Datasets:
tanzil

Multilinguality: multilingual
Size Categories: 100K<n<1M
Language Creators: found
Annotations Creators: found
Source Datasets: original
Licenses: unknown
Dataset Preview
id (string)translation (translation)
"0"
{ "bg": "В името на Аллах , Всемилостивия , Милосърдния !", "en": "In the name of Allah , most benevolent , ever-merciful ." }
"1"
{ "bg": "Хвала на Аллах - Господа на световете ,", "en": "ALL PRAISE BE to Allah , Lord of all the worlds ," }
"2"
{ "bg": "Всемилостивия , Милосърдния ,", "en": "Most beneficent , ever-merciful ," }
"3"
{ "bg": "Владетеля на Съдния ден !", "en": "King of the Day of Judgement ." }
"4"
{ "bg": "Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем .", "en": "You alone we worship , and to You alone turn for help ." }
"5"
{ "bg": "Насочи ни по правия път ,", "en": "Guide us ( O Lord ) to the path that is straight ," }
"6"
{ "bg": "пътя на тези , които си дарил с благодат , а не на [ тези ] , над които тегне гняв , нито на заблудените !", "en": "The path of those You have blessed , Not of those who have earned Your anger , nor those who have gone astray ." }
"7"
{ "bg": "Алиф . Лам . Мим .", "en": "ALIF LAM MIM ." }
"8"
{ "bg": "Тази Книга - без съмнение в нея - е напътствие за богобоязливите ,", "en": "This is The Book free of doubt and involution , a guidance for those who preserve themselves from evil and follow the straight path ," }
"9"
{ "bg": "които вярват в неведомото и отслужват молитвата , и раздават от онова , което сме им дали за препитание ,", "en": "Who believe in the Unknown and fulfil their devotional obligations , and spend in charity of what We have given them ;" }
"10"
{ "bg": "и които вярват в низпосланото на теб и в низпосланото преди теб , и в отвъдния живот са убедени .", "en": "Who believe in what has been revealed to you and what was revealed to those before you , and are certain of the Hereafter ." }
"11"
{ "bg": "Тези са напътени от своя Господ и тези са сполучилите .", "en": "They have found the guidance of their Lord and will be successful ." }
"12"
{ "bg": "За онези , които не повярваха , за тях е все едно дали си ги предупредил , или не си предупредил - те не вярват .", "en": "As for those who deny , it is all the same if you warn them or not , they will not believe ." }
"13"
{ "bg": "Аллах е запечатал и сърцата , и слуха им , и пред техните погледи има преграда .", "en": "God has sealed their hearts and ears , and veiled their eyes ." }
"14"
{ "bg": "За тях има огромно мъчение .", "en": "For them is great deprivation ." }
"15"
{ "bg": "А някои от хората казват : “ Повярвахме в Аллах и в Сетния ден . ” Ала те не са вярващи .", "en": "And there are some who , though they say : \" We believe in God and the Last Day , \" ( in reality ) do not believe ." }
"16"
{ "bg": "Стараят се да измамят Аллах и онези , които повярваха , ала мамят само себе си , без да усетят .", "en": "They ( try to ) deceive God and those who believe , yet deceive none but themselves although they do not know ." }
"17"
{ "bg": "Носят в сърцата си болест и им надбави Аллах болест .", "en": "Sick are their hearts , and God adds to their malady ." }
"18"
{ "bg": "За тях има болезнено мъчение , защото са лъгали .", "en": "For them is suffering for they lie ." }
"19"
{ "bg": "И когато им се каже : “ Не рушете по земята ! ” - казват : “ Ние само поправяме . ”", "en": "When asked to desist from spreading corruption in the land they say : \" Why , we are reformers . \"" }
"20"
{ "bg": "Но именно те са рушащите . Ала не усещат .", "en": "Yet they are surely mischief-mongers , even though they do not know ." }
"21"
{ "bg": "И когато им се каже : “ Повярвайте , както хората повярваха ! ” - казват : “ Да вярваме ли , както глупците повярваха ? ”", "en": "When asked to believe as others do , they say : \" Should we believe like fools ? \"" }
"22"
{ "bg": "Но именно те са глупците . Ала не знаят .", "en": "And yet they are the fools , even though they do not know ." }
"23"
