Dataset Preview
25.1 MB
id (string)tokens (sequence)ner_tags (sequence)
"0"
[ "Lesi", "sigaba", "se-website", ",", "esikhonjiswe", "ngasesandleni", "sokudla", "kwi-bar", "ekuqhuba", "endleleni", "okumele", "uhambise", "ngayo", ",", "ikuxhumanisa", "namanye", "ama-website", "ahambelanayo", ",", "kulokho", "okwenzekayo", "empilweni", "." ]
[ 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"1"
[ "Loluhlobo", "lwe-webhusayiti", "lulungiselwe", "amalimi", "ayishumi", "nanye", ",", "isiNgisi", ",", "isiBhunu", ",", "isiNdebele", ",", "isiXhosa", ",", "isiZulu", ",", "isiPedi", ",", "isiSotho", ",", "isiTsonga", ",", "isiVenda", ",", "isiSwati", "kanye", "nesiTswana", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 8, 8, 0 ]
"2"
[ "Ungenza", "nosesho", "lwezinga", "eliphambili", ",", "ngokukhetha", "ukuxhunyaniswa", "lapho", "khona", "kuthi", "Usesho", "lwezinga", "eliphambili", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0 ]
"3"
[ "Kodwake", "abenzi", "nabathuthukisi", "be-website", "yeziNkonzo", "zikaHulumeni", "ngeke", "banikeza", "isiqiniseko", "ngokuthi", "ulwazi", "lwamanye", "ama-website", "esixhumanisana", "nawo", "olushicilelwe", "lapha", "luzoba", "ngolwangaleso", "sikhathi", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"4"
[ "Ukuvula", "amadokhumende", "e-PDF", "udinga", "uhlelo", "lwe-Adobe", "Acrobat", "Reader", "4", ",", "noma", "yezinga", "eliphezulu", "kwikhompyutha", "yakho", "." ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"5"
[ "Kokunye", "kuthatha", "isikhathi", "eside", "ukuvula", "amadokhumende", "e-PDF", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
"6"
[ "Kwi-drop-down", "menu", ",", "khetha", "i-'Save", "target", "as", "'", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0 ]
"7"
[ "Kwifasitela", "le-'Save", "as", "'", ",", "khetha", "indawo", "ofuna", "ukwethulela", "kuyo", "idokhumende", "kwikhompyutha", "yakho", ",", "ebese", "ucofoza", "kwinkinobho", "ye-'Save'", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
"8"
[ "Vula", "i-Acrobat", "Reader", ",", "ebese", "uvula", "amadokhumende", "ofuna", "ukuwethulela", "kwikhompyutha", "yakho", "." ]
[ 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"9"
[ "Kwifasitela", "le-'Save", "as", "'", ",", "khetha", "indawo", "ofuna", "ukwethulela", "kuyo", "idokhumende", "kwikhompyutha", "yakho", ",", "ebese", "ucofoza", "kwinkinobho", "ye-'Save'", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
"10"
[ "Vula", "i-Acrobat", "Reader", ",", "ebese", "uvula", "amadokhumende", "ofuna", "ukuwethulela", "kwikhompyutha", "yakho", "." ]
[ 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"11"
[ "Inkampani", "engaphansi", "kwe-Section", "21", "we-Companies", "Act", ",", "1973", "." ]
[ 0, 0, 7, 8, 8, 8, 0, 7, 0 ]
"12"
[ "Inkampani", "ye-Section", "21", "inezivumelwano", "ezibizwa", "ama-memorandum", "and", "articles", "of", "association", "okuyidokhumende", "yokusungula", ",", "nakhona", "ibhalise", "no-Registrar", "of", "Companies", "(", "umbhalisi", "wezinkampani", ")" ]
[ 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0 ]
"13"
[ "Ngomyalelo", "wokuthi", "imali", "kumele", "idonswe", "emholweni", "wommangalelwa", ",", "idonswe", "ngumqashi", "wommangalelwa", ",", "okumele", "akhokhele", "isondlo", ",", "ngokulandela", "umthetho", "wezondlo", "we-Maintanance", "Act", ",", "1998" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 7 ]
"14"
[ "Kwisigaba", "esbhekene", "nezinhlobo", "zamaKlayenti", ":" ]
[ 0, 0, 0, 7, 0 ]
"15"
[ "bheka", "kwi-Importer", "checkbox", ",", "ngaphansi", "kwe-registration", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"16"
