Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet
language
string
type
string
file_name
string
sentence_number
int64
0
581
tokens
sequence
coarse_grained
sequence
fine_grained
sequence
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
37
[ "1", ".", "Наказателно", "право" ]
[ "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
38
[ "8", ".", "Към", "25", "февруари", "1974", "г", ".", "са", "били", "приложими", "членове", "128", "и", "129", "от", "Strafgesetz", "(", "Наказателен", "закон", ",", "наричан", "по-нататък", "„", "StG", "“", ")", "в", "съответната", "им", "редакция", "съгласно", "Bundesgesetz", "(", "Федерален", "закон", ")", ",", "публикуван", "в", "BGBl", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
39
[ "№", "273", "/", "1971", ",", "(", "Федерален", "закон", "от", "1971", "г", ".", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
40
[ "Те", "са", "имали", "следния", "текст", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
41
[ "„", "Изнасилване" ]
[ "O", "O" ]
[ "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
42
[ "Член", "128", "." ]
[ "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
43
[ "Който", "с", "цел", "да", "удовлетвори", "половото", "си", "желание", "извърши", "сексуална", "злоупотреба", "с", "момче", "или", "момиче", "на", "възраст", "под", "14", "години", "[", "…", "]", "по", "начин", ",", "различен", "от", "посочения", "в", "член", "127", ",", "се", "наказва", "за", "изнасилване", "с", "лишаване", "от", "свобода", "от", "една", "до", "пет", "години", ",", "в", "особено", "тежки", "случаи", "—", "до", "десет", "години", ",", "а", "при", "настъпване", "на", "някоя", "от", "последиците", "по", "член", "126", "—", "до", "двадесет", "години", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
44
[ "Престъпно", "блудство" ]
[ "O", "O" ]
[ "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
45
[ "Член", "129", "." ]
[ "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
46
[ "Наказуеми", "са", "и", "следните", "блудствени", "действия", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
47
[ "I", ".", "Блудство", ",", "извършено", "от", "навършило", "18", "години", "лице", "от", "мъжки", "пол", "с", "лице", "от", "същия", "пол", "на", "възраст", "под", "18", "години", "“", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
48
[ "9", ".", "От", "цитираните", "разпоредби", "е", "видно", ",", "че", "в", "тях", "е", "била", "предвидена", "различна", "възраст", "на", "защитените", "лица", "в", "случаите", "на", "хомосексуални", "контакти", "(", "18", "години", ")", ",", "от", "една", "страна", ",", "и", "хетеросексуални", "или", "лесбийски", "контакти", "(", "14", "години", ")", ",", "от", "друга", "страна", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
49
[ "10", ".", "Защита", "при", "същите", "условия", "е", "предвидена", "съответно", "и", "в", "членове", "207", "и", "209", "от", "Strafgesetzbuch", "(", "Наказателен", "кодекс", ",", "наричан", "по-нататък", "„", "StGB", "“", ")", ",", "влязъл", "в", "сила", "на", "1", "януари", "1975", "г", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
50
[ "11", ".", "С", "решение", "от", "21", "юни", "2002", "г", ".", "(", "3", ")", "Verfassungsgerichtshof", "(", "Конституционен", "съд", ",", "Австрия", ")", "обявява", "член", "209", "от", "StGB", "(", "съответстващ", "на", "член", "129", "I", "от", "StG", ")", "за", "противоконституционен", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ADDRESS", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-COUNTRY", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
51
[ "Той", "е", "отменен", ",", "считано", "от", "28", "февруари", "2003", "г", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
52
[ "12", ".", "Австрийският", "законодател", "изпреварва", "влизането", "в", "сила", "на", "решението", "на", "Verfassungsgerichtshof", "(", "Конституционен", "съд", ")", ",", "с", "което", "се", "разпорежда", "член", "209", "от", "StGB", "да", "бъде", "отменен", ",", "като", "прави", "това", "още", "в", "редакцията", "на", "StGB", "съгласно", "Bundesgesetz", ",", "публикуван", "в", "BGBl", ".", "I", ",", "№", "134", "/", "2002", ",", "в", "сила", "от", "13", "август", "2002", "г", ".", "(", "Федерален", "закон", "№", "134", "/", "2002", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
53