{ "bg": "И щом срещнат онези , които повярваха , казват : “ Ние повярвахме . ” Но щом се уединят със сатаните си , казват : “ Ние сме с вас , само им се присмиваме . ”", "en": "When they meet the faithful they say : \" We believe ; \" but when alone with the devils ( their fellows ) , they say : \" We are really with you ; we were joking . \"" }
"24"
{ "bg": "На тях се присмива Аллах и им дава отсрочка в тяхната престъпност да се лутат .", "en": "But God will turn the joke against them and allow them to sink deeper into evil and wander perplexed in their wickedness ." }
"25"
{ "bg": "Тези са , които купуват заблудата вместо напътствието . Ала нито търговията им печели , нито са на правия път .", "en": "They are indeed those who bartered away good guidance for error and gained nothing from the deal , nor found the right way ." }
"26"
{ "bg": "Те приличат на човек , запалил огън , но щом наоколо се озари , Аллах отнася техния светлик и ги оставя в тъмнини , да не виждат .", "en": "They are like a man who kindles a fire , and when its glow has illumined the air God takes away their light leaving them in the dark where they will not be able to see ." }
"27"
{ "bg": "Глухи , неми , слепи - те не се завръщат .", "en": "They are deaf , dumb and blind , and shall never return ;" }
"28"
{ "bg": "Или са като [ застигнати от ] дъждовен облак на небето - в него има тъмнини и гръм , и мълния .", "en": "Or like rain pouring from the sky which hides within it darkness , thunder and lightning ." }
"29"
{ "bg": "Запушват с пръсти ушите си от гръмотевиците , с уплах пред смъртта .", "en": "They thrust their fingers into their ears for safety against noise and death ." }
"30"
{ "bg": "Аллах обгражда неверниците .", "en": "But God surrounds those who believe not from all sides ." }
"31"
{ "bg": "Мълнията едва не отнема зрението им .", "en": "Verily the lightning could snatch away their eyes ." }
"32"
{ "bg": "Всякога , щом ги освети , вървят , а щом се стъмни над тях , спират .", "en": "When it flashes forth they walk in its flare . When darkness returns they stand still ." }
"33"
{ "bg": "Но пожелае ли Аллах , Той би отнел и слуха , и зрението им . Аллах над всяко нещо има сила .", "en": "And if the Lord wills so He could take away their hearing and sight ; surely God is all-powerful ." }
"34"
{ "bg": "О , хора , служете на своя Господ , който е сътворил вас и онези преди вас , за да се предпазите", "en": "So , O you people , adore your Lord who created you , as He did those before you , that you could take heed for yourselves and fear Him" }
"35"
{ "bg": "от Онзи , Който стори за вас от земята постеля и от небето - свод , и изсипва вода от небето , и чрез нея вади плодовете - препитание за вас !", "en": "Who made the earth a bed for you , the sky a canopy , and sends forth rain from the skies that fruits may grow -- your food and sustenance ." }
"36"
{ "bg": "И като знаете това , не сторвайте подобия на Аллах !", "en": "So , do not make another the equal of God knowingly ." }
"37"
{ "bg": "А ако се съмнявате в това , което сме низпослали на Нашия раб , донесете една сура , подобна на неговите , и призовете вашите свидетели - освен Аллах - ако говорите истината !", "en": "If you are in doubt of what We have revealed to Our votary , then bring a Surah like this , and call any witness , apart from God , you like , if you are truthful ." }
"38"
{ "bg": "Но не го ли направите - а никога не ще [ го ] направите - бойте се от Огъня , горивото на който са хората и камъните ! Подготвен е той за неверниците .", "en": "But if you cannot , as indeed you cannot , then guard yourselves against the Fire whose fuel is men and rocks , which has been prepared for the infidels ." }
"39"
{ "bg": "И благовествай онези , които вярват и вършат праведни дела , че за тях са Градините , сред които реки текат ! Всякога , щом бъдат нахранени с плод оттам , казват : “ Това е [ същото ] , с което и преди бяхме хранени . ”", "en": "Announce to those who believe and have done good deeds , glad tidings of gardens under which rivers flow , and where , when they eat the fruits that grow , they will say : \" Indeed they are the same as we were given before , \" so like in semblance the food would be ." }
