id
stringlengths
1
5
tokens
sequence
ner_tags
sequence
100
[ "Timphawu", "Telikhetselo", "Nalokufundvwako" ]
[ 0, 0, 0 ]
101
[ "Isitfupha", "ImiPhumela", "yekuFundza", "lebalulekile", "letfolakala", "ekufundzisweni", "kwelulwimi", "lwasekhaya", ",", "lwekucala", "lolwengetiwe", "nelwesibili", "lolwengetiwe", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
102
[ "Ngako-ke", "umgomo", "losemcoka", "weSitatimende", "seNkhundla", "yekufundza", "kuhlanganiswa", "kwaletigaba", "telulwimi", "ngekutakhela", "nekuhumusha", "imibhalo", "." ]
[ 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
103
[ "IMIPHUMELA", "YEKUFUNDZA" ]
[ 0, 0 ]
104
[ "UmPhumela", "WekuFundza", "1", ":", "Kulalela" ]
[ 0, 7, 8, 0, 0 ]
105
[ "UmPhumela", "WekuFundza", "2", ":", "Kukhuluma" ]
[ 0, 7, 8, 0, 0 ]
106
[ "UmPhumela", "WekuFundza", "3", ":", "Kufundza", "neKwehlwaya" ]
[ 0, 7, 8, 0, 0, 0 ]
107
[ "UmPhumela", "WekuFundza", "5", ":", "Kucabanga", "neKunoma" ]
[ 0, 7, 8, 0, 0, 0 ]
108
[ "UmPhumela", "WekuFundza", "6", ":", "Luhlelo", "lwelulwimi", "neKusetjentiswa" ]
[ 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0 ]
109
[ "nemakhono", "nemasu", "ngetilwimi", ".", "Imibhalo", "ingaba", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
110
[ "Sibonelo", ":", "umfundzi", "kufanele", "atimbandzakanye", "ngetindzaba", "letibalulekile", "temalungelo", "eluntfu", "netendzawo", ",", "lekufana", "nebuphuya", ",", "iHIV", "/", "AIDS", ",", "emalungelo", "emhlaba", ",", "nekusetjentiswa", "kwemanti", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
111
[ "KUHLOLWA", "KWEMFUNDZI" ]
[ 0, 1 ]
112
[ "Kusita", "kulenchubo", "yekuhlolwa", "kwemfundzi", ",", "lesiTatimende", "seKharikhulamu", "saVelonkhe", "lesiBuketiwe", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 0 ]
113
[ "sifaka", "imiPhumela", "Jikelele", "naleTfutfukisako", "esimeni", "lesifanele", ",", "kumiPhumela", "yekuFundza", "nemaCophelo", "ekuhlola", "eliBanga", "ngalinye", ";" ]
[ 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 0, 0 ]
114
[ "sibeka", "emaCophelo", "ekuHlola", "embili", "kunemshishika", "wekuhlola", "kuwo", "onkhe", "emabanga", "." ]
[ 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
115
[ "Lomdvwebo", "ukhombisa", "budlelwane", "emkhatsini", "wetincenye", "teluhlaka", "lwesiTatimende", "seKharikhulamu", "saVelonkhe", "lesiBuketiwe", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
116
[ "IMIGOMO", "YEKUHLOLA", "LESETJENTISWA", "KUMFUNDVO", "LEMISELWE", "EMAKHONO" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
117
[ "Isihlanu", "imisebenti", "lecondzile", "yeluhlolo", ".", "Lokunye", "kusetjentiswa", "kweluhlolo", "kufaka", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
118
[ "luhlolo", "Loluhleliwe" ]
[ 0, 0 ]
119
[ "LUHLOLO", "LOLUCHUBEKAKO" ]
[ 0, 0 ]
120
[ "Timphawu", "teLuhlolo", "loluChubekako" ]
[ 0, 0, 0 ]
121
[ "kwentiwa", "ngemuva", "kwesikhatsi", "lesitsite", "futsi", "luchubeka", "njalo", ":", "Kufundza", "kuhlolwa", "njalo", "emalikhodi", "emfundzi", "ahlala", "afakwa", "lokusha", "njalo", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
122
[ "lwetfula", "umbiko", "wenchubo", "yekufundzisa", "nekufundza", ":", "Umbiko", "ubaluleke", "kabi", "eluhlolweni", "loluhlelekile", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
123
