Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet
text
string
"återupptagande av sessionen"
"jag förklarar europaparlamentets session återupptagen efter avbrottet den 17 december jag vill på nytt önska er ett gott nytt år och jag hoppas att ni haft en trevlig semester"
"som ni kunnat konstatera ägde den stora år 2000buggen aldrig rum däremot har invånarna i ett antal av våra medlemsländer drabbats av naturkatastrofer som verkligen varit förskräckliga"
"ni har begärt en debatt i ämnet under sammanträdesperiodens kommande dagar"
"till dess vill jag att vi som ett antal kolleger begärt håller en tyst minut för offren för bla stormarna i de länder i europeiska unionen som drabbats"
"jag ber er resa er för en tyst minut"
"(parlamentet höll en tyst minut)"
"fru talman"
"det gäller en ordningsfråga ni känner till från media att det skett en rad bombexplosioner och mord i sri lanka"
"en av de personer som mycket nyligen mördades i sri lanka var kumar ponnambalam som besökte europaparlamentet för bara några månader sedan"
"skulle det vara möjligt för er fru talman att skriva ett brev till den srilankesiska presidenten i vilket parlamentets beklagande uttrycks över hans och de övriga brutala dödsfallen i sri lanka och uppmanar henne att göra allt som står i hennes makt för att få en fredlig lösning på en mycket komplicerad situation"
"ja herr evans jag tror att ett initiativ i den riktning ni just föreslagit skulle vara mycket lämpligt"
"om kammaren instämmer skall jag göra som herr evans föreslagit"
"fru talman det gäller en ordningsfråga"
"jag skulle vilja ha råd från er vad gäller artikel 143 om avvisning av ett ärende som otillåtligt"
"min fråga har att göra med något som kommer att behandlas på torsdag och som jag då kommer att ta upp igen"
"cunhas betänkande om de fleråriga utvecklingsprogrammen behandlas i parlamentet på torsdag och det innehåller ett förslag i punkt 6 om att något slag av kvoteringspåföljder bör införas för länder som misslyckas med att uppfylla sina årliga mål rörande minskning av flottorna"
"i betänkandet står det att detta bör göras trots principen om relativ stabilitet"
"jag anser att principen om relativ stabilitet är en grundläggande rättsprincip inom den gemensamma fiskeripolitiken och ett förslag som skulle undergräva den måste betraktas som rättsligt otillåtligt"
"jag vill veta om jag kan göra en sådan invändning mot ett betänkande som alltså inte är ett lagförslag och om det är något som jag har behörighet att göra på torsdag"
"det är faktiskt just vid det tillfället som ni om ni vill kan ta upp denna fråga dvs på torsdag innan betänkandet läggs fram"
"fru talman under årets första sammanträdesperiod för europaparlamentet bestämde man dessvärre i texas i usa att nästa torsdag avrätta en dödsdömd en ung man på 34 år som vi kan kalla hicks"
"på uppmaning av en fransk parlamentsledamot zimeray har redan en framställning gjorts undertecknad av många bland annat jag själv men jag uppmanar er i enlighet med de riktlinjer som europaparlamentet och hela den europeiska gemenskapen alltid har hållit fast vid att med all den tyngd ni har i kraft av ert ämbete och den institution ni företräder uppmana texas guvernör bush att uppskjuta verkställigheten och att benåda den dömde"
"detta är helt i linje med de principer som vi alltid har hävdat"
"tack herr segni det skall jag gärna göra"
"det ligger faktiskt helt i linje med de ståndpunkter vårt parlament alltid antagit"
"fru talman jag vill fästa er uppmärksamhet vid ett fall som parlamentet vid upprepade tillfällen har befattat sig med"
"det gäller fallet alexander nikitin"
"alla gläder vi oss åt att domstolen har friat honom och tydligt visat att tillgängligheten till miljöinformation är en konstitutionell rättighet även i ryssland"
"nu är det emellertid så att han skall åtalas på nytt i och med att allmänne åklagaren överklagar"
"vi är medvetna om vilket vi också inte minst under förra årets sista plenarsammanträde har kunnat konstatera i en lång rad beslut att detta inte enbart är ett juridiskt fall och att det är fel att beskylla alexander nikitin för kriminalitet och förräderi eftersom vi som berörda parter drar nytta av de resultat han har kommit fram till"
"resultaten utgör grunden för de europeiska programmen för skydd av barents hav och därför ber jag er granska ett utkast till ett brev som skildrar de viktigaste fakta samt att i enlighet med parlamentsbesluten visa ryssland denna ståndpunkt klart och tydligt"
"ja fru schroedter jag skall mycket gärna granska fakta rörande denna fråga när jag fått ert brev"
"fru talman först skulle jag vilja ge er en komplimang för det faktum att ni hållit ert ord och att det nu under det nya årets första sammanträdesperiod faktiskt har skett en kraftig utökning av antalet tvkanaler på våra rum"