[ "13", ".", "Австрия", "е", "осъждана", "от", "Европейския", "съд", "по", "правата", "на", "човека", "поради", "прилагането", "на", "член", "209", "от", "StGB", "(", "преди", "да", "бъде", "отменен", ")", "." ]
[ "O", "O", "B-ADDRESS", "O", "O", "O", "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "B-COUNTRY", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
54
[ "В", "решението", "по", "дело", "L", ".", "и", "V", ".", "с", "/", "у", "Австрия", "Европейският", "съд", "по", "правата", "на", "човека", "(", "наричан", "по-нататък", "„", "ЕСПЧ", "“", ")", "по", "същество", "приема", ",", "че", "член", "209", "от", "StGB", "противоречи", "на", "членове", "8", "и", "14", "от", "Европейската", "конвенция", "за", "защита", "правата", "на", "човека", "и", "основните", "свободи", "(", "наричана", "по-нататък", "„", "ЕКПЧ", "“", ")", ",", "тъй", "като", "законодателят", "не", "е", "посочил", "достатъчно", "мотиви", "за", "различната", "възраст", "на", "защитените", "лица", "при", "хомосексуални", "контакти", "с", "пълнолетни", "лица", ",", "от", "една", "страна", ",", "и", "при", "хетеросексуални", "или", "лесбийски", "контакти", "с", "пълнолетни", "лица", ",", "от", "друга", "страна", "(", "4", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "I-PERSON", "O", "B-PERSON", "I-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-INITIAL NAME", "I-INITIAL NAME", "O", "B-INITIAL NAME", "I-INITIAL NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
55
[ "2", ".", "Закон", "за", "статута", "на", "държавните", "служители" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
56
[ "14", ".", "В", "член", "13", ",", "параграф", "1", "от", "Beamten-Dienstrechtsgesetz", "1979", "(", "Закон", "от", "1979", "г", ".", "за", "статута", "на", "държавните", "служители", ")", "(", "BDG", "1979", ")", ",", "в", "редакцията", "му", "съгласно", "Bundesgesetz", ",", "публикуван", "в", "BGBl", ".", "I", ",", "№", "119", "/", "2002", "(", "Федерален", "закон", "№", "119", "/", "2002", ")", ",", "приложима", "до", "30", "декември", "2016", "г", ".", ",", "се", "е", "предвиждало", ",", "че", "държавните", "служители", "се", "пенсионират", "с", "навършването", "на", "65", "-", "годишна", "възраст", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
57
[ "15", ".", "Ако", "не", "му", "беше", "наложено", "дисциплинарното", "наказание", ",", "роденият", "през", "1942", "г", ".", "жалбоподател", "е", "щял", "да", "се", "пенсионира", "на", "1", "януари", "2008", "г", ".", "Действащите", "към", "посочената", "дата", "основни", "разпоредби", "за", "определянето", "на", "пенсията", "са", "се", "съдържали", "в", "Pensionsgesetz", "(", "PG", ")", "1965", "(", "Закон", "за", "пенсиите", "от", "1965", "г", ".", ")", "в", "редакцията", "му", "съгласно", "Bundesgesetz", ",", "публикуван", "в", "BGBl", ".", "I", ",", "№", "53", "/", "2007", "(", "Федерален", "закон", "от", "2007", "г", ".", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
58
[ "Тези", "разпоредби", "определят", "правилата", "относно", "начина", "за", "изчисляване", "на", "пенсиите", ",", "включително", "как", "се", "отчитат", "датата", "на", "постъпване", "на", "служба", "и", "трудовият", "стаж", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
59
[ "3", ".", "Правилник", "за", "полицейската", "служба" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
60
[ "16", ".", "Дисциплинарното", "решение", "срещу", "жалбоподателя", "от", "10", "юни", "1975", "г", ".", "е", "взето", "въз", "основа", "на", "приложимия", "по", "това", "време", "Dienstpragmatik", "(", "Правилник", "за", "полицейската", "служба", ",", "RGBl", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
61
[ "№", "15", "/", "1914", ")", "(", "наричан", "по-нататък", "„", "DP", "“", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
62
[ "Членове", "24", "и", "87", "от", "DP", "гласят", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
63
[ "„", "Поведение" ]
[ "O", "O" ]
[ "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
64
[ "Член", "24" ]
[ "O", "O" ]
[ "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
65
[ "(", "1", ")", "При", "изпълнението", "на", "служебните", "си", "задължения", "и", "извън", "него", "държавният", "служител", "трябва", "да", "пази", "доброто", "име", "на", "професията", ",", "винаги", "да", "се", "държи", "в", "съответствие", "с", "изискванията", "на", "правилата", "за", "поведение", "и", "да", "избягва", "всичко", ",", "което", "може", "да", "подрони", "уважението", "и", "доверието", ",", "с", "които", "трябва", "да", "се", "ползва", "неговата", "длъжност", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
