id
stringlengths
1
5
tokens
sequence
ner_tags
sequence
200
[ "Kentucky", "Fried", "Chicken", ")", "." ]
[ 0, 7, 8, 0, 0 ]
201
[ "Chumana", "neCompanies", "and", "Intellectual", "Property", "Registration", "Office", "." ]
[ 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 0 ]
202
[ "Tfola", "lifomu", "TM1", "bese", "uligcwalisa", "ngakatsatfu", "." ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0 ]
203
[ "Kutfola", "loluhlobo", "lelifanele", "lapho", "timphahla", "nobe", "tinsita", "takho", "tiwela", "khona", ",", "tfola", ":", "i-Nice", "Classification", "-", "8th", "edition", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
204
[ "Shayela", "lucingo", "sikhungo", "semakhasimende", "sekuchumana", "se-dti", "(", "0861", "84", "33", "84", ")", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 8 ]
205
[ "ngemuva", "kwekutsi", "i-Master", "icinisekise", "i-akhawunti", "yekucala", "ye-trustee", "kulelifa" ]
[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
206
[ "Nangabe", "ufuna", "imininingwane", "leyengetiwe", ",", "yani", "ku-website", "yeLitiko", "Letebulungiswa", "Nekutfutfukiswa", "Kwemtsetfosisekelo" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4 ]
207
[ "Nangabe", "linani", "lelifa", "lingaphansi", "kwa-R125", "000", ",", "gcwalisa", "lemiculu", "lelandzelako", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0 ]
208
[ "Form", "J294", ":", "Satisi", "Sekufa" ]
[ 0, 7, 0, 7, 8 ]
209
[ "Form", "J155", ":", "Kwemukela", "teluleko", "te-Master" ]
[ 0, 7, 0, 7, 8, 8 ]
210
[ "Nangabe", "ivelu", "yelifa", "ingaphansi", "kwa-R125", "000", ",", "i-Master", "ingayekela", "tincwadzi", "tekuphatsa", ",", "futsi", "esikhundleni", "saloko", "ikhiphe", "tincwadzi", "tebuphatsimandla", "ngekwemibandzela", "Yesigaba", "18(3)", "ye-Administration", "of", "Estates", "Act", ",", "1965", "(", "Umtsetfo", "Wekuphatfwa", "Kwelifa", ")", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ]
211
[ "Nangabe", "linani", "lelifa", "yendlula-R125", "000", ",", "gcwalisa", "lemiculu", "lelandzelako", ":" ]
[ 0, 0, 0, 7, 7, 8, 0, 0, 0, 0 ]
212
[ "Form", "J294", ":", "Satiso", "Sekufa" ]
[ 0, 7, 0, 7, 8 ]
213
[ "Nangabe", "umuntfu", "utfola", "imali", "lengenako", "lengafanela", "kukhokhiswa", "intsela", "lengasiyo", "ye-SITE", "nobe", "ye-PAYE", "(", "sibonelo", ",", "inzuzo", ",", "yerenti", "nobe", "lengasiyo", "imali", "lengenako", "yebhizinisi", ")", ",", "loyo", "muntfu", "kumele", "akhokhe", "intsela", "yesikhashana", "yalemali", "lengenako", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
214
[ "nangabe", "umnyaka", "wekuhlola", "lophela", "mhlaka-28", "nobe-29", "Indlovana", ",", "tinyanga", "letingu-7", "emva", "kwaloko" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0 ]
215
[ "umnyaka", "wetimali", "lovunyiwe", "lophela", "ngalelinye", "lilanga", "kunemhlaka-28", "nobe-29", "Indlovana", ",", "tinyanga", "letisitfupha", "ngemuva", "kwaloko", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
216
[ "Bakhokhintsela", "(", "ngaphandle", "kwetinkampani", ")", "labanemali", "lengenako", "lengabanjelwa", "intsela", "lengetulu", "kwa-R50", "000", "nobe", "tinkampani", "letinemali", "lengenako", "lengetulu", "kwa-R20", "000", "nobe", "ngetulu", "lengabanjelwa", "intsela", "tingakhokhela", "intsela", "yesitsatfu", "ngekutikhetsela", "kute", "tigweme", "kukhokhiswa", "imali", "leyengetiwe", "yekukhokhiswa", "intsela", "lencane", "nasekuhlolwa", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
