system
Update vocab.txt 8bc4cbc
1
[PAD]
2
[UNK]
3
[CLS]
4
[SEP]
5
[MASK]
6
!
7
"
8
'
9
(
10
)
11
*
12
+
13
,
14
-
15
.
16
0
17
1
18
2
19
3
20
4
21
5
22
6
23
7
24
8
25
9
26
:
27
;
28
<
29
=
30
>
31
?
32
A
33
B
34
C
35
D
36
E
37
F
38
G
39
H
40
I
41
J
42
K
43
M
44
N
45
O
46
P
47
Q
48
R
49
S
50
T
51
U
52
W
53
Y
54
Z
55
[
56
]
57
a
58
b
59
c
60
d
61
e
62
f
63
g
64
h
65
i
66
j
67
k
68
l
69
m
70
n
71
o
72
p
73
q
74
r
75
s
76
t
77
u
78
v
79
w
80
x
81
y
82
z
83
~
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
##e
99
##G
100
##a
101
##p
102
##r
103
##v
104
##t
105
##s
106
##M
107
##k
108
##A
109
##S
110
##B
111
##I
112
##i
113
##j
114
##n
115
##d
116
##h
117
##z
118
##y
119
##u
120
##H
121
##N
122
##g
123
##W
124
##l
125
##o
126
##c
127
##m
128
##f
129
##b
130
##U
131
##R
132
##O
133
##w
134
##T
135
##D
136
##E
137
##C
138
##Y
139
##K
140
##q
141
##P
142
##Q
143
##ᄇ
144
##x
145
##F
146
##5
147
##2
148
##¦
149
##J
150
##0
151
##1
152
##7
153
##3
154
##￶
155
##8
156
##￟
157
##
158
##6
159
##9
160
##ṁ
161
##4
162
##ᄆ
163
##ᄀ
164
##ト
165
##ヤ
166
##ra
167
##ya
168
##ta
169
##va
170
##aM
171
##ar
172
##am
173
##an
174
##An
175
##yA
176
##at
177
##as
178
##vA
179
##ti
180
##aH
181
##rA
182
##ak
183
##ad
184
##tA
185
##ma
186
ca
187
vi
188
##vi
189
##al
190
##ah
191
##te
192
##AM
193
##ara
194
pra
195
##na
196
##ye
197
##Ar
198
##Am
199
##ur
200
##taH
201
##it
202
##ava
203
##aS
204
##ap
205
##At
206
##Ad
207
##ca
208
##yaM
209
##taM
210
##aT
211
##yo
212
##As
213
##ve
214
##kz
215
##zw
216
##tam
217
##ri
218
##in
219
##Ara
220
##aR
221
##ir
222
sar
223
##Ap
224
na
225
mah
226
##yam
227
##AH
228
##ud
229
sam
230
##Al
231
##ena
232
##re
233
pu
234
##vaM
235
saM
236
##asya
237
##uk
238
tat
239
##ik
240
##aya
241
##ft
242
sa
243
##ag
244
##akz
245
##AS
246
##tra
247
vA
248
##iz
249
##EH
250
tu
251
##Aj
252
##Ur
253
##ez
254
##ro
255
##AR
256
##Aya
257
##tas
258
##ram
259
##Ra
260
##cC
261
##var
262
##Bi
263
su
264
##Ng
265
##tu
266
##Er
267
##aTA
268
##aj
269
##uz
270
##ni
271
ni
272
##raM
273
##Ag
274
de
275
##aD
276
##to
277
##yu
278
tad
279
##Eva
280
an
281
##itA
282
##ras
283
##vAn
284
##yas
285
##ru
286
##Ava
287
##Ani
288
par
289
##Ah
290
##Ir
291
##ati
292
##en
293
##yan
294
##yate
295
##ok
296
##ayA
297
##aB
298
rAj
299
##Di
300
prA
301
##rI
302
##Sca
303
##aye
304
##ed
305
##rah
306
kz
307
##et
308
sarva
309
kar
310
