jurBERT-base / vocab.txt
mihaimasala's picture
Initial model upload
edfec71
[PAD]
[EOS]
[UNK]
[CLS]
[SEP]
[MASK]
[DATE]
[ANON]
de
a
[ANON]
în
##,
##e
la
##l
n
din
e
##a
cu
și
număru
i
artico
##ă
care
pentru
##i
##tă
nu
##lul
prin
##t
se
pe
instan
##at
##ul
contra
[DATE]
##rea
ca
,
fost
este
o
data
reclam
##tul
##te
alinea
in
##ța
s-a
consta
##ea
proced
au
proces
##ată
public
aceste
##it
judecă
obliga
##ului
##r
solici
al
execut
fi
dispoz
formul
##ta
ă
nd
##lui
dreptu
va
##re
ce
ii
ia
aplica
judeca
mai
pronun
##ia
cerere
##are
ra
##or
##area
un
##le
si
sau
##d
admini
fiind
cod
##m
civilă
legea
confor
-
.
##ie
##tat
1
inculp
astfel
##ate
sentin
potriv
pa
contes
reprez
privin
stabil
respec
aceast
termen
poate
petent
acest
ie
cauzei
intima
##ui
##rii
##ii
##ne
tribun
rii
vedere
prezen
iar
preved
baza
dosaru
către
lei
respin
##s
##ei
raport
â
sunt
##alul
cereri
t
ședinț
propri
plata
decizi
dosar
cheltu
grefie
##u
##ură
asupra
##e,
iile
comuni
salari
sub
2
persoa
litera
recurs
unei
obiect
legii
declar
consti
credit
după
rezult
ale
consid
având
judici
##tiv
##lor
##ile
fiscal
##ae
faptul
penală
##al
sa
are
invoca
##anta
prelua
##ura
temeiu
tre
##:
##erea
##/[DATE]
bucure
admite
cum
ei
motive
##tate
##erile
suma
debito
iei
drept
re
verbal
sediul
realiz
legal
##antul
apreci
perioa
acțiun
##dictori
prevăz
condiț
unui
domici
##nt
##ței
##irea
mod
efectu
precum
ree
##atul
3
docume
##țată
##ale
închei
trebui
cauza
acesta
citare
curtea
comple
analiz
##tatea
##elor
##ce
##i,
infrac
lei,
juridi
apelul
acestu
modifi
hotărâ
cuantu
asigur
##]
muncă
##ri
te
cauză
făcut
sancți
##că
zile
civile
##tarea
alte
##iva
##ază
nici
utiliz
person
##lă
privir
români
face
autove
președ
cele
dispun
prevă
ace
##rul
materi
reține
parte
dacă
soluți
restit
##ieli
unor
iilor
numele
valoar
##ițiile
servic
hotă
##ă,
##ilor
calcul
urmă
act
legale
ar
acorda
urmare
princi
##strativ
împotr
activi
următo
instit
achita
condie
ceea
sensul
pârâta
calita
autori
##iile
##rilor
##toria
fond
##nd
depus
##ării
înscri
fie
##iv
apel
ava
##da
codul
societ
motiva
##;
acesto
punctu
excepț
:
##r,
##ând
imobil
asemen
caract
oug
##ție
autotu
##tare
sector
##a,
pârâtu
4
##ează
##ția
##ală
față
sumei
consec
înregi
ine
##ite
arată
mene
cadrul
##ute
toate
aspect
##etate
pedeps
condam
##ele
compet
##c
edine
fără
anteri
referi
supraf
taxei
recure
ta
##rile
timbru
specia
##ge
fae
##l[ANON]
##-[ANON]
genera
taxa
##ar
##tului
##tor
social
romani
##ctul
reglem
cazul
5
s-au
cuprin
săvârș
europe
##vene
##ră
ilor
dispus
##sul
titlu
preciz
##t,
ri
reținu
produs
##alului
actele
##atului
##tei
poluar
gratui
moment
##tă,
roma
##erilor
martor
partea
factur
ulteri
sursei
fundat
wolter
kluwer
rolii.