217
[ "2005", "-", "lokhombisa", "umnyaka", "wekuhlolwa", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0 ]
218
[ "Inombolo", "lucobo", "yereferensi", "itawuba", "ngu:1234567123P00032005", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
219
[ "Letindlela", "letilandzelako", "tekufaka", "tingucuko", "ku-SARS", "tiyatfolakala", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0 ]
220
[ "Etimeni", "lapho", "khona", "imali", "yesisebenti", "yemnyaka", "lelinganako", "ifika", "ku-R2", "000", "nobe", "ngaphansi", "futsi", "intsela", "yesisebenti", "ayikatsatfwa", ",", "kumele", "kuniketwe", "i-IT3(a)", "nobe", "luhla", ",", "loluhleleke", "ngekwetinhlamvu", ",", "lobeka", "lemininingwane", "lelandzelako", "macondzana", "naloyo", "muntfu", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
221
[ "kutawukhishwa", "i-An", "IT3(a)", "kuletimo", "letilandzelako", ":" ]
[ 0, 7, 8, 0, 0, 0 ]
222
[ "Nangabe", "imali", "leholelwa", "sisebenti", "kusengakadvonswa", "ledvonswako", "nobe", "imali", "yemnyaka", "lelinganako", "ifikela", "kulokungenani-R2", "000", "futsi", "ayendluli", "emalini", "lebekiwe", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0 ]
223
[ "Sizumbulu", "semali", "(", "lesingakhonjiswa", "kusitifiketi", "se-IRP5", ")", "lesingakabanjelwa", "intsela", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0 ]
224
[ "Nanobe", "ngumuphi", "umholo", "(", "sibonelo", ",", "letinye", "tinzuzo", "tasemsebentini", ")", "letikhonjiswe", "ku-IRP5", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0 ]
225
[ "Umholo", "nobe", "imali", "yemnyaka", "lelinganako", ",", "lengandluli-R2", "000", "wemnyaka", "wentsela", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0 ]
226
[ "Yonkhe", "imikhicito", ",", "emalahle", "nobe", "timbiwa", "loyitfumele", "ngemkhumbi", "njengesitfunywa", "semkhiciti", "lesitfumela", ",", "kutitfunywa", "letitsengisako", "ngaphandle", "kweRiphabhulikhi", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0 ]
227
[ "kugcina", "kuchumana", "emkhatsini", "waleTakhamiti", "taseNingizimu", "Afrika", "letiboshwe", "kumave", "angaphandle", "ngalesikhatsi", "tihlonipha", "imitsetfo", "netinchubomgomo", "talelive", "lapho", "tiboshwe", "khona", "." ]
[ 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
228
[ "Kodvwa", ",", "tintfo", "letibalulekile", "tekusebenta", "kwalendlu", "yebuncusa", ",", "Khomishana", "Lomkhulu", "nobe", "buncusa", "kuhamba", "embili", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0 ]
229
[ "Khumbula", ":", "Uma", "ngabe", "ushiye", "bucwepheshe", "bakho", "ngalesikhatsi", "seminyaka", "lelishumi", ",", "angeke", "uvunyelwe", "kubhalisa", "ngaphasi", "kwaloluhlelo", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
230
[ "bufakazi", "bebulunga", "betinhlangano", ",", "sib", ".", "i-South", "African", "Association", "for", "Food", "Science", "and", "Technology", "(", "SAAFoST", ")", ";", "South", "African", "Chemical", "Institute", "(", "SACI", ")", ";", "Geological", "Society", "of", "South", "Africa", "(", "GSSA", ")", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 3, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 3, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 3, 0, 0 ]
231
[ "Ngalesikhatsi", "asishiya", ",", "besati", "kutsi", "Make", "Adelaide", "Tambo", "ucedza", "kuphuma", "esibhedlela", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0 ]