66
[ "Дисциплинарни", "наказания" ]
[ "O", "O" ]
[ "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
67
[ "Член", "87" ]
[ "O", "O" ]
[ "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
68
[ "Отделно", "от", "търсенето", "на", "наказателна", "отговорност", ",", "на", "държавните", "служители", ",", "които", "не", "изпълняват", "своите", "професионални", "и", "официални", "задължения", ",", "се", "налагат", "административни", "или", "дисциплинарни", "наказания", "в", "зависимост", "от", "това", "дали", "с", "неизпълнението", "на", "задълженията", "са", "нарушени", "само", "административни", "правила", ",", "или", "то", "се", "счита", "за", "неизпълнение", "на", "служебни", "задължения", "предвид", "засягането", "или", "увреждането", "на", "интересите", "на", "държавата", ",", "естеството", "или", "тежестта", "на", "нарушението", ",", "повторното", "извършване", "или", "други", "отегчаващи", "обстоятелства", "“", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
69
[ "III", ".", "Факти", ",", "производство", "и", "преюдициални", "въпроси" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
70
[ "17", ".", "Жалбоподателят", "е", "роден", "на", "1", "януари", "1942", "г", ".", "и", "е", "пенсионер", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
71
[ "18", ".", "С", "решение", "от", "10", "септември", "1974", "г", ".", "жалбоподателят", ",", "по", "това", "време", "действащ", "полицейски", "служител", ",", "е", "осъден", "за", "опит", "за", "блудство", "с", "лица", "от", "същия", "пол", "по", "член", "129", "I", "от", "StG", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
72
[ "Той", "е", "осъден", "на", "три", "месеца", "условно", "лишаване", "от", "свобода", "с", "тригодишен", "изпитателен", "срок", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-AMOUNT", "I-AMOUNT", "O", "O", "O", "O", "O", "B-AMOUNT", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-VALUE", "B-UNIT", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
73
[ "Жалбоподателят", "неуспешно", "обжалва", "това", "първоинстанционно", "решение", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
74
[ "19", ".", "С", "решение", "от", "10", "юни", "1975", "г", ".", "дисциплинарната", "комисия", "към", "Bundespolizeidirektion", "Wien", "(", "Федерална", "дирекция", "на", "полицията", ",", "Виена", ",", "Австрия", ")", "(", "BPD-Wien", ")", "установява", ",", "че", "жалбоподателят", "е", "виновен", "за", "това", ",", "че", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "I-ORGANISATION", "O", "B-ADDRESS", "I-ADDRESS", "I-ADDRESS", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-CITY", "O", "B-COUNTRY", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
75
[ "„", "е", "нарушил", "професионалната", "етика", "(", "член", "24", ",", "параграф", "1", "от", "DP", ")", ",", "като", "на", "25", "февруари", "1974", "г", ".", "привечер", "в", "извънработно", "време", "в", "района", "на", "Пратера", "във", "Виена", "е", "приканил", "15", "-", "годишния", "W", ".", "и", "14", "-", "годишния", "H", ".", "към", "сексуално", "задоволяване", "с", "ръка", ",", "поради", "което", "е", "осъден", "за", "опит", "за", "блудство", "с", "непълнолетни", "лица", "от", "същия", "пол", "по", "член", "8", "и", "член", "129", "I", "от", "StG", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ADDRESS", "O", "B-ADDRESS", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "I-PERSON", "O", "O", "O", "O", "B-PERSON", "I-PERSON", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PLACE", "O", "B-CITY", "O", "O", "B-AGE", "I-AGE", "I-AGE", "B-INITIAL NAME", "I-INITIAL NAME", "O", "B-AGE", "I-AGE", "I-AGE", "B-INITIAL NAME", "I-INITIAL NAME", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
76
[ "С", "това", "деяние", "той", "е", "извършил", "дисциплинарно", "нарушение", "(", "член", "87", "от", "DP", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
77
