id
int32
0
6.35k
tokens
sequence
pos_tags
sequence
ner_tags
sequence
0
[ "http", "://", "www", ".", "bangkokhealth", ".", "com", "/", "healthnews", "_", "htdoc", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "detail", ".", "asp", "?", "Number", "=", "10506" ]
[ 6, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7 ]
[ 11, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 ]
1
[ "สงสัย", "ติด", "หวัด", "นก", " ", "อีก", "คน", "ยัง", "น่า", "ห่วง" ]
[ 6, 13, 6, 6, 11, 5, 6, 3, 13, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
2
[ "ตามที่", "นาง", "ประนอม", " ", "ทอง", "จันทร์", " ", "กับ", " ", "ด.ช.", "กิตติ", "พงษ์", " ", "แหลม", "ผักแว่น", " ", "และ", " ", "ด.ญ.", "กาญจนา", " ", "กรอง", "แก้ว", " ", "ป่วย", "สงสัย", "ติดเชื้อ", "ไข้", "ขณะนี้", "ยัง", "ไม่", "ดีขึ้น" ]
[ 12, 6, 10, 11, 6, 10, 11, 1, 11, 6, 6, 10, 11, 10, 6, 11, 4, 11, 6, 6, 11, 13, 6, 11, 6, 6, 6, 6, 2, 3, 8, 13 ]
[ 27, 8, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
3
[ "หลัง", "เข้า", "เยี่ยม", "ดู", "อาการ", "ผู้ป่วย", "แล้ว", " ", "น.พ.", "จรัล", "ประชุม", "ร่วมกับ", "เจ้าหน้าที่", "ทุกฝ่าย", " ", "เพื่อ", "สรุป", "ผล", "การ", "ดำเนินการ", " ", "รวมทั้ง", "สอบสวน", "โรค", "ก่อนที่", "ผู้ป่วย", "จะ", "ถูก", "ส่ง", "มา", "รักษาตัว", " ", "จากนั้น", "ร่วมกัน", "แถลงข่าว", " ", "โดย", " ", "น.พ.", "จรัล", "กล่าวว่า", " ", "ขณะนี้", "ผู้ป่วย", "ทั้ง", " ", "3", " ", "ราย", " ", "อาการ", "ยัง", "ทรง", " ", "โดย", "ใน", "ราย", "ของ", " ", "ด.ช.", "กิตติ", "พงษ์", " ", "กับ", " ", "ด.ญ.", "กาญจนา", " ", "ปอด", "หาย", "เป็นปกติ", "แล้ว", " ", "คาด", "ว่า", "จะ", "กลับบ้าน", "ได้", "ในไม่ช้า", "นี้", " ", "แต่", "ใน", "ราย", "ของ", "นาง", "ประนอม", "อาการ", "ยัง", "น่าเป็นห่วง", " ", "ซึ่ง", "ทั้ง", " ", "3", " ", "ราย", " ", "ใน", "ชั้นนี้", "ถือว่า", "เป็น", "ผู้ป่วย", "อยู่", "ใน", "ขั้น", "น่าสงสัย", "อาจ", "ติดเชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", " ", "เพราะ", "ตรวจ", "พบ", "ผู้ป่วย", "มี", "อาการ", "ปอดบวม", "ปอด", "อักเสบ", " ", "เนื่องจาก", "ติด", "เชื้อไวรัส", " ", "แต่", "ยัง", "สรุป", "ไม่", "ได้", "ว่า", "ติดเชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "แน่ชัด", "หรือไม่", " ", "ต้อง", "รอ", "ผล", "ตรวจ", "จาก", "ห้องปฏิบัติการ", "ที่", "ได้", "ส่ง", "ตัวอย่าง", "เลือด", " ", "ไป", "ตรวจ", "พิสูจน์", "ที่", "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์", "กระทรวงสาธารณสุข", " ", "และ", " ", "รพ.", "ศิริราช", " ", "ซึ่ง", "จะ", "ทราบ", "ผล", "ใน", "วัน", "สอง", "วันนี้" ]
[ 12, 13, 6, 13, 6, 6, 3, 11, 6, 6, 13, 13, 6, 6, 11, 12, 13, 6, 6, 13, 11, 4, 6, 6, 12, 6, 3, 3, 13, 3, 13, 11, 12, 2, 6, 11, 1, 11, 6, 6, 12, 11, 6, 6, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 3, 13, 11, 12, 1, 6, 1, 11, 6, 6, 6, 11, 1, 11, 6, 6, 11, 6, 7, 2, 3, 11, 13, 12, 3, 13, 3, 2, 5, 11, 4, 1, 6, 1, 6, 10, 6, 3, 13, 11, 12, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 1, 6, 12, 13, 6, 13, 1, 6, 5, 3, 13, 6, 6, 11, 12, 13, 13, 6, 13, 6, 13, 6, 6, 11, 12, 6, 6, 11, 4, 3, 13, 8, 3, 12, 6, 6, 6, 0, 8, 11, 3, 13, 6, 13, 1, 6, 12, 3, 13, 6, 6, 11, 3, 13, 2, 12, 10, 6, 11, 4, 11, 6, 10, 11, 12, 3, 13, 6, 1, 6, 7, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 22, 27, 27, 27, 8, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 6, 27, 27, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
4
[ "ใน", "ส่วน", "ของ", "ร้านอาหาร", " ", "ซึ่ง", "กรมอนามัย", "เป็นเจ้าภาพ", "ตรวจสอบ", "นั้น", " ", "น.พ.", "วิชัย", " ", "เทียน", "ถาวร", " ", "อธิบดี", "กรมอนามัย", " ", "ระบุ", "ว่า", " ", "จำนวน", "ร้านอาหาร", "และ", "แผงลอย", "ซึ่ง", "มี", "ถึง", " ", "138,510", " ", "แห่ง", "นั้น", " ", "กรมอนามัย", "ได้", "มอบ", "ป้าย", "อาหาร", "สะอาด", " ", "รสชาติ", "อร่อย", "ไป", "แล้ว", " ", "23,055", " ", "แห่ง", " ", "หรือ", "คิด", "เป็น", "16.65", "%", " ", "และ", "ปี", "นี้", "ก็", "จะ", "ดำเนินการ", "อย่าง", "ต่อเนื่อง" ]
[ 1, 6, 1, 6, 11, 12, 13, 6, 13, 5, 11, 6, 10, 11, 6, 0, 11, 6, 10, 11, 13, 12, 11, 6, 6, 4, 6, 12, 13, 1, 11, 7, 11, 6, 5, 11, 6, 3, 13, 13, 6, 6, 11, 6, 13, 3, 3, 11, 7, 11, 6, 11, 4, 13, 13, 7, 6, 11, 4, 6, 5, 12, 3, 13, 8, 13 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 7, 21, 27, 27, 0, 14, 27, 27, 27, 27, 27 ]
5
[ "สำหรับ", "งบประมาณ", "ที่", "รัฐบาล", "จัดสรร", "ให้", "จำนวน", " ", "271", " ", "ล้าน", "บาท", "นั้น", " ", "หน่วยงาน", "ที่", "เกี่ยวข้อง", "ทั้ง", " ", "กระทรวงเกษตรฯ", " ", "กระทรวงสาธารณสุข", " ", "ต่าง", "บอก", "เป็น", "เสียง", "เดียวกัน", "ว่า", "ไม่", "เพียงพอ", " ", "เพราะ", "การ", "ดำเนินงาน", "ใน", "ปี", "ที่", " ", "2", " ", "จะ", "ต้อง", "ทำ", "ใน", "สิ่ง", "ที่", "ยาก", "ขึ้น", " ", "และ", "จำเป็นต้อง", "ระดม", "สรรพ", "กำลัง", "จาก", "หลาย", "ฝ่าย", " ", "เพื่อ", "การแก้ปัญหา", "ที่", "ยั่งยืน" ]
[ 12, 6, 12, 6, 13, 12, 6, 11, 7, 11, 6, 6, 5, 11, 6, 12, 13, 4, 11, 6, 11, 6, 11, 9, 13, 13, 6, 5, 12, 8, 13, 11, 12, 6, 13, 1, 6, 12, 11, 7, 11, 3, 3, 13, 1, 6, 12, 0, 3, 11, 4, 3, 13, 6, 3, 1, 5, 6, 11, 12, 13, 12, 13 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 5, 19, 19, 19, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
6
[ "ไข้หวัด", "นก", "ใน", "แมว", " ", "เสือ", " ", "ไก่", " ", "ได้ชื่อ", "ใหม่", " ", "ตาม", "วัน", "เดือน", "ปี", "และ", "สถาน", "ที่เกิด", " ", "ระบุ", "เป็น", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "ที่", "รุนแรง", " ", "การ", "ที่", "เสือ", "และ", "แมว", "ติดเชื้อ", "ได้", "แสดงว่า", "ไข้หวัด", "นก", "สามารถ", "กระจาย", "สู่", "สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม", "ประเภท", "แมว", " ", "แม้ว", " ", "วิเคราะห์", "แมว", "ที่", "ป่วย", "เพราะ", "ภูมิต้านทาน", "ต่ำ", " ", "แต่", "อย่า", "วิตก", "เกิน", "เหตุ" ]
[ 6, 6, 1, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 0, 11, 1, 6, 6, 6, 4, 6, 0, 11, 13, 13, 6, 6, 6, 12, 0, 11, 6, 12, 6, 4, 6, 6, 3, 12, 6, 6, 3, 13, 1, 6, 6, 6, 11, 6, 11, 13, 6, 12, 13, 12, 6, 0, 11, 4, 6, 6, 2, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
7
[ "น.พ.", "จรัล", " ", "กล่าว", "ต่อว่า", " ", "จาก", "การ", "สอบสวน", "โรค", "พบ", "ว่า", " ", "ผู้", "ที่", "เสียชีวิต", "ก่อนหน้านี้", " ", "3", " ", "ราย", " ", "กับ", "ผู้ป่วย", "ที่อยู่", "ใน", "ข่าย", "น่าสงสัย", "อีก", " ", "3", " ", "ราย", " ", "มีประวัติ", "สัมผัส", "ไก่", "ที่", "ตาย", "ด้วย", "โรคไข้หวัด", "นก", "ใน", "เขต", " ", "อ.", "ขาณุ", "วร", "ลัก", "ษ", "บุรี", " ", "และ", "เขต", "กิ่ง", "อ.", "โกสัมพี", "นคร", " ", "ส่วน", "ที่", "มี", "การ", "ระแวง", "กัน", "ว่า", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "จะ", "กลายพันธุ์", "ระบาด", "จาก", "คน", "สู่", "คน", "นั้น", " ", "น.พ.", "จรัล", "กล่าวว่า", " ", "ยัง", "ไม่", "มีประวัติ", " ", "และ", "ยัง", "ไม่", "เคย", "เกิดขึ้น", "มา", "ก่อน", " ", "ทั่วโลก", "ก็", "ยัง", "ไม่", "พบ", "เชื้อ", " ", "H", "5", "N", "1", " ", "เป็น", "เฉพาะ", "ใน", "สัตว์ปีก", " ", "เพิ่ง", "ระบาด", "สู่", "คน", " ", "เมื่อ", "ต้นปี", "ที่ผ่านมา", " ", "ส่วน", "ของ", "ไทย", "มี", "ผู้ป่วย", "ตั้งแต่", "ต้นปี", " ", "2546", " ", "ยืนยัน", "ว่า", "มี", "ผู้", "ติดเชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "เพียง", " ", "13", " ", "คน", " ", "เสียชีวิต", " ", "9", " ", "ราย", " ", "ส่วน", "ปี", "นี้", "ติดเชื้อ", "เพียง", "ราย", "เดียว", "และ", "เสียชีวิต", "ไป", "แล้ว" ]
[ 6, 6, 11, 13, 12, 11, 1, 6, 13, 6, 13, 12, 11, 9, 12, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 1, 6, 6, 1, 6, 6, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 13, 6, 12, 13, 1, 6, 5, 1, 6, 11, 6, 6, 6, 6, 6, 10, 11, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 11, 6, 12, 13, 6, 13, 2, 12, 6, 6, 6, 3, 13, 6, 1, 6, 1, 6, 5, 11, 6, 6, 12, 11, 3, 8, 0, 11, 4, 3, 8, 3, 13, 3, 1, 11, 6, 12, 3, 8, 13, 6, 11, 6, 7, 6, 7, 11, 13, 0, 1, 6, 11, 6, 13, 1, 6, 11, 12, 6, 0, 11, 6, 1, 10, 13, 6, 1, 6, 11, 7, 11, 13, 12, 13, 9, 13, 6, 6, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 6, 5, 13, 5, 6, 7, 4, 13, 3, 3 ]
[ 8, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 18, 18, 18, 18, 27, 27, 27, 4, 18, 18, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
8
