1 [PAD]
2 [UNK]
3 [CLS]
4 [SEP]
5 [MASK]
6 !
7 '
8 ,
9 .
10 0
11 1
12 2
13 3
14 4
15 5
16 6
17 7
18 8
19 9
20 :
21 ;
22 ?
23 A
24 B
25 C
26 D
27 E
28 F
29 G
30 H
31 I
32 J
33 K
34 L
35 M
36 N
37 O
38 P
39 Q
40 R
41 S
42 T
43 U
44 V
45 W
46 X
47 Y
48 Z
49 a
50 b
51 c
52 d
53 e
54 f
55 g
56 h
57 i
58 j
59 k
60 l
61 m
62 n
63 o
64 p
65 q
66 r
67 s
68 t
69 u
70 v
71 w
72 x
73 y
74 z
75 ¡
76 £
77 ±
78 º
79 ½
80 Â
81 Å
82 Æ
83 Ç
84 Ó
85 Ô
86 ×
87 Ú
88 Û
89 Ü
90 ß
91 à
92 á
93 â
94 ä
95 å
96 æ
97 ç
98 è
99 é
100 ê
101 ë
102 ì
103 í
104 î
105 ï
106 ñ
107 ò
108 ó
109 ô
110 ö
111 ù
112 ú
113 û
114 ü
115 ý
116 Č
117 ĥ
118 ĵ
119 ń
120 œ
121 ŕ
122 ś
123 ŵ
124 ƒ
125 ́
126 Α
127 Ε
128 Λ
129 Σ
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 ##o
144 ##r
145 ##t
146 ##i
147 ##s
148 ##m
149 ##n
150 ##d
151 ##e
152 ##f
153 ##p
154 ##k
155 ##a
156 ##b
157 ##j
158 ##g
159 ##l
160 ##h
161 ##ô
162 ##w
163 ##u
164 ##ú
165 ##â
166 ##c
167 ##y
168 ##v
169 ##ê
170 ##z
171 ##û
172 ##W
173 ##A
174 ##R
175 ##T
176 ##ë
177 ##ó
178 ##è
179 ##D
180 ##L
181 ##U
182 ##E
183 ##ö
184 ##I
185 ##O
186 ##H
187 ##5
188 ##7
189 ##3
190 ##4
191 ##K
192 ##N
193 ##ü
194 ##C
195 ##ä
196 ##Y
197 ##ï
198 ##é
199 ##ò
200 ##S
201 ##x
202 ##á
203 ##G
204 ##q
205 ##M
206 ##8
207 ##0
208 ##P
209 ##J
210 ##F
211 ##ỳ
212 ##6
213 ##V
214 ##9
215 ##B
216 ##Z
217 ##2
218 ##î
219 ##ì
220 ##X
221 ##1
222 ##à
223 ##½
224 ##ù
225 ##×
226 ##œ
227 ##í
228 ##ś
229 ##Û
230 ##Â
231 ##æ
232 ##ç
233 ##ý
234 ##Q
235 ##ß
236 ##Λ
237 ##Α
238 ##Σ
239 ##º
240 ##å
241 ##ñ
242 ##ẇ
243 ##ĥ
244 ##ĵ
245 ##Ô
246 ##Ú
247 ##Ç
248 ##́
249 ##en
250 ##er
251 ##ar
252 ##an
253 ##in
254 de
255 ##ch
256 ##at
257 ##ei
258 ##ie
259 ##st
260 en
261 ##et
262 it
263 ##el
264 in
265 ##oe
266 ##ke
267 fan
268 yn
269 ##le
270 ##je
271 ##oar
272 ##de
273 ##och
274 ##ol
275 ##te
276 op
277 ##yn
278 dat
279 ##it
280 ##re
281 net
282 ##im
283 ##ear
284 st
285 mei
286 dy
287 ##ge
288 ##ri
289 ##on
290 ##ts
291 ##om
292 er
293 al
294 ##der
295 ##ne
296 se
297 te
298 ##aa
299 ##ur
300 oan
301 ik
302 ##sk
303 der
304 wie
305 ##ing
306 ##li
307 ##ou
308 foar
309 is
310 mar
311 ##ien
312 hie
313 om
314 har
315 ##ich
316 as
317 ##êr
318 ##ten
319 sa
320 ##ea
321 fer
322 him
323 ##jen
324 sk
325 ##den
326 syn
327 ##ter
328 ##ier
329 ##gen
330 mo
331 ##il
332 ##or
333 ##ken
334 ##inne
335 be
336 wol
337 oer
338 út
339 by
340 ha
341 ##is
342 ek
343 ##jin
344 nei
345 De
346 ##al
347 ##ach
348 ##ûn
349 hj
350 ##ân
351 ##ak
352 dêr
353 ##ste
354 ##ze
355 ##am
356 wur
357 ##ocht
358 noch
359 ##me
360 wat
361 ge
362 It
363 ûn
364 ta
365 ##we
366 ##yk
367 sei
368 oar
369 ##ij
370 ##els
371 my
372 ##id
373 tr
374 ##ik
375 ##op
376 ##tsje
377 ##ast
378 wer
379 ##ok
380 Hy
381 Ik
382 no
383 ##iet
384 dan
385 ##ers
386 ##ld
387 ##men
388 ##aar
389 ##ske
390 ##lik
391 hat
392 hy
393 gr
394 ien
395 ##au
396 ##pe
397 hja
398 ts
399 ##oer
400 kom
401 wy
402 ear
403 ##oed
404 li
405 Mar
406 ##ee
407 En
408 ##ant
409 ##iene
410 ##ir
411 ##sje
412 ##zen
413 ##nen
414 ##wa
415 ##pen
416 of
417 br
418 alle
419 moat
420 ##ot
421 ##eit
422 troch
423 sl
424 mear
425 ##ut
426 ##ra
427 fol
428 ##em
429 ##ip
430 ##oan
431 kin
432 ##ry
433 soe
434 ##kt
435 ##aam
436 ##iz
437 gjin
438 ôf
439 ##ang
440 koe
441 ##uor
442 ##as
443 doe
444 wi
445 ##ren
446 man
447 ##ige
448 min
449 sp
450 ##bb
451 ##etter
452 ##ek
453 ##lde
454 ##ong
455 ##of
456 ##ap
457 haw
458 ##oen
459 pr
460 kri
461 fr
462 ûnder
463 ##len
464 to
465 ##ma
466 ##ju
467 ##ein
468 hoe
469 Dat
470 ##sken
471 ne
472 ##itte
473 ##mer
474 waar
475 ##êst
476 sil
477 ##agen
478 tsjin
479 ##est
480 myn
481 ús
482 ##uw
483 ##yts
484 ##oel
485 fre
486 ##jocht
487 ##ker
488 ##âld
489 ##acht
490 bi
491 ##se
492 for
493 sw
494 In
495
496 ##ai
497 ##un
498 ##ster
499 ste
500 ##iid
501 ##olle
502 ##us
503 hear
504 ##izze
505 moast
506 binne
507 ##sels
508 jo
509 doch
510 ##ja
511 ##ver
512 ##ûs
513 Fry
514 hjir
515 ber
516 ##yd
517 ##ven
518 ##ele
519 goed
520 wurd
521 ##ad
522 kl
523 ##kje
524 ##sl
525 kaam
526 ##int
527 Se
528 ef
529 ##iel
530 beg
531 oare
532 dr
533 pl
534 Yn
535 kr
536 ##es
537 ##ber
538 ##ingen
539 ##wer
540 19
541 ##itten
542 ##ig
543 neat
544 grut
545 ##cht
546 bl
547 oars
548 jier
549 ##man
550 ##wat
551 ##od
552 fier
553 wei
554 ##igen
555 wêze
556 ##jer
557 ##icht
558 ##ûnder
559 jon
560 ##ul
561 ##ine
562 seach
563 men
564 ##eid
565 lea
566 ##sten
567 ##aal
568 doar
569 ##gel
570 west
571 ##êd
572 ##kes
573 wiene
574 As
575 ##bben
576 ##ft
577 kre
578 woe
579 hel
580 wurde
581 ##og
582 Hja
583 hawwe
584 lang
585 ##rie
586 hinne
587 ##ús
588 ##joch
589 dochs
590 ##ienen
591 dit
592 hân
593 Doe
594 ris
595 stie
596 ##ris
597 mak
598 twa
599 alt
600 sels
601 ##oek
602 ##sel
603 ein
604 ##sen
605 kear
606 ##os
607 ##um
608 bin
609 heit
610 tin
611 fl
612 el
613
614 mem
615 waard
616 Dêr
617 ##riuw
618 ##aak
619 ##like
620 all
621 ##ed
622 sjen
623 bli
624 ##if
625 ##gear
626 komt
627 libben
628 ##skip
629 jonge
630 ut
631 Wat
632 ##oech
633 boer
634 lyk
635 eagen
636 set
637 efter
638 ##ait
639 bern
640 Dy
641 lyts
642 ##oppe
643 ##ied
644 hûs
645 hiene
646 tiid