[ "kuvumela", "kuhlanganiswa", "kweluhlolo", ":", "Loku", "kungahle", "kufake", "kuhlola", "leminyenti", "imiphumela", "yekuhlola", "lehlobene", "emsebentini", "munye", "wekuhlola", "bese", "kuhlanganiswa", "inchumbi", "yetindlela", "tekuhlola", ",", "emacebo", "emathuluzi", "kuhlola", "emacophelo", "ekuhlola", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
124
[ "Kuhlolwa", "KweMfundzi", "kuvumela", "luhlolo", "sibutselo", ":", "Umphumela", "lobutselwe", "wemisebenti", "weluhlolo", "loluchubekako", "uniketa", "sitfombe", "lesinhle", "sekuchubeka", "kwemfundzi", "nangasiphi", "sikhatsi", "." ]
[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
125
[ "KULAWULA", "KUHLOLA" ]
[ 0, 7 ]
126
[ "Sikolo", "sidzinga", "kuba", "neliTsimba", "lekuHlela", "kuHlola", "kute", "bakwati", "kwenta", "loluhlelo", "lusebente", "." ]
[ 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
127
[ "KUGCINWA", "KWEMALIKHODI" ]
[ 0, 7 ]
128
[ "Emabhuku", "emaLikhodi" ]
[ 0, 0 ]
129
[ "Libhuku", "lemalikhodi", "nobe", "ifayela", "kumele", "ihlale", "ilungile", "kulowo", "nalowo", "thishela", ".", "Kumele", "icukatse", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
130
[ "Emakhodi", "Lasetjentiselwa", "kuhlola" ]
[ 0, 0, 0 ]
131
[ "1", "=", "Kusebenta", "kwemfundzi", "kudlule", "kakhulu", "tikwetidzingo", "temphumela", "wekufundza", "walesigaba", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
132
[ "2", "=", "Kusebenta", "kwemfundzi", "kudlulile", "tikwetidzingo", "temphumela", "wekufundza", "walesigaba", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
133
[ "3", "=", "Kusebenta", "kwemfundzi", "kutenelisile", "kancane", "tidzingo", "temphumela", "wekufundza", "walesigaba", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
134
[ "4", "=", "Kusebenta", "kwemfundzi", "akukanelisi", "kepha", "kusedvute", "kwekutenelisa", "tidzingo", "temphumela", "wekufundza", "walesigaba", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
135
[ "EMAKHADI", "EMIBIKO" ]
[ 0, 7 ]
136
[ "Njengoba", "timfuneko", "tetemphilo", "tintjintja", "ngalokujwayelekile", ",", "uyacelwa", "kutsi", "uchumane", "neLigatja", "Letemphilo", "yeTilwane", "kutfola", "timfuneko", "tanyalo", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0 ]
137
[ "Chumana", "neLigatja", "Letemphilo", "yeTilwane", "uma", "ungenasiciniseko", "sekutsi", "ugcwalise", "liphi", "lifom" ]
[ 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
138
[ "Loku", "kutawubese", "kutfunyelwa", "nge-feksi", "kuleLihhovisi", "letiMvumo", ",", "bese", "lemvumo", "yekutsenga", "kumave", "angesheya", "lefanelekile", "itawukhishwa", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
139
[ "Lelifomu", "leKumenyetelwa", "kweKuvikeleka", "lingaphindze", "litfolakale", "kuleLihhovisi", "letiMvumo", "." ]
[ 0, 7, 8, 0, 0, 3, 4, 0 ]
140
[ "Leli", "lidzinga", "kugcwaliswa", ",", "ngeSingisi", ",", "ngulesisebenti", "setenyama", "lesigunyatiwe", "kwenta", "njalo", "Lihhovisi", "Lekulawulwa", "inyama", "lalelive", "lekutsengwa", "kulo", ",", "ngekhatsi", "kwa-10", "tinsuku", "tekuhamba", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
141
[ "Uphindze", "udzinge", ",", "ku-Directorate", "Animal", "Health", ",", "imvumo", "yekutsenga", "kumave", "angesheya", "yekutsi", "lomutsi", "ungene", "kulelive", "." ]
[ 0, 0, 0, 1, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