[ "ที่", " ", "จ.", "ปราจีนบุรี", " ", "ข้อมูล", "การ", "แพร่ระบาด", "จาก", "คน", "สู่", "คน", " ", "ยัง", "ไม่", "มี", "รักษาการ", "ปลัด", "กระทรวงสาธารณสุข", "กล่าว", "ด้วยว่า", " ", "อย่างไรก็ตาม", " ", "ใน", "กรณี", "ของ", " ", "จ.", "กำแพงเพชร", " ", "เป็น", "กรณีศึกษา", "ที่", "น่าสนใจ", " ", "แต่", "ยัง", "ไม่", "ยืนยัน", "ว่า", "เป็นไข้", "ขณะนี้", "ได้", "ส่ง", "ชิ้นส่วน", "ไป", "ตรวจสอบ", "อยู่", " ", "โดย", "ผู้ป่วย", "ที่อยู่", "ใกล้ชิด", "กับ", "ผู้ตาย", " ", "เพราะ", "อยู่", "บ้าน", "เดียวกัน", " ", "จะ", "เป็น", "กุญแจ", "ดอก", "สำคัญ", " ", "มี", "การ", "ส่ง", "ตัวอย่าง", "ไป", "ตรวจ", "พิสูจน์", "เพิ่มเติม", "แล้ว", " ", "มั่นใจ", "ว่า", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "คง", "ไม่", "ระบาด", "ง่ายๆ", " ", "อย่าง", "ที่", "ระแวง", "กัน", " ", "แต่", "ก็", "เป็นเรื่อง", "ที่", "น่าสนใจ", " ", "ส่วน", "กรณีที่", " ", "พ.ต.ท.", "ทักษิณ", " ", "ชินวัตร", " ", "นายกรัฐมนตรี", " ", "ไม่", "พอใจ", "การทำงาน", "ของ", "เจ้าหน้าที่", "ที่", "เกี่ยวข้อง", "นั้น", " ", "น.พ.", "จรัล", "กล่าวว่า", " ", "นายกฯ", " ", "กำชับ", "ให้", "รีบ", "ลงมา", "ดูแล", "และ", "ควบคุม", "พื้นที่", "ระบาด", "ให้ได้", "ทั้ง", "ใน", "คน", "และ" ]
[ 12, 11, 6, 10, 11, 6, 6, 13, 1, 6, 1, 6, 11, 3, 8, 13, 6, 6, 6, 13, 12, 11, 12, 11, 1, 6, 1, 11, 6, 6, 11, 13, 6, 12, 0, 11, 4, 3, 8, 13, 12, 6, 2, 3, 13, 6, 3, 13, 3, 11, 12, 6, 13, 1, 1, 6, 11, 12, 13, 6, 5, 11, 3, 13, 6, 6, 0, 11, 13, 6, 13, 6, 3, 13, 2, 2, 3, 11, 13, 12, 6, 6, 6, 3, 8, 13, 6, 11, 8, 12, 13, 2, 11, 4, 12, 13, 12, 13, 11, 6, 6, 11, 6, 0, 11, 6, 11, 6, 11, 8, 13, 6, 1, 6, 12, 13, 5, 11, 6, 6, 12, 11, 6, 11, 6, 12, 13, 13, 13, 4, 13, 6, 6, 3, 4, 1, 6, 4 ]
[ 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
9
[ "ทาง", "ด้าน", "นาย", "กมล", " ", "เจริญ", "เก", "ษ", " ", "ปศุสัตว์", "กำแพงเพชร", " ", "เผย", "ว่า", " ", "ขณะนี้", "ทาง", "จังหวัด", "ไม่ต้อง", "ประกาศ", "เป็น", "พื้นที่", "สีแดง", " ", "แต่", "ทั้ง", "จังหวัด", "เป็น", "พื้นที่", "ต้องสงสัย", " ", "ดังนั้น", " ", "เจ้าหน้าที่", "ปศุสัตว์", "สามารถ", "เข้า", "ทำลาย", "สัตว์ปีก", " ", "ได้", "ทุก", "พื้นที่", " ", "ถ้า", "เกิด", "สงสัย", "ว่า", "ใน", "พื้น", "ที่ใด", "มี", "สัตว์ปีก", "ป่วย", "ตาย", " ", "ซึ่ง", "อาจ", "ติดเชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "ที่", "กำลัง", "ระบาด", "หนัก", "อยู่", "ใน", "ขณะนี้" ]
[ 1, 6, 6, 10, 11, 10, 6, 6, 11, 6, 6, 11, 13, 12, 11, 6, 6, 6, 6, 13, 13, 6, 6, 11, 4, 4, 6, 13, 6, 6, 11, 12, 11, 6, 6, 3, 13, 6, 6, 11, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 13, 12, 1, 6, 6, 13, 6, 6, 13, 11, 12, 3, 13, 6, 6, 12, 3, 13, 6, 3, 1, 6 ]
[ 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
10
[ "หนังสือพิมพ์", "ไทยรัฐ", " ", "ปี", "ที่", " ", "55", " ", "ฉบับ", "ที่", " ", "17052", " ", "9", "/", "28", "/", "2004" ]
[ 6, 10, 11, 6, 12, 11, 7, 11, 6, 12, 11, 7, 11, 7, 11, 7, 11, 7 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 14, 14 ]
11
[ "http", "://", "www", ".", "bangkokhealth", ".", "com", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "htdoc", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "detail", ".", "asp", "?", "Number", "=", "10175" ]
[ 6, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7 ]
[ 11, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 ]
12
[ "ตรวจ", "แนวรบ", "อาหาร", "ปลอดภัย", " ", "หลัง", "ผ่าน", "วิกฤต", " ", "ไข้หวัด", "นก" ]
[ 13, 13, 6, 13, 11, 6, 13, 6, 11, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
13
[ "อาหาร", "ถือเป็น", "สิ่ง", "ที่", "จำ", "เป็นต่อ", "มนุษย์", " ", "และ", "อาหาร", "ที่", "ปลอดภัย", "เท่านั้น", "จึง", "จะ", "ให้", "คุณค่า", "ต่อ", "ร่างกาย", " ", "เพื่อให้", "ผู้บริโภค", "ได้รับ", "อาหาร", "ที่", "ปลอดภัย", " ", "จึง", "ต้อง", "มีระบบ", "ดูแล", "ควบคุม", "และ", "ตรวจสอบ", "คุณภาพ", "ทุก", "ขั้นตอน", " ", "ด้วยเหตุนี้", "รัฐบาล", "จึง", "ประกาศ", "ให้", "ปี", " ", "2547", " ", "เป็น", "ปี", "อาหาร", "ปลอดภัย" ]
[ 6, 13, 6, 12, 13, 13, 6, 11, 4, 6, 12, 13, 2, 3, 3, 13, 6, 1, 6, 11, 12, 6, 13, 6, 12, 13, 11, 3, 3, 13, 13, 13, 4, 13, 6, 5, 6, 11, 12, 6, 3, 13, 1, 6, 11, 7, 11, 13, 6, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 27, 27, 27, 27, 27 ]
14
[ "นโยบาย", "ดังกล่าว", " ", "แรก", "ๆ", " ", "ทำท่า", "ว่า", "จะ", "ไป", "ได้ดี", " ", "เพราะ", "หน่วยงาน", "ที่", "เกี่ยวข้อง", "อย่าง", " ", "กระทรวงเกษตรฯ", " ", "และ", "กระทรวงสาธารณสุข", " ", "(", "สธ", ".", ")", " ", "ได้", "เร่ง", "ดำเนินการ", "ให้", "เป็น", "รูปธรรม", " ", "แต่", "เมื่อ", "เกิด", "วิกฤตการณ์", "ไข้หวัด", "นก", " ", "นโยบาย", "นี้", "ถึงกับ", "ออก", "อาการ", "เซ" ]
[ 6, 5, 11, 0, 11, 11, 6, 12, 3, 13, 6, 11, 12, 6, 12, 13, 8, 11, 6, 11, 4, 6, 11, 11, 6, 11, 11, 11, 3, 13, 13, 12, 13, 6, 11, 4, 12, 13, 6, 6, 6, 11, 6, 5, 13, 3, 6, 0 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 6, 27, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
15
[ "อย่างไรก็ตาม", " ", "รัฐบาล", "ก็", "ยืนยัน", "ที่จะ", "ดำเนิน", "นโยบาย", "นี้", "ต่อ", " ", "โดย", "ที่ประชุม", "คณะรัฐมนตรี", "เมื่อ", "วันที่", " ", "22", " ", "กุมภาพันธ์", "ที่ผ่านมา", " ", "ได้", "อนุมัติ", "งบประมาณ", " ", "271", " ", "ล้าน", "บาท", "เพื่อ", "ใช้", "ใน", "โครงการ", "อาหาร", "ปลอดภัย" ]
[ 12, 11, 6, 12, 13, 12, 13, 6, 5, 1, 11, 12, 6, 6, 12, 6, 11, 7, 11, 6, 0, 11, 3, 13, 6, 11, 7, 11, 6, 6, 12, 13, 1, 6, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 5, 19, 19, 19, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
16
[ "การ", "ดำเนินงาน", "ใน", "โครงการ", "ดังกล่าว", " ", "รัฐบาล", "ได้", "มอบให้", " ", "สธ", ".", "เป็น", "ตัวหลัก", "ใน", "การ", "ประสาน", "แผน", "ยุทธศาสตร์", " ", "โดย", "บูรณาการ", "ความร่วมมือ", "ระหว่าง", "หน่วยงาน", "ภาครัฐ", "และ", "เอกชน", " ", "มี", "การ", "เสนอ", "แผนงาน", "หรือ", "มาตรการ", "เพื่อ", "พิจารณา", "ตาม", "ห่วง", "โซ่", "อาหาร", "ให้", "เกิด", "ความ", "ชัดเจน", " ", "โดย", "หน่วยงาน", "จาก", " ", "สธ", ".", "ที่", "รับผิดชอบ", "เรื่อง", "นี้", "มี", " ", "3", " ", "หน่วยงาน", "คือ", " ", "สำนักงาน", "อาหาร", "และ", "ยา", " ", "(", "อย.", ")", " ", "กรมอนามัย", " ", "และ", " ", "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" ]
[ 6, 13, 1, 6, 5, 11, 6, 3, 13, 11, 6, 11, 13, 6, 1, 6, 13, 6, 6, 11, 12, 6, 6, 1, 6, 6, 4, 6, 11, 13, 6, 13, 6, 4, 6, 12, 13, 1, 6, 6, 6, 12, 13, 6, 0, 11, 1, 6, 1, 11, 6, 11, 12, 13, 6, 5, 13, 11, 7, 11, 6, 13, 11, 6, 6, 4, 6, 11, 11, 6, 11, 11, 6, 11, 4, 11, 10 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 20, 20, 27, 27, 6, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 6 ]
17
[ "ศ.", "ดร.", "ภักดี", " ", "โพธิ", "ศิ", "ริ", " ", "รอง", "ปลัด", " ", "สธ", ".", " ", "กล่าวถึง", "ยุทธศาสตร์", "โครงการ", "อาหาร", "ปลอดภัย", "ว่า", " ", "มี", "อยู่", " ", "5", " ", "ส่วน", "คือ", " ", "ด้าน", "การพัฒนา", "มาตรฐาน", "กฎหมาย", "ให้", "เป็น", "สากล", ",", " ", "ด้าน", "ความเข้มแข็ง", "ใน", "การกำกับ", "ดูแล", "ให้อาหาร", "ปลอดภัย", ",", " ", "ด้าน", "การพัฒนา", "ศักยภาพ", "ของ", "ผู้บริโภค", ",", " ", "ด้าน", "การพัฒนา", "บุคลากร", "และ", "กระบวนการ", " ", "และ", "สุดท้าย", " ", "ด้าน", "การพัฒนา", "ศักยภาพ", "ห้องปฏิบัติการ" ]
[ 6, 6, 10, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 11, 6, 11, 11, 13, 6, 6, 6, 13, 12, 11, 13, 3, 11, 7, 11, 6, 13, 11, 6, 6, 6, 6, 12, 13, 6, 11, 11, 6, 6, 1, 12, 13, 6, 6, 11, 11, 6, 6, 6, 1, 6, 11, 11, 6, 6, 6, 4, 6, 11, 4, 0, 11, 6, 6, 6, 6 ]
[ 8, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
18
[ "แนวโน้ม", "สารปนเปื้อน", "ลดลง" ]
[ 6, 6, 13 ]
[ 27, 27, 27 ]
19
[ "การ", "แนะนำ", "วิธี", "เลือก", "ซื้อ", "สินค้า", "ที่", "ผ่านๆ", " ", "มา", " ", "เช่น", " ", "หมู", "จะ", "ต้อง", "มี", "สีแดง", "จึง", "จะ", "แสดงว่า", "เนื้อ", "มี", "คุณภาพดี", ",", " ", "ผัก", "ต้อง", "สด", "สะอาด", " ", "กรอบ", " ", "ปราศจาก", "แมลง", "รบกวน", ",", " ", "ปลา", "ต้อง", "เลือก", "ที่", "สดๆ", " ", "ฯลฯ", " ", "ความต้องการ", "หลายหลาก", "เช่นนี้", "เอง", " ", "ทำให้", "ผู้ผลิต", "ต้อง", "สนองความต้องการ", "ของ", "ผู้บริโภค", "ด้วย", "สารเคมี", "ชนิด", "ต่างๆ", " ", "กว่า", "ที่", "ผู้บริโภค", "จะ", "รู้", " ", "หรือ", "หน่วยงาน", "ที่", "เกี่ยวข้อง", "จะ", "เข้าไป", "ควบคุม", " ", "ผู้บริโภค", "ก็", "กลายเป็น", "นัก", "สะสม", "สารเคมี", "โดยไม่รู้ตัว", " ", "จน", "ทำให้เกิด", "ภาวะ", "โรค", "ร้ายแรง" ]
[ 6, 13, 6, 13, 13, 6, 12, 6, 11, 3, 11, 1, 11, 6, 3, 3, 13, 6, 3, 3, 13, 6, 13, 6, 11, 11, 6, 3, 13, 6, 11, 6, 11, 13, 6, 13, 11, 11, 6, 3, 13, 1, 6, 11, 11, 11, 6, 0, 5, 9, 11, 13, 6, 3, 13, 1, 6, 1, 6, 6, 5, 11, 12, 12, 6, 3, 13, 11, 4, 6, 12, 13, 3, 13, 13, 11, 6, 12, 13, 2, 6, 6, 6, 11, 12, 13, 6, 6, 0 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
20
[ "อย่างไรก็ตาม", " ", "หลังจาก", "ทุก", "หน่วยงาน", "ได้", "ช่วยกัน", "ตรวจสอบ", "คุณภาพ", "อาหาร", "เพื่อให้", "ถึง", "มือ", "ผู้บริโภค", "อย่าง", "ปลอดภัย", " ", "ปรากฎ", "ว่า", "ปริมาณ", "สารพิษ", "ที่", "ตกค้าง", "และ", "ปนเปื้อน", "ลด", "จำนวน", "ลง", " ", "ทั้งนี้", "จาก", "การ", "ตรวจสอบ", "ระหว่าง", "เดือน", "มีนาคม", " ", "2546", " ", "ถึง", "มกราคม", " ", "2547" ]