647 frou
648
649 Wy
650 ##âl
651 kn
652 ja
653 Der
654 Ja
655 seit
656 bes
657 ##eg
658 lân
659 ##kom
660 eigen
661 wa
662 fuor
663 sj
664 die
665 wurden
666 kle
667 Sa
668 ##ens
669 alles
670 ##ate
671 altyd
672 komme
673 krekt
674 stik
675 wurdt
676 ##waan
677 ##jou
678 nea
679 ##erd
680 ##war
681 hast
682 ##oene
683 tri
684 ##by
685 ##oa
686 ##tel
687 hwat
688 wurk
689 ##imme
690 ##rou
691 kea
692 ##oarn
693 ##wur
694 ##ist
695 ##sj
696 ##ff
697 No
698 Al
699 stean
700 sm
701 ##nich
702 ##ve
703 gean
704 ##annen
705 ##heid
706 ##ders
707 want
708 ##usken
709 dizze
710 fuort
711 ie
712 bet
713 ##eech
714 ##ru
715 ##art
716 hea
717 ##aten
718 ##ert
719 ##út
720 pear
721 ##dich
722 wit
723 ##kel
724 siet
725 gl
726 ##eide
727 su
728 del
729 letter
730 grutte
731 ##kear
732 folle
733 kinne
734 ##jend
735 ##oal
736 ##ild
737 he
738 ##eis
739 ##get
740 an
741 ##âlde
742 sin
743 ##rek
744 Op
745 un
746
747 ##per
748 minsken
749 âld
750 ferh
751 ##uwe
752 jûn
753 ##rij
754 ble
755 giet
756 ##hús
757 stil
758 ##isk
759 ##ije
760 tusken
761 ##ols
762 moatte
763 ##reau
764 lei
765 allinne
766 sizze
767 str
768 ##wen
769 ##sp
770 âlde
771 tocht
772 wr
773 dwaan
774 ##jir
775 ##elle
776 sok
777 krige
778 ##jouwer
779 werom
780 ##aad
781 Dan
782 kant
783 ##yt
784 lit
785 ##yl
786 fon
787 ##uer
788 ûnt
789 folk
790 ##arre
791 Jan
792 Mei
793 re
794 fle
795 ##joer
796 van
797 like
798 ##be
799 makke
800 Fryske
801 moai
802 frege
803 holle
804 ##lju
805 ##dat
806 ##tsen
807 gef
808 ##amen
809 ##aster
810 gau
811 hiele
812 win
813 ##gearre
814 ##ling
815 rûn
816 dea
817 stiet
818 ##ouwe
819 earste
820 ##jende
821 earst
822 ##ank
823 ##br
824 skriuw
825 boar
826 ##ag
827 ##oft
828 iepen
829 wêr
830 ##lân
831 ##and
832 ##stra
833 ##ike
834 plak
835 sit
836 Hoe
837 sn
838 ##tsjes
839 ##mers
840 kommen
841 ##lein
842 ##ide
843 gri
844 sûnder
845 dei
846 lêste
847 ##zje
848 elk
849 gen
850 fansels
851 rek
852 ##tsjen
853 An
854 do
855 boppe
856 ##oun
857 hiel
858 on
859 ##del
860 ##wi
861 ##ger
862 gyn
863 ##folle
864 le
865 ##yske
866 het
867 ##iten
868 ##aasje
869 ##ille
870 wen
871 fierder
872 gong
873 ##ket
874 ##fel
875 ##ammen
876 bar
877 ##ann
878 wist
879 ##aat
880 ##iden
881 nij
882 kop
883 ##oat
884 ##leat
885 gew
886 Br
887 ##aas
888 rom
889 ##amme
890 lytse
891 oft
892 ##wei
893 Jo
894 ##aach
895 bed
896 bûten
897 ##ins
898 ar
899 thús
900 Har
901 tre
902 ken
903 18
904 ##fer
905 St
906 wetter
907 ferl
908 moarn
909 ##aan
910 ##aem
911 bleau
912 ##jon
913 ##set
914 ##anne
915 better
916 ##ôch
917 liet
918 ##pt
919 jong
920 dot
921 fie
922 trije
923 ske
924 even
925 ##immen
926 ##âlden
927 sjocht
928 sein
929 ##he
930 heal
931 ##urk
932 ##raat
933 hannen
934 ##inge
935 nije
936 stu
937 frij
938 ##stel
939 ##ommen
940 mea
941 ##ake
942
943 oant
944 ach
945 ##slân
946 ##urd
947 ko
948 beide
949
950
951 dagen
952 ##lst
953 wrâld
954 harren
955 ##jes
956 ##eam
957 ##ef
958 ##ange
959 dien
960 óp
961 Fan
962 dyn
963 lêst
964 swier
965 ##jem
966 kon
967 ##ysk
968 noait
969 dingen
970 vie
971 ##ite
972 jierren
973 wier
974 ##ongen
975 ##selde
976 gyng
977 mid
978 jild
979 ##ieten
980 tsjer
981 Nee
982 lear
983 joech
984 rea
985 ben
986 kw
987 Fryslân
988 ##ún
989 we
990 mu
991 ##bbe
992 ##out
993 fertel
994 bo
995 ##bl
996 mis
997 koar
998 ##fol
999 earm
1000 ljocht
1001 sitten
1002 boek
1003 bel
1004 faak
1005 sette
1006
1007 witte
1008 ##immer
1009 ##ret
1010 ##jip
1011 Foar
1012 iens
1013 kamen
1014 gre
1015 je
1016 hâlde
1017 ##oede
1018 ##oms
1019 tige
1020 ##âns
1021 fal
1022 bist
1023 leit
1024 hyn
1025 Syn
1026 lûd
1027
1028 Frysk
1029 ##iket
1030 ##ys
1031 nou
1032 ##sicht
1033 ##iskien
1034 ##úd
1035 ##stean
1036 skoal
1037 ##ûk
1038 ##iif
1039 stap
1040 hâld
1041 gie
1042 brie
1043 soar
1044 ##fal
1045 ##rik
1046 fûn
1047 fêst
1048 leaf
1049 ##ól
1050 úts
1051 ##hâld
1052 minske
1053 ##dei
1054 ##ppe
1055 ju
1056 ##sjes
1057 ##gelyk
1058 draa
1059 ##jitte
1060 ##omme
1061 begûn
1062 liz
1063 ##earre
1064 bêd
1065 fin
1066 ##pel
1067 ##oor
1068 rjocht
1069 ##vel
1070 ##ro
1071 nacht
1072 ##old
1073 keamer
1074 ##ere
1075 efkes
1076 freon
1077 hearde
1078 ##uorre
1079 lâns
1080 dus
1081 ##bel
1082 wyn
1083 gel
1084 ##onk
1085 een
1086 ##dere
1087 sjoen
1088 ##foar
1089 lju
1090 slie
1091 ##alen
1092 oaren
1093 ##ck
1094 ##lich
1095 bytsje
1096 ##dde
1097 Do
1098 fam
1099 hier
1100 nee
1101 jimme
1102 ##gean
1103 himsels
1104 skreau
1105 ##akke
1106 ##kl
1107 allegearre
1108 iene
1109 wolle
1110 ##ging
1111 am
1112 frjem
1113 docht
1114 fers
1115 ##mei
1116 klear
1117 achter
1118 ke
1119 ##yp
1120 ##ijn
1121 ##etten
1122 Wêr
1123 litte
1124 praat
1125 ##wols
1126 ##inke
1127 ##inken
1128 ##uorren
1129
1130 Frie
1131 wêzen
1132 ##ink
1133 wylst
1134 trou
1135 soene
1136 ##min
1137 wolris
1138 fersk
1139 ant
1140 ##ichter
1141 ##juster
1142 stêd
1143 sille
1144 ol
1145 ##dr
1146 siz
1147 ynienen
1148 ##tr
1149 koene
1150 ur
1151 ##ia
1152 ##tsk
1153 bre
1154 âl
1155 Kl
1156 wach
1157 fa
1158 God
1159 jim
1160 gu
1161 krije
1162 ver
1163 heech
1164 ##zer
1165 los
1166 sne
1167 ticht
1168 tafel
1169 ##oppen
1170 ##liks