[ "Поради", "това", "дисциплинарната", "комисия", "му", "налага", "дисциплинарно", "наказание", "принудително", "трайно", "пенсиониране", ",", "като", "му", "е", "определена", "пенсия", ",", "чийто", "размер", "е", "намален", "с", "25", "%", "(", "двадесет", "и", "пет", "процента", ")", "спрямо", "нормалния", "размер", "на", "пенсията", "(", "член", "93", ",", "параграф", "1", ",", "буква", "d", ")", "във", "връзка", "с", "член", "97", ",", "параграф", "1", "от", "DP", ")", "“", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-AMOUNT", "I-AMOUNT", "O", "B-AMOUNT", "I-AMOUNT", "I-AMOUNT", "I-AMOUNT", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-VALUE", "B-UNIT", "O", "B-VALUE", "I-VALUE", "I-VALUE", "B-UNIT", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
78
[ "20", ".", "Подадената", "от", "жалбоподателя", "жалба", "е", "отхвърлена", "с", "решение", "от", "24", "март", "1976", "г", ".", "В", "резултат", "жалбоподателят", "е", "пенсиониран", "принудително", ",", "считано", "от", "1", "април", "1976", "г", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
79
[ "21", ".", "С", "разпореждане", "от", "17", "май", "1976", "г", ".", "е", "определен", "размерът", "на", "пенсията", "на", "жалбоподателя", "по", "повод", "пенсионирането", "му", "с", "начална", "дата", "1", "април", "1976", "г", ".", ",", "като", "въз", "основа", "на", "решението", "на", "дисциплинарния", "орган", "размерът", "ѝ", "е", "намален", "с", "25", "%", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-AMOUNT", "I-AMOUNT", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-VALUE", "B-UNIT", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
80
[ "22", ".", "В", "хода", "на", "съдебното", "заседание", "бе", "потвърдено", ",", "че", "жалбоподателят", "е", "започнал", "да", "получава", "пенсия", "в", "намален", "размер", ",", "считано", "от", "тази", "дата", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
81
[ "23", ".", "Както", "бе", "посочено", "в", "точки", "11", "и", "12", "по-горе", ",", "с", "решение", "на", "Verfassungsgerichtshof", "(", "Конституционен", "съд", ")", "от", "21", "юни", "2002", "г", ".", "член", "209", "от", "StGB", "(", "съответстващ", "на", "член", "129", "I", "от", "StG", ")", "е", "обявен", "за", "противоконституционен", "и", "е", "отменен", "от", "австрийския", "законодател", "по-късно", "същата", "година", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
82
[ "24", ".", "С", "писмо", "от", "2", "юни", "2008", "г", ".", "жалбоподателят", "иска", "от", "дисциплинарния", "орган", "по-специално", "да", "отмени", "дисциплинарното", "решение", "от", "10", "юни", "1975", "г", ".", ",", "да", "прекрати", "дисциплинарното", "производство", "срещу", "него", "и", "при", "условията", "на", "евентуалност", ",", "да", "установи", ",", "че", "действието", "на", "посоченото", "дисциплинарно", "решение", "е", "прекратено", ",", "считано", "от", "21", "юни", "2002", "г", ".", "Освен", "това", "той", "иска", "да", "му", "бъдат", "изплатени", "възнагражденията", "за", "конкретно", "посочени", "периоди", "на", "активна", "служба", "и", "при", "условията", "на", "евентуалност", ",", "считано", "от", "21", "юни", "2002", "г", ".", ",", "да", "се", "прекрати", "прилагането", "на", "мярката", "намаляване", "на", "пенсията", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
83
[ "25", ".", "Молбите", "са", "отхвърлени", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
84
[ "26", ".", "На", "11", "февруари", "2009", "г", ".", "жалбоподателят", "подава", "молби", "до", "органа", "по", "назначаването", "и", "до", "пенсионния", "орган", ",", "с", "които", "иска", "преизчисляване", "и", "изплащане", "със", "задна", "дата", "на", "възнаграждения", "и", "по-висока", "пенсия", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
85
[ "Основният", "му", "аргумент", "за", "това", "е", ",", "че", "за", "да", "не", "се", "допусне", "(", "продължаване", "на", ")", "дискриминация", "(", "та", ")", ",", "по", "отношение", "на", "дължимите", "му", "възнаграждения", "и", "пенсия", "той", "трябва", "да", "бъде", "третиран", "така", ",", "както", "ако", "се", "намираше", "на", "активна", "служба", "през", "цялото", "оставащо", "време", "до", "навършването", "на", "законоустановената", "възраст", "за", "неговото", "пенсиониране", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
86
[ "При", "условията", "на", "евентуалност", "той", "иска", "да", "му", "бъде", "призната", "най-малкото", "пенсия", "без", "намаляването", "с", "25", "%", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-AMOUNT", "I-AMOUNT", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-VALUE", "B-UNIT", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
