4, 6, 13, 11, 13, 6, 13, 6, 13, 6, 6, 5, 1, 6, 10 ]
[ 27, 27, 27, 10, 24, 24, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 18, 18, 27, 4, 18, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 20, 27, 6, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 27, 6, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 27, 6, 20, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18 ]
134
[ "โดย", "ทีม", "วิจัย", "จุฬาฯ", " ", "นำ", "เชื้อ", "หวัด", "นกจาก", "ไก่", " ", "ใน", " ", "จ.", "นครปฐม", " ", "มา", "ถอดรหัส", "พันธุกรรม", "โดย", "ใช้เวลา", "ประมาณ", " ", "1", " ", "เดือน", " ", "จน", "ประสบความสำเร็จ", " ", "ถอดรหัส", "พันธุกรรม", "ไวรัส", "ชนิด", "นี้", "ได้", "ทั้งตัว", " ", "ซึ่ง", "เป็นที่", "แน่นอน", "แล้ว", "ว่า", " ", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "ที่", "ระบาด", "ใน", "เมือง", "ไทย", "นั้น", "คือ", " ", "เอช", " ", "5", " ", "เอ็น", " ", "1", " ", "ซึ่ง", "อยู่", "ใน", "กลุ่ม", "เดียวกัน", "กับ", "ของ", "เวียดนาม", "และ", "ฮ่องกง" ]
[ 12, 6, 13, 10, 11, 13, 6, 6, 1, 6, 11, 1, 11, 6, 6, 11, 3, 13, 6, 1, 13, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 12, 13, 11, 13, 6, 6, 6, 5, 3, 13, 11, 12, 13, 2, 3, 12, 11, 6, 6, 6, 12, 13, 1, 6, 10, 5, 13, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 7, 11, 12, 13, 1, 6, 5, 1, 1, 6, 4, 6 ]
[ 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 4 ]
135
[ "ส่วน", "ประโยชน์", "ที่จะ", "ได้", "จาก", "การ", "ถอดรหัส", "พันธุกรรม", "ไวรัส", "หวัด", "นก", "ครั้งนี้", " ", "คือ", "จะ", "ใช้", "เป็น", "ข้อมูล", "พื้นฐาน", "ใน", "การ", "พัฒนาการ", "ตรวจ", "วินิจฉัย", " ", "ได้", "ถูกต้อง", "แม่นยำ", " ", "และ", "สามารถ", "เปรียบเทียบ", "ลักษณะ", "สายพันธุ์", " ", "เพื่อ", "ทราบ", "การวิวัฒนาการ", "ของ", "ของ", "ไวรัส", " ", "รวมทั้ง", " ", "ติดตาม", "การกลายพันธุ์", "และ", "ด้าน", "ระบาดวิทยา", "ของ", "ไวรัส", " ", "อัน", "จะ", "เป็นประโยชน์", "ใน", "การ", "ติดตาม", "เฝ้า", "ระวัง", "และ", "ป้องกัน", "โรค", "ในอนาคต", " ", "และ", "ใช้", "เป็น", "พื้นฐาน", "ใน", "การพัฒนา", "วัคซีน", "ต่อไป", "ในอนาคต" ]
[ 4, 6, 12, 13, 1, 6, 13, 6, 6, 6, 6, 6, 11, 13, 3, 13, 13, 6, 6, 1, 6, 13, 13, 13, 11, 3, 2, 13, 11, 4, 3, 13, 6, 10, 11, 12, 13, 6, 1, 1, 6, 11, 1, 11, 13, 6, 4, 6, 6, 1, 6, 11, 12, 3, 13, 1, 6, 13, 6, 6, 4, 13, 6, 1, 11, 4, 13, 13, 6, 1, 6, 6, 5, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
136
[ "ใน", "วันเดียวกัน", " ", "สำนัก", "ข่าวต่างประเทศ", "ทั้ง", "เอพี", " ", "เอเอฟพี", " ", "และ", "รอยเตอร์", " ", "ต่าง", "ประโคมข่าว", "การ", "พบ", "เชื้อไวรัส", "นก", "ที่", "ระบาด", "ใน", "ไก่", " ", "ไป", "โผล่", "ใน", "สัตว์", "ต่าง", "สายพันธุ์", "อย่าง", "แมว", "บ้าน", " ", "สัตว์เลี้ยง", "ของ", "คน", "ไทย", " ", "รวมทั้ง", "เสือ", "ลาย", "เมฆ", " ", "และ", "เสือ", "ขาว", "ใน", "สวนสัตว์", "เขา", "เขียว", " ", "จ.", "ชลบุรี", " ", "แล้ว", " ", "ทำให้", "น่า", "ห่วง", "ว่า", "เชื้อ", "หวัด", "นก", "จะ", "แพร่", "ไป", "ยัง", "สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม", "ชนิด", "อื่น" ]
[ 1, 6, 11, 6, 6, 5, 6, 11, 6, 11, 4, 6, 11, 9, 13, 6, 13, 6, 6, 12, 13, 1, 6, 11, 3, 13, 1, 6, 13, 8, 8, 0, 6, 11, 6, 1, 6, 10, 11, 1, 6, 6, 6, 11, 4, 6, 0, 1, 6, 9, 7, 11, 6, 10, 11, 12, 11, 13, 13, 13, 12, 6, 6, 6, 3, 13, 3, 1, 6, 6, 5 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 6, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 18, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
137
[ "ขณะที่", "การประชุม", "ร่วม", "ระหว่าง", "รัฐบาล", "ไทย", "กับ", "เวียดนาม", " ", "ที่", "เมือง", "ดานัง", " ", "ประเทศ", "เวียดนาม", " ", "เมื่อ", "วันที่", " ", "20", " ", "ก.พ.", " ", "มี", "การนำ", "เรื่อง", "ไข้หวัด", "นก", "เข้า", "หารือ" ]
[ 12, 6, 13, 1, 6, 10, 1, 6, 11, 12, 13, 6, 11, 6, 10, 11, 12, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 6, 6, 5, 13, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 4, 27, 27, 4, 18, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
138
[ "ที่ประชุม", "เห็นพ้อง", "ให้", "เพิ่ม", "ระดับ", "ความร่วมมือ", "ใน", "การ", "แลกเปลี่ยน", "ข้อมูลข่าวสาร", " ", "ยับยั้ง", "และ", "ปราบปราม", "การ", "แพร่ระบาด", "ของ", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", " ", "ซึ่ง", "คร่าชีวิต", "ชาว", "เวียดนาม", "แล้ว", " ", "15", " ", "ราย", " ", "ไทย", " ", "7", " ", "ราย", " ", "และ", "ยัง", "ไม่", "สามารถ", "ประกาศ", "ควบคุม", "การ", "แพร่ระบาด", "ของ", "โรค", "ได้" ]
[ 6, 13, 12, 13, 6, 6, 1, 6, 13, 6, 11, 13, 4, 13, 6, 13, 1, 6, 6, 6, 11, 12, 6, 13, 6, 3, 11, 7, 11, 6, 11, 10, 11, 7, 11, 6, 11, 4, 3, 8, 3, 13, 13, 6, 13, 1, 6, 3 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
139
[ "โดย", "การประชุม", "อย่าง", "เป็นทางการ", "จะ", "มี", "ขึ้น", "ใน", "วันที่", " ", "21", " ", "ก.พ.", "นี้", " ", "ที่", "จังหวัด", "นครพนม" ]
[ 12, 6, 8, 13, 3, 13, 3, 1, 6, 11, 7, 11, 6, 5, 11, 12, 6, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 27, 4, 18 ]
140
[ "สำหรับ", "สถานการณ์", "ไข้หวัด", "นก", "ในประเทศ", "อื่นๆ", " ", "กระทรวง", "เกษตร", "จีน", "แถลง", "ใน", "วันเดียวกัน", "ว่า", " ", "พบ", "ไข้หวัด", "นก", "ระบาด", "ใน", "พื้นที่", "ใหม่", "เพิ่ม", "อีก", " ", "2", " ", "แห่ง", " ", "ใน", "เมือง", "อัน", "หนิง", " ", "มณฑล", "ยูนนาน", " ", "ทาง", "ภาค", "ตะวันตกเฉียงใต้", " ", "และ", "ที่", "เมือง", "ฮวย", "หยิน", " ", "มณฑล", "ชาน", "สี", " ", "ทาง", "ตะวันตกเฉียงเหนือ", "ของ", "จีน", " ", "ในขณะที่", "ทางการ", "จีน", "ฆ่า", "ไก่", " ", "ห่าน", " ", "และ", "เป็ด", "ไป", "แล้ว", "กว่า", "1.2", " ", "ล้าน", "ตัว", " ", "เพื่อ", "ควบคุม", "การ", "ระบาด", "ของ", "โรค" ]
