Dataset Preview
file (string)text (string)audio (audio)phonetic (string)orthographic (string)
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0002.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"waraj~aHa Alt~aqoriyru Al~aTHiy >aEad~ahu maEohadu >aboHaA^i haDabapi Alt~ibiti fiy Alo>akaAdiymiy~api AlS~iyniy~api liloEuluwmi - >ano tasotamir~a darajaAtu AloHaraArapi wamusotawayaAtu Alr~uTuwbapi fiy Alo<irotifaAEi TawaAla haTHaA Aloqarono"
"sil w a r a' jj A H a tt A q r ii0' r u0 ll a * i0 < a E a' dd a h u0 m a' E h a d u0 < a b H aa' ^ i0 h A D A' b a t i0 tt i1' b t i0 f i0 l < a k aa d ii0 m ii0' y a t i0 SS II0 n ii0' y a t i0 l u0 l E u0 l uu0' m i0 sil < a' n t a s t a m i0' rr a d a r a j aa' t u0 l H a r aa' r a t i0 w a m u0 s t a w a y aa' t u0 rr U0 T UU0' b a t i0 f i0 l Ah i0 r t i0 f aa' E i0 T A' w A l a h aa' * a l q A' r n sil"
"waraj~aHa Alt~aqoriyru Al~a*iy >aEad~ahu maEohadu >aboHaA^i haDabapi Alt~ibiti fiy Alo>akaAdiymiy~api AlS~iyniy~api liloEuluwmi - >ano tasotamir~a darajaAtu AloHaraArapi wamusotawayaAtu Alr~uTuwbapi fiy Alo<irotifaAEi TawaAla ha*aA Aloqarono"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0003.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"mim~aA qado yu&ad~iy <ilaY taraAjuEi masaAHaAti Alo>anohaAri Alj~aliydiy~api waAnoti$aAri Alt~aSaH~uri"
"sil m i0' mm aa q A' d y u0 < a' dd ii0 Ah i0 l aa t a r aa' j u0 E i0 m a s aa H aa' t i0 l < a n h aa' r i0 jj a l ii0 d ii0' y a t i0 w a n t i0 $ aa' r i0 tt A S A' HH u0 r i0 sil"
"mim~aA qado yu&ad~iy <ilaY taraAjuEi masaAHaAti Alo>anohaAri Alj~aliydiy~api waAnoti$aAri Alt~aSaH~uri"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0004.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wa*akara Alt~aqoriyru >ana taraAjuEa masaAHapi Alojaliydi yumokinu >ay~uxil~a bimuEad~alaAti <imodaAdaAti AlomiyaAhi - liEadadK mino >anohaAri |soyaA Alr~a}iysiy~api Al~atiy tamobuEu mina AlohaDabapi"
"sil w a * a' k a r a tt A q r ii0' r u0 Ah a n a t a r aa' j u0 E A m a s aa' H a t i0 l j a l ii0' d i0 y u0' m k i0 n u0 Ah a yy u0 x I0' ll a b i0 m u0 E a dd a l aa' t i0 < i0 m d aa d aa' t i0 l m i0 y aa' h i0 sil l i0 E a' d a d i1 m i0' n < A' n h A r i0 < aa' s y a rr a < ii0 s ii0' y a t i0 ll a t ii0 t a' m b a E u0 m i0' n a l h A D A' b a t i0 sil"
"wa*akara Alt~aqoriyru >ana taraAjuEa masaAHapi Alojaliydi yumokinu >ay~uxil~a bimuEad~alaAti <imodaAdaAti AlomiyaAhi - liEadadK mino >anohaAri |soyaA Alr~a}iysiy~api Al~atiy tamobuEu mina AlohaDabapi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0005.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"bayonahaA nahoraA yaluw wayaAnogotsiy - fiy AlS~iyno"
"sil b a' y n a h aa n a' h r aa y a' l uu0 w a y aa n G t s ii0 sil f i0 SS II0' n sil"
"bayonahaA nahoraA yaluw wayaAnogotsiy - fiy AlS~iyno"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0006.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wafiy Al$~awoTi Al^~aAniy AsotaEaAda baAriysu saAno jiyoramAnu musotawaAhu waHaq~aqa Alt~aEaAdula Eano Tariyqi AboraAhiymuwfiyto$ - mino tasodiydapK AsotaEoSato EalaY AloHaAriso"
"sil w a' f i0 $$ a' w T I0 ^^ aa' n i0 s t a E aa' d a b aa r ii0' s u0 s aa' n J ii1 r m aa' n u0 m u0 s t a w aa' h u0 w a H A' qq A q a tt a E aa' d u0 l a E A' n T A r ii0' q I0 b r aa h ii0 m uu1 v ii0' t $ sil m i0' n t a s d ii0' d a t i1 n s t A' E S A t E a' l a l H aa' r i0 s sil"
"wafiy Al$~awoTi Al^~aAniy AsotaEaAda baAriysu saAno jiyoramAnu musotawaAhu waHaq~aqa Alt~aEaAdula Eano Tariyqi AboraAhiymuwfiyto$ - mino tasodiydapK AsotaEoSato EalaY AloHaAriso"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0007.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"yatama^~alu Alo<ibodaAEu Alofan~iy~u waAloHaDaAriy~u Al~a*iy yako$ifu Eanohu AlomaEoriDu fiy tuHafK ka^iyrapK - mutanaw~iEapK $amilato Ea$araAti Alo>azoyaA'i Al~atiy nusijato bi>anaAmila *ahabiy~apK - Eakasato siHora wabahaA'a Alt~aToriyzi biAloHariyri wamawaAd~a >uxoraY"
"sil y a t a m a' ^^ a l u0 l < i0 b d aa' E u0 l f a nn ii0' y u0 w a l H A D A r ii0' y u0 ll a * ii0 y a' k $ i0 f u0 E a' n h u0 l m a' E r i0 D U0 f ii0' t u0' H a f i1 n k a ^ ii0' r a t i1 n sil m u0 t a n a ww i0' E a t i1 n $ a' m i0 l a t E a $ a r aa' t i0 l < a z y aa' < i0 ll a t i0 n u0' s i0 j a t b i0 < a n aa' m i0 l a * a h a b ii0' y a t i1 n sil E a' k a s a t s i0' H r a w a b a h aa' < a tt A T r ii0' z i0 b i0 l H a r ii0' r i0 w a m a w aa' d a < u0' x r aa sil"
"yatama^~alu Alo<ibodaAEu Alofan~iy~u waAloHaDaAriy~u Al~a*iy yako$ifu Eanohu AlomaEoriDu fiy tuHafK ka^iyrapK - mutanaw~iEapK $amilato Ea$araAti Alo>azoyaA'i Al~atiy nusijato bi>anaAmila *ahabiy~apK - Eakasato siHora wabahaA'a Alt~aToriyzi biAloHariyri wamawaAd~a >uxoraY"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0008.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"<iDaAfapF <ilaY EaroDi >anowaAEK EadiydapK mina Alo>a^aA^i Alomuzaxorafi waAlS~anaAdiyqi waAlo>awaAniy waAlo>adawaAti - waAlo>agoTiyapi waAll~awoHaAti Alofan~iy~api AloEaAkisapi litiqoniy~aAtK mudohi$apK - tujas~idu mahaAraAtK Hirafiy~apF EarafatohaA Alo>anoduluso"
"sil < I0 D AA' f a t a n < i0' l aa E a' r D I0 < a n w aa' E i1 n E a d ii0' d a t i1 n m i0' n a l < a ^ aa' ^ i0 l m u0 z a' x r a f i0 w a SS A n aa d ii0' q I0 w a l < a w aa' n ii0 w a l < a d a w aa' t i0 sil w a l < A g T II0 a t i0 w a ll a w H aa' t i0 l f a nn ii0' y a t i0 l E aa k i0' s a t i0 l i0 t a q a n ii0 y aa' t i1 n m u0 d h i0' $ a t i1 n sil t u0 j a' ss i0 d u0 m a h aa r aa' t i1 n H i0 r a f ii0' y a t a n E a r a f a' t h a l Ah a' n d u0 l u1 s sil"
"<iDaAfapF <ilaY EaroDi >anowaAEK EadiydapK mina Alo>a^aA^i Alomuzaxorafi waAlS~anaAdiyqi waAlo>awaAniy waAlo>adawaAti - waAlo>agoTiyapi waAll~awoHaAti Alofan~iy~api AloEaAkisapi litiqoniy~aAtK mudohi$apK - tujas~idu mahaAraAtK Hirafiy~apF EarafatohaA Alo>anoduluso"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0009.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"yaxotalifu AlohaAtifu Alz~akiy~u Eani AlohaAtifi Alt~aqoliydiy~i fiy >an~ahu yuqad~imu EadadAF mino waZaA}ifi AloHawosabapi AlomutaTaw~irapi - waquduraAti Alo<it~iSaAli Alomutaqad~imapi - <ilaY jaAnibi waZaA}ifi AlohaAtifi Alt~aqoliydiy~api Alo>uxoraY"
"sil y a x t a' l i0 f u0 l h aa' t i0 f u0 zz a k ii0' y u0 E a n i0 l h aa' t i0 f i0 tt A q l ii0 d ii0' y i0 f i0 AH a' nn a h u0 y U0 q A' dd i0 m u0 E a' d a d a n m i0 n w A Z AA' AH i0 f i0 l H a w s a' b a t i0 l m u0 t A T A ww i0' r a t i0 sil w A q U0 d u0 r aa' t i0 l AH i0 tt I0 S AA' l i0 l m u0 t A q A dd i0' m a t ii0 sil AH i0 l aa j aa' n i0 b i0 w A Z AA' AH i0 f i0 l h aa' t i0 f i0 tt A q l ii0 d ii0' y a t i0 l AH u0' x r a sil"
"yaxotalifu AlohaAtifu Alz~akiy~u Eani AlohaAtifi Alt~aqoliydiy~i fiy >an~ahu yuqad~imu EadadAF mino waZaA}ifi AloHawosabapi AlomutaTaw~irapi - waquduraAti Alo<it~iSaAli Alomutaqad~imapi - <ilaY jaAnibi waZaA}ifi AlohaAtifi Alt~aqoliydiy~api Alo>uxoraY"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0010.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wakaAmiraAti Alt~aSowiyri Alomudomajapi *aAti Ald~iq~api AloEaAliyapi"
"sil w a k aa m i0 r aa' t i0 tt A S w ii0' r i0 l m u0 d m a' j a t i0 * aa' t i0 dd I0' qq A t I0 l E aa l ii0 a t i0 sil"
"wakaAmiraAti Alt~aSowiyri Alomudomajapi *aAti Ald~iq~api AloEaAliyapi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0011.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"waAlomuEaAlijaAti Al^~unaA}iy~api waAlr~ubaAEiy~api Aln~awaY"
"sil w a l m u0 E aa l i0 j aa' t i0 ^^ u0 n aa < ii0' y a t i0 w a rr u0 b aa E ii0' y a t i0 nn a w a sil"
