Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet
language
string
type
string
file_name
string
sentence_number
int64
0
581
tokens
sequence
coarse_grained
sequence
fine_grained
sequence
"sv"
"EUR-LEX"
"205521_sv.txt"
201
[ "63", "EU-domstolen", "erinrar", "härvidlag", "om", "att", "det", "ankommer", "på", "de", "nationella", "domstolarna", "att", "–", "med", "beaktande", "av", "samtliga", "bestämmelser", "i", "nationell", "rätt", "och", "med", "tillämpning", "av", "dess", "tolkningsmetoder", "–", "fastställa", "om", "och", "i", "vilken", "omfattning", "en", "nationell", "bestämmelse", ",", "som", "9", "§", "punkt", "2", "AGG", ",", "kan", "tolkas", "i", "överensstämmelse", "med", "artikel", "4.2", "i", "direktiv", "2000", "/", "78", "utan", "att", "göra", "en", "tolkning", "contra", "legem", "av", "den", "nationella", "bestämmelsen", "(", "se", ",", "för", "ett", "liknande", "resonemang", ",", "dom", "av", "den", "17", "april", "2018", ",", "Egenberger", ",", "C", "‑", "414", "/", "16", ",", "EU", ":", "C", ":", "2018", ":", "257", ",", "punkt", "71", "och", "där", "angiven", "rättspraxis", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "B-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"sv"
"EUR-LEX"
"205521_sv.txt"
202
[ "64", "Domstolen", "har", "för", "övrigt", "slagit", "fast", "att", "kravet", "på", "enhetlig", "tolkning", "innefattar", "en", "skyldighet", "för", "de", "nationella", "domstolarna", "att", "i", "förekommande", "fall", "ändra", "fast", "rättspraxis", "om", "denna", "grundas", "på", "en", "tolkning", "av", "nationell", "rätt", "som", "är", "oförenlig", "med", "ett", "direktivs", "syften", "(", "dom", "av", "den", "17", "april", "2018", ",", "Egenberger", ",", "C", "‑", "414", "/", "16", ",", "EU", ":", "C", ":", "2018", ":", "257", ",", "punkt", "72", "och", "där", "angiven", "rättspraxis", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "B-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"sv"
"EUR-LEX"
"205521_sv.txt"
203
[ "65", "En", "nationell", "domstol", "kan", "därför", "inte", "med", "giltig", "verkan", "slå", "fast", "att", "den", "inte", "kan", "tolka", "en", "nationell", "bestämmelse", "i", "överensstämmelse", "med", "unionsrätten", "enbart", "av", "den", "anledningen", "att", "den", "bestämmelsen", "i", "fast", "rättspraxis", "har", "tolkats", "på", "ett", "sätt", "som", "inte", "är", "förenligt", "med", "unionsrätten", "(", "dom", "av", "den", "17", "april", "2018", ",", "Egenberger", ",", "C", "‑", "414", "/", "16", ",", "EU", ":", "C", ":", "2018", ":", "257", ",", "punkt", "73", "och", "där", "angiven", "rättspraxis", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "B-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"sv"
"EUR-LEX"
"205521_sv.txt"
204
[ "66", "I", "förevarande", "mål", "ankommer", "det", "således", "på", "den", "hänskjutande", "domstolen", "att", "fastställa", "huruvida", "den", "aktuella", "nationella", "bestämmelsen", "lämpar", "sig", "för", "att", "tolkas", "på", "ett", "sätt", "som", "överensstämmer", "med", "direktiv", "2000", "/", "78", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"sv"
"EUR-LEX"
"205521_sv.txt"
205
[ "67", "Om", "det", "inte", "är", "möjligt", "att", "göra", "en", "direktivskonform", "tolkning", "av", "den", "aktuella", "nationella", "bestämmelsen", ",", "påpekar", "domstolen", "för", "det", "första", "att", "det", "inte", "är", "direktiv", "2000", "/", "78", "som", "sådant", "som", "infört", "principen", "om", "likabehandling", "i", "arbetslivet", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"sv"
"EUR-LEX"
"205521_sv.txt"
206
[ "Den", "principen", "härleds", "nämligen", "ur", "olika", "internationella", "instrument", "och", "medlemsstaternas", "gemensamma", "konstitutionella", "traditioner", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"sv"
"EUR-LEX"
"205521_sv.txt"
207
[ "Direktivet", "syftar", "nämligen", "endast", "till", "att", "inom", "nämnda", "område", "fastställa", "en", "allmän", "ram", "för", "att", "bekämpa", "diskriminering", "på", "olika", "grunder", ",", "däribland", "religion", "eller", "övertygelse", ",", "såsom", "framgår", "av", "rubriken", "och", "artikel", "1", "i", "det", "direktivet", "(", "dom", "av", "den", "17", "april", "2018", ",", "Egenberger", ",", "C", "‑", "414", "/", "16", ",", "EU", ":", "C", ":", "2018", ":", "257", ",", "punkt", "75", "och", "där", "angiven", "rättspraxis", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "B-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"sv"
