Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet
language
string
type
string
file_name
string
sentence_number
int64
0
581
tokens
sequence
coarse_grained
sequence
fine_grained
sequence
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
137
[ "Съответно", "фактът", ",", "че", "определено", "поведение", "не", "е", "предмет", "на", "осъдителна", "присъда", "(", "или", "изобщо", "не", "е", "наказуемо", ")", ",", "не", "означава", ",", "че", "то", "не", "е", "проблематично", "съгласно", "дисциплинарните", "правила", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
138
[ "В", "това", "отношение", "австрийското", "правителство", "—", "без", "да", "се", "твърди", "обратното", "—", "посочва", ",", "че", "независимо", "от", "сексуалната", "ориентация", "склоняването", "към", "сексуални", "действия", "на", "лица", "на", "възраст", "14", "и", "15", "години", "от", "32", "-", "годишен", "полицейски", "служител", "в", "обществен", "парк", "няма", "как", "да", "се", "разглежда", "като", "достойно", "поведение", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-AGE", "O", "B-AGE", "I-AGE", "O", "B-AGE", "I-AGE", "I-AGE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
139
[ "Запитващата", "юрисдикция", "впрочем", "потвърждава", ",", "че", "аналогично", "склоняване", "към", "хетеросексуални", "действия", "на", "непълнолетни", "лица", "в", "обществени", "паркове", "е", "можело", "да", "се", "тълкува", "като", "нарушение", "на", "професионалната", "етика", ",", "което", "по", "онова", "време", "е", "дисциплинарно", "наказуемо", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
140
[ "43", ".", "От", "тези", "изявления", "правя", "извод", "в", "две", "насоки", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
141
[ "Първо", ",", "доколкото", "разбирам", ",", "самото", "съществуване", "на", "окончателна", "осъдителна", "присъда", "срещу", "полицейски", "служител", "по", "подразбиране", "е", "трябвало", "да", "се", "разглежда", "като", "неспазване", "на", "професионалните", "му", "задължения", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
142
[ "Пределно", "ясно", "е", ",", "че", "за", "поведението", "за", "полицейски", "служители", "са", "определени", "по-високи", "изисквания", ",", "отколкото", "само", "„", "да", "не", "се", "извършват", "престъпления", "“", ".", "Поради", "това", "в", "този", "смисъл", "е", "съвсем", "логично", ",", "че", "наличието", "на", "осъдителна", "присъда", "по", "подразбиране", "има", "преки", "последици", "върху", "обхвата", "на", "възможните", "наказания", ",", "като", "съответно", "те", "ще", "бъдат", "„", "(", "не", ")", "сравнимо", "по-тежки", "“", "отколкото", "в", "случаите", ",", "в", "които", "не", "е", "постановена", "осъдителна", "присъда", "(", "7", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
143
[ "Второ", ",", "разбирам", "също", "така", ",", "че", "освен", "тази", "едностранна", "последица", "(", "наличието", "на", "осъдителна", "присъда", "води", "до", "дисциплинарно", "наказание", ")", "по", "отношение", "на", "строгостта", "на", "дисциплинарното", "наказание", "наличието", "на", "постановена", "осъдителна", "присъда", "не", "е", "било", "необходимо", "предварително", "условие", "за", "налагането", "на", "дисциплинарно", "наказание", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
144
[ "1", ".", "Приложимост", "във", "времето", "на", "нови", "норми" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
145
[ "1", ")", "Общ", "подход" ]
[ "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
146
[ "44", ".", "В", "съответствие", "с", "трайната", "практика", "на", "Съда", "новата", "норма", "по", "принцип", "се", "прилага", "незабавно", "спрямо", "„", "бъдещите", "последици", "на", "положение", ",", "създадено", "при", "действието", "на", "предходната", "норма", "“", ",", "и", "принципът", "на", "защита", "на", "оправданите", "правни", "очаквания", "не", "може", "да", "се", "разшири", "дотолкова", ",", "че", "да", "„", "препятства", "изобщо", "прилагането", "на", "новата", "норма", "спрямо", "бъдещите", "последици", "на", "положения", ",", "създадени", "при", "действието", "на", "предходната", "норма", "“", "(", "8", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
147
[ "45", ".", "При", "все", "това", ",", "за", "да", "се", "гарантират", "принципите", "на", "правна", "сигурност", "и", "защита", "на", "оправданите", "правни", "очаквания", ",", "материалноправните", "норми", "на", "Съюза", "трябва", "да", "се", "тълкуват", "в", "смисъл", ",", "че", "се", "отнасят", "до", "„", "заварени", "при", "влизането", "им", "в", "сила", "положения", "“", "само", "доколкото", "„", "от", "формулировката", ",", "предназначението", "или", "структурата", "им", "ясно", "произтича", ",", "че", "трябва", "да", "им", "бъде", "придадено", "именно", "такова", "действие", "“", "(", "9", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
