Datasets:
emea

Multilinguality: multilingual
Size Categories: 1M<n<10M
Language Creators: found
Annotations Creators: found
Source Datasets: original
License: unknown
Dataset Preview
202 MB
id (string)translation (translation)
"0"
{ "bg": "European Medicines Agency", "el": "European Medicines Agency" }
"1"
{ "bg": "EMEA/ H/ C/ 471", "el": "EMEA/ H/ C/ 471" }
"2"
{ "bg": "ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОЦЕНКА (EPAR)", "el": "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (EPAR)" }
"3"
{ "bg": "ABILIFY", "el": "ABILIFY" }
"4"
{ "bg": "Резюме на EPAR за обществено ползване", "el": "Περίληψη EPAR για το κοινό" }
"5"
{ "bg": "Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена оценка (EPAR).", "el": "Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής ∆ηµόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR)." }
"6"
{ "bg": "В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва лекарството.", "el": "Επεξηγεί τον τρόπο µε τον οποίο η Επιτροπή Φαρµάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) αξιολόγησε τις µελέτες που εκπονήθηκαν και διατύπωσε συστάσεις σχετικά µε τους όρους χρήσης του φαρµάκου." }
"7"
{ "bg": "Ако се нуждаете от повече информация за Вашето медицинско състояние или лечение, прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или фармацевт.", "el": "Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ιατρική σας πάθηση ή τη θεραπεία σας, διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης (συµπεριλαµβάνεται στην ευρωπαϊκή δηµόσια έκθεση αξιολόγησης) ή επικοινωνήστε µε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας." }
"8"
{ "bg": "Ако желаете повече информация за основанията на препоръките на CHMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).", "el": "Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις συστάσεις της επιτροπής, συµβουλευθείτε την επιστηµονική συζήτηση (συµπεριλαµβάνεται επίσης στην ευρωπαϊκή δηµόσια έκθεση αξιολόγησης)." }
"9"
{ "bg": "Предлага се под формата на таблетки от 5 mg, 10 mg, 15 mg и 30 mg, като диспергиращи се таблетки (таблетки, които се разтварят в устата) от 10 mg, 15 mg и 30 mg, като перорален разтвор (1 mg/ ml) и като инжекционен разтвор (7, 5 mg/ ml).", "el": "Τι είναι το Abilify; Το Abilify είναι ένα φάρµακο που περιέχει τη δραστική ουσία αριπιπραζόλιο. ∆ιατίθεται σε δισκία των 5 mg, 10 mg, 15 mg και 30 mg, σε δισκία διασπειρόµενα στο στόµα (που διαλύονται στο στόµα) των 10 mg, 15 mg και 30 mg, σε πόσιµο διάλυµα (1 mg/ ml) και σε ενέσιµο διάλυµα (7, 5 mg/ ml)." }
"10"
{ "bg": "Abilify се използва за лечение на възрастни пациенти със следните психични заболявания: • шизофрения – психично заболяване, което се характеризира с редица симптоми, включително дезорганизирано мислене и реч, халюцинации (виждане или чуване на несъществуващи неща и шумове), подозрителност и налудности (погрешни вярвания); • биполярно разстройство І – психично заболяване, при което пациентите имат манийни епизоди (периоди на абнормално повишено настроение), последвани от периоди на нормално настроение.", "el": "Σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιείται το Abilify; Το Abilify