[ 12, 11, 12, 5, 6, 3, 2, 13, 6, 6, 12, 1, 6, 6, 8, 13, 11, 13, 12, 6, 6, 12, 13, 4, 13, 13, 6, 3, 11, 4, 1, 6, 13, 1, 6, 6, 11, 7, 11, 1, 6, 11, 7 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 0, 14, 14 ]
21
[ "ถึงแม้", "ปริมาณ", "สาร", "ตกค้าง", "จะ", "มีแนวโน้ม", " ", "ว่า", "ไทย", "อาจ", "กลายเป็น", "ประเทศ", "ปลอดภัย", "จาก", "สารเคมี", "อันตราย", " ", "แต่", "ยังคง", "มี", "ยา", "บาง", "ชนิด", "ที่", "ปริมาณ", "การ", "ใช้", "ยัง", "น่าเป็นห่วง", " ", "โดย", " ", "นพ.", "ศุภ", "ชัย", " ", "คุ", "ณา", "รัตน", "พฤกษ์", " ", "เลขาธิการ", "คณะกรรมการ", "อาหาร", "และ", "ยา", " ", "(", "อย.", ")", " ", "ยอมรับ", "ว่า", " ", "ยาฆ่าแมลง", "ยัง", "เป็นปัญหา", "อยู่", " ", "เพราะ", "มี", "การ", "ปนเปื้อน", "เกิน", "กว่า", "มาตรฐาน", "ประมาณ", " ", "4.47" ]
[ 12, 6, 6, 13, 3, 13, 11, 12, 10, 3, 13, 6, 13, 1, 6, 6, 11, 4, 3, 13, 6, 5, 6, 12, 6, 6, 13, 3, 13, 11, 1, 11, 6, 10, 10, 11, 6, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 6, 4, 6, 11, 11, 6, 11, 11, 13, 12, 11, 13, 3, 13, 3, 11, 12, 13, 6, 13, 2, 12, 6, 5, 11, 7 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 20, 20, 20, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
22
[ "สิ่ง", "ที่", "น่า", "กังวลใจ", "อีก", "อย่างหนึ่ง", " ", "ซึ่ง", " ", "เลขาฯ", " ", "อย.", "ระบุ", " ", "คือ", "การ", "ปนเปื้อน", "ของ", "จุลินทรีย์", " ", "ที่", "สามารถ", "ปนเปื้อน", "ได้", "ใน", "ทุก", "กระบวนการ", " ", "ตั้งแต่", "การขนส่ง", " ", "วาง", "จำหน่าย", " ", "การ", "แปรรูป", " ", "ฯลฯ", " ", "และ", "ใน", "ส่วน", "การ", "ติดตาม", "ความปลอดภัย", "นั้น", " ", "ทาง", " ", "อย.", "ก็ได้", "เร่ง", "ตรวจสอบ", "โรงงาน", "แปรรูป", "อาหาร", "ที่", "มี", "ความเสี่ยง", " ", "ให้", "เข้า", "มาตรฐาน", "การผลิต", "ที่", "ดี", " ", "หรือ", " ", "จี", "เอ็ม", "พี", " ", "จำนวน", " ", "9,453", " ", "โรงงาน", " ", "ซึ่ง", "ขณะนี้", "ตรวจสอบ", "ไป", "แล้ว", " ", "6,887", " ", "แห่ง", " ", "หรือ", "ประมาณ", " ", "75", "%", "ใน", "จำนวน", "นี้", "พบ", "โรงงาน", "ที่", "ได้มาตรฐาน", "คือ", " ", "64.9", "%", " ", "และ", "ตั้งเป้า", "ไว้", "ว่า", " ", "ภายใน", "สิ้นเดือน", "มีนาคม", "นี้", "จะ", "สามารถ", "ตรวจ", "ได้", "ครบ", " ", "100", "%", " ", "โดย", "จะ", "มี", "โรงงาน", "ที่", "ผ่าน", "จี", "เอ็ม", "พี", "ถึง", " ", "80", "%", " ", "เตรียม", "ขอ", "งบ", "ปรับปรุง", "ตลาดสด" ]
[ 6, 12, 3, 13, 2, 5, 11, 12, 11, 6, 11, 6, 13, 11, 13, 6, 13, 1, 6, 11, 12, 3, 13, 3, 1, 5, 6, 11, 12, 6, 11, 13, 13, 11, 6, 13, 11, 9, 11, 4, 1, 6, 6, 13, 6, 5, 11, 1, 11, 6, 3, 13, 13, 6, 13, 6, 12, 13, 6, 11, 12, 13, 6, 6, 12, 0, 11, 4, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 12, 2, 13, 3, 3, 11, 7, 11, 6, 11, 4, 5, 11, 7, 6, 1, 6, 5, 13, 6, 12, 13, 13, 11, 7, 6, 11, 4, 13, 3, 12, 11, 1, 6, 6, 5, 3, 3, 13, 3, 2, 11, 7, 6, 11, 12, 3, 13, 6, 12, 13, 6, 6, 0, 1, 11, 7, 6, 11, 13, 13, 6, 13, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 7, 21, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 7, 21, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 7, 21, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 7, 21, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
23
[ "นอกจาก", "การ", "ตรวจสอบ", "อาหาร", "ปลอดภัย", "จาก", "ต้นทาง", "แล้ว", " ", "การ", "ติดตาม", "ตรวจสอบ", "ตาม", "ตลาดสด", " ", "ที่", "มี", "แผงลอย", "จำหน่าย", "อาหาร", "นานา", "ชนิด", "ถือเป็น", "สิ่ง", "ที่", "ละเลย", "ไม่", "ได้", " ", "ดังนั้น", "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์", " ", "สธ", ".", " ", "จึง", "ได้", "ทำการ", "ตรวจสอบ", "และ", "มอบ", "ป้าย", "อาหาร", "ปลอดภัย", "ไป", "แล้ว", " ", "76,000", " ", "ป้าย", " ", "เป็น", "ป้าย", "ชั่วคราว", " ", "61,792", " ", "ป้าย", " ", "ป้าย", "ทอง", " ", "14,297", " ", "ป้าย", " ", "และ", "ยังคง", "ต้อง", "ตรวจสอบ", "อย่าง", "ต่อเนื่อง", " ", "เพราะ", "อาจ", "มี", "การ", "ลักลอบ", "ใช้", "สารเคมี", "ใน", "ภายหลัง" ]
[ 12, 6, 13, 6, 13, 1, 6, 3, 11, 6, 13, 13, 1, 6, 11, 12, 13, 6, 13, 6, 6, 6, 13, 6, 12, 13, 8, 3, 11, 12, 10, 11, 10, 11, 11, 3, 3, 13, 13, 4, 13, 13, 6, 13, 3, 3, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 0, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 4, 3, 3, 13, 8, 13, 11, 12, 3, 13, 6, 13, 13, 6, 1, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
24
[ "โดย", "ใน", "ส่วน", "กระทรวงเกษตรฯ", " ", "จะ", "ต้อง", "ควบคุม", "การผลิต", " ", "ตั้งแต่", "ท้อง", "ไร่", "ท้องนา", " ", "ฟาร์ม", "และ", "ต้อง", "ให้ความรู้", "กับ", "เกษตรกร", "มากขึ้น", " ", "ซึ่ง", "ใน", "ระยะยาว", "จะ", "ส่ง", "ผลดี", "ต่อ", "ทั้ง", "ระบบ" ]
[ 12, 1, 6, 6, 11, 3, 3, 13, 6, 11, 12, 6, 6, 6, 11, 6, 4, 3, 13, 1, 6, 2, 11, 12, 1, 6, 3, 13, 6, 1, 5, 6 ]
[ 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
25
[ "ใน", "ส่วน", "กระทรวงสาธารณสุข", " ", "นพ.", "สถาพร", " ", "วงษ์", "เจริญ", " ", "รองเลขาธิการ", "อย.", " ", "บอ", "กว่า", " ", "จะ", "ต้อง", "มี", "การ", "ปรับ", "โฉม", "ตลาด", "ครั้ง", "ใหญ่", " ", "ดังนั้น", "จึง", "จำเป็นต้อง", "ขอ", "งบประมาณ", "เพิ่ม", " ", "ซึ่ง", "ส่วนหนึ่ง", "จะ", "นำไปใช้", "ปรับปรุง", "แผง", "ขาย", "อาหาร", " ", "โดย", "รัฐ", "อาจ", "ช่วย", "ด้วย", "การ", "ปล่อย", "เงินกู้", "ให้", "ผู้ค้า", "โดย", "ไม่", "มี", "ดอกเบี้ย", " ", "ซึ่ง", "ถือเป็น", "ปราการ", "ด่าน", "แรก", "ที่จะ", "นำ", "อาหาร", "ไป", "สู่", "ครัว", "ของ", "ผู้บริโภค" ]
[ 1, 6, 6, 11, 6, 10, 11, 10, 10, 11, 6, 6, 11, 6, 5, 11, 3, 3, 13, 6, 13, 6, 6, 6, 0, 11, 12, 3, 3, 13, 6, 13, 11, 12, 6, 3, 13, 13, 6, 13, 6, 11, 12, 6, 3, 13, 1, 6, 13, 13, 12, 6, 12, 8, 13, 6, 11, 12, 13, 6, 13, 0, 12, 13, 6, 3, 1, 6, 1, 6 ]
[ 27, 27, 6, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
26
[ "นอกจากนี้", "สิ่ง", "ที่", "ต้อง", "เร่ง", "สร้าง", "ควบคู่", "ไป", "ก็", "คือ", " ", "ศักยภาพ", "ของ", "ผู้บริโภค", " ", "โดย", "มีแผน", "ที่จะ", "ประชาสัมพันธ์", "ผ่าน", "สื่อ", ",", " ", "รณรงค์", "จัด", "มหกรรม", "อาหาร", "ระดับ", "เขต", "ทั่วประเทศ", " ", "และ", "สร้าง", "กลุ่ม", " ", "อย.", "น้อย", "ระดับ", "มัธยม", "ทั่วประเทศ", " ", "ทั้งนี้", " ", "เพื่อให้", "ผู้บริโภค", "มี", "พฤติกรรมการบริโภค", "ที่", "ถูกต้อง" ]
[ 12, 6, 12, 3, 13, 13, 13, 3, 12, 13, 11, 6, 1, 6, 11, 12, 13, 12, 13, 13, 6, 11, 11, 6, 13, 6, 6, 6, 6, 6, 11, 4, 13, 6, 11, 6, 2, 6, 6, 6, 11, 4, 11, 12, 6, 13, 6, 12, 0 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
27
[ "โครงการ", "อาหาร", "ปลอดภัย", "จะ", "บรรลุเป้าหมาย", "ที่", "รัฐ", "วาง", "ไว้", "หรือไม่", " ", "หรือ", "จะ", "มี", "อะไร", "มา", "ทำให้", "สะดุด", "อีก", " ", "คง", "เป็นเรื่อง", "ที่", "ต้อง", "รอ", "ดู", "กัน", "ต่อไป" ]
[ 6, 6, 6, 3, 13, 12, 6, 13, 3, 8, 11, 4, 3, 13, 9, 3, 13, 6, 2, 11, 3, 6, 12, 3, 13, 13, 2, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
28
[ "หนังสือพิมพ์", "ผู้จัดการ", " ", "3", "/", "10", "/", "2004" ]
[ 6, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 7 ]
[ 27, 27, 27, 0, 14, 14, 14, 14 ]
29
[ "http", "://", "www", ".", "bangkokhealth", ".", "com", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "htdoc", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "detail", ".", "asp", "?", "Number", "=", "10161" ]
[ 6, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7 ]
[ 11, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 ]
30
[ "สถานการณ์", "หวัด", "นก", "นิ่ง", " ", "ยอด", "อาการ", "ต้องสงสัย", "คง", "ที" ]
[ 6, 6, 5, 13, 11, 6, 6, 13, 3, 0 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
31
[ "ศูนย์", "ไข้หวัด", "นก", " ", "รายงาน", "ไม่", "พบ", "ผู้ป่วย", "ยืนยัน", "เป็น", "ไข้หวัด", "นก", "และ", "ผู้", "สงสัย", "ไข้หวัด", "นก", "เพิ่ม", " ", "ยอด", "คงเดิม", "มี", "ผู้ป่วย", "ที่", "ยืนยัน", "เป็น", "ไข้หวัด", "นก", " ", "10", " ", "ราย", " ", "รักษา", "หาย", " ", "3", " ", "เสียชีวิต", " ", "7", " ", "ราย", " ", "ส่วน", "ผู้ป่วย", "สงสัย", "ไข้หวัด", "นก", "ทั้งหมด", " ", "21", " ", "ราย", " ", "รักษา", "หาย", "แล้ว", " ", "12", " ", "ราย", " ", "เสียชีวิต", " ", "7", " ", "ราย", " ", "คง", "นอน", "รักษา", "ใน", "โรงพยาบาล", "เพียง", " ", "2", " ", "ราย" ]
[ 7, 6, 6, 11, 6, 8, 13, 6, 13, 13, 6, 6, 4, 9, 13, 6, 6, 13, 11, 6, 6, 13, 6, 12, 13, 13, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 6, 13, 6, 2, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 3, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 3, 13, 13, 1, 6, 5, 11, 7, 11, 6 ]
[ 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
32
