crodri commited on
Commit
32cdcf7
1 Parent(s): 47a93cb

Upload for Asier

Browse files

Files changed (3) hide show
  1. .gitignore +1 -0
  2. aina_small.jpg +0 -0
  3. app.py +20 -10
.gitignore CHANGED
@@ -1,2 +1,3 @@
1
 
2
  app.py.bak
 
1
 
2
  app.py.bak
3
+ app.py.bak2
aina_small.jpg ADDED
Binary file
app.py CHANGED
@@ -5,7 +5,7 @@ import random
5
  import gradio as gr
6
  import textwrap
7
 
8
- model_name = "crodri/roberta-ca-v2-qa-squac-ca-catalanqa"
9
 
10
  nlp = pipeline('question-answering', model=model_name, tokenizer=model_name)
11
 
@@ -78,27 +78,37 @@ def recursive_rank(w_art,question):
78
  answers.sort(key=lambda x: x['score'], reverse=True)
79
  return answers[0]
80
 
 
81
  inputs = [
82
- gr.inputs.Textbox(lines=5, label="Topic"),
83
- gr.inputs.Textbox(lines=5, label="Question")
84
  ]
85
  outputs = [
86
  gr.outputs.Textbox(type='str',label="Resposta"),
87
  gr.outputs.Textbox(type='str',label="Context de la resposta"),
88
  gr.outputs.HTML(label="Article de Referencia"),
89
- gr.outputs.Label(type="confidences",label="Confidence in answer (assuming the correct wikipedia article and context)"),
90
- gr.outputs.Textbox(type='str',label="Kind of search"),
91
  ]
92
 
93
- title = "Viquipedia Question Answering "
94
  description = """
 
 
 
 
95
  Pots fer preguntes tipus: que, qui, quin, quan, etc.
96
 
97
- Els articles de mes de 10 mil caracteres podrien trigar força per que es fa una cerca recursiva. Si la resposta no es correcta, o la pàgina trobada no es rellevant, intenta replantejar la pregunta, o triar com a tòpic algun terme mes específic.
 
 
 
 
98
 
 
99
 
 
100
  """
101
- article = ''
102
  examples = [
103
  ['Mamut', 'Quan aparegué el mamut sud-africà?'],
104
  ['Tuberculosi', 'Quan es va desenvolupar un nou antibiòtic per curar la tuberculosi?'],
@@ -106,11 +116,11 @@ examples = [
106
  ['Nucli cel·lular', "Quan s'afegeix la cua de poliadenina 3'?"],
107
  ['Golda Meir', "Quina malaltia patia?"],
108
  ['Antoni Gaudí', "Quina era la seva professió?"],
109
- ['Catedral de Mallorca', "Què hi ha damunt la darrera imposta dels contraforts de la capella Reial?"],
110
  ['Tractat de Zgorzelec', "Quan va ser signat?"],
111
  ['Història del periodisme', "Com s'anomena la primera emissora privada que va fer Emile Girardeau?"],
112
 
113
  ]
114
 
115
  gr.Interface(get_answer, inputs, outputs, title=title, description=description, article=article,
116
- theme="default", examples=examples, flagging_options=["incorrect", "correct"]).launch(share=False,enable_queue=False)
5
  import gradio as gr
6
  import textwrap
7
 
8
+ model_name = "crodri/roberta-base-ca-v2-qa-catalanqa"
9
 
10
  nlp = pipeline('question-answering', model=model_name, tokenizer=model_name)
11
 
78
  answers.sort(key=lambda x: x['score'], reverse=True)
79
  return answers[0]
80
 
81
+
82
  inputs = [
83
+ gr.inputs.Textbox(lines=5, label="Tema"),
84
+ gr.inputs.Textbox(lines=5, label="Pregunta")
85
  ]
86
  outputs = [
87
  gr.outputs.Textbox(type='str',label="Resposta"),
88
  gr.outputs.Textbox(type='str',label="Context de la resposta"),
89
  gr.outputs.HTML(label="Article de Referencia"),
90
+ gr.outputs.Label(type="confidences",label="Confiança en la resposta (assumint el context i la pàgina del tòpic son correctes)"),
91
+ gr.outputs.Textbox(type='str',label="Tipus de cerca"),
92
  ]
93
 
94
+ title = "Pregunta/Resposta a la Viquipedia "
95
  description = """
96
+ <center>
97
+
98
+ <img src="aina_small.jpg" width=400px>
99
+
100
  Pots fer preguntes tipus: que, qui, quin, quan, etc.
101
 
102
+ Els articles de mes de 8 mil caracteres podrien trigar força per que es fa una cerca recursiva. Si la resposta no es correcta, o la pàgina trobada no és rellevant, intenta replantejar la pregunta o triar com a tema algun terme mes específic.
103
+
104
+ </center>
105
+ """
106
+ article = """<center>
107
 
108
+ <img src="aina_small.jpg" width=400px>
109
 
110
+ </center>
111
  """
 
112
  examples = [
113
  ['Mamut', 'Quan aparegué el mamut sud-africà?'],
114
  ['Tuberculosi', 'Quan es va desenvolupar un nou antibiòtic per curar la tuberculosi?'],
116
  ['Nucli cel·lular', "Quan s'afegeix la cua de poliadenina 3'?"],
117
  ['Golda Meir', "Quina malaltia patia?"],
118
  ['Antoni Gaudí', "Quina era la seva professió?"],
119
+ ['Catedral de Mallorca', "Què hi ha damunt dels contraforts de la capella Reial?"],
120
  ['Tractat de Zgorzelec', "Quan va ser signat?"],
121
  ['Història del periodisme', "Com s'anomena la primera emissora privada que va fer Emile Girardeau?"],
122
 
123
  ]
124
 
125
  gr.Interface(get_answer, inputs, outputs, title=title, description=description, article=article,
126
+ theme="default", examples=examples, flagging_options=["incorrect", "correct"]).launch(server_port=8082,server_name="aina.bsc.es",share=True,enable_queue=False)