"EUR-LEX"
"205521_sv.txt"
208
[ "68", "För", "det", "andra", "är", "en", "nationell", "domstol", "i", "den", "situation", "som", "avses", "i", "föregående", "punkt", "skyldig", "att", "säkerställa", ",", "inom", "ramarna", "för", "sin", "behörighet", ",", "de", "enskildas", "rättsliga", "skydd", "enligt", "unionsrätten", "och", "säkerställa", "dess", "fulla", "verkan", "genom", "att", "vid", "behov", "underlåta", "att", "tillämpa", "bestämmelser", "i", "nationell", "lagstiftning", "som", "strider", "mot", "principen", "om", "icke-diskriminering", "på", "grund", "av", "religion", "eller", "övertygelse", "(", "se", ",", "vad", "beträffar", "principen", "om", "förbud", "mot", "diskriminering", "på", "grund", "av", "ålder", ",", "dom", "av", "den", "19", "april", "2016", ",", "DI", ",", "C", "‑", "441", "/", "14", ",", "EU", ":", "C", ":", "2016", ":", "278", ",", "punkt", "35", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "B-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "O", "B-INITIAL NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"sv"
"EUR-LEX"
"205521_sv.txt"
209
[ "69", "Före", "ikraftträdandet", "av", "Lissabonfördraget", ",", "som", "gav", "stadgan", "samma", "rättsliga", "värde", "som", "fördragen", ",", "följde", "denna", "princip", "av", "de", "konstitutionella", "traditioner", "som", "är", "gemensamma", "för", "medlemsstaterna", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"sv"
"EUR-LEX"
"205521_sv.txt"
210
[ "Förbudet", "mot", "diskriminering", "på", "grund", "av", "religion", "eller", "övertygelse", "är", "således", "tvingande", "såsom", "allmän", "princip", "i", "unionsrätten", ",", "vilken", "numera", "fastställts", "i", "artikel", "21", "i", "stadgan", ",", "och", "det", "är", "i", "sig", "tillräckligt", "för", "att", "ge", "enskilda", "en", "rättighet", "som", "kan", "åberopas", "av", "dem", "i", "en", "tvist", "dem", "emellan", "på", "ett", "område", "som", "omfattas", "av", "unionsrätten", "(", "se", ",", "för", "ett", "liknande", "resonemang", ",", "dom", "av", "den", "17", "april", "2018", ",", "Egenberger", ",", "C", "‑", "414", "/", "16", ",", "EU", ":", "C", ":", "2018", ":", "257", ",", "punkt", "76", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "B-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"sv"
"EUR-LEX"
"205521_sv.txt"
211
[ "70", "I", "det", "nationella", "målet", "ankommer", "det", "således", "på", "den", "hänskjutande", "domstolen", ",", "för", "det", "fall", "det", "skulle", "vara", "omöjligt", "att", "säkerställa", "en", "tolkning", "av", "den", "aktuella", "nationella", "bestämmelsen", "som", "överensstämmer", "med", "unionsrätten", ",", "att", "underlåta", "att", "tillämpa", "denna", "bestämmelse", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"sv"
"EUR-LEX"
"205521_sv.txt"
212
[ "71", "Mot", "bakgrund", "av", "det", "ovanstående", "ska", "den", "första", "delen", "av", "den", "andra", "frågan", "tolkas", "på", "följande", "sätt", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"sv"
"EUR-LEX"
"205521_sv.txt"
213
[ "En", "nationell", "domstol", ",", "som", "har", "att", "pröva", "en", "tvist", "mellan", "två", "enskilda", "parter", ",", "är", "skyldig", ",", "när", "det", "inte", "är", "möjligt", "att", "tolka", "tillämplig", "nationell", "lagstiftning", "så", ",", "att", "den", "överensstämmer", "med", "artikel", "4.2", "i", "direktiv", "2000", "/", "78", ",", "att", "inom", "ramen", "för", "sin", "behörighet", "säkerställa", "dels", "det", "rättsliga", "skydd", "som", "enskilda", "tillerkänns", "med", "stöd", "av", "allmänna", "principer", "i", "unionsrätten", ",", "såsom", "förbudet", "mot", "diskriminering", "på", "grund", "av", "religion", "eller", "övertygelse", ",", "som", "numera", "fastställs", "i", "artikel", "21", "i", "stadgan", ",", "dels", "den", "fulla", "verkan", "av", "rättigheter", "som", "följer", "av", "dessa", "allmänna", "principer", "genom", "att", "vid", "behov", "underlåta", "att", "tillämpa", "däremot", "stridande", "nationella", "bestämmelser", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"sv"
"EUR-LEX"
"205521_sv.txt"
214
[ "Rättegångskostnader" ]
[ "O" ]
[ "O" ]
"sv"
"EUR-LEX"
"205521_sv.txt"
215
