id
stringlengths
1
4
tokens
sequence
ner_tags
sequence
8900
[ "i", "'n", "verandering", "van", "die", "ontwikkelingsreëls", "wat", "ingevolge", "die", "soneringskemaregulasies", "of", "soneringskemaverordeninge", "op", "'n", "bepaalde", "sone", "van", "toepassing", "is", ",", "of", "iiop", "'n", "tydelike", "grondslag", ",", "vir", "'n", "tydperk", "van", "hoogstens", "10", "jaar", "of", "'n", "verlengde", "tydperk", "wat", "die", "betrokke", "raad", "van", "'n", "verantwoordelike", "munisipalileit", "goedkeur", ",", "grond", "aan", "te", "wend", "vir", "'n", "doel", "waarvoor", "geen", "voorsiening", "in", "die", "toepaslike", "soneringskemaregulasies", "of", "soneringskemaverordeninge", "ten", "opsigte", "van", "daardie", "bepaalde", "sone", "gemaak", "word", "nie", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8901
[ "Die", "Wysigingswet", "op", "die", "Registrasie", "van", "Geboortes", "en", "Sterftes", ",", "1997", "bepaal", "dat", "'n", "kind", "wat", "lewend", "gebore", "is", "se", "geboorte", "binne", "30", "dae", "aangemeld", "moet", "word", "." ]
[ 0, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8902
[ "Die", "poskode", "van", "die", "besigheidsadres", "van", "die", "houer", "van", "die", "lisensie", ",", "permit", ",", "sertifikaat", "of", "magtiging", "moet", "in", "paragraaf", "C", "20", "aangeteken", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0 ]
8903
[ "Artikel", "6quat", "van", "die", "Wet", "maak", "voorsiening", "vir", "die", "verligting", "van", "dubbelbelasting", "in", "die", "sin", "dat", ",", "waar", "buitelandse", "belasting", "gehef", "is", "op", "inkomste", "wat", "in", "belasbare", "inkomste", "ingesluit", "is", ",", "onderhewig", "aan", "sekere", "voorwaardes", ",", "dit", "as", "korting", "toegestaan", "kan", "word", "teenoor", "die", "Suid-Afrikaanse", "belastingaanspreeklikheid", "." ]
[ 7, 8, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0 ]
8904
[ "die", "Reserwe", "en", "die", "vlakke", "waarop", "watervoorsiening", "verseker", "moet", "word", "moet", "in", "ag", "geneem", "word", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8905
[ "Die", "bekendstelling", "van", "Bt-mieliekultivars", "het", "die", "behoefte", "vir", "plaagbeheer", "laat", "afneem", "deurdat", "die", "kultivars", "gene", "bevat", "wat", "weerstand", "teen", "stronkboorder-aanvalle", "kan", "bied", "." ]
[ 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8906
[ "Die", "kapitale", "begroting", "beloop", "R3", "miljard", "en", "die", "bedryfsbegroting", "R14,2miljard", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8907
[ "Die", "Wetsontwerp", "is", "een", "van", "die", "deposito's", "van", "die", "eerste", "100", "dae", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8908
[ "Verwys", "asseblief", "na", "Kwartaal", "3", "se", "Facets", "vir", "meer", "wenke", "oor", "'n", "gesonde", "leefstyl", "en", "dieet", "!" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8909
[ "ERM-II", "(", "kyk", "http:/www.ermii.org/", ")", "is", "in", "die", "lewe", "geroep", "deur", "'n", "internasionale", "groep", "universiteite", ",", "hoofsaaklik", "van", "die", "VSA", ",", "met", "'n", "fokus", "op", "onderwys", "navorsing", "en", "opleiding", "binne", "'n", "ondernemingswye", "risikobestuur", "(", "ERM", ")", "konseptuele", "raamwerk", "." ]
[ 7, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8910
[ "Die", "mins", "dogmatiese", "denkers", "oor", "revolusie", "wat", "hierdie", "eeu", "opgelewer", "het", ",", "was", "Antonio", "Gramsci", "[", "]", "Sy", "gebrek", "aan", "dogmatisme", "spruit", "uit", "'n", "soort", "geduld", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8911