232
[ "Ngaloko", "utawube", "anatsi", "ngekwemoya", "kuphela", "ngeMphala", "kulomnyaka", "losetulu", "nasigubha", "lusuku", "lweminyaka", "lengu", "90", "lwekutalwa", "kwemyeni", "wakhe", ",", "longuyise", "webantfwana", "bakhe", ",", "umngani", "wakhe", ",", "umngani", "wakhe", "emzabalazweni", "lobuye", "futsi", "abe", "yindvodzana", "yebantfu", "bakitsi", ",", "Oliver", "Reginald", "Tambo", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0 ]
233
[ "Sitsandza", "kundlulisa", "kuvelana", "kwetfu", "nelusentfo", "lwakaTambo", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
234
[ "Emhlanganweni", "walo", "wemnyaka", "wasengwace", "nome", "iBoseberaad", "lowawunga", "Bhimbidvwane", "kulenyanga", "leyengcile", ",", "likhabinethi", "lelime", "esicongweni", "setinhlelo", "tekuphatsa", "lesinenhlanhla", "yekutengamela", ",", "livete", "kutsi", "umhlangano", "walo", "ungulosemkhatsini", "wemphilo", "yahulumende", "lowaba", "ngutfunjana", "welukhetfo", "lwa-2004", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
235
[ "\"", "Bekuyindzawo", "lapho", "kutalwa", "ungulomnyama", "bewuba", "yindlalifa", "yesicalekiso", "semphilo", "yonkhe", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
236
[ "\"", "Bekuyindzawo", "yekutsi", "kuhlala", "kuletinye", "tindzawo", "bekungukubita", "labanye", "batewudla", "kuwe", "nome", "yekutisola", "ngekudla", "kulabanye", ",", "bomakhelwane", "labacinisekisiwe", "lababa", "tigcila", "tetjwala", "netidzakamiva", "labatawucundzeka", "ngebuhlungu", "bekuphila", ",", "labatiko", "kutsi", "timphilo", "tabo", "ngete", "taba", "ngito", "ngaphandle", "kwekubulala", ",", "kugagadlela", "netimphi", "letinganasisusa", "emkhatsini", "webantfu", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
237
[ "\"", "Ayikho", "nayinye", "yetinkinga", "tetenhlalo", "lokumele", "siyisombulule", "lenekusombululeka", "ngephandle", "kwekusungula", "ematfuba", "emisebenti", "kunciphisa", "nekucedza", "buphuya", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
238
[ "Kuyajabulisa", "kutsi", "ngeNdlovulenkhulu", "2005", "kuya", "kuNdlovulenkhulu", "2006", "kuphela", ",", "kwasungulwa", "imisebenti", "lengu", "300", "000", "etincenyeni", "letingatsintsi", "tekulima", ",", "lokumele", "lizinga", "lekukhula", "lelingaba", "ngu", "4%", "." ]
[ 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
239
[ "Lawa", "ngemavi", "embiko", "we", "UNDP", "wetentfutfuko", "yebantfu", "wa", "2006", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 7, 0 ]
240
[ "(", "likhasi", "62", "/", "63", ")" ]
[ 0, 0, 7, 0, 7, 0 ]
241
[ "Umsebenti", "lowentiwe", "ngemnyaka", "lowengcile", "bomake", "nge", "South", "African", "Women", "in", "Dialogue", "basebentisana", "nematiko", "ahulumende", ",", "kufaka", "ekhatsi", "kuvakashela", "emaveni", "lanjengeTunisia", "neChile", "lapho", "kwentiwe", "khona", "imphumelelo", "lenkhulu", "ekubukaneni", "nebuphuya", ",", "kukhombisa", "kutsi", "kunekwehluleka", "lokutsite", "etinhlelweni", "tetfu", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
242
[ "Nga", "1994", "I", "White", "Paper", "lemayelana", "neluhlelo", "lekwakhiwa", "kabusha", "nekuvuselela", "yabeka", "yatsi", ":" ]
[ 0, 7, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
243
[ "\"", "Kwenyusa", "lizinga", "lekuthula", "nekuphepha", "kutawubandzakanya", "wonkhe", "umuntfu", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
