Dataset Preview
Go to dataset viewer
original (string)cleaned (string)no_page (int64)actual_no_page (int64)date (unknown)url (string)
" 2 DR.1.3.2000 seteruk tahun 1998 clan apakah alasan-alasan unfuk. menyokong pandangan Yang Berhormat? Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Tuan Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat bagi Tambun yang begitu peka dan prihatin mengenai masalah ekonomi di masa hadapan. Inilah contoh wakil daripada Barisan Nasional yang memikirkan masalah hadapan negara, tidak seperti pembangkang, orang sudah cerita fasal pemulihan ekonomi dia dok cerita lagi fasal kegawatan ekonomi. [Ketawaj Tuan Yang di-Pertua, kerajaan masih belum berpuas hati dan terus memantau pemulihan ekonomi serta melaksanakan perubahan-perubahan struktur yang akan membantu kita dalam mengelakkan daripada berulangnya krisis ekonomi. Beberapa langkah penting yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan bagi mengelakkan daripada berulangnya krisis ekonomi. Di antaranya adalah seperti berikut: (i) mengukuhkan sistem kewangan. Dua pelan induk sedang dirangka iaitu pelan bagi sistem kewangan dan pelan bagi pasaran modal; (ii) memperbaiki kestabilan bank dengan melaksanakan peng­ gabungan bank-bank dan mengawal peraturan bank serta keupayaan pengurusan berisiko akan diperkukuhkan; (iii) mengekalkan kawalan modal khususnya penetapan ringgit kepada US Dollar akan diteruskan untuk mempertahankan ekonomi dari serangan spekulatif yang berterusan; (iv) kita akan terus mengekalkan pengurusan yang baik bagi hutang luar; (v) kita juga akan meningkatkan daya saing ekonomi. Kerajaan akan melakukan perubahan struktur dalam ekonomi, seterusnya meningkatkan daya saing dan mempercepatkan pembangunan teknologi dan kemahiran; (vi) usaha-usaha penyusunan semula sektor korporat dan pengurusan korporat akan dipercepatkan bagi mengurang­ kan pendedahan syarikat-syarikat tersebut daripada krisis dalaman dan luaran yang baru; (vii) kita menggalakkan kerjasama serantau untuk membendung krisis masa hadapan. Kita akan terus bekerja rapat dengan negara jiran untuk faedah serantau secara menyeluruh. Terima kasih. Tuan Fong Kui Luo: Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahan. Sektor pembuatan didapati memberi sumbangan untuk memulihkan ekonomi kerana peningkatan eksport. Apakah pasaran baru-baru yang telah diterokai oleh pengeksport kita dan pasaran tradisional memandangkan untuk menembusi pasaran global memerlu daya saing yang tinggi. Bagairnana negara melihat daya tahan pengeksport kita dalam menghadapi situasi ini. Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Terima kasih Yang Berhormat bagi Bukit Bintang. Dalam usaha kita mempertahankan daya saing kita ini, kita bukan sahaja menumpukan dalam sektor pembuatan, kita juga akan menumpukan dalam sektor perkhidmatan dan juga pertanian. Oleh itu, kita akan terus menyediakan persekitaran ekonomi yang menggalak.kan agar memberi peluang kepada pemiagaan yang berpandangan jauh dan inovatif. Dalam sektor pembuatan perubahan akan ditumpukan kepada barangan elektronik yang mempunyai nilai yang lebih tinggi. Sektor perkhidmatan yang terus merupakan sumber pertumbuhan yang kukuh akan diperkembangkan. Sektor pertanian pula juga akan diperkukuhkan kerana ia terus menjadi sektor yang penting. Terirna kasih. "
"seteruk tahun 1998 clan apakah alasan-alasan unfuk. menyokong pandangan Yang Berhormat?. Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Tuan Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat bagi Tambun yang begitu peka dan prihatin mengenai masalah ekonomi di masa hadapan. Inilah contoh wakil daripada Barisan Nasional yang memikirkan masalah hadapan negara, tidak seperti pembangkang, orang sudah cerita fasal pemulihan ekonomi dia dok cerita lagi fasal kegawatan ekonomi. [Ketawaj. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan masih belum berpuas hati dan terus memantau pemulihan ekonomi serta melaksanakan perubahan-perubahan struktur yang akan membantu kita dalam mengelakkan daripada berulangnya krisis ekonomi. Beberapa langkah penting yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan bagi mengelakkan daripada berulangnya krisis ekonomi. Di antaranya adalah seperti berikut: (i) mengukuhkan sistem kewangan. Dua pelan induk sedang dirangka iaitu pelan bagi sistem kewangan dan pelan bagi pasaran modal; (ii) memperbaiki kestabilan bank dengan melaksanakan peng gabungan bank-bank dan mengawal peraturan bank serta keupayaan pengurusan berisiko akan diperkukuhkan; (iii) mengekalkan kawalan modal khususnya penetapan ringgit kepada US Dollar akan diteruskan untuk mempertahankan ekonomi dari serangan spekulatif yang berterusan; (iv) kita akan terus mengekalkan pengurusan yang baik bagi hutang luar; (v) kita juga akan meningkatkan daya saing ekonomi. Kerajaan akan melakukan perubahan struktur dalam ekonomi, seterusnya meningkatkan daya saing dan mempercepatkan pembangunan teknologi dan kemahiran; (vi) usaha-usaha penyusunan semula sektor korporat dan pengurusan korporat akan dipercepatkan bagi mengurang kan pendedahan syarikat-syarikat tersebut daripada krisis dalaman dan luaran yang baru; (vii) kita menggalakkan kerjasama serantau untuk membendung krisis masa hadapan. Kita akan terus bekerja rapat dengan negara jiran untuk faedah serantau secara menyeluruh. Terima kasih. Tuan Fong Kui Luo: Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahan. Sektor pembuatan didapati memberi sumbangan untuk memulihkan ekonomi kerana peningkatan eksport. Apakah pasaran baru-baru yang telah diterokai oleh pengeksport kita dan pasaran tradisional memandangkan untuk menembusi pasaran global memerlu daya saing yang tinggi. Bagairnana negara melihat daya tahan pengeksport kita dalam menghadapi situasi ini. Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Terima kasih Yang Berhormat bagi Bukit Bintang. Dalam usaha kita mempertahankan daya saing kita ini, kita bukan sahaja menumpukan dalam sektor pembuatan, kita juga akan menumpukan dalam sektor perkhidmatan dan juga pertanian. Oleh itu, kita akan terus menyediakan persekitaran ekonomi yang menggalak.kan agar memberi peluang kepada pemiagaan yang berpandangan jauh dan inovatif. Dalam sektor pembuatan perubahan akan ditumpukan kepada barangan elektronik yang mempunyai nilai yang lebih tinggi. Sektor perkhidmatan yang terus merupakan sumber pertumbuhan yang kukuh akan diperkembangkan. Sektor pertanian pula juga akan diperkukuhkan kerana ia terus menjadi sektor yang penting. Terirna kasih."
2
13
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" DR.1.3.2000 3 2. Tuan Joseph Mauh anak Ikeh [Selangau] minta Menteri Sumber Manusia menyatakan:- ( a) berapa ramai pekerja asing masih bekerja di Malaysia bagi tahun 1999/2000; dan (b) bilangan agensi pekerja asing yang berlesen di Sarawak dan Sabah, dan bilangan pekerja asing yang telah dihantar balik semasa kegawatan _ekonomi pada tahun lepas 1996/1997. Timbalan Menteri Somber Manusia [Dr. Abdul Latiff bin Ahmad]: Tuan Yang di-Pertua, (a) Pekerja asing yang sah yang berada di Malaysia pada 1 Januari 2000 ialah seramai 697,219 orang. (b) Bilangan agensi pekerja asing yang berlesen di Sarawak dan Sabah pada bulan Januari 2000 adalah sebanyak 30 buah; iaitu 18 buah di Sarawak dan 12 buah di Sabah. Bilangan pekerja asing di Sarawak yang memohon balik ke negara asal pada tahun 1998 dan 1999 iaitu semasa kegawatan ekonomi adalah seperti berikut; pada tahun 1998 seramai 6,602 orang, sementara pada tahun 1999 seramai 4,553 orang. Tuan Yang di-Pertua, Jabatan Imigresen Negeri Sabah tidak mempunyai rekod terkini mengenai pekerja­ pekerja asing yang dihantar pulang dalam suasana kegawatan ekonomi. lnsya-Allah, apabila data ini kita perolehi akan dimaklumkan secara bertulis. Tuan Shahziman bin Abu Mansor: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Penambahan dan kemudahan pengambilan pekerja asing di negara ini juga adalah satu daripada bukti bahawa keadaan ekonomi negara pada hari ini amat baik pada ketika ini di samping membuktikaii pelabur-pelabur asing saya rasa begitu yakin dengan dasar kerajaan, di samping keadaan politik yang begitu stabil walaupun ada orang yang butakan mata, pekakkan telinga, walau bagaimanapun, kadangkala pengambilan pekerja asing yang begitu ramai juga menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial. Persoalannya, adakah pihak Kementerian Sumber Manusia sama ada melakukan atau menyelaraskan dengan kementerian-kementerian lain, memantau seperti mengadakan pemeriksaan berskala atau berjadual ke syarikat-syarikat yang ramai mengambil pekerja-pekerja asing ini supaya memastikan pekerja-pekerja asing tidak pula mewujudkan perkampungan setinggan yang barn dan benar-benar bekerja sebagaimana tertera di permit kerja serta tidak pula melakukan atau melibatkan diri dalam pemiagaan-pemiagaan yang berunsur maksiat. Terima kasih. Dr. Abdul Latiff bin Ahmad: Terima kasih Yang Berhormat bagi Tampin, orang muda. Sebenamya kerajaan sudah lama membentuk satu Jawatankuasa Kabinet Mengenai Pekerja Asing. Maka segala perkara yang bersangkut-paut mengenai hal ehwal kemasukan, penghantaran dan juga kebajikan-kebajikan pekerja-pekerja asing - pekerja asing Tuan Yang di-Pertua, ada dua jenis; satu PATI satu PADI. PADI ini pekerja asing dengan izin, PA TI ini pekerja asing tanpa izin. Jadi, kita memang di Kementerian Sumber Manusia membuat pemeriksaan-pemeriksaan berskala dengan kerjasama kementerian-kementerian lain bagi memastikan kebajikan pekerja-pekerja asing terpelihara sesuai mengikut akta-akta yang telah diperuntukkan dalam negara kita. Kita membuat pemeriksaan berskala ini atas bidang kuasa, umpamanya di bawah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH) ataupun melalui Jabatan Buruh, tidak kir~ Jabatan Buruh Semenanjung Malaysia atau Jabatan Buruh Sabah atau Sarawak. Tuan Joseph Mauh anak Ikeh: Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahan. Memandangkan agak ramai pekerja asing di negara kita Malaysia dalam sektor pembuatan atau kilang-kilang termasuk di negeri Sabah dan Sarawak, dan sudah tentu "
"2. Tuan Joseph Mauh anak Ikeh [Selangau] minta Menteri Sumber Manusia menyatakan:-. ( a) berapa ramai pekerja asing masih bekerja di Malaysia bagi tahun 1999/2000; dan. (b) bilangan agensi pekerja asing yang berlesen di Sarawak dan Sabah, dan bilangan pekerja asing yang telah dihantar balik semasa kegawatan ekonomi pada tahun lepas 1996/1997. Timbalan Menteri Somber Manusia [Dr. Abdul Latiff bin Ahmad]: Tuan Yang di-Pertua, (a) Pekerja asing yang sah yang berada di Malaysia pada 1 Januari 2000 ialah seramai 697,219 orang. (b) Bilangan agensi pekerja asing yang berlesen di Sarawak dan Sabah pada bulan Januari 2000 adalah sebanyak 30 buah; iaitu 18 buah di Sarawak dan 12 buah di Sabah. Bilangan pekerja asing di Sarawak yang memohon balik ke negara asal pada tahun 1998 dan 1999 iaitu semasa kegawatan ekonomi adalah seperti berikut; pada tahun 1998 seramai 6,602 orang, sementara pada tahun 1999 seramai 4,553 orang. Tuan Yang di-Pertua, Jabatan Imigresen Negeri Sabah tidak mempunyai rekod terkini mengenai pekerja pekerja asing yang dihantar pulang dalam suasana kegawatan ekonomi. lnsya-Allah, apabila data ini kita perolehi akan dimaklumkan secara bertulis. Tuan Shahziman bin Abu Mansor: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Penambahan dan kemudahan pengambilan pekerja asing di negara ini juga adalah satu daripada bukti bahawa keadaan ekonomi negara pada hari ini amat baik pada ketika ini di samping membuktikaii pelabur-pelabur asing saya rasa begitu yakin dengan dasar kerajaan, di samping keadaan politik yang begitu stabil walaupun ada orang yang butakan mata, pekakkan telinga, walau bagaimanapun, kadangkala pengambilan pekerja asing yang begitu ramai juga menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial. Persoalannya, adakah pihak Kementerian Sumber Manusia sama ada melakukan atau menyelaraskan dengan kementerian-kementerian lain, memantau seperti mengadakan pemeriksaan berskala atau berjadual ke syarikat-syarikat yang ramai mengambil pekerja-pekerja asing ini supaya memastikan pekerja-pekerja asing tidak pula mewujudkan perkampungan setinggan yang barn dan benar-benar bekerja sebagaimana tertera di permit kerja serta tidak pula melakukan atau melibatkan diri dalam pemiagaan-pemiagaan yang berunsur maksiat. Terima kasih. Dr. Abdul Latiff bin Ahmad: Terima kasih Yang Berhormat bagi Tampin, orang muda. Sebenamya kerajaan sudah lama membentuk satu Jawatankuasa Kabinet Mengenai Pekerja Asing. Maka segala perkara yang bersangkut-paut mengenai hal ehwal kemasukan, penghantaran dan juga kebajikan-kebajikan pekerja-pekerja asing- pekerja asing Tuan Yang di-Pertua, ada dua jenis; satu PATI satu PADI. PADI ini pekerja asing dengan izin, PA TI ini pekerja asing tanpa izin. Jadi, kita memang di Kementerian Sumber Manusia membuat pemeriksaan-pemeriksaan berskala dengan kerjasama kementerian-kementerian lain bagi memastikan kebajikan pekerja-pekerja asing terpelihara sesuai mengikut akta-akta yang telah diperuntukkan dalam negara kita. Kita membuat pemeriksaan berskala ini atas bidang kuasa, umpamanya di bawah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH) ataupun melalui Jabatan Buruh, tidak kir~ Jabatan Buruh Semenanjung Malaysia atau Jabatan Buruh Sabah atau Sarawak. Tuan Joseph Mauh anak Ikeh: Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahan. Memandangkan agak ramai pekerja asing di negara kita Malaysia dalam sektor pembuatan atau kilang-kilang termasuk di negeri Sabah dan Sarawak, dan sudah tentu."
3
14
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" 4 DR.1.3.2000 bila mereka balik ke negara mereka, mereka tentu Iilembawa banyak wang kita keluar ke negara mereka tiap-tiap tahun clan ini satu dari sebab negara kita menghadapi krisis. kegawatan ekonomi. Jadi, soalan saya mengapakah rakyat tempatan kita tidak berminat bekerja di negara sendiri sama ada gaji mereka masih rendah atau sebab kerja itu hanya diberi kepada orang asing oleh sebab upah atau gaji rendah diberi kepada mereka? Sekian, terima kasih. Dr. Abdul Latiff bin Ahmad: Terima kasih Yang Berhormat bagi Selangau. Yang Berhormat ada mengatakan bahawa salah satu sebab mengapa kegawatan ekonomi berlaku adalah kerana pekerja-pekerja asing membawa sekian banyak laba clan dana ke luar negara bila mereka balik atau mereka hantar mengikut kemampuan masing-masing. Tetapi kita semua sedia maklum Yang Berhormat Setiausaha Parlimen pun tadi mengatakan bahawa sebab utama kegawatan ekonomi adalah ekoran daripada kegiatan penyangak mata wang dunia yang sengaja memporak-perandakan negara­ negara yang kita kenal pasti sebagai negara industri yang baru. W alau bagaimanapun, kalau kita lihat secara rambang sebenarnya kita di Malaysia ini dikurniakan satu keadaan bukan sahaja ekonomi tetapi suasana ekonomi yang boleh mencetus kepada pembentukan dan peluang pekerjaan-pekerjaan yang begitu lumayan. Kalau kita lihat daripada jumlah kekosongan pekerjaan, minggu lalu sahaja pada 20 Februari hingga 26 Februari terdapat kekosongan sebanyak 2,624 berbanding dengan mereka yang diberhentikan kerja seramai 679. Jadi, ini menandakan bahawa realitinya rakyat mempunyai pilihan kerja yang begitu banyak dan sudah pasti dalam suasana ekonomi yang membangun, membrangsangkan kira­ kira satu dekad lebih daripada 6%, maka rakyat sudah tentu mengalami comfort zone, dengan izin, suasana selesa. Maka kerja-kerja yang dikhususkan untuk pekerja-pekerja asing biasanya melibatkan kerja-kerja yang berasaskan kepada 3D, dengan izin, Tuan Yang di-Pertua. Pekerja asing ini selalu kita arahkan mereka bekerja 3D - dirty job, difficult job, dangerous job. Jadi, pekerja-pekerja tempatan, Yang Berhormat sebelah saya kata tadi tambah satu lagi 'donkey job'. Maka, mengatakan bahawa rakyat kita tidak rela bekerja dalam suasana ini adalah tidak benar dan rata-rata kalau kita melihat statistik yang mutakhir terlalu banyak pekerjaan yang ditawarkan dan dalam suasana sistem perburuhan yang terbuka di mana mana-mana pekerja jika dia rasa dia sesuai untuk bekerja di satu tempat dan sesuai pula dengan upah dan gaji yang diberikan, maka dia boleh bekerja di tempat yang diminati itu. Sekian. 3. Datin Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail [Permatang Pauh] minta Perdana Menteri menyatakan sama ada kerajaan bersedia untuk mewajibkan pengisytiharan harta oleh Ahli Jemaah Menteri, Timbalan-timbalan Menteri dan Setiausaha-setiausaha Parlimen serta wakil-wakil rakyat dalam sebuah pendaftaran awam. Setiausaha Parlimen di Jabatan Perdana Menteri [Puan Khamsiyah binti Yeop]: Tuan Yang di-Pertua, saya mohon menjawab soalan di atas bersama-sama soalan-soalan megenai perkara-perkara yang sama bertarikh 13 Mac dan 3 April 2000. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Baik. Puan Khamsiyah binti Yeop: Semua ahli pentadbiran iaitu Ahli-ahli Jemaah Menteri, Timbalan Menteri clan Setiausaha Parlimen yang dilantik adalah dikehendaki mengisytiharkan harta masing-masing kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sewaktu mereka dilantik memegang jawatan dalam kerajaan. Mereka dikehendaki memperbaharui pengisytiharan harta mereka setiap dua tahun atau apabila ada tambahan atau perubahan kepada kedudukan harta mereka. Ahli-ahli pentadbiran yang tidak mempunyai harta juga dikehendaki mengisytiharkan, mengemaskini kedudukan­ nya mengikut pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli pentadbiran adalah diberi tempoh yang tertentu untuk membuat pengisytiharan harta tersebut. Pegawai-pegawai kerajaan tidak kira "
"bila mereka balik ke negara mereka, mereka tentu Iilembawa banyak wang kita keluar ke negara mereka tiap-tiap tahun clan ini satu dari sebab negara kita menghadapi krisis. kegawatan ekonomi. Jadi, soalan saya mengapakah rakyat tempatan kita tidak berminat bekerja di negara sendiri sama ada gaji mereka masih rendah atau sebab kerja itu hanya diberi kepada orang asing oleh sebab upah atau gaji rendah diberi kepada mereka? Sekian, terima kasih. Dr. Abdul Latiff bin Ahmad: Terima kasih Yang Berhormat bagi Selangau. Yang Berhormat ada mengatakan bahawa salah satu sebab mengapa kegawatan ekonomi berlaku adalah kerana pekerja-pekerja asing membawa sekian banyak laba clan dana ke luar negara bila mereka balik atau mereka hantar mengikut kemampuan masing-masing. Tetapi kita semua sedia maklum Yang Berhormat Setiausaha Parlimen pun tadi mengatakan bahawa sebab utama kegawatan ekonomi adalah ekoran daripada kegiatan penyangak mata wang dunia yang sengaja memporak-perandakan negara negara yang kita kenal pasti sebagai negara industri yang baru. W alau bagaimanapun, kalau kita lihat secara rambang sebenarnya kita di Malaysia ini dikurniakan satu keadaan bukan sahaja ekonomi tetapi suasana ekonomi yang boleh mencetus kepada pembentukan dan peluang pekerjaan-pekerjaan yang begitu lumayan. Kalau kita lihat daripada jumlah kekosongan pekerjaan, minggu lalu sahaja pada 20 Februari hingga 26 Februari terdapat kekosongan sebanyak 2,624 berbanding dengan mereka yang diberhentikan kerja seramai 679. Jadi, ini menandakan bahawa realitinya rakyat mempunyai pilihan kerja yang begitu banyak dan sudah pasti dalam suasana ekonomi yang membangun, membrangsangkan kira kira satu dekad lebih daripada 6%, maka rakyat sudah tentu mengalami comfort zone, dengan izin, suasana selesa. Maka kerja-kerja yang dikhususkan untuk pekerja-pekerja asing biasanya melibatkan kerja-kerja yang berasaskan kepada 3D, dengan izin, Tuan Yang di-Pertua. Pekerja asing ini selalu kita arahkan mereka bekerja 3D- dirty job, difficult job, dangerous job. Jadi, pekerja-pekerja tempatan, Yang Berhormat sebelah saya kata tadi tambah satu lagi 'donkey job'. Maka, mengatakan bahawa rakyat kita tidak rela bekerja dalam suasana ini adalah tidak benar dan rata-rata kalau kita melihat statistik yang mutakhir terlalu banyak pekerjaan yang ditawarkan dan dalam suasana sistem perburuhan yang terbuka di mana mana-mana pekerja jika dia rasa dia sesuai untuk bekerja di satu tempat dan sesuai pula dengan upah dan gaji yang diberikan, maka dia boleh bekerja di tempat yang diminati itu. Sekian. 3. Datin Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail [Permatang Pauh] minta Perdana Menteri menyatakan sama ada kerajaan bersedia untuk mewajibkan pengisytiharan harta oleh Ahli Jemaah Menteri, Timbalan-timbalan Menteri dan Setiausaha-setiausaha Parlimen serta wakil-wakil rakyat dalam sebuah pendaftaran awam. Setiausaha Parlimen di Jabatan Perdana Menteri [Puan Khamsiyah binti Yeop]: Tuan Yang di-Pertua, saya mohon menjawab soalan di atas bersama-sama soalan-soalan megenai perkara-perkara yang sama bertarikh 13 Mac dan 3 April 2000. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Baik. Puan Khamsiyah binti Yeop: Semua ahli pentadbiran iaitu Ahli-ahli Jemaah Menteri, Timbalan Menteri clan Setiausaha Parlimen yang dilantik adalah dikehendaki mengisytiharkan harta masing-masing kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sewaktu mereka dilantik memegang jawatan dalam kerajaan. Mereka dikehendaki memperbaharui pengisytiharan harta mereka setiap dua tahun atau apabila ada tambahan atau perubahan kepada kedudukan harta mereka. Ahli-ahli pentadbiran yang tidak mempunyai harta juga dikehendaki mengisytiharkan, mengemaskini kedudukan nya mengikut pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli pentadbiran adalah diberi tempoh yang tertentu untuk membuat pengisytiharan harta tersebut. Pegawai-pegawai kerajaan tidak kira."
