Michael Beukman commited on
Commit
f483f20
1 Parent(s): 12fed80

Added Widget Text

Browse files
Files changed (1) hide show
  1. README.md +2 -0
README.md CHANGED
@@ -9,6 +9,8 @@ metrics:
9
  - f1
10
  - precision
11
  - recall
 
 
12
  ---
13
 
14
 
9
  - f1
10
  - precision
11
  - recall
12
+ widget:
13
+ - text: "Ike ịda jụụ otụ nkeji banyere oke ogbugbu na - eme n'ala Naijiria agwụla Ekweremmadụ"
14
  ---
15
 
16