Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet
text
string
jag skulle vilja be er att ge er avdelning i uppdrag att kontrollera ändringsförslag 20 en gång till jag är nämligen till 999 procent säker på att det inte är den text som vi röstade om eller åtminstone inte den text som omröstningen borde ha gällt eftersom det inte är den text som lades fram av utskottet för industrifrågor
jag begärde ordet officiellt eftersom jag är rädd för att vi inte kan nå sessionstjänsten under juluppehållet och för att förebygga svårigheter under förlikningsförfarandet
tack så mycket fru thyssen
vi skall göra lämpliga verifikationer eftersom protokollet ju redan justerats det måste i så fall bli en teknisk rättelse
herr talman jag vet inte om detta är en teknisk rättelse men jag upptäckte just att jag inte står upptagen bland de luxemburgska ledamöterna i onsdagens protokoll när det gäller palacio vallelersundis betänkande om granskning av bevis
i protokollet nämns reding
jag vet att jag fick min plats tack vare att hon utnämndes till kommissionär men jag förstår inte varför jag inte står med i protokollet rörande granskning av bevis eftersom jag i alla fall har varit ledamot sedan den 16 september
skulle ni kunna rätta till den saken
fru lulling jag kan inte göra någon rättelse eftersom ni inte omfattas av betänkandet
som ni så riktigt påpekar valdes ni den 16 september och betänkandet gäller de ledamöter som valdes den 13 juni
ni ersatte reding
därför kommer det ett annat betänkande som jag hoppas kommer att bekräfta ert mandat
det gläder mig mycket herr posselt men jag påminner er ändå för att vara tydlig att när man ber om ordet för en ordningsfråga måste man hänvisa till den artikel i arbetsordningen man vill använda sig av
ledamöter med detta sagt har parlamentet gått igenom föredragningslistan
protokollet för detta sammanträde kommer att justeras av parlamentet i början av nästa sammanträde
manders har ordet för en ordningsfråga
herr talman jag vill ta det här tillfället i akt att önska er presidiet och alla kolleger en fin övergång till det nya året
ledamöter innan ni lämnar mig ensam skulle jag å presidiets vägnar vilja insistera på att tacka alla ledamöter alla tjänsteenheter tjänstemän assistenter och övriga medarbetare och om ni tillåter mig även om alla medarbetare arbetar för oss ett särskilt tack till språktjänsterna som hjälper oss att förstå varandra här
jag skulle också vilja vända mig till kommissionen och rådet även om de inte är närvarande
jag kommer inte att åter igen sätta igång debatten om millennium ja millennium nej men jag önskar er alla och alla europas medborgare som vi företräder här ett gott nytt år 2000
avbrytande av sessionen
jag förklarar europaparlamentets session avbruten
(sammanträdet avslutades kl1050)