Dataset Preview Go to dataset viewer
text (string)
Teuvəžır Ṯıẋuⱬ Aliy, Qazdəẋu -Suɫṯan, Sonə Muhərbiy, Dışəḵ Ḵunə, Mısostıš-xuə Pşızəbiy sımə psaɫə ley xəmıtu, zım žiʔər adreym ipẋuatəu, zəgu-rıʔuə yaku dəɫu zədəlaⱬəu şıtaş.
Бернд Брандес был по своему собственному согласию убит и частично съеден Майвесом.
Zi nə ɫənıquəm imıɫağuž a ḻı ʔəçɫəçır mazuṯım ḟıćə iṩarə, pṩənṯəpsır iriquəḵıu qižıhu ḟəḵa zəi pɫağunutəqım.
Qıbžaʔənş zauə zıɫəğua psomi
Usaḵuə Uərəzey Aflik i fəepɫu (adıgəbzəḵə) (12+)
Дух Элайзы стал его хранителем.
Из-за пожара двигателя открылся обтекатель, приведя к частичной потере управления, тем самым и отвлекая пилотов от контроля за высотой.
«Bgırısxər» ḟəsşauə roman sotx, Həçim», — qışızžiʔam guapə sşıẋuaş.
Abıxəm uaşıtepsəɫıhḵə ḟır — ʔeym, xuⱬır — ḟıćəm xəğuaşərqım.
В порту Масатлан Елена и Улисес поклялись в вечной любви, выгравировав их имена на скале у края моря.
Abı unağuə ʔuəxuri, kolxoz ləⱬığəri iğəzaṩərt.
«Отцы и дети» Программа «Отцы и дети» в теплой творческой атмосфере студии помогает родителям и детям насладиться совместным общением, открыть для себя таланты друг друга, порадоваться успехам.
Всего в Химачале 49 крупных и малых городов.
Как и многие тропические растения, папирус крайне чувствителен к холодам.
1983 год в истории Канады.
Apxuədət «Kurp i pšəpɫxər» balalaykə ansamblım ita koncertır (Kurp İşẋərə), Kurp İpşəm şeḵuəḵa bal-maskaradır, «Qıtxueblağə, psey ṩəraṩə» surət ğəɫəğuənığər (Terekskə), «Taurıẋım i duney» sabiy nəguzıuⱬ programmər (Arıq), «Kolobokım qışıṩaxər» ḟəşığəm ṩətu sabiy nəẋ ćıḵu dıdəxəm papṩə yağəuva tepɫəğuə ḵəṩxər (Həmidey).
«MTN» kompaniem dızərıdələⱬənu zəgurıʔuənığəm ʔə ṩədʒaş - ar Urıseym i «Rostelekom» ʔuəxuṩaᵽəm xuədəu mobilnə zəpıṩənığəxər mıbdež qışızəzığəpəş ʔənaṯə nəẋ in dıdəxəm yaşışş.
Следующий этап, поздний бронзовый век (Гласинац III), представляет собой отдельную культуру.
Сам Флинк вспоминает, что к 15 годам решил стать теннисным репортёром.
В новой для себя команде Лиля смог быстро зарекомендовать себя.
Волнения, в которых приняли участие более 1000 человек, вспыхнули после того, как бельгийцы избили двоих рабочих.
Nəğabə duneym exıža Xoking Stiven auə sıtmi qıxurijaqım di planetər ʔəmal zəriʔəḵə nəẋ psınṩəu yabgınənu.
Ar operə, operettə, maqamə spektakl kuədım xətaş.
Auərə Bəhil sımə İndıl psı ʔufəm pəğunəğu Krasnoarmeysk qaləm qəsaş.
Ответвления чаще всего выполняются на той стороне, напряжение на которой в процессе эксплуатации подвергается изменениям.
İṯanə yapə ʔəbəğuəm xuitu gupsısəfır ğaṩəm ɫə bıdəḵə şıuva guərş, sıt žaʔən, dauə qaşıẋun žimıʔəu?
Ḟıṩəm, Guaṩədəḵım i Bəraq Pɫıⱬ ordenxər, «Guaṩədəḵ xəxuağəm papṩə», «Ləⱬığəm qızərıxəžanıḵam papṩə», nəğuəṩ medalxəri qısxuağəfəşaş, SSSR-m sportımḵə ṩih ziʔə srimasterş.
В возрасте 17 лет будущая художница работала в музейным сторожем в Гренобле, параллельно учась в национальном центре современного искусства в Гренобле.
Uqısxuəpəžu sisaş ui ṩıbım,
Из них 640 миллиардов пришлось на потери от уменьшения ставки подоходного налога.
Когда Майклу было 13 лет, отец ушёл в отставку (отец актёра скончался от сердечного приступа 6 января 1990 года), и семья поселилась в пригороде Ванкувера, в местечке под названием Бернаби, где мальчик учился в одной школе с Брайаном Адамсом (который старше Фокса на 1,5 года).