[ "Isigaba", "se-Importer", "Particulars", ",", "sichaza", ":" ]
[ 0, 7, 8, 0, 0, 0 ]
"17"
[ "Isigaba", "se-Authority", "to", "Apply", "kumele", "sigcwaliswe", "ngumuntu", "(", "usobhizinisi", "oyedwa", "-", "sole", "proprietor", ",", "udayirektha", ",", "ilunga", ",", "u-trustee", ",", "noma", "umuntu", "omeneja", "ibhizinisi", ")", "owenza", "isicelo", "sobhaliso", "-", "serejistreshini", "njengomngenisi", "wempahla", "ebuya", "ngaphandle", "." ]
[ 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"18"
[ "Kwisigaba", "se-Declaration", ",", "chaza", "okulandelayo", ":" ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0 ]
"19"
[ "isikhundla", "somuntu", "owenza", "isicelo", ",", "isibonelo", ",", "uDayirektha", ",", "uMininjela", "noma", "Umnikazi" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 2 ]
"20"
[ "imvume", "yoMnyango", "wezoHwebo", "i-Department", "of", "Trade", "and", "Industry", ",", "uma", "lokhu", "kusebenza", "lapha" ]
[ 0, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"21"
[ "I-formulae", "uma", "wenza", "isicelo", "ngaphansi", "kwe-rebate", "item", "607.04.10(02)", ",", "607.04.10(03)", ",", "607.04.10(09)", "and", "607.04.10(12)" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 8, 8 ]
"22"
[ "Umenzi", "wesicelo", "hhayi", "umuntu", "wesithathu", "kumele", "agcwalise", "ifomu", "lesicelo", "le", "(", "DA", "185", ")", ",", "ngaphandle", "kwalokho", ",", "isicelo", "ngeke", "sabonelelwa", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"23"
[ "Isigaba", "se-Authority", "to", "apply", "section", ",", "kumele", "sigcwaliswe", "ngumenzi", "wesicelo", "(", "u-Sole", "Proprietor", ",", "u-Director", ",", "Partners", ",", "Member", ",", "Trustee", "noma", "umuntu", "ongumininjela", "wanoma", "yiyiphi", "i-asosiyeshini", ")", "lapho", "enza", "isicelo", "sobhaliso", "(", "serejistreshini", ")", "njengomuntu", "osebenzisa", "isaphulelo", "." ]
[ 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"24"
[ "Kwisigaba", "se-Rebate", "Store", "particulars", "section", ",", "kumele", "uchaze", ":" ]
[ 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"25"
[ "impahla", "ekuzaphulelo", "ngaphansi", "kwezinombolo", "zama-schedule", "3,4.5", "no-6" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8 ]
"26"
[ "isikhundla", "somuntu", "owenza", "isicelo", ",", "isibonelo", ",", "uDayirektha", ",", "uMininjela", "noma", "Umnikazi" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 2 ]
"27"
[ "isitifikedi", "sobhaliso", "(", "serejistreshini", ")", "yebhizinisi", "esinikezwe", "ngu-Registrar", "of", "Companies", ",", "noma", "u-Master", "of", "the", "Court", "uma", "kuyi-Trust" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 1, 2, 2, 5, 6, 3 ]
"28"
[ "imvume", "yoMnyango", "wezoHwebo", "neziMboni", "iDepartment", "of", "Trade", "and", "Industry", ",", "uma", "lokhu", "kusebenza", "lapha" ]
[ 0, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"29"
[ "i-formulae", "uma", "wenza", "isicelo", "ngaphansi", "kwe-rebate", "item", "607.04.10(02)", ",", "607.04.10(03)", ",", "607.04.10(09)", "and", "607.04.10(12)", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 8, 8, 0 ]
"30"
[ "kophathina", ",", "ama-Close", "Corporation", "kanye", "ne-Trust", "-", "Onke", "Amalunga", "/", "Ophathina", "/", "Ama-Trustee", "." ]
[ 0, 0, 3, 3, 4, 4, 0, 7, 8, 0, 7, 0, 7, 0 ]
"31"
[ "Umenzi", "wesicelo", "kumele", "abe", "ngumuntu", "ngokomthetho", ",", "isibonelo", "uJohn", "Peter", "Citizen", "T/A", "oqhuba", "ibhizinisi", "ngegama", "elithi", ":", "Diepsloot", "Stud", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0 ]