148
[ "46", ".", "Съгласно", "друга", "формулировка", ",", "използвана", "от", "Съда", ",", "„", "макар", "да", "не", "се", "прилага", "към", "правните", "положения", ",", "възникнали", "и", "окончателно", "установени", "при", "действието", "на", "стария", "закон", ",", "новата", "правна", "норма", "се", "прилага", "спрямо", "техните", "бъдещи", "последици", ",", "както", "и", "спрямо", "новите", "правни", "положения", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
149
[ "Без", "да", "се", "засяга", "принципът", "на", "забрана", "на", "прилагането", "на", "правните", "актове", "с", "обратна", "сила", ",", "изключения", "са", "възможни", "единствено", "ако", "новата", "правна", "норма", "е", "придружена", "от", "особени", "разпоредби", ",", "които", "определят", "изрично", "условията", "за", "прилагането", "ѝ", "във", "времето", "“", "(", "10", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
150
[ "47", ".", "Следователно", "общите", "правила", ",", "произтичащи", "от", "тези", "случаи", ",", "могат", "да", "бъдат", "описани", "по", "следния", "начин", ":", "i", ")", "неприлагане", "на", "новите", "правни", "норми", "към", "„", "окончателно", "установени", "положения", "“", ",", "които", "са", "възникнали", "и", "във", "връзка", "с", "които", "са", "постановени", "решения", "съгласно", "предишните", "норми", ",", "и", "ii", ")", "прилагане", "на", "новите", "правни", "норми", "към", "бъдещите", "последици", "от", "„", "заварени", "положения", "“", ",", "които", "продължават", "да", "пораждат", "последици", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
151
[ "Освен", "това", "отчитането", "на", "предишни", "обстоятелства", "за", "целите", "на", "нова", "правна", "оценка", "съгласно", "новите", "правни", "норми", "се", "извършва", "само", "ако", "такава", "оценка", "е", "предвидена", "или", "се", "налага", "от", "естеството", "или", "структурата", "на", "новите", "норми", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
152
[ "48", ".", "Същият", "подход", "се", "прилага", "и", "в", "контекста", "на", "присъединяването", "на", "нова", "държава", "членка", "към", "Европейския", "съюз", "(", "11", ")", "както", "по", "отношение", "на", "прилагането", "в", "национален", "план", "на", "(", "нови", ")", "правни", "норми", "на", "Съюза", ",", "така", "и", "по", "отношение", "на", "компетентността", "на", "Съда", "да", "отговаря", "на", "преюдициални", "въпроси", ",", "свързани", "с", "подобни", "ситуации", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
153
[ "Предишни", "обстоятелства", "(", "или", "обстоятелства", "отпреди", "присъединяването", ")", "могат", "да", "се", "вземат", "предвид", ",", "ако", "са", "релевантни", "и", "ако", "трябва", "да", "бъдат", "оценени", "(", "отново", ")", "в", "процеса", "на", "прилагане", "на", "новия", "закон", "или", "закони", "след", "присъединяването", "(", "12", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
154
[ "По", "този", "начин", "например", "след", "присъединяването", "Съдът", "в", "действителност", "не", "следва", "да", "започне", "да", "извършва", "повторна", "оценка", "по", "същество", "на", "въпроса", "дали", "определени", "клаузи", "в", "сключен", "преди", "присъединяването", "потребителски", "договор", "са", "несправедливи", ",", "дори", "ако", "този", "договор", "на", "практика", "подлежи", "на", "изпълнение", "след", "присъединяването", "(", "13", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
155
[ "За", "сметка", "на", "това", "Съдът", "е", "компетентен", "да", "прецени", "дали", "национално", "законодателство", ",", "ограничаващо", "размера", "на", "лихвите", "за", "забава", "по", "правна", "сделка", ",", "която", "е", "сключена", "много", "преди", "присъединяването", ",", "но", "продължава", "да", "поражда", "последици", "(", "и", "относно", "тяхното", "окончателно", "изчисляване", ")", "след", "присъединяването", ",", "е", "съвместимо", "с", "правото", "на", "Съюза", "(", "14", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
156
[ "2", ")", "Решение", "Ciola" ]
[ "O", "O", "O", "B-PERSON" ]
[ "O", "O", "O", "B-FAMILY NAME" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
157
[ "49", ".", "В", "своите", "писмени", "и", "устни", "изявления", "както", "жалбоподателят", ",", "така", "и", "Комисията", "се", "позовават", "в", "значителна", "степен", "на", "решението", "на", "Съда", "по", "дело", "Ciola", "(", "15", ")", ".", "Това", "решение", "действително", "следва", "да", "бъде", "разгледано", "подробно", ",", "защото", "показва", "как", "посочените", "в", "предишния", "раздел", "общи", "насоки", "се", "прилагат", "в", "контекста", "на", "конкретен", "случай", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