[ "น.พ.", "ธวัช", " ", "สุ", "นท", "รา", "จาร", "ย์", " ", "รอง", "ปลัด", "กระทรวงสาธารณสุข", "(", "สธ", ".", ")", "ใน", "ฐานะ", "ผู้อำนวยการ", "ศูนย์", "ไข้หวัด", "นก", " ", "กระทรวงสาธารณสุข", " ", "ให้", "สัมภาษณ์", "ว่า", " ", "ใน", "วันนี้", " ", "(", "2", " ", "มี", ".ค.", ")", "ไม่", "มี", "รายงาน", "ผู้ป่วย", "ยืนยัน", "เป็น", "ไข้หวัด", "นก", " ", "และ", "ผู้", "สงสัย", "ไข้หวัด", "นก", "เพิ่ม", " ", "มี", "ผู้ป่วย", "ที่", "ยืนยัน", "เป็น", "ไข้หวัด", "นก", "จำนวน", " ", "10", " ", "ราย", " ", "รักษา", "หาย", " ", "3", " ", "ราย", " ", "เสียชีวิต", " ", "7", " ", "ราย", " ", "มี", "ผู้ป่วย", "สงสัย", "ไข้หวัด", "นก", "ทั้งหมด", " ", "21", " ", "ราย", " ", "รักษา", "หาย", "แล้ว", " ", "12", " ", "ราย", " ", "เสียชีวิต", " ", "7", " ", "ราย", " ", "คง", "นอน", "รักษา", "ใน", "โรงพยาบาล", "เพียง", " ", "2", " ", "ราย", "คือ", "ราย", "ที่", "จังหวัด", "ชัยนาท", " ", "และ", "นครราชสีมา" ]
[ 6, 6, 11, 6, 6, 6, 6, 6, 11, 13, 6, 10, 11, 10, 11, 11, 1, 6, 6, 6, 6, 6, 11, 6, 11, 12, 13, 12, 11, 1, 6, 11, 11, 7, 11, 13, 6, 11, 8, 13, 6, 6, 13, 13, 6, 6, 11, 4, 9, 13, 6, 6, 13, 11, 13, 6, 12, 13, 13, 6, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 13, 6, 2, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 3, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 3, 13, 13, 1, 6, 5, 11, 7, 11, 6, 13, 6, 12, 13, 6, 11, 4, 6 ]
[ 8, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 6, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 20, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 27, 27, 0, 14, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 4 ]
33
[ "ทั้งนี้", "ยังมี", "ผู้ป่วย", "ปอด", "อักเสบ", "และ", "ไข้หวัดใหญ่", "ที่อยู่", "ใน", "ข่าย", "เฝ้า", "ระวัง", " ", "สอบสวน", " ", "และ", "รอ", "ผล", "การ", "ตรวจ", "ทาง", "ห้องปฏิบัติการ", " ", "ของ", "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์", "อีก", " ", "128", " ", "ราย", " ", "สำหรับ", "อาการ", "ผู้ป่วย", " ", "ชาว", "จังหวัด", "นครราชสีมา", " ", "วาน", "นี้", " ", "อาการ", "ดีขึ้น", "มาก", " ", "ส่วน", "คนไข้", "ชาว", "จังหวัด", "ชัยนาท", " ", "อาการ", "ยัง", "ทรง", "อยู่", " ", "และ", "จาก", "การ", "วิเคราะห์", "สถานการณ์", "การ", "เกิด", "โรคไข้หวัด", "นก", "ใน", "รอบ", " ", "5", " ", "วัน", "จำนวน", "ผู้ป่วย", "ที่", "ได้รับ", "รายงาน", "ลดลง", " ", "จาก", "วัน", "ละ", " ", "12", " ", "ราย", " ", "เหลือ", "เพียง", "วัน", "ละ", " ", "1", "-", "2", " ", "ราย", " ", "แสดงว่า", "การควบคุม", "การ", "ระบาด", "ของ", "โรค", "ได้ผล", " ", "ประกอบ", "กับ", "ช่วงนี้", "อากาศ", "เริ่ม", "ร้อน", " ", "เชื้อโรค", "จะ", "ตาย", "ง่าย", "ขึ้น", " ", "และ", "ประชาชน", "มีความรู้", "ความเข้าใจ", "ใน", "การป้องกัน", "โรคไข้หวัด", "นก", "เป็น", "อย่าง", "ดี", " ", "จึง", "ทำให้", "จำนวน", "ผู้ป่วย", "ใหม่", "เริ่ม", "ลดลง", "อย่าง", "เห็นได้ชัด" ]
[ 4, 13, 6, 6, 6, 4, 6, 6, 1, 6, 6, 6, 11, 6, 11, 4, 13, 6, 6, 13, 1, 6, 11, 1, 6, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 12, 6, 6, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 5, 11, 6, 0, 2, 11, 6, 6, 13, 6, 6, 11, 6, 3, 13, 3, 11, 4, 1, 6, 13, 6, 6, 13, 6, 6, 1, 6, 11, 7, 11, 6, 6, 6, 12, 13, 6, 13, 11, 1, 6, 1, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 5, 6, 1, 11, 7, 11, 7, 11, 6, 11, 12, 6, 6, 13, 1, 6, 13, 11, 13, 1, 6, 6, 13, 0, 11, 6, 3, 13, 2, 3, 11, 4, 6, 13, 6, 1, 6, 6, 6, 8, 8, 0, 11, 3, 13, 6, 6, 0, 13, 13, 8, 0 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 0, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 10, 24, 24, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
34
[ "ส่วน", "สาเหตุ", "ที่", "การรายงานผล", "การ", "ตรวจ", "ทาง", "ห้องปฏิบัติการ", "ต้อง", "ใช้เวลานาน", " ", "เพราะ", "เมื่อ", "พบ", "ผู้ต้องสงสัย", "เป็น", "ไข้หวัด", "นก", " ", "ใน", "ขั้น", "ต่อไป", " ", "จะ", "ต้อง", "จำแนก", "ให้ได้", "ว่า", "ติด", "เชื้อไวรัส", "ชนิด", "ใน", "คน", " ", "หรือ", "สัตว์ปีก", " ", "ตาม", "เกณฑ์", "ของ", "องค์การอนามัยโลก", " ", "ซึ่ง", "ต้อง", "ใช้", "ระยะเวลา", "ประมาณ", " ", "3", "-", "14", " ", "วัน", " ", "และ", "จะ", "ส่งผล", "นี้", "ให้", "คณะกรรมการ", "ผู้เชี่ยวชาญ", "โรคไข้หวัด", "นก", "พิจารณา", "ประกอบ", "อาการ", "ทาง", "คลินิก", "ของ", "คนป่วย", " ", "เพื่อ", "ประกาศ", "ว่า", "เป็น", "โรคไข้หวัด", "นก", "หรือไม่" ]
[ 4, 6, 12, 6, 6, 13, 6, 6, 3, 13, 11, 12, 12, 13, 6, 13, 6, 6, 11, 1, 6, 5, 11, 3, 3, 13, 3, 12, 13, 6, 6, 1, 6, 11, 4, 6, 11, 1, 6, 1, 10, 11, 12, 3, 13, 6, 5, 11, 7, 11, 7, 11, 6, 11, 4, 3, 13, 5, 12, 6, 6, 6, 6, 13, 13, 6, 1, 6, 1, 6, 11, 12, 13, 12, 13, 6, 6, 8 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
35
[ "หนังสือพิมพ์", "ผู้จัดการ", " ", "3", "/", "3", "/", "2004" ]
[ 6, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 7 ]
[ 27, 27, 27, 0, 14, 14, 14, 14 ]
36
[ "http", "://", "www", ".", "bangkokhealth", ".", "com", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "htdoc", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "detail", ".", "asp", "?", "Number", "=", "10153" ]
[ 6, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7 ]
[ 11, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 ]
37
[ "อากาศ", "ร้อน", "ช่วย", "ทำลาย", "ไวรัส", "ไข้หวัด", "นก" ]
[ 6, 0, 13, 13, 6, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
38
[ "อธิบดี", "กรม", "ควบคุม", "โรค", "ยืนยัน", "สถานการณ์", "ไข้หวัด", "นก", "ของ", "ไทย", "ที่", "มีแนวโน้ม", "ดีขึ้น", "เรื่อย ๆ", " ", "ประชาชน", "ไม่", "ควร", "ตระหนก", "จาก", "การ", "ที่", "พบ", "ผู้ต้องสงสัย", "ประปราย", "เป็น", "เพียง", "ผล", "จาก", "การ", "รับ", "เชื้อไวรัส", " ", "มา", "นาน", "แล้ว", " ", "ซึ่ง", "อาจ", "เป็น", "เพียง", "ไข้หวัดใหญ่", "เท่านั้น", " ", "เผย", "ผลดี", "ของ", "การย่าง", "เข้า", "หน้าร้อน", "เชื้อไวรัส", "จะ", "ตาย", "ง่าย", " ", "การ", "แพร่เชื้อ", "จะ", "เป็นไปได้", "ยาก", "อีกด้วย" ]
[ 6, 6, 13, 6, 13, 6, 6, 6, 1, 10, 12, 8, 13, 6, 11, 6, 8, 3, 13, 1, 6, 12, 13, 6, 6, 13, 5, 6, 1, 6, 13, 6, 11, 3, 2, 3, 11, 12, 3, 13, 5, 6, 2, 11, 13, 6, 1, 6, 13, 6, 6, 3, 13, 2, 11, 6, 13, 3, 13, 2, 2 ]
[ 27, 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
39
[ "นพ.", "จรัล", " ", "ตฤณ", "วุฒิ", "พงษ์", " ", "อธิบดี", "กรม", "ควบคุม", "โรค", " ", "กล่าวถึง", "กรณี", "พบ", "ผู้ต้องสงสัย", "เป็น", "ไข้หวัด", "นก", "เพิ่ม", "อีก", " ", "1", " ", "ราย", "ที่", "อำเภอ", "เมือง", " ", "จังหวัด", "นครราชสีมา", " ", "เมื่อวาน", "นี้", " ", "(", "28", " ", "ก.พ.", ")", " ", "แม้", "จะ", "มี", "การ", "ทำลาย", "ไก่", "ไป", "จำนวนมาก", " ", "ว่า", " ", "การ", "พบ", "ผู้ต้องสงสัย", "ว่า", "เป็น", "ผู้ป่วย", "ไข้หวัด", "นก", " ", "มี", "ความเป็นไปได้", "ว่า", " ", "บุคคล", "ดังกล่าว", "มี", "การ", "รับ", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "มา", "ก่อนหน้านี้", "แล้ว", " ", "และ", "เชื้อ", "ที่", "เข้าสู่", "ร่างกาย", "ก็", "จะ", "มี", "ระยะ", "ฟักตัว", "ใน", "ระยะ", "หนึ่ง", "ก่อนที่จะ", "มี", "อาการ" ]
[ 6, 10, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 13, 6, 11, 13, 6, 13, 6, 13, 6, 6, 13, 2, 11, 7, 11, 6, 12, 6, 13, 11, 6, 6, 11, 6, 5, 11, 11, 7, 11, 6, 11, 11, 12, 3, 13, 6, 13, 6, 3, 2, 11, 12, 11, 6, 13, 6, 12, 13, 6, 6, 6, 11, 13, 3, 12, 11, 6, 5, 13, 6, 13, 6, 6, 6, 3, 2, 3, 11, 4, 6, 12, 13, 6, 12, 3, 13, 6, 0, 1, 6, 7, 12, 13, 6 ]
[ 8, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 4, 18, 27, 0, 14, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
40
[ "และ", "หาก", "ผู้ต้องสงสัย", "นั้น", "มีประวัติ", "สัมผัส", "กับ", "สัตว์ปีก", "เช่น", " ", "ไก่", " ", "ก็", "อาจ", "เป็นไปได้", "ที่จะ", "รับ", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", " ", "ซึ่ง", "ต้อง", "ดู", "เป็นราย", " ", "ๆ", " ", "ไป", " ", "และ", "ไม่", "จำเป็น", "ว่า", "ผู้", "นั้น", "จะ", "ต้อง", "อาศัย", "อยู่", "ใน", "พื้นที่", "ระบาด", "มา", "ก่อน", "ด้วย", " ", "หรือ", "ถ้า", "ราย", "ใด", "เข้าข่าย", "ผู้ต้องสงสัย", " ", "แต่", "การ", "ตรวจ", "วินิจฉัยโรค", "ก็", "อาจจะ", "พบ", "ว่า", " ", "เป็น", "เพียง", "ไข้หวัดใหญ่", "อย่าง", "คนธรรมดา", "ทั่วไป", " ", "อย่างเช่น", " ", "ราย", "ใน", "จังหวัด", "พัทลุง", " ", "โดย", "ไม่", "ได้", "เกี่ยวข้อง", "กับ", "การ", "ทำลาย", "ไก่", "ใน", "พื้นที่", "ต่างๆ", " ", "แต่อย่างใด" ]
[ 4, 12, 6, 5, 13, 13, 1, 6, 1, 11, 6, 11, 12, 3, 13, 12, 13, 6, 6, 6, 11, 12, 3, 13, 6, 11, 6, 11, 3, 11, 4, 8, 13, 12, 9, 5, 3, 3, 13, 3, 1, 6, 6, 3, 2, 1, 11, 4, 12, 6, 5, 13, 6, 11, 4, 6, 13, 6, 12, 3, 13, 12, 11, 13, 5, 8, 8, 0, 2, 11, 1, 11, 6, 1, 6, 6, 11, 12, 8, 3, 13, 1, 6, 13, 6, 1, 6, 5, 11, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
41
[ "อย่างไรก็ตาม", " ", "ทาง", "กรม", "ควบคุม", "โรค", "ได้", "มี", "มาตร", "การควบคุมดูแล", "อย่าง", "เข้มงวด", "ทั่วประเทศ", "อยู่", "ตลอดเวลา", " ", "และ", "ไม่", "ได้", "เฝ้า", "ระวัง", "ควบคุม", "เฉพาะ", "พื้นที่", "ที่", "เคย", "ระบาด", "เป็น", "พื้นที่", "สีแดง", " ", "หรือ", "สีเหลือง", " ", "เท่านั้น", " ", "หาก", "พบ", "ว่า", "พื้น", "ที่ใด", "หรือ", "ราย", "ใด", "เข้าข่าย", "ต้องสงสัย", "ก็", "จะ", "ขึ้นบัญชี", " ", "และ", "เฝ้า", "ระวัง", "อย่าง", "ใกล้ชิด", "เช่นเดียวกับ", "การเฝ้า", "ระวัง", "โรค", "ทางเดิน", "หายใจ", "เฉียบพลัน", "รุนแรง", " ", "หรือ", "ซาร์ส" ]