"32"
[ "Inkampani", "yaphesheya", "ngeke", "yakwazi", "ukwenza", "isicelo", "sokubhalisa", "(", "serejistreshini", ")", "eNingizimu", "Afrila", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0 ]
"33"
[ "Omanyolo", "be-Group", "1", ",", "yilabo", "abaqukethe", "initrogen", ",", "iphosphorus", ",", "noma", "ipotassium", "njengesithako", "esikhulu", ",", "esibuye", "saziwe", "nangelokuthi", "ama-anorganic", "fertilizers", "." ]
[ 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"34"
[ "osayizi", "bezikhwama", "noma", "bemiphongolo", "ngeke", "bashintshwa", "ngaphandle", "kwemvume", "ebhaliwe", "ebuya", "ku-Registrar", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
"35"
[ "bhala", "ngeSingisi", "noma", "nge-Afrikaans", "." ]
[ 0, 7, 8, 8, 0 ]
"36"
[ "Umenzi", "wesicelo", "kumele", "abe", "ngumuntu", "ngokomthetho", ",", "isibonelo", "uJohn", "Peter", "Citizen", "T/A", "oqhuba", "ibhizinisi", "ngegama", "elithi", ":", "Diepsloot", "Stud", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0 ]
"37"
[ "Inkampani", "yaphesheya", "ngeke", "yakwazi", "ukwenza", "isicelo", "sokubhalisa", "(", "serejistreshini", ")", "eNingizimu", "Afrila", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0 ]
"38"
[ "Omanyolo", "be-Group", "2", ",", "yilabo", "abaqukethe", "ama-macro", "nama-micro", "organisms", "(", "iziphili", "ezinkudlwana", "nezincanyana", ")", "njengesithako", "esikhulu", ",", "esibuye", "saziwe", "nangelokuthi", "ama-organic", "fertilizers", "." ]
[ 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"39"
[ "osayizi", "bezikhwama", "noma", "bemiphongolo", "ngeke", "bashintshwa", "ngaphandle", "kwemvume", "ebhaliwe", "ebuya", "ku-Registrar", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
"40"
[ "bhala", "ngeSingisi", "noma", "nge-Afrikaans", "." ]
[ 0, 7, 8, 8, 0 ]
"41"
[ "Cishe", "kunezinhlobo", "ezingu-290", "zezitshalo", "ezibandakanywe", "kuhla", ",", "bheka", "kwi-website", "ethi", ":", "lapho", "khona", "okunganikezwa", "amalungelo", "abandisi", "bezitshalo", "." ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"42"
[ "U-Registrar", "for", "Plant", "Breeders", "Rights", "(", "umbhalisi", "wamalungelo", "abandisi", "bezitshalo", ")", "angabonelela", "izinhlobo", "ezehlukene", "njengezintsha", ",", "ebese", "enikeza", "amalungelo", "okwandisa", "izitshalo", "kuzo", "uma", ":" ]
[ 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"43"
[ "Izingxenye", "ezisetshenziswa", "ukwandisa", "izitshalo", ",", "kumele", "zihambelane", "nezidingo", "ze-DUS", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
"44"
[ "Umenzi", "wesicelo", "kumele", "abe", "ngumuntu", "ngokomthetho", ",", "isibonelo", ",", "uJohn", "Peter", "Citizen", ",", "oqhuba", "ibhizinisi", "ngegama", "elithi", "(", "T/A", ")", "Diepsloot", "Stud", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 5, 5, 0 ]
"45"
[ "Inkampani", "yaphesheya", "ngeke", "yakwazi", "ukwenza", "isicelo", "sokubhalisa", "(", "serejistreshini", ")", "eNingizimu", "Afrila", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0 ]
"46"
[ "Request", "the", "guidelines", "ngezidingo", "ngokunaba", "kwazo", "ngokudla", "kwemfuyo", "izidingo", "zika-Registrar", ",", "Act", "36", "of", "1947", "." ]
[ 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 7, 8, 8, 8, 0 ]
"47"
[ "ubufakazi", "bokuthi", "ukhokhile", "imali", "yokufaka", "isicelo", "ebhange", "(", "isilibhu", "sokufaka", "imali", "ebhange", "sika", "R120", "umuntu", "amunye", ")" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0 ]
"48"