4
15
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" DR.1.3.2000 5 mereka yang berjawatan tinggi atau rendah juga diwajib mengisytiharkan harta mengikut peraturan yang telah ditetapkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. &/1995. Peraturan yang diguna-pakai sekarang adalah memadai untuk menentukan bahawa mereka yang menjawat jawatan penting mengisytiharkan harta mereka dan tidak mengguna jawatan mereka untuk kepentingan peribadi. Tidak perlulah pengisytiharan harta ahli-ahli pentadbiran serta pegawai tinggi kerajaan dibuat secara terbuka dan didedahkan kepada orang ramai untuk dijadikan bahan tatapan dan perbincangan yang ramai. Kerajaan telah pun mewujudkan agensi-agensi khusus seperti Badan Pencegah Rasuah untuk membendung dan mencegah gejala-gejala rasuah dan sebarang salah laku di negara ini termasuklah salah laku oleh anggota pentadbiran dan kakitangan kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, Badan Pencegah Rasuah bebas menyiasat siapa sahaja sama ada anggota Jemaah Menteri, Timbalan Menteri dan Setiausaha Parlimen dan lain-lain anggota kerajaan. BPR juga pemah menyiasat beberapa orang anggota Jemaah Menteri, Timbalan Menteri dan Setiausaha Parlimen. Namun begitu, sebagaimana Yang Berhormat sedia maklum, seksyen 21 ( 4) Akta Pencegah Rasuah 1997 yang telah dikuatkuasakan pada 8 Januari 1998 menyatakan bahawa, "Sesuatu aduan yang dibuat di bawah subseksyen (1) hendaklah dirahsiakan dan tidak boleh didedahkan kepada sesiapa. " Peruntukan tersebut jelas melarang sebarang pendedahan terhadap aduan yang dibuat oleh mana-mana pihak kepada mana-mana orang selain daripada pegawai-pegawai BPR dan Pendakwa Raya. Oleh yang demikian, BPR tidak boleh memberitahu maklumat ini kepada mana-mana pihak. Tuan Yang di-Pertua, mengenai soalan sama ada kerajaan akan mewajibkan pengisytiharan harta kepada wakil-wakil rakyat, kerajaan akan mengkaji perkara ini jika sesuai akan dilaksanakan. Sekian. Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: Tuan Yang di-Pertua, terima kasih. Terima kasih jawapan Yang Berhormat Timbalan Menterikah? ...... Setiausaha Parlimen, maaf. Naik Pangkat. Tadi, Yang Berhormat ada menyebut bahawa kerajaan juga BPR khususnya ada menyiasat Jemaah Menteri sama ada Menteri, Timbalan Menteri dan juga Setiausaha Parlimen. Sekarang ini rakyat tertanya-tanya apa jadi dengan hasil siasatan yang dibuat oleh BPR khususnya kepada Yang Berhormat Kuala Kangsar dan sudah banyak kali diperbahaskan, dan tidak ada satu penjelasan dan jawapan yang jelas ke atas persoalan dibangkitkan oleh rakyat kerana didapati bahawa daripada pendakwaan yang dibuat kepada Ketua Pemuda KeADILan, Jabatan Peguam Negara pendakwa secara tidak langsung mengakui kononnya bahawa dokumen yang didedahkan oleh Saudara Ezam itu ialah dokumen yang berkaitan dengan. siasatan dan recommendation yang dibuat oleh BPR supaya Yang Berhormat Kuala Kangsar didakwa dengan lima pertuduhan. Sebab itu rakyat ingin tahu. Puan Khamsiyah binti Yeop: Tuan Yang di-Pertua, kes tersebut dibawa kepada pihak penyiasatan. Kita tunggulah penyiasatan dan pihak yang berwibawa dan berupaya ... Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Yang Berhormat Pokok Sena ..... . Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: Eh .. er .. Puan Khamsiyah binti Yeop: .... untuk menjalankan tindakan ini. Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: ... itu sudah selesai disiasat. Mengikut dokumen yang ... Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Pokok Sena ... Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: ... dikatakan didedah oleh ... apa nama .. Ezam .. Puan Khamsiyah binti Yeop: Tuan Yang di-Pertua ..... "
"mereka yang berjawatan tinggi atau rendah juga diwajib mengisytiharkan harta mengikut peraturan yang telah ditetapkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. &/1995. Peraturan yang diguna-pakai sekarang adalah memadai untuk menentukan bahawa mereka yang menjawat jawatan penting mengisytiharkan harta mereka dan tidak mengguna jawatan mereka untuk kepentingan peribadi. Tidak perlulah pengisytiharan harta ahli-ahli pentadbiran serta pegawai tinggi kerajaan dibuat secara terbuka dan didedahkan kepada orang ramai untuk dijadikan bahan tatapan dan perbincangan yang ramai. Kerajaan telah pun mewujudkan agensi-agensi khusus seperti Badan Pencegah Rasuah untuk membendung dan mencegah gejala-gejala rasuah dan sebarang salah laku di negara ini termasuklah salah laku oleh anggota pentadbiran dan kakitangan kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, Badan Pencegah Rasuah bebas menyiasat siapa sahaja sama ada anggota Jemaah Menteri, Timbalan Menteri dan Setiausaha Parlimen dan lain-lain anggota kerajaan. BPR juga pemah menyiasat beberapa orang anggota Jemaah Menteri, Timbalan Menteri dan Setiausaha Parlimen. Namun begitu, sebagaimana Yang Berhormat sedia maklum, seksyen 21 ( 4) Akta Pencegah Rasuah 1997 yang telah dikuatkuasakan pada 8 Januari 1998 menyatakan bahawa, "Sesuatu aduan yang dibuat di bawah subseksyen (1) hendaklah dirahsiakan dan tidak boleh didedahkan kepada sesiapa. " Peruntukan tersebut jelas melarang sebarang pendedahan terhadap aduan yang dibuat oleh mana-mana pihak kepada mana-mana orang selain daripada pegawai-pegawai BPR dan Pendakwa Raya. Oleh yang demikian, BPR tidak boleh memberitahu maklumat ini kepada mana-mana pihak. Tuan Yang di-Pertua, mengenai soalan sama ada kerajaan akan mewajibkan pengisytiharan harta kepada wakil-wakil rakyat, kerajaan akan mengkaji perkara ini jika sesuai akan dilaksanakan. Sekian. Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: Tuan Yang di-Pertua, terima kasih. Terima kasih jawapan Yang Berhormat Timbalan Menterikah? ...... Setiausaha Parlimen, maaf. Naik Pangkat. Tadi, Yang Berhormat ada menyebut bahawa kerajaan juga BPR khususnya ada menyiasat Jemaah Menteri sama ada Menteri, Timbalan Menteri dan juga Setiausaha Parlimen. Sekarang ini rakyat tertanya-tanya apa jadi dengan hasil siasatan yang dibuat oleh BPR khususnya kepada Yang Berhormat Kuala Kangsar dan sudah banyak kali diperbahaskan, dan tidak ada satu penjelasan dan jawapan yang jelas ke atas persoalan dibangkitkan oleh rakyat kerana didapati bahawa daripada pendakwaan yang dibuat kepada Ketua Pemuda KeADILan, Jabatan Peguam Negara pendakwa secara tidak langsung mengakui kononnya bahawa dokumen yang didedahkan oleh Saudara Ezam itu ialah dokumen yang berkaitan dengan. siasatan dan recommendation yang dibuat oleh BPR supaya Yang Berhormat Kuala Kangsar didakwa dengan lima pertuduhan. Sebab itu rakyat ingin tahu. Puan Khamsiyah binti Yeop: Tuan Yang di-Pertua, kes tersebut dibawa kepada pihak penyiasatan. Kita tunggulah penyiasatan dan pihak yang berwibawa dan berupaya ... Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Yang Berhormat Pokok Sena ..... . Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: Eh .. er .. Puan Khamsiyah binti Yeop: .... untuk menjalankan tindakan ini. Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: ... itu sudah selesai disiasat. Mengikut dokumen yang ... Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Pokok Sena ... Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: ... dikatakan didedah oleh ... apa nama .. Ezam .. Puan Khamsiyah binti Yeop: Tuan Yang di-Pertua ....."
5
16
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" 6 DR.1.3.2000 Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar:.:.bahawa kes itu sudah selesai disiasat .... Puan Khamsiyah binti Yeop: Tuan Yang di-Pertua .... Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: ... Takkan lima tahun lagi lepas pilihan raya yang akan datang masih dalam siasatan. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Pokok Sena! Puan Khamsiyah binti Yeop: Tuan Yang di-Pertua, saya ingin tahu adakah yang menyoal ini pihak BPR kerana hanya orang yang sepatutnya berwibawa akan menyelesaikan masalah ini. Telah saya katakan sebarang kes yang berkaitan mengikut seksyen 21(4) [Menyemak nota] Akta Pencegahan Rasuah 1997 yang telah dikuatkuasakan pada 8 Januari 1998 menyatakan bahawa "Sesuatu aduan yang dibuat di bawah seksyen (1) hendaklah dirahsiakan dan tidak boleh didedahkan kepada sesiapa" ... Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: [Bangun] Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Yang Berhormat .... Puan Khamsiyah binti Yeop: ..... Peruntukan tersebut jelas melarang sebarang pendedahan terhadap aduan yang dibuat ..... ik ,, c . Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: 'Mak cik' tak jawab soalan saya, 'Mak Puan Khamsiyah binti Yeop: ... oleh mana-mana pihak kepada mana-mana orang selain daripada pegawai BPR. Oleh sebab Yang Berhormat bukan BPR, bukan tempat untuk saya memberi jawapan tersebut. Sekian. Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: Ini Parlimen tempat kita membuat undang-undang, 'Mak cik'! [Ketawaj Yang Berhormat 'Mak cik' tak jawab soalan saya ini. [Ketawaj Siasatan dah dibuat. [Beberapa Ahli menyampuk] Tuan Lim Hock Seng: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Soalan tambahan. Sebentar tadi Setiausaha Parlimen ada mengata bahawa kategori-kategori yang disebutkan itu perlu mengisytiharkan harta mereka kepada Perdana Menteri sahaja. Adakah kategori-kategori yang dikatakan itu termasuk proxy-proxy, anak-anak, isteri-isteri, adik-beradik dan ahli keluarga mereka kerana jikalau seseorang hendak membuat sesuatu, takkan dia bodoh sampai semua harta letak di bawah nama dia sendiri. Mesti boleh dipinda kepada proxy-proxy, anak-anak, siteri-isteri, adik-beradik dan ahli keluarga dan sama ada .... Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Cukup, cuma satu sahaja. Satu sahaja. Tuan Lim Hock Seng: Satu sahaja! [Ketawaj Puan Khamsiyah binti Yeop: Tuan Yang di-Pertua, apa yang dirnaksudkan oleh Yang Berhormat semua diambil kira, termasuk Yang Berhormat sendiri. Saya ingin menyatakan kepada Yang Berhormat yang bertanya, kalau ada kes terbukti, sahih, sila bawa ke muka 'peraduan' kerana kerajaan tidak buat pemah mengehadkan kepada mana-mana pihak. Sekian. 4. Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar [Pokok Sena] minta Menteri Belia dan Sukan menyatakan apakah matlamat utama diadakan program pertukaran belia antarabangsa dan adakah kementerian bercadang untuk meneruskan atau membuat program lanjutan daripada program pertukaran belia dan program lawatan belia antarabangsa pada masa akan datang. "
"Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar:.:.bahawa kes itu sudah selesai disiasat .... Puan Khamsiyah binti Yeop: Tuan Yang di-Pertua .... Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: ... Takkan lima tahun lagi lepas pilihan raya yang akan datang masih dalam siasatan. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Pokok Sena!. Puan Khamsiyah binti Yeop: Tuan Yang di-Pertua, saya ingin tahu adakah yang menyoal ini pihak BPR kerana hanya orang yang sepatutnya berwibawa akan menyelesaikan masalah ini. Telah saya katakan sebarang kes yang berkaitan mengikut seksyen 21(4) [Menyemak nota] Akta Pencegahan Rasuah 1997 yang telah dikuatkuasakan pada 8 Januari 1998 menyatakan bahawa "Sesuatu aduan yang dibuat di bawah seksyen (1) hendaklah dirahsiakan dan tidak boleh didedahkan kepada sesiapa" ... Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: [Bangun]. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Yang Berhormat .... Puan Khamsiyah binti Yeop: ..... Peruntukan tersebut jelas melarang sebarang pendedahan terhadap aduan yang dibuat ..... ik ,, c . Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: 'Mak cik' tak jawab soalan saya, 'Mak. Puan Khamsiyah binti Yeop: ... oleh mana-mana pihak kepada mana-mana orang selain daripada pegawai BPR. Oleh sebab Yang Berhormat bukan BPR, bukan tempat untuk saya memberi jawapan tersebut. Sekian. Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: Ini Parlimen tempat kita membuat undang-undang, 'Mak cik'! [Ketawaj Yang Berhormat 'Mak cik' tak jawab soalan saya ini. [Ketawaj Siasatan dah dibuat. [Beberapa Ahli menyampuk]. Tuan Lim Hock Seng: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Soalan tambahan. Sebentar tadi Setiausaha Parlimen ada mengata bahawa kategori-kategori yang disebutkan itu perlu mengisytiharkan harta mereka kepada Perdana Menteri sahaja. Adakah kategori-kategori yang dikatakan itu termasuk proxy-proxy, anak-anak, isteri-isteri, adik-beradik dan ahli keluarga mereka kerana jikalau seseorang hendak membuat sesuatu, takkan dia bodoh sampai semua harta letak di bawah nama dia sendiri. Mesti boleh dipinda kepada proxy-proxy, anak-anak, siteri-isteri, adik-beradik dan ahli keluarga dan sama ada .... Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Cukup, cuma satu sahaja. Satu sahaja. Tuan Lim Hock Seng: Satu sahaja! [Ketawaj. Puan Khamsiyah binti Yeop: Tuan Yang di-Pertua, apa yang dirnaksudkan oleh Yang Berhormat semua diambil kira, termasuk Yang Berhormat sendiri. Saya ingin menyatakan kepada Yang Berhormat yang bertanya, kalau ada kes terbukti, sahih, sila bawa ke muka 'peraduan' kerana kerajaan tidak buat pemah mengehadkan kepada mana-mana pihak. Sekian. 4. Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar [Pokok Sena] minta Menteri Belia dan Sukan menyatakan apakah matlamat utama diadakan program pertukaran belia antarabangsa dan adakah kementerian bercadang untuk meneruskan atau membuat program lanjutan daripada program pertukaran belia dan program lawatan belia antarabangsa pada masa akan datang."
6
17
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" DR.1.3.2000 7 Timbalan Menteri Belia dan Sukail [Datuk Ong Tee Keat]: Tuan Yang di­ Pertua, matlamat pelak:sanaan Program Pertukaran Belia Antarabangsa aclalah· untuk meningkatkan persefahaman dan kerjasama di antara belia Malaysia dengan belia negara yang dilawati. Program ini juga dapat memberi pengetahuan dan pendedahan kepada pemimpin-pemimpin belia tempatan mengenai program pembangunan belia di negara-negara yang berkenaan. Kementerian Belia dan Sukan Malaysia masih mengekalkan program ini kerana di peringkat antarabangsa, kementerian tetap memainkan peranan yang penting dari segi koordinasi jaringan dan menjadi tempat rujukan dalam Program Pembangunan Belia Serantau seperti Commonwealth Youth Programme di peringkat Commonwealth clan ASEAN Sub-Committee on Youth di peringkat ASEAN dan sebagainya. Langkah ini telah membolehkan pemimpin-pemimpin belia tempatan menerajui beberapa jawatan penting di peringkat serantau dan antarabangsa. Pada masa kini kementerian tidak: bercadang hendak mengadakan program baru tetapi ak:an berusaha untuk memantapkan program yang sedia ada. Dato' Yap Pian Hon: Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahan. Memandang­ kan Program Pertukaran Belia Antarabangsa dikekalkan, jadi soalan saya, apa syarat­ syarat dan kelayakan yang tertentu untuk memberi para belia untuk menyertai program ini supaya mereka dapat dipilih, dilantik untuk menyertai program ini? Datuk Ong Tee Keat: Tuan Yang di-Pertua, untuk mak:luman Yang Berhormat bagi Serdang, selama ini pemilihan calon-calon untuk menyertai Program Pembangunan Belia yang tersebut itu aclalah tertakluk kepada perakuan yang dibuat oleh badan-badan belia yang berkenaan melalui Majlis Belia Malaysia dan bersabit dengan syarat-syarat yang disoal tadi, selama ini hanya had umur, had umur itu ditetapkan pada tahap 40 tahun dan tiada syarat-syarat yang lain tetapi biasanya dalam kes-kes yang saya difahamk:an, kegiatan setakat mana seseorang pemimpin belia memainkan peranannya dalam badan belia yang disertainya itu adalah salah satu faktor yang diambil kira. Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua clan terima kasih kepada Yang Berhormat yang memberikan jawapan yang cukup jelas dan saya pun menyokong rancangan pertukaran belia ini untuk pendedahan belia di peringkat yang lebih luas. Cuma yang saya ingin dapatkan soalan tambahan di sini ialah dalam tahun 1997, kalau tak silap ingatan saya, saya difahamk:an bahawa ada kehadiran lawatan belia-belia Israel ke Malaysia - ini dalam tahun ... saya difahamk:an daripada sumber-sumber tertentu dan adak:ah ini bermakna bahawa termasuk di dalam rangka kerjasama pertukaran belia ini. Kalau ini termasuk dalam rangka kerjasama pertukaran belia-belia antarabangsa ini, apakah ada hasrat daripada kementerian untuk mengadakan satu pertukaran ataupun lawatan balas ke atas kehadiran belia-belia Israel ke Malaysia. Sekian. Datuk Ong Tee Keat: Tuan Yang di-Pertua, terima kasihlah diucapkan kepada Yang Berhormat bagi Pokok Sena atas soalan yang berasaskan andaian itu, itu pun berasaskan kepada hearsay semata-mata. Walaupun demikian, untuk makluman Yang Berhormat bagi Pokok Sena, setakat ini kementerian melak:sanakan enam program pertukaran belia, antara lain, termasuk 'kapal belia Asia', program di antara Malaysia dengan Fukoka, Jepun, di antara Malaysia dengan Indonesia, di antara Malaysia dengan Korea Selatan, di antara Malaysia dengan Thailand dan perkhemahan di antara Malaysia dengan Singapura. Maksudnya, Israel itu tidak termasuk dalam senarai yang disebutkan tadi dan setakat ini pun belum ada lagi sebarang program yang melibatkan negara-negara dari bekas blok komunis atau sosialis. 5. Dato' Yap Pian Hon [Serdang] minta Menteri Pertahanan menyatakan keputusan dan status cadangan pemindahan dan penswastaan tapak Institut Teknologi Udara, Jalan Puchong, Selangor Darul Ehsan, sekiranya diputuskan. Bila dan ke mana tapak ini dipindah dan apakah projek penswastaan yang akan dijalankan. "
"Timbalan Menteri Belia dan Sukail [Datuk Ong Tee Keat]: Tuan Yang di Pertua, matlamat pelak:sanaan Program Pertukaran Belia Antarabangsa aclalah* untuk meningkatkan persefahaman dan kerjasama di antara belia Malaysia dengan belia negara yang dilawati. Program ini juga dapat memberi pengetahuan dan pendedahan kepada pemimpin-pemimpin belia tempatan mengenai program pembangunan belia di negara-negara yang berkenaan. Kementerian Belia dan Sukan Malaysia masih mengekalkan program ini kerana di peringkat antarabangsa, kementerian tetap memainkan peranan yang penting dari segi koordinasi jaringan dan menjadi tempat rujukan dalam Program Pembangunan Belia Serantau seperti Commonwealth Youth Programme di peringkat Commonwealth clan ASEAN Sub-Committee on Youth di peringkat ASEAN dan sebagainya. Langkah ini telah membolehkan pemimpin-pemimpin belia tempatan menerajui beberapa jawatan penting di peringkat serantau dan antarabangsa. Pada masa kini kementerian tidak: bercadang hendak mengadakan program baru tetapi ak:an berusaha untuk memantapkan program yang sedia ada. Dato' Yap Pian Hon: Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahan. Memandang kan Program Pertukaran Belia Antarabangsa dikekalkan, jadi soalan saya, apa syarat syarat dan kelayakan yang tertentu untuk memberi para belia untuk menyertai program ini supaya mereka dapat dipilih, dilantik untuk menyertai program ini?. Datuk Ong Tee Keat: Tuan Yang di-Pertua, untuk mak:luman Yang Berhormat bagi Serdang, selama ini pemilihan calon-calon untuk menyertai Program Pembangunan Belia yang tersebut itu aclalah tertakluk kepada perakuan yang dibuat oleh badan-badan belia yang berkenaan melalui Majlis Belia Malaysia dan bersabit dengan syarat-syarat yang disoal tadi, selama ini hanya had umur, had umur itu ditetapkan pada tahap 40 tahun dan tiada syarat-syarat yang lain tetapi biasanya dalam kes-kes yang saya difahamk:an, kegiatan setakat mana seseorang pemimpin belia memainkan peranannya dalam badan belia yang disertainya itu adalah salah satu faktor yang diambil kira. Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua clan terima kasih kepada Yang Berhormat yang memberikan jawapan yang cukup jelas dan saya pun menyokong rancangan pertukaran belia ini untuk pendedahan belia di peringkat yang lebih luas. Cuma yang saya ingin dapatkan soalan tambahan di sini ialah dalam tahun 1997, kalau tak silap ingatan saya, saya difahamk:an bahawa ada kehadiran lawatan belia-belia Israel ke Malaysia- ini dalam tahun ... saya difahamk:an daripada sumber-sumber tertentu dan adak:ah ini bermakna bahawa termasuk di dalam rangka kerjasama pertukaran belia ini. Kalau ini termasuk dalam rangka kerjasama pertukaran belia-belia antarabangsa ini, apakah ada hasrat daripada kementerian untuk mengadakan satu pertukaran ataupun lawatan balas ke atas kehadiran belia-belia Israel ke Malaysia. Sekian. Datuk Ong Tee Keat: Tuan Yang di-Pertua, terima kasihlah diucapkan kepada Yang Berhormat bagi Pokok Sena atas soalan yang berasaskan andaian itu, itu pun berasaskan kepada hearsay semata-mata. Walaupun demikian, untuk makluman Yang Berhormat bagi Pokok Sena, setakat ini kementerian melak:sanakan enam program pertukaran belia, antara lain, termasuk 'kapal belia Asia', program di antara Malaysia dengan Fukoka, Jepun, di antara Malaysia dengan Indonesia, di antara Malaysia dengan Korea Selatan, di antara Malaysia dengan Thailand dan perkhemahan di antara Malaysia dengan Singapura. Maksudnya, Israel itu tidak termasuk dalam senarai yang disebutkan tadi dan setakat ini pun belum ada lagi sebarang program yang melibatkan negara-negara dari bekas blok komunis atau sosialis. 5. Dato' Yap Pian Hon [Serdang] minta Menteri Pertahanan menyatakan keputusan dan status cadangan pemindahan dan penswastaan tapak Institut Teknologi Udara, Jalan Puchong, Selangor Darul Ehsan, sekiranya diputuskan. Bila dan ke mana tapak ini dipindah dan apakah projek penswastaan yang akan dijalankan."
7
18
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" 8 DR.1.3.2000 Timbalan Menteri Pertahanan [Datuk Mohd. Shafie bin Haji Apdal]: Tuan Yang di-Pertua, untulc makluman Ahli Yang Berhormat, sebenamya tanah bekas• tapak Institut Teknologi Udara (ITU) TUDM di Jalan Puchong tersebut telah diputuskan oleh kerajaan untulc dijadikan tanah balasan kepada pemaju yang akan membina kompleks Kolej Tentera Udara di Alor Setar. Pembinaan Kolej Tentera Udara ini akan dilaksanakan di bawah program penswastaan kerajaan. Ketika ini Unit Perancang Ekonomi sedang membuat pertimbangan untulc memilih cadangan pemaju yang terbaik bagi melaksanakan projek ini. Dato' Yap Pian Hon: Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahan. Dengan adanya program penswastaan bekas Institut Teknologi Udara di Jalan Puchong, maka saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat, apa jadi corak atau perumahan industri atau komersial di kawasan ini akan dilaksanakan oleh pihak swasta yang ditentulcan kerajaan ini. Datuk Mohd. Shafie bin Haji Apdal: Terima kasih, Yang Berhormat. Seperti yang saya katakan tadi, tanah itu telah pun kita bagi kepada pihak pemaju, kita akan bagi kepada pihak pemaju yang akan memajukan Alor Setar punya projek ini dan tertakluklah kepada bakal penerima tanah itu, tapak itu untulc memajukan apa bentulc kemajuan yang akan hendak dimajukan oleh pihak pemaju itu - sama ada dia hendak membina rumah ataupun terletak juga termaktub kepada peraturan-peraturan yang diletakkan dalam geran tanah yang disebutkan tadi itu. Dato' Zulhasnan bin Rafique: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Saya ada soalan tambahan untulc Yang Berhormat Timbalan Menteri Pertahanan. Penempatan tapak Institut Teknologi Udara (ITU) di Alor Setar bersama dan berdekatan TUDM Alor Setar yang mana juga terletak Sekolah Latihan Penerbangan TUDM adalah amat sesuai. Oleh kerana pelatih-pelatih ITU dapat memperolehi pengetahuan teknikal dan praktikal secara berterusan dengan pesawat-pesawat terbang yang sedia ada. Juga mata pelajaran bagi pelatih ITU dan pelatih juruterbang ada similaritiesnya, dengan izin. Insya-Allah, ITU juga saya dengar akan bekerjasama dengan kolej TUDM yang sedia wujud untulc melaksanakan program Diploma Kejuruteraan Aerospace yang dijalankan bersama UTM. Soalan saya Tuan Yang di-Pertua, adakah kementerian bercadang untulc bukakan ITU ini kepada semua rakyat Malaysia supaya ITU dapat menjadi pusat pendidikan yang cemerlang untulc pengajian Kejuruteraan dan Sains Aerospace dan juga dengan sekaligus menarik dan menaikkan minat rakyat dalam bidang aerospace. Terima kasih. Datuk Mohd. Shafie bin Haji Apdal: Terima kasihlah Yang Berhormat bagi Wangsa Maju. Sememangnya memang hasrat kerajaan untulc menggalakkan para bakal yang akan berkhidmat dalam angkatan tentera ini dan di samping itu maka dengan itu kita hendakkan supaya rakyat Malaysia yang ramai melibatkan diri dalam perkhidmatan ketenteraan sama ada udara, mahupun laut ataupun darat. Untulc menjawab soalan memanglah menjadi galakan kita tetapi setakat ini tidak ada rancangan kita untulc hendak membuka kepada orang ramai tetapi di samping itu memang kerajaan di Kementerian Pertahanan menggalakkan kerjasama memorandum of understanding kadang-kadang kita lakukan di antara beberapa pengajian tinggi seperti UiTM baru-baru ini di mana kita menggalakkan penggunaan kemudahan di peringkat hospital tentera yang ada supaya juga digunakan oleh anak-anak kita yang masih di peringkat pengajian tinggi menggunakan kemudahan dan insya-Allah kita buat setakat ini tidak ada rancangan untulc hendak buka kepada orang ramai. 6. Tuan Jimmy Lim Donald [Sri Aman] minta Menteri Pendidikan menyata­ kan bilangan sekolah rendah di Sarawak yang belum lagi mempunyai bekalan air paip, elektrik atau generator. Apakah langkah-langkah yang akan diambil untuk menentulcan pendidikan yang diberi kepada murid-murid di luar bandar juga bertaraf dunia. "
"Timbalan Menteri Pertahanan [Datuk Mohd. Shafie bin Haji Apdal]: Tuan Yang di-Pertua, untulc makluman Ahli Yang Berhormat, sebenamya tanah bekas* tapak Institut Teknologi Udara (ITU) TUDM di Jalan Puchong tersebut telah diputuskan oleh kerajaan untulc dijadikan tanah balasan kepada pemaju yang akan membina kompleks Kolej Tentera Udara di Alor Setar. Pembinaan Kolej Tentera Udara ini akan dilaksanakan di bawah program penswastaan kerajaan. Ketika ini Unit Perancang Ekonomi sedang membuat pertimbangan untulc memilih cadangan pemaju yang terbaik bagi melaksanakan projek ini. Dato' Yap Pian Hon: Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahan. Dengan adanya program penswastaan bekas Institut Teknologi Udara di Jalan Puchong, maka saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat, apa jadi corak atau perumahan industri atau komersial di kawasan ini akan dilaksanakan oleh pihak swasta yang ditentulcan kerajaan ini. Datuk Mohd. Shafie bin Haji Apdal: Terima kasih, Yang Berhormat. Seperti yang saya katakan tadi, tanah itu telah pun kita bagi kepada pihak pemaju, kita akan bagi kepada pihak pemaju yang akan memajukan Alor Setar punya projek ini dan tertakluklah kepada bakal penerima tanah itu, tapak itu untulc memajukan apa bentulc kemajuan yang akan hendak dimajukan oleh pihak pemaju itu- sama ada dia hendak membina rumah ataupun terletak juga termaktub kepada peraturan-peraturan yang diletakkan dalam geran tanah yang disebutkan tadi itu. Dato' Zulhasnan bin Rafique: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Saya ada soalan tambahan untulc Yang Berhormat Timbalan Menteri Pertahanan. Penempatan tapak Institut Teknologi Udara (ITU) di Alor Setar bersama dan berdekatan TUDM Alor Setar yang mana juga terletak Sekolah Latihan Penerbangan TUDM adalah amat sesuai. Oleh kerana pelatih-pelatih ITU dapat memperolehi pengetahuan teknikal dan praktikal secara berterusan dengan pesawat-pesawat terbang yang sedia ada. Juga mata pelajaran bagi pelatih ITU dan pelatih juruterbang ada similaritiesnya, dengan izin. Insya-Allah, ITU juga saya dengar akan bekerjasama dengan kolej TUDM yang sedia wujud untulc melaksanakan program Diploma Kejuruteraan Aerospace yang dijalankan bersama UTM. Soalan saya Tuan Yang di-Pertua, adakah kementerian bercadang untulc bukakan ITU ini kepada semua rakyat Malaysia supaya ITU dapat menjadi pusat pendidikan yang cemerlang untulc pengajian Kejuruteraan dan Sains Aerospace dan juga dengan sekaligus menarik dan menaikkan minat rakyat dalam bidang aerospace. Terima kasih. Datuk Mohd. Shafie bin Haji Apdal: Terima kasihlah Yang Berhormat bagi Wangsa Maju. Sememangnya memang hasrat kerajaan untulc menggalakkan para bakal yang akan berkhidmat dalam angkatan tentera ini dan di samping itu maka dengan itu kita hendakkan supaya rakyat Malaysia yang ramai melibatkan diri dalam perkhidmatan ketenteraan sama ada udara, mahupun laut ataupun darat. Untulc menjawab soalan memanglah menjadi galakan kita tetapi setakat ini tidak ada rancangan kita untulc hendak membuka kepada orang ramai tetapi di samping itu memang kerajaan di Kementerian Pertahanan menggalakkan kerjasama memorandum of understanding kadang-kadang kita lakukan di antara beberapa pengajian tinggi seperti UiTM baru-baru ini di mana kita menggalakkan penggunaan kemudahan di peringkat hospital tentera yang ada supaya juga digunakan oleh anak-anak kita yang masih di peringkat pengajian tinggi menggunakan kemudahan dan insya-Allah kita buat setakat ini tidak ada rancangan untulc hendak buka kepada orang ramai. 6. Tuan Jimmy Lim Donald [Sri Aman] minta Menteri Pendidikan menyata kan bilangan sekolah rendah di Sarawak yang belum lagi mempunyai bekalan air paip, elektrik atau generator. Apakah langkah-langkah yang akan diambil untuk menentulcan pendidikan yang diberi kepada murid-murid di luar bandar juga bertaraf dunia."