[ 12, 6, 6, 6, 6, 5, 11, 6, 6, 10, 6, 1, 6, 12, 11, 13, 6, 6, 6, 1, 6, 0, 13, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 1, 6, 12, 7, 11, 6, 0, 11, 1, 6, 6, 11, 4, 12, 13, 6, 6, 11, 6, 6, 6, 11, 1, 6, 1, 10, 11, 12, 6, 13, 6, 6, 11, 6, 11, 4, 13, 3, 3, 12, 7, 11, 6, 6, 11, 12, 13, 6, 13, 1, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 18, 27, 4, 18, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 4, 18, 18, 27, 4, 18, 18, 27, 27, 4, 27, 4, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
141
[ "ส่วน", "ที่", "แคนาดา", " ", "รัฐมนตรี", "สาธารณสุข", "แคนาดา", "แถลง", "ยืนยัน", "พบ", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "สายพันธุ์", " ", "เอช", " ", "7", " ", "ใน", "มณฑล", "บริติช", " ", "โคลัมเบีย", " ", "ส่งผล", "ให้", "ทางการ", "ฮ่องกง", " ", "สิงคโปร์", " ", "และ", "รัฐบาล", "ญี่ปุ่น", "ระงับ", " ", "การ", "นำเข้า", "สัตว์ปีก", "จาก", "มณฑล", "บริติช", " ", "โคลัมเบีย", "ทันที" ]
[ 6, 12, 10, 11, 6, 6, 10, 6, 6, 13, 6, 6, 6, 10, 11, 6, 11, 7, 11, 1, 6, 6, 11, 6, 11, 13, 12, 6, 6, 11, 10, 11, 4, 6, 10, 6, 11, 6, 13, 6, 1, 6, 6, 11, 6, 2 ]
[ 27, 27, 4, 27, 27, 6, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 18, 18, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 4, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 18, 18, 27 ]
142
[ "กระนั้น", " ", "ในขณะที่", "การ", "แพร่ระบาด", "ไข้หวัด", "นก", "ใน", "เอเชีย", "ยัง", "ไม่", "มี", "วี่แวว", "สงบ", " ", "ก็", "มี", "ข่าวดี", "ออกมา", "บ้าง" ]
[ 12, 11, 12, 6, 13, 6, 6, 1, 6, 3, 8, 13, 6, 6, 11, 12, 13, 6, 3, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
143
[ "เมื่อ", "คณะ", "นักวิทยาศาสตร์", "ออสเตรเลีย", " ", "จาก", "องค์กร", "วิจัย", "วิทยาศาสตร์", "และ", "อุตสาหกรรม", "แห่ง", "เครือจักรภพ", " ", "(", "CSIRO", ")", " ", "ได้", "ออกมา", "แถลง", "ว่า", "ค้นพบ", "ยา", "ชื่อ", " ", "รี", "เลน", "ซา", " ", "(", "Relenza", ")", " ", "ที่", "มีประสิทธิภาพ", "ใน", "การรักษา", "ผู้ป่วย", "โรคไข้หวัด", "นก" ]
[ 12, 6, 6, 10, 11, 1, 6, 13, 6, 4, 6, 6, 6, 11, 11, 6, 11, 11, 3, 3, 2, 12, 6, 13, 6, 11, 6, 6, 6, 11, 11, 6, 11, 11, 12, 13, 1, 6, 6, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 4, 27, 27, 6, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
144
[ "โดย", "ยา", "ดังกล่าว", "จะ", "ไป", "ยับยั้ง", "โปรตีน", "บริเวณ", "ชั้นนอก", "ของ", "เซลล์", "เชื้อไวรัส", "ไข้หวัด", "นก", "สายพันธุ์", " ", "เอช", " ", "5", " ", "เอ็น", " ", "1", " ", "จน", "ทำให้", "เซลล์", "ไวรัส", "ไม่", "สามารถ", "แบ่งตัว", "ต่อไป", "ได้", " ", "โดย", "เจน", "นี", " ", "แมค", "คิมม์เบรช", "กิน", " ", "นักวิทยาศาสตร์", "ประจำ", " ", "CSIRO", " ", "กล่าวว่า", " ", "จาก", "การ", "ทดสอบ", "ยา", "รี", "เลน", "ซา", "ใน", "ห้องทดลอง", " ", "พบ", "ว่า", "ยา", "ตัว", "นี้", "มีประสิทธิภาพ", "ใน", "การยับยั้ง", "เชื้อไวรัส", "ไข้หวัด", "นก", "ไม่", "ให้", "มี", "การ", "แบ่งตัว", "ได้", "ถึง", "ร้อยละ", " ", "80" ]
[ 12, 6, 5, 3, 13, 13, 6, 6, 6, 1, 6, 6, 6, 6, 10, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 7, 11, 12, 13, 6, 6, 8, 3, 13, 2, 3, 11, 12, 0, 6, 11, 6, 6, 13, 11, 6, 0, 11, 6, 11, 12, 11, 1, 6, 13, 13, 6, 6, 6, 1, 6, 11, 13, 12, 6, 6, 5, 13, 1, 6, 6, 6, 6, 8, 3, 13, 6, 13, 3, 1, 6, 11, 7 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 7, 21, 21 ]
145
[ "อีก", "ทั้ง", "ยัง", "สามารถ", "บรรเทา", "อาการ", "ไข้หวัด", "ของ", "ผู้", "ติดเชื้อ", "ได้", "ด้วย" ]
[ 5, 5, 3, 3, 13, 6, 6, 1, 9, 13, 3, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
146
[ "ข่าว", "แจ้ง", "ว่า", " ", "หลังจาก", "นักวิทยาศาสตร์", "ของ", " ", "CSIRO", " ", "แถลง", "ความสำเร็จ", "ใน", "การ", "ค้นพบ", "ว่า", "ยา", "รักษา", "ผู้ป่วย", "ไข้หวัด", "นก", "ได้", "นั้น", " ", "ส่งผล", "ให้ราคา", "หุ้น", "ของ", "บริษัท", "ไบโอ", "ต้า", "โฮลดิ้ง", " ", "ใน", "ออสเตรเลีย", " ", "พุ่ง", "สูง", "ขึ้น", "ถึง", "ร้อยละ", " ", "51" ]
[ 6, 13, 12, 11, 12, 6, 1, 11, 6, 11, 6, 13, 1, 6, 13, 12, 6, 13, 6, 6, 6, 3, 5, 11, 13, 1, 6, 1, 6, 6, 10, 6, 11, 1, 10, 11, 6, 0, 3, 1, 6, 11, 7 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 20, 20, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 7, 21, 21 ]
147
[ "เนื่องจาก", "เป็น", "บริษัท", "ยา", "ที่", "ช่วย", "สนับสนุน", "การวิจัย", "ยา", "รี", "เลน", "ซา", " ", "ทั้งนี้", " ", "บริษัท", " ", "นำ", "ยา", "รี", "เลน", "ซา", "ออก", "สู่", "ตลาด", "ครั้งแรก", "เมื่อ", "ปี", " ", "2542", " ", "หลังจาก", "นักวิทยาศาสตร์", "พยายาม", "วิจัย", "มา", "นาน", "นับ", " ", "20", " ", "ปี", " ", "จน", "เป็น", "ยา", "ที่", "มีประสิทธิภาพ", "ใน", "การยับยั้ง", "โปรตีน", "บริเวณ", "ชั้นนอก", "ของ", "เซลล์", " ", "จึง", "ทำให้", "เซลล์", "ไม่", "สามารถ", "แบ่งตัว", "ต่อไป", "ได้" ]
[ 12, 13, 6, 6, 12, 13, 13, 6, 13, 6, 6, 6, 11, 4, 11, 6, 11, 13, 6, 6, 13, 6, 3, 1, 6, 6, 1, 6, 11, 7, 11, 12, 6, 13, 13, 3, 2, 13, 11, 7, 11, 6, 11, 12, 13, 6, 12, 13, 1, 4, 6, 6, 6, 1, 6, 11, 3, 13, 6, 8, 3, 13, 2, 3 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
148
[ "หนังสือพิมพ์", "ไทยรัฐ", " ", "ปี", "ที่", " ", "55", " ", "ฉบับ", "ที่", " ", "16832", " ", "2", "/", "21", "/", "2004" ]
[ 6, 10, 11, 6, 12, 11, 7, 11, 6, 12, 11, 7, 11, 7, 11, 7, 11, 7 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 14, 14 ]
149
[ "http", "://", "www", ".", "bangkokhealth", ".", "com", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "htdoc", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "detail", ".", "asp", "?", "Number", "=", "10130" ]
[ 6, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7 ]