158
[ "50", ".", "„", "Магическата", "“", "дата", "в", "решение", "Ciola", "е", "1", "януари", "1995", "г", ".", ",", "когато", "Австрия", "се", "присъединява", "към", "Европейските", "общности", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "B-ADDRESS", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "B-COUNTRY", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
159
[ "На", "тази", "дата", "правото", "на", "ЕО", ",", "включително", "правилата", "за", "свободно", "движение", "—", "естествено", "с", "изключение", "на", "изричните", "дерогации", "—", "влиза", "в", "сила", "в", "своята", "цялост", "и", "става", "незабавно", "приложимо", "в", "тази", "нова", "държава", "членка", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
160
[ "51", ".", "Дружеството", "на", "г‑н", "Ciola", "притежава", "и", "отдава", "под", "наем", "200", "места", "за", "акостиране", "на", "плавателни", "съдове", "за", "развлечение", ",", "намиращи", "се", "в", "австрийската", "част", "на", "Боденското", "езеро", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "I-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "B-AMOUNT", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ADDRESS", "I-ADDRESS", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-TITLE", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "B-VALUE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
161
[ "В", "административно", "решение", "от", "1990", "г", ".", "се", "предвижда", ",", "че", "не", "повече", "от", "60", "места", "за", "акостиране", "могат", "да", "се", "отдават", "под", "наем", "на", "чуждестранни", "лица", "(", "16", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-AMOUNT", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-VALUE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
162
[ "Всяка", "година", "е", "трябвало", "да", "се", "представя", "списък", "на", "местата", "за", "акостиране", ",", "предоставени", "на", "чуждестранни", "лица", "(", "17", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
163
[ "52", ".", "На", "10", "юли", "1996", "г", ".", "(", "18", "месеца", "след", "присъединяването", ")", "е", "прието", "ново", "индивидуално", "административно", "решение", ",", "в", "което", "се", "приема", ",", "че", "дружеството", "е", "виновно", "за", "това", ",", "че", "през", "януари", "и", "май", "1995", "г", ".", "е", "отдало", "под", "наем", "две", "места", "за", "акостиране", "на", "чуждестранни", "лица", "над", "квотата", "от", "60", "места", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "B-AMOUNT", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-AMOUNT", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-MONTH", "O", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "B-VALUE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-VALUE", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
164
[ "На", "г‑н", "Ciola", "е", "наложена", "глоба", "за", "всяко", "от", "тези", "нарушения", "на", "административното", "решение", "от", "1990", "г", ".", "(", "18", ")", "." ]
[ "O", "B-PERSON", "I-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "B-TITLE", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
165
[ "Г‑н", "Ciola", "обжалва", "решението", "от", "1996", "г", ".", "за", "налагане", "на", "наказание", "." ]
[ "B-PERSON", "I-PERSON", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "B-TITLE", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
166
[ "Случаят", "е", "отнесен", "до", "Съда", ",", "като", "с", "втория", "въпрос", "запитващата", "юрисдикция", "изрично", "иска", "да", "се", "установи", "приложното", "поле", "във", "времето", "на", "това", "ограничение", ",", "като", "се", "има", "предвид", ",", "че", "първоначалното", "административно", "решение", "е", "станало", "окончателно", "преди", "присъединяването", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
167
[ "53", ".", "В", "мотивите", "си", "Съдът", "най-напред", "потвърждава", ",", "че", "правилата", "за", "свободното", "движение", "на", "услуги", "не", "допускат", "такава", "квота", "за", "предоставяне", "на", "места", "за", "акостиране", "на", "чуждестранни", "лица", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
168
[ "Съдът", "обаче", "добавя", ",", "че", "„", "спорът", "не", "се", "отнася", "до", "съдбата", "на", "самия", "административен", "акт", ",", "в", "този", "случай", "решението", "от", "9", "август", "1990", "г", ".", ",", "а", "до", "въпроса", "дали", "този", "акт", "трябва", "да", "се", "пренебрегне", "при", "преценката", "на", "валидността", "на", "наложено", "наказание", "[", "след", "датата", "на", "присъединяване", "]", "поради", "неизпълнение", "на", "задължение", "съгласно", "акта", ",", "тъй", "като", "е", "несъвместим", "с", "принципа", "на", "свободното", "предоставяне", "на", "услуги", "“", "(", "19", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