"waAlomuEaAlijaAti Al^~unaA}iy~api waAlr~ubaAEiy~api Aln~awaY"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0012.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"waHaAlapi Alo<isotiqoTaAbi Als~iyaAsiy~i AloHaAd~i"
"sil w a H aa' l a t i0 l < i0 s t I0 q T AA' b i0 ss i0 y aa s ii0' y i0 l H aa' dd i0 sil"
"waHaAlapi Alo<isotiqoTaAbi Als~iyaAsiy~i AloHaAd~i"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0013.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"liyatamak~ana AloqaAri}u mino mutaAbaEapi taTaw~uri AloqiS~api Aloxabariy~api bi$akolK salisK wafaE~aAlK"
"sil l i0 y a t a m a' kk a n a l q AA' r i0 < u0 m i0' n m u0 t aa b a' E a t i0 t A T A' ww u0 r i0 l q I0' SS A t I0 l x A b a r ii0' y a t i0 b i0 $ a' k l i1 n dist s a' l i0 s a n w a f a EE aa' l i1 n sil"
"liyatamak~ana AloqaAri}u mino mutaAbaEapi taTaw~uri AloqiS~api Aloxabariy~api bi$akolK salisK wafaE~aAlK"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0014.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"waminohaA >ayoDAF - >ald~aEomu Alomutaqad~imu lilo>aro$afapi"
"sil w a m i0' n h aa < a' y D A n < a' dd a' E m u0 l m u0 t A q A' dd i0 m u0 l i0 l < a r $ a' f a t i0 sil"
"waminohaA >ayoDAF - >ald~aEomu Alomutaqad~imu lilo>aro$afapi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0015.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"waya>otiy Alt~aSomiymu AlomuTaw~aru limawoqiEi Alojaziyrapi nito wifoqAF limafohuwmi AlobasaATapi waAlt~arokiyzi EalaY >awolawiy~api AlomuHotawaY"
"sil w a y a' < t i0 tt A S m ii0' m u0 l m U0 T A' ww a r u0 l i0 m a' w q I0 E i0 l j a z ii0' r a t i0 n i1' t w i0' f q A n l i0 m a' f h u0 m i0 l b A S AA' T A t I0 w a tt a r k ii0' z i0 E a' l aa < a w l a w ii0' y a t i0 l m u0' H t a w a sil"
"waya>otiy Alt~aSomiymu AlomuTaw~aru limawoqiEi Alojaziyrapi nito wifoqAF limafohuwmi AlobasaATapi waAlt~arokiyzi EalaY >awolawiy~api AlomuHotawaY"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0016.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"watam~a Alt~arokiyzu >ayoDAF EalaY mafohuwmi tasohiyli AloqiraA'api biAxotiyaAri xuTuwTK mulaA}imapK"
"sil w a t a' mm a tt a r k ii0' z u0 < a' y D A n E a' l aa m a f h uu0' m i0 t a s h ii0' l i0 l q I0 r aa' < a t i0 b i0 x t i0 y aa' r i0 x U0 T UU0' T I1 n m u0 l aa < i0' m a t i1 n sil"
"watam~a Alt~arokiyzu >ayoDAF EalaY mafohuwmi tasohiyli AloqiraA'api biAxotiyaAri xuTuwTK mulaA}imapK"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0017.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"kamaA tasomaHu AloqawaA}imu Alomunosadilapu fiy >aEolaY AlS~afoHapi bitaqosiymi AloEanaASiri <ilaY >arobaEi baw~aAbaAtK ra}iysiy~apK - hiya Alo>axobaAru waAlomaEorifapu waAlobaraAmiju waAlt~aEoliymo"
"sil k a' m aa t a' s m a H u0 l q A w aa' < i0 m u0 l m u0 n s a d i0' l a t u0 f i0 < a' E l a SS A' f H a t i0 b i0 t A q s ii0' m i0 l E a n AA' S I0 r i0 < i0' l aa < a' r b a E i0 b a ww aa b aa' t i1 n r a < ii0 s ii0' y a t i1 n sil h i0' y a l < a x b aa' r u0 w a l m a E r i0' f a t u0 w a l b a r aa' m i0 j u0 w a tt a E l ii0' m sil"
"kamaA tasomaHu AloqawaA}imu Alomunosadilapu fiy >aEolaY AlS~afoHapi bitaqosiymi AloEanaASiri <ilaY >arobaEi baw~aAbaAtK ra}iysiy~apK - hiya Alo>axobaAru waAlomaEorifapu waAlobaraAmiju waAlt~aEoliymo"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0018.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"xasira Alomunotaxabu AlomiSoriy~u >amosi >amaAma muDiyfihi Als~anigaAliy~i bihadafayoni duwna rad~K - fiy AfotitaAHi munaAfasaAti AlomajomuwEapi Als~aAbiEapi lilt~aSofiyaAti Alomu&ah~ilapi - <ilaY ka>osi Alo>umami Alo>aforiyqiy~api likurapi Aloqadamo"
"sil x A' s i0 r a l m u0 n t a' x A b u0 l m I0 S r ii0' y u0 < a' m s i0 < a m aa' m a m U0 D II0' f i0 h i0 ss a n i0 g AA l ii0' y i0 b i0 h a d a f a' y n i0 d uu0' n a r a' dd i1 n sil f i0 f t i0 t aa' H i0 m u0 n aa f a s aa' t i0 l m a j m uu0' E a t i0 ss aa b i0' E a t i0 l i0 l tt A S f i0 y aa' t i0 l m u0 < a hh i0' l a t ii0 sil < i0' l aa k a' < s i0 l < u0' m a m i0 l < a f r ii0 q II0' y a t i0 l i0 k u0' r a t i0 l q A d a m sil"
"xasira Alomunotaxabu AlomiSoriy~u >amosi >amaAma muDiyfihi Als~anigaAliy~i bihadafayoni duwna rad~K - fiy AfotitaAHi munaAfasaAti AlomajomuwEapi Als~aAbiEapi lilt~aSofiyaAti Alomu&ah~ilapi - <ilaY ka>osi Alo>umami Alo>aforiyqiy~api likurapi Aloqadamo"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0019.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wasAdoyuw maAniy fiy Ald~aqiyqatayoni Als~AbiEapa Ea$orapa - wa AloxaAmisapa waAlo>arobEyna mina Al$~awoTi Alo>aw~ali lilomubaAraApi"
"sil w a s aa' d y u1 m aa' n ii0 f i0 dd A q II0 q A t a' y n i0 ss aa b i0' E a t a E a' $ r a t aa dist w a l x aa m i0' s a t a w a l < a r b a E ii0' n a m i0' n a $$ a' w T I0 l < a' ww a l i0 l i0 l m u0 b aa r aa' t i0 sil"
"wasAdoyuw maAniy fiy Ald~aqiyqatayoni Als~AbiEapa Ea$orapa - wa AloxaAmisapa waAlo>arobEyna mina Al$~awoTi Alo>aw~ali lilomubaAraApi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0020.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wabiha*ihi Aln~atiyjapi tataSad~aru Als~inigaAlu majomuwEatahaA biraSiydi ^alA^i niqaATK wahadafayoni naZiyfayono"
"sil w a b i0 h aa' TH i0 h i0 nn a t ii0' j a t i0 t a t A S A' dd a r u0 ss a n i0 g AA' l u0 m a j m uu0 E a' t a h aa b i0 r A S II0' d i0 ^ a l aa' ^ i0 n I0 q AA' T I1 n w a h a d a f a' y n i0 n A Z II0 f a' y n sil"
"wabiha*ihi Aln~atiyjapi tataSad~aru Als~inigaAlu majomuwEatahaA biraSiydi ^alA^i niqaATK wahadafayoni naZiyfayono"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0021.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"daEati AlowilaAyaAtu Alomut~aHidapu <isorA}yla <ilaY Alt~arAjuEi Eano qaraArihA bimuSAdarapi >arobaEa mi}api hikotArK - mino >arADiy AlD~ifapi Alogaroby~api"
"sil dist d a' E a t i0 l w - l aa y aa' t u0 l m u0 tt a H i0' d a t u0 < i0 s r aa < ii0' l a < i0' l a tt a r aa' j u0 E i0 E a' n q A r aa' r i0 h aa b i0 m U0 S AA d a' r a t i0 < a' r b a E a m i0' < a t i0 h i0 k t aa' r i1 n sil m i0' n < a r AA' D I0 DD I0' ff a t i0 l g A r b ii0' y a t i0 sil"
"daEati AlowilaAyaAtu Alomut~aHidapu <isorA}yla <ilaY Alt~arAjuEi Eano qaraArihA bimuSAdarapi >arobaEa mi}api hikotArK - mino >arADiy AlD~ifapi Alogaroby~api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0022.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"kamA AEotabarato munaZamapu AloEafowi Ald~awly~apu AloqarAra Alo<isorA}iyliy gayra qaAnuwniy~K - wayajibu <ilogA&uhu fawrAF"
"sil k a' m a E t a' b a r a t m u0 n A ZZ A' m a t u0 l E a' f w i0 dd a w l ii0' y a t u0 l q A r aa' r a l < i0 s r aa < ii0' l ii0 g A' y r a q AA n uu0 n ii0' y i1 n sil w a y a' j i0 b u0 < i0 l g AA' < u0 h uu0 f a' w r a n sil"
"kamA AEotabarato munaZamapu AloEafowi Ald~awly~apu AloqarAra Alo<isorA}iyliy gayra qaAnuwniy~K - wayajibu <ilogA&uhu fawrAF"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0023.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"yarotabiTu Alowarodu bayona Aln~aAsi biAlS~abaAHaAti waAlomasaA'aAti waAlohadaAyaA waAlz~iyaAraAti - >am~aA Einoda >aholi AlT~aA}ifi fahuwa ArotibaATN ruwHiy~N wataAriyxiy~N waEi$oqN mutabaAdalN"
"sil y a r t a' b I0 T U0 l w a' r d u0 b a' y n a nn aa' s i0 b i0 SS A b aa H aa' t i0 w a l m a s aa < aa' t i0 w a l h a d aa' y aa w a zz i0 y aa r aa' t i0 sil < a' mm aa E i0' n d a < a' h l i0 TT AA' < i0 f i0 f a' h u0 w a r t i0 b AA' T U1 n r uu0 H ii0' y u1 n w a t aa r ii0 x II0' y u1 n w a E i0' $ q U1 mm u0 t a b aa' d a l u1 n sil"
"yarotabiTu Alowarodu bayona Aln~aAsi biAlS~abaAHaAti waAlomasaA'aAti waAlohadaAyaA waAlz~iyaAraAti - >am~aA Einoda >aholi AlT~aA}ifi fahuwa ArotibaATN ruwHiy~N wataAriyxiy~N waEi$oqN mutabaAdalN"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0024.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"yasoquwnahu wayaEorifuwnahu kamaA yaEorifuhumo - mino*u Aloqaroni Alt~aAsiEi Alohijoriy~i"
