Dataset Viewer (First 5GB)
Auto-converted to Parquet
id
string
cc_file
string
time
string
title
string
text
string
url
string
9064520f-bc4d-4118-a30e-7d99f5adc612
crawl-data/CC-NEWS/2016/08/CC-NEWS-20160826124520-00000.warc.gz
null
گشن‌ شاخ پارسی در گردباد تعصب تباری
پذيرش > دیدگاه > گشن‌ شاخ پارسی در گردباد تعصب تباری زبان و ادبیات پارسی یک هویت فرهنگی است. مرز هویت فرهنگی را نمی‌توان با مرزهای سیال سیاسی و تباری اشتباه گرفت. فرهنگ تعریفش را نه از سیاست می‌گیرد و نه از تبار و قبیله. فرهنگ مجموعه داشته‌هایی است خیلی فراتر از این مقوله‌های تقلیل‌گرا. این سیاست و تبار است که در فرایند تاریخ و تحول، در درون فرهنگ شکل می‌گیرند. بنابراین، سیاست و تبار برساخته‌های فرهنگ اند و نه عکس آن. از این‌رو، نمی‌توان هیچ سیاست و تبار خاصی را از میان چندین خرده‌فرهنگ و کتله‌های تباری برساخته‌شده، وارث اصلی و یگانه‌ی فرهنگ مادر خواند. سهمیه‌بندی این میراث بر مبنای تفکیک "خلف" از "ناخلف"، چیزی نیست جز یک انتحار فرهنگی و سلاخی پیکر واحد و تنومند فرهنگ. انتحار فرهنگی صرفن می‌تواند از دست یک سیاست فاشیستی و عصبیت کور تباری و قبیلوی برآمده باشد! وارث به‌حق و شایسته‌ی فرهنگ مادر در هر زمانی، صرف نظر از نسبت تباری و قبیلوی و سیاسی، کسانی یا جمعی می‌توانند بود که در جهت استمرار و تعالی آن فرهنگ کاری کرده و خون دلی خورده باشند. لذا، این‌که شخصی با یک روی‌کرد کماکان ملاعمری از یک آدرس فرهنگی آمده می‌گوید من در انتخابات گذشته به فلانی رأی ندادم اما اگر بسمدانی کاندید می‌کرد، به او رأی می‌دادم، مگر جز پیروی از یک سیاست فاشیستی و حیوانیت تباری، چیز دیگری را هم می‌تواند به نمایش گذارد؟ آقا، تویی که سنگ میراث‌داری از کلیت زبان و ادبیات پارسی در یک حوزه‌ی تمدنی را به سینه می‌زنی، اگر خوره‌ی حیوانیت تباری در مغز جانت خانه نکرده، دیگر این جیره‌بندی‌ها به چی معنا؟ اصلن این یعنی چی که داد از زبان و ادبیات پارسی می‌زنیم، اما حرکات و رفتارمان نشان از یک عصبیت افراطی ناسیونالیستی دارند و در حقیقت، در سمت تکه-پاره شدن این پارسی گام بر می‌داریم؟ این نعل وارونه دیگر به چی منظور که بر گرده‌ی یک حوزه تمدنی بزرگ، تعصب تباری‌مان را سوار می‌کنیم که باری اگر حرف بر سر حقانیت مسأله باشد، این گل سرسبد تبار شاید کم‌ترین سهم و نقش را در دامن قند پارسی داشته؟ (نابغه‌ی دیگری از این‌سو در یک شبه‌توطئه‌ی ناسیونالیستی و ضد فرهنگی رفته بابت تمام بی‌فرهنگی‌های مهاجرین افغانستانی در ایران(!!) از آن کشور معذرت تاریخی خواسته!!) فرهنگی که امروزه یگانه مشخصه و معرف آن زبان و ادبیات دیرینه‌سال پارسی است، حوزه‌ی تمدنی‌یی را شامل می‌شود که اگر این مرزکشی‌های سیاسی چند سال پسین را در نظر بگیریم افغانستان، تاجیکستان و ایران به یک اندازه در آن سهم دارند و در درون هریک از این کشورها نیز خرده‌فرهنگ‌ها و تبارهایی زیست دارند که هیج‌یک بر دیگری ارجحیت و برتری ندارند تا به تنهایی "وارث خلف" آن حوزه‌ی تمدنی و تاریخش قلمداد شود، جز آنی که در راستای بقا و بالندگی این حوزه‌ی تمدنی و افتخاراتش، کار و پیکار کرده اند. حوزه‌ی تمدنی زبان و ادبیات پارسی، ملک طلق هیچ سیاست و تبار یگانه و خاصی نیست! یک خاوری ساکن مشهد همانقدر می‌تواند وارث این حوزه‌ی تمدنی و افتخاراتش باشد که یک ایرانی ساکن تهران و... اساس اشتراک این خرده‌فرهنگ‌ها و تبارها در درون این حوزه‌ی تمدنی واحد، زبان و ادبیات تاریخی‌شان است. فقط زبان و ادبیات در این معنا می‌تواند برای هریک از این خرده‌هویت‌های شناور و سرگردان، یک هویت واحد باشد و به تعبیر هایدگر: «خانه‌ی وجودشان». بلی، برای تصاحب شدن و مصادره کردن پارسی که هرگز تصاحب پذیر نمی‌تواند بود، نه سکه‌ی رنگ‌رفته‌ی تبار ارزشی دارد و نه سیاست‌های فاشیستی هتلروار! فقط یک هویت واحد (زبان) است که می‌تواند به قول ویتگنشتاین: «مرزهای جهان‌مان را تعیین کند» و بس! بیایید با عصبیت‌های زشت و عق‌آور تباری و سیاسی، دامن فرهنگ گران‌سنگ پارسی را لکه‌دار نکنیم. وگرنه آن بزرگانی که از جان و زندگی‌شان مایه گذاشته این کاخ بلند را بنا گذاشته اند و ما امروزه به طرز بی‌شرمانه‌یی آن‌ها را نیز به نفع جنون مبتذل تباری خود مصادره می‌کنیم، بر روی‌مان تف خواهند انداخت! به امید بقا و درخشش مدام پارسی و شرمنده باد آنانی که با انتحار فرهنگی‌شان می‌خواهند این کاخ بلندمان را ویران و کلبه‌ی حقیرانه‌ی تباری و سیاسی‌شان را بر آوار آن بنا کنند!
http://kabulpress.org/article239985.html
e34ce085-cc13-4a1f-90e4-81a7fbfd7f0d
crawl-data/CC-NEWS/2016/08/CC-NEWS-20160826132734-00001.warc.gz
null
فریاد یک کدر جوان از زورگوئی و فساد اداری در ادارات دولتی شهر میمنه
پذيرش > دیدگاه > فریاد یک کدر جوان از زورگوئی و فساد اداری در ادارات دولتی شهر میمنه استخدام مامورین حکومت هیچ گاهی به اساس رقابت های آزاد و شایسته سالاری نبوده؛ افراد و اشخاص مستعد و مناسب بست های اداری قربانی زورگوئی, امتیازطلبی و فساد گسترده دولتمداران مفسد میشوند. کدر های بی واسطه و صادق در ادارات امروز جای ندارند, اگر کسی شامل کمپاین این رشوه خواران فاسد شود و در چور و چپاول و عیاشی آنها سهیم باشد میتواند آدم خوبی تلقی گردد. درغیر آن تحصیل, استعداد و توانائی یک کدر تحصیل یافته طرف توجه این چپاولگرانیکه چوکی های دولتی را به پول خریده اند, قرار نمیگیرد. به نظر این تکنوکرات ها استعداد، توانایی و درجه تحصیل در تقرری کارمند دولتی بهایی ندارد. بخاطر رسیدن به کرسی ماموریت دولتی باید رشوت بدهی و بعد از مقرری متعهد به اصول فسادی و شریک فاسدیت آمرین خود بوده باشی. موجودیت فساد اداری و اشخاص فاسد در ادارات دولتی بزرگترین چالش فرا راه جوانان بخصوص جوانان تحصیل کرده و علت اصلی فرار مغز ها و افزایش مخالفین مصلح محلی میباشد. زمانیکه یک جوان با زحمات خستگی نا پذیز و تحمل چالش های امنیتی و اقتصادی با یک دنیا امید بر آینده بهتر با شوق و علاقه زیاد بر تحصیل خود ادامه میدهد تا که بتواند از این راستا مسولیت خدمت گذاری در قبال وطن و مردم خود را ادا نماید. اما وقتی میخواهند مسولیت ایمانی و انسانی خود را در قبال دین، وطن و مردم خود ادا نماید از سوی دولت مداران فاسد و رذیل با رذالت تمام حتا از دروازه های شعبات هم رانده میشوند. با این وضع حاکم در کشور چگونه میتوان بر آینده این وطن امید وار شد؟! وقتی در تمام ادارات دولتی فساد اداری و اخلاقی حکم فرما است، وقتی بست های ادارات دولتی از ماموریت تا وزرات خانه ها با وابستگی های قومی، زبانی و سمتی داد و ستود میگردد و یا هم در بدل دادن رشوه از سوی روئسای ادارات به طور علنی در معیاد معین فروخته میشود و وقتی تمام ادارات دولتی در دست مشتی از معامله گران، قاچاقبران مواد مخدر و اشخاص و افراد فاسد باشد قطعا جوانان هیچ آینده ای نخواهند داشت و مجبور میشود مرز های این کشور را ترک و به سرزمین که حداقل به ارزش های انسانی و استعداد های شان بهایی قایل اند و یک زندگی بهتر توام با آرامش روحی و وجدانی خواهند داشت میروند. موضوع زیر را با دقت بخوانید و قضاوت کنید با این حال سرنوشت جوانان تحصیل کرده و بی دفاع چی خواهد شد؟ زمانیکه از فاکولته فارغ شدم بعد از مدتی کوتاه از طریق رسانه های خبری و ارتباطات اجتماعی مطلع شدم که در ریاست محترم زراعت فاریاب در بست سوم آمریت آبیاری کارمند ضرورت دارند. وقتی درخواستم را بردم پیش مدیر صاحب اداری آن ریاست که ظاهرا یک مرد کارکشته و سابقه دار معلوم میشد, از من پرسید چی کاره هستی؟ گفتم فارغ التحصیل مقطع لسانس انجنیری ساختمانی هستم. گفت: از کجا فارغ شدی؟ عرض نمودم از ساختمانی جوزجان فارغ شدم. برایم گفت چقدر تجربه کاری داری؟ گفتم مدت بیشتراز یک سال میشود که در شرکت های خصوصی مشغول وظیفه هستم. برایم گفت تجربه کاری دوره تحصیلی و پرکتیک تعلیمی قابل قبول نیست و به هیچ صورتی درخواستم را قبول نکردند. و من هم در یکی از شرکت های خصوصی در فاریاب مشغول وظیفه شدم که تا فعلا هم وظیفه محوله را انجام میدهم. در اوایل برج سنبله سال جاری بود که بست مدیریت عمومی دیزان پروژه های ساختمانی اعلام شد و برای بار دوم درخواست نمودم. برایم همان مدیر گفت ما برای کسی که از پولتخنیک فراغت داشه باشد ضرورت داریم اما شما واجد شرایط نیستید. بلاخره بسیار به مشکل توانستم که فورم درخواست بگیرم و تمام اسناد و سوابق کاری ام را برایشان تسلیم نمودم و بعد از پنج ماه بخاطر معلومات به ریاست زراعت مراجعه نمودم. مدیر منابع بشری ریاست زراعت که یک دخترک پاک و صادق هست برایم گفت از ریاست محترم اصلاحات اداری اسناد شما رد شده و شامل شارت لیست امتحان نگردید. اسناد های مربوطه ام را گرفتم و به اصلاحات اداری مراجعه نمودم. وقتی با مدیر صاحب ارزیابی دوسیه را باز نمودم متوجه شدم که در دوسیه تصدیق تجربه کاری، فورم مالیه دهی، کاپی دیپلوم و بعضی از تصدیق نامه های کاری ام وجود ندارد و اسناد های بنده نا تکمیل ارسال شده است. وقتی دوباره به ریاست زراعت مراجعه نمودم گفتند نه نزد ما فقط همین چیز هایکه در دوسیه است وجود دارد! بلاخره بعد از بسیار گفتوگو رفتم و تمام اسناد های خود را دوباره تکمیل نموده شامل شارت لیست امتحان شدم. به تاریخ 17 برج سال جاری بخاطر سپری نمودن امتحان در مقام ولایت فاریاب خواسته شدم. در آنوقت متوجه شدم که در بین اشخاصیکه همرایم رقابت میکنند فارغین جیولوجی و معدن نیز وجود دارد که رشته ایشان اصلآ ربطی با بست مورد نظر ندارد. درحالیکه درخواست بنده بخاطر فارغ نشدن از پولتخنیک پذیرفته نشده بود ! بعد از دو روز سپری شدن از امتحان رفتم به ریاست محترم زراعت تا از نتیجه امتحان با خبر شوم. وقتی داخل مدیریت اداری شدم مدیر صاحب اداری با همان کلاه پوستی و جمپرکش از عقب میز تقریبا نمایان میشد بلافاصله برایم گفت انجنیر صاحب فضل احمد سیاووش شما کامیاب نشدید! جویایی نمره خود شدم مدیر صاحب منابع بشری تمام پارچه های امتحان را کشیده نزدم گذاشتند و دیدم که 42 نمره برده بودم که قابل قبول بنده نبود و یک نفر از رقبایم 60 نمره گرفته و کامیاب اعلام گردیده. بعد از برسی پارچه خود و رقیبم پرسیدم از کدام طریق میتوانم به شکل قانونی پیگیری کنم تا پارچه بنده بررسی مجدد گردد. گفتند از اصلاحات اداری معلومات بگیر. به اصلاحات اداری رفتم و از آنجا به مقام محترم ولایت پاس دادند. عریضه خود را ترتیب دادم بعد از احکام والی صاحب نزد ریس صاحب منابع بشری رفتم. ریس منابع بشری برایم گفت امروز نا وقت شده فردا تمام کسانیکه در نمره دادن سهیم بودند, میخواهم، یعنی ریس زراعت و مدیر اداری را فرا میخوانم بیا و پارچه تو دوباره باز نگری خواهد شد. صبح فردا دوباره رفتم تقریبا دوساعت نشستم که خبری از تشریف آوری زورمندان مفسد نبود که بلاخره بعد از تماس مکرر ریس منابع بشری جناب ریس صاحب زراعت تشریف فرما شدند. مسئله بازنگری پارچه بنده مطرح شد اما رئیس زراعت با بهانه گیری های زیاد گفت که اعضای کمیته نمره دهی از چهار ارگان مختلف هستند و سوالات امتحان را از انجنیرصاحبان فواید عامه، انکشاف دهات و آبیاری گرفته ایم اگر اجازه دهید بر فردا من ایشان را آماده میکنم. ریس منابع بشری گفت من فردا بیکار نیستم باز ریس صاحب زراعت اسرار نمودند که صبح در شعبه خودم با کمیته پارچه ایشان را بازنگری نموده نتیجه را برایتان اطلاع میدهم. ریس منابع بشری قبول نمود و فردای آن روز رفتم به ریاست زراعت, جناب ریس صاحب زراعت، انجنیر صاحب بصیر کوهی نماینده آبیاری و انجنیر صاحب هارون نماینده فواید عامه حضور داشتند پارچه بنده مطالبه گردید و بررسی مجدد آغاز شد. سوال اول که دریافت مساحت دایره بود دیدم از 10 نمره برایم 9 نمره دادند پرسیدم چرا؟ جناب محترم ریس صاحب زراعت فاریاب گفتند در کلید جوابات ما واحد مساحت در مترمکعب ارایه شده و شما در مترمربع نوشتید. بر یک لحظه هم خنده ام گرفته بود و هم بسیار زیاد متاثر شده بودم با وجود چنین ریس وای به حال این ریاست و سرنوشت ملت بیچاره که سروکارش با واحدات اندازه گیری است اما هنوز هم نمیداند که مساحت به مترمربع اندازه میشود نه به مترمکعب. گفتم ریس صاحب واحد مساحت مترمربع است نه مترمکعب ایشان گفتند نه در کلید جوابات ما مترمکعب است. عین گپ همو نفر که ازش پرسیدند ازیک موجود نام ببر...او نفر میگوید: یخ. میگویند یخ خو موجود نیست. مرد میگوید چرا نیست خودم دیدم که در دوکان نوشته بود یخ موجود است. بعدا انجنیر بصیر کوهی گفت تو مساحت را در A نشان دادی باید است به S نشان میدادی. واقعا جای شرمندگی است بر یک انجنیر که همچون استدلالی برایم کردند این سوال از جمله سوالات ایشان بوده جنابشان در روسیه تحصیل کرده و یک مدتی ریس آبیاری ولایت نیز بودند و دست آورد های چشم گیری از راه فساد داشتند و مدت چند ماهی نیز بخاطر رشوت زندانی شده و دوباره با مصرف 30 هزار دالر از زندان رها شدند. سوال دوم که فیصدی مصاله در سنگ کاری و مقاومت سنگ ها مطاله گردیده بود. یقینا انجنیرصاحبان میدانند که فیصدی مصاله در سنگ کاری غرقه و کرسی 35-30 فیصد است و مقاومت سنگ ها متفاوت است نظر به نوعیت سنگ ها. در ساختمان بیشتر از 10 نوع سنگ استفاده میشود و مقاومت شان با تست لابراتواری بدست میآید و دریک انتروال نظر به ساحه استفاده مقاومت سنگ هار را بیان کردم که از 100-3000 میگا پاسکال میرسد. با این جواب بنده از 10 نمره حایض 5 نمره شناخته شده بودم وقتی ادعا نمره کردم ریس زراعت گفت در کلید جوابات ما فیصدی مصاله 35 فیصد است و مقاومت سنگ ها هم 50 کیلوگرام فی سانتی مترمکعب است و این جواب ایشان هم از لحاظ انجنیری هیچ منطق ندارد. وقتی نماینده فواید عامه انجنیر صاحب هارون گفت که ریس صاحب جواب انجنیر سیاووش درست است و در سوال نوعیت سنگ مشخص نشده ریس صاحب گفتند نخیر برای ما کلید جوابات اسناد است. یعنی نظر به فرموده ریس صاحب بادانش ریاست زراعت اگر کلید جوابات بگوید که خداوندج 2 دانه هست ما باید قبول کنیم در غیر این خبری از نمره نیست. دریک سوال که عبارت از کمپوزیشن سطح زمین بود اصلا از نمره خبری نبود چون در روی ورق جای نبوده و من در عقب ورق نوشته بودم بنا مستحق نمره نشدم این استدلال جناب ریس صاحب زراعت بود که برایم گفتند که تو در عقب صفحه نوشته کردی که جواب سوال فلانی اما در روبروی سوال نوشته نکردی که در عقب صفحه بنا از این سوال 0 بردی. حیف پست ریاست زراعت که جنابشان غصب نموده اند. سوال دیگری که رویش ادعای نمره نمودم عبارت از تعریف میخانیک ساختمان بود که پاسخ بنده چنین است. میخانیک ساختمان علمیست که از تحلیل و محاسبه دریافت ابعاد مقطع سیستم های مغلق ستایتکی نا معین بحث میکند. گفتند نه در کلید جوابات ما این چنین تعریف شده. میخانیک ساختمان عبارت از دریافت ابعاد مقطع و ماشین آلات میباشد. ریس صاحب زراعت برایم استلال نمودند که تو ماشین آلات را ذکر نکردی بنا در این سوال از 10مستحق 2 نمره شناخته شدی. انجنیر صاحبان محترم میدانند که ماشین آلات هیج ارتباطی به میخانیک ساختمان ندارد و تعریف کلید جوابات شان اشتباه است. وقتی انجنیر هارون برای ریس گفت که ریس صاحب کلید جوابات اشتباه است و تعریف انجنیرصاحب سیاووش درست است جناب ریس صاحب زراعت گفتند این سوال از مرکز آمده امکان نداره که اشتباه باشد. و کسی که بلند ترین نمره را گرفته این چین تعریف نموده بوده. میخانیک ساختمان علمیست که از حالت سکون و استواری ساختمان و عبارت از حالت ماده میباشد و با این تعریف مستحق 8 نمره شده. و سوال دیگر عبارت از هدف مدیریت پروژه بودکه پاسخ بنده چنین است: هدف از مدیریت پروژه عبارت از تطبیق پروژه های ساختمانی با در نظر داشت نورم های ستندر انجنیری و معیاد تعین شده است که پروژه هم خواسته های مطلوب را برآوده بسازد و هم اقتصادی تمام شود. جناب ریس صاحب زراعت استلال نمودند که نه در کلید جوابات هدف از مدیریت پروژه عبارت از مصرف منابع و تنظیم و تقسمان کار میباشد همه میدانند که این تعریف از مدیریت است نه هدف مدیریت پروژه که در این سوال هم مستحق نمره شناخته نشده بودم. سوال دیگر هم تعریف سروی بود. سروی عبارت از بدست آوردن ارقام مورد ضرورت ساحه بخاطر دیزان پروژه و تهیه نقشه توپوگرافی میباشد. جناب ریس صاحب زراعت گفت نه در کلید جوابات سروی عبارت از پستی و بلندی زمین موقعیت درختان ارتفاع از سطح بحر و موقعیت نسبی ساحه میباشد. و در این سوال هم محسق 4 نمره شناخته شده بود. یک سوال چنین طرح شده بود: در مورد حفظ و مراقبت بند ها معلومات دهید؟ جواب بنده: بند ها به دو شکل حفظ و مراقبت میگردند یک حفظ و مراقبت از آلوده شدن آن و پاک کاری کثافات و مواد رسوبی فاضله و دیگر حفظ و مراقبت ساختمانی است تخریباتی که به مرور زمان در ساختمان بند رونما میگردد ترمیم میشود. در کلید جواب چنین نوشته بوده: بند ها از سوی شورا های محلی و ادارات زیربط حفظ ومراقبت میگردد. اگر طرح سوال طوری میبود که بند ها از طریق کی ها حفظ و مراقبت میگردد؟ پس جواب کلید جوابات درست میبود که در این سوال هم مستحق 6 نمره شناخته شدیم. در دو سوال دیگر که جلوگیری از آلوده شدن آب و اسناد به چند نوع است مستحق 16 نمره شاخته شدیم. که جلوگیری از آلوده شدن آب عبارت از پاک کاری کثافات ار مسیر آب و گرفتن جالی در مسیر و دور ساختن چاه های سپتیک میباشد و اسناد هم به سه نوع است محرم، عامه، انفرادی بلاخره به این روال روی هیچ یکی از سوالات به تفاهم نرسیدیم و نتیجه این بازرسی پارچه در نزد ریس منابع بشری واگزار گردید. وقتی از ریاست زراعت خارج میشدم کسی از کارکنانش برایم گفت انجنیرصاحب بر فلانه کس بگو برای رئیس یک زنگ بزند جور میشه کارتو. رفتم نزد آن نفر و از گوشی خودم برای ریس صاحب زراعت زنگ زدم صدای گوشی را بلند کرده و بر همان شخص دادم رئیس زراعت گفت نی ....محترم برای او واسطه نشوی که از او چیزی حاصل نمیشود! با شنیدن این کلیمه واقعا شگفت زده شدم و از خواب خیال شایسته سالاری که غرق آن بودم بیدار شدم. بعداز قطع تیلیفون برایم ایشان گفتند ازقبل باید ریس زراعت را میدیدی گپه قبول میکرد. صبح آن روز در ریاست منابع بشری مقام ولایت جلسه با حضور انجنیران وریس زراعت فاریاب دایر گردید که حضور بنده در آن جلسه اجازه داده نشد اما پیش از آن جلسه در شعبه ریس زراعت مراجعه نمودم که جناب ریس زراعت با مدیرک شان به تنهایی نشستن و کلید جوابات و سوالات بنده در نزد شان رویش کارمیکنند که من ناگهانی درآمد و از مدیر صاحب اداری پرسیدم که باز چرا تاو بالا میکنین؟ خاموش ماند و چیزی برایم نگفت و از آن جا راهی ولایت شدم و جلسه در ریاست منابع بشری آغاز شد. بعد از دو ساعت ادامه جلسه نزد والی صاحب محترم رفتیم. در دفتر والی صاحب محترم انجنیر بصیر کوهی نماینده ریاست آبیاری، انجنیر فیروز نماینده انکشاف دهات، انجنیر هارون نماینده فواید عامه، ریس بیکفایت زراعت، نماینده اصلاحات اداری و ریس منابع بشری ولایت حضور داشتند. سخنرانی از ریس منابع بشری شروع شد و نوبت جناب ریس صاحب با دانش؟ زراعت فاریاب رسید بعد اظهار استدلال های ایشان و بنده والی صاحب فرمودند جناب ریس صاحب محترم سوالات و کلید جوابات تان ناقص است و اشتباهات زیاد دارد ریس صاحب گفتند وله والی صاحب محترم این سوالات برای ما از مرکز آمده ما نمیتوانیم کاری بکنیم والی صاحب فاریاب با لبخند گفتند ده مرکز هم مثل ما و شما انسان ها هستند خط قران خو نیست اشتباهات نداشته باشه. برای والی صاحب محترم عرض نمودم که جناب والی صاحب من حاضر هستم در حضور شما با انجنیرصاحبان محترم روی هر سوالی که ایشان انتخاب کنند استدلال نمایم. جناب والی صاحب محترم فرمودند درست است انجنیران محترم؟ اما گویا از سنگ صدا میبرآمد از ایشان نه. ایشان با مایوسیت و گردن پت کرده گفتند ولله والی صاحب ده پوهنتون ها همی قسم تدریس میشود. بلاخره تصمیم به این شد که تمام پارچه ها با کلید جوابات به کمیته ارزیابی اصلاحات اداری زون محول شود و دوباره نمره دهی گردد. امیدوار هستم که کمیته محترم ارزیابی اصلاحات اداری زون درین مورد دقت کامل بخرج داده و نگذارند که زورمندان, رشوت خواران و مفسدین فی الآرض از چوکی و مقام خود سو استفاده کرده و بالای حق مسلم یک شخص بی واسطه معامله رذیلانه صورت گیرد. البته از تارخ فیصله مقام محترم ولایت تا تحریر این موضوع تقریبا یک هفته میگذرد که تا اکنون ازطرف بعضی از افراد دولتی و محاسن سپیدان قومی از ارتباطات فامیلی جناب ریس صاحب زراعت بارها کوشش صورت گرفته که ورقه عریضه خود را دوباره پس بگیرم و ازین دعوای خود به خواست رئیس زراعت که موضوع را خائینانه پیش برده است بگذرم. ومن الله التوفیق
http://www.kabulpress.org/article239984.html
fa2fc4eb-4f97-4bee-bf92-a7330a80c66f
crawl-data/CC-NEWS/2016/08/CC-NEWS-20160826132734-00001.warc.gz
null
شهر ملودی راهی بازار می شود
پذيرش > اخبار و گزارش اختصاصی > شهر ملودی راهی بازار می شود از ده شهر تا «شهر ملودی» تا چند روز آینده، نخستین آلبوم آهنگ های عزیز سیرت؛ هنرمند جوان و خوش صدا با نام «شهر ملودی» از راه خواهد رسید و نم نم باران نوروزی را با یک «شهر ملودی» آذین خواهد کرد. این آلبوم، شامل ده پارچه می شود که شعرهای آن از لای صفحات شاعران مختلف گلچین شده و به ترتیب، شامل «مرا عمری» و «صبح دلاویز» از فریدون مشیری، «مادر سلام» از ابوطالب مظفری، «خداوندا» از زنده یاد مهدی اخوان ثالث، «همیشه در خیال من» از سیمین بهبهانی، «شراب» از حسین آذرمهر، «درد و داغ» از میرزا نادیم قیصاری و «باز باران» همان ترانه محبوب و مردمی از مجدالدین میرفخرایی معروف به گلچین گیلان، است. علاوتاً دو آهنگ دیگر با عنوان «بیه که شار کنی آغیل خوره مو» در قالب یک اجرای کاملاً ناب و تازه هزارگی از سروده های محمدسعیدی و سرانجام آهنگ «چشمان قشنگ» از سروده های خودش می شود. در مجموعه «شهر ملودی» آهنگ ها و ترانه هایی با مضامین مختلف؛ از حسرت گذشته تا رؤیای آینده گرد آورده شده و به سبک «پاپ» و یک قالب هزارگی ارائه شده اند. آلبوم «شهر ملودی» در آینده نزدیک و قبل از سال نو خورشیدی، رونمایی خواهد شد. پس از رونمایی، جمعی آهنگ های آلبوم از طریق دی وی دی نشر و تکثیر می شود و همچنین همه ی آهنگ ها در وب سایت مخصوص، گذاشته خواهد شد. عزیز سیرت بصورت مسلکی موسیقی پاپ را در دانشگاه دولتی کابل در دانشکده هنرهای زیبا آموخته است. پیش از این، آهنگ های او با مضامین و قالب های مختلف بطور پراکنده اجرا و ارائه شده است؛ اما «شهر ملودی» نخستین مجموعه از کارهای هنری بهم پیوسته سیرت است که زیر یک عنوان جمع شده و با کمپوز و صدای خودش، در یک استدیو تنظیم شده است. «شهرملودی» حاصل چندین سال کار و تلاش این هنرمند جوان و خوش صدا است. سیرت، علاوه بر آواز خوانی و آهنگ سازی، گه‏گداری در خلوت خودش به سبک های مختلف شعر هم می نویسد. از آنجایی که سیرت هنر موسیقی را بصورت مسلکی آموخته است، دیدگاه، کارها و فعالیت های هنری او بیش از حد سخت گیرانه است. از دیدگاه او، موسیقی تنها هنر نیست؛ بلکه زبانی است که اندیشه و تفکر را در خود حمل می کند. سیرت، یک هنرمند سبک گرا است. از دید او، هنر را نمی شود مثل کالا به بازار عرضه کرد؛ هنر تجلی روحیات عقلی و معنایی جامعه است و برای همین، یک هنرمند واقعی خودش را در گذرگاه های مبهم، جا نمی گذارد. سیرت در ترانه ها و آهنگ هایش، همیشه به دنبال مفاهیم «سادگی»، «کمال گرایی» و «ایدئال گرایی» است. برای همین، خوانش و پردازش هنری او؛ همچون ماحصل خوش ذایقه و پرعاطفه، ذوق مخاطبین به شور می اندازد و روح شان را تلطیف می بخشد. آهنگ های او، مخاطب خاص نمی شناسد و ضمن اینکه مردمی است، سبک خاصی را دنبال می کند. سیرت تلاش می کند تا به سکوی یک هنرمند واقعی تکیه کند؛ راه آغاز او، امیدی بزرگی برای آینده هنر موسیقی افغانستان است. یادآوری می گردد که؛ تاریح و مکان رونمایی آلبوم، به زودی مشخص خواهد شد.
http://www.kabulpress.org/article239987.html
88be7499-0faa-4f93-aec1-9f95eec2f2fa
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160906145201-00013.warc.gz
null
Perkins School of the Arts wraps up 2016 season with National Title
ORLANDO, FLA – After another season of fierce competition both in the U.S. and abroad, the Perkins School of the Arts dancers have returned home to upstate New York with fistfuls of accolades, including a 2016 Candance National Championship award. The national title serves as number 11 for the Perkins School, headquartered in Norwich, and according to owner and choreographer Mikey Perkins, this year’s nod by Candance officials holds a significant honor over previous wins. “First off, this talent and competition was more fierce this year than ever before,” explained Perkins. “It was the 30th anniversary of the Canadian-run event, hosting some of the most insane talent we had ever seen before.” The Perkins School competed alongside much larger professional dance companies with ties to the Vancouver and Calgary Toronto areas located in the heart of the Canadian cinema filmmaking industry – home to several film studios centers.
http://www.evesun.com/news/stories/2016-09-06/24593/Perkins-School-of-the-Arts-wraps-up-2016-season-with-National-Title/
6802c289-c1cd-4238-822f-b93531bf6529
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160916133845-00023.warc.gz
2016-09-12T13:57:57+04:30
یک میلیون و 862هزارتن کالا از بندرهای هرمزگان ترانزیت شد:
یک میلیون و ۸۶۲هزارتن کالا از بندرهای هرمزگان ترانزیت شد: نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 27 بازدید ناظر گمرکات هرمزگان و مدیرکل گمرک شهید رجایی گفت: یک میلیون و ۸۶۲ هزارتن کالا ظرف پنج ماهه گذشته از بندرهای این استان به خارج از کشور ترانزیت شده است. عباس ارزش کالاهای ترانزیت شده را حدود شش میلیاردو ۶۱۷ میلیون دلار ذکر و اظهار کرد: کالاهای ترانزیت شده طی این مدت نسبت به پنج ماهه سال گذشته از نظر وزنی ۱۸ وارزش دلاری نیز ۹درصد افزایش یافته است. وی اقلام عمده کالاهای ترانزیت شده را سنگ مرمر، اکسید آلومینیوم، برن و پارچه عنوان کرد که به کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان و اقلیم کردستان عراق ترانزیت شده اند. ناظرگمرکات هرمزگان خاطرنشان ساخت: در بین پنج بندر فعال این استان بعد از بندرشهید رجایی، بیشترین ترانزیت انجام شده با ۲۸هزارو ۳۵۱ تن با ارزشی حدود ۳۳۳هزار دلار به بندر لنگه اختصاص دارد. علیدادی در ادامه میزان ترانزیت داخلی ( بین مناطق ویژه اقتصادی و آزاد و بنادر) را در پنج ماهه گذشته ۱۷۱هزارو ۷۳۳تن به ارزش ۷۹۱ میلیون دلار عنوان کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۲۷درصد و ارزشی (دلار) نیز ۱۰درصد کاهش نشان می دهد. دراطلاعات منتشره گمرکات آمده است: در استان هرمزگان تعداد پنج بندرتجاری فعال شامل شهید رجایی، شهید باهنر، بندر لنگه، قشم و کیش فعال هستند که در پنج ماهه گذشته ازمحل صادرات کالاهای غیرنفتی چهارمیلیاردو۲۴۶میلیون دلارارزآوری داشته اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷درصد افزایش یافته است. همچنین درپنج ماهه گذشته (منتهی به شهریورماه) ۱۷میلیون و ۵۲۷هزارتن کالای غیرنفتی از طریق گمرکات این استان به خارج از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه پارسال۸۳درصد افزایش نشان می دهد.
http://www.iran-transportation.com/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-862%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85/
8e75b464-cdc9-4d37-b071-ec131d43153c
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160916133845-00023.warc.gz
2016-09-14T15:45:50+04:30
سهام عدالت: چشمه ای دیگر از خصوصی سازی ایرانی
سهام عدالت: چشمه ای دیگر از خصوصی سازی ایرانی نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ 12 بازدید خلاصه مطلب دکتر فریبرز رئیس دانا سهام عدالت: چشمه ای دیگر از خصوصی سازی ایرانی سهام عدالت چیست ؟ این سهام نیز در واقع نوعی خصوصی سازی با این تفاوت که سهام آن به جای این که به صاحبان سرمایه کوچک متوسط و بزرگ تعلق بگیرد به مردم عادی شامل کارکنان خدماتی و کارگران و نیازمندان کم درآمد ها داده می شود . قرار بود این سهام عبارت باشد از سهام کارخانه هایی که به کار هستند و مرتب اند و سود می دهند و در دستور خصوصی سازی دولت قرار دارند . (اما) در عمل سهام شرکت های خوب و سود ده در کنار شرکت های ورشکسته به عنوان سهام عدالت در چارچوب سازمان خاص منتقل می شدند … متن کامل این مقاله را می توانید در ویژه نامه خصوصی سازی شماره ۳۴۸ ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید.
http://www.iran-transportation.com/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7/
e199950b-88ac-451b-9992-f118061542d8
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160916133845-00023.warc.gz
2016-09-14T15:49:52+04:30
تاریخ تحول: از شرکت های امتیازی تا شرکت های سهامی عام
تاریخ تحول: از شرکت های امتیازی تا شرکت های سهامی عام نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ 14 بازدید عرفان لاجوردی قوانین را می توان ترجمه کرد؛ اما تجربه ای که مبنای وضع قوانین است پیوست آن ها نمی شود؛ همین است که گرته برداری از نظام تقنینی دیگر کشورها، برداشتی نصفه و نیمه از کارکردهای آن ها در اختیار ما می گذارد. «شرکت»، مفهومی بود که راه را برای تحول بنیادین حیات جمعی بشر هموار کرد. موجودی فرضی که به واسطه ی برخورداری از «شخصیت حقوقی» می تواند طرف حق و تکلیف شود؛ معامله کند؛ بدهکار شود؛ ثروتمند گردد؛ و مالک باشد ؛ اما این موجود فرضی، تفاوتی بنیادین با آدمی دارد: شرکت ها نمی میرند. بدین ترتیب، تاجرانی نامیرا به دنیا آمدند تا سوار بر کشتی های‌شان با سودای تجارت، ره‌سپار فتح سرزمین های جدید شوند. «کریستوفر کلمبوس»، «آمریکو وسپوس»، «فردیناند ماژلان»و بسیار دیگرانی که آنان را کاشفان جهان می خوانیم، اولین مدیران شرکت ها، این تاجران نامیرا، بودند… قرن نوزدهم، در تاریخ حقوق شرکت ها، از آن «ایالات متحده ی آمریکا»ست. مردمانی فراری از سنت های اروپایی، تغییری کوچک، اما عمیق در کارکرد شرکت ها پدید آوردند. ادامه این مطلب را می توانید در شماره ۳۴۸ ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید.
http://www.iran-transportation.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/
0ed069ba-76de-4ad5-88c2-31ff70377a7a
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160916133845-00023.warc.gz
2016-09-12T13:56:27+04:30
تاکید بر ارتقای جایگاه کمیسیون ایمنی راه‌ها
تاکید بر ارتقای جایگاه کمیسیون ایمنی راه‌ها نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 19 بازدید رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: در نظر داریم از پتانسیل خانه‌های بهداشت در راستای کاهش تلفات رانندگی در شهرهای حاشیه جاده‌ها و راه‌های روستایی استفاده و با حمایت وزیر راه و شهرسازی عملیاتی کنیم. داود کشاورزیان در مراسم امضای تفاهم‌نامه بین بخشی میان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و وزارت بهداشت که بعد از ظهر ۱۳ شهریور در ساختمان وزارت بهداشت برگزار شد اظهار داشت: یکی از برنامه‌های اولویت‌دار وزارت راه وشهرسازی کاهش تلفات جاده‌ای است که طی ۱۰ سال گذشته از حدود ۲۸ هزار نفر در سال ۸۵ به حدود ۱۶هزار و ۵۰۰ نفر در سال ۹۴ کاهش یافته است. وی افزود: این در حالی است که طی همین ۱۰ سال ۹ تا ۱۰ میلیون خودرو و همین مقدار موتورسیکلت جدید پلاک شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حضور فعال کمیسیون ایمنی راه‌ها در سه سال اخیر بیان داشت: این کمیسیون به عنوان یک کمیسیون بین بخشی هر ماه به صورت فعال برگزار می‌شود و ما معتقد هستیم که این کمیسیون باید ارتقا یابد. همچنین باید موضوع ایمنی تردد در کمیسیون ایمنی راه‌ها مورد بحث قرار گیرد. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه پروژه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعددی در خصوص ایمنی راه‌ها تعریف و در دست اجرا دارد تصریح کرد: نظارت بر عملکرد ناوگان مسافربری و باری و نظارت بر عملکرد رانندگان از جمله اقدامات انجام شده است. کشاورزیان تصریح کرد: امروز با اطمینان می‌توان گفت: رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای بدون داشتن کارت سلامت نمی‌توانند از کارت هوشمند و بارنامه بهره‌مند شوند و بدون برگه معاینه فنی نیز برای آنها بارنامه و صورت وضعیت صادر نمی‌شود. وی به پروژه نصب سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند جاده‌ای اشاره کرد و گفت: طبق قرارداد سال گذشته حدود ۲۰۰۰ دوربین جدید در سطح جاده‌های کشور نصب خواهد شد که ۵۰۰ دستگاه از این دوربین‌ها در سطح جاده‌های شریانی کشور مستقر شده اما به دلیل نداشتن برق عملیاتی نشده‌اند. معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به ایمن‌سازی مدارس حاشیه راه‌ها و اقدامات آموزشی عابران و موتورسیکلت‌رانان اظهار داشت: در نظر داریم از پتانسیل خانه‌های بهداشت در راستای کاهش تلفات رانندگی در شهرهای حاشیه جاده‌ها و راه‌های روستایی استفاده و با حمایت وزیر راه و شهرسازی عملیاتی کنیم. گسترش خانه‌های بهداشت در شبکه راه‌ها/ اقدامات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در سازمان راهداری داود کشاورزیان همچنین در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه بین بخشی میان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و وزارت بهداشت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه تلفات رانندگی در جاده‌ها و شهرها یکی از عوامل اصلی مرگ و میر کشور است که البته در ۱۰ سال گذشته تعداد تلفات ناشی از حوادث رانندگی به حدود ۱۶ هزار نفر کاهش پیدا کرده است. وی افزود: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای علاوه بر اقدامات سخت‌افزاری مانند رفع نقاط حادثه خیز و نصب دوربین‌های هوشمند در سطح جاده، پروژه‌هایی در زمنه آموزش رانندگان و شهروندان را تعریف و اجرا کرده است. رئیس سازمان راهداری با بیان اینکه حدود ۴۵ درصد تلفات رانندگی مربوط به عابر پیاده و موتورسیکلت‌ها است گفت: با توجه به امکانات خانه بهداشت برای آموزش شهروندان در شهرهای حاشیه جاده‌ها و روستانشینان تفاهم‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و بهداشت به امضا رسید. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دامنه خدمات آموزشی خاطرنشان کرد: تلاش ما بر اساس خانه‌های بهداشت موجود در شبکه راه‌های کشور است و گسترش خانه‌های بهداشت در شبکه راه‌ها به منزله افزایش خدمات آموزشی ایمنی راه‌ها در شهرهای حاشیه جاده و روستانشینان خواهد بود.