8
19
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" DR.1.3.2000 9 Timbalan Menteri Pendidikan [Dato' Hon Choon Kim]: Tuan Yang di­ Pertua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Yang Berhormat bagi Sri Aman - dulu saya duduk sebelah dengan Yang Berhormat dan memang sentiasa sebut masalah-masalah rakyat di negeri Sarawak khususnya dalam bidang pendidikan. Tuan Yang di-Pertua, bilangan sekolah rendah di Sarawak yang tidak ada bekalan air paip yang diproses adalah sebanyak 70 I buah tetapi bagi bekalan elektrik pula terdapat 444 sekolah rendah yang menggunakan janakuasa yang berkuasa kuda yang rendah, manakala 61 buah sekolah rendah yang tidak ada janakuasa atau generator. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan akan membekalkan peruntukan jika kawasan tersebut diwujudkan kemudahan awam bekalan air yang diproses atau bekalan elektrik awam supaya dapat di sambung ke sekolah-sekolah berkenaan. Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Luar Bandar sentiasa mengambil dasar daya usaha meningkatkan taraf sekolah-sekolah di luar bandar dari segi kemudahan asas dan fizikal untuk menjamin keselesaan sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran setaraf dengan sekolah-sekolah di kawasan bandar. Sekian, terima kasih. Tuan Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar: Terima kasih, Dato'. Tahniahlah kawan sebelah sini sudah pergi sebelah sana. Orang Melayu kata "kalau pergi haji lambai-lambailah kawan datang." [Ketawaj Tuan Moktar bin Radin: Bolehkah Sarawak sama Sarawak, Tuan Yang di­ Pertua? [Ketawa] Tuan Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar: Jadi, soalan tambahan, Tuan Yang di-Pertua. Kalau mengikut program yang sedia ada, berkemungkinan untuk menghantar api elektrik ke kawasan-kawasan sekolah di pedalaman yang mungkin jalan satu hari ataupun dua hari gunakan bot dan jalan kaki ke pedalaman tak akan tercapai dalam masa yang singkat tetapi ilmu IT bertukar enam bulan sekali ataupun tiga bulan sekali. Jadi, adakah kementerian telah berbincang dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar agar tiap-tiap sekolah diberi generator untuk sementara sebelum 'grid' sampai, dengan izin. Diberi generator ke tiap-tiap sekolah dan dibekalkan dengan komputer di tiap sekolah barulah orang di luar bandar tidak tinggal ke belakang macam mana Sri Aman dah ditinggal oleh Yang Berhormat di belakang. Terima kasih. [Ketawaj Dato' Hon Choon Kim: Tuan Yang di-Pertua, terima kasih. Yang Berhormat Batang Lupar kalau ada rezeki mungkin satu hari akan duduk sini. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan memang peka tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di luar bandar. Oleh kerana itu baru-baru ini Menteri saya beserta dengan Timbalan-timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen dan juga pegawai-pegawai kanan telah buat satu lawatan ke Sarawak untuk berjumpa dengan pegawai-pegawai di peringkat negeri dan dapat bincang dengan Ketua Menteri Sarawak cara-cara untuk menangani masalah tentang kekurangan kemudahan-kemudahan yang dihadapai oleh sekolah-sekolah di negara Sarawak. Memang Kementerian Pendidikan sentiasa akan juga bincang dengan kementerian-kementerian yang berkenaan supaya dapat kita rangkakan satu stqttegi untuk mengatasi masalah. Tuan Jimmy Lim Donald: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawan baik saya kerana telah memberi jawapan yang begitu baik. Jadi, soalan saya, Tuan Yang di-Pertua, saya nampak begitu 'ramai' sekolah­ sekolah rendah di pedalaman yang mendapat bekalan air mereka dari sungai-sungai, gravity fed ataupun terus disedut dari sungai, dan saya nampak sungai itu tercemar oleh "
"Timbalan Menteri Pendidikan [Dato' Hon Choon Kim]: Tuan Yang di Pertua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Yang Berhormat bagi Sri Aman- dulu saya duduk sebelah dengan Yang Berhormat dan memang sentiasa sebut masalah-masalah rakyat di negeri Sarawak khususnya dalam bidang pendidikan. Tuan Yang di-Pertua, bilangan sekolah rendah di Sarawak yang tidak ada bekalan air paip yang diproses adalah sebanyak 70 I buah tetapi bagi bekalan elektrik pula terdapat 444 sekolah rendah yang menggunakan janakuasa yang berkuasa kuda yang rendah, manakala 61 buah sekolah rendah yang tidak ada janakuasa atau generator. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan akan membekalkan peruntukan jika kawasan tersebut diwujudkan kemudahan awam bekalan air yang diproses atau bekalan elektrik awam supaya dapat di sambung ke sekolah-sekolah berkenaan. Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Luar Bandar sentiasa mengambil dasar daya usaha meningkatkan taraf sekolah-sekolah di luar bandar dari segi kemudahan asas dan fizikal untuk menjamin keselesaan sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran setaraf dengan sekolah-sekolah di kawasan bandar. Sekian, terima kasih. Tuan Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar: Terima kasih, Dato'. Tahniahlah kawan sebelah sini sudah pergi sebelah sana. Orang Melayu kata "kalau pergi haji lambai-lambailah kawan datang." [Ketawaj. Tuan Moktar bin Radin: Bolehkah Sarawak sama Sarawak, Tuan Yang di Pertua? [Ketawa]. Tuan Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar: Jadi, soalan tambahan, Tuan Yang di-Pertua. Kalau mengikut program yang sedia ada, berkemungkinan untuk menghantar api elektrik ke kawasan-kawasan sekolah di pedalaman yang mungkin jalan satu hari ataupun dua hari gunakan bot dan jalan kaki ke pedalaman tak akan tercapai dalam masa yang singkat tetapi ilmu IT bertukar enam bulan sekali ataupun tiga bulan sekali. Jadi, adakah kementerian telah berbincang dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar agar tiap-tiap sekolah diberi generator untuk sementara sebelum 'grid' sampai, dengan izin. Diberi generator ke tiap-tiap sekolah dan dibekalkan dengan komputer di tiap sekolah barulah orang di luar bandar tidak tinggal ke belakang macam mana Sri Aman dah ditinggal oleh Yang Berhormat di belakang. Terima kasih. [Ketawaj. Dato' Hon Choon Kim: Tuan Yang di-Pertua, terima kasih. Yang Berhormat Batang Lupar kalau ada rezeki mungkin satu hari akan duduk sini. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan memang peka tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di luar bandar. Oleh kerana itu baru-baru ini Menteri saya beserta dengan Timbalan-timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen dan juga pegawai-pegawai kanan telah buat satu lawatan ke Sarawak untuk berjumpa dengan pegawai-pegawai di peringkat negeri dan dapat bincang dengan Ketua Menteri Sarawak cara-cara untuk menangani masalah tentang kekurangan kemudahan-kemudahan yang dihadapai oleh sekolah-sekolah di negara Sarawak. Memang Kementerian Pendidikan sentiasa akan juga bincang dengan kementerian-kementerian yang berkenaan supaya dapat kita rangkakan satu stqttegi untuk mengatasi masalah. Tuan Jimmy Lim Donald: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawan baik saya kerana telah memberi jawapan yang begitu baik. Jadi, soalan saya, Tuan Yang di-Pertua, saya nampak begitu 'ramai' sekolah sekolah rendah di pedalaman yang mendapat bekalan air mereka dari sungai-sungai, gravity fed ataupun terus disedut dari sungai, dan saya nampak sungai itu tercemar oleh."
9
20
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" 10 DR.1.3.2000 kerana pembalakan ataupun oleh kerana penanaman kelapa sawit. Jadi, di pasaran sekarang, ada juga dijual 'sistem' penapisan tetapi yang diminum oleh murid-murid di. pedalaman ialah raw water, air yang tidak ditapis. Jadi, saya minta penjelasan dari Yang Berhormat Dato' Timbalan Menteri, sama ada kementerian ada bercadang untuk mengadakan sistem penapisan untuk air-air yang diminum oleh murid-murid yang di sekolah rendah dan kalau ini tidak dapat. sama ada kementerian dapat menyatukan sekolah-sekolah rendah yang kecil-kecil ini supaya kemudahan yang lengkap boleh diadakan. Dato' Hon Choon Kim: Tuan Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat bagi Sri Aman yang memang telah mengemukakan satu cadangan yang cukup baik. Sebenarnya, soal sama ada akan memberikan sistem penapisan air memang telah kita bincang dan kita akan kaji semula sama ada ini boleh dilaksanakan. Dari segi sama ada kementerian akan mengkaji sama ada dapat disatukan sekolah-sekolah, under enrol, dengan izin, atau sekolah kurang murid ini dapat dicantum semula atau disatupadukan, dengan cara ini mungkin kita akan dapat memberikan kemudahan yang lebih baik dari masa ke semasa. [Soalan No. 7 - Y.B. Tuan Mohd. Yusoffbin Mohd. Nor (Machang) tidak hadir] 8. Datuk Lau Ngan Siew [Sandakan] minta Menteri Kesihatan menyatakan berapa banyak tabung kewangan yang akan dibelanjakan untuk perkhidmatan Doktor Udara di Sabah untuk tahun 2000. Timbalan Menteri Kesihatan [Dato' Drs. Suleiman bin Mohamed]: Tuan Yang di-Pertua, peruntukan yang disediakan untuk perkhidmatan doktor udara di Sabah bagi tahun 2000 ialah RM550 ribu. 9. Tuan Ramli bin Ibrahim [Kota Bahru] minta Menteri Kewangan menyata­ kan sudahkah jet rasmi-M 4801 yang ditempah dari Syarikat Global Express dari Kanada diterima oleh kerajaan dan berapakah harga sebenar jet itu termasuk harga pengubahsuaiannya sekali. Timbalan Menteri Kewangan [Dato' Dr. Haji Shafie bin Mohd. Salleh]: Tuan Yang di-Pertua, kerajaan Malaysia telah menerima dengan rasminyajet eksekutif jenis Global Express atauppun GE daripada Syarikat Bombadier Incorporated, Kanada pada 9 Disember 1999. Harga pesawat tersebut termasuk kos pengubahsuaian ialah USD40,000,376. Tuan Ronald Kiandee: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahan. Saya menyambut baik usaha kerajaan untuk membeli jet rasmi untuk kegunaan kerajaan ini. Namun saya ingin tahu dari Menteri Kewangan, sama ada apakah latar belakang pembelian kapal terbang ini dan adakah tender terbuka telah dijalankan sebelum ianya dibeli. Sekian. Dato' Dr. Haji Shafie bin Mohd. Salleh: Untuk makluman Yang Berhormat, latar belakang pembelian kapal terbang ini bermulanya daripada Ahli-ahli Yang Berhormat di Parlimen ini. Pada ketika itu kebanyakan jentera-jentera ataupun kapal terbang TUDM itu yang telah kita beli telah banyak jatuh dan mengorbankan banyak nyawa dan hasil daripada itu dalam 10 tahun terakhir, TUDM telah kehilangan sebanyak 29 juruterbang akibat kemalangan pesawat dan punca-punca kemalangan yang dikenalpasti ialah seperti kerosakan teknikal, masalah cuaca, masalah teknik dan masalah juruterbang sendiri. Saya ingat pada masa itu, Yang Berhormat bagi Larut pada masa itu dan juga Yang Berhormat bagi Yan, telah memperkatakan bahawa masalah ini perlu diatasi. Yang Berhormat bagi Larut pada ketika itu menyatakan bahawa insiden ini, apa yang dikatakan pesawat-pesawat TUDM adalah flying coffins ataupun keranda terbang. Perkara yang mencemaskan pada ketika itu pemah berlaku ialah apabila helikopter "
"kerana pembalakan ataupun oleh kerana penanaman kelapa sawit. Jadi, di pasaran sekarang, ada juga dijual 'sistem' penapisan tetapi yang diminum oleh murid-murid di. pedalaman ialah raw water, air yang tidak ditapis. Jadi, saya minta penjelasan dari Yang Berhormat Dato' Timbalan Menteri, sama ada kementerian ada bercadang untuk mengadakan sistem penapisan untuk air-air yang diminum oleh murid-murid yang di sekolah rendah dan kalau ini tidak dapat. sama ada kementerian dapat menyatukan sekolah-sekolah rendah yang kecil-kecil ini supaya kemudahan yang lengkap boleh diadakan. Dato' Hon Choon Kim: Tuan Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat bagi Sri Aman yang memang telah mengemukakan satu cadangan yang cukup baik. Sebenarnya, soal sama ada akan memberikan sistem penapisan air memang telah kita bincang dan kita akan kaji semula sama ada ini boleh dilaksanakan. Dari segi sama ada kementerian akan mengkaji sama ada dapat disatukan sekolah-sekolah, under enrol, dengan izin, atau sekolah kurang murid ini dapat dicantum semula atau disatupadukan, dengan cara ini mungkin kita akan dapat memberikan kemudahan yang lebih baik dari masa ke semasa. [Soalan No. 7- Y.B. Tuan Mohd. Yusoffbin Mohd. Nor (Machang) tidak hadir]. 8. Datuk Lau Ngan Siew [Sandakan] minta Menteri Kesihatan menyatakan berapa banyak tabung kewangan yang akan dibelanjakan untuk perkhidmatan Doktor Udara di Sabah untuk tahun 2000. Timbalan Menteri Kesihatan [Dato' Drs. Suleiman bin Mohamed]: Tuan Yang di-Pertua, peruntukan yang disediakan untuk perkhidmatan doktor udara di Sabah bagi tahun 2000 ialah RM550 ribu. 9. Tuan Ramli bin Ibrahim [Kota Bahru] minta Menteri Kewangan menyata kan sudahkah jet rasmi-M 4801 yang ditempah dari Syarikat Global Express dari Kanada diterima oleh kerajaan dan berapakah harga sebenar jet itu termasuk harga pengubahsuaiannya sekali. Timbalan Menteri Kewangan [Dato' Dr. Haji Shafie bin Mohd. Salleh]: Tuan Yang di-Pertua, kerajaan Malaysia telah menerima dengan rasminyajet eksekutif jenis Global Express atauppun GE daripada Syarikat Bombadier Incorporated, Kanada pada 9 Disember 1999. Harga pesawat tersebut termasuk kos pengubahsuaian ialah USD40,000,376. Tuan Ronald Kiandee: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahan. Saya menyambut baik usaha kerajaan untuk membeli jet rasmi untuk kegunaan kerajaan ini. Namun saya ingin tahu dari Menteri Kewangan, sama ada apakah latar belakang pembelian kapal terbang ini dan adakah tender terbuka telah dijalankan sebelum ianya dibeli. Sekian. Dato' Dr. Haji Shafie bin Mohd. Salleh: Untuk makluman Yang Berhormat, latar belakang pembelian kapal terbang ini bermulanya daripada Ahli-ahli Yang Berhormat di Parlimen ini. Pada ketika itu kebanyakan jentera-jentera ataupun kapal terbang TUDM itu yang telah kita beli telah banyak jatuh dan mengorbankan banyak nyawa dan hasil daripada itu dalam 10 tahun terakhir, TUDM telah kehilangan sebanyak 29 juruterbang akibat kemalangan pesawat dan punca-punca kemalangan yang dikenalpasti ialah seperti kerosakan teknikal, masalah cuaca, masalah teknik dan masalah juruterbang sendiri. Saya ingat pada masa itu, Yang Berhormat bagi Larut pada masa itu dan juga Yang Berhormat bagi Yan, telah memperkatakan bahawa masalah ini perlu diatasi. Yang Berhormat bagi Larut pada ketika itu menyatakan bahawa insiden ini, apa yang dikatakan pesawat-pesawat TUDM adalah flying coffins ataupun keranda terbang. Perkara yang mencemaskan pada ketika itu pemah berlaku ialah apabila helikopter."
10
21
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" DR.1.3.2000 11 Nuri, buatan Indonesia yang digelar PUMA, telah jatuh dan meragut nyawa pilot dan pramugarinya sekali di Sungai Petani, tatkala dalam perjalanan untuk mengambil bekas Timbalan Perdana Menteri, kapal terbang lain telah dihantar dan kapal terbang itu juga mengalarni kerosakan dan akhirnya kapal terbang yang ketiga telah selamat membawa bekas Timbalan Perdana Menteri balik dari Perlis ke Kuala Lumpur. Jadi, dengan insiden itu, ramai orang telah menyatakan bahawa kita bukan sahaja hendak melihat kapal terbang TUDM tetapi juga hendak melihat pembesar­ pembesar kita, Agong, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri supaya dapat selamat menaiki kapal terbang. Dan oleh kerana itu telah dibincangkan di Parlimen dan telah dibawa ke kabinet dan kabinet telah pun meluluskan bersama dengan EPU, Jabatan Perdana Menteri supaya dapat satu kapal terbang yang baru diluluskan untuk kegunaan pembesar-pembesar negara. Untuk makluman Yang Berhormat, keputusan kerajaan untuk membeli pesawat-pesawat Global Express ini dibuat setelah mengkaji berapa jenis pesawat eksekutif lain dan pesawat-pesawat yang dicadangkan oleh syarikat-syarikat pembuatnya ialah seperti Felcon 900 EX, buatan Felcon Jet Cops. dari Perancis, G4 HP buatan Aerospace Cops. dari Amerika Syarikat dan Global Express buatan Bombadier. Saya ingat dulu masa saya menerangkan pembelian kapal terbang ini, saya telah pun membacakan prospektusnya dan telah pun diberikan kepada Yang Berhormat bagi Kepong. Setelah membuat kajian terperinci tentang keupayaan ketiga-tiga jenis pesawat yang telah dicadangkan, kerajaan mengambil keputusan untuk membeli pesawat jenis Global Express dari Kanada yang memenuhi spesifikasi utama iaitu mampu terbang sejauh 6,500 batu notika tanpa henti daripada membawa had muatan seberat 1,600 paun atau membawa 4 anak kapal serta 8 penumpang. Spesifikasi yang ditetapkan oleh kerajaan ini akan membolehkan pesawat tersebut terbang tanpa berhenti daripada Kuala Lumpur ke London atau dari Tokyo ke New York. Terima kasih. Tuan Ramli bin Ibrahim: Saya terima kasihlah atas penjelasan Timbalan Menteri Kewangan. Cuma saya hendak tahu mengikut pendapat kerajaan, dengan harga sebanyak ini, apakah kerajaan berpendapat bahawa terlalu mewah bagi kerajaan Malaysia. Dato' Dr. Haji Shafie bin Mohd. Salleh: Selalunya apa yang kita katakan, kita mementingkan nyawa, dan kita mementingkan bahawa pembesar-pembesar kita, Agong, terutamanya Agong sekarang ini daripada Selangor, saya sayangkan Agong saya dan juga Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri [Ketawa] akan di bawa dengan lebih selamat, jadi, maknanya nyawa lebih penting daripada harga. 10. Raja Dato' Ahmad Zainuddin bin Raja Haji Omar [Larut) minta Menteri Pendidikan menyatakan sama ada rancangan supaya diperluaskan pembukaan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) ke daerah-daerah terpencil seperti di Selama dan Batu Kurau di Perak bagi mengurankan penghijrahan dan bebenan ibu bapa yang tidak berkemampuan. Dato' Hon Choon Kim: Tuan Yang di-Pertua, saya ucapan banyak terima kasih kepada Yang Berhormat bagi Larut yang mengemukakan soalan ini. Untuk makluman Yang Berhormat, penubuhan pembukaan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) bergantung sepenuhnya kepada pengusaha persendirian dan permintaan. Pihak kerajaan tidak menyediakan sebarang peruntukan kewangan untuk tujuan tersebut. Waiau bagaimanapun kerajaan sentiasa menyokong usaha tersebut dan pertimbangan khas akan diberikan sekiranya ada permohonan bagi menubuhkan IPTS di kawasan-kawasan yang jauh dari bandar. "
"Nuri, buatan Indonesia yang digelar PUMA, telah jatuh dan meragut nyawa pilot dan pramugarinya sekali di Sungai Petani, tatkala dalam perjalanan untuk mengambil bekas Timbalan Perdana Menteri, kapal terbang lain telah dihantar dan kapal terbang itu juga mengalarni kerosakan dan akhirnya kapal terbang yang ketiga telah selamat membawa bekas Timbalan Perdana Menteri balik dari Perlis ke Kuala Lumpur. Jadi, dengan insiden itu, ramai orang telah menyatakan bahawa kita bukan sahaja hendak melihat kapal terbang TUDM tetapi juga hendak melihat pembesar pembesar kita, Agong, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri supaya dapat selamat menaiki kapal terbang. Dan oleh kerana itu telah dibincangkan di Parlimen dan telah dibawa ke kabinet dan kabinet telah pun meluluskan bersama dengan EPU, Jabatan Perdana Menteri supaya dapat satu kapal terbang yang baru diluluskan untuk kegunaan pembesar-pembesar negara. Untuk makluman Yang Berhormat, keputusan kerajaan untuk membeli pesawat-pesawat Global Express ini dibuat setelah mengkaji berapa jenis pesawat eksekutif lain dan pesawat-pesawat yang dicadangkan oleh syarikat-syarikat pembuatnya ialah seperti Felcon 900 EX, buatan Felcon Jet Cops. dari Perancis, G4 HP buatan Aerospace Cops. dari Amerika Syarikat dan Global Express buatan Bombadier. Saya ingat dulu masa saya menerangkan pembelian kapal terbang ini, saya telah pun membacakan prospektusnya dan telah pun diberikan kepada Yang Berhormat bagi Kepong. Setelah membuat kajian terperinci tentang keupayaan ketiga-tiga jenis pesawat yang telah dicadangkan, kerajaan mengambil keputusan untuk membeli pesawat jenis Global Express dari Kanada yang memenuhi spesifikasi utama iaitu mampu terbang sejauh 6,500 batu notika tanpa henti daripada membawa had muatan seberat 1,600 paun atau membawa 4 anak kapal serta 8 penumpang. Spesifikasi yang ditetapkan oleh kerajaan ini akan membolehkan pesawat tersebut terbang tanpa berhenti daripada Kuala Lumpur ke London atau dari Tokyo ke New York. Terima kasih. Tuan Ramli bin Ibrahim: Saya terima kasihlah atas penjelasan Timbalan Menteri Kewangan. Cuma saya hendak tahu mengikut pendapat kerajaan, dengan harga sebanyak ini, apakah kerajaan berpendapat bahawa terlalu mewah bagi kerajaan Malaysia. Dato' Dr. Haji Shafie bin Mohd. Salleh: Selalunya apa yang kita katakan, kita mementingkan nyawa, dan kita mementingkan bahawa pembesar-pembesar kita, Agong, terutamanya Agong sekarang ini daripada Selangor, saya sayangkan Agong saya dan juga Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri [Ketawa] akan di bawa dengan lebih selamat, jadi, maknanya nyawa lebih penting daripada harga. 10. Raja Dato' Ahmad Zainuddin bin Raja Haji Omar [Larut) minta Menteri Pendidikan menyatakan sama ada rancangan supaya diperluaskan pembukaan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) ke daerah-daerah terpencil seperti di Selama dan Batu Kurau di Perak bagi mengurankan penghijrahan dan bebenan ibu bapa yang tidak berkemampuan. Dato' Hon Choon Kim: Tuan Yang di-Pertua, saya ucapan banyak terima kasih kepada Yang Berhormat bagi Larut yang mengemukakan soalan ini. Untuk makluman Yang Berhormat, penubuhan pembukaan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) bergantung sepenuhnya kepada pengusaha persendirian dan permintaan. Pihak kerajaan tidak menyediakan sebarang peruntukan kewangan untuk tujuan tersebut. Waiau bagaimanapun kerajaan sentiasa menyokong usaha tersebut dan pertimbangan khas akan diberikan sekiranya ada permohonan bagi menubuhkan IPTS di kawasan-kawasan yang jauh dari bandar."