"40"
{ "bg": "А ще са дарени с негово подобие . Там за тях има пречисти съпруги и там ще пребивават вечно .", "en": "And they shall have fair spouses there , and live there abidingly ." }
"41"
{ "bg": "Аллах не се свени да дава пример всякакъв - и колкото комар , и по-голям от него . Които са повярвали , знаят , че това е истината от техния Господ .", "en": "God is not loath to advance the similitude of a gnat or a being more contemptible ; and those who believe know whatever is from the Lord is true ." }
"42"
{ "bg": "А които са неверници , изричат : “ Какво цели Аллах с този пример ? ”", "en": "But those who disbelieve say : \" What does God mean by this parable ? \"" }
"43"
{ "bg": "Заблуждава с него Той мнозина и напътва с него Той мнозина . Ала заблуждава с него само нечестивците ,", "en": "He causes some to err this way , and some He guides ; yet He turns away none but those who transgress ," }
"44"
{ "bg": "които нарушават обета пред Аллах след неговото потвърждаване и прекъсват онова , което Аллах е повелил да бъде съединено , и сеят по земята развала . Тези са губещите .", "en": "Who , having sealed it , break God 's covenant , dividing what He ordained cohered ; and those who spread discord in the land will suffer assuredly ." }
"45"
{ "bg": "Как отричате Аллах - бяхте мъртви , Той ви съживи !", "en": "Then how can you disbelieve in God ? He gave you life when you were dead ." }
"46"
{ "bg": "После ще ви умъртви , после ще ви съживи , после при Него ще бъдете върнати .", "en": "He will make you die again then bring you back to life : To Him then you will return ." }
"47"
{ "bg": "Той е , Който сътвори за вас всичко на земята , после се насочи към [ сътворяването на ] небето и създаде седем небеса . Той всяко нещо знае .", "en": "He made for you all that lies within the earth , then turning to the firmament He proportioned several skies : He has knowledge of everything ." }
"48"
{ "bg": "И когато твоят Господ рече на ангелите : “ Ще създам на земята наместник . ” - рекоха : “ Нима ще създадеш там някой , който ще сее по нея развала и ще лее кърви , докато ние Те славим с възхвала и възнасяме Твоята святост ? ”", "en": "Remember , when your Lord said to the angels : \" I have to place a trustee on the earth , \" they said : \" Will You place one there who would create disorder and shed blood , while we intone Your litanies and sanctify Your name ? \"" }
"49"
{ "bg": "Рече : “ Знам , каквото вие не знаете . ”", "en": "And God said : \" I know what you do not know . \"" }
"50"
{ "bg": "И научи Той Адам на имената на всички [ неща ] , после ги представи на ангелите и рече : “ Съобщете ми имената на тези [ неща ] , ако говорите истината ! ”", "en": "Then He gave Adam knowledge of the nature and reality of all things and everything , and set them before the angels and said : \" Tell Me the names of these if you are truthful . \"" }
"51"
{ "bg": "Рекоха : “ Пречист си Ти ! Нямаме друго знание , освен това , на което Ти ни научи . Ти си Всезнаещия , Премъдрия . ”", "en": "And they said : \" Glory to You ( O Lord ) , knowledge we have none except what You have given us , for You are all-knowing and all-wise . \"" }
"52"
{ "bg": "Рече : “ О , Адам , съобщи им имената ! ”", "en": "Then He said to Adam : \" Convey to them their names . \"" }
"53"
{ "bg": "И когато им съобщи имената , каза : “ Не ви ли рекох , че знам неведомото на небесата и на земята , и знам какво разкривате и какво потулвате ? ”", "en": "And when he had told them , God said : \" Did I not tell you that I know the unknown of the heavens and the earth , and I know what you disclose and know what you hide ? \"" }
"54"
{ "bg": "И когато рекохме на ангелите : “ Поклонете се на Адам ! ” , те се поклониха , освен Иблис . Възпротиви се той , възгордя се и стана един от неверниците .", "en": "Remember , when We asked the angels to bow in homage to Adam , they all bowed but Iblis , who disdained and turned insolent , and so became a disbeliever ." }
"55"