plată
arătat
iunea
anular
##antului
##ții
înmatr
existe
##tul1
##oare
pedeap
avocat
conduc
său
rile
stat
plă
##)
##gerea
fapt
avut
##ițiilor
suspen
îndepl
plânge
că,
ată
##ctului
##antă
terenu
6
oficiu
nae
expert
##ere
##ra
##carea
sarcin
ordona
vehicu
refera
nomina
până
doar
timp
u
solue
defini
##ită
##mitate
##0
##ea,
penale
og
rol
situaț
c.
susțin
ani
intere
##ct
dintre
##va
excepe
##ță
##ine
##ut
apelan
##te,
chemar
penal
fondul
națion
verifi
benefi
aferen
comisi
##entând
conclu
##să
județu
ară
##iu
necesa
sance
##liul
angaja
urmeaz
##tea
prejud
##orul
##sa
r
intern
indivi
pree
##na
anul
identi
ndepli
titlul
##toriei
##8
prima
nta
interv
din:
##antei
dovada
ti
părțil
orice
##arele:
cel
bunuri
mpotri
i,
urma
ori
adresa
##or,
mențio
##vențion
situae
conven
rolul
delibe
posibi
inut
minist
taxă
judee
pârâte
avea
##1
##nte
pot
doba
i-a
##strată
##re,
##iul
##nă
numai
ionale
direct
dar
recuno
dată
##uirea
cut
##er
lege
##nța
funce
secția
##tivă
răspun
##conținu
dovedi
##atea
finanț
lipsa
toarel
întruc
zute
obligă
##iei
##ielilor
##),
normat
##ia,
penali
situat
##ât
suse
integr
care,
nscris
închis
statul
##ice
drept,
terito
##nat
vigoar
elor
##ului,
între
##l,
nmatri
##lui,
depuse
aplică
s.c.
constr
nregis
actul
##enta
depune
##at,
impune
lichid
legală
##2
##cat
##se
##ul-verb
iunii
ionare
##onarea
consil
##ene
determ
exerci
##ută
temein
##erii
30
circul
##urii
contin
onorar
introd
ci
##litatea
două
eviden
##inte
##3
##ști,
fapta
teren
chiar
proba
există
##ant
##are,
priveș
interp
##â
contri
deoare
##ata
le
10
emis
##tății
ională
întocm
##6
întâmp
membru
a,
(1)
sumă
##nate
presta
era
ae
pensie
ncheie
incide
află
contro
##ane
comerc
##tând
faptei
loc
certif
luni
putea
##rie
rea
##intă
stare
celor
nelega
ii,
amenzi
##erul
folosi
##tatoare
efecti
dee
ti,
când
coresp
cercet
regist
creanț
ntre
totoda
munici
2/2001
##ire
privee
c
ncheia
venitu
ile
cea
##tuie
##rului
corect
edinte
##5
##iculare
ntemei
##eze
lui
##bile
b
produc
dezbat
##torul
sus
agentu
ele
##entă
##ană
nefond
ma
##tae
##care
prescr
vor
emisă
import
##nta
##],
asocia
##4
15
##strat
##unea
schimb
favoar
##tatorul
##ca
##ică
aproba
natură
##ii,
altă
consem
date
acordă
litigi
##ște
c.pr.c
consum
legali
##tată
##ști
ntruca
l
spre
penal,
actulu
tat
##erului
ie,
probat
pârâți
justif
motiv
probe
silită
vătăma
##ză
compus
##dă
finane
##n
funcți
ul
insolv
atribu
##piului
poliți
##mul
##ară
##toare
##piul
clauze
județe
lucrăr
civil
cât
cale
emiter
##ic
##ța,
lângă
##tăți
scopul
bază
datora
critic
##oare,
##ielile
urmări
legisl
sistem
tratat
##ției
operat
colect
##tator
normel
##e:
uniuni
ata
prezin
fiecar
guvern
cuvânt
inclus
probel
##ate,
lor
##liat
##valoare
difere
ncă
nsă
prezum
##iului
apă
impozi
ocazie
sale
eliber
creane
asiste
##venție
8
așa
tul
##ei,
actual
preten
admis
mult
##arele
actelo
##strația
sumele
ional
7
acte
##v
ne
1,
##orului
parte,
transp
măsuri
##9
##inare
nefiin
##irii
însă
elemen
nea
toria
##iere
examin
chemat
##scă
expres
valori
ales
(
sece
##ive
silite
lipsei
##rat
dosar,
##inte,
##eră
##strator
##oarea
cursul
corobo
##onare
[DATE]
##entantu
alin
##erentel
##de
membre
ordinu
indica
##nță
primul
##7
##bilă
calită
##venient
procur
ocazia
deschi
##ue
hotără
##tul2
bugetu
##hiculel
dobând
##iilor
atacat
##strae
direcț
libert
##tue
##entat
sens
legii,
muncii
##țe
##ului-ve
fila
nulita
##oriu
deși
tehnic
cumpăr
succes
regimu
pla
##urile
inform
##tive
faptel
##ui,
sindic
c.proc
##uri
50/200
emise
preven
c.pena
tor
achizi
învede
##uire
suprav
ntocmi
sesiza
electr
înteme
furniz
(fila
area
lipsă
##ent
cauză,
ionat
##tele
modali
catego
interz
(2)
întârz
##uale
apărăt
vânzar
durata
nivelu
##rismul
protec
m
iune
deca
sa,
folosu
##ind
financ
lucră
##țiunii
sume
deja
luna
mediu
##strate
##lă,
zut
perico
fondur
pensii
organe
##cată
sumelo
##orii
justiț
azi,
marca
mențin
împrej
(f.