Ləⱬığəm xağəha surətxər i ʔədaqə qıṩəḵaş Maryam ipẋu, zi ʔəṩağəḵə dizayner Ğuṩapşə-Qandur Tomə.
Mıxərş literaturəm i ɫabⱬər, axərş universitetım şezğəjaxəm yaxəspşənu sızıxətar.
Для того, чтобы смягчить нагрузку, танцорам пришлось изменить поддержку в своих программах.
Qızərıṩəḵamḵə, mašinəm laⱬəšxuə iʔətəqımi, Ahməd xuzəḟəḵaş ar zəriğəpəşıžınu.
Pćır sıtḵə şhəpə, «uşier» poəziem xəɫın xuey xuabağər qıṩəzımığəhə, ar dənə qəna, — ṯəḵu ṩıʔə-psıʔə zıṩ nəşənəş.
С 1981 года в Лаксэльве находится главный офис газеты Ságat («Новости»), материалы которой в значительной степени посвящены саамской тематике.
Guxəɫ guaṩər ui ʔıhəş…
Шерман приобрёл за $8 четыре листа по 50 таких же перевёрток и как раз размышлял, как ими распорядиться с пользой.
Её резиденция находится в Лиссабоне.
Финальная сцена драки между Финном и безумным капитаном снималась в едва освещённых декорациях, чтобы повысить напряжённость и заставить публику гадать, кто может выйти победителем.
Широко используется оценка биомассы через измерение концентрации хлорофилла.
Ɫəpqım i psaɫə maxuə
На него откликнулось около тысячи человек, но принят был лишь один.
Сервис был основан 25 марта 2009 года 18-летним американцем Leif K-Brooks и достаточно быстро завоевал популярность в среде англоязычных пользователей: так, уже менее чем через месяц после открытия число просмотров сайта достигло 150 000 просмотров.
Проявил в этом деле много усердия, но затем вновь тайно сбежал и объявился в Камбре, откуда пытался вести переговоры с обеими партиями.
28 июня 2003 года родила сына известному американскому спринтеру Тиму Монтгомери.
12-21
Захвачен первым HMS Falkland и HMS Dreadnought в 1704 году и переименован.
Ɫəuⱬ daxə, ḻəuⱬıḟ qəzığəna Qəzanoquə Žəbağı zi napṩə teɫır zeiquədəsxəm ya zaquəqım, ar nəğəsauə ɫəpqıḻş, adıgə duneymi i jaḵuəş.
Auə nəẋıṩər — Žırasɫən — zıbžanərə zeḵuə şıʔa nəuⱬ, zıteuəxər, ley zraxxər ḟəguənıh ẋuža, thəm eṩə, sıtmi, aḟəḵa emıⱬəžınu abı triuxuəri, ṯısıžaş.
В июле 1992 года Ахмед Гозали был снят с должности.
İ guaşəxər qıxeṩıḵ pẋəm, txıɫımᵽəm, ʔudanəm, ğuṩım, «FʔMO» nəmıcə ʔuəxuṩaᵽəm qıṩiğəḵ plastikım, uzınšağəm zəran xuəẋun guəri zıxəmıɫ şəḵ qabzə ḻəuⱬığuəm, nəğuəṩxəmi.
Willem van den Blocke (польск.).
«Qalən pərıtır iḵi nəẋışhə dıdəu şıtır əkzamenxər nəḟ-ney xəmıɫu, zaxuağər i ɫabⱬəu iḵi zəʔuxauə eğətınır qızəğəpəşınırş», — žiʔaş Emuz Ninə.
Пациент наблюдает отдалённый объект обоими открытыми глазами, с использованием необходимой диоптрической коррекции.
Он также сделал вклад в Записке о Трактат Галилея который касается движения в природе (лат. Note on the Treatise of Galileo Concerning Natural Motion) в первом издании флорентийской работы Галилео Галилея.
Может передаваться как заготовке (например, в токарных станках), так и инструменту (напр., в сверлильных, шлифовальных, фрезерных станках).
Бонус «Один удар» также сохранится.
Наречия предшествуют глаголам, на которые они влияют — например, «Она говорит громко» будет ᎠᏍᏓᏯ ᎦᏬᏂᎭ asdaya gawoniha (буквально: «громко-она-говорит»).
Витаутас Петкявичюс (1930—2008), писатель и политический деятель.
Dızəxuəarəzıžu deṯısəxıž ẋunuqım.
20.45 «Bⱬaẋuə».
Брат Луи Брейе, историка искусства.
QUƏŠROQUƏ Sanə.
Вклад в эволюционную биологию вносят исследования в таких узкоспециальных областях, как териология, орнитология или герпетология, которые обобщаются для получения ясной картины развития всего органического мира.