##yaH
311
##yAM
312
ta
313
##id
314
##pi
315
iti
316
##uH
317
##fzw
318
hi
319
##uR
320
##man
321
##Ak
322
##tvA
323
##vI
324
te
325
##avi
326
##ul
327
##pra
328
##mi
329
vE
330
kf
331
##vas
332
##ata
333
man
334
##yAn
335
##ac
336
##vam
337
##arm
338
##jY
339
##udD
340
##tI
341
##vAca
342
##yAd
343
para
344
##RaM
345
##op
346
##anD
347
##anaM
348
##eS
349
##iM
350
##AD
351
##Ama
352
tas
353
taTA
354
##Up
355
##Ti
356
yad
357
pi
358
##van
359
##Sc
360
sah
361
##un
362
Bava
363
##anam
364
##yAt
365
##oz
366
##AB
367
##avA
368
##ate
369
##um
370
##fd
371
##od
372
##par
373
as
374
##Ata
375
##maR
376
##ave
377
##AnAM
378
##tya
379
BU
380
##ip
381
##and
382
yo
383
var
384
##il
385
##mAn
386
##aw
387
uvAca
388
##aY
389
##zW
390
eva
391
yaTA
392
##av
393
##ut
394
sva
395
##iR
396
pun
397
##tad
398
##zR
399
##rAR
400
me
401
up
402
##fh
403
##In
404
viS
405
##asaM
406
##Ac
407
##up
408
##ha
409
##yAm
410
yat
411
##fS
412
##yak
413
vid
414
##ay
415
##ayet
416
##uK
417
##ab
418
##ot
419
##Ul
420
kur
421
##tan
422
brah
423
##mA
424
##Ta
425
##tak
426
##saM
427
prati
428
##aRq
429
##BiH
430
dvi
431
##ARq
432
##TA
433
##BU
434
sat
435
##raH
436
di
437
##rak
438
##izW
439
##ArA
440
##ezu
441
##Im
442
nir
443
##vAs
444
tri
445
##jan
446
##Akz
447
##uD
448
##yati
449
##vAd
450
##ayo
451
##eva
452
ras
453
##yAs
454
##rT
455
tatra
456
##rAh
457
##tAM
458
##avAn
459
tato
460
##tAH
461
pUr
462
##ataH
463
##Nk
464
##eRa
465
##itaM
466
##oh
467
tataH
468
##Ati
469
##nd
470
##im
471
kiM
472
##zu
473
##vat
474
##ArT
475
##naM
476
Si
477
ap
478
Darm
479
##tap
480
##Api
481
##arz
482
##kf
483
paS
484
##uB
485
kaT
486
tasm
487
##AnaM
488
##yAH
489
##mah
490
##vad
491
maD
492
ek
493
##us
494
##itaH
495
dfzw
496
ut
497
bal
498
it
499
lok
500
##itam
501
##arS
502
kft
503
##IM
504
tasya
505
##Ip
506
sT
507
sA
508
bah
509
pur
510
paY
511
##acC
512
##uc
513
##BA
514
##viD
515
##Ram
516
pf
517
taM
518
##ayan
519
iva
520
##anti
521
##yuk
522
##nA
523
##ayaH
524
##araH
525
sad
526
kAl
527
Bave
528
sarve
529
##araM
530
##arI
531
cEva
532
Sak
533
##uh
534
sU
535
##ne
536
##Yj
537
vas
538
##ug
539
##vo
540
api
541
##uS
542
##reRa
543
##tat
544
sap
545
##pad
546
param
547
jan
548
##Dan
549
##rAn
550
Bag
551
##atA
552
pARq
553
##cit
554
##gam
555
##Ek
556
##Bir
557
##aNg
558
##alaM
559
##tAn
560
evaM
561
aB
562
##aras
563
##tri
564
##tasya
565
##uM
566
sm