[ 12, 11, 1, 6, 13, 6, 3, 13, 6, 6, 8, 13, 6, 3, 2, 11, 4, 8, 3, 13, 6, 13, 0, 6, 12, 3, 13, 13, 6, 6, 11, 4, 6, 11, 2, 11, 12, 13, 12, 6, 6, 4, 6, 5, 13, 6, 12, 3, 13, 11, 4, 6, 6, 8, 0, 1, 6, 13, 6, 6, 6, 6, 0, 11, 4, 6 ]
[ 27, 27, 27, 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
42
[ "นพ.", "จรัล", " ", "กล่าว", "ต่อว่า", " ", "สถานการณ์", "ไข้หวัด", "นก", "ของ", "ไทย", " ", "แนวโน้ม", "ลด", "ลงมา", "แล้ว", "ตั้งแต่", "ต้นเดือน", "กุมภาพันธ์", "นี้", " ", "โดย", "อาจจะ", "พบ", "ผู้ต้องสงสัย", "ประปราย", "อยู่", "บ้าง", " ", "จาก", "บางราย", "ที่", "อาจ", "รับ", "เชื้อ", "มา", "นาน", "แล้ว", " ", "และ", "ใน", "ช่วง", "เดือน", "มีนาคม", "เป็นต้นไป", " ", "ที่", "ย่าง", "เข้า", "หน้าร้อน", " ", "จะ", "มี", "ผลดี", "คือ", " ", "ไวรัส", "จะ", "ตาย", "ง่าย", " ", "โอกาส", "ที่", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "จะ", "แพร่เชื้อ", "ก็", "เป็นไปได้", "น้อย", " ", "ขอให้", "ประชาชน", "มั่นใจ", "ไม่ต้อง", "ตื่นตระหนก", "กับ", "โรค", "ดังกล่าว", "อีกต่อไป" ]
[ 6, 10, 11, 13, 2, 11, 6, 6, 6, 1, 10, 11, 6, 13, 2, 3, 12, 6, 6, 5, 11, 12, 3, 13, 6, 13, 3, 9, 11, 1, 6, 12, 3, 13, 6, 3, 2, 3, 11, 4, 1, 6, 6, 6, 13, 11, 12, 0, 13, 6, 11, 3, 13, 6, 13, 11, 6, 3, 13, 2, 11, 6, 12, 13, 6, 6, 3, 13, 12, 13, 2, 11, 13, 6, 13, 6, 13, 1, 6, 5, 2 ]
[ 8, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
43
[ "อธิบดี", "กรม", "ควบคุม", "โรค", " ", "ยัง", "กล่าวเตือน", "ประชาชน", "ถึง", "โรค", "ที่", "อาจจะ", "เกิด", "ใน", "ช่วง", "หน้าร้อน", "ว่า", " ", "โรค", "ที่", "สำคัญ", "ที่จะ", "มา", "พร้อมกับ", "หน้าร้อน", "คือ", " ", "โรค", "ทางเดินอาหาร", " ", "เช่น", " ", "ท้องร่วง", "รุนแรง", " ", "เป็นต้น", " ", "ขอให้", "ประชาชน", "ระมัดระวัง", "ใน", "การ", "บริโภค", "น้ำ", " ", "อาหาร", " ", "ควร", "ปรุง", "ให้", "สุก", " ", "สะอาด", "เป็นหลัก", " ", "สำหรับ", "ผู้ประกอบการ", "ร้านอาหาร", " ", "ก็", "ควร", "ให้ความสำคัญ", "กับ", "การปรุงอาหาร", "ที่", "สุก", "และ", "น้ำดื่ม", "ต้อง", "สะอาด", " ", "ก่อน", "นำ", "ออก", "ขาย", "ด้วย" ]
[ 6, 6, 13, 6, 11, 3, 6, 13, 1, 6, 12, 3, 13, 1, 6, 0, 12, 11, 6, 12, 0, 12, 13, 4, 6, 13, 11, 6, 6, 11, 1, 11, 6, 6, 11, 9, 11, 13, 6, 13, 1, 6, 13, 6, 11, 6, 11, 3, 13, 12, 6, 11, 6, 6, 11, 12, 6, 6, 11, 12, 3, 13, 1, 6, 12, 6, 4, 6, 3, 13, 11, 12, 13, 3, 13, 2 ]
[ 27, 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
44
[ "หนังสือพิมพ์", "ผู้จัดการ", " ", "3", "/", "1", "/", "2004" ]
[ 6, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 7 ]
[ 27, 27, 27, 0, 14, 14, 14, 14 ]
45
[ "http", "://", "www", ".", "bangkokhealth", ".", "com", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "htdoc", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "detail", ".", "asp", "?", "Number", "=", "10155" ]
[ 6, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7 ]
[ 11, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 ]
46
[ "ผล", "แล็บ", "พบ", "ไข้หวัด", "นก", "เพิ่ม", " ", "1", " ", "ราย", " ", "เป็น", "หญิง", "ชาว", "ลพบุรี" ]
[ 6, 6, 13, 6, 6, 13, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 6, 10 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4 ]
47
[ "ศูนย์", "ปฏิบัติการ", "โรคไข้หวัด", "นก", "ขึ้นบัญชี", "ผู้ป่วย", "ไข้หวัด", "นก", "เพิ่ม", " ", "1", " ", "ราย", " ", "เป็น", "ชาว", "จังหวัด", "ลพบุรี", "ซึ่ง", "แพทย์", "รักษา", "หาย", "ตั้งแต่", "วันที่", " ", "25", " ", "ก.พ.", "แล้ว", " ", "พบ", "ประวัติ", "ที่", "บ้าน", "เลี้ยง", "ไก่ชน", "และ", "ทยอย", "ตาย", "จน", "หมด", " ", "สัมผัส", "ไก่", "ตาย", "โดย", "ไม่", "มี", "เครื่อง", "ป้องกัน", " ", "ล่าสุด", "ประเทศ", "ไทย", "มี", "ผู้ป่วย", "ไข้หวัด", "นก", " ", "10", " ", "ราย", " ", "เสียชีวิต", " ", "7", " ", "ราย", " ", "รักษา", "หาย", " ", "3", " ", "ราย" ]
[ 7, 13, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 13, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 6, 6, 12, 6, 13, 6, 1, 6, 11, 7, 11, 6, 3, 11, 13, 6, 12, 6, 13, 6, 4, 6, 13, 12, 13, 11, 13, 6, 13, 12, 8, 13, 6, 13, 11, 0, 6, 10, 13, 6, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 11, 7, 11, 6 ]
[ 6, 20, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
48
[ "น.พ.", "จรัล", " ", "ตฤณ", "วุฒิ", "พงษ์", " ", "อธิบดี", "กรม", "ควบคุม", "โรค", " ", "กล่าวว่า", " ", "วันนี้", "(", "27", " ", "ก.พ.", ")", " ", "คณะกรรมการ", "ผู้เชี่ยวชาญ", "โรคไข้หวัด", "นก", " ", "ซึ่ง", "ประกอบด้วย", "ตัวแทน", "จาก", "กระทรวงสาธารณสุข", " ", "องค์การอนามัยโลก", "และ", "หน่วยงาน", "ที่", "เกี่ยวข้อง", " ", "ได้", "ขึ้นบัญชี", "ผู้ป่วย", "ไข้หวัดใหญ่", "จาก", "สัตว์ปีก", "หรือ", "ไข้หวัด", "นก", " ", "เพิ่ม", "อีก", " ", "1", " ", "ราย", " ", "ซึ่ง", "ผล", "การ", "ตรวจ", "ทาง", "ห้องปฏิบัติการ", "ของ", "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์", " ", "ยืนยัน", "ว่า", " ", "ผู้ป่วย", "ราย", "นี้", "ติด", "เชื้อไวรัส", "เอช", "5", "เอ็น", "1" ]
[ 6, 6, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 13, 6, 11, 12, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 11, 6, 6, 6, 6, 11, 12, 13, 6, 1, 6, 11, 6, 4, 6, 12, 13, 11, 3, 13, 6, 13, 1, 6, 4, 6, 6, 11, 13, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 12, 6, 6, 13, 1, 6, 1, 10, 11, 13, 12, 11, 6, 6, 5, 13, 6, 6, 7, 7, 7 ]
[ 8, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 20, 20, 27, 27, 27, 0, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
49
[ "ทั้งนี้", "ผู้ป่วย", "ราย", "นี้", "เป็น", "หญิง", "อายุ", " ", "47", " ", "ปี", " ", "เป็น", "ชาว", "จังหวัด", "ลพบุรี", "มี", "อาชีพ", "รับจ้าง", "ถู", "พื้น", "โรงพยาบาล", "ลพบุรี", " ", "ที่", "บ้าน", "เลี้ยง", "ไก่ชน", " ", "60", " ", "ตัว", " ", "ไก่", "ทยอย", "ตาย", "วัน", "ละ", " ", "5", "-", "10", " ", "ตัว", "จน", "หมด", "เล้า", " ", "ตั้งแต่", "วันที่", " ", "23", " ", "มกราคม", " ", "2547", " ", "ผู้ป่วย", "นำ", "ไก่", "ไป", "ทิ้ง", "ขยะ", "เทศบาล", " ", "เผา", "และ", "ฝัง", "เอง", "โดย", "ไม่", "ได้", "ใส่", "เครื่อง", "ป้องกัน", " ", "ต่อมา", "เริ่ม", "ป่วย", "เมื่อ", "วันที่", " ", "3", " ", "กุมภาพันธ์", " ", "ด้วย", "อาการไอ", " ", "เจ็บ", "คอ", " ", "เข้า", "รับ", "การรักษา", "ที่", "โรงพยาบาล", "ลพบุรี", " ", "เมื่อ", "วันที่", " ", "20", " ", "กุมภาพันธ์", " ", "แพทย์", "วินิจฉัย", "ว่า", " ", "เป็นโรค", "ปอดบวม", "รับ", "ไว้", "เป็น", "ผู้ป่วยใน", " ", "จากนั้น", "อาการ", "ดีขึ้น", " ", "แพทย์", "ให้", "กลับบ้าน", "ตั้งแต่", "วันที่", " ", "25", " ", "กุมภาพันธ์", " ", "2547" ]
[ 4, 6, 6, 5, 13, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 6, 6, 6, 13, 6, 6, 6, 6, 6, 10, 11, 1, 6, 13, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 6, 13, 6, 1, 11, 7, 11, 7, 11, 6, 12, 13, 6, 11, 12, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 13, 6, 3, 13, 6, 6, 11, 6, 4, 13, 9, 12, 8, 3, 13, 6, 13, 11, 2, 13, 13, 12, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 1, 6, 11, 6, 6, 11, 13, 13, 6, 12, 6, 10, 11, 12, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 13, 12, 11, 6, 13, 13, 3, 13, 6, 11, 12, 6, 0, 11, 6, 1, 6, 1, 6, 11, 7, 11, 10, 11, 7 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 14, 14 ]
50
[ "น.พ.", "จรัล", " ", "กล่าวว่า", " ", "ประเทศ", "ไทย", "พบ", "ผู้ป่วย", "ไข้หวัด", "นก", "ตั้งแต่", "วันที่", " ", "1", " ", "ธันวาคม", " ", "2546", " ", "จนถึง", "ปัจจุบัน", "รวม", " ", "10", " ", "ราย", " ", "ใน", "จำนวน", "นี้", "รักษา", "หาย", " ", "3", " ", "ราย", " ", "เสียชีวิต", " ", "7", " ", "ราย", " ", "ส่วน", "ผู้", "อยู่", "ใน", "ข่าย", "สงสัย", "เป็น", "ไข้หวัด", "นก", "มี", " ", "20", " ", "ราย", " ", "ต้อง", "รอ", "ผล", "การ", "ตรวจ", "พิสูจน์", "ทาง", "ห้องปฏิบัติการ", "ของ", "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์", "ต่อไป" ]
[ 6, 6, 11, 10, 11, 6, 10, 13, 6, 6, 6, 1, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 7, 11, 1, 6, 13, 11, 7, 11, 6, 11, 1, 6, 5, 13, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 12, 13, 1, 6, 6, 13, 6, 6, 13, 11, 7, 11, 6, 11, 3, 13, 6, 6, 13, 13, 1, 6, 1, 6, 2 ]
[ 8, 22, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 14, 14, 14, 14, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27 ]
51