[ "Iphomedi", "yokuthumela", "impahla", "ngaphandle", "kwaleli", "ekhishelwe", "i-abalone", "kumele", "iphelekezelwe", "yisitifiketi", "sakwa-CITES", "mthwalo", "ngamunye", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0 ]
"49"
[ "Iphomedi", "yokungenisa", "izinhlanzi", "ekhishelwe", "i-abalone", ",", "irock", "lobster", "nezinhlanzi", "ngokubhaliwe", "emthethweni", "wezinhlanzi", "eziphila", "olwandle", "ka-1998", "appenddix", "4,5", ",", "&", "12", "izosebenza", "emthwalweni", "munye", "vo", "(", "amaviki", "amathathu", "ikhishiwe", ")", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 7, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"50"
[ "Kuvumeleke", "Inkalankala", "ephelele", "esemakhazeni", "enesisindo", "asingu-600g", "ngasikhathi", "sinye", "noma", "umthwalo", "ungedluli", "kumathani", "angu-25", "ngomnyaka", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"51"
[ "Ukuthola", "olunye", "ulwazi", ",", "ngena", "kwi-website", "ethi", ":", "yaboMnyango", "wezoBulungisa", "nokuThuthukiswa", "koMthetosisekelo", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0 ]
"52"
[ "Fakela", "isikhalazo", "ongaba", "naso", "kuMphenyisisi", "weZondlo", ";", "kwiSikhulu", "seZondlo", ",", "kuMininjela", "weNkantolo", "kanye", "nakwiNhloko", "yeRijini", ":", "Isikhungo", "sezoBulungisa", "ukuThuthukiswa", "koMthethosisekelo", "noma", "iSikhungo", "seQophelo", "le", "Nkonzo", ";", "uMnyango", "kaZwelonke", "wezoBulungisa", "nokuThuthukiswa", "koMthethosisekelo", ",", "iProjekthi", "yezondlo", ";", "noma", "kwaboPhiko", "lobuqondisi", ":", "Eziphathelene", "nezobulili", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 7, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"53"
[ "Inkampani", "kawonkewonke", ",", "ingamukela", "iThebuli", "A", "kwifomu", "lesicelo", "ngokuphelela", "noma", "ngokuthi", "liguqulwe", "lihambelana", "nesidingo", "sekhastama", ",", "inqaba", "nje", "uma", "lisalandela", "umthetho", "wezinkampani", "we-Companies", "Act", ",", "1973", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 7, 0 ]
"54"
[ "Umqondisi", "nomqondisi", "(", "udayirektha", "nodayirektha", ")", "kumele", "agcwalise", "ifomu", "le-CM47", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
"55"
[ "Gcwalisa", "ifomu", "le-CM31", "lokunikeza", "isigunyaziso", "kumuntu", "ukuze", "asebenze", "njengomcwaningi", "wezincwadi", "u-auditor", "." ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"56"
[ "Bobabili", "abantu", "abagananayo", "beneminyaka", "engu-18", "noma", "ngaphezulu", "kwayo", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0 ]
"57"
[ "Ngaphansi", "koMthetho", "womshado", "woSiko", "we-Customary", "Marriages", "Act", ",", "unkosikazi", "unelungelo", "nesikhundla", "esilinganayo", "nomyeni", "sokuthatha", "isinqumo", "ngokuthi", "kumele", "kwenzekeni", "ngempahla", "." ]
[ 0, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"58"
[ "Umyeni", "noma", "unkosikazi", "angabhalisa", "umendo", "emahhovisi", "aseduzane", "ezoMnyango", "weZangaphakathi", "Kweluleka", "ukuthi", "nihambe", "nobabili", "ukuyobhalisa", "umendo", "ukuze", "ubhaliso", "lusheshise", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"59"
[ "umuntu", "obekwe", "ngokomthetho", ",", "ogunyaziswe", "nguMqondisi-Jikelele", "ukwenza", "leyo", "misebenzi", "ngokulandela", "imitheshwana", "yenqubo", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"60"
[ "Yonke", "imikhumbi", "yangaphandle", "kumele", "ibe", "nomshini", "osebenzayo", "okuthiwa", "yi", "INMARSAT", "CVMS", "othintana", "nabaphethe", "ezamanzi", "olwandle", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"61"