{ "bg": "И рекохме : “ О , Адам , пребивавай с жена си в Рая и яжте оттам в доволство , откъдето пожелаете , но не приближавайте до онова дърво , та да не станете угнетители ! ”", "en": "And We said to Adam : \" Both you and your spouse live in the Garden , eat freely to your fill wherever you like , but approach not this tree or you will become transgressors ." }
"56"
{ "bg": "А сатаната ги подмами да се подхлъзнат и ги извади от Рая , където бяха .", "en": "But Satan tempted them and had them banished from the ( happy ) state they were in ." }
"57"
{ "bg": "И казахме : “ Напуснете - врагове един на друг ! За вас на земята има пребивание и ползване до време . ”", "en": "And We said : \" Go , one the antagonist of the other , and live on the earth for a time ordained , and fend for yourselves . \"" }
"58"
{ "bg": "И получи Адам слова от своя Господ , и Той прие покаянието му . Той е Приемащия покаянието , Милосърдния .", "en": "Then his Lord sent commands to Adam and turned towards him : Indeed He is compassionate and kind ." }
"59"
{ "bg": "Казахме : “ Напуснете оттук всички !", "en": "And We said to them : \" Go , all of you ." }
"60"
{ "bg": "И дойде ли при вас напътствие от Мен , за онези , които последват Моето напътствие , не ще има страх и не ще скърбят .", "en": "When I send guidance , whoever follows it will neither have fear nor regret ;" }
"61"
{ "bg": "А които не вярват и взимат за лъжа Нашите знамения , тези са обитателите на Огъня , там ще пребивават вечно . ”", "en": "But those who deny and reject Our signs will belong to Hell , and there abide unchanged . \"" }
"62"
{ "bg": "О , синове на Исраил , помнете Моята благодат , с която ви обсипах , и спазвайте своя обет към Мен , за да спазвам и Аз Своя обет към вас , и имайте страх от Мен един !", "en": "O children of Israel , remember the favours I bestowed on you . So keep your pledge to Me , and I will mine to you , and be fearful of Me ," }
"63"
{ "bg": "И вярвайте в това , което низпослах , за да потвърди наличното у вас ! И не бъдете първите неверници към него , и не продавайте на никаква цена Моите знамения , и бойте се от Мен един !", "en": "And believe in what I have sent down which verifies what is already with you ; and do not be the first to deny it , nor part with it for little gain ; and beware of Me ." }
"64"
{ "bg": "И не смесвайте истината с лъжата , и не скривайте истината , когато [ я ] знаете !", "en": "Do not confuse truth with falsehood , nor conceal the truth knowingly ." }
"65"
{ "bg": "И отслужвайте молитвата , и давайте милостинята закат , и се покланяйте с покланящите се !", "en": "Be firm in devotion ; give zakat ( the due share of your wealth for the welfare of others ) , and bow with those who bow ( before God ) ." }
"66"
{ "bg": "Нима повелявате на хората праведност , а забравяте себе си , въпреки че вие четете Писанието ? Нима не проумявате ?", "en": "Will you enjoin good deeds on the others and forget your own selves ? You also read the Scriptures , why do you then not understand ?" }
"67"
{ "bg": "И искайте помощта [ на Аллах ] с търпение и молитва ! Тя наистина е трудна , ала не и за смирените ,", "en": "Find strength in fortitude and prayer , which is heavy and exacting but for those who are humble and meek ," }
"68"
{ "bg": "които се надяват , че ще срещнат своя Господ и че при Него ще се върнат .", "en": "Who are conscious that they have to meet their Lord , and to Him they have to return ." }
"69"
{ "bg": "О , синове на Исраил , помнете Моята благодат , с която ви обсипах , и че бях ви предпочел измежду народите !", "en": "Remember , O children of Israel , the favours I bestowed on you , and made you exalted among the nations of the world ." }
"70"
{ "bg": "И бойте се от Деня , в който ни една душа не ще замени друга в нищо и не ще се приеме от нея застъпничество , и не ще се вземе от нея откуп , и никому не ще се помогне .", "en": "Take heed of the day when no man will be useful to man in the least , when no intercession matter nor ransom avail , nor help reach them ." }
"71"