"sil y a s q UU0' n a h uu0 w a y a E r i0 f uu0' n a h uu0 k a' m aa y a E r i0' f u0 h u1 m sil m i0' n * u0 l q A' r n i0 l t aa' s i0 E i0 l h i0 j r ii0' y i0 sil"
"yasoquwnahu wayaEorifuwnahu kamaA yaEorifuhumo - mino*u Aloqaroni Alt~aAsiEi Alohijoriy~i"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0025.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wa>aEobaquhaA maA yurowaY mino miyaAhi AlomaTari - walamo yu&o*ihi qar~N >awo Har~N"
"sil w a < a E b A' q U0 h aa m aa' y u0' r w aa m i0' n m i0 y aa' h i0 l m A' T A r i0 dist w a' l a m y u0' < * i0 h ii0 q A' rr u1 n < a' w H a' rr u1 n sil"
"wa>aEobaquhaA maA yurowaY mino miyaAhi AlomaTari - walamo yu&o*ihi qar~N >awo Har~N"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0026.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wafiy kul~i EaAmK mino mawosimi Alowarodi AlT~aA}ifiy~o - nihaAyapa maAroso - |*aAra - wa>awaA}ila >aboriylo - niysaAno - turowaY qiS~apu Hub~K bayonahu wabayona >aholihi EalaY qimami wasufuwHi jibaAli AlT~aA}ifo"
"sil w a' f i0 k u0' ll i0 E aa' m i1 n m i0' n m a' w s i0 m i0 l w a' r d i0 TT AA < i0 f ii0' y sil n i0 h aa' y a t a m aa' r s sil < aa * aa' r a sil w a < a w aa' < i0 l a < a b r ii0' l sil n ii0 s aa' n sil t u0' r w aa q I0' SS A t U0 H u0' bb i1 n b a' y n a h u0 w a b a' y n a < a' h l i0 h i0 E a' l aa q I0' m a m i0 dist w a s u0 f uu0' H i0 j i0 b aa' l i0 TT AA' < i1 f sil"
"wafiy kul~i EaAmK mino mawosimi Alowarodi AlT~aA}ifiy~o - nihaAyapa maAroso - |*aAra - wa>awaA}ila >aboriylo - niysaAno - turowaY qiS~apu Hub~K bayonahu wabayona >aholihi EalaY qimami wasufuwHi jibaAli AlT~aA}ifo"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0027.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"watuEorafu ha*ihi AlZ~aAhirapu biAlomaTari Al$~ihaAbiy~i >awoAlr~ax~api Al$~ihaAbiy~api"
"sil w a t u0' E r a f u0 h aa' * i0 h i0 ZZ AA h i0' r a t u0 b i0 l m A' T A r i0 $$ i0 h aa b ii0' y i0 dist < a w - rr a' xx A t I0 $$ i0 h aa b ii0' y a t i0 sil"
"watuEorafu ha*ihi AlZ~aAhirapu biAlomaTari Al$~ihaAbiy~i >awoAlr~ax~api Al$~ihaAbiy~api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0028.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"fayadoxulu madaAru Alo>aroDi fiy niTaAqi Al*~uywli Alt~uraAbiy~api lilomu*an~abi"
"sil dist a y a' d x U0 l u0 m a d aa' r u0 l < a' r D I0 f ii0' n I0 T AA' q I0 ** u0 y uu0' l i0 tt u0 r aa b ii0' y a t i0 l i0 l m u0 * a' nn a b i0 sil"
"fayadoxulu madaAru Alo>aroDi fiy niTaAqi Al*~uywli Alt~uraAbiy~api lilomu*an~abi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0029.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"lakin~a majomuwEapF mino EulamaA'i Aln~afosi Alo>amirikiy~iyna tawaS~aluwA lisababi *alika wahuwa >an~a dumuwEa AlofaraHi - qado takuwnu Tariyqapa Alojisomi AlS~aHiyHapi liAsotiEaAdapi Alt~awaAzuni AloEaATifiy~i - biha*ihi Alt~aEobiyraAti"
"sil l aa k i0' nn a m a j m uu0' E a t a mm i0 n E u0 l a m aa' < i0 nn a' f s i0 l < a m i0 r i0 k ii0 y ii0' n a t a w A' SS A l uu0 l i0 s a' b a b i0 * aa' l i0 k a w a' h u0 w a < a' nn a d u0 m uu0' E a l f a' r a H i0 sil q A' d t a k uu0' n uu0 T A r ii0' q A t A dist j i0' s m i0 SS A H ii0' H a t i0 l i0 s t i0 E aa' d a t i0 tt a w aa' z u0 n i0 l E AA T I0 f ii0' y i0 sil b i0 h a' * i0 h i0 tt a E b ii0 r aa' t i0 sil"
"lakin~a majomuwEapF mino EulamaA'i Aln~afosi Alo>amirikiy~iyna tawaS~aluwA lisababi *alika wahuwa >an~a dumuwEa AlofaraHi - qado takuwnu Tariyqapa Alojisomi AlS~aHiyHapi liAsotiEaAdapi Alt~awaAzuni AloEaATifiy~i - biha*ihi Alt~aEobiyraAti"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0030.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"yasotaEiydu Alofaranosiy~u baAtoriyko muwdoyaAnuw >aloHaA}izuEalaY jaA}izapi nuwbalo lilo|daAbi - >alofoyoni wa>arobaEapa Ea$ara - fiy riwaAyatihi - Eu$obu All~ayaAliy - SuwrapF HaAlikapF libaAriysa >a^onaA'a AloHarobi AloEaAlamiy~api Al^~aAniy~api wamaA talaAhaA"
"sil y a s t a E ii0' d u0 l f a r a n s ii0' y u0 b aa' t r i1 k m uu1 d i0 y aa' n uu0 < a l H aa < i0 z u0' E a l aa j aa < i0' z a t i0 n uu1' p a ll i0 l < aa d aa' b i0 sil < a l f a' y n i0 w a < a r b a' E a t a E a' $ a r aa sil f ii0' r ii0 w aa y a' t i0 h ii0 sil E u0' $ b u0 ll a y aa' l ii0 sil S UU0' r a t a n H aa l i0' k a t a n l i0 b aa r ii0' s a < a ^ n aa' < a l H a' r b i0 l E aa l a m ii0' y a t i0 ^^ aa n i0' y a t i0 w a' m aa t a l aa' h a sil"
"yasotaEiydu Alofaranosiy~u baAtoriyko muwdoyaAnuw >aloHaA}izuEalaY jaA}izapi nuwbalo lilo|daAbi - >alofoyoni wa>arobaEapa Ea$ara - fiy riwaAyatihi - Eu$obu All~ayaAliy - SuwrapF HaAlikapF libaAriysa >a^onaA'a AloHarobi AloEaAlamiy~api Al^~aAniy~api wamaA talaAhaA"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0031.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wakayofa taHaw~alato mino madiynapK lilo>anowaAri <ilaY madiynapK lilo>a$obaAHo"
"sil w a k a' y f a t a H a' ww a l a t m i0' n m a d ii0' n a t i1 n l i0 l < a n w aa' r i0 < i0' l aa m a d ii0' n a t i1 n l i0 l < a $ b aa' H sil"
"wakayofa taHaw~alato mino madiynapK lilo>anowaAri <ilaY madiynapK lilo>a$obaAHo"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0032.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
">alr~aAwiy juwn mu^aq~afN baAriysiy~N musin~N"
"sil < a rr aa' w ii0 j uu1' n m u0 ^ A' qq A f u1 n b aa r ii0 s ii0' y u1 n m u0 s i0' nn u1 n sil"
">alr~aAwiy juwn mu^aq~afN baAriysiy~N musin~N"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0033.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"laEal~a Alz~amana AlofaASila bayona AlomaroHalatayoni yuwaD~iHu lahu maA AsotaEoSaY EalaY fahomihi HiynahaA"
"sil l a E a' ll a zz a' m a n a l f AA' S I0 l a b a' y n a l m a r H a l a t a' y n i0 y u0 w A' DD I0 H u0 l a' h uu0 m a s t a' E S AA E a' l aa f a' h m i0 h i0 H ii0' n a h a sil"
"laEal~a Alz~amana AlofaASila bayona AlomaroHalatayoni yuwaD~iHu lahu maA AsotaEoSaY EalaY fahomihi HiynahaA"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0034.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wayuEar~ifu Alomu&a$~iru AloEubuwdiy~apa AloHadiy^apa - biHajozi AloHur~iy~api waAlomanoEi mina Als~afari- wamanoEi AloHuquwqi waAlo<ijobaAri EalaY AloEamali - >awi Alz~awaAji >awi AliAsotiEobaAdi Alojinosiy~i"
"sil w a y u0 E a' rr i0 f u0 l m u0 < a' $$ i0 r u0 l E u0 b uu0 d ii0' y a t a l H a d ii0' ^ a t a sil b i0 H a' j z i0 l H u0 rr ii0' y a t i0 w a l m a' n E i0 m i0' n a ss a' f a r ii0 sil w a m a' n E i0 l H U0 q UU0' q I0 w a l < i0 J b aa' r i0 E a' l a l E a' m a l i0 sil < a' w i0 zz a w aa' j i0 < a' w i0 l i0 s t i1 E b aa' d i0 l j i0 n s ii0' y i0 sil"
"wayuEar~ifu Alomu&a$~iru AloEubuwdiy~apa AloHadiy^apa - biHajozi AloHur~iy~api waAlomanoEi mina Als~afari- wamanoEi AloHuquwqi waAlo<ijobaAri EalaY AloEamali - >awi Alz~awaAji >awi AliAsotiEobaAdi Alojinosiy~i"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0035.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wakaAna Alo>amoru yaboduw maqobuwlAF lawo SaAHabahu $aroTu <ijaAdapi All~ugapi AloEarabiy~api"
"sil w a k aa' n a l < a' m r u0 y a' b d u0 m A q b uu0' l a n l a' w S AA H a' b a h uu0 $ a' r T U0 < i0 j aa' d a t i0 ll u0' g A t I0 l E a r a b ii0' y a t i0 sil"
"wakaAna Alo>amoru yaboduw maqobuwlAF lawo SaAHabahu $aroTu <ijaAdapi All~ugapi AloEarabiy~api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0036.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"xaAS~apF fiy Alt~awoZiyfi biAlomu&as~asaAti AloEarabiy~api"