567
##yet
568
cat
569
so
570
##AMs
571
##kar
572
##haM
573
##asam
574
##tAm
575
tap
576
##vft
577
##ita
578
tva
579
##yat
580
##aG
581
pit
582
taT
583
pari
584
##fp
585
jY
586
##can
587
##ama
588
##aram
589
mahA
590
ud
591
##ito
592
##idD
593
##aSca
594
##yog
595
kAr
596
##end
597
dur
598
vf
599
##El
600
tadA
601
##Iz
602
##daM
603
##bal
604
pras
605
##di
606
##Uj
607
##asA
608
##raR
609
punaH
610
##ann
611
brAh
612
##tena
613
##ravI
614
prAp
615
##traM
616
##tik
617
kal
618
dad
619
jag
620
##viS
621
##arma
622
yaT
623
##za
624
As
625
##apra
626
##pat
627
##rU
628
##Ikz
629
##are
630
puruz
631
##ard
632
##DA
633
##uj
634
##ved
635
ar
636
##Il
637
deva
638
##trA
639
##yAmi
640
tam
641
##aNk
642
##ikA
643
vyA
644
At
645
##aSc
646
Sru
647
##tar
648
##og
649
gfh
650
vya
651
##AraR
652
##rav
653
##iH
654
##tarA
655
##ayaM
656
##ane
657
##Un
658
##MS
659
##akam
660
##itAH
661
##itvA
662
##fR
663
dfzwvA
664
kftvA
665
ye
666
##ato
667
##Adi
668
##Pal
669
##guR
670
##Ita
671
##Uz
672
aS
673
saha
674
##me
675
##Ik
676
##tyA
677
ved
678
##ran
679
##TaM
680
##yad
681
##yamAn
682
##yE
683
raT
684
##akaM
685
Bavati
686
##lok
687
##sam
688
##oD
689
##Bava
690
tan
691
##tva
692
viz
693
mA
694
##sar
695
sO
696
gur
697
##sta
698
##ajY
699
##rARi
700
##tiH
701
dvij
702
daS
703
##inA
704
##tir
705
yas
706
##DaM
707
##tav
708
brAhmaR
709
##uw
710
ag
711
##eSva
712
##urA
713
SrI
714
Bavet
715
Dan
716
go
717
jI
718
##araR
719
mf
720
praj
721
pAr
722
nAma
723
tena
724
nam
725
vac
726
##riyA
727
##ep
728
##veS
729
ganD
730
aBi
731
##nam
732
nit
733
vip
734
##RAM
735
aTa
736
##ek
737
aD
738
##ura
739
ka
740
##aMs
741
##vid
742
aT
743
am
744
##val
745
##atvA
746
##yag
747
##uHK
748
##Ri
749
##vf
750
uk
751
paYc
752
##trI
753
##akzaR
754
##asi
755
##aman
756
mama
757
pad
758
pro
759
##raj
760
punar
761
ad
762
tvaM
763
##yena
764
sarvA
765
##vE
766
##eti
767
##ataM
768
nfp
769
##no
770
##yasya
771
svar
772
prak
773
##avar
774
mayA
775
sAD
776
rAjan
777
tez
778
rAjA
779
##Yc
780
##tre
781
##Tam
782
##de
783
suK
784
##DAn
785
##ANg
786
yuD
787
##Asa
788
##vAh
789
##anta
790
kfzR
791
mAn
792
saMs
793
brahma
794
Sar
795
catur
796
##laM
797
##anaH
798
##yap
799
##avaH
800
##vyA
801
##ayam
802
##zA
803
evam
804
yog
805
har
806
##inaH
807
##Ij
808
##Rq
809
##aviz
810
##muK
811
##sya
812
kAm
813
##inI
814
guR
815
kO
816
vAs
817
##tum
818
##alp
819