http://www.iran-transportation.com/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B1/
eba3a7fd-0122-4ea1-a593-804d92f0659b
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160916133845-00023.warc.gz
2016-09-12T13:51:43+04:30
افت 34 درصدی عملکرد ترانزیتی بنادر کشور
افت ۳۴ درصدی عملکرد ترانزیتی بنادر کشور نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 18 بازدید یک میلیون و ۷۸۲ هزار و ۸۰۸ تن کالا در سه ماه نخست امسال در بنادر کشور ترانزیت شد. عملیات ترانزیتی بنادر کشور در فصل بهار امسال با کاهش چشمگیر ۳۴.۲ درصدی نسبت به سال گذشته به یک میلیون و ۷۸۲ هزار و ۸۰۸ تن رسید. در حالی که بر اساس آمار سازمان بنادر ودریانوردی،تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی و مواد نفتی بنادر در فصل بهار،بیش از ۱۵ درصد و فعالیت کانتینری نیز بالغ بر شش درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته، فعالیت ترانزیتی بنادر خلاف جهت دیگرعملیات بندری حرکت کرده و کاهش ۳۴.۲ درصدی را در بهار امسال از خود به جای گذاشت. روند کاهشی ترانزیت بندری ایران در شرایطی تداوم یافته است که چند مسیر ترانزیتی اصلی همچون مسیرهای ترانزیتی «بندر امام – شلمچه – عراق» و «محور شرق» (از چابهار به آسیای میانه)، «محور ترانزیتی شمال – جنوب» و «شبه‌قاره هند – دریای مدیترانه و اروپا» وابسته به ترانزیت دریایی است و ایران در این مسیرها جایگاه ویژه دارد. در کارنامه فعالیت ترانزیتی بنادر کشور ، بندر شهیدرجایی به عنوان نخستین بندر و پس از آن بندر امام خمینی به عنوان دومین بندر، حدود ۹۴ درصد از فعالیت ترانزیتی بنادر را به خود اختصاص داده‎اند اما این دو بندر در فصل بهار امسال این دو بندر مسیر کاهشی را طی کرده‎اند به طوری که بندر شهیدرجایی با کاهش ۹ درصدی و بندر امام خمینی با سقوط ۶۰ درصدی عملیات ترانزیتی فصل بهار را به پایان رساندند. بر اساس آمار سازمان بنادر ودریانوردی ، در سه ماهه نخست امسالیک میلیون و ۷۸۲ هزار و ۸۰۸ تن کالای غیرنفتی و مواد نفتی در بنادر کشور ترانزیت شد که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته کاهش ۳۴.۲ درصدی داشته است . طبق این آمار ۵۶۹ هزار و ۵۹۳ تن از این رقم سهم مواد نفتی و یک میلیون و ۲۱۳ هزار و ۲۱۵ تن سهم کالاهای غیرنفتی بوده است. بندر شهیدرجایی با سهم یک میلیون و ۱۶۸ هزار و ۹۶۳ تن ترانزیت در فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد کاهش را عملیات ترانزیتی داشته است. بندر امام خمینی نیز با ثبت کاهش ۶۰ درصدی در این فعالیت بندری، حدود ۵۰۶ هزار و ۸۸۲ تن مواد نفتی را ترانزیت کرده است. پس از این دو بندر، بندر بوشهر با فاصله بسیار زیاد از دومین بندر در رده سومین بندر ترانزیتی نشسته به صورتی که با ترانزیت۲۹ هزار و ۳۶۳ تن کالای غیرنفتی افزایش ۸.۶۴ درصدی را ثبت کرده است، اما پس از آن دوباره بنادر درمسیر کاهشی قرار گرفته به صورتی که بندر لنگه با ترانزیت ۲۲ هزار و ۲۳۰ تنی و کاهش ۲۵.۴ درصدی دررتبه چهارم، بندر شهیدباهنر با ترانزیت ۱۶ هزار و ۶۲۴ تنی دو کاهش ۵۱.۵ درصدی در جایگاه پنجم، بندر انزلی با ترانزیت ۱۵ هزار و ۳۰۵ تنی و کاهش ۲۰.۴۲ درصدی در جایگاه ششم، بندر امیرآباد با ترانزیت ۱۲ هزار و ۶۰۷ تنی و کاهش ۶۳ درصدی در جایگاه هفتم قرار گرفته‎اند. علاوه بر این، بندر خرمشهر باکاهش ۲.۱۶ درصدی،بندر آبادان با کاهش ۸۰.۶ درصدی، بندر چابهار با کاهش ۱۰۰ درصدی، بندر نوشهر با کاهش ۵۱.۱۹ درصدی، بندر فریدون کنار با کاهش ۱۰۰ درصدی و بندر نکا با افزایش ۱۰۰ درصدی سهم بسیار کمی در ترانزیت بنادر داشتند.
http://www.iran-transportation.com/%D8%A7%D9%81%D8%AA-34-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/
926a976c-145b-4251-86c1-8c7532fc0a73
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160916133845-00023.warc.gz
2016-09-02T15:25:43+00:00
برای لندن تبلیغ یک هنر است, بوسيله ى تی یری میسان‬
مطبوعات غرب متنوع است، اما کثرت گرا نیست: تمام روزنامه های بزرگ مورخ ۲۰ ماه آگست؛ در « سرمقاله » های خویش عین عکس را نشر کردند. جنگ بر ضد سوریه مانند هر جنگ دیگر؛ سیل از تبلیغات را برانگیخته است و در این میان مسئله کودکان همیشه جایگاه ویژه دارد. چنانچه قطر در آغاز جنگ؛ نیت داشت نشان دهد که جمهوری سوریه در تضاد با منافع عمومی، مردم خویش را تحقیر میکند. دیکتاتوری نفتی در آن زمان از کانال تلویزیونی خویش، الجزیره، افسانه کودکان دیره را نمایش داد که از جانب پولیس شکنجه میشدند. قطر برای اثبات بی رحمی رقیب خویش، تاکید کرده بود که ناخن های کودکان را کشیده بودند. طبعا هیچ خبرنگار، با وجود جستجوها در این مورد، به هیچ کودکی بر نخورد. بی بی سی مصاحبه دو کودک از شمار آن کودکان را نشر کرد، اما ناخن های هردوی شان بجای خود بودند. از آنجای که این افسانه غیر قابل اثبات بود، قطر داستان تازه یی را بیرون کشید: یعنی حکایت یک کودک بنام الحمزه علی الخطیب (۱۳ ساله) را، که گویا پولیس رژیم شکنجه کرده و عقیم ساخته بود. این بار عکس های ثابت کننده نیز ارایه شده بودند. هر بیننده یی شاهد یک جسد بدون آلت تناسلی بود. اسفا ! اتوپسی، (کالبد شگافی)، نشان میداد که جسد خوب نگهداری نشده و متعفن گردیده و ورم کرده بود. شکم کودک، آلت وی را که هنوز در جایش بود، پنهان میکرد. ختم سال ۲۰۱۳، بریتانیایی ها مسئولیت تبلیغات جنگ را به دوش گرفتند. آنها در این گستره تجارب دیرپا دارند و با ایجاد دفتر تبلیغات جنگی، به عنوان مخترعان تبلیغات مدرن در هنگام نخستین جنگ جهانی شناخته میشوند. یکی از ویژه گی های متد کار آنها این است که همیشه به هنرمندان متوسل میشوند، زیرا زیبایی شناسی، (استتیک)، روح انتقاد و عیب جویی را خنثا میکند. در سال ۱۹۱۴ آنها نویسنده گان بزرگ آن دوران، مانند آرتور کنان دایل، ح. گ. ویلس و یا ردیارد کیپلینگ را به منظور نشر متن های افشا کننده جنایات خیالی دشمن شان آلمان، استخدام نموده و پس از آن مدیران مسئول روزنامه های با اعتبار خویش را برای انتشار آن معلومات تخیلی نویسنده گان به کار گماشته بودند. زمانی که ایالات متحده در سال ۱۹۱۷ با تشکیل کمیته اطلاعات عمومی این متد کار بریتانیایی ها را برگزیدند، شیوه کار و میکانیزم متقاعد ساختن به یاری خبرنگار نامدار والتر لیپمن و ادوارد برنایز (خواهرزاده زیگموند فروید)، بنیانگذار تبلیغات مدرن را با دقت کامل مورد مطالعه قرار دادند. اما آنها با باور به نیروی علم، جنبه زیبایی شناسی (استتیک) آنرا فراموش کرده بودند. آغاز ۲۰۱۴، MI6 بریتانیا شرکت اینوواتیو کمونیکیشنس اند ستراتیجیس (InCoStrat) را پایه گذاری کرد که ثمره کار شان بطور مثال آرم ها (لوگوها)ی دلربای گروه های مسلح، از « معتدل ترین » تا « افراطی ترین » میباشند. همین شرکت، که دارای دفتر هایی در واشنگتن و استامبول است، کارزار متقاعد ساختن اروپایی ها در مورد پذیرش یک میلیون پناهجو را سازماندهی کرد. شرکت نامبرده؛ عکس ایلان کوردی کوچک غرق شده در سواحل ترکیه را منتشر کرد و موفق شد تا در مدت ۲ روز آنرا در « سرمقاله » روزنامه های معتبر غربی در تمام کشورهای عضو ناتو و شورای همکاری خلیج جا بجا کند. هر سال پیش از جنگ، صد ها انسان در سواحل ترکیه غرق میشدند و کسی حرف آنرا هم بر زبان نمی آورد. باید گفت، تنها روزنامه های افتضاح امیز جسد مرده ها را به نمایش میگذارند. اما این عکس با مهارت تهیه شده بود ... . چنانچه من خاطرنشان کرده بودم که جسد توسط امواج بحر در حالت زاویه عمودی با ساحل قرار گرفته نمیتواند، عکاس بعد ها توضیح داده بود که حالت جسد کودک را به منظور موقعیت بهتر برای عکس، خودش تغییر داده بود. عکس عمران دقنیش کوچک (۵ ساله) در یک آمبولانس در شرق حلب، همچنان شامل یک کلیپ ویدیو بود. هر دو سند؛ همزمان مضمون برای مطبوعات نوشتاری و تلویزیون ها را به دست داده بودند. صحنه در آن حد هیجان انگیز و نمایشی بود که یک گوینده سی ان ان بنام کیت بولدوان با دیدن آن نتوانست جلو اشک خویش را بگیرد. طبعا، اگر خوب دقیق شویم، مشاهده خواهیم کرد که کودک از جانب نجات دهنده گان خویش؛ برای دریافت کمک های اولیه حمایت نشده، بل توسط افراد (« کلاه سفیدان ») در مقابل دوربین کامره قرار داده میشود. صحنه سازان بریتانیایی علاقمندی دیگری نداشتند، جز استفاده از آن کودک برای تهیه عکس خویش. به قول اسوشیتد پرس، عکس را محمود رسلان گرفته بود که در ویدیو به خوبی قابل شناخت است. بنا بر این در برگ فیسبوک وی، نامبرده عضو حرکت نورالدین الذکی میباشد (که مورد حمایت سی آی ای قرار دارد و توسط آنها با موشک های BGM­71 TOW) مسلح شده است. باز هم به قول حساب فیسبوکی وی، که در آنجا با یک کلیپ ویدیویی دیگر ثابت میشود، همین شخص بتاریخ ۱۹ جولای سال ۲۰۱۶ یک نوجوان فلسطینی بنام عبدالله تایثیر ال عیسا (۱۲ ساله) [1] را سر برید. قوانین اروپایی بطور اکید نقش کودکان در اعلان ها را چوکات بندی کرده اند. بطور آشکار دیده میشود که این قوانین در مورد تبلیغات جنگی قابل تطبیق نیستند.
http://www.voltairenet.org/article193106.html
56cbf296-b2ce-44e1-bc5c-0309b1259fe1
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160918165637-00026.warc.gz
null
The Assam Tribune Online
P Dili, ‘defence secretary’ of KLNLF in a press note stated that the restrictions have been put into place as the plying of overloaded trucks has damaged roads, causing a serious threat to the public and students commuting on National Highway-36 and National Highway-39. The outfit also asked the truck operators to cover the sand with tarpaulin to avoid pollution, and to carry transit passes and valid documents. Asking the sand suppliers to adhere to the order, the KLNLF warned that it would impose a blanket ban on supply of sand if the norms were violated.
http://www.assamtribune.com/scripts/detailsnew.asp?id=sep1916/state057
ed2610ef-a9fc-4d63-962d-7b060040ab1b
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160918165637-00026.warc.gz
2016-09-19T14:35:28+04:30
مدیریت حمل و نقل فرآورده های نفتی یعنی این ماده سوختنی باید به همه جا برسد
مدیریت حمل و نقل فرآورده های نفتی یعنی این ماده سوختنی باید به همه جا برسد نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 3 بازدید راه آهن، هنوز نمی تواند ارتباط موثری را میان تولیدکننده و مصرف کننده نهایی برقرار کند. جا به جایی ریلی فرآورده های نفتی در فواصل کمتر از چهارصد کیلومتر، فاقد توجیه اقتصادی است سهم ریل از حمل و نقل فرآورده های نفتی، ناچیز، درمواردی خطرناک و تحلیل آن تا حدودی پیچیده است. بخشی از این پیچیدگی، ناشی از تعریفی است که از فرآورده های نفتی ارائه می دهیم. گستره ی این محصولات بسیار متنوع است: نفت خام، گاز، سوخت مایع، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و بنزین، همگی در این محدوده قرار می گیرند. روش حمل نیز متنوع است: جاده، دریا، ریل و خطوط لوله از این بازار سهم دارند. به این روش ها می توان سوآپ را نیز اضافه کرد. سهم هریک از روش ها در حمل سوخت براساس هدفگذاری سال ۱۴۰۴، می بایست ۳۰% فرآورده ها، از طریق جاده و ریل جا به جا شوند. هم اکنون سهم بازار حمل و نقل جاده ای ۴۰% و حمل ریلی، درحدود ۵% است. بنابراین و در نگاه نخست، دلیلی برای افزایش سهم بخش ریلی و برنامه ریزی در این زمینه مشاهده نمی شود؛ به ویژه که افزایش سهم ریل، در بهترین حالت، به کاهش سهم حمل جاده ای می انجامد و عدد مجموع، تغییری نخواهد کرد. به دیگر سخن، ابتدائا، به نظر می رسد، سیاست درست تر، افزایش سهم انتقال از طریق خطوط لوله است. به نظر می رسد حجم انتقال فرآورده ها از طریق خطوط لوله افزایش خواهدیافت؛ اما این افزایش لزوما به تغییر میزان سهم بازار منجر نمی شود. برنامه های دولت برای افزایش ظرفیت خطوط لوله از دو متغیر اصلی تبعیت می کند: نخست تکمیل رینگ خطوط لوله، به گونه ای که اختلال واردات گاز به کمبود منجر نگردد،.. ادامه این مطلب را می توانید در شماره ۳۴۷ ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید.
http://www.iran-transportation.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%A7/
7f8019d9-25b0-4155-8471-181c5f0874e3
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160918165637-00026.warc.gz
2016-09-19T14:29:01+04:30
مدیریت یا بازتولید مشکل؟
مدیریت یا بازتولید مشکل؟ نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 3 بازدید چنانچه مدیریت را “هنر بهدست آوردن نتایج کافی از امکانات ناکافی” تعریف کنیم، آنگاه به این معنی می رسیم:” مدیر کسی است که جذب استعداد کند و قلمرو مدیریت خود را در معرض آسیب‌های رفتاری و یا برنامه‌ای این استعدادها قرار ندهد.” در نگاه کلی، مدیریت کشور را در دو بعد داخلی و بین‌المللی باید ارزیابی کرد. در بعد داخلی می‌بینیم که نظام مدیریتی کشور در طول سال‌های بعد از انقلاب به‌صورت مدیریت‌های جزیره‌ای با کمترین ارتباطات سازمانی با بخش‌های ذیربط دیگر شکل‌گرفته‌اند و درنتیجه خروجی چنین مدیریت‌هایی عملا بازتولید مشکلات به شکل‌های مختلف بروز و نمود پیداکرده است. در بعد بین‌المللی نیز باید اذعان داشت که این مدیریت با بحران اعتماد بین‌المللی روبرو است و این بحران همان زیان‌های پنهان تصمیم‌گیری‌هایمدیریتی گذشته است که خود را به شکل های مختلف بروز می‌دهد و حتی بر روند مدیریت داخلی نیز سایه سنگین کرده است. در مدیریت سیاست خارجیمی‌بینیم که نمایندگان کشورمان جملگی در کسوت نمایندگان سیاسی ظاهر می‌شوند و هیچ‌گاهدیده نشده است که این مأموران لباس اقتصادی بر تن کنند و اطلاعات و آگاهی‌های لازم را به مراجعه‌کنندگان برای سفر و سرمایه‌گذاری و خرید ارائه دهند. دلیل آن این است که مدیران و سیاست‌مدارانی که در هر انتخابات جانشین قبلی‌هامی شوند دفتر مشق اسلاف خود را خط می زنند و یا آن را پاره می کنند... ادامه این مطلب را می توانید در شماره ۳۴۷ ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید.
http://www.iran-transportation.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%9F/
836dc0a6-4acc-4230-b360-77063ad7d05b
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160918165637-00026.warc.gz
2016-09-19T14:45:17+04:30
تبدیل منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام به «لجستیک پارک»
تبدیل منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام به «لجستیک پارک» نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 3 بازدید تبدیل منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به «لجستیک پارک» خبر جدید وزیر راه و شهرسازی است. عباس آخوندی امروز در مراسم آغاز به کار فاز اول منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، یک تحول بزرگ در اقتصاد ایران خواهد بود. از همه شرکت‌های بزرگ دنیا برای سرمایه‌گذاری دعوت می‌کنم وی با اشاره به اینکه اتفاق بزرگی در منطقه‌ در حال رخ دادن است، افزود: ایران مرکز تعادل چه از نظر امنیت سیاسی و چه فرهنگی در منطقه خاورمیانه، آسیای میانه و شمال آفریقا است. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تاریخ نشان داده که ایران همواره مرکز ثقل بوده است، اظهار داشت: در دوره‌ای، عده‌ای از سر کج‌اندیشی در داخل کشور، مشکلاتی را به‌وجود آوردند و باعث شدند که با دست‌اندازی برخی کشورها، منطقه در شرایط سخت و بحرانی قرار بگیرد و ناامنی در منطقه فراگیر شود. آخوندی ادامه داد: اکنون اروپا می‌بیند که ناامنی در ساحل مدیترانه از شمال به جنوب در حال گسترش است؛ بنابراین این ناامنی به همه جا منتقل شده است. وی با بیان اینکه باید خدا را سپاس گفت که در یک شرایط حساس تاریخی، همه به اجماع رسیدند که باید آتش ناامنی منطقه را خاموش کرد و به نقطه تعادل برگردیم، گفت: ما در حال حاضر در حال بازگشت به نقطه تعادل هستیم. آنچه ما در اقتصاد جهانی می‌بینیم، کاهش روند رشد توسعه و تولید ناخالص داخلی در سطح جهان است که علامت مثبتی نیست. وزیر راه و شهرسازی، شاه‌کلید حل این مشکل را توجه به امنیت و توسعه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دانست و افزود: ما به مسئولیت‌های خود واقفیم و اگر از ایران صحبت می‌کنیم، از مسئولیت‌های ایران هم آگاهی داریم. وی با اشاره به اینکه تمام کریدورهای هوایی، زمینی، دریایی و ریلی در منطقه از ایران عبور می‌کند، گفت: ما با مشارکت تمام کشورهای منطقه، ایران را به نقطه ثقل کریدورها تبدیل می‌کنیم و در تلاشیم تا آسمانی امن را فراهم آوریم و شبکه ریلی ایران را به آسیا متصل کنیم. آخوندی با اشاره به اینکه اهمیت گامی که امروز برمی‌داریم، این است که یک برنامه عملیاتی را برای فرودگاه امام (ره) به عنوان هاب منطقه اجرا می‌کنیم، افزود: اینکه تاکنون در گفته‌ها می‌آمد که این منطقه هاب است، الان ما اولین گام عملیاتی آن را برداشتیم. وی با اشاره به اینکه ما به منافع مشترک باور داریم، گفت: به آنچه که عمل می‌کنیم بر مبنای منافع «برد ـ برد» است، بنابراین از همه فعالان اقتصادی و تجاری دعوت می‌کنیم تا در این منطقه فعال شوند و استراتژی ما این است که اینجا تبدیل به «لجستیک پارک» شود. آخوندی با اشاره به اینکه اینجا امکان حمل و نقل چندوجهی را دارد و دریای جنوب و شمال را به این منطقه متصل می‌کنیم، افزود: منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را به بندر خشک تبدیل می‌کنیم، ضمن آنکه به شکل یک لجستیک ـ پارک، حمل و نقل چهار وجهی هم دربیاید. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه خدمات نمایشگاهی در اولویت ما است، افزود: ما منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را محلی برای واردات و فعالیت‌های صنعتی نخواهیم کرد. اینجا فقط بر مبنای توسعه تجارت به مفهوم صادرات و حمل و نقل خواهد بود.
http://www.iran-transportation.com/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87/
fdbdf0a7-de50-4e86-8a39-2bcc3a07e731
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160918165637-00026.warc.gz
2016-09-19T14:37:17+04:30
نگاه سیاسی را کنار نگذاریم، بخش خصوصی جایگاه خودش را به دست نمی آورد!
نگاه سیاسی را کنار نگذاریم، بخش خصوصی جایگاه خودش را به دست نمی آورد! نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 3 بازدید دکتر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگوی اختصاصی با ماهنامه صنعت حمل‌ونقل کلیات اهداف مجموعه مدیریت این وزارت‌خانه را برای سامان دادن به نظام حمل‌ونقل کشور در همه ابعاد برشمرده است. هرچند با انبوهی از پرسش‌های ریز و درشت در دفتر ایشان حاضر شدیم، ولی زمان کم‌تر از یک ساعت‌ونیم، فرصت آن را نداد تا همه پرسش‎ها مطرح شود. در این گفت‌وگو دکتر آخوندی نگرش های جدیدی ر ا که در دیدگاه های دولت برای گشودن مشکلات حمل و نقلی کشور جا انداخته است تشریح کرد و در ادامه به مسایلی فرعی اجرایی نیز اشاره کرد که تشریح روند ساخت‌وساز بزرگ‎راه تهران-شمال و علت تأخیر در بهره‌برداری از آن، جزیی از صحبت هایش بود. او اظهار امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی و تلاش‎های مستمر فعلی، در بهار سال آینده شاهد بهره‎برداری از این بزرگ‌راه باشیم. هرچند دیدگاه وی در مورد ضرورت ادغام وزارت راه و شهرسازی چندان روشن نبود که با این ادغام مخالف است یا موافق، ولی دلیل آن را در طرح “کالبد ملی” که کارشناسان در دهه۷۰در بحث آمایش سرزمینی و توسعه سکونت‌گاه‌ها به نتیجه این ادغام رسیده بودند عنوان کرد و آن را چندان هم غیرمنطقی ندانست. این شما و این هم نظرات آقای وزیر: ادامه این گفتگو را می توانید در شماره ۳۴۷ ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید.
http://www.iran-transportation.com/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AC/
5d013943-8a61-4f8a-8a36-cddd850d4ac7
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160918165637-00026.warc.gz
2016-09-19T14:33:52+04:30
ضرورت بازنگری در نظام و سازمان حمل و نقل و شهری کشور
ضرورت بازنگری در نظام و سازمان حمل و نقل و شهری کشور نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 3 بازدید وزارت راه و شهرسازیی دستگاهی عریض و طویل و نا کارآمد است. این وزارت خانه فعالیت هایی را تحت پوشش قرار می دهد که یا عملا وجود ندارد یا سازمان های دیگر هم عهده دار آنند . این دستگاه گسترده که فعالیت هایی نا همخوان و نا مرتبط را زیر پوشش دارد ، سیاست گذاری ها و برنامه هایی را بر عهده می گیرد که در واقع از منطق اساسی و پذیرفته شده ای هم برخوردار نیستند. آنها تصمیم هایی هستند مقطعی ، واکنشی و سلیقه ای . شخص وزیر و همکاران نزدیک او سلیقه هایی دارند که به شدت ایدئولوژیک ، انتزاعی و ناواقع بینانه اند و از نقطه نظرهای کارشناسانی که در این وزارت خانه و بیرون از آن وجود دارد و هدر می رود بهره ای نمی گیرد . البته مقدار زیادی از این وضعیت در تمامی دستگاههای دولتی وجود دارد که علت آن نبود نظام برنامه ای مبتنی بر دریافت های از پایین به بالا و تبدیل آن به نظامی فراگیر، به عبارت دیگر برنامه ای دموکراتیک و سیستمی است . سازمان مدیریت و برنامه ریزی، که به تدریج تحت سیاست های بازارگرایی افراطی و برنامه گریزی نولیبرالی از سال ۱۳۷۰ به این سو از درون خالی و فرسوده وبی ثمر شده بود . در دوره ی ریاست جمهوری احمدی نژاد به همین بهانه در واقع برچیده و تعطیل یافته و بی ثمر گشت . دولت حسن روحانی، شامل وزیر راه و شهر سازی اساسا توجه و اعتقادی به نظام برنامه ریزی و نظارت دموکراتیک ندارند و دل بسته سازکارهای بازار و گردش امور به شیوه های نولیبرالی اند . در غیاب نظام برنامه ای منطقی و تحت نظارت پایه کارشناسی و دموکراتیک ، البته سلیقه ها و مسئولیت گریزی ها و برون سپاری های سودجویانه جای منافع مردمی در اقتصاد ملی را می گیرد . اما همین امر به دلیل آمیختگی با روحیه ی به شدت نولیبرالی حاکم بر وزارت راه و شهرسازی کار را به پراکنده کاری و بی توجهی های زیان بار کشانده است . نمونه هایی از آن را در زیر مطرح و بررسی میکنیم . بخش شهرسازی این وزارت چه میکند؟ کدام شهر را ساخته است و کدام مرمت و نو سازی و بهسازی یا باز زنده سازی محله های شهری خطر آفرین را به عهده گرفته است؟تقریبا هیچکدام. معمولا طرحهای مربوط به برج سازی ها و مجتمع های تجاری ،که از سرمایه گذاری پرسود و رانت زا و جاذب منابع مالی از نیازهای مردمی به نیازهای سود و سازانه اند ،گرچه از سوی وزارت راه و شهرسازی تقویت و تحسین میشوند اما کارهایی اند بر عهده شهر داری ها . طرح های شهری کماکان در بلاتکلیفی مطلق به سر میبرند . با اینکه کارشناسان ورزیده ای هم در وزارت خانه و در میان تکنوکرات های غیر دولتی حضودر دارند و نشست ها و تبادل نظر هایی هم در کار اند اما حاصل آن به چیزی به نام طرح و برنامه های شهری برای شهر های مختلف و تحت نظارت سازمانهای متفاوت نشده است . طرح های جامع ، ناحیه شهری ، تفضیلی، موضعی، موضوعی، نو سازی ، زیبا سازی ، اصلاح معابر و دهها طرح دیگر با یکدیگر تداخل می یابد و چاره ای از مشکلات شهر سازی نمی گشاید . زیراهیچکدام در بر دارنده ی انجام و پذیر با سایر طرحهای فرادست و ضمانت ها و امکانات اجرایی ندارند . در ایران مسئله ی مسکن برای مردم محروم به یک پدیده ی دائمی آزاررسان تبدیل شده است. از یک سو مسکن برای محرومان گران و پر هزینه ، فاقد کیفیت و کوچک است ،از سوی دیگر منابع مالی زیادی برای ساخت مسکن و واحدهای تجاری خرج می شود که حاصل آن تبدیل رانت شهری به ابزاری برای گران فروشی و تملک و مال اندوزی است . در مناطق شهری ایران بین ۸/۱ تا ۲/۲ میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد اما جوانان ، تازه کاران ، بیکاران و کارگران در قسمت های محرومیت به سر می برند . بافت های فرسوده همچنان محنت زا ودر برابر زمین لرزه خطر آفرینند . در برار همه ی اینها وزارت راه و شهر سازی به امید “منادیان” عرضه و تقاضا ساکت و بی عمل نشسته است. مسکن شهر هم از حیث مکان یابی و هم از حیث امکانات و خدمات شهری و هم از حیث نوع سرمایه گذاری و هزینه و تکیه بر نام بانک مرکزی مسئله ساز بوده است . اما این دولت در این وزارت خانه نیز در راستای بازار گرایی افراطی خود و در لجاج سیاسی با دولت پیشین در واقع بی خیال این مجموعه ی پر هزینه شده است و به جای تکمیل و اصلاح یا درمواردی تغییر کاربری آن باز چشم بر بازرا و به نوعی واگذار کردن و فروختن آنها برآمده است اما لازم است این مسکن ها به نیازمندان و کارگران واگذار و تکمیل و از خدمات شهری بهره مند شوند و پرونده ای هم برای سود مدیریت در ساخت و توزیع منابع و پیمانکاری مربوط به آن گشوده گردد . وزارت راه و شهر سازی از این کارها طفره میرود . توسعه شبکه راه آهن ، برقی و سریع السیر ، بین نقاط اصلی شهری و اقتصادی کشور از کارها و برنامه های الویت دار کشور است .همین شهر تهران که با مناطق اطراف ۱۵ میلیون جمعیت دارد فقط دارای یک دستگاه راه آهن است . ازدحام و کندی راه آهن مردم را از مسافرت با این وسیله کارامد و امن منصرف میکند و در نتیجه جاده های ما کماکان قتل گاه مردم بی نوا باقی میمانند . وزارت راه و شهر سازی که تحت زعامت وزیر به شدت طرفدار سرمایه گذاری خارجی و خریدهای کلان مقیاس از خارج است به توافق با ایرباس برای خرید هواپیماهای نو و نیز به توافق با کمپانی خودروسازی پژو به خود می بالد . اما این هر دو توافق متضمن منافع رفاهی و زیر ساخت های اقتصاد ملی نیستند . هواپیماهای نو قطعا بیشتر می تواند امنیت خاطر برای بازرگانان و مدیران رده بالای کشورو در خدمات سود از طریق افزایش قیمتو کاهش تعداد مسافران باشد . در حالی که سیستم دیگری از نو سازی ناوگان هوایی می توانست منافع رفاهی مردم را تضمین کند . من در این باره در مقاله ، در همین ماهنامه منتشر کرده ام . توافق ما با پژو مسئله حمل و نقل شهری را حل نمیکند و از آلودگی مرگ زای شهر های بزرگ نمی کاهد و فقط صنایع خودرو سازی و به ویژه قطعه سازی را به نفع شمار محدودی از تولید کنندگان و دست اندرکاران ساز و کار سود، در معرض انقراض یا ضعف بیشتر قرار می دهد . توان رقابتی و مدیریتی بندرهای ما درجنوب کشور بسیار محدود شده است . وزارت راه و شهر سازی که تخصص حمل و نقل را فدای تصمیم های فردی و پول سازانه کرده است نمی تواند و نمی خواهد در زمینه انواع تعرفه های شهری راه حل عقلایی را در پیش بگیرد . تکنولوژی درون زا و برون زا در خدمت حمل و نقل قرار نمی گیرد و وزارت خانه بر آن است که گویا برون سپاری و تکیه بر بخش خصوصی خودمانی میتواند راه را برای انتقال ،خود به خودی تکنولوژی بگشاید . در حالیکه اصلا چنین چیزی نادرست است. قیمت گذاری های کشنده ها و اتوبوس ها ، قیمت گذاری هزینه حمل و بلیط و سیاست های دیگر در این وزارت خانه مانع ترمیم و نو سازی مناسب در ناوگان جاده ای حمل بار و مسافر شده است . وزارت خانه ی راه و شهر سازی به نظام ها و تدبیر های حمل و نقلی توجه نمیکند . راه حل کارآمد کردن حمل و نقل کشور در درجه اول عبارت است از جداسازی وزارت راه از وزارت شهر و مسکن و تبدیل آن در واقع به وزارت حمل و نقل . فعالیت های احداثی کشور از زمینه های شهر سازی و توسعه ی شهری ، راه سازی و در راه آهن و فرودگاه (تجهیزها) و بندر، خانه سازی های بزرگ مقیاس شهر های جدید ، طرح های شهری که مقیاس ملی دارند ، طرح های ارتباطی و سد سازی (وبهتر است حال بگوییم سدسازی و اصلاح ، طرح های محیط زیستی ، توسعه ی منطقه ای و جز آن باید به یک وزازت خانه جدید مثلا تحت عنوان وزارت عمران واگذار شود که در پیوند با دستگاه محاسبات و نظارت مستقل و قضایی کار کند . بخشی از فعالیت های شهری و مسکن در شهر های کشور باید به شهرداری ها واگذار شود ،اگرچه شماری از این شهر داری ها نظارت ناپذیرند و باید به جز شورای شهر در مواردی با وزارت مورد نظر هماهنگ باشند . به هر روی ساختار سازمانی ومدیریتی این دستگاه عریض و طویل نمیتواند فعالیت های زیر ساخت شهری و ارتباطی ، سیاست گذاری و تحقق برنامه های حمل و نقل ، رفاه شهری ، تامین مسکن و موارد مشابه را بربتابد . ساختار مدیریت این مجموعه باید تغییر یابد و با برنامه های کشور هماهنگ شوند .
http://www.iran-transportation.com/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84/
a34d7022-396f-4484-8f49-5f53c4bfe137
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160918165637-00026.warc.gz
2016-09-19T14:48:28+04:30
کاهش قیمت بلیت مترو در ساعات غیرپیک
کاهش قیمت بلیت مترو در ساعات غیرپیک نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 3 بازدید معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد سرانجام طرح معاونت حمل ونقل در خصوص کاهش قیمت بلیت مترو در ساعات غیر پیک با اشاره به وضعیت ازدحام مسافران مترو در هنگامه صبح و عصر گفت: یکی از روش‌های مرسوم در توزیع ساعات پیک از حالت نقطه‌ای، تشویق مردم به انتقال زمان سفر خود از ساعات پیک به محدوده های زمانی قبل و بعد از پیک است که اعمال سیاستهای تشویقی و کاهش قیمت در محدوده زمانی مد نظر و بعضاً افزایش قیمت در ساعت اوج مرسوم است وی با بیان اینکه یکی از جمله روش‌ها برای تشویق مردم برای استفاده از مترو در ساعات غیرپیک، کاهش قیمت بلیت است؛ گفت: در حال حاضر شرکت بهره برداری مترو در حال انجام اقدامات مطالعاتی است که از منظر حقوقی این مسئله نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت که اگر نیاز به اخذ مصوبه از شورای شهر داشته باشد در قالب لایحه‌ای تقدیم شورا شود. معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه در مترو شاهد ازدحام مسافران در هنگام صبح و عصر هستیم که باید با انجام اقداماتی زمان سفر مردم مدیریت شود اظهار کرد: برای ترغیب مردم برای تغییر زمان پیک مترو باید بسته‌های تشویقی در نظر گرفته شود. وی در پاسخ به این سوال که به طور میانگین امکان دارد که چند درصد قیمت بلیت کاهش یابد؟ گفت: کاهش قیمت بلیت در ساعات غیرپیک، در کشورهای مختلف، متفاوت است و در ایران حتی اگر تا پنجاه درصد نیز کاهش داده شود در مجموع می تواند مقرون به صرفه برای طرفین باشد، هر چند که اجرای این موضوع نیاز به کار کارشناسی دقیق و کسب مجوز های لازم از شورا را دارد اما دقت داشته باشید که این پیشنهاد تنها برای بازه زمانی نزدیک به پیک یعنی حدود نیم تا یکساعت قبل و بعد پیک در نظر گرفته می شود.
http://www.iran-transportation.com/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%BE%DB%8C%DA%A9/
0b84fa58-cf85-4f6c-aa8b-bc9883524374
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160918165637-00026.warc.gz
2016-09-19T14:42:10+04:30
ایجاد زیرساخت های پستی به منظور جهش اقتصادی لارستان
ایجاد زیرساخت های پستی به منظور جهش اقتصادی لارستان نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 3 بازدید در نشست مشترک با مسئولان پست استان فارس و لارستان حسین مهری با اشاره به اساسنامه جدید شرکت پست کشور و ابلاغ آن از سوی ریاست جمهوری اظهار داشت: هاب پستی منطقه لارستان از سال ۸۹ مصوب شده که متأسفانه تاکنون عملیاتی نشده است. وی با قول مساعد درباره پیگیری این موضوع و با تأکید به مسئولین شهرستان برای پیگیری مداوم آن افزود: تجارت الکترونیک و پست لجستیک از مباحث مهمی است که می بایست در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی به آن توجه شود. معاون وزیر ارتباطات در این نشست که سه شنبه برگزار شد با اشاره به هاب پستی و تأکید بر سرعت نقل و انتقالات بسته های پستی، ادامه داد: برای اجرای این پروژه مهم، نیاز به فضای فیزیکی مناسب، گمرک و همچنین استفاده از ظرفیت پروازهای داخلی و خارجی است. وی با ابراز امیدواری برای اجرای فاز یک هاب پستی در لارستان گفت: تحقق این مهم، نیازمند همکاری و همراهی گمرک، مدیرکل فرودگاه و مسئولین ارشد شهرستان لارستان است که اجرایی شدن آن زمینه ارسال مرسولات در منطقه فراهم می شود. وی در ادامه گفت: برای عملیاتی شدن این طرح، نیاز به هماهنگی شهرکهای صنعتی، جهادکشاورزی، صنعت معدن و تجارت جهت برای بسترسازی تشویق و تحریک بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان برای تبلیغ و صدور کالاهای تولیدی منطقه لارستان در این بخش است .ایجاد زیرساخت های فوق می تواند باعث ایجاد اشتغال در منطقه لارستان شود، همچنین اضافه کرد: با فرآوری کالاها، ارسال اجناس و اخذ هزینه ها در لارستان می توان زمینه رونق اقتصادی را فراهم ساخت. معاون وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات با ابراز خرسندی از فراهم بودن زیرساخت ها در منطقه لارستان برای توسعه خدمات پستی، گفت: می توان با مشارکت بخش خصوصی جهش جدی اقتصادی منطقه لارستان را فراهم ساخت. مدیرعامل پست کشور با تقاضا از مسئولین شهری و روستایی برای نامگذاری معابر برای ساماندهی آدرس های استاندارد، تصریح کرد: ۵۰ درصد معابر شهری و روستایی کشور بدون پلاک آبی شهرداری است که یکی از الزامات استانداردسازی آدرس هاست.