244
[ "\"", "Kuthula", "nekutinta", "kutepolitiki", "tintfo", "letibalulekile", "emitameni", "yahulumende", "yekwenta", "sibe", "ngulesigcugcutela", "basisi", "betimali", "kutsi", "batisise...Kutawutsatfwa", "tincumo", "letiphelele", "kute", "kucedvwe", "kuphulwa", "kwemtsetfo", ",", "kushushumbiswa", "kwetidzakamiva", ",", "kuphatfwa", "kwetibhamu", "ngalokungekho", "emtsetfweni", ",", "bugebengu", "ikakhulukati", "kuhlukunyetwa", "kwalabasikati", "nebantfwana", ".", "\"" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
245
[ "Ngemuva", "kwelukhetfo", "lwabohuluimende", "basemakhaya", "lweNdlovulenkhulu", "2006", ",", "kwentiwa", "tinhlelo", "tekwetfulwa", ",", "kubhekelwa", "bosodolobha", "labangema", "62%", "labasha", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
246
[ "ngekuhambisana", "nemtsetfomgomo", "weluhlaka", "lwetetimboi", "i", "National", "Industrial", "Policy", "Framework", "leseyicedziwe", "nyalo", ",", "sitawu", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0 ]
247
[ "Ngakulolunye", "luhlangotsi", "sitawusombulula", "ludzaba", "lwemsebenti", "emkhatsini", "wetinhlaka", "tavelonkhe", "netetifundza", "ekuphatfweni", "kweluhlelo", "lwe", "FET", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0 ]
248
[ "Ekwetfuleni", "lengcalasizindza", "naletinye", "tinhlelo", ",", "sitawubona", "ngekutiniketela", "kwetfu", "kucinisekisa", "kutsi", "imidlalo", "yendzebe", "yemhlaba", "yanga", "2010", "ibe", "ngulencono", "kunato", "tonkhe", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0 ]
249
[ "Ngetulu", "kwaloko", ",", "sicalise", "kuhlola", "tindlela", "tekufinyelela", "kubantfwana", "labeswele", "labangetulu", "kweminyaka", "yebudzala", "lengu", "14", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
250
[ "utakwetfula", "tiphakamiso", "telikomishani", "laKhampepe", "ngetibopho", "nemisebenti", "yelihhovisi", "labofecela", "i", "Directorate", "of", "Special", "Operations", ";" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0 ]
251
[ "Kuloku", "kutakwentiwa", "luphenyo", "lolutinhlaka", "letimbili", "nga", "2007", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
252
[ "Kusukela", "emalangeni", "lamabili", "lengcile", "tisebenti", "letingu", "6", "000", "te", "Statistics", "South", "Africa", "tiphume", "umkhankaso", "eliveni", "lonkhe", "kuyewugcogca", "lwati", "ngemakhaya", "langu", "280", "000", "lakhetfwe", "kutsi", "abambe", "lichaza", "kuloluhlolo", "lwemphakatsi", ",", "lolutawunika", "hulumende", "simo", "lesingiso", "ngebahlali", "labakuto", "tonkhe", "tincenye", "talelive", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
253
[ "NgeMpala", "labanye", "bantfu", "labangu", "30", "000", "emakhaya", "langu", "8", "000", "batawukhetfwa", "kutsi", "babambe", "lichaza", "esifundvweni", "setemaholo", "kuvelonkhe", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
254
[ "Phakatsi", "kwalokunye", "lokukhulu", "lokuzuzwe", "bantfu", "bele-Afrika", "eminyakeni", "lemibili", "nesigamu", "leyengcile", "kube", "kubuyiselwa", "kwekutfula", "esifundzeni", "iGreat", "Lakes", "Region", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 6, 0 ]
255
[ "Hulumede", "wakitsi", "utawuphendvula", "ngekuvunyelwa", "ngemandla", "etfu", ",", "elubitweni", "lwe-African", "Union", "kutsi", "sisite", "bantfu", "nahulumende", "waseSomalia", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0 ]
256