"sil x AA' SS A t A n f i0 sil tt a w Z II0' f i0 b i0 l m u0 < a ss a s aa' t i0 l E a r a b ii0' y a t i0 sil"
"xaAS~apF fiy Alt~awoZiyfi biAlomu&as~asaAti AloEarabiy~api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0037.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"<ilaY jaAnibi <ihomaAli AloEarabiy~api - balo EalaY HisaAbi ta$owiyhihaA"
"sil < i0' l aa j aa' n i0 b i0 < i0 h m aa' l i0 l E a r a b ii0' y a t ii0 b a' l E a' l aa H i0 s aa' b i0 t a $ w ii0' h i0 h a sil"
"<ilaY jaAnibi <ihomaAli AloEarabiy~api - balo EalaY HisaAbi ta$owiyhihaA"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0038.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
">am~aA fiy lugapi Alt~axaATubi waAlokalaAmi faHad~i^o walaA Harajo"
"sil < a' mm aa f ii0' l u0' g A t I0 T a x AA' T U0 b i0 w a l k a l aa' m ii0 f a H a' dd i1 ^ w a' l aa H a' r a j sil"
">am~aA fiy lugapi Alt~axaATubi waAlokalaAmi faHad~i^o walaA Harajo"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0039.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"Hat~aY tahaAwati AloEarabiy~apu fiy maraji kalaAmi AlomaqaAhiy waAl$~aAriEi wamu&as~asaAti AloEamali"
"sil H a' tt aa t a h aa' w a t i0 l E a r a b ii0' y a t u0 f ii0' m a' r a j i0 k a l aa' m i0 l m A q AA' h ii0 w a $$ aa' r i0 E i0 w a m u0 < a ss a s aa' t i0 l E a' m a l i0 sil"
"Hat~aY tahaAwati AloEarabiy~apu fiy maraji kalaAmi AlomaqaAhiy waAl$~aAriEi wamu&as~asaAti AloEamali"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0040.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"Ha*~arato diraAsapN baAkisotaAniy~apN Hadiy^apN mino >an~a Alo>aEo$aAba AlT~ib~iy~apa qado taHowiy sumuwmAF - wafiToriy~aAtK tusab~ibu >amoraADAF qaAtilapF"
"sil H a' ** a r a d i0 r aa' s a t u1 n b aa k i0 s t aa n ii0' y a t u1 n H a d ii0' ^ a t u1 n m i0' n < a' nn a l < a E $ aa' b A TT I0 bb ii0' y a t a q A' d t a' H w ii0 s u0 m uu0' m a n sil w a f I0 T r ii0 y aa' t i1 n t u0 s a' bb i0 b u0 < a m r AA' D A n q AA t i0' l a t a n sil"
"Ha*~arato diraAsapN baAkisotaAniy~apN Hadiy^apN mino >an~a Alo>aEo$aAba AlT~ib~iy~apa qado taHowiy sumuwmAF - wafiToriy~aAtK tusab~ibu >amoraADAF qaAtilapF"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0041.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"waEa^aruwA EalaY fiToriy~aAtK wamurak~abaAtK saAm~apK fiy tisoEiyna biAlomi}api mina AlE~ay~inaAti"
"sil w a E a' ^ a r uu0 E a' l aa f I0 T r ii0 y aa' t i1 n w a m u0 r a kk a b aa' t i1 n s aa' mm a t i1 n f ii0' t i0 s E ii0' n a b i0 l m i0' < a t i0 m i0' n a l E a yy i0 n aa' t i0 sil"
"waEa^aruwA EalaY fiToriy~aAtK wamurak~abaAtK saAm~apK fiy tisoEiyna biAlomi}api mina AlE~ay~inaAti"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0042.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"Alobuwsonap hiya AloHarobu waAlomajaAziru waAlt~aTohiyru AloEiroqiy~u"
"sil < a l b uu1' s n aa h i0' y a l H a' r b u0 w a l m a j aa' z i0 r u0 w a tt A T h ii0' r u0 l E i0 r q II0' y u0 sil"
"Alobuwsonap hiya AloHarobu waAlomajaAziru waAlt~aTohiyru AloEiroqiy~u"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0043.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"ha*aA maA yatabaAdaru <ilaY Alo>a*ohaAni EinodamaA tu*okaru"
"sil h aa' * aa m aa' y a t a b aa' d a r uu0 < i0' l a l < a * h aa' n i0 E i0' n d a m aa t u0' * k a r u0 sil"
"ha*aA maA yatabaAdaru <ilaY Alo>a*ohaAni EinodamaA tu*okaru"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0044.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"lakin~a Aln~aAsa yugofiluwna Haqiyqapa >an~a ha*ihi AlobilaAda kaAnato marokazAF lil^~aqaAfapi waAlofan~i fiy Eahodi Alo<it~iHaAdi AloyuwgusolaAfiy~i Als~aAbiqi"
"sil l aa k i0' nn a nn aa' s a y u0 g f i0 l uu0' n a H A q II0' q A t A < a' nn a h aa' * i0 h i0 l b i0 l aa' d a k aa' n a t m a' r k a z a n l i0 ^^ A q AA' f a t i0 w a l f a' nn i0 f i0 E a' h d i0 l < i0 tt i0 H aa' d i0 l y u1 g u1 s l aa f ii0' y i0 ss aa' b I0 q I0 sil"
"lakin~a Aln~aAsa yugofiluwna Haqiyqapa >an~a ha*ihi AlobilaAda kaAnato marokazAF lil^~aqaAfapi waAlofan~i fiy Eahodi Alo<it~iHaAdi AloyuwgusolaAfiy~i Als~aAbiqi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0045.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"ladayonaA daAru >uwb~iraA kaAna fiyhaA >afoDalu mugan~iy Alo>uwb~raA fiy AloEaAlami ragoma Sigari HajomihaA"
"sil l a d a' y n aa d aa' r u0 < uu1' pp i0 r aa k aa' n a f ii0' h aa < a' f D A l u0 m u0 g A' nn ii0 l < uu1' pp i0 r aa f i0 l E aa' l a m ii0 sil r a' g m a S I0' g A r i0 H a' J m i0 h aa sil"
"ladayonaA daAru >uwb~iraA kaAna fiyhaA >afoDalu mugan~iy Alo>uwb~raA fiy AloEaAlami ragoma Sigari HajomihaA"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0046.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"mugan~iyapu Alo>uwb~iraA Alobuwsoniy~apu AloEaAlamiy~apu wamudar~isapu AloginaA'i fiy >akaAdiymiyapi AlomuwsiyqaY - biAloEaASimapi saraAyiyfuw"
"sil m u0 g A nn ii0 a t u0 l < uu1' pp i0 r a l b uu1 s n ii0' y a t u0 l E aa l a m ii0' y a t u0 w a m u0 d a rr i0' s a t u0 l g I0 n aa' < i0 f i0 < a k aa d ii0 m ii0' y a t i0 l m uu1 s ii0' q AA sil b i0 l E AA S I0' m a t i0 s a r aa y ii1' v uu1 sil"
"mugan~iyapu Alo>uwb~iraA Alobuwsoniy~apu AloEaAlamiy~apu wamudar~isapu AloginaA'i fiy >akaAdiymiyapi AlomuwsiyqaY - biAloEaASimapi saraAyiyfuw"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0047.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
">al~atiy haraba <ilayohaA mino zagoribo wabalograAdo EadadN kabiyrN mino >aborazi fan~aAniy yuwgusolaAfoyaA Als~aAbiqapi - bisababi At~ijaAhaAtihimo Als~iyaAsiy~api fiy AloHiqobapi Al$~uyuwEiy~api"
"sil < a' ll a t ii0 h a' r a b a < i0 l a' y h aa m i0' n z a' g r i1 b w a b a l I0 g r aa' d E a' d a d u1 n k a b ii0' r u1 n m i0 n < a' b r a z i0 f a nn aa' n ii0 y u1 g u0 s l aa' f y aa ss aa b I0' q A t i0 sil b i0 s a' b a b i0 tt i0 j aa h aa' t i0 h i1 m ss i0 y aa s ii0' y a t i0 f i0 l H I0' q b a t i0 $$ u0 y uu0 E ii0' y a t i0 sil"
">al~atiy haraba <ilayohaA mino zagoribo wabalograAdo EadadN kabiyrN mino >aborazi fan~aAniy yuwgusolaAfoyaA Als~aAbiqapi - bisababi At~ijaAhaAtihimo Als~iyaAsiy~api fiy AloHiqobapi Al$~uyuwEiy~api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0048.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"^alaA^apu >arobaAEihimo nisaA'N"
"sil ^ a l aa' ^ a t u0 < a r b aa' E i0 h i1 m n i0 s aa' < u1 n sil"
"^alaA^apu >arobaAEihimo nisaA'N"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0049.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wakaAnati Aln~ataA}iju Al~atiy xalaSato <ilayohaA mu*ohilapN"
"sil w a k aa' n a t i0 nn a t aa' < i0 j u0 ll a t ii0 x A' l A S A t < i0 l a' y h aa m u0 * h i0' l a t u1 n sil"
"wakaAnati Aln~ataA}iju Al~atiy xalaSato <ilayohaA mu*ohilapN"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0050.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"EalaY Had~i qawoli AlobaAHi^api"
"sil E a' l aa H a' dd i0 q A' w l i0 l b aa H i0' ^ a t i0 sil"
"EalaY Had~i qawoli AlobaAHi^api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0051.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wahiya ZaAhirapN EaAlamiy~apN Tafato EalaY Als~aToHi biquw~apK muno*u sit~iyniy~aAti Aloqaroni AlomaADiy"
"sil w a' h i0 y a Z AA h i0' r a t u1 n E aa l a m ii0' y a t u1 n T A' f a t E a' l a ss A' T H i0 b I0 q UU0' w a t i1 n m u0' n * u0 s i0 tt ii0 n ii0 y aa' t i0 l q A' r n i0 l m AA' D I0 sil"
"wahiya ZaAhirapN EaAlamiy~apN Tafato EalaY Als~aToHi biquw~apK muno*u sit~iyniy~aAti Aloqaroni AlomaADiy"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0052.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"musab~ibapF xasaA}ira ba$ariy~apF waAqotiSaAdiy~apF wabiy}iy~apF faAdiHapF"