http://www.iran-transportation.com/%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA/
e6bc3ba6-09e2-4b78-b52e-492993389adf
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160919125823-00027.warc.gz
2016-09-19T17:17:30+04:30
آخوندی: رقم بالای کشته شدن افراد در سوانح رانندگی شهری در کشور قابل تأمل است
آخوندی: رقم بالای کشته شدن افراد در سوانح رانندگی شهری در کشور قابل تأمل است نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 2 بازدید وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: ۲۸ درصد سوانح رانندگی در شهرها و ۷۲ درصد دیگر در جاده ها و راه های روستایی رخ می دهد، اما کشته شدن افراد در سوانح رانندگی شهری در کشور قابل تأمل است که باید این سهم ۲۸ درصدی کاهش یابد. عباس آخوندی افزود: در ابتدای انقلاب حدود ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود داشت که امروز این رقم به ۱۷ میلیون دستگاه خودرو رسیده است، همچنین جمعیت شهری در دهه ۳۰ حدود ۶ میلیون نفر بود که امروز به ۵۵ میلیون نفر رسیده است، بنابراین شاهد تغییر سریع سبک زندگی و استفاده زیاد از وسایل نقلیه موتوری هستیم. وی با اشاره به این‌که آمار سوانح رانندگی نشان می‌دهد در حوزه شهرنشینی نیاز به آموزش است گفت: هر ماه جلسه کمیسیون ایمنی راه ها برگزار می‌شود که نتیجه آن روند نزولی تلفات سوانح رانندگی است. وزیر راه با تأکید بر این‌‎که باید سرعت در جاده‌ها کاهش یابد، گفت: لازمه این کار افزایش قدرت مدیریت الکترونیک جاده‌ها است. وی بیان کرد: تا پیش از این فقط ۲۴۰ دستگاه دوربین ثبت تخلف در جاده‌ها وجود داشت، در حالی که در یک تفاهم‌نامه ۲ هزار و ۱۰۰ دوربین ثبت تخلف سرعت در جاده‌ها نصب خواهد شد و تا پایان سال ۹۶ در هر ۱۰ کیلومتر از محورهای شریانی، یک دوربین ثبت تخلف سرعت خواهیم داشت که این دوربین‌ها سرعت متوسط یعنی سرعت بین دو دوربین را هم ثبت می‌کند. آخوندی با تأکید بر این‌که اقدامات سخت گیرانه برای صدور گواهی‌نامه باید اعمال شود، گفت: این امر نیاز به حمایت همه جانبه دولت و مجلس دارد تا صدور گواهی‌نامه با بررسی همه‌جانبه تسلط فرد انجام شود.
http://www.iran-transportation.com/%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86/
d948e68c-4fd9-4951-a229-5a22380bf039
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160919125823-00027.warc.gz
2016-09-19T17:13:36+04:30
میزهای تاشو آلوده‌ترین نقاط محیط داخل هواپیما
میزهای تاشو آلوده‌ترین نقاط محیط داخل هواپیما نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 1 بازدید زمانی که گروهی از از میکروبیولوژیست‌ها فرودگاه و داخل هواپیما را مورد بررسی قرار دادند، متوجه شدند که آلوده‌ترین نقطه یک هواپیما، میز تاشویی است که در مقابل هر صندلی قرار دارد؛ این میز حتی از کاسه توالت دستشویی هواپیما نیز کثیف‌تر است. بله درست متوجه شدید! دقیقا همان میزی که سینی غذای‌تان را بر آن می‌گذارید. تحقیقات نشان داده است که حدود ۶٠ درصد سطح این میزها آلوده به باکتری‌های خطرناکی هستند که حتی قابلیت کشنده بودن را نیز دارند. تنها خبر خوب این است که این میکروب‌ها و باکتری‌هایی فقط در صورت وارد شدن به بدن می‌توانند خطرناک باشند. کمبود رطوبت داخل کابین هواپیما دلیلی برای کم شدن آب بدن مسافران است که به موجب آن افراد در فواصل زمانی مختلف از خدمه پرواز درخواست آب می‌کنند، اقدامی که انجام آن توصیه نمی‌‍شود. کارشناسان بهداشت، شیرهای آب بخش خدماتی هواپیما را به‌عنوان دومین نقطه کثیف و یکی از مناسب‌ترین مکان‎های رشد باکتری در هواپیما قلمداد می‌کنند. در هر اینچ مربع از این شیرهای آب ١٢۴٠ گروه باکتری موجود است که باعث می‌شود این وسیله را به‌عنوان وسیله‌ای کثیف‌تر از کاسه توالت معرفی کنند. در نگاه اول در دست گرفتن مجله‌های داخل هواپیما و ورق زدن آن‌ها کاملا بی‌خطر و حتی سرگرم‌کننده به‌نظر می‌رسد، اما محققان اعلام کرده‌اند که این کار راهی قطعی برای انتقال باکتری‌ها به دستان مسافران است. تحقیقات نشان داده است که بیشتر شرکت‌های هواپیمایی، بالش‌ها و پتوهای هواپیما را هر ۵ تا ٣٠ روز یک‌بار می‌شویند. بنابراین اگر بالش مخصوص دور گردن دارید، توصیه می‌شود که از آن در داخل هواپیما استفاده کنید. در صورتی که نوزاد و کودکی خردسال همراه شماست، بهتر است پتوی مسافرتی کوچکی را از قبل به همراه آورده باشید. جای تعجب نیست که سرویس بهداشتی هواپیما را جز کثیف‌ترین بخش‌های فضای داخل هواپیما معرفی کنیم، اما باید بدانید که کثیف‌ترین نقطه آن، دکمه سیفون دستشویی است. این نقطه از دستشویی حتی از کاسه توالت و دستگیره در هم کثیف‌تر است
http://www.iran-transportation.com/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84/
fd7aee29-bc33-4c3e-b3e4-6d894f9d93d9
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160919125823-00027.warc.gz
2016-09-19T17:12:17+04:30
ایرنیوزیلند، امن‌ترین خط هوایی سال 2015
ایرنیوزیلند، امن‌ترین خط هوایی سال ۲۰۱۵ نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 1 بازدید مؤسسه رتبه‌بندی ایرلاین‌ها، نام شرکت‌های برتر هواپیمایی دنیا که بالاترین ضریب ایمنی در زمینه سفرهای هوایی دارند را منتشر کرد که در رتبه نخست آن نام خط هوایی نیوزیلند به چشم می‌خورد. ایر نیوزیلند بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی نیوزیلند به حساب می‌آید. فرودگاه آوکلند مقر اصلی این شرکت است. کاتای پسیفیک از هنگ‌کنگ رتبه دوم را به خود اختصاص داد، این شرکت هوایی از سال ۲۰۱۰ نیز بزرگترین شرکت حمل‌ونقل هوایی جهان به‌شمار می‌آید. نام شرکت‌های فین‌ایر از فنلاند، امارات و اواایر از تایوان به‌ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
http://www.iran-transportation.com/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2015/
dd007968-0ed6-41db-b2ae-1fe77f133c3f
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160920065328-00028.warc.gz
null
[Le Monde diplomatique
در پایان ماه اکتبر ۲۰۱۵، ”ویکتور اوربان“، نخست وزیر مجارستان، تصریح کرده بود که «اسلام دخلی به اروپا ندارد؛ مجموعه احکامی است که برای سپهر دیگری پدید آورده و آنرا به قاره ما وارد کرده اند.» طولی نکشید که ”حسین کاوازویچ“، رئیس العلما و رهبر جامعه اسلامی ”بوسنی ـ هرزگوین“ به لحن خشکی به او یادآور شد که ادیان یهود و مسیحیت هم بیرون از اروپا پدید آمده بودند. بزرگان مسلمان جنوب شرقی اروپا غالبا برآنند تا با تأکید بر سرگذشت طولانی اسلام در ”بالکان“، جوامع خود را که بدواً از مهاجران ترکیب یافته بود، متمایز از جوامع غربی نشان دهند. البته این دغدغه ریشه یابی، به ادعاهای «بومی نژادی» ملی گرایان بالکان ره می گشاید، که به این مدعا راغب اند که حقوق بهتر پا گرفته، قوانین خلق هایی هستند که کهن تر از دیگران در سرزمینی زیسته اند. اما اینهمه پژواک واکنش به وسواس های اسلام هراسی نیز تواند بود که مذهب اسلام را پدیده ای بیگانه با این سرزمین می انگارند. گرایش ظریف تری نیز در گفتارها، فرض را بر این می گذارد که اسلام منطقه ”بالکان“ از چشم انداز فرهنگی متفاوت از آئین مرسوم در جهان عرب، افریقا یا آسیاست، و به این اعتبار سازگاری بیشتری با هویتی دارد که برای اروپا می انگارند. تاریخ طولانی اسلام در اروپا از قرن هشتم آغاز می گردد. پس از دوران خلافت اسلامی در آندُلس (۱۴۹۲ ــ‌۷۱۱)، در شبه جزیره ”ایبری“، و امارت صِقِلّیه (۱۰۹۱ ــ ۹۴۸)، این دین در ”قفقاز“، ”کریمه“ و سپس به مدد فتوحات عثمانی، در ”بالکان“، استقرار یافت. برخی روایات مدعی اند که حتی پیش از آنکه سپاهیان ترک از رود ”اورس“ در ”تراس“ بگذرند (۱۳۷۱)، دراویش رهپوی صومعه ها، در آن هنگام هم، ”بالکان“ را زیر پا می گذاشتند و بومیانی را که کمابیش به دین مسیحیت در آمده و غالبا دستخوش اغوای آیین های ارتدادی نظیر ”بوغومیلیه“ [*] بودند به طریقت خود فرا می خواندند (نوشته پایان متن را بخوانید). با اینهمه برپایی شالوده های اداری عثمانی از قرن پانزدهم بود که تغییر مذهب جمعیت های مستقر در این خطه را سبب شد. امپراتوری عثمانی هرگز گرویدن به اسلام را اجباری نساخت، اما در حینی که نامسلمانان در ازاء برخورداری از حمایت سلطان ناگزیر به پرداخت مالیات های ویژه ای بودند، تنگناهایی را نیز در بهره مندی از مالکیت، بر آنها روا می داشت و برگماردن آنها را به برخی شغل های فرماندهی مدنی و نظامی هم ممنوع ساخته بود، تغییر مذهب زنجیره ای از مزایای مشخصا مالیاتی در پی داشت. در ”بوسنی ـ هرزگوین“ این تعییر مذهب سریع و انبوه بود ، و از قرن پانزدهم یخش بزرگی از نخبگان آن خطه را در بر می گرفت. پدیده ای به زعم برخی از مورخان یادآور خاطره کلیسای بوسنیایی که آرای «ارتدادی» نزدیک به ثنویت پیروان ” بوغومیلیه“ [*] یا ”کاتاریسم“ [**] را موعظه می کرد، که به فراخوان پاپ ”اونوریوس سوم“ در سال ۱۲۲۵ به جنگ صلیبی علیه اعتقادات این کلیسا انجامید. جستجوی مصرانه نشانه های برجای مانده از ”بوغومیلیه“، به تاریخ نویسان بوسنیایی رخصت داد تا سازگاری اسلام را با محیط بر شمارند و تغییر مذهب را بیشتر برآمد ویژگی ملی برشمارند تا نتیجه عامل بیرونی (هجوم عثمانی). درواقع، ارزیابی رشته پیوند دشوار است. دلیل سرعت گرویدن به اسلام خصوصا در ضعف ساختارهای هم کلیسای کاتولیک و هم کلیسای ارتدوکس، به یک اندازه نهفته بود (۱). اسلام در مناطقی آسان تر توانست جای پایی بیابد که بر بستری تاریخی، نزاع میان مسیحیت غربی و مسیحیت شرقی در امتداد سرحدّات مقرر در سال ۳۹۵ امپراتوری روم جریان داشت ــ در ”بوسنی ـ هرزگوین“ و همچنین در ”قره طاغ“ (نوشته پایان متن را بخوانید). بر عکس، پدیده تغییر مذهب در سپهر آلبانیایی آرام و تدریجی بود. در ”کوسوو“، آلبانیایی ها در برخی از دهکده ها آشکارا خود را پیرو اسلام می نمایاندند، اما آیین های مسیحی را پنهانی به جا می آوردند. مردان، صاحبان مکنت و انتقال دهنده آن، مسلمان و زنان که مبادی مذهب را به کودکان می آموختند مسیحی بودند. در منطقه ”ویتی/ویتینا“ [به ترتیب به تلفظ صربی و البانیایی]، مدارای مذهبی که در سال ۱۸۳۹ با ” خط شریف گلخانه“، نخستین فرمان اصلاحات امپراتوری عثمانی [تنظیمات] اعلام گردید، در تعارضی آشکار نتایج غمباری به دنبال آورد: روستائیانی که تا آنوقت آنها را مسلمان می پنداشتند اندیشیدند که از آن پس می توانند ایمان خویش به مذهب کاتولیک را آشکار سازند؛ اقرار به ارتدادی که سرکوبی بی درنگی در پی داشت. بدینسان ساکنان دهکده ”بیناتث/بیناچه“ و ”ستوبلا“ را به سمت ”آناطولی“ بیرون راندند (۲). فراتر از تصویر پس از واقعه ای که ناسیونالیست ها، خواه آلبانیایی یا صرب از این آمیزش غریب مذاهب، در نگاهی به گذشته ارائه می دهند، پیچیدگی هویتی ”کوسوو“ را دستکم تا قرن نوزدهم در رویکرد و برداشت آنان به روشنی می توان دید. امپراتوری عثمانی کلیسا های ارتدوکسی را مخاطب خود می شناخت که در کشورهای بلغارستان، رومانی و صربستان، شالوده استواری یافته بودند و سرپرستی ”ملة“، یا محاکم شرعی «جوامع [اهل ذمه] مورد حمایت» سلطان را به آنها می سپرد. در سال ۱۲۱۹، ”ساوای قدیس“ پسر ”استفان نمانیا “ شاهزاده صرب، توانست برپایی یک کلیسای ارتدوکس مختار به برگماری اسقف خاص خود در صربستان را به مطران ”بیزانس“ باز شناساند. پس از فتح عثمانی در سال ۱۵۵۷، اسقف ”مکاریه“، برادر یا برادر زاده ”محمد پاشا سوکولویچ“ وزیر اعظم، از تبار خاندانی اشرافی در حاشیه بوسنی و صربستان که به اسلام گرویده بود، حق خود گردانی کلیسای صرب را به این نهاد مذهبی بازگردانید. محاکم ”ملة“ شالوده های اولیه ملی گردیدند، که از قرن پانزدهم و به ویژه از قرن نوزدهم به خدمت توسعه ناسیونالیسم مدرن درآمدند. ریشه های سرشت ملی کلیسا های مختلف ارتدوکس را در همین باید جست. اما این پویه مسلمانان را برکنار می داشت. آنها رعایای امپراتوری بودند بدون آنکه بتوانند خود را با هویت ساختار طایفه ای مشخصی، خواه زبانی یا «ملی» بازشناسانند. به این عنوان آنها دیری به باب عالی (دربار عثمانی) وفادار ماندند و حتی با ناسیونالیسم خلق های مسیحی به مخالفت بر آمدند. مسیحیان هم به سهم خود، اغلب، همه مسلمانان را، حتی اگر آلبانیایی زبان یا ”اسلاو“ تبار بودند، «ترک» می انگاشتند. جابجایی بی وقفه جمعیت در سال ۱۶۶۰، ”اولیا چلبی“ جهانگرد نامدار عثمانی در بازدید از ”بلگراد“ «شهری چنان جادویی که توصیف آن ممکن نیست»، در برابر آثار هنری پایتختی به شگفتی در آمد که آنوقت لااقل ۱۷ هزار خانه متعلق به مسلمانان و ده ها مسجد داشت (۳). امروز از آنهمه، تنها مسجد ”بایراکی“ برجای مانده که در سال ۱۷۷۵ بنا گردید و هنگام شورش ضد آلبانیایی ماه مارس ۲۰۰۴ (۴) آسیب فراوانی دید. در سال ۱۸۰۴، نخستین شورش صرب ها که طولی نکشیده قیام یونانی ها را هم در پی داشت، از فروپاشی تدریجی امپراتوری عثمانی و کاهش فضای استقرار جمعیت های مسلمان شبه جزیره بالکان خبر می داد. با اینحال پس از دومین شورش صرب ها در سال ۱۸۱۵ بود که «ترک»ها را از سرزمین های برکنده از امپراتوری عثمانی بیرون راندند؛ و دسته دسته مسیحیان مناطق زیر سیطره عثمانی ها در جهتی معکوس، به جانشینی آنها بدانسو روان گردیدند. گسترش تدریجی کشور قره طاغ (مونته نگرو)، با دست آورد کشتارها و تغییر اجباری مذهب به کیش ارتدوکسی، کوچ مسلمانان آن خطه را نیز برانگیخت (۵). در سرزمین هایی که از سال ۱۸۲۱ از جنگ استقلال یونان اثر پذیرفته بودند، همین سرنوشت در انتظار هم کیشان آنها بود. همه اینها بر سیل پناهندگان (مهاجر) می افزود که از «کشور جنگ زده» (دار الحرب) می گریختند تا به «قلمرو اسلام» (دار الاسلام) بپیوندند. چنین بود که تصریح تدریجی هویت مذهبی کشورهای ملی در شبه جزیره بالکان در قرن نوزدهم، به جابجایی انبوه جمعیت ها انجامید. در سپهر آلبانی، که اکثریت جمعیت های آن به مذهب اسلام گرویده بودند، تشکیل هویت ملی نتوانست از الگوی مسحیان ارتدوکس گرته برداری کند. «آلبانیایی گری» با «عثمانی گری» در آمیخت: مروجان ناسیونالیسم آلبانیایی از وجود وفاداری دوگانه ای نسبت به امپراتوری عثمانی، «میهن عام»، و آلبانی «میهن خاص» دفاع می کردند. به دنبال چنگ روسیه و ترک در سال ۱۸۷۸ و کنگره برلین، که بر تقسیم سرزمین های عثمانی در اروپا صحه نهاد، روز ۱۰ ژوئن ۱۸۷۸، سرشناسانی از تمام سرزمین های آلبانیایی متعلق به امپراتوری، به قصد تصریح عزم خویش به باقی ماندن در قلمرو نفوذ ”باب عالی“، اما در صحن منطقه ای وحدت یافته و مختار (ولایت)، در ”پریزرن “ [کوسوو] گرد آمدند. با ابنحال قدرت های بزرگ «معضل آلبانیایی» را نادیده گرفتند. مجمع ”پریزرن“ را چون نخستین مظهر و نمود ناسیونالیسم مدرن آلیانیایی انگاشته اند، که در فراسوی شکاف های مذهبی قرار داشت. مورخان آلبانیایی تعلق بنیانگذاران «باز زایی ملی» را به حلقه صوفیان ”بکتاشیه“ مانند، ”نعیم فراشری“ (۱۹۰۰ ــ‌ ۱۸۴۵) یادآور گردیده اند؛ شاعری که ”کربلایا“، شعر حماسی درازی را در باره نبرد ”کربلا“ (۶۸۰)، نقطه گسست تاریخ اسلام در ذهنیت اغلب سنی مذهبان و برداشت شیعیان و درویشان صوفی از همان تاریخ سروده بود. بدینسان طریقت ”بکتاشیه“ متمایز از اسلام سنی، «ایمانی ملی» گردید که توانست وجود یک ملت را برجسته سازد. در پایان نخستین جنگ شبه جزیره ”بالکان“ (۱۹۱۲)، امپراتوری عثمانی ناگزیر، واپسین مستملکات خود را در اروپا از دست داد. در حالی که آلبانیایی ها روز ۲۰ نوامبر ۱۹۱۲ در شهر ساحلی ”ولوره“ استقلال خود را اعلام می داشتند، سپاهیان سلطان رویاروی تهاجم مشترک ارتش های بلغار، یونان، قره طاغ و صرب عقب نشستند. در سرزمین هایی که جمعیت های آنها اکثراً مسلمان بودند، در ”کوسوو“ و ”مقدونیه“، برخی ”بگ“ها کوشیدند با ارتش های مجمع ”بالکان“ به مخالفت برآیند، اما آنوقت دیگر صدها هزار تن راه تبعید را در پیش گرفته بودند. در سال ۱۹۲۰، در پایان جنگ جهانی اول، وزارت داخله ترکیه تخمین می زد که اندکی بیش از ۴۰۰ هزار پناهنده را پذیرفته است؛ ستیزه ها ده ها هزار کشته برجای نهاده بود. مهاجرت مسلمانان بالکان در فاصله میان دو جنگ جهانی، در چهارچوب تبادل جمعیت میان یونان و ترکیه که عهدنامه ۱۹۲۳ ”لوزان“ پیش بینی کرده بود نیز ادامه یافت. پس از جنگ جهانی دوم، نیز عهدنامه هایی میان یوگسلاوی سوسیالیست و ترکیه به امضا رسید که به عزیمت حدود ۲۰۰ هزار تن مسلمان از ”مقدونیه“، ”کوسوو“ و ”سنجاک“ از توابع ”نوی پازار“ انجامید. مشخصا حومه گسترده ”بایرام پاشا“ در ناحیه ”استامبول“ از این مهاجران پر شد. از اینرو با تداوم جنگ ها و جابجایی جمعیت ها، استقرار جغرافیایی مسلمانان جنوب شرقی اروپا بی وقفه، دستخوش تغییر بوده، و همگونگی تدریجی جمعیت سرزمین ها را به دنبال آورده، هرچند هم زیستی مذاهب در همه جا چونان سنت و رسمی باقی مانده است. وانگهی این امر فقط ویژگی منطقه بالکان نیست: تا قرن بیستم وضعیتی مشابه در این منطقه برجای ماند و سرانجام تعدادی از مناطق خاورمیانه را نیز در بر گرفت که در آنها جوامع یهودی و مسیحی مهمی به سر می بردند. در فرجام جنگ جهانی دوم، جدا از یونان که به ورطه جنگ داخلی در غلتیده بود، رژیم های کمونیست در تمام کشورهای دیگر بالکان بر سر کار آمدند. حکمرانان جدید مذهب را نشانه عقب ماندگی انگاشتند که می بایستی با آن به نبرد برخاست. طی دهساله اول پس از جنگ، رهبران مذهبی پیشین را کنار زدند و چهره های سازشگری را جایگزین آنان ساختند. اشتراکی کردن وجوه مختلف حیات اجتماعی، در حالی شأن و موقعیت نخبگان سنتی مسلمان را تباه کرد که سیاست های «تربیتی» به قصد ممنوعیت حجاب اسلامی را پیش گرفته بودند. با اینهمه، دیری نپایید که تحولات در کشورهای پیمان ”ورشو“ (بلغارستان، رومانیا، و تا سال ۱۹۶۸ آلبانیا) و یوگسلاوی «دگر اندیش» در مسیرهایی واگرا پیش رفتند. درگیر شدن رژیم مارشال ”تیتو“ در جنبش عدم تعهد، که نخستین کنفرانس رسمی آن در سال ۱۹۶۱ در ”بلگراد“ برگزار شد، نزدیکی با کشور های عرب و در وهله نخست مصر ”جمال عبدالناصر“ را به دنبال آورد. آنگاه مسلمانان یوگسلاوی را چون سفیران ارزشمندی می نگریستند. دین آموزانی برای تربیت در رشته الهیات راهی مصر، عراق یا سوریه شدند؛ مساجد جدید از زمین سر برآوردند. در سال ۱۹۶۹، رژیم، از بوسنیایی های مسلمان، همانند اسلوونی ها، کروات ها، قره طاغی ها، صرب ها و مقدونیه ای ها، مللی تشکیل دهنده فدراسیون یوگسلاوی بر ساخت. هر کسی آنوقت می توانست بی آنکه لزوما مؤمن باشد، «مسلمان» به معنای ملی آن گردد (۶). به حاشیه راندگان دوران کمونیسم در سال های دهه ۱۹۶۰، در حالی که از فشار بر مطبوعات اسلامی می کاستند، بر تعداد شاگردان مدرسه ”قاضی خسروبیگ“ در ”سارایه وو“ بی وقفه می افزودند. در سال ۱۹۷۷ یک دانشکده الهیات اسلامی در ”سارایه وو“ با هدف دوگانه کمک به ایجاد حوزه ای از امامان تابع یوگسلاوی و محدود ساختن نفوذ خارجی گشایش یافت. حتی رژیم برای آلبانیایی زبانان ”کوسوو“ و ”مقدونیه“، به تشویق توسعه جامعه اسلامی بی نهایت متمرکزی با مدیریت رئیس العلمایی در ”سارایه وو“ می پرداخت، شهری که چهره پایتخت مسلمانان یوگسلاوی به خود می گرفت. تخصیص عنوان کارمندی به کادرهای [مذهبی] مسلمانی که در رژیم ”تیتو“ به کار می گماردند، تا حدود زیادی میراث عصر عثمانی، به قصد از میان برداشتن تمام انحرافات و ماندگاری مهار شعائر و مناسک مذهبی به دست دولت بود. با ایجاد ”جامعه عالی فرقه درویشان مسلمان“، حتی آیین های عرفانی صوفیان نیز که به ویژه از نفوذ فراوانی در سپهر آلبانیایی برخوردارند، از این پدیده برکنار نماند: نموداری از یگانه مورد سازماندهی عرفان اسلامی به دست یک رژیم سوسیالیستی. برعکس پُتک سرکوب بر نهضت پان اسلامیست در ”بوسنی ـ هرزگوین“ فرود آمد. آبشخور این جریان، ”جنبش مسلمانان جوان“ (ملادی مسلمان) بود که در سال ۱۹۴۱ با نظر موافق نازی ها به وجود آمد و بر آن بود تا تحجر نهادهای اسلامی و گرایش نخبگان روشنفکر به غرب را افشا کند و خلوص عارفانه صدر اسلام را بازگرداند. ظهور این جریان، از تکانه انقلاب ۱۹۷۹ ایران و نیز بازتاب تکاپوی کمونیسم ستیز بیش از پیش دقیق کلیسای کاتولیک، به انگیزش ”ژان پل دوم“ تأثیر پذیرفت که در سال ۱۹۷۸ به مقام ”پاپ“ی برگزیده بودند. پژواک ناسیونالیسم صرب ها را نیز در این جریان می توانستی دید که در صومعه های ارتدوکس بیدار می شد. ”علی عزت بگویچ“، رئیس جمهور آتی ”بوسنی ـ هرزگوین“ پس از استقلال، چهره اصلی این جنبش به شمار آمد که پیش از آن، در سال ۱۹۷۲، به دنبال انتشار «بیانیه اسلامی» مشهورش برای نخستین بار به زندان افتاده بود ــ شبنامه ای ضد کمونیستی که ادغام ایمان مذهبی و سیاست را موعظه می کرد و پاکستان را چون الگوی دولت اسلامی بر می گرفت. در سال ۱۹۸۳ بار دیگر او را به جرم «اقدام به تبلیغ اسلام» باز داشتند. بر خلاف آن، در بلغارستان و رومانی هرگز از فشارهای مذهب ستیزانه دست بر نداشتند. برآیش ناسیونالیستی رژیم های کمونیست این دو کشور، مسلمانان را به ویژه به حاشیه می راند. چنین بود که بلغارستان از سال ۱۹۹۴ در سیاست «احیا» ملی به قصد همگون سازی اقلیت های ”ترک“،”پوماک“ و ”رُم“ به زور، درگیر شد (۷). طی یک سال نام ۸۵۰ هزار تن را «بلغاری» کردند، در عین حال بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن مسلمان در تابستان سال ۱۹۸۹ به ترکیه کوچیدند. ”تراس“ غربی [واقع در جنوب، مشرق و شمال سرحدات بلغارستان، یونان و ترکیه کنونی]، که در پایان عهدنامه های ”لوزان“ متعلق به یونان برشمرده بودند، نمونه دیگری را از به حاشیه راندن عمدی جمعیت های مسلمان به دست می داد: دسترسی این مسلمانان را به مالکیت خصوصی محدود کردند، حقوق مدنی همچنان با هنجارهای مذهبی اداره می شد، و در همان حال تا سال ۱۹۸۹ صدها ناحیه هم مرز بلغارستان برای خروج از کشور به روی آنان بسته ماند (۸). در سال ۱۹۶۷، ”انور خوجه“ هم آلبانی را «نخستین کشور خدا ناور کره زمین» اعلام داشت و هرگونه مناسک و عبادات مذهبی را قدغن کرد و سرکوبی وحشیانه ای به راه اندخت: کشیشان، امامان و اقطاب درویشان را یا اعدام کردند و یا به اردوگاه های کار اجباری فرستادند. پس از سقوط رژیم کمونیستی این کشور در سال ۱۹۹۱، ناچار به بازسازی همه ساختارهای مذهبی از هیچ آغازیدند که به جز به مدد بیگانگان میسر نمی بود: بدینسان در سال های دهه ۱۹۹۰، انجیل و قرآن جزو اقلام اصلی واردات کشور شدند که باز «سرزمین هیئت های مبلّغ مذهبی (۹)» گردیده بود … از آن هنگام، این کشور کوچک همواره آوردگاه نفوذ میان جریان های افراطی شده که در یک سو امامان جوان تربیت یافته کشور های عرب خلیج فارس ــ عرب [کذا]، پرچم دار آنند و در جبهه روبرو ساختارهای رسمی اسلام مدافع رویکرد سنتی تری صف بسته اند که پیوند تنگاتنگی با دایره مدیریت امور مذهبی ترکیه دارند. جامعه اسلامی یوگسلاوی نیز تاب فروپاشی کشور مشترک را نیاورد، و هر یک از کشورهای پیشین عضو فدراسیون از نهادهای ملی خود برخوردار گردیدند. در سال ۱۹۹۳، ”آقای مصطفی ثریچ“ به رئیس العلمایی ”بوسنی ـ هرزگوین“ برگزیده شد و خیلی زود خویشتن را چون چهره اسلام به روایت ”بالکان“ پس از فروپاشی یوگسلاوی قبولاند. او که به حزب ”اقدام دموکراتیک“ تشکل ”عزت بگویچ“ نزدیک بود، می اندیشید که فروپاشی یوگسلاوی فرصتی برای ساماندهی اسلام آئینی ژرف جامعه فراهم آورده است. این طرح با واقعیات جنگ (۱۹۹۵ ــ ۱۹۹۲) و تقسیم کشور به قلمروهای قومی ــ مذهبی رو در رو شد که آنرا در عهدنامه های ”دیتون“ (۱۰) باز شناخته بودند. از اینرو، اسلامی کردن مجدد جامعه چونان برنامه ای پیش رو، در یگانه استان هایی روا گردید که اکثر جمعیت آنها مسلمانان بوسنیایی بودند. بر چنین بستری بود که ساختارهای سیاسی و مذهبی، با حضور داوطلبان اسلامگرای بیگانه ای به مدارا برآمدند که از ”بوسنی ـ هرزگوین“ سر رسیده بودند تا به کمک انسان دوستانه دست گشایند و یا در صفوف بریگاد بین المللی ”المجاهد“ درگیر شوند. اینها، که از نهضت های سلفی بین المللی برخاسته بودند، به شعائر و مناسک ویژه اسلام ”بوسنی ـ هرزگوین“، که گاه ته رنگی از التقاط و «ولنگاری» مسلمانان محلی هم به آن خورده بود ،نگرشی خرده بینانه داشتند. صدها تن از این رزمجویان. در میان لایه های اجتماعی ریشه دواندند، غالبا به تابعیت بوسنیایی در آمدند و بی هیچ نگرانی به گرواندن مؤمنان به آیین خویش پرداختند، دستکم تا هنگام سؤ قصد های ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، وقتی نیروهای نظامی بین المللی حاضر در کشور، به شبکه های اسلامگرا یورش بردند. دیری درگیری این جهادگران در جنگ ”بوسنی ـ هرزگوین“ را، به خصوص در پردازش روزنامه نگارانه ستیزه، و نیز رخنه عمیق آموزه آنان در درون جامعه بوسنیایی،‌ پنهان می داشتند یا کم اهمیت جلوه می دادند. اندکی زود گمان بردند که این پیوند خارجی بر پیکره شجره اسلام بومی، که «ذاتا مداراگر و معتدل» است، نخواهد گرفت. در واقع، اسلامی که در کشورهای عضو پیشین فدراسیون یوگسلاوی مرعی بوده است، پیش از هر چیز از آموزه های سوسیالیسم نقش پذیرفته، و فرصتی به این نحله داده تا به سازش ویژه ای با تجدد برآید. یا اینهمه، امام های جوان باز آمده از کشورهای عربی، و به همان اندازه وسایل جدید ارتباطاتی و شبکه های اجتماعی، توانایی سازمانی، تار و پود احکام و هنجارهای ساختارهای اسلامی رسمی، و نیز مشروعیت فقهی و معنوی این گونه دینداری را به کارزار فرا می خوانند. موعظه های تندرو بر روی اینترنت در گردش اند، و «ایمان زیسته» گاه در گروه های دربسته ”فیس بوک“ی بیش از مساجد رونق دارند … بخش بزرگی از ستیزه های خشنی که جوامع اسلامی را، مشخصا در ”کوسوو“ و ”مقدونیه“ از هم دریده، ستیزه نسل ها، میان امام های سالخورده ای است که همچنان یه الگوی سنتی دلبسته اند و متعصبان جوانی شیفته آموزه های وارداتی از شیخ نشین های عرب خلیج [فارس]. مطلب دو بینش از اسلام مدرن است: در یک سو آنکه در یوگسلاوی سوسیالیست طی نیمه دوم قرن بیستم رواج داشت و در سوی دیگر بینشی نو و «جهانی» که تجدد روا می دارد. در کشورهای دیگر منطقه، بازسازی دشوار جوامع اسلامی پسا کمونیسم جاده فراخی را به روی خطیبان و وعاظ تندرو می گشاید. * بوغومیلیه، فرقه‌ای عیسوی (معتقد به پسر خداوند بودن عیسی) درآمیخته با باورهای عرفانی و ثنویت مانوی. اندیشهٔ های دینی این فرقه را آمیزه ای از اعتقادات جنبش دهقانی ارامنه و کلیسای ارندُکس بلغار برمی ساخت. میان سال‌های ۹۲۷ تا ۹۷۰ میلادی در بلغارستان پدید آمد و در میان روس ها، گستره امپراتوری روم شرقی و کشورهای کرواسی، بوسنی، صربستان، ایتالیا … پیروانی یافت. نام این فرقه را از کشیشی ” بوگومیل“ نام آشنا با اندیشه‌های مانی برگرفته اند که در سدهٔ دهم میلادی در دوران پتر اول امپراتور بلغارستان می‌زیست (مأخذ ویکی پدیا). ** کاتاریسم از فرقه های مسیحی، که در آن اعتقاد به ثنویت و رگه‌هایی از عرفان نیز دیده می‌شود. در قرن یازدهم در ناحیه لانگدوک (در جنوب فرانسه) پیدا شد و در قرون ۱۲ و ۱۳ به سرعت گسترش یافت. کلیسای کاتولیک به سرکوبی آن پرداخت، که به تشکیل دستگاه تفتیش عقاید راه گشود. گفته اند که ریشه در اعتقادات فرقه‌هایی مانند پولیسیان ها در ارمنستان و بوغومیلیه در بلغارستان دارد (مأخذ ویکی پدیا). پی نوشت: ۱ـ نگاه کنید به: John V. A. Fine Jr., The Late Medieval Balkans. A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1987. ۲ ـ نگاه کنید به: Ger Duijzings, Religion and the Politics of Identity in Kosovo, Hurst, Londres, 2000. ۳ ـ ”اولیا چلبی“ (۱۶۸۲ ــ ۱۶۱۱)، جهانگردی دور رو روایت ماجراجویی های خود را تخت عنوان ”سیاحتنامه“ منتشر ساخت. ۴ ـ این شورش ها در واکنش به برنامه های ضد صربی ”کوسوو“، در گرفت. ۵ ـ نگاه کنید به: Nathalie Clayer et Xavier Bougarel, Les Musulmans de l’Europe du Sud-Est. Des Empires aux États balkaniques, IISMM Karthala, Paris, 2013. ۶ ـ طی جنگ ”بوسنی ــ هرزگوین“ (۱۹۹۵ ــ ۱۹۹۲) این نامگذاری تغییر یافت، مسلمانان را آنوقت دیگر ”بوسنیاک“ خواندند، و عبارت «بوسنیایی» به تمام ساکنان کشور، صرفنظر از تعلق به سرزمین بوسنی یا وابسته به طوایف نژادی ”کروات“، ”صرب“ یا اقلیت های دیگر اطلاق گردید. ۷ـ ”پومک“ ها طایفه ای از تبار ”اسلاو“ اند که به اسلام گرویده اند و در رشته کوه های ”رودوپ“ بلغارستان حضور انبوهی دارند. اکثریت بزرگی از ”رُم“ های بلغارستان ریشه در سنت اسلامی دارند. ۸ـ نگاه کنید به: Joëlle Dalègre, La Thrace grecque : populations et territoire, L’Harmatan, Paris, 1997. ۹ـ نگاه کنید به مقاله Miranda Vickers، «آلبانی، سرزمین رسالت و ایمان آلبانیایی ها»، سامانه اینترنتی ”پیک بالکان“، ۲۲ نوامبر ۲۰۰۶. ۱۰ـ اینها تقسیم کشور را به دو اقلیم برجای می دارند، جمهوری صرب (صرپسکا) و فدراسیون ”بوسنی ـ هرزگوین“، که خود به ده استان تقسیم گردیده است، با اکثریت ساکنانی که یا ”بوسنیاک“ (مسلمان) اند و یا ”کروات“. توهمات غربی ها عزم استوار یافتن گونه ای اسلام در جنوب شرقی قاره اروپا، از بنیاد متفاوت با اسلام دیگر جاها نقش خویش را بر بینش غربیان برجای نهاده است. در واقع این وسوسه تازه نیست. پیش از این هم می توانستی دید که رویکردی در کار بود که می خواست چنین نقش محوری را در روایت ملی آلبانیایی بر عهده ”بکتاشیه“ (واژه نامه ضمیمه را بخوانید) بگذارد. تمایل به جدا سازی ”بکتاشیه“ و اسلام سنی را کمونیسم خودکفا و اقتدار گرای ”انور خوجه“، دستکم تا ممنوعیت همه آداب و رسوم مذهبی در سال ۱۹۶۷، شدت بیشتری بخشید: بدینسان ”بکتاشیه“، بیشتر از آنرو گونه ای مذهب ملی شد که مدیریت جهانی بسیار متمرکز این فرقه، در سال ۱۹۲۷، پس از ممنوعیت حلقه های طریقت صوفی در عهد ”مصطفی کمال آتاتورک“ درترکیه، به ”تیرانا“ عقب نشسته بود (۱). در واقع، فرقه های صوفی مسلک مراحل و منزلگاه های مهمی در تصریح هویت ملی آلبانیایی بوده اند. از زمان فروپاشی کمونیسم، همه کوشش ها به منظور برسازی سلسله مراتبی در طریقت ”بکتاشیه“ که به کلی از جامعه اسلامی آن کشور جدا باشد با شکست روبرو گردیده است: هنگام سر شماری سال ۲۰۱۱، فقط ۰۹ /۲ در صد مردم آلبانی خود را پیرو ”بکتاشیه“ اعلام داشتند. حلقه های درویشان و گروندگان به اسلام صوفی را غالبا چونان الگوی مدارا نگریسته اند، غافل از اینکه تشکیل و درخشش فرقه های مذهبی در شبه جزیره ”بالکان“ پیوندی تنگاتنگ با ارتش عثمانی یافته بود ــ واعضاء فوج ”يكيچری“ [جنگجویان پیاده نظام در امپراتوری عثمانی] به راه و رسم سنت از گروندگان به ”نقشبندیه“ بودند ــ و صوفیان، و مشخصا حلقه های قدرتمند ”نقشبندیه“ واپسین سالکانی بودند که، از سال ۱۹۲۰ از اصل خلافت دفاع می کردند و با طرح ترکیه مدرن و عرفی مسلکی که ”آتاتورک“ مدافع آن بود به مخالفت بر می آمدند. در واقع، اسلام صوفی همواره دو چهره از خود نشان داده است: یکی عرفانی، گژآیین و عیب جو و دیگری نظامی و نزدیک به قدرت که در آفریقا یا ترکیه باز می یابیم. اتفاقی نبود که طریقت ”نقشبندیه“ پس از پایان جنگ [اخیر در ”بوسنی ــ هرزگوین“] به پشتیبانی کادرهای پرورش یافته در ارتش و حزب ”اقدام دموکراتیک“، تشکل ”علی عزت بگویچ“ رئیس جمهور پیشین، به باز سازی پر جنب و جوش خود می پرداخت. بدینسان مناسک سالکان صوفی همچون زیارت موسوم به ”آیواتویتثا“ (۲) نمودار بزرگداشتی وطن پرستانه گردیده و رفت و آمد به یک نمازخانه، بیشتر وقت ها مساعد پیشرفت در مقامات حزبی یا دستگاه دیوانی شده است. عزم متمایز ساختن اسلام شبه جزیره ”بالکان“ در سال های دهه ۱۹۹۰، پاسخی بر ضرورت سیاسی بسیار ملموسی بود: ستیزه ”بوسنی ــ هرزه گوین“ با جنگ داخلی ”الجزایر“ هم دوران بود، و به زعم برخی روشنفکران فرانسوی که جهان را بیشتر توالی دلایلی می انگارند که باید به یکایک آنها پرداخت، تا واقعیات بهم تافته ای سزاوار رازگشایی، شایسته بود که بتوان اسلامی خوب را در برابر اسلامی بد قرار داد. این روشنفکران از دیدن بوسنیایی های به وجد می آمدند که هرچند پایبند به سنت مسلمانی انکار ناپذیری بودند الکل هم می نوشیدند ، انگار هیچ ترکی هرگز گیلاسی ”عرق“ سر نکشیده است! اینها، بخشی به دلیل سردرگمی میان هویت ملی «مسلمان» و ایمان مذهبی، مسلمانانی را که عبادات مذهب خویش به جا نمی آوردند به ویژه «مدرن» می یافتند، ــ اندکی مانند اینکه دیدن یک فرانسوی تعمید یافته در مذهب کاتولیک که روز جمعه گوشت بخورد مایه شگفتی تواند بود. واقعیت فرایند عرفی کردن جامعه، مرسوم در سوسیالیسم یوگسلاوی، از درک وجود همزمان دوگونه اسلام باز می داشت: از یک سو مذهب روزمره، ایمان بخش بزرگی از مردم برآمده از سنت مسلمانی، و در سوی دیگر تولد دوباره دین گروی، که فروپاشی این کشور مسلمان و جنگ را به ارمغان آورد. مسلمانان بوسنیایی نمودار مؤمنانی گردیند که از به جا آوردن رسوم و آداب آئینی مذهب خویش آزاد گشته اند، و به این عنوان آنان را الگویی انگاشتند که می توان به مخالفت در برابر وسوسه های تندروی برگماشت که بر مجموعه جهان مسلمان اثر می گذاشت. با اینحال، طی دهه بعد، شماری از مسلمانان جوان منطقه ”بالکان“ به صفوف جهادگران جهانگیر پیوستند. تعداد آنها را در سوریه تا هشتصد تن برشمرده اند (۳). این ساختار ایدئولوژیکی به دودلی هایی در بینش غربی در باره خود منطقه ”بالکان“ اشاره دارد. ”ماریا تودوروا“، مردم شناس بلغاری دقیقا در راستای اندیشه های ”ادوارد سعید“ در باره ”شرق شناسی“ مفهوم ”بالکان شناسی“ را پیش کشیده است (۴): در حالی که ”شرق“ی که اروپا تصور می کند یک «هیچ کجا»، آرمان شهری در خدمت آرزوهای خیال پردازنه غربی هاست، ”بالکان“، دقیقا چونان پلکان و پا گردی، سپر ضربه گیری میان شرق و غرب، واقعیتی را در خود دارد، که غرب خلاق از دو قرن پیش کمر همت بسته تا آنرا در مهار گیرد و به دلخواه خود شکل دهد. ایده «اروپایی کردن بالکان»، که از هنگام جنگ ”کوسوو“ در سال ۱۹۹۹ چون پایه و اساس عقیدتی فرایند ادغام اروپا پیش نهاده اند (۵)، چیزی جز واپسین مرحله این سنت طولانی نیست: به این گمان که نزدیکی جستن کشورهای اروپا به یکدیگر می باید تغییر و تبدیلی در جوامع ”بالکان“ در پی آورد، که اندک اندک مصادیقی را رها سازد که ویژگی های فرهنگی برشمرده اند مانند حکومت ناصالح، فساد، وسوسه های اقتداگرایی، جباریت یا گرایش به بی نظمی. در خود منطقه ”بالکان“ برخی ها دورتر هم رفته اند، مانند ”اسماعیل کاداره“ نویسنده آلبانیایی (۶) که به عقیده وی آلبانیایی ها باید ایمان مسلمانی را به دور اندازند و به مذهب کاتولیک نیاکان دور دست خود باز گردند تا هویت اروپایی خویشتن را تسجیل کنند. در این بینش های اجمالی، اسلام و ارتدوکسی، این میراث ”بیزانس“، را چون نشانه گر هویت با دیگر بودگی ناخوشایندی می نگرند. با اینهمه، اسلام چونان عاملی سرنوشت ساز در ”بالکان“ برجای مانده است. اما چه وضعیتی را برای وی در بینش خطه غربی باید باز شناخت که به ورطه اسلام هراسی در افتاده؟ ایده یک «اسلام اروپایی» دقیقا پاسخگوی این چالش است، که امکان پروردن پندار یک اسلام «الگو» را در منطقه ”بالکان“ فراهم می آورد. چیزی که هست واقعیات اسلام روزمره ای که در ”بالکان“ بدان سلوک می کنند، از دوگانه بینی تقلیل دهنده ای که تندروی را در برابر اعتدال می گذارد پیچیده تر است، و تناقضات و کشاکش ها، چنین اسلامی را در عین برخورداری از غنای تاریخ ویژه خویش همواره درخواهد نوردید و بر مجموع جهان مسلمان اثر خواهد نهاد. پی نوشت: ۱ـ نگاه کنید به: Nathalie Clayer, Aux origines du nationalisme albanais. La naissance d’une nation majoritairement musulmane en Europe, Karthala, Paris, 2006. ۲ ـ نگاه کنید به: Ger Duijzings, Religion and the Politics of Identity in Kosovo, Hurst, Londres, 2000. ۳ ـ « Foreign fighters : An updated assessment of the flow of foreign fighters into Syria and Iraq », The Soufan Group, New York, décembre 2015. ۴ ـ Maria Todorova, Imaginaire des Balkans, Éditions de l’EHESS, Paris, 2011. ۵ ـ مقاله Marie-Janine Calic، « اروپایی کردن ”اروپای دیگر“» را در شماره ماه ژوئیه ۱۹۹۹ لوموند دیپلوماتیک بخوانید. ۶ ـ Ismaïl Kadaré, La Discorde. L’Albanie face à elle-même, Fayard, Paris, 2013. معانی برخی عنوان ها در متن ــ بکتاشیه: طریقتی که ”حاجی یکتاش ولی“ (۱۲۷۱ ــ ۱۲۰۹) در آناطولی بنیاد نهاد. این آیین موردی یگانه در اسلام، که به شدت متمرکز است و از سال ۱۹۲۷ از یک مرکز جهانی مستقر در تیرانا برخوردار گردیده است، که در صدر آن « kryegjysh» یا «پدر بزرگ» جهان قرار دارد. ــ بوغومیلیه: جنبشی مسیحی که در قرن دهم، به قصد برقراری جامعه ای پارسا، زهد پیشه و مساوات طلب، متکی بر انجیل در بلغارستان پدید آمد. این آیین در بخش بزرگی از شبه جزیره بالکان رواج یافت که در مخالفت با کلیسای رسمی، رنجش و ناخشنودی طبقه روستایی را سمت و سو می داد. شورای روحانیون کاتولیک ” تار نوو“ (۱۲۱۱) آنرا آئینی ارتدادی بر شمرد. این فرقه عشاء ربانی را مردود می شمرد و رویکردی ثنوی به پروردگار را موعظه می کرد که خدای تاریکی ها را در برابر خدایی نیک نهاد برجای می داشت. ــ درویش: معنی اصلی این واژه در زبان فارسی به معنی «مسکین» و «گدا»ست. درویشان، عضو طریقتی عرفانی هستند که به چیرگی در هنر رقصندگی نیز نامبردارند. ــ ملة: جامعه مذهبی غیر مسلمان که از حمایت قانونی در امپراتوری عثمانی برخوردار بود. در زبان ترکی مدرن عبارت ملیة به معنای «ملت» است. ــ نقشبندیه: حاقه صوفیانی که ”بهاء الدین نقشبند“ (۱۳۸۸ ــ ۱۳۱۷) متولد منطقه بخارا، در آسیای مرکزی بنیاد نهاد. نظمی عرفانی که از تداخل آئینی دو شاخه شیعه و سنی اسلام نقش پذیرفته است. ــ رئیس العلماء: پیشوای عالمان، شریعتمدار. در سلوک معمول در یوگسلاوی، هر یک از جوامع ملی اسلامی را یک رئیس العلماء هدایت می کرد. ــ سلفی آئینی: جنبشی مدعی بازگشت به شریعتی که به گمان در صدر اسلام جاری بوده است و موعظه گر رویکردی مو به مو به سوره های قرآن. این بنیاد گرایی شرعی از شبه حزیره عربستان برخاسته و هرگونه بدعتی (بدعة) را مردود می شمارد. ــ صوفی گری: اسلام عرفانی که شاخه های ایمانی بسیار متفاوتی عرضه می دارند؛ مؤمنان به اسلام سنتی سختگیر این طریقت را گژآئینی بر می شمارند.