[ 11, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 ]
150
[ "หวัด", "นก", "'", " ", "ลาม", " ", "ไป", "ติด", "ถึง", "แมว" ]
[ 6, 6, 6, 11, 6, 11, 3, 13, 1, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
151
[ "ความคืบหน้า", "สถานการณ์", "โรคไข้หวัด", "นก", "ที่", "เริ่ม", "ดีขึ้น", "เป็นลำดับ", " ", "ประชาชน", "หันมา", "กิน", "ไก่", "กิน", "ไข่", "ตามปกติ", "แล้ว", " ", "นั้น", " ", "เมื่อเช้า", "วันที่", " ", "19", " ", "ก.พ.", " ", "มี", "การสัมมนา", "ทางวิชาการ", "เรื่อง", "มาตรฐาน", "ฟาร์ม", "ไก่", "-", "สัตว์ปีก", " ", "และ", "แนวทาง", "การป้องกัน", "ควบคุม", "การ", "ระบาด", "ของ", "ไข้หวัด", "นก", "ใน", "ระยะยาว", " ", "ที่", "โรงแรม", "รามา", "การ์เด้นส์", " ", "โดย", "นาย", "เนวิน", " ", "ชิด", "ชอบ", " ", "รมช.", "เกษตรและสหกรณ์", " ", "กล่าว", "เปิด", "การสัมมนา", "ว่า", " ", "การ", "ควบคุมสถานการณ์", "ไข้หวัด", "นก", "ในอนาคต", " ", "จะ", "ต้อง", "พัฒนา", "ระบบ", "การ", "เลี้ยง", "ไก่", "ของ", "ไทย", "ให้", "มี", "มาตรฐาน", " ", "ใน", "รูปแบบ", "การ", "จัดการ", "แบบ", "แยกส่วน", " ", "หรือ", "ที่", "เรียก", "ว่า", "ระบบ", "โซน", "นิ่ง", " ", "ที่", "สหรัฐอเมริกา", "หรือ", "ยุโรป", "ใช้", "ระบบ", "นี้", "อยู่" ]
[ 6, 6, 6, 6, 12, 13, 13, 6, 11, 6, 13, 13, 6, 13, 6, 2, 3, 11, 5, 11, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 6, 1, 6, 6, 6, 11, 6, 11, 4, 6, 12, 13, 6, 13, 1, 6, 6, 1, 6, 11, 12, 6, 13, 10, 11, 12, 6, 10, 11, 10, 13, 11, 6, 6, 11, 13, 13, 6, 12, 11, 6, 13, 6, 6, 6, 11, 3, 3, 13, 6, 6, 13, 6, 1, 10, 12, 13, 6, 11, 1, 6, 6, 13, 6, 6, 11, 4, 12, 13, 12, 6, 6, 6, 11, 12, 10, 4, 10, 13, 6, 5, 3 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 18, 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 4, 27, 27, 27, 27 ]
152
[ "โดย", "ระบบ", "การ", "เลี้ยง", "แบบ", "แยกส่วน", " ", "จะ", "แบ่ง", "การ", "เลี้ยง", "ออก", "เป็น", " ", "3", " ", "กลุ่ม", "คือ", " ", "การ", "เลี้ยง", "เพื่อ", "การส่งออก", " ", "เลี้ยง", "เพื่อ", "บริโภค", "ภายในประเทศ", " ", "และ", "เลี้ยง", "เพื่อ", "ความสวยงาม", "ซึ่ง", "รวม", "ไก่ชน", "ด้วย" ]
[ 12, 6, 6, 13, 6, 6, 11, 3, 13, 6, 13, 3, 13, 11, 7, 11, 6, 13, 11, 6, 13, 12, 13, 11, 13, 1, 13, 6, 11, 4, 13, 12, 6, 12, 13, 3, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
153
[ "โดย", "ทั้ง", " ", "3", " ", "กลุ่ม", "จะ", "มี", "มาตรฐาน", "เดียวกัน" ]
[ 12, 5, 11, 7, 11, 6, 3, 13, 6, 5 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
154
[ "แต่", "จะ", "เน้น", "ใน", "โซน", "ส่งออก", " ", "ที่จะ", "ทำตาม", "มาตรฐาน", "ที่", "ประเทศ", "ผู้นำเข้า", "เป็น", "ผู้กำหนด" ]
[ 4, 3, 13, 1, 6, 13, 11, 12, 13, 6, 12, 6, 6, 13, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
155
[ "เหตุผล", "ที่", "ต้อง", "ดำเนินการ", "เช่นนี้", " ", "เพราะ", "จะ", "ได้", "ให้", "ประเทศ", "ผู้นำเข้า", "เห็น", " ", "การเปลี่ยนแปลง", "การจัดระบบ", "ที่", "ดีขึ้น", " ", "ง่าย", "ต่อ", "การ", "เจรจา" ]
[ 6, 12, 3, 13, 2, 11, 12, 3, 3, 13, 6, 6, 13, 11, 6, 6, 12, 0, 11, 0, 1, 6, 13 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
156
[ "หาก", "มีปัญหา", "ไข้หวัด", "นก", "ระบาด", "ในอนาคต", " ", "จะ", "ไม่", "กระทบ", "กับ", "อุตสาหกรรม", "การส่งออก", "ไก่" ]
[ 12, 13, 6, 6, 6, 6, 11, 3, 8, 13, 1, 6, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
157
[ "โดย", "ใน", "ฟาร์ม", "ที่อยู่", "ใน", "โซน", "ส่งออก", " ", "หาก", "ตรวจ", "พบ", "สัตว์ปีก", "ติดเชื้อ", "ใน", "รัศมี", " ", "5", " ", "กม.", " ", "จะ", "ไม่", "ถูก", "ทำลาย" ]
[ 12, 1, 6, 6, 1, 6, 13, 11, 12, 13, 13, 6, 6, 1, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 3, 8, 3, 13 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 3, 17, 17, 27, 27, 27, 27, 27 ]
158
[ "ส่วน", "พวก", "ที่อยู่", "ข้างนอก", "โซน", "แม้", "จะ", "ไม่", "ได้", "ห้าม", "ส่งออก", " ", "แต่", "ต้อง", "ยอมรับ", "ความเสี่ยง", " ", "ที่", "หาก", "พบ", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", " ", "สัตว์ปีก", "ใน", "รัศมี", " ", "5", " ", "กม.", " ", "จะ", "ต้อง", "ถูก", "ทำลาย", "ทุก", "ตัว" ]
[ 6, 6, 6, 6, 6, 12, 3, 8, 3, 13, 13, 11, 4, 3, 13, 6, 11, 12, 12, 13, 6, 6, 6, 11, 6, 1, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 3, 3, 3, 13, 5, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 3, 17, 17, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
159
[ "และ", "ที่", "สำคัญ", "หาก", "ระบบ", "ฟาร์ม", "ไม่", "ได้มาตรฐาน", "เกษตรกร", "ผู้", "เลี้ยง", " ", "จะ", "ไม่", "ได้รับ", "การ", "ชดเชย", "แม้แต่", "บาท", "เดียว", " ", "เมื่อ", "เกิด", "ไข้หวัด", "นก", "ใน", "ปี", "ต่อไป" ]
[ 4, 12, 0, 12, 6, 6, 8, 13, 6, 9, 13, 11, 3, 8, 13, 6, 13, 12, 6, 5, 11, 12, 13, 6, 6, 1, 6, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 5, 19, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
160
[ "นาย", "เนวิน", "กล่าว", "ด้วยว่า", " ", "เรื่อง", "ไก่ชน", " ", "ถึง", "เวลา", "ที่", "ต้อง", "จัดระบบ", "เป็นเรื่องเป็นราว", "มากกว่า", "นี้", " ", "ต้อง", "ขึ้นทะเบียน", " ", "มี", "ตลาด", "ประมูล", "ไก่", "เป็นทางการ", "และ", "มี", "มาตรฐาน", " ", "มี", "ใบรับรอง", "สายพันธุ์", " ", "รู้สึก", "หนักใจ", "ที่จะ", "จัดการ", "เรื่อง", "นี้", " ", "เพราะ", "เป็นปัญหา", "ที่", "หนัก", "พอ", "ๆ", "กับ", "เป็ด", "ไล่", "ทุ่ง" ]
[ 6, 10, 13, 12, 11, 6, 6, 11, 1, 6, 12, 3, 13, 2, 2, 5, 11, 3, 6, 11, 13, 6, 6, 6, 6, 4, 13, 6, 11, 13, 6, 6, 11, 6, 6, 12, 13, 6, 5, 11, 12, 6, 12, 0, 2, 11, 1, 6, 6, 6 ]
[ 8, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
161
[ "ตน", "ไม่", "ได้", "จงเกลียดจงชัง", "ผู้", "เลี้ยง", "ไก่ชน" ]
[ 9, 8, 3, 13, 9, 13, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