87
[ "27", ".", "Молбите", "са", "отхвърлени", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
88
[ "Оспорването", "на", "това", "отхвърляне", "пред", "Bundesverwaltungsgericht", "(", "Федерален", "административен", "съд", ",", "Австрия", ")", "е", "безуспешно", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ADDRESS", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-COUNTRY", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
89
[ "Пред", "Verwaltungsgerichtshof", "(", "Върховен", "административен", "съд", ")", ",", "запитващата", "юрисдикция", "по", "настоящото", "дело", ",", "е", "подадена", "извънредна", "ревизионна", "жалба", "срещу", "решението", "на", "Bundesverwaltungsgericht", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
90
[ "28", ".", "В", "своето", "преюдициално", "запитване", "запитващата", "юрисдикция", "приема", ",", "че", "след", "транспонирането", "на", "Директива", "2000", "/", "78", "в", "австрийското", "право", "вече", "няма", "да", "е", "допустимо", "приемането", "на", "решение", "за", "налагане", "на", "дисциплинарно", "наказание", "като", "приетото", "по", "отношение", "на", "жалбоподателя", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
91
[ "Доколкото", "няма", "(", "нови", ")", "съображения", ",", "които", "да", "обосновават", "различна", "възраст", "на", "защитените", "лица", "от", "хомосексуални", "контакти", "с", "пълнолетни", ",", "от", "една", "страна", ",", "и", "от", "хетеросексуални", "или", "лесбийски", "контакти", "с", "пълнолетни", ",", "от", "друга", "страна", ",", "било", "недопустимо", ",", "включително", "и", "за", "целите", "на", "дисциплинарното", "право", ",", "да", "се", "прави", "разграничение", "между", "случаите", ",", "в", "които", "пълнолетен", "приканва", "непълнолетно", "лице", "към", "хомосексуални", "действия", ",", "и", "случаите", ",", "в", "които", "пълнолетен", "приканва", "непълнолетно", "лице", "към", "хетеросексуални", "или", "лесбийски", "контакти", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
92
[ "29", ".", "Според", "запитващата", "юрисдикция", "е", "„", "извън", "всякакво", "съмнение", "“", ",", "че", "разглежданото", "дисциплинарно", "решение", "изцяло", "се", "е", "основавало", "върху", "това", "разграничение", ",", "като", "отправна", "точка", "в", "решението", "е", "било", "това", ",", "че", "деянията", ",", "за", "които", "жалбоподателят", "е", "осъден", ",", "(", "тогава", ")", "са", "съставлявали", "преследвано", "от", "закона", "престъпление", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
93
[ "Макар", "да", "не", "било", "възможно", "да", "се", "изключи", "възможността", "подобно", "приканване", "към", "хетеросексуални", "или", "лесбийски", "действия", "да", "бъде", "изтълкувано", "като", "неизпълнение", "на", "задълженията", ",", "каквото", "и", "да", "било", "наложеното", "дисциплинарно", "наказание", ",", "то", "щяло", "да", "бъде", "с", "„", "несравнимо", "по-малка", "тежест", "“", "предвид", "липсата", "на", "осъществен", "състав", "на", "престъплението", "по", "член", "129", "I", "от", "StG", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
94
[ "30", ".", "С", "оглед", "на", "тези", "съображения", "запитващата", "юрисдикция", "иска", "да", "се", "установи", "какви", "са", "последиците", "от", "влизането", "в", "сила", "на", "Директива", "2000", "/", "78", "и", "забраната", "на", "дискриминацията", ",", "основана", "на", "сексуална", "ориентация", ",", "за", "текущите", "пенсионни", "плащания", "на", "жалбоподателя", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
95
[ "Verwaltungsgerichtshof", "(", "Върховен", "административен", "съд", ",", "Австрия", ")", "решава", "да", "спре", "производството", "и", "да", "постави", "на", "Съда", "следните", "преюдициални", "въпроси", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ADDRESS", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-COUNTRY", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
96
[ "„", "1", ".", "Допуска", "ли", "член", "2", "от", "Директива", "2000", "/", "78", "(", "наричана", "по-нататък", "„", "Директивата", "“", ")", "запазване", "на", "преобразуващото", "действие", "на", "влязло", "в", "сила", "по", "националното", "право", "административно", "решение", "в", "областта", "на", "дисциплинарната", "отговорност", "на", "държавните", "служители", "(", "дисциплинарно", "решение", ")", ",", "с", "което", "се", "разпорежда", "пенсиониране", "на", "държавен", "служител", "при", "намален", "размер", "на", "пенсията", "му", ",", "ако" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