http://ir.mondediplo.com/article2607.html
4a7a72e3-795e-4c53-a13d-50deb425cd26
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160920205428-00029.warc.gz
2016-09-21T05:47:00+00:00
پروژه های کردستان, بوسيله ى تی یری میسان‬
کردها بخشی جداناپذیر از جامعه سوریه هستند. این مجسمه باشکوه ژنرال صلاح الدین کردی، در ورود به شهر باستانی دمشق است. او دمشق را در سال ۱۱۷۴ آزاد کرد و مؤسس سلسله ایوبیه هاست. جابجایی نیروها و جنگ تابستان در شمال سوریه ممکنست برای برخی ناظران خارجی بیربط بنظر برسد، اما با این حال هر نیروی موجود برای پیگیری اهداف خود با سرسختی ادامه می دهد. در حالی که بازیگران اصلی اعلام کرده اند که علیه داعش میجنگند، امارت اسلامی (دولت اسلامی یا داعش) تغییر مکان داد، ولی تنها به بیابان عقب نشینی کرد. هدف واقعی این حوادث در نهایت ایجاد یک کردستان به ضرر ساکنان عرب و مسیحی است . این تجزیه و تحلیلی از اهداف نیروهای اصلی حاضر است – اما اجازه دهید ابتدا ذکر شود که سوریه یک کشور مستقل است، و هیچ کدام ازبازیگران عمده ذکر شده در اینجا به هیچ وجه، هیچ حقی ندارند که کشور را تکه تکه کنند تا یک نهاد و یا کشور جدید ایجاد نمایند. از ُنه پاسخ به مسئله کردها، هفت تای آن غیرمشروع است ۱- داعش مخالفتی با ایجاد کردستان نمی کند، اما تا زمانی که در شرق فرات نباشد؛ امارت اسلامی – توسط جان نگروپونته ایجاد شد، سپس توسط ژنرال دیوید پتراس در عراق – و هنوز تحت کنترل اوست. او ریاست سرکردگی مقاطعه کاری این اتحاد اخوان المسلمین، نقشبندی ها، و قبایل سنی بیابان سوریه و عراق را به ترکیه داد. بنابراین، وقتی که ارتش ترکیه جارابلس را از داعش گرفت، جهادی ها بدون هیچ جنگی، در اطاعت از مربی ترک خود، کنار کشیدند. پس از جنگ عین العرب (کوبانی)، داعش اصل ایجاد یک کردستان را پذیرفت، اما نه در شرق فرات. ۲- اکنون ایجاد یک کردستان در سوریه برای آمریکا مطلوب است؛ در طول جنگ جهانی اول، رئیس جمهور آمریکا وودرو ویلسون در میان اهداف جنگی خود ایجاد ارمنستان، اسرئیل و کردستان را مشخص کرده بود. در پایان جنگ، او برای ارزیابی از موقعیت منطقه، کمیسیون کینگ – کرین را فرستاد. گزارش آنها چنین بود: «کردها بر مبنای حضور خود مدعی هر قلمرو بزرگی هستند، اما از آنجایی که آنها از نزدیک با ارامنه، ترک ها و دیگران آمیخته اند، و در میان خودشان، (شیعه و سنی)، در قزلباش ها تقسیم شده اند، بنظر میرسد که بهترست آنها به منطقه جغرافیایی طبیعی واقع شده بین پیشنهاد منطقی ارامنه در شمال، و بین النهرین در جنوب، با سنگر و استحکامات بین فرات و دجله به عنوان حد غربی آن و مرز فارسی به عنوان حد شرقی آن (...) محدود شوند. از آنجایی که ترک ها و ارامنه زیاد نیستند، امکان دارد که بسیاری از آنها را به این منطقه در مبادله داوطلبانه جمعیتی جابجا کرد، و در نتیجه یک استان تقریباً یک و نیم میلیونی از ساکنان بدست آوریم، که تقریباً تمام آنها کردها باشند. و بالاجبار امنیت کلدانیان، نسطوریان و مسیحیان سوریه که در این منطقه زندگی میکنند، تضمین شده است». قتلعام مسیحیان که از سال ۱۸۹۴ تا سال ۱۹۲۳ بطول انجامید، ابتدا توسط امپراتوری عثمانی، بعد توسط ترک های جوان با همکاری رایش دوم آلمان و جمهوری وایمار صورت گرفت، و کمیسیون کینگ – کرین تنها پس از پایان این قتلعام از این منطقه بازدید کرد . از آنجایی که ترک ها از جنگجویان کرد برای قتلعام مسیحیان استفاده میکردند، کمیسیون درباره امکان اسکان ارامنه در یک کشور کردی خیلی محتاط بود. از نوامبر ۲۰۱۵، کردهای وای پی دی (یگان مدافع خلق) تلاش کرده اند که با زور، مسیحیان آشوری را در شمال سوریه کردی کنند، و زخم کهنه را دوباره باز کنند. در هر صورت، با کنفرانس سور(۱۹۲۰)، یک کردستان بر روی کاغذ ایجاد شده بود. اما با شورش ترک ها به رهبری مصطفی کمال روبرو شد، و هرگز به بوقوع نپیوست، و آمریکا با معاهده لوزان (۱۹۲۳)، این ایده را رها کرد. ما میتوانیم به این نقشه نگاه کنیم، که از سایت لیس سلیس دو موین – اورینت (کلیدهای خاورمیانه) قرض گرفته شده است. رئیس جمهور ویلسون ایجاد کردستان خود را در آن نقشه در درون جایی طراحی کرده بود که در حال حاضر ترکیه و بخش کوچکی از کردستان کنونی عراق است، و کشور کنونی سوریه مطلقاً به این پروژه ربطی ندارد. رنگ قرمز: دوکت/کشور کردی طراحی شده توسط معاهده سور در سال ۱۹۲۰ رنگ آبی: قلمرو تحت قیمومت فرانسه در سال ۱۹۲۰، که توسط ملی گرایان ترک پس گرفته شد رنگ قهوه ای: قلمرو تحت قیمومت بریتانیا در سال ۱۹۲۰، که توسط ملی گرایان ترک پس گرفته شد رنگ سبز: قلمرویی که در سال ۱۹۲۰ به ارامنه نسبت داده شد بود، و توسط ملی گرایان ترک پس گرفته شد حافظ الاسد سوریه در طول جنگ داخلی ترکیه، براساس پیشنهاد رئیس جمهور ویلسون به پ ک ک کمک کرد. به عبدالله اوجالان رهبر پ ک ک، که با نوشته خود قول داد هرگز مدعی قلمرو سوریه نمیشود، پناهندگی سیاسی ارائه داد. در حالی که برطبق سرشماری سال ۱۹۶۲، حدود ۱۶۲۰۰۰ کرد در سوریه زندگی میکردند، یک میلیون کرد ترکیه به دنبال پناهندگی در سوریه بودند، که پناهندگی سیاسی دریافت کردند. امروز آنها ۲ میلیون هستند، که شهروندی سوریه را در سال ۲۰۱۱ دریافت نموده اند. آنها در آغاز جنگ برای دفاع از سوریه، با سلاح و حقوق دریافتی از دمشق علیه مزدوران اسلامی جنگیدند. سپس آمریکا تغییر عقیده داد، و به سران مختلف کرد در عراق و سوریه و ترکیه وعده داد که چنانچه علیه دمشق بجنگند، برای آنها در سوریه کشوری بوجود می آورد. برخی از آنها این پیشنهاد را پذیرفتند. در آغاز سال ۲۰۱۴، زمانی که گروه دیوید پتراس برای توسعه داعش و حمله به استان الانبار( عراق) طرح ریزی میکرد، او به دولت اقلیم کردستان اجازه داد تا میدان های نفتی کرکوک را تسخیر کند. از آنجایی که افکار عمومی تنها برای نشان دادن جنایات مرتکب شده داعش شکل داده شده بود، این کار بدون کمترین اعتراض بین المللی صورت گرفت. ۳- روسیه از حقوق اقلیت کرد حمایت میکند؛ روسیه قبل از هرچیز، از پروژه خود مختاری منطقه کردستان سوریه، بر مبنای مدل جمهوری های مستقل خود حمایت کرد. نمایندگی یگان مدافع خلق در فوریه گذشته در مسکو افتتاح شد. با این حال، روسیه با واکنش خشمگین سوری ها روبرو گشت، و روس ها متوجه شدند که وضعیت سوریه متفاوت از کشور خودشان است. اقلیت های سوری در یک چنین موقعیتی به هم پیوسته اند و هیچ منطقه ای وجود ندارد که آنها (اقلیت های سوری) در اکثریت باشند. در دفاع از کشور، این ترکیب از جمعیت ها در بیش از هزار سال، سازمان دهی شده اند، بطوریکه هر جایی، که یک اقلیت به یک مهاجم بالقوه وصل شود، قادر به حمایت از بقیه جمعیت است. متعاقباً، دولت/کشور سوریه نه با محول کردن مدیریت مناطق متمایز، بلکه با سازماندهی نهادها و مدیریت به شیوه ای سکولار، در هر دو سطح مذهبی و قومی حقوق اقلیت ها را تضمین میکند. بنابراین امروز، روسیه به مسئله کردها جور دیگری نگاه میکند. بطور کلی در دفاع از حقوق اقلیتها، و به ویژه در این موضوع درگیر شده است، اما می پرسد که با کدام طرف هستید – یا باید با اسلامگرایان و یا علیه آنها باشید. در واقع، در این لحظه، همه نوع کردها با اسلامگرایان می جنگند، نه به این دلیل که آنها اسلامگرا هستند، بلکه به منظور پس گرفتن سرزمینهایی که تحت کنترل جهادی هاست، و بنوبه خود برای اشغال آنها و به نفع خود خودشان. بنابراین روسیه خواهان آن شده است که آنها مشخص کنند که متحد چه کسی هستند – واشنگتن یا مسکو. ۴- ترکیه با نظارت طایفه بارزانی ایجاد یک کردستان را در سوریه میخواهد؛ آنکار حاضر به قبول این احتمال نیست که کردستان سوریه به عنوان سنگر پشت پایگاه عملیاتی در خدمت پ ک ک قرار گیرد، و نفوذش را به ضرر ترکیه گسترش دهد. آنکارا روابط عالی خود را با دولت اقلیم کردستان عراق حفظ میکند، و دلیلی برای مخالف با ایجاد یک کردستان سوریه ندارد. به همین دلیل، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان یک توافق محرمانه با یکی از دو رؤسای جمهور یگان مدافع خلق سوریه منعقد کرده است، و با این چشم انداز از این موقعیت آنها حمایت کند. با این حال، وقتی که کردها در انتخابات عمومی در ژوئن ۲۰۱۵ خوب رأی آوردند، توافق آنها طول نکشید، و همین رئیس جمهور اردوغان سر قول خود نایستاد و کردهای ترکیه را سرکوب کرد. راستگرایان افراطی ترکیه، چه مظهر زنده کردن ام اچ پ و گرگهای خاکستری باشند، یا با میلی گروس رئیس جمهور اردوغان، مدعی یک ایدئولوژی نژادی هستند. طبق نظر این احزاب و شبه نظامیان، ترکیه باید اسلامی باشد و برمبنای نژاد ترک و مغول باشد، که دلالت بر اخراج مسیحیان و کردها دارد. اپوزیسیون در این طرز فکر سهیم نیست، بنابراین شمار زیادی از کردها کاملاً ادغام شده اند. وقتی که بنیانگذار گرگهای خاکستری، الپ ارسلان تورک، معاون نخست وزیر شد، و آشکارا از امکان انحلال کردها بر مبنای مدل کشتار مسیحیان در طول نسل کشی ارامنه و یونانی های پونتیک فراخوان داد، عبدالله اوجولان، پ ک ک را تأسیس کرد. او تا سال ۱۹۸۸، در دمشق پناهندگی سیاسی گرفت، و آنکارا در آن زمان تهدید کرد که اگر سوریه به پناه دادن به او ادامه دهد، اقدام به له کردن وسرکوب همسایه خود خواهد نمود. حافظ الاسد از اوجولان خواست تا کشور دیگری پیدا کند که بتواند به او پناهندگی ارائه دهد. او سرانجام توسط موساد، با کمک کردهای پی دی ک (حزب دمکرات کردستان) در کنیا ربوده شد، که تاکنون در ترکیه زندانی شده است. ۵- ایران مخالف ایجاد کردستان است؛ تقریباً ۴ میلیون و نیم کرد ایرانی هستند. آنها مستعد منطقه ای هستند که در آن نماینده اکثریت می باشند. اگرچه آنها دارای برابری حقوقی هستند، اما منطقه آنها هنوز هدف تبعیض است، و از مناطق فارس نشین کمتر توسعه یافته است. از آنجایی که ایجاد یک دولت جدید میتواند باعث تشویق تجزیه طلبی در دیگر اقلیت ها، مانند بلوچ گردد، جمهوری اسلامی بسیار علاقمند به لمس ناپذیری مرزهای خود است. درنهایت، ایران متحد سوریه است، و قبول نمیکند که یک کردستان به ضرر سوریه ایجاد شود. ۶- دولت اقلیم کردستان عراق موافق با ایجاد یک کردستان بزرگ بین عراق و سوریه است؛ دولت اقلیم کردستان عراق در رابطه با کردهای سوریه بسیار محتاط است. در واقع، این دو گروه از مردم به یک زبان (گورانی و کورمانجی) صحبت نمیکنند، و تضاد تاریخی دارند که به قدمت جنگ سرد است. کردهای عراقی از ورود کردهای سوریه به قلمرو خود، و از دسترسی آنهایی که هنوز مظنون به روابط با پ ک ک ترکیه هستند، جلوگیری میکنند. پریزیدنت مسعود بارزانی که در سال ۲۰۱۲ قدرت را در دست گرفت، جلوی انتخابات را گرفته است. او یک رژیم فاسد و مستبد را برپا کرد، و از به قتل رساندن مخالفان خود دریغ نمی ورزید. او با کمک داعش قلمرو منطقه ای خود را تا۴۰ ٪ گسترش داد، و حوزه های نفتی کرکوک را ضمیمه کرد، سپس نفت به سرقت رفته توسط داعش را از طریق خط لوله خود منتقل کرد. فتح منطقه هاشور شده در نقشه زیر، تداوم جغرافیایی بین منطقه او و کردستان نهایی در شمال سوریه را فراهم میکند. رنگ سبز: منطقه عملیات پ ک ک سبز هاشور زده: منطقه کردهای سوریه که توسط یگان مدافع خلق کنترل شده است رنگ قرمز: کردستان خودمختار عراق قرمز هاشور زده: منطقه عملاً توسط یگان مدافع خلق و یو پ ک کنترل شده دولت اقلیم کردستان عراق پس از حمایتی که از داعش در نبرد عین العرب (کوبانی) کرد، به درخواست واشنگتن با یگان مدافع خلق نزدیک شد، و کمک نمادین ارائه داد. «رئیس جمهور» مسعود بارزانی بطور منظم اظهار نظر میکند که منطقه او در حال اعلام استقلال خود است، و سپس ضمیمه بخشی از سوریه را در ذهن خود مجسم میکند. با این حال، او بشدت مخالف ایجاد کردستانی است که توسط صالح مسلم رهبری شود. ۷- اسرائیل علاقمند به ایجاد یک کردستان بزرگ در عراق و سوریه، اما نه در ترکیه است. اسرائیل قبل از هر چیز به منظور امنیت خود، برای ایجاد یک منطقه غیرنظامی در مرز هایش، به ضرر همسایگان خود – سینای مصر و جنوب لبنان اصرار میورزد. با این حال، با فن آوری موشکی، این استراتژی را رها کرد و هر دو سینا و جنوب لبنان را ترک کرد. از سال ۱۹۸۲، یک استراتژی توسعه داده است، که سه قدرت بزرگ منطقه – مصر، سوریه و عراق را از عقب کنترل میکند. اسرائیل به منظور حفظ این کنترل، و برای ایجاد دولت مستقل سودان جنوبی اصرار کرد، و امروز برای ایجاد ایجاد یک کردستان بزرگ بین سوریه و عراق فشار می آورد. اسرائیل با طایفه بارزانی ازدوره جنگ سرد، تا به امروز که در کردستان عراق در قدرت است، روابط خیلی نزدیکی دارد. ۸- فرانسه علاقمند به حل مسئله کردها بدون الحاق سرزمین ترکیه است؛ در سال ۲۰۱۱، وزرای امور خارجه فرانسه و ترکیه، آلن ژوپه و احمد داوود اوغلو، معاهده ای را امضاء کردند که برای حمایت ترکیه در جنگ علیه لیبی و سوریه (که هنوز شروع نشده بود)، در ازای حمایت فرانسه جهت عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، و حل مسئله کردها به ضرر همسایگان ترکیه طراحی شده بود. به عبارت دیگر، فرانسه در ایجاد یک دولت مستقل، در سوریه و یا در عراق، و یا در جای دیگری بین دو کشور موافقت کرد، تا بتواند اعضای پ ک ک را اخراج کند. این توافق، که برای جنایت علیه بشریت طراحی شد، البته مخفی باقی ماند و توسط پارلمان های مربوطه آنها تصویب نشده است. در ۳۱ اکتبر سال ۲۰۱۴، رئیس جمهور فرانسوا اولاند، با رجب طیب اردوغان در کاخ الیزه ملاقات کرد. یکی از دو رئیس جمهور یگان مدافع خلق سوریه، صالح مسلم، مخفیانه به جلسه آنها پیوست. این سه مرد در ایجاد کردستان در سوریه، به ضرر ساکنان کنونی توافق کردند، که صالح مسلم به عنوان رئیس جمهور « کاندید» شد. با این حال، پس از نبرد عین العرب (کوبانی به زبان کردی)، به درخواست آمریکا، این بار رئیس جمهور اولاند بطور عمومی، رئیس جمهوردیگر یگان مدافع خلق، اسیه عبدالله را ملاقات کرد، که باعث خشم آنکارا شد (۸ فوریه ۲۰۱۵). در واقع، خانم عبدالله مشهور به وفادار بودن به رهبر پ ک ک، عبدالله اوجالان است، و بنابراین مخالف ریاست صالح مسلم است. فرانسه پس از حملات پاریس، موضع خود را تغئیر داد و اصرار بر تصویب قطعنامه ۲۲۴۹ شورای امنیت کرد، که اجازه مداخله نظامی علیه داعش می دهد، بهانه ای بسیارعالی برای ایجاد یک دولت جدید. اما آمریکا و روسیه این پروژه فرانسه را در آخرین لحظه رد کردند، بنابراین پاریس بدون اجازه دمشق نمیتواند در سوریه مداخله کند. ۹- سه جناح اصلی کرد برای ایجاد کردستان در هر جا که باشد، به این شرط که نه توسط رقبای آنها، بلکه توسط خودشان کنترل شود، موافق هستند؛ در طول جنگ سرد، کردها بین حامیان آمریکا (پ د ک) و طرفداران روسیه (پ ک ک)، با یگان مدافع خلق به عنوان نماینده پناهندگان پ ک ک در سوریه تقسیم شده بودند. دیگران نیز به این شکاف اساسی اضافه شدند، بنابراین امروز، حدود بیست حزب سیاسی کرد وجود دارد. جامعه کرد طبق یک سیستم قبیله ای سازماندهی شده است که یادآور جنوب ایتالیا ست، به گونه ای که وفاداری سیاسی توسط خانواده، تا افراد جداگانه تصمیم گیری میشود. در قرن های ۱۸ و ۱۹، رهبران کرد همواره به اتحاد با قدرت های بزرگ امتیاز می دادند، تا در میان جمعیتی که با آنها زندگی میکردند. به این ترتیب، آنها به ضرر مردم خودشان موفق به زنده ماندن می شدند – وضعیتی که شبیه رفتار رهبران مارونی لبنان است. در سال های ۱۹۷۴-۷۵، کردهای عراقی با آمریکا علیه احمد حسن البکر ائتلاف کردند. اما زمانی که البکر آنها را سرکوب کرد، آمریکا مداخله ننمود. زمانی که کمیسیون سنا از هنری کسینجر وزیر امورخارجه آمریکا پرسید که آیا از این که کردها را به حال خود رها کرد، احساس شرم نمیکند، پاسخ داد:«سیاست خارجی آمریکا یک تلاش بشردوستانه نیست». رهبران کرد، که پروژه آمریکا را به امید دسترسی به مقامات مهم در دولت آینده پذیرفتند، حاضر به تحمل مسئولیت مصیبتی نیستند که آنها را ازساختار قدرت آینده دور می کرد . در واقع، برای کردها لازم است که جمعیت های مسیحی عرب و آشوری ساکن شمال سوریه را که به آنها پناه داده اند، بزور اخراج و یا قتلعام کنند. استفاده اخیر از زور به منظور پیشبرد هریک از این پروژه ها در طول تابستان ۲۰۱۶، آمریکا به اف دی اس (به عبارت دیگر اعضای یگان مدافع خلق و عده ای مزدور مسیحی و عرب) کمک مستقیم کرد تا شهر منبیج را از داعش، که در واقع آنها غیرمستقیم از طریق ترکیه حمایت میشدند، بگیرند. به محض این که پیروزی مسلم شد، پنتاگون یگان مدافع خلق را مجبور کرد که به نفع گروه های مخالف دمشق شهری را که تازه گرفته اند، ترک کنند. در ۲۳ اوت ۲۰۱۶، در کاخ سفید، رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان و مسعود بارزانی، رئیس کردهای عراقی، ائتلافی را علیه احزاب دیگر کرد منعقد کردند در ۲۳ اوت، رئیس اقلیم دولت کردستان عراق، مسعود بارزانی، با افتخار با رهبران اصلی ترکیه ملاقات کرد. به ویژه، او دو ساعت جلسه با رئیس جمهور اردوغان داشت. کردستان عراق حمایت خود را به ترکیه علیه کردهای پ ک ک ابراز نمود، و با ترکیه جهت نابودی تأسیسات آنها در کوهستان های عراق نقشه کشید. علاوه براین، هر دو طرف درباره همکاری انژی – احتمالاً روشی که در آن آنها برای ادامه بهره برداری از نفت به سرقت رفته توسط داعش برنامه ریزی کردند. در همین روز، ارتش ترکیه وارد قلمرو سوریه شد و شهر جارابلوس (بین مرز و منبیج) را از داعش گرفت. از آنجایی که داعش از مربی ترک خود اطاعت میکند، عملیات بدون درگیری پایان یافت. در واقع، برای لحظه ای، هرگز جنگی، در اینجا و یا در هرجای دیگری، بین ارتش ترکیه و داعش وجود نداشته است. ارتش ترکیه برای گسترش مزیت خود، بگونه ای که بسوی منبیج حرکت کرد، پیشروی خود را با گرفتن روستاها دنبال کرد. اگرچه آمریکا دستور توقف آن را داد، اما ارتش ترکیه به پیشروی خود ادامه داد. سیا سپس موشک های ضد تانک را به یگان مدافع خلق داد، که ابتدا برای استفاده علیه تانک های ترکیه (اما نه در جارابلوس)، سپس علیه فرودگاه ترکیه در دیاربکر استفاده کرد. ارتش ترکیه پیام را گرفت، و به جارابلوس عقب نشینی کرد، روستاهای جنوب شهر را به ملیشای ترکمن داد، که این بار، زیر پرچم خالی ارتش آزاد سوریه میجنگیدند. روز پس از دیدار مسعود بارزانی، معاون رئیس جمهور آمریکا، جو بایدن، نیز به ترکیه سفر کرد. زمانی که جوبایدن سناتور بود، پیشنهادی برای ثبت قانونی کرد که هدفش اعلام استقلال کردستان عراق بود. او اعلام کرد که از یگان مدافع خلق پرسیده بود تا به غرب فرات عقب نشینی کند – منطقه ای که شامل منبیج است – که اگر قبول نشود باعث توقف حمایت واشنگتن از کردها خواهد شد. با این حال، از آنجایی که داعش روشن ساخته است که آنها به یگان مدافع خلق اجازه مستقر شدن در شرق فرات را نمیدهند، این مشکل است مشخص کرد که آنها کدام قلمرو را ترک کرده اند. در پایان، یک توافق ضمنی بین آنکارا و دمشق جهت جلوگیری از یک دولت تحت مدیریت کردستان توسط یگان مدافع خلق نائل آمد، در حالی که علیرغم تغییر موضع جدید واشنگتن علیه ایجاد یک کردستان، توافق دیگری بطور رسمی بین پنتاگون و یگان مدافع خلق برای جلوگیری از تیراندازی به یکدیگر منعقد شد.
http://www.voltairenet.org/article193368.html
d7e11ccd-c649-486a-8637-a61a78d1ca29
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160926211809-00000.warc.gz
2016-09-19T14:47:02+03:30
توسعه مترو راه حلی برای کاهش فشار اقتصادی دولت
توسعه مترو راه حلی برای کاهش فشار اقتصادی دولت نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 29 بازدید مهدی چمران در مراسم افتتاح ایستگاه مترو شهید قدوسی، اظهار داشت: ساخت مترو در تهران در شرایطی صورت گرفته که کشور در تحریم قرار داشت و حتی شرایط استفاده از یک فاینانس را هم برایمان فراهم نمی‌کردند. وی با بیان اینکه از سال ٨۶ به دنبال دریافت فاینانس از چین بودیم، ادامه داد: مصرف بنزین در کشور ما به اندازه کشور هند است زیرا هر شهروند با یک خودرو تردد می‌کنند در حالی که یک رام قطار می‌تواند هزار نفر را جا به جا کند. رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: با مترو می‌توان اقتصاد را به خوبی حفظ کرد و صرفه‌جویی چند میلیارد دلاری در مصرف سوخت داشته باشیم علاوه بر این توسعه مترو می‌تواند بار سنگینی را از دوش دولت بردارد. وی افزود: شورای شهر امسال اعتبار ٢٢٠٠ میلیارد تومانی برای توسعه مترو در نظر گرفته است و اگر دولت نیز به تعهدات خود عمل کند، سرعت ساخت مترو افزایش می‌یابد این در حالی است که مترو تهران می‌تواند برای سایر کلانشهرهای کشور مانند مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و غیره نیز الگو باشد و به آنها کمک کند تا از این وسیله پاک و ایمن استفاده کند.
http://www.iran-transportation.com/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7/
d0652a47-a4d0-44c4-801a-3ded6558f415
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160926211809-00000.warc.gz
2016-09-19T17:16:19+03:30
افتتاح ۱۰ کیلومتر از باند دوم محور هراز
افتتاح ۱۰ کیلومتر از باند دوم محور هراز نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 29 بازدید صبح روز دوشنبه ۲۹ شهریورماه با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی ۱۰ کیلومتر از باند دوم محور هراز حدفاصل پل سیاه‌بیشه تا روستای ناندل به بهره‌برداری رسید. آخوندی در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژه افتتاح شده اظهار داشت: محور هراز کوتاه‌ترین مسیر به استان‌های شمالی و مازندران است و از این نظر جذابیت خاصی از نظر تردد دارد. وی افزود: طی سه سال اخیر ۴ خطه کردن این محور در دستور کار قرار گرفت. وزیر راه و شهرسازی افزود: ایجاد این مسیر با وجود یک دستگاه پل به طول ۴۲ متر، دو رشته تونل به طول هزار متر و ۸ هزار متر دیوار کار بسیار سخت و پیچیده‌ای بوده است. وی افزود: از مجموع کل پروژه ۶۲ کیلومتری که امروز ۱۰ کیلومتر دیگر به بهره‌برداری رسید فقط ۸.۵ کیلومتر دیگر باقی‌مانده است که تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید. وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اولویت‌بندی‌های انجام شده برای کل پروژه مذکور در محور هراز بیان داشت: سه اولویت‌بندی در این پروژه در نظر گرفته شده است که اولویت اول حدفاصل بایجان- آمل به طول ۶۲ کیلومتر که تا پایان سال ۹۵ به بهره‌برداری خواهد رسید،‌ اولویت دوم حدفاصل محدوده آبشار تا لاسم به طول ۷.۵ کیلومتر شامل یک کیلومتر تونل و دیوارسازی که این نیز تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید و اولویت سوم به طول ۲۹ کیلومتر بعد از اتمام اولویت‌های اول و دوم آغاز خواهد شد. این قطعه حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که بعد از سال ۹۵ همه کارگاه‌های خود را در آن متمرکز می‌کنیم.
http://www.iran-transportation.com/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%B1%DB%B0-%D9%83%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2/
faf4e24b-30a7-4c3a-aefb-aa3ccd6d8542
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160926211809-00000.warc.gz
2016-09-19T17:14:58+03:30
ترانزیت ۳۰۰ هزار تن فرآورده‌های نفتی قزاقستان و ترکمنستان به بنادر جنوبی ایران
ترانزیت ۳۰۰ هزار تن فرآورده‌های نفتی قزاقستان و ترکمنستان به بنادر جنوبی ایران نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 28 بازدید حسین عاشوری، معاون بهره‌برداری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی اعلام کرد: میزان ترانزیت نفت کوره کشورهای آسیای مرکزی شامل ترکمنستان و قزاقستان به بنادر جنوبی کشور برای صادرات تا پایان امسال به ۳۰۰ هزار تن افزایش می‌یابد. وی افزود: از ابتدای امسال تا پایان مردادماه ۷۰ هزار تن نفت کوره ترکمنستان و قزاقستان برای صادرات به بنادر جنوبی کشور، ترانزیت شده است. این محموله‌ها برای صادرات به بازارهای هدف از طریق مسیر ریلی از آسیای مرکزی به بندرعباس منتقل می‌شود. معاون بهره‌برداری سیر و حرکت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: ۹۰ درصد از این محموله های صادراتی به ترکمنستان و بقیه به قزاقستان تعلق دارد. عاشوری درباره حمل نفت کوره تولید داخل به مبادی صادراتی نیز گفت: همچنین پارسال نیم میلیون تن نفت کوره تولیدی کشور از طریق مسیر راه آهن برای صادرات به بنادر جنوبی حمل شد که امسال رشد ۳۰ درصدی خواهد داشت. این محموله‌ها برای صادرات به بندرعباس و بندر امام منتقل می‌شود.
