File size: 413 Bytes
b9feddc
 
 
 
 
 
6744b70
b9feddc
 
142f41d
f7f3419
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
---
language: vi
tags:
- gpt
widget:
- text: "Hôm qua những nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra loài cá lợn"
---

### GPT 2 News
**Update 02 Jan 2022**: Fixed mismatch tokenizer and model.wte size

### BibTex
```
@article{thanh21gpt2news,
  author  = {Thanh V. Le},
  title   = {Pretrained GPT-2 on Vietnamese news},
  journal = {https://huggingface.co/imthanhlv/gpt2news},
  year    = {2021},
}
```