"sil m u0 s a bb i0' b a t a n x A s aa' < i0 r a b a $ a r ii0' y a t a n w a q t I0 S AA d ii0' y a t a n w a b ii0 < ii0' y a t a n f aa d i0' H a t a n sil"
"musab~ibapF xasaA}ira ba$ariy~apF waAqotiSaAdiy~apF wabiy}iy~apF faAdiHapF"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0053.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"watu$ak~ilu nisobapu AlomasaAHaAti AlomutaSaH~irapi waAlo>araADiy AloqaAHilapi fiy AlomanoTiqapi - HwaAlayo ^amaAniyapK wa^amAniyna biAlomi}api mino <ijomaAliy~i AlomasaAHapi Alokul~iy~api"
"sil w a t u0 $ a' kk i0 l u0 n i0' s p a t u0 l m a s aa H aa' t i0 l m u0 t A S A HH i0' r a t i0 w a l < a r AA' D II0 l q AA H i0' l a t i0 f i0 l m i0 n T A' q A t i0 sil H a w aa' l ii0 ^ a m aa n i0' y a t i1 n w a ^ a m aa n ii0' n a b i0 l m i0' < a t i0 m i0' n < i0 j m aa l ii0' y i0 l m a s a' H a t i0 l k u0 ll ii0' y a t i0 sil"
"watu$ak~ilu nisobapu AlomasaAHaAti AlomutaSaH~irapi waAlo>araADiy AloqaAHilapi fiy AlomanoTiqapi - HwaAlayo ^amaAniyapK wa^amAniyna biAlomi}api mino <ijomaAliy~i AlomasaAHapi Alokul~iy~api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0054.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
">ayo HawaAliyo ^amaAniyapK waEi$oryna biAlomi}api mino <ijomaAliy~i AlomanaATiqi AlomutaSaH~irapi - EalaY musotawaY AloEaAlamo"
"sil < a' y H a w aa' l ii0 ^ a m aa n i0' y a t i1 n w a E i0 $ r ii0' n a b i0 l m i0' < a t i0 m i0' n < i0 j m aa l ii0' y i0 l m a n AA' T I0 q I0 l m u0 t A S A HH i0' r a t i0 sil E a' l aa m u0' s t a w a l E aa' l a m sil"
">ayo HawaAliyo ^amaAniyapK waEi$oryna biAlomi}api mino <ijomaAliy~i AlomanaATiqi AlomutaSaH~irapi - EalaY musotawaY AloEaAlamo"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0055.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wakaAna maArokiyzu qado kaAfaHa lisanawaAtK kayo yaSonaEa Asomahu riwaA}iy~AF"
"sil w a k aa' n a m aa r k ii0' z u0 q A' d k aa' f a H a l i0 s a n a w aa' t i1 n k a' y y A' S n a E a s m a h u0 r i0 w aa < ii0' y a n sil"
"wakaAna maArokiyzu qado kaAfaHa lisanawaAtK kayo yaSonaEa Asomahu riwaA}iy~AF"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0056.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"fana$ara qiSaSAF wamaqaAlaAtK waEid~apa riwaAyaAtK qaSiyrapK fiy Aloxamosiyniy~aAti waAls~it~iyniy~aAti"
"sil f a n a' $ a r a q I0' S A S A n w a m A q AA l aa' t i1 n w a E i0' dd a t a r i0 w aa y aa' t i1 n q A S II0' r a t i1 n f i0 l x A m s ii0 n ii0 y aa' t i0 w a ss i0 tt ii0 n ii0 y aa' t i0 sil"
"fana$ara qiSaSAF wamaqaAlaAtK waEid~apa riwaAyaAtK qaSiyrapK fiy Aloxamosiyniy~aAti waAls~it~iyniy~aAti"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0057.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"taDam~anato laA}iHapu >aqowaY mi}api $axoSiy~apK mu&a^~irapK fiy AloEaAlami liha*aA AloEaAmi - wAHidapN wa>arobaEyna Amora>apF mino >aSoli mi}apK"
"sil t A D A' mm a n a t l aa < i0' H a t u0 < A' q w aa m i0' < a t i0 $ a x S II0' y a t i1 n m u0 < a ^^ i0' r a t i1 n f i0 l E aa' l a m i0 l i0 h aa' * a l E aa' m i0 sil w a H i0' d a t u1 n w a < a r b a E ii0' n a m r a' < a t a n m i0' n < A' S l i0 m i0' < a t i1 n sil"
"taDam~anato laA}iHapu >aqowaY mi}api $axoSiy~apK mu&a^~irapK fiy AloEaAlami liha*aA AloEaAmi - wAHidapN wa>arobaEyna Amora>apF mino >aSoli mi}apK"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0058.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"waAln~aA$iTapu AlobaAkisotaAniy~apu malaAlA yuwsufo zaAy"
"sil w a nn aa SH I0 T A t U0 l b aa k i0 s t aa n ii0' y a t u0 m a l aa' l aa y uu0' s u1 f z aa' y sil"
"waAln~aA$iTapu AlobaAkisotaAniy~apu malaAlA yuwsufo zaAy"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0059.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"kamaA taDam~anato All~aA}iHapu ra}iysapa to$iyliy"
"sil k a' m AA t A D A' mm a n a t ll aa < i0' H a t u0 r a < ii0' s a t a t $ ii0' l i0 sil"
"kamaA taDam~anato All~aA}iHapu ra}iysapa to$iyliy"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0060.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"qaAla EulamaA'u Haforiy~aAtK mina Alo>arojanotiyna <in~ahumo Ea^aruwA EalaY >uHofuwriy~aAtK yaEotaqiduwna >an~ahaA - taEuwdu li>aDoxami diynaASuwrK EaA$a EalaY saToHi Alo>aroDi EalaY Alo<iTolaAqo"
"sil q AA' l a E u0 l a m aa' < u0 H a f r ii0 y aa' t i1 n m i0' n a l < a r j a n t ii0' n a < i0' nn a h u1 m E a' ^ a r uu0 E a' l aa < u0 H f uu0 r ii0 y aa' t i1 n y a E t A q I0 d uu0' n a < a' nn a h aa sil t a E uu0' d u0 l i0 < A' D - x A m i0 d ii0 n AA S UU0' r i1 n E aa' $ a E a' l aa s A' T H i1 l < a' r D I0 E a' l a l < I0 T l AA' q sil"
"qaAla EulamaA'u Haforiy~aAtK mina Alo>arojanotiyna <in~ahumo Ea^aruwA EalaY >uHofuwriy~aAtK yaEotaqiduwna >an~ahaA - taEuwdu li>aDoxami diynaASuwrK EaA$a EalaY saToHi Alo>aroDi EalaY Alo<iTolaAqo"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0061.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"waTuwluhu mino ra>osihi <ilaY Tarafi *ayolihi >arobaEiyna mitorAF"
"sil w A T UU0' l u0 h u0 m i0' n r a' < s i0 h i0 < i0' l aa T A' r a f ii0 * a' y l i0 h i0 < a r b a E ii0' n a m i0' t r a n sil"
"waTuwluhu mino ra>osihi <ilaY Tarafi *ayolihi >arobaEiyna mitorAF"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0062.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"waEaA$a qabola xamosapK watisoEyna miloyuwna sanapK xilaAla >awaAxiri AloEaSori AlT~abaA$iyriy"
"sil w a E aa' $ a q A' b l a x A' m s a t i1 n w a t i0 s E ii0' n a m i0 l y uu1' n a s a' n a t i1 n x I0 l aa' l a < a w aa' x I0 r i0 l E A' S r i0 TT A b aa $ ii0' r ii0 sil"
"waEaA$a qabola xamosapK watisoEyna miloyuwna sanapK xilaAla >awaAxiri AloEaSori AlT~abaA$iyriy"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0063.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"waEa^ara AloEulamaA'u EalaY tiloka Alo>uHofuwriy~aAti fiy mizoraEapK liEaA}ilapK riyfiy~apK - fiy manoTiqapi baAtaAguwnoyaA - >alo>arojanotiyniy~api"
"sil w a E a' ^ a r a l E u0 l a m aa' < u0 E a' l aa t i0' l k a l < u0 H f uu0 r ii0 y aa' t i0 f i0 m i0 z r a' E a t i1 n l i0 E aa < i0' l a t i1 n r ii0 f ii0 y a' t i1 n sil f ii0' m i0 n T A' q A t ii0 b aa t aa g uu1' n y aa < l < a r j a n t ii0 n ii0' y a t i0 sil"
"waEa^ara AloEulamaA'u EalaY tiloka Alo>uHofuwriy~aAti fiy mizoraEapK liEaA}ilapK riyfiy~apK - fiy manoTiqapi baAtaAguwnoyaA - >alo>arojanotiyniy~api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0064.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"kAna Alo>amalu maEoquwdAF EalaY >ano takuwna ^aworaAtu Alr~abiyEi AloEarabiy~i faAtiHapa xayorK litaHoqiyqi - diymuqoraATiy~aAtK raAsixapK fiy AlomujotamaEaAti AloEarabiy~api"
"sil k aa' n a l < a' m a l u0 m a E q UU0' d a n E a' l aa < a' n t a k uu0' n a ^ a w r aa' t u0 rr a b ii0' E i0 l E a r a b ii0' y i0 f aa t i0' H a t a x A' y r i1 n l i0 t a H q II0' q I0 sil d ii0 m U0 q r AA T II0 y aa' t i1 n r aa s i0' x A t I1 n f i0 l m u0 j t a m a E aa' t i0 l E a r a b ii0' y a t i0 sil"
"kAna Alo>amalu maEoquwdAF EalaY >ano takuwna ^aworaAtu Alr~abiyEi AloEarabiy~i faAtiHapa xayorK litaHoqiyqi - diymuqoraATiy~aAtK raAsixapK fiy AlomujotamaEaAti AloEarabiy~api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0065.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"yuEaAliju maA kar~asatohu dikotaAtuwriy~apu Aln~uZumi AloEarabiy~api EalaY madaAri AloEuquwdi AlomaADiyapi"
"sil y u0 E aa' l i0 j u0 m aa' k a rr a s a' t h u0 d i0 k t aa t uu1 r ii0' y a t u0 nn U0' Z U0 m i0 l E a r a b ii0' y a t i0 E a' l aa m a d aa' r i0 l E U0 q UU0' d i0 l m AA D I0' y a t i0 sil"