169
[ "Съдът", "заключава", ",", "че", "подобен", "акт", "трябва", "да", "се", "пренебрегне", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
170
[ "54", ".", "В", "настоящия", "случай", "жалбоподателят", "цитира", "решение", "Ciola", ",", "като", "по", "същество", "твърди", ",", "че", "лице", ",", "засегнато", "от", "отрицателните", "последици", "на", "административно", "решение", ",", "има", "право", "да", "поиска", "неутрализиране", "на", "тези", "последици", ",", "ако", "хипотетично", "административното", "решение", "е", "щяло", "да", "бъде", "несъвместимо", "с", "нови", "правни", "норми", ",", "ако", "беше", "прието", "след", "влизането", "им", "в", "сила", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
171
[ "55", ".", "От", "решение", "Ciola", "обаче", "не", "следва", "такъв", "извод", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
172
[ "В", "решение", "Ciola", "жалбоподателят", "оспорва", "валидността", "на", "глоба", ",", "която", "е", "наложена", "с", "решение", ",", "издадено", "след", "влизането", "в", "сила", "на", "правилата", "за", "свободно", "движение", "в", "Австрия", "." ]
[ "O", "O", "B-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ADDRESS", "O" ]
[ "O", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-COUNTRY", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
173
[ "Освен", "това", "самите", "действия", ",", "за", "които", "е", "наложена", "глобата", "—", "отдаването", "под", "наем", "на", "места", "за", "акостиране", "през", "януари", "и", "май", "1995", "г", ".", "от", "дружеството", "на", "г‑н", "Ciola", "—", "са", "извършени", "след", "присъединяването", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "B-PERSON", "I-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-MONTH", "O", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "B-TITLE", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
174
[ "56", ".", "Ето", "защо", "е", "достатъчно", "ясно", ",", "че", "в", "решение", "Ciola", "става", "въпрос", "за", "ново", "прилагане", "на", "ново", "право", "след", "присъединяването", ",", "което", "е", "логично", "необходимо", ",", "за", "да", "се", "оцени", "ново", "положение", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
175
[ "Настъпилите", "след", "присъединяването", "обстоятелства", "(", "наем", "на", "места", "за", "акостиране", ")", "е", "трябвало", "да", "бъдат", "оценени", "и", "съпоставени", "спрямо", "ново", "право", "след", "присъединяването", "(", "национално", "право", ",", "което", "е", "адаптирано", "за", "бъдещи", "периоди", ",", "така", "че", "да", "е", "в", "съответствие", "с", "новите", "приложими", "норми", "на", "Съюза", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
176
[ "Освен", "това", "очевидно", "не", "е", "извършено", "„", "неутрализиране", "“", "на", "(", "предишни", ")", "последици", "от", "решението", "от", "1990", "г", ".", "в", "смисъла", ",", "посочен", "от", "жалбоподателя", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
177
[ "Съдът", "не", "счита", ",", "че", "това", "решение", "е", "трябвало", "да", "бъде", "преразгледано", "или", "че", "е", "трябвало", "да", "бъде", "изплатено", "обезщетение", "поради", "съществуването", "му", "в", "предходен", "период", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
178
[ "Вместо", "това", "се", "изисква", "просто", "предишното", "решение", ",", "което", "е", "станало", "несъвместимо", "с", "новото", "право", "след", "1995", "г", ".", ",", "вече", "да", "не", "може", "да", "се", "прилага", "при", "ново", "прилагане", "на", "правото", "във", "връзка", "с", "налагане", "на", "административни", "санкции", "след", "присъединяването", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
179
[ "2", ".", "Специфична", "съдебна", "практика", "относно", "пенсиите" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
180
[ "57", ".", "Общият", "подход", ",", "изложен", "в", "предходния", "раздел", ",", "се", "прилага", "и", "в", "контекста", "на", "Директива", "2000", "/", "78", "и", "пенсионните", "схеми", "(", "20", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
181
[ "Въпреки", "това", "невинаги", "е", "очевидно", "как", "точно", "следва", "да", "се", "прилагат", "тези", "норми", "в", "отделните", "случаи", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
182
[ "Особеностите", "на", "пенсионните", "схеми", "не", "могат", "да", "бъдат", "пренебрегнати", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
183
[ "Правата", "се", "натрупват", "и", "пенсиите", "се", "изплащат", "в", "продължение", "на", "десетилетия", ",", "през", "които", "законите", "могат", "да", "се", "променят", "значително", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