χρησιµοποιείται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών που πάσχουν από τις εξής ψυχικές ασθένειες: • Σχιζοφρένεια, µια ψυχική ασθένεια µε πολυάριθµα συµπτώµατα, µεταξύ των οποίων η αποδιοργάνωση της σκέψης και της οµιλίας, οι ψευδαισθήσεις (οι ασθενείς ακούνε και βλέπουν πράγµατα που δεν υπάρχουν), η καχυποψία και οι παραισθήσεις (εσφαλµένες πεποιθήσεις). • ∆ιπολική διαταραχή Ι, µια ψυχική ασθένεια κατά την οποία οι ασθενείς υφίστανται µανιακά επεισόδια (πολύ έντονη ευδιαθεσία) τα οποία εναλλάσσονται µε περιόδους φυσιολογικής διάθεσης." }
"11"
{ "bg": "Възможно е да имат и епизоди на депресия.", "el": "Ενδέχεται επίσης να εµφανίσουν επεισόδια κατάθλιψης." }
"12"
{ "bg": "Abilify се използва за лечение на умерени до тежки манийни епизоди и за предотвратяване на нови манийни епизоди при пациенти, които в миналото са се повлияли от лекарството.", "el": "Το Abilify χορηγείται ως αγωγή για µανιακά επεισόδια ήπιας ή οξείας µορφής και για την πρόληψη µανιακών επεισοδίων σε ασθενείς που ανταποκρίθηκαν παλαιότερα στο φάρµακο." }
"13"
{ "bg": "Инжекционният разтвор се използва за бързо овладяване на възбуда или нарушено поведение, когато приемът на лекарството през устата не е подходящ.", "el": "Το ενέσιµο διάλυµα χρησιµοποιείται για τον άµεσο έλεγχο της ταραχής ή της διαταραγµένης συµπεριφοράς όταν η χορήγηση από το στόµα δεν ενδείκνυται." }
"14"
{ "bg": "Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.", "el": "Το φάρµακο χορηγείται µόνο µε ιατρική συνταγή." }
"15"
{ "bg": "За шизофрения препоръчваната начална доза е 10 или 15 mg, приемана веднъж дневно през устата.", "el": "Πώς χρησιµοποιείται το Abilify; Για την σχιζοφρένεια, η συνιστώµενη δόση έναρξης είναι 10 ή 15 mg από το στόµα ηµερησίως." }
"16"
{ "bg": "Поддържащата доза е 15 mg веднъж дневно, но при някои пациенти по- високите дози може да са от полза.", "el": "Η δόση συντήρησης είναι 15 mg µία φορά την ηµέρα, ωστόσο οι µεγαλύτερες δόσεις µπορεί να ωφελήσουν ορισµένους ασθενείς." }
"17"
{ "bg": "За биполярно разстройство препоръчваната начална доза е 15 mg, приемана веднъж дневно през устата, самостоятелно или в комбинация с други лекарства.", "el": "Για την διπολική διαταραχή, η συνιστώµενη δόση έναρξης είναι 15 mg από το στόµα ηµερησίως, είτε ως µονοθεραπεία, είτε σε συνδυασµό µε άλλα φάρµακα." }
"18"
{ "bg": "При някои пациенти може да има полза от по- висока доза.", "el": "Ορισµένοι ασθενείς µπορεί να έχουν όφελος από µεγαλύτερες δόσεις." }
"19"
{ "bg": "За предотвратяване на манийни епизоди трябва да се продължи със същата доза.", "el": "Για την πρόληψη των µανιακών επεισοδίων πρέπει να συνεχίζεται η χορήγηση της ίδιας δόσης." }
"20"
{ "bg": "За двете заболявания пероралният разтвор или диспергиращите се таблетки могат да се прилагат при пациенти, които изпитват трудности при поглъщане на таблетки.", "el": "Για αµφότερες τις ασθένειες, το πόσιµο διάλυµα ή τα διασπειρόµενα δισκία µπορούν να χορηγηθούν σε ασθενείς που αντιµετωπίζουν δυσκολία στην κατάποση δισκίων." }
"21"