[ "ด้าน", " ", "น.พ.", "ธวัช", " ", "สุ", "นท", "รา", "จาร", "ย์", " ", "รอง", "ปลัด", "กระทรวงสาธารณสุข", " ", "ใน", "ฐานะ", "หัวหน้า", "ศูนย์", "ปฏิบัติการ", "โรคไข้หวัด", "นก", " ", "กล่าวว่า", " ", "ผู้ป่วย", "สงสัย", "เป็น", "ไข้หวัด", "นก", " ", "20", " ", "ราย", "นั้น", " ", "รักษา", "หาย", "แล้ว", " ", "12", " ", "ราย", " ", "เสียชีวิต", " ", "7", " ", "ราย", " ", "ยัง", "นอน", "รักษาตัว", "ใน", "โรงพยาบาล", " ", "1", " ", "ราย", "คือ", " ", "ผู้", "ที่", "จังหวัด", "ชัยนาท", " ", "วันนี้", " ", "อาการ", "ยัง", "ทรงตัว", " ", "ส่วน", "ผู้ป่วย", "ปอด", "อักเสบ", "และ", "ไข้หวัดใหญ่", "ที่อยู่", "ใน", "ข่าย", "เฝ้า", "ระวัง", " ", "สอบสวน", " ", "และ", "รอ", "ผล", "การ", "ตรวจ", "ทาง", "ห้องปฏิบัติการ", "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์", " ", "รวม", " ", "136", " ", "ราย" ]
[ 6, 11, 6, 6, 11, 6, 6, 6, 6, 6, 11, 13, 6, 10, 11, 1, 6, 6, 6, 13, 6, 6, 11, 12, 11, 6, 6, 13, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 5, 11, 13, 6, 3, 11, 7, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 3, 13, 6, 1, 6, 11, 7, 11, 6, 13, 11, 9, 12, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 3, 13, 11, 6, 6, 6, 6, 4, 6, 6, 1, 6, 6, 6, 11, 6, 11, 4, 13, 6, 6, 13, 1, 6, 10, 11, 13, 11, 7, 11, 6 ]
[ 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 0, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
52
[ "http", "://", "www", ".", "bangkokhealth", ".", "com", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "htdoc", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "detail", ".", "asp", "?", "Number", "=", "10134" ]
[ 6, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7 ]
[ 11, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 ]
53
[ "สธ", ".", "หวั่น", " ", "หวัด", "นก", "กลายพันธุ์", " ", "เฝ้า", "ระวัง", "อาการ", "เจ้าของ", "แมว", "ติดโรค" ]
[ 10, 11, 10, 11, 6, 6, 10, 11, 10, 13, 6, 6, 6, 6 ]
[ 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
54
[ "สธ", ".", "ส่ง", "เจ้าหน้าที่", "เฝ้า", "ระวัง", "ผู้", "ที่", "สัมผัส", "กับ", "แมว", "ที่", "ติด", "เชื้อไวรัส", "หวัด", "นก", " ", "ที่", " ", "จ.", "นครปฐม" ]
[ 10, 11, 13, 6, 6, 6, 9, 12, 13, 1, 6, 12, 13, 6, 6, 6, 11, 12, 11, 6, 6 ]
[ 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18 ]
55
[ "ย้ำ", "หาก", "พบ", "สาเหตุ", "จะ", "รีบ", "ตัด", "วงจร", "การ", "แพร่เชื้อ", "ทันที" ]
[ 13, 12, 13, 6, 3, 13, 13, 6, 6, 13, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
56
[ "ด้าน", "โฆษก", "รัฐบาล", "ยอมรับ", "พบ", "เชื้อไวรัส", "ไข้", "ขณะนี้", "ผู้เชี่ยวชาญ", "และ", "ปศุสัตว์", "ร่วมกัน", "หา", "ข้อมูล", " ", "พร้อม", "ประสานงาน", "องค์การ", "สุขภาพ", "สัตว์โลก", " ", "แล้ว", " ", "ด้าน", "ทักษิณ", "รับทราบ", "แล้ว", "เตรียม", "นำ", "เรื่อง", "ไข้หวัด", "นก", "หารือ", "ระหว่าง", "ประชุม", " ", "ครม.", "ไทย", "-", "เวียดนาม" ]
[ 6, 6, 6, 13, 13, 6, 6, 2, 6, 4, 6, 2, 13, 6, 11, 13, 13, 6, 6, 6, 11, 12, 11, 6, 6, 6, 12, 13, 13, 6, 6, 6, 6, 1, 13, 11, 6, 10, 11, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 8, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 4 ]
57
[ "น.พ.", "จรัล", " ", "ตฤณ", "วุฒิ", "พงษ์", " ", "อธิบดี", "กรม", "ควบคุม", "โรค", " ", "ให้", "สัมภาษณ์", "ว่า", " ", "ขณะนี้", "กระทรวงสาธารณสุข", " ", "(", "สธ", ".", ")", "ได้", "ส่ง", "เจ้าหน้าที่", "ระบาดวิทยา", "ไป", "เฝ้า", "ระวัง", "โรค", "ใน", "กลุ่ม", "ผู้", "สัมผัส", "กับ", "แมว", "ที่", "จังหวัด", "นครปฐม", " ", "แล้ว", " ", "และ", "ยัง", "ไม่", "มี", "รายงาน", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "ข้าม", "จาก", "แมว", "มา", "ระบาด", "ใน", "คน", " ", "รวมทั้ง", "ยัง", "ไม่", "มี", "ราย", "งานการ", "ระบาด", "จาก", "คน", "สู่", "คน", "ด้วย", " ", "ส่วน", "ผล", "การ", "ตรวจ", "ทาง", "ห้องปฏิบัติการ", "ของ", "คณะ", "สัตวแพทยศาสตร์", " ", "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", "กำแพง", "แสน", " ", "ที่", "เปรียบเทียบ", "เชื้อไวรัส", "ไข้หวัด", "นก", "ที่", "พบ", "ใน", "ไก่", "กับ", "แมว", "มี", "ความคล้ายคลึง", "กัน", "ร้อย", "เปอร์เซ็นต์", "นั้น", " ", "แสดงว่า", "เชื้อ", "ยัง", "ไม่", "มี", "การกลายพันธุ์" ]
[ 6, 6, 11, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 13, 6, 11, 12, 13, 12, 11, 6, 6, 11, 11, 6, 11, 11, 3, 13, 6, 6, 3, 13, 13, 6, 1, 6, 9, 13, 1, 6, 12, 13, 2, 11, 12, 11, 4, 3, 8, 13, 6, 6, 6, 6, 13, 1, 6, 3, 13, 1, 6, 11, 4, 3, 8, 13, 6, 6, 13, 1, 6, 1, 6, 1, 11, 6, 6, 6, 13, 1, 6, 1, 6, 6, 11, 10, 0, 6, 11, 12, 13, 13, 6, 6, 12, 13, 1, 6, 1, 6, 13, 6, 2, 2, 6, 5, 11, 12, 6, 3, 8, 13, 6 ]
[ 8, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 27, 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 7, 21, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
58
[ "สัตว์", "ที่", "นักวิทยาศาสตร์", "เฝ้า", "ระวัง", "การ", "แพร่", "เชื้อไวรัส", "ไข้หวัด", "นก", " ", "สายพันธุ์", "เอ", " ", "ซึ่ง", "มี", "เชื้อ", " ", "H", "5", "N", "1", " ", "อยู่", "ใน", "กลุ่ม", "นี้", "ด้วย", "นั้น", " ", "มี", "อยู่", " ", "4", " ", "ประเภท", " ", "ได้แก่", " ", "สัตว์ปีก", " ", "สุกร", " ", "ม้า", " ", "และ", "คน" ]
[ 6, 12, 6, 6, 6, 6, 13, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 11, 12, 13, 6, 11, 6, 7, 6, 7, 11, 13, 1, 6, 5, 1, 5, 11, 13, 3, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 4, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
59
[ "เนื่องจาก", "เกรง", "ว่า", "จะ", "เกิด", "การกลายพันธุ์", " ", "และ", "ทำให้เกิด", "การ", "แพร่ระบาด", "มาสู่", "คน" ]
[ 12, 6, 12, 3, 13, 6, 11, 4, 13, 6, 13, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
60
[ "อธิบดี", "กรม", "ควบคุม", "โรค", " ", "กล่าว", "พร้อม", "เผย", "ว่า", " ", "ขณะนี้", "องค์การอนามัยโลก", "กังวล", "ประเด็น", "การกลายพันธุ์", "ของ", "เชื้อไวรัส", "ไข้หวัด", "นก", "เป็นอย่างมาก", " ", "โดยเฉพาะ", "การ", "ผสม", "เชื้อ", "ไข้หวัดใหญ่", "ใน", "สัตว์ปีก", " ", "กับ", "เชื้อ", "ไข้หวัดใหญ่", "ที่", "ระบาด", "ใน", "คน", " ", "เกิด", "เป็น", "เชื้อ", "ชนิด", "ใหม่", "ที่", "ร่างกาย", "คน", "ไม่", "รู้จัก", " ", "แพร่", "จาก", "คน", "สู่", "คน" ]
[ 6, 6, 13, 6, 11, 13, 13, 3, 12, 11, 6, 6, 6, 6, 6, 1, 6, 6, 6, 0, 11, 1, 6, 13, 6, 6, 1, 6, 11, 1, 6, 6, 12, 13, 1, 6, 11, 13, 13, 6, 6, 0, 12, 6, 6, 8, 13, 11, 13, 1, 6, 1, 6 ]
[ 27, 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
61
[ "ดังนั้น", "มาตรการ", "ที่", "องค์การอนามัยโลก", "แนะนำ", "คือ", " ", "ต้อง", "รีบ", "ควบคุม", "การ", "แพร่ระบาด", " ", "ตัด", "วงจร", "พาหะ", "นำ", "โรค", " ", "ทำลาย", "สัตว์", "ที่", "ป่วย", " ", "จำกัด", "ขอบเขต", "การ", "ระบาด", "ให้", "อยู่", "ใน", "วง", "แคบ", "ที่สุด", " ", "พัฒนา", "ระบบ", "เฝ้า", "ระวัง", "โรค", "ให้", "เข้มแข็ง", " ", "มีระบบ", "ป้องกัน", "และ", "รักษา", "อย่าง", "มีประสิทธิภาพ", " ", "ซึ่ง", "ระบบ", "ของ", "ประเทศ", "ไทย", "ก็", "สอดคล้อง", "กับ", "คำแนะนำ", "ของ", "องค์การอนามัยโลก", " ", "อธิบดี", "กรม", "ควบคุม", "โรค", " ", "กล่าว" ]
[ 12, 6, 12, 13, 13, 13, 11, 3, 13, 13, 6, 13, 11, 13, 6, 6, 13, 6, 11, 6, 6, 12, 13, 11, 13, 6, 6, 13, 12, 13, 1, 6, 0, 2, 11, 13, 6, 6, 6, 6, 12, 6, 11, 6, 13, 4, 13, 8, 13, 11, 12, 6, 1, 6, 10, 12, 13, 1, 6, 1, 10, 11, 10, 6, 13, 6, 11, 13 ]
[ 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 6, 20, 20, 27, 27 ]
62
[ "โฆษก", "รัฐบาล", "ยอมรับ", "พบ", "เชื้อไวรัส", "ไข้หวัด", "นก", "ใน", "แมว", "จริง" ]
[ 6, 6, 13, 13, 6, 6, 6, 1, 6, 0 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
63
[ "นาย", "จักรภพ", " ", "เพ็ญ", "แข", " ", "โฆษก", "ประจำ", "สำนักนายกรัฐมนตรี", " ", "ยอมรับ", "ว่า", " ", "รัฐบาล", "ได้รับ", "แจ้ง", "จาก", "กรม", "ควบคุม", "โรค", "ว่า", " ", "มี", "การ", "พบ", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "ใน", "แมว", "เกิดขึ้น", "จริง", " ", "ถือ", "เป็นครั้งแรก", "ใน", "โลก", " ", "โดย", "เป็น", "แมว", "จาก", "อำเภอ", "ศาลา", "ยา", " ", "จังหวัด", "นครปฐม", " ", "ไป", "กิน", "ซาก", "ไก่", "ที่", "ฝัง", "ไว้", "และ", "รับ", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "มา" ]
[ 6, 10, 11, 10, 6, 11, 6, 0, 6, 11, 13, 12, 11, 6, 13, 6, 1, 6, 13, 6, 12, 11, 13, 6, 13, 6, 6, 6, 1, 6, 13, 2, 11, 13, 2, 1, 6, 11, 12, 13, 6, 1, 6, 6, 6, 11, 6, 6, 11, 3, 13, 6, 6, 12, 13, 3, 4, 13, 6, 6, 6, 3 ]
[ 8, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 18, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
64
[ "และ", "เนื่องจาก", "เป็น", "กรณี", "แรก", "ของ", "โรค", " ", "จึง", "ยัง", "ไม่", "มี", "ใคร", "อธิบาย", "ได้", "ชัดเจน", "ว่า", "เชื้อโรค", "มาสู่", "แมว", "ได้", "อย่างไร", " ", "และ", "จาก", "แมว", "จะ", "มี", "ความเสี่ยง", "ไป", "ถึง", "สิ่งมีชีวิต", "อื่น", "ที่", "ไม่", "ใช่", "ไก่", "และ", "สัตว์ปีก", "หรือไม่" ]
[ 4, 12, 13, 6, 0, 1, 6, 11, 3, 3, 8, 13, 9, 13, 3, 0, 12, 6, 13, 6, 3, 9, 11, 4, 1, 6, 3, 13, 6, 3, 1, 6, 5, 12, 8, 13, 6, 4, 6, 8 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
65