162
[ "แต่", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "รอบ", " ", "2", " ", "พบ", "ใน", "ไก่ชน", "จริงๆ", " ", "จาก", "ปัญหา", "การ", "อุ้ม", "หนี", " ", "ซึ่ง", "ถ้า", "ยอมรับ", "ใน", "กติกา", "ก็", "จะ", "ไม่", "มีปัญหา", "มาก", "ขนาด", "นี้" ]
[ 4, 6, 6, 6, 6, 11, 7, 11, 13, 1, 6, 2, 11, 1, 6, 6, 13, 6, 11, 12, 12, 13, 1, 6, 12, 3, 8, 13, 2, 6, 5 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
163
[ "นอกจากนี้", "ผู้", "เลี้ยง", "ไก่ชน", "จะ", "ต้อง", "ติด", "ไมโคร", "ชิป", "เป็นรายตัว", " ", "เพื่อให้", "ง่าย", "ต่อ", "การ", "ตรวจสอบ", " ", "โดย", "มี", "ค่าใช้จ่าย", "ตัว", "ละ", " ", "180", " ", "บาท", " ", "ราย", "ใด", "ที่", "ติดจะ", "ได้รับ", "สิทธิพิเศษ", "ในกรณีที่", "มี", "ไข้หวัด", "นก", "เกิดขึ้น", " ", "จะ", "ไม่", "ถูก", "ทำลาย", "ทั้งหมด", "ใน", "รัศมี", " ", "5", " ", "กม." ]
[ 12, 9, 13, 6, 3, 3, 13, 6, 6, 0, 11, 12, 0, 1, 6, 13, 11, 12, 13, 6, 6, 1, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 5, 12, 13, 13, 6, 12, 13, 6, 6, 13, 11, 3, 8, 3, 13, 5, 1, 6, 11, 7, 11, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 5, 19, 19, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 3, 17, 17 ]
164
[ "แต่", "หาก", "ไม่", "ติดจะ", "ถูก", "ทำลาย", "ทั้งหมด", "ทันที" ]
[ 4, 12, 8, 13, 3, 13, 5, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
165
[ "นอกจากนี้", "กรมปศุสัตว์", "จะ", "ไป", "ติดเครื่อง", "อ่าน", "ไมโคร", "ชิป", "ให้", "ทุก", "อำเภอ", " ", "เพื่อ", "ตรวจ", "ที่มา", "ที่", "ไป", "ของ", "ไก่ชน", " ", "ก่อนที่จะ", "ลงสนาม", "ชนไก่" ]
[ 12, 6, 3, 13, 6, 13, 6, 6, 12, 5, 6, 11, 12, 13, 6, 12, 13, 1, 6, 11, 12, 13, 6 ]
[ 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
166
[ "ขณะเดียวกัน", "มี", "รายงาน", "ว่า", " ", "ที่", "บ้าน", "ดิน", "จี่", "และ", "บ้าน", "โพน", "แพง", " ", "ต.", "ดิน", "จี่", " ", "อ.", "คำ", "ม่วง", " ", "จ.", "กาฬสินธุ์", " ", "ซึ่ง", "อยู่", "เชิง", "เขา", "ภู", "พาน", " ", "มี", "วัวควาย", "ล้มตาย", "จำนวนมาก", " ", "นาย", "สด", " ", "ก้อนดิน", "จี่", " ", "อายุ", " ", "56", " ", "ปี", " ", "ผู้ใหญ่บ้าน", "หมู่", " ", "11", " ", "บ้าน", "ดิน", "จี่", " ", "เผย", "ว่า", " ", "ช่วง", "ต้นเดือน", " ", "ก.พ.", " ", "วัว", "ของ", "ชาวบ้าน", "หลาย", "คน", "ที่", "เลี้ยง", "อยู่", "ตาม", "เชิงเขา", " ", "มี", "อาการ", "ตัว", "เกร็ง", "ก่อน", "ตาย", " ", "ตอนแรก", "คิด", "ว่า", "เป็น", "เพราะ", "ฝนตก", " ", "และ", "อากาศ", "หนาวเย็น", " ", "เพราะ", "มี", "ตาย", "ทุกปี", " ", "ต่อมา", "มี", "พ่อค้า", "มา", "รับซื้อ", "วัว", "ไป", "ชำแหละ", "ขาย", " ", "บ้าง", "ก็", "มี", "ชาวบ้าน", "นำ", "ไป", "ทำอาหาร", "กิน", " ", "เท่าที่", "ได้รับ", "แจ้ง", "มี", "ประมาณ", " ", "190", " ", "ตัว", " ", "ด้าน", "นาย", "วร", "สิทธิ์", " ", "โร", "จน", "พา", "นิช", " ", "ผวจ.", "กาฬสินธุ์", " ", "ได้", "เปิด", "แถลงข่าว", "ทันที", " ", "โดย", "กล่าวว่า", " ", "ช่วง", "ระหว่าง", "วันที่", " ", "4", "-", "11", " ", "ก.พ.", " ", "มี", "วัวควาย", "ของ", "ชาวบ้าน", "ตาย", "ทั้งหมด", " ", "198", " ", "ตัว", " ", "แยก", "เป็น", "วัว", " ", "184", " ", "ตัว", " ", "ควาย", " ", "14", " ", "ตัว" ]
[ 4, 13, 6, 12, 11, 12, 6, 6, 6, 4, 6, 6, 0, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 10, 11, 12, 13, 1, 9, 6, 6, 11, 13, 6, 13, 5, 11, 6, 10, 11, 6, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 6, 6, 11, 13, 12, 11, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 1, 6, 5, 6, 12, 13, 3, 1, 6, 11, 13, 6, 6, 13, 1, 13, 11, 6, 13, 12, 13, 12, 6, 11, 4, 6, 6, 11, 12, 13, 6, 0, 11, 2, 13, 6, 3, 13, 6, 3, 6, 13, 11, 5, 12, 13, 6, 13, 3, 6, 13, 11, 12, 13, 6, 13, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 6, 10, 10, 11, 6, 12, 13, 6, 11, 6, 10, 11, 3, 13, 6, 2, 11, 1, 12, 11, 6, 1, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 1, 6, 13, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 13, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 18, 27, 4, 18, 18, 27, 4, 18, 18, 27, 4, 18, 18, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
167
[ "แต่", "ขณะนี้", "ไม่", "มี", "ตาย", "แล้ว", " ", "สาเหตุ", "มาจาก", "อากาศ", "หนาวเย็น", " ", "ไม่", "ใช่", "โรคระบาด", "แต่อย่างใด" ]
[ 4, 2, 8, 13, 13, 2, 11, 6, 12, 6, 6, 11, 8, 13, 6, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
168
[ "นาย", "เนวิน", "ได้", "กล่าวถึง", "เรื่อง", "นี้", "ว่า", " ", "ได้รับ", "รายงาน", "จาก", "ผวจ.", "กาฬสินธุ์", " ", "ว่า", " ", "โค", "และ", "กระบือ", "ของ", "ราษฎร", " ", "ใน", " ", "11", " ", "ตำบล", "ได้", "ตาย", "ลง", " ", "เนื่องจาก", "สภาพอากาศ", "หนาวเย็น", " ", "ระหว่าง", "วันที่", " ", "4", "-", "11", " ", "ก.พ.", " ", "เพราะ", "ราษฎร", "ได้", "ปล่อย", "เลี้ยง", "ไว้", "ตาม", "ธรรมชาติ", "บริเวณ", "เชิงเขา", " ", "และ", "ทำ", "คอก", "โดย", "ไม่", "มี", "หลังคา", "จึง", "ทำให้", "เมื่อ", "มี", "ฝนตก", "ลงมา", " ", "ตัว", "ที่", "ไม่", "แข็งแรง", "จึง", "ทยอย", "ตาย" ]
[ 6, 10, 3, 13, 6, 5, 12, 11, 13, 6, 1, 6, 6, 11, 12, 11, 6, 4, 6, 1, 6, 11, 1, 11, 7, 11, 6, 3, 13, 3, 11, 12, 6, 6, 11, 1, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 6, 11, 12, 6, 3, 13, 13, 3, 1, 6, 6, 6, 11, 4, 13, 6, 12, 8, 13, 6, 3, 13, 12, 13, 6, 13, 11, 6, 12, 8, 0, 3, 13, 13 ]
[ 8, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
169
[ "ราษฎร", "ต้องการ", "ค่าชดเชย", " ", "จึง", "มี", "การ", "ปล่อยข่าว", "ว่า", "วัว", "ที่", "ตาย", "ติดเชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "ซึ่ง", "เป็นไปไม่ได้", " ", "ส่งผล", "ให้", "หุ้น", "ตกไป", "กว่า", " ", "7", "-", "8", " ", "จุด" ]