{ "bg": "Диспергиращите се таблетки се приемат, като се поставят върху езика, където се разтварят 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK Tel.", "el": "Τα διασπειρόµενα δισκία τοποθετούνται πάνω στη γλώσσα και διασπώνται ταχέως µε το σάλιο, ή αναµειγνύονται µε νερό πριν 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK Tel." }
"22"
{ "bg": "(44- 20) 74 18 84 00 Fax (44- 20) 74 18 84 16 E- mail: mail@ emea. europa. eu http: // www. emea. europa. eu", "el": "(44- 20) 74 18 84 00 Fax (44- 20) 74 18 84 16 E- mail: mail@ emea. europa. eu http: // www. emea. europa. eu" }
"23"
{ "bg": "© European Medicines Agency, 2008.", "el": "© European Medicines Agency, 2008." }
"24"
{ "bg": "Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. бързо от слюнката, или като се разтворят във вода преди поглъщането им.", "el": "Reproduction is authorised provided the source is acknowledged την κατάποση." }
"25"
{ "bg": "Инжекционният разтвор е предназначен само за краткосрочно приложение и трябва да бъде заменен с таблетки, диспергиращи се таблетки или перорален разтвор при първа възможност: обичайната доза е 9, 75 mg, приложена като еднократна инжекция в мускула на предмишницата или седалището, но ефективните дози са между 5, 25 и 15 mg.", "el": "Η συνήθης δόση για το ενέσιµο διάλυµα είναι 9, 75 mg χορηγούµενη µε µία µοναδική ενδοµυϊκή έγχυση στο άνω τµήµα του βραχίονα ή στον γλουτιαίο µυ, αλλά οι αποτελεσµατικές δόσεις κυµαίνονται µεταξύ 5, 25 και 15 mg." }
"26"
{ "bg": "Ако е необходимо, може да се постави втора инжекция два часа след първата, като за период от 24 часа не трябва да се поставят повече от три инжекции.", "el": "Μια δεύτερη ένεση µπορεί να χορηγηθεί δύο ώρες µετά την πρώτη εφόσον είναι απαραίτητο, αλλά επ ’ ουδενί δεν πρέπει να χορηγούνται περισσότερες από τρεις ενέσεις σε χρονικό διάστηµα 24 ωρών." }
"27"
{ "bg": "Abilify може да се приема със или без храна.", "el": "Το Abilify µπορεί να χορηγηθεί µε ή χωρίς τροφή." }
"28"
{ "bg": "Дневната доза Abilify не трябва да надвишава 30 mg, като тази дозировка трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с тежки чернодробни проблеми.", "el": "Η ηµερήσια δόση του Abilify δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 mg και πρέπει να χορηγείται µε προσοχή σε ασθενείς που αντιµετωπίζουν σοβαρά ηπατικά προβλήµατα." }
"29"
{ "bg": "Дозата Abilify трябва да се коригира при пациенти, приемащи други лекарства, които се разграждат по същия начин като Abilify.", "el": "Η δόση του Abilify πρέπει να προσαρµόζεται δεόντως όταν χορηγείται σε ασθενείς που λαµβάνουν άλλα φάρµακα που διασπώνται κατά τον ίδιο τρόπο µε το Abilify." }
"30"
{ "bg": "Abilify не е проучен при деца на възраст под 18 години или възрастни над 65 години.", "el": "Το Abilify δεν έχει µελετηθεί σε παιδιά κάτω των 18 ετών και σε ενήλικες άνω των 65 ετών." }
"31"
{ "bg": "За повече информация – вижте листовката.", "el": "Περισσότερες πληροφορίες περιλαµβάνονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης." }
"32"
{ "bg": "Активното вещество в Abilify, арипипразол, е антипсихотично лекарство.", "el": "Πώς δρα το Abilify; Η δραστική ουσία στο Abilify, το αριπιπραζόλιο, είναι αντιψυχωσικό φάρµακο." }
"33"