[ "72", "Eftersom", "förfarandet", "i", "förhållande", "till", "parterna", "i", "det", "nationella", "målet", "utgör", "ett", "led", "i", "beredningen", "av", "samma", "mål", ",", "ankommer", "det", "på", "den", "hänskjutande", "domstolen", "att", "besluta", "om", "rättegångskostnaderna", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"sv"
"EUR-LEX"
"205521_sv.txt"
216
[ "De", "kostnader", "för", "att", "avge", "yttrande", "till", "domstolen", "som", "andra", "än", "nämnda", "parter", "har", "haft", "är", "inte", "ersättningsgilla", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"sv"
"EUR-LEX"
"205521_sv.txt"
217
[ "Mot", "denna", "bakgrund", "beslutar", "domstolen", "(", "stora", "avdelningen", ")", "följande", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"sv"
"EUR-LEX"
"205521_sv.txt"
218
[ "1", ")", "Artikel", "4.2", "andra", "stycket", "i", "rådets", "direktiv", "2000", "/", "78", "/", "EG", "av", "den", "27", "november", "2000", "om", "inrättande", "av", "en", "allmän", "ram", "för", "likabehandling", "i", "arbetslivet", "ska", "tolkas", "så", "," ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"sv"
"EUR-LEX"
"205521_sv.txt"
219
[ "–", "att", "en", "kyrka", "eller", "en", "annan", "organisation", "vars", "etiska", "grundsyn", "bygger", "på", "religion", "eller", "övertygelse", "och", "som", "driver", "ett", "sjukhus", "i", "form", "av", "ett", "privaträttsligt", "kapitalbolag", ",", "inte", "kan", "besluta", "om", "att", "dess", "anställda", "i", "ledande", "ställning", "ska", "omfattas", "av", "olika", "krav", "på", "att", "handla", "i", "god", "tro", "och", "vara", "lojal", "mot", "dess", "etiska", "grundsyn", "beroende", "på", "deras", "religionstillhörighet", "eller", "avsaknad", "av", "religionstillhörighet", ",", "utan", "att", "ett", "sådant", "beslut", "i", "förekommande", "fall", "kan", "bli", "föremål", "för", "en", "effektiv", "domstolsprövning", "som", "syftar", "till", "att", "säkerställa", "att", "kriterierna", "i", "artikel", "4.2", "i", "det", "direktivet", "har", "uppfyllts", ",", "och" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"sv"
"EUR-LEX"
"205521_sv.txt"
220
[ "–", "att", "en", "särbehandling", ",", "när", "det", "gäller", "krav", "på", "att", "handla", "i", "god", "tro", "och", "vara", "lojal", "mot", "denna", "etiska", "grundsyn", ",", "av", "anställda", "i", "ledande", "ställning", "beroende", "på", "deras", "religionstillhörighet", "eller", "avsaknad", "av", "religionstillhörighet", "är", "förenlig", "med", "detta", "direktiv", "endast", "under", "förutsättning", "att", "religionen", "eller", "övertygelsen", ",", "med", "beaktande", "av", "den", "aktuella", "yrkesverksamhetens", "art", "eller", "det", "sammanhang", "i", "vilket", "den", "utövas", ",", "utgör", "ett", "verkligt", ",", "legitimt", "och", "berättigat", "yrkeskrav", "med", "hänsyn", "till", "den", "berörda", "kyrkans", "eller", "organisationens", "etiska", "grundsyn", "och", "det", "är", "förenligt", "med", "proportionalitetsprincipen", ",", "vilket", "det", "ankommer", "på", "den", "nationella", "domstolen", "att", "kontrollera", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"sv"
"EUR-LEX"
"205521_sv.txt"
221
[ "2", ")", "En", "nationell", "domstol", ",", "som", "har", "att", "pröva", "en", "tvist", "mellan", "två", "enskilda", "parter", ",", "är", "skyldig", ",", "när", "det", "inte", "är", "möjligt", "att", "tolka", "tillämplig", "nationell", "lagstiftning", "så", "att", "den", "överensstämmer", "med", "artikel", "4.2", "i", "direktiv", "2000", "/", "78", ",", "att", "inom", "ramen", "för", "sin", "behörighet", "säkerställa", "dels", "det", "rättsliga", "skydd", "som", "enskilda", "tillerkänns", "med", "stöd", "av", "allmänna", "principer", "i", "unionsrätten", ",", "såsom", "förbudet", "mot", "diskriminering", "på", "grund", "av", "religion", "eller", "övertygelse", ",", "som", "numera", "fastställs", "i", "artikel", "21", "i", "Europeiska", "unionens", "stadga", "om", "de", "grundläggande", "rättigheterna", ",", "dels", "den", "fulla", "verkan", "av", "rättigheter", "som", "följer", "av", "dessa", "allmänna", "principer", "genom", "att", "vid", "behov", "underlåta", "att", "tillämpa", "däremot", "stridande", "nationella", "bestämmelser", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"sv"
"EUR-LEX"
"205521_sv.txt"
222
[ "Underskrifter" ]
[ "O" ]
[ "O" ]
"sv"
"EUR-LEX"
"205521_sv.txt"
223
[ "*", "Rättegångsspråk", ":", "tyska", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]