http://www.iran-transportation.com/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C/
f1d9f8a0-c96b-4180-b5b2-e7a439a5407c
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160926211809-00000.warc.gz
null
[Le Monde diplomatique
صفحه اول << سپتامبر ٢٠١٦ رمز گشائی از شکن های عصری تاریخی * پایان « جهان غرب» ؟ Shervin AHMADI «غرب» یا «جهان غرب» ، مفهومی ژئوپولتیک است که در دوران جنگ سرد جایگاه ویژه ای در ادبیات سیاسی کشورهای سرمایه داری یافت تا گاه تفاوت این کشورها با دیگر مدل های اقتصادی- سیاسی ( کشورهای سوسیالیستی به سرکردگی اتحاد شوروی و یا چین) را برجسته کند و گاه توجیه گر استیلای این سیستم باشد(در مقابل جهان عرب، جهانی عقب افتاده و نیازمند سرپرستی). نويسنده Shervin AHMADI آخرين مقالات اين نويسنده: اميدها و تظاهر به تغييرات رمز گشائی از شکن های عصری تاریخی * توافقی نا محتمل یا فرجامی اجتناب ناپذیر ؟ روحاني، مذاکرات هسته اي و ديگر هيچ * آنچنان که جورج کرم در کتاب « اروپا و افسانه غرب» یادآوری می کند این مفهوم ارائه دهنده تصویری از جهان است که در آن یک سلسله از کشورها در یک جبهه به سرکردگی ایالات متحده در کنار هم با اهداف واحدی قرار می گیرند.« غرب، امروز همانند گذشته وقتی در درگیری میان کشورهای اروپائی رو می نماید، مفهومی تو خالی است، با باری ژئوپولتیک فاقد توان برای غنی سازی فکری در جهت ساختن آینده ای بهتر. این فرهنگ سیاسی امریکائی است که این مفهوم را از آن خود ساخت و در دوران جنگ سرد از آن استفاده نمود. دورانی که برای آنها پایان نیافته».(١) در طی جنگ سرد که با سقوط دیوار برلن پایان یافت، آلمان غربی در خط اول جبهه نبرد « دنیای غرب» بر علیه دنیای سوسیالیستی بود. نه تنها این کشور نقش ویترین رفاه سرمایه داری را بر عهده داشت بلکه پایگاه اصلی نظامی آن نیز به حساب می آمد. دمکراسی نیز در این کشور حول مبارزه ضد کمونیستی شکل گرفته و تا سال ١٩٦٨ فعالیت کمونیستی در این کشور بر خلاف فرانسه، ایتالیا ، انگلستان و .. ممنوع بود. هیئت حاکمه هیچ یک از دمکراسی های اروپای غربی به اندازه آلمان فدرال آتلانتیست و سرسپرده ایالات متحده نبودند. اما امروز بنظر می رسد که بیست و پنج سال پس از فروپاشی دیوار و یکی شدن دو آلمان، راهبرد دیپلماتیک چهارمین اقتصاد ثروتمند جهان در حال تغییر است و آینده خود را در یک جنگ سرد نوین نمی بیند. سی سال پیش حتی یکی از نشریات سوسیال دمکرات چپ آلمان نیز جرات نداشت که مطلبی با مضمون زیر را چاپ کند. امروز در اشپیگل، سخنگوی سرمایه داری آلمان، و به قلم پسر بنیان گذار آن ژاکوب آگاشتاین است که چنین سرمقاله ای منتشر می شود آیا ننگ یک مقوله سیاسی است؟ آیا در سیاست شرم هم وجود دارد؟ در این صورت سیاست آمریکا در بحران پناهجویان سیاستی است ننگین و باید عرق شرم بر چهره آمریکائیان بنشیند هنگامی که چشمشان به مردگان می افتد، به غرق شدگان و به آنها که در آب خفه شده اند و آمریکا برای نجات آنها دست به هیچ کاری نزده است. آیا آمریکا آنها را به ای دلیل که مسلمان هستند به چنگال مرگ می سپارد؟ این بزرگترین فاجعه پناهجوئی پس از جنگ جهانی دوم است. مسئولیت هیچ کشوری در پیدایش این فاجعه به اندازه ایالات متحده آمریکا نیست. دیر زمانی که آمریکا در خاور نزدیک قدرتی است فقط ویرانگر . آنچه آنها در افغانستان و عراق از خود باقی گذاشتند آشوب بود و ویرانی و در سوریه با حساب های سیاسی خود جنگ داخلی را دامن زدند. سندی که در ماه مه منتشر شد حکایت از آن دارد که آمریکا می دانست که «احتمالا در شرق سوریه یک امیر نشین سلفی برپا خواهد شد» – افزون بر این در سند آمده است :« این درست همان چیزی است که دولت های پشتیبان اپوزیسیون در سوریه می خواهند، تا رژیم سوریه را منزوی کنند.» واشنگتن می خواست با اسد که دوست روس ها و ایرانی هاست بجنگد و برای انجام این کار اجازه داد که رژیم آدمکش دولت اسلامی (داعش) پای به عرصه وجود بگذارد. اما این به آن معنی نیست که دشمن دشمن من دوست من است. وقتی آمریکائی ها امروز به پشت سر خود می نگرند، چه می بینند؟ سرزمینی سراسر ویران و انباشته از کالبد های بی جان. آنها که از این سر زمین خود می گریزند چند نفرند؟ ١٠ میلیون یا ١٥ میلیون؟ از سال ٢٠١١ که جنگ آغاز شد ٤ میلیون سوریائی میهن خود را ترک کرده اند. اردن به ٦٣٠ هزار نفر از آنها پناه داده است، لبنان به ١،٢ میلیون، ترکیه به دو میلیون نفر. و آمریکا به ١٥٠٠ نفر. ...... اینجا باید یک اصطلاح اقتصادی بکار برد که اکثر مردم به آن خو گرفته اند: اخلاق یک سرمایه است. غرب مقادیری زیادی از این سرمایه را از دست داده است. آلمانها در حال حاضر در صدد ترمیم آن برآمده اند. ولی آمریکا ورشکسته است.» (٢) جملاتی میخکوب کننده که واقعیاتی انکار ناپذیر را به چشم می کشند. اما چرا سخنگوی سرمایه داری آلمان این چنین سخت به اربات دیرینه خود در زمان جنگ سرد می تازد ؟ ریشه این انسان دوستی ناگهانی سرمایه داری آلمان در کجاست ؟ و بصورتی عمومی تر چرا آلمان فقط لنگ لنگان و با اکراه در تمام ماجراجوئی های ایالات متحده برای بازگشت به جنگ سرد، از اوکراین تا سوریه، از او پیروی می کند ؟ آلمان موتور و قلب سیاسی و راهبردی اروپاست. هژمونی ای که این کشور در پایان جنگ دوم جهانی از دست داده بود را امروز با سرکردگی اروپا بدست آورده است. از این منظر شصت سال پس از پایان جنگ برنده اصلی آن نه انگلستان و فرانسه بلکه آلمان است.بسیاری معتقدند که این کشور اروپا را از بین برده است اما واقعیت اینست که آلمان اروپا را آنچنان که می خواهد هرس کرده است. مهم ترین بعد راهبرد سیاست خارجی آلمان ، وزن نگرش تجاری در آن است. از اینرو دلیل تغییر جهت گیری آلمان را باید در جای دیگری دید: پایان جهان یک قطبی و به میدان آمدن قطب های جدید صنعتی، تجاری، ژئوپلتیک و به زودی مالی و پولی. آلمان و اروپای تحت رهبری این کشور هیچ منفعت دراز مدتی از شروع یک جنگ سرد جدید و دوری از قطب های تجاری نوین ندارند. بازارهای آینده آلمان بسیار وسیعتر از ایالات متحده، در کشورهای بالنده آسیائی هستند. از اینرو سیاست راهبردی این کشور نه در پیروی کورکورانه از ایالات متحده در راستای بوجود آوردن یک جنگ سرد بلکه در بند بازی میان ایالات متحده و دیگر قطب های اقتصادی است.آلمان از یک سو به دلایل منافع اقتصادی به شرق نگاه می کند و از سوی دیگر پای در بند تعهدات نظامی- سیاسی به ارث رسیده از جنگ سرد دارد.رقص ناموزون آلمان نیزاز همین دوگانگی ناشی می شود. اما همین گرایش آلمان بهترین نشانه تَرَک برداشتن « جهان غرب» و آغاز فروپاشی آن نیست ؟ آسیا، قطب اقتصادی نوین جهان برای درک دنیای جدید نگاهی سریع به برخی از آمارها بی ضرر نیست. چین در کمتر از بیست سال به اولین صادر کننده جهان تبدیل شد.(تابلوی زیر از آمار سازمان تجارت جهانی استخراج شده است) اما چین در این فاصله یکی از بزرگترین بازارهای مصرفی جهان را نیز بوجود آورد. چینی که یک دهه پیش با سرمایه داری فقر (فروش نیروی کار ارزان) کشورهای صنعتی پیشرفته را اغوا می کرد امروز با بازار مصرف داخلی اش آنها را وسوسه می کند. با وارداتی معادل ١.٥٣ هزار تریلیون دلار ، چین هم اکنون اولین بازار اتومبیل جهان است.طبقه متوسط چین که در پایان سال ٢٠١٥ از مرز ١١٠ میلیون نفر گذشت حتی با پیش بینی های نه چندان خوش بینانه تا سال ٢٠٢٠ به ٢٢٠ میلیون نفر خواهد رسید با توانائی بالقوه رشد مصرفی ای یگانه . با ١٠ هزار میلیارد دلار پس انداز، خانواده های چینی هنوز به اندازه امریکائیها ( ٧٠ درصد تولید ناخالص داخلی) و یا هندی های( ٦٠ درصد از تولید ناخالص داخلی) مصرف نمی کنند(٣٧ درصد تولید ناخالص داخلی). در نتیجه توان بالقوه مصرف آنها بسیار است(٣). تحول جایگاه چین در بازار مصرف جهانگردی از « نسخه برداری» صنعتی تا ابداع و اختراع ؟ افزایش سهم کشورهای بالنده در اقتصاد جهان گرایشی گذرا نیست و آنها موفق شده اند گذار از نسخه برداری صنعتی به ابداع و اختراع را با موفقیت به انجام برسانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) در سال ٢٠١٢ پیش بینی کرده بود که سرمایه گذاری چین در بخش تحقیقات علمی در سال ٢٠١٥ از اروپا و در سال ٢٠٢٤ از ایالات متحده پیشی خواهد گرفت . بر اساس گزارش یونسکو چین عملا از سال ٢٠١٤ به دومین سرمایه گذار در بخش تحقیقات علمی تبدیل شده است. هیچ بخشی از اقتصاد در تیول کشورهای صنعتی سابق باقی نمانده است. از تولید محصولات الکترونیکی با کیفیت بالا (شرکت Xiaomi ) تا خواندن اتوماتیک رشته های دنا-DNA (شرکتBGI ) ، از موتور جستجوی وب (BAIDU) تا مارک های لوکس چینی، نسخه برداری جای خود را به ابداع و اختراع داده است. بدین ترتیب چهره جهان بصورتی بی بازگشت تغییر پیدا کرده است. اگر در دهه نود قرن گذشته با سقوط دیوار برلن جهان تیول یک قطب صنعتی - مالی شد که رهبری ژئوپولتیک آنرا امپراتوری ایالات متحده بعهده داشت، دو دهه بعد جهانی چند قطبی از لحاظ صنعتی و ژئوپولتیک رودروی ماست و زایش جهانی چند قطبی از لحاط مالی و پولی در دستور روز تاریخ است. اروپا در قلب این تحول قرار گرفته و ما بین تعهدات تاریخی با ایالات متحده و منافع دراز مدتش با اقتصادهای نوین در نوسان است. اگر متحد من (ترانس آتلانتیک) نیستی حتما رقیب منی شاید هم روزی دشمن نباید فراموش کرد که بحران های کنونی اروپا که موجب چند پاره گی آن شده است ریشه ای آمریکائی دارند. بحران مالی اروپا و مسئله بدهی یونان از عوارض بحران وام های مسکن (ساب پرایم) آمریکاست(٤) و موج مهاجرین عراقی و سوری از عوارض جنگ های مستقیم و نیابتی ایالات متحده در این منطقه. فروپاشی بافت سنتی همزیستی اقوام که یکی از دلایل اصلی مهاجرت وسیع است با استفاده ابزاری آمریکا از اختلافات قومی و مذهبی در عراق و سوریه آغاز گشت (٥). اروپا با بحران مهاجرین بهای اشتباهات امریکا را در خاورمیانه پرداخت می کند آنچنانکه در بحران یونان بهای ماجراجوئی های دلالان وال استریت را پرداخت. بحران مهاجرین از سوی دیگر زمینی حاصل خیز برای رشد راست افراطی در همه اروپا مهیا ساخته است. این جریان ها تقریبا در همه کشورها دگردیسی اندیشه ای پیدا کرده اند . دیگر نه مدافع اخلاق مسیحی و کیش نرینه پرستی « مردان قوی » هستند و نه از سنت سامی ستیزی و نفی نسل کشی نازیان دفاع می کنند. بسیاری از این جریان ها در رهبری خود افرادی را برمی گزینند که همجنس گرائی خود را پنهان نمی کنند و پشتیبان دولت اسرائیل اند(٦) و بر پایه ایدئولوژیک هانتینگتونی « جنگ تمدن ها » ، اسلام ستیزند و مدافع سیاست های ایالات متحده در خاورمیانه. رهبران این جریان ها به ویژه در اروپای شرقی از میان « مخالفین » رژیم های سابق کمونیستی برخواسته اند و سابقه طولانی همکاری با سازمان های جاسوسی امریکا دارند. بدین ترتیب ردپای ایالات متحده هرچند پنهان و کم رنگ در این بحران اروپا نیز دیده می شود. با شکست پروژه ترانس آتلانتیک، بازگشت و تشدید جنگ سرد می تواند تنها معجون معجزه گر برای ترمیم ترک خوردگی « جهان غرب » باشد . یکی از ابعاد اصلی بازگشت سیاست نظامی گری در ایالات متحده نیز همین امر است . اما از سوی دیگر عدم موفقیت پروژه بازگشت به جنگ سرد به معنی گسست عینی بین ایالات متحده و متحد اروپائی اش ،انگلستان ، با بقیه اروپای تحت هژمونی آلمان است. از این لحظه به بعد اروپا نه متحد بلکه رقیب و شاید هم روزی دشمن به حساب می آید. آینده نشان خواهد داد که آیا ایالات متحده موفق به نجات « دنیای غرب» به شیوه خود خواهد شد یا نه. بخصوص که عامل اساسی دیگری نیز وارد بازی می شود و نقشی تعیین کننده در توازن قوا خواهد داشت: پس از ظهور جهان چند قطبی ژئوپولتیک و صنعتی ، ما در آستانه ظهور جهان چند قطبی مالی هستیم. جنگ ارزی در جهان مالی چند قطبی در ژانویه ٢٠١٢ یوان چین در رده بیستم مبادلات بین المللی قرار داشت . یکسال بعد در اکتبر ٢٠١٣ به رده هشتم صعود کرد. دو سال بعد در اکتبر ٢٠١٥، یوان از ین ژاپن پیشی گرفت و پس از دلار، یورو و پوند استرلینگ موقتا چهارمین ارز مورد استفاده در مبادلات بین المللی شد(٧). اما مهم تر از این آنست که یوان از سوی صندوق بین المللی پول از اکتبر ٢٠١٦ وارد کلوب خصوصی « حق برداشت مخصوص »(SDR) می شود با وزنی(٩٢،١٠) بیش از پوند انگلیس(٠٩،٨) و ین ژاپن (٣٣،٨) و پس از یورو(٩٣،٣٠) و دلار(٧٣،٤١) .(٨) این امر به یوان اجازه می دهد که مسیر خود به طرف پول مرجع بین المللی هموار و جایگاه خود را بمثابه یک ارز ذخیره در میان بانک های مرکزی مستحکم کند. اما آیا صعود یوان می تواند خطری برای هژمونی دلار به حساب آید ؟ بی شک در شرائط فعلی نه. علی رغم پیشرفت چشمگیرش، یوان هنوز یک « پول کوتوله » به حساب می آید و نه وزن آن در مبادلات بین المللی و نه جایگاهش بمثابه پول ذخیره برای دلار نگرانی آور نیست. اما وضعیت یوان درست مانند دلار در آستانه قرن بیستم است: « ارز کوتوله » ی یک هیولای تجاری - صنعتی. ایالات متحده در آغاز قرن بیستم اولین قدرت صنعتی جهان شد اما شکنندگی سیستم بانکی اش آنرا در جایگاه یک کوتوله پولی و مالی نگه داشته بود. داستان پیدایش دلار بمثابه تنها پول مرجع در سطح ملی و سپس صعود و نبرد آن با پوند استرلینگ برای کسب جایگاه پول مرجع بین المللی نشان دهنده اینست که پول تا چه اندازه امری سیاسی است(٩). دلار بمثابه پول مرجع ورای بعد حمایت کننده آن از اقتصاد امریکا نقشی اساسی در اعمال هژمونی سیاسی و ژئوپلتیک آن دارد.هیچ کشوری در جهان نمی تواند به خود اجازه دهد که معادل تولید ناخالص داخلی اش بدهکاری داشته باشد و با اینهمه هیچ نوع نوسانی ناشی از یورش مالی نسبت به پول اش انجام نپذیرد. اما آیا این وضع ابدی است و دلار به سرنوشت پوند استرلینگ پس از جنگ دچار نخواهد شد ؟ در سال ٢٠٣٠ تولید نا خالص داخلی چین رتبه اول را در جهان خواهد داشت امری که بی شک صحنه مبادلات بین المللی را تغییر خواهد داد و منطقا در یک سیر طبیعی تحولات سه پول مرجع هرکدام با سهمی کم و بیش برابر بر جهان حکمرانی می کنند. بعد از دلار و یورو سومین پول می تواند مستقیما یوان و یا پول آسیا-بریکس جدیدی باشد که وزن اقتصادی چین در آن تعیین کننده است. درست همین دورنماست که ایالات متحده برآنست به هر قیمتی از پیدایش آن جلوگیری کند. در شکست پروژه بازگشت به جنگ سرد، ضعیف و یا نابود کردن یورو می تواند اقتصاد هائی با اهمیت را مجددا به کلوپ استفاده کنندگان دلار بمثابه پول مرجع باز گرداند. تمام این پیش بینی ها اما امروز در سطح فرضیه باقی می مانند. اگرچه پایان غرب بمثابه تنها قطب تیول دار پیشرفت و نوآوری صنعتی-تجاری به سرکردگی ایالات متحده هم اکنون آغاز شده اما تا فروپاشی غرب سیاسی و ژئوپلتیک هنوز راه باقی است. این روند که هنوز پایان و سرنوشت نهائی آن معلوم نیست یکی از عوامل تعیین کننده در صحنه تحولات بین المللی در سالهای پیش روست. * این مقاله بخش دوم از مقاله «رمز گشائی از شکن های عصری تاریخی » است http://ir.mondediplo.com/article236... ١- L’europe et le mythe de l’occident, George Corm, La découvert Paris 2008. ۲- برگرفته از سایت آینده ما ٣- روزنامه اکو، نوشته امانوئل همبرت از موسسه KPMG Strategy & Operations ، ١١ مارس ٢٠١٦ http://www.lesechos.fr/idees-debats... ٤- ماتریوشکای بحران ها نوشته شروین احمدی ، ژوئیه ٢٠٠٩ http://ir.mondediplo.com/article255... ٥- مقاله « آیا آمریکا در جنگ عراق برنده خواهد شد ؟» نوشته آلن گرش، لوموند دیپلماتیک مارس ٢٠٠٨ http://ir.mondediplo.com/article124... و هم چنین مقاله « هشت اشتباه سیاست ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه » نوشته چ.و.فریمن http://ir.mondediplo.com/article256... ٦- مقاله « بازی سه خانواده سیاسی در اروپا» ، لوموند دیپلماتیک ژانویه ٢٠١١ http://ir.mondediplo.com/article164... ٧- Financial Times: “ Renminbi overtakes Japanese yen as global payments currency”, Gabriel Wildau, 6 octobre 2015. ٨ - International Monetary FUND: “Review of the Special Drawing Right (SDR) Currency Basket”, 6 April 2016. ٩- کتاب « دلار و سیستم پولی بین المللی» نوشته میشل اگلی یتا و ویرجینی کودرت یکی از بهترین منابع برای درک سرنوشت پیدایش دلار و صعود آن به جایگاه پول مرجع بین المللی است. این کتاب که کاملا قابل فهم برای غیر متخصصین است آینده تحولات سیستم پولی بین المللی را نیز تحلیل می کند. Le dollar et le système monétaire international , Michel Aglietta et Viginie Coudert, La découvert Paris, 2014. نسخه پي.دي.اف نسخه قابل چاپ در اين شماره: و سرانجام شهرهایی بانشاط فلسطین، سوریه و کوری ما سناریوی واشنگتن برای یک درگیری بزرگ فهرست کامل مقالات, سپتامبر ٢٠١٦
http://ir.mondediplo.com/article2605.html
6db37b0c-dc84-4722-9108-d7e61c8f9188
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160926211809-00000.warc.gz
2016-09-26T09:18:41+00:00
چرا آتش بس در سوریه شکست خورد, بوسيله ى تی یری میسان‬
دنباس و شامات : دو جنگ برای یک هدف. مسدود کردن « جادۀ ابریشم نوین » که باید از سیبری و سپس از اوکراین به اتحادیۀ اروپا عبور کند، رئیس جمهور پترو پروچنکو در 21 سپتامبر به شورای امنیت آمده بود تا تبلیغات آنگلوساکسون را دربارۀ جنگ علیه سوریه و عراق تکرار کند، که هدف از تداوم آن مسدود کردن جادۀ ابریشم تاریخی ست. آتش بس در سوریه فقط طی هفتۀ جشن («عید») رعایت شد. این آتش یس چندمین آتش بس پس از امضای قرارداد صلح بین ایالات متحدۀ آمریکا و روسیه بود و بیشتر از آتش بس های گذشته دوام نیاورد. یادآوری رویدادها : در 12 دسامبر سال 2003، رئیس جمهور جرج بوش اعلام جنگ علیه سوریه را امضا کرد Syrian Accountability Act. پس از برخی اقدامات برای تحریک جنگ (گردهمآئی اتحادیۀ عرب در سال 2004، قتل رفیق حریری در سال 2005، جنگ علیه لبنان در سال 2006، ایجاد جبهۀ صلح در سال 2007، و امثال اینها)، نیروهای ویژۀ ایالات متحده در آغاز سال 2011 به اقداماتی دست زدند تا گسترش « انقلاب » درونی را تسهیل کنند. پس از دو بار وتو از سوی روسیه و چین در شورای امنیت، ایالات متحده در ژنو و در غیبت طرفهای سوری به تاریخ 30 ژوئن 2012 صلح را پذیرفت. نکتۀ نخست : آنانی که مدعی هستند که جنگ کنونی تجاوز خارجی نیست و آن را «جنگ داخلی» می دانند، نمی توانند پی آمدهای اعلام جنگ رئیس جمهور آمریکا جرج بوش را در سال 2003 توضیح دهند و بگویند چرا قرارداد صلح در سال 2012 بین قدرتهای بزرگ و بی آن که طرفهای سوری در آن حضور داشته باشند به امضا رسید. از امضای قرار داد صلح در 4 سال پیش از این، با وجود تلاشهای متعدد برای حل مسائلی که دربارۀ آنها وزیر امور خارجۀ امریکا جان کری و همقطارش سرگئی لاوروف رو در رو گفتگو کرده بودند. در طول این چهار سال، من به تدریج منازعات جاری در دستگاه دولتی ایالات متحدۀ آمریکا را تحلیل کردم (مانورها جفری فیلتمن و ژنرال دیوید پترائوس و ژنرال جان آلن علیه رئیس جمهور اوباما، و به همین گونه مسائل مربوط به مرکز فرماندهی). امروز، به گزارش نشریات ایالات متحده، آدمهای سازمان سیا و پنتاگون در سوریه سر سختانه علیه یکدیگر می جنگند. تا جائی که اشتون کارتر وزیر دفاع رسماً اعلام کرد که فکر نمی کند مأموران او قراردادی را که همکار او جان کری امضا کرده است به اجرا بگذارند. خود جان کری نیز در مورد امضای خودش گفته بود نمی داند آیا می تواند کشورش را به تعهد به آن متقاعد کند. نکتۀ دوم : رئیس جمهور آمریکا بارک اوباما نه تنها قادر نیست خواست خود را به شاخه های مختلف دولت خودش تحمیل کند، بلکه حتا قادر به داوری بین آنها نیست. هر شاخه ای سیاست خاص خودش را علیه شاخه های دیگر و در عین حال علیه دشمن خارجی به پیش می راند. آمریکائیها چندین بار هدف جنگ را تغییر دادند، و همین امر تشخیص سیاست آنان را مشکل می سازد. 1) در سال 2001، واشنگتن بر آن بود تا همۀ منابع نفت و گاز موجود در جهان را زیر کنترل خود بگیرد، و بر این باور بود که جهان وارد دوران قحطی می شود. بر اساس این امر هم پیمانانش را علیه سوریه بسیج کرد. با وجود این، در پایان سال 2010 نظریۀ «اوج نفت» را رها کرد و سیاست استقلال انرژی را در پیش گرفت. 2) در سال 2011، واشنگتن شورشیان درعا را سازماندهی کرد و در این پندار بود که می تواند قیام عمومی را تحریک و اخوان المسلمین (برادران مسلمان) را جایگزین دولت لائیک سوریه کند. این طرح از همان الگوی «بهار عرب» برخوردار بود. با وجود این، در سال 2013 پس از سرنگونی محمد مرسی در مصر، آمریکا از این آزمونی که به شکست انجامیده بود از طرح واگذاری قدرت در کشورهای عربی به این اتحادیۀ اسلامی قطع نظر کرد. 3) در سال 2014، از آنجائی که جنگ ادامه یافته بود، واشنگتن بر آن شد تا مانع طرح شی جین پینگ برای باز سازی «جادۀ ابریشم» شود، یعنی تصمیمی که موجب شد «امارات اسلامی در عراق» را به داعش تبدیل کند. 4) در سال 2015، پس از مداخلۀ نظامی روسیه، واشنگتن بی آن که طرح ضد چینی خودش را رها کند، هدف دومی را نیز بر آن افزود : جلوگیری از مسکو برای مقابله علیه هژمونی ایالات متحدۀ آمریکا و زیر سؤال بردن ساخت و ساز تک قطبی در مناسبات بین المللی. نکتۀ سوم : تغییر هدف طبیعتاً از سوی قدرتهائی که هزینه هائی را پرداخت کرده بودند پذیرفته نشد : قطر برای مسائل مربوط به انرژی و اخوان المسلمین برای تغییر رژیم. زیرا این بازیگران از سوی لابی های قدرتمند ایالات متحدۀ آمریکا پشتیبانی شده بودند : اکسون موبیل (مهمترین چند ملیتی جهان) و خانوادۀ راکفلر که از قطر پشتیبانی کرده بود و پنتاگون از اخوان المسلمین. در صحنۀ نبرد، تجهیزاتی که از سوی روسیه به کار بسته شده بی هیچ ابهامی برتری سلاح های نوین روسها را در مقایسه با سلاح های ناتو نشان می دهد. نکتۀ چهارم : برای رؤسای مرکز فرماندهی و فرماندهان میان ارتشی ایالات متحده پایان برتری شان در زمینۀ سلاح های کلاسیک نباید جایگاه برتر قدرت نظامی آنان را در جهان زیر سؤال ببرد. موضوعی که آنان را از اتحاد با سازمان سیا باز می دارد، ولی در مورد پیشگیری از گسترش چین، یعنی داعش، متحد آنان باقی می مانند. حتا اگر توافقات آغاز ماه سپتامبر بین ایالات متحده و روسیه رسماً منتشر نشد، می دانی تفکیک چند گروه که رهبران آنها از سوی هر دو طرف آمریکائی و روسی قابل اعتماد شناسائی شده بودند از دیگر گروه های جهاد طلب پیشبینی شده بود. سپس تشکیل همآهنگی نظامی برای سرکوب جهاد طلبان. و سرانجام تشکیل دولت وحدت ملی از جمله با مشارکت رهبران گروه هائی که متعبر تشخیص داده بودند، یعنی بر اساس الگوی دولتهای محلی که امپراتوری های اروپائی در قرن نوزدهم به امپراتوری عثمانی تحمیل کرده بودند. پنتاگون این قرارداد را با دو شرط پذیرفته بود : ابتدا مسدود نگهداشتن جادۀ ابریشم. موضوعی که به بمباران ارتش عرب سوریه در دیر الزور انجامید تا از دور زدن داعش در درۀ فرات جلوگیری کنند. سپس، با روسها کار کنند ولی نه به شکل پایاپای. نخستین شرط یعنی اعلام جنگ علیه سوریه در وسط آتش بس که جامعۀ بین المللی را خدشه دار می کند. دومین شرط نیز بی گمان برای روسیه پذیرفتنی نیست. برای پوشاندن جنایتی که پنتاگون و بریتانیا در دیرالزور مرتکب شده بودند، ام آی 6 بریتانیائی ماجرای « بمباران » کاروان بشردوستانه را سازماندهی کرد. در واقع، این کاروان از سوی ارتش عرب سوریه بازرسی شده بود و روشن شد که اسلحه حمل نمی کند (یا بهتر است بگوئیم که دیگر اسلحه حمل نمی کند) و اجازه داشت که پس از پایان آتش بس عبور کند. مارک ماه سرخ سوری، یک سازمان غیر دولتی وابسته به دولت دمشق روی آن بود و باید مردم مناطقی را که در تصرف جهاد طلبان بودند تغذیه می کرد. بر خلاف دعاوی غربیها، و به شکلی که ام آی 6 تصاویری با نشانۀ « کلاه سفید» نشان داده، این کاروان هرگز بمباران نشده است. در هیچ کجا اثری از بمباران، چاله های ناشی از انفجار را نمی بینیم. کاروان را از زمین هدف گرفته و سپس به آتش کشیده بودند. تصاویری که پهپادهای ارتش روسیه نشان می دهند از حضور جهاد طلبان در زمانی که حمله صورت گرفته بود خبر می دهد، در حالی که این منطقه به مثابه منطقۀ غیر نظامی اعلام شده بود. این واقعیات اهمیتی نداشت، و ایالات متحده روسیه را به نقض آتش بس متهم کرد، یعنی کاری که از روسها سر نزده بود، و کاملاً بر عکس خودشان بودند که با نقص آتش بس در دیرالزور ارتش سوریه را بمباران کردند. تبلیغات آنگلوساکسون قاطعانه از سوی وزرا و رؤسای جبهۀ غرب، جان کری (ایالات متحدۀ آمریکا)، پترو پروچنکو ( اوکراین)، ژان مارک آیو ( فرانسه) و بوریس جانسون (بریتانیا) در 21 سپتامبر تکرار شد.
http://www.voltairenet.org/article193452.html
d8fc1131-31a0-4bde-b233-d28f76e4979e
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160926211809-00000.warc.gz
2016-09-02T15:57:53+00:00
در عقب عکس عمران دقنیش
شرکت اینوواتیو اند ستراتیجی (InCoStrat) که توسط MI6 به منظور سازماندهی پروپاگند ناتو در خصوص سوریه [1] ایجاد گردیده، ویدیو و عکس یک کودک بنام عمران دقنیش (۵ ساله) را در یک امبولانس در حلب که توسط کلاه سفیدان نجات داده شده بود، انتشار داد. این فیلم مستند در سراسر جهان منتشر شد و سرمقاله بخش اعظم روزنامه های بلاک غرب را تشکیل داد. فیلم نامبرده به سمبول قتل عام کودکان توسط «رژیم بشارالاسد و یا متحدان روس وی مبدل شده است». به قول InCoStrat – که پیش از این هم عکس ایلان کوردی را که در هنگام عبور از مدیترانه، بیجان در یک ساحل ترکیه بدست آمده بود؛ نشر نموده بود – منزل دقنیش بمباران شده و پدر و مادرش به قتل رسیده اند. کلاه سفیدان یک سازمان غیر دولتی « NGO » است که زیر پوشش سی آی ای (ایالات متحده)، MI6 (بریتانیا) و IDB (هالند) فعالیت میکند. به قول آژانس اسوشیتد پرس ایالات متحده، عکس عمران دقنیش توسط محمود رسلان گرفته شده، که گزارش هایش بطور گسترده توسط همین آژانس و رسانه های غربی نقل قول و نشر میشوند. محمود رسلان یک جهادیست از گروه حرکت نورالدین الذکی است (که مورد حمایت سی آی ای میباشد و آمریکا برایش موشک های ضد تانک (BGM-71 TOW را تحویل داده است.) درست یک ماه پیش، بتاریخ ۱۹ جولای ۲۰۱۶، محمود رسلان به دستان خودش یک کودک فلسطینی بنام عبدالله تایثیر ال عیسی (۱۲ ساله) را سر برید. کودکان که خود حق انتخاب هیچ جناح را ندارند، همواره قربانی جنگ ها میشوند. عکس و چهره های آنها را بدون هیچ متن و مضمون مورد استفاده قرار دادن عبارت از یک عمل پروپاگند است که هدف آن وارونه جلوه دادن حقیقت و اشکال در درک آن میباشد [2].
http://www.voltairenet.org/article193110.html
6f4b36cb-7ae0-4f10-a0b8-6b539244ebf2
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160926211809-00000.warc.gz
2016-09-21T06:23:11+00:00
شبح صلح, بوسيله ى تی یری میسان‬
در گفتگو با ایالات متحده برای آتش بس، روسیه می دانست که آمریکائی ها مثل گذشته تعهداتشان را رعایت نخواهند کرد. ولی روسیه امیدوار بود که در راه بازشناسی جهان چند قطبی گامی به پیش بردارد. واشنگتن، به سهم خود، پایان ریاست جمهوری اوباما را پیش کشید تا توافق آخرین شانس را تأیید کند. با قطع نظر از اقدام اسرائیل که از آتش بس برای حمله به دمشق و جولان استفاده کرد، با وجود این یادآور می شویم که تل آویو باید با موشک های نسل مقابله می کرد و در این کارزار یکی از هواپیماهایش سرنگون شد و دومی نیز باید به تعمیرگاه برود. اینگونه بنظر می رسد که از این پس سوریه می تواند پاسخگوی برتری هوائی اسرائیل در منطقه باشد. از رؤسای دولتهای اروپائی نیز قطع نظر می کنیم که بی آن که از محتوای توافقات مطلع باشند دست زدند و در این مورد بیشتر به هیئت مسخره ها شباهت داشتند. حال امر واقع این است که بطور مشخص، کاروان بشر دوستانۀ سازمان ملل متحد انباشته از جنگ افزار و مهمات بود. این کاروان هنوز در مرز ترکیه در انتظار به سر می برد. رسماً علت این تأخیر نا امن بودن جاده اعلام شده، ولی از دیدگاه غیر رسمی و اعلام نشده، علت این است که دولت سوریه پیش از آن که اجازۀ ورود بدهد خواهان بازرسی آن شده است. این شیوۀ کار سازمان ملل متحد با افشاگریهای احمد سیت یایلا رئیس پیشین امور ضد تروریست ترکیه همخوانی دارد، او امروز متواری شده است : پنتاگون و ترکیه از کاروانهای بشردوستانه برای ارسال جنگ افزار به جبهۀ جهاد طلبان استفاده می کنند. سپس، پنتاگون به موضع ثابت (قرارگاه نامتحرک) سوری در دیرالزور حمله کرد، و وقتی متوقف شد که روسیه به پیامد چنین «تحقیری» هشدار داد. و راهی را که پنتاگون باز کرده بود به جهاد طلبان سپرد تا به حمله ادامه دهند. طرح استراتژیک بر آن است تا از ارتش عرب سوریه برای آزاد سازی همۀ منطقۀ دیر الزور جلوگیری به عمل آید، به این معنا که داعش در نقش خود به مثابه مانع در جادۀ دمشق – بغداد – تهران باقی بماند. در گذشته، پنتاگون در استقرار داعش در پالمیرا کوشیده بود تا «جادۀ ابریشم» را مسدود کند. امروز، جاده همچنان با حضور جهاد طلبان در عراق مسدود باقی مانده، ولی اگر عراق موصول را آزاد کند، این جاده می تواند از راه دیرالزور عبور کند. از دیدگاه ایالات متحده، توافق فقط ابزاری بود برای خرید وقت تا جهاد طلبان را برای از سر گرفتن جنگ آماده کند. با واژگون کردن وضعیت در سطح دیپلماتیک، روسیه شورای امنیت را برای گردهمآئی فوری احضار کرد، و موجب تشویش واشنگتن شد. در واقع، این دوران تنها به پایان دور ریاست جمهوری اوباما مربوط نمی شود بلکه نشست عمومی سازمان ملل متحد نیز در راه است. سامانتا پاور سفیر ایالات متحدۀ آمریکا در شورای امنیت با نگرانی سالن شورا را در وسط جلسه ترک کرد تا ار وزنامه نگاران مصاحبه کند. او می خواست نخستین گزارشات آژانس های خبری فقط دیدگاه ایالات متحده را منتشر کنند. او « صحنه آرائی » روسیه دربارۀ موضوعی که یک « حادثۀ » ساده در تیراندازی چیز بیشتری نیست را به تمسخر گرفت (یعنی 62 کشته و حدود 100 مجروح!). سامانتا پاور سپس با ریشخند به جنایات وخیمتر رژیم دمشق پرداخت. ویتالی چورکین سفیر روسیه که توطئه باخبر شده بود، او نیز سالن شورا را ترک کرد تا دیدگاه خودش را مطرح کند. روزنامه نگارانی که مجلس عوام بریتانیا آنان را در مورد دروغهای خانم پاور دربارۀ جنایات منتسب به معمر قذافی مطلع کرده بود، با احتیاط هر دو دیدگاه را در نظر گرفتند. از این پس روسیه روی برتری دیپلماتیک خود تکیه خواهد کرد : ایالات متحدۀ آمریکا در حال ارتکاب عمل به خیانت غافلگیر شد. در نتیجه مسکو می تواند از نشست عمومی استفاده کند و خواستار پایان دادن به جهاد طلبان شود. توطئه چینی های ایالات متحده علیه طراحان آن کمانه خواهد کرد. واشنگتن دو گزینش خواهد داشت : یا وارد برخورد مستقیم شود، که چنین امری را برای خودش جایز نمی داند، یا پذیرش شکست برای آنانی که از پشتیبانی او برخوردار بودند.
http://www.voltairenet.org/article193390.html
bb7204d0-ed93-45d4-bf34-b93478de1309
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160927074341-00000.warc.gz
2016-09-27T13:41:19+03:30
ورود خودروها به محدوده زوج و فرد منوط به داشتن معاینه فنی است
ورود خودروها به محدوده زوج و فرد منوط به داشتن معاینه فنی است نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۵ 2 بازدید مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران اعلام کرد: در طرح کاهش ورود خودروها به محدوده زوج و فرد در ساعات تعیین شده، تنها ورود به طرح منوط به داشتن معاینه فنی است. نواب حسینی منش با اشاره به عملیاتی شدن فاز نخست طرح کاهش از روز گذشته گفت: با اجرای طرح LEZ از روز پنج شنبه اول مهرماه شاهد استقبال گسترده مردم از مراکز معاینه فنی بوده‌ایم؛ به گونه‌ای که در یک روز حدود ۵۰۰۰ خودرو مورد معاینه قرار گرفته است. وی از لزوم اخذ برگه معاینه فنی برای خودروهای تولیدی ۸۹ و قبل از آن تاکید کرد و افزود: تنها خودروهای ماقبل سال ٢٠١١ و ماقبل ٩٠ مشمول معاینه فنی می شوند. در طرح کاهش ورود خودروها به محدوده زوج و فرد در ساعات تعیین شده، این طرح منوط به داشتن معاینه فنی است. مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران در خصوص اینکه اگر خودروهایی معاینه فنی نداشته باشد، خاطر نشان کرد: چنانچه خودرویی به رغم آنکه پلاکش مطابقت با زوج و فرد بودن ایام داشته باشد، در ساعات تعیین شده این طرح ۶:۳۰ صبح تا ١٧ از طریق دوربین های هوشمند کنترل و اعمال قانون می شوند. حسینی منش با اشاره به اینکه بیش از سه ماه است که به شهروندان برای اجرای طرح ال ای زد و مراجعه به مراکز معاینه فنی تاکید کرده ایم، تصریح کرد: به رغم اینکه تمامی مراکز معاینه فنی تهران امروز جمعه تا ساعت ١۶ فعال هستند، اما متاسفانه باز هم بسیاری شهروندان در دقیقه ٩٠ و ساعات پایانی اقدام به دریافت معاینه فنی کرده اند که این امر تراکم ترافیک در تمامی مراکز را سبب شده است. به گفته وی در هفته آینده مراکز معاینه فنی دو شیفت خواهند شد، در عین حال به شهروندان توصیه می کنیم طی دو سه روز آینده در صورت امکان، کمترین تردد رو در محدوده زوج و فرد داشته باشند تا مراکز به روال عادی پذیرش بازگردد و کمتر تراکم مراجعه را متحمل شوند.