[ "ขณะนี้", "คณบดี", "และ", "ผู้เชี่ยวชาญ", "ของ", "คณะ", "สัตวแพทย์", "และ", "ปศุสัตว์", "ของ", "หลาย", "สถาบัน", "จะ", "ร่วมกัน", "หา", "ข้อมูล", "เรื่อง", "นี้", " ", "โดย", "ประสานงาน", "กับ", "เจ้าหน้าที่", "ระหว่างประเทศ", "ของ", "องค์การ", "สุขภาพ", "สัตว์โลก", " ", "(", "โอไออี", ")", " ", "และ", "องค์การอนามัยโลก", " ", "เพื่อ", "หา", "ข้อมูล", "ล่าสุด" ]
[ 2, 6, 4, 6, 1, 6, 6, 4, 6, 1, 5, 6, 3, 2, 13, 6, 6, 5, 11, 12, 13, 1, 6, 6, 1, 6, 6, 6, 11, 11, 6, 11, 11, 4, 10, 11, 12, 13, 6, 0 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20, 20, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27 ]
66
[ "เพราะ", "ประเทศ", "ไทย", "ได้", "แจ้ง", "ไป", "ยัง", "องค์การ", "ระหว่างประเทศ", "เรียบร้อย", "แล้ว", "ว่า", " ", "เกิดเรื่อง", "นี้", "ขึ้น", " ", "นาย", "จักรภพ", " ", "กล่าว" ]
[ 12, 6, 10, 3, 13, 3, 1, 6, 6, 2, 3, 12, 11, 6, 5, 3, 11, 6, 10, 11, 13 ]
[ 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 8, 22, 27, 27 ]
67
[ "แม้ว", " ", "ยืนยัน", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "ไม่", "แพร่", "โดยตรง", "ไป", "ยัง", "สัตว์", "ชนิด", "อื่น" ]
[ 6, 11, 13, 6, 6, 6, 8, 13, 2, 3, 1, 6, 6, 5 ]
[ 8, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
68
[ "พ.ต.ท.", "ทักษิณ", " ", "ชินวัตร", " ", "นายกรัฐมนตรี", " ", "กล่าวถึง", "กรณีที่", "สัตวแพทย์", " ", "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", " ", "พบ", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "ใน", "แมว", "เป็นครั้งแรก", "ว่า", " ", "ยืนยัน", "ว่า", "เชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "ไม่", "แพร่", "โดยตรง", "ไป", "ยัง", "สัตว์", "ชนิด", "อื่น", " ", "มี", "แต่", "ไก่", "ชนิด" ]
[ 6, 0, 11, 6, 11, 6, 11, 13, 6, 10, 11, 10, 11, 13, 6, 6, 6, 1, 6, 13, 12, 11, 13, 12, 6, 6, 6, 8, 13, 2, 3, 1, 6, 6, 5, 11, 13, 4, 6, 6 ]
[ 8, 22, 22, 22, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
69
[ "หาก", "สัตว์", "ไป", "กิน", "ไก่", "ดิบ", " ", "หรือ", "ซาก", "ไก่", "ที่", "มี", "เชื้อ", "จะ", "ไม่", "มี", "ภูมิต้านทาน", " ", "ซึ่ง", "สัตว์", "ทุกชนิด", "ที่", "ไป", "รับ", "ไวรัส", "ตัว", "นี้", "จะ", "ไม่", "มี", "ภูมิต้านทาน" ]
[ 12, 13, 3, 13, 6, 6, 11, 4, 6, 6, 12, 13, 6, 3, 8, 13, 6, 11, 12, 6, 6, 12, 13, 13, 6, 6, 5, 3, 8, 13, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
70
[ "ถ้า", "ไม่", "กิน", "สัตว์", "ดิบ", "ไม่เป็นไร" ]
[ 12, 8, 13, 6, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
71
[ "ขอ", "ยืนยัน", "ว่า", "ประชาชน", "ยัง", "กิน", "ไก่", "ไข่", "สุก", "ได้", "ตลอดเวลา" ]
[ 13, 13, 12, 6, 3, 13, 6, 6, 6, 3, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
72
[ "และ", "ขอ", "เตือน", "ไป", "ยัง", "ผู้", "ที่", "เลี้ยง", "สัตว์ปีก", "ให้", "ระมัดระวัง", "ตัว", "ด้วย", "การ", "ใส่", "ถุงมือ", "และ", "ใช้", "ผ้า", "ปิดปาก" ]
[ 4, 13, 13, 3, 1, 9, 12, 13, 13, 12, 6, 6, 1, 6, 13, 6, 4, 13, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
73
[ "หาก", "จำเป็นต้อง", "เข้าใกล้", " ", "และ", "ให้", "ระวัง", "ขี้", "ไก่", "จะ", "เป็นตัว", "แพร่เชื้อ", "ได้", "เร็ว", "มาก" ]
[ 12, 3, 6, 11, 4, 13, 6, 6, 6, 3, 13, 6, 3, 2, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
74
[ "ส่วน", "กรณีที่", "อธิบดี", "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์", " ", "เตือน", "ว่า", " ", "จะ", "มี", "ไวรัส", "ฟู", "เจียน", "ฟลู", "ระบาด", "ใน", "ช่วง", "เดือน", "พฤษภาคม", "-", "มิถุนายน", "นั้น", " ", "ขณะนี้", "ยัง", "ไม่", "ถึงขั้น", "ต้อง", "ตื่นตระหนก" ]
[ 6, 6, 6, 10, 11, 13, 12, 11, 3, 13, 6, 6, 6, 6, 6, 1, 6, 6, 6, 11, 6, 5, 11, 2, 3, 8, 0, 3, 13 ]
[ 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
75
[ "ช่วงนี้", "คน", "ที่อยู่", "ใกล้", "สัตว์ปีก", "จะ", "ต้อง", "ระวัง" ]
[ 6, 6, 6, 0, 6, 3, 3, 13 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
76
[ "ส่วน", "ผู้", "ที่", "เลี้ยงสัตว์", " ", "อย่า", "นำ", "ไก่", "ดิบ", "ไป", "ให้", "สัตว์", "กิน" ]
[ 6, 9, 12, 6, 11, 6, 13, 6, 6, 3, 1, 6, 13 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
77
[ "สำหรับ", "การประชุม", "คณะรัฐมนตรี", "ร่วม", "ไทย", "-", "เวียดนาม", " ", "อย่าง", "ไม่", "เป็นทางการ", "ที่", "เมือง", "ดานัง", " ", "ประเทศ", "เวียดนาม", " ", "นายกรัฐมนตรี", " ", "เปิดเผย", "ว่า", " ", "จะ", "มี", "การหารือ", "เรื่อง", "ความร่วมมือ", "ระหว่าง", "กัน", "ใน", "หลาย", "เรื่อง", " ", "ทั้ง", "เรื่อง", "ของ", "พลังงาน", " ", "การ", "เชื่อม", "เส้น", "ทางคมนาคม", " ", "และ", "ความร่วมมือ", "ทาง", "ด้าน", "สาธารณสุข", " ", "ที่จะ", "มี", "การหารือ", "เรื่อง", "ไข้หวัด" ]
[ 12, 6, 6, 2, 6, 11, 6, 11, 8, 8, 13, 12, 13, 6, 11, 6, 6, 11, 6, 11, 13, 12, 11, 3, 13, 6, 6, 6, 1, 2, 1, 5, 6, 11, 4, 6, 1, 6, 11, 6, 13, 6, 6, 11, 4, 6, 1, 6, 6, 11, 12, 13, 6, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 4, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
78
[ "โดย", "จะ", "เน้น", "การ", "ให้", "ข้อมูลข่าวสาร", " ", "พร้อมทั้ง", "คาดหวัง", "จาก", "การประชุม", "คณะรัฐมนตรี", "ร่วมกับ", "ประเทศ", "เพื่อนบ้าน", "ว่า", " ", "ต้องการ", "รวม", "พลัง", "ให้", "ภูมิภาค", "แข็งแรง", " ", "ซึ่ง", "เป็นที่", "สนใจ", "ทั้ง", "ทาง", "ด้าน", "การท่องเที่ยว", " ", "และ", "การลงทุน" ]
[ 12, 3, 13, 6, 13, 6, 11, 4, 6, 1, 6, 6, 13, 6, 6, 12, 11, 13, 13, 6, 12, 6, 0, 11, 12, 12, 13, 4, 1, 6, 6, 11, 4, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
79
[ "และ", "จะ", "ทำให้", "แต่ละ", "ประเทศ", "สามารถ", "ขยาย", "ตลาด", "ของ", "ตัวเอง", "ได้", " ", "และ", "ใน", "เดือน", "มีนาคม", "จะ", "มี", "การประชุม", "ร่วมกับ", "ประเทศ", "ลาว" ]
[ 4, 3, 13, 5, 6, 3, 13, 6, 1, 9, 3, 11, 4, 1, 6, 6, 3, 13, 6, 13, 6, 10 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18 ]
80
[ "หนังสือพิมพ์", "ผู้จัดการ", " ", "2", "/", "21", "/", "2004" ]
[ 6, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 7 ]
[ 27, 27, 27, 0, 14, 14, 14, 14 ]
81
[ "http", "://", "www", ".", "bangkokhealth", ".", "com", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "htdoc", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "detail", ".", "asp", "?", "Number", "=", "10135" ]
[ 6, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7 ]
[ 11, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 ]
82
[ "รพ.", "สัตว์", " ", "ม.", "เกษตร", "ยัน", "พบ", " ", "แมว", "ติด", "หวัด", "นก", " ", "จริง", " ", "!" ]
[ 6, 6, 11, 6, 6, 6, 13, 11, 6, 13, 6, 6, 11, 0, 11, 11 ]
[ 6, 20, 27, 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
83
[ "เผย", "ผล", "ตรวจ", "แมว", " ", "2", " ", "ตัว", "จาก", "นครปฐม", "มี", "เชื้อ", "เอช", " ", "5", " ", "เอ็น", " ", "1", " ", "จริง", " ", "นับ", "เป็น", "ปรากฎการณ์", "แรก", "ของ", "โลก", " ", "แมว", "ติด", "ไข้หวัด", "นก", " ", "แต่", "ยัง", "ระบุ", "วงการ", "ติดต่อ", "แน่ชัด", "ไม่", "ได้", " ", "แนะ", "ประชาชน", "สังเกต", "อาการ", "แมว", "ขนพอง", "ฟู", "ผิดปกติ", "อาจ", "ติด", "หวัด", "นก" ]
[ 13, 6, 13, 6, 11, 7, 11, 6, 1, 6, 13, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 13, 6, 0, 1, 6, 11, 6, 13, 6, 6, 11, 4, 3, 13, 6, 13, 2, 8, 3, 11, 13, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 0, 3, 13, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
84
[ "ทาง", "ฮู", "ออก", "เตือน", "อย่า", "เพิ่ง", "ตื่นตระหนก", " ", "และ", "อย่า", "ให้", "แมว", "กิน", "ไก่", "ดิบ" ]
[ 1, 6, 3, 13, 6, 6, 6, 11, 4, 6, 12, 6, 13, 6, 6 ]
[ 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
85
[ "ย้ำ", "แน่ชัด", "ไข้หวัด", "นก", "ไม่", "แพร่", "จาก", "แมว", "สู่", "คน", "แน่นอน" ]
[ 6, 6, 6, 6, 8, 13, 1, 6, 1, 6, 0 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
86
[ "นาย", "สัตวแพทย์", "ธานี", "รัตน์", " ", "สาน", "ติ", "วัตร", " ", "คณบดี", "คณะ", "สัตวแพทยศาสตร์", " ", "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", " ", "แถลงข่าว", "หลัง", "พบ", "แมว", "ติดเชื้อ", "หวัด", "นก", " ", "เข้ามา", "รับ", "การรักษา", "ที่", "โรงพยาบาล", "สัตว์", " ", "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", " ", "ซึ่ง", "จะ", "ถือเป็น", "ประวัติศาสตร์", "ครั้งแรก", "ของ", "โลก", "ที่", "พบ", "เชื้อ", "หวัด", "นก", "ใน", "แมว", " ", "ยืนยัน", "ว่า", " ", "แมว", "ที่", " ", "จ.", "นครปฐม", " ", "2", " ", "ตัว", " ", "ตาย", "จาก", "การ", "ติดเชื้อ", "หวัด", "นกจาก", "การ", "ตรวจสอบ", "จาก", "ห้องปฏิบัติการ", "ถึง", " ", "3", " ", "ขั้นตอน" ]
[ 6, 10, 10, 10, 11, 10, 13, 6, 11, 6, 6, 6, 11, 10, 11, 6, 1, 13, 6, 6, 6, 6, 11, 13, 13, 6, 12, 6, 6, 11, 10, 11, 12, 3, 13, 6, 6, 1, 6, 12, 13, 6, 6, 6, 1, 6, 11, 13, 12, 11, 6, 12, 11, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 11, 13, 1, 6, 13, 6, 1, 6, 13, 1, 6, 1, 11, 7, 11, 6 ]
[ 8, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 20, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 18, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
87