11
22
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" 12 DR.1.3.2000 Raja Dato' Ahmad Zainuddin bin Raja 'Haji Omar: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Saya mengucapkan syabas kepada Kementerian Pendidikan kerana. berusaha untuk melahirkan lebih ramai cerdik-pandai selaras dengan Dasar Pendidikan Negara. Soalan saya, saya ingin ta.bu bilangan bumiputera yang menerajui IPTS pada masa ini dan program-program berkembar dengan universiti tempatan dan juga luar negara selaras dengan Dasar Pendidikan Negara. Dato' Hon Choon Kim: Tuan Yang di-Pertua, saya tidak ada angka bagi bilangan bumiputera yang telah belajar di IPTS yang terdapat di negara kita ini, saya akan memberikan secara bertulis. Waiau bagaimanapun untuk makluman Yang Berhormat, bilangan IPTS yang telah ditubuhkan ialah sebanyak 591 buah dan bilangan pelajar yang sedang belajar di IPTS ini adalah sebanyak 215,850 orang. Dato' Dr. Haji Jamaluddin bin Dato' Mohd. Jarjis: Terima kasih, Dato', sudah ada Dato' kah? [Disampuk] Dato'? Terima kasih. Timbalan Menteri Pendidikan -orang MCA angguk dapat Dato', orang GERAKAN tidak angguk. Saya ingin hendak bertanya sikit, tadi 200 ribu yang dikatakan jumlah penuntut kita yang belajar di IPTS, satu jumlah yang besar dan sedikit sebanyak jumlah yang besar ini kejayaan juga dasar kerajaan untuk membuka peluang yang luas supaya rakyat Malaysia dapat 'mengambil' pengajian tinggi. Tetapi saya hendak tanya sikit, ada keluhan masyarakat, ini UMNO sudah bawa, baru-baru ini PAS pun hendak bawa juga, orang Melayu, bumiputera, mahu juga mengikuti dalam IPTS ini. Tetapi ramai mereka tidak mampu kerana tidak ada sumber kewangan tetapi kita tahu juga ada juga yang bukan Melayu pun kurang sumber kewangan tetapi majoriti orang Melayu kurang sumber kewangan, sebab itulah kalau di luar-luar bandar ini mereka mahu belajar tetapi tidak ada sumber kewangan, bagaimana usaha kerajaan untuk membanyakkan lagi penglibatan bumiputera dari segi membiayai pembelajaran ini. Adakah satu skim pinjamankah ataupun biasiswa, khusus untuk di IPTS ini. Kita tahu bahawa mereka yang belajar di IPTA ini ada sumber kewangan yang akan diberi tetapi di IPTS bagaimana untuk menegakan pendemokrasian ataupun keadilan dalam pendidikan ini. Saya minta sedikit penjelasan daripada Timbalan Menteri. Sekian, terima kasih. Dato' Hon Choon Kim: Tuan Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Backbancher yang sentiasa sebut masalah-masalah hubungkait dengan rakyat Malaysia khususnya bumiputera. Ucapan tahniahlah, memang UMNO ini membela nasib bumiputera, memang benar, tulen [Tepuk] Memang tulen, bukan macam parti-parti lain ini, cuma pakai mulut sahaja. [Tepuk] Tuan Mohamad bin Sahu: Ekuiti bumiputera turun banyak teruk! Dato' Hon Choon Kim: Bukan cara macam ini Yang Berhormat. Bila saya cakap, Yang Berhormat diamlah, Yang Berhormat ada chance. Jadi saya rasa memang UMNO, khususnya Kerajaan Barisan Nasional memang banyak bantu pelajar-pelajar bumiputera, banyak jenis-jenis bantuan telah disediakan untuk membolehkan sebilangan besamya daripada anak bumiputera dapat melanjutkan pelajaran di universiti-universiti. [Tepuk] Memang cukup banyak, tengok sekarang ini, banyak doktor terdiri dari bumiputera, engineer, Yang Berhormat pun profesional [Disampuk] land surveyor dan banyak lagi. Jangan tuduh belakang - jadi yang sebut kerajaan tidak membantu bumiputera ialah untuk tujuan politik, untuk menaikkan perasaan supaya rakyat benci kerajaan. [Tepuk] Jadi, saya minta Yang Berhormat-Yang Berhormat, yang duduk di sebelah sana, berhenti kerja ini. [Tepuk] Berhenti kerja inilah. [Disampuk] Ini jawapan sayalah, [Ketawa] Sebab Yang Berhormat tanya, apa jenis bantuan yang telah diberikan. Sebenamya kerajaan pun telah menyediakan satu tabung PTPTN khususnya untuk membantu rakyat yang miskin, bantu rakyat miskin bukan sahaja bumiputera, juga terlibat kaum-kaum yang lain Cina, India dan sebagainya juga dapat menikmati bantuan yang telah disediakan oleh kerajaan. [Tepuk] "
"Raja Dato' Ahmad Zainuddin bin Raja 'Haji Omar: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Saya mengucapkan syabas kepada Kementerian Pendidikan kerana. berusaha untuk melahirkan lebih ramai cerdik-pandai selaras dengan Dasar Pendidikan Negara. Soalan saya, saya ingin ta.bu bilangan bumiputera yang menerajui IPTS pada masa ini dan program-program berkembar dengan universiti tempatan dan juga luar negara selaras dengan Dasar Pendidikan Negara. Dato' Hon Choon Kim: Tuan Yang di-Pertua, saya tidak ada angka bagi bilangan bumiputera yang telah belajar di IPTS yang terdapat di negara kita ini, saya akan memberikan secara bertulis. Waiau bagaimanapun untuk makluman Yang Berhormat, bilangan IPTS yang telah ditubuhkan ialah sebanyak 591 buah dan bilangan pelajar yang sedang belajar di IPTS ini adalah sebanyak 215,850 orang. Dato' Dr. Haji Jamaluddin bin Dato' Mohd. Jarjis: Terima kasih, Dato', sudah ada Dato' kah? [Disampuk] Dato'? Terima kasih. Timbalan Menteri Pendidikan -orang MCA angguk dapat Dato', orang GERAKAN tidak angguk. Saya ingin hendak bertanya sikit, tadi 200 ribu yang dikatakan jumlah penuntut kita yang belajar di IPTS, satu jumlah yang besar dan sedikit sebanyak jumlah yang besar ini kejayaan juga dasar kerajaan untuk membuka peluang yang luas supaya rakyat Malaysia dapat 'mengambil' pengajian tinggi. Tetapi saya hendak tanya sikit, ada keluhan masyarakat, ini UMNO sudah bawa, baru-baru ini PAS pun hendak bawa juga, orang Melayu, bumiputera, mahu juga mengikuti dalam IPTS ini. Tetapi ramai mereka tidak mampu kerana tidak ada sumber kewangan tetapi kita tahu juga ada juga yang bukan Melayu pun kurang sumber kewangan tetapi majoriti orang Melayu kurang sumber kewangan, sebab itulah kalau di luar-luar bandar ini mereka mahu belajar tetapi tidak ada sumber kewangan, bagaimana usaha kerajaan untuk membanyakkan lagi penglibatan bumiputera dari segi membiayai pembelajaran ini. Adakah satu skim pinjamankah ataupun biasiswa, khusus untuk di IPTS ini. Kita tahu bahawa mereka yang belajar di IPTA ini ada sumber kewangan yang akan diberi tetapi di IPTS bagaimana untuk menegakan pendemokrasian ataupun keadilan dalam pendidikan ini. Saya minta sedikit penjelasan daripada Timbalan Menteri. Sekian, terima kasih. Dato' Hon Choon Kim: Tuan Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Backbancher yang sentiasa sebut masalah-masalah hubungkait dengan rakyat Malaysia khususnya bumiputera. Ucapan tahniahlah, memang UMNO ini membela nasib bumiputera, memang benar, tulen [Tepuk] Memang tulen, bukan macam parti-parti lain ini, cuma pakai mulut sahaja. [Tepuk]. Tuan Mohamad bin Sahu: Ekuiti bumiputera turun banyak teruk!. Dato' Hon Choon Kim: Bukan cara macam ini Yang Berhormat. Bila saya cakap, Yang Berhormat diamlah, Yang Berhormat ada chance. Jadi saya rasa memang UMNO, khususnya Kerajaan Barisan Nasional memang banyak bantu pelajar-pelajar bumiputera, banyak jenis-jenis bantuan telah disediakan untuk membolehkan sebilangan besamya daripada anak bumiputera dapat melanjutkan pelajaran di universiti-universiti. [Tepuk] Memang cukup banyak, tengok sekarang ini, banyak doktor terdiri dari bumiputera, engineer, Yang Berhormat pun profesional [Disampuk] land surveyor dan banyak lagi. Jangan tuduh belakang- jadi yang sebut kerajaan tidak membantu bumiputera ialah untuk tujuan politik, untuk menaikkan perasaan supaya rakyat benci kerajaan. [Tepuk]. Jadi, saya minta Yang Berhormat-Yang Berhormat, yang duduk di sebelah sana, berhenti kerja ini. [Tepuk] Berhenti kerja inilah. [Disampuk] Ini jawapan sayalah, [Ketawa] Sebab Yang Berhormat tanya, apa jenis bantuan yang telah diberikan. Sebenamya kerajaan pun telah menyediakan satu tabung PTPTN khususnya untuk membantu rakyat yang miskin, bantu rakyat miskin bukan sahaja bumiputera, juga terlibat kaum-kaum yang lain Cina, India dan sebagainya juga dapat menikmati bantuan yang telah disediakan oleh kerajaan. [Tepuk]."
12
23
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" DR.1.3.2000 13 Jadi, Yang Berhormat jangan risaulah, selagi Kerajaan Barisan Nasional memerintah negara kita ini, hak bumiputera, hak rakyat Malaysia tetap akan dibela. [Tepuk} [Soa/an No. 11 - Y.B. Tuan Hoo Seong Chang (Kluang) tidak hadir} [Soa/an No. 12 - Y.B. Datuk Song Swee Guan (Badar Kuching) tidak hadir} 13. Puan Hajah Mastika Junaidah binti Husin [Arau) minta Menteri Kerja Raya menyatakan adakah pihak kementerian mempunyai rekod kawasan yang sering berlaku kemalangan maut yang disebabkan oleh struktur jalan dan persimpangan yang mengelirukan basil daripada perancangan yang tidak tepat. Adakah pihak kementerian meletakan keutamaan bagi usah-usaha pengubahsuaian jalan berkenaan untuk mengelakkan kemalangan daripada terus berlaku. Timbalan Menteri Kerja Raya [Tuan Mohamed Khaled bin Haji Nordin]: Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kementerian ini sememangnya ada menyimpan rekod kawasan-kawasan jalan raya yang sering berlaku kemalangan termasuk yang melibatkan kehilanan nyawa. Rekod-rekod ini dapat diadakan dengan kerjasama pihak Polis Diraja Malaysia yang memberi maklumat mengenai semua kemalangan jalan raya yang berlaku di negara ini. Maklumat tersebut dianalisa oleh kementerian ini dengan tujuan untuk menyenaraikan kawasan-kawasan, dengan izin, accident black spots, mengikut bilangan kemalangan di samping mengenalpasti sebab-sebab punca kemalangan di kawasan-kawasan tersebut. Di antara punca-punca kemalangan yang telah dikenalpasti termasuk kecuaian pemandu iaitu memandu dengan terlalu laju, antaranya selekoh ta jam, permukaan jalan licin, jarak penglihatan yang tidak mencukupi di kawasan yang berbukit, jalan sempit dan sebagainya. Sekiranya didapati kemalangan berpunca daripada ciri-ciri reka bentuk jalan yang tidak baik, maka kementerian ini akan mengambil tindakan untuk memperbaiki reka bentuk jalan di kawasan yang terbabit. Usaha-usaha pembaikan yang dijalankan termasuk kerja-kerja menaikkan taraf persimpangan iaitu antaranya memasang lampu­ lampu isyarat jika didapati perlu, menambah dan atau menggantikan papan-papan tanda jalan, memperelokkan garisan jalan, memperbaiki sistem perparitan dan juga mengadakan lebih banyak lintasan pejalan kaki seperti jejantas. Di dalam Rancangan Malaysia Keenam yang lalu, peruntukan sebanyak RM86 juta telah dibelanjakan untuk kerja-kerja pembaikan di 42 lokasi jalan raya berbahaya dan pembinaan 27 jejantas pejalan kaki. Di dalam Rancangan Malaysia Ketujuh pula, peruntukan sebanyak RM52 juta disediakan untuk memperelokkan 200 kawasan-kawasan jalan raya berbahaya yang telah dikenalpasti di seluruh Malaysia. Daripada 200 kawasan jalan raya berbahaya yang tersebut di atas, kerja-kerja pembaikan telah siap bagi 107 kawasan, sementara di 15 kawasan lagi, kerja-kerja sedang berjalan manakala bagi yang selebihnya masih di peringkat reka bentuk dan pengumpulan data. Selain daripada itu, kementerian ini melalui Kementerian Kerja Raya telah melaksanakan audit keselamatan jalan bagi semua projek jalan baru di peringkat reka bentuk lagi untuk memastikan bahawa semua jalan baru yang dibina adalah selamat. Tuan Wan Nik bin Wan Yussof: Terima kasih, Tuan Yang di- Pertua ........... . Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Kepong, Kepong. Dr. Tan Seng Giaw: Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahan. Saya memang tertarik kepada lebih 200 kawasan hitam yang disebutkan oleh Yang Berhormat dan juga hendak mengadakan audit keselamatan, memang kita berharap ini dapat mengurangkan tetapi walau bagaimanapun, Yang Berhormat itu sebutkan faktor yang "
"Jadi, Yang Berhormat jangan risaulah, selagi Kerajaan Barisan Nasional memerintah negara kita ini, hak bumiputera, hak rakyat Malaysia tetap akan dibela. [Tepuk}. [Soa/an No. 11- Y.B. Tuan Hoo Seong Chang (Kluang) tidak hadir}. [Soa/an No. 12- Y.B. Datuk Song Swee Guan (Badar Kuching) tidak hadir}. 13. Puan Hajah Mastika Junaidah binti Husin [Arau) minta Menteri Kerja Raya menyatakan adakah pihak kementerian mempunyai rekod kawasan yang sering berlaku kemalangan maut yang disebabkan oleh struktur jalan dan persimpangan yang mengelirukan basil daripada perancangan yang tidak tepat. Adakah pihak kementerian meletakan keutamaan bagi usah-usaha pengubahsuaian jalan berkenaan untuk mengelakkan kemalangan daripada terus berlaku. Timbalan Menteri Kerja Raya [Tuan Mohamed Khaled bin Haji Nordin]: Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kementerian ini sememangnya ada menyimpan rekod kawasan-kawasan jalan raya yang sering berlaku kemalangan termasuk yang melibatkan kehilanan nyawa. Rekod-rekod ini dapat diadakan dengan kerjasama pihak Polis Diraja Malaysia yang memberi maklumat mengenai semua kemalangan jalan raya yang berlaku di negara ini. Maklumat tersebut dianalisa oleh kementerian ini dengan tujuan untuk menyenaraikan kawasan-kawasan, dengan izin, accident black spots, mengikut bilangan kemalangan di samping mengenalpasti sebab-sebab punca kemalangan di kawasan-kawasan tersebut. Di antara punca-punca kemalangan yang telah dikenalpasti termasuk kecuaian pemandu iaitu memandu dengan terlalu laju, antaranya selekoh ta jam, permukaan jalan licin, jarak penglihatan yang tidak mencukupi di kawasan yang berbukit, jalan sempit dan sebagainya. Sekiranya didapati kemalangan berpunca daripada ciri-ciri reka bentuk jalan yang tidak baik, maka kementerian ini akan mengambil tindakan untuk memperbaiki reka bentuk jalan di kawasan yang terbabit. Usaha-usaha pembaikan yang dijalankan termasuk kerja-kerja menaikkan taraf persimpangan iaitu antaranya memasang lampu lampu isyarat jika didapati perlu, menambah dan atau menggantikan papan-papan tanda jalan, memperelokkan garisan jalan, memperbaiki sistem perparitan dan juga mengadakan lebih banyak lintasan pejalan kaki seperti jejantas. Di dalam Rancangan Malaysia Keenam yang lalu, peruntukan sebanyak RM86 juta telah dibelanjakan untuk kerja-kerja pembaikan di 42 lokasi jalan raya berbahaya dan pembinaan 27 jejantas pejalan kaki. Di dalam Rancangan Malaysia Ketujuh pula, peruntukan sebanyak RM52 juta disediakan untuk memperelokkan 200 kawasan-kawasan jalan raya berbahaya yang telah dikenalpasti di seluruh Malaysia. Daripada 200 kawasan jalan raya berbahaya yang tersebut di atas, kerja-kerja pembaikan telah siap bagi 107 kawasan, sementara di 15 kawasan lagi, kerja-kerja sedang berjalan manakala bagi yang selebihnya masih di peringkat reka bentuk dan pengumpulan data. Selain daripada itu, kementerian ini melalui Kementerian Kerja Raya telah melaksanakan audit keselamatan jalan bagi semua projek jalan baru di peringkat reka bentuk lagi untuk memastikan bahawa semua jalan baru yang dibina adalah selamat. Tuan Wan Nik bin Wan Yussof: Terima kasih, Tuan Yang di- Pertua ........... . Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Kepong, Kepong. Dr. Tan Seng Giaw: Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahan. Saya memang tertarik kepada lebih 200 kawasan hitam yang disebutkan oleh Yang Berhormat dan juga hendak mengadakan audit keselamatan, memang kita berharap ini dapat mengurangkan tetapi walau bagaimanapun, Yang Berhormat itu sebutkan faktor yang."
13
24
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" 16 DR.1.3.2000 Tuan Haji Abdul Fatah bin Haji Haron: Yang Berhormat, mintajalan. Tuan Mohamad bin Sahu: ....... .iaitu Steyr Geng ............ . Tuan Haji Abdul Fatah bin Haji Haron: Saya hendak tanya sedikit, Yang Berhormat sebut Umi Hafilda ini, saya tidak faham Umi Hafilda yang mana yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat tadi? [Ketawa} Tuan Mohamad bin Sahu: Takkan Umi Hafilda pun tak kenal, [Ketawa] [Disampuk] yang dok kempen untuk UMNO dalam pilihan raya tu. [Disampuk] [Ketawa] [Tepuk] Tuan Yang di-Pertua, ............. . Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Pokok Sena. Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: Sa ya hendak tanya Yang Berhormat ini, orang UMNO dok guna orang macam itukah untuk kempen? [Ketawa} Tuan Mohamad bin Sahu: Ya, orang macam itu sahaja yang hendak sokong UMNO lagi sekarang. [Ketawa} [Sorak] Bekas-bekas imam Masjid Negara, bekas Ketua Hakim, bekas apa ni pakar sakit puan, Prof. Dr. Hamid Arshad itu semua sudah bersama dengan PAS. Jadi, orang macam Umi itu masih bergunalah untuk mereka. [Ketawa] Tuan Haji Noh bin Haji Omar: [Bangun] Tuan Mohamad bin Sahu: ..... ha, baru seronok. [Ketawa} Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Terima kasih. Saya hendak minta penjelasan. Tadi Yang Berhormat minta supaya menteri yang baru ini membuat satu cara untuk mengembalikan keyakinan rakyat terhadap undang-undang. Jadi, apabila sebut undang-undang ini Yang Berhormat, saya hendak mendapat penjelasan. Undang-undang yang bagaimana? Adakah undang-undang yang orang lain yang nampak bersalah, faktanya memang betul orang itu bersalah tetapi bila pergi mahkamah dia boleh lepas. Macam ada satu kes kat Kota Bharu dulu [Ketawa} fakta dia memang betul dab, berdua-dua dalam bilik [Disampuk] siapa pun tidak boleh menafikan. [Ketawa] Tetapi bila pergi ke mahkamah [Disampuk] pelaksanaannya di mahkamah, ada technical error, peguam pun dok pandai-pandai boleh lepas. Jadi, keyakinan macam mana Yang Berhormat maksudkan? [Disampuk} Adakah keyakinan itu, undang-undang macam itu pun hendak yakinkan kepada rakyat lagi? Macam di Kelantan. Tuan Mohamad bin Sahu: Terima kasih, terima kasih. Itu saya tahu tuju pada saya. [Ketawa] Saya telah dibicarakan di mahkamah, saya telah dibicarakan oleh akhbar, saya dibicarakan dalam pilihan raya. Sehingga TV3 pun kempen juga "Kami tidak mahu Mat Sabu di Kuala Kedah. " Tetapi semuanya itu saya - kena diri saya orang lainlah jawab, saya tidak mahu seperti Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri dia membela diri dia di Parlimen. Tempat bela diri dalam mahkamah dan mahkamahlah tempat membuat keputusan. Itu .. .{Tepuk] Tuan Yang di-Pertua, soalan itu lima tahun dulu dok tanya dab ....... . Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Eh, ini PAS punya style ....... . Tuan Mohamad bin Sahu: ......... telah jawab banyak kali dah. Tuan Haji Noh bin Haji Omar: .... PAS pun macam itu juga, kisah lima tahun dulu Bank Bumiputra .......... . Tuan Mohamad bin Sahu: Tidak, ini ............ . Tuan Haji Noh bin Haji Omar: ........ dah lupa pun, dia dok cerita lagi. "
"Tuan Haji Abdul Fatah bin Haji Haron: Yang Berhormat, mintajalan. Tuan Mohamad bin Sahu: ....... .iaitu Steyr Geng ............ . Tuan Haji Abdul Fatah bin Haji Haron: Saya hendak tanya sedikit, Yang Berhormat sebut Umi Hafilda ini, saya tidak faham Umi Hafilda yang mana yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat tadi? [Ketawa}. Tuan Mohamad bin Sahu: Takkan Umi Hafilda pun tak kenal, [Ketawa] [Disampuk] yang dok kempen untuk UMNO dalam pilihan raya tu. [Disampuk] [Ketawa] [Tepuk]. Tuan Yang di-Pertua, ............. . Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Pokok Sena. Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: Sa ya hendak tanya Yang Berhormat ini, orang UMNO dok guna orang macam itukah untuk kempen? [Ketawa}. Tuan Mohamad bin Sahu: Ya, orang macam itu sahaja yang hendak sokong UMNO lagi sekarang. [Ketawa} [Sorak] Bekas-bekas imam Masjid Negara, bekas Ketua Hakim, bekas apa ni pakar sakit puan, Prof. Dr. Hamid Arshad itu semua sudah bersama dengan PAS. Jadi, orang macam Umi itu masih bergunalah untuk mereka. [Ketawa] Tuan Haji Noh bin Haji Omar: [Bangun]. Tuan Mohamad bin Sahu: ..... ha, baru seronok. [Ketawa}. Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Terima kasih. Saya hendak minta penjelasan. Tadi Yang Berhormat minta supaya menteri yang baru ini membuat satu cara untuk mengembalikan keyakinan rakyat terhadap undang-undang. Jadi, apabila sebut undang-undang ini Yang Berhormat, saya hendak mendapat penjelasan. Undang-undang yang bagaimana? Adakah undang-undang yang orang lain yang nampak bersalah, faktanya memang betul orang itu bersalah tetapi bila pergi mahkamah dia boleh lepas. Macam ada satu kes kat Kota Bharu dulu [Ketawa} fakta dia memang betul dab, berdua-dua dalam bilik [Disampuk] siapa pun tidak boleh menafikan. [Ketawa] Tetapi bila pergi ke mahkamah [Disampuk] pelaksanaannya di mahkamah, ada technical error, peguam pun dok pandai-pandai boleh lepas. Jadi, keyakinan macam mana Yang Berhormat maksudkan? [Disampuk} Adakah keyakinan itu, undang-undang macam itu pun hendak yakinkan kepada rakyat lagi? Macam di Kelantan. Tuan Mohamad bin Sahu: Terima kasih, terima kasih. Itu saya tahu tuju pada saya. [Ketawa] Saya telah dibicarakan di mahkamah, saya telah dibicarakan oleh akhbar, saya dibicarakan dalam pilihan raya. Sehingga TV3 pun kempen juga "Kami tidak mahu Mat Sabu di Kuala Kedah. " Tetapi semuanya itu saya- kena diri saya orang lainlah jawab, saya tidak mahu seperti Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri dia membela diri dia di Parlimen. Tempat bela diri dalam mahkamah dan mahkamahlah tempat membuat keputusan. Itu .. .{Tepuk]. Tuan Yang di-Pertua, soalan itu lima tahun dulu dok tanya dab ....... . Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Eh, ini PAS punya style ....... . Tuan Mohamad bin Sahu: ......... telah jawab banyak kali dah. Tuan Haji Noh bin Haji Omar: .... PAS pun macam itu juga, kisah lima tahun dulu Bank Bumiputra .......... . Tuan Mohamad bin Sahu: Tidak, ini ............ . Tuan Haji Noh bin Haji Omar: ........ dah lupa pun, dia dok cerita lagi."