printr
cnp
mp
inutul
ndu-se
percep
9
adever
##lului
valabi
scaden
##darea
110
privat
parche
mijloa
punere
încuvi
circum
lege,
conten
ordine
concre
regula
##bil
##rbal
efecte
##litate
organu
##venției
lucru
alt
primit
##zarea
locali
d
##an
preala
##nei
rilor
noul
lipsit
autent
atât
justie
cure
comune
organi
decât
##ății
##iză
art
mpinar
revizu
primei
observ
natura
libera
unde
##uie
##țiile
repara
luat
funcia
acelaș
limite
##”
20
notifi
##-
discri
##ația
anexa
zi
tot
inadmi
curții
suplim
practi
modul
absolu
partic
depusă
încălc
state
##lte
an
##ne,
ncepa
abuziv
celela
##10
##uală
calea
aflat
față,
aceeaș
ionate
începâ
chitan
plătea
jurisp
desfă
bani
##ra,
sus,
taxe
##ți
inspec
##vă
exista
nia
srl
semnat
despă
acord
simila
profes
înlocu
ș[ANON
atunci
conced
patrim
permis
##tate,
încadr
##rând
forma
##rează
limita
republ
##arei
ina
inerea
nivel
##țarea
spee
##hiculul
anumit
ii-a
dat
caz
proven
##ta,
zută
criter
domeni
expuse
econom
s.a.
##ie,
locuin
mandat
tei
acelae
despăg
##tuită
ncadra
indemn
polie
##le,
##ntul
cumpă
##rare
numă
implic
debitu
##surile
;
a)
amendă
##etatea
acea
##ări
pretin
legiui
##al,
drumur
părți
##8,
##r:
civil,
##trată
##eduraci
desfăș
aflate
##strarea
civila
at
##unii
##TE]
comite
irea
##torului
doua
rămâne
confir
penite
înaint
tuturo
##rarea
hg
##1,
irevoc
##cios
caz,
##oară
pârâtă
##olul
##ații
fapt,
născut
##ența
##ee
califi
condus
##țiilor
altfel
##eri
progra
##une
##ul,
altor
##ință,
priori
contab
defunc
s-ar
posesi
și-a
și,
achită
##icat
##bilitat
##0,
prisma
recalc
primă
or,
niciun
singur
direce
care:
amenda
##tația
promov
##hicule
##nele
ridica
urmând
##urilor
aceeae
##cte
medica
întreț
s
unitat
vechim
##atorul
decide
bugeta
mențiu
##ente
aceea
##nită
regim
exclus
garanț
##tor,
datori
suport
teza
omului
munca
fond,
b)
deplas
rutier
necomp
pune
numitu
l-a
famili
##E]
nr
comerț
100
##ație
2,
##zare
spunde
invocă
măsura
##ct,
echiva
cf
##tuit
atrage
locul
ului
dobânz
una
it
alcool
confli
##cone

##-o
fața
despre
descur
evalua
pus
iuni
ani,
suferi
##la
##iind
##nelor
neînte
propun
probei
##ință
seama