184
[ "Фактът", ",", "че", "засягащите", "пенсии", "спорове", "могат", "да", "са", "свързани", "със", "значителни", "парични", "суми", "за", "конкретното", "лице", "и", "като", "цяло", "за", "държавните", "и", "частните", "пенсионни", "фондове", ",", "прави", "тази", "проблематика", "още", "по-чувствителна", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
185
[ "58", ".", "Това", "действително", "е", "съществен", "елемент", ",", "който", "може", "да", "се", "види", "във", "всички", "решения", ",", "разгледани", "в", "настоящия", "раздел", "относно", "пенсиите", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
186
[ "Повечето", "от", "тези", "дела", "се", "отнасят", "до", "решения", "във", "връзка", "с", "пенсии", ",", "които", "са", "приети", "след", "влизането", "в", "сила", "на", "новите", "норми", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
187
[ "1", ")", "Предходни", "обстоятелства", ",", "нови", "закони", "и", "необходимост", "от", "ново", "решение" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
188
[ "59", ".", "Съдът", "е", "постановил", "много", "решения", ",", "свързани", "специално", "с", "пенсии", ",", "в", "които", "приема", ",", "че", "при", "определяне", "на", "правото", "на", "пенсия", "трябва", "да", "се", "вземат", "под", "внимание", "обстоятелствата", ",", "предхождащи", "влизането", "в", "сила", "на", "нови", "правни", "норми", ",", "които", "забраняват", "дискриминация", "(", "по-специално", "периоди", "на", "заетост", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
189
[ "60", ".", "Така", "например", "делата", "Bruno", "и", "O", "’", "Brien", "(", "21", ")", "се", "отнасят", "до", "равното", "третиране", "на", "работниците", "на", "пълно", "и", "непълно", "работно", "време", "съгласно", "Директива", "97", "/", "81", "/", "ЕО", "(", "22", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "O", "B-PERSON", "I-PERSON", "I-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "B-FAMILY NAME", "I-FAMILY NAME", "I-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
190
[ "В", "решенията", "по", "тези", "дела", "Съдът", "установява", ",", "че", "при", "определянето", "на", "евентуалното", "право", "на", "дадено", "лице", "на", "пенсия", "следва", "да", "бъдат", "взети", "под", "внимание", "периодите", "на", "упражняване", "на", "дейност", "на", "непълно", "работно", "време", ",", "предхождащи", "датата", "на", "влизането", "в", "сила", "на", "тази", "директива", "(", "23", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
191
[ "В", "решения", "Bruno", "и", "O", "’", "Brien", "правото", "на", "пенсия", "е", "трябвало", "да", "се", "определи", "след", "влизането", "в", "сила", "на", "Директивата", "(", "24", ")", "." ]
[ "O", "O", "B-PERSON", "O", "B-PERSON", "I-PERSON", "I-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "B-FAMILY NAME", "I-FAMILY NAME", "I-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
192
[ "61", ".", "Такъв", "е", "и", "случаят", "по", "делата", "Barber", "(", "25", ")", "и", "Ten", "Oever", "(", "26", ")", ",", "в", "които", "се", "разглеждат", "твърдения", "за", "дискриминация", "въз", "основа", "на", "пола", "в", "нарушение", "на", "член", "119", "ЕО", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "I-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "B-FAMILY NAME", "I-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
193
[ "В", "тези", "случаи", "правото", "на", "пенсия", "е", "определено", "след", "влизането", "в", "сила", "на", "член", "119", "от", "Договора", "за", "ЕИО", "(", "27", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
194
[ "62", ".", "Предметът", "по", "дело", "Maruko", "(", "28", ")", "е", "отказ", "на", "право", "на", "наследствена", "пенсия", ",", "произтичащ", "от", "твърдяна", "дискриминация", ",", "основана", "на", "сексуална", "ориентация", ",", "в", "нарушение", "на", "Директива", "2000", "/", "78", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
195
[ "Аналогично", "на", "дело", "Ten", "Oever", "(", "29", ")", ",", "релевантното", "събитие", "е", "настъпило", "и", "новото", "решение", "е", "прието", "(", "т.е", ".", "смъртта", "на", "партньор", "и", "решението", "за", "отказ", "на", "наследствена", "пенсия", ")", "след", "изтичането", "на", "срока", "за", "транспониране", "(", "30", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-PERSON", "I-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "B-FAMILY NAME", "I-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
196
[ "63", ".", "Делата", "Kauer", "и", "Duchon", "по", "същество", "касаят", "дискриминация", ",", "основана", "на", "гражданство", "(", "31", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-PERSON", "O", "B-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