"men fru talman det som jag bad om har inte inträffat"
"det finns nu visserligen två finska kanaler och en portugisisk men det finns fortfarande ingen nederländsk kanal jag bad er om en nederländsk kanal eftersom nederländare också gärna vill ta del av nyheterna varje månad då vi blir förvisade till den här platsen"
"jag skulle således på nytt vilja be er att ombesörja att vi också får en nederländsk kanal"
"fru plooijvan gorsel jag kan tala om för er att frågan finns på föredragningslistan för kvestorernas möte på onsdag"
"jag hoppas att den kommer att granskas i en positiv anda"
"fru lynne ni har helt rätt och jag skall kontrollera om allt detta faktiskt inte har gjorts"
"jag skall också överlämna problemet till kvestorerna och jag är övertygad om att de är måna om att se till att vi respekterar de regler som vi faktiskt röstat fram"
"fru talman díez gonzález och jag har ställt några frågor angående vissa av vice ordförande de palacios åsikter som återgavs i en spansk dagstidning"
"de ansvariga har inte tagit med dessa frågor på föredragningslistan eftersom man ansåg att dessa hade besvarats vid ett tidigare sammanträde"
"jag ber att man omprövar det beslutet eftersom så inte är fallet"
"de frågor som tidigare besvarats handlade om de palacios inblandning i ett särskilt ärende inte om de uttalanden som återgavs i dagstidningen abc den 18 november i fjol"
"kära kollega vi skall kontrollera allt detta"
"jag erkänner att för närvarande förefaller saker och ting litet oklara"
"vi skall alltså se över detta mycket noga så allt blir i sin ordning"
"i vilket fall som helst är frågan för närvarande inte föremål för någon begäran om brådskande förfarande på torsdag"
"arbetsplan"
"nästa punkt på föredragningslistan är fastställande av arbetsplanen det slutgiltiga förslaget till föredragningslista som utarbetats av talmanskonferensen vid sammanträdet den 13 januari i enlighet med artikel 110 i arbetsordningen har delats ut"
"för måndag och tisdag har inga ändringar föreslagits"
"beträffande onsdag"
"den socialistiska gruppen har begärt att ett uttalande från kommissionen om dess strategiska mål för de fem kommande åren samt om kommissionens administrativa reform skall tas upp"
"jag skulle vilja att barón crespo som lämnat begäran uttalar sig för att motivera den om han vill naturligtvis"
"sedan gör vi som vi brukar vi lyssnar till en talare för och en talare emot"
"fru talman framläggandet av kommission prodis politiska program för hela mandatperioden bottnar i ett förslag från europeiska socialdemokratiska partiets grupp som antogs med enhällighet på talmanskonferensen i september samt ett tydligt godkännande från ordförande prodi som upprepade detta åtagande i sitt anförande i samband med tillträdandet av sitt ämbete"
"detta åtagande är viktigt med tanke på att kommissionen är det organ som enligt fördragen har ensam initiativrätt och det utgör därför grunden till parlamentets politiska och lagstiftande verksamhet de kommande fem åren"
"jag vill dessutom fru talman påminna om att parlamentet vid två tillfällen under föregående mandatperiod röstade om förtroendet för ordförande prodi man röstade på nytt om detta under denna mandatperiod i juli och sedan när den nya kommissionen hade påbörjat sitt arbete gav man i september en förtroenderöst till hela kommissionen"
"därför har det funnits tillräckligt mycket tid för kommissionen att förbereda sitt program och för att oss att ta del av detta och redogöra för detta inför medborgarna"
"jag vill också påminna om resolutionen av den 15 september där man rekommenderade att förslaget skulle läggas fram så snart som möjligt"
"det som hände förra veckan något som inleddes utanför talmanskonferensen en konferens som endast utnyttjades för att bestyrka och bekräfta det beslut som fattats utanför ramarna för denna utgör ett dilemma antingen är det så att kommissionen inte är i stånd att presentera programmet (i sådant fall bör den klargöra detta"
"enligt ordförandens uttalanden kan man presentera programmet"
"med tanke på att kommissionen företräds av vice ordförande de palacio anser jag att vi innan omröstningen sker bör få veta huruvida kommissionen är beredd att lägga fram programmet så som man kommit överens om) annars är parlamentet inte i stånd att granska programmet så som vissa tycks anse"
"enligt min uppfattning skulle den sistnämnda hypotesen innebära att vi försummade vårt ansvar som parlament förutom att man då skulle införa en grundtes en okänd metod som innebär att de politiska grupperna skriftligen får ta del av kommissionens tankar kring programmet en vecka i förväg i stället för en dag i förväg som man kommit överens om då bör man tänka på att lagstiftningsprogrammet skall debatteras i februari och därför skulle vi lika gärna kunna avstå från den debatten för pressen och internet skulle redan dagen därpå tillkännage programmet för alla medborgare och det skulle inte längre finnas någon anledning för parlamentet att ägna sig åt frågan"