[ "Graad", "12-onderwysers", "in", "die", "sogenaamde", "hoërisiko-vakke", ":", "Wiskunde", ",", "Natuur-", "en", "Skeikunde", ",", "Biologie", ",", "Rekeningkunde", ",", "Ekonomie", ",", "Engels", "en", "Aardrykskunde", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0 ]
8912
[ "Die", "Provinsiale", "Regering", "van", "die", "Wes-Kaap", "werk", "saam", "met", "die", "Nasionale", "Regering", "om", "vir", "die", "mense", "van", "die", "Wes-Kaap", "wette", "op", "te", "stel", "en", "dienste", "te", "lewer", "." ]
[ 0, 3, 4, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8913
[ "Die", "Groepsgebiedewet", "het", "ons", "voorouers", "gedwing", "om", "na", "Kaapstad", "te", "trek", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0 ]
8914
[ "Die", "ROF-beurshouers", "handhaaf", "'n", "gemiddeld", "van", "tussen", "70", "en", "74%", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8915
[ "'n", "Omskakeling", "vanaf", "'n", "beslote", "korporasie", "na", "'n", "maatskappy", "(", "of", "andersom", ")", "word", "gesien", "as", "'n", "verandering", "van", "eienaarskap", "en", "vereis", "daarom", "'n", "oordrag", "van", "regte", "in", "terme", "van", "seksie", "21", "van", "die", "LMHW", "en", "daarvolgens", "moet", "die", "Regtehouer", "'n", "aansoek", "vir", "die", "oordrag", "van", "die", "reg", "indien", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8916
[ "Die", "bespoediging", "van", "grondhervorming", "met", "gedetailleerde", "planne", "vir", "grondverkryging", ",", "'n", "verbetering", "in", "die", "implementering", "van", "landbou-ondersteuningsdienste", "en", "voedselverskaffing", "aan", "huishoudings", ",", "en", "'n", "verbetering", "in", "die", "kapitaalbasis", "en", "omvang", "van", "Mafisa", "om", "mikro-krediet", "te", "verleen", "aan", "hierdie", "sektor", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8917
[ "Ná", "die", "koerant", "se", "voorbladberig", "\"", "Skrywer", "Gerhard", "Beukes", "sterf", "in", "Bloemfontein", "\"", "stap", "jy", "op", "n", "pelgrimstog", "by", "sy", "\"", "kamer", "\"", "in", "NALN", "in", ",", "en", "dáár", "leef", "hy", "nóg", ",", "soos", "altyd", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8918
[ "'n", "Persoon", "wat", "voor", "die", "Komitee", "verskyn", "om", "mondelinge", "getuienis", "te", "lewer", ",", "moet", ",", "voordat", "daardie", "getuienis", "gelewer", "word", ",", "'n", "eed", "aflê", "of", "'n", "plegtige", "verklaring", "doen", "wat", "deur", "die", "Voorsitter", "of", "enige", "ander", "persoon", "wat", "deur", "hom", "of", "haar", "gemagtig", "is", "om", "dit", "te", "doen", ",", "afgeneem", "word", "om", "slegs", "die", "waarheid", "te", "praat", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8919
[ "Plaaslike", "plante", "het", "voorts", "in", "Kaapstad", "se", "strawwe", ",", "sanderige", "toestande", "ontwikkel", ",", "verg", "daarom", "min", "aanvullende", "water", ",", "en", "verminder", "so", "die", "hoeveelheid", "water", "wat", "jy", "nodig", "het", "om", "jou", "tuin", "mooi", "te", "hou", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8920
[ "Ontsnapping", "uit", "wettige", "bewaring", ",", "waar", "die", "betrokke", "persoon", "in", "sodanige", "bewaring", "is", "ten", "opsigte", "van", "'n", "in", "hierdie", "Bylae", "bedoelde", "misdryf", "of", "in", "sodanige", "bewaring", "is", "ten", "opsigte", "van", "die", "misdryf", "van", "ontsnapping", "uit", "wettige", "bewaring", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8921