197
[ "В", "тези", "дела", "заявителите", "кандидатстват", "за", "пенсия", "в", "Австрия", "след", "присъединяването", "и", "отправят", "искане", "да", "бъдат", "взети", "предвид", "определени", "обстоятелства", ",", "настъпили", "в", "други", "държави", "членки", "и", "преди", "присъединяването", "(", "в", "случая", "по", "дело", "Kauer", "—", "периодите", "на", "отглеждане", "на", "дете", "в", "Белгия", ",", "а", "в", "случая", "по", "дело", "Duchon", "—", "трудова", "злополука", "в", "Германия", ",", "довела", "до", "неработоспособност", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ADDRESS", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ADDRESS", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "O", "O", "O", "O", "B-ADDRESS", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-COUNTRY", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-COUNTRY", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "B-COUNTRY", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
198
[ "64", ".", "В", "обобщение", ",", "всички", "горепосочени", "дела", "за", "пенсии", "касаят", "ситуации", ",", "в", "които", "при", "постановяването", "на", "решение", "след", "приемането", "на", "новия", "закон", "са", "взети", "предвид", "обстоятелства", ",", "предхождащи", "този", "закон", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
199
[ "Това", "напълно", "съответства", "на", "цитираната", "по-горе", "обща", "съдебна", "практика", ":", "налице", "е", "съществуващо", "фактическо", "положение", ",", "във", "връзка", "с", "което", "трябва", "да", "бъде", "извършена", "нова", "правна", "оценка", "след", "влизането", "в", "сила", "на", "нов", "закон", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
200
[ "В", "такива", "случаи", "е", "напълно", "логично", ",", "особено", "в", "контекста", "на", "социалното", "осигуряване", ",", "да", "трябва", "да", "бъдат", "взети", "под", "внимание", "всички", "релевантни", "фактически", "елементи", ",", "предхождащи", "новия", "закон", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
201
[ "65", ".", "По", "тази", "причина", "считам", ",", "че", "посочената", "съдебна", "практика", "не", "може", "да", "се", "приложи", "в", "настоящия", "случай", ",", "в", "който", "фактите", ",", "приложимото", "право", "и", "самото", "административно", "решение", "предхождат", "новия", "закон", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
202
[ "Единствените", "обстоятелства", ",", "настъпили", "след", "влизането", "в", "сила", "на", "новия", "закон", ",", "са", "пенсионните", "плащания", "в", "полза", "на", "жалбоподателя", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
203
[ "66", ".", "Това", "в", "още", "по-голяма", "степен", "е", "така", ",", "тъй", "като", "решението", ",", "което", ",", "както", "се", "твърди", ",", "води", "до", "дискриминация", ",", "в", "настоящия", "случай", "включва", "преценка", "и", "прилагане", "на", "правото", "спрямо", "обстоятелства", ",", "които", "сами", "по", "себе", "си", "не", "са", "пряко", "свързани", "с", "правото", "на", "пенсия", "или", "с", "нейното", "изчисляване", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
204
[ "Твърдяната", "дискриминация", "засяга", "дисциплинарно", "решение", ",", "в", "което", "е", "потвърдена", "вината", "на", "жалбоподателя", "и", "впоследствие", "му", "е", "наложено", "дисциплинарно", "наказание", "с", "два", "компонента", "(", "32", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
205
[ "Разбира", "се", ",", "не", "се", "отрича", "фактът", ",", "че", "това", "решение", "е", "имало", "отражение", "върху", "пенсията", "на", "жалбоподателя", "(", "33", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
206
[ "Въпреки", "това", ",", "за", "разлика", "от", "разгледаните", "в", "този", "раздел", "дела", ",", "настоящият", "случай", "не", "засяга", "например", "обективни", "условия", "за", "право", "на", "пенсия", ",", "свързани", "с", "личното", "положение", "или", "с", "периодите", "на", "заетост", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
207
[ "Вместо", "това", "става", "въпрос", "за", "основно", "и", "отделно", "дисциплинарно", "решение", ",", "свързано", "с", "конкретна", "съвкупност", "от", "факти", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
208
[ "2", ")", "Съществуващи", "пенсии", ",", "нови", "закони", "и", "настоящо", "положение" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
209
[ "67", ".", "Решение", "Römer", "(", "34", ")", ",", "на", "което", "се", "позовават", "всички", "страни", ",", "не", "се", "вписва", "така", "добре", "в", "горепосочения", "модел", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
210
[ "То", "съответно", "заслужава", "да", "бъде", "разгледано", "по-подробно", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