{ "bg": "Това прекъсва сигналите, предавани между мозъчните клетки от „ невротрансмитерите “ – химични вещества, които позволяват на мозъчните клетки да комуникират помежду си.", "el": "Ο ακριβής µηχανισµός δράσης του δεν είναι γνωστός · προσκολλάται ωστόσο σε διάφορους υποδοχείς που βρίσκονται στην επιφάνεια των νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου και διακόπτει µε αυτόν τον τρόπο τα σήµατα που εκπέµπονται µεταξύ των κυττάρων του εγκεφάλου από τους « νευροδιαβιβαστές », δηλ. τις χηµικές ουσίες που επιτρέπουν την επικοινωνία µεταξύ των νευρικών κυττάρων." }
"34"
{ "bg": "Смята се, че арипипразол действа главно като „ частичен агонист “ на рецепторите за невротрансмитерите допамин и 5- хидрокситриптамин (наричан още серотонин).", "el": "Το αριπιπραζόλιο θεωρείται ότι δρα κυρίως ως « µερικός αγωνιστής » των υποδοχέων των νευροδιαβιβαστών ντοπαµίνης και 5- υδροξυτρυπταµίνης (της επονοµαζόµενης και σεροτονίνης)." }
"35"
{ "bg": "Тъй като 5- хидрокситриптамин и допамин имат отношение към шизофренията и биполярното разстройство, арипипразол помага за нормализиране на мозъчната дейност, като отслабва психотичните или манийните симптоми и предотвратява повторната им поява.", "el": "Αυτό σηµαίνει ότι το αριπιπραζόλιο δρα όπως η 5- υδροξυτρυπταµίνη και η ντοπαµίνη για την ενεργοποίηση των υποδοχέων, αλλά σε µικρότερο βαθµό από τους νευροδιαβιβαστές. ∆εδοµένου ότι η ντοπαµίνη και η 5- υδροξυτρυπταµίνη σχετίζονται µε τη σχιζοφρένεια και την διπολική διαταραχή, το αριπιπραζόλιο βοηθάει στην οµαλοποίηση της λειτουργίας του εγκεφάλου µειώνοντας τα ψυχωσικά συµπτώµατα και προλαµβάνοντας την επανεµφάνισή τους." }
"36"
{ "bg": "За лечението на шизофрения са проведени три основни краткосрочни проучвания на таблетки Abilify с продължителност четири до шест седмици, в които участват 1203 пациенти и в които Abilify е сравнен с плацебо (сляпо лечение).", "el": "Ποιες µελέτες εκπονήθηκαν για το Abilify; Για την θεραπεία της σχιζοφρένειας, πραγµατοποιήθηκαν τρεις κύριες µελέτες βραχείας διάρκειας των δισκίων του Abilify, διάρκειας τεσσάρων έως έξι εβδοµάδων, µε συµµετοχή 1. 203 ασθενών, οι οποίες συνέκριναν το Abilify µε εικονικό φάρµακο." }
"37"
{ "bg": "Ефективността на Abilify за предотвратяване на рецидиви на симптоми е оценена в три проучвания с продължителност до една година, в две от които за сравнение е използван халоперидол (друго антипсихотично лекарство).", "el": "Σε δύο από αυτές τις µελέτες, ως φάρµακο σύγκρισης χρησιµοποιήθηκε η χαλοπεριδόλη (άλλο αντιψυχωσικό φάρµακο)." }
"38"
{ "bg": "Ефективността на инжекционния разтвор е сравнена с плацебо в продължение на период от два часа в две проучвания при 805 пациенти с шизофрения или подобни състояния, които имат симптоми на възбуда.", "el": "Η αποτελεσµατικότητα του ενέσιµου διαλύµατος συγκρίθηκε µε εικονικό φάρµακο, επί δύο ώρες, σε δύο µελέτες όπου συµµετείχαν 805 ασθενείς µε σχιζοφρένεια ή παρεµφερείς ασθένειες, οι οποίοι βίωναν συµπτώµατα ταραχής." }
"39"
{ "bg": "Всички проучвания измерват промяната в симптомите на пациентите чрез стандартна скала за шизофрения.", "el": "Όλες οι µελέτες υπολόγισαν τις µεταβολές στα συµπτώµατα των ασθενών κάνοντας χρήση τυποποιηµένης κλίµακας για τη σχιζοφρένεια." }
"40"