1171 ##leats
1172 ##rich
1173 doarp
1174 Om
1175 mocht
1176 ##pl
1177 ##iter
1178 fielde
1179 litten
1180 elkoar
1181 sy
1182 moa
1183 ##êste
1184 ##ob
1185 besk
1186 genôch
1187 kaem
1188 ##ds
1189 ##ysje
1190 safolle
1191 djip
1192 Ut
1193 stri
1194 Heit
1195 bliuw
1196 mien
1197 ##ón
1198 po
1199 ##ogge
1200 ##ante
1201 lange
1202 ##hûs
1203 ##doar
1204 meitsje
1205 Ne
1206 ##ôf
1207 foarby
1208 jit
1209 ##ette
1210 suver
1211 stien
1212 ##hear
1213 pak
1214 prate
1215 ferb
1216 big
1217 By
1218 ##eint
1219 Durk
1220 mai
1221 ##olsma
1222 fjouwer
1223 tsj
1224 Fr
1225 goede
1226 namme
1227 Brolsma
1228 Hol
1229 ##gje
1230 sizzen
1231 moasten
1232 part
1233 ##kens
1234 iten
1235 ferw
1236 ##êft
1237 begjin
1238 hert
1239 ##okk
1240 ##lis
1241 Gr
1242 foel
1243 brocht
1244 ##hinne
1245 Is
1246 don
1247 pers
1248 each
1249 ##onken
1250 ##fier
1251 ##ings
1252 neam
1253 aut
1254 soks
1255 minder
1256 ##its
1257 sitte
1258 óm
1259 Ljouwer
1260 Net
1261 ##ochten
1262 ##sto
1263 hús
1264 nu
1265 pre
1266 ##uld
1267 Tsj
1268 ##anten
1269 froulju
1270 ##ffens
1271 Nei
1272 so
1273 lykas
1274 ##ard
1275 ##east
1276 ##wol
1277 ##eld
1278 lykwols
1279 jaan
1280 ##innen
1281 bij
1282 ##adich
1283 ##wurd
1284 ##oenen
1285 skou
1286 met
1287 tsjerke
1288 ##jo
1289 ier
1290 fern
1291 alh
1292 tink
1293 fyn
1294 ##ug
1295 ##nei
1296 hij
1297 Ek
1298 ##otten
1299 Ger
1300 ommers
1301 ##kommen
1302 mûle
1303 ##ichte
1304 dur
1305 best
1306 gear
1307 ##erk
1308 earder
1309 waerd
1310 ferhaal
1311 rjoch
1312 ##innich
1313 ##oet
1314 hienen
1315 sieten
1316 ##inoar
1317 stre
1318 ##ont
1319 ##lend
1320 gewoan
1321 ##eare
1322 ##gem
1323 hâlden
1324 ##tiid
1325 ##ppen
1326 ##achten
1327 me
1328 ##eart
1329 da
1330 ##sjen
1331 beh
1332 spul
1333 Dit
1334 rôp
1335 fyts
1336 liket
1337 ##stik
1338 ##elje
1339 pleats
1340 bliuwe
1341 hurd
1342 ##akker
1343 ##inen
1344 ##atuer
1345 arb
1346 soan
1347 ##ern
1348 ##ks
1349 ##ting
1350 ##óm
1351 ##ters
1352 ##ech
1353 ##oglik
1354 wike
1355 bêst
1356 syk
1357 fj
1358 Tr
1359 soms
1360 ferd
1361 ##kke
1362 ##heit
1363 Un
1364 bis
1365 ree
1366 ##kr
1367 ##jûn
1368 ##pr
1369 gesicht
1370 ##iis
1371 slach
1372 ##komme
1373 rekken
1374 aan
1375 ##da
1376 ferst
1377 sinne
1378 ##unst
1379 pol
1380 omdat
1381 niet
1382 Alle
1383 Pe
1384 ##ga
1385 ##ha
1386 ##jit
1387 skoalle
1388 ##oeken
1389 brief
1390 ged
1391 ##omm
1392 kinnen
1393
1394 omh
1395
1396 wiis
1397 bit
1398 ro
1399 sam
1400 ##end
1401 beam
1402 fwar
1403 di
1404 ##fl
1405 doel
1406 miskien
1407 rêst
1408 inkel
1409 waarden
1410 ##ill
1411 rei
1412 oere
1413 tek
1414 or
1415 Van
1416 skri
1417 slim
1418 skriuwer
1419 ##gong
1420 ##ekker
1421 oerein
1422 krigen
1423 lu
1424 Peke
1425 Hyl
1426 ##oop
1427 spr
1428 tinke
1429 ##yf
1430 war
1431 dre
1432 ##elde
1433 praten
1434 Rien
1435 helle
1436 fine
1437 Mem
1438 hol
1439 sjoch
1440 hing
1441 ##lear
1442 graach
1443 grûn
1444 alhiel
1445 nimmen
1446 ##iger
1447 ##ult
1448 ##heden
1449 freeg
1450 194
1451 ##okter
1452 ##ieden
1453 ##wurk
1454 ap
1455 loft
1456 fu
1457 kof
1458 ##oard
1459 pas
1460 Ljouwert
1461 ##arte
1462 Ien
1463 lein
1464 ##ind
1465 gefal
1466 ##chte
1467 ##fan
1468 jin
1469 ##inte
1470 her
1471 ##ôn
1472 stuit
1473 ##ale
1474 krijen
1475 ##oekje
1476 Douwe
1477 Ha
1478 langer
1479 auto
1480 ##lendal
1481 liter
1482 ##elskip
1483 omheech
1484 stiene
1485 ##akt
1486 ##tsjin
1487 naam
1488 hu
1489 rint
1490 stoar
1491 skip
1492 os
1493 muo
1494 jout
1495 ##uten
1496 ##want
1497 leau
1498 ##slach
1499 gou
1500 knik
1501 jûns
1502 Sch
1503 persoan
1504 glim
1505 sokke
1506 mooglik
1507 moaie
1508 reis
1509 Rienk
1510 ##waen
1511 ##nis
1512 rêch
1513 Myn
1514 hok
1515 bliuwt
1516 ##eal
1517 dúd
1518 ##jinne
1519 sûn
1520 jonges
1521 grif
1522 wis
1523 dri
1524 oarl
1525 ##ane
1526 ##ieding
1527 ##amer
1528 hege
1529 macht
1530 ##pke
1531 fiif
1532 ##sa
1533 ##gels
1534 sker
1535 ##let
1536 ferkear
1537 geast
1538 rekke
1539 let
1540 fert
1541 bêste
1542 dom
1543 dichter
1544 ##rekt
1545 stadich
1546 tsjuster
1547 fee
1548 Fer
1549 Hjir
1550 ##ile
1551 gefoel
1552 pet
1553 Fre
1554 ##ta
1555 ##koar
1556 Ts
1557 ##inga
1558 ##gde
1559 binnen
1560 ##hâlde
1561 ##oegen
1562 ##ust
1563 Of
1564 allegear
1565 ##jû
1566 nim
1567 Oer
1568 skoft
1569 koart
1570 baas
1571 fak
1572 neffens
1573 ##ftich
1574 hjoed
1575 ##weging
1576 brû
1577 tagelyk
1578 wyt
1579 ##ies
1580 ding
1581 tak
1582 ##ijen
1583 spe
1584 ##fte
1585 ##ibb
1586 stoel
1587 ##dert
1588 Ear
1589 toan
1590 Piter
1591 winter
1592 ##aris
1593 inoar
1594 pri
1595 ##mmen
1596 ##moed
1597 wienen
1598 Men
1599 fen
1600 ##ikke
1601 twadde
1602 ##pte
1603 meitsjen
1604 Oan
1605 buor
1606 fanke
1607 wize
1608 geb
1609 master
1610 ##êre
1611 sloech
1612 wite
1613
1614 ##auwe
1615 wiif
1616 Sk
1617 Am
1618 ##sch
1619 ##kken
1620 ##skri
1621 ##ort
1622 Be
1623 ma
1624 ##vere
1625 stikken
1626 bang
1627 fiel
1628 ##tyd
1629 ##off
1630
1631 ##okke
1632 allinnich
1633 ea
1634 ##eger
1635 Jantsje
1636 Hes
1637 ##otte
1638 pake
1639 dúdlik
1640 gâns
1641 ##sjut
1642 nai
1643 ##ym
1644 bliid
1645 Kom
1646 simmer
1647 ##kend