211
[ "68", ".", "В", "това", "дело", "жалбоподателят", "всъщност", "вече", "е", "бил", "пенсиониран", "и", "е", "получавал", "пенсията", "си", ",", "когато", "през", "2001", "г", ".", "(", "т.е", ".", "преди", "изтичането", "на", "крайния", "срок", "за", "транспониране", "на", "Директива", "2000", "/", "78", ")", "е", "сключил", "регистрирано", "житейско", "партньорство", "със", "своя", "спътник", "от", "мъжки", "пол", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
212
[ "На", "г‑н", "Römer", "е", "отказана", "данъчната", "класификация", ",", "която", "обикновено", "би", "се", "прилагала", "в", "случай", "на", "(", "хетеросексуален", ")", "брак", "(", "35", ")", "и", "с", "която", "би", "получавал", "по-големи", "пенсионни", "плащания", "." ]
[ "O", "B-PERSON", "I-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "B-TITLE", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
213
[ "69", ".", "Съдът", "по", "същество", "постановява", ",", "че", "доколкото", "е", "налице", "дискриминация", ",", "г‑н", "Römer", "може", "да", "претендира", "за", "равно", "данъчно", "третиране", ",", "считано", "от", "изтичането", "на", "крайния", "срок", "за", "транспониране", "на", "Директива", "2000", "/", "78", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "I-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-TITLE", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
214
[ "За", "разлика", "обаче", "от", "другите", "дела", ",", "цитирани", "по-горе", ",", "по", "делото", "Römer", "решението", "относно", "правото", "на", "пенсия", "на", "заявителя", "е", "постановено", "преди", "влизането", "в", "сила", "на", "новите", "правни", "норми", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
215
[ "Спорът", "се", "отнася", "до", "продължаващата", "дискриминация", "при", "последващите", "плащания", "и", "данъчното", "положение", "на", "жалбоподателя", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
216
[ "70", ".", "Въпреки", "това", "този", "случай", "се", "различава", "от", "настоящия", ",", "по-специално", "по", "две", "причини", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
217
[ "71", ".", "На", "първо", "място", ",", "данъчното", "положение", "на", "г‑н", "Römer", "действително", "е", "определено", "преди", "изтичането", "на", "срока", "за", "транспониране", "на", "Директива", "2000", "/", "78", ",", "така", "че", "в", "този", "смисъл", "то", "е", "„", "окончателно", "“", "решение", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "I-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-TITLE", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
218
[ "В", "съответното", "национално", "законодателство", "обаче", "се", "предвижда", "преразглеждане", "на", "данъчното", "третиране", "в", "случай", "на", "промяна", "в", "личните", "обстоятелства", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
219
[ "Следователно", ",", "както", "потвърждава", "Съдът", ",", "съгласно", "приложимото", "национално", "законодателство", ",", "„", "ако", "предвидените", "[", "…", "]", "условия", "[", "позволяващи", "по-благоприятна", "данъчна", "класификация", "]", "са", "налице", "едва", "след", "началото", "на", "изплащане", "на", "пенсията", "за", "осигурителен", "стаж", ",", "по", "искане", "на", "заинтересуваното", "лице", "следва", "тази", "разпоредба", "да", "се", "прилага", "от", "тази", "дата", "“", "(", "36", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
220
[ "72", ".", "Следователно", "по", "дело", "Römer", "е", "налице", "механизъм", "за", "приемане", "на", "нови", "решения", ",", "като", "се", "вземат", "предвид", "нови", "и", "релевантни", "—", "за", "целите", "на", "изчисленията", "във", "връзка", "със", "социалното", "осигуряване", "—", "промени", "в", "личните", "обстоятелства", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
221
[ "73", ".", "Второ", "и", "в", "по-основен", "план", ",", "ако", "се", "абстрахираме", "от", "горепосочената", "клауза", "за", "преразглеждане", ",", "решението", "по", "дело", "Römer", "се", "отнася", "до", "начина", ",", "по", "който", "новите", "правни", "норми", "(", "Директива", "2000", "/", "78", ")", "могат", "да", "се", "прилагат", "към", "настоящото", "лично", "положение", "на", "дадено", "лице", "с", "цел", "преразглеждане", "на", "решение", "относно", "неговите", "пенсионни", "права", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
222
[ "74", ".", "Според", "мен", "този", "въпрос", "е", "напълно", "различен", "от", "прилагане", "във", "времето", "от", "вида", ",", "посочен", "от", "жалбоподателя", "в", "настоящия", "случай", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
223