[ "Lokubalulekile", "lana", "yimitamo", "leyentiwako", "kucinisekisa", "kutsi", "labadlala", "indzima", "lemcoka", "eSomalia", "bayacocisana", "kute", "kutfolakale", "sisombululo", "lesifaka", "wonkhe", "ekhatsi", "nalesinekwentiwa", ",", "lesesekelwe", "kusidzingo", "sekubuyisana", "kuvelonkhe", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
257
[ "Kulomnyaka", "i", "African", "Peer", "Review", "Forum", "itawucedzela", "kubuyeketa", "kwayo", "kwelive", "lakitsi", "." ]
[ 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
258
[ "Sitsandza", "kutinikela", "egameni", "lebantfu", "beleNingizimu", "Afrika", "kutsi", "sitakwenta", "konkhe", "lokusemandleni", "etfu", "kufaka", "sandla", "kutekuthula", "nekuphepha", "emaveni", "emhlaba", "kulenhlangano", "lehlonishwako", "emitimba", "leyehlukehlukene", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
259
[ "Nginelitsemba", "lekutsi", "umnyaka", "wa", "2008", "utakuba", "ngulomunye", "weminyaka", "lebabatekako", "entsandvweni", "yetfu", "yelinyenti", ",", "njengobe", "sisebenta", "ngekubambisana", "ekufezeni", "sifiso", "sebantfu", "bakitsi", "sekutsi", "batfole", "imphilo", "lencono", "yawo", "wonkhe", "umuntfu", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
260
[ "Ngitsatsa", "lelitfuba", "futsi", "ngibongele", "Mengameli", "Nelson", "Mandela", ",", "longulomunye", "webasunguli", "bentsandvo", "yetfu", "yelinyenti", ",", "lotawube", "ahlanganisa", "iminyaka", "lengu", "90", "mhlaka", "18", "Kholwane", "kulomnyaka", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 8, 0, 0 ]
261
[ "Semukela", "kulomcimbi", "Babe", "Arthur", "Margeman", ",", "lomele", "bantfu", "labadzala", "lababhikishela", "emabhasi", "e", "Alexandra", "eminyakeni", "lengemashumi", "lasihlanu", "leyengca", ",", "labebafaka", "ekhatsi", "Nelson", "Mandela", "." ]
[ 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0 ]
262
[ "Ngaloko", "hulumende", "ubuyekete", "libanga", "lesesilihambile", "ekwetfuleni", "lesatfunywa", "kona", "bantfu", "nga", "2004", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
263
[ "Ngiyajabula", "kusho", "kutsi", "nembala", "sente", "lokunyenti", "ekwetfuleni", "lesatibophetela", "ngako", "kubantfu", "nga", "2004", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
264
[ "Kute", "kucinisekiswe", "kutsi", "loku", "kuyenteka", ";", "sitsatse", "tinyatselo", "letifanele", "kucinisekisa", "kutsi", "lucombelelotimali", "lwemnyaka", "lolutawetfulwa", "yiNdvuna", "yetetimali", "ngasekupheleni", "kwalenyanga", "lwenta", "kutsi", "sikwati", "kwetfula", "kwetihloko", "tetintfo", "letibalulekile", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
265
[ "Ngalesikhatsi", "sisebenta", "ngekubambisana", "kuyo", "yonkhe", "indzawo", "yelive", "lakitsi", ",", "kumele", "sikuvisise", "kutsi", "loku", "kumayelana", "Nekusebenta", "Ngalokungaketayeleki", "!" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
266
[ "Uphakamise", "kutsi", "kubamba", "loko", "lakutsatsa", "njengalokulicinisa", "loko", "lokubukene", "natsi", "lamuhla", "ekuseni", ",", "ngitakubita", "ngemagama", "lavamile", "Charles", "Dickens", "lavula", "ngawo", "inoveli", "yakhe", ",", "A", "Tale", "of", "Two", "Cities", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 0 ]
267