##Atman
820
##maD
821
##atiH
822
praB
823
BAra
824
##asta
825
##arA
826
nAn
827
kA
828
##vaH
829
smf
830
yadi
831
##iNg
832
##rO
833
##bravI
834
##En
835
putra
836
##ARi
837
##rasya
838
##oc
839
##akaH
840
##ite
841
pAp
842
##alam
843
sahas
844
##SaH
845
##vin
846
##RA
847
tava
848
he
849
##rAd
850
gacC
851
##rezW
852
vI
853
##yur
854
mu
855
##Sva
856
##AraM
857
rAm
858
kaTaM
859
ah
860
##rad
861
pUj
862
Ad
863
##So
864
viD
865
##KyA
866
##yanti
867
cak
868
##vik
869
##Anta
870
BIm
871
##yata
872
##is
873
##avan
874
div
875
##SaM
876
SuB
877
##maM
878
##vak
879
##akziR
880
##Ayate
881
sarvaM
882
ha
883
##Anam
884
##rAj
885
ko
886
pri
887
##tvaM
888
##ats
889
##vaj
890
rUp
891
##arB
892
mad
893
##mal
894
yaH
895
mAr
896
##grah
897
saMS
898
##abd
899
##tAs
900
##yO
901
##Ms
902
nAg
903
prad
904
rak
905
##tAni
906
##cc
907
##ind
908
dat
909
niz
910
##aq
911
##nir
912
##AnAm
913
##vAp
914
vik
915
##tr
916
ve
917
kzip
918
pat
919
##or
920
##cid
921
mAM
922
##asT
923
##ASca
924
Darma
925
##taS
926
##yante
927
##iS
928
##Re
929
##ABi
930
##mAt
931
Bavan
932
sidD
933
##ayAm
934
##rap
935
fz
936
##izw
937
yuDizW
938
##zAM
939
##tiM
940
rud
941
idaM
942
vAk
943
syAt
944
##apar
945
##ayed
946
paYca
947
yatra
948
##ahas
949
##Es
950
##kaM
951
##hi
952
##min
953
##amb
954
pA
955
##aN
956
##tO
957
##aRe
958
purA
959
##cca
960
vaj
961
##rAp
962
So
963
##yaS
964
yam
965
AS
966
san
967
doz
968
duHK
969
##ih
970
##Ro
971
tAm
972
tAM
973
##mat
974
##Arad
975
##er
976
sTi
977
ku
978
rakz
979
##ja
980
##ftya
981
##cAr
982
##iti
983
tvA
984
yajY
985
##Dam
986
##Id
987
yaM
988
kan
989
##rudD
990
yAva
991
Suk
992
tezAM
993
##atam
994
##BAg
995
##uzw
996
etad
997
##rAs
998
karma
999
sn
1000
tAn
1001
##Iti
1002
##RaH
1003
##tama
1004
##rAH
1005
tatas
1006
rAkz
1007
##ol
1008
BagavAn
1009
puz
1010
BIz
1011
ind
1012
##Dip
1013
##tamam
1014
pI
1015
##rag
1016
nAs
1017
##ESca
1018
han
1019
yuDizWi
1020
Ah
1021
pfT
1022
Ap
1023
##rAt
1024
##mAd
1025
vizR
1026
puR
1027
cAn
1028
##Atm
1029
pAd
1030
SI
1031
svA
1032
lakz
1033
##Atra
1034
yuk
1035
##fj
1036
hfd
1037
##ty
1038
##RI
1039
##banD
1040
cit
1041
##fdD
1042
##ftaM
1043
##gfh
1044
Bara
1045
yA
1046
##oj
1047
##Ud
1048
cE
1049
##varta
1050
##uzW
1051
sak
1052
##aRam
1053
SrutvA
1054
##vya
1055
##avat
1056
##nI
1057
syAd
1058
paraM
1059
##maj
1060
kzI
1061
##rARAM
1062
##varR
1063
BA
1064