{ "bg": "За лечението на биполярно разстройство са проведени осем основни проучвания, които разглеждат приема на Abilify през устата.", "el": "Για την θεραπεία της διπολικής διαταραχής, πραγµατοποιήθηκαν οκτώ κύριες µελέτες που εξέτασαν το Abilify όταν χορηγείται από το στόµα." }
"41"
{ "bg": "В две от тях за сравнение са използвани халоперидол и литий (друго антипсихотично лекарство) и продължават още девет седмици с цел да се разгледа поддържането на ефекта на лекарствата.", "el": "Πραγµατοποιήθηκαν πέντε µελέτες βραχείας διάρκειας που συνέκριναν την αποτελεσµατικότητα του Abilify µε του εικονικού φαρµάκου επί τρεις εβδοµάδες µε την συµµετοχή συνολικά 1. 900 ασθενών. ∆ύο από αυτές τις µελέτες χρησιµοποίησαν χαλοπεριδόλη και λίθιο (άλλο αντιψυχωσικό φάρµακο) ως φάρµακα σύγκρισης και παρέτειναν επί εννέα εβδοµάδες την παρακολούθηση της διατήρησης των αποτελεσµάτων των φαρµάκων." }
"42"
{ "bg": "Друго проучване сравнява Abilify с халоперидол в продължение на 12 седмици при 347 пациенти, а допълнително проучване сравнява ефективността на Abilify и плацебо за предотвратяване на рецидиви при 160 пациенти, чиито манийни симптоми вече са стабилизирани с Abilify.", "el": "Μια άλλη µελέτη συνέκρινε το Abilify µε χαλοπεριδόλη επί δώδεκα εβδοµάδες σε 347 ασθενείς και µια ακόµη µελέτη συνέκρινε την αποτελεσµατικότητα του Abilify µε του εικονικού φαρµάκου όσον αφορά την πρόληψη της υποτροπής σε 160 ασθενείς των οποίων τα µανιακά συµπτώµατα είχαν ήδη σταθεροποιηθεί χρησιµοποιώντας Abilify." }
"43"
{ "bg": "В осмото проучване е разгледан ефектът от добавяне на Abilify или плацебо към съществуващо лечение с литий или валпроат (друго антипсихотично лекарство) при 384 пациенти.", "el": "Η όγδοη µελέτη εξέτασε τα αποτελέσµατα της προσθήκης Abilify ή εικονικού φαρµάκου σε υφιστάµενες θεραπείες µε λίθιο ή βαλπροϊκό οξύ (επίσης αντιψυχωσικό φάρµακο), µε συµµετοχή 384 ασθενών." }
"44"
{ "bg": "Ефективността на инжекционния разтвор Abilify е сравнена с тази на лоразепам (друго антипсихотично лекарство) и на плацебо в продължение на два часа в едно проучване при 301 пациенти с биполярно разстройство, които имат симптоми на възбуда.", "el": "Η αποτελεσµατικότητα του Abilify ως ενέσιµου διαλύµατος συγκρίθηκε µε εκείνη της λοραζεπάµης (αντιψυχωσικού φαρµάκου) και του εικονικού φαρµάκου επί δύο ώρες σε µια µελέτη στην οποία συµµετείχαν 301 ασθενείς µε διπολική διαταραχή οι οποίοι βίωναν συµπτώµατα ταραχής." }
"45"
{ "bg": "Всички проучвания разглеждат промяната в симптомите на пациентите чрез стандартна скала за биполярно разстройство или броя на пациентите, които се повлияват от лечението.", "el": "Όλες αυτές οι µελέτες υπολόγισαν είτε τις µεταβολές στα συµπτώµατα των ασθενών κάνοντας χρήση τυποποιηµένης κλίµακας για την διπολική διαταραχή, είτε τον αριθµό των ασθενών που ανταποκρίθηκαν στην θεραπεία." }
"46"
{ "bg": "Компанията производител провежда също проучвания, в които е разгледано усвояването в организма на диспергиращите се таблетки и пероралния разтвор.", "el": "2/ 3 Η εταιρεία διεξήγαγε επίσης µελέτες, στις οποίες εξετάστηκε η απορρόφηση των διασπειρόµενων δισκίων και του πόσιµου διαλύµατος από το σώµα." }
"47"