"eftersom min grupp anser att parlamentet är till för att lyssna för att debattera och för att reflektera anser vi att det inte finns något som rättfärdigar en senareläggning av debatten och om kommissionen är beredd till det menar vi att det fortfarande är möjligt att återupprätta det ursprungliga avtalet mellan parlamentet och kommissionen och agera på ett ansvarsfullt sätt gentemot våra medborgare"
"därför innebär förslaget från europeiska socialdemokratiska partiets grupp som fru talmannen nämnde att kommission prodis lagstiftningsprogram läggs fram på onsdag som planerat och att man inbegriper förslaget om en administrativ reform för i annat fall kan en paradoxal situation uppstå å ena sidan vägras kommissionens ordförande med ursäkten att det inte finns något dokument rätten att tala i parlamentet å andra sidan omöjliggörs en debatt om reformen eftersom parlamentet inte tidigare har fått ta del av dokumenten i fråga"
"därför ber jag fru talman att ni uppmanar kommissionen att uttala sig och att vi därefter går till omröstning"
"(applåder från pse)"
"jag föreslår att vi röstar om begäran från den socialistiska gruppen att på nytt föra upp kommissionens uttalande om dess strategiska mål på föredragningslistan"
"(parlamentet avslog begäran) talmannen"
"beträffande onsdagen har jag också mottagit ett annat förslag beträffande den muntliga frågan om kapitalskatt"
"ppedegruppen begär att denna punkt skall strykas från föredragningslistan"
"vill någon kollega begära ordet för gruppens räkning och motivera denna begäran"
"fru talman"
"eftersom jag hör att det skrattas bland socialisterna man har sagt mig att även vida kretsar inom den socialistiska gruppen gärna vill se den här punkten avförd från föredragningslistan eftersom det vid omröstningen på talmanskonferensen saknades votum för berörda kolleger i den socialistiska arbetsgruppen"
"jag vet inte huruvida denna information stämmer men vi i ppedegruppen vore i alla fall tacksamma ifall punkten ströks då ju parlamentet redan har befattat sig med frågan flera gånger"
"det finns också beslut fattade mot en sådan skatt"
"därför yrkar min grupp på att punkten avförs från föredragningslistan"
"tack herr poettering"
"vi skall nu lyssna till wurtz som skall uttala sig emot denna begäran"
"fru talman jag skulle till att börja med vilja understryka poetterings bristande logik"
"han har just läxat upp den socialistiska gruppen för att den ändrat sig när det gäller ett beslut som fattats med mycket liten marginal i talmanskonferensen men han gör samma sak själv"
"vi diskuterade och var eniga utom ppegruppen och den liberala gruppen och jag noterade tom det minns ni säkert kära ordförandekolleger att frågan inte handlar om huruvida ni är för eller emot todinskatten utan om ni vågar höra vad kommissionen och rådet tycker om den"
"det är inte för mycket begärt"
"jag upprepar därför förslaget att behålla denna muntliga fråga till kommissionen och rådet för att en gång för alla få veta vilken inställning dessa två instanser har till denna relativt blygsamma begäran som ändå skulle utgöra en viktig signal till allmänheten särskilt med tanke på den oro som uppstod efter den misslyckade konferensen i seattle"
"vi skall rösta om begäran från ppedegruppen som syftar till att stryka den muntliga frågan om kapitalskatt från föredragningslistan"
"(parlamentet avslog begäran med 164 röster för 166 emot 7 ledamöter avstod från att rösta)"
"fru talman jag skulle vilja tacka poettering för att han just gjort reklam för denna debatt"
"tack"
"fru talman"
"jag undrar om även min röst har räknats trots att den inte kunde avges på elektronisk väg eftersom jag inte har något kort"
"jag röstade för"
"om man lägger till de två kolleger som yttrat sig blir resultatet"
"fru talman under den tidigare omröstningen och jag kommer att följa ert utslag i denna fråga rörande frågan om kommissionens strategiska plan sade jag att jag ville uttala mig före omröstningen på min grupps vägnar"
"så blev inte fallet"
"jag skulle uppskatta om jag vid denna punkts avslutande kunde få avge en röstförklaring på min grupps vägnar"
"detta är en viktig fråga"
"det skulle vara användbart för kammarens räkning att upplysa om hur folk uppfattar vad vi just gjort mot bakgrund av deras egen politiska analys"
"fru talman jag skall inte ta upp debatten på nytt men även jag hade begärt ordet för att ta ställning till herr barón crespos begäran"