97
[ "съответните", "разпоредби", "от", "правото", "на", "Съюза", ",", "и", "по-специално", "от", "Директивата", ",", "все", "още", "не", "са", "били", "релевантни", "за", "това", "административно", "решение", "към", "момента", "на", "приемането", "му", "," ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
98
[ "(", "хипотетично", ")", "подобно", "решение", "би", "било", "в", "противоречие", "с", "Директивата", ",", "ако", "беше", "прието", "по", "време", "на", "нейното", "действие", "?" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
99
[ "2", ".", "При", "отрицателен", "отговор", ",", "за", "да", "се", "отстрани", "дискриминацията", "," ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
100
[ "а", ")", "изисква", "ли", "правото", "на", "Съюза", "за", "целите", "на", "определянето", "на", "пенсията", "на", "държавен", "служител", "същият", "да", "бъде", "третиран", ",", "все", "едно", "не", "е", "бил", "пенсиониран", ",", "а", "е", "продължавал", "да", "се", "намира", "на", "активна", "служба", "в", "периода", "от", "влизането", "на", "административното", "решение", "в", "сила", "до", "навършването", "на", "законоустановената", "възраст", "за", "пенсионирането", "на", "този", "служител", ",", "или" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
101
[ "б", ")", "за", "това", "е", "достатъчно", "да", "му", "се", "признае", "правото", "на", "пълна", "пенсия", "без", "намаление", ",", "която", "се", "следва", "поради", "неговото", "пенсиониране", "към", "датата", ",", "посочена", "в", "административното", "решение", "?" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
102
[ "3", ".", "Зависи", "ли", "отговорът", "на", "втория", "въпрос", "от", "това", "дали", "държавният", "служител", "по", "собствена", "инициатива", "се", "е", "стремял", "фактически", "да", "започне", "работа", "на", "активна", "държавна", "служба", ",", "преди", "да", "навърши", "възрастта", "за", "пенсионирането", "си", "?" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
103
[ "4", ".", "В", "случай", "че", "(", "евентуално", "и", "в", "зависимост", "от", "посочените", "в", "третия", "въпрос", "обстоятелства", ")", "отмяната", "с", "обратно", "действие", "на", "процентното", "намаление", "на", "пенсията", "бъде", "счетено", "за", "достатъчно", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
104
[ "Може", "ли", "забраната", "за", "дискриминация", "съгласно", "Директивата", "да", "обоснове", "предимство", "на", "нейното", "прилагане", "пред", "противоречащо", "ѝ", "национално", "право", ",", "което", "предимство", "трябва", "да", "се", "зачита", "от", "националните", "съдилища", "при", "определянето", "на", "пенсията", "също", "и", "по", "отношение", "на", "релевантните", "за", "пенсионирането", "периоди", ",", "предшестващи", "момента", ",", "в", "който", "Директивата", "е", "станала", "пряко", "приложима", "в", "държавата", "членка", "?" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
105
[ "5", ".", "При", "утвърдителен", "отговор", "на", "четвъртия", "въпрос", ":", "към", "кой", "момент", "се", "отнася", "това", "„", "обратно", "действие", "“", "?", "“", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
106
[ "31", ".", "Писмени", "становища", "представят", "жалбоподателят", ",", "италианското", "и", "австрийското", "правителство", ",", "както", "и", "Европейската", "комисия", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
107
[ "С", "изключение", "на", "италианското", "правителство", ",", "тези", "заинтересовани", "страни", "представят", "и", "устни", "становища", "в", "проведеното", "на", "29", "май", "2018", "г", ".", "съдебно", "заседание", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DAY", "B-MONTH", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
108
[ "IV", ".", "Анализ" ]
[ "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
109
[ "32", ".", "Може", "ли", "да", "се", "изтъкне", "нова", "правна", "норма", ",", "за", "да", "се", "оспори", "продължаващото", "действие", "на", "административно", "решение", ",", "което", "е", "прието", "и", "е", "станало", "окончателно", "преди", "новата", "норма", "да", "влезе", "в", "сила", "?" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