[ "ube", "yilunga", "lemiphakathi", "eyayicikelwe", "phansi", "ngesikhathi", "esedlule", "(", "okusho", "ama-Afrika", ",", "amaKhaladi", "noma", "amaNdiya", ")" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 2, 0 ]
"62"
[ "Abalimi", "abaphumelelayo", ",", "abafisa", "ukukhulisa", "imisebenzi", "yabo", "yolimo", ",", "bangenza", "izicelo", "zemixhaso", "(", "zosiso", "lwamagranti", ")", ",", "kodwa", "inani", "eliphelele", "lwemali", "yosizo", "ngeke", "yaba", "ngaphezulu", "kwenani", "lika-R100,000", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
"63"
[ "ISAHLUKO", "1" ]
[ 0, 7 ]
"64"
[ "UKWETHULWA", "KWESITATIMENDE", "SOHLELO", "LWEZIFUNDO", "SIKAZWELONKE" ]
[ 0, 7, 8, 8, 8 ]
"65"
[ "EsiGabeni", "saboKhewane", "kunetiNkhundla", "tekuFundza", "letintsatfu", ":", "ilitheresi", ",", "iNumeresi", "kanye", "nemaKhono", "ekuPhila", "." ]
[ 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 0 ]
"66"
[ "EsiGabeni", "lesiseKhatsi", ",", "Tilwmi", "neMetametiki", "kutiNhlelo", "tekuFundza", "letehlukene", "." ]
[ 0, 7, 0, 7, 8, 8, 8, 0, 0 ]
"67"
[ "Ti", "Nhlelo", "tekuFundza", "kumele", "tente", "siciniseko", "kutsi", "imiphumela", "lemisiwe", "yaleyo", "naleyo", "Nkhundla", "yekuFunza", "entiwa", "ngalokungiko", "nalokuphele", "." ]
[ 0, 7, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0 ]
"68"
[ "EsiGabeni", "lesiPhakeme", "tisiphohlongo", "tiNkhundla", "tekuFundza", "letitsatfwe", "kutiTatimende", "seNkhundla", "yekuFundza", "." ]
[ 0, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0 ]
"69"
[ "Kwabelwa", "kwe-sikhatsi", "saleyo", "naleyo", "Nkhundla", "yekuFundza", "kubekwe", "kuwo", "onkhe", "emaBanga", "kanye", "netiGaba", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0 ]
"70"
[ "NgekwesiGaba", "seMtsetfo", "wekuCashwa", "kwebaFundzisi", "(", "1998", ")", ",", "sikhatsi", "lesihlelekile", "sabothishela", "ngema-awa", "langu-35", "ngeliviki", "." ]
[ 7, 8, 8, 8, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0 ]
"71"
[ "Umculu", "wesiButsetelo", "ISBN", "1-919917-08-X", "emakhasi", "17-18", "." ]
[ 0, 7, 8, 8, 8, 8, 0 ]
"72"
[ "Igazethi", "yaHulumende", "No", ".", "23406", ",", "Vol.", "443", ",", "Meyi", "2002", ",", "emakhasi", "26-27", "." ]
[ 0, 7, 8, 0, 7, 0, 7, 8, 0, 7, 8, 0, 0, 7, 0 ]
"73"
[ "UKWETHULA", "UMKHAKHA", "WESIFUNDO", "SEZILIMI-ISIZULU" ]
[ 0, 7, 8, 8 ]
"74"
[ "Ekupheleni", "kwebanga", "lesi-9", ",", "laba", "bafundi", "kusuke", "sekufanele", "ukuthi", "bakwazi", "ukusebenzisa", "ulimi", "lwabo", "lwethunga", "/", "lwebele", "nolimi", "olwengeziwe", "lokuqala", "ngendlela", "eyiyo", "nangokuzethemba", "ngokwezinhloso", "eziningana", "ezahlukene", "nokufunda", "." ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"75"
[ "Izilimi", "ziveza", "izinjongo", "ezahlukehlukene", ",", "ezibonakala", "esiTatimendeni", "somkhakha", "wokuFunda", "weZilimi", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 0 ]
"76"
[ "Kwezombusazwe", "-", "Ukuzethemba", "nokucela", "inselele", "kwabanye", "ngento", "ongayiboni", "kahle", "eyenziwa", "omunye", "umuntu", ";", "ukwenza", "abantu", "babone", "izinto", "ngendlela", "obona", "ngayo", ";", "ukuzibeka", "wena", "noma", "omunye", "umuntu", "ngendlela", "yokuthi", "abantu", "bathole", "esinye", "isithombe", "ngawe", "noma", "ngabo", ";", "ukugcina", ",", "ukuthuthukisa", "nokushintsha", "ubuwena", "." ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"77"
[ "Inkundla", "yesifundo", "yeziLimi", "iluthelela", "kanjani", "uhlelo", "lwezifundo", "?" ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"78"