16
27
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" DR.1.3.2000 17 Tuan Mohamad bin Sahu: ..... UIIii Hafilda bankrap dan sekarang berada di London. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Berikan laluankah? Tuan Mohamad bin Sahu: Dia sekarang ...... . Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Hendak beri laluankah tidak mahu? Tuan Mohamad bin Sahu: Tidak bagi dah. Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Tidak bagi tak apalah, janganlah marah. Tuan Mohamad bin Sahu: Tidak, tak marah, saya tidak marah. Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Kita ikut peraturan. Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd. Jarjis: [Bangun] Tuan Mohamad bin Sahu: Saya telah dibicarakan sepanjang tahun dan saya lulus sekarang berada di sini lagi. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Rompin bangun. Tuan Mohamad bin Sahu: Ha, Rompin, Rompin, tidak apa boleh. {Ketawaj Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd. Jarjis: Ini gambaran Yang Berhormat cuba berikan bahawa cuba menggambarkan tokoh-tokoh intelektual, tokoh agama, semua menyokong PAS tidak benar. Ada satu, dua itu terpengaruh dengan benda-benda yang tidak betul {Disampuk] dan kecewa dengan Barisan Nasional pun ada juga. So, saya ingat kalau boleh Yang Berhormat teruskan sebab saya melihat bahawa teruskan hujah Yang Berhormat benda-benda yang pentinglah, yang asas. Ini benda-benda politik ini kita cerita di .............. .. Tuan Mohamad bin Sahu: Saya, saya setuju. Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd. Jarjis: ....... kawasan daerah masing-masinglah. Tuan Mohamad bin Sahu: Saya hendak pergi perkara pentinglah ini, Tanjong Karang kacau. [Ketawaj Tuan Yang di-Pertua, ini soal saya sebut iaitu bagaimana peraturan kita orang yang bankrap. Adakah orang yang bankrap itu pasport telah ditahan, boleh pergi ke luar negeri tanpa menuju kepada sesiapa yang hidup atau yang mati. Misalnya, begitu dapat diterangkan di sini. Tuan Yang di-Pertua, sayajuga minta pihak Kementerian Dalam Negeri dapat memberi penjelasan sedikit kepada kanii di dalam Parlimen ini soal pembunuhan terhadap mereka yang diisytiharkan sebagai perompak iaitu Steyr Geng dan sebab perkara ini timbul keraguan bagi masyarakat terutama di kawasan Parit, Perak, kawasan Kuala Kedah di mana di antara yang terbunuh itu termasuklah seorang yang dikatakan bekas imam masjid dan hafiz Al-Quran dan sebagainya. Apakah benar-benar mereka ini perompak dan bagaimana senjata daripada Kem Kemunting boleh dikeluarkan, semuanya ini kita perlu penjelasan sebab rakyat sekarang ini ragu kepada tindakan polis akibat peristiwa yang dahulu seperti tertembak wanita India yang mengandung dalam operasi untuk mengejar orang yang katanya terlibat peras ugut, maka kesilapan-kesilapan itu menyebabkan kalau berlaku kejadian­ kejadian yang lain pun pihak rakyat ragu terhadap tindakan polis itu. Kita harap pihak Kementerian Dalam Negeri dapat memberi penjelasan. Kemudian, saya juga ingin dalam usaha kerajaan untuk menyekat perkembangan pihak pembangkang sekarang ini kerajaan bertindak untuk mengawal masjid-masjid. Di antaranya, ada pihak tertentu meminta supaya pihak polis juga mengambil tindakan mengawal masjid, monitor khutbah-khutbah dan sebagainya. "
"Tuan Mohamad bin Sahu: ..... UIIii Hafilda bankrap dan sekarang berada di London. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Berikan laluankah?. Tuan Mohamad bin Sahu: Dia sekarang ...... . Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Hendak beri laluankah tidak mahu?. Tuan Mohamad bin Sahu: Tidak bagi dah. Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Tidak bagi tak apalah, janganlah marah. Tuan Mohamad bin Sahu: Tidak, tak marah, saya tidak marah. Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Kita ikut peraturan. Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd. Jarjis: [Bangun]. Tuan Mohamad bin Sahu: Saya telah dibicarakan sepanjang tahun dan saya lulus sekarang berada di sini lagi. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Rompin bangun. Tuan Mohamad bin Sahu: Ha, Rompin, Rompin, tidak apa boleh. {Ketawaj. Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd. Jarjis: Ini gambaran Yang Berhormat cuba berikan bahawa cuba menggambarkan tokoh-tokoh intelektual, tokoh agama, semua menyokong PAS tidak benar. Ada satu, dua itu terpengaruh dengan benda-benda yang tidak betul {Disampuk] dan kecewa dengan Barisan Nasional pun ada juga. So, saya ingat kalau boleh Yang Berhormat teruskan sebab saya melihat bahawa teruskan hujah Yang Berhormat benda-benda yang pentinglah, yang asas. Ini benda-benda politik ini kita cerita di .............. .. Tuan Mohamad bin Sahu: Saya, saya setuju. Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd. Jarjis: ....... kawasan daerah masing-masinglah. Tuan Mohamad bin Sahu: Saya hendak pergi perkara pentinglah ini, Tanjong Karang kacau. [Ketawaj. Tuan Yang di-Pertua, ini soal saya sebut iaitu bagaimana peraturan kita orang yang bankrap. Adakah orang yang bankrap itu pasport telah ditahan, boleh pergi ke luar negeri tanpa menuju kepada sesiapa yang hidup atau yang mati. Misalnya, begitu dapat diterangkan di sini. Tuan Yang di-Pertua, sayajuga minta pihak Kementerian Dalam Negeri dapat memberi penjelasan sedikit kepada kanii di dalam Parlimen ini soal pembunuhan terhadap mereka yang diisytiharkan sebagai perompak iaitu Steyr Geng dan sebab perkara ini timbul keraguan bagi masyarakat terutama di kawasan Parit, Perak, kawasan Kuala Kedah di mana di antara yang terbunuh itu termasuklah seorang yang dikatakan bekas imam masjid dan hafiz Al-Quran dan sebagainya. Apakah benar-benar mereka ini perompak dan bagaimana senjata daripada Kem Kemunting boleh dikeluarkan, semuanya ini kita perlu penjelasan sebab rakyat sekarang ini ragu kepada tindakan polis akibat peristiwa yang dahulu seperti tertembak wanita India yang mengandung dalam operasi untuk mengejar orang yang katanya terlibat peras ugut, maka kesilapan-kesilapan itu menyebabkan kalau berlaku kejadian kejadian yang lain pun pihak rakyat ragu terhadap tindakan polis itu. Kita harap pihak Kementerian Dalam Negeri dapat memberi penjelasan. Kemudian, saya juga ingin dalam usaha kerajaan untuk menyekat perkembangan pihak pembangkang sekarang ini kerajaan bertindak untuk mengawal masjid-masjid. Di antaranya, ada pihak tertentu meminta supaya pihak polis juga mengambil tindakan mengawal masjid, monitor khutbah-khutbah dan sebagainya."
17
28
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" 18 DR.1.3.2000 Di sini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Tan Sri Norian Mai, Ketua Polis Negara yang mengatakan bahawa hal masjid di bawah Majlis Agama Islam. negeri-negeri dan pihak polis tidak perlu campur tangan. Kenyataan Ketua Polis Negara ini amatlah saya dan pihak kami hargai, kalau polis mula monitor khutbah­ khutbah dan sebagainya, maka negara kita sudah jadi police state dan akan jadi seperti Turki di mana kita lihat di Turki, penglibatan pasukan keselamatan dalam semua bidang. Sehingga dalam bilik darjah, dalam kelas-kelas polis monitor mahasiswa­ mahasiswa yang dianggap memihak kepada pembangkang ataupun yang memihak kepada golongan Islam akan dimonitor oleh pihak polis ........ . Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: [Bangun] Tuan Mohamad bin Sabo: .... .Jadi, kenyataan Ketua Polis Negara itu amat kami hargai. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Yang Berhormat, Pokok Sena. Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Yang Berhormat bagi Pokok Sena, tadi Yang Berhormat ada bercakap tentang ada usaha-usaha desakan supaya pihak polis khususnya di bawah Kementerian Dalam Negeri untuk berusaha bagi membendung pengaruh PAS melalui kawalan kepada masjid dan tadi telah dijelaskan tentang pendirian Ketua Polis Negara. Tetapi ada satu lagi persoalan di mana kita nampak seperti Kementerian Dalam Negeri juga menggunakan kedudukan mereka dalam usaha untuk membendung perkembangan pengaruh PAS ini. Apabila sehingga sekarang ini permit Harakah yang sepatutnya semalam berakhir, sehingga pagi ini permit Harakah masih belum diperbaharui. Apakah ini menunjukkan satu elemen di mana kementerian sendiri dan kerajaan itu sendiri sangat bimbang dengan pengaruh PAS melalui pembacaan orang khususnya ahli-ahli PAS yang dikhususkan untuk membaca Harakah ini. Takut mereka makin teguh dengan perjuangan yang diperjuangkan oleh PAS dan minta pandangan Yang Berhormat. [Tuan Yang di-Pertua mempengerusikan Mesyuarat] Tuan Mohamad bin Sabo: Saya minta Kementerian Dalam Negeri membuat pertimbangan yang sewajarnya sebab kita di millennium baru ini dapatlah dibuka minda rakyat, biar rakyat mendengar ceramah daripada PAS, ceramah kempen daripada melalui televisyen dan radio. Kemudian, melalui New Straits Times, Utusan dan sebagainya dan rakyat membuat pertimbangan. Timbalan Menteri Dalam Negeri yang baik budi, yang dulu Ketua Penerangan parti S46, yang kritik begitu [Ketawa] banyak hal media di Malaysia, kita harap Timbalan Menteri yang baik itu akan usahalah untuk memberi permit kepada Harakah. Tuan Haji Noh bin Haji Omar: [Bangun} Tuan Mohamad bin Sabo: Ini Tanjong Karang - hendak beri, masa tidak banyak ini. Tuan Yang di-Pertua: Ya, hendak berijalan Yang Berhormat? Tuan Mohamad bin Sabo: Ya. Tuan Yang di-Pertua: Hendak berijalan tidak? Tuan Mohamad bin Sabo: Ya, masa banyak lagi, tidak apa. [Ketawa] Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Terima kasih Yang Berhormat. Saya tertarik tadi bila Yang Berhormat ambil contoh negeri Turki mengenai keadaan politik di Turki. Polis kawal orang yang menyokong pembangkang tetapi di Turki juga, Yang Berhormat, ada satu kes yang mana seorang Ahli Parlimen wanita di Turki, yang dia [Disampuk] pakai tudung, dia tidak benarkan angkat sumpah di Parlimen Turki dan akhimya dia pun tidak angkat sumpah. "
"Di sini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Tan Sri Norian Mai, Ketua Polis Negara yang mengatakan bahawa hal masjid di bawah Majlis Agama Islam. negeri-negeri dan pihak polis tidak perlu campur tangan. Kenyataan Ketua Polis Negara ini amatlah saya dan pihak kami hargai, kalau polis mula monitor khutbah khutbah dan sebagainya, maka negara kita sudah jadi police state dan akan jadi seperti Turki di mana kita lihat di Turki, penglibatan pasukan keselamatan dalam semua bidang. Sehingga dalam bilik darjah, dalam kelas-kelas polis monitor mahasiswa mahasiswa yang dianggap memihak kepada pembangkang ataupun yang memihak kepada golongan Islam akan dimonitor oleh pihak polis ........ . Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: [Bangun]. Tuan Mohamad bin Sabo: .... .Jadi, kenyataan Ketua Polis Negara itu amat kami hargai. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Yang Berhormat, Pokok Sena. Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Yang Berhormat bagi Pokok Sena, tadi Yang Berhormat ada bercakap tentang ada usaha-usaha desakan supaya pihak polis khususnya di bawah Kementerian Dalam Negeri untuk berusaha bagi membendung pengaruh PAS melalui kawalan kepada masjid dan tadi telah dijelaskan tentang pendirian Ketua Polis Negara. Tetapi ada satu lagi persoalan di mana kita nampak seperti Kementerian Dalam Negeri juga menggunakan kedudukan mereka dalam usaha untuk membendung perkembangan pengaruh PAS ini. Apabila sehingga sekarang ini permit Harakah yang sepatutnya semalam berakhir, sehingga pagi ini permit Harakah masih belum diperbaharui. Apakah ini menunjukkan satu elemen di mana kementerian sendiri dan kerajaan itu sendiri sangat bimbang dengan pengaruh PAS melalui pembacaan orang khususnya ahli-ahli PAS yang dikhususkan untuk membaca Harakah ini. Takut mereka makin teguh dengan perjuangan yang diperjuangkan oleh PAS dan minta pandangan Yang Berhormat. [Tuan Yang di-Pertua mempengerusikan Mesyuarat]. Tuan Mohamad bin Sabo: Saya minta Kementerian Dalam Negeri membuat pertimbangan yang sewajarnya sebab kita di millennium baru ini dapatlah dibuka minda rakyat, biar rakyat mendengar ceramah daripada PAS, ceramah kempen daripada melalui televisyen dan radio. Kemudian, melalui New Straits Times, Utusan dan sebagainya dan rakyat membuat pertimbangan. Timbalan Menteri Dalam Negeri yang baik budi, yang dulu Ketua Penerangan parti S46, yang kritik begitu [Ketawa] banyak hal media di Malaysia, kita harap Timbalan Menteri yang baik itu akan usahalah untuk memberi permit kepada Harakah. Tuan Haji Noh bin Haji Omar: [Bangun}. Tuan Mohamad bin Sabo: Ini Tanjong Karang- hendak beri, masa tidak banyak ini. Tuan Yang di-Pertua: Ya, hendak berijalan Yang Berhormat?. Tuan Mohamad bin Sabo: Ya. Tuan Yang di-Pertua: Hendak berijalan tidak?. Tuan Mohamad bin Sabo: Ya, masa banyak lagi, tidak apa. [Ketawa]. Tuan Haji Noh bin Haji Omar: Terima kasih Yang Berhormat. Saya tertarik tadi bila Yang Berhormat ambil contoh negeri Turki mengenai keadaan politik di Turki. Polis kawal orang yang menyokong pembangkang tetapi di Turki juga, Yang Berhormat, ada satu kes yang mana seorang Ahli Parlimen wanita di Turki, yang dia [Disampuk] pakai tudung, dia tidak benarkan angkat sumpah di Parlimen Turki dan akhimya dia pun tidak angkat sumpah."
18
29
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" DR.1.3.2000 19 Jadi, itu Yang Berhormat setuju tidak bahawa Ahli Parlimen ini ada prinsip perjuangannya dan berbeza dengan Ahli-ahli Parlimen pembangkang di Malayioia ini. Waktu hendak angkat sumpah dahulu dia kata Parlimen tidak ikut peraturan, tidak ikut Perlembagaan. Tetapi selepas itu tiba-tiba dia meluru pula masuk angkat sumpah. {Ketawa] {Tepuk] Jadi, bagaimana beza perjuangan prinsip wanita dengan PAS ini? Tuan Mohamad bin Sahu: Ya, itu lain, itu prinsip, itu soal hukum dan Turki ini, dia yang jadi begitu diperintah oleh Kamal Attartuk dahulunya. Kamal Attartuk itulah dipuja oleh Perdana Menteri, Presiden UMNO. Hendak lagi - Kamal Attartuk ini banyak ucapan-ucapan Perdana Menteri yang puji Kamal Attartuk. Tuan Mohd. Apandi bin Haji Mohamad: Ha, ....... . Tuan Mohamad bin Sahu: ..... saya tidak beri masa dah, sikit saja masa. Tuan Mohd. Apandi bin Haji Mohamad: Sikit, sikit sahaja. Tuan Yang di-Pertua: Ya. Tuan Mohamad bin Sahu: Kawan pun kacau. [Ketawa] Tuan Mohd. Apandi bin Haji Mohamad: Terima kasih Tuan Yang di­ Pertua, dan juga sahabat saya dari Kuala Kedah. Perdana Menteri merupakan orang yang pertama yang cuba untuk mewujudkan satu kawasan yang tidak ada langsung halangan dan sekatan dari segi informasi, dari segi perhubungan dengan kerajaan dan sebagainya seperti mana terdapat di MSC. Maknanya, segalanya tidak ada halangan dan sekatan, dengan izin, obstacles. Itu untuk kawasan ataupun jaluran 15 kilometer, kali dengan 55 kilometer yang dikenali sebagai jaluran, dengan izin, Multimedia Super Corridor. Tetapi pada masa yang sama Perdana Menteri tidak memberikan ruang kepada parti-parti pembangkang selaras dengan tuntutan demokrasi untuk mengadakan akhbar yang boleh ditatap oleh seluruh rakyat Malaysia. Apakah Yang Berhormat bersetuju dengan pegangan dan prinsip sebegini rupa oleh Kerajaan Barisan Nasional? Tuan Mohamad bin Sahu: Ya, kalau pihak Barisan Nasional, kerajaan tidak membuka saluran informasi, khasnya akhbar Harakah yang lesennya tamat, tidak disambung, maka kita harap kerajaan berfikir waraslah dalam perkara ini supaya jangan dituduh undemocratic, maka ditambah lagi dengan tidak membenarkan Harakah diterbitkan, maka kerajaan ini akan dianggap sebagai diktator dan tidak memberi ruang kepada akhbar sebuah parti pembangkang untuk diedar kepada ahli­ ahlinya yang kita telah ikut segala peraturan termasuk juga akhbar Harakah di markas­ markas PAS sekarang ini. Kalau telah semua peraturan diikut, tidak beri juga, maka kerajaan ini sesuailah digelar "Mahazalim" seperti yang disebut sekarang ini. [Tepuk] Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh soal dadah, dadah kita sekarang ini hanya mengeluarkan angka di Parlimen ini. Baru-baru ini Naib Presiden PEMADAM, Dato' Lee Lam Thye mendedahkan sekali lagi bahawa setiap hari ada 109 .orang penagih dadah baru yang berdaftar, yang tidak berdaftar ada empat orang di belakang yang berdaftar. Ini bererti satu hari lebih 400 orang penagih dadah baru, satu tahun 160,000. Dadah menjadi masalah yang cukup berat terutama sekali di kawasan saya di Kuala Kedah, di pelabuhan Kuala Kedah itu dadah ini berleluasa. Banyak mereka tnati dalam usia yang muda akibat daripada dadah. Banyak janda-janda yang ditinggalkan terpaksa saya kena jadi bapa angkat kepada mereka semua sekarang. {Ketawa} Dan 42 tahun Kuala Kedah di bawah Barisan Nasional, saya lihat cukup mundur dalam segala segi. Saya tak sangka itu negeri Perdana Menteri, dahulu saya wakil rakyat Kubang Kerian selama di sana lebih hampir sepuluh tahun. Saya tidaklah seteruk jadi wakil rakyat di Kuala Kedah kerana Kubang Kerian masyarakatnya agak senang, agak mewah, saya balik sekali sekala pun tak apa, sekarang Kuala Kedah "
"Jadi, itu Yang Berhormat setuju tidak bahawa Ahli Parlimen ini ada prinsip perjuangannya dan berbeza dengan Ahli-ahli Parlimen pembangkang di Malayioia ini. Waktu hendak angkat sumpah dahulu dia kata Parlimen tidak ikut peraturan, tidak ikut Perlembagaan. Tetapi selepas itu tiba-tiba dia meluru pula masuk angkat sumpah. {Ketawa] {Tepuk]. Jadi, bagaimana beza perjuangan prinsip wanita dengan PAS ini?. Tuan Mohamad bin Sahu: Ya, itu lain, itu prinsip, itu soal hukum dan Turki ini, dia yang jadi begitu diperintah oleh Kamal Attartuk dahulunya. Kamal Attartuk itulah dipuja oleh Perdana Menteri, Presiden UMNO. Hendak lagi- Kamal Attartuk ini banyak ucapan-ucapan Perdana Menteri yang puji Kamal Attartuk. Tuan Mohd. Apandi bin Haji Mohamad: Ha, ....... . Tuan Mohamad bin Sahu: ..... saya tidak beri masa dah, sikit saja masa. Tuan Mohd. Apandi bin Haji Mohamad: Sikit, sikit sahaja. Tuan Yang di-Pertua: Ya. Tuan Mohamad bin Sahu: Kawan pun kacau. [Ketawa]. Tuan Mohd. Apandi bin Haji Mohamad: Terima kasih Tuan Yang di Pertua, dan juga sahabat saya dari Kuala Kedah. Perdana Menteri merupakan orang yang pertama yang cuba untuk mewujudkan satu kawasan yang tidak ada langsung halangan dan sekatan dari segi informasi, dari segi perhubungan dengan kerajaan dan sebagainya seperti mana terdapat di MSC. Maknanya, segalanya tidak ada halangan dan sekatan, dengan izin, obstacles. Itu untuk kawasan ataupun jaluran 15 kilometer, kali dengan 55 kilometer yang dikenali sebagai jaluran, dengan izin, Multimedia Super Corridor. Tetapi pada masa yang sama Perdana Menteri tidak memberikan ruang kepada parti-parti pembangkang selaras dengan tuntutan demokrasi untuk mengadakan akhbar yang boleh ditatap oleh seluruh rakyat Malaysia. Apakah Yang Berhormat bersetuju dengan pegangan dan prinsip sebegini rupa oleh Kerajaan Barisan Nasional?. Tuan Mohamad bin Sahu: Ya, kalau pihak Barisan Nasional, kerajaan tidak membuka saluran informasi, khasnya akhbar Harakah yang lesennya tamat, tidak disambung, maka kita harap kerajaan berfikir waraslah dalam perkara ini supaya jangan dituduh undemocratic, maka ditambah lagi dengan tidak membenarkan Harakah diterbitkan, maka kerajaan ini akan dianggap sebagai diktator dan tidak memberi ruang kepada akhbar sebuah parti pembangkang untuk diedar kepada ahli ahlinya yang kita telah ikut segala peraturan termasuk juga akhbar Harakah di markas markas PAS sekarang ini. Kalau telah semua peraturan diikut, tidak beri juga, maka kerajaan ini sesuailah digelar "Mahazalim" seperti yang disebut sekarang ini. [Tepuk]. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh soal dadah, dadah kita sekarang ini hanya mengeluarkan angka di Parlimen ini. Baru-baru ini Naib Presiden PEMADAM, Dato' Lee Lam Thye mendedahkan sekali lagi bahawa setiap hari ada 109 .orang penagih dadah baru yang berdaftar, yang tidak berdaftar ada empat orang di belakang yang berdaftar. Ini bererti satu hari lebih 400 orang penagih dadah baru, satu tahun 160,000. Dadah menjadi masalah yang cukup berat terutama sekali di kawasan saya di Kuala Kedah, di pelabuhan Kuala Kedah itu dadah ini berleluasa. Banyak mereka tnati dalam usia yang muda akibat daripada dadah. Banyak janda-janda yang ditinggalkan terpaksa saya kena jadi bapa angkat kepada mereka semua sekarang. {Ketawa}. Dan 42 tahun Kuala Kedah di bawah Barisan Nasional, saya lihat cukup mundur dalam segala segi. Saya tak sangka itu negeri Perdana Menteri, dahulu saya wakil rakyat Kubang Kerian selama di sana lebih hampir sepuluh tahun. Saya tidaklah seteruk jadi wakil rakyat di Kuala Kedah kerana Kubang Kerian masyarakatnya agak senang, agak mewah, saya balik sekali sekala pun tak apa, sekarang Kuala Kedah."