##aro
1065
##tuM
1066
##uzp
1067
Baviz
1068
##udDi
1069
##asaH
1070
viB
1071
##viz
1072
##kam
1073
##Ard
1074
pre
1075
BArata
1076
Bu
1077
##yuH
1078
yu
1079
##mad
1080
##atra
1081
##dam
1082
pratya
1083
tasmAd
1084
##itya
1085
sadA
1086
##Adya
1087
sma
1088
##kzip
1089
##raS
1090
##Byo
1091
##aBU
1092
##zaD
1093
##aret
1094
yudD
1095
kAra
1096
prI
1097
##aRaM
1098
##okz
1099
##rava
1100
##astu
1101
##ayas
1102
##bravIt
1103
##arp
1104
viSez
1105
##mam
1106
ahaM
1107
##vena
1108
##kAS
1109
##anI
1110
##pal
1111
##arAj
1112
##AMS
1113
##yor
1114
eza
1115
##Ami
1116
vis
1117
prah
1118
jal
1119
ava
1120
##InAM
1121
pfTi
1122
dro
1123
##roD
1124
kuru
1125
##AG
1126
##mit
1127
muK
1128
vad
1129
##ARAM
1130
kim
1131
##tAt
1132
##vra
1133
##ScEva
1134
pitA
1135
prAR
1136
##Te
1137
tAva
1138
sapta
1139
kul
1140
ke
1141
##asyA
1142
samp
1143
kum
1144
dIp
1145
mUr
1146
##kAr
1147
vIr
1148
cApi
1149
tasmin
1150
varz
1151
niS
1152
##fNg
1153
##ayAmAsa
1154
SfR
1155
##jA
1156
vij
1157
bAl
1158
##ikaM
1159
##ge
1160
tvayA
1161
##yAdi
1162
Sat
1163
SudD
1164
##vah
1165
##yAni
1166
##atAM
1167
icC
1168
vft
1169
kaw
1170
##anA
1171
##amAn
1172
##uRq
1173
yasya
1174
tra
1175
vin
1176
devA
1177
##bAh
1178
deh
1179
##ow
1180
##tAp
1181
Sara
1182
##ayat
1183
##De
1184
pUrva
1185
praS
1186
rAjY
1187
##ana
1188
SarI
1189
darS
1190
##cyate
1191
##fg
1192
##AK
1193
##akar
1194
##tAd
1195
##ayati
1196
##rUp
1197
##Ayan
1198
##AyA
1199
nityaM
1200
Pal
1201
##BAva
1202
brahm
1203
tIr
1204
##UQ
1205
##nu
1206
##muk
1207
nara
1208
##apat
1209
##le
1210
strI
1211
tizW
1212
mft
1213
##rAm
1214
##eta
1215
kva
1216
nE
1217
kap
1218
##nig
1219
##gaM
1220
##UrR
1221
cand
1222
ity
1223
nar
1224
sAm
1225
kzat
1226
##rD
1227
##Iyate
1228
##ArI
1229
vaD
1230
##yoH
1231
##oB
1232
##adD
1233
jAyate
1234
##yatAm
1235
cAp
1236
kaP
1237
sUr
1238
ya
1239
##Arak
1240
##taraM
1241
##unA
1242
Go
1243
##tAnAM
1244
mAt
1245
vah
1246
##mAnaM
1247
##vasya
1248
rAkzas
1249
##ArTaM
1250
##UrRaM
1251
##neh
1252
##daS
1253
ivA
1254
ci
1255
mat
1256
##TaH
1257
muni
1258
##yEr
1259
mahAtman
1260
vic
1261
##rAva
1262
mard
1263
ati
1264
##all
1265
##zaB
1266
mahAm
1267
##ake
1268
##AtvA
1269
Df
1270
Sata
1271
kad
1272
##ani
1273
dAn
1274
dra
1275
##avaM
1276
yadA
1277
vAr
1278
bAh
1279
##ayitvA
1280
##rama
1281
raj
1282
##asat
1283
Ag
1284
prok
1285
##AyAM
1286
##vAk
1287