{ "bg": "Прилаган за лечение на шизофрения, Abilify е по- ефективен от плацебо в краткосрочните проучвания.", "el": "Ποιο είναι το όφελος του Abilify σύµφωνα µε τις µελέτες; Χορηγούµενο ως αγωγή για την σχιζοφρένεια, το Abilify ήταν περισσότερο αποτελεσµατικό από το εικονικό φάρµακο στις βραχυχρόνιες µελέτες." }
"48"
{ "bg": "В дългосрочните проучвания Abilify е по- ефективен от плацебо и също толкова 2/ 3 ефективен колкото халоперидол след до една година на лечение.", "el": "Στις µακροχρόνιες µελέτες, το Abilify ήταν περισσότερο αποτελεσµατικό από το εικονικό φάρµακο και εξίσου αποτελεσµατικό µε τη χαλοπεριδόλη, µετά από θεραπεία διάρκειας έως ενός έτους." }
"49"
{ "bg": "В двете проучвания на инжекционния разтвор пациентите, приемащи Abilify в дози от 5, 25, 9, 75 или 15 mg, имат значително по- голямо намаление на симптомите на възбуда спрямо получаващите плацебо.", "el": "Σε αµφότερες τις µελέτες για το ενέσιµο διάλυµα, οι ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε Abilify σε δόσεις των 5, 25, των 9, 75 ή των 15 mg παρουσίασαν σηµαντικά µεγαλύτερη µείωση στα συµπτώµατα ταραχής σε σύγκριση µε τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρµακο." }
"50"
{ "bg": "Прилаган за биполярно разстройство, Abilify е по- ефективен от плацебо за намаляване на манийните епизоди в четири от петте краткосрочни проучвания.", "el": "Χορηγούµενο ως αγωγή για την διπολική διαταραχή, το Abilify ήταν περισσότερο αποτελεσµατικό από το εικονικό φάρµακο ως προς την µείωση των µανιακών συµπτωµάτων σε τέσσερεις από τις πέντε βραχυχρόνιες µελέτες." }
"51"
{ "bg": "Освен това Abilify има ефект, подобен на този на халоперидол и литий, в продължение на три седмици.", "el": "Τα αποτελέσµατα του Abilify ήταν παρόµοια µε της χαλοπεριδόλης και του λιθίου για χρονικό διάστηµα τριών εβδοµάδων." }
"52"
{ "bg": "Този ефект се поддържа за максимален период от 12 седмици.", "el": "Τα αποτελέσµατα αυτά διατηρήθηκαν επί έως και δώδεκα εβδοµάδες." }
"53"
{ "bg": "Abilify е също така по- ефективен от плацебо за предотвратяване на манийни епизоди, които се появяват отново при лекувани преди това пациенти за максимален период от 74 седмици, и при употребата му като допълнение към съществуващо лечение.", "el": "Το Abilify ήταν επίσης αποτελεσµατικότερο από το εικονικό φάρµακο στην πρόληψη της επανεµφάνισης µανιακών συµπτωµάτων σε ασθενείς που είχαν τύχει θεραπείας προηγουµένως επί έως και 74 εβδοµάδες, καθώς επίσης και όταν προστέθηκε σε ήδη υφιστάµενη θεραπεία." }
"54"
{ "bg": "Инжекциите Abilify в дози от 10 или 15 mg са също по- ефективни от плацебо за намаляване на симптомите на възбуда и имат ефективност, подобна на тази на лоразепам.", "el": "Ενέσεις Abilify σε δόσεις των 10 ή 15 mg υπήρξαν αποτελεσµατικότερες από το εικονικό φάρµακο στην µείωση των συµπτωµάτων ταραχής και εξίσου αποτελεσµατικές µε την λοραζεπάµη." }
"55"