http://www.iran-transportation.com/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87/
f4bc0864-40de-4497-83e2-c3316bd306bf
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160927074341-00000.warc.gz
2016-09-27T13:44:08+03:30
ظرفیت اتوبوسرانی اضافه شد
ظرفیت اتوبوسرانی اضافه شد نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۵ 3 بازدید مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرتهران در جلسه ستاد مهر در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت‌: ورود اتوبوس های جدید و بازسازی اتوبوس‌های قدیمی ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی را برای استقبال از سال تحصیلی جدید افزایش داده و امیدواریم در زمان پیک مسافر با کاهش سرفاصله ها مواجه باشیم. وی از استقرار اتوبوس ها در نزدیکی مدارس در هنگام تعطیلی مدارس خبر داد و گفت: بر اساس توافق انجام شده با مدیران مدارس، اتوبوس ها در نزدیک ترین ایستگاه مدرسه مستقر می شوند. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی با اشاره به سرویس مدارس استثنایی گفت: ۵۵ مدرسه دولتی استثنایی شهر تهران توسط ۹۰ دستگاه ون پوشش داده شده و دانش‌آموزان استثنایی این مدارس به صورت رایگان جابه جا می‌شوند. سنندجی در پاسخ به پرسشی در رابطه با کمبود اتوبوس در منطقه ۲۲ تهران، گفت: ظرف هفته‌ آینده خط اتوبوس آرژانتین – منطقه ۲۲، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و همچنین دو خط دیگر برای این منطقه پیش‌بینی کرده‌ایم که به صورت عادی به ارائه خدمات به مردم می پردازند. نوشین سرور نیز در حاشیه جلسه ستاد استقبال از مهر گفت: در سومین روز از مهرماه که به نوعی اولین روز آغاز به کار برخی مدارس است، شاهد ایجاد ۱۵۹ کیلومتر ترافیک در معابر شهر تهران هستیم. ‎وی تصریح کرد: ترافیک ایجاد شده در نخستین روز بازگشایی مدارس نسبت به چهارم مهر (آغازسال تحصیلی) سال گذشته ۲۰درصد افزایش داشته است. به طوری که که در چهارم مهرماه سال گذشته ۱۸۰ کیلومتر ترافیک را در ساعت ٨ صبح شاهد بودیم این درحالیست که امروز در ساعت ٧:۱۵ دقیقه صبح ۱۵۹ کیلومتر تراکم ترافیک را شاهد هستیم. علی فغانی مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهر تهران نیز در جلسه با اشاره به اقدامات انجام شده برای استقبال از مهر گفت: از اواسط مرداد ماه ۵۰۰ مدرسه در سطح شهر تهران شناسایی و ایمن سازی شد و نصب تجهیزات لازم در آنها با همکاری پلیس راهور انجام شد. وی از استقرار ۶۰۰ پرسنل معاونت حمل و نقل و ترافیک در معابر پرتردد خبر داد و گفت: این افراد هرگونه انسداد و حوادث ترافیکی را از نزدیک گزارش کرده و به سرعت مشکلات موجود را برطرف می کنند.
http://www.iran-transportation.com/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF/
1234ec93-6600-473a-b063-1750ed655b8b
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160927074341-00000.warc.gz
2016-09-27T13:38:42+03:30
آخوندی : صنعت هوانوردی بیش از یک وسیله حمل ونقل است
آخوندی : صنعت هوانوردی بیش از یک وسیله حمل ونقل است نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۵ 1 بازدید رشد ۲۲درصدی مسافر داخلی نتیجه آزادسازی بازار است/ سرمایه‌گذاری بیش از ۲۵۰ میلیون دلاری در بخش سیستم‌های ناوبری وزیر راه و شهرسازی در اجلاس کاپا و در جمع بزرگترین سرمایه‌گذاران صنعت هوانوردی با تاکید بر این که آسمان ایران آسمانی آزاد و کاملا امن برای تمام پروازهای بین‌المللی است، گفت: بر این واقفیم که صنعت هوانوردی در رشد و توسعه ملی و همچنین رشد اقتصاد جهانی جایگاهی ویژه دارد و دارای قواعدی جهانی است که ما به آن تعهد داریم. وی ادامه داد: آقای هاربیسون گفتند که صنعت هوانوردی بیش از یک حمل ونقل است و ما نیز موافقیم. این صنعت یک سبک زندگی است و وسیله‌ای است برای ارتباط ملت‌ها؛ بنابراین ما به صنعت هوانوردی به عنوان یک بستر جهانی برای مبادله اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نگاه می‌کنیم. آخوندی ادامه داد: از جهت فناوری نیز صنعت هوانوردی یک فناوری بسیار بسیار پیچیده است که شاید ما به ظاهر فقط آن را در رفت و آمد هواپیما ببینیم، اما دارای ابعاد مختلف در حوزه‌های مختلف اعم از فناوری اطلاعات، ساخت و از همه مهم‌تر بحث زنجیره خدمات است. بنابراین ما به اهمیت این صنعت در رشد و توسعه ملی و همچنین رشد اقتصاد جهانی کاملا واقف هستیم. وزیر راه وشهرسازی ادامه داد: در آغاز تاکید کنم که ما به اینکه صنعت هوانوردی یک صنعت جهانی است کاملا واقف هستیم. قواعد جهانی وجود دارد و ما به این قواعد جهانی پیوسته‌ایم و همچنان که گفته شده است جزو بنیانگذاران کنفرانس شیکاگو هستیم. وی تاکید کرد: ایران به قوانین بین‌المللی اعتقاد دارد و طبق مقررات بین‌المللی در صنعت هوانوردی عمل می‌کند و بر اساس همین تعهد اعتقاد داریم که باید بتوانیم منافع ملت ایران را در سطح بازار صنعت هوانوردی به دست آوریم.
http://www.iran-transportation.com/%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D9%83-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%AD/
b082e690-c121-45b4-be21-65dd218d6451
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160927074341-00000.warc.gz
2016-09-27T13:36:09+03:30
اولین قطار هیدروژنی جهان در آلمان
اولین قطار هیدروژنی جهان در آلمان نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۵ 1 بازدید شرکت فرانسوی آلستوم از ساخت اولین قطار مسافربری جهان با سوخت هیدروژنی خبر داده که قرار است تا قبل از پایان سال ۲۰۱۷ فعالیت خود را در کشور آلمان آغاز کند. این قطار یکی از جدیدترین نوع قطارهای سبز در دنیا ست. قطار مسافربری ساخت آلستوم تقریبا بی سروصدا است و Coradia iLint نام دارد . تنها از گاز هیدروژن به عنوان سوخت استفاده می کند و بنابراین خروجی آن تنها بخار و آب تغلیظ شده خواهد بود. یک مخزن سوخت هیدروژنی بر سقف این ترن نصب شده که انرژی پیل های سوختی قطار را به منظور تولید انرژی الکتریسیته تامین خواهد کرد. شرکت آلستوم اظهار امیدواری کرده که این قطارهای جدید جایگزین قطارهای دیزلی شوند که هم اکنون به طور گسترده در اروپا مورد استفاده قرار می گیرد. این قطارها علیرغم استفاده گسترده از قطارهای برقی در کشورهای اروپایی هنوز هم برای حمل و نقل مسافر به کار برده می شوند. اولین بار نمونه اولیه این قطارها در نمایشگاه تجاری سالانه InnoTrans آلمان در هفته جاری به نمایش درآمدند. قطار یاد شده در ماه های پایانی سال ۲۰۱۷ در مسیر Buxtehude-Bremervörde-Bremerhaven-Cuxhaven در شمال غرب آلمان به کار گرفته خواهد شد. تعداد قطارهای سفارش داده شده برای استفاده در این مسیر در آلمان ۱۴ مورد اعلام شده است. تست های ضروری به این منظور توسط مقامات آلمانی انجام شده و طی ماه های آینده هم ادامه می یابد.
http://www.iran-transportation.com/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/
f5ed719e-ea31-4dd3-b9be-168fc30a6bf9
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160927074341-00000.warc.gz
2016-09-27T13:35:04+03:30
حجم نقدینگی در ابتدای سال 95
حجم نقدینگی در ابتدای سال ۹۵ نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۵ 2 بازدید براساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی، حجم نقدینگی در پایان تیرماه امسال با ۳۰ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل و ۶٫۴ درصد رشد در چهار ماهه اول امسال، به ۱۰۸۱ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین رشد پول در دوازده ماهه منتهی به تیرماه ۲۴٫۲ درصد و در ۴ ماهه اول امسال ۲ درصد رشد داشته که در نهایت حجم پول ۱۳۹ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان محاسبه شده است. حجم شبه پول نیز ۹۴۲ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان است که بیانگر سهم عمده این متغیر از نقدینگی است. رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال گذشته به ثبت رسید و بر اساس برخی پیش‌بینی‌ها پس از گذشت چند ماه در سال ۹۵ روند نزولی رشد نقدینگی آغاز می‌شود، اما آمار جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که همچنان این رشد حفظ شده است.
http://www.iran-transportation.com/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-95/
6f220348-3f3b-4227-bc8a-1b024f83e1d0
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160927074341-00000.warc.gz
2016-09-27T13:31:13+03:30
بانک های چین سرآمد میزان سپرده های بانکی در جهان
بانک های چین سرآمد میزان سپرده های بانکی در جهان نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۵ 1 بازدید تارنمای کمیسیون مقررات بانکی چین به تازگی گزارشی منتشر کرده که نشان می دهد سپرده های ۱۳۳ بانک تجاری در شهرهای سراسر چین به مرز سه هزار و ۷۶۰ میلیارد دلار رسیده است. آنطور که این نهاد بانکی چین اشاره کرده میزان سپرده های این بانک ها در طول سال های گذشته هر سال به طور میانگین ۴۰ درصد رشد داشته است. همزمان اعلام شده که نزدیک به یک سوم از این سپرده ها را بانک ها صرف اراوه و اعطای وام به مشتریان کردند و مابقی در بانک ها ذخیره شده است. بانک های تجاری شهرها در چین که به بانک تجاری شهر شهرت یافته است در طول یک دهه گذشته به سرعت افزایش یافته اند و اکنون نزدیک به ۱۱.۹ درصد از کل دارایی های نظام بانکی چین در اختیار آنهاست. یکی از بخش های مهم فعالیت های بانکی چین ارائه وام های کلان برای اموال غیرمنقول و اجرای طرح های زیربنایی است و سودهای کلانی که از این راه بدست می آید باعث قدرت گرفتن این نظام بانکی شده است. بانک های چین به دلیل سپرده های زیاد و فزاینده همواره از مردم چین می خواهند که پول های خود را صرف امور تولیدی و بازرگانی کنند اما چینی ها به طور سنتی و به دلیل نبود برنامه های مختلف سرمایه گذاری برای خانوارها ترجیح می دهند پول خود را در بانک سپرده گذاری کنند. این در شرایطی است که چین از لحاظ ذخیره ارزی نیز به دلیل داشتن ذخیره ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری در صدر کشورهای جهان ایستاده است.
http://www.iran-transportation.com/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9/
d1759227-88ee-413d-bee4-148cf49b98a9
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160927074341-00000.warc.gz
2016-09-27T13:32:16+03:30
افزایش ضریب نفوذ تسهیلات خرد با طرح کارت اعتباری
افزایش ضریب نفوذ تسهیلات خرد با طرح کارت اعتباری نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۵ 2 بازدید اجرای طرح کارت اعتباری مرابحه موجب ترویج معاملات بازرگانی در میان عموم مردم، افزایش ضریب نفوذ تسهیلات خرد در جامعه، افزایش تقاضای کل و رونق اقتصاد می شود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون نظارتی این بانک صبح امروز در نشست مطبوعاتی با اشاره به آغاز صدور کارت‌های اعتباری در شبکه بانکی از ابتدای مهر ماه گفت: براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته صدور کارت‌های اعتباری از ابتدای مهر ماه سال جاری آغاز شد و طرح آزمایشی آن نیز ۱۰ روز پیش از آغاز صدور کارت‌های اعتباری در شعب برخی بانک‌ها عملیاتی و اجرایی شده بود. حیدری این اقدام را جایگزینی مناسب برای تسهیلات خرد خواند و تصریح کرد: با صدور کارت‌های اعتباری، فرایند اعطای تسهیلات خرد به آحاد مردم تسهیل می شود و با این ابزار از مراجعه مکرر مردم به بانک‌ها، صدور فاکتور و یا انجام برخی معاملات صوری جلوگیری خواهد شد. همچنین اعطای کارت‌های اعتباری به شهروندان، فرایند اداری بانک‌ها را کوتاه خواهد کرد.
http://www.iran-transportation.com/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/
89a940c7-b5aa-4ffd-a607-a297b5941fde
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160927074341-00000.warc.gz
2016-09-27T13:42:42+03:30
تمهیدات دیگر کشورها به هنگاک بازگشایی مدارس به منظور کاهش ترافیک
تمهیدات دیگر کشورها به هنگاک بازگشایی مدارس به منظور کاهش ترافیک نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۵ 2 بازدید معاون شهردار تهران گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، ساعات حضور در مراکز کار شناور بوده و مدارس از ۷ صبح باز نمی‌شوند. مازیارحسینی در حاشیه جلسه ستاد استقبال از مهر که همزمان با آغاز سال تحصیلی ۹۵-۹۶ برگزار شد، گفت: با تمهیدات ترافیکی و خدمات رسانی ناوگان حمل ونقل عمومی، تلاش شده ترافیک مهرماه مدیریت شود. رصد ترافیک معابر نیز نشان می دهد، رفتارهای ترافیکی شهروندان بهتر شده است. وی با اشاره به اینکه امروز یکی از روزهای کم حادثه شهر تهران بوده است، تصریح کرد: تا ساعت ٨ صبح هیچ حادثه ترافیکی در تهران رخ نداده است، گفت: ترافیک امروز با تراکم سفرهای آموزشی آغاز شده و از ساعت ٧ به بعد معابر درگیر ترافیک کاری بالای شهروندان شده اند. حسینی افزود: امیدواریم طی روزهای آینده با جا افتادن سرویس های مدارس و استفاده بیشتر شهروندان از حمل و نقل عمومی تراکم ترافیک معابر مدیریت شده و کمتر شود. وی با اشاره به اینکه تنها شرایط اضطراری ترافیک معابر را کنترل می کنیم، گفت: ظرفیت ناوگان معابر با تقاضای شهروندان متناسب نیست و تا زمانی که عرضه و تقاضا را کنترل نکنیم تنها می توانیم با حضوری فیزیکی وضعیت را به حالت تعادل برسانیم. معان شهردار تهران با بیان اینکه بسته پیشنهادی شهرداری تهران در خصوص کنترل ترافیک و آلودگی هوا در کمیسیون زیربنایی دولت در دست بررسی است، گفت: تصمیم گیری در این موضوعات سخت است. از تیرماه موضوع اجرای طرح کاهش را مطرح کردیم اما عملا تا جریمه و اجرای جدی طرح مطرح نشد شهروندان برای دریافت معاینه فنی مراجعه نکرده بودند. ما مسئولان ارشد نباید نسبت به قانون کوتاه بیاییم واگر صف های طولانی معاینه فنی شروع می شود اجرای جدی طرح را هفته به هفته به تعویق بیاندازیم، بلکه لازم است موضوعات علمی را با جدیت اجرا کنیم.
http://www.iran-transportation.com/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
b9bec341-6f58-4cf8-bc8c-cb9510a22c5e
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160927074341-00000.warc.gz
2016-09-27T13:39:58+03:30
تردد دو میلیون دانش آموز، تشدید ترافیک مهرماه
تردد دو میلیون دانش آموز، تشدید ترافیک مهرماه نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۵ 2 بازدید آغاز سال جدید تحصیلی در ابتدای مهرماه هرسال ۳۰ درصد بر حجم بار ترافیکی شهر تهران افروده می افزاید و خیابان های پایتخت شلوغ تر از همیشه می شوند.حدود دو میلیون دانش آموز و دانشجو و معلم در یک حرکت هماهنگ صبح ها قبل از ساعت ۸ وارد خیابان ها می شوند و در یک ساعت مشخص دوباره به خانه هایشان باز می گردند. خیابان های پایتخت تابستان ها خلوت و بدون ترافیک نیست اما افزایش ۲۵ درصدی سفرهای آموزشی در برخی مواقع خیابان های تهران را قفل و ساعات انتظار برای رسیدن به مقصد را طولانی تر می کند. شهر از هفته ها قبل به حالت آماده باش در می آید و برنامه ریزی هایی برای کاهش بار ترافیکی انجام می شود. سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص برنامه های پلیس راهور برای ترافیکی آموزشی پایتخت، گفت: افزایش بار ترافیکی و تردد روزانه نزدیک به ۱.۸ میلیون محصل نیازمند تمهیدات ویژه پلیس است. یکی از این تمهیدات، حضور پلیس در مراکز آموزشی حداقل در دو هفته نخست مهر است. کنترل خودروهای غیرمجاز و ممانعت از جابجایی دانش آموزان و نظارت بر عملکرد سرویس های مدارس که شامل کنترل معاینه فنی، بیمه نامه و کارت صلاحیت خودروهای سرویس مدارس می شود از جمله فعالیت های دیگر پلیس راهور است.
http://www.iran-transportation.com/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9/
a9138d78-975f-49c9-ada5-dea9af2dd26b
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160927074341-00000.warc.gz
2016-09-27T13:37:16+03:30
آخوندی قطعات یک و دو آزادراه کنارگذر شرق اصفهان را افتتاح کرد
آخوندی قطعات یک و دو آزادراه کنارگذر شرق اصفهان را افتتاح کرد نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۵ 1 بازدید وزیر راه و شهرسازی در مراسم راه اندازی قطعات یک و دو آزادراه کنارگذر شرق اصفهان با اشاره به نقش آن در کریدور شمال-جنوب داخل کشور گفت: این پروژه می‌تواند به آزادراه اصفهان-شیراز یا همان کریدور شمال- جنوب ایران به طول ۲۴۰ کیلومتر متصل شود. وی افزود: این دو آزادراه به طور همزمان تکمیل خواهند شد و در مجموع پروژه‌ای به‌طول ۳۰۰ کیلومتر برای تمام این خطه و ملت ایران به بهره‌برداری خواهد رسید. آخوندی با اشاره به روند پیشرفت و ساخت کنارگذر شرق اصفهان بیان داشت: احداث این مسیر سال ۸۲ آغاز شد و پس از سپری کردن روند پیشرفت در اوایل سال ۹۰ از نفس افتاد و درگیر مسائل حقوقی و اداری شد اما پس از روی کار آمدن دولت تدبیرو امید با توافق با سرمایه‌گذار پیشین و بدون نیاز به رفع مسائل حقوقی از طریق مراجعه به دادگاه، این پروژه را تحویل گرفتیم. این مقام مسئول با اشاره به مدل قراردادی کنارگذر شرق اصفهان خاطرنشان کرد: سهم مشارکت دولت و بخش خصوصی در قرارداد قبلی به صورت ۵۰-۵۰ بود که در مدیریت جدید سهم دولت به ۳۰ درصد کاهش یافت و انتخاب پیمانکار از طریق برگزاری مناقصه انجام شد. همچنین سایر امور اداری به طور مرتب و قانونی جلو رفت تا مشکلی در آینده برای انجام این پروژه به وجود نیاید. وی افزود: برای ۳۰ کیلومتر باقی‌مانده در قطعه سوم نیز فراخوان اعلام شد و در صورت موافقت پیمانکار دو قطعه اول و دوم از واگذاری قطعه سوم از سوی ما استقبال خواهد شد.
http://www.iran-transportation.com/%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%B4%D8%B1/
41bb1c11-d53a-4919-92fd-a7bb07361824
crawl-data/CC-NEWS/2016/09/CC-NEWS-20160927074341-00000.warc.gz
2016-09-27T16:23:44+03:30
خصوصی سازی در حمل و نقل جاده ای ، بررسی یک تجربه ناکارآمد
خصوصی سازی در حمل و نقل جاده ای ، بررسی یک تجربه ناکارآمد نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۵ 1 بازدید مروری بر نتایج خصوصی سازی در حمل و نقل جاده ای خصوصی سازی در حمل و نقل جاده ای بررسی یک تجربه ناکارآمد مهندس غروی بخش حمل و نقل جاده ای به ویژه بار یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های فرا بخشی اقتصاد ملی کشور است که علاوه بر نقش مهم آن در کلیه فرآیندهای تولیدی و به طورکلی در اقتصاد و تجارت کشور، قریب ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را نیز تشکیل داده، و سهم مشابهی نیز در اشتغال دارد. مالکیت در این بخش برخلاف گذشته که شرکت‌های بزرگ دولتی مانندشرکت‌های داخلی، بین المللی و یخچال‌دار جمهوری اسلامی ایران در آن فعال بود اکنون کاملاًبه بخش خصوصی واگذار شده و این بخش یکی از نمونه های بارز فعالیت‌های اقتصادی خصوصی سازی شده است که نقش دولت در آن حکم‌رانی و تدوین قوانین، مقررات و ضوابط فعالیت در این بخش است. از طرف دیگر اکنون سال‌هاست که حمل و نقل جاده ای کشور با مشکلات ساختاری و اقتصادی متعددی مواجه است. اهم این مشکلات ناشی عملکردحکم‌رانان و متولیان این بخش است که از یک سو ریشه در تدوین قوانین و ضوابط و مقررات نامناسببه ویژه در تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بار بینشهری داشته و از سوی دیگر ناشی از عدم وجود مقررات شفاف و مستقل در چگونگی اشتغال به حرف و مشاغل مختلف حمل و نقل است که موجب شده تا عملاً بیش از ۹۰ درصد از کامیون‌های شاغل در باربری بین شهری کشور به صورت “تک واحدی” فعالیت کنند و شرکت‌ها نیز با استفاده از کامیون‌های تک واحدی علاقه چندانی به سرمایه گذاری و خرید کامیون نداشته باشند. ذکر این نکته ضروری است که بین واژه “خود مالکی” و “تک واحدی”تفاوت زیادی وجود دارد. خود مالکی پدیده ای رایج در حمل و نقل جاده ای عموم کشورها ست که ناشی از ساختار عملیاتی این بخش است، ولی در تمامی کشورهای صنعتی و پیشرفته مانند کشورهای اتحادیه اروپایی پدیده تک واحدی وجود نداشته و کلیه کامیون‌های خود مالک فقط از طریق شرکت‌های حمل و نقل دارای مجوز فعالیت قادر به تردد و حمل بار در جاده ها هستند که چگونگی آن به طور اجمالی به شرح زیر است: ادامه این مطلب را می توانید در شماره ۳۴۸ ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید.
http://www.iran-transportation.com/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DB%8C/
e09cd649-4a0f-4901-9bfe-785c58e45bc2
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161001224340-00008.warc.gz
2016-10-02T12:29:25+03:30
ناکامی مناطق آزاد در ایجاد رشد اقتصادی
ناکامی مناطق آزاد در ایجاد رشد اقتصادی نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 2 بازدید ساده‌ترین تعریف از «منطقه آزاد تجاری» چنین است: بخشی از سرزمین که مقررات عام گمرکی و مالیاتی کشور در آن اجرا نمی‌شود. ضابطه منطقه آزاد تجاری، جغرافیایی است؛ بنابراین فعالیت شرکت‌هایی که در منطقه آزاد صورت می‌گیرد، مشمول معافیت‌های گمرکی و مالیاتی است؛ اما این معافیت به همان محدوده جغرافیایی محدود می‌شود؛ بنابراین با کالا و یا خدماتی که وارد «سرزمین اصلی» می‌شود، مانند کالاها و خدمات وارداتی برخورد می‌شود. همین مسئله است که ذهن ما را در کارکردهای منطقه آزاد به توهم دچار می‌کند. عموماً تصور می‌شود، منطقه آزاد، نهادی مناسب برای توسعه صادرات است؛ و کیست که نداند سیاست‌های صادراتی، از جمله، حرف‌های قشنگ روزگار ماست. با این حال مناطق آزاد، از لحاظ تحلیلی نمی‌توانند سهم مؤثری در افزایش صادرات داشته باشند. برای اثبات نقش کم‌رنگ مناطق آزاد در توسعه صادرات، کافی است دو نکته را مورد توجه قرار دهیم، نخست الگوی توسعه مناطق آزاد در دیگر نقاط جهان و دیگر چگونگی شکل‌گیری الگوی صادرات. ادامه این مطلب را می توانید در شماره ۳۴۹ ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید.
http://www.iran-transportation.com/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
cd27803a-88d7-4f73-98eb-c54ce9502d40
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161001224340-00008.warc.gz
2016-10-02T12:32:33+03:30
مناطق آزاد و ویژه برای وابسته‌سازی اقتصادی
مناطق آزاد و ویژه برای وابسته‌سازی اقتصادی نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 2 بازدید شناخت ماهیتی مناطق آزاد تشکیل مناطق آزاد از برایندهای اقتصاد سرمایه‌داری است و در این مناطق، فضاهای تولیدی و تجاری ایجاد می‌شوند تا تولید را برای رقابت در بازار جهانی و به میزان محدودی در بازار داخلی رقابت‌پذیر کنند و به عبارت دیگر از هزینه تولید بکاهند و کالاهای خاص را که اساساً نمی‌تواند شامل همه کالاها باشد، در بازارها به قیمتی کم‌تر یا برابر با قیمت‌های رایج، که به هر حال در بردارنده سود بیش‌تر است، عرضه کند. مناطق آزاد از ابداعات دهه ششم قرن گذشته است که نخستین بار در تغییر کاربری فرودگاه ایرلند اجرا شد و سپس به آرامی مورد تقلید قرار گرفت و رشد کرد و در دهه‌های هشتاد و نود قرن بیستم و در اوج‌گیری جهانی‌سازی سرمایه‌داری، به بیش‌ترین میزان رشد خود رسید؛ اما از اوایل قرن ۲۱ رشد آن متوقف شد. این توقف، هم به دلیل رسیدن به حد نهایی ظرفیت و هم اساساً به دلیل محدودیت‌های ذاتی بازار تولید سرمایه‌داری و رکورد نوسانات تکرار شونده آن است. کشورهای تازه صنعتی‌شده بیش‌ترین تعداد و بیش‌ترین ظرفیت مناطق آزاد را در خود جای داده‌اند. در حدود ۷۵درصد از مناطق آزاد از حیث فعالیت تولید و صادرات در این کشورها قرار دارند اما معنای آن این نیست که هر کشور جهان سومی که پای در وادی مناطق آزاد گذاشت به جرگه‌ی کشورهای نوی صنعتی ارتقا یافته راه می‌یابد. این را ما به تجربه دریافته‌ایم. مناطق آزاد موجب افزایش تولید و صادرات می‌شوند که آن نیز به خاطر فرصت‌های‌های اقتصادی و حقوقی‌ای است که در اختیار انباشت سرمایه قرار می‌گیرد. اما باز معنای این حکم چنین نیست که هر کشوری که اقدام به گشودن مناطق آزاد و اختصاص زمین و زیرساخت به آن کند، می‌تواند به جذب سرمایه اقدام کند و تولید و تجارب را گسترش دهد. ادامه این مطلب را می توانید در شماره ۳۴۹ ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید.
http://www.iran-transportation.com/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82/
229bf3a4-61f7-45c2-92a2-f3debcbb25b2
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161001224340-00008.warc.gz
2016-10-02T14:28:13+03:30
تولید ۴۳۰۰ خودرو در روز، نشان از عملکرد مطلوب قطعه‌سازها دارد.
تولید ۴۳۰۰ خودرو در روز، نشان از عملکرد مطلوب قطعه‌سازها دارد. نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 2 بازدید معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید روزانه ۲۳۰۰ دستگاه خودرو توسط ایران‌خودرو و ۲ هزار دستگاه توسط سایپا نشان از وضعیت مطلوب قطعه‌سازها دارد. محسن صالح‌نیا با اشاره به بدهی خودروسازها به قطعه‌سازها اظهار داشت: آنچه که مسلم است وضعیت مطلوب و عملکرد خوب قطعه‌سازها است و تولید روزانه ۴۳۰۰ دستگاه خودرو که همه قطعات مورد نیاز آنها توسط قطعه‌سازها تولید می‌شود بیانگر این موضوع بوده و نشان می‌دهد که قطعه‌سازها وضعیت خوبی دارند و بیشتر به‌دنبال توسعه تولید هستند. وی افزود: بنابراین موضوع بدهی خودروسازها به قطعه‌سازها یک تهاتر ۳ تا ۴ ماهه است که همیشه مطرح بوده و بالا و پایین می‌شود و بیشتر این بدهی برمی‌گردد به دو شرکت بزرگ خودروساز چرا که بیشتر داخلی‌سازی کردند و مقداری وضعیتشان متفاوت است. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: البته این موضوع طبیعی بوده و قطعه‌ساز معمولا یک زمانی را برای دریافت طلبش از خودروساز اعلام می‌کند که این روند در سایر محصولات صنعتی وجود دارد و وقتی فردی محصولش را به یک بنکدار می‌فروشد بعد از مدتی پول آن را دریافت می‌کند. صالح‌نیا بیان کرد: بنابراین این موضوع از این منظر غیرعادی نبوده و هیچ قطعه‌سازی به اجبار قطعه نمی‌فروشد و همواره یک تفاهمی در قراردادهای بین قطعه‌سازان و خودروسازان وجود دارد که این روند معمولی در مواقعی با مشکل مواجه می‌شود و زمان تعیین شده مقداری افزایش می‌یابد مانند سال گذشته که خودروسازان در مقاطعی نتوانستند محصولاتشان را به فروش برسانند و این مسئله به‌ صورت یک معضل پدیدار شد.
http://www.iran-transportation.com/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B4%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF/
91fc94fe-8174-4c7a-91f7-fe88c9af3c22
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161001224340-00008.warc.gz
2016-10-02T14:32:14+03:30
لندنی ها دوچرخه را به وسایل حمل و نقل عمومی ترجیح می دهند.
لندنی ها دوچرخه را به وسایل حمل و نقل عمومی ترجیح می دهند. نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 1 بازدید به گزارش روزنامه گاردین آمار عادت های جابجایی نوع و میزان حمل و نقل در لندن در حال تغییر است. طبق این تحقیق، زیرساخت هایی که لازمه دوچرخه سواری هستند در لندن بهتر شده است و لندنی ها نیز رغبت بیشتری به دوچرخه سواری برای گذار از مناطق شلوغ لندن نشان می دهند. به طوریکه سالانه ۵% به آمار دوچرخه سواران این شهر اضافه می شود. آمارها حاکی از آن است که اکثر دوجرخه سواران کسانی هستند که رفت و آمد روزانه دارند و قبلا حداقل ۵ بار در هفته از وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس و مترو استفاده می کردند. در واقع لندنی ها از شلوغی بیش از حد مترو بیشتر شکایت دارند تا اتوبوس ها و به فکر نوع دیگری از حمل و نقل برای رفت و آمد روزانه خود هستند. هر چند که لندن از رقم ۴۰۰.۰۰۰ دوچرخه سوار در سال ۲۰۰۵ به ۶۰۰.۰۰۰ مسافر در ۲۰۱۴ رسیده است، باز هم دوچرخه سواران تنها ۲% از میزان آمد و شد روزانه این شهر را نسبت به دیگر وسایل حمل و نقل به خود اختصاص می دهند.
http://www.iran-transportation.com/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85/
342ca2e1-ace0-47ae-b191-49167b25e058
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161001224340-00008.warc.gz
2016-10-02T14:29:27+03:30
۱۳۰هزارمیلیاردتومان بودجه برای تکمیل راه‌هاوخطوط ریلی کشورنیازاست
۱۳۰هزارمیلیاردتومان بودجه برای تکمیل راه‌هاوخطوط ریلی کشورنیازاست نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 2 بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای احداث و تکمیل راه های اصلی، بزرگراه ها، آزادراه ها و خطوط ریلی کشور، ۱۳۰هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز است. علیرضا محفوظی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های راهسازی استان مرکزی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور چندی پیش به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که کلیات آن به تصویب رسیده است. شورای عالی ایمنی حمل و نقل برای نخستین بار در کشور با هدف ارتقای ایمنی در حوزه راه ها و حمل و نقل شکل گرفته و می تواند گام موثری در ارتباط با ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای باشد. محفوظی اظهار داشت: این لایحه به کمیسیون تخصصی عمران مجلس ارجاع شده وکلیات آن هفته گذشته به تصویب رسیده و مقرر شد با آغاز به کار مجلس جزییات آن برای تصویب مورد بررسی قرار گیرد. معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ریاست این شورا بر عهده رییس جمهور است و دبیری آن را هم معاون اول رییس جمهور به عهده دارد و دستگاه هایی که به نوعی در افزایش ایمنی راه ها موثر و مرتبط باشند نظیر پلیس راهور، ناجا و… و تعدادی از وزرا نیز در این شورا عضو هستند. محفوظی بیان داشت: برای احداث و راهسازی و تکمیل راه های اصلی، بزرگراه ها، آزادراه ها و خطوط ریلی کشور ۱۳۰هزار میلیارد تومان اعتبار با احتساب هزینه های امروز نیاز است اما اعتباری که هم اکنون برای این پروژها و طرح ها پیش بینی شده ، ۷۵۰میلیارد تومان است. وی محور خمین به سمت الیگودرز را یکی از اولویت های راهسازی استان مرکزی اعلام کرد و گفت: خوشبختانه ۱۱کیلومتر از این محور در دست اجرا است و ۲۴کیلومتر مابقی نیز با تخصیص اعتبار اجرا خواهد شد.
http://www.iran-transportation.com/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C/
16e49190-9b30-4680-a495-9f055d4543bf
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161001224340-00008.warc.gz
2016-10-02T14:30:52+03:30
معاون محیط زیست کشور گفت: اوراق کشتی ها مضرترین صنعت دریایی برای محیط زیست دریا است.