1648 rop
1649 keap
1650 feroar
1651 makket
1652 tinkt
1653 ##oei
1654 ##ylje
1655 ##achte
1656 pro
1657 lizze
1658 vól
1659 kar
1660 Lyts
1661 ter
1662 ##zjen
1663 ##str
1664 aar
1665 moarns
1666 ##ses
1667 ##wiis
1668 ##ler
1669 klean
1670 hielendal
1671
1672 ##eltsje
1673 tsien
1674 Wol
1675 heard
1676 ryk
1677 leafde
1678 moatten
1679 oarloch
1680 wea
1681 ##ene
1682 ##dige
1683 ##eim
1684 hâldt
1685 ##onge
1686 seagen
1687 nijs
1688 frjemd
1689 greate
1690 Bo
1691 ##lang
1692 witten
1693 bloed
1694 Dúts
1695 ##rist
1696 Hessel
1697 dra
1698 ##iv
1699 glê
1700 fing
1701 ##iks
1702 ##ring
1703 amper
1704 dêrom
1705 freget
1706 opr
1707 acht
1708 wein
1709 Wie
1710 stjoer
1711 lizzen
1712 ##res
1713 ##ften
1714 dyk
1715 ##amp
1716 voor
1717 Kal
1718 haad
1719 ##jonken
1720 Je
1721 lait
1722 ##fre
1723 ##ieren
1724 par
1725 manlju
1726 taal
1727 slag
1728 hearre
1729 kening
1730 gien
1731 skod
1732 ##lige
1733 ##omp
1734 rinne
1735 El
1736 hou
1737 hynder
1738 soad
1739 ##gr
1740 ##ner
1741 ##eljen
1742 ##imm
1743 nochris
1744 ##ny
1745 ##illy
1746 Sn
1747 Och
1748 ##ans
1749 193
1750 Hollân
1751 Hylck
1752 ##erke
1753 samar
1754 ##bje
1755 ##earde
1756 onder
1757 ##rije
1758 great
1759 aardich
1760 ##win
1761 maar
1762 altiten
1763 ##slein
1764 moatst
1765 Ge
1766 ##okken
1767 elts
1768 du
1769 ##tsma
1770 ##ent
1771 si
1772 dokter
1773 ##stien
1774 gek
1775 Wêrom
1776 ##ade
1777 skyn
1778 ##aaie
1779 ##gens
1780 ##lier
1781 Jou
1782 ##jochte
1783 reden
1784 ##goed
1785 swarte
1786 For
1787 ##inten
1788 tel
1789 ##utsen
1790 lêzen
1791 ##wó
1792 tegearre
1793 ##rekken
1794 immen
1795 striid
1796 ##ets
1797 He
1798 ##mid
1799 tw
1800 hwant
1801 ##ls
1802 la
1803 ##gjen
1804 soarte
1805 Us
1806 nocht
1807 ##unt
1808 ##aai
1809 kofje
1810 heart
1811 swiere
1812 ##weint
1813 kap
1814 ried
1815 ##makke
1816 hiem
1817 Anne
1818 lyn
1819 sân
1820 ##for
1821 ##oep
1822 ##achts
1823 Tilly
1824 skr
1825 fuotten
1826 moed
1827 ##dam
1828 harsels
1829 meast
1830 ##uk
1831 ##list
1832 bid
1833 ##deis
1834 drok
1835 ##iede
1836 dyt
1837 steat
1838 kast
1839 leech
1840 ##ae
1841 krû
1842 ##eiden
1843 sis
1844 faam
1845 jou
1846 ##aren
1847 ##ykje
1848 falt
1849 ##iny
1850 Kalma
1851 deselde
1852 ##rige
1853 eins
1854 ##ôge
1855 Wa
1856 feint
1857 slacht
1858 faaks
1859 ynd
1860 ##sters
1861 setten
1862 besocht
1863 ##ic
1864 ##pers
1865 itselde
1866 ##oks
1867 ##stân
1868 paad
1869 ##weintich
1870 bal
1871 hûn
1872 ##ryp
1873 ##jucht
1874 gat
1875 Miskien
1876 ##fear
1877 ##iteit
1878 ##ingt
1879 ##uon
1880 mat
1881 dwaen
1882 skreaun
1883 foarm
1884 ##elt
1885 hong
1886 ra
1887 Neder
1888 Noch
1889 bou
1890 freegje
1891 gn
1892 vot
1893 sko
1894 wûnder
1895 ##okkich
1896 ##achtich
1897 measte
1898 kj
1899 byld
1900 saak
1901 kost
1902 ##are
1903 gelyk
1904 nin
1905 pu
1906 ##ute
1907 wêrom
1908 skoan
1909 Hast
1910 bedoel
1911 ##wast
1912 ##eter
1913 Jelle
1914 ##ityk
1915 ferk
1916 ##ond
1917 beppe
1918 bringe
1919 ##reaun
1920 Hie
1921 dûn
1922 ##oege
1923 ##ûndert
1924 âlder
1925 ##itich
1926 Selskip
1927 Ber
1928 Wal
1929 mol
1930 deis
1931 krij
1932 ##unde
1933 kwea
1934 ##rutsen
1935 pap
1936 maklik
1937 ##oai
1938 teken
1939 Jong
1940 ##diel
1941 plan
1942 fjoer
1943 ##ipe
1944 ##lle
1945 lich
1946 th
1947 ##ion
1948 see
1949 Want
1950 nedich
1951 kat
1952 ##oggen
1953 arbei
1954 ##ost
1955 moanne
1956 ##ijk
1957 ##kaam
1958 wenne
1959 ##dien
1960 ##ammer
1961 ##igens
1962 192
1963 ##ser
1964 ##tich
1965 kriget
1966 húshâld
1967 Nou
1968 uter
1969 ide
1970 ##gers
1971 fisk
1972 tiden
1973 neist
1974 hoeke
1975 socht
1976 ##dwaan
1977
1978 Wille
1979 ##each
1980 geane
1981 ger
1982 krante
1983 Hij
1984 njonken
1985 ##na
1986 geh
1987 ##oaz
1988 Au
1989 mannen
1990 Soe
1991 woene
1992 ##rekke
1993 near
1994 tael
1995 ##erst
1996 nimme
1997 boel
1998 mun
1999 ##jier
2000 steane
2001 dochter
2002 195
2003 ##angen
2004 alder
2005 ##ikt
2006 draaide
2007 rein
2008 ##uo
2009 mysels
2010 skuld
2011 ##oaze
2012 waarm
2013 Lytsk
2014 bosk
2015 begjint
2016 daliks
2017 guod
2018 Willem
2019 ##ive
2020 ûnderw
2021 Sy
2022 Wyts
2023 ka
2024 ##riek
2025 Frear
2026 stjer
2027 fjir
2028 midden
2029 famke
2030 ##lek
2031 ##app
2032 tsjinst
2033 knibb
2034 wekker
2035 ##ande
2036 kinst
2037 Under
2038 wille
2039 swart
2040 lake
2041 ##ben
2042 Frou
2043 ad
2044 Snits
2045 ##kant
2046 stim
2047 ##flik
2048 ##ichheid
2049 frjemde
2050 fjild
2051 Hind
2052 ##iste
2053 ##hâlden
2054 kleur
2055 reade
2056 Fol
2057 sterk
2058 leaver
2059 tinken
2060 smoar
2061 Gjin
2062 hold
2063 fra
2064 ##hol
2065 betsjut
2066 ak
2067 ##kjen
2068 Ch
2069 ##oo
2070 ##kers
2071 Sjoch
2072 wel
2073 ##kema
2074 datst
2075 ropt
2076 ferhalen
2077 ##bert
2078 nimt
2079 Lyk
2080 zijn
2081 ##iep
2082 stiek
2083 ##eb
2084 ##gre
2085 ##onder
2086 ##oarte
2087 ##sin
2088 ##ôle
2089 ##holle
2090 Hwat
2091 ##ucht
2092 ##fe
2093 ##alm
2094 Doch
2095 Twa
2096 ##aast
2097 Hindrik
2098 ##helle
2099 ##ijd
2100 hei
2101 safier
2102 echt
2103 ##wers
2104 ##anen
2105 liif
2106 sle
2107 ##sma
2108 ##joggen
2109 Lit
2110 bew
2111 ienris
2112 folks
2113 sliep
2114 hied