{ "bg": "Най- честите нежелани реакции при приема на Abilify през устата (наблюдавани при 1 до 10 на 100 пациенти) са екстрапирамидни нарушения (неконтролирани гърчове или спазми), акатизия (постоянна нужда от движение), тремор (треперене), сомнолентност (сънливост), седиране (успокояване), главоболие, замъглено виждане, диспепсия (киселини в стомаха), повръщане, повдигане (позиви за повръщане), констипация, хиперсаливация (увеличена секреция на слюнка), умора, безпокойство, безсъние (трудности при заспиване) и тревожност.", "el": "Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται µε το Abilify; Οι συχνότερες ανεπιθύµητες ενέργειες κατά τη λήψη του Abilify από το στόµα (εµφανίζονται σε περίπου 1 έως 10 στους 100 ασθενείς) είναι εξωπυραµιδικές διαταραχές (ανεξέλεγκτες συσπάσεις και τρανταγµοί), ακαθησία (ακατάσχετη κινητικότητα), τρόµος (αστάθεια), υπνηλία, καταστολή, πονοκέφαλος, θολή όραση, δυσπεψία (καύσος στοµάχου), έµετος, ναυτία (αδιαθεσία), δυσκοιλιότητα, αφύσικα υψηλή έκκριση σιέλου (σάλιου), αδυναµία (κόπωση), ανησυχία, αϋπνία και άγχος." }
"56"
{ "bg": "Акатизията е по- честа реакция при пациенти с биполярно разстройство отколкото при пациенти с шизофрения.", "el": "Η ακαθησία απαντάται συχνότερα σε ασθενείς µε διπολική διαταραχή απ ’ ότι σε ασθενείς µε σχιζοφρένεια." }
"57"
{ "bg": "Един до 10 на 100 пациенти, получаващи инжекции Abilify, изпитват сомнолентност, замаяност, главоболие, акатизия, повдигане и повръщане.", "el": "Περίπου 1 έως 10 στους 100 ασθενείς που λαµβάνουν ενέσεις µε Abilify βιώνουν υπνηλία, ζάλη, πονοκέφαλο, ακαθησία, ναυτία και έµετο." }
"58"
{ "bg": "За пълния списък на всички наблюдавани при Abilify нежелани реакции – вижте листовката.", "el": "Ο πλήρης κατάλογος όλων των ανεπιθύµητων ενεργειών που αναφέρθηκαν µε το Abilify περιλαµβάνεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης." }
"59"
{ "bg": "Abilify е противопоказен за хора, които биха могли да проявят свръхчувствителност (алергични реакции) към арипипразол или някоя от другите съставки.", "el": "Το Abilify δεν πρέπει να χορηγείται σε άτοµα που παρουσιάζουν ενδεχοµένως υπερευαισθησία (αλλεργία) στο αριπιπραζόλιο ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του φαρµάκου." }
"60"
{ "bg": "Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) решава, че ползите от Abilify са по- големи от рисковете за лечение на шизофрения и умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройство І и за предотвратяване на нови манийни епизоди при пациенти, които страдат предимно от манийни епизоди и чиито манийни епизоди се повлияват от лечение с арипипразол.", "el": "Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Abilify; Η Επιτροπή Φαρµάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) έκρινε ότι τα οφέλη του Abilify υπερτερούν των κινδύνων που σχετίζονται µε αυτό στη θεραπεία της σχιζοφρένειας και των µανιακών επεισοδίων διπολικής διαταραχής Ι ήπιας ή οξείας µορφής, καθώς επίσης και για την πρόληψη νέων µανιακών επεισοδίων σε ασθενείς που υπέστησαν κυρίως µανιακά επεισόδια τα οποία όµως ανταποκρίθηκαν στην αγωγή µε αριπιπραζόλιο." }
"61"
{ "bg": "Комитетът решава също, че ползите от инжекционния разтвор надвишават рисковете за бързо овладяване на възбуда и нарушено поведение при пациенти с шизофрения или при пациенти с манийни епизоди с биполярно разстройство І, когато пероралната терапия не е подходяща.", "el": "Αποφάσισε επίσης ότι τα οφέλη του ενέσιµου διαλύµατος υπερτερούν των κινδύνων που σχετίζονται µε αυτό για τον άµεσο έλεγχο της ταραχής και της διαταραγµένης συµπεριφοράς σε ασθενείς µε σχιζοφρένεια ή σε ασθενείς µε µανιακά επεισόδια διπολικής διαταραχής Ι, στις περιπτώσεις όπου η χορήγηση από το στόµα δεν ενδείκνυται." }