[ 6, 13, 6, 11, 3, 13, 6, 13, 12, 6, 12, 13, 6, 6, 6, 12, 13, 11, 13, 12, 6, 13, 12, 11, 7, 11, 7, 11, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
170
[ "สัปดาห์", " ", "ก่อน", "ก็", "ลือ", "กัน", "ว่า", "มี", "หมู", "ติดเชื้อ", "ไข้หวัด", "นก" ]
[ 6, 11, 12, 12, 13, 2, 12, 13, 6, 13, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
171
[ "เรื่อง", "พวก", "นี้", "ต้อง", "ตั้งสติ", "ให้", "ดี", " ", "ถ้า", "ไม่เช่นนั้น", "พรุ่งนี้", "มี", "ข่าว", "ว่า", "คน", "ออกลูก", "เป็น", "ลิง", "หุ้น", "ก็", "จะ", "ตก", "อีก" ]
[ 6, 6, 5, 3, 13, 12, 0, 11, 12, 6, 5, 13, 6, 12, 6, 13, 13, 6, 6, 12, 3, 13, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
172
[ "ส่วน", "การ", "ทำลาย", "ไก่", "ใน", "พื้นที่", "ที่", "พบ", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", " ", "จาก", "การสุ่มตัวอย่าง", "รอบ", " ", "2", " ", "ที่", "เหลือ", "อีก", " ", "4", " ", "จุด", " ", "ได้แก่", " ", "เพชรบุรี", " ", "อุทัยธานี", " ", "นครปฐม", " ", "และ", "กาญจนบุรี", " ", "นาย", "เนวิน", "เผย", "ว่า", " ", "เรียบร้อย", "แล้ว", " ", "สามารถ", "ประกาศ", "พื้นที่", "ดังกล่าว", "เป็น", "พื้นที่", "สีเหลือง", "ได้", " ", "ที่", "เหลือ", "อีก", " ", "8", " ", "พัน", "ตัวอย่าง", " ", "คาด", "ว่า", "ใน", "วันที่", " ", "20", " ", "ก.พ.", " ", "ผล", "จะ", "ออกมา" ]
[ 6, 6, 13, 6, 1, 6, 12, 13, 6, 6, 6, 11, 1, 6, 1, 11, 7, 11, 12, 13, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 4, 10, 11, 6, 10, 13, 12, 11, 2, 3, 11, 3, 13, 6, 5, 13, 6, 13, 3, 11, 12, 13, 5, 11, 7, 11, 6, 6, 11, 13, 12, 1, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 3, 3 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 4, 27, 4, 27, 27, 4, 27, 8, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 27, 27 ]
173
[ "ที่", "ทำเนียบรัฐบาล", " ", "ตอนเที่ยง", " ", "นาย", "สม", "คิด", " ", "จาตุ", "ศรี", "พิทักษ์", " ", "รองนายกรัฐมนตรี", " ", "ให้", "สัมภาษณ์", "หลัง", "การประชุม", "คณะกรรมการ", "แก้ไข", "วิกฤตการณ์", "ไข้หวัด", "นก", "ระบาด", "ใน", "ไก่", " ", "ว่า", " ", "อย่า", "เป็นห่วง", " ", "รัฐบาล", "ติดตาม", "ดูแล", "ใกล้ชิด", "อยู่แล้ว", " ", "จาก", "การ", "ติดตาม", "ล่าสุด", " ", "กระทรวงเกษตรฯ", "ได้", "เข้า", "ไปดู", "ใน", "จุด", "ที่", "ยังมี", "เชื้อ", "อยู่", " ", "คาด", "ว่า", "คงจะ", "หมด", "ใน", "วันนี้", " ", "ซึ่ง", "ไม่", "ได้", "หมายความว่า", "มี", "เชื้อ", "ใหม่", " ", "แต่", "เป็น", "เชื้อ", "หวัด", "นก", "ที่", "ฝังตัว", "อยู่", "ใน", "บริเวณ", "ใกล้เคียง", " ", "ที่", "เกิดขึ้น", "จาก", "การ", "ลักลอบ", "ขนย้าย", "ไก่", " ", "ต้อง", "ขอความร่วมมือ", "ประชาชน", "ใน", "เขต", "เหล่านั้น", "ว่า", " ", "ถ้า", "จำเป็นต้อง", "ทำลาย", "ไก่", "ก็", "ต้อง", "ทำลาย", " ", "เพื่อ", "ไม่", "ให้", "มี", "เชื้อ" ]
[ 12, 6, 11, 6, 11, 6, 10, 13, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 11, 12, 6, 1, 6, 6, 13, 6, 6, 6, 6, 1, 6, 11, 12, 11, 6, 6, 11, 6, 13, 13, 2, 3, 11, 1, 6, 13, 6, 11, 6, 3, 13, 6, 1, 6, 12, 13, 6, 3, 11, 13, 12, 3, 13, 1, 6, 11, 12, 8, 3, 12, 13, 6, 0, 11, 4, 13, 6, 6, 6, 12, 13, 3, 1, 6, 1, 11, 12, 13, 1, 6, 13, 6, 6, 11, 3, 13, 6, 1, 6, 5, 12, 11, 12, 3, 13, 6, 12, 3, 13, 11, 12, 8, 3, 13, 6 ]
[ 27, 4, 27, 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
174
[ "เมื่อ", "ถาม", "ว่า", " ", "มาตรการ", "ขึ้นทะเบียน", "ไก่ชน", " ", "ในทางปฏิบัติ", "ได้รับ", "ความร่วมมือ", "แค่", "ไหน", " ", "รอง", "นายกฯ", "ตอบ", "ว่า", " ", "ได้", " ", "กำชับ", "กระทรวงเกษตรฯ", "แล้ว", "ว่า", " ", "ต้อง", "ทำ", "อย่าง", "เคร่งครัด", " ", "จาก", "การ", "ที่", "ได้", "เดินทาง", "ไป", "ประเทศ", "ญี่ปุ่น", " ", "ผู้ใหญ่", "ของ", "ญี่ปุ่น", "เข้าใจ", "ดีมาก", "และ", "มั่นใจ", "การทำงาน", "ของ", "ฝ่าย", "ไทย" ]
[ 12, 13, 12, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 13, 6, 5, 9, 11, 13, 6, 13, 12, 11, 3, 11, 13, 6, 3, 12, 11, 3, 13, 8, 0, 11, 1, 6, 12, 13, 13, 3, 6, 10, 11, 10, 1, 10, 13, 2, 4, 13, 6, 1, 6, 10 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4 ]
175
[ "ทั้งนี้", " ", "ได้", " ", "บอก", "เขา", "ว่า", " ", "หลังจากที่", "พบ", "โรงงาน", "ที่", "ได้มาตรฐาน", "แล้ว", "ให้", "ส่งออก", "ได้", "เลย" ]
[ 4, 11, 3, 11, 13, 9, 12, 11, 12, 13, 6, 12, 13, 3, 12, 13, 3, 3 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
176
[ "และ", "ได้", "สั่ง", "นาย", "เนวิน", " ", "ชิด", "ชอบ", " ", "รมช.", "เกษตร", "ฯ", " ", "กับ", "ทีมงาน", " ", "ให้", "ตรวจสอบ", "เหตุการณ์", "ล่วงหน้า", "ให้", "กับ", "ฝ่าย", "ญี่ปุ่น", "ด้วย" ]
[ 4, 3, 13, 6, 10, 11, 10, 13, 11, 6, 6, 11, 11, 1, 6, 11, 12, 13, 6, 2, 12, 1, 6, 10, 2 ]
[ 27, 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27 ]
177
[ "โรงงาน", "ที่", "ไม่", "ดี", "ต้อง", "ทำให้", "ได้มาตรฐาน" ]
[ 6, 12, 8, 0, 3, 13, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
178
[ "นอกจากนี้", " ", "ยัง", "ได้", "ให้", "กระทรวงเกษตรฯ", " ", "ตั้ง", "ทีม", "ไป", "ช่วย", "ชาวบ้าน", "ทำความสะอาด", "เล้า", "ไก่", " ", "ให้", "ข้อมูล", " ", "วาง", "ระบบข้อมูล", " ", "วาง", "ระบบ", "เตือนภัย", " ", "ซึ่ง", "เป็น", "สิ่ง", "ที่", "ประเทศ", "ญี่ปุ่น", "อยากได้" ]
[ 12, 11, 3, 3, 13, 6, 11, 13, 6, 3, 13, 6, 6, 6, 6, 11, 12, 6, 11, 13, 6, 11, 13, 6, 6, 11, 12, 13, 6, 12, 6, 10, 3 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27 ]
179
[ "ขณะเดียวกัน", "ใน", "ช่วง", "ที่", "เดินทาง", "ไป", "ญี่ปุ่น", " ", "ได้", "ส่ง", "อีก", "ทีม", "ไป", "อียู", " ", "เพื่อ", "ชี้แจง", "ทำความเข้าใจ", "ถึง", "สถานการณ์", "ระบาด", "ของ", "โรคไข้หวัด", "นก" ]
[ 12, 1, 6, 12, 13, 3, 10, 11, 3, 13, 5, 6, 3, 6, 11, 12, 13, 13, 1, 6, 6, 1, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