2115 buorren
2116 sch
2117 wollen
2118 ##fde
2119 ##aden
2120 ##eard
2121 skil
2122 Dr
2123 ##stich
2124 sawat
2125 ##utte
2126 tún
2127 petear
2128 ##wn
2129 ##liz
2130 kwyt
2131 ##ellen
2132 earen
2133 boeren
2134 boeken
2135 pat
2136 ##oart
2137 ##sum
2138 ##zers
2139 ##gelyks
2140 ##ochte
2141 ##stelling
2142 fei
2143 mwast
2144 ##ud
2145 ##jaan
2146 hwer
2147 roman
2148 muz
2149 ##ammers
2150 ##lea
2151 ##hanne
2152 ##ën
2153 lok
2154 finster
2155 flier
2156 ho
2157 nêst
2158 ##tjin
2159 klas
2160 omke
2161 ieu
2162 ##nommen
2163 folslein
2164 bleaun
2165 ##plak
2166 skouder
2167 ##adskip
2168 kâld
2169 rige
2170 leauwe
2171 ##ruk
2172 inkeld
2173 mait
2174 ##âne
2175 ##dens
2176 ##bou
2177 ##les
2178 ##earje
2179 skriuwen
2180 feest
2181 den
2182 noas
2183 Ef
2184 tank
2185 antwurd
2186 dream
2187 maat
2188 ##hu
2189 alte
2190 broer
2191 ##gien
2192 ##keap
2193 191
2194 iv
2195 ##lij
2196 skuor
2197 ##amm
2198 elke
2199 pi
2200 fleu
2201 dogge
2202 ##king
2203 seine
2204 boadskip
2205 Dyk
2206 ##ânsje
2207 196
2208 tal
2209 lichem
2210 libbens
2211 just
2212 sjogge
2213 fear
2214 ##frou
2215 earne
2216 ##keamer
2217 mel
2218 benammen
2219 Jap
2220 ##mny
2221 ##itter
2222 ##úster
2223 Earst
2224 ##bur
2225 ops
2226 lije
2227 Sp
2228 ##imber
2229 bek
2230 ##uch
2231 minsk
2232 hoegde
2233 nuver
2234 tol
2235 wjer
2236 prin
2237 ##ib
2238 ##kjes
2239 hur
2240 rid
2241 ##eade
2242 opl
2243 ##ente
2244 skonken
2245 ##wurde
2246 ##fallen
2247 dêrmei
2248 ##elkoar
2249 ##oef
2250 LC
2251 jitte
2252 ##sy
2253 ##00
2254 ##omst
2255 ##liken
2256 krêft
2257 orn
2258 ##beam
2259 ##wier
2260 waer
2261 famylje
2262 bef
2263 helje
2264 Fa
2265 ##feint
2266 rie
2267 Kla
2268 Friezen
2269 ##urt
2270 ##uwen
2271 ##êden
2272 ##êge
2273 ##asten
2274 god
2275 ##fâld
2276 ##wis
2277 salang
2278 mij
2279 prob
2280 lil
2281 mâl
2282 berne
2283 beammen
2284 fertelde
2285 gers
2286 ##óch
2287
2288 Tsjal
2289 leine
2290 ##lit
2291 ##wens
2292 habbe
2293 helpe
2294 trien
2295 kont
2296 njoggen
2297 opf
2298 skerp
2299 Ate
2300 ##stri
2301 seis
2302 All
2303 finen
2304 Nederlân
2305 kij
2306 bestean
2307 help
2308 faek
2309 fingers
2310 duorre
2311 loek
2312 neamd
2313 ##gemaster
2314 reiz
2315 stiif
2316 winkel
2317 ##aesje
2318 bygelyks
2319 ##brocht
2320 Amster
2321 Auke
2322 klap
2323 gûne
2324 ##aaide
2325 literatuer
2326 Amsterdam
2327 begri
2328 Moat
2329 hichte
2330 ##boek
2331 ##imer
2332 moet
2333 ##bere
2334 falle
2335 Tsjer
2336 per
2337 dominy
2338 mon
2339 ##êzen
2340 ##likheid
2341 fraach
2342 ##ryk
2343 ##die
2344 ierde
2345 Dykstra
2346 jy
2347 ##fke
2348 ##gu
2349 Fei
2350 sek
2351 forl
2352 donker
2353 Harre
2354 rêd
2355 romte
2356 ba
2357 ##ep
2358 Kin
2359 bak
2360 hele
2361 ##úske
2362 ferline
2363 knikte
2364 ##rin
2365 ##istoar
2366 guon
2367 sêft
2368 ##ië
2369 ##dder
2370 dêrnei
2371 Alles
2372 kry
2373 sold
2374 ##jitten
2375 ##kenien
2376 sûnt
2377 Te
2378 bu
2379 ku
2380 ##anke
2381 Her
2382 rin
2383 ienkear
2384 Gru
2385 mannich
2386 lippen
2387 strjitte
2388 read
2389 fielt
2390 och
2391 ##lings
2392 Dyn
2393 side
2394 ##annich
2395 Harrem
2396 lof
2397 ##fry
2398 foaren
2399 kanten
2400 tûzen
2401 sel
2402 klok
2403 miende
2404 ##aasjes
2405 sint
2406 hjerst
2407 bisk
2408 ##dom
2409 ##iguer
2410 ##sjoen
2411 Ar
2412 kult
2413 ##tein
2414 ûnfer
2415 stikje
2416 gyngen
2417 ten
2418 ##mis
2419 ##ollen
2420 ##gew
2421 lo
2422 ##ael
2423 mot
2424 roun
2425 ##dra
2426 ##bet
2427 sto
2428 ##net
2429 geme
2430 Ga
2431 ##lden
2432 fy
2433 wâl
2434 hals
2435 bringen
2436 Soms
2437 bil
2438 ##ats
2439 ##nimme
2440 ##sens
2441 Krekt
2442 ##master
2443
2444 sleat
2445 ##lo
2446 Oar
2447 ##skyn
2448 fromme
2449 licht
2450 nammen
2451 raar
2452 bys
2453 slagge
2454 muzyk
2455 ##ppel
2456 ##EN
2457 ##ineke
2458 lid
2459 muorre
2460 ##aud
2461 knap
2462 tredde
2463 wil
2464 ##bak
2465 ##ope
2466 bliken
2467 ##ende
2468 ôfsk
2469 plysje
2470 diel
2471 ##gjir
2472 proble
2473 fij
2474 droech
2475 Troch
2476 hait
2477 ##anning
2478 glimke
2479 ##hannes
2480 Dokk
2481 nat
2482 ##jûr
2483 Kr
2484 gle
2485 ##kende
2486 ##boer
2487 kâns
2488 besl
2489 ##sette
2490 ##skrift
2491 ##aap
2492 ges
2493 ##byld
2494 hieltyd
2495 koarte
2496 ##meitsje
2497 bru
2498 begjinne
2499 Lútsen
2500 Grutsk
2501 ##akkes
2502 hoecht
2503 ##joerd
2504 ##anje
2505 blyk
2506 boargemaster
2507 lege
2508 dûmny
2509 mein
2510 ##antsje
2511 foaral
2512 ##illige
2513 ##raf
2514 ##iele
2515 ##oeke
2516 saken
2517 blau
2518 lûkt
2519 ##spr
2520 lieten
2521 tinzen
2522 ##oade
2523 suster
2524 Former
2525 eang
2526 wakker
2527 tem
2528 ##rûn
2529 ##mo
2530 ##ûl
2531 ##teur
2532 ##mannich
2533 nearne
2534 Sels
2535 tril
2536 ##ffe
2537 belang
2538 lie
2539 ##steld
2540 feroare
2541 bank
2542 temin
2543 stille
2544 ##mint
2545 iennich
2546 198
2547 Ste
2548 roppen
2549 sig
2550 rinnen
2551 Eel
2552 skjin
2553 gongen
2554 na
2555 wacht
2556 ##io
2557 skuorre
2558 beweging
2559 ##iske
2560 hoop
2561 doarst
2562 eintsje
2563 fynt
2564 17
2565 ##jal
2566 hynders
2567 uit
2568 earn
2569 Wylst
2570 ##hel
2571 eks
2572 ##wegen
2573 bon
2574 tweintich
2575 ##arje