110
[ "Това", "е", "основният", "проблем", ",", "поставен", "в", "първия", "въпрос", "на", "запитващата", "юрисдикция", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
111
[ "33", ".", "При", "обстоятелства", "като", "тези", "в", "главното", "производство", "считам", ",", "че", "отговорът", "е", "отрицателен", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
112
[ "34", ".", "Като", "се", "има", "предвид", "предложението", "ми", "за", "отговор", "на", "първия", "въпрос", "(", "раздел", "А", "по-долу", ")", ",", "останалите", "преюдициални", "въпроси", "не", "налагат", "да", "им", "се", "дава", "отговор", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
113
[ "Въпреки", "това", ",", "в", "случай", "че", "Съдът", "стигне", "до", "друг", "извод", ",", "ще", "разгледам", "накратко", "и", "проблемите", ",", "които", "тези", "въпроси", "повдигат", "(", "раздели", "Б", "и", "В", ")", ",", "както", "и", "значението", "на", "член", "157", "ДФЕС", "(", "предишен", "член", "141", "ЕО", ")", "за", "настоящия", "случай", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
114
[ "Последната", "разпоредба", "не", "фигурира", "в", "поставените", "от", "запитващата", "юрисдикция", "въпроси", ",", "а", "е", "посочена", "от", "жалбоподателя", "(", "раздел", "Г", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
115
[ "1", ".", "По", "първия", "въпрос" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
116
[ "35", ".", "Когато", "административно", "решение", ",", "предполагащо", "дискриминация", "въз", "основа", "на", "сексуална", "ориентация", "и", "водещо", "до", "намаляване", "на", "пенсионните", "права", ",", "става", "окончателно", "преди", "тази", "дискриминация", "да", "бъде", "забранена", "по", "силата", "на", "Директива", "2000", "/", "78", ",", "влизането", "в", "сила", "на", "Директивата", "изключва", "ли", "запазването", "на", "това", "намаляване", "на", "пенсионните", "права", "?" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
117
[ "По", "същество", "това", "е", "първият", "въпрос", "на", "запитващата", "юрисдикция", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
118
[ "36", ".", "В", "преюдициалното", "запитване", "се", "посочва", ",", "че", "първият", "въпрос", "не", "се", "отнася", "до", "валидността", "на", "решението", "за", "принудително", "пенсиониране", "и", "намаляване", "на", "пенсионните", "права", "на", "жалбоподателя", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
119
[ "То", "е", "оспорено", "през", "70", "-", "те", "години", "и", "жалбоподателят", "(", "безуспешно", ")", "се", "е", "опитал", "отново", "да", "го", "оспори", "след", "отмяната", "на", "неправомерната", "разпоредба", "от", "наказателното", "право", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
120
[ "37", ".", "Доколкото", "административното", "решение", "предполага", "наличие", "на", "дискриминация", ",", "с", "първия", "въпрос", "запитващата", "юрисдикция", "по-скоро", "иска", "да", "се", "установи", "дали", "запазването", "на", "правните", "последици", "от", "това", "решение", "—", "що", "се", "отнася", "до", "пенсионните", "права", ",", "които", "продължават", "да", "бъдат", "намалени", "—", "противоречи", "на", "Директива", "2000", "/", "78", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
121
[ "38", ".", "В", "отговор", "на", "този", "въпрос", "най-напред", "ще", "припомня", "общия", "подход", "на", "Съда", "относно", "прилагането", "във", "времето", "на", "нови", "правни", "норми", "към", "продължаващите", "последици", "от", "вече", "възникнали", "положения", "(", "раздел", "1", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
122
[ "След", "това", "ще", "разгледам", "подхода", "на", "Съда", "конкретно", "в", "дела", ",", "свързани", "с", "пенсии", "(", "раздел", "2", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
123
[ "След", "това", "ще", "изложа", "накратко", "съдебната", "практика", "относно", "продължаващите", "отношения", "(", "раздел", "3", ")", "и", "обхвата", "на", "задължението", "за", "преразглеждане", "на", "минали", "решения", "(", "раздел", "4", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
124
[ "На", "последно", "място", "ще", "приложа", "тези", "съображения", "към", "настоящия", "случай", "(", "раздел", "5", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
125