19
30
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" 22 DR.1.3.2000 Keempat, globalisasi yang bersifat neo-liberalisme yang menggunakan WTO, IMF dan World Bank sebagai alat untulc menebus tempoh perlindungan dagangan• harus kita peka terhadapnya. Free trade yang dilaung-laungkan oleh WTO dan IMF sepatutnya digantikan dengan konsep dan pelaksanaan fair trade supaya negara yang sedang membangun dapat bersaing dengan syarat-syarat yang lebih saksana dan adil. Pasaran globalisasi yang bersifat adil diperlukan kuasa konsensus politik yang kuat dan kewujudan konsensus itu memerlukan kerjasama antarabangsa. Dalam pada itu, DAP bercadang kerajaan harus menjalinkan hubungan yang rapat dengan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa seperti ICFTU (International Confederation of Free Trade Unions), ILO (International Labour Organization), SI (Socialist International) dan lain-lain lagi supaya bersama-sama berusaha membentukkan satu aliran globalisasi yang bersifat fair trade dan bukan free trade semata-mata. Kelima, demi mempertingkatkan daya persaingan perdagangan negara kita di pasaran antarabangsa maka pelaburan dalam bidang human capital, iaitu dalam bidang pendidikan adalah paling mustahak. Pakar yang sanggup bersaing dalam era globalisasi mementingkan visi, efisiensi, daya kreativiti dan pandangan yang kritikal. Maka sumber manusia negara kita harus dididik dan dilatih sebagai bangsa global yang berdasarkan gagasan 'pendidikan tanpa perbatasan'. Oleh itu, dasar pendidikan negara kita dikehendaki satu penukaran paradigma yang bersesuaian dengan perkembangan globalisasi yang pesat. Misalnya, kerajaan harus mengkaji falsafah dan orientasi pelaksanaan dasar pengkorporatan institusi-institusi pengajian tinggi awam yang menganggap pendidikan sebagai satu lagi cara untulc mengaut keuntungan. Maka DAP bercadang kerajaan mengambil langkah-langkah seperti berikut supaya human capital, yang berkualiti tinggi harus dilabur oleh kerajaan yang bervisi globalisasi dan bukan membiarkan kuasa pasaran untulc menentulcannya. (i) Menegaskan bahawa pendidikan merupakan tanggungjawab asasi negara, meskipun sistem pendidikan swasta dibenar­ kan. (ii) Menghentikan segala usaha ke arah penswastaan institusi pengajian tinggi awam dan mengkaji semula pelaksanaan dasar pengkorporatan supaya memastikan ia berpegang kepada prinsip pendidikan dan bukan keuntungan kewangan. (iii) Memperkukuhkan kedudukan institusi pengajian tinggi awam yang sedia ada dan meningkatkan prestasi mereka. (iv) Memperbanyakkan bilangan institusi pengajian tinggi awam secara teratur supaya tidak melemahkan institusi pengajian tinggi awam yang sedia wujud untulc membolehkan mereka menerima pelajar-pelajar yang layak dengan yuran pengajian yang paling minimum atau percuma. (v) Memperluaskan skim biasiswa dan pinjaman, terutamanya untuk pelajar-pelajar dari keluarga berpendapatan rendah dan sederhana. (vi) Menjamin autonomi universiti dan institusi pengajian tinggi serta mutu mereka dengan membentulc suruhanjaya universiti yang akan menyelia pengurusan semua universiti dan meminda UUCA supaya menegakkan hak asasi masyarakat akademik, termasuk siswa siswi. (vii) Memperluaskan skop Lembaga Akreditasi Negara untuk memantau, mengkaji dan mengiktiraf taraf akademik, diploma, ijazah dan sijil peperiksaan di luar sistem pendidikan kebangsaan. ljazah-ijazah dari institusi pengajian tinggi Arab, Indonesia, Filipina, Taiwan, India, "
"Keempat, globalisasi yang bersifat neo-liberalisme yang menggunakan WTO, IMF dan World Bank sebagai alat untulc menebus tempoh perlindungan dagangan* harus kita peka terhadapnya. Free trade yang dilaung-laungkan oleh WTO dan IMF sepatutnya digantikan dengan konsep dan pelaksanaan fair trade supaya negara yang sedang membangun dapat bersaing dengan syarat-syarat yang lebih saksana dan adil. Pasaran globalisasi yang bersifat adil diperlukan kuasa konsensus politik yang kuat dan kewujudan konsensus itu memerlukan kerjasama antarabangsa. Dalam pada itu, DAP bercadang kerajaan harus menjalinkan hubungan yang rapat dengan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa seperti ICFTU (International Confederation of Free Trade Unions), ILO (International Labour Organization), SI (Socialist International) dan lain-lain lagi supaya bersama-sama berusaha membentukkan satu aliran globalisasi yang bersifat fair trade dan bukan free trade semata-mata. Kelima, demi mempertingkatkan daya persaingan perdagangan negara kita di pasaran antarabangsa maka pelaburan dalam bidang human capital, iaitu dalam bidang pendidikan adalah paling mustahak. Pakar yang sanggup bersaing dalam era globalisasi mementingkan visi, efisiensi, daya kreativiti dan pandangan yang kritikal. Maka sumber manusia negara kita harus dididik dan dilatih sebagai bangsa global yang berdasarkan gagasan 'pendidikan tanpa perbatasan'. Oleh itu, dasar pendidikan negara kita dikehendaki satu penukaran paradigma yang bersesuaian dengan perkembangan globalisasi yang pesat. Misalnya, kerajaan harus mengkaji falsafah dan orientasi pelaksanaan dasar pengkorporatan institusi-institusi pengajian tinggi awam yang menganggap pendidikan sebagai satu lagi cara untulc mengaut keuntungan. Maka DAP bercadang kerajaan mengambil langkah-langkah seperti berikut supaya human capital, yang berkualiti tinggi harus dilabur oleh kerajaan yang bervisi globalisasi dan bukan membiarkan kuasa pasaran untulc menentulcannya. (i) Menegaskan bahawa pendidikan merupakan tanggungjawab asasi negara, meskipun sistem pendidikan swasta dibenar kan. (ii) Menghentikan segala usaha ke arah penswastaan institusi pengajian tinggi awam dan mengkaji semula pelaksanaan dasar pengkorporatan supaya memastikan ia berpegang kepada prinsip pendidikan dan bukan keuntungan kewangan. (iii) Memperkukuhkan kedudukan institusi pengajian tinggi awam yang sedia ada dan meningkatkan prestasi mereka. (iv) Memperbanyakkan bilangan institusi pengajian tinggi awam secara teratur supaya tidak melemahkan institusi pengajian tinggi awam yang sedia wujud untulc membolehkan mereka menerima pelajar-pelajar yang layak dengan yuran pengajian yang paling minimum atau percuma. (v) Memperluaskan skim biasiswa dan pinjaman, terutamanya untuk pelajar-pelajar dari keluarga berpendapatan rendah dan sederhana. (vi) Menjamin autonomi universiti dan institusi pengajian tinggi serta mutu mereka dengan membentulc suruhanjaya universiti yang akan menyelia pengurusan semua universiti dan meminda UUCA supaya menegakkan hak asasi masyarakat akademik, termasuk siswa siswi. (vii) Memperluaskan skop Lembaga Akreditasi Negara untuk memantau, mengkaji dan mengiktiraf taraf akademik, diploma, ijazah dan sijil peperiksaan di luar sistem pendidikan kebangsaan. ljazah-ijazah dari institusi pengajian tinggi Arab, Indonesia, Filipina, Taiwan, India,"
22
33
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" 24 DR.1.3.2000 yang diberi dengan bebas dan sukarela dari rakyat, ·majoriti yang menang dalam satu pilihan raya sebenarnya tidak mempunyai, dengan izin, democratic legitimacy. Syarat-syarat freely given consent, hanya wujud sekiranya:- (i) when there is no physical coercion or threat of coercion employed against expression of opinions; (ii) when there is no arbitrary restriction placed on freedom of speech, press and assembly; (iii) where there is no monopoly of propaganda by the ruling party; and (iv) where there is no institutional control over the instruments or facilities of communication. Tuan Yang di-Pertua, ini adalah syarat-syarat minimal untuk kewujudan freely given consent. Tanpa kewujudan syarat-syarat ini, satu pemungutan suara rakyat yang mendapat sokongan sebulat suara pun adalah tidak sah dari segi demokrasi. Tuan Yang di-Pertua, walaupun kita telah mencapai kemerdekaan selama 42 tahun, satu hakikat yang sedih ialah pendidikan bahasa ibunda masih menghadapi pelbagai masalah yang asas sekali. Layanan yang tidak adil terhadap pendidikan bahasa ibunda adalah bertentangan dengan matlamat pembangunan negara yang memerlukan sistem pendidikan yang profesional, liberal dan bersifat pluralism supaya bidang pendidikan sebagai kejuruteraan sosial (social engineering) dapat mengembangkan potensi manusia, memenuhi keperluan sumber manusia dan memupuk daya kreativiti, daya inisiatif serta teknik pembelajaran warga negara kita. Pegangan prinsip DAP terhadap pendidikan bahasa ibunda, terdiri daripada empat asas, iaitu prinsip hak asasi manusia yang bemilai universal seperti mana yang termaktub dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kedua, fahaman hak kesaksamaan antara setiap bangsa tanpa prejudis. Ketiga, peruntukan sumber ekonomi negara secara adil dan saksama mengikut keperluan. Keempat, mendukung idea pendidikan adalah keutamaan bagi pelaburan sosial. DAP mendaulatkan Bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dengan tanpa syarat. Akan tetapi, setiap bangsa masing-masing mempunyai hak demi memperkembang dan mempelajari bahasa ibundanya dan hak tersebut sepatutnya dihormati dan terjamin oleh undang-undang. Sehubungan itu, DAP merayu bahawa kerajaan memansuhkan segala peruntukan yang menggugat kewujudan serta perkembangan bagi pendidikan bahasa ibunda Cina dan Tamil yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. Demi merealisasikan pembinaan pelaksanaan hardware dan software terhadap perkembangan pendidikan bahasa ibunda, Kerajaan sepatutnya memikul tanggung­ jawab itu sebagai kewajipan awam dan bukan menjadikan isu berkenaan sebagai modal politik perkauman yang sempit. Tuan Yang di-Pertua, antara isu yang paling menonjol ialah keengganan Kerajaan membina sekolah jenis kebangsaan Cina yang barn berdasarkan keperluan. Dan semalam saya dapat satu jawapan dari Menteri Pendidikan yang mengatakan bahawa pada masa ini bilangan sekolah jenis kebangsaan Cina adalah mencukupi. Ini ada satu fakta yang tidak akan diterima oleh sesiapa pun. Jadi saya kena ingatkan Yang Berhormat Menteri Pendidikan jangan percaya kepada memorandum yang dihantar oleh MCA sahaja. Ini satu gambar di sini. Satu sekolah di mana murid-murid terpaksa 'kerut' table, meja diletak sampai papan hitam. Ini cara dia orang belajar di sekolah Cina. Penuh dengan orang. Jadi jawapan ini adalah mengelirukan Dewan ini. Tuan Yang di-Pertua, sekolah rendahjenis kebangsaan Cina walaupun diserap ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan mendapat pengiktirafan rakyat berbilang "
"yang diberi dengan bebas dan sukarela dari rakyat, *majoriti yang menang dalam satu pilihan raya sebenarnya tidak mempunyai, dengan izin, democratic legitimacy. Syarat-syarat freely given consent, hanya wujud sekiranya:-. (i) when there is no physical coercion or threat of coercion employed against expression of opinions; (ii) when there is no arbitrary restriction placed on freedom of speech, press and assembly; (iii) where there is no monopoly of propaganda by the ruling party; and. (iv) where there is no institutional control over the instruments or facilities of communication. Tuan Yang di-Pertua, ini adalah syarat-syarat minimal untuk kewujudan freely given consent. Tanpa kewujudan syarat-syarat ini, satu pemungutan suara rakyat yang mendapat sokongan sebulat suara pun adalah tidak sah dari segi demokrasi. Tuan Yang di-Pertua, walaupun kita telah mencapai kemerdekaan selama 42 tahun, satu hakikat yang sedih ialah pendidikan bahasa ibunda masih menghadapi pelbagai masalah yang asas sekali. Layanan yang tidak adil terhadap pendidikan bahasa ibunda adalah bertentangan dengan matlamat pembangunan negara yang memerlukan sistem pendidikan yang profesional, liberal dan bersifat pluralism supaya bidang pendidikan sebagai kejuruteraan sosial (social engineering) dapat mengembangkan potensi manusia, memenuhi keperluan sumber manusia dan memupuk daya kreativiti, daya inisiatif serta teknik pembelajaran warga negara kita. Pegangan prinsip DAP terhadap pendidikan bahasa ibunda, terdiri daripada empat asas, iaitu prinsip hak asasi manusia yang bemilai universal seperti mana yang termaktub dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kedua, fahaman hak kesaksamaan antara setiap bangsa tanpa prejudis. Ketiga, peruntukan sumber ekonomi negara secara adil dan saksama mengikut keperluan. Keempat, mendukung idea pendidikan adalah keutamaan bagi pelaburan sosial. DAP mendaulatkan Bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dengan tanpa syarat. Akan tetapi, setiap bangsa masing-masing mempunyai hak demi memperkembang dan mempelajari bahasa ibundanya dan hak tersebut sepatutnya dihormati dan terjamin oleh undang-undang. Sehubungan itu, DAP merayu bahawa kerajaan memansuhkan segala peruntukan yang menggugat kewujudan serta perkembangan bagi pendidikan bahasa ibunda Cina dan Tamil yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. Demi merealisasikan pembinaan pelaksanaan hardware dan software terhadap perkembangan pendidikan bahasa ibunda, Kerajaan sepatutnya memikul tanggung jawab itu sebagai kewajipan awam dan bukan menjadikan isu berkenaan sebagai modal politik perkauman yang sempit. Tuan Yang di-Pertua, antara isu yang paling menonjol ialah keengganan Kerajaan membina sekolah jenis kebangsaan Cina yang barn berdasarkan keperluan. Dan semalam saya dapat satu jawapan dari Menteri Pendidikan yang mengatakan bahawa pada masa ini bilangan sekolah jenis kebangsaan Cina adalah mencukupi. Ini ada satu fakta yang tidak akan diterima oleh sesiapa pun. Jadi saya kena ingatkan Yang Berhormat Menteri Pendidikan jangan percaya kepada memorandum yang dihantar oleh MCA sahaja. Ini satu gambar di sini. Satu sekolah di mana murid-murid terpaksa 'kerut' table, meja diletak sampai papan hitam. Ini cara dia orang belajar di sekolah Cina. Penuh dengan orang. Jadi jawapan ini adalah mengelirukan Dewan ini. Tuan Yang di-Pertua, sekolah rendahjenis kebangsaan Cina walaupun diserap ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan mendapat pengiktirafan rakyat berbilang."
24
35
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" DR.1.3.2000 25 kaum, akan tetapi di bawah dasar pendidikan Kerajaan yang sedia ada perkembangan sekolah rendah jenis kebangsaan Cina masih menghadapi pelbagai sekatan dan halangan. Seksyen 28 Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan bahawa "tertakluk kepada peruntukan akta ini menteri boleh menubuhkan sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan dan hendaklah menyegerakan sekolah-sekolah itu." tetapi sebenamya permohonan masyarakat Cina untuk membina sekolah rendah jenis kebangsaan Cina sukar mendapat kelulusan daripada Kerajaan. Menurut perangkaan Kementerian Pendidikan, jumlah bilangan sekolah kebangsaan Cina pada tahun 1976 ialah 1318 buah. Bilangan itu dikurangkan sebanyak 34 buah dan tinggalnya 1284 buah pada tahun 1999. Akan tetapi, bilangan murid bertambah dari 560,985 orang ke 609,673 orang dalam tempoh yang sama, jumlah tambahan ialah 48,688 orang. Sekiranya menurut kriteria pembinaan sekolah rendah kebangsaan, yakni bilangan murid bertambah 1,022 orang maka diperlukan sebuah sekolah yang baru. Jadi sekolah rendah jenis kebangsaan Cina sepatutnya bertambah 48 buah yang baru, jikalau diambil kira 34 buah sekolah yang dikurangkan sejak tahun 1976, maka jumlah bilangan sekolah rendah jenis kebangsaan yang perlu dibina ialah 82 buah. Jadi saya tidak tahu macam mana Menteri Pendidikan kata cukup. Ini adalah tidak betul. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, ramai ibu bapa bukan Cina turut memberi sokongan dan keyakinan kepada sekolah jenis kebangsaan Cina dengan menghantar anak mereka belajar di sekolah rendah jenis kebangsaan Cina. Menurut anggaran Kementerian Pendidikan, sebanyak 65,000 orang murid bukan Cina belajar di sekolah jenis kebangsaan Cina pada tahun lalu, iaitu 12% sehingga 15% daripada jumlah murid-murid sekolah jenis kebangsaan Cina. Demi kepentingan negara, DAP berharap kerajaan dapat membenarkan pembinaan sekolah rendah jenis kebangsaan Cina yang baru dan memperuntukkan sumber yang mencukupi supaya membuktikan bahawa kerajaan benar-benar bervisi jauh dan mengamalkan dasar pendidikan yang berprinsip toleransi dan pluralism. Semasa menjelang pilihan raya tahun lalu, kerajaan telah membuat perjanjian bahawa ia akan membina 8 buah sekolah jenis kebangsaan Cina yang baru dan membenarkan sekurang-kurangnya 12 buah sekolah rendah jenis kebangsaan Cina yang menghadapi masalah kekurangan ruang yang mencukupi untuk menampung murid-murid yang berlebihan supaya dapat dipindahkan. DAP berharap kerajaan dapt menunaikan janjinya dengan secepat mungkin melalui memperuntukkan tanah dan wang yang diperlukan. Dan Tuan Yang di-Pertua, di sini ada juga satu gambar sekolah ini tinggal tiga murid sahaja, tiga orang dan tahun depan akan habis sebab tidak ada murid baru dan mereka pohon pindah. Dua tahun tidak dapat apa-apa jawapan. Ini masalah besar yang dihadapi oleh SRJKC, Cina. Tuan Yang di-Pertua, masalah kekurangan guru terlatih di sekolah rendah jenis kebangsaan Cina juga merupakan satu isu yang lama belum dapat diselesaikan. SRJKC selama ini kekurangan guru terlatih sebanyak lebih - mengikut jawapan menteri semalam 3,778 orang. Kerajaan tidak melatih guru mengikut keperluan setiap aliran mengakibatkan sekolah kebangsaan pula kelebihan kira-kira 12,000 orang guru Bahasa Melayu. Memorandum demi memorandum telah dihantar kepada kerajaan oleh Dong Jiao Zhong atau United Chinese School Committees Association of Malaysia dan United Chinese Teachers Association of Malaysia. Raja Dato' Ahmad Zainuddin bin Raja Haji Omar: Minta penjelasan. Tuan Kerk Kim Hock: Hari ini tidak boleh Yang Berhormat minta maa:t)ah. Raja Dato' Ahmad Zainuddin bin Raja Haji Omar: Kedekutlah. Tuan Kerk Kim Hock: Janji dmei janji telah dibuat tetapi masalah masih berterusan. DAP berharap kerajaan dapat melaksanakan cadangan-cadangan yang telah dibuat oleh Dong Jiao Zhong. Tuan Yang di-Pertua, semalam pun kerajaan ada kata bahawa memang terdapat kekurangan guru-guru terlatih di SRJKC dan cara yang diselesaikan ialah "
"kaum, akan tetapi di bawah dasar pendidikan Kerajaan yang sedia ada perkembangan sekolah rendah jenis kebangsaan Cina masih menghadapi pelbagai sekatan dan halangan. Seksyen 28 Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan bahawa "tertakluk kepada peruntukan akta ini menteri boleh menubuhkan sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan dan hendaklah menyegerakan sekolah-sekolah itu." tetapi sebenamya permohonan masyarakat Cina untuk membina sekolah rendah jenis kebangsaan Cina sukar mendapat kelulusan daripada Kerajaan. Menurut perangkaan Kementerian Pendidikan, jumlah bilangan sekolah kebangsaan Cina pada tahun 1976 ialah 1318 buah. Bilangan itu dikurangkan sebanyak 34 buah dan tinggalnya 1284 buah pada tahun 1999. Akan tetapi, bilangan murid bertambah dari 560,985 orang ke 609,673 orang dalam tempoh yang sama, jumlah tambahan ialah 48,688 orang. Sekiranya menurut kriteria pembinaan sekolah rendah kebangsaan, yakni bilangan murid bertambah 1,022 orang maka diperlukan sebuah sekolah yang baru. Jadi sekolah rendah jenis kebangsaan Cina sepatutnya bertambah 48 buah yang baru, jikalau diambil kira 34 buah sekolah yang dikurangkan sejak tahun 1976, maka jumlah bilangan sekolah rendah jenis kebangsaan yang perlu dibina ialah 82 buah. Jadi saya tidak tahu macam mana Menteri Pendidikan kata cukup. Ini adalah tidak betul. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, ramai ibu bapa bukan Cina turut memberi sokongan dan keyakinan kepada sekolah jenis kebangsaan Cina dengan menghantar anak mereka belajar di sekolah rendah jenis kebangsaan Cina. Menurut anggaran Kementerian Pendidikan, sebanyak 65,000 orang murid bukan Cina belajar di sekolah jenis kebangsaan Cina pada tahun lalu, iaitu 12% sehingga 15% daripada jumlah murid-murid sekolah jenis kebangsaan Cina. Demi kepentingan negara, DAP berharap kerajaan dapat membenarkan pembinaan sekolah rendah jenis kebangsaan Cina yang baru dan memperuntukkan sumber yang mencukupi supaya membuktikan bahawa kerajaan benar-benar bervisi jauh dan mengamalkan dasar pendidikan yang berprinsip toleransi dan pluralism. Semasa menjelang pilihan raya tahun lalu, kerajaan telah membuat perjanjian bahawa ia akan membina 8 buah sekolah jenis kebangsaan Cina yang baru dan membenarkan sekurang-kurangnya 12 buah sekolah rendah jenis kebangsaan Cina yang menghadapi masalah kekurangan ruang yang mencukupi untuk menampung murid-murid yang berlebihan supaya dapat dipindahkan. DAP berharap kerajaan dapt menunaikan janjinya dengan secepat mungkin melalui memperuntukkan tanah dan wang yang diperlukan. Dan Tuan Yang di-Pertua, di sini ada juga satu gambar sekolah ini tinggal tiga murid sahaja, tiga orang dan tahun depan akan habis sebab tidak ada murid baru dan mereka pohon pindah. Dua tahun tidak dapat apa-apa jawapan. Ini masalah besar yang dihadapi oleh SRJKC, Cina. Tuan Yang di-Pertua, masalah kekurangan guru terlatih di sekolah rendah jenis kebangsaan Cina juga merupakan satu isu yang lama belum dapat diselesaikan. SRJKC selama ini kekurangan guru terlatih sebanyak lebih- mengikut jawapan menteri semalam 3,778 orang. Kerajaan tidak melatih guru mengikut keperluan setiap aliran mengakibatkan sekolah kebangsaan pula kelebihan kira-kira 12,000 orang guru Bahasa Melayu. Memorandum demi memorandum telah dihantar kepada kerajaan oleh Dong Jiao Zhong atau United Chinese School Committees Association of Malaysia dan United Chinese Teachers Association of Malaysia. Raja Dato' Ahmad Zainuddin bin Raja Haji Omar: Minta penjelasan. Tuan Kerk Kim Hock: Hari ini tidak boleh Yang Berhormat minta maa:t)ah. Raja Dato' Ahmad Zainuddin bin Raja Haji Omar: Kedekutlah. Tuan Kerk Kim Hock: Janji dmei janji telah dibuat tetapi masalah masih berterusan. DAP berharap kerajaan dapat melaksanakan cadangan-cadangan yang telah dibuat oleh Dong Jiao Zhong. Tuan Yang di-Pertua, semalam pun kerajaan ada kata bahawa memang terdapat kekurangan guru-guru terlatih di SRJKC dan cara yang diselesaikan ialah."
25
36
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" 26 DR.1.3.2000 melantik guru sandaran tidak terlatih. Sebenamya masalah yang dihadapi oleh SRJKC, Cina saya bagi satu maklumat. Ini semalam satu laporan akhbar terdapat 20 buah, SRJKC Cina di daerah Johor Bahru dan setiap bulan lebih daripada RMl00,000 digunakan untuk mempelawa guru sandaran sendiri. Apakah sebabnya sekolah-sekolah ini mempelawa guru sendiri oleh kerana apabila mereka membuat permohonan kepada Kementerian Pendidikan supaya hantar guru-guru sandaran sebenarnya guru yang dihantar ke sekolah ini ialah guru-guru berlebihan yang cuma berkelayakan dalam Bahasa Melayu. Inilah masalah yang sebenamya. Jadi satu bulan lebih seratus ribu satu tahun berapa? Ini tidak mungkin dilaporkan kepada Menteri Pendidikan oleh MCA. Tuan Yang di-Pertua, bilangan sekolah menengah persendirian sejak Akta Pendidikan 1961 digubalkan, cuma tinggal 60 buah sahaja. Bilangan muridnya dari tahun 1973 lebih kurang 20000 orang meningkat sehingga 60000 orang pada masa kini. Kerajaan selama itu bukan sahaja tanpa membiayai satu sen pun terhadap perkembangannya, malahan masih mengongkong perkembangannya. Misalnya sejak tahun 1961, permohonan pembinaan sekolah menengah persendirian yang baru langsung tidak dibenarkan oleh pihak berkuasa. Walaupun pemimpin-pemimpin kerajaan, termasuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah memberi pujian yang unggul terhadap sumbangan sekolah menengah persendirian khasnya waktu menjelang pilihan raya umum, akan tetapi segala pujian atau janjian kosong terserlah tidak mendatangkan sebarang faedah yang konkrit kepada perkembangan sekolah menengah persendirian. Sekiranya kerajaan benar-benar mengarnalkan dasar yang adil terhadap perkembangan sekolah menengah persendirian, maka kerajaan harus mengetepikan segala rintangan yang tidak rasional di samping prasangka yang bersifat perkauman demi membenarkan permohonan pembinaan sekolah menengah persendirian yang dikemukakan oleh masyarakat Cina. Antaranya ialah Sekolah Menengah Fun Yew di Johor Bahru yang memohon supaya cawangan sekolahnya yang bertapak di Indah Putra, Skudai dapat diluluskan dengan secepat mungkin oleh Kementerian Pendidikan dengan dokumen yang formal. Selain itu, masyarakat Cina Negeri Pahang juga secara umumnya telah mengemukakan permohonan supaya sekolah menengah persendirian Chong Hwa Kuantan dapt ditubuhkan semula. Sebenamya di Negeri Pahang terdapat 75 buah sekolah jenis kebangsaan Cina dan setiap tahun terdapat lebih kurang 4200 orang murid lepasan dari sekolah-sekolah tersebut. Menurut satu kajian yang dibuat oleh Gabungan Persatuan-persatuan Cina Pahang, didapati 40% daripada ibu bapa-ibu bapa di negeri Pahang berhasrat supaya anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan di sekolah menengah persendirian Cina. Menurut kajian tersebut, setiap tahun terdapat lebih kurang 300 orang murid lepasan sekolah rendah di negeri Pahang belajar di sekolah menengah persendirian Cina di negeri-negeri lain seperti negeri Kelantan, Selangor, Negeri Sembilan dan Perak. Kerajaan seharusnya meluluskan permohonan penubuhan semula sekolah menengah persendirian Chong Hwa Kuantan agar menghormati hasrat kolektif yang ditunjukkan oleh masyarakat Cina Negeri Pahang. Masyarakat Cina di Segarnat Negeri Johor dan Kajang di Negeri Selangor masing-masing menghadapi masalah yang sama. Tuan Yang di-Pertua: Ya, belakang Yang Berhormat. Haji Husam bin Haji Musa: [bangun} Tuan Kerk Kim Hock: Maaf hari ini jangan. Masyarakat Cina di Segamat sejak tahun 1986 bermula membentangkan permohonan mereka tetapi selama itu langsung tidak dilayan oleh kerajaan. Begitu juga keadaannya bagi masyarakat Cina di Kajang, permohonan ·mereka ditolak pada tahun 1987 oleh Kementerian Pendidikan dengan alasan bahawa penubuhan sekolah menengah persendirian Cina adalah bertentangan dengan prinsip pendidikan negara. Kuasa untuk memerintah hendaklah digunakan untuk melaksanakan polisi yang adil. Saya berharap kerajaan dapat menyelesaikan segala masalah yang telah begitu lama dihadapi oleh pendidikan bahasa ibunda. "
"melantik guru sandaran tidak terlatih. Sebenamya masalah yang dihadapi oleh SRJKC, Cina saya bagi satu maklumat. Ini semalam satu laporan akhbar terdapat 20 buah, SRJKC Cina di daerah Johor Bahru dan setiap bulan lebih daripada RMl00,000 digunakan untuk mempelawa guru sandaran sendiri. Apakah sebabnya sekolah-sekolah ini mempelawa guru sendiri oleh kerana apabila mereka membuat permohonan kepada Kementerian Pendidikan supaya hantar guru-guru sandaran sebenarnya guru yang dihantar ke sekolah ini ialah guru-guru berlebihan yang cuma berkelayakan dalam Bahasa Melayu. Inilah masalah yang sebenamya. Jadi satu bulan lebih seratus ribu satu tahun berapa? Ini tidak mungkin dilaporkan kepada Menteri Pendidikan oleh MCA. Tuan Yang di-Pertua, bilangan sekolah menengah persendirian sejak Akta Pendidikan 1961 digubalkan, cuma tinggal 60 buah sahaja. Bilangan muridnya dari tahun 1973 lebih kurang 20000 orang meningkat sehingga 60000 orang pada masa kini. Kerajaan selama itu bukan sahaja tanpa membiayai satu sen pun terhadap perkembangannya, malahan masih mengongkong perkembangannya. Misalnya sejak tahun 1961, permohonan pembinaan sekolah menengah persendirian yang baru langsung tidak dibenarkan oleh pihak berkuasa. Walaupun pemimpin-pemimpin kerajaan, termasuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah memberi pujian yang unggul terhadap sumbangan sekolah menengah persendirian khasnya waktu menjelang pilihan raya umum, akan tetapi segala pujian atau janjian kosong terserlah tidak mendatangkan sebarang faedah yang konkrit kepada perkembangan sekolah menengah persendirian. Sekiranya kerajaan benar-benar mengarnalkan dasar yang adil terhadap perkembangan sekolah menengah persendirian, maka kerajaan harus mengetepikan segala rintangan yang tidak rasional di samping prasangka yang bersifat perkauman demi membenarkan permohonan pembinaan sekolah menengah persendirian yang dikemukakan oleh masyarakat Cina. Antaranya ialah Sekolah Menengah Fun Yew di Johor Bahru yang memohon supaya cawangan sekolahnya yang bertapak di Indah Putra, Skudai dapat diluluskan dengan secepat mungkin oleh Kementerian Pendidikan dengan dokumen yang formal. Selain itu, masyarakat Cina Negeri Pahang juga secara umumnya telah mengemukakan permohonan supaya sekolah menengah persendirian Chong Hwa Kuantan dapt ditubuhkan semula. Sebenamya di Negeri Pahang terdapat 75 buah sekolah jenis kebangsaan Cina dan setiap tahun terdapat lebih kurang 4200 orang murid lepasan dari sekolah-sekolah tersebut. Menurut satu kajian yang dibuat oleh Gabungan Persatuan-persatuan Cina Pahang, didapati 40% daripada ibu bapa-ibu bapa di negeri Pahang berhasrat supaya anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan di sekolah menengah persendirian Cina. Menurut kajian tersebut, setiap tahun terdapat lebih kurang 300 orang murid lepasan sekolah rendah di negeri Pahang belajar di sekolah menengah persendirian Cina di negeri-negeri lain seperti negeri Kelantan, Selangor, Negeri Sembilan dan Perak. Kerajaan seharusnya meluluskan permohonan penubuhan semula sekolah menengah persendirian Chong Hwa Kuantan agar menghormati hasrat kolektif yang ditunjukkan oleh masyarakat Cina Negeri Pahang. Masyarakat Cina di Segarnat Negeri Johor dan Kajang di Negeri Selangor masing-masing menghadapi masalah yang sama. Tuan Yang di-Pertua: Ya, belakang Yang Berhormat. Haji Husam bin Haji Musa: [bangun}. Tuan Kerk Kim Hock: Maaf hari ini jangan. Masyarakat Cina di Segamat sejak tahun 1986 bermula membentangkan permohonan mereka tetapi selama itu langsung tidak dilayan oleh kerajaan. Begitu juga keadaannya bagi masyarakat Cina di Kajang, permohonan *mereka ditolak pada tahun 1987 oleh Kementerian Pendidikan dengan alasan bahawa penubuhan sekolah menengah persendirian Cina adalah bertentangan dengan prinsip pendidikan negara. Kuasa untuk memerintah hendaklah digunakan untuk melaksanakan polisi yang adil. Saya berharap kerajaan dapat menyelesaikan segala masalah yang telah begitu lama dihadapi oleh pendidikan bahasa ibunda."