"62"
{ "bg": "Комитетът препоръчва на Abilify да бъде издадено разрешение за употреба.", "el": "Η επιτροπή εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για το Abilify." }
"63"
{ "bg": "Допълнителна информация за Abilify:", "el": "Λοιπές πληροφορίες για το Abilify:" }
"64"
{ "bg": "Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в рамките на Европейския съюз, за Abilify на Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd на 4 юни 2004 г.", "el": "Στις 4 Ιουνίου 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd για το Abilify." }
"65"
{ "bg": "Пълният текст на EPAR относно Abilify може да се намери тук.", "el": "Η πλήρης δηµόσια έκθεση αξιολόγησης (EPAR) του Abilify διατίθεται εδώ" }
"66"
{ "bg": "Дата на последно актуализиране на текста 07- 2008.", "el": "07- 2008." }
"67"
{ "bg": "3/ 3", "el": "3/ 3" }
"68"
{ "bg": "№ на ЕС", "el": "Αριθµοί EU" }
"69"
{ "bg": "Търговско име", "el": "Περιεκτικότητα" }
"70"
{ "bg": "Количество (активно вещество за дозова единица/ обем/ маса, като%))", "el": "Φαρµακοτεχνική µορφή" }
"71"
{ "bg": "Лекарствена форма", "el": "Οδός χορήγησης" }
"72"
{ "bg": "Път на въвеждане Опаковка", "el": "Περιγραφή" }
"73"
{ "bg": "Съдържание", "el": "Περιεχόµενο" }
"74"
{ "bg": "Количество в опаковка", "el": "Συσκευασία" }
"75"
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 001", "el": "EU/ 1/ 04/ 276/ 001" }
"76"
{ "bg": "Abilify", "el": "Abilify" }
"77"
{ "bg": "5 mg", "el": "5 mg" }
"78"
{ "bg": "таблетка", "el": "∆ισκίο" }
"79"
{ "bg": "Перорално Алуминиеви приложение перфорирани блистери с еднократни дози", "el": "∆ιάτρητη ανά µια δόση κυψέλη (αλουµίνιο/ αλουµίνιο)" }
"80"
{ "bg": "14 x 1", "el": "14 x 1" }
"81"
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 002", "el": "EU/ 1/ 04/ 276/ 002" }
"82"
{ "bg": "Abilify", "el": "Abilify" }
"83"
{ "bg": "5 mg", "el": "5 mg" }
"84"
{ "bg": "таблетка", "el": "∆ισκίο" }
"85"
{ "bg": "Перорално Алуминиеви приложение перфорирани блистери с еднократни дози", "el": "∆ιάτρητη ανά µια δόση κυψέλη (αλουµίνιο/ αλουµίνιο)" }
"86"
{ "bg": "28 x 1", "el": "28 x 1" }
"87"
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 003", "el": "EU/ 1/ 04/ 276/ 003" }
"88"
{ "bg": "Abilify", "el": "Abilify" }
"89"
{ "bg": "5 mg", "el": "5 mg" }
"90"
{ "bg": "таблетка", "el": "∆ισκίο" }
"91"
{ "bg": "Перорално Алуминиеви приложение перфорирани блистери с еднократни дози", "el": "∆ιάτρητη ανά µια δόση κυψέλη (αλουµίνιο/ αλουµίνιο)" }
"92"
{ "bg": "49 x 1", "el": "49 x 1" }
"93"
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 004", "el": "EU/ 1/ 04/ 276/ 004" }
"94"
{ "bg": "Abilify", "el": "Abilify" }
"95"
{ "bg": "5 mg", "el": "5 mg" }
"96"
{ "bg": "таблетка", "el": "∆ισκίο" }
"97"
{ "bg": "Перорално Алуминиеви приложение перфорирани блистери с еднократни дози", "el": "∆ιάτρητη ανά µια δόση κυψέλη (αλουµίνιο/ αλουµίνιο)" }
"98"
{ "bg": "56 x 1", "el": "56 x 1" }
"99"
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 005", "el": "EU/ 1/ 04/ 276/ 005" }