[ "Това", ",", "което", "се", "предлага", "в", "настоящия", "случай", ",", "не", "е", "(", "предвиденото", "по", "закон", ")", "отчитане", "на", "личните", "обстоятелства", "за", "целите", "на", "бъдеща", "корекция", ",", "а", "преразглеждане", "в", "светлината", "на", "новите", "правни", "норми", "на", "определена", "съвкупност", "от", "факти", ",", "настъпили", "преди", "много", "години", ",", "и", "на", "дисциплинарно", "решение", ",", "прието", "във", "връзка", "с", "тях", ",", "като", "целта", "е", "да", "се", "променят", "последиците", "за", "пенсионните", "права", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
224
[ "3", ")", "Съществуват", "ли", "изключения", "от", "правилото", "?" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
225
[ "75", ".", "Вярно", "е", ",", "че", "съществуват", "отделни", "решения", "на", "Съда", ",", "при", "които", "решението", "за", "отпускане", "на", "пенсия", "и", "всички", "относими", "факти", "изглежда", "предшестват", "новите", "правни", "норми", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
226
[ "С", "други", "думи", ",", "съответното", "административно", "решение", "се", "отнася", "до", "това", "дали", "да", "се", "отпусне", "пенсия", "(", "или", "не", ")", "и", "какъв", "да", "бъде", "нейният", "размер", ",", "но", "изглежда", "се", "прави", "позоваване", "на", "новите", "правни", "норми", "с", "цел", "преразглеждане", "на", "това", "решение", ",", "без", "да", "съществуват", "каквито", "и", "да", "е", "нови", "факти", "или", "промяна", "в", "личните", "обстоятелства", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
227
[ "76", ".", "Такива", "решения", "на", "практика", "обаче", "са", "редки", "и", "лесно", "могат", "да", "бъдат", "разграничени", "при", "по-задълбочена", "проверка", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
228
[ "По", "делото", "P", "(", "37", ")", "жалбоподателката", "е", "бивша", "съпруга", "на", "длъжностно", "лице", "в", "Комисията", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
229
[ "Към", "момента", "на", "кончината", "на", "длъжностното", "лице", "P", ".", "не", "е", "имала", "право", "на", "наследствена", "пенсия", ",", "тъй", "като", "„", "вината", "“", "за", "развода", "не", "се", "носи", "единствено", "от", "починалия", "съпруг", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "I-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-INITIAL NAME", "I-INITIAL NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
230
[ "Само", "няколко", "месеца", "след", "смъртта", "влизат", "в", "сила", "нови", "правни", "норми", ",", "съгласно", "които", "P", ".", "е", "щяла", "да", "има", "право", "на", "наследствена", "пенсия", "(", "38", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "I-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-INITIAL NAME", "I-INITIAL NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
231
[ "Съдът", "ефективно", "прилага", "новите", "правни", "норми", ",", "с", "което", "P", ".", "придобива", "право", "на", "пенсия", ",", "считано", "от", "датата", "на", "влизане", "в", "сила", "на", "новите", "норми", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "I-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-INITIAL NAME", "I-INITIAL NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
232
[ "77", ".", "Независимо", "от", "това", "по", "дело", "P.съществуват", "някои", "особености", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
233
[ "В", "действителност", "Комисията", "се", "застъпва", "категорично", "в", "полза", "на", "прилагането", "на", "новите", "правни", "норми", "(", "докато", "оспорва", "плащането", "на", "пенсия", "по", "други", "причини", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
234
[ "Други", "институции", "са", "започнали", "да", "прилагат", "правилата", "незабавно", "и", "според", "Комисията", "неприлагането", "им", "би", "довело", "до", "дискриминация", "между", "длъжностни", "лица", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
235
[ "Освен", "това", "първоначалното", "решение", "за", "отказ", "да", "се", "отпусне", "пенсия", "на", "P", ".", "на", "практика", "е", "взето", "няколко", "дни", "след", "влизането", "в", "сила", "на", "новите", "правни", "норми", "(", "въпреки", "че", "кончината", "на", "бившия", "ѝ", "съпруг", "ги", "предхожда", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "I-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-INITIAL NAME", "I-INITIAL NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
236
[ "78", ".", "В", "случая", "с", "дело", "Brock", "на", "жалбоподателката", "е", "отпусната", "пенсия", "за", "инвалидност", "през", "1958", "г", ".", "През", "1961", "г", ".", "тя", "е", "преобразувана", "в", "пенсия", "за", "старост", "(", "39", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-FAMILY NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]