[ "Kufundwa", "ngazo", "ezinye", "izifundo", "njengeMetametikisi", "neSayensi", "yezokuhlalisana", "kwabantu", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0 ]
"79"
[ "Iyi", "-", "6", "imiphumela", "yezifundo", ":" ]
[ 7, 0, 7, 0, 0, 0 ]
"80"
[ "Imiphumela", "emi-4", "yokuqala", "imayelana", "namakhono", "amahlanu", "ahlukene", "olimi", "(", "ukulalela", ",", "ukukhuluma", ",", "ukufunda", ",", "ukubuka", "nokubhala", ".", ")" ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"81"
[ "Umphumela", "wesi-5", "ubhekene", "nokusetshenziswa", "kwezilimi", "ekucabangeni", "nasekucabangisiseni", "okubaluleke", "ngempela", "ekufundeni", "nasekufundisweni", "kwabafundi", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"82"
[ "Umphumela", "wesi-6", "ubhekene", "ngqo", "nolwazi", "lolimi", "-", "imisindo", ",", "amagama", "nohlelo", "-", "kusetshenziswe", "eziqephini", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"83"
[ "Okusemqoka", "ngalesisiTatimende", "senkundla", "yesifundo", "yeZilimi", "wukuhlanganisa", "lamakhono", "olimi", "ngokuthi", "kubhalwe", "futhi", "kuhunyushwe", "iziqephu", "ezifake", "lamakhono", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"84"
[ "Umphumela", "wesifundo", "1" ]
[ 0, 0, 7 ]
"85"
[ "Umphumela", "wesifundo", "2" ]
[ 0, 0, 7 ]
"86"
[ "Umphumela", "wesifundo", "3" ]
[ 0, 0, 7 ]
"87"
[ "Umphumela", "wesifundo", "4" ]
[ 0, 0, 7 ]
"88"
[ "Umphumela", "wesifundo", "5" ]
[ 0, 0, 7 ]
"89"
[ "Umphumela", "wesifundo", "6" ]
[ 0, 0, 7 ]
"90"
[ "Balalela", "uhlobo", "oluthile", "lwesiqephu", "(", "isib.", "lapho", "kuchazwa", "indlela", "yokwenza", "okuthile", "njengokwembiwa", "kwegolide", "nokwakhiwa", "kwephepha", ")", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"91"
[ "Bafunde", "bahlaziye", "izimpawu", "ezisemqoka", "zesiqephu", "esifana", "naleso", "abasizwile", "(", "isib.", "ukusetshenziswa", "kwenkathi", "yamanje", "elula", ",", "inkulumo", "ebikwayo", ",", "namagama", "anjengo", ":", "'", "kuqala", "ku", ".", ".", ".", ".", "'", ",", "'", "bese", "ku", ".", ".", ".", "'", ",", "'", "kuze", "kugcine", "seku", ".", ".", ".", "'", ")", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"92"
[ "Ezethulwa", "ngomlomo", "(", "isib.", "inkulumo", ")", "." ]
[ 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0 ]
"93"
[ "Ezibhaliwe", "(", "isib.", "incwadi", ")", "." ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0 ]
"94"
[ "Nendlela", "eyamukelekile", "yokusebenzisa", "ulimi", "ekuhlalisaneni", "kwabantu", "namasiko", "abantu", ",", "isib.", "indlela", "yokubingelela", "abantu", "ngezilimi", "ezahlukahlukene", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"95"
[ "Bonisa", "ukuthi", "bethula", "okuyigugu", "kuziqephu", "abazakhele", "zona", "-", "isibonelo", ":", "ukubekezelelana", ",", "ukuzwelana", "nabanye", ",", "ukuhlonipha", ",", "ukuzithokozisa", ",", "ukuba", "namahlaya", ",", "ukuthanda", "ukudlala", ",", "ukungathokozi", ",", "nentukuthelo", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"96"
[ "Ukukhetha", "izihloko", "eziphathelene", "nezimpilo", "zabafundi", ",", "ziphinde", "futhi", "zibafundise", "nokunye", "abangakwazi", ",", "Isib.", "bazofunda", "ngokwenzeka", "kwamanye", "amazwe", "nakwamanye", "amasiko", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"97"
[ "ISAHLUKO", "5" ]
[ 0, 7 ]
"98"
[ "UKUHLOLA", "UMFUNDI" ]
[ 7, 7 ]
"99"
[ "Uhlaka", "lokuhlola", "lwesitatimende", "esibukeziwe", "sohlelo", "lwezifundo", "sikazwelonke", "samabanga", "R-9", "(", "ezikoleni", ")", "sisekelwe", "phezu", "kwemigomo", "yemfundo", "esekelwe", "phezu", "kwemiphumela", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]