[ "\"", "Bekutikhatsi", "letinhle", ",", "bekutikhatsi", "letimbi", ",", "bekungumnyaka", "webuhlakani", ",", "bekungumnyaka", "webuwula", ",", "bekusikhatsi", "sekucala", "sekukholwa", ",", "bekusikhatsi", "sekucala", "sekungakholwa", ",", "bekusikhatsi", "semnyaka", "sekukhanya", ",", "bekusikhatsi", "semnyaka", "sebumnyama", ",", "bekusikhatsi", "sekutfwasa", "kwelitsemba", ",", "bekusikhatsi", "sebusika", "bekuphelelwa", "litsemba", ",", "besinako", "konkhe", "embi", "kwetfu", ",", "besite", "lutfo", "embi", "kwetfu", ",", "sonkhe", "besiya", "ezulwini", ",", "sonkhe", "besiya", "kulolunye", "luhlangotsi", "ngalamafishane", ",", "sikhatsi", "besifana", "naleso", "sanyalo", ",", "kutsi", "letinye", "tishayamtsetfo", "taso", "tiloku", "tigcizelela", "ekutfolweni", "kwaso", ",", "ebuhleni", "nasebubini", ",", "ngelizinga", "lekuchatsanisa", "lelisetulu", "kuphela", ".", "\"" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
268
[ "Imphendvulo", "yami", "kulombuto", "itsi", "Cha", "!" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
269
[ "Labanye", "emkhatsini", "walaba", "bakhatsateke", "ngaloko", "lokungaba", "nemtselela", "emnotfweni", "wetfu", "ngekwetfuswa", "kuma", "kwemnotfo", "e", "Melika", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0 ]
270
[ "Nanome", "bavuma", "babuye", "bahlonipha", "lilungelo", "lelicembu", "lelibusako", "kutsi", "lilungise", "tindzaba", "talo", ",", "bakhatsatekile", "kutsi", "kumele", "lichubeke", "nekudlala", "indzima", "yalo", "njengebasunguli", "labakhulu", "beNingizimu", "Afrika", "yentsandvo", "yelinyenti", ",", "lengavuni", "buhlanga", ",", "lengavuni", "bulili", "nalenenchubekelembili", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
271
[ "Kodvwa", "uma", "sonkhe", "singasebenta", "ngekubambisana", "kute", "sibukane", "nalesimo", ",", "sonkhe", "sitawuphumelela", "Ngitsemba", "ngalokubate", "licala", ".", ".", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
272
[ "Ngalokunjalo", "kwenyuka", "kwesidzingo", "sagezi", "kuleminyaka", "lemibili", "leyengcile", "kwendlule", "emandla", "lamasha", "lesinawo", "eluhlelweni", "lwagesi", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
273
[ "Emhlanganweni", "lobewubanjwe", "nasihlalo", "we", "General", "Electric", "emkhatsini", "weliviki", "lelengcile", ",", "i", "General", "Electric", "itinikele", "kusita", "ekusitfoleleni", "imphahla", "lengatfolakali", "malula", "yethebhini", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
274
[ "Batawube", "basekelwe", "ngematsimba", "abochwepheshe", "labavela", "ka", "EDI", "Holdings", ",", "Eskom", "naku", "National", "Energy", "Efficiency", "Agency", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 0 ]
275
[ "Asicinisekise", "kutsi", "tonkhe", "tandla", "tikumele", "kubukana", "nalolutfuli", "lolusihlasele", ",", "sibe", "sikhutsatwa", "ngukutsi", "simo", "setfu", "sidzinga", "Kusebenta", "Ngalokungaketayeleki", "!" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
276
[ "Umcondvo", "lesiwutfolako", ",", "kuto", "tonkhe", "tinhlaka", "temphakatsi", "weleNingizimu", "Afrika", "nasemaveni", "amshiya", "lowa", ",", "lovetwa", "yinchubekelembili", "lesiyenta", "onkhe", "emalanga", "ngawo", "onkhe", "emalungiselelo", "etfu", ",", "munye", "nje", "vo", "Kusebenta", "Ngalokungaketayeleki", ":", "tonkhe", "tandla", "tilungiselela", "2010", "!" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
277
[ "Siyati", "kutsi", "luhlangotsi", "lolubalulekile", "ekulungiseleleni", "kwetfu", "kumele", "kube", "kwakha", "licembu", "lelicinile", "leNingizimu", "Afrika", "letawukwenta", "kutsi", "tsine", "nawo", "wonkhe", "umphakatsi", "welibhola", "letinyawo", "utigcabhe", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