2576 ##ril
2577 foarút
2578 omt
2579 middei
2580 himel
2581 Sier
2582 ##tiids
2583 Dizze
2584 pa
2585 ##fin
2586 ##bes
2587 tefolle
2588 jonkje
2589 sinten
2590 wachtsjen
2591 ##lisme
2592 papier
2593 oeral
2594 hjitte
2595 eare
2596 grutter
2597 Dêrom
2598 ##folk
2599 takomst
2600 mom
2601 spoar
2602 boat
2603 kan
2604 ##waar
2605 slû
2606 Jac
2607 ont
2608 ##iken
2609 sadat
2610 fleach
2611 reed
2612 ##een
2613 opt
2614 zo
2615 bul
2616 ook
2617 ##uz
2618 ##ame
2619 oarder
2620 skouders
2621 Hal
2622 ##nij
2623 grouwe
2624 derby
2625 ##asjon
2626 húshâlding
2627 past
2628 ##riuwt
2629 ast
2630 hawn
2631 mynhear
2632 bût
2633 soenen
2634 keunst
2635 res
2636 ##sm
2637 ##kker
2638 slaan
2639 wachtsje
2640 nijsgjir
2641 Het
2642 útst
2643 neamde
2644 alteast
2645 amer
2646 ##bank
2647 tee
2648 plat
2649 wiisde
2650 ##komt
2651 âlden
2652 siik
2653 sim
2654 heu
2655 Dineke
2656 Nier
2657 ##eel
2658 skied
2659 ienfâld
2660 post
2661 tekst
2662 ##earjen
2663 triennen
2664 Hear
2665 fûl
2666 ##sichtich
2667 Wel
2668 kearen
2669 aanst
2670 koenen
2671 deryn
2672 ##iere
2673 brân
2674 feit
2675 fammen
2676 ze
2677 warsk
2678 ##bjen
2679 ##efrou
2680 heger
2681 nachts
2682 Klaas
2683 Ho
2684 wisten
2685 bard
2686 Rein
2687 bûn
2688 boppen
2689 ##ble
2690 ##elen
2691 ##achtsje
2692 fierte
2693 boerinne
2694 fi
2695 ##lingen
2696 bekend
2697 knibbels
2698 feart
2699 hûndert
2700 ##uken
2701 bus
2702 gele
2703 ##ekke
2704 need
2705 Bouwe
2706 over
2707 ##úsk
2708 ##ER
2709 Gel
2710 toer
2711 ##wyn
2712 ##arren
2713 ##inkt
2714 rjochter
2715 gedachten
2716 ##tlik
2717 ##eil
2718 ##ompen
2719 nog
2720 ##waris
2721 iis
2722 ynt
2723 stekt
2724
2725 ##ûmer
2726 opp
2727 hawwen
2728 ##iids
2729 stilte
2730 fertelle
2731 troud
2732 Dochs
2733 foet
2734 ##joen
2735 ##bli
2736 ##jefte
2737 ##inger
2738 leave
2739 fel
2740 ##pp
2741 ##ouder
2742 Letter
2743 ##iker
2744 Teade
2745 dêre
2746 ón
2747 ôfw
2748 blauwe
2749 freonen
2750 als
2751 ##aaid
2752 ##troch
2753 priis
2754 ##elân
2755 ##bryk
2756 streek
2757 Beppe
2758 ##hôf
2759 wachte
2760 histoar
2761 natuer
2762 tele
2763 ##aazje
2764 ##ugd
2765 inkelde
2766 Gys
2767 lak
2768 ##earret
2769 ##antel
2770 wiid
2771 leare
2772 Bou
2773 reg
2774 ##age
2775 ##earen
2776 ##urer
2777 ##izer
2778 ##linga
2779 hinget
2780 Klaske
2781 Jim
2782 ##ners
2783 ûnb
2784 not
2785 gauris
2786 Anneke
2787 ##praat
2788 nammers
2789 wyld
2790 Frân
2791 Le
2792 Peter
2793 jas
2794 Keim
2795 vienen
2796 beet
2797 brûk
2798 kind
2799 ##aard
2800 earmen
2801 boarst
2802 Hinke
2803 Pr
2804 ##mmer
2805 toaniel
2806 Dou
2807 wyk
2808 ##ibbe
2809 skriuwers
2810 Ru
2811 oeren
2812 ##skes
2813 gru
2814 prakkes
2815 Nij
2816 bûs
2817 tróch
2818 Foekje
2819 ##urre
2820 ##dyk
2821 klonk
2822 rûnen
2823 teminsten
2824 lee
2825 ple
2826 ##ffen
2827 hin
2828 hout
2829 hjit
2830 prof
2831 keardel
2832 elkenien
2833 ##ffer
2834 bringt
2835 antlit
2836 Ta
2837 twi
2838 was
2839 ##êf
2840 ##ijke
2841 ##getten
2842 rêde
2843 Gabe
2844 Keimpe
2845 echte
2846 ferf
2847 ûndersk
2848 heel
2849 poë
2850 gra
2851 ##annel
2852 snein
2853 bigjin
2854 skriuwe
2855 des
2856 sterke
2857 sykje
2858 Frearkje
2859 Jacob
2860 duor
2861 ##bo
2862 ##tsjer
2863 fersen
2864 ##mans
2865 rêstich
2866 Schurer
2867 ##wize
2868 ru
2869 forb
2870 ferstân
2871 goud
2872 glês
2873 baar
2874 riden
2875 ##ûke
2876 ##olog
2877 ##okje
2878 ##oeren
2879 II
2880 figuer
2881 tichter
2882 Boppe
2883 Wer
2884 ##ûne
2885 bûse
2886 gemeente
2887 Bl
2888 ##eren
2889 bol
2890 brede
2891 gouden
2892 Ingel
2893 ##jerre
2894 ##guod
2895 Lea
2896 Ma
2897 tyd
2898 ##aalk
2899 flak
2900 iennichste
2901 Gysbert
2902 goe
2903 kaar
2904 fertsjin
2905 earlik
2906 ##appen
2907 197
2908 tsjerk
2909 noed
2910 sos
2911 wicht
2912 ##ning
2913 deade
2914 Fl
2915 bier
2916 diene
2917 snie
2918 fet
2919 ##jild
2920 prins
2921 skeat
2922 fûgel
2923 huzen
2924 hearen
2925 sines
2926 ##rjocht
2927 ##kun
2928 Ro
2929 Mart
2930 biste
2931 ##ilde
2932 fles
2933 skuon
2934 fortel
2935 begryp
2936 sul
2937 ##do
2938 libje
2939 ##eeske
2940 Wit
2941
2942 ##iem
2943 ##ampe
2944 libbe
2945 wiken
2946 dwaande
2947 ##umer
2948 ##insje
2949 ##ons
2950 Margre
2951 barre
2952 ##aaien
2953 aven
2954 red
2955 ##ika
2956 olle
2957 ##floed
2958 Margreet
2959 rút
2960 ##eek
2961 Ynienen
2962 muoike
2963 Dus
2964 ##eien
2965 ##oere
2966 thúsk
2967 Dokkum
2968 ban
2969 Fansels
2970 arbeiders
2971 ##wet
2972 ##uit
2973 gelegen
2974 ##av
2975 strie
2976 andere
2977 ferskyn
2978 ##êze
2979 foars
2980 ##ester
2981 plakken
2982 wij
2983 ##aver
2984 gem
2985 noflik
2986 ##osse
2987 leard
2988 Dur
2989 ##ister
2990 ##mel
2991 ##nige
2992 ##ólle
2993 sym
2994 ##fr
2995 spile
2996 helte
2997 strak
2998 Sw
2999 ##bek
3000 stappen
3001 spegel
3002 kjel
3003 wylde
3004 brûkt
3005 ##akken
3006 ##iget
3007 Wytse
3008 ferteld
3009 Hu
3010 Soks
3011 grou
3012 lêze
3013 neame
3014 barde
3015 ##foan
3016 ##skje
3017 Faber
3018 hwa
3019 tou
3020 derop
3021 ynst
3022 lekker
3023 ##isten
3024 folge
3025 smiet
3026 healwei
3027 ##vol
3028 ##inde
3029 ##aaf
3030 Sil
3031 brea
3032 tichte
3033 wet
3034 trein