142
[ "Babese", "bakhiphe", "imvumo", "yekutsenga", "kumave", "angesheya", "uma", "sewutfole", "kuphela", "imvumo", "ku-Medicines", "Control", "Council", "uphindze", "utfumele", "bufakazi", "kubo", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0 ]
143
[ "inombolo", "ye-Batch", "letawutsengwa", "kumave", "angesheya" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0 ]
144
[ "i-technical", "data", "sheet", "nobe", "ilebuli", "(", "ngeSingisi", ")", "lecuketse", "inombolo", "yekubhalisa", "yalomtimba", "lophetse", "kulelive", "lapho", "umkhicito", "ubhaliswe", "khona" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
145
[ "i-Trial", "Protocol", "lenetinchukaca", "(", "ngekuya", "ngetimfuneko", "te-VICH", "GCP", ")", ",", "kufaka", "ekhatsi", "tinsuku", "letilindzelekile", "tekucala", "kunaka", "lokukhetsekile", "kulelikusasa", "lekudla", "lokusuka", "kutilwane", "letikhicita", "kudla", "(", "sibonelo", ",", "'", "ngabe", "kutawulahlwa", "'", ")", "nekutsembeka", "kwemaphilisi", "." ]
[ 0, 3, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
146
[ "Leli", "lidzinga", "kugcwaliswa", ",", "ngeSingisi", ",", "ngulesisebenti", "setenyama", "lesigunyatiwe", "kwenta", "njalo", "Lihhovisi", "Lekulawulwa", "inyama", "lalelive", "lekutsengwa", "kulo", ",", "ngekhatsi", "kwa-10", "tinsuku", "tekuhamba", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
147
[ "Port", "Elizabeth", "(", "imvumo", "lekhetsekile", ")", ":", "Lucingo", ":", "041", "585", "8907" ]
[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
148
[ "Timfuneko", "tekutsenga", "ngesheya", "titfolakala", "kulihhovisi", "letimvumo", "nobe", "i-website", "ye", "LiTiko", "leTekulima", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0 ]
149
[ "Njengelilunga", "lelisemtsetfweni", "lelabhoratri", "(", "inombolo", "yekwamukelwa", "ZADL01", ")", "ye-International", "Seed", "Testing", "Association", "(", "ISTA", ")", ",", "Sikhungo", "Sekucwaninga", "Imbewu", "Lesisemtsetfweni", "seLitiko", "Letekulima", "siniketwe", "ligunya", "lekukhipha", "Titifiketi", "Temave", "ngemave", "Tekucwaninga", "Imbewu", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 3, 0, 0, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 0 ]
150
[ "Njengobe", "ilabholathri", "lesemtsetfweni", "kulelive", "lelihlukile", "sitawukhipha", "Sitifiketi", "Lesiluhlata", "kwetjani", ",", "tsintsa", "i-OSTS", "(", "bona", "tinchukaca", "tekuchumana", ")", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
151
[ "Feksa", "ticelo", "ku-OSTS", "(", "bona", "tinchukaca", "tekuchumana", ")", "." ]
[ 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
152
[ "Lamasempuli", "atfunyelwa", "ku-OSTS", "kute", "ahlolelwe", "ikhwalithi", "bese", "sitifiketi", "lesifanelekile", "siyakhishwa", "." ]
[ 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
153
[ "LoMtsetfo", "kwamanje", "usetjentiswa", "Litiko", "leTetindlu", "." ]
[ 0, 0, 0, 3, 4, 0 ]
154
[ "Lapho", "khona", "kungenwe", "kwahlalwa", "emhlabeni", "wangasese", "ngaphandle", "kwemvumo", "futsi", "kube", "kute", "timo", "telikhetselo", "letikhona", ",", "umnikati", "wemhlaba", "angaya", "kuLitiko", "leTemhlaba", "kute", "atfole", "lusito", "nangabe", "lesidzingo", "lesimacondzana", "nekucosha", "labahlali", "sekufinyelela", "emhlabeni", "wekulima", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