278
[ "Asesiphindze", "sibonge", "ema", "Springboks", "ngekukhomba", "indlela", "ngalesikhatsi", "batsatsa", "indzebe", "yemhlaba", "ye", "rugby", "emnyakeni", "lowengcile", "." ]
[ 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
279
[ "Loku", "kumele", "kukhutsate", "Bafana", "Bafana", ",", "njengaloko", "kumele", "kukhutsate", "basubatsi", "bakitsi", "labatawube", "bachudzelana", "emidlalweni", "yema", "Olympic", "e", "Beijing", "ngasekupheleni", "kwalomnyaka", "." ]
[ 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0 ]
280
[ "Asengiphindze", "futsi", "ngigcizelele", "kutsi", "sitimisele", "kwesekela", "imboni", "yetimoti", "futsi", "sitawucinisekisa", "kutsi", "kwesekelwa", "lokuniketwa", "lemboni", "ngaphasi", "kweluhlelo", "i", "Motor", "Industry", "Development", "Programme", "luhlala", "lunjalo", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 0, 0 ]
281
[ "Ngalokufanele", ",", "kulomnyaka", "sitawuphotfula", "kuniketwa", "kwemvume", "nekusetjentiswa", "kwetinhlelo", "te-Infraco", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
282
[ "Nembala", ",", "sikhutsatwa", "kakhulu", "timphendvulo", "letinhle", "letivela", "etimbonini", "tasengwace", "njengobe", "tivetwe", "kutibophetela", "kwebaphatsi", "labasetulu", "betinkhapani", "letingetulu", "kwa", "70", "letibhaliswe", "eluhlwini", "lwe", "Johannesburg", "Securities", "Exchange", "ngekutsi", "batawusebentisana", "nahulumende", "ekubukeni", "nalenchabhayi", "yekwesweleka", "kwemakhono", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
283
[ "Ngetulu", "kwalomsebenti", "kulesikhatsi", "lesitako", "sitawubeka", "etulu", "eluhlwini", "tinhlelo", "tekuchubeka", "nekungenelela", "kumakholiji", "emfundvo", "lechubekako", ",", "ema", "SETA", ",", "kuhlonyiswa", "kwetikolo", "ngemitfombolusito", "kuletincenye", "letintsatfu", "letisezingeni", "leliphasi", ",", "kutikhulula", "emsebentini", "wekukhokhisa", "imali", ",", "nekunonopha", "ekuceceshelweni", "emakhono", "kulabo", "labasetikhungweni", "temfundvo", "letiphakeme", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
284
[ "Ngetulu", "kwaloko", ",", "ngemuva", "kwekulungisa", "butsakatsaka", "eluhlelweni", "lwetfu", "lwemfundvo", "yalabadzala", ",", "lesikubone", "emnyakeni", "lowengcile", ",", "kulenyanga", "sitawetfula", "umkhankhaso", "wekufundzisa", "sive", "i", "Kha", "Ri", "Gude", "(", "asifundzeni", ")", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0 ]
285
[ "Loku", "kutawufaka", "ekhatsi", "kuceceshwa", "kwalabo", "labatawufundzisa", "emaklasi", "alabadzala", "nensha", "labangu", "300", "000", "nga", "2008", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 7, 0 ]
286
[ "Lokuhambisana", "nalomsebenti", "ngumklamo", "welikhetselo", "lohlola", "kungenelela", "lokudzingekako", "kute", "kumelanwe", "nebantfwana", "lababondzingasitsebeni", "labangetulu", "kweminyaka", "lengu", "14", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
287
[ "Lucombelelotimali", "lutawuniketa", "kwenyuswa", "kwemali", "yetibonelelo", "ngekulinganisa", "iminyaka", "yalabo", "labalungele", "kutfola", "imali", "yesibonelelo", "sebudzala", "labaneminyaka", "lengu", "60", ",", "ngaleyondlela", "kutawuzuza", "labadvuna", "labangaba", "nguhhafu", "wesigidzi", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
288