{ "bg": "И [ спомнете си ] когато ви избавихме от хората на Фараона . Те ви причиняваха най-лошото мъчение , като избиваха синовете ви , а пощадяваха жените ви . Това бе велико изпитание за вас от вашия Господ .", "en": "Remember , We saved you from the Pharaoh 's people who wronged and oppressed you and slew your sons but spared your women : In this was a great favour from your Lord ." }
"72"
{ "bg": "... И когато разделихме за вас морето на две и ви избавихме , и издавихме хората на Фараона пред очите ви ,", "en": "Remember , We parted the sea and saved you , and drowned the men of Pharaoh before your very eyes ." }
"73"
{ "bg": "и когато определихме за Муса четиридесет нощи , после вие подир него приехте телеца , ставайки угнетители ,", "en": "Yet , remember , as We communed with Moses for forty nights you took the calf in his absence ( and worshipped it ) , and you did wrong ." }
"74"
{ "bg": "после ви простихме , за да сте признателни !", "en": "Even so , We pardoned you that you may be grateful ." }
"75"
{ "bg": "И когато дадохме на Муса Писанието и Разграничението , за да се напътите !", "en": "Remember , We gave Moses the Book and Discernment of falsehood and truth , that you may be guided ." }
"76"
{ "bg": "И когато Муса рече на своя народ : “ О , народе мой , ти угнети себе си , като прие телеца . Покайте се пред своя Създател и убийте [ злите сред ] вас ! Това е за ваше добро пред Създателя ви . Той ще приеме вашето покаяние . Наистина е Той Приемащия покаянието , Милосърдния . ”", "en": "Remember , Moses said : \" My people , by taking this calf you have done yourselves harm , so now turn to your Creator in repentance , and kill your pride , which is better with your Lord . \" And ( the Lord ) softened towards you , for He is all-forgiving and merciful ." }
"77"
{ "bg": "И когато изрекохте : “ О , Муса , не ще ти повярваме , докато не видим Аллах наяве ” , мълнията ви порази , както гледахте .", "en": "Remember , when you said to Moses : \" We shall not believe in you until we see God face to face , \" lightning struck you as you looked ." }
"78"
{ "bg": "После ви възкресихме след вашата смърт , за да сте признателни !", "en": "Even then We revived you after you had become senseless that you might give thanks ;" }
"79"
{ "bg": "И ви заслонихме с облака , и спуснахме над вас манната и пъдпъдъците : “ Яжте от благата , които ви дарихме ! ”", "en": "And made the cloud spread shade over you , and sent for you manna and quails that you may eat of the good things We have made for you ." }
"80"
{ "bg": "Не Нас угнетиха , а себе си угнетиха .", "en": "No harm was done to Us , they only harmed themselves ." }
"81"
{ "bg": "И когато рекохме : “ Влезте в това селище и яжте оттам в доволство , където пожелаете ! И влезте през вратата , кланяйки се , и кажете : “ Опрощение ! ” .", "en": "And remember , We said to you : \" Enter this city , eat wherever you like , as much as you please , but pass through the gates in humility and say : ' May our sins be forgiven . '" }
"82"
{ "bg": "Ние ще ви извиним прегрешенията и ще надбавим за благодетелните . ”", "en": "We shall forgive your trespasses and give those who do good abundance ." }
"83"
{ "bg": "Ала угнетителите подмениха словото , което им бе казано , с друго . И изсипахме над угнетителите напаст от небето , защото бяха нечестивци .", "en": "But the wicked changed and perverted the word We had spoken to a word distorted , and We sent from heaven retribution on the wicked , for they disobeyed ." }
"84"
{ "bg": "И когато Муса помоли за вода за своя народ , рекохме : “ Удари с тоягата си камъка ! ” И дванадесет извора избликнаха от него . Вече всички хора знаеха своето място за пиене . “ Яжте и пийте от препитанието на Аллах ! И не сейте развала по земята , рушейки ! ”", "en": "And remember , when Moses asked for water for his people , We told him to strike the rock with his staff , and behold , twelve springs of gushing water gushed forth so that each of the tribes came to know its place of drinking . Eat and drink , ( enjoy ) God 's gifts , and spread no discord in the land ." }
"85"