[ "Geen", "t.o.v.", "1ste", "jaar", "1.1", "Personeel", "1.2", "Administrasie", "1.3", "Verbruikbare", "items", "R", "163", "200", "R", "68", "400", "R", "43", "200" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8922
[ "Die", "tydperk", "van", "onbevoegdheid", "(", "byvoorbeeld", ",", "onbevoeg", "verklaar", "vir", "'n", "tydperk", "van", "vyf", "jaar", "deur", "die", "Suid-Afrikaanse", "Polisiediens", ")", "moet", "in", "paragraaf", "F", "14.10", "aangeteken", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0 ]
8923
[ "07", "Teiken", "2007", "/", "08", "Werklike", "2007", "/", "08", "Remediërende", "aksies", "teen", "afwyking", "van", "werklike", "teikens", "roekelose", "/", "nalatige", "bestuur", ";", "-", "23", "232.", "5", "250", "." ]
[ 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8924
[ "Verseker", "dat", "'n", "skakeling", "plaasvind", "tussen", "konsultasies", "oor", "die", "begroting", "en", "konsultasies", "oor", "die", "GOP", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8925
[ "Skendings", "van", "hierdie", "Kode", "moet", "mee", "gehandel", "word", "ingevolge", "die", "dissiplinêre", "prosedures", "van", "die", "munisipaliteit", "beoog", "in", "artikel", "67", "(", "h", ")", "van", "hierdie", "Wet", "." ]
[ 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 7, 0 ]
8926
[ "In", "Suid-Afrika", "begin", "die", "fiskale", "jaar", "op", "1", "April", "en", "dit", "eindig", "op", "31", "Maart", "van", "die", "volgende", "jaar", "." ]
[ 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8927
[ "Die", "NWU", "sal", "dus", "sy", "\"", "eie", "hout", "groei", "\"", "deur", "die", "kapasiteit", "van", "benadeelde", "skole", "te", "ontwikkel", "met", "sy", "ontwikkelingsprogram", ",", "\"", "het", "Eloff", "gesê", "." ]
[ 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
8928
[ "Die", "huidige", "eienaar", "se", "selfoonnommer", "(", "indien", "van", "toepassing", ")", "moet", "in", "paragraaf", "B", "11.3", "aangeteken", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0 ]
8929
[ "Die", "aanbeveling", "met", "betrekking", "tot", "hierdie", "aansoek", "moet", "in", "paragraaf", "F", "1", "aangeteken", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0 ]
8930
[ "sodanige", "grond", "of", "'n", "deel", "daarvan", "ingevolge", "artikel", "14[4]5a", "of", "18", "in", "stryd", "met", "sy", "of", "haar", "wense", "hersoneer", "word", ",", "kan", "skriftelik", "vergoeding", "[", "daarvoor", "]", "vir", "daardie", "waardevermindering", "van", "die", "betrokke", "munisipaliteit", "eis", ".", "'", "'" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8931
[ "Enige", "intelligensiediens", ",", "behalwe", "enige", "intelligensieafdeling", "van", "die", "weermag", "of", "die", "polisiediens", ",", "kan", "slegs", "deur", "die", "President", ",", "as", "hoof", "van", "die", "nasionale", "uitvoerende", "gesag", ",", "en", "slegs", "ingevolge", "nasionale", "wetgewing", "ingestel", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8932
[ "Dit", "is", "die", "vrae", "wat", "die", "Regering", "gevra", "het", "met", "die", "opstel", "van", "die", "Vyftien-Jaar", "Oorsig", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0 ]
8933
[ "Indien", "die", "uitstaande", "bedrag", "ten", "opsigte", "van", "huur", ",", "ongemeterde", "dienste", "en", "diverse", "heffings", "nie", "op", "die", "betaaldag", "(", "soos", "bepaal", "deur", "die", "Raad", ")", "betaal", "is", "nie", ",", "sal", "die", "elektrisiteit", "kragtens", "klousule", "16.1", "(", "a", ")", "tot", "16.1", "(", "b", ")", "afgesny", "word", "en", "die", "watervloei", "sal", "tot", "'n", "straaltjies", "gereduseer", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 0, 7, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8934