[ "39", ".", "Преди", "да", "пристъпя", "към", "тези", "въпроси", "обаче", ",", "е", "необходимо", "да", "се", "направят", "две", "предварителни", "забележки", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
126
[ "40", ".", "Първо", ",", "изглежда", "е", "налице", "съгласие", "относно", "факта", ",", "че", "разликата", "в", "наказателноправното", "третиране", "на", "сексуалните", "отношения", "с", "непълнолетни", "лица", "в", "зависимост", "от", "хомосексуалния", "или", "хетеросексуалния", "характер", "на", "тези", "отношения", ",", "която", "се", "е", "прилагала", "съгласно", "австрийското", "право", "през", "1974", "г", ".", ",", "би", "била", "неприемлива", "днес", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
127
[ "Логично", "същото", "би", "следвало", "също", "да", "важи", "и", "за", "позоваванията", "на", "сексуалността", "на", "жалбоподателя", "в", "мотивите", "на", "дисциплинарното", "решение", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
128
[ "В", "действителност", "нито", "едно", "от", "тези", "твърдения", "не", "се", "оспорва", "от", "австрийското", "правителство", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
129
[ "Въпреки", "това", "и", "без", "да", "се", "твърди", "обратното", "в", "това", "отношение", ",", "австрийското", "правителство", "заявява", ",", "че", "както", "наказателноправните", ",", "така", "и", "дисциплинарните", "санкции", "са", "били", "напълно", "законосъобразни", "съгласно", "австрийското", "право", "през", "1974", "г", ".", "и", "1975", "г", ".", "То", "също", "така", "заявява", ",", "че", "същите", "били", "съобразени", "с", "действащите", "тогава", "европейски", "стандарти", ",", "които", "са", "се", "променили", "оттогава", "насам", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
130
[ "41", ".", "Второ", ",", "в", "контекста", "на", "настоящия", "случай", "е", "много", "по-неясно", "каква", "точно", "е", "връзка", "между", "наказателноправните", "и", "дисциплинарните", "санкции", "в", "главното", "производство", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
131
[ "По-специално", ",", "както", "в", "писмените", "становища", ",", "така", "и", "в", "съдебното", "заседание", "обширно", "се", "обсъжда", "дали", "дисциплинарното", "наказание", "(", "с", "определена", "степен", "на", "строгост", ")", "е", "необходимо", "следствие", "от", "осъдителна", "присъда", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
132
[ "От", "една", "страна", ",", "за", "разлика", "от", "Наказателния", "кодекс", "в", "съответните", "(", "доста", "общо", "формулирани", ")", "(", "5", ")", "дисциплинарни", "правила", ",", "приложими", "за", "държавни", "служители", ",", "не", "се", "прави", "формално", "разграничение", "по", "отношение", "на", "поведението", "в", "зависимост", "от", "неговия", "хомосексуален", "или", "хетеросексуален", "характер", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
133
[ "От", "друга", "страна", ",", "в", "акта", "за", "преюдициално", "запитване", "запитващата", "юрисдикция", "посочва", ",", "че", "ако", "не", "е", "имало", "осъдителна", "присъда", ",", "наложените", "дисциплинарни", "мерки", "са", "щели", "да", "бъдат", "„", "несравнимо", "по-леки", "“", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
134
[ "42", ".", "В", "отговор", "на", "въпросите", "каква", "точно", "е", "връзката", "между", "наказателноправните", "и", "дисциплинарните", "санкции", "австрийското", "правителство", "заявява", ",", "че", "през", "1974", "г", ".", "налагането", "на", "окончателна", "наказателноправна", "санкция", "на", "полицейски", "служител", "не", "било", "непременно", "достатъчно", "за", "автоматично", "уволнение", "(", "6", ")", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
135
[ "От", "друга", "страна", "обаче", "такава", "осъдителна", "присъда", "не", "е", "необходима", ",", "за", "да", "бъдат", "наложени", "дисциплинарни", "наказания", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"bg"
"EUR-LEX"
"205379_bg"
136
[ "През", "1974", "г", ".", "от", "австрийските", "полицейски", "служители", "се", "изисква", "да", "имат", "поведение", ",", "което", "е", "в", "съответствие", "с", "най-високите", "стандарти", "както", "в", "работно", ",", "така", "и", "в", "извънработно", "време", "." ]
[ "O", "B-DATE", "I-DATE", "I-DATE", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
[ "O", "B-YEAR", "I-YEAR", "I-YEAR", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]