[ "Njengobe", "sihlanganisa", "tandla", "tetfu", "sitilungiselela", "Kusebenta", "Ngalokungaketayeleki", "kumele", "siphindze", "sicinise", "inkhulumomphikiswano", "kuvelonkhe", "etindzabeni", "lechaza", "tsine", "njengesive", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
289
[ "Ezingeni", "labohulumende", "basemakhaya", ",", "sitawusita", "bomasipala", "betfu", "bekucala", "labangema", "150", "kutsi", "basungule", "emacebo", "abo", "ekulwa", "nebugebengu", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
290
[ "Kucinisekisa", "kulandzelelwa", "kwaloluhlelo", ",", "i", "SALGA", "ivumile", "kuniketa", "imibiko", "yanyangantsatfu", "ngemsebenti", "lowentiwako", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
291
[ "Sifuna", "futsi", "kufisela", "bantfu", "base", "Zimbabwe", "imphumelelo", "elukhetfweni", "lolutakuba", "mhlaka", "29", "enyangeni", "yeNdlovu", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
292
[ "Kulomnyaka", "sigubha", "iminyaka", "lelishumi", "yekusungulwa", "kwebudlelwane", "bosomacebo", "emkhatsini", "kweNingizimu", "Afrika", "nelive", "lase", "China", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0 ]
293
[ "Lokukhula", "kwebudlelwane", "emikhakheni", "lehlukahlukene", "emkhatsini", "kwabohulumende", "nebantfu", "kufakazela", "kutsi", "budlelwane", "be", "China-South", "Africa", "Partnership", "for", "Growth", "and", "Development", "bubudlelwane", "lobenta", "lamazwe", "omabili", "azuze", ",", "lobungakhula", "buqine", "ngemandla", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
294
[ "Emnyakeni", "lotako", ",", "sitawubamba", "ingcungcutsela", "yekubuyeketa", "lokuyingcungcutsela", "lapho", "kutawubukwa", "khona", "kwetfulwa", "kwetincumo", "tengcungcutsela", "yemave", "emhlaba", "yekulwa", "nebuhlanga", "leyayibanjelwe", "kulelive", "lakitsi", "nga", "2001", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
295
[ "Letibopho", "temave", "emhlaba", ",", "kufaka", "ekhatsi", "umchudzelwano", "wendzebe", "yemave", "emhlaba", "wanga", "2010", "welibhola", "letinyawo", ",", "tiletsa", "kutetsemba", "lokukhulu", "lokute", "nebuntfu", "eliveni", "lakitsi", "njengelicebo", "lelidlale", "indzima", "emitameni", "yekutitfoba", "yalo", "lonkhe", "luntfu", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
296
[ "Ngekusho", "konkhe", "lesengikushito", ",", "ngibuyela", "emuva", "embutweni", ":", "sinjani", "simo", "sesive", "setfu", "njengobe", "singena", "emnyakeni", "wa", "2008", "!" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
297
[ "Nginenhlanhla", "yekuba", "ngitowetfula", "inkhulumo", "kulokuhlala", "lokuphelele", "kweliPhalamende", "laseNingizimu", "Afrika", "ekucaleni", "kwemlente", "wekugcina", "weliPhalamende", "letfu", "lesiTsatfu", "leNtsandvo", "yeliNyenti", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
298
[ "Ngima", "embi", "kwebantfu", "baseNingizimu", "Afrika", "ngekutitfoba", "ngelitfuba", "lenginiketwe", "lona", "lekubamba", "sikhundla", "lesisetulu", "nakangaka", "eliveni", "lokube", "yintfo", "lelandzele", "simo", "lesehlukile", "lesilandzele", "sincumo", "selicembu", "lelibusako", "kuhulumende", "sekushiyisa", "phasi", "sikhundla", "loyo", "lobekangumengameli", "welive", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
299
[ "Labahlali", "baseNingizimu", "Afrika", "bamele", "litsemba", "nekuma", "ucine", "lokuluphawu", "lwesive", "setfu", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]