26
37
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" DR.1.3.2000 27 Tuan Yang di-Pertua, Sekolah Meiiengah Pay Fong melaka adalah sekolah persendirian Cina yang tunggal di Melaka. Semua perbelanjaannya dibiayai oleh bantuan derma dari orang ramai. Di persidangan Dewan Undangan Negeri Melaka pada bulan Disember tahun lepas, wakil OAP telah bercadang supaya kerajaan Melaka memberi peruntukan kepada Sekolah Menengah Pay Fong. Yang Berhormat Datuk Haji Long Md. Said, Pengerusi Jawatankuasa Negeri Pendidikan telah berkata bahawa untuk kerajaan memberi peruntukan kepada sekolah ini adalah bagai mencurah garam ke dalam laut dan memberi stoking kepada seorang yang pakai kot. Kata-kata sedemikian telah menyinggung perasaan dan melukakan hati orang ramai yang telah selama ini memberi derma kepada sekolah ini. Mereka menganggap komen Datuk Haji Long Md. Said sebagai "rubbing salt into the wound." dengan izin. Komen Datuk Haji Long Said menunjukkan prejudisnya terhadap sekolah menengah persendirian dan ini telah membuktikan bahawa beliau tidak sesuai dan tidak layak untuk menjadi seorang ahli exco. Sebenarnya sehingga hari ini, beliau masih enggan tarik balik kata-katanya yang mencerminkan beliau adalah seorang yang telah ketinggalan zaman. Memandangkan Yang Amat Berhormat ketua Menteri Melaka tidak sedia untuk mengambil tindakan terhadapnya, saya menyeru Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Pengerusi Barisan Nasional memecat Datuk Haji Long Md. Said sebagai ahli exco Melaka. Pelantikan Datuk Musa Mohamad sebagai Menteri Pendidikan dan Datuk Mahadzir Mohd. Khir sebagai Setiausaha Parlirnen telah membawa harapan bahawa satu fokus serta penekanan ham akan ditumpukan ke atas kecemerlangan akademik di samping menggalakkan aktiviti dan idealisasi para pelajar universiti-universiti tempatan. Akan tetapi, isu pengharaman pameran tahunan Tahun Barn Cina UTM baru-baru ini oleh Naib Canselomya Zulkifli Mohd. Ghazali telah membongkarkan kegagalan pihak kementerian dalam tugasnya untuk memupuk budaya saling hormat­ menghormati antara kaum di negara ini di samping memulihkan otonorni siswa-siswi dan demokrasi kampus. Pihak UTM yang mengharamkan projek pameran anjuran Jawatankuasa Pameran Tahun Barn Cina UTM telah cuba menggunakan alasan bahawa pihak universiti tidak menggalakkan penganjuran aktiviti-aktiviti satu kaum, dan sengaja mengabaikan fakta bahawa ahli-ahli jawatankuasa penganjuran pameran Tahun Barn Cina UTM ini terdiri daripada berbagai kaum dan hal ini menjadi lebih ketara apabila rombongan rayuan seramai lebih kurang 100 pelajar UTM yang menghantar memorandum meminta supaya pihak universiti menarik balik keputusan pengharaman itu adalah diketuai oleh Presiden Majlis Pelajar UTM, Suhairni Mohd. Saaid, seorang pelajar Melayu. Kepirnpinan pelajar UTM hams diberi pujian setinggi-tingginya kerana telah mempamerkan kesedaran warga Malaysia yang menjangkaui batasan kaum dan agama dan sikap bertoleransi saling hormat-menghormati hams dijadikan teladan yang patut dicontohi oleh semua pihak pentadbiran universiti. Selain itu, otonorni siswa-siswi dan "self-determination" dengan izin pelajar patut merupakan satu petunjuk demokrasi yang penting. Naib Canselor sekiranya memain peranan sebagai fungsi penindas terhadap pelajar dan kebebasan akademik, maka sistem pengajian tinggi negara kita cuma mewujudkan warganegara yang tidak berpandangan persendirian, mengelakkan tanggungjawab dan hak mereka di samping kekurangan daya mengkritik. Tuan Yang di-Pertua, saya akan alih kepada isu perumahan. Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat minta gulung Yang Berhormat masa Yang Berhormat sudah cukup. Tuan Kerk Kim Hock: Banyak lagi sebenamya Tuan Yang di-Pertua. Saya pergi dengan cepatnya. Dalam ucapan Belanjawannya, Yang Berhormat menteri Kewangan telah berkata bahawa pembinaan rumah kos rendah terns di beri keutamaan, selaras dengan "
"Tuan Yang di-Pertua, Sekolah Meiiengah Pay Fong melaka adalah sekolah persendirian Cina yang tunggal di Melaka. Semua perbelanjaannya dibiayai oleh bantuan derma dari orang ramai. Di persidangan Dewan Undangan Negeri Melaka pada bulan Disember tahun lepas, wakil OAP telah bercadang supaya kerajaan Melaka memberi peruntukan kepada Sekolah Menengah Pay Fong. Yang Berhormat Datuk Haji Long Md. Said, Pengerusi Jawatankuasa Negeri Pendidikan telah berkata bahawa untuk kerajaan memberi peruntukan kepada sekolah ini adalah bagai mencurah garam ke dalam laut dan memberi stoking kepada seorang yang pakai kot. Kata-kata sedemikian telah menyinggung perasaan dan melukakan hati orang ramai yang telah selama ini memberi derma kepada sekolah ini. Mereka menganggap komen Datuk Haji Long Md. Said sebagai "rubbing salt into the wound." dengan izin. Komen Datuk Haji Long Said menunjukkan prejudisnya terhadap sekolah menengah persendirian dan ini telah membuktikan bahawa beliau tidak sesuai dan tidak layak untuk menjadi seorang ahli exco. Sebenarnya sehingga hari ini, beliau masih enggan tarik balik kata-katanya yang mencerminkan beliau adalah seorang yang telah ketinggalan zaman. Memandangkan Yang Amat Berhormat ketua Menteri Melaka tidak sedia untuk mengambil tindakan terhadapnya, saya menyeru Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Pengerusi Barisan Nasional memecat Datuk Haji Long Md. Said sebagai ahli exco Melaka. Pelantikan Datuk Musa Mohamad sebagai Menteri Pendidikan dan Datuk Mahadzir Mohd. Khir sebagai Setiausaha Parlirnen telah membawa harapan bahawa satu fokus serta penekanan ham akan ditumpukan ke atas kecemerlangan akademik di samping menggalakkan aktiviti dan idealisasi para pelajar universiti-universiti tempatan. Akan tetapi, isu pengharaman pameran tahunan Tahun Barn Cina UTM baru-baru ini oleh Naib Canselomya Zulkifli Mohd. Ghazali telah membongkarkan kegagalan pihak kementerian dalam tugasnya untuk memupuk budaya saling hormat menghormati antara kaum di negara ini di samping memulihkan otonorni siswa-siswi dan demokrasi kampus. Pihak UTM yang mengharamkan projek pameran anjuran Jawatankuasa Pameran Tahun Barn Cina UTM telah cuba menggunakan alasan bahawa pihak universiti tidak menggalakkan penganjuran aktiviti-aktiviti satu kaum, dan sengaja mengabaikan fakta bahawa ahli-ahli jawatankuasa penganjuran pameran Tahun Barn Cina UTM ini terdiri daripada berbagai kaum dan hal ini menjadi lebih ketara apabila rombongan rayuan seramai lebih kurang 100 pelajar UTM yang menghantar memorandum meminta supaya pihak universiti menarik balik keputusan pengharaman itu adalah diketuai oleh Presiden Majlis Pelajar UTM, Suhairni Mohd. Saaid, seorang pelajar Melayu. Kepirnpinan pelajar UTM hams diberi pujian setinggi-tingginya kerana telah mempamerkan kesedaran warga Malaysia yang menjangkaui batasan kaum dan agama dan sikap bertoleransi saling hormat-menghormati hams dijadikan teladan yang patut dicontohi oleh semua pihak pentadbiran universiti. Selain itu, otonorni siswa-siswi dan "self-determination" dengan izin pelajar patut merupakan satu petunjuk demokrasi yang penting. Naib Canselor sekiranya memain peranan sebagai fungsi penindas terhadap pelajar dan kebebasan akademik, maka sistem pengajian tinggi negara kita cuma mewujudkan warganegara yang tidak berpandangan persendirian, mengelakkan tanggungjawab dan hak mereka di samping kekurangan daya mengkritik. Tuan Yang di-Pertua, saya akan alih kepada isu perumahan. Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat minta gulung Yang Berhormat masa Yang Berhormat sudah cukup. Tuan Kerk Kim Hock: Banyak lagi sebenamya Tuan Yang di-Pertua. Saya pergi dengan cepatnya. Dalam ucapan Belanjawannya, Yang Berhormat menteri Kewangan telah berkata bahawa pembinaan rumah kos rendah terns di beri keutamaan, selaras dengan."
27
38
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" 28 DR.1.3.2000 dasar kerajaan untuk menyediakan tempat tinggal berkualiti yang mencukupi dan mampu dibeli atau disewa oleh rakyat Malaysia. Apa yang tidak disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan ialah bahawa rancangan pembinaan rumah sentiasa "off target'', kadang-kadang lebih teruk daripada off target South Pole Jump. Pada 18 Februari tahun ini Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah berkata bahawa hanya 20.49% sasaran pembinaan rumah kos rendah sederhana telah dicapai dalam Rancangan Malaysia Ketujuh yang akan berakhir tahun ini. Ini bukanlah kali pertama rancangan perumahan menjadi off target. Tanpa satu keinginan politik yang kuat, saya rasa keadaan sedemikian amat sukar diperbetulkan. Pada 23 Jun tahun lalu bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Yang Berhormat Datuk Ting Chiew Peh telah mengumumkan bahawa "colour coding demerit point system" akan dilaksanakan sebelum hujung tahun 1999. Menurut laporan akhbar, sistem ini akan melarang pemaju-pemaju perumahan dengan rekod yang tidak baik menjalankan projek baru selama 4 atau 6 tahun. Pengarah-pengarah yang telah disenaraihitarnkan juga tidak akan dibenarkan untuk menubuh syarikat perumahan baru. DAP mengalu-alukan cadangan ini yang boleh memberi perlindungan kepada pihak pembeli di samping memastikan ketelusan industri perumahan. Oleh itu, Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan hendaklah menjelaskan kepada Dewan ini apakah sebabnya beliau telah tolak cadangan ini yang sebenamya telah sedia dilaksanakan? Apakah sebabnya kepentingan pihak pembeli diketepikan? Pelaksanaan Housing Development Account telah berjaya mengelakkan ulangan kejadian projek perumahan terbengkalai semasa kegawatan ekonomi. Cadangan baik hendaklah dilaksanakan. Kerajaan hendaklah memastikan dalam perkara "demerit point system" prioriti hendaklah diberi kepada kepentingan orang ramai. Tuan Yang di-Pertua: Masa Yang Berhormat sudah cukup. Tuan Kerk Kim Hock: Ya, ya saya akan pendek, tambah sedikit sahaja yang lain saya akan potong. Tuan Yang di-Pertua, Gejala rasuah boleh menjejaskan usaha untuk membangunkan negara, oleh itu usaha gigih hendaklah diambil untuk membanteraskan masalah ini. Akan tetapi, gejala rasuah di peringkat bawah tidak akan dapat dibanteraskan dengan efektifnya sekiranya kejadian rasuah yang berlaku di peringkat tinggi pemimpin-pemimpin politik tidak dapat ditangani. Demi untuk menunjukkan keinginan politik kerajaan untuk membasmikan rasuah, tanpa mengira 'si kancil' atau 'naga', saya dengan ini membuat dua cadangan seperti berikut untuk pertimbangan kerajaan. Yang pertama, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjelaskan kepada Dewan yang mulia tuduhan yang dibuat oleh bekas Timbalan Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim bahawa Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri tidak dihadapkan ke Mahkamah kerana campur tangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri walaupun siasatan BPR telah menunjukkan terdapatnya kes prima facie untuk menuduh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri atas rasuah di bawah seksyen 2(2) Ordinance 22, 1970. Kedua, kerajaan menubuhkan satu Jawatankuasa Penyiasatan Parlimen yang dianggotai oleh semua parti untuk menyiasat dakwaan sogokan RMl0.6 juta kepada Telekom Malaysia Berhad oleh Mitsui & Co berkaitan dengan kontrak membekalkan papan suis telefon. Tuan Yang di-Pertua: Cukuplah Yang Berhormat, cukuplah. Tuan Kerk Kim Hock: Sebenamya ada tiga tajuk lagi, boleh saya habiskan berkenaan dengan saudara Lim Guan Eng ini, boleh yang akhir sekali, saya pendekkan. "
"dasar kerajaan untuk menyediakan tempat tinggal berkualiti yang mencukupi dan mampu dibeli atau disewa oleh rakyat Malaysia. Apa yang tidak disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan ialah bahawa rancangan pembinaan rumah sentiasa "off target'', kadang-kadang lebih teruk daripada off target South Pole Jump. Pada 18 Februari tahun ini Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah berkata bahawa hanya 20.49% sasaran pembinaan rumah kos rendah sederhana telah dicapai dalam Rancangan Malaysia Ketujuh yang akan berakhir tahun ini. Ini bukanlah kali pertama rancangan perumahan menjadi off target. Tanpa satu keinginan politik yang kuat, saya rasa keadaan sedemikian amat sukar diperbetulkan. Pada 23 Jun tahun lalu bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Yang Berhormat Datuk Ting Chiew Peh telah mengumumkan bahawa "colour coding demerit point system" akan dilaksanakan sebelum hujung tahun 1999. Menurut laporan akhbar, sistem ini akan melarang pemaju-pemaju perumahan dengan rekod yang tidak baik menjalankan projek baru selama 4 atau 6 tahun. Pengarah-pengarah yang telah disenaraihitarnkan juga tidak akan dibenarkan untuk menubuh syarikat perumahan baru. DAP mengalu-alukan cadangan ini yang boleh memberi perlindungan kepada pihak pembeli di samping memastikan ketelusan industri perumahan. Oleh itu, Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan hendaklah menjelaskan kepada Dewan ini apakah sebabnya beliau telah tolak cadangan ini yang sebenamya telah sedia dilaksanakan? Apakah sebabnya kepentingan pihak pembeli diketepikan?. Pelaksanaan Housing Development Account telah berjaya mengelakkan ulangan kejadian projek perumahan terbengkalai semasa kegawatan ekonomi. Cadangan baik hendaklah dilaksanakan. Kerajaan hendaklah memastikan dalam perkara "demerit point system" prioriti hendaklah diberi kepada kepentingan orang ramai. Tuan Yang di-Pertua: Masa Yang Berhormat sudah cukup. Tuan Kerk Kim Hock: Ya, ya saya akan pendek, tambah sedikit sahaja yang lain saya akan potong. Tuan Yang di-Pertua, Gejala rasuah boleh menjejaskan usaha untuk membangunkan negara, oleh itu usaha gigih hendaklah diambil untuk membanteraskan masalah ini. Akan tetapi, gejala rasuah di peringkat bawah tidak akan dapat dibanteraskan dengan efektifnya sekiranya kejadian rasuah yang berlaku di peringkat tinggi pemimpin-pemimpin politik tidak dapat ditangani. Demi untuk menunjukkan keinginan politik kerajaan untuk membasmikan rasuah, tanpa mengira 'si kancil' atau 'naga', saya dengan ini membuat dua cadangan seperti berikut untuk pertimbangan kerajaan. Yang pertama, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjelaskan kepada Dewan yang mulia tuduhan yang dibuat oleh bekas Timbalan Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim bahawa Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri tidak dihadapkan ke Mahkamah kerana campur tangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri walaupun siasatan BPR telah menunjukkan terdapatnya kes prima facie untuk menuduh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri atas rasuah di bawah seksyen 2(2) Ordinance 22, 1970. Kedua, kerajaan menubuhkan satu Jawatankuasa Penyiasatan Parlimen yang dianggotai oleh semua parti untuk menyiasat dakwaan sogokan RMl0.6 juta kepada Telekom Malaysia Berhad oleh Mitsui & Co berkaitan dengan kontrak membekalkan papan suis telefon. Tuan Yang di-Pertua: Cukuplah Yang Berhormat, cukuplah. Tuan Kerk Kim Hock: Sebenamya ada tiga tajuk lagi, boleh saya habiskan berkenaan dengan saudara Lim Guan Eng ini, boleh yang akhir sekali, saya pendekkan."
28
39
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" DR.1.3.2000 29 Tuan Yang di-Pertua: Saya rasa tnasa Yang Berhormat sudah cUkup Yang Berhormat. Tuan Kerk Kim Hock: Sebab ini mengenai bekas seorang Ahli Parlimen, akhir sekali minta, sebab saya tahu tak ucap dalam Parlimen. Tuan Yang di-Pertua: Masa Yang Berhormat sudah cukup Yang Berhormat. Tuan Kerk Kim Hock: Sikit sahaja Tuan Yang di-Pertua Tuan Yang di-Pertua: Tak boleh Yang Berhormat. Cukuplah Yang Berhormat. Tuan Kerk Kim Hock: Okeylah, terima kasih. Tuan Moktar bin Radin: [Bangun] Tuan Yang di-Pertua: Ya Yang Berhormat bagi Kinabatangan. 12.07 tgh. Tuan Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Terima kasih Tuan Yang di­ Pertua, apabila mengimbas kembali ucapan belanjawan 2000 oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan Malaysia saya amat optimis berkeyakinan bahawa ekonomi negara kita telah pulih kembali walaupun belum lagi pulih sepenuhnya. Ini adalah petanda baik dan berkat kecekapan serta kecekalan pemimpin-pemimpin kita yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Dato Seri Dr. Mahathir bin Mohamad selaku Perdana Menteri Malaysia. [Timbalan Yang di-Pertua (Dato' Haji Muhamad bin Abdullah) mempengerusikan Mesyuarat] Pihak pembangkang yang berada di sana tu, haruslah memberi tabik hormat kepada Perdana Menteri sebagai tanda penghargaan atas kejayaan beliau dan kerajaan kerana telah berjaya mengangkat martabat maruah bangsa Malaysia setaraf dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia. Belanjawan ini juga seharus nya menjadi iktibar dan keinsafan kepada kita semua bahawa negara yang kita duduki ini adalah milik kita semua. Justeru ini sama ada pihak kerajaan mahupun pembangkang harus merenung jauh akan masa depan kita, negara serta anak bangsa kita. Janganlah kerana kepentingan politik semata-mata perkara yang baik pun dilakukan oleh kerajaan akan menjadi tidak baik bagi pihak pembangkang. Tuan Husam bin Haji Musa: [Bangun] Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Ya, Yang Berhormat bagi Kubang Kerian bangkit. Tuan Moktar bin Radin: Tidak ada laluan duhi buat sementara waktu. Nanti saya bagi. Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Tidak ada laluan, sila teruskan. Tuan Moktar bin Radin: Kempen pilihan raya sudah selesai marilah sama­ sama kita tumpukan segala perhatian kita kepada membangunkan negara dan anak bangsa kita. Tuan Yang di-Pertua, sesungguhnya kemampuan serta kemapanan pemimpin­ pemimpin Barisan Nasional telah teruji utuh, kukuh, teguh dan kuat serta bertoleransi dalam semua bidang kerana adalah menjadi suatu perkara mustahil bagi kita untuk melihat kemakmuran dan kestabilan masyarakat seperti Malaysia boleh hidup dalam keadaan aman, damai dan harmoni. [Seorang Ahli bangun] Sekejap lagi. Sebagai negara majmuk, ataupun berbilang kaum kita boleh hidup dalam suasana yang lebih terjamin. Ini jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia mereka tinggal dalam satu bangsa, satu agama tetapi boleh bunuh membunuh antara satu sama lain. "
"Tuan Yang di-Pertua: Saya rasa tnasa Yang Berhormat sudah cUkup Yang Berhormat. Tuan Kerk Kim Hock: Sebab ini mengenai bekas seorang Ahli Parlimen, akhir sekali minta, sebab saya tahu tak ucap dalam Parlimen. Tuan Yang di-Pertua: Masa Yang Berhormat sudah cukup Yang Berhormat. Tuan Kerk Kim Hock: Sikit sahaja Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua: Tak boleh Yang Berhormat. Cukuplah Yang Berhormat. Tuan Kerk Kim Hock: Okeylah, terima kasih. Tuan Moktar bin Radin: [Bangun]. Tuan Yang di-Pertua: Ya Yang Berhormat bagi Kinabatangan. 12.07 tgh. Tuan Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Terima kasih Tuan Yang di Pertua, apabila mengimbas kembali ucapan belanjawan 2000 oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan Malaysia saya amat optimis berkeyakinan bahawa ekonomi negara kita telah pulih kembali walaupun belum lagi pulih sepenuhnya. Ini adalah petanda baik dan berkat kecekapan serta kecekalan pemimpin-pemimpin kita yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Dato Seri Dr. Mahathir bin Mohamad selaku Perdana Menteri Malaysia. [Timbalan Yang di-Pertua (Dato' Haji Muhamad bin Abdullah) mempengerusikan Mesyuarat]. Pihak pembangkang yang berada di sana tu, haruslah memberi tabik hormat kepada Perdana Menteri sebagai tanda penghargaan atas kejayaan beliau dan kerajaan kerana telah berjaya mengangkat martabat maruah bangsa Malaysia setaraf dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia. Belanjawan ini juga seharus nya menjadi iktibar dan keinsafan kepada kita semua bahawa negara yang kita duduki ini adalah milik kita semua. Justeru ini sama ada pihak kerajaan mahupun pembangkang harus merenung jauh akan masa depan kita, negara serta anak bangsa kita. Janganlah kerana kepentingan politik semata-mata perkara yang baik pun dilakukan oleh kerajaan akan menjadi tidak baik bagi pihak pembangkang. Tuan Husam bin Haji Musa: [Bangun]. Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Ya, Yang Berhormat bagi Kubang Kerian bangkit. Tuan Moktar bin Radin: Tidak ada laluan duhi buat sementara waktu. Nanti saya bagi. Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Tidak ada laluan, sila teruskan. Tuan Moktar bin Radin: Kempen pilihan raya sudah selesai marilah sama sama kita tumpukan segala perhatian kita kepada membangunkan negara dan anak bangsa kita. Tuan Yang di-Pertua, sesungguhnya kemampuan serta kemapanan pemimpin pemimpin Barisan Nasional telah teruji utuh, kukuh, teguh dan kuat serta bertoleransi dalam semua bidang kerana adalah menjadi suatu perkara mustahil bagi kita untuk melihat kemakmuran dan kestabilan masyarakat seperti Malaysia boleh hidup dalam keadaan aman, damai dan harmoni. [Seorang Ahli bangun] Sekejap lagi. Sebagai negara majmuk, ataupun berbilang kaum kita boleh hidup dalam suasana yang lebih terjamin. Ini jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia mereka tinggal dalam satu bangsa, satu agama tetapi boleh bunuh membunuh antara satu sama lain."