{ "bg": "И когато рекохте : “ О , Муса , не ще изтърпим на една и съща храна . Позови своя Господ заради нас , да ни даде от онова , което земята ражда - от нейните треви и краставици , и жито , и леща , и лук . ” Каза : “ Нима ще замените по-доброто с по-лошо ? Слезте към някой град и ще намерите онова , което търсите ! ” И бяха белязани с унижението и бедността , и си навлякоха гнева на Аллах . То бе , защото не повярваха в знаменията на Аллах и убиваха пророците несправедливо . То бе , защото се противяха и престъпваха .", "en": "Remember , when you said : \" O Moses , we are tired of eating the same food ( day after day ) , ask your Lord to give us fruits of the earth , herbs and cucumbers , grains and lentils and onions ; \" he said : \" Would you rather exchange what is good with what is bad ? Go then to the city , you shall have what you ask . \" So they were disgraced and became indigent , earning the anger of God , for they disbelieved the word of God , and slayed the prophets unjustly , for they transgressed and rebelled ." }
"86"
{ "bg": "Онези , които вярват , и юдеите , и християните , и сабеите , онези [ от тях ] които вярват в Аллах и в Сетния ден , и вършат праведни дела , имат наградата си при своя Господ и не ще има страх за тях , и не ще скърбят .", "en": "Surely the believers and the Jews , Nazareans and the Sabians , whoever believes in God and the Last Day , and whosoever does right , shall have his reward with his Lord and will neither have fear nor regret ." }
"87"
{ "bg": "И когато приехме вашия обет , и въздигнахме над вас Планината [ ви рекохме ] : “ Хванете здраво това , което ви дадохме , и помнете какво има в него , за да се побоите ! ”", "en": "Remember the day We made the covenant with you and exalted you on the Mount and said : \" Hold fast to what We have given you , and remember what is therein that you may take heed . \"" }
"88"
{ "bg": "После се отвърнахте и ако не бе над вас щедростта на Аллах и Неговата милост , щяхте да сте от губещите .", "en": "But you went back ( on your word ) , and but for the mercy and grace of God you were lost ." }
"89"
{ "bg": "И узнахте онези от вас , които престъпиха в Съботата , и им рекохме : “ Бъдете маймуни презрени ! ”", "en": "You know and have known already those among you who had broken the sanctity of the Sabbath , and to whom We had said : \" Become ( like ) apes despised , \"" }
"90"
{ "bg": "Сторихме го за назидание по тяхно време и след тях , и за поука на богобоязливите .", "en": "And whom We made an example for the people ( of the day ) and those after them , and warning for those who fear God ." }
"91"
{ "bg": "И когато Муса рече на своя народ : “ Аллах ви повелява да заколите крава . ” - рекоха : “ На присмех ли ни взимаш ? ”", "en": "Remember , when Moses said to his people : \" God demands that you sacrifice a cow , \" they said : \" Are you making fun of us ? \"" }
"92"
{ "bg": "Рече : “ Опазил ме Аллах да съм от невежите ! ”", "en": "And he said : \" God forbid that I be of the ignorant . \"" }
"93"
{ "bg": "Рекоха : “ Позови ни твоя Господ , да ни разкрие каква да бъде тя ! ”", "en": "\" Call on your Lord for us , \" they said , \" that He might inform us what kind she should be . \"" }
"94"
{ "bg": "Рече : “ Казва да е крава - нито стара , нито юница , а по средата на това .", "en": "\" Neither old nor young , says God , but of age in between , \" answered Moses ." }
"95"
{ "bg": "И направете , каквото ви се повелява ! ”", "en": "\" So do as you are bid . \"" }
"96"
{ "bg": "Рекоха : “ Позови ни твоя Господ , да ни разкрие какъв да бъде цветът й ! ”", "en": "\" Call on your Lord , \" they said , \" to tell us the colour of the cow . \"" }
"97"
{ "bg": "Рече : “ Казва да е крава съвсем жълта на цвят , за радост на очите . ”", "en": "\" God says , \" answered Moses , \" a fawn coloured cow , rich yellow , well pleasing to the eye . \"" }
"98"
{ "bg": "Рекоха : “ Позови ни твоя Господ , да ни разкрие каква да бъде - за нас кравите си приличат .", "en": "\" Call on your Lord , \" they said , \" to name its variety , as cows be all alike to us ." }
"99"
{ "bg": "И ако Аллах желае , ще сме напътени . ”", "en": "If God wills we shall be guided aright . \"" }
End of preview (truncated to 100 rows)