180
[ "นาย", "วัฒนา", " ", "เมือง", "สุข", " ", "รมว.", "พาณิชย์", " ", "ให้", "สัมภาษณ์", "ว่า", " ", "สถานการณ์", "ตลาด", "ไก่", "แปรรูป", "จะ", "กลับคืน", "สู่", "ภาวะ", "ปกติ", "แน่นอน", " ", "ใน", "วันที่", " ", "19", " ", "ก.พ.", " ", "ญี่ปุ่น", "มา", "ตรวจ", "โรงงาน", "ไทย", "ที่", "เป็น", "คู่", "ค้า", " ", "หาก", "เห็น", "ว่า", "โรงงาน", "ใด", "มี", "มาตรฐาน", "ปลอดภัย", " ", "จะ", "อนุญาต", "ให้", "นำเข้า", "ได้" ]
[ 6, 10, 11, 6, 10, 11, 6, 6, 11, 12, 13, 12, 11, 6, 6, 6, 6, 3, 13, 1, 6, 0, 2, 11, 1, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 10, 3, 13, 6, 10, 12, 13, 6, 6, 11, 12, 13, 12, 6, 5, 13, 6, 6, 11, 3, 13, 12, 13, 3 ]
[ 8, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 4, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
181
[ "ขณะเดียวกัน", "ผู้ประกอบการ", "ญี่ปุ่น", "ที่", "นำเข้า", "ไก่", "ไทย", "ที่", "เข้าพบ", " ", "พ.ต.ท.", "ทักษิณ", " ", "ชินวัตร", " ", "นายกรัฐมนตรี", " ", "เมื่อ", "วันที่", " ", "18", " ", "ก.พ.", " ", "บอ", "กว่า", " ", "มาตรฐาน", "การ", "เลี้ยง", "ไก่", "ไทย", "สูง", "ที่สุด", "ใน", "โลก", " ", "เมื่อ", "เปรียบเทียบ", "กับ", "ประเทศ", "อื่น" ]
[ 4, 6, 10, 12, 13, 6, 10, 12, 6, 11, 6, 0, 11, 6, 11, 6, 11, 12, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 0, 12, 11, 6, 6, 13, 6, 10, 0, 2, 1, 6, 11, 12, 13, 1, 6, 5 ]
[ 27, 27, 4, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 8, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
182
[ "เมื่อ", "กลับ", "ไป", "คง", "พิจารณา", "นำเข้า", "ไก่", "ไทย", "เพิ่มเติม", " ", "เชื่อ", "ว่า", "คงจะ", "อนุญาต", "ให้", "นำเข้า", "ไก่", "ต้ม", "สุก", "จาก", "ไทย", "ได้", "ใน", "สิ้นเดือน", " ", "ก.พ.", "นี้" ]
[ 12, 13, 3, 13, 13, 13, 6, 10, 13, 11, 13, 12, 3, 13, 12, 13, 6, 6, 6, 1, 10, 3, 1, 6, 11, 6, 5 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 0, 27 ]
183
[ "ส่วน", "การ", "นำเข้า", "ไก่", "แช่แข็ง", "คง", "ต้อง", "รอ", " ", "ให้", "สถานการณ์", "คลี่คลาย", "กว่า", "นี้", "คาด", "ว่า", "คงจะ", "เป็น", "ประมาณ", "กลาง", "ปี", " ", "2547" ]
[ 4, 6, 13, 6, 6, 3, 3, 13, 11, 12, 6, 6, 5, 5, 13, 12, 3, 13, 5, 1, 6, 11, 7 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14 ]
184
[ "ขณะเดียวกัน", "ตัวแทน", "ของ", "สหภาพ", "ยุโรป", " ", "(", "อียู", ")", " ", "จาก", "อังกฤษ", " ", "เยอรมนี", " ", "เนเธอร์แลนด์", " ", "ที่มา", "ตรวจสอบ", "กระบวนการ", "เลี้ยง", "ไก่", "ของ", "ไทย", " ", "ก็", "ยืนยัน", "ว่า", "มี", "มาตรฐาน", "ดี", "ที่สุด", " ", "จึง", "เชื่อ", "ว่า", "จะ", "มี", "ผลดี", "ต่อ", "การ", "นำเข้า", "ไก่", "สุก", "ของ", "ไทย", "ไป", "อียู", " ", "เมื่อ", "สถานการณ์", "ไข้หวัด", "นก", "จบสิ้น", "แล้ว", " ", "คง", "เปิด", "เจรจา", "เรื่อง", "การ", "นำเข้า", "ไก่", "แช่แข็ง", "ต่อไป" ]
[ 4, 6, 1, 6, 10, 11, 11, 6, 11, 11, 1, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 6, 13, 6, 13, 6, 1, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 6, 0, 2, 11, 3, 13, 12, 3, 13, 6, 1, 6, 13, 6, 6, 1, 10, 3, 6, 11, 12, 6, 6, 5, 13, 3, 11, 3, 13, 13, 6, 6, 13, 6, 6, 2 ]
[ 27, 27, 27, 6, 20, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 4, 27, 4, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
185
[ "น.พ.", "สมทรง", " ", "รักษ์", "เผ่า", " ", "อธิบดี", "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์", " ", "เปิดเผย", "ภายหลัง", "ประชุม", "ร่วมกับ", "ผู้แทน", "ซีดี", "ซี", "และ", "องค์การอนามัยโลก", " ", "ว่า", " ", "จาก", "การ", "ตรวจ", "วิเคราะห์", "เชื้อ", "ไข้หวัดใหญ่", "ใน", "ห้องปฏิบัติการ", " ", "ตั้งแต่", "เดือน", " ", "มิ.ย.", " ", "2546", " ", "เริ่ม", "พบ", "ไข้หวัดใหญ่", "สายพันธุ์", "เอ", " ", "เรียก", "ว่า", " ", "ฟู", "เจียน", "ฟลู\"", " ", "ประปราย", "ประมาณ", "เดือน", "ละ", " ", "1", "-", "2", " ", "คน", " ", "แต่", "ใน", "อเมริกา", "ประมาณ", " ", "20", "-", "30", " ", "มลรัฐ", " ", "มี", "การ", "ระบาด", "ล่วงหน้า", "ไป", "แล้ว", "ใน", "อเมริกา", " ", "รวมทั้ง", "จีน", "ตอนเหนือ", "ด้วย", " ", "และ", "ยัง", "ตรวจ", "พบ", "เชื้อไวรัส", "อื่นๆ", " ", "ที่", "มี", "จำนวน", "ไม่", "น้อย" ]
[ 6, 6, 11, 6, 6, 11, 6, 10, 11, 10, 2, 13, 13, 6, 6, 6, 4, 6, 11, 12, 11, 1, 6, 13, 13, 6, 6, 1, 6, 11, 1, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 13, 13, 2, 6, 6, 11, 13, 12, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 5, 6, 1, 11, 7, 11, 7, 11, 6, 11, 4, 1, 6, 5, 11, 7, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 13, 2, 3, 3, 1, 6, 11, 4, 10, 13, 1, 11, 4, 3, 13, 13, 6, 5, 11, 12, 13, 6, 8, 0 ]
[ 8, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
186
[ "ขณะนี้", "กำลังจะ", "ประมวล", "ข้อมูล", "ทั้งหมด", "อีกครั้ง", " ", "เพราะ", "บางครั้ง", "อาจจะ", "มี", "ช่วง", "ที่", "เรียก", "ว่า", " ", "ไซ", "เลน", "ต์", " ", "เอาต์", "เบรก", " ", "คือ", "ถ้า", "ไม่", "สังเกต", "ก็", "ไม่", "ทราบ", "ว่า", "เชื้อไวรัส", "ตัว", "นั้น", "รุนแรง", " ", "เพราะ", "อาการ", "รุนแรง", "เหมือนกัน", "และ", "มี", "การ", "เสียชีวิต", "เช่นเดียวกัน", "ได้", " ", "ไม่", "เฉพาะ", "ไข้หวัด", "นก", "ที่จะ", "ต้อง", "จัดการ", "ให้", "สำเร็จ", "เด็ดขาด", "ใน", "การควบคุม", "ป้องกัน", "โรค", " ", "คง", "ต้อง", "แก้ปัญหา", "ใน", "ไวรัส", "อีก", "หลาย", "ตัว" ]
[ 2, 3, 13, 6, 5, 2, 11, 12, 6, 3, 13, 6, 12, 13, 12, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 11, 13, 12, 8, 13, 12, 8, 13, 12, 6, 6, 5, 0, 11, 12, 6, 0, 2, 4, 13, 6, 13, 12, 3, 11, 8, 0, 6, 2, 12, 3, 13, 12, 13, 6, 1, 6, 13, 6, 11, 3, 3, 13, 1, 6, 5, 5, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
187