"yuEaAliju maA kar~asatohu dikotaAtuwriy~apu Aln~uZumi AloEarabiy~api EalaY madaAri AloEuquwdi AlomaADiyapi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0066.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wariEaAyapK SiH~iy~apK tuHaq~iqu HayaApF >awofara HaZ~AF fiy AloqaDaA'i EalaY Alo>amoraADi Alomuzominapi"
"sil w a r i0 E AA' y a t i1 n S I0 HH ii0' y a t i1 n t u0 H A' qq I0 q U0 H a y aa' t a n < a' w f a r a H A' ZZ A n f i0 l q A D AA' < i0 E a' l aa l < a m r AA' D I0 l m u0 z m i0' n a t i0 sil"
"wariEaAyapK SiH~iy~apK tuHaq~iqu HayaApF >awofara HaZ~AF fiy AloqaDaA'i EalaY Alo>amoraADi Alomuzominapi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0067.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"<il~aA >an~a Al^~aworaAti AlomuDaAd~api fiy duwali Alr~abiyEi AloEarabiy~i"
"sil < i0' ll aa < a nn a ^^ a w r aa' t i0 l m U0 D AA' dd a t i0 f ii0' d u0' w a l i0 rr a b ii0' E i0 l E a r a b ii0' y ii0 sil"
"<il~aA >an~a Al^~aworaAti AlomuDaAd~api fiy duwali Alr~abiyEi AloEarabiy~i"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0068.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"jaEalato Huloma $uEuwbi tiloka Ald~uwali yatawaAraY baEoDa Al$~ayo'i"
"sil j a' E a l a t H u0' l m a $ u0 E uu0' b i0 t i0' l k a dd u0' w a l i0 y a t a w aa' r AA b a' E D I1 $$ a' y < i0 sil"
"jaEalato Huloma $uEuwbi tiloka Ald~uwali yatawaAraY baEoDa Al$~ayo'i"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0069.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wamina AlomunotaZari >ano yalotaqiya fiy Eam~aAna qiyaAdaAtK diyniy~apF <isolaAmiy~apF wamasiyHiy~apF"
"sil w a' m i0 n a l m u0 n t A' Z A r i0 < a' n y a l t A' q I0 y a f i0 E a mm aa' n a q II0 y aa d aa' t i1 n d ii0 n ii0' y a t a n < i0 s l aa m ii0' y a t a n w a m a s ii0 H ii0' y a t a n sil"
"wamina AlomunotaZari >ano yalotaqiya fiy Eam~aAna qiyaAdaAtK diyniy~apF <isolaAmiy~apF wamasiyHiy~apF"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0070.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wawaj~aha AlobaAbaA frAno$iysokuw daEowapF <ilaY <iyjaAdi Hal~K silomiy~K liln~izaAEi fiy suwriyaA - waHal~K EaAdilK lilS~iraAEi Alo<isoraA}iyliy~i AlofilasoTiyniy~o"
"sil w a w a' jj a h a l b aa' b a f r aa n $ i0' s k u1 d a' E w a t a n < i0' l aa < ii0 j aa' d i0 H a' ll i1 n s i0 l m ii0' y i1 n l i0 nn i0 z aa' E i0 f i0 s uu0 r ii0' y a sil w a H a' ll i1 n E aa' d i0 l i1 n l i0 SS I0 r aa' E i0 l < i0 s r aa < ii0 l ii0' y i0 l f a l a s T II0' n ii0 sil"
"wawaj~aha AlobaAbaA frAno$iysokuw daEowapF <ilaY <iyjaAdi Hal~K silomiy~K liln~izaAEi fiy suwriyaA - waHal~K EaAdilK lilS~iraAEi Alo<isoraA}iyliy~i AlofilasoTiyniy~o"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0071.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wayaDum~u AlomaEoriDu nusaxAF naAdirapF mina AlomaSaAHifi Alomu*ah~abapi"
"sil w a y A D U0' mm u0 l m a' E r I0 D U0 n u0' s a x A n n aa d i0' r a t a n m i0' n a l m A S AA' H i0 f i0 l m u0 * a hh a' b a t i0 sil"
"wayaDum~u AlomaEoriDu nusaxAF naAdirapF mina AlomaSaAHifi Alomu*ah~abapi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0072.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wa>uxoraY maxoTuwTapF laA yatajaAwazu HajomuhaA kaf~a Aloyadi"
"sil w a < u0' x r a m a x T UU0' T A t A n l aa' y a t a j aa' w a z u0 H a' j m u0 h aa k a' ff a l y a d i0 sil"
"wa>uxoraY maxoTuwTapF laA yatajaAwazu HajomuhaA kaf~a Aloyadi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0073.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wa>uxoraY kabiyrapF taziydu misaAHapu DiloEi AlS~afoHapi fiyhaA Eano xamosapK - wasit~iyna sanotimitorAF"
"sil w a < u0' x r aa k a b ii0' r a t a n t a z ii0' d u0 m i0 s aa' H a t u0 D I0' l E i0 SS A' f H a t i0 f ii0' h aa E a' n x a' m s a t i1 n sil w a s i0 tt ii0' n a s a n t i0 m i1' t r a n sil"
"wa>uxoraY kabiyrapF taziydu misaAHapu DiloEi AlS~afoHapi fiyhaA Eano xamosapK - wasit~iyna sanotimitorAF"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0074.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"faDolAF Eano nusaxK mutarojamapK limaEaAniy Aloquro|ni - kutibato biHuruwfi boriylo Alo<inojliyziy~api liloqur~aA'i Alomakofuwfiyno"
"sil f A' D l a n E a' n n u0' s a x I1 n m u0 t a r j a' m a t i1 n l i0 m a E aa' n i0 l q U0 r < aa' n i0 sil k u0' t i0 b a t b i0 H u0 r uu0' f i0 b r ii0' l l < i0 n G l ii0 z ii0' y a t i0 l i0 l q U0 rr aa' < i0 l m a k f uu0 f ii0' n sil"
"faDolAF Eano nusaxK mutarojamapK limaEaAniy Aloquro|ni - kutibato biHuruwfi boriylo Alo<inojliyziy~api liloqur~aA'i Alomakofuwfiyno"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0075.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"yuwaAjihu muEotaniquw Alo<isolaAmi Alojududu SuEuwbaAtK fiy AlS~iyaAmi naZarAF liTuwli fatorapi Aln~ahaAri- xilaAla $ahori ramaDaAna Al~atiy taSilu <ilaY ^amaAniya Ea$orapa saAEapF fiy Aloyawomo"
"sil y u w aa' j i0 h u0 m u0 E t a' n I0 q UU0 l < i0 s l aa' m i0 l j u0' d u0 d u0 S U0 E uu0 b aa' t i1 n f i0 SS I0 y aa' m i0 n A' Z A r a n l I0 T UU0' l i0 f a' t r a t i0 nn a h aa' r i0 sil x I0 l aa' l a $ a' h r i0 r a m A D AA' n a < a' ll a t i0 t A' S I0 l u0 < I0' l aa ^ a m aa' n i0 y a E a' $ r a t a s aa' E a t a n f i0 l y a' w m sil"
"yuwaAjihu muEotaniquw Alo<isolaAmi Alojududu SuEuwbaAtK fiy AlS~iyaAmi naZarAF liTuwli fatorapi Aln~ahaAri- xilaAla $ahori ramaDaAna Al~atiy taSilu <ilaY ^amaAniya Ea$orapa saAEapF fiy Aloyawomo"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0076.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
">aZoharato diraAsapN Hadiy^apN >ajoratohaA jaAmiEapu saArolAnodo >alo>alomaAniy~apu - >an~a AsotixodaAma Alt~ukonuwluwjoyaA daAxila qaAEaAti Ald~arosi yu&ad~iy <ilaY ta$otiyti AnotibaAhi AlT~aAlibi - badala musaAEadatihi EalaY Alt~arokiyzi watasojiyli AlomulaAHaZaAti Ald~iraAsiy~api"
"sil < A' Z h a r a d i0 r aa' s a t u1 n H a d ii0' ^ a t u1 n < a j r a' t h aa j aa m i0' E a t u0 s aa r l a' n d < a l < a l m AA n ii0' y a t u0 sil < a' nn a s t i0 x d aa' m a tt u0 k n u1 l uu1' j y aa d aa' x I0 l a q AA E aa' t i0 dd a' r s i0 y u0 < a' dd ii0 < i0' l aa t a $ t ii0' t i0 n t i0 b aa' h i0 TT AA' l i0 b i0 sil b a' d a l a m u0 s aa E a d a' t i0 h i0 E a' l a tt a r k ii0' z i0 w a t a s j ii0' l i0 l m u0 l aa H A Z AA' t i0 dd i0 r aa s ii0' y a t i0 sil"
">aZoharato diraAsapN Hadiy^apN >ajoratohaA jaAmiEapu saArolAnodo >alo>alomaAniy~apu - >an~a AsotixodaAma Alt~ukonuwluwjoyaA daAxila qaAEaAti Ald~arosi yu&ad~iy <ilaY ta$otiyti AnotibaAhi AlT~aAlibi - badala musaAEadatihi EalaY Alt~arokiyzi watasojiyli AlomulaAHaZaAti Ald~iraAsiy~api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0077.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"litaSaf~uHi Alo<inotironito >a^onaA'a Ald~arosi - wamumaArasapi >ano$iTapK layosa lahaA >ay~u EalaAqapK bimawoDuwEi AlomuHaADarapi >awi Ald~arosi"
"sil l i0 t A S A' ff u0 H i0 l < i0 n t a' r n i1 t < a ^ n aa' < a dd a' r s i0 sil w a m u0 m aa r a' s a t i0 < a n $ I0' T A t I1 n l a' y s a l a' h aa < a' yy u0 E A l AA' q a t I1 n b i0 m a w D UU0' E i0 l m u0 H AA D A' r a t i0 < a' w i0 dd a' r s i0 sil"
"litaSaf~uHi Alo<inotironito >a^onaA'a Ald~arosi - wamumaArasapi >ano$iTapK layosa lahaA >ay~u EalaAqapK bimawoDuwEi AlomuHaADarapi >awi Ald~arosi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0078.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"tako^uru Alo<iSaAbapu biAlo<inofilowanozaA xilaAla faSolay Aloxariyfi waAl$~itaA'i"
"sil t a' k ^ u0 r u0 l < I0 S AA' b a t u0 b i0 l < i0 n f i1 l w a' n z aa x I0 l aa' l a f A S l a ii0 l x A r ii0' f i0 w a $$ i0 t aa' < i0 sil"
"tako^uru Alo<iSaAbapu biAlo<inofilowanozaA xilaAla faSolay Aloxariyfi waAl$~itaA'i"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0079.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wabiAlt~aAliy yusaAEidu EalaY <iTofaA'i AloEaTa$i waEalaY Al$~uEuwri biAl$~ibaEi"