[ "Voor", "die", "Wet", "aangeneem", "is", ",", "kon", "die", "Parlement", "die", "begroting", "óf", "goedkeur", "óf", "verwerp", ",", "maar", "nie", "aansuiwerings", "teweegbring", "nie", "." ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8935
[ "Die", "versoeker", "se", "selfoonnommer", "(", "indien", "van", "toepassing", ")", "moet", "in", "paragraaf", "D", "20.3", "aangeteken", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0 ]
8936
[ "Vaardigheidsopleiding", "is", "aan", "ongeveer", "2", "000", "opkomende", "boere", ",", "plaaswerkers", "en", "werklose", "mense", "in", "hoofsaaklik", "die", "landelike", "gebiede", "van", "die", "provinsie", "verskaf", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8937
[ "MAFIKENG", "-", "Mnr", "David", "Hedding", ",", "'n", "geomorfoloog", "in", "die", "Departement", "Geografie", "en", "Omgewingswetenskappe", "op", "die", "Mafikengkampus", "het", "onlangs", "teruggekeer", "vanaf", "Antarktika", ",", "waar", "hy", "verwering", "en", "periglasiale", "landvorme", "en", "-prosesse", "ondersoek", "het", "." ]
[ 5, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8938
[ "We", "therefore", "request", "assistance", "from", "the", "Languages", "Services", "Section", "to", "help", "with", "translation", "of", "the", "messages", "below", "to", "be", "used", "in", "the", "90", "Plein", "Street", "elevators", "from", "English", "into", "the", "following", "languages", ":", "Afrikaans", ",", "seTswana", ",", "xiVenda", ",", "siSwati", ",", "isiZulu", ",", "isiXhosa", ",", "xiTsonga", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 6, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0 ]
8939
[ "Die", "aansoeker", "moet", "Afdeling", "D", "en", "voltooi", "." ]
[ 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0 ]
8940
[ "Ten", "einde", "die", "geweldige", "uitdagings", "waarvoor", "ons", "in", "die", "onderwys", "te", "staan", "kom", ",", "die", "hoof", "te", "bied", ",", "sal", "die", "Departement", "op", "die", "uitkyk", "wees", "na", "vennootskappe", "met", "arbeid", ",", "die", "sakesektor", ",", "plaaslike", "regering", ",", "NRO's", "en", "ander", "maatskaplike", "vennote", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8941
[ "Die", "polisie", "behoort", "ook", "vir", "jou", "Vorm", "1", "te", "gee", ",", "'n", "dokument", "wat", "jou", "regte", "verduidelik", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8942
[ "Die", "strategiese", "werkplanne", "help", "die", "Departement", "om", "die", "implementering", "van", "elke", "Program", "te", "monitor", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8943
[ "Friends", "of", "GEMS", ",", "'n", "diens", "wat", "jou", "in", "staat", "stel", "om", "per", "SMS", "'n", "bekostigbare", "gesondheisdiens", "in", "jou", "voorstad", "op", "te", "spoor", ",", "is", "nou", "selfs", "beter", "!" ]
[ 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8944
[ "Aspekte", "van", "die", "verhouding", "tussen", "ouer", "en", "kind", "in", "Die", "kreef", "raak", "gewoond", "daaraan", "(", "André", "P", "Brink", ")" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0 ]
8945
[ "Vanuit", "'n", "praktiese", "oogpunt", "is", "dit", "egter", "onwaarskynlik", "dat", "die", "Departement", "'n", "finale", "aanduiding", "van", "sy", "besluit", "bekend", "sal", "maak", "voordat", "die", "OM", "uitgereik", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8946