29
40
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" 30 DR.1.3.2000 Justeru itu saya ingin mengajak pemimpin-pemimpin pembangkang yang berada di sebelah sana itu agar jangan terlalu extreme dalam perjuangan mereka kerana, bumi yang kita pijak ini adalah milik kita. Kita tidak punya negara lain, ini adalah tanah tumpah darah kita. Kalau bukan kita yang mempertahankannya siapa lagi yang kita harapkan. [Tepuk] Kita semua harus sedar clan menerima hakikat bahawa kuasa­ kuasa besar yang selalu didewa-dewakan oleh pihak pembangkang akan sentiasa menunggu peluang dan mengintai-intai di sebalik kemajuan yang kita kecapi. Pihak pembangkang tidak harus terikut-ikut dengan rentak clan tarian pemimpin-pemimpin negara luar seperti Amerika Syarikat. Apakah ahli-ahli Yang Berhormat dari pembangkang sanggup bertuankan pemimpin dari negara lain. Kalau ini berlaku sayalah orang pertama yang akan menentang kemungkaran ini.[Tepuk] Tuan Yang di-Pertua, pihak pembangkang terutama sekalinya OAP jangan terlalu menyempitkan daya pemikiran mereka sehingga tidak ada isu pun dijadikan isu sensasi sehingga bukan lagi busut, tanah rata pun dijadikan gunung, seinci jadi sedepa. Apakah OAP telah tidak relevan lagi atau apakah OAP masih dalam kejutan dengan kehilangan Lim Kit Siang dan Karpal Singh. Puan Fong Po Kuan: [Bangun} Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Muhamad bin Abdullah]: Ada yang bangun Yang Berhormat Tuan Moktar bin Radin: Silakan ini kita beri peluang. Timbalan Yang di-Pertua (Dato' Haji Muhamad bin Abdullah] Silakan. Puan Fong Po Kuan: Minta penjelasan daripada Yang Berhormat Kinabatangan. Apakah yang dimaksudkan dengan tiada isu clan mengemukakan satu isu oleh kerana OAP tiada lagi isu yang lain. Apa yang dimaksud isu tersebut. Tuan Moktar bin Radin: Terima kasih, ini saya tunggu peluang pertanyaan seperti ini. Tuan Yang di-Pertua, yang saya maksudkan tidak ada isu penggunaan bahasa Malaysia, Bahasa Kebangsaan 'boleh masuk sikitkah' dijadikan isu sensasi di mana saya mahu pihak pembangkang terutama sekali OAP buktikan di Dewan ini di mana silapnya ungkapan-ungkapan yang saya gunakan, saya mohon tanya. Saya perdebatkan, saya beri ruang. Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah] Jangan berdebat ya, Kalau minta penjelasan, minta penjelasan. Kita tidak boleh berdebat. Puan Fong Po Kuan: Yang Berhormat bagi Kinabatangan, saya ingin memohon penjelasan apakah itu bahasa Melayu yang sopan, digunakan di dalam E>ewan yang mulia ini. Memang itu adalah bahasa, saya tidak nafikan itu bukan bahasa. Apakah itu bahasa yang sopan, yang sesuai, yang munasabah digunakan di Dewan ini dari satu Yang Berhormat kepada Yang Berhormat. Apakah kata-kata itu satu kata yang bersopan yang harus digunakan di Dewan yang mulia ini yang sepanjang masa tidak pemah digunakan oleh mana-mana Yang Berhormat di Dewan yang mulia ini. Timbalan Yang di-Pertua (Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Cukup­ cukuplah tu. Tuan Moktar bin Radin: Terima kasih saya tidak tahu, saya bagi gambaran yang jelas kepada Yang Berhormat daripada mana ini, Batu Gajahkah, Kota Gajahkah. Beberapa Ahli: Batu Gajah. Tuan Moktar bin Radin: Ya, Batu Gajah. Kita masuk dalam bilik, bilik bersempit-sempit kita tolak orang depan, permisi, saya masuk sikit, masuk sikit yang saya maksudkan dalam Dewan ini adalah untuk meminta laluan berbicara bukan saya ada maksud atau ..... . "
"Justeru itu saya ingin mengajak pemimpin-pemimpin pembangkang yang berada di sebelah sana itu agar jangan terlalu extreme dalam perjuangan mereka kerana, bumi yang kita pijak ini adalah milik kita. Kita tidak punya negara lain, ini adalah tanah tumpah darah kita. Kalau bukan kita yang mempertahankannya siapa lagi yang kita harapkan. [Tepuk] Kita semua harus sedar clan menerima hakikat bahawa kuasa kuasa besar yang selalu didewa-dewakan oleh pihak pembangkang akan sentiasa menunggu peluang dan mengintai-intai di sebalik kemajuan yang kita kecapi. Pihak pembangkang tidak harus terikut-ikut dengan rentak clan tarian pemimpin-pemimpin negara luar seperti Amerika Syarikat. Apakah ahli-ahli Yang Berhormat dari pembangkang sanggup bertuankan pemimpin dari negara lain. Kalau ini berlaku sayalah orang pertama yang akan menentang kemungkaran ini.[Tepuk]. Tuan Yang di-Pertua, pihak pembangkang terutama sekalinya OAP jangan terlalu menyempitkan daya pemikiran mereka sehingga tidak ada isu pun dijadikan isu sensasi sehingga bukan lagi busut, tanah rata pun dijadikan gunung, seinci jadi sedepa. Apakah OAP telah tidak relevan lagi atau apakah OAP masih dalam kejutan dengan kehilangan Lim Kit Siang dan Karpal Singh. Puan Fong Po Kuan: [Bangun}. Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Muhamad bin Abdullah]: Ada yang bangun Yang Berhormat. Tuan Moktar bin Radin: Silakan ini kita beri peluang. Timbalan Yang di-Pertua (Dato' Haji Muhamad bin Abdullah] Silakan. Puan Fong Po Kuan: Minta penjelasan daripada Yang Berhormat Kinabatangan. Apakah yang dimaksudkan dengan tiada isu clan mengemukakan satu isu oleh kerana OAP tiada lagi isu yang lain. Apa yang dimaksud isu tersebut. Tuan Moktar bin Radin: Terima kasih, ini saya tunggu peluang pertanyaan seperti ini. Tuan Yang di-Pertua, yang saya maksudkan tidak ada isu penggunaan bahasa Malaysia, Bahasa Kebangsaan 'boleh masuk sikitkah' dijadikan isu sensasi di mana saya mahu pihak pembangkang terutama sekali OAP buktikan di Dewan ini di mana silapnya ungkapan-ungkapan yang saya gunakan, saya mohon tanya. Saya perdebatkan, saya beri ruang. Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah] Jangan berdebat ya, Kalau minta penjelasan, minta penjelasan. Kita tidak boleh berdebat. Puan Fong Po Kuan: Yang Berhormat bagi Kinabatangan, saya ingin memohon penjelasan apakah itu bahasa Melayu yang sopan, digunakan di dalam E>ewan yang mulia ini. Memang itu adalah bahasa, saya tidak nafikan itu bukan bahasa. Apakah itu bahasa yang sopan, yang sesuai, yang munasabah digunakan di Dewan ini dari satu Yang Berhormat kepada Yang Berhormat. Apakah kata-kata itu satu kata yang bersopan yang harus digunakan di Dewan yang mulia ini yang sepanjang masa tidak pemah digunakan oleh mana-mana Yang Berhormat di Dewan yang mulia ini. Timbalan Yang di-Pertua (Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Cukup cukuplah tu. Tuan Moktar bin Radin: Terima kasih saya tidak tahu, saya bagi gambaran yang jelas kepada Yang Berhormat daripada mana ini, Batu Gajahkah, Kota Gajahkah. Beberapa Ahli: Batu Gajah. Tuan Moktar bin Radin: Ya, Batu Gajah. Kita masuk dalam bilik, bilik bersempit-sempit kita tolak orang depan, permisi, saya masuk sikit, masuk sikit yang saya maksudkan dalam Dewan ini adalah untuk meminta laluan berbicara bukan saya ada maksud atau ..... ."
30
41
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" 32 DR.1.3.2000 Siam, orang Thailand memuji kepimpinan Perdana Menteri kita dan tadi Yang Berhormat ada menyentuh beberapa perkara yang telah sentiasa ditekankan oleh • kerajaan Barisan Nasional. Kita memperjuangkan semua kaum, tak kira apa bangsa sekalipun. Saya rasa Yang Berhormat mungkin setuju dengan saya, tadi kita dengar daripada Yang Berhormat Kota Melaka yang begitu beria-ia, yang begitu bersemangat seolah-olah DAP sahaja yang memperjuangan permasalahan sekolah-sekolah China ini. Jadi saya rasa kita tahu di sebelah sana ada Barisan Altematif yang turut didukungi oleh parti-parti rakan-rakan kongsi mereka. Tetapi saya lihat tak tahu sama ada parti-parti daripada Barisan Altematif ini hanya berdiam diri berhubungan persoalan sekolah-sekolah China ini. Seolah-olah tergambar kepada kita hanya DAP yang memperjuangkan masalah kaum China, yang lain itu bagaimana? Adakah ini satu suasana yang boleh dijadikan role model kepada pembangkang tidak seperti Barisan Nasional, UMNO, baik semua parti kita bersatu seia sekata. Sekian terima kasih. Tuan Moktar bin Radin: Okay fahamlah. Jadi sebetulnya inilah dalam Barisan Altematif ini memang tidak ada satu unjuran apabila sesuatu isu yang dihadapi memang berlaku ada yang mendiamkan diri, bukan macam dalam Barisan Nasional apabila berlaku isu masyarakat kaum Cina, UMNO dan MIC juga bersedia untuk turut serta menyertai menyelesaikan permasalahan. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Husam bin Haji Musa: Boleh saya dapat penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat bagi Kinabatangan. Oleh kerana perkara ini telah disebut, sekolah Cina, di Kelantan sekolah Cina ada beberapa buah, saya rujuk satu buah di Chung Hwa di Kota Bharu yang telah memohon untuk mendapatkan tanah, membeli tanah bersebelahan sekolah itu pada masa Barisan Nasional dan tidak pemah diluluskan dan telah pun diluluskan oleh Tok Guru Nik Abdul Aziz. Begitu juga sebuah sekolah Cina di Kuala Krai telah memohon untuk memiliki tanah kerajaan dan telah dipohon semasa Barisan Nasional dan tidak diluluskan dan telah diluluskan oleh Tok Guru Nik Abdul Aziz dan sekolah - kalau tidak silap saya, Sekolah Menengah Tinggi Chung Hwa di Kok Lanas yang memohon untuk mendapatkan bantuan kerajaan dan juga tapak tambahan juga telah mendapat kelulusan yang sama. Ini adalah satu gambaran yang .. ,Yang Berhormat semua boleh dapati sebagai satu dasar yang konsistan pada pihak kami untuk memberikan, soalannya adakah Yang Berhormat yang bercakap itu begitu faham ataupun tidak ataupun dia dapat fakta ataupun tidak, saya suka nasihatkan Yang Berhormat untuk masuk pada tajuk yang begitu penting. Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Minta penjelasan ya. Tuan Husam bin Haji Musa: Soalan saya yang akhir sekali, penjelasan saya yang akhir sekali ialah yang saya pohon, Yang Berhormat ada sebut bahawa kita telah maju di bawah pemerintahan Barisan Nasional, soalan saya ialah jika sekiranya sumber-sumber negara kita digunakan dengan lebih optimun. Umpamanya wang Petronas dalam buku ini sendiri, adakah Yang Berhormat baca pada muka surat. .... Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Tidak apalah tidak payah rujuklah. Tuan Husam bin Haji Musa: Peruntukan untuk Perwaja pada tahun ini ialah RMl.167 bilion dan Yang Berhormat tahu bahawa Perwaja mengikut laporan Price Waterhouse telah pun mempunyai liabiliti hampir RM7 bilion dan kerugian RM2.9 bilion. Pada masa yang sama pada tahun ini kita memperuntukan RMl.167 bilion. Adakah pada pandangan Yang Berhormat kalau kita menggunakan wang ini dengan lebih optimun, negara kita lebih maju. "
"Siam, orang Thailand memuji kepimpinan Perdana Menteri kita dan tadi Yang Berhormat ada menyentuh beberapa perkara yang telah sentiasa ditekankan oleh * kerajaan Barisan Nasional. Kita memperjuangkan semua kaum, tak kira apa bangsa sekalipun. Saya rasa Yang Berhormat mungkin setuju dengan saya, tadi kita dengar daripada Yang Berhormat Kota Melaka yang begitu beria-ia, yang begitu bersemangat seolah-olah DAP sahaja yang memperjuangan permasalahan sekolah-sekolah China ini. Jadi saya rasa kita tahu di sebelah sana ada Barisan Altematif yang turut didukungi oleh parti-parti rakan-rakan kongsi mereka. Tetapi saya lihat tak tahu sama ada parti-parti daripada Barisan Altematif ini hanya berdiam diri berhubungan persoalan sekolah-sekolah China ini. Seolah-olah tergambar kepada kita hanya DAP yang memperjuangkan masalah kaum China, yang lain itu bagaimana? Adakah ini satu suasana yang boleh dijadikan role model kepada pembangkang tidak seperti Barisan Nasional, UMNO, baik semua parti kita bersatu seia sekata. Sekian terima kasih. Tuan Moktar bin Radin: Okay fahamlah. Jadi sebetulnya inilah dalam Barisan Altematif ini memang tidak ada satu unjuran apabila sesuatu isu yang dihadapi memang berlaku ada yang mendiamkan diri, bukan macam dalam Barisan Nasional apabila berlaku isu masyarakat kaum Cina, UMNO dan MIC juga bersedia untuk turut serta menyertai menyelesaikan permasalahan. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Husam bin Haji Musa: Boleh saya dapat penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat bagi Kinabatangan. Oleh kerana perkara ini telah disebut, sekolah Cina, di Kelantan sekolah Cina ada beberapa buah, saya rujuk satu buah di Chung Hwa di Kota Bharu yang telah memohon untuk mendapatkan tanah, membeli tanah bersebelahan sekolah itu pada masa Barisan Nasional dan tidak pemah diluluskan dan telah pun diluluskan oleh Tok Guru Nik Abdul Aziz. Begitu juga sebuah sekolah Cina di Kuala Krai telah memohon untuk memilikitanah kerajaan dan telah dipohon semasa Barisan Nasional dan tidak diluluskan dan telah diluluskan oleh Tok Guru Nik Abdul Aziz dan sekolah- kalau tidak silap saya, Sekolah Menengah Tinggi Chung Hwa di Kok Lanas yang memohon untuk mendapatkan bantuan kerajaan dan juga tapak tambahan juga telah mendapat kelulusan yang sama. Ini adalah satu gambaran yang .. ,Yang Berhormat semua boleh dapati sebagai satu dasar yang konsistan pada pihak kami untuk memberikan, soalannya adakah Yang Berhormat yang bercakap itu begitu faham ataupun tidak ataupun dia dapat fakta ataupun tidak, saya suka nasihatkan Yang Berhormat untuk masuk pada tajuk yang begitu penting. Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Minta penjelasan ya. Tuan Husam bin Haji Musa: Soalan saya yang akhir sekali, penjelasan saya yang akhir sekali ialah yang saya pohon, Yang Berhormat ada sebut bahawa kita telah maju di bawah pemerintahan Barisan Nasional, soalan saya ialah jika sekiranya sumber-sumber negara kita digunakan dengan lebih optimun. Umpamanya wang Petronas dalam buku ini sendiri, adakah Yang Berhormat baca pada muka surat. .... Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Tidak apalah tidak payah rujuklah. Tuan Husam bin Haji Musa: Peruntukan untuk Perwaja pada tahun ini ialah RMl.167 bilion dan Yang Berhormat tahu bahawa Perwaja mengikut laporan Price Waterhouse telah pun mempunyai liabiliti hampir RM7 bilion dan kerugian RM2.9 bilion. Pada masa yang sama pada tahun ini kita memperuntukan RMl.167 bilion. Adakah pada pandangan Yang Berhormat kalau kita menggunakan wang ini dengan lebih optimun, negara kita lebih maju."
32
43
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" DR.1.3.2000 33 Jadi kalau Yang Berhormat... ... Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Cukuplah. Tuan Moktar bin Radin: Jadi kita di Barisan Nasional ini memang relevan, kita proaktif dan positif. Apabila ada dilakukan kelulusan sekolah oleh Kerajaan PAS, kita ucapkan tahniah kepada Kerajaan PAS di Kelantan. Tetapi sebetulnya baru dua tiga buah sekolah, Barisan Nasional sudah bina sekolah termasuk Yang Berhormat sendiri menduduki sekolah kerajaan, sekolah Barisan Nasional sehingga mendapat ijazah sehingga pada hari ini dan telah menjadi wakil rakyat. Sementara .... Tuan Husam bin Haji Musa: Ini mengarut Yang Berhormat. Dato' Dr. Haji Jamaluddin bin Dato' Mohd. Jarjis: [Bangun] Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Rompin berdiri dahulu. [Disampuk] Tuan Moktar bin Radin: Saya persilakan Rompin. Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd. Jarjis: Tidak apa Yang Berhormat sana boleh masuk dalam Internet kalau tidak sempat bercakap di sini. Ini Kinabatangan, kita nampak pada hari ini berbeza sangat PAS, dia hendak bekerjasama pulak memperjuangkan orang Tionghua. Sekarang bekerjasama dengan DAP, dulu bila kita bekerjasama dengan MCA ..... Tuan Husam bin Haji Musa: Dia mengarut Yang Berhormat. Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Dia buat soalan. Saya tahulah. Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd. Jarjis: Berilah saya bercakap, itu hak saya. Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Kadang­ kadang semua menurut belaka. Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd. Jarjis: Dahulu kalau kita bekerjasama dengan MCA, haram, dengan Tionghua haram, hari ini lain pula lagunya, dondang sayang, sebab sudah boleh dengan DAPlah. Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Persoalannya. Tuan Husam bin Haji Musa: Boleh saya berikan penjelasan? Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Ya, saya sudah tanya. Tuan Husam bin Haji Musa: Boleh saya dapat penjelasan. Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd. Jarjis: Itu bukan cara peraturannya ... Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Tidak boleh Yang Berhormat, duduklah. Tuan Husam bin Haji Musa: Rompin ini, rendah sangat, dua darjah sahaja stepnya. Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah): Sama­ sama serupa sahaja. Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd. Jarjis: Yang Berhormat berilah hak saya, ini demokrasi, tadi Yang Berhormat bercakap saya dengar, kalau Yang Berhormat benar ahli demokrat, saya bercakap Yang Berhormat dengar pula, barulah saya menghormati Yang Berhormat. "
"Jadi kalau Yang Berhormat... ... Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Cukuplah. Tuan Moktar bin Radin: Jadi kita di Barisan Nasional ini memang relevan, kita proaktif dan positif. Apabila ada dilakukan kelulusan sekolah oleh Kerajaan PAS, kita ucapkan tahniah kepada Kerajaan PAS di Kelantan. Tetapi sebetulnya baru dua tiga buah sekolah, Barisan Nasional sudah bina sekolah termasuk Yang Berhormat sendiri menduduki sekolah kerajaan, sekolah Barisan Nasional sehingga mendapat ijazah sehingga pada hari ini dan telah menjadi wakil rakyat. Sementara .... Tuan Husam bin Haji Musa: Ini mengarut Yang Berhormat. Dato' Dr. Haji Jamaluddin bin Dato' Mohd. Jarjis: [Bangun]. Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Rompin berdiri dahulu. [Disampuk]. Tuan Moktar bin Radin: Saya persilakan Rompin. Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd. Jarjis: Tidak apa Yang Berhormat sana boleh masuk dalam Internet kalau tidak sempat bercakap di sini. Ini Kinabatangan, kita nampak pada hari ini berbeza sangat PAS, dia hendak bekerjasama pulak memperjuangkan orang Tionghua. Sekarang bekerjasama dengan DAP, dulu bila kita bekerjasama dengan MCA ..... Tuan Husam bin Haji Musa: Dia mengarut Yang Berhormat. Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Dia buat soalan. Saya tahulah. Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd. Jarjis: Berilah saya bercakap, itu hak saya. Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Kadang kadang semua menurut belaka. Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd. Jarjis: Dahulu kalau kita bekerjasama dengan MCA, haram, dengan Tionghua haram, hari ini lain pula lagunya, dondang sayang, sebab sudah boleh dengan DAPlah. Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Persoalannya. Tuan Husam bin Haji Musa: Boleh saya berikan penjelasan?. Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Ya, saya sudah tanya. Tuan Husam bin Haji Musa: Boleh saya dapat penjelasan. Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd. Jarjis: Itu bukan cara peraturannya ... Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Tidak boleh Yang Berhormat, duduklah. Tuan Husam bin Haji Musa: Rompin ini, rendah sangat, dua darjah sahaja stepnya. Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah): Sama sama serupa sahaja. Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd. Jarjis: Yang Berhormat berilah hak saya, ini demokrasi, tadi Yang Berhormat bercakap saya dengar, kalau Yang Berhormat benar ahli demokrat, saya bercakap Yang Berhormat dengar pula, barulah saya menghormati Yang Berhormat."
33
44
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"
" 34 DR.1.3.2000 Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah): Persoalannya. Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd. Jarjis: Persoalannya saya hendak bertanya adakah ini tidak konsistan. Dahulu cakap lain, lagu lain, sekarang sudah lagu, dulu lain sekarang lain, ini apa mungkin parti dahulu lain dan sekarang lain, tukar nama PAS ini. Tuan Moktar bin Radin: Terima kasih. Saya jawab sedikit, memang seluruh rakyat di negara kita di Malaysia ini tahu bahawa Barisan Altematif ini tidak konsistan, tidak relevan itu sebablah mereka ditolak di Dewan yang mulia ini dan mereka kekal menjadi pembangkang sehingga pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua, walau bagaimanapun jadilah pembangkang yang positif dan relevan, kita menerima kritikan tetapi biarlah kritikan itu benar-benar ikhlas, membina dan memberi kebaikan janganlah menuduh membuta tuli dan menyalahkan kerajaan seratus percent semua kita ada peranan, ada tugas jalankanlah dengan baik dan hari ini saya melihat.... Tuan Husam bin Haji Musa: [Bangun] Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Kubang Kerian bangun lagi Yang Berhormat. Tuan Moktar bin Radin: Belum lagi sekejap. Hari ini saya melihat wakil rakyat bagi Kuala Kedah ada relevan sedikit dia telah memberi pandangan secara jujur dan kita terima. Kalau ini yang dapat dilakukan saya berkeyakinan wakil rakyat Kuala Kedah ini akan panjang dalam Dewan ini tetapi di situ sahaja. Tuan Yang di-Pertua, kembali kepada soal pokok tetapi ini tidak ada kena mengena dengan Pokok Sena kerana pokok yang saya mahu bicarakan ini terdiri daripada pokok-pokok besar yang boleh memberi perlindungan kepada rakyat di seluruh negara ini. Sementara Pokok Sena adalah terdiri daripada ranting-ranting yang rapuh dan tidak menjanjikan kepastian. Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: Pokok besar sudah kena tebang dahulu. Duduk belah nuu!. Tuan Moktar bin Radin: [Ketawa] Belanjawan tahun 2000 adalah merupakan Belanjawan yang menampakkan kerajaan amat prihatin dan penuh keikhlasan kerana untuk memastikan pembangunan di kota raya, di bandar-bandar, di pekan-pekan dan di kampung-kampung dapat diseimbangkan. Peruntukan untuk pembangunan luar bandar telah dipertingkatkan. Adalah tepat pada masanya agar RM129 juta untuk pembekalan air bersih di kawasan luar bandar agar dapat diagih­ agihkan secara berkesan. Di kawasan saya di Kinabatangan, khususnya masih banyak kampung yang belum mendapat bekalan air bersih. Dengan peruntukan yang sedia ada ini ianya akan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi nanti. Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Kubang Kerian bangun lagi. Tuan Moktar bin Radin: Silakan. Tuan Husam bin Haji Musa: Saya cukup sedihlah dengan keadaan di kawasan Yang Berhormat dan saya sudah dengar daripada 'Kampar', kedudukan sekolah orang India, Kapar, daripada Sarawak semalam, daripada Miri, Yang Berhormat daripada Sarawak ada dua orang berucap, keadaan jalan raya di Sarawak, persekolahan, keadaan kesihatan tetapi mukadimah ucapan semua Ahli Yang Berhormat Barisan Nasional telah membawa kemajuan, telah membawa pembangunan, hujungnya semua cakap kawasan saya tidak ada itu, kawasan saya tidak ada ini, apa makna ini? "
"Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah): Persoalannya. Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd. Jarjis: Persoalannya saya hendak bertanya adakah ini tidak konsistan. Dahulu cakap lain, lagu lain, sekarang sudah lagu, dulu lain sekarang lain, ini apa mungkin parti dahulu lain dan sekarang lain, tukar nama PAS ini. Tuan Moktar bin Radin: Terima kasih. Saya jawab sedikit, memang seluruh rakyat di negara kita di Malaysia ini tahu bahawa Barisan Altematif ini tidak konsistan, tidak relevan itu sebablah mereka ditolak di Dewan yang mulia ini dan mereka kekal menjadi pembangkang sehingga pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua, walau bagaimanapun jadilah pembangkang yang positif dan relevan, kita menerima kritikan tetapi biarlah kritikan itu benar-benar ikhlas, membina dan memberi kebaikan janganlah menuduh membuta tuli dan menyalahkan kerajaan seratus percent semua kita ada peranan, ada tugas jalankanlah dengan baik dan hari ini saya melihat.... Tuan Husam bin Haji Musa: [Bangun]. Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Kubang Kerian bangun lagi Yang Berhormat. Tuan Moktar bin Radin: Belum lagi sekejap. Hari ini saya melihat wakil rakyat bagi Kuala Kedah ada relevan sedikit dia telah memberi pandangan secara jujur dan kita terima. Kalau ini yang dapat dilakukan saya berkeyakinan wakil rakyat Kuala Kedah ini akan panjang dalam Dewan ini tetapi di situ sahaja. Tuan Yang di-Pertua, kembali kepada soal pokok tetapi ini tidak ada kena mengena dengan Pokok Sena kerana pokok yang saya mahu bicarakan ini terdiri daripada pokok-pokok besar yang boleh memberi perlindungan kepada rakyat di seluruh negara ini. Sementara Pokok Sena adalah terdiri daripada ranting-ranting yang rapuh dan tidak menjanjikan kepastian. Tuan Haji Mahfuz bin Haji Omar: Pokok besar sudah kena tebang dahulu. Duduk belah nuu!. Tuan Moktar bin Radin: [Ketawa] Belanjawan tahun 2000 adalah merupakan Belanjawan yang menampakkan kerajaan amat prihatin dan penuh keikhlasan kerana untuk memastikan pembangunan di kota raya, di bandar-bandar, di pekan-pekan dan di kampung-kampung dapat diseimbangkan. Peruntukan untuk pembangunan luar bandar telah dipertingkatkan. Adalah tepat pada masanya agar RM129 juta untuk pembekalan air bersih di kawasan luar bandar agar dapat diagih agihkan secara berkesan. Di kawasan saya di Kinabatangan, khususnya masih banyak kampung yang belum mendapat bekalan air bersih. Dengan peruntukan yang sedia ada ini ianya akan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi nanti. Timbalan Yang di-Pertua [Dato' Haji Mohamad bin Abdullah]: Kubang Kerian bangun lagi. Tuan Moktar bin Radin: Silakan. Tuan Husam bin Haji Musa: Saya cukup sedihlah dengan keadaan di kawasan Yang Berhormat dan saya sudah dengar daripada 'Kampar', kedudukan sekolah orang India, Kapar, daripada Sarawak semalam, daripada Miri, Yang Berhormat daripada Sarawak ada dua orang berucap, keadaan jalan raya di Sarawak, persekolahan, keadaan kesihatan tetapi mukadimah ucapan semua Ahli Yang Berhormat Barisan Nasional telah membawa kemajuan, telah membawa pembangunan, hujungnya semua cakap kawasan saya tidak ada itu, kawasan saya tidak ada ini, apa makna ini?."
34
45
"2000-03-01T00:00:00"
"https://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-01032000.pdf"

No dataset card yet

New: Create and edit this dataset card directly on the website!

Contribute a Dataset Card
Downloads last month
1
Add dataset card
Evaluate models HF Leaderboard