3035 ##benga
3036 frede
3037 tochte
3038 ##lieding
3039 skiep
3040 byt
3041 juster
3042 bigoun
3043 pra
3044 ##leas
3045 sear
3046 ##zing
3047 ##údzje
3048 makken
3049 Goed
3050 nommen
3051 ##mon
3052 wurdich
3053 ##ernôch
3054 jir
3055 ##to
3056 gefallen
3057 joun
3058 Wil
3059 ##tske
3060 fertrou
3061 fot
3062 begripe
3063 Pie
3064 tas
3065 ##okte
3066 bûthús
3067 Lys
3068 Sl
3069 ride
3070 blêd
3071 fleurich
3072 Fier
3073 Li
3074 ##giet
3075 algem
3076 ##skriuw
3077 skimer
3078 romant
3079 polityk
3080 ##ss
3081 ##pet
3082 ##gjende
3083 ##ged
3084 oerst
3085 ##amke
3086 likegoed
3087 hûd
3088 ierd
3089 ##warre
3090 betocht
3091 Gods
3092 ##wing
3093 biweging
3094 ##ium
3095 ##ater
3096 aard
3097 lek
3098 san
3099 ##fers
3100 skrie
3101 ##kn
3102 ##tse
3103 ##oanne
3104 mist
3105 ##learre
3106 stapte
3107 vaar
3108 ##wt
3109 deun
3110 dêrby
3111 earme
3112 190
3113 bûtendoar
3114 kra
3115 sike
3116 selskip
3117 wid
3118 broek
3119 grien
3120 Boc
3121 sulver
3122 Or
3123 ##boar
3124 199
3125 ##bringe
3126 fallen
3127 Hat
3128 ##kert
3129 earms
3130 ##aag
3131 pub
3132 bysûnder
3133 ##oof
3134 omst
3135 hearren
3136 faker
3137 duvel
3138 skilder
3139 Allinne
3140 10
3141 Mo
3142 ûngel
3143 measten
3144 kol
3145 rel
3146 ##fee
3147 ##ielen
3148 sprong
3149 gleon
3150 ##ama
3151 ##aer
3152 breed
3153 Jehannes
3154 12
3155 Win
3156 ##sb
3157 ##erda
3158 Oars
3159 ##kte
3160 slot
3161 heljen
3162 pres
3163 wear
3164 ##geande
3165 noar
3166 nûmer
3167 kleaster
3168 gewoane
3169 jins
3170 oph
3171 ##ytsen
3172 ##iging
3173 Bur
3174 Min
3175 ##ider
3176 ##wee
3177 tosken
3178 wapen
3179 boekje
3180 ##asters
3181 hjirre
3182 ##ries
3183 ferkeard
3184 mil
3185 yns
3186 brêge
3187 ##einten
3188 brûke
3189 Sjoerd
3190 frije
3191 ryd
3192 ##ain
3193 opset
3194 sliepe
3195 Tru
3196 ljoch
3197 lies
3198 ##chje
3199 hastich
3200 rjochts
3201 wre
3202 ##achtige
3203 pine
3204 slein
3205 meie
3206 jonk
3207 smelle
3208 famkes
3209 molke
3210 Hen
3211 ##ori
3212 ##ês
3213 ##ichten
3214 laket
3215 Sim
3216 kunde
3217 ##ôk
3218 ##skr
3219 skean
3220 bot
3221 mefrou
3222 ##eu
3223 seal
3224 ##wein
3225 jaen
3226 kâlde
3227 punt
3228 ##vers
3229 ##urs
3230 ferg
3231 184
3232 ##ried
3233 Anke
3234 útsp
3235 skiednis
3236 oand
3237 foarsichtich
3238 ##illich
3239 ##orm
3240 Binne
3241 ab
3242 hoed
3243 kóm
3244 ##hou
3245 ##onger
3246 ûnderen
3247 middeis
3248 Rie
3249 besykje
3250 16
3251 ##co
3252 opst
3253 Krist
3254 ##ius
3255 ##isme
3256 preek
3257 ##tsjinne
3258 ferwachte
3259 ferdw
3260 eangst
3261 daar
3262 húske
3263 ##foel
3264 ##eie
3265 blommen
3266 hellet
3267 langst
3268 skriuwt
3269 ##ns
3270 ##imt
3271 ##urken
3272 ##outer
3273 byinoar
3274 ##oalle
3275 ##land
3276 ##itel
3277 dwers
3278 fint
3279 dead
3280 lijen
3281 drinken
3282 ##oss
3283 strû
3284 pakte
3285 ##aet
3286 partij
3287 ##atsoen
3288 fil
3289 rad
3290 souder
3291 ##wâld
3292 arbeid
3293 Trude
3294 Noard
3295 siel
3296 ##ykjen
3297 ##komste
3298 189
3299 ##fle
3300 bulte
3301 11
3302 Jonge
3303 ##aait
3304 brieven
3305 ûnderweis
3306 lilk
3307 ##ape
3308 ##êde
3309 ##teken
3310 ##illen
3311 freonlik
3312 gjinien
3313 kreas
3314 poëz
3315 Bist
3316 pyl
3317 ##ume
3318 ite
3319 stúdzje
3320 derút
3321 ferset
3322 waarde
3323 ##ess
3324 prinses
3325 Gen
3326 Grou
3327 merk
3328 ûnts
3329 ##west
3330 maten
3331 ##rêst
3332 ##litten
3333 ##bbet
3334 lêzer
3335 Syts
3336 Syt
3337 em
3338 mijn
3339 mochten
3340 ferm
3341 griene
3342 tot
3343 ##appe
3344 swit
3345 polit
3346 Post
3347 moder
3348 ##juch
3349 trouwens
3350 piip
3351 tafal
3352 finger
3353 naar
3354 Alde
3355 ##aes
3356 ##ftige
3357 stiennen
3358 ##zel
3359 spriek
3360 arbeider
3361 Brou
3362 far
3363 ##bal
3364 stadichoan
3365 Die
3366 ##kele
3367 oans
3368 trouwe
3369 spanning
3370 Harm
3371 wend
3372 hingjen
3373 ##ûten
3374 merke
3375 syd
3376 wûn
3377 ##dels
3378 blom
3379 dûbel
3380 nuvere
3381 ##lizze
3382 kultuer
3383 Bi
3384 Boer
3385 dis
3386 dak
3387 leger
3388 siket
3389 ##ûnt
3390 waarme
3391 krús
3392 keal
3393 eat
3394 hee
3395 ljochte
3396 komp
3397 dier
3398 ##repen
3399 ##licht
3400 dêrt
3401 Brouwer
3402 ##hû
3403 ##etting
3404 Christ
3405 DE
3406 krist
3407 hearden
3408 dronken
3409 frommes
3410 Sytstra
3411 ##nacht
3412 ferge
3413 gro
3414 skaad
3415 ##ass
3416 ##ander
3417 oanw
3418 ##tere
3419 binammen
3420 Dynte
3421 heide
3422 opdr
3423 ##efkes
3424 Sjou
3425 aerd
3426 ##izen
3427 ##annear
3428 ##ett
3429 kons
3430 joegen
3431 toe
3432 voe
3433 ynhâld
3434 stel
3435 stof
3436 ##ord
3437 groun
3438 drank
3439 heale
3440 gener
3441 jitris
3442 ##offen
3443 ##kle
3444 wurch
3445 sneon
3446 bur
3447 ##no
3448 fûst
3449 draait
3450 ##hân
3451 ##zich
3452 witst
3453 Fries
3454 ##oazef
3455 brune
3456 Joazef
3457 fe
3458 ##AN
3459 wied
3460 forsk
3461 glêzen
3462 Rom
3463 gea
3464 oerd
3465 oerset
3466 ##okt
3467 ##rys
3468 188
3469 keuken
3470 Gerke
3471 Ju
3472 ly
3473 rig
3474 ##ryt
3475 âldste
3476 Dútsk
3477 hurde
3478 15
3479 Sûnder
3480 ##achel
3481 nov
3482 Th
3483 daalk
3484 ##rus
3485 ##sket
3486 skrik
3487 sjongen
3488 gefaar
3489 Ruerd
3490 jón
3491 taa
3492 ##gan