155
[ "Lapho", "khona", "kungenwe", "kwahlalwa", "ngaphandle", "kwemvumo", "emhlabeni", "wangasese", "futsi", "kube", "kukhona", "timo", "telikhetselo", ",", "umnikati", "wemhlaba", "angaya", "kumasipalati", "wendzawo", "nobe", ",", "nangabe", "kunesidzingo", ",", "Litiko", "leTetindlu", "lesifundza", "nobe", "lavelonkhe", "kute", "atfole", "lusito", "nangabe", "lesidzingo", "setindlu", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
156
[ "Kufanele", "watise", "leLigatja", "Lekwenta", "imiculu", "ibe", "semtsetfweni", "ngalelelive", "lapho", "lomculu", "uyosetjentiswa", "khona", ",", "kute", "ukhone", "kubona", "kutsi", "sitifiketi", "sebu-Apostille", "nobe", "Sitifiketi", "seKucinisekisa", "bungiwo", "bemiculu", "siyafuneka", "." ]
[ 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
157
[ "Ngaphambi", "kwekutsi", "leLigatja", "Lekwenta", "imiculu", "ibe", "semtsetfweni", "ikhiphe", "loKucinisekisa", "bungiwo", "bemiculu", "lokufanelekile", "nobe", "Sitifiketi", "sebu-Apostille", ",", "lomculu", "kufanele", "wentiwe", "ube", "semtsetfweni", "yi", ":" ]
[ 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
158
[ "Manjistreti", ",", "IManjistreti", "lenye", "nobe", "Lisekela", "leManjistreti" ]
[ 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2 ]
159
[ "Tfumela", "lemiculu", "kuLigatja", "Lekwenta", "imiculu", "ibe", "semtsetfweni", "ngaletindlela", "letilandzelako", ":" ]
[ 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
160
[ "NgaLeliposi", "lelibhalisiwe", "nobe", "leliphutfumako", "-", "kufaka", "phakatsi", "imvulophu", "ye-A4", "lapho", "utifakele", "likheli", "lakho", ",", "lekhokhelwe", "ngaphambilini", "(", "akukho", "imali", "lemukelwako", ")", "kuvumela", "Ligatja", "Lekwenta", "imiculu", "ibe", "semtsetfweni", "kubuyisa", "lemiculu", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
161
[ "I-Notary", "Public", "kufanele", "iyicinisekise", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0 ]
162
[ "Lemiculu", "lelandzelako", "ayidzingi", "kutsi", "icinisekiswe", "kucala", "yiNkhantolo", "njengobe", "kubekiwe", "ngenhla", ",", "uma", "nje", "beyisayinwe", "ngulesiphatsimandla", "lesiwukhiphile", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
163
[ "Emaphepha", "ekufaka", "umntfwana", "ngaphansi", "kwesandla", "sakho", "lasayinwe", "abuye", "ashaywa", "sitembu", "nguMabhalane", "weKutsatfwa", "kweBantfwana", "kuleLitiko", "Letebulungisa", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 0 ]
164
[ "Titifiketi", "tetemfundvo", "letisayinwe", "tabuye", "tashaywa", "sitembu", "sisebenti", "lesinelugunya", "seLitiko", "Letemfundvo", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0 ]
165
[ "Kubhaliswa", "kweNkhapani", "lokusayinwe", "kwabuye", "kwashaywa", "sitembu", "nguMbhalisi", "wema-Close", "Corporations", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0 ]
166
[ "Titifiketi", "letishaywe", "sitembu", "tabuye", "tasayinwa", "tisebenti", "letineligunya", "teMkhandlu", "weMakhono", "neBuciko", "kuTemphilo", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0 ]
167
[ "kungenela", "ngco", "imisebenti", "yekudoba", "ngekhatsi", "ku-Exclusive", "Economic", "Zone", "(", "EEZ", ")", "nobe", "emantini", "emave", "emhlaba", "ngaphansi", "kwemjeka", "waseNingizimu", "Afrika", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0 ]