"sil w a b i0 tt aa' l ii0 y u0 s aa' E i0 d u0 E a' l aa < I0 T f aa' < i0 l E A' T A $ i0 w a' E a l a $$ u0 E uu0' r i0 b i0 $$ i0' b a E i0 sil"
"wabiAlt~aAliy yusaAEidu EalaY <iTofaA'i AloEaTa$i waEalaY Al$~uEuwri biAl$~ibaEi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0080.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"fahuwa yu&okalu TaAzijAF >awo muqaT~aEAF"
"sil f a' h u0 w a y u0' < k a l u0 T AA' z i0 j a n < a' w m U0 q A' TT A E a n sil"
"fahuwa yu&okalu TaAzijAF >awo muqaT~aEAF"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0081.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"kamaA yadoxulu fiy taHoDiyri Als~alaTapi AloxaDoraA'i"
"sil k a' m aa y a' d x U0 l u0 f i0 t a H D II0' r i0 ss a l A' T A t I0 l x A D r aa' < i0 sil"
"kamaA yadoxulu fiy taHoDiyri Als~alaTapi AloxaDoraA'i"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0082.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"$ak~ala bayotu AloEanokabuwti namuw*ajAF limadiynapK taEotamidu EalaY Alo>a$okaAli Alohanodasiy~api AlomutanaAZirapi - watarotakizu EalaY muraAEaApi ^alaA^api EanaASira >asaAsiy~apK tataEal~aqu biAxotiyaAri AlomakaAni - waTariyqapi AlobinaA'i waAlomaw~aAd~i AlomusotaEomalapi waAl$~akoli AlomutawaAzini"
"sil $ a' kk a l a b a' y t u0 l E a n k a b uu0' t i0 n a m uu0' * a j a n l i0 m a d ii0' n a t i1 n t a E t a' m i0 d u0 E a' l aa l < a $ k aa' l i0 l h a n d a s ii0' y a t i0 l m u0 T a n AA Z I0' r a t i0 sil w a t a r t a' k i0 z u0 E a' l aa m u0 r aa E aa' t i0 ^ a l aa' ^ a t i0 E a n AA' S I0 r a < a s aa s ii0' y a t i1 n t a t a E a' ll A q U0 b i0 x t i0 y aa' r i0 l m a k aa' n i0 sil w A t A r ii0' q A t I0 l b i0 n aa' < i0 w a l m A w aa' dd i0 m u0 s t a E m a' l a t i0 w a $$ a' k l i0 l m u0 t a w aa' z i0 n i0 sil"
"$ak~ala bayotu AloEanokabuwti namuw*ajAF limadiynapK taEotamidu EalaY Alo>a$okaAli Alohanodasiy~api AlomutanaAZirapi - watarotakizu EalaY muraAEaApi ^alaA^api EanaASira >asaAsiy~apK tataEal~aqu biAxotiyaAri AlomakaAni - waTariyqapi AlobinaA'i waAlomaw~aAd~i AlomusotaEomalapi waAl$~akoli AlomutawaAzini"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0083.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
">aEolana waziyru Alo>aEomaAli AlobariyTaAniy~u fiynoso kabilo - >an~a wizaAratahu >aEoTati AlD~awo'a Alo>axoDara liha*aA Aln~awoEi mina Als~ay~aAraAti - lils~ayori fiy Al$~awaAriEi AbotidaA'F mino yanAyiro - kAnwna Al^~aAny - >alfayoni waxamosapa Ea$ar"
"sil < a' E l a n a w a z ii0' r u0 l < a E m aa' l i0 l b a r ii0 T AA n ii0' y u0 v ii1' n s k a' b i1 l dist < a' nn a w a z aa r a' t a h u0 < a' E T A t i0 DD A' w < a l < a' x D A r a l i0' h a * a nn a' w E i0 m i0' n a ss a yy aa r aa' t i0 sil l i0 ss a' y r i0 f i0 $$ a w aa' r i0 E i0 b t i0 d aa' < a n m i0' n y a n aa' y i1 r sil k aa n uu0' n a ^^ aa' n i0 < a l f a' y n i0 w a x A' m s a t a E a' $ a r sil"
">aEolana waziyru Alo>aEomaAli AlobariyTaAniy~u fiynoso kabilo - >an~a wizaAratahu >aEoTati AlD~awo'a Alo>axoDara liha*aA Aln~awoEi mina Als~ay~aAraAti - lils~ayori fiy Al$~awaAriEi AbotidaA'F mino yanAyiro - kAnwna Al^~aAny - >alfayoni waxamosapa Ea$ar"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0084.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"waqaAla kiybolo - <in~a AloHukuwmapa AlbriyTaAniy~apa sata$oraEu fiy <idoxaAli taEodiylaAtK EalaY AloqawaAniyni - bimaA yasomaHu bitasoyiyri ha*ihi Als~ay~aAraAti fiy Al$~awaAriEi AloEaAm~api"
"sil w A q AA' l a k ii1' b i1 l < i0' nn a l H u0 k uu0' m a t a l b a r ii0 T AA n ii0' y a t a s a t a' $ r a E u0 f i0 < i0 d x AA' l i0 t a E d ii0 l aa' t i1 n E a' l a l q A w aa n ii0' n i0 sil b i0' m aa y a' s m a H u0 b i0 t a s ii0' y r i0 h aa' * i0 h i0 ss a yy aa r aa' t i0 f i0 $$ a w aa' r i0 E i0 l E aa' mm a t i0 sil"
"waqaAla kiybolo - <in~a AloHukuwmapa AlbriyTaAniy~apa sata$oraEu fiy <idoxaAli taEodiylaAtK EalaY AloqawaAniyni - bimaA yasomaHu bitasoyiyri ha*ihi Als~ay~aAraAti fiy Al$~awaAriEi AloEaAm~api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0085.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"waqado >a^aAra ha*aA AloqaraAru zawobaEapF mina Alo<iAnotiqaAdaAti bayona Sufuwfi AlomuEaAraDapi Alt~urokiy~api"
"sil w A' q A d < a ^ aa' r a h aa' * aa l q A r aa' r u0 z a w b a' E a t a n m i0' n a l < i0 n t I0 q AA d aa' t i0 b a' y n a S U0 f uu0' f i0 l m u0 E aa r A' D A t I0 tt u0 r k ii0' y a t i0 sil"
"waqado >a^aAra ha*aA AloqaraAru zawobaEapF mina Alo<iAnotiqaAdaAti bayona Sufuwfi AlomuEaAraDapi Alt~urokiy~api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0086.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
">al~atiy At~ahamato >aroduwgaAn biAnotihaAki AloqawaAniyni watabo*iyri >amowaAli Al$~aEobi libinaA'i suloTapK linafosihi"
"sil < a' ll a t i0 tt a' h a m a t < a r d uu1 g AA' n b i0 n t i0 h aa' k i0 l q A w aa n ii0' n i0 w a t a b * ii0' r i0 < a m w aa' l i0 $$ a' E b i0 l i0 b i0 n aa' < i0 s u0' l T A t I1 n l i0 n a' f s i0 h i0 sil"
">al~atiy At~ahamato >aroduwgaAn biAnotihaAki AloqawaAniyni watabo*iyri >amowaAli Al$~aEobi libinaA'i suloTapK linafosihi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0087.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"<il~aA >an~a mu&ay~idiy Alr~a}iysi yaEotabiruwna AloqaSora Alr~i}aAsiy~a Alojadiyda mafoxarapF lil$~aEobi Alt~urokiy~i - watajosiydAF li$iEaAri turokiyaA Alojadiydap"
"sil < i0' ll aa < a' nn a m u0 < a' yy i0 d ii0 rr a < ii0' s i0 y a E t a b i0 r uu0' n a l q A' S r a rr i1 < aa s ii0' y a l j a d ii0' d a m a f x A' r a t a n l i0 $$ a' E b i0 tt u0 r k ii0' y i0 sil w a t a j s ii0' d a n l i0 $ i0 E aa' r i0 sil t u0 r k y a l j a d ii0' d a sil"
"<il~aA >an~a mu&ay~idiy Alr~a}iysi yaEotabiruwna AloqaSora Alr~i}aAsiy~a Alojadiyda mafoxarapF lil$~aEobi Alt~urokiy~i - watajosiydAF li$iEaAri turokiyaA Alojadiydap"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0088.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"EaraDati Alofan~aAnapu Alt~urokiy~apu <iydaA >awozokaAno masaA'a >amosi lawoHaAtK lifan~i Alo<iboruw - >alr~asomu EalaY AlomaA'i - fiy mutoHafi maHomuwdo darowiy$o bimadiynapi raAma Allh biAlD~if~api Alogarobiy~api - biHuDuwrK rasomiy~K wa$aEobiy~K"
"sil E a r A' D A t i0 l f a nn aa' n a t u0 tt u0 r k ii0' y a t u0 < ii0' d aa < uu1 z k aa' n m a s aa' < a < a' m s i1 n l a w H aa' t i1 n l i0 f a' nn i0 l < I1' b r uu1 sil < a rr a' s m u0 E a' l a l m aa' < i0 sil f ii0' m u0' t H a f i0 m a H m uu0' d d a r w ii0' $ b i0 m a d ii0' n a t i0 r aa' m a ll a b i0 DD I0' ff a t i0 l g a r b ii0' y a t i0 sil b i0 H U0 D UU0' r i1 n r a s m ii0' yy i1 n w a $ a E b ii0' yy i1 n sil"
"EaraDati Alofan~aAnapu Alt~urokiy~apu <iydaA >awozokaAno masaA'a >amosi lawoHaAtK lifan~i Alo<iboruw - >alr~asomu EalaY AlomaA'i - fiy mutoHafi maHomuwdo darowiy$o bimadiynapi raAma Allh biAlD~if~api Alogarobiy~api - biHuDuwrK rasomiy~K wa$aEobiy~K"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0089.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"w$amila AlomaEoraDu lawoHaAtK fan~iy~apF mino rasomi >awozokaAno"
"sil w a $ a' m i0 l a l m aa' E r I0 D U0 l a w H aa' t i1 n f a nn ii0' y a t a n m i0' n r a' s m i0 < uu1 z k aa' n sil"
"w$amila AlomaEoraDu lawoHaAtK fan~iy~apF mino rasomi >awozokaAno"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0090.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wawaqafa AloHuDuwru daqiyqapa SamotK HidaAdAF EalaY DaHaAyaA Alohujuwmi fiy Als~aAEapi Al^~aAminapi waAlr~uboEi SabaAHAF - biAlt~awoqiyti AlomaHal~iy~i"