معاون محیط زیست کشور گفت: اوراق کشتی ها مضرترین صنعت دریایی برای محیط زیست دریا است. نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 2 بازدید پروین فرشچی پیش ازظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی که در شناور و بر روی دریا برگزار شد، با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای صنعت بازیافت کشتی در کشور مخالف است، بیان داشت: ۱۷۴ کشتی در اروند و صدها شناور کوچک و بزرگ در خلیج فارس و دریای عمان غرق شده است که بخش خصوصی بدنبال اوراق این کشتی ها است. ولی از سوی سازمان محیط زیست کشور تا کنون هیچ مجوزی برای این اقدام صادر نشده است. فرشچی عنوان کرد: شش کشور هندوستان، ترکیه، نروژ، هلند، پاکستان و اندونزی از میان ۱۸۴ کشور ساحلی این صنعت را فعال کرده اند و سایر کشورها به دلیل آلودگی بسیار زیاد این صنعت به ویژه برای محیط زیست، تمایلی برای فعال کردن آن ندارند. وی خاطرنشان کرد:به لحاظ سیاسی و امنیتی نیاز به شناورسازی و خروج این کشتی‌ها است، امام اوراق شدن آنها تبعات بسیار زیادی برای محیط زیست دریا در پی خواهد داشت. معاون محیط زیست دریایی محیط زیست کشور با بیان اینکه نخستین درخواست ایجاد صنعت اسکراپ در سال ۱۳۶۵ به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شد، بیان داشت: حتی در سالهای ابتدای انقلاب هم مجوز فعالیت این صنعت در منطقه چابهار و دریای عمان صادر نشد. وی با بیان اینکه مجتمع های فولاد در کشور نیاز به خوراک و مواد مصرفی دارند، افزود: بخش خصوصی اقدام به خرید بیش از ۱۰۰ کشتی فرسوده از کشور عراق گرفته تا با اوراق این کشتی ها و فروش به مجتمع های فولادی درآمد خوبی عایدشان شود.
http://www.iran-transportation.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7/
6b29a01a-2652-4ec8-b317-9739a1366d17
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161003130443-00010.warc.gz
2016-10-04T14:10:23+03:30
این مناطق ؛ برای قاچاق کالا آزاد هستند یا ویژه برای واردات
این مناطق ؛ برای قاچاق کالا آزاد هستند یا ویژه برای واردات نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۵ 1 بازدید عضو هیات رئیسه مجلس از علل مخالفت خود با افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می گوید؛ این مناطق ؛ برای قاچاق کالا آزاد هستند یا ویژه برای واردات جوامع مختلف بعد از انقلاب صنعتی برای برون رفت از چالش های اداره و پرهیز از تمرکز قدرت در دست یک فرد یا یک نهاد، به تدریج، تن به قبول و اجرای نظریه مونتسکیو، فیلسوف و نظریه پرداز قرن هجدهم فرانسه دادند و هم اکنون بسیاری از کشورهای جهان، اداره امور جامعه خود را بر مبنای اصل تفکیک قوا پیش می برند. ایران نیز بر پایه همین نظریه و بر مبنای استقلال هریک از قوای سه گانه امور اجرایی، قضایی و قانون‎گذاری خود را پیش می‎برد. قوه مقننه یکی از قواست که در کنار دو قوه دیگر یعنی اجراییه و قضاییه به تدوین قوانین و نظارت بر اجرای آن می‎پردازد. این نهاد قانون‎گذاری با عنوان مجلس شورای اسلامی و متشکل از ۲۹۰ نماینده، از طرفی پایگاه نظام و از سویی هم جایگاه مردم برای مشارکت جستن آن‌‎ها در تصمیم‎گیری‎های کلان مملکتی، به‌خصوص در مسائل اقتصادی است. مساله رشد و پیشرفت اقتصادی یکی از مباحث بسیار مهمی است که زندگی مردم به آن وابسته است. این مباحث اقتصادی همواره بین دولت و مجلس محل مناقشه بوده است. درواقع با ایجاد ظرفیت‎های اقتصادی‏ای که مورد نیاز مردم است و دولت‏ها و مجالس منتخب مردم با برنامه‏ریزی‎های‌شان آن را به منصه ظهور می‎گذارند، چرخ اقتصاد می‌گردد و با “تدابیر هوش‌مندانه” پیشرفت اقتصادی حاصل می‎شود. با همین نگاه، این روزها موضوعی در مجلس، تحت عنوان بحث درباره ضرورت ایجاد هفت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدیددر کشور شکل گرفته است که به زعم کارشناسان، مجلس، نه‎تنها به‎ عنوان نماینده ملت، و در راستای احقاق حقوق آن‎ها درست عمل نکرده بلکه از اعاده این حقوق، عدول نیز کرده است. چراکه برخی از نمایندگان مردم، با وجود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجود که هنوز به سوددهی اقتصادی مناسبی نرسیده اند، شکل گیری مناطق جدید را نیز مطرح کرده‎اند و در این راه از هیچ تلاشی هم فروگذار نمی کنند. در مقابل گروهی دیگراز نمایندگان معتقدندکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد شده قراربود تا سبب رونق اقتصادی شوند، ایجاد اشتغال کنند و البته به محیط زیست هم آسیب نرسانند ولی عملاً به مراکزعمده قاچاق کالاتبدیل شده اند.یکی ازمخالفان سرسخت افزایش تعداد این گونه مناطق، سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مجلس وعضوکمیسیون اقتصادی است که با نفس افزایش مخالف نیست بلکه به شیوه مدیریت وعدم کارآمدی آن ها اعتراض دارد . اما فارغ از ناکارآمدی دولت دراداره این مناطق و بحث‌هایی که دراین‎باره در مجلس درگرفته، ببینیم دیدگاه های این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس چه مسایل بنیانی را در درارتباط با این گونه مناطق برمی تابد. در زیراین گفت‎وگورا می خوانید ؛ ادامه این مطلب را می توانید در شماره ۳۴۹ ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید.
http://www.iran-transportation.com/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%9B-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DB%8C/
38e71c22-f3cb-44c8-8387-e228d82d29c1
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161003130443-00010.warc.gz
2016-10-04T14:17:50+03:30
خودروهای عراقی در جاده های کردستان حادثه آفرینند
خودروهای عراقی در جاده های کردستان حادثه آفرینند نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۵ 1 بازدید حوادث رانندگی ناشی از تردد خودروهای عراقی در جاده های کردستان همچنان ادامه دارد سه شنبه هفته گذشته یک نفت کش عراقی باعث تصادف و وقوع آتش سوزی شش خودرو در جاده مریوان – سنندج شد اما داستان تردد خطرناک نفت کش های عراقی در جاده های کردستان محدود به این بار و امسال نیست و هر بار حادثه روی داده و خسارت های مالی و جانی زیادی را روی دست استان گذاشته و باعث ناامنی در جاده های کردستان شده اند. نفت کش های عراقی به دلیل عدم شناخت رانندگان آنها از جاده از یک سو و همچنین وضعیت نامناسب جاده های استان کردستان به ویژه مسیر سنندج – مریوان از سوی دیگر به دلیل اصلی وقوع حوادث رانندگی تبدیل شده اند. سه شنبه شب و حدود ساعت ۲۲ به دلیل واژگون شدن یک دستگاه نفت کش عراقی و ریختن مواد سوختی روی جاده شش ماشین تصادف کرده و این تصادفات منجر به آتش سوزی در محل هم می شود. رئیس پلیس راه استان کردستان با اشاره به جزئیات این حادثه، عنوان کرد: متاسفانه راننده نفت کش که ار مسیر سروآباد به سمن سنندج در حرکت بوده در یکی از پیچ های خطرناک به دلیل عدم توانایی در کنترل خودرو باعث واژگونی آن شده و بعد از واژگونی مواد سوختی داخل نیز در سطح جاده پخش می شود و آتش سوزی رخ می دهد و پنج خودرو دیگری که از دو سمت در حال حرکت بودند نیز دچار حادثه می شوند. بر اساس گزارش رسیده تمامی شش خودرو از جمله خود نفت کش عراقی، یک دستگاه ماک و چهار دستگاه خودرو سواری دیگر دچار آتش سوزی شده و تقریبا به صورت کامل سوختند. خوشبختانه با وجود اینکه حادثه واقعا سنگین بود کسی کشته نشد اما هشت نفر مصدوم و زخمی برجای گذاشت. تردد نفت کش های عراقی طی چند سال اخیر عامل اصلی وقوع تصادف و همچنین آلودگی محیط زیست در کردستان شده اند و علیرغم اعتراض های صورت گرفته از سوی نهادهای مردمی، پلیس راه و حتی مسئولان دولتی کسی پاسخگو نبوده است. بیش از دو دهه است که موضوع احداث جاده جدید سنندج – مریوان در دستور کار دولت های مختلف قرار گرفته و هر سال وعده ای جدید برای افتتاح این پروژه مطرح می شود ولی تاکنون این وعده ها عملیاتی نشده است.
http://www.iran-transportation.com/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF/
c3b4c592-7a12-47e7-879b-6987aea73850
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161003130443-00010.warc.gz
2016-10-04T14:15:16+03:30
حادثه مرگبار در ایستگاه شادمان مترو
حادثه مرگبار در ایستگاه شادمان مترو نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۵ 1 بازدید ساعت ۱۸:۴۰ در روز یکشنبه ۱۱ مهرماه یک رام قطار مترو در حال ورود به ایستگاه شادمان – تقاطع خط ۲ و ۴ – بود که به دلیل رعایت نکردن فاصله حریم ریلی از سوی یک دختر ۲۵ ساله و برخورد سر وی با واگن قطار به شدت مصدوم و جان خود را از دست داد. مدیر روابط عمومی شرکت مترو تهران خاطرنشان کرد: به هنگام ورود قطار مترو توسط بلندگوی ایستگاهها مدام اعلام می شود که مسافران از خط زرد (قسمت اضطراری حریم ریلی) فاصله بگیرند که متاسفانه این دختر جوان بی توجه به اخطارها با قطار در حال توقف برخورد کرد. مقدم بیان کرد: تکنسین های اورژانس تهران بالافاصله با حضور در محل حادثه مصدوم را به بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل کردند اما بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد. اما در ساعات ازدحام به ویژه هنگام رسیدن قطار به ایستگاه های پر رفت و آمد، گاهی فشار جمعیت به قدری زیاد است که هر از چندگاهی متاسفانه شاهد وقوع چنین حوادث اسف‌باری هستیم. حوادثی که با مدیریت بهتر ایستگاه های شلوغ می توان از وقوع بسیاری از آنها جلوگیری کرد.
http://www.iran-transportation.com/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88/
7e8e033d-5ab8-4d67-9a5f-2c49dceabfe6
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161003130443-00010.warc.gz
2016-10-04T14:05:35+03:30
کانون های نامرئی قدرت،پاشنه آشیل اقتدار ملی
کانون های نامرئی قدرت،پاشنه آشیل اقتدار ملی نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۵ 1 بازدید این روزها دیده و شنیده می شودکه دریافت روادیدکشورهای اروپائی، آمریکا، کانادا و استرالیا، شهروندان ایرانی را به شدت درگیرخودکرده است. باز نشدن وبگاه های سفارت‌خانه های یادشده برای نام نویسی ودریافت نوبت ، دغدغه ذهنی کسانی شده است که به هر دلیل تن به ضرورت دریافت روادید داده اند. گذشته از مشکل نوبت، مدارک خواسته شده نیز بسیارت حقیرآمیز و برای شهروندان ایرانی خوارکننده است. ارائه این مدارک و پاسخ به سئوال ها، حتی برای کسانی که از سوی شرکت ها و سازمان های معتبر نظیر زیمنس آلمان دعوت رسمی می شوند، الزامی است. مجموع مدارک خواسته شده وپاسخ به پرسش های موردنظر ، جملگی نشان از تحقیر و بی اعتمادی مطلق به شهروندان ایرانی دارد.گوئی همه متقاضیان دروغگو، حقه باز، دزد، آس وپاس و بی هویت هستند، مگر این که با ارائه مدارک خواسته شده و پاسخ به پرسش های موردنظر، راست‌گویی و درست کرداری آنان نزد مقامات سفارت احراز شود. البته این شرایط تازگی ندارد. از نخستین سال های دهه شصت به این سو همواره به یاد داریم که چگونه سیاست های حاکمیت درصحنه های داخلی وبین المللی به تدریج متقاضیان روادید را پشت در سفارت‌خانه ها متراکم کرد و صف های طولانی را درمنظر عابران شکل داد، به گونه ای که ماموران سفارت‌خانه ها مجبور می شدند با شیلنگ آّب آنان را متفرق سازند، حتی دیده می شد کسانی به صورت رقت انگیز از شب قبل بستر محقر خود را که شامل یک زیرانداز و یک پتو بود پشت در سفارت‌خانه ها پهن می کردند . متأسفانه هیچ کدام از این صحنه ها و هر آن چه درطول سال های بعد از انقلاب پشت درسفارت‌خانه ها بر سر متقاضیان روادید آمد ،کم‌ترین ترحمی را از سوی حکومت کنندگان برنیانگیخت و اقدامی برای جلوگیری از خوار شمردن شهروندان صورت نگرفت. ادامه این مطلب را می توانید در شماره ۳۴۹ ماهنامه صنعت حمل و نقل بخوانید
http://www.iran-transportation.com/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%8C%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B4%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF/
b43eab22-818d-4cc3-a5d0-5054b4069002
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161008015559-00017.warc.gz
2016-10-08T13:12:09+03:30
سفیر مالزی در تهران اعلام کرد: مالزی قصد گسترش روابط تجاری با ایران را دارد
سفیر مالزی در تهران اعلام کرد: مالزی قصد گسترش روابط تجاری با ایران را دارد نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۵ 1 بازدید گسترش روابط تجاری ایران و مالزی سفیر تجارت کشور مالزی در نشستی که به مناسبت ورود ایشان به کشور ایران برگزار شده بود، از حضور جامعه تجاری مالزی به‌منظور حصول به منافع اقتصادی این کشور از ایران پس از رفع تحریم‌ها خبر داد. وی عنوان کرد: مبادلات تجاری ایران و مالزی در چند ماهه اخیر ۹درصد افزایش داشته و از ۲۹۰ میلیون دلار به ۳۲۰ میلیون دلار رسیده است. او گفت: با انعقاد موافقت‎نامه جدید که از نظر تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است، انتظار رشد مبادلات تجاری را داریم. امسال دو هیات برای افزایش صادرات مالزی به ایران آمدند. هیات نخست بر صنایع نفت و گاز متمرکز بودند و موضوع کاری هیات دوم، ترکیبی از حوزه‎های مختلف مانند صنعت غذا، ساختمان و مبلمان بود. به‌زودی نیز هیات سومی به کشور گسیل خواهد شد که در راستای ارتقای صنایع خودروسازی، فن‌آوری و ماشین‌سازی از تاریخ۲۲ تا ۲۴ اکتبر (۱ تا ۳ آبان) به تهران خواهند آمد. در این سفر با همکاری سفارت مالزی، اتاق بازرگانی ایران و دیگر بخش های دولتی ملاقات‌های تجاری نیز انجام خواهد شد. سفیر تجارت مالزی در ادامه گفت: همه بر این باورند که مالزی کیفیت و قیمت‌های رقابتی دارد. ما از تجار و صنایع ایران می‌خواهیم در مالزی و در حوزه آ‌سه‌آن حضور داشته باشند. ما بر این باور هستیم که دولت ایران در تلاش است که امکانات تجاری را ایجاد کند. شرکت‌های مالزیایی نیز مشتاق تحقق برنامه‌های دولت ایران از طریق برنامه‌های تجاری هستند که قرار است در آینده صورت گیرد. ایران و مالزی در همکاری‌های آینده می‌توانند به جهان ثابت کنند که دو کشور اسلامی تا چه اندازه می‌توانند همکاری‌های تجاری موفق داشته باشند. ایران، مالزی و ترکیه سه رهبر مسلمان فن‌آوری و علوم هستند. حدود ۷هزار دانشجوی ایرانی در حال تحصیل فن‌آوری و کشاورزی در مالزی هستند. همچنین شرکت‌های زیادی در مالزی هستند که تخصص‌شان در همین زمینه‌هاست و امیدواریم که این روابط بیشتر هم بشود. آقای دکتر روحانی نیز در ۷ و ۸ ماه اکتبر( ۱۶ و ۱۷ آبان ماه) سفری به مالزی دارند که هدف‌شان تمرکز بر ارتقای روابط تجاری و سرمایه‌گذاری است. این سفر می‌تواند شروعی برای روابط بهتر باشد. هیات ایشان شامل چندین وزیر است که امیدواریم در مذاکرات خود موفق باشند. جدای از این، امیدواریم در این سفر معاهده‌ای در رابطه با انتقال زندانیان هر دو کشور صورت گیرد که البته این امر، فرآیندی دوجانبه است.
http://www.iran-transportation.com/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D8%AF/
626e0422-0e1e-4c94-999c-c6c2053966fd
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161009015614-00018.warc.gz
2016-10-09T10:18:17+00:00
آیا هنوز فرصتی برای جلوگیری از جنگ عمومی باقی مانده؟, بوسيله ى تی یری میسان‬
پس از تخریب گل سر سبد نیروی دریائی امارات متحدۀ عربی، در 1 اکتبر 2016، نیروهای نظامی دیکتاتورهای نفتی خلیج فارس در ادامۀ جنگ علیه جمهوری عرب سوریه به تردید افتادند. برای همه روشن است که موشک زمین به دریائی که کشتی دو بدنۀ موج شکن را تخریب کرده سلاح بسیار پیشرفته ای ست که هرگز در صحنۀ نبرد دیده نشده. این موشک نه توسط حوثی ها ( جنبش انصار الله یمن) شلیک شده و نه طرفداران صالح رئیس جمهور قدیمی که چنین سلاحی در اختیار ندارند، بلکه توسط روسیه شلیک شده است که از فصل تابستان مخفیانه در یمن حضور دارد. تصور هماهنگ سازی جهاد طلبان بدون مداخلۀ ایالات متحدۀ آمریکا ممکن نیست زیرا رقابت بین هم پیمانان محلی یعنی عربستان سعودی و قطر پیوسته مراحل پیشین جنگ را مین گذاری کرده و به مخاطره انداخته است. در نتیجه واشنگتن بر آن است تا یگانه گزینش باقی مانده را به کار ببرد : یعنی برخورد نظامی مستقیم. ایالات متحدۀ آمریکا 64 کشور و 3 مؤسسۀ بین المللی را فراخوانده که به اتحادیۀ به اصطلاح ضد داعش آنان پیوندند تا به دمشق حمله کنند. عملاً فقط کانادا، فرانسه، هلند و بریتانیا حضور بهم رسانده اند. طرح این است که روی دمشق و لاذقیه موشکهای کروز پرتاب کنند، و ارتش عرب سوریه را بمباران کنند. این طرح طی شورای آتلانتیک در 27 سپتامبر به کشورهای عضو ناتو اعلام شده بود، و متعاقباً جان مک کین نیز در وال استریت ژورنال از آن پشتیبانی کرد. این عملیات برای بیرون کشیدن موصل از چنگ داعش، مستلزم سازماندهی مجددی ست که در حال حاضر در شرف تکوین می باشد. از هم اکنون، می توانیم ببینیم که هدف این اتحادیه همانی نیست که اعلام کرده اند، بلکه تغییر متصرف کنندگان موصل است. در واقع می خواهند نه اینکه مقامات رسمی عراق و یا ساکنان تاریخی موصل را به رسمیت بشناسند، بلکه در راستای طرح ایجاد استان سنی، منطقه را به اهل سنت واگذار کنند. اتحادیۀ ضد داعش، داعش را بمباران نکرد بلکه « در اثر اشتباه » تردیدی در نابود کردن شبه نظامیان داوطلب شیعه بخود راه نداند، یعنی آنانی را زیر ضرب قرار داد که برای آزاد کردن شهر از چنگ تاریک اندیشی آمده بودند. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان راز مگو را در روزنامۀ صباح بر ملا کرد و گفت که پس از آزادی موصل این شهر به سکنان آن تعلق خواهد داشت، «فقط عربهای سنی، ترکمن و کرد از اهل سنت می توانند در آنجا باقی بمانند». به سخن دیگر، اتحادیۀ ضد داعش برآن است اجرای طرحی را که واشنگتن به داعش واگذار کرده بود به اتمام رساند. هدف اصلی اش این است که بقبولاند که تصفیۀ قومی و به ویژه اخراج و یا کشتار مسیحیان و کردهای ایزدی کار داعش بوده تا دولتی ایجاد کند که از دیدگاه مذهبی یک پارچه باشد. همانگونه که پیش از این چندین بار اعلام کردیم، داعش باید از موصل به رقه و دیرالزور مهاجرت کند، به همان شکلی که از جرابلس بی آن که در مقابل ارتش ترکیه مقاومتی از خود نشان دهد، منطقه را تخلیه کرد. روسیه در واکنش به طرح بمباران ارتش عرب سوریه اعلام کرد که پدافند هوائی اس 300 و اس 400 را در سوریه مستقر کرده است. به گفتۀ کارشناسان روسی، این جنگ افزارها می توانند با هر نوع هواپیما از جمله هواپیماهای رادار گریز و موشکهای کروز مقابله کنند. چنین وضعیتی در مناطق جنگی هنوز روی نداده است، و هیچکس اطلاعی از واقعیت امر ندارد. ولی از قرنها پیش روسها هیچگاه دربارۀ سطح فنی جنگ افزارهایشان دروغ نگفته اند. این گزارش در اسرائیل سر و صدای زیادی به پا کرد و از این پس کارشناسان متقاعد شده اند که جنگ افزارهای روسی بوده که طی آتش بس عید در 13 سپتامبر یکی از هواپیماهای ارتش اسرائیل را سرنگون کرده و به دومی خسار وارد آورده، و از سوی دیگر مرکز فرماندهی اسرائیل اعلام کرد که برتری هوائی در سوریه و لبنان را از دست داده است. ایالات متحدۀ آمریکا این حرکت را با بمباران سفارت روسیه در دمشق توسط جهاد طلبان پاسخ گفت. روسیه نیز از رسیدن سه ناو جنگی جدید به مدیترانه خبر داد، در حالی که ناو هواپیماری که در ماه ژوئیه منتظر آن بودند، در راه است. با آگاهی از خطر جنگ هسته ای، فرانسه وزیر امور خارجۀ خود را به مسکو فرستاد. وزیر امور خارجۀ فرانسه طرح قطعنامه ای را معرفی کرد که می خواهد دربارۀ حلب به شورای امنیت بفرستد، که ممکن است راه حلی باشد برای این که غربی ها با سرافرازی از این جنگ بیرون بیایند. از آنجائی که من هنوز این طرح قطعنانه را نخوانده ام، نمی توانم چیزی دربارۀ آن بگویم، ولی می دانم که رسانه های فرانسوی انباشته از مقاله های بی پایه و اساس با داده های غلط دربارۀ بحران حلب است. هم اکنون، در بخش غربی شهر بین 1400000 تا 1500000 نفر به سر می برند که از طرفداران جمهوری هستند. در بخش شرقی بین 25000 تا 30000 نفر به سر می برند. طی آتش بس عید، جهاد طلبان مردم ساکن شرق حلب را که می خواستند فرار کنند از پا درآوردند. و همین جهاد طلبان بودند که کاروان بشردوستانۀ ماه سرخ سوریه (به عربی حلال احمر) را که به شهروندان حلب شرقی اختصاص داشت به آتش کشیدند. در واقع جهاد طلبان شهروندان حلب شرقی را گروگان گرفته اند. طی آتش بس عید ارتش سوریه و هم پیمانان لبنانی، روسی و ایرانی به همۀ ساکنان شرق حلب، که مبارز باشند یا سوری یا خارجی مهلت دادند که از شهر خارج شوند. سپس نیروهای ارتش سوریه و نیروهای هم پیمان علیه جهاد طلبان با وجود خطر برای شهروندانی که در گروگان آنان بودند دست به عملیات نظامی زدند. این عملیات قطعنامۀ 2249 مصوبۀ نوامبر 2015 را به کار بست که از همۀ دولتهای عضو سازمان ملل متحد می خواهد که «از حرکات تروریستی جلوگیری کنند، به ویژه به حرکات تروریستی امارات اسلامی در عراق و سوریه یا داعش و به همین گونه جبهۀ النصره و همۀ افراد، گروه ها، انجمنهای القاعده پایان دهند». وزیر امور خارجۀ روسیه سرگئی لاوروف به همکار فرانسوی خود ژان مارک آیرو Jean-Marc Ayrault اطلاع داد که می خواهد مفادی چند به طرح قطعنامه بیافزاید. او پیشنهاد کرد که متن توافقنامۀ پیشین برای آتش بس حفظ شود. ولی احتمالی خیلی کمی وجود دارد که واشنگتن منصرف شود و بپذیرد که در سوریه شورشگر معتدل وجود ندارد. این طرح روز شنبه به شورای امنیت برده خواهد شد. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین روز 19 اکتبر به فرانسه خواهد رفت.
http://www.voltairenet.org/article193578.html
a51f81f8-db2b-4d5b-974c-75e84069d06f
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161010001731-00019.warc.gz
2016-10-10T12:19:10+03:30
افزایش آمار پروازی ایران
افزایش آمار پروازی ایران نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۵ 3 بازدید آمارهای پروازی امسال ایران حاکی از رشد ۲۰ درصدی پروازهای داخلی و ۱۰.۵ درصدی پروازهای عبوری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته است. در شش ماه نخست امسال ۵۰ هزار و ۵۷ پرواز داخلی صورت گرفته و ۹۴ هزار و ۴۹۷ سورتی پرواز عبوری از آسمان ایران عبور کرده‌اند. به گزارش روابط‌ عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، بر اساس آمار عملکرد شش ماه نخست ۱۳۹۵ مرکز کنترل فضای کشور٬ ۵۰ هزار و ۵۷ پرواز داخلی صورت گرفته است در حالی که در سال گذشته ۴۱ هزار و ۶۹۷ پرواز داخلی نشست و برخاست داشتند. همچنین در این مدت ۹۴ هزار و ۴۹۷ سورتی پرواز عبوری از آسمان ایران عبور کرده‌اند اما در مدت زمان مشابه سال گذشته ۸۵ هزار و ۵۰۶ پرواز عبوری صورت گرفته است. بنابراین در شش ماه نخست امسال در پروازهای داخلی شاهد رشد ۲۰ درصدی و در پروازهای عبوری شاهد رشد ۱۰.۵ درصدی بودیم. همچنین در این ایام ۲۲ هزار و ۱۰۲ پرواز بین‌المللی نشست و برخاست داشتند که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۰.۱ درصد رشد داشته است. در شش ماه نخست امسال پروازهای نظامی نیز با رشد منفی ۲.۲ درصدی از عدد ۲ هزار و ۱۴۶ سورتی پرواز به ۲ هزار و ۹۸ سورتی پرواز رسید.
http://www.iran-transportation.com/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
46ba7674-4805-486b-adce-fcd39bcb902e
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161010001731-00019.warc.gz
2016-10-10T12:17:19+03:30
کاهش ۴۵۰ هزار اتومبیل ورودی تهران تنها با توسعه شبکه ریلی ممکن است
کاهش ۴۵۰ هزار اتومبیل ورودی تهران تنها با توسعه شبکه ریلی ممکن است نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۵ 3 بازدید ورامین-وزیر راه و شهرسازی گفت: تعداد ورود و خروج خودرو به تهران، ۴۵۰ هزار وسیله نقلیه در روز بوده که این تعداد، اثرات مخرب زیست محیطی به همراه خواهد داشت. عباس آخوندی پیش از ظهر شنبه در حاشیه افتتاح فاز نخست پل امام رضا(ع) در ورامین در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به تلاش دولت برای توسعه حمل و نقل ریلی اظهار داشت: توسعه حمل و نقل ریلی با جدیت از سوی دولت دنبال می شود. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برکات و دستاوردهای توسعه حمل و نقل ریلی برای شهرستان های استان تهران و پایتخت افزود: توسعه حمل و نقل ریلی موجب کاهش آلودگی هوا برای شهرستان های استان تهران و پایتخت خواهد شد. وی با اشاره به ضرورت کنترل آلودگی هوای پایتخت ادامه داد: بر اساس آمارهای ارائه شده، تعداد ورود و خروج خودرو به تهران، ۴۵۰ هزار وسیله نقلیه در روز بوده که این تعداد، اثرات مخرب زیست محیطی را به همراه خواهد داشت. وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این نکته که اجرای قطار حومه ای تهران-گرمسار با جدیت دنبال خواهد شد، بیان داشت: احداث پروژه قطار حومه ای تهران-گرمسار با جدیت دنبال شده و این امر می تواند حجم تردد در شهرستان هایی نظیر ورامین که در طول روز بیش از ۷۵ هزار تردد بوده را بر روی ریل منتقل کند طبق زمان بندی تعیین شده مسیر سه این پروژه طی یک ماه آینده آماده بهره برداری می شود. وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت ورود واگن های جدید به سیستم حمل و نقل ریلی گفت: در حال مذاکره و انعقاد قرارداد برای ورود واگن های جدید به سیستم حمل و نقل ریلی کشور هستیم و این موضوع را ضروری می دانیم
http://www.iran-transportation.com/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B4%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7/
d0088f64-1397-4494-8baf-2c090db416ca
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161016173700-00028.warc.gz
2016-10-17T12:07:56+03:30
تهران میزبان چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل
تهران میزبان چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۵ 2 بازدید محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران از ششم تا ۹ آبان‌ماه میزبان چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل عمومی و خدمات شهری است که در آن ده‌ها شرکت و واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی، تولیدات نوین، صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات حوزه حمل‌ونقل و خدمات شهری را به نمایش می‌گذارند. سیدعلی اعتدالی، رئیس ستاد برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل عمومی و خدمات شهری تهران با اشاره به زمان باقی‌مانده تا برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل عمومی و خدمات شهری تهران گفت: نام‌نویسی گروه‌های توانمند عرصه حمل‌ونقل، خودرو، خدمات شهری، تجهیزات و صنایع وابسته با تکمیل ظرفیت و افزایش تعداد سالن‌ها و فضای محل برگزاری روبه‌رو شده است. اعتدالی تصریح کرد: تاکنون شرکت‌هایی از کشورهای ژاپن، چین، هند، ترکیه، سوئد، اسپانیا، هلند، آلمان، کره‌جنوبی، ژاپن، تایوان، آذربایجان و کشورهای آفریقایی ثبت‌نام کرده‌اند. تاکنون شرکت‌های بزرگ داخلی ازجمله گروه بهمن، گروه ایران‌خودرو دیزل، سایپادیزل، زامیاد و همچنین معاونت‌های مختلف شهرداری تهران و شرکت‌های خصوصی مرتبط با حوزه‌های خدمات و عمران شهری حضور دارند.
http://www.iran-transportation.com/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C/
3c1bed3f-f492-47f4-b4e8-f5ff2b77e007
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161016173700-00028.warc.gz
2016-10-17T12:10:11+03:30
به نیازهای زنان در فضای شهری توجهی نمی شود
به نیازهای زنان در فضای شهری توجهی نمی شود نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۵ 2 بازدید نیره توکلی دکتر جامعه شناس با انتقاد از مردانه بودن فضاهای شهری و بی توجهی به نیازهای زنان در شهر می گوید: همیشه شعار شهر دوستدار کودک یا دوستدار خانواده داده می شود، اما در عمل با شهری مردانه روبرو هستیم که حتی تردد معمول برای زنان به ویژه زنان باردار یا دارای فرزند با سختی های بسیاری همراه است. وسایل حمل و نقل عمومی بدون توجه به نیازهای زنان و خانواده طراحی شده است به طوری که تردد روزانه برای یک زن دارای فرزند با کالسکه تقریبا غیرممکن است. حتی متروی تهران هیچ پیش‌بینی‌ای برای جابجایی کالسکه انجام نداده است. وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس و مترو به قدری شلوغ است که تصور مسافرت درون شهری برای یک زن باردار یا با یک یا دو فرزند خردسال هم دردناک است. این استاد جامعه شناسی در ادامه بیان کرد طراحی شهری ما برای اتومبیل‌ها انجام شده است این در حالی است که زنان به دلیل شرایط فرهنگی و اقتصادی حاکم بر جامعه، کمتر از وسایل نقلیه شخصی استفاده می‌کنند. از سوی دیگر معابر شهری به شکلی ساخته شده است که چرخ‌های کوچک در آن نمی‌چرخد. همه اینها در شرایطی است که خانواده امروزی بیش از هر زمان دیگری به چرخ‌های کوچک وابسته است. توکلی اضافه کرد: حتی در مترو و برخی اتوبوس ها کمترین تعداد صندلی‌ها به زنان اختصاص یافته و کودکان به طور کل فراموش شده‌اند. در حالی که کودکان بیشتر با مادران خود در سطح شهر مسافرت می کنند، سیستم حمل و نقل عمومی کمترین توجهی به آنها نداشته است و اگر بارداری را برای زنان در نظر بگیریم وضعیت فاجعه بارتر است. این استاد دانشگاه در حال حاضر ایران با پدیده سالمند شدن مواجه است و این خطری است که اگر به آن توجه نشود در آینده نزدیک جامعه را با بحران روبرو می کند.
http://www.iran-transportation.com/%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4/
1583b96c-1cc6-4308-a449-7b40c6bd7f44
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161016173700-00028.warc.gz
2016-10-17T12:08:57+03:30
عادی سازی روابط بانکی ایران با جهان
عادی سازی روابط بانکی ایران با جهان نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۵ 2 بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی پس ازشرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گفت:در فضای جدید پسابرجام، انتظار طبیعی ما ارتقای روابط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با ایران است. علی طیب نیا در پایان سفر به واشنگتن و شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول طی گزارش کوتاهی از نتایج این سفر، این مطلب را بیان کرد: در این سفر در جلسات رسمی بانک جهانی و صندوق بین المللی که گزارش مالی و عملکرد این دو نهاد عرضه شد شر کت داشتیم. در حاشیه این نشستها نیز با وزرای اقتصاد و دارایی کشورهایی همچون فرانسه، سوئد، نروژ، ایتالیا، ترکیه، چین، هند و هلند در مورد راههای گسترش همکاریهای اقتصادی دوجانبه ملاقات و مذاکره نمودم. وی در این باره تاکید کرد: خصوصا در ملاقات با وزیران اروپایی به بد عهدی امریکا در عمل به تعهدات برجام اشاره کردم و ضرورت برقراری روابط بانکی را مورد تاکید قرار دادم. طیب‌نیا در گفتگویی با المانیتور ابراز اطمینان کرد که ایران برنامه اقدام که درباره آن با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به توافق رسیده است را کامل خواهد کرد. بر اساس گزارش المانیتور، بسیاری از بانک‌های اروپایی بزرگ همچنان نگران نقض تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران هستند. با اینهمه طیب‌نیا عنوان کرد بانک‌های اروپایی در میان بانک‌هایی هستند که ایران با آنها برای فاینانس فروش چند میلیارد دلاری هواپیماهای بوئینگ و ایرباس مذاکره می‌کند و در مجموع ایران برای فراهم کردن اعتبار مورد نیاز برای این توافقات مشکلی ندارد.
http://www.iran-transportation.com/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/
61616e04-c553-4059-810d-d250f1e65f40
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161023145318-00006.warc.gz
2016-10-24T12:01:25+03:30
بررسی توسعه ترانزیت ریلی به اروپا در نشست چهار جانبه تهران
بررسی توسعه ترانزیت ریلی به اروپا در نشست چهار جانبه تهران نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۵ 1 بازدید مدیران ریلی کشورهای ایران، گرجستان و آذربایجان همراه مدیر شرکت «اوراسیا لجستیک» و مدیر منطقه خاورمیانه شرکت «دویچه بان» در شرکت راه‌آهن ایران به منظور توسعه ترانزیت ریلی از اروپا به ایران و انتقال کالا به سایر کشورها همچون هند و چین و بالعکس بحث و گفتگو کردند. دیدار مدیران راه‌آهن ایران، گرجستان، آذربایجان و آلمان به‌منظور هماهنگی برای راه‌اندازی ترانزیت ریلی از ایران به اروپا با حضور محسن پورسیدآقایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن ایران، ماموکا باختادزه رئیس راه‌آهن گرجستان، جاوید قربانوف مدیرعامل راه‌آهن آذربایجان و آندره همپل مدیر شرکت «اوراسیا لجستیک» و آرش میرزایی مدیر منطقه خاورمیانه شرکت مهندسی مشاور «دویچه بان» آلمان، در شرکت راه‌آهن برگزار شد. محسن پورسیدآقایی در ابتدای این نشست از موفقیت حمل آزمایشی کانتینرهای ترانزیتی مسیر هند-ایران-روسیه خبر داد و گفت: کانتینرها ظرف ۲۲ روز به مقصد حمل شد که بیانگر رفع تمام مشکلات ترانزیت کالا در منطقه با کریدور عبوری از ایران است. به‌طوری‌که کانتینرها پس از بارگیری در بندرعباس با قطار تا قزوین و سپس ادامه مسیر از قزوین تا آستارای آذربایجان و مسکو با کامیون حمل می‌شود. همچنین می‌توان کانتینرهای اروپایی را به گرجستان، آذربایجان و سپس آستارا و در نهایت بندرعباس حمل کرد. وی افزود: صاحبان کالا می‌توانند با استفاده از این کریدور از شرایط بهتری در فضای بازرگانی بهره‌مند شوند.
http://www.iran-transportation.com/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4/
6612af7d-73dd-4f96-96aa-7ff48dc98995
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161023145318-00006.warc.gz
2016-10-24T11:59:09+03:30
ارزش 10 میلیارد دلاری تجارت قاچاق کالا تا پایان سال 95
ارزش ۱۰ میلیارد دلاری تجارت قاچاق کالا تا پایان سال ۹۵ نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۵ 1 بازدید پورمحمدی در حاشیه همایش سراسری مدیران سازمان تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران افزود: از سه سال پیش تاکنون شاهد کاهش ۴۰ درصدی قاچاق کالا بوده ایم و امسال قول داده ایم این کاهش به ۶۰ درصد برسد. بحث مبارزه با قاچاق یک ضرورت و مورد تأکید همه مسئولان نظام و خواست و مطالبه اجتماعی است. وی با اشاره به اینکه در امر مبارزه با قاچاق نباید تردید داشت گفت: اصل قاچاق به مبادی ورودی برمی گردد و مسیرهای انتقال قاچاق و همچنین کانون های تمرکز کالاهای قاچاق مانند انبارها باید کنترل شود. وزیر دادگستری افزود: اگر این اقدامات کنترلی موجب شود برخی اجناس در بازار کم و زیاد شود و نوسان در قیمت ایجاد کنند طبیعی است. وزیر دادگستری در ادامه گفت: ما می خواهیم تولید داخل را افزایش دهیم و جلوی کالای وارداتی که بدون پرداخت عوارض و گمرک می آید بگیریم چراکه به تولید و اشتغال ما ضربه می زند.
http://www.iran-transportation.com/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AA/
3ad2073a-48cd-48ac-918d-3718fef3bccf
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161023145318-00006.warc.gz
2016-10-24T12:02:37+03:30
280 خودرو در مسیر شهرهای اقماری قم سازماندهی شده است
۲۸۰ خودرو در مسیر شهرهای اقماری قم سازماندهی شده است نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۵ 1 بازدید مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم گفت: در حال حاضر تردد مردم با ۲۸۰ خودرو از قم به شهرهای اقماری انجام می شود. بر اساس قانون حمل ونقل مسافر درون شهری از وظایف شهرداری و به عهده تاکسیرانی است، از سال ۹۱ ساماندهی تاکسی ها در شهرهای اقماری چون خارج از شهر است زیر نظر اداره کل پایانه های استان بود اما چون نتوانستند در این زمینه ساماندهی و نظارت کافی داشته باشند مسئولان استان تصمیم گرفتند شهرداری، ساماندهی تاکسی های بین شهر را انجام دهند. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم با اشاره به اینکه در حال حاضر تردد مردم با ۲۸۰ خودرو از قم به شهرهای اقماری انجام می شود، افزود: از این تعداد حدود ۵۰ سواری شخصی به تاکسی تبدیل شده دیگر مسافربرهای شخصی نیز زیر نظر اداره کل پایانه ها در سال های اخیرپروانه صادرشده است. وی با بیان اینکه ۹۰ درصد رانندگان شهرهای تابعه بومی هستند، گفت: از آنجا که خودروهایی که از میدان پلیس به شهرهایی مثل کهک می روند چند شهر و روستا را خدمات دهی می کنند از همین رو تعیین نرخ کرایه ها متفاوت است. عزتی با تأکید بر اینکه اگر تقاضایی برای فعالیت رانندگان در مسیر شهرهای اقماری باشد با بررسی و کارشناسی کمیته خطوط سازمان تاکسیرانی در صورت داشتن شرایط لازم موافقت می کند، ادامه داد: تعیین نرخ کرایه ها هرساله بر اساس کارشناسی در شورا مصوب می شود و ابتدای سال اعلام می شود
http://www.iran-transportation.com/280-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86/
65796e94-c216-4812-9762-ef6dfb677ace
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161023145318-00006.warc.gz
2016-10-24T12:00:38+03:30
شرکت های هواپیمایی توان مالی پرداخت نقدی سوخت را ندارند
شرکت های هواپیمایی توان مالی پرداخت نقدی سوخت را ندارند نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۵ 1 بازدید طرح فروش سوخت هوایی از طریق کارت‎های بانکی و به روز که قرار بود از ابتدای آبان‎ماه اجرایی شود، به دلیل برخی مشکلات در سیستم مالی و توان پرداخت شرکت‎های هواپیمایی تا اطلاع ثانوی اجرا نمی شود. عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به این که بدهی شرکت‎های هواپیمایی امسال افزایش نداشته است، گفت: افزایش نیافتن بدهی شرکت‎های هواپیمایی امسال نسبت به پارسال نشان از این دارد که این شرکت‎ها تقریبا به تعهدهای خود عمل کرده اند و تا حدودی پایبند به توافق‎های صورت گرفته بوده اند اما شرکت‎های هواپیمایی تعهد کرده بودند که در کنار خرید نقدی سوخت از ابتدای امسال، بدهی سنوات گذشته خود را بپردازند که متاسفانه تاکنون آن را اجرایی نکرده اند. معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش با اشاره به این که هنوز سازوکار پرداخت لحظه ای به دلیل مشکلات مالی شرکت‎های هواپیمایی اجرایی نشده است، گفت: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران برای انجام تعهدهای خود در قبال ذینفعانش ناگزیر به فروش نقدی سوخت است و شرکت‎های هواپیمایی باید راهکار مناسب برای پرداخت بدهی های خود چه به صورت نقدی یا اقساطی ارائه کنند. بر اساس این گزارش، قیمت سوخت جاری شرکت‎های هواپیمایی به صورت نقدی و اعتباری از سوی این شرکت‎ها پرداخت می‌شود و از سال ۹۴ تاکنون بدهی جاری انباشته‌ای ندارند اما مقدار بدهی گذشته این شرکت‎ها به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان است. شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، ماهان، آسمان، و ایران ایر تور هنوز به تعهد‎های مالی خود در قبال پرداخت بدهی سنواتی و جاری عمل نکرده اند و ٨۵ درصد مانده بدهی شرکت‌های هواپیمایی کشور مربوط به این چهار شرکت است.
http://www.iran-transportation.com/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D9%82/
def4e861-5ac9-4271-9acf-84e0cf4545c3
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161025145320-00008.warc.gz
2016-10-26T08:31:14+03:30
پروازهای خط هوایی کی ال ام در مسیر تهران آمستردام از سر گرفته شد
پروازهای خط هوایی کی ال ام در مسیر تهران آمستردام از سر گرفته شد نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۵ 1 بازدید شب گذشته یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ شرکت هواپیمایی کی ال ام که از سال ۲۰۱۳ میلادی پروازهای خود را به ایران متوقف کرده بود در فردگاه امام خمینی (ره) به زمین نشست. پروازهای هواپیمایی کی ال ام روزهای یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۷:۴۰ به وقت محلی از فرودگاه اسچیفول آمستردام انجام و ساعت ۱:۲۰ دقیقه بامداد روی بعد در فرودگاه امام خمینی (ره) فرود می‌آید. همچنین این شرکت در روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه پروازهای خود به مقصد آمستردام را از فرودگاه امام خمینی (ره) انجام می‌دهد. تهران چهاردهمین مقصد در سال ۲۰۱۶ است که به خطوط هوایی کی ال ام اضافه شده است.
http://www.iran-transportation.com/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
1a456fc5-633d-402b-a1bc-4136abb617a1
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161025145320-00008.warc.gz
2016-10-26T08:26:55+03:30
امضاء تفاهم نامه همکاری بین پست بانک ایران و کشتیرانی
امضاء تفاهم نامه همکاری بین پست بانک ایران و کشتیرانی نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۵ 1 بازدید پست بانک ایران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به منظور گسترش همکاری های متقابل تفاهم نامه مشترک امضا کردند. تفاهم نامه مذکور یکم آبان ماه سال جاری با حضور مسئولان این دومجموعه به امضای خسرو فرحی مدیرعامل پست بانک ایران و محمد سعیدی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران رسید. بنابراین گزارش ارائه انواع خدمات متنوع بانکی در چارچوب قوانین و مقررات، گسترش همکاری ها در زمینه های بانکی از قبیل افتتاح انواع حساب های ارزی و ریالی برای شرکت کشتیرانی و زیرمجموعه های آن، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت نامه ها، اعطای تسهیلات ریالی و ارزی از مفاد اصلی تفاهم نامه مذکور است. همچنین اعطای انواع تسهیلات برابر با سیاست ها و ضوابط اعتباری، پرداخت حقوق کارکنان شرکت کشتیرانی، اعلام طرح های توسعه ای و تمرکز خدمات مورد نیاز ارزی و ریالی و گشایش اعتبارات اسنادی و نقل و انتقال شرکت کشتیرانی جهت بررسی و مشارکت به پست بانک، امکان نصب دستگاه های خودپرداز(ATM) از دیگر موارد همکاری طرفین در این راستا می باشد.