3493 ##stre
3494 ##tsjû
3495 Stien
3496 weet
3497 krijt
3498 wan
3499 ##ure
3500 ##lekt
3501 dêrfan
3502 ##bertsma
3503 efternei
3504 wenje
3505 lucht
3506 Herman
3507 Ald
3508 ynter
3509 grêf
3510 ##riuwen
3511 misse
3512 hingje
3513 id
3514 mins
3515 lêzers
3516 ##steande
3517 holden
3518 momint
3519 twivel
3520 Hof
3521 maaie
3522 ##arde
3523 ##oane
3524 Joh
3525 wierheid
3526 Tsjallinga
3527 baan
3528 eil
3529 sfear
3530 skat
3531 lûden
3532 ##brûk
3533 stoarm
3534 ôfg
3535 aller
3536 besp
3537 laitsje
3538 ##stêd
3539 hoewol
3540 hoopje
3541 Halbertsma
3542 izer
3543 minne
3544 ##sle
3545 ##ijt
3546 tritich
3547 ##dwaande
3548 notaris
3549 flesse
3550 Eke
3551 hope
3552 ##gge
3553 ##sker
3554 skre
3555 ##opke
3556 fleis
3557 heb
3558 treast
3559 ##blêd
3560 freegjen
3561 Moarn
3562 Rin
3563 hek
3564 wangen
3565 fergetten
3566 ##triet
3567 RB
3568 art
3569 fiele
3570 ##lijk
3571 Dot
3572 ##ûzen
3573 ynfloed
3574 ##ikte
3575 einlings
3576 ferlet
3577 ##uze
3578 ##imen
3579 ##ienskip
3580 tried
3581 ##ees
3582 ##freden
3583 avent
3584 Hart
3585 ûnn
3586 smyt
3587 boarger
3588 ##bleau
3589 knip
3590 185
3591 idee
3592 niks
3593 ##lje
3594 dyselde
3595 doarren
3596 weer
3597 rêden
3598 Friesch
3599 stream
3600 fatsoen
3601 ##iik
3602 ##likens
3603 ferr
3604 silst
3605 rook
3606 Heerd
3607 Geeske
3608 Sip
3609 ##hal
3610 oertsjû
3611 grutste
3612 fiere
3613 andert
3614 Bin
3615 Mof
3616 ##moedich
3617 Heare
3618 kocht
3619 niis
3620 treau
3621 ##mar
3622 ##wetter
3623 ##sych
3624 bôle
3625 ##aliteit
3626 skode
3627 Ter
3628 koel
3629 lot
3630 vont
3631 wegen
3632 sykjen
3633 klasse
3634 fyftich
3635 grutsk
3636 Bockema
3637 ##ypt
3638 ##oarder
3639 wyfke
3640 hokker
3641 laitsjen
3642 Feike
3643 kalm
3644 derfan
3645 ##open
3646 door
3647 Lykwols
3648 bondel
3649 dw
3650 rieden
3651 timmer
3652 ##gat
3653 ##neam
3654 oerhinne
3655 ##rouwen
3656 jun
3657 mes
3658 raas
3659 siden
3660 ##gjend
3661 ##la
3662 stoe
3663 nochal
3664 krit
3665 skerpe
3666 keapman
3667 houlik
3668 ##wór
3669 Tsjerk
3670 Muo
3671 stom
3672 stal
3673 prachtich
3674 Efkes
3675 Faak
3676 kiste
3677 ##dsje
3678 oanb
3679 ##asse
3680 ##oaden
3681 jonger
3682 sliepen
3683 ferkearde
3684 Efter
3685 blykber
3686 Haad
3687 ##úzje
3688 ##olk
3689 skel
3690 útfan
3691 ##offel
3692 krityk
3693 stapt
3694 Neffens
3695 Su
3696 brek
3697 ferle
3698 ##kertsma
3699 klompen
3700 ##ertier
3701 houten
3702 stjerren
3703 justjes
3704 Bre
3705 kolle
3706 ##stee
3707 jowt
3708 stud
3709 Hou
3710 hôf
3711 ##ps
3712 ##wr
3713 foargoed
3714 skele
3715 oardiel
3716 ##striid
3717 poat
3718 harke
3719 grize
3720 Grutte
3721 fernaam
3722 skipper
3723 Ku
3724 Sint
3725 Toe
3726 han
3727 troan
3728 muoite
3729 ##grûn
3730 geheim
3731 ##ústere
3732 politike
3733 kiel
3734 ##êke
3735 ##iek
3736 sai
3737 ##eale
3738 bewe
3739 liken
3740 begr
3741 bûgde
3742 tsjustere
3743 Wier
3744 blik
3745 ##ll
3746 bisten
3747 ##riep
3748 mienskip
3749 13
3750 Ast
3751 Bûten
3752 Fris
3753 Go
3754 nekke
3755 ##nel
3756 ##arjen
3757 stellen
3758 had
3759 jonker
3760 rjochte
3761 Dútske
3762 Folkertsma
3763 Siertsje
3764 redak
3765 Piebenga
3766 ##ui
3767 ##stige
3768 wolst
3769 nijsgjirrich
3770 Dom
3771 Jimme
3772 fyt
3773 sad
3774 gefol
3775 Pl
3776 ##eiten
3777 ##isse
3778 ##ûns
3779 ##iksel
3780 ##bern
3781 ##ograf
3782 keammer
3783 foto
3784 ##ûr
3785 prov
3786 Don
3787 ##punt
3788 ##elea
3789 stelde
3790 útr
3791 ##mes
3792 herber
3793 wittenskip
3794 Hollânsk
3795 ##ipp
3796 ûnth
3797 Waling
3798 ivich
3799 ##styn
3800 ##tens
3801 ûnderd
3802 ##wót
3803 fragen
3804 tolve
3805 Mofro
3806 Têke
3807 eefkes
3808 ##ksje
3809 Ein
3810 kamp
3811 les
3812 psych
3813 ##ize
3814 ##elju
3815 haar
3816 off
3817 heite
3818 lin
3819 selde
3820 ##oaten
3821 antwurde
3822 meter
3823 Eelkje
3824 Hartman
3825 bakker
3826 ##sf
3827 ##af
3828 ##erij
3829 ##tsj
3830 forn
3831 Janke
3832 donkere
3833 We
3834 vest
3835 ##gd
3836 ##ub
3837 ##atte
3838 spil
3839 proaz
3840 board
3841 Muoike
3842 Lee
3843 ##oon
3844 ##liker
3845 fors
3846 186
3847 meager
3848 ##ce
3849 ##anken
3850 ##onne
3851 oanp
3852 foaroer
3853 ûnrêst
3854 ##kerts
3855 knyp
3856 leven
3857 Amear
3858 graech
3859 Wis
3860 ##oll
3861 faeks
3862 Ryk
3863 Trije
3864 som
3865 ##gie
3866 ##hwat
3867 ##vels
3868 styl
3869 print
3870 kastlein
3871 Geart
3872 ##zze
3873 ##wert
3874 djippe
3875 skodholle
3876 vurre
3877 ##ieze
3878 ##stikken
3879 keammerke
3880 Gosse
3881 foarholle
3882 ##ise
3883 komst
3884 ##ras
3885 ##egere
3886 heden
3887 polysje
3888 dist
3889 ##ïn
3890 fort
3891 soldaten
3892 Maar
3893 lul
3894 titel
3895 oms
3896 sakje
3897 geen
3898 ##igje
3899 maitiid
3900 On
3901 vr
3902 ##urf
3903 ##often
3904 tsjû
3905 Haadstik
3906 foun
3907 ##ibe
3908 ##halen
3909 ##skoalle
3910 ##ampen
3911 werk
3912 spyl
3913 sokken
3914 ##oeie
3915 kun
3916 sat
3917 ##sd
3918 ##kjend
3919 ##lt
3920 útd
3921 anke
3922 winliken
3923 betsjutte
3924 Nau
3925 ##stal
3926 wiet
3927 Stil
3928 Tsjin
3929 rat
3930 ##hûndert
3931 ##ûd
3932 ##stiids
3933 ster
3934 stân
3935 ##onnen
3936 ûnbe
3937 ##keard
3938 Freark
3939 Vries
3940 stâl
3941 form
3942 ford