[ "และ", "ว่า", "ขณะนี้", "องค์การอนามัยโลก", " ", "ได้", "ประกาศ", "เตือน", "ประเทศ", "ใน", "แถบ", "เอเชีย", " ", "ให้", "ระวัง", "การ", "ระบาด", "ของ", "ไวรัส", "ไข้หวัดใหญ่", " ", "สายพันธุ์", "ฟู", "เจียน", "ฟลู", " ", "โดย", "ระบุ", "ว่า", " ", "อาจจะ", "เข้ามา", "ระบาด", "ใน", "ภาคพื้น", "เอเชียตะวันออกเฉียงใต้", "ใน", "ราว", "เดือน", " ", "พ.ค.", "-", "มิ.ย.", " ", "ที่จะ", "ถึง", "นี้" ]
[ 4, 12, 2, 10, 11, 3, 13, 6, 6, 1, 6, 6, 11, 12, 6, 6, 13, 1, 6, 6, 11, 6, 6, 6, 6, 11, 12, 13, 12, 11, 3, 13, 6, 1, 6, 6, 1, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 12, 1, 5 ]
[ 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 27, 27 ]
188
[ "ด้าน", " ", "น.พ.", "จรัล", " ", "ตฤณ", "วุฒิ", "พงษ์", " ", "อธิบดี", "กรม", "ควบคุม", "โรค", " ", "กล่าวว่า", " ", "ใน", "รอบ", "ปี", " ", "2546", " ", "มี", "รายงาน", "ผู้ป่วย", "ไข้หวัดใหญ่", "สายพันธุ์", "ฟู", "เจียน", "ฟลู", " ", "ประมาณ", " ", "25,000", " ", "ราย", " ", "ใน", "จำนวน", "นี้", "ร้อยละ", " ", "80", "-", "90", " ", "เป็นการ", "ป่วย", "ไม่", "รุนแรง", " ", "พบ", "แพทย์", "รับ", "การรักษา", "เป็น", "ผู้ป่วยนอก", "แล้วก็", "กลับบ้าน", "ได้", " ", "ไม่", "มี", "รายงาน", "ผู้เสียชีวิต", " ", "อย่างไรก็ตาม", " ", "สิ่ง", "ที่", "องค์การอนามัยโลก", "เป็นห่วง", "คือ", " ", "ไข้หวัดใหญ่", "สายพันธุ์", " ", "เอ", " ", "หรือ", "เอ", "เวียน", "ฟลู", " ", "จาก", "เชื้อไวรัส", "เอช", "สับ", "ไท", "พ์", "ต่างๆ", " ", "ซึ่ง", "ไข้หวัด", "นก", "จัด", "อยู่", "ใน", "ไข้หวัดใหญ่", "เอ", "เวียน", "ฟลู", "ด้วย", " ", "สิ่ง", "ที่", "เป็นห่วง", "คือ", " ", "เกรง", "ว่า", "จะ", "มี", "การกลายพันธุ์", "ของ", "เชื้อไวรัส" ]
[ 6, 11, 6, 6, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 13, 6, 11, 12, 11, 1, 6, 6, 11, 7, 11, 13, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 11, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 1, 6, 5, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 6, 5, 8, 0, 11, 13, 6, 13, 6, 13, 6, 4, 6, 3, 11, 8, 13, 6, 6, 11, 12, 11, 6, 12, 13, 6, 13, 11, 6, 10, 11, 6, 11, 4, 6, 6, 6, 11, 1, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 11, 12, 6, 13, 13, 3, 1, 6, 6, 6, 13, 1, 11, 6, 12, 13, 13, 11, 13, 12, 3, 13, 6, 1, 6 ]
[ 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 7, 21, 21, 21, 21, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
189
[ "ดร.", "บี", "ยอ", "ร์น", " ", "เมล", "การ์ด", " ", "ผู้แทน", "องค์การอนามัยโลก", "ประจำ", "ประเทศ", "ไทย", " ", "กล่าวถึง", "สถานการณ์", "โรคไข้หวัด", "นก", "ของ", "ประเทศ", "ไทย", "ว่า", " ", "ทำดีที่สุด", "แล้ว" ]
[ 6, 10, 10, 6, 11, 6, 6, 11, 6, 10, 0, 6, 10, 11, 13, 6, 6, 6, 1, 6, 10, 12, 11, 2, 3 ]
[ 8, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27 ]
190
[ "แต่", "เป็นการ", "ยาก", "ที่จะ", "บอ", "กว่า", "จะ", "ควบคุม", "การ", "ระบาด", "ได้", "ร้อย", "เปอร์เซ็นต์", "เมื่อใด" ]
[ 4, 6, 0, 12, 0, 12, 3, 13, 6, 13, 3, 2, 5, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 7, 21, 27 ]
191
[ "แม้", "รัฐบาล", "ไทย", "จะ", "ใช้", "มาตรการ", "อย่าง", "ดี", "ที่สุด", "ใน", "การควบคุม", "โรค" ]
[ 12, 6, 10, 3, 13, 6, 8, 0, 2, 1, 6, 6 ]
[ 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
192
[ "แต่", "มี", "การ", "ระบาด", "ในประเทศ", "เพื่อนบ้าน", "หลาย", "ประเทศ", " ", "และ", "กล่าว", "ชม", "กระทรวงสาธารณสุข", " ", "ที่ทำงาน", "ร่วมกัน", "อย่าง", "ใกล้ชิด", " ", "ใน", "การ", "ค้นหา", "ผู้ป่วย", " ", "ตรวจ", "วินิจฉัยโรค", " ", "การรักษา", "ผู้ป่วย", " ", "ส่วน", "กรณี", "ที่จะ", "มีโอกาส", "การ", "แพร่เชื้อ", "โรคไข้หวัด", "นก", " ", "จาก", "คน", "สู่", "คน", "หรือไม่", "นั้น", " ", "จาก", "ตัวอย่าง", "ใน", "เวียดนาม", " ", "20", "-", "30", " ", "ตัวอย่าง", "และ", " ", "9", " ", "ตัวอย่าง", "ใน", "ไทย", " ", "ยัง", "ไม่", "มี", "หลักฐาน", "ว่า", "จะ", "มี", "การ", "แพร่เชื้อ", "จาก", "คน", "ไป", "สู่", "คน" ]
[ 4, 13, 6, 13, 1, 6, 5, 6, 11, 4, 13, 6, 6, 11, 6, 2, 8, 0, 11, 1, 6, 13, 6, 11, 13, 6, 11, 6, 6, 11, 6, 6, 12, 13, 6, 13, 6, 6, 11, 1, 6, 1, 6, 8, 5, 11, 1, 6, 1, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 6, 4, 11, 7, 11, 6, 1, 10, 11, 3, 8, 13, 6, 12, 3, 13, 6, 13, 1, 6, 3, 1, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
193
[ "นาง", "บัว", "ผัน", " ", "คำ", "พา", "โพงพาง", " ", "ผู้เชี่ยวชาญ", "ด้าน", "ระบาดวิทยา", " ", "จาก", "ลาว", " ", "กล่าวว่า", " ", "ข้อดี", "ใน", "การประชุม", "ครั้งนี้", "คือ", " ", "การ", "ถ่ายทอด", "ประสบการณ์", "ร่วมกัน", "ใน", "การเฝ้า", "ระวัง", "และ", "ป้องกัน", "โรค", " ", "สำหรับ", "ลาว", "คงจะ", "ขอความร่วมมือ", "จาก", "ไทย", " ", "ใน", "เรื่อง", "ของ", "การ", "ส่ง", "เชื้อ", "มา", "ตรวจ", "วิเคราะห์", "ที่", "ประเทศ", "ไทย", " ", "ที่ผ่านมา", "ติด", "ปัญหา", "เรื่อง", "การประสานงาน", " ", "จึง", "ส่ง", "เชื้อ", "ไป", "ตรวจ", "วิเคราะห์", "ที่", "ญี่ปุ่น", " ", "ตอนนี้", "ลาว", "มี", "การ", "ฆ่า", "ไก่", "ใน", "ฟาร์ม", "ไป", "หลาย", "พัน", "ตัว", " ", "ส่วน", "ผู้ต้องสงสัย", "มี", "เพียง", "ราย", "เดียว", " ", "รักษา", "จน", "หาย", "และ", "กลับบ้าน", "ไป", "แล้ว" ]
[ 6, 10, 6, 11, 6, 13, 6, 11, 6, 6, 6, 11, 1, 6, 11, 12, 11, 6, 1, 6, 5, 13, 11, 6, 13, 6, 2, 1, 6, 6, 4, 13, 6, 11, 12, 13, 3, 6, 1, 10, 11, 1, 6, 1, 6, 13, 6, 3, 13, 13, 12, 6, 10, 11, 10, 13, 6, 1, 6, 11, 3, 13, 6, 3, 13, 13, 12, 10, 11, 12, 6, 13, 6, 13, 6, 1, 6, 3, 5, 7, 6, 11, 6, 6, 13, 5, 6, 7, 11, 13, 12, 13, 4, 13, 3, 3 ]
[ 8, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
194
[ "ตอนนี้", "รอ", "ผล", "ตรวจ", "จาก", "ญี่ปุ่น", "อยู่", "ว่า", "ผล", "จะ", "ออกมา", "อย่างไร" ]
[ 12, 13, 6, 13, 1, 10, 13, 12, 6, 3, 3, 9 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