[ "แมว", "ดังกล่าว", " ", "เป็น", "ส่วนหนึ่ง", "ของ", "แมว", "ทั้งหมด", " ", "15", " ", "ตัว", " ", "ที่", "เจ้าของ", "เลี้ยง", "ไว้", " ", "ใน", " ", "จ.", "นครปฐม", " ", "ซึ่ง", "บ้าน", "หลัง", "นี้", "ตั้งอยู่", "ตรงข้าม", "ฟาร์ม", "ไก่", "ที่", "มี", "ไก่", "ติดเชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", " ", "โดย", "การ", "ติดเชื้อ", "นั้น", "ยัง", "ไม่", "ได้รับ", "การ", "ยืนยัน", "ว่า", "ติด", "จาก", "ไก่", "สู่", "แมว", " ", "หรือ", "ติด", "จาก", "แมว", "สู่", "แมว" ]
[ 6, 5, 11, 13, 6, 1, 6, 5, 11, 7, 11, 6, 11, 12, 13, 13, 3, 11, 1, 11, 6, 6, 11, 12, 6, 6, 5, 13, 1, 6, 6, 12, 13, 6, 13, 6, 6, 11, 1, 6, 13, 5, 3, 8, 13, 6, 13, 12, 13, 1, 6, 1, 6, 11, 4, 13, 1, 6, 1, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
88
[ "แต่", "เบื้องต้น", "สันนิษฐาน", "ได้", "ว่า", "อาจจะ", "มาจาก", "การ", "ที่", "แมว", "ไป", "กิน", "ซาก", "ไก่", "ที่", "ติดโรค", "เข้า", " ", "โดย", "เจ้าของ", "แมว", "ได้", "เห็น", "แมว", "ตัว", "หนึ่ง", "กำลังกิน", "ไก่", "ที่", "ตาย", "แล้ว" ]
[ 4, 0, 6, 3, 12, 3, 13, 6, 12, 13, 3, 13, 6, 6, 12, 13, 3, 11, 12, 13, 6, 3, 13, 6, 6, 7, 6, 6, 12, 13, 3 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
89
[ "ก่อนหน้านี้", " ", "กระทรวง", "ทรัพยากรธรรมชาติ", "และ", "สิ่งแวดล้อม", " ", "(", "ทส.", ")", " ", "ระบุ", "ว่า", " ", "เสือ", "ที่", "สวนสัตว์", "เขา", "เขียว", " ", "ใน", " ", "จ.", "ชลบุรี", " ", "ติดเชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", " ", "โดย", "เสือ", "ลาย", "เมฆ", "ตาย", "ไป", "หนึ่ง", "ตัว" ]
[ 6, 11, 6, 6, 4, 6, 11, 11, 6, 11, 11, 13, 12, 11, 6, 12, 6, 9, 13, 11, 1, 11, 6, 10, 11, 6, 6, 6, 11, 12, 6, 6, 6, 13, 3, 7, 6 ]
[ 27, 27, 6, 20, 20, 20, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 18, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
90
[ "ส่วน", "ขณะนี้", "หายป่วย", "แล้ว", " ", "ซึ่ง", "การแถลงข่าว", "ดังกล่าว", "เป็นการ", "เตือน", "ประชาชน", "ให้", "ตระหนักถึง", "ปัญหา", "นี้", " ", "ไม่", "ได้", "ให้", "ตื่นตระหนก", " ", "เพื่อให้", "ประชาชน", "ป้องกัน" ]
[ 6, 2, 6, 3, 11, 12, 6, 5, 6, 13, 6, 12, 13, 6, 5, 11, 8, 3, 13, 6, 11, 12, 6, 13 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
91
[ "ทั้งนี้", " ", "อาการ", "ของ", "แมว", "ที่", "ผิดปกติ", "และ", "จะ", "เข้าข่าย", "การ", "ติดเชื้อ", "เอช", "5", " ", "เอ็น", "1", " ", "โดย", "การ", "สังเกต", "อย่าง", "ง่ายๆ", " ", "คือ", "อาการ", "อ่อนเพลีย", "และ", "มี", "ขนพอง", "ฟู", " ", "ผิดปกติ", " ", "ควร", "หลีกเลี่ยง", "แมว", "ตัว", "ดังกล่าว", "และ", "แจ้ง", "ต่อ", "เจ้าหน้าที่", " ", "โรงพยาบาล", "สัตว์" ]
[ 4, 11, 6, 1, 6, 12, 0, 4, 3, 13, 6, 13, 6, 7, 11, 6, 7, 11, 1, 6, 13, 8, 0, 11, 13, 6, 10, 4, 13, 6, 6, 11, 6, 11, 3, 13, 6, 6, 5, 4, 13, 1, 6, 11, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 6, 20 ]
92
[ "อนามัย", "โลก", "ขอ", "ประชาชน", "อย่า", "ตระหนก", "ข่าว", "หวัด", "นก", "ติด", "แมว" ]
[ 6, 6, 13, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 13, 6 ]
[ 6, 20, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
93
[ "ขณะเดียวกัน", " ", "ศ.", "เกียรติคุณ", " ", "นพ.", "ประเสริฐ", " ", "ทอง", "เจริญ", " ", "ที่ปรึกษา", "องค์การอนามัยโลก", " ", "ด้าน", "โรคติดเชื้อ", "ไวรัส", " ", "ระบุ", "ว่า", "หาก", "การ", "ค้นพบ", "ดังกล่าว", "เป็น", "เรื่องจริง", " ", "ถือว่า", "เป็น", "สิ่ง", "ที่", "น่าตื่นเต้น", "ทางวิชาการ", " ", "เพราะ", "ไม่", "เคย", "ตรวจ", "พบ", "มา", "ก่อน", "ใน", "โลก", "นี้", " ", "ที่", "เชื้อไวรัส", "ไข้หวัด", "นก", "จะ", "ข้าม", "ไป", "สู่", "แมว" ]
[ 4, 11, 6, 10, 11, 6, 10, 11, 10, 10, 11, 6, 10, 11, 6, 6, 6, 11, 13, 12, 12, 6, 13, 5, 13, 6, 11, 12, 13, 6, 12, 13, 6, 11, 12, 8, 3, 13, 13, 3, 1, 1, 6, 5, 11, 12, 13, 6, 6, 3, 13, 3, 1, 6 ]
[ 27, 27, 8, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
94
[ "ประชาชน", "ทั่วไป", "ไม่", "ควร", "ตื่นตระหนก", " ", "โดย", "ยก", "บทเรียน", "เรื่อง", "โรค", "ซาร์ส", " ", "จาก", "เชื้อไวรัส", "โค", "โร", "น่า", " ", "นักวิชาการ", "ตรวจ", "พบ", "ไวรัส", "โค", "โร", "น่า", "ใน", "ชะมด", " ", "ซึ่ง", "เป็น", "สัตว์", "ตระกูล", "เดียว", "กับ", "แมว", " ", "ทำให้", "คนใน", "สิงคโปร์", " ", "และ", "ฮ่องกง", " ", "นำ", "แมว", "มา", "ปล่อยทิ้ง", "จำนวนมาก", " ", "ทั้งที่", "เชื้อไวรัส", "โรค", "ซาร์ส", "ไม่", "ระบาด", "จาก", "แมว", "มาสู่", "คน", " ", "ซึ่ง", "กรณี", "ของ", "ไข้หวัด", "นก", "ก็", "เช่นกัน" ]
[ 6, 0, 8, 3, 13, 11, 12, 13, 6, 1, 6, 6, 11, 1, 6, 6, 6, 6, 11, 6, 13, 13, 6, 6, 6, 6, 1, 6, 11, 12, 13, 6, 6, 5, 1, 6, 11, 13, 6, 6, 11, 4, 6, 11, 13, 6, 3, 13, 5, 11, 12, 13, 6, 0, 8, 13, 1, 6, 6, 6, 11, 12, 6, 1, 6, 6, 12, 2 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
95
[ "อย่างไรก็ตาม", " ", "ที่ปรึกษา", "ฮู", "ด้าน", "โรคติดเชื้อ", "ไวรัส", " ", "กล่าว", "วิงวอน", "ประชาชน", "อย่า", "ตื่นตระหนก", "กับ", "ข่าว", "ดังกล่าว", " ", "อย่า", "รังเกียจ", "แมว", " ", "เพราะ", "ใน", "ขณะนี้", "ยัง", "ไม่", "สามารถ", "บอก", "อะไร", "ที่", "ชัดเจน", "ได้", " ", "ต้อง", "ศึกษา", "ต่อไป", " ", "ส่วน", "ผู้", "ที่รัก", "แมว", "ควร", "นำ", "อาหาร", "ที่", "ปรุง", "สุก", " ", "หรือ", "อาหาร", "เม็ด", "มา", "เลี้ยงดู", " ", "ระวัง", "อย่า", "ให้", "รับประทาน", "อาหาร", "ดิบ", " ", "ๆ" ]
[ 12, 11, 6, 1, 6, 6, 6, 11, 13, 6, 6, 13, 13, 1, 6, 5, 11, 6, 6, 6, 11, 12, 1, 6, 3, 8, 3, 13, 9, 12, 0, 3, 11, 3, 13, 2, 11, 6, 9, 13, 6, 3, 13, 6, 12, 13, 6, 11, 4, 6, 6, 3, 13, 11, 6, 13, 12, 6, 6, 6, 11, 6 ]
[ 27, 27, 27, 6, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
96
[ "http", "://", "www", ".", "bangkokhealth", ".", "com", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "htdoc", "/", "healthnews", " ", "_", " ", "detail", ".", "asp", "?", "Number", "=", "10136" ]
[ 6, 6, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7 ]
[ 11, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 ]
97
[ "หวัด", "แมว", "'", " ", "ได้ชื่อ", "เชื้อ", "ใหม่", " ", "'", "เอ", " ", "แค", "ท", "ไทยแลนด์", "'" ]
[ 6, 6, 6, 11, 12, 6, 0, 11, 6, 6, 11, 6, 6, 6, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
98
[ "สำหรับ", "การ", "พบ", "แมว", "ติดเชื้อ", "ไข้หวัด", "นก", "นับ", "เป็นการ", "พบ", "ครั้งแรก", "ใน", "โลก", "ที่", "เป็นการ", "ติดเชื้อ", "ตาม", "ธรรมชาติ", " ", "ส่วน", "ที่", "มี", "รายงาน", "ว่า", "พบ", "ที่", "ประเทศ", "จีน", " ", "เป็น", "การนำ", "เชื้อ", "ที่", "มี", "อยู่", "ใน", "เสือ", "มา", "ฉีด", "ใส่", "แมว", " ", "เป็นการ", "ติดเชื้อ", "ใน", "การทดลอง" ]
[ 12, 6, 13, 6, 6, 6, 6, 13, 6, 13, 2, 1, 6, 12, 6, 13, 1, 6, 11, 6, 12, 13, 6, 12, 13, 12, 6, 10, 11, 13, 6, 6, 12, 13, 3, 1, 6, 3, 13, 13, 6, 11, 6, 13, 1, 6 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 18, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]
99
[ "ส่วน", "การ", "พบ", "การ", "ติดเชื้อ", "ใน", "ไทย", "นั้น", " ", "ถือ", "เป็นการ", "ติดเชื้อ", "ตาม", "ธรรมชาติ", " ", "ทำให้", "ต้อง", "ตั้งชื่อ", "เชื้อ", "ที่", "ค้นพบ", "โดย", "ตั้ง", "ตาม", "ชนิด", "และ", "วัน", " ", "เดือน", " ", "ปี", "ที่", "พบ", " ", "โดย", "พบ", "ใน", "ไก่", "ก่อน", "ให้", "ตั้งชื่อ", "เชื้อ", "เอช", " ", "5", " ", "เอ็น", "1", " ", "ที่", "พบ", "ใน", "ไก่", "ว่า", " ", "เอ", " ", "ชิ", "ก", "เกน", " ", "ไทยแลนด์", " ", "231", "/", "2004", " ", "(", "A", "/", "Chicken", "/", "Thailand", "/", "231", "/", "2004", ")", " ", "ส่วน", "เชื้อ", "เอช", "5", " ", "เอ็น", "1", " ", "ที่", "พบ", "ใน", "เสือ", "ขาว", "นั้น", "ให้", "เรียก", "ว่า", " ", "เอ", "ไทเกอร์", "ไทยแลนด์", " ", "022", "/", "2004", " ", "(", "A", "/", "Tiger", "/", "Thailand", "/", "022", "/", "2004", ")", " ", "ใน", "เสือ", "ลาย", "เมฆ", "ตั้งชื่อ", " ", "เอ", "ไทเกอร์", "ลีโอ", "พาร์", "ด", "ไทยแลนด์", " ", "032", "/", "2004", " ", "(", "A", "/", "Leopard", "/", "Thailand", "/", "032", "/", "2004", ")", " ", "และ", "ล่าสุด", "เชื้อ", "ใน", "แมว", "ตั้งชื่อ", " ", "เอ", "แค", "ท", "ไทยแลนด์", " ", "202", "/", "2004", " ", "(", "A", "/", "Cat", "/", "Thailand", "/", "022", "/", "2004", ")" ]
[ 4, 6, 13, 6, 13, 1, 10, 5, 11, 13, 6, 13, 1, 6, 11, 13, 3, 13, 6, 12, 13, 1, 13, 1, 6, 4, 6, 11, 6, 11, 6, 12, 13, 11, 12, 13, 1, 6, 12, 13, 12, 6, 6, 11, 7, 11, 6, 7, 11, 12, 13, 1, 6, 12, 11, 6, 11, 6, 7, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 11, 6, 6, 6, 7, 11, 6, 7, 11, 12, 13, 1, 6, 6, 5, 12, 13, 12, 11, 6, 6, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 11, 1, 6, 6, 6, 13, 11, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 11, 4, 0, 13, 1, 6, 6, 11, 6, 6, 6, 6, 11, 7, 11, 7, 11, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 11, 7, 11, 7, 11 ]
[ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 4, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 ]