[ "Ondanks", "die", "Insolvensiewet", ",", "1936", "Wet", "No", "." ]
[ 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0 ]
8947
[ "Goed", ",", "daar", "is", "een", "ander", "aspek", "wat", "ek", "graag", "u", "wil", "na", "toe", "verwys", ",", "weer", "eens", "op", "die", "plan", "by", "Punt", "L", "en", "K", "as", "u", "dit", "net", "kan", "kry", "op", "die", "plan", "het", "u", "L", "en", "K", "daarso", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8948
[ "Hy", "het", "ongeveer", "40", "ton", "mielies", ",", "15", "ton", "grondboontjies", "en", "20", "ton", "botterskorsies", "geoes", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8949
[ "Mense", "wat", "MIV-positief", "is", ",", "is", "meer", "vatbaar", "vir", "gewone", "TB", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8950
[ "Die", "handtekening", "van", "die", "polisiebeampte", "wat", "as", "getuie", "optree", ",", "moet", "in", "paragraaf", "H", "9.4", "aangebring", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0 ]
8951
[ "Die", "Direkteur", "van", "Openbare", "Vervolgings", ",", "wat", "voorheen", "die", "Prokureur-Generaal", "genoem", "is", ",", "is", "verantwoordelik", "vir", "strafregtelike", "vervolgings", "deur", "die", "staat", "." ]
[ 0, 1, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8952
[ "In", "hierdie", "oorsig", ",", "sowel", "as", "in", "die", "NSOV", "op", "Internet", ",", "word", "die", "aktiwiteite", "op", "mekaar", "se", "omgewingsgehalte", "teen", "te", "werk", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8953
[ "Die", "Appèltribunaal", "moet", "enige", "appèl", "teen", ",", "of", "aansoek", "vir", "die", "hersiening", "van", ",", "'n", "besluit", "van", "die", "Raad", "ingevolge", "artikel", "7", "oorweeg", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 7, 8, 0, 0 ]
8954
[ "Indien", "hierdie", "adres", "verander", ",", "moet", "jy", "die", "Departement", "dadelik", "laat", "weet", "deur", "die", "veld", "\"", "Wysiging", "van", "adres", "vir", "diens\"/\"A", "change", "of", "address", "for", "service", "\"", "op", "vorm", "TM2", "in", "te", "vul", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0 ]
8955
[ "een", "kommissaris", "vir", "elke", "provinsie", "ooreenkomstig", "subartikel", "(", "8)(b)", "deur", "die", "Premier", "van", "die", "provinsie", "benoem", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8956
[ "Die", "invloed", "wat", "'n", "moontlike", "vermindering", "in", "vloei", "op", "die", "ekologies-sensitiewe", "monding", "van", "die", "Kleinrivier", "kan", "hê", ",", "het", "'n", "hewige", "debat", "laat", "ontstaan", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8957
[ "Die", "notule", "kan", "beskou", "word", "as", "gelees", "indien", "afskrifte", "daarvan", "voor", "die", "vergadering", "aan", "die", "lede", "van", "die", "Raad", "verskaf", "is", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0 ]
8958
[ "'n", "Jaarlikse", "toelae", "van", "R50", "000", "elk", "word", "aan", "kinders", "jonger", "as", "12", "toegestaan", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8959
[ "A", "Ondanks", "enige", "ander", "bepaling", "in", "hierdie", "Wet", "moet", "die", "raad", "of", "die", "Kommissie", "met", "die", "arbitrasie", "begin", "onmiddellik", "na", "serti", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8960
[ "b", "Bemesting", ":", "Korrel", "Kunsmis", "KAN", "28", "100.000", "Kg", "R", "7.80", "R", "0.00", "1", "R", "780.00", "R", "780.00", "R", "0.00", "R", "195.00", "R", "195.00", "R", "0", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8961
[]
[]