##ES
1288
##yup
1289
##yed
1290
##AtA
1291
##ic
1292
##tim
1293
muk
1294
cAs
1295
##Aw
1296
dakziR
1297
samud
1298
##ig
1299
raRe
1300
##tarAzw
1301
dru
1302
vijY
1303
##apad
1304
##tram
1305
mar
1306
taTEva
1307
##AraH
1308
tej
1309
Bak
1310
##lam
1311
##AtmA
1312
anu
1313
##TAn
1314
has
1315
##jaya
1316
##It
1317
tasmAt
1318
##eh
1319
##pAd
1320
si
1321
##jun
1322
##ako
1323
ten
1324
sEn
1325
##ekz
1326
##yasi
1327
mfd
1328
BAr
1329
ete
1330
vak
1331
##uq
1332
##Av
1333
mahArA
1334
##avo
1335
##Ay
1336
mAm
1337
##pu
1338
##naH
1339
mahAn
1340
vAn
1341
##oti
1342
van
1343
##yeva
1344
dE
1345
##iK
1346
##tara
1347
muh
1348
loh
1349
##vaS
1350
##vAdaS
1351
sud
1352
##ts
1353
kram
1354
##avad
1355
##avam
1356
abravIt
1357
##aran
1358
##yamAR
1359
vAc
1360
##fz
1361
##vizw
1362
drav
1363
##AriR
1364
pib
1365
namaH
1366
##itAn
1367
paSc
1368
azw
1369
vakz
1370
pO
1371
##ast
1372
##Irti
1373
##ganD
1374
arT
1375
##ase
1376
##yah
1377
##RAm
1378
##yaj
1379
##ottam
1380
##Bu
1381
Kal
1382
yan
1383
##Od
1384
##eyaM
1385
##anAd
1386
etat
1387
nA
1388
put
1389
vih
1390
##om
1391
mahAra
1392
##Aha
1393
##ByaH
1394
Bavanti
1395
##yU
1396
##yAS
1397
dvA
1398
##ByAM
1399
##IrG
1400
bahu
1401
dfS
1402
yaS
1403
##jayet
1404
mahat
1405
saMk
1406
loke
1407
haM
1408
keS
1409
DyA
1410
##avAH
1411
brU
1412
##AnD
1413
mAs
1414
##Aram
1415
tvam
1416
##iri
1417
##tare
1418
mahAbal
1419
##oH
1420
##ire
1421
pArT
1422
##on
1423
##arUp
1424
##yAp
1425
##iMh
1426
mUl
1427
##yaD
1428
##ame
1429
##endra
1430
ak
1431
gam
1432
##ll
1433
##inaM
1434
mfg
1435
##Amb
1436
BAg
1437
##raB
1438
Bar
1439
bfh
1440
##KaRq
1441
budD
1442
##varz
1443
##yAg
1444
##aNK
1445
vES
1446
garB
1447
aj
1448
##car
1449
##BAz
1450
daRq
1451
kri
1452
pac
1453
zaq
1454
##su
1455
Ta
1456
mahArAja
1457
##atim
1458
mahAd
1459
##lez
1460
##Az
1461
##avas
1462
pArTi
1463
##tadA
1464
dattvA
1465
arh
1466
viviD
1467
pfTivI
1468
pram
1469
Sve
1470
sAr
1471
svas
1472
##cin
1473
##fQ
1474
##ftA
1475
##To
1476
puzp
1477
sas
1478
##tizW
1479
##maS
1480
yena
1481
al
1482
nIl
1483
Ar
1484
SAs
1485
##AByAM
1486
jAn
1487
##pari
1488
Atman
1489
pU
1490
sarvam
1491
gO
1492
maDu
1493
##ikam
1494
gaj
1495
##yaTA
1496
gad
1497
tr
1498
##Uk
1499
nAm
1500
##tezu
1501
nih
1502
duryo
1503
dvAdaS
1504
cin
1505
##tIr
1506
saMSayaH
1507
##ci
1508
##rTaM
1509
vini
1510
mahAB
1511
svayaM
1512
bAR
1513