195
[ "น.พ.", "ธวัช", " ", "สุ", "นท", "รา", "จาร", "ย์", " ", "รอง", "ปลัด", "กระทรวงสาธารณสุข", "ใน", "ฐานะ", " ", "ผอ.", "ศูนย์", "ปฏิบัติการ", "โรคไข้หวัด", "นก", " ", "กระทรวงสาธารณสุข", " ", "แถลง", "ถึง", "สถานการณ์", "ความคืบหน้า", "โรคไข้หวัด", "นก", " ", "ณ", " ", "วันที่", " ", "19", " ", "ก.พ.", " ", "ว่า", " ", "ได้", "ขึ้นบัญชี", "ผู้ต้องสงสัย", "เป็น", "ไข้หวัด", "นก", " ", "1", " ", "ราย", " ", "เป็น", "ชาย", "อายุ", " ", "67", " ", "ปี", " ", "อยู่", " ", "จ.", "อุทัยธานี", " ", "โดย", "เริ่ม", "ป่วย", "มีไข้", " ", "ไอ", " ", "และ", "เจ็บ", "หน้าอก", " ", "มา", "ตั้งแต่", "วันที่", " ", "15", " ", "ก.พ.", " ", "มีประวัติ", "ว่า", "ก่อน", "ป่วย", " ", "5", " ", "วัน", " ", "ไก่ชน", "และ", "ไก่บ้าน", "ที่", "เลี้ยง", "ไว้", "ตาย", "ลง", "จึง", "จับไก่", "ตาย", "ไป", "ฝัง" ]
[ 6, 6, 11, 6, 6, 6, 6, 6, 11, 13, 6, 6, 1, 6, 11, 6, 7, 13, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 1, 6, 6, 6, 6, 11, 1, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 12, 11, 3, 6, 6, 13, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 11, 6, 10, 11, 12, 13, 13, 6, 11, 6, 11, 4, 6, 6, 11, 3, 1, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 12, 1, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 4, 6, 12, 13, 3, 13, 3, 3, 13, 13, 3, 13 ]
[ 8, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 20, 20, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
196
[ "ผล", "การ", "ตรวจ", "ทาง", "ห้องปฏิบัติการ", "เบื้องต้น", " ", "พบ", "การ", "ติด", "เชื้อไวรัส", "ไข้หวัดใหญ่", " ", "กำลัง", "รอ", "ผล", "จำแนก", "อยู่", "ว่า", "เป็น", "ไข้หวัดใหญ่", "ชนิด", "ใน", "นก", "หรือ", "ใน", "คน", " ", "ผล", "เอกซเรย์", "พบ", "ว่า", "ปอด", "อักเสบ", "และ", "แพทย์", "ได้", "ให้", "ยาปฏิชีวนะ", "ไป", "แล้ว" ]
[ 6, 6, 13, 1, 6, 0, 11, 13, 6, 13, 6, 10, 11, 3, 13, 6, 13, 3, 12, 13, 6, 6, 1, 6, 4, 1, 6, 11, 6, 6, 13, 12, 6, 6, 4, 6, 3, 13, 13, 3, 3 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
197
[ "ขณะเดียวกัน", " ", "มี", "กระแสข่าว", "ว่า", " ", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "นอกจาก", "จะ", "แพร่", "สู่", "ไก่", "แล้ว", " ", "ยัง", "ลาม", "ไป", "ติด", "แมว", "อีกด้วย", " ", "โดย", " ", "น.สพ.", "ธานี", "รัตน์", " ", "สาน", "ติ", "วัตร", " ", "คณบดี", "คณะ", "สัตวแพทยศาสตร์", " ", "ผอ.", "รพ.", "โรค", "สัตว์", " ", "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", " ", "เผย", "กับ", "ผู้สื่อข่าว", "ว่า", " ", "หลังจาก", " ", "รพ.", "สัตว์", "กำแพง", "แสน", " ", "จ.", "นครปฐม", " ", "ได้รับ", "แมว", "ที่", "มี", "อาการป่วย", "เป็น", "ไข้หวัด", "มา", "รักษา", "และ", "ตาย", "ลง", " ", "จาก", "สอบถาม", "เบื้องต้น", "ทราบ", "ว่า", "แมว", "ได้", "กิน", "ไก่", "เข้าไป", " ", "หลังจากนั้น", " ", "ทีม", "นักวิจัย", "ได้", "ร่วมกัน", "ตรวจสอบ", "จน", "พบ", "ว่า", "แมว", "ตัว", "นี้", "ติด", "ไข้หวัด", "นก", " ", "ความสำเร็จ", "นี้", "ถือ", "เป็นครั้งแรก", "ของ", "โลก", "ที่", "พบ", "เชื้อ", "หวัด", "นก", "ใน", "แมว", " ", "เป็นการ", "แยก", "เชื้อ", " ", "H", "5", "N", "1", " ", "เป็นครั้งแรก", "โดย", "นักวิจัย", " ", "ไทย", " ", "ทั้งนี้", " ", "คณะ", "สัตวแพทย์", " ", "จะ", "เปิด", "แถลง", "ว่า", "แมว", "สามารถ", "ติดเชื้อ", "หวัด", "นก", " ", "ได้", "อย่างไร", "อย่าง", "ละเอียด", "อีกครั้ง", " ", "ใน", "เช้า", "วันที่", " ", "20", " ", "ก.พ.", " ", "พร้อมทั้ง", "ตั้งชื่อ", "ใหม่", "กับ", "เชื้อโรค", "ที่", "เจอ", "ใน", "แมว", "ด้วย" ]
[ 4, 11, 13, 6, 12, 11, 6, 6, 6, 12, 3, 13, 1, 6, 3, 11, 3, 13, 3, 13, 6, 2, 11, 1, 11, 6, 6, 6, 11, 13, 6, 6, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 6, 6, 11, 10, 11, 6, 1, 6, 12, 11, 12, 11, 6, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 11, 13, 6, 12, 13, 6, 13, 6, 3, 13, 4, 13, 3, 11, 1, 6, 0, 13, 12, 6, 3, 13, 6, 3, 11, 12, 11, 6, 6, 3, 2, 13, 12, 13, 12, 6, 6, 5, 13, 6, 6, 11, 6, 5, 13, 6, 1, 6, 12, 13, 6, 6, 6, 1, 6, 11, 6, 13, 6, 11, 6, 7, 6, 7, 11, 6, 1, 6, 11, 10, 11, 4, 11, 6, 6, 11, 3, 13, 6, 12, 6, 3, 13, 6, 6, 11, 3, 9, 8, 0, 2, 11, 1, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 1, 6, 0, 1, 6, 12, 13, 1, 6, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 20, 27, 27, 6, 20, 20, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 20, 20, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 10, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
198
[ "น.สพ.", "ปาน", "เทพ", " ", "รัตนากร", " ", "คณบดี", "คณะ", "สัตวแพทยศาสตร์", " ", "มหิดล", " ", "กล่าวว่า", " ", "ยัง", "ไม่", "ได้รับ", "รายงาน", "เรื่อง", "แมว", "ติด", "หวัด", "นก", " ", "ที่ผ่านมา", "ก็", "ยัง", "ไม่", "เคย", "ได้รับ", "รายงาน", "ทางการแพทย์", " ", "เลย", "ว่า", "เกิด", "กรณี", "เช่นนี้", "ขึ้น", "ใน", "โลก", " ", "ต้อง", "รอ", "ตรวจสอบ", "จาก", "ห้องปฏิบัติการ", "ให้", "ชัดเจน", "ก่อน", " ", "อย่า", "เพิ่ง", "ตื่นตระหนก", "มาก", "นัก", " ", "แม้", "เรื่อง", "นี้", "อาจ", "เป็น", "ความจริง" ]
[ 6, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 6, 6, 11, 10, 11, 10, 11, 3, 8, 13, 6, 6, 6, 13, 6, 6, 11, 6, 12, 3, 8, 3, 13, 6, 0, 11, 3, 12, 13, 6, 5, 3, 1, 6, 11, 3, 13, 13, 1, 6, 12, 0, 1, 11, 10, 8, 0, 2, 2, 11, 12, 6, 5, 3, 13, 6 ]
[ 8, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 20, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
199
[ "หนังสือพิมพ์", "ไทยรัฐ", " ", "ปี", "ที่", " ", "55", " ", "ฉบับ", "ที่", " ", "16831", " ", "2", "/", "20", "/", "2004" ]
[ 6, 10, 11, 6, 12, 11, 7, 11, 6, 12, 11, 7, 11, 7, 11, 7, 11, 7 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 14, 14 ]