Начиная с 1651 года, поселение быстро росло — сюда переселилось много крестьян и казаков с Правобережной Украины.
Орден Чингисхана (монг.
Белей, Ольга; Вермеюк, Лилия.
Dışəḵə dızışıguğa, 2012 ğəm London şıʔa Olimpiadəm i çempion Xaybulaev Tagir, di žağuə zərıẋunşi, kilogrammi 100-m nəs zi həɫağ ʒyudoistxəm ya zəpeuəm i yapə dıdə zəʔuṩəm qışıxağəṩaş.
Андома-гора возникла в результате движения ледника и является гляциодислокацией.
Река была впервые изучена в 1852 году Уильямом Мантеллом, агентом Кентерберийской ассоциации.
Mı duneym tet psori zəɫıtar ləⱬığəraş.
Между собой эти мембраны соединяются синцитиальными тяжами.
Ʒəuəquəʒıh – ʔuəxur zrauxıḻəu ʒıh zıxuaṩa ćıxu.
Apxuədizḵə i gur xəṩti iɫəğuaqım isxər unəm.
Evropəm şıpsəuxəm ar hələmət qaşıẋunş, auə a skulpturə ćıḵum qeğəɫağuə a ɫəẋənəm sabiyxər duneym qızərıtehəu şıta ṩıḵər.
История Биюк-Янкоя.
Но Йожеф Эвегеш мог пробудить интерес.
Xaɫhəxər (ćıxuiş ʔıhə): nartıxu həžığəu — g 560-rə, guəʒ həžığəu — g 80, jədıḵəu — 4, šəuə — g 800, pşağəu — g 64-rə, šığuu, zərıbğəⱬənu tẋuuə — uzıxueym xuədiz.
В 1922—1936 годах жил в Москве.
Səri abı sıdəpɫeyauə qıṩəḵınş.
Отличительные признаки породы — полоса по хребту и зебровидные полоски на ногах.
23 августа — Осборн Рейнольдс, английский инженер и физик, специалист в области гидравлики (ум.
В 2002 году она выступила в Йокогаме (Япония).
В 2002 году каждый край получил некоторую автономию.
VASKOV (zıqomrə şıta nəuⱬ, tutın qızəquixri, iḵuḵ-qiḵuḵıu efən ṩiʒaş).
Di žıg xadəm psıguən itş, abıxəm ğunə zimıʔə psıẋumaᵽə in yaʔəş.
Nəpsrə zəšrəş sabiym qıxuiğənəžır.
Urısıbzəmrə urıs şənxabzəmrə yateṩıhauə qızərağəpəşami, zəxıhəm i utıku qrahə di ṩınaɫəm şıpsəu ɫəpq maṩəxəm ya anədəɫxubzəxəm uzığəᵽeyteyuə xəɫ ʔuəxuğuəxəri.
Qəralpso zəpeuəm i əkspert nəẋışhəm zərıžiʔamḵə, zıxuejə ʔəṩağəmḵə Karinə zəḟəḵıšxuə qiğəɫəğuaş.
В 1421 году состоялась битва при Боже между англичанами и объединённой франко-шотландской армией.
Институт сегодня включает 21 подразделение: шесть факультетов (богословия, литературы, философии, социальных наук, педагогики и канонического права), научно-исследовательские институты, высшие школы, университетскую духовную семинарию (фр. Séminaire universitaire des Carmes), научно-исследовательские лаборатории и два музея.
Zəuə si nəgu qıṩıhaş iğaṩəm sımıɫəğua si quəš nəẋıⱬ Aliy iḵi abı i usə ćərıʔuər şabəu qezğəⱬaş.
Ṩəjıḵaḵuəxəm ijı yaʔərıhə mı txıɫımrə mıguvəu duneym qıtehənu kinomrə ya zəxuakum zəşımışẋu zərıdəmıɫınur txaḵuəm i guɫıtəmrə gumızağənığəmrə ya ḟıṩəş.
В 1602 году Анри де Ла Тур д’Овернь участвовал в заговоре Шарля де Гонто, герцога Бирона, вместе с герцогом Савойским и испанским губернатором Милана.
Каштанов Алексей Константинович.
Ar qiuxa nəuⱬ, abı grafikəmḵə aspiranturər qışiuxaş.
В Бельгии (Валлония), сингл вошёл в Ультратоп 40 под 30 номером 19 июня, и достиг пика — 18 места на следующей неделе.
Pasəm adıgəxəm ḻığə zezıhaxəm uərəd xuausırt, ʔuəxušxuə zıləⱬaxəm ḟıṩə žıg xuxasərt.
End of preview (truncated to 100 rows)

kbd: web sites dump deduplicated latin script – 835K sentences

ru: wiki dump deduplicated – 835K sentences

Edit dataset card

Models trained or fine-tuned on anzorq/kbd-ru-1.67M-temp