"sil w a w A' q A f a l H U0 D UU0' r u0 d A q II0' q A t A S A' m t i1 n H i0 d aa' d a n E a' l aa D A H aa' y a l h u0 j uu0' m i0 f i0 ss aa' E a t i0 ^^ aa m i0' n a t i0 w a rr u0' b E i0 S A b aa' H a n sil b i0 tt a w q II0' t i0 l m a H a ll ii0' y i0 sil"
"wawaqafa AloHuDuwru daqiyqapa SamotK HidaAdAF EalaY DaHaAyaA Alohujuwmi fiy Als~aAEapi Al^~aAminapi waAlr~uboEi SabaAHAF - biAlt~awoqiyti AlomaHal~iy~i"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0091.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wahiya All~aHoZapu Al~atiy >uloqiyato fiyhaA Aloqunobulapu Alo>amirikiy~apu EalaY Alomadiynapi"
"sil w a' h I1 y a ll a' H Z A t U0 ll a t i0 < u0' l q I1 y a t f ii0' h A l q U0 m b u0' l a t u0 l < a m i0 r i0 k ii0' y a t u0 E a' l a l m a d ii0' n a t i0 sil"
"wahiya All~aHoZapu Al~atiy >uloqiyato fiyhaA Aloqunobulapu Alo>amirikiy~apu EalaY Alomadiynapi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0092.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wahuwa maA sayusaAEiduhumo EalaY Alo<iqotinaAEi biDaraworapi Alt~axal~iy bi$aklK EaAjilK Eano ha*aA Als~ilaAHi Al$~ayoTaAniy~i"
"sil w a' h u0 w a m aa' s a y u0 s aa E i0' d u0 h u1 m E a' l aa l < I0 q t i0 n aa' E i0 b I0 D A r uu0' r a t i0 tt a x A' ll ii0 b i0 $ a' k l i1 n E aa' j i0 l i1 n E a' n h aa' * a ss i0 l aa' H i0 $$ a y T AA n ii0' y i0 sil"
"wahuwa maA sayusaAEiduhumo EalaY Alo<iqotinaAEi biDaraworapi Alt~axal~iy bi$aklK EaAjilK Eano ha*aA Als~ilaAHi Al$~ayoTaAniy~i"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0093.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"mim~aA yajoEalu ta>o^iyrahu EalaY AlS~iH~api mu$aAbihAF lita>o^iyri AloyuwgaA"
"sil m i0' mm aa y a' j E a l u0 t a < ^ ii0' r a h u0 w a' E a l aa SS I0' HH a t i0 m u0 $ aa' b i0 h a n l i0 t a < ^ ii0' r i0 l y uu0' g aa sil"
"mim~aA yajoEalu ta>o^iyrahu EalaY AlS~iH~api mu$aAbihAF lita>o^iyri AloyuwgaA"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0094.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"watawaS~ala AlobaAHi^u Alomuwsiyqiy~u Alo>alomaAniy~u - guwno^oro koruwyotoso - <ilaY ha*ihi Aln~atiyjapi baEoda <ijoraA}ihi tajoribapF - EalaY majomuwEapi mugan~iyna fiy jawoqapK muwsiyqiy~apK"
"sil w a t a w A' SS A l a l b aa' H i0 ^ u0 l m u s ii0 q ii0' y u0 l < a l m AA n ii0' y u0 sil k UU1' n ^ i1 r k r u1 y d s sil < i0' l aa h aa' * i0 h i0 nn a t ii0' j a t i0 b a' E d a < i0 j r aa' < i0 h i0 t a j r i0' b a t a n sil E a' l aa m a j m uu0' E a t i0 m u0 g A nn ii0' n a f ii0' j a' w q A t I1 n m uu0 s ii0 q II0' y a t i1 n sil"
"watawaS~ala AlobaAHi^u Alomuwsiyqiy~u Alo>alomaAniy~u - guwno^oro koruwyotoso - <ilaY ha*ihi Aln~atiyjapi baEoda <ijoraA}ihi tajoribapF - EalaY majomuwEapi mugan~iyna fiy jawoqapK muwsiyqiy~apK"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0095.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wanaSaHati Ald~iraAsapu bimumaArasapi AloginaA'i Hat~aY wa<ino lamo yakuno bi$akolK mutoqanK"
"sil w a n A S A' H a t i0 dd i0 r aa' s a t u0 b i0 m u0 m aa r a' s a t i0 l g I0 n aa' < i0 H a' tt aa w a' < i0 n l a' m y a' k u1 n b i0 $ a' k l i1 n m u0' t q A n i1 n sil"
"wanaSaHati Ald~iraAsapu bimumaArasapi AloginaA'i Hat~aY wa<ino lamo yakuno bi$akolK mutoqanK"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0096.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wa>ak~adato >an~a AloginaA'a Dimona majomuwEaAtK lahu faE~aAliy~apN >ako^aru mina AloginaA'i Alomunofaridi"
"sil w a < a' kk a d a t < a' nn a l g I0 n aa' < a D I0' m n a m a j m uu0 E aa' t i1 n l a' h u0 f a EE aa l ii0' y a t u1 n < a' k ^ a r u0 m i0' n a l g I0 n aa' < i0 l m u0 n f a' r i0 d i0 sil"
"wa>ak~adato >an~a AloginaA'a Dimona majomuwEaAtK lahu faE~aAliy~apN >ako^aru mina AloginaA'i Alomunofaridi"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0097.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"yuEoraDu Aloqiy^Aru AlokahorabaA}iy~u Al~a*iy Eazafa Ealayohi juwno liynuwn EinodamaA kaAna EuDowAF - fiy firoqapi Alobiytiloz - >ugoniyapa biybarobaAk raAyotar - fiy maloEabi |biy ruwdo - EaAma >alofK watisoEi mi}apK wasit~apK wasut~uwna - lilobayoEi fiy mazaAdK Ealaniy~K Aloyawoma Alo>aHada - lilo>a$oyaA'i Alt~a*okaAriy~api AlomutaEal~iqapi bimuwsiyqaY Alr~uwk - |nod ruwlo - fiy lanoduno"
"sil y u0' E r A D U0 l q II0 ^ aa' r u0 l k a h r a b aa < ii0' y u0 ll a * ii0 E a' z a f a E a l a' y h i0 j uu1' n l i0' n u1 n E i0' n d a m aa k aa' n a E U0' D w a n sil f ii0' f i0' r q A t i0 l b ii0 t i1' l z sil < u0 g n i0' y a t aa b i1 b a r b aa' k r a' y t a r sil f ii0' m a' l E a b ii0 < aa' b ii0 r uu1' d sil E aa' m a < a' l f i1 n w a t i0' s E i0 m i0' < a t i1 n w a s i0' tt a t i1 n w a s u0 tt uu0' n a sil l i0 l b a' y E i0 f i0 m a z aa' d i1 n E a l a n ii0' y i1 n l y a' w m a l < a' H a d a sil l i0 l < a $ y aa' < i0 tt a * k aa r ii0' y a t i0 l m u0 t a E a ll I0' q A t I0 b i0 m u0 s ii0' q A rr u1 k < aa' n d r uu1' l sil f ii0' l a' n d u1 n sil"
"yuEoraDu Aloqiy^Aru AlokahorabaA}iy~u Al~a*iy Eazafa Ealayohi juwno liynuwn EinodamaA kaAna EuDowAF - fiy firoqapi Alobiytiloz - >ugoniyapa biybarobaAk raAyotar - fiy maloEabi |biy ruwdo - EaAma >alofK watisoEi mi}apK wasit~apK wasut~uwna - lilobayoEi fiy mazaAdK Ealaniy~K Aloyawoma Alo>aHada - lilo>a$oyaA'i Alt~a*okaAriy~api AlomutaEal~iqapi bimuwsiyqaY Alr~uwk - |nod ruwlo - fiy lanoduno"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0098.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wahuwa mino nawoEi joriyto$o sit~apu |lAfK wami}apN waEi$orwna $iyto - >atokiynozo naA$ofiylo"
"sil w a' h u0 w a m i0' n n a' w E ii0 j r ii1' t $ s i0' tt a t u0 < aa l aa' f i1 n w a m i0 < aa' t u1 n w a E i0 $ r uu0' n a $ ii0' t sil < aa t k i1' n z n aa' $ v i1 l sil"
"wahuwa mino nawoEi joriyto$o sit~apu |lAfK wami}apN waEi$orwna $iyto - >atokiynozo naA$ofiylo"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0099.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"bi>an~ahu waAHidN mino >aham~i |laAti Aloqiy^Ari AloxaAS~api bijuwn liynuwno - Al~atiy tuToraHu fiy Als~uwqi fiy Alo>aEowaAmi Al^~alaA^iyna AlomaADiy~api"
"sil b i0 < a' nn a h u0 w aa' H i0 d u1 n m i0' n < a h a' mm i0 < aa l aa' t i0 l q II0 ^ aa' r i0 l x AA' SS A t I0 b i0' j u1 n l i1' n u0 n sil < a' ll a t ii0 t U0' T r a H u0 f i0 ss uu0' q I0 f i0 l < a E w aa' m i0 ^^ a l aa ^ ii0' n a l m AA D I0' y a t i0 sil"
"bi>an~ahu waAHidN mino >aham~i |laAti Aloqiy^Ari AloxaAS~api bijuwn liynuwno - Al~atiy tuToraHu fiy Als~uwqi fiy Alo>aEowaAmi Al^~alaA^iyna AlomaADiy~api"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0100.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"wahuwa >an~a AloHayaApa Alz~awojiy~apa tusohimu fiy AlomuHaAfaZapi EalaY DagoTi damK saliymK - waEalaY Alo>axaS~i Einoda Alr~ijaAli"
"sil w a' h u0 w a < a' nn a l H a y aa' t a zz a w j ii0' y a t a t u0' s h i0 m u0 f i0 l m u0 H aa f A' Z A t I0 E a' l aa D A' g T I0 d a' m i1 n s a l ii0' m i1 n sil w a' E a l a l < a x A' SS I0 E i0' n d a rr i0 j aa' l i0 sil"
"wahuwa >an~a AloHayaApa Alz~awojiy~apa tusohimu fiy AlomuHaAfaZapi EalaY DagoTi damK saliymK - waEalaY Alo>axaS~i Einoda Alr~ijaAli"
"zip://arabic-speech-corpus/wav/ARA NORM 0101.wav::http://en.arabicspeechcorpus.com/arabic-speech-corpus.zip"
"tahodifu ha*ihi Alomadorasapu <ilaY taEoziyzi Hub~i Alo<isolaAmi waHub~i AlowaTani ladaY Alt~alaAmiy*i"
"sil t a' h d i0 f u0 h aa' * i0 h i0 l m a d r a' s a t u0 < i0' l aa t a E z ii0' z i0 H u0' bb i0 l < i0 s l aa' m i0 w a H u0' bb i0 l w A' T A n i0 l a' d a tt a l aa m ii0' * i0 sil"
"tahodifu ha*ihi Alomadorasapu <ilaY taEoziyzi Hub~i Alo<isolaAmi waHub~i AlowaTani ladaY Alt~alaAmiy*i"
End of preview (truncated to 100 rows)