http://www.iran-transportation.com/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%DB%8C/
f1b53416-c3bb-46c9-9081-56bb90fdab0b
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161025145320-00008.warc.gz
2016-10-26T08:29:39+03:30
رشد ۱۲۷ درصدی فروش رنو فرانسه به ایران در شهریور امسال
رشد ۱۲۷ درصدی فروش رنو فرانسه به ایران در شهریور امسال نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۵ 1 بازدید فروش رنو به ایران به ۱۲۵۰۰ دستگاه خودرو در ۹ ماه اول سال جاری میلادی رسیده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد ۱۲۷ درصدی را نشان می دهد. شرکت خودروسازی رنو فرانسه اعلام کرد در ۹ ماهه نخست سال جاری میلادی ۶۷ هزار و ۴۸ دستگاه از محصولات خود را روانه بازار ایران کرده است. فروش رنوی فرانسه به ایران در ماه های ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۸۲ درصدی داشته است. فروش رنو به ایران در ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۵ برابر با ۲۳ هزار و ۷۳۰ دستگاه اعلام شده بود. در حالی که اقتصاد ایران از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها نفع قابل توجهی نبرده و مشکلات واحدهای اقتصادی در بازار جهانی از جمله برقراری ارتباطات بانکی ادامه یافته است صادرات این خودروساز فرانسوی به ایران در نتیجه اجرای برجام حدود ۳ برابر شده است. برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام در ژانویه ۲۰۱۶ اجرایی شد. خودروی لوگان پرفروش‌ترین محصول این شرکت در ایران است که با نام ال۹۰ و به‌صورت سی‌کی‌دی در این کشور مونتاژ می‌شود.
http://www.iran-transportation.com/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B2%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%86%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF/
2eefbb83-e3f5-4cf4-8205-c8de10b83726
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161025145320-00008.warc.gz
2016-10-26T08:24:28+03:30
اتصال ریلی مازندران و گیلان ضرورت دارد
اتصال ریلی مازندران و گیلان ضرورت دارد نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۵ 1 بازدید مشاور و دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی به لزوم اتصال ریلی استانهای مازندران و گیلان برای جابجایی مسافران کناره و ساحل تاکید کرد. مهدی باقری بعدازظهر چهارشنبه در بازدید از مسیر ریلی شمال در ساری افزود: تبدیل تقاطع های همسطح به غیر همسطح باید بصورت موردی انجام شود و فرهنگ استفاده از تقاطع های همسطح باید در میان مردم نهادینه شود. وی گفت:در حال حاضر دراین مسیر ریلی ۲۵ گذرگاه مجاز با مستحفظ و ۴۵ گذرگاه مجاز بدون مستحفظ داریم و باید این گذرگاهها را برای کاربران ایمن کنیم. باقری افزود: در حال حاضر در استان مازندران تاکید بر حمل و نقل ریلی داریم، به همین منظور پروژه های مختلفی را برای اتصال به پایتخت شامل چهار مسیر در شهر های مختلفی مثل ساری تراکم تردد ها را در شهر داریم و برای کاهش بار ترافیکی این ترددها به سمت کمربندی های شمالی و جنوبی سوق داده می شوند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رو به اتمام بودن تعریض جاده های فیروزکوه و هراز بیان داشت: با پایان یافتن پروژه تعریض جاده های هراز و فیروزکوه سرعت ورود مسافران به داخل شهرها بیشتر خواهد شد و متعاقبا ترافیک بیشتری را شاهد خواهیم بود وراه آهن پرسرعت و افزایش حمل و نقل ریلی تنها راه کاهش این بار ترافیکی است.
http://www.iran-transportation.com/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/
fa81b548-0e4c-4918-b106-337edc0bf2cb
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161030145327-00013.warc.gz
2016-10-31T09:31:29+03:30
فعالیت کشتیرانی سال آینده به وضعیت عادی برمی‌گردد
فعالیت کشتیرانی سال آینده به وضعیت عادی برمی‌گردد نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۵ 3 بازدید مدیرعامل شرکت کشتیرانی اظهار کرد که این شرکت حمل و نقل کانتینری با برداشته شدن تحریمهای بین‌المللی، انتظار دارد تا اواسط سال آینده، فعالیتش به وضعیت عادی برگردد. تحریمهای بین‌المللی در ژانویه بدنبال توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی برداشته شدند. محمد سعیدی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در کنفرانس Danish Maritime Forum به کپنهاگ سفر کرده است، در مصاحبه با رویترز اظهار کرد: گام به گام از زمان برداشته شدن تحریمها، مشکلات حل شده‌اند و بسیاری از موانع و محدودیتها برداشته شده‌اند. وی در ادامه افزود: تصور می‌کنم حداکثر تا اواسط سال ۲۰۱۷، وضعیت کاملا عادی خواهد شد. سعیدی ابراز امیدواری کرد که محدودیت معاملات دلاری پس از انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا برداشته شوند و گفت: این مسئله، یکی از تعهدات آمریکا در راستای برجام بود که ژانویه گذشته امضا شد. کندی رشد تجارت جهانی به همراه اشباع بازار از کشتیها، صنعت حمل کانتینری را با بدترین شرایط بازار مواجه ساخته است، اما سعیدی اظهار کرد در دوران پساتحریم، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بدنبال توسعه ناوگان متشکل از ۱۵۶ کشتی خود است. مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی کرد تجارت میان ایران و اروپا در سال آینده رشد چشمگیری پیدا می‌کند، زیرا ایران محصولات پتروشیمی صادر می کند در حالیکه به ماشین آلات سنگین و نیروگاهها و مولدهای نیرو و فناوری جدید از اروپا نیاز دارد. در مجموع وی آینده این بازار دشوار را مثبت ارزیابی کرد. سعیدی درباره اینکه آیا شرکت کشتیرانی ایران برای دارایی‌های هان جین، درخواست خرید خواهد داد، اظهار نظر نکرد. اما عنوان کرد ادغام برنامه ریزی شده دو شرکت حمل کانتینری هاپاگ-لوید و UASC، بر ظرفیت فعالیت در خاورمیانه فشاری اضافه نمی‌کند. وی همچنین عنوان کرد: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بانک‌های آسیایی برای فاینانس سرگرم مذاکره است، اما از پیشنهادهای بانکهای اروپایی هم استقبال می کند.
http://www.iran-transportation.com/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AF/
45c8178b-3055-4e67-87f1-28054f59776b
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161030145327-00013.warc.gz
2016-10-31T09:29:52+03:30
اتصال راه آهن آلمان به کریدور شمال-جنوب برای تجارت با ایران
اتصال راه آهن آلمان به کریدور شمال-جنوب برای تجارت با ایران نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۵ 2 بازدید کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب با تصمیم آلمان برای تجارت با ایران مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. پایگاه خبری اکونومیک تایمز هند به نقل از منابع آگاه نوشت: شرکت راه آهن آلمان (دویچه باهن) برای استفاده از کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب به منظور تحویل کالا از اروپا به ایران از طریق جمهوری آذربایجان و بالعکس، ابراز تمایل کرده است. چنین اتفاقی از برنامه هند برای گسترش دسترسی به اروپا در مدت کوتاه‌تر که با استفاده از کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب میسر خواهد شد، حمایت می‌کند. کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب یک پروژه حمل و نقل زمینی-دریایی به طول ۷۲۰۰ کیلومتر است که شبکه‌ای از راه آهن، جاده و مسیرهای آبی را در بر می‌گیرد و هدف آن کاهش هزینه و زمان حمل کالا برای افزایش تجارت میان روسیه، ایران، آسیای مرکزی، هند و اروپاست. بر اساس این گزارش، نخستین حمل و نقل آزمایشی با استفاده از این کریدور، ماه اکتبر برابر با آبان ماه میان هند و روسیه انجام گرفت. شرکت راه آهن آلمان اعلام کرده است انتظار می رود این شبکه مسیر تجاری موثرتری میان اروپا و آسیای جنوب شرقی ایجاد کند. مطالعاتی که در هند انجام گرفته است، نشان می دهد این کریدور ۳۰ درصد ارزانتر و ۴۰ درصد کوتاه‌تر از مسیرهای کنونی است.
http://www.iran-transportation.com/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8/
ec9449cd-da21-4d64-a765-ded13b51082d
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161030145327-00013.warc.gz
2016-10-31T09:56:05+03:30
بازگشت ایرایندیا به آسمان ایران پس از دو دهه
بازگشت ایرایندیا به آسمان ایران پس از دو دهه نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۵ 2 بازدید بازگشت ایرلاین‌های بزرگ جهان و منطقه به آسمان ایران یکی از اصلی‌ترین خبرهایی بوده که در طول ماه‌های گذشته صنعت هواپیمایی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است، این بار خبر بازگشت ایرلاین های هندی‌ها از آغاز سال آینده به آسمان ایران جدیدترین خبر حوزه هوایی کشور است. از ابتدا در دوران پسابرجام یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که توانست پس از مدتی طولانی رابطه خود با بازارهای جهانی را ترمیم کند صنعت هواپیمایی ایران بود، صنعتی که در سال‌های طولانی تحریم با محدودیت‌های جدی مواجه شد و حالا توانسته بخشی از سهم خود را باز پس گیرد. یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در طول ماه‌های گذشته مطرح بوده بازگشت ایرلاین‌های بزرگ به آسمان ایران است و پس از آنکه شرکت‌هایی چون ایرفرانس و بیریتش ایرویز و کی ال ام اعلام کردند پروازهای خود را از سر خواهند گرفت حالا نوبت به شرکت ایرایندیا که از حدود بیست سال پیش تاکنون پرواز مستقیمی به تهران نداشت، رسیده است. این شرکت اعلام کرده از فروردین ماه سال آینده نخستین پروازهای برنامه‌ای خود به تهران را در دستور کار خود قرار خواهد داد و احتمالا در طول هفته چهار پرواز میان تهران و دهلی نو برقرار خواهد کرد. با وجود آنکه اولویت اصلی ایران در این حوزه بازگرداندن قدرت ایرلاین‌های داخلی و حمایت از انها در قبضه کردن بازارهای بین المللی است، اما با توجه به زمان بر بودن این برنامه در حال حاضر شکستن انحصار ایرلاین‌های منطقه‌ای در ایران و وارد کردن رقبایی جدید از یک سو و البته افزایش تعداد پروازهای مستقیم تهران به دیگر نقاط جهان از سوی دیگر موضوعی است که در دل توافقات برای ورود ایرلاین‌های جدید پیگیری می‌شود. البته آنچه در توافقات بین‌المللی وجود داشته حق انجام پروازهای مستقیمی را دو طرفه می‌کند و از این رو در صورت اعلام آمادگی هر یک از ایرلاین‌های داخلی می‌توان انتظار داشت پروازهایی مشابه با هواپیماهای ایرانی در مقاصد جدید به وجود آمده تعریف شود.
http://www.iran-transportation.com/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF/
03fd28c6-0835-4bc0-8c43-28a15e5fd78e
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161031145329-00014.warc.gz
2016-10-31T15:53:10+03:30
مسئوولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی
مسئوولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۵ 2 بازدید سوانح رانندگی، اگر نه به تنهایی، دست کم تا حد زیادی، برداشت ما را از مبانی «مسئوولیت» در نظام حقوقی، دچار تحول کرده اند. سالیان سال چنین پنداشته می شد که مسئوولیت، از عمد و یا تقصیر در وارد آوردن خسارت به دیگران ناشی می شود؛ بدین ترتیب ذهن ما، ناخودآگاه، آموخته است تا پس از هر آسیبی به دنبال مقصری باشد. انسان، در مسیر تمدن، هراس خویش را از جهان کاست؛ اما، خود، جهانی هراسناک تر را پدید آورد. گذشته ی آدمی لب‌ریز از بیابان هایی است که ما را در گرسنگی و تشنگی به کام مرگ می کشانید؛ حال، بعید است که در مسیر هموار جاده ها، طبیعت، هم چنان هراس‌ناک و مرگ‌وار باشد؛ اما، راه، این ساخته ی دست بشر، قربانیانی دو چندان می گیرد؛ و ذهن جستجوگر ما، باز، در پس و پشت هر آسیبی، تقصیر و گناهکاری را جستجو می کند تا قلاده ی گناه را بر گردنش بیاویزد. آیا زمان شستن چشم های‌مان فرا نرسیده است؟ «مسئوولیت مدنی»، به عنوان یکی از دیرپاترین گرایش های حقوقی، به صورت سنتی و البته با کمی سهل انگاری، بر سه عنصر اساسیاستوار است: نخست: عنصر معنوی و یا قصد ایجاد زیان؛ دیگر: عنصر مادی یا عمل زیان بار؛ و دست آخر: زیان. متن کامل این مقاله را می توانید در شماره ۳۵۰ ماهنامه صنعت حمل و نقل مطالعه بفرمائید.
http://www.iran-transportation.com/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/
4d450813-1133-4ced-b3a8-eaf47a10c65c
crawl-data/CC-NEWS/2016/10/CC-NEWS-20161031145329-00014.warc.gz
2016-10-31T15:56:04+03:30
فاجعه ایمنی تردد و سوانح جاده ای، دشمن خاموش ملی
فاجعه ایمنی تردد و سوانح جاده ای، دشمن خاموش ملی نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۵ 1 بازدید به منظور ارائه تصویری واقعی از ابعاد فاجعه ایمنی حمل و نقل، در ابتدا باید به این واقعیت اشاره کرد که ایمنی مسئله‌ی حمل و نقل تنها مربوط به حمل و نقل نبوده و بخش حمل و نقل فقط محل وقوع سوانح است، ضمن آنکه این بخش به تنهائی نیز قادر به واپایش و ارتقاء ایمنی در کشور نبوده و تأثیرات و نتایج آن در بسیاری از بخش ها و حوزه های دیگر اقتصادی و اجتماعی کشور اثر می‌گذارد که از دیدگاه ملی حائز اهمیت بسیاری است.واپایشو ارتقاء ایمنی راه‌ها نیز در گروه همکاری و تشریک مساعی کلیه حوزه های تاثیر گذار و تاثیر پذیراست. به طور اجمالی اثرات محتلف بحران ایمنی جادهای کشور را می‌توان در سه حوزه اصلی به شرح زیر ملاحظه کرد: ۱- سوانح رانندگی و خسارات ناشی از آن یک مسئله اصلی و فوری اقتصادی و مانع مهمی در توسعه اقتصادی کشور است ۲- سوانح رانندگی و تبعات آن، یک مسئله اصلی و فوری سلامت جامعه بوده و مانع مهمی در رفاه و ایمنی وبرنامه های توسعه بهداشت و سلامتی در کشور است. ۳- سوانح رانندگی و تبعات آن یک مسئله اصلی و فوری اجتماعی بوده و مانع مهمی در توسعه اجتماعی کشور ومبارزه برای فقرزدائی محسوب می‌شود متن کامل این مقاله را می توانید در شماره ۳۵۰ ماهنامه صنعت حمل و نقل مطالعه بفرمائید.
http://www.iran-transportation.com/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%AE/
4d4847c6-f596-48da-85a5-42e170fce835
crawl-data/CC-NEWS/2016/11/CC-NEWS-20161101145329-00015.warc.gz
2016-11-02T09:40:55+03:30
رشد ۷۳ درصدی واردات نفت خریداران آسیایی از ایران
رشد ۷۳ درصدی واردات نفت خریداران آسیایی از ایران نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۵ 4 بازدید آمارهای دولتی و نفتکش‌ها نشان داد میزان واردات نفت ایران از سوی چهار خریدار بزرگ آسیایی در سپتامبر، بیش از ۷۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت. چین، ژاپن، هند و کره جنوبی که چهار خریدار بزرگ نفت ایران در آسیا هستند، در سپتامبر حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز نفت وارد کردند اما میزان واردات آنها در مقایسه با ماه اوت که به بالاترین سطح در پنج سال و نیم گذشته رسیده بود، کاهش داشت. بر اساس گزارش رویترز به نقل از منابع آگاه از برنامه‌های نفتکش ایران، میزان واردات این خریداران ممکن است در اکتبر مجددا افزایش پیدا کند زیرا خریداران آسیایی در ماه جاری ۱.۸۳ میلیون بشکه در روز نفت و میعانات بارگیری می کنند. تحریمهایی اقتصادی علیه برنامه هسته ای ایران در ژانویه برداشته شدند و تهران تلاش می کند سطح تولید و صادرات را به دوران پیش از تشدید تحریمها در اوایل سال ۲۰۱۲ افزایش دهد. وزارت بازرگانی ژاپن روز دوشنبه آمار رسمی منتشر کرد که نشان داد واردات نفت از ایران در سپتامبر امسال ۸۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و به حدود ۳۱۳ هزار بشکه در روز رسید. همچنین واردات هند در سپتامبر بیش از دو برابر (۱۳۶.۸ درصد) نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت و به ۵۵۲ هزار و ۵۰۰ بشکه در روز رسید اما در مقایسه با واردات ۵۷۵ هزار و ۹۰۰ بشکه در ماه اوت، کاهش داشت. واردات کره جنوبی در سپتامبر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر (۱۰۶ درصد) رشد کرد و به ۴۰۵ هزار و ۸۳۳ بشکه در روز رسید. واردات چین در سپتامبر امسال ۱۸.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت و به ۴۹۲ هزار و ۵۰۰ بشکه رسید. رویترز همچنین چند روز قبل به نقل از یک منبع آگاه از برنامه نفتکش ایران گزارش کرده بود صادرات نفت ایران به دلیل کاهش تقاضای فصلی در اروپا، در نوامبر پنج درصد کاهش خواهد یافت. صادرات نفت ایران در اکتبر یا نوامبر هر سال به دلیل آغاز فصل تعمیرات پالایشگاهی در اروپا و در آسیا، معمولا به رکورد پایینی کاهش پیدا می کند. با این همه صادرات نفت به آسیا در ماه آینده به دلیل بهبود خرید چین، ثابت بوده یا افزایش پیدا می کند.
http://www.iran-transportation.com/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B7%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C/
f5fbda93-5ae3-44e8-b31b-a47d548d5be8
crawl-data/CC-NEWS/2016/11/CC-NEWS-20161101145329-00015.warc.gz
2016-11-02T09:39:49+03:30
منطقه آزاد اروند دروازه توسعه اقتصادی خوزستان
منطقه آزاد اروند دروازه توسعه اقتصادی خوزستان نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۵ 3 بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به نقش توسعه‌ای این منطقه در خوزستان گفت: منطقه آزاد اروند با امکانات و ظرفیت‌هایی که در زمینه‌های مختلف دارد، می‌تواند دروازه توسعه اقتصادی کل استان و منطقه جنوب غرب کشور باشد. اسماعیل زمانی ‌زاده با اشاره به اهداف منطقه آزاد اروند برای توسعه استان و جذب سرمایه‌گذار اظهار کرد: اهداف بلندمدت منطقه آزاد، توسعه جمعیتی بر اثر فعالیت‌های اقتصادی و همچنین توسعه اقتصادی منطقه است که عمدتاً همه این مسائل علاوه بر منطقه، شامل استان نیز می‌شود. وی در خصوص دوران پسابرجام افزود: پس از برجام سرمایه‌گذاران خارجی متعددی برای سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد اروند مراجعه کرده‌اند و در این زمینه و شرایط، منطقه آزاد اروند برای جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری در منطقه تلاش خواهد کرد. زمانی ‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه جذب سرمایه‌گذار تصریح کرد: سرمایه‌گذاران تاکنون چندین مورد شرکت ثبت کرده‌اند و بعضاً مشغول مذاکرات و اجرای پروژه‌های متفاوتی هستند. وی گفت: منطقه آزاد اروند به دنبال تسهیل‌گری شرایط برای جذب سرمایه‌گذار است و در این زمینه هر اقدامی که نیاز باشد انجام می‌دهیم.
http://www.iran-transportation.com/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
deab26e7-9396-495b-b639-c002cab694ea
crawl-data/CC-NEWS/2016/11/CC-NEWS-20161101145329-00015.warc.gz
2016-11-02T09:38:25+03:30
شرکت‌های هواپیمایی طی سال‌های برنامه پنجم توسعه بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان زیان دیدند
شرکت‌های هواپیمایی طی سال‌های برنامه پنجم توسعه بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان زیان دیدند نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۵ 2 بازدید مقصود اسعدی سامانی دبیرانجمن شرکت‌های هواپیمایی از جلسات متعدد ایرلاین های بدهکار با شرکت فرودگاه‌ها وهمچنین شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خبرداد و گفت: بدهی‌های گذشته تخصیص شده و در حال پرداخت است. وی با اعلام اینکه تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۹۶ نیز هزارمیلیارد تومان اعتبار برای پرداخت بدهی دولت‌به‌شرکت‌های هواپیمایی اختصاص داده است، گفت: شرکت‌های هواپیمایی طی سال‌های برنامه پنجم توسعه بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان بابت انجام پروازهای تکلیفی زیان دیدند و با نرخ‌های تعیین‌شده دچار زیان شدند و خدماتی را به دولت ارائه کرده‌اند که دولت هنوز هزینه‌های آن را پرداخت نکرده است. سامانی مقدم با تاکید براهمیت مطالبه شرکت‌های هواپیمایی از دولت، ادامه داد: با توجه به اینکه در قانون بودجه امسال نمایندگان مجلس پیش‌بینی این بدهی را کرده‌اند و رقمی معادل هزارمیلیارد تومان اعتبار گذاشته‌اند، انتظار داریم با توجه به مدت کمی که از اعتبار قانون بودجه سال ۹۵مانده است، دولت محترم تدابیر لازم را برای اجرایی کردن این تبصره اتخاذ کند تا دست ایرلاین‌ها نیز برای پرداخت بدهی به شرکت فرودگاه‌ها و وزرات نفت باز شود. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به مشکلات فعلی ایرلاین های بخش خصوصی، ادامه داد: نرخ های تکلیفی عامل اصلی عقب ماندگی شرکت های خصوصی است و این ها سال های سال است که نتوانسته اند جان بگیرند. در واقع به دلیل سیاست‌های نادرستی که در‌گذشته اتخاذ شده بود شرکت‌های هواپیمایی نتوانستند فعالیت بازرگانی خود را داشته باشند و بر اساس فرمول‌های جهانی خود را اداره کنند.
http://www.iran-transportation.com/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85/
8afcd30e-f8e2-4fc3-bfd0-8fde83b1436b
crawl-data/CC-NEWS/2016/11/CC-NEWS-20161101145329-00015.warc.gz
2016-11-02T09:42:09+03:30
نرخ فرآورده‌های نفتی ٢۵ درصد رشد کرد
نرخ فرآورده‌های نفتی ٢۵ درصد رشد کرد نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۵ 2 بازدید مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: با توجه به افزایش ٩ درصدی ناشی از نرخ تسعیر ارز (تغییر مبنا از ارز مبادلاتی به ارز آزاد) و رشد ١۵ تا ١۶ درصدی قیمت جهانی، در مجموع نرخ فرآورده‌های نفتی نزدیک به ٢۵ درصد افزایش یافته است. به گزارش وزارت نفت، «محمدرضا مظلومی» به افزایش قیمت جهانی فرآورده‌های نفتی اشاره کرد و افزود: تاکنون فرآورده‌های نفتی برای صادرات با نرخ تسعیر ارز آزاد عرضه می‌شد و خریداران داخلی از ارز مبادلاتی استفاده می‌کردند. وی اضافه کرد: با توجه به اینکه دیگر شرکت‌های تولیدی مانند پتروشیمی‌ها از مدت‌ها پیش مبنای نرخ‌گذاری را با نرخ آزاد محاسبه می‌کردند، بنابراین بر اساس مصوبه تازه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از این پس این فرآورده ها با نرخ آزاد به قیمت روز در بورس عرضه می شود. مظلومی ادامه داد: نرخ اعلام شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در بورس، نرخ پایه عرضه است. به گفته مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس و شفاف‌سازی معاملات همه خریداران از فرصت یکسان بهره‌مند می شوند. وی تاکید کرد شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران شفاف‌ترین سازوکار فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی را دارد و گفت: اگر قیمت‌های اعلام شده در بورس سبب رونق و افزایش معاملات نشود و کارساز نباشد، امکان تعدیل قیمت‌ها وجود دارد. وی گفت: عرضه فرآورده‌های نفتی با قیمت پایه در بورس سبب تعادل میان عرضه و تقاضا و شفاف‌سازی معاملات می شود. بر اساس مصوبه جدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که به پالایشگاه‌های نفت خام کشور ابلاغ شده است، قیمت فروش همه فرآورده‌های نفتی ویژه به جای ارز مبادله‌ای با ارز آزاد محاسبه می شود. بر اساس این مصوبه، قیمتگذاری فرآورده‌های نفتی فرعی جزو وظایف ذاتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران است و قیمت‌ها با توجه به نرخ نفت خام و فرآورده‌های اصلی در عرصه جهانی مشخص و اعلام می‌شود.
http://www.iran-transportation.com/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%A2%D9%A5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/
020a7386-867a-47e0-bd75-dfbe2b324e66
crawl-data/CC-NEWS/2016/11/CC-NEWS-20161101145329-00015.warc.gz
2016-11-02T09:36:40+03:30
تمام محورهای شریانی کشور به دوربین های کنترل سرعت تجهیز می شوند
تمام محورهای شریانی کشور به دوربین های کنترل سرعت تجهیز می شوند نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۵ 2 بازدید برنامه نشست خبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای صبح امروز در محل سازمان راهداری برگزار شد.در این نشست رئیس این سازمان به ارائه گزارش عملکرد خود در این سازمان پرداخت. داود کشاورزیان در مورد آی‌تی‌اس «سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل جاده‌ای» گفت: در مجموع طی سال‌های اخیر تلاش ما در حوزه آی‌تی‌اس آن‌چنان چشمگیر نبوده، به‌طوری‌که طی ۱۱ سال گذشته دوربین‌های متعددی در راه‌های کشور نصب‌شده‌اند اما عمده آن‌ها کار نمی‌کنند. کشاورزیان گفت: درواقع ما دو نوع دوربین‌داریم، نوع اول دوربین‌های نظارتی هستند که چون به‌طور کامل در اختیار سازمان راهداری است، به‌خوبی و بدون هیچ مشکلی مشغول به کار هستند اما نوع دوم که دوربین‌های کنترل سرعت هستند و بین پلیس و سازمان راهداری مشترک است همواره با مشکلات بسیاری مواجه است. رئیس سازمان راهداری اظهار داشت: توجه داشته باشید که از اوایل انقلاب تاکنون چیزی در حدود هزار دستگاه دوربین جاده‌ای در محورهای کشور نصب‌شده بود درحالی‌که سال گذشته قراردادی برای نصب دو هزار دوربین‌ ثبت تخلف در ۳۵ هزار کیلومتر از راه‌های شریانی کشور در مدت سه سال بسته شد. معاون وزیر راه در گفت: ما مناقصه‌ای برگزار کردیم و انتظار داشتیم مثل گذشته چندین شرکت این پروژه را بر عهده بگیرند و دوربین‌ها را با شکل‌های متفاوت و در محل‌های متفاوت نصب کنند و دائماً هم با زنگ‌زدگی و خراب شدن و ناکارآمدی دوربین‌ها مواجه نباشیم اما یک شرکت پیشنهاد داد که تمام محورهای شریانی کشور را تجهیز خواهد کرد و ما از این طرح استقبال کردیم و قرارداد بستیم.درحال‌ حاضر این تیم متخصص به بهترین نحو مشغول فعالیت است و دیگر مشکل عدم رسیدگی و کارنکردن دوربین‌ها را نداریم
http://www.iran-transportation.com/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C/
dd31477b-9981-48c2-a1b4-ecf361189ebb
crawl-data/CC-NEWS/2016/11/CC-NEWS-20161102145331-00016.warc.gz
null
ایران ورزشی آنلاین
سابقه نشان داده نه فیفا چنین امتیازهایی را به فوتبال ایران می‌دهد و نه فدراسیون فوتبال ایران از چنین قدرتی بهره می‌برد که بتواند حکم قطعی فیفا را تغییردهد. جدل تازه و پنهان: پرسپولیس-تیم ملی این وسط بیرانوند نمی‌تواند تصمیم گیرنده باشد. او که تازه دروازه‌بان اصلی تیم ملی شده، دوست ندارد با کوچکترین مخالفتی با کی‌روش موقعیت عالی‌اش را از دست بدهد.
http://www.iran-varzeshi.com/
e363e538-854f-46c7-9b7a-3ac40276d846
crawl-data/CC-NEWS/2016/11/CC-NEWS-20161106145336-00020.warc.gz
2016-11-07T10:08:38+03:30
برخی شهرهای محروم ایران فاقد خطوط ریلی مترو و اتوبوس های تندرو هستن
برخی شهرهای محروم ایران فاقد خطوط ریلی مترو و اتوبوس های تندرو هستن نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۵ 2 بازدید عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور گفت: ناوگان حمل و نقل عمومی کشور نیازمند توسعه و نوسازی است. احمد مرادی افزود: نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در دستور کار دستگاه های اجرایی ذیربط قرار گرفته است ولی این رویه راهکاری اساسی برای رفع مشکلات حوزه حمل و نقل عمومی کشور نیست. وی در ادامه تصریح کرد: برخی از شهرهای کشور همچون هرمزگان فاقد خطوط ریلی مترو و سامانه اتوبوس های تندرو هستند که این نشان دهنده ضعف ناوگان حمل و نقل عمومی کشور است البته ناوگان حمل و نقل عمومی موجود در این استان فرسوده است و جوابگوی نیاز شهروندان نیست. وی اظهار داشت: کلیه دستگاه های اجرایی باید برای رفع مشکلات حوزه حمل و نقل عمومی با هم همکاری کنند تا شاهد بهبود وضعیت این ناوگان باشیم. وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از هزینه توسعه حمل و نقل عمومی برعهده شهرداری و ۵۰ درصد برعهده دولت است، اذعان داشت: دولت باید به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کمک کند تا کمبودهای این ناوگان رفع گردد.
http://www.iran-transportation.com/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C/
a3c3ea0c-d495-4dcb-afc7-a3436059c76d
crawl-data/CC-NEWS/2016/11/CC-NEWS-20161106145336-00020.warc.gz
2016-11-07T10:07:26+03:30
آلایندگی موتورسیکلت ها 15 برابر خودروهای عادی
آلایندگی موتورسیکلت ها ۱۵ برابر خودروهای عادی نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۵ 2 بازدید معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهردار تهران، گفت: موتورسیکلت تا ۸برابر خودرو یورو ۲ آلودگی و ۱۵برابر خودرو معمولی پیمایش دارد. سیدمازیار حسینی، با بیان مطلب، فوق اظهار داشت:‌ طبق آمارهای موجود سه میلیون خودرو با پلاک تهران در شهر تردد می‌کنند که از این تعداد حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو مطابق قانون در سن انجام معاینه‌فنی قرار دارند. وی در ادامه، تصریح کرد: در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو به مراکز معاینه‌فنی شهر تهران مراجعه کرده‌اند و پیش‌بینی می‌کنیم ۳۰۰ هزار خودرو باقی‌مانده نیز در ماه‌های آینده برای انجام معاینه‌فنی مراجعه کنند. معاون شهردار تهران با اشاره به اطلاعات به‌دست آمده از بررسی داده‌های آماری مراکز معاینه‌فنی شهر تهران، افزود: اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد از هر سه خودرو پیکان، پراید و وانت بیسان که به مراکز معاینه‌فنی مراجعه کرده‌اند دو خودرو مردود شده است که در مجموع ۶۷ درصد از مردودی‌های مراکز معاینه فنی خودروهای شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند. به اعتقاد حسینی داده‌های آماری نشان می‌دهد، سه خودرویی که سهم بسزایی در آلودگی هوا و مصرف سوخت دارند؛ به دلیل نقص ایمنی بیشترین آمار تصادفات را نیز به خود اختصاص داده اند. به گزارش روابط‌عمومی معاونت حمل‌ونقل وترافیک، وی با اشاره به این‌که بیشتر افرادی که در تصادفات جاده‌ای و شهری جان خود را از دست می‌دهند در رده سنی ۲۱ تا ۵۰ سال قرار دارند و آمارها نشان می‌دهد که هر سال حوادث و تصادفات رانندگی حدود ۶ درصد از تولید ناخالص ملی را از بین می‌برد، این مساله موضوع مهمی است که اکنون با توجه به اطلاعاتی که از مراکز معاینه‌فنی خودرو به دست آورده‌ایم غیر قابل انکار بوده و باید در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور تاثیر بگذارد. معاون شهردار تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره موتور سیکلت‌های کاربراتوری نیز، گفت: متاسفانه در بحث میزان آلایندگی موتورسیکلت‌ها وضعیت شهر تهران بدتر است زیرا، آمارها نشان می‌دهد هر موتورسیکلت کاربراتوری بین ۵ تا ۸ برابر خودرو یورو ۲ می‌تواند آلودگی ایجاد کند، اما نکته‌ای که این مساله را بدتر می‌کند، این است که متوسط پیمایش یک موتور سیکلت ۱۰ برابر بیشتر از یک خودرو معمولی با متوسط پیمایش ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر است. موتور سیکلت‌ها به غیر از میزان بالای آلایندگی هوا، باعث افزایش آلودگی صوتی در تهران نیز می‌شود.
http://www.iran-transportation.com/%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-15-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7/
8eda97fa-5303-43aa-af3e-9f058e52b265
crawl-data/CC-NEWS/2016/11/CC-NEWS-20161106145336-00020.warc.gz
2016-11-07T10:04:43+03:30
تغییر نرخ گذاری حمل و نقل عمومی در سنگاپور
تغییر نرخ گذاری حمل و نقل عمومی در سنگاپور نوشته شده توسط مدیر سایت در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۵ 2 بازدید با ساده تر کردن شیوه نرخ گذاری وسایل حمل و نقل عمومی، نرخ اتوبوس و مترو ۴.۲ درصد در سنگاپور کاهش می یابد به گفته دولت سنگاپور نرخ گذاری وسایل حمل و نقل عمومی بر اساس کوتاه ترین مسیر تعیین می شود و این سیاست در مورد وسایل حمل و نقل روی زمینی و زیرزمینی یکسان خواهد بود. مسئولان حمل و نقل عمومی سنگاپور اعلام کردند با تغییر شیوه سیاست گذاری قیمت ها، نرخ یک مسیر مشابه با قطار یا مترو یکسان خواهد بود و این موجب کاهش بهای وسایل حمل و نقل عمومی خواهد شد. بدین ترتیب مسافران شهری از قدرت بیشتری برای انتخاب وسیله حمل و نقل بدون نگرانی از تفاوت قیمت برخوردار خواهند بود. در گذشته بسیاری از مردم سنگاپور برای صرفه جویی در هزینه از وسایل حمل و نقل روگذر مانند اتوبوس استفاده می کردند اما با یکسان سازی قیمت ها آنها در هر شرایطی پایین ترین نرخ را پرداخت خواهند کرد. بهای بلیت برای افراد سالخورده، کودکان و افرادی که محدودیت حرکتی دارند نیز به همان نسبت کاهش خواهد یافت. آنها علت کاهش قیمت ۴.۲ درصدی وسایل حمل ونقل عمومی را کاهش بهای نفت در سال گذشته عنوان کردند.
http://www.iran-transportation.com/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE/
c9445a49-1009-41c9-b6af-99f881a92a35
crawl-data/CC-NEWS/2016/11/CC-NEWS-20161108145339-00022.warc.gz
null
[Le Monde diplomatique
نخستین هدف نظامی روسیه در سوریه، که در سپتامبر ٢٠١٥ آغاز شد، به آسانی به دست آمد. این هدف جلوگیری از شکست نظامی رژیم سوریه بود که در آن زمان از ماه ها پیش بخش هایی از کشور را ازدست می داد (١). همچنین، به کارگیری نیروی هوایی روسیه تعیین منطقه پرواز ممنوع در قلمرو روسیه را برای ایالات متحده ناممکن ساخت. پیشتر درسال ٢٠١٣، دیپلوماسی روسیه مداخله احتمالی غرب علیه رژیم بشار اسد را مختل کرد و توانست با کنترل سلاح های شیمیایی جلوی آن را بگیرد (٢). هدف های اعلام شده توسط آقای ولادیمیر پوتین در سخنرانی سازمان ملل متحد در ٢٨ سپتامبر ٢٠١٥ بلندپروازانه تر از اینها بود. این هدف ها که چالشی در برابر ایالات متحده و متحدان غربی آن بود، می خواست آنها را در موضع دفاعی قراردهد. ولی زمان انتخاب شده تعیین کننده بود زیرا سیل پناهندگان سوری هرچه شدیدتر به سوی اروپا روان شده بود و سوء قصدهای سازماندهی شده از سوریه توسط «سازمان حکومت اسلامی» (داعش) در بیشترین حد بود. آقای پوتین چنین تبلیغ می کرد که تنها نیروهای رژیم بشار اسد و کردها «شجاعانه با تروریسم مبارزه می کردند» و اقدام روسیه از آنجا که به درخواست دولت سوریه انجام شده بود، به خلاف بمباران های غرب، در چهارچوب حقوق بین الملل قرارداشت. فزون براین، او یادآوری می کرد که ممنوعیت پرواز اجرا شده در لیبی و حمایت از شورشیان نه فقط به حذف رژیم معمر قذافی منجر شده بود، بلکه همه دستگاه حکومتی را نیز ازبین برده و زمینه مساعدی برای رشد داعش فراهم ساخته بود. او استدلال می کرد که با توجه به اهمیت راهبردی سوریه، اثرات شکست نظامی رژیم آن می توانست دهها برابر بیش از لیبی باشد. او توجه را به ائتلاف بزرگی جلب می کرد که درسال ١٩٤١ اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده آمریکا و انگلستان را برای رودررویی با قدرت هیتلر به هم پیوند داد و خواستار اتحادی مشابه برای جنگ علیه خطر داعش می شد که می کوشید «بردنیای اسلام سلطه یابد» و تاکید می کرد که اعضای آنچه که «اپوزیسیون میانه روی سوریه» نامیده و توسط غرب حمایت می شود، نیز در ردیف تندروها قراردارد. به رغم مسئولیت رژیم سوریه در ترازنامه سنگین درگیری، همه این حرف ها می خواست به مخاطبان غربی بگوید که بین دو بد باید آن را که کمتر بد است برگزید. آقای پوتین به غربی ها پیشنهاد می کرد که همراه با او از ایده برقراری یک آتش بس بین همه نیروهای درحال نبرد در سوریه، به استثنای داعش پشتیبانی نموده و به موازات آن با هم بکوشند راه حلی سیاسی بیابند. رهبران غربی از دیرباز ازاین فکر حمایت می کردند که کناره گیری بشار اسد پیش شرط یافتن راه حل برای درگیری است. خانم آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان نخستین کسی بود که در ٢٣ سپتامبر ٢٠١٥ این فکر را کنار گذاشت و تاکید کرد که «باید با کنشگران متعددی گفتگو کرد و این شامل بشار اسد نیز می شود (٣)». خیلی زود دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم با او همراه شد و سرانجام باراک اوباما نیز به آنها پیوست. اما، تا زمان انجام سوء قصدهای ١٣ نوامبر ٢٠١٥ در پاریس زمان لازم بود تا آقای لوران فابیوس، وزیر امورخارجه فرانسه هم از پیش شرط خود دست بردارد: «لازمه حفظ اتحاد سوریه گذار سیاسی است. این به معنای آن نیست که بشار اسد باید پیش از این گذار کنار رود، بلکه به معنای آن است که در این مورد باید برای آینده اطمینان یافت (٤)». این درحالی بود که از آغاز، در واشنگتن و جاهای دیگر تاکید می شد که نیروهای هوایی روس بیش از آن که نیروهای داعش را بمباران کنند، بدون رعایت احتیاط درمورد غیرنظامیان، به نیروهای دیگر حمله می کردند. نخستین هدف مسکوتقویت مو