168
[ "Faka", "sikhalo", "ku-Independent", "Complaints", "Directorate", "(", "ICD", ")", "(", "Luphiko", "Lwetikhalo", "Lolutimele", ")", "." ]
[ 0, 0, 3, 4, 4, 0, 3, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0 ]
169
[ "Nangabe", "ufaka", "sikhalo", "sakho", "Ehhovisi", "Lavelonkhe", ",", "loludzaba", "lutawendluliselwa", "Ehhovisi", "Lesifundza", "lelifanele", "(", "kuya", "ngendzawo", "lapho", "kwenteke", "khona", "sehlakalo", ")", "lesiphenywako", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
170
[ "(", "Nangabe", "liphoyisa", "lehluleka", "kuhambisana", "nalokubukelwa", "yi-Domestic", "Violence", "Act", "(", "Umtsetfo", "Webudlova", "Basekhaya", ")", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 7, 8, 0, 0, 0 ]
171
[ "Tikhalo", "letiku-class", "III", ":", "tikhalo", "setinsolo", "tekutsi", "liphoyisa", "lente", "licala", "lelibangele", "kulimala", "lokumatima", "emtimbeni", ",", "lokudzinge", "kutsi", "sigulane", "selashwe", "esibhedlela", "." ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
172
[ "Loku", "lokulandzelako", "luhla", "lwetikhalo", "letiku-class", "III", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
173
[ "Kufoja", "nobe", "kugucula", "umculu", "lofojiwe", "wati", "kutsi", "ufojelwe", "imali", "lelinani", "lelingu-R50", "000", "nobe", "ngetulu" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0 ]
174
[ "Tikhalo", "letiku-class", "IV", ":", "sikhalo", "setinsolo", "tekutsi", "lilunga", "lente", "licala", "ngaphandle", "kwalankha", "labhalwe", "ngetulu", "nobe", "kutiphatsa", "kabi", "lokungakaholeli", "ekufeni", "nobe", "ekulimaleni", "kakhulu", "umtimba", "wanobe", "ngubani", "." ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
175
[ "Tikhalo", "letiku-class", "V", ":", "tikhalo", "letingaphandle", "kwemsebenti", "wemaphoyisa", "nobe", "inchubomgomo", "ye-ICD", "." ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0 ]
176
[ "Tikhalo", "letingeke", "tiletfwe", "ku-ICD", ":" ]
[ 0, 0, 0, 3, 0 ]
177
[ "Tikhalo", "tetehlakalo", "letenteke", "ngaphambi", "kwekusungulwa", "kwe-ICD", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0 ]
178
[ "Loku", "kusho", "tonkhe", "tehlakalo", "letenteke", "ngaphambi", "kwaMabasa-1997", "naleto", "lesekwengce", "ngetulu", "kwemnyaka", "tentekile", "ngaphambi", "kwekutsi", "tibikwe", "ku-ICD", ",", "ngaphandle", "nangabe", "kunetimo", "letilikhetselo", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
179
[ "Tikhalo", "macondzana", "Netisebenti", "Tasemajele", ",", "basebenti", "basenkantolo", "nemalunga", "Etembutfo", "Wekuvikela", "Wavelonkhe", "WaseNingizimu", "Afrika", "." ]
[ 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0 ]
180
[ "Nangabe", "umuntfu", "utfola", "imali", "lengenako", "lengafanela", "kukhokhiswa", "intsela", "lengasiyo", "ye-SITE", "nobe", "ye-PAYE", "(", "sibonelo", ",", "inzuzo", ",", "yerenti", "nobe", "lengasiyo", "imali", "lengenako", "yebhizinisi", ")", ",", "loyo", "muntfu", "kumele", "akhokhe", "intsela", "yesikhashana", "yalemali", "lengenako", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
181
[ "Letindlela", "letilandzelako", "tekufaka", "tingucuko", "ku-SARS", "tiyatfolakala", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0 ]
182
[ "Emafomu", "ema-IRP", "6", "ekucala", "kumele", "angeniswe", "ngisho", "nobe", "ngabe", ",", "ngekuya", "kwekubala", "kwakho", ",", "kute", "intsela", "yesikhashana", "lekumele", "ikhokhwe", "." ]
[ 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
183
[ "Nangabe", "I-SARS", "ayenetiseki", ",", "kungadzingeka", "kufanisela", "lokubuyeketiwe", "." ]
[ 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
184
[ "Incenye", "yekuyala", "ngekukhokha", "ye-IRP", "6", "manje", "seyisekhasini", "lelinye", "." ]
[ 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0 ]
185
[ "Nangabe", "umuntfu", "utfola", "imali", "lengenako", "lengafanela", "kukhokhiswa", "intsela", "lengasiyo", "ye-SITE", "nobe", "ye-PAYE", "(", "sibonelo", ",", "inzuzo", ",", "yerenti", "nobe", "lengasiyo", "imali", "lengenako", "yebhizinisi", ")", ",", "loyo", "muntfu", "kumele", "akhokhe", "intsela", "yesikhashana", "yalemali", "lengenako", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
186
[ "Caphela", ":", "(", "Kwebantfu", "labatimele", "nema-trusts", "kuphela", ")" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
187
[ "Lemininingwane", "ikhonjiswa", "encwadzini", "yekukhokhela", "efomini", "letimbuyiselo", "le-IRP", "6", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0 ]
188
[ "Emafomu", "ema-IRP", "6", "esibili", "kumele", "angeniswe", "ngisho", "nobe", "ngabe", ",", "ngekuya", "kwekubala", "kwakho", ",", "kute", "intsela", "yesikhashana", "lekumele", "ikhokhwe", "." ]
[ 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
189
[ "Incenye", "yekwatisa", "ngekukhokha", "ye-IRP", "6", "manje", "seyisekhasini", "lelinye", "." ]
[ 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0 ]
190
[ "kufanele", "abe", "nemakhono", "latsite", "nobe", "lwati", "lolujulile", "langasetjentiswa", "ngalokuphatsekako", "kuMisebenti", "Yemaphoya", ",", "sib", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0 ]
191
[ "angahle", ",", "ngekuvunywa", "yikhomanda", "yakhe", ",", "angcoka", "iyunifomu" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
192
[ "Ngekusho", "kwetinchubomgomo", "teMitsetfo", "Yemaphoyisa", "Langemarizefu", "aseNingizimu", "Afrika", "kufalele", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0 ]
193
[ "sakhamuti", "ngalokuphelele", "saseNingizimu", "Afrika" ]
[ 0, 0, 5, 6 ]
194
[ "gcwalisa", "incwadzimibuto", "yetemphilo", "njengobe", "ibekwe", "nguKhomishana", "waVelonkhe" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]
195
[ "ukhone", "kukhuluma", ",", "kubhala", "nekufundza", "lokungenani", "Singisi", "njengelulwimi", "linye", "lelisemtsetfweni" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0 ]
196
[ "Nangabe", "ufuna", "imininingwane", "leyengetiwe", ",", "yani", "ku-website", "yeLitiko", "Letebulungiswa", "Nekutfutfukiswa", "Kwemtsetfosisekelo", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0 ]
197
[ "kute", "usebentise", "ligama", "lesicu", "lelisemtsetfweni", "'", "sosayensi", "yemvelo", "'", "nobe", "ufake", "sifinyeto", "seligama", "lesimisiwe", "ngemuva", "kweligama", "lakho", "(", "sibonelo", ",", "Pr.Sci.Nat.", ")" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
198
[ "Ligama", "le-Brand", ":", "Standard", "Bank" ]
[ 0, 7, 0, 3, 4 ]
199
[ "Umumo", "lotsite", ":", "